SPOLNI CIKLUS KRAVA Glavna zbivanja spolnog ciklusa krava dijele se u ona u vezi sa razvojem folikula i ona u vezi

razvoja korpus luteuma. Oni dogadaji koji su u vezi sa razvojem folikula mogu se podijeliti u dvije faze, proestrus i estrus. Period korpus luteuma dijeli se u dvije faze, metestrus i diestrus. Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Srednja duzina u krave je 21. Faze spolnog ciklusa A. proestrus: trajanje oko 3 dana B. estrus: trajanje oko 18 sati C. postestrus (metestrus): trajanje 2 - 3 dana D. diestrus (interestrus, interval izmedu postestrusa i proestrusa): trajanje oko 14 dana. Proestrus nije tačno ograničen period i proteže se od pojave promjenjenog ponašanja do momenta kada je karav spremna za parenje. Bik bi trebao da prepozna proestrus bolje od dobrog dijagnostičara. Karakteristični vanjski znaci su sakakivanja životinja, njuškanje. Na karaju proestrusa ginološkim pregledom bi se trebalo ustanoviti blaga edematoznost vulve, hiperemična i vlažna sluznica vagine. Estrus se označava se vremenski period, u kome zenska zivotinja prihvata parenje. Na trajanje estrusa mogu uticati egzogeni i endogeni faktori (npr. skraeenje trajanja estrusa kod visih temperatura). U prisustvu bika u stadu vanjski znaci estrusa se intenziviraju a trajanje estrusa skraeuje. Pod nepovoljnim uslovima ishrane i osvjetljenja, trajanje estrusa se naprotiv moze produziti. U estrusnom ciklusu odvijaju se karakteristične hormonske promjene. Povećana koncentracija estrogena iz jednog dominantnog tercijarnog folikula dovodi do simptoma estrusa. Estradiol opet povećava frekvencu tonične sekrecije LH, sto dovodi do postepenog porasta perifernih vrijednosti LH, i najzad do tzv. predovulatornog LH vrsk i na kraju ovulacije. Postestrus (metestrus), kao i proestrus, je period koji se ne moze tocno ograničiti. Opeenito se proteze od momenta, kada vise ne postoji spremnost za parenje, do nestajanja vanjskih i unutrasnjih simptoma estrusa (npr. prestanak spremnosti uterusa na kontrakcije, nestajanje hiperemije i pojacane sekrecije u cerviksu, vagini i vestibulumu, zatvaranje cervikalnog kanala Diestrus oznacava se vremenski period karakterisan spolnim mirovanjem; nastavlja se na postestrus i traje do pocetka proestrusa. Sa svojim trajanjem od oko 14 dana. Karakterise ga odsustvo bilo kakvog znaka, koji bi ukazivao na spremnost za parenje. U biti diestrus odgovara fazi zutog tijela ovarijalnog ciklusa (oko 4. do 17. dana ciklusa) i sekrecionoj fazi mukoznog ciklusa. Kod krava koje nisu ostale gravidne, korpus luteum se razvija u funkcionalan organ koji luči velike kolicine progesterona koji ulazi u opću cirkulaciju organizma uticući na razvoj mlijecne zlijezde i razvoj uterusa. Hipertrofirani endometrij i zlijezde uterusa pod uticajem progesterona luce gust i ljepljiv sekret koji sluzi za ishranu zigote: Ako zigota dosegne uterus, korpus luteum funkcionise kroz gravidnost. Ako jajna stanica nije oplodena, korpus luteum ostaje funkcionalan do 17. dana spolnog ciklusa poslije kojeg vremena dolazi do njegove regresije usljed luteolitickog djelovanja prostaglandina iz uterusa i nastaje novi spolni ciklus. Fiziolosko smanjenje korpus luteuma pocinje neposredno nakon 17. dana omogueavajuei time pocetak novog ciklusa. Ukratko, estrogen dominira oko 4 dana ciklusa, dok dominacija progesterona iznosi 17 dana. Ove faze se cesto definisu kao period folikula (estrogena faza) i pored korpus luteuma (lutealna iii progesteronska faza). Neposredno nakon ovulacije počinje se stvarati i razvijati korpus luteum. Znacajna proizvodnja progesterona pocinje 4. iii 5. dana ciklusa. Tokom drugog tjedna, fiziičke promjene su minimalne, a otpustanje progesterona maksimalno. 17. dana nastupiće i funkcionalne

Manje pogreske u ocjeni u pojedinim sluičajevima jedva da imaju negativan uticaj na koncepciju. Druge etiologe su vezane za hiperaktivnost žutog tijela sa povećenim koncetracijam progesteronom zatim za hipofukciju žutog tijela i nedotatak progesterona. Praktiično iskustvo govori da su izgledi za koncepciju najpovoljniji. vrijeme osjemenjivanja treba obaviti prije ovulacije. Jajnici se trebaju pregedati na prisustvo lutealnih cista ili neoplazije. je znak a ne oboljenje on može biti jedna normalna fiziološka pojava znak oboljenja ili neuspješno otkirvanje estrusa. Ustvari. Predposvka za usješno hormonsko liječenje jesta i poboljšanje opšti uslova držanja i isrhrane. Nepovoljna je prognoza kada se zajedno sa anestrusom dijagnosticira sitnocisticna degeneracija jajnika. Sperma razlicito dugo moze zivjeti u kvalitativno različitim sekrecionim produktima pojedinih dijelova zenskog genitalnog trakta (u sekretu cerviksa 24 do 30 sati. Dva najvaznija uzroka anestrusa u stadu su slabo otkrivanje estrusa i neadekvatna ishrana. kada se sjeme ubaci u drugoj polovini estrusa iii pri kraju estrusa (oko 12 do 18 sati nakon poičetka estrusa) Trajanje zivota gameta Izgledi za koncepciju znatno padaju. Uterus krava treba pregladati na prisustvo tečnosti. Budući da spermiji opeenito imaju duzi zivotni vijek od jajne stanice i sperma mora prije amfimiksije proboraviti više sati u genitalnom traktu. Takoder. Anestrus je najčešći uzrok nepodnosti goveda a gravidnost je je najčešći uzork anestrusa i treba je je isključiti kada se pristupa svakom slučaju anestrusa.promjene u uterusu ako je uterus bez zigote. da Ii su odstupanja u ciklusu uzrokovana genetskim iii faktorima okoline. da spermiji za njihovo putovanje i za njihov proces sazrijevanja (kapacitacija) treba da proborave u zenskom genitalnom traktu oko 6 sati. obostrani hematomi jajnika. izostanak estrusa. i na osnovu iskustva odrediti vrijeme osjemenjivanja. iii nekom mogueom kombinacijom oba ta faktora. ako za oplodnju sposobna sperm a dosegne jajnu stanicu tek kasnije od 6 sati nakon ovulacije. treba voditi racuria. kao i kod zivotinja kojih doje telad ukoliko su uslovi drzanja i ishrane adekvatni. Funkcionalni izgled korpus luteuma se prekida prije fizioloske degeneracije. Na osnovu iskustava kao i hormonalnih istrazivanja moze se reći da u krava postoji izostajanje kao vanjskih tako i unutrašnjih znakova estrusa tokm jednog dužeg perioda. treba voditi raičuna o slijedeeim kriterijima: u prvom redu treba pravovremeno prepoznati zivotinju koja se nalazi u estrusu. upala jajnika iii tumori jajnika. Maksimalni period boravka odreduje trajanje zivotne sposobnosti spermija. u sekretu uterusa 10 do 15 sati). Anestrus Anestrus. nefunkcionalni korpus luteum prethodnog ciklusaponekad je skoro velik kao novoformirani. Da bi se pogreske svele na minimum. Srednja duzina u krave je 21 dana a kreće se od 18 do 25 dana U pojedinim sluičajevima bi se jedva moguće bilo opredijeliti. maceriranog ili muminificiranog fetusa. OPTIMALNO VRIJEME OSJEMENJIVANJA Da bi se utvrdilo optimalno vrijeme osjemenjivanja za svaku pojedinu zivotinju. što se može utvrditi redovitim pregledima jajnika ili određivanjem razine progesterona krvi.Medutim. prognoza je povoljna ako se anestrus javi u kliniekom puerperiju. potrebno je u svim sumnjivim sluičajevima izvrsiti vaginalni i rektalni pregled. Duzina spolnog ciklusa Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Ona je kod duboko smrznute sperme manja nego kod nativne sperme. . Prognoza ovisi od etiologije.

na vrsku estrusa iii tokom hladnih noći. endometritis koji vodi do ranog embrionalnog uginuća moze takode uzrokovati produzeni diestrus. sezonskim anestrusom. Endometritis koji rezultira prijevremenom luteolizom karpus luteuma vodi do kratkog eiklusa. iii odstupanjima u ponasanju zivotinja. luteolizu i time otpočinjanje estrusa. Druge nepravilnosti ovulacije ukljueuju produzenje ovulacije i prijevremenu ovulaciju. do 17. poremeeajima ovulacije. čak ako se ona daju u manjoj količini.NEPRAVILNOSTI SPOLNE CIKLlCNOSTI Neredovitost spolnog ciklusa oznacava se kao jedan abnormalni interval od prvog dana estrusapa sve do prvog dana slijedeeeg estrusa. Iritacija sluznice stimulira proizvodnju. Postoje Ii ciste jajnika . Ako se uginuee embrija dogodi nakon majčinog prepoznavanja gravidnosti slijedeći estrus je ispusten a zivotinja dolazi u estrus nakon produzenog diestrusa. dana do ovulaeije. ne treba smatrati patoloskim. Produzeni diestrus mora se razlikovati od ranog embrionalnog i fetalnog uginuća. Prognoza je. lzostanak ovulaeije moze rezultirati u produzenom estrusu kao sto je slueaj kod folikul teka cista. Abnormalno kratki ciklusi se srćeu u vezi sa cistama folikula iii sa atrezijom folikula . Tretiranje kasnije u diestrusu 15. gubitka embrija iii fetusa. Iritaeija iii upala endometrija moze uzrokovati prijevremeno oslobadanje PGF2α. To. ukljueujuei neke vrste modificiranih zivih vakcina mogu djelovati direktno na jajnike i korpus luteum Predvidanje estrusa na osnovu rektalnog pregleda iiiodredivanje koneentraeije progesterona bilo u mlijeku iii serumu znatno po maze u postavljanju dijagnoze. relativno dobra. Iritaeija endometrija kasnije u diestrusu moze se sukobiti sa djelovanjem prostaglandina na zreli korpus luteum vodeći do produzenja diestrusa. zavisno kada su aplicirani u eiklusu. rezultira u produzenom eiklusu. Odredivanje razine progesterona u jed nom uzorku u vrijeme osjemenjivanja je veoma korisno u proejeni taenosti otkrivanja estrusa. Drugo. promjenama zivotnog vijeka korpus luteuma. Takoder se ciklusi mogu bitno skratiti (duzina ciklusa 10 do 11 dana) terapijom uterusa jako iritirajućim srecdstvima. Skraćeni ciklusi su često popratni simptomi nekog oboljenja jajnika iii uterusa koje remeti normalno trajanje ciklusa. Spreeavanje da prostaglandin izazove luteolizu korpus luteuma rezultira zadrzavanje istog i produzenje diestrusa. Intrauterina terapija sa iritirajućim otopinama moze mijenjati interestrusni interval. Uzroci skraćenog ciklusa su raznovrsni i često slozene prirode. sa posljedienim poremećajem proizvodnje i lučenja hormona. u slueaju pretpostavljene povezanosti sa endometritisom. Nastanak skraćenog ciklusa se kod prisustva folikul-teka cista moze objasniti duzim trajanjem proizvodnje estrogena. i lucenje prostaglandina. dana nakon ovulacije uzrokuje da krava ima jedan kratki ciklus. Korpus luteum kontrolise duzinu diestrusa i interestrusnog intervala u ciklienih zivotinja. Neki virusni agensi. i 10. a kod prisustva atrezijii folikla nedostatkom korpus luteum periodikuma. medutim. Oboljenja koja uzrokuju upalu endometrija materice mogu biti uzrok neredovitosti ciklusa putem dva mehanizma. SKRACENI CIKLUS Skraćeni ciklusi se rijede javljaju nego produzeni obično su prvi ciklusi poslije partusa su skraćeni. Jedno produzenje u sazrijevanju folikula iii ovulacije moze rezultirati u produzenom proestrusu iii stalnom estrusu. Tretiranje izmedu 4. Neredovni ciklusi mogu biti u vezi sa nepravilnim otkrivanjem estrusa. Prijevremena luteoliza korpus luteuma rezultira u jed nom kratkom interestrusnom intervalu. i luteolizu zrelog korpus luteuma rezultirajući jednom kratkom interestrusnom intervalu. Na prijevremenu ovulaciju moze se sumnjati u zivotinja zbog toplotnog stresa jer se kod njih ispoljava estrus za kratak vremenski period tj. Ciklieni poremeeaji dogadaju se bilo tokom estrusa iii u interestrusnom intervalu.

Ako uginuee embrija se dogodi 16. IIIcdetaljan ginekoloski pregled u redovno vrijeme za ciklus.imaju redovan ciklus ponekad ustanoviti znakovi novog ciklusa.Tihi iii slabi estrus.estrusa U sumnlJlvlm slucaJevlma razješavanju s moze pomoCi odredlvanJe progesterona u mllJeku III krvl. u tom slui'aju dobiva se rezultat koji govori za estrus. PRIVIDNO PRODUZENI CIKLUS Kod jedne zivotinje koja se redovno goni.naroi'ito na jajniku. Ukoliko se u to vrijeme posalje uzorak krvi iii mlijeka na pregiedrazine progesterona.se dijelom opaza dodatni drugi vrsak LH. vagini i uterusu. koji se moze dokazati oko 6 sati nakon poičetka estrusa i koji dovodi do ovulacije.atrezija folikula to prognoza zavisi od prognoze mogućeg ozdravljenja od uzročnog oboljenja. koja pokazuje simptome estrusa u interestrusu. Prividno skraeenje nalazimo kod zivotinja. Oni su općenito slabo izrazeni. Stoga vlasniku zivotinje ciklus izgleda produzen. Nakon otprilike trajanja jednogciklusa (18 do 24 dana nakon jednog estrusa) nastaju vise iii manje izrazeni simptomi estrusa. Posljedica je poveeanje stvaranja estrogena. Osjemenjivanje u to vrijeme nesamo da nema uspjeha. Kao prividno produzen mora se smatrati estrus. za stoi'are vidljive) vanjske promjene uslovljene estrusom. duzina ciklusa se ne mijenja. a zivotinje u to vrijeme nisu medutim jos . i prvi puta je opazen u jutarnjim satima. Taj kratkotrajni porast LH u sredini ciklusa moze prisutni tercijarni folikul potaknuti na dalje sazrijevanje bez ovulacije. Usljed ponavljanog lučenja FSH iz hipofize. koji izaziva estrusu sliične znakov . Jedan produzen interestrusni interval od 25 do 35 dana moze nastati usljed ranog embrionalnoguginuea. 60 i 80 dana pokazuju tada krave jasne simptomeestrusa. jed nom iii vise puta uzastopno je moguee predvidjetiiii ne prepoznati estrus. brizljiva kontrola estrusa i vodenje kalendara estrusa. kada se vee u ranom proestrusu a djelomii'no jos i u postestrusu javljaju izrazene (tj. dana. embrija dogodi nakon 16. u kome je zivotinja spremna za parenje (glavni estrus). Nakon otprilike 40. dana. koji općenito atreziraju. koji opeenito ne doseze vrijednost LH-vrska. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Za prepoznavanje skraeenog ciklusa preduslov je. kod kojih je estrus poi'eo vee noeu. interval do slijedeeeg ciklusa se produzuje. U tom slui'aju estrus bi ponovo nastao nakon toi'no 2 iii vise estrusnih intervala. Na osnovu anamnestiičkih podataka mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku odnosno terapiranju etiološkog uzroka koji je doveo do skraćenog ciklusa. nego moze izazvati infekciju uterusa i zato se neizostavno mora izbjeCi. Prepoznavanje prividno skraćenog ciklusa se zasniva na tome. sto se kod pojave znakova estrusa na jajniku ustanovljuje korpus luteum u cvatu. PRIVIDNO SKRACENI CIKLUS Oko 7 do 10 dana nakon posljednjeg estrusa mogu se kod zivotinja koje. Uoi'eni slabiznaci estrusa nemaju kao posljedicu nikakav poremeeajplodnosti. Taj vremenski period moze biti skraeen iii produzen. u sredini ciklusa . Ali ako se uginuee.. tokom cijelog ciklusa nastaju tercijarni folikuli. ABNORMALNO TRAJANJE ESTRUSA Kao abnormalno trajanje estrusa oznai'ava se uoi'ljivo odstupanje od fizioloskog vremenskog perioda (u prosjeku 18 sati:). Medutim. Izgled sluznice govori protiv pravog . dovode do pretpostavke za prividno produzeni ciklus. nije potrebno. Vazno je uvijek jedno po moguenosti razgraničenje između skraćenog ciklusa i prividno skraćenog ciklusa. nedovoljno promatranje estrusa kao i nedovoljno znanje 0 toku estrusa odstrane stoi'ara. u goveda. koji se i registriraju.Lijei'enje zivotinje. Diferencijalno dijagnostii'kitreba pomisljati na relativno i'esto embrionalno uginuee.

naroCito akose javi u noenim satima. a moguenost parenja krava u estrusu nije ogranii'ena.Terapijske i profilakticke mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku. U mlijecnim stadima priblizno 90%krava privedenih na pregled zbog anestrusa imale su normalne ciklicne promjene na jajnicima. naroi'ito u slui'ajuosjemenjivanja. kada je malo hrane i svjetla. Kada predoceni podaci ukazuju na anestrus (izostanak jednognormalnog spolnog ciklusa) klinicar mora odrediti da Ii je propust u otkrivanju estrusa iii izostanaknormalnog cikliranja plotkinja zbog nekih abnormal nih procesa. jer se kod zivotinja sa abnormalnim trajanjem estrusa ne moze odrediti optimalnovrijeme osjemenjivanja. Radi toga u takvimslucajevima ostaje jedino detaljan vaginalni i rektalni pregled na osnovu kojeg se moze u najviseslucajeva odrediti faza estrusa (prisustvo manje iii vise sluzi u vagini. te dijelom iscjedak estrusne sluzi iz rod nice pri rektalnom pregledu genitalija. Treba izbjegavati nesvrsishodnoapliciranje hormona. tu se onda moravrsiti drugi pregled u razmaku od oko 10 dana. Prepoznavanje tihog gonjenja je moguee i pri jednokratnom pregledu genitalija. Mlijecna stada u kojih je neplodnost uzrokovana netacnim otkrivanjem estrusa se obicno karakterisu produzenim intervalima od telenja do prvog pripusta i Cesto se kod zivotinja sa anamnezom "tiho gonjenje" palpira zuto tijelo. davanje estrogena kao i ishranavkrmivima koja sadrze estrogene. normal notrajanje se moze regulisati tek nakon poboljsanja drzanja i ishrane.spremne. za kopulaciju. Takoder.Glavni estrus je opeenito onda veoma kratak.Dijagnoza i diferencijalna dijagnozaZa uocavanje odstupanja trajanja estrusa preduslov je brizljiva kontrola estrusa. Od dijagnostickogznacaja moze biti primjena bikova probaca iii detektora estrusa. Pojava dugog estrusa zahtijeva visekratno ponavljanje inseminacije u tokujednog estrusnog perioda.iako u praktii'kim okolnostima u odnosu na sam pocetak je tesko ocjenjivo.Svakako da uzimanje detaljnih anamnestickih podataka 0 pocetku estrusa je veoma vazno. Fiziolosko. Znai'aj kao uzroka subfertiliteta bio bi iIT) veliki. Skraeeno iii produzeno trajanje estrusa nastaje kod mlijei'nih krava naroi'ito u zimskim mjesecima. kada se u stadu nalazi bik. iii nisu vise spremne. TIHO GONJEN1E (SUBESTRUS) lzostanak ispoljavanja estrusa u krave iii junice iii vlasnika da opazi znakove estrusa znacajnodoprinosi neuspjehu reprodukcije. zakasnjelom ovulacijom kao i sa perzistencijom folikula. ocjena konzistencije prisutnogGraafovog folikula i znakovi pona5anja zivotinje. kratkog estrusa. moze se estrus lako previdjeti. kada se ustanovi jaka kontrakcija uterusa i Graafov folikul. vanjski znak estrusa su medutim kod zivotinja sa tihim gonjenjem . dokje samo oko 10% imalo jedan od abnormaliteta kojim je obustavljena spolna ciklicnost Oko 60 dana nakon telenja večina mlijecnih krava otpocelo je sa normalnim cikliranjem. Patol05ki kratak estrus izaziva nedostatna ishrana i drzanje (narocito u zimskim mjesecima) kao i aplikacija prije estrusa hormona koji izazivaju ovulaciju. moze usloviti produzenje ciklusa. U slucaju tzv. Produzeni estrus se cesto sreee u vezi sa duplom ovulacijom. FUNKCIONALNI OBLICI NEPLODNOSTI Kao u pravilu funkcionalni oblici neplodnosti nastaju u pojedinih zivotinja unutar jednog stadaali skupno predstavljaju jedan vazan uzrok neplodnosti. Uvijekje vazno jedno po moguenostijednoznacno razlikovanje izmedu pravog i prividnog odstupanja od fizioloskog trajanja estrusa. U prisustvu tihog gonjenja kod druge kontrole senalazi periodicno zuto tijelo u involuciji iii je ono vee involuiralo.Najvise funkcionalnih odstupanja dogada se usljed nekih endokrinoloskih poremeeaja koje ječesto tesko poblize oznaCiti cak i sa sadasnjim metodama hormonalne dijagnostike.

slabo izrazen. Znacaj kaofaktora koji smanjuje plodnost je u tome. koje unutar tri dana nisu dosle u estrus. kada su prethodili kratki vremenski periodi post . POREMECAJI OVULACIJE Zakasnjela ovulacija Zakasnjelim se smatra prsnuee Graafovog folikula. cvatu iii involuciji) procijeni se vrijeme sljedeeeg estrusa. ako s sumnja postavi na vrijeme.Vaginalnim pregledom se moze relativno lako otvoriti cervikalni . da embrio ne zatekne vise povoljnu sredinu u uterusu. dana nakon medikacije. i 4. Tome treba slijediti intenzivno promatranje na estrus od 2. Vlasnik zivotinje bi u tom terminu trebao pazljivije da promatra zivotinje i da registruje najmanje znakove estrusa. U stadima u kojih postoje problemi sa otkrivanjemestrusa preporucuju se zivotinje. Jajne stanice iz folikula. kod kojih se u vrijeme estrusa pri jednokratnom pregledu ne moze naei nikakav prepoznatljiv uzrok. mumifikacija fetusa. Cesto se opaza produzeno trajanje estrusa. dana nakon posljednje medikacije.U stadima u kojima se ucestalo javlja tiho gonjenje indicirane su profilakticke mjere. Spolni ciklus je malo iii nikako produzen. Simptomi estrusa kod zivotinja sa zakasnjelom ovulacijom mogu biti jasno izrazeni iii biti slabi. dana postpartum. Ako se do 11. Kod jednog dijela zivotinja se u to vrijeme ustanovi estrus.Ako se u jed nom stadu tiho gonjenje javlja samo u pojedinim slucajevima. greske u ish ran. nego prsnuee Graafovog folikula se dešava nakon jedan. kod zivotinja kod kojih se jasno palpira zuto tijelo. Ukazuje seda je korisna primjen"a progestina iii GnRH 10. Anestrus uzrokovan pothranjenoseu pogadacijelo stado i karakterise se padom proizvodnje mlijeka i slabom tjelesnom kondicijom. bez uoeljivih simptomabolesti iii opcenito smanjena plodnost u stadu bez uoCljive bolesti. dva iii vise dana. Dijagnoza neopazenog estrusa zahtijeva uzastopne preglede i tacnu evidenciju. koje su ovulirale sa zakasnjenjem veCim od jednog dana. Povod pozivanja veterinara je u pravilu ponovljena pojava estrusa kod pojedinih zivotinja. dana post partum. postoji moguenost. Procjena Zakasnjela ovulacija se s. Kod zivotinja. kada se ono ne desi nastalo 6 do 12 sati nakonzavrsetka perioda spremnosti za parenje. Ovaj funkcionalni poremeeaj je eesto povezan sa jednim kratkim periodom odmora nakon telenja.obzirom na plodnost ocjenjuje kao relativno povoljna. Nekoliko autora je zapazilo da neke krave imaju jednu oCiglednu prolongiranu folikularnu fazu spolnogciklusa kako je odredeno na osnovu prisutnosti visokih razina progesterona u krvi. tumori granuloza teka stanica i segmentalnaaplazija koja uzrokuje anestrus utice na pojedine zivotinje. piometra. predvorje rod nice je slabo hiperemicno i osrednje vlazno. Stanja kao cisticnadegeneracija folikula. 4. Pretpostavlja se da bi se radilo 0 nedostatku LH iii nepravovremenom lueenju LH iz hipofize. dana ginekoloskipregled. kao i fotoperiodieni uticaji. Vee premanalazu zutog tijela (u stvaranju. Pri pojavisimptoma estrusa provodi se osjemenjivanje. to se tog dana po novo aplicira PGF2 alafa iii odgovarajuei analog. i one se mogu bez gUbljenjavremena osjemeniti. To vrijedi naroeito onda. bakra i beta karotina. nedostatak mangana. Uz to. Zivotinje se bez obzira napojavu vanjskih simptoma estrusa osjemene 3.Kanal i nalazi se cesto samo osrednjisekret. Na osnovu palpatornog nalaza na jajnicima moze se provoditi "ispitivanje estrusa". su cesto osteeene. Nadalje se kao odgovorni navode visoka proizvodnost i u vrijeme osjemenjivanja. treba uvijek pomisliti na zakasnjelu ovulaciju. dana nakon primjene prostaglandina ne pojave nikakvi znaci'estrusa. iii su vee uginuli. . to je indiciranaaplikacija prostaglandina F2alfa iii njegovih analoga. da su u vrijeme moguee amfimiksije bilo jajna stanica iii spermiji osteeeni. naroeito niske temperature zimi uslueaju drzanja zivotinja slobodno. Zakasnjela ovulacija se nalazi i kod starijih zivotinja te kod kronienih bolesti. Kontrola ciklusa od strane veterinarau stadu sa problemima treba da bude vee od 40.

parcijalni iii apsolutni nedostatak LH u krvi. HG iii intramuskularno SG (20 mikrograma. ovulirati u normalno vrijeme iii sa zakasnjenjem.progesteron Procjenjuje se da ui'estalost anovulatornih ciklusa kod goveda iznosi 2 do 3% svih zivotinja u estrusu. visoka te nasljednadispozicija. da Ii ce jedan Graafov folikul koji se razvija u estrusu atrezirati. kao i kod drugih poremetnji ovulacije.npr. u vrijeme estrusa (anamneza: estrus. Kod nje postoji i mogucnost da se ponavljanim pregledom jajnika npr. postoji moguenost da se ciljanom terapijom pomjeri unaprijed vrijeme ovulacije. Buserelin). ATREZIJA FOLIKULA Kod atrezije folikula u uzem smislu radi se 0 nefizioloskoj involuciji Graafovog folikula na zavrsetku estrusa.j. U osnovi se ne moze unaprijed reCi. kao i poboljsanje ishrane (naroi'ito zimi) dodavanjem beta-karotina. iii ce perzistirati. Ti jajni mjehurovi atreziraju. Jednokratno osjemenjivanje krava bez naknadne kontrole folikula. medutim. U poredenju sa ovulatornim folikulima. atretii'ni folikuli se karakterisu niskim odnosom estrogen . ponekad i kao posljedica nedovoljnog lui'enja hipofize. koji se odreduje shodno uslovima ishrane i drzanja te mlijei'nosti. Metoda je dijagnostieki najsigurnija. Utvrdili se kod krava u estrusu jasno form iran folikul.. nalaz: mjehur) atreziju folikula (nema zutog tijela pri naknadnoj kontroli 10 dana kasnije). to je pozeljno u smislu poveeanja plodnosti. treba odustati od daljeg koristenja zivotinje u uzgojne svrhe. Veoma malo antralnih folikula ovulira. mineralnih materija i mikroelemenata. masazom. visoka proizvodnja mlijeka kod neoptimalne ishrane kao i nedostatak betakarotina . po potrebi. Postoji Ii sumnja na nasljednu predispoziciju. no izostaje za ovulaciju potreban vrhunac LH. mangana. utvrdi ponovno visoko lueenje FSH. u vrijeme inseminacije. folikularna tei'nost nestaje. Patognomonii'an je. nalazi i u vezi sa tihim gonjenjem. to je opcenito dijagnoza "atrezija folikula" opravdana. Tome sluzi ponovljeno osjemenjivanje u 24 satnim intervalima. Visekratna kontrola folikula u razmacima od 12 do 24 sata. Lijecenje Mjere da bi se otklonio ovaj uzrok steriliteta. koji prethodi 'atreziji folikula biti jasno izrazen ali atrezija se. Atrezija Graafovog folikula poi'inje potpunom degeneracijom zida folikula i vezivnotkivnompreobrazbom teke. od trenutaka osjemenjivanja do izvrsene ovulacije (direktna dijagnoza). sastoji se u tome da se osjemenjivanje prilagodi terminu zakasnjele ovulacije. Zato se subkutano aplicira 1500 do 2000 i. Treba razgranii'iti fiziolosku atreziju manjih tercijalnih folikula. veCina postaje atretii'na i degenerira. Predpostavljaju se nedostaci u drzanju i ishrani. Od davanja hormona koji . Usto. Problem je sto se u to vrijeme jos ne zna. ponekad i ubrza jedna zakasnjela ovulacija (terapeutski efekat). Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostieki treba razgranii'iti. da nije uvijek moguc palpatorni nalaz zutog tijela. Kod dotii'ne zivotinje nastaje anovulatorni ciklus. a. pri jednokratnom pregledu. Simptomi Kod junica i krava moze estrus. ali ogranieava statistieku vrijednost metode. manje ciste jajnika (duze trajanje mjehura) kao i eventual no drugo stvaranje Graafovog folikula. Ovo posljednje moze nastati kada se 24 sata nakon pojave na poeetku estrusa vrhunca FSH. Mozeslijediti parcijalno iii potpuno luteiniziranje zida folikula (folikul-Iuteinske ciste).partum. Zato je tesko donijeti odluku 0 tome. sve do ostvarenja ovulacije. da Ii ee se kod dotiene zivotinje uopee i pojaviti zakasnjela ovulacij Kao profilaktii'ke mjere sluze obezbjedenje jednog bioloskog perioda odmora. kod kojih ce se zivotinja u estrusu primijeniti hormoni koji izazivaju ovulaciju. lato se u nejasnim slui'ajevima treba odrediti uz to i progesteron u mlijeku iii krvi. koja nastaju u svim fazama spolnog ciklusa. a pri kasnijoj kontroli 10 dana iza toga nema zutog tijela iii nekog folikula. ali uzima suvise vremena. Zatim nastaje regresija folikularne supljine. Inai'e se mora voditi rai'una. npr.

Na povrsini jajnika moguee je palpirati mnogobrojne malene i i'vrste mjehure velii'inedo oko Ieee. kada najveCi promjer supljeg prostora iznosi najmanje 1 cm. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika ne treba lijei'iti. vjerovatnije. Cistii'na luta tijela nisu valna kao uzrok steriliteta. Velii'ina cistii'nog lUtOg tijela varira isto toliko koliko i kompaktnog. pretjerano. da eisticna zuta tijela ka o i kompaktna periodicna zuta tijela involuiraju shod no ciklusu. Na osnovu histoloskih nalaza moze se shvatiti. ostataka zutih tijela. LH je luteotrofii'an u krave . ako se aplicira HG iii GnRH mikon ovulacije. Ako se kod jedne zivotinje sa ponavljanim estrusom ne nade u interestrusu nikakvo zuto tijelo. Smatra se da ona nastaju kao posljediea depresije razvoja jednog korpus luteuma sa iii bez prethodnog manjka LH. kada se upotrebljavaju estrogen i progesteron. SUBFUNKCIJA ZUTOG' TIJELA Progesteron je potreban za odrzavanje gravidnosti sve do 150-200 dana gravidnosti. kada se apliciraju prije oi'ekivane ovulacije. nego ih treba iskljui'iti iz uzgoja.ma do termina partusa. Ovo je jedna od "podrzavanih injekcija" koristenih u neplodnih krava.nije česta odgovornim se se smatraju teska stanja. ako je istovremeno prisutna jaka upala . Njihova tecnost sadrzi samo malo estrogena i progesterona).. tei'noseu ispunjenim supljim prostorom. Nema zutih tijela. ali i oxytocin. moglo bi se stoga raditi 0 zadrzanom serumu iii limfi nakon ovulaeije. tako da ako ovaj nije potpuno formiran iii ne funkcicinise adekvatno onda se ne proizvodi dovoljno progesterona i izosfaje gravidnost Nemoguce je rektalnim pregledom utvrditi razliku izmedu normalnog i abnormalnog korpus luteuma. Sitnocistii'na degeneracija jajnika dolazi pretezno kod starijih i pretovljenih junica. To uslovljava kupinast izgled jajnika Izostaje stvaranje i sazrijevanje Graafovog folikula. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika su veoma dobrog gojidbenog stanja. niti veCih tercijarnih folikula. Relativno i'esto se cistii'na luta tijela javljaju pri . oni mogu stimulirati razvoj i funkciju korpusa luteuma iii. zbog lose prognoze i zbog sumnje na nasljednost. CISTICNA žUTA TIJELA Kao cistii'na zuta tijela oznai'avaju se luta tijela sa jednim centralnim. o etiologiji postoje samo pretpostavke. Takoder bi kao uzrok mogli vaziti i trovanja kloranftaleinom i fluorom. 0 jed nom cistii'nom korpusu luteumu u Ulem smislu se govori onda. tada se u slijedecem estrusu u trenutku osjemenjivanja treba dati neki hormon koji potii'e ovulaciju (GnRH odnosno njegovi analozi iii HG). kao i kronii'ne intoksikacije. Rektalnom palpacijom se nalaze podjednako veliki. Prema tome. kvrgavi jajnici.izazivaju ovulaciju moze se oi'ekivati efekat samo onda. a vrijednosti razine progesterona u krvi iii mlijeku su veoma niske.adhezijama jajnika sa okolinom. Medutim. Odredivanjem koncentracije progesterona u krvi iii mlijeku moguce je ocijeniti lutealnu funkciju. posto se ona ponasaju kao korpus luteum periodicum (kod zdravog endometrija potpadaju involuciji shod no ciklusu). ali i kod starih krava. Glavni izvor hormona je korpus luteum. a mozda u nekim slui'aje\. uzizostanak estrusa. Tako je svaka terapija u strogom smislu profilaksa. postoji prirodno variranje u velii'ini i poziciji korpus luteuma unutar jajnika i to i'ini ocjenu njegove velii'ine veoma teskom. kao nepovoljni faktori okoline. SITNOCISTICNA DEGENERACIJA JAJNIKA Radi se 0 istovremenom izrastanju mnogih tercijarnih folikula do velii'ine soi'iva iii graska. izazvati formiranje akcesornog korpusa luteuma. Uoi'Jjivo je da se cistii'na luta tijela sreeu naroi'ito onda. jednostrano hranjenje.

veeinom dovoljno progesterona za poi'etni razvoj embrija.endometrija iii piometra. i 4. Kod istovremenog prisustva neke infekcije uterusa treba u uterus ubaciti dodatno neki antibakterik. U mnogim slucajevima se mogu naci znaci na jajnicima. Posto u tom slui'aju zuto tijelo stiti sadrzaj uterusa (mada je on patoloski). te na rodnici koji ukazuju na pocetak estrusa. Ponekad se dovode zivotinje sa anamnezom da se ne gone.Ispoljava se nakupljanjem mukopurulentnog do purulentnog sadrzaja u uterusu i perzistiranjemkorpusa luteuma. Nastane Ii graviditet. Nastaje jedno kompaktno zuto tijelo.. Pri rektalnoj palpaeiji relativno veliko meko zuto tijelo pokazuje i'esto umjerenu fluktuaeiju Cistii'na zuta tijela sa malim supljim prostorom jedva da se i moze palpirati. Corpus luteum graviditatis . ona lui'e . Ponovna gravidnost nastaje veCinom tek nekoliko tjedana nakon terapije. Sadrzajem ispunjeni uterus koCi normalnu lutealnu regresiju. Corpus luteum periodicum Konacno razgranicenje je moguce tek za vrijeme drugog pregleda nakon 8 do 15 dana. nalazi se pretezno kod krava kod kojih postoji jak endometritis. Narocito tame gdje se nalazi bik u stadu cesto je tesko uocavanje parenja kod slobodno drzanih zivotinja. koje se duze vremena moze naCi na jajniku. estrus iii na prolazak estrusa. Medutim. endokrinoloski i patoloski piometra je vise iii manje definisanaU najvise slucajeva dogada se kao posljedicakronicnog endometritisa. Kada se iritirajuce . Ta zuta tijela perzistiraju. Perzistiranje zutog tijela kod zdravog endometrija bez sadrzaja u uterusu bi kod goveda trebalo da bude izuzetno rijetko = korpus luteum pseudograviditatis. Ako zivotinje sa cisticnim zutim tijelima postanu gravidne. Ustanovljenje eisticnog zutog tijela je u veCini slucajeva slucajan nalaz. a koje su vec i do 5 tjedana iii duze gravidne. a kao rezultat upale uterusa prekida se proizvodnja iii oslobadanjeendogenog luteolizina. Takoder ni potvrdivanje perzistiranja ne govori nista 0 funkeiji . Isto vazi i u slucajevima. dana nakon aplikacijeprostaglandina. . tokom rutinske kontrole jajnika. dana nakon osjemenjivanja ukazuje samo na vjerovatnost prisustva graviditeta. piometra iii neki drugi sadrzaj u uterusu. Pri tom nastaje izbacivanje eventualnog sadrzaja uterusa a cesto i brzo ozdravljenje upalom zahvacenog endometrija. nije uvijek poznat datum parenja niti se uvijek biljezi datum osjemenjivanja. to onda mogu eisticna zuta tijela da perzistiraju. Medutim. Potvrdivanje perzistiranja je onda moguee. Dijagnoza Makroskopski i histoloski se perzistirajuee zuto tijelo ne razlikuje od corpus luteum periodicum. POREMECAJI FUNKCIJE JAJNIKA USLOVLJENE UTERUSOM Perzistirajud CL Kao corpus luteum persistens moze segeneralno oznai'iti svako funkeionalno zuto tijelo. iii njegovog analoga unutar nekoliko sati. gdje je doslo do zamjene krava.kada se pri potlovnim pregledima utvrdi korpus luteum duze od 21 dan na istom mjestu jajnika i istevelii'ine. Terapija eistii'nih zutih tijela i ne izgleda opeenito potrebna.posto je u pravilu prisutno dovoljno lutealnog tkiva . Jedino izostanak estrusa otprilike 3 tjedna te prisustvo razvijenog zutog tijela izmedu 18. U poi'etku eiklusa zuta tijela se vrlo brzo pretvaraju u kompaktna. Lijecenje Perzistirajuca zuta tijela regresiraju nakon aplikacije prostaglandina F2alf. Nakon tog pregleda periodicno zuto tijelo se smanji. i tako pogodenekrave postaju anestricne. Estrus se javlja 2. jer izostaje stvaranje prostaglandina u endometriju. rezultirajuCi u anestrusu Patogeneza piometre u krava postpartum nije potpuno jasna. bakterioloski. uterusu. zato sto ona veCinom regresiraju shodno eiklusu. PIOMETRA Piometra je jed no od relativno cesCih poremecaja reproduktivnog trakta mlijecnih krava. i 27. postepeno se gubi eentralna supljina.

endometriji krava koje su usle u spolni ciklus sa jed nom infekcijom mozda ne regeneriraju dovoljno da proizvode dosta endogenog PGF2alfa da dovede do lutealne regresije.Mumifikacije fetusa nastaje uvijek kada fetus ugine bez posljedii'ne dilatacije cerviksa i regresije graviditetnog korpus luteuma. Krajnji cilj terapije piometre u krava je da se eliminira lutealna funkcija. Manuelna enukleacija korpusa luteuma je efikasna. VeCina mumifikata se da lako dijagnosticirati provodenjem temeljitog pregleda genitalnog trakta rektalnom palpacijom Lijecenje Premda se veCina krava sa mumificiranim fetusima mozeuspjesno . povecani cerviks i fluktuiranje tecnoscu rastegnutog uterusa. ali moze rezultirati hemoragijom i adhezijama oko jajnika. Piometra nepovoljno djeluje na medutelidbeni interval mlijecnih krava produzenjem otvorenih dana. Ovo dolazenje u estrus je u vezi sa povecanim oslobadanjem prostaglandina F2 alfa. Najčešće izolirana bakterija iz sadržaja piometrej Actinomyces pyogenes i fusobacterium necrophorum iz uterusa krava u kojih se razvila piometra. Nakon resorpcije plazme. Mumifikacija u goveda se karakterise anestrusom i perzistirajucim zutim tijelom.). MUMIFIKACIJA FETUSA Mumifikacija i'esto nastaje kada govedi fetus ugine tokom posljednje polovine graviditeta a ne nastane abortus. no krave prelaze oeekivano vrijeme telenja bez znakova partusa (npr.Mumifikacija fetusa u goveda mogla bi nastati usljed nekoliko infektivnih agenasa. infektivnih agenasa. U tretiranju piometre koriste se dvije vrste luteolitii'kih sredstava: estrogeni i u novije vrijeme sintetski analozi prostaglandina F2ALFA. Kod hematii'ne mumifikacije placenta materna podlijeze involuciji. do 5 dana (252). Pregled genitalnog trakta krave putem rektalne palpacije moze otkriti jedan normal no involuirani iii.. a tkiva su izgleda papira. abdomen se ne povecava.substancije. Korpus luteum se moze palpirati u vise od 95% slucajeva u krava sa piometrom (81. ukljucujuCi jod infundiraju u uterus krava u diestrusu. Asimetricno povecanje jednog roga uterusa je cesto. Radi toga u ovih krava se razvija piometra. Nakon uginuca fetusa nastaje autoliza fetusa. . vjerovatnije. ugruska i sluzi (Slika 20.. Papirusni mumifikat je obii'no smedast. dehidracija fetusa i piacente nastaje bez placentne hemoragije. virus infektivnog bovinog rinotraheitisa (lBR).a nako čega se razvije žuto tijelo koje lui progesteron. Zid uterusa je obicno zadebljan u poredenju sa tan kim zidom u gravidnosti. kompresije pupi'ane vrpce tokom graviditeta. kaosto su campylobacter fetus. VeCina mumifikata kod goveda je hematii'nog tipa. abnormalne koncentracije hormona te lijekova. što sprečava lučenje prostaglandina koji ce lizirat zuto tijelo i sprijeciti prpsgesterom. Mumifikacija fetusa bi trebala"biti vjsoko na listi pri diferencijalnoj dijagnozi svaki puta kada se dijagnosticira graviditet rano u gestaciji. Sadžaj koji se nalazi u uterus prestavlaj problem. a vimese ne razvija). Kod goveda nastaju dva tipa mumifikacije: hematii'na i papirusna (9). krava dolazi u estrus za tri do pet dana i evakuira se sadrzaj iz uterusa. defekata piacente. kao sto su izmicanje plodnih ovojnica. amnionske kesice. krave obicno dolaze u estrus za 4. sto dovodi dohemoragije izmedu endometrija i fetalnih membrana. 127). Kod papirusne mumifikacije. Nijedan od pozitivnih znakova gravidnosti. te bovina virusna diareje. Progesteron sam od sebe postiče leukocitnu ilafitraciju ali važnija njegova uloga je da čuva sadržaj maternice bez obzira da li bio on patološki. ali oba roga obicno sadrzavaju tecnost. Mumifikacija fetusa goveda nastaje usljed genetskih iii hromozomnih abnormalnosti. fetus iii placentomi ne nalaze se kod piometre. nastalog regeneracijom endometrija. Kao rezultat lutealne neaktivnosti. gljivice.dehidrirani fetus je prekriven crvenkastosmedom viskoznom masom odautoliziranih crvenih krvnih stanica. naime poslje porođaja u toko 3 dana desi jedna ovulacija. Naprotiv. apsorpcija tei'nosti piacente i fetusa i involucija piacente materne. leptospira spp.

Diferencijalno dijagnostieki u obzir dolaze jednostrano kastrirane zivotinje. ciklus i fertilitet ne bi smjeli biti poremeeeni. 15. i nalazenje jajnika eesto predstavlja teskoeu. zuto tijelo). za razliku od goveda sa atrofijom jajnika samo u izuzetnim slueajevima su istovremeno mrsave iii pokazuju znakove kronienog oboljenja. Opeenito za postavljanje dijagnoze nije dovoljan samo jedan ginekoloski pregled zivotinje. Medutim. Nakon uspjesnog tretiranja.pljosnate i relativno evrste konzistencije kao i lagano haborane povrsine. Klinieko prepoznavanje je moguee kod junica od 9. Mlade zivotinje sa obostranom aplazijom jajnika u poeetku se razvijajunormalno.tretirati a prognoza za narednu gravidnost je veoma povoljna.Nakon injekcije. Mada zivotinje sa unilateral nom aplazijom jajnika pokazuju redovan ciklus te mogu biti oplodene. Kada se izaziva pobaeaj. treba ih iz uzgojenih razloga izluCiti iz stada. Takode se iu jajnicima sa samo parcijalnom hipoplazijom mogu opipati funkcionalne tvorbe. malo vime sa kratkim sisama). kod frimartinki). treba pregledati genitalni trakt krave vaginalno u 12-to satnim intervalima dok cerviks ne bude dilatiran a fetus izbaeen. Naroeito u granienim slueajevima potrebno je vise kontrola. Medutim.Rektalnim pregledom u slueaju obostrane totalne hipoplazije jajnika nalazi se jajnik velieine graska do graha. U slueaju nedostatka jednog jajnika moze postojati istovremena segmentalna aplazija uterusa (npr. To vazi i onda. Jedna injekcija terapijske doze PGF2ALFA. Cak i nakon optimalnog hranjenja i drzanja tokom duzeg vremena ne mijenja se nalaz na jajnicima (diagnosis ex juventibus). mjeseca starosti. Znakovi estrusa se ne opazaju. . iii je samo nepotpuno. Radi razgranieenja sa atrofijom jajnika . straznji dio genitalnog trakta se eesto ne dilatira potpuno. Junice sa obostranom hipoplazijom jajnika imaju izgled sliean kastratima (duge noge. je obieno uspjesna za izbacivanje mumifikata u goveda unutar 2 do 4 dana (129. URODENI. Funkcionalne tvorbe uvijek nedostaju. . gdje moze ostati dugo osim ako se ne ukloni manuel no. U slueaju nedostatka oba jajnika ostali dio genitalnog trakta opcenito nije. konopu sliena tvorba evrste konzistencije u kranijalnom podrueju ligamenta jajnika. U oba slueaja ostali dio spolnog aparata je dobro razvijen. Mumifikat se izbaci u prostor vagine. suprotni jajnik je opeenito normal no i posjeduje funkcionalne tvorbe (folikul. NASLJEDNI I STECENI POREMECAJI JAJNIKA APLAZIJA JAJNIKA Aplazija jajnika se kod goveda nalazi veoma rijetko. razvijen (npr. Injekciju treba dati u vrijeme dijagnoze . veCina tretiranih krava postane gravidno unutar jednog do tri mjeseca . Cesto su slabo razvijeni i ostali dijelovi spolnog trakta U slueaju jednostrane hipoplazije jajnika (pretezno lijeve strane). do 10. u dobi kada su zivotinje iste vrste vee spolno zrele. Obostrana totalna hipoplazija jajnika je povezana sa permanentnom neplodnoseu i stoga ju je moguee ustanoviti samo kod junica. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom iii pak sa parcijalnom hipoplazijom oba jajnika. HIPOPLAZIJA JAJNIKA "Totalna" to jest hipoplazija koja zahvata cijeli jajnik. uterus unicornus). kratka leda. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom hipoplazijom iii parcijalnom hipoplazijom jednog iii oba jajnika ne treba zivotinju zadrZavati u uzgoju.Cime se moze iskljuCiti neko kronieno oboljenje preporueljivo je provjeriti da Ii ima gresaka u ish rani i drzanju. one ne pokazuju nikakve znakove estrusa niti razvoja vimena. 69). Nekad se moze naCi samo jedna kratka. kada zbog relativno slabo izrazenih vanjskih promjena i redovnog ciklusa postoje dobri izgledi za koncepciju. Dijagnoza Odredene naznake za postavljanje dijagnoze moguee je dobiti vee iz anamneze izostanak estrusa. sreee se isto tako eesto kao i "parcijalna" (samo su zahvaeeni odredeni dijelovi jajnika).

gonadotrofinima. To vrijedi. nakon sto je ona ponekad i vise godina koriStena za rasplod. zivotinje sa atrofijom jajnika kao i goveda sa relativno malim ali funkcionalnim jajnicima od 2. Junice sa obostranom totalnom hipoplazijom mogu se koristiti samo za tov. Poremetnje plodnosti nastaju usljed prevelikih proizvodnih zahtjeva u sirem smislu. sto veterinar ustanovljuje izostankom funkcionalnih tvorbi. to se normal no razvijeni dio jajnika moze izdizati od hipoplasticnog dijela. kao posljedica endogenih i egzogenih faktora. koji koce razvoj gonada zenke. koji moze u izraze. Nivo glukoze u krvi je snizen. opeenito tek nakon klanja zivotinja. a strukture se kreeu od uz. Kod naroCito teskih slucajeva izostaje funkcionalna obnova. Dijagnoza ovarijalne . FRIMARTINIZAM * Frimartinka je naziv za neplodnu zenku rodenu kao blizanka 5 muzjakom. Postoji Ii parcijalna hipoplazija. estrogenima itd. " Razliciti endogeni i egzogeni agensi dovode do afunkcije iii disfunkcije hipotalamusa i hipofize. tako. vrijeme do obnavljanja ovarijalne funkeije moze biti razliCito dugo. Jajnici frimantinki su nerazvijeni i sadrzavaju tubule seminifere. mada te zivotinje mogu biti plodne. Frimartinizam nastaje kao rezultat anastomoze izmedu placentarne cirkulacije dvojki fetusa. Diferencijalno dijagnostieki treba razluCiti mlade zivotinje sa malim inaktivnim jajnicima (uslovljeno kasnirn nastankom puberteta usljed nedovoljne iShr\ iii kronienog obolj~'!nja). ako se i postavi. Relativno povoljno se procjenjuje distrofija jajnika nastala nakon telenja. ne postoji komunikacija izmedu uterusa i vagine i izgleda kao slijepa vreea.castih tracaka do skoro normal nih rogova uterusa. Iz uzgojnih i ekonomskih razloga opeenito se preporucuje iskljuCiti iz uzgoja junice sa abnormalno malim jajnicima. Nije moguee hormonalno uticati na hipoplaziju jajnika (npr. iii se pak mora racunati sa visesedmicnim ozdravljenjem. Poremeeaji cjevastih genitalnih organa variraju u jaCini. a zuto tijelo u razvoju ne prominira jos iznad povrsine jajnika Patoanatomski nalaz Makroskopskim pregledom uocava se kod totalne hipoplazije da su kako jajnici tako i uterus izuzetno maiL Funkcionalnih tvorbi na jajniku nema. Zajednicko svim zivotinjama je izostajanje ciklusa. Muski hormoni proizvedeni od muskog teleta ucestvuju u opeoj cirkulaciji i koce normalni razvoj genitalija zenke i tako muzjak blizanac moze uCiniti neplodnom zenku prenosom H-Y antigena. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Klinicka dijagnoza se zasniva na anemnezi i na rektalnom i vaginal nom nalazu. Pored te funkcionalne interpretacije ovaj pojam je najcesce istovremeno izraz jednog gubitka tkiva. Dogada se najcesee kod goveda. U najvise frimartinki nema cerviksa. i za junice i krave sa jednostranom totalnom hipoplazijom jajnika iii sa jedno iii obostranom parcijalnom hipoplazijom jajnika. Nastane Ii ciroza iii skleroza. koje zivotinja nije u stanju da kompenzira. Uglavnom se smatra da 92% junica koje su rodene kao blizanke s muzjakom su neplodne a takva telada se koriste za tov DISTROFIJA (ATROFUA) JAJNIKA Pod pojmom "distrofija jajnika" u prvom redu se podrazumijeva afunkcija (izostajanje opipljivih folikula i zutih tijela) jednog u pocetku funkcionalnog jajnika'. dana ciklusa (ovdje je fdlikul vee pukao. koje je moguce utvrditi palpacijom. onda je proces ireverzibila Procjena Vee prema stepenu osteeenja. sa GnRH. postose radi 0 nasljednoj genezi. Izmet je cesto suh. nivo acetoacetata u krvi je povisen. Zivotinje sa atrofijom jajnika van klinickog puerperija su veCinom mrsave. Cesto su prisutne mjehuricaste zlijezde razlicite velicine.).U prisustvu jednostrane hipoplazije jajnika iii parcijalne hipoplazije dijagnoza se postavlja. Posljedica je nedovoljno stvaranje FSH i LH ilili njihovog izluCivanja.\om slucaju (totalna atrofija) dovesti do nestajanja germinativnog tkiva. Spolna diferencijacija muskog embrija dogada se ranije od onog zenke. izgledaju bolesno i dlaka im je nakostrijesena. do 4.

Vjerovatna dij agnoza tumora granuloza staniea se obicno zasniva na proejeni jajnika rektalnom palpaeijom i reproduktivnim pokazateljima. Dobri navodi pregleda jajnika tokom jednog vremenskog perioda ce pokazati ovaj rast i doprinjeti pretpostavljenoj dijagnozi. Moze se ispoljiti nimfomanija iii anestrus Prisutnost svakog od ova tri stanja zavisi 0 kolicini funkeionalnog lutealnog tkiva unutar tumora. Prvi je aplikacija jednog od progestina. Jedno' smanjenje veliCine eiste i povecana cvrstoca ukazuje na luteinizaciju ciste i vracanje u estrus unutar 30 dana i potvrduje pozitivan terapeutski odgovor. . Priblizno 96% krava sa eistama jajnika ce odgovoriti na dva tretiranja u dvo . Tumori granulosa stanica variraju u strukturi. koji treba uspjesno sprijeciti estrus i ovulaciju za jedan dovoljan vremenski period da bi se omogucila regresija korpora lutea u svih zivotinja ukljucenih u uzgojnu grupu. Treba razgraniCiti hipoplaziju jajnika Sama hormonalna terapija nije dovoljno uspjesna. kao i u slucaju aciklije krave nakon visesedmicnog oporavka post partum u vezi sa nalazom "obostrano izrazeni mali jajnici. peritoneumu pelvisa. uterusu. Cak i kod ponovljenih analiza na hormone u krvi iii mlijeku. zatim kod neocekivanog naglog mirovanja eiklusa kod spolno zrelih junica koje jos nisu koristene za uzgoj. koji bi seobzirom na dob ocekivala spolna zrelost (ponekad zakasnjeli pubertet).tjednim intervalima sa luteinizirajuCim hormonima. U pocetku osnovna paznja je usmjerena da se skrati interval za pripust iii osjemenjivanje jedne grupe zivotinja. prema tome. Terapija se zasniva na davanju estrogena i progesterona a profilaksa na davanju GnRH 1o poslej parusa. Na tumor granulosa staniea treba sumnjati kada kronicne eiste jajnika ne reagiraju na standardne postupke tretiranja. nadene su mnogostruke mase u sirokom ligamentu uterusa. Tumori granulosa stanica su obicno benig'ni. TUMORI JAJNIKA Opisane su razliCite neoplazme jajnika u krava medu kojima su tumori granuloza stanica suvA i oni su veoma rijetki. Posljednjih nekoliko decenija istrazivanja su bila usmjerena prema razvoju efektivnih metoda za kontrolu estrusa i ovulacije u goveda. ne nalazi se niti estrogen niti progesteron. One krave koje ispoljavaju znakove obicno imaju abnormalne spolne cikluse. Distroficni odnosno atroficni jajnici vecinom ne reaguju na hormonske preparate.distrofijeje veoma vjerovatna u slucaju afunkeije jajnika kod zivotinja. Sumnja na tumor granulosa staniea se postavlja ako je u bilo koje krave jajnik veCi od 10 cm. ovaca i svinja. Ciste jajnika su naji'esce promjera 3-4 em. U rijetkim slucajevima metastaza. peritoneumu abdomena i crijeva. Konacna dijagnoza tumora granulosa staniea moze se jedino postaviti nakon histopatoloske analize tkiva jajnika. Lijecenje i prognoza Preporucuje se kirursko odstranjenje zahvacenog jajnika REGULISANJE SPOLNE CIKLlCNOSTI KRAVA I JUNICA Regulisanje spolnog ciklusa ima relativno dugu historiju. Nadalje se cesto zeljelo da se ovulacija kontrolise predodredenim vremenom kako bi sve zivotinje u jednoj grupi mogle biti osjemenjene u toku jednog dana bez potrebe otkrivanja estrusa. Tumori granulosa stanica se moraju razlikovati od eisticne degeneraeije jajnika. 0 dominaeiji proizvedenog steroidaJajniei krava sa tumorima granulosa staniea variraju znatno u veliCini. Zato aplikaciji hormona mora prethoditi uklanjanje svih prisutnih stetnih faktora. bez funkcionalnih tvorbi". Tumori su obicno unilateralni. Regulisanje spolnog ciklusa koristenjem dva osnovna postupka. Jedan glavni razlog razvoja uspjesnih postupaka za regulisanje spolnog ciklusa bio je da se olaksa koristenje umjetnog osjemenjivanja u uzgojnim programima sa ciljem genetskog poboljsanja proizvodnih osobina domaCih zivotinja.

postoji veliki i~teres za upotrebu prostaglandina u vezi sa umjetnim osjemenjivanjem u predodredeno-flkslrano vrlJeme. Izazivanje prijevremene iii predvidljive regresije ciklii'nog zutog tijela prostaglandinom F2alfa 2\ Odrzavanje zivotinja u umjetno izazvanoj lutealnoj fazi apliciranjem progesterona iii njegovih sintetskih analoga. Kada se telad jos uvijek odbijaju u normalno vrijeme. interval partus-koncepcija je ogranicena oko 85 dana. Funkcionalna regresija zutog tijela nastaje unutar 24 do 36 sati). mora se obnoviti ovarijalna aktivnost i mora se otkriti estrus. tiaprost. Drugi pristup da se izazvala ragresija zutog tijela u pomoć prostaglandina U kontroli spolne ciklicnosti goveda uglavnom se koriste: estrogeni.Sinhronizacija estrusa se onda odvija uniformnim vracanjem aktivnosti jajnika nakon prekida inhibitornog tretiranja. fenuprostalen. Djelovanje prostaglandina je ogranii'eno na krave sa zutim tijelima (5. Sa ciljem jed no tele po kravi svake godine. prostaglandini. dana) ne reaglraJu na luteolitii'ko djelovanje prostaglandina (242). dana). (dinoprost) i njegovi sintetski analozi i progestini uz moguee njihove kombinacije kao i SG i GnRH. progestina sve dok se ne zavrsi endogena regresija zutog tijela. Glavni razlozi za regulisanje spolne ciklicnosti u goveda su sljedeCi: Izazivanje estrusa u mlijecnih krava koje nisu opazene u estrusu 45 dana postpartum. Sinhronizacija grupe junica za osjemenjivanje sa sjemenom bikova koji nece izazvati tesk telenja i poremecaje u reprodukciji Smanjenje potrebnog vremena za otkrivanje estrusa Za unapredenje primjene umjetnog osjemenjivanja u sirokoj praksi Sinhronizacija donatora i recipijenata goveda za transfer embriona Izazivanje aktivnosti jajnika u tovnih krava sa laktacionim anestrusom Izazivanje ovarijalne aktivnosti u krava koje prilikom pregleda nisu nadene gravidnim. do 16. Tokom ovog period a mora se zavrsiti involucija uterusa. Kod primjene prostaglandina iskoristava se njihovo luteolitii'ko djelovanje. do 4. INDUKCIJA I SINHRONIZACIJA ESTRUSA KRAVA I JUNICA Od prakticnog interesa za indukciju i sinhronizaciju estrusa u krava i junica postoje u osnovi dvije metode: 1. kod analoga medutim poluvrijeme eliminacije je duze pa je . spojevi koji stimuliraju otpustanje hormona prednjeg reznja hipofize i spojevi koji nadopunjuju iii zamjenjuju gonadotrofine hipofize.. ona ce biti starija i teza za prodaju Jedan kratak telidbeni period ce poboljsati plodnost stada tokom sljedece sezone Grupe teladi slicne starosti i konzistentnog kvaliteta mogu se prodati. Tovna goveda Kod tovni grala to je korisno iz razloga Proizvodnja teladi ujednacene tezine Moze se odrzavati cesto nadgledanje tokom skracenog perioda telenja. Preparati i nacin upotrebe Pored prirodnog prostaglandina F2alfa (dinoprost) postoji cijeli niz veoma djelotvornih sintetskih analoga kao sto su kloprostenol. a gubici teladi zbog teskog telenja se smanjuju. luprostiol. Prostaglandin F2'alfa Zbog praktii'nih teskoea u otkrivanju estrusa. fluprosteno I rugl. Po molekularnoj gradi oni se malo razlikuju. Mlijecna goveda U mlijecnim stadima. sto povecava njihovu vrijednost To omogucuje iii pospjesuje upotrebu umjetnog osjemenjivanja. Za indukciju i sinhronizaciju estrusa koriste se prirodni prostaglandin F'2alfa. Kontrola estrusa u mlijecnih goveda se koristi u sljedecim indikacijama: Da se izazove estrus i ovulacija u krava sa postpartusnim anestrusom da bi se skratio interval izmedu telenja i prvog osjemenjivanja Da se sinhroniziraju krave donatori i recipienti za transfer embria Da se sinhronizira estrus u grupama zivotinja u cilju poboljsanja otkrivanja estrusa iii da se smanji potrebno vrijeme za otkrivanje estrusa Za kontrolu perioda telenja jednog stada Da se pokrene spolna ciklicnost u krava koje su nadene negravidne prilikom pregleda. jer mlada zuta tijela u razvoju (1.

do 16. dana) iii u prvim danima faze zutog tijela (1. dana 32% krava. i 4% 7. dana do kraja ciklusa. To je vazno zbog tiga sto zivotinje. = estrus. dana spolnog ciklusa. dana. dijagnoza gravidnosti se mora potvrditi. Vazno je da se ispita kada zuta tijela odgovaraju iii su refrakterna na aplikaciju prostanglandina u razlii'itim stadijima spolnog ciklusa. do 21. do 93% 10. BuduCi da se duzina interestrusnog intervala kontrolira trajanjem zivotnog vijeka zutog tijela. Ako se pak ne zna stadij ciklusa kod zivotinje to se mora injicirati dva puta u intervalu od 11 do 13 dana. dana faze zutog tijela. Kod zivotinja. Problemi sa jednokratnom aplikacijom PGF"lf. Prostaglandini se mogu aplicirati kako parenteralno. dana ciklusa odgovorile su samo p'ovremeno. Radi toga se ne smiju upotrebljavati u zivotinja koje mogu biti gravidne. Stepen odgovora se poveeavao do 91 % 8. i 16. Unutar 4 do 12 sati nivo progesterona u krvi pada do bllzu polovme. dana) i odgovaraju na aplikaciju 'prostaglandina.time i vrijeme djelovanja produzeno. Nakon aplikacije jedne efektivne doze PGF "If. ali je odgovorilo 66% krava 7. dana spolnog ciklusa: estrus O.34. 8% 2.35). do 21. odnosno potvrdi zutog tijela.' zuto tijelo se vee za 24 sata sm~njuje. (253) tretirajuCi 101 kravu na ovaj nai'in'sa PGF"lf.lfo priblizno 17. do 17.33. dana. Krave tretirane sa PGF'. Veterinar mora pokusati da predvidi ne samo da Ii ee krava reagirati na aplikaciju PGF'. a 4. prijevremena luteoliza. dana 34%. moze se koristiti u upravljanju normalne slike aktivnosti jajnika u krava i junica. Medutim. Medutim. doslo je u estrus 3. Zbog njihovog veoma jakog i brzog luteolitii'kog djelovanja moguizazvati i pobai'aj. jer samo krave sa zrelim zutim tijelom ee odgovoriti na jednokratnu aplikaciju PGF'. kod druge injekcije nakon 11 do 13 dana. dana. Postizanje odgovora Sposobnost da se tai'no dijagnosticira prisutnost iii odsutnost korpus luteuma rektalnim pregledom jajnika je esencijalno. estrus se moze izazvati jed nom injekcijom prostaglandina. 17% 5. 4). dana ciklusa (0. mogu nastati greskom u tai'nosti prepoznavanja struktura jajnika u odnosu na date preporuke vlasnicima. Uspjesno razmatranje ovih znakova rezultira u najuspjesnijem osjemenjivanju. veCina zivotinja se nalazi u fazi zutog tijela (5. dan) moze se uglavnom oi'ekivati da ee se podvrCi luteolizi i doCi u estrus 2 do 7 dana nakon tretiranja. izazvana aplikacijom PGF'. Na osnovu tretiranja 199 krava sa 500 mg kloprostenola i. a unutar 48 sati moze pasti do krajnje granice njegovog dokazivanja i ostaje na toj razini do poslije ovula.lf. tako i intrauterino.lf. dana) ne reaguju odgovarajuee. dana ciklusa je nepotrebno.lfo iii njegovim analozima. do 5. iii 18.lfo tokom diestrusa (od 7. a ponekad i kasnije i trebaju se ponovo osjemeniti. Plodnost u izazvanom estrusu 7. krave tretirane 6. dana. od O. dana ciklusa Momont i Seguin (179) su utvrdili da kod 41 krave nije doslo do odgovora kada su tretirane od O. Stepeni odgovo(a bili su jednako visoki (96%) od 11. koje se nalaze izmedu 5.' vee isto tako kada ee uslijediti estrus. Dvokratno umjetno osjemenjivanje 72 i 96 sati nakon tretiranja moze biti uspjesno. Seguin i sar. Tab. Odluka da se krave tretiraju samo jed nom aplikacijom prostaglandina obii'no se zasniva na rektalnoj palpaciji. 2% je doslo u estrus 1 dana. dana tretiranja u ciklusu (faza visokog stepena odgovora . Medutim. ali tretiranje nakon endogenog oslobadanja PGF'.m. (slike 32. 3% 6. do 4. koje se u vrijeme prve injekcije nalaze u folikularnoj fazi (17. dana ciklusa(faza niskog stepena odgovora) je slii'na plodnosti u estrusu nakon 10. ali se klijenti moraju upozoriti da neke krave dolaze u estrus sve do 7. a za 72 sata postaje veoma malo. Ako postoji bilo koja sumnja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful