SPOLNI CIKLUS KRAVA Glavna zbivanja spolnog ciklusa krava dijele se u ona u vezi sa razvojem folikula i ona u vezi

razvoja korpus luteuma. Oni dogadaji koji su u vezi sa razvojem folikula mogu se podijeliti u dvije faze, proestrus i estrus. Period korpus luteuma dijeli se u dvije faze, metestrus i diestrus. Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Srednja duzina u krave je 21. Faze spolnog ciklusa A. proestrus: trajanje oko 3 dana B. estrus: trajanje oko 18 sati C. postestrus (metestrus): trajanje 2 - 3 dana D. diestrus (interestrus, interval izmedu postestrusa i proestrusa): trajanje oko 14 dana. Proestrus nije tačno ograničen period i proteže se od pojave promjenjenog ponašanja do momenta kada je karav spremna za parenje. Bik bi trebao da prepozna proestrus bolje od dobrog dijagnostičara. Karakteristični vanjski znaci su sakakivanja životinja, njuškanje. Na karaju proestrusa ginološkim pregledom bi se trebalo ustanoviti blaga edematoznost vulve, hiperemična i vlažna sluznica vagine. Estrus se označava se vremenski period, u kome zenska zivotinja prihvata parenje. Na trajanje estrusa mogu uticati egzogeni i endogeni faktori (npr. skraeenje trajanja estrusa kod visih temperatura). U prisustvu bika u stadu vanjski znaci estrusa se intenziviraju a trajanje estrusa skraeuje. Pod nepovoljnim uslovima ishrane i osvjetljenja, trajanje estrusa se naprotiv moze produziti. U estrusnom ciklusu odvijaju se karakteristične hormonske promjene. Povećana koncentracija estrogena iz jednog dominantnog tercijarnog folikula dovodi do simptoma estrusa. Estradiol opet povećava frekvencu tonične sekrecije LH, sto dovodi do postepenog porasta perifernih vrijednosti LH, i najzad do tzv. predovulatornog LH vrsk i na kraju ovulacije. Postestrus (metestrus), kao i proestrus, je period koji se ne moze tocno ograničiti. Opeenito se proteze od momenta, kada vise ne postoji spremnost za parenje, do nestajanja vanjskih i unutrasnjih simptoma estrusa (npr. prestanak spremnosti uterusa na kontrakcije, nestajanje hiperemije i pojacane sekrecije u cerviksu, vagini i vestibulumu, zatvaranje cervikalnog kanala Diestrus oznacava se vremenski period karakterisan spolnim mirovanjem; nastavlja se na postestrus i traje do pocetka proestrusa. Sa svojim trajanjem od oko 14 dana. Karakterise ga odsustvo bilo kakvog znaka, koji bi ukazivao na spremnost za parenje. U biti diestrus odgovara fazi zutog tijela ovarijalnog ciklusa (oko 4. do 17. dana ciklusa) i sekrecionoj fazi mukoznog ciklusa. Kod krava koje nisu ostale gravidne, korpus luteum se razvija u funkcionalan organ koji luči velike kolicine progesterona koji ulazi u opću cirkulaciju organizma uticući na razvoj mlijecne zlijezde i razvoj uterusa. Hipertrofirani endometrij i zlijezde uterusa pod uticajem progesterona luce gust i ljepljiv sekret koji sluzi za ishranu zigote: Ako zigota dosegne uterus, korpus luteum funkcionise kroz gravidnost. Ako jajna stanica nije oplodena, korpus luteum ostaje funkcionalan do 17. dana spolnog ciklusa poslije kojeg vremena dolazi do njegove regresije usljed luteolitickog djelovanja prostaglandina iz uterusa i nastaje novi spolni ciklus. Fiziolosko smanjenje korpus luteuma pocinje neposredno nakon 17. dana omogueavajuei time pocetak novog ciklusa. Ukratko, estrogen dominira oko 4 dana ciklusa, dok dominacija progesterona iznosi 17 dana. Ove faze se cesto definisu kao period folikula (estrogena faza) i pored korpus luteuma (lutealna iii progesteronska faza). Neposredno nakon ovulacije počinje se stvarati i razvijati korpus luteum. Znacajna proizvodnja progesterona pocinje 4. iii 5. dana ciklusa. Tokom drugog tjedna, fiziičke promjene su minimalne, a otpustanje progesterona maksimalno. 17. dana nastupiće i funkcionalne

Funkcionalni izgled korpus luteuma se prekida prije fizioloske degeneracije. Maksimalni period boravka odreduje trajanje zivotne sposobnosti spermija. Manje pogreske u ocjeni u pojedinim sluičajevima jedva da imaju negativan uticaj na koncepciju. Na osnovu iskustava kao i hormonalnih istrazivanja moze se reći da u krava postoji izostajanje kao vanjskih tako i unutrašnjih znakova estrusa tokm jednog dužeg perioda. vrijeme osjemenjivanja treba obaviti prije ovulacije. maceriranog ili muminificiranog fetusa. OPTIMALNO VRIJEME OSJEMENJIVANJA Da bi se utvrdilo optimalno vrijeme osjemenjivanja za svaku pojedinu zivotinju. treba voditi raičuna o slijedeeim kriterijima: u prvom redu treba pravovremeno prepoznati zivotinju koja se nalazi u estrusu. Druge etiologe su vezane za hiperaktivnost žutog tijela sa povećenim koncetracijam progesteronom zatim za hipofukciju žutog tijela i nedotatak progesterona.Medutim. Dva najvaznija uzroka anestrusa u stadu su slabo otkrivanje estrusa i neadekvatna ishrana. i na osnovu iskustva odrediti vrijeme osjemenjivanja. obostrani hematomi jajnika. je znak a ne oboljenje on može biti jedna normalna fiziološka pojava znak oboljenja ili neuspješno otkirvanje estrusa. izostanak estrusa. ako za oplodnju sposobna sperm a dosegne jajnu stanicu tek kasnije od 6 sati nakon ovulacije. . Jajnici se trebaju pregedati na prisustvo lutealnih cista ili neoplazije. Sperma razlicito dugo moze zivjeti u kvalitativno različitim sekrecionim produktima pojedinih dijelova zenskog genitalnog trakta (u sekretu cerviksa 24 do 30 sati. da spermiji za njihovo putovanje i za njihov proces sazrijevanja (kapacitacija) treba da proborave u zenskom genitalnom traktu oko 6 sati. kada se sjeme ubaci u drugoj polovini estrusa iii pri kraju estrusa (oko 12 do 18 sati nakon poičetka estrusa) Trajanje zivota gameta Izgledi za koncepciju znatno padaju. kao i kod zivotinja kojih doje telad ukoliko su uslovi drzanja i ishrane adekvatni. treba voditi racuria. Nepovoljna je prognoza kada se zajedno sa anestrusom dijagnosticira sitnocisticna degeneracija jajnika. što se može utvrditi redovitim pregledima jajnika ili određivanjem razine progesterona krvi. Praktiično iskustvo govori da su izgledi za koncepciju najpovoljniji. da Ii su odstupanja u ciklusu uzrokovana genetskim iii faktorima okoline. upala jajnika iii tumori jajnika. potrebno je u svim sumnjivim sluičajevima izvrsiti vaginalni i rektalni pregled. Predposvka za usješno hormonsko liječenje jesta i poboljšanje opšti uslova držanja i isrhrane. Srednja duzina u krave je 21 dana a kreće se od 18 do 25 dana U pojedinim sluičajevima bi se jedva moguće bilo opredijeliti. Uterus krava treba pregladati na prisustvo tečnosti. nefunkcionalni korpus luteum prethodnog ciklusaponekad je skoro velik kao novoformirani. Anestrus je najčešći uzrok nepodnosti goveda a gravidnost je je najčešći uzork anestrusa i treba je je isključiti kada se pristupa svakom slučaju anestrusa. iii nekom mogueom kombinacijom oba ta faktora. Ustvari. Budući da spermiji opeenito imaju duzi zivotni vijek od jajne stanice i sperma mora prije amfimiksije proboraviti više sati u genitalnom traktu. Duzina spolnog ciklusa Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Prognoza ovisi od etiologije. Anestrus Anestrus.promjene u uterusu ako je uterus bez zigote. prognoza je povoljna ako se anestrus javi u kliniekom puerperiju. Takoder. u sekretu uterusa 10 do 15 sati). Ona je kod duboko smrznute sperme manja nego kod nativne sperme. Da bi se pogreske svele na minimum.

Postoje Ii ciste jajnika . Abnormalno kratki ciklusi se srćeu u vezi sa cistama folikula iii sa atrezijom folikula . Uzroci skraćenog ciklusa su raznovrsni i često slozene prirode. do 17. poremeeajima ovulacije. Jedno produzenje u sazrijevanju folikula iii ovulacije moze rezultirati u produzenom proestrusu iii stalnom estrusu. luteolizu i time otpočinjanje estrusa. Takoder se ciklusi mogu bitno skratiti (duzina ciklusa 10 do 11 dana) terapijom uterusa jako iritirajućim srecdstvima. Odredivanje razine progesterona u jed nom uzorku u vrijeme osjemenjivanja je veoma korisno u proejeni taenosti otkrivanja estrusa. relativno dobra. ukljueujuei neke vrste modificiranih zivih vakcina mogu djelovati direktno na jajnike i korpus luteum Predvidanje estrusa na osnovu rektalnog pregleda iiiodredivanje koneentraeije progesterona bilo u mlijeku iii serumu znatno po maze u postavljanju dijagnoze. Iritacija sluznice stimulira proizvodnju. Prijevremena luteoliza korpus luteuma rezultira u jed nom kratkom interestrusnom intervalu. SKRACENI CIKLUS Skraćeni ciklusi se rijede javljaju nego produzeni obično su prvi ciklusi poslije partusa su skraćeni.NEPRAVILNOSTI SPOLNE CIKLlCNOSTI Neredovitost spolnog ciklusa oznacava se kao jedan abnormalni interval od prvog dana estrusapa sve do prvog dana slijedeeeg estrusa. promjenama zivotnog vijeka korpus luteuma. Korpus luteum kontrolise duzinu diestrusa i interestrusnog intervala u ciklienih zivotinja. lzostanak ovulaeije moze rezultirati u produzenom estrusu kao sto je slueaj kod folikul teka cista. Spreeavanje da prostaglandin izazove luteolizu korpus luteuma rezultira zadrzavanje istog i produzenje diestrusa. Prognoza je. a kod prisustva atrezijii folikla nedostatkom korpus luteum periodikuma. čak ako se ona daju u manjoj količini. i 10. iii odstupanjima u ponasanju zivotinja. rezultira u produzenom eiklusu. sezonskim anestrusom. gubitka embrija iii fetusa. Iritaeija iii upala endometrija moze uzrokovati prijevremeno oslobadanje PGF2α. Skraćeni ciklusi su često popratni simptomi nekog oboljenja jajnika iii uterusa koje remeti normalno trajanje ciklusa. Tretiranje izmedu 4. Na prijevremenu ovulaciju moze se sumnjati u zivotinja zbog toplotnog stresa jer se kod njih ispoljava estrus za kratak vremenski period tj. Produzeni diestrus mora se razlikovati od ranog embrionalnog i fetalnog uginuća. Tretiranje kasnije u diestrusu 15. u slueaju pretpostavljene povezanosti sa endometritisom. Ako se uginuee embrija dogodi nakon majčinog prepoznavanja gravidnosti slijedeći estrus je ispusten a zivotinja dolazi u estrus nakon produzenog diestrusa.na vrsku estrusa iii tokom hladnih noći. Iritaeija endometrija kasnije u diestrusu moze se sukobiti sa djelovanjem prostaglandina na zreli korpus luteum vodeći do produzenja diestrusa. Drugo. i luteolizu zrelog korpus luteuma rezultirajući jednom kratkom interestrusnom intervalu. sa posljedienim poremećajem proizvodnje i lučenja hormona. endometritis koji vodi do ranog embrionalnog uginuća moze takode uzrokovati produzeni diestrus. dana nakon ovulacije uzrokuje da krava ima jedan kratki ciklus. Endometritis koji rezultira prijevremenom luteolizom karpus luteuma vodi do kratkog eiklusa. Oboljenja koja uzrokuju upalu endometrija materice mogu biti uzrok neredovitosti ciklusa putem dva mehanizma. medutim. Neredovni ciklusi mogu biti u vezi sa nepravilnim otkrivanjem estrusa. zavisno kada su aplicirani u eiklusu. Neki virusni agensi. Druge nepravilnosti ovulacije ukljueuju produzenje ovulacije i prijevremenu ovulaciju. i lucenje prostaglandina. Intrauterina terapija sa iritirajućim otopinama moze mijenjati interestrusni interval. dana do ovulaeije. ne treba smatrati patoloskim. Ciklieni poremeeaji dogadaju se bilo tokom estrusa iii u interestrusnom intervalu. Nastanak skraćenog ciklusa se kod prisustva folikul-teka cista moze objasniti duzim trajanjem proizvodnje estrogena. To.

koji izaziva estrusu sliične znakov . Osjemenjivanje u to vrijeme nesamo da nema uspjeha. i prvi puta je opazen u jutarnjim satima. sto se kod pojave znakova estrusa na jajniku ustanovljuje korpus luteum u cvatu. Taj kratkotrajni porast LH u sredini ciklusa moze prisutni tercijarni folikul potaknuti na dalje sazrijevanje bez ovulacije. embrija dogodi nakon 16. koji se moze dokazati oko 6 sati nakon poičetka estrusa i koji dovodi do ovulacije. Usljed ponavljanog lučenja FSH iz hipofize. Oni su općenito slabo izrazeni. koji opeenito ne doseze vrijednost LH-vrska. Vazno je uvijek jedno po moguenosti razgraničenje između skraćenog ciklusa i prividno skraćenog ciklusa. 60 i 80 dana pokazuju tada krave jasne simptomeestrusa. Taj vremenski period moze biti skraeen iii produzen. vagini i uterusu.. Ukoliko se u to vrijeme posalje uzorak krvi iii mlijeka na pregiedrazine progesterona. Uoi'eni slabiznaci estrusa nemaju kao posljedicu nikakav poremeeajplodnosti. koja pokazuje simptome estrusa u interestrusu. Ako uginuee embrija se dogodi 16. nego moze izazvati infekciju uterusa i zato se neizostavno mora izbjeCi. Ali ako se uginuee. Prepoznavanje prividno skraćenog ciklusa se zasniva na tome. PRIVIDNO PRODUZENI CIKLUS Kod jedne zivotinje koja se redovno goni. za stoi'are vidljive) vanjske promjene uslovljene estrusom. dovode do pretpostavke za prividno produzeni ciklus. PRIVIDNO SKRACENI CIKLUS Oko 7 do 10 dana nakon posljednjeg estrusa mogu se kod zivotinja koje. tokom cijelog ciklusa nastaju tercijarni folikuli. Jedan produzen interestrusni interval od 25 do 35 dana moze nastati usljed ranog embrionalnoguginuea. kada se vee u ranom proestrusu a djelomii'no jos i u postestrusu javljaju izrazene (tj. Izgled sluznice govori protiv pravog .imaju redovan ciklus ponekad ustanoviti znakovi novog ciklusa. u goveda.estrusa U sumnlJlvlm slucaJevlma razješavanju s moze pomoCi odredlvanJe progesterona u mllJeku III krvl. a zivotinje u to vrijeme nisu medutim jos . Stoga vlasniku zivotinje ciklus izgleda produzen. Diferencijalno dijagnostii'kitreba pomisljati na relativno i'esto embrionalno uginuee. IIIcdetaljan ginekoloski pregled u redovno vrijeme za ciklus.atrezija folikula to prognoza zavisi od prognoze mogućeg ozdravljenja od uzročnog oboljenja. koji općenito atreziraju.se dijelom opaza dodatni drugi vrsak LH. nedovoljno promatranje estrusa kao i nedovoljno znanje 0 toku estrusa odstrane stoi'ara. duzina ciklusa se ne mijenja. nije potrebno. Nakon otprilike trajanja jednogciklusa (18 do 24 dana nakon jednog estrusa) nastaju vise iii manje izrazeni simptomi estrusa. dana. ABNORMALNO TRAJANJE ESTRUSA Kao abnormalno trajanje estrusa oznai'ava se uoi'ljivo odstupanje od fizioloskog vremenskog perioda (u prosjeku 18 sati:). Prividno skraeenje nalazimo kod zivotinja. jed nom iii vise puta uzastopno je moguee predvidjetiiii ne prepoznati estrus. Na osnovu anamnestiičkih podataka mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku odnosno terapiranju etiološkog uzroka koji je doveo do skraćenog ciklusa.naroi'ito na jajniku. u sredini ciklusa . kod kojih je estrus poi'eo vee noeu.Lijei'enje zivotinje. U tom slui'aju estrus bi ponovo nastao nakon toi'no 2 iii vise estrusnih intervala. Posljedica je poveeanje stvaranja estrogena. interval do slijedeeeg ciklusa se produzuje. u kome je zivotinja spremna za parenje (glavni estrus). dana. u tom slui'aju dobiva se rezultat koji govori za estrus. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Za prepoznavanje skraeenog ciklusa preduslov je.Tihi iii slabi estrus. Kao prividno produzen mora se smatrati estrus. Medutim. brizljiva kontrola estrusa i vodenje kalendara estrusa. Nakon otprilike 40. koji se i registriraju.

spremne.Svakako da uzimanje detaljnih anamnestickih podataka 0 pocetku estrusa je veoma vazno. moze se estrus lako previdjeti.Glavni estrus je opeenito onda veoma kratak. Treba izbjegavati nesvrsishodnoapliciranje hormona. normal notrajanje se moze regulisati tek nakon poboljsanja drzanja i ishrane. iii nisu vise spremne. ocjena konzistencije prisutnogGraafovog folikula i znakovi pona5anja zivotinje. dokje samo oko 10% imalo jedan od abnormaliteta kojim je obustavljena spolna ciklicnost Oko 60 dana nakon telenja večina mlijecnih krava otpocelo je sa normalnim cikliranjem. kada je malo hrane i svjetla.Dijagnoza i diferencijalna dijagnozaZa uocavanje odstupanja trajanja estrusa preduslov je brizljiva kontrola estrusa. te dijelom iscjedak estrusne sluzi iz rod nice pri rektalnom pregledu genitalija. U mlijecnim stadima priblizno 90%krava privedenih na pregled zbog anestrusa imale su normalne ciklicne promjene na jajnicima. Takoder. za kopulaciju. davanje estrogena kao i ishranavkrmivima koja sadrze estrogene. TIHO GONJEN1E (SUBESTRUS) lzostanak ispoljavanja estrusa u krave iii junice iii vlasnika da opazi znakove estrusa znacajnodoprinosi neuspjehu reprodukcije.Najvise funkcionalnih odstupanja dogada se usljed nekih endokrinoloskih poremeeaja koje ječesto tesko poblize oznaCiti cak i sa sadasnjim metodama hormonalne dijagnostike. U prisustvu tihog gonjenja kod druge kontrole senalazi periodicno zuto tijelo u involuciji iii je ono vee involuiralo. Radi toga u takvimslucajevima ostaje jedino detaljan vaginalni i rektalni pregled na osnovu kojeg se moze u najviseslucajeva odrediti faza estrusa (prisustvo manje iii vise sluzi u vagini. kada se u stadu nalazi bik. FUNKCIONALNI OBLICI NEPLODNOSTI Kao u pravilu funkcionalni oblici neplodnosti nastaju u pojedinih zivotinja unutar jednog stadaali skupno predstavljaju jedan vazan uzrok neplodnosti. naroCito akose javi u noenim satima. kratkog estrusa. Od dijagnostickogznacaja moze biti primjena bikova probaca iii detektora estrusa. Skraeeno iii produzeno trajanje estrusa nastaje kod mlijei'nih krava naroi'ito u zimskim mjesecima. kada se ustanovi jaka kontrakcija uterusa i Graafov folikul.Terapijske i profilakticke mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku. naroi'ito u slui'ajuosjemenjivanja. Znai'aj kao uzroka subfertiliteta bio bi iIT) veliki. tu se onda moravrsiti drugi pregled u razmaku od oko 10 dana. Fiziolosko. Mlijecna stada u kojih je neplodnost uzrokovana netacnim otkrivanjem estrusa se obicno karakterisu produzenim intervalima od telenja do prvog pripusta i Cesto se kod zivotinja sa anamnezom "tiho gonjenje" palpira zuto tijelo. Uvijekje vazno jedno po moguenostijednoznacno razlikovanje izmedu pravog i prividnog odstupanja od fizioloskog trajanja estrusa. zakasnjelom ovulacijom kao i sa perzistencijom folikula. U slucaju tzv.iako u praktii'kim okolnostima u odnosu na sam pocetak je tesko ocjenjivo. jer se kod zivotinja sa abnormalnim trajanjem estrusa ne moze odrediti optimalnovrijeme osjemenjivanja. Kada predoceni podaci ukazuju na anestrus (izostanak jednognormalnog spolnog ciklusa) klinicar mora odrediti da Ii je propust u otkrivanju estrusa iii izostanaknormalnog cikliranja plotkinja zbog nekih abnormal nih procesa. Pojava dugog estrusa zahtijeva visekratno ponavljanje inseminacije u tokujednog estrusnog perioda. vanjski znak estrusa su medutim kod zivotinja sa tihim gonjenjem . Produzeni estrus se cesto sreee u vezi sa duplom ovulacijom. Patol05ki kratak estrus izaziva nedostatna ishrana i drzanje (narocito u zimskim mjesecima) kao i aplikacija prije estrusa hormona koji izazivaju ovulaciju. a moguenost parenja krava u estrusu nije ogranii'ena. Prepoznavanje tihog gonjenja je moguee i pri jednokratnom pregledu genitalija. moze usloviti produzenje ciklusa.

iii su vee uginuli. Stanja kao cisticnadegeneracija folikula. kada su prethodili kratki vremenski periodi post . Vlasnik zivotinje bi u tom terminu trebao pazljivije da promatra zivotinje i da registruje najmanje znakove estrusa.obzirom na plodnost ocjenjuje kao relativno povoljna. predvorje rod nice je slabo hiperemicno i osrednje vlazno. mumifikacija fetusa. koje unutar tri dana nisu dosle u estrus. piometra. naroeito niske temperature zimi uslueaju drzanja zivotinja slobodno. Anestrus uzrokovan pothranjenoseu pogadacijelo stado i karakterise se padom proizvodnje mlijeka i slabom tjelesnom kondicijom. kada se ono ne desi nastalo 6 do 12 sati nakonzavrsetka perioda spremnosti za parenje. to se tog dana po novo aplicira PGF2 alafa iii odgovarajuei analog. Zakasnjela ovulacija se nalazi i kod starijih zivotinja te kod kronienih bolesti. bez uoeljivih simptomabolesti iii opcenito smanjena plodnost u stadu bez uoCljive bolesti. dva iii vise dana. nedostatak mangana. treba uvijek pomisliti na zakasnjelu ovulaciju. i one se mogu bez gUbljenjavremena osjemeniti. to je indiciranaaplikacija prostaglandina F2alfa iii njegovih analoga. To vrijedi naroeito onda. Tome treba slijediti intenzivno promatranje na estrus od 2. POREMECAJI OVULACIJE Zakasnjela ovulacija Zakasnjelim se smatra prsnuee Graafovog folikula. da su u vrijeme moguee amfimiksije bilo jajna stanica iii spermiji osteeeni. Ovaj funkcionalni poremeeaj je eesto povezan sa jednim kratkim periodom odmora nakon telenja. . i 4.U stadima u kojima se ucestalo javlja tiho gonjenje indicirane su profilakticke mjere. Cesto se opaza produzeno trajanje estrusa. dana nakon primjene prostaglandina ne pojave nikakvi znaci'estrusa. Procjena Zakasnjela ovulacija se s. Spolni ciklus je malo iii nikako produzen. Vee premanalazu zutog tijela (u stvaranju. kod zivotinja kod kojih se jasno palpira zuto tijelo. dana ginekoloskipregled. Povod pozivanja veterinara je u pravilu ponovljena pojava estrusa kod pojedinih zivotinja. Kod zivotinja. Na osnovu palpatornog nalaza na jajnicima moze se provoditi "ispitivanje estrusa". koje su ovulirale sa zakasnjenjem veCim od jednog dana. postoji moguenost. dana post partum. Jajne stanice iz folikula. ako s sumnja postavi na vrijeme. Kontrola ciklusa od strane veterinarau stadu sa problemima treba da bude vee od 40.slabo izrazen. dana nakon posljednje medikacije. bakra i beta karotina. U stadima u kojih postoje problemi sa otkrivanjemestrusa preporucuju se zivotinje. Znacaj kaofaktora koji smanjuje plodnost je u tome. da embrio ne zatekne vise povoljnu sredinu u uterusu. dana postpartum. greske u ish ran. dana nakon medikacije. kod kojih se u vrijeme estrusa pri jednokratnom pregledu ne moze naei nikakav prepoznatljiv uzrok. Uz to. Zivotinje se bez obzira napojavu vanjskih simptoma estrusa osjemene 3. Nadalje se kao odgovorni navode visoka proizvodnost i u vrijeme osjemenjivanja. 4. Nekoliko autora je zapazilo da neke krave imaju jednu oCiglednu prolongiranu folikularnu fazu spolnogciklusa kako je odredeno na osnovu prisutnosti visokih razina progesterona u krvi. Ako se do 11. Simptomi estrusa kod zivotinja sa zakasnjelom ovulacijom mogu biti jasno izrazeni iii biti slabi.Vaginalnim pregledom se moze relativno lako otvoriti cervikalni .Ako se u jed nom stadu tiho gonjenje javlja samo u pojedinim slucajevima. Kod jednog dijela zivotinja se u to vrijeme ustanovi estrus. su cesto osteeene.Kanal i nalazi se cesto samo osrednjisekret. tumori granuloza teka stanica i segmentalnaaplazija koja uzrokuje anestrus utice na pojedine zivotinje. nego prsnuee Graafovog folikula se dešava nakon jedan. cvatu iii involuciji) procijeni se vrijeme sljedeeeg estrusa. kao i fotoperiodieni uticaji. Ukazuje seda je korisna primjen"a progestina iii GnRH 10. Pretpostavlja se da bi se radilo 0 nedostatku LH iii nepravovremenom lueenju LH iz hipofize. Dijagnoza neopazenog estrusa zahtijeva uzastopne preglede i tacnu evidenciju. Pri pojavisimptoma estrusa provodi se osjemenjivanje.

Atrezija Graafovog folikula poi'inje potpunom degeneracijom zida folikula i vezivnotkivnompreobrazbom teke. medutim. postoji moguenost da se ciljanom terapijom pomjeri unaprijed vrijeme ovulacije. Simptomi Kod junica i krava moze estrus. atretii'ni folikuli se karakterisu niskim odnosom estrogen . iii ce perzistirati. da Ii ee se kod dotiene zivotinje uopee i pojaviti zakasnjela ovulacij Kao profilaktii'ke mjere sluze obezbjedenje jednog bioloskog perioda odmora. treba odustati od daljeg koristenja zivotinje u uzgojne svrhe. nalaz: mjehur) atreziju folikula (nema zutog tijela pri naknadnoj kontroli 10 dana kasnije). kao i kod drugih poremetnji ovulacije. Kod dotii'ne zivotinje nastaje anovulatorni ciklus. folikularna tei'nost nestaje. Lijecenje Mjere da bi se otklonio ovaj uzrok steriliteta. npr. ATREZIJA FOLIKULA Kod atrezije folikula u uzem smislu radi se 0 nefizioloskoj involuciji Graafovog folikula na zavrsetku estrusa. parcijalni iii apsolutni nedostatak LH u krvi. Zato je tesko donijeti odluku 0 tome. veCina postaje atretii'na i degenerira. Jednokratno osjemenjivanje krava bez naknadne kontrole folikula. to je pozeljno u smislu poveeanja plodnosti. Predpostavljaju se nedostaci u drzanju i ishrani. ovulirati u normalno vrijeme iii sa zakasnjenjem. a pri kasnijoj kontroli 10 dana iza toga nema zutog tijela iii nekog folikula. koji prethodi 'atreziji folikula biti jasno izrazen ali atrezija se. u vrijeme inseminacije. mangana. manje ciste jajnika (duze trajanje mjehura) kao i eventual no drugo stvaranje Graafovog folikula. Utvrdili se kod krava u estrusu jasno form iran folikul.. mineralnih materija i mikroelemenata. Zatim nastaje regresija folikularne supljine. visoka te nasljednadispozicija. Usto. nalazi i u vezi sa tihim gonjenjem. Problem je sto se u to vrijeme jos ne zna. HG iii intramuskularno SG (20 mikrograma. po potrebi.j. Od davanja hormona koji . U poredenju sa ovulatornim folikulima. Tome sluzi ponovljeno osjemenjivanje u 24 satnim intervalima. Veoma malo antralnih folikula ovulira. sve do ostvarenja ovulacije. sastoji se u tome da se osjemenjivanje prilagodi terminu zakasnjele ovulacije. u vrijeme estrusa (anamneza: estrus. to je opcenito dijagnoza "atrezija folikula" opravdana. a. Ovo posljednje moze nastati kada se 24 sata nakon pojave na poeetku estrusa vrhunca FSH. koji se odreduje shodno uslovima ishrane i drzanja te mlijei'nosti.progesteron Procjenjuje se da ui'estalost anovulatornih ciklusa kod goveda iznosi 2 do 3% svih zivotinja u estrusu. Metoda je dijagnostieki najsigurnija.partum. koja nastaju u svim fazama spolnog ciklusa. ponekad i ubrza jedna zakasnjela ovulacija (terapeutski efekat). masazom. Inai'e se mora voditi rai'una. Treba razgranii'iti fiziolosku atreziju manjih tercijalnih folikula. kao i poboljsanje ishrane (naroi'ito zimi) dodavanjem beta-karotina. no izostaje za ovulaciju potreban vrhunac LH. ali ogranieava statistieku vrijednost metode. Visekratna kontrola folikula u razmacima od 12 do 24 sata. ali uzima suvise vremena. Patognomonii'an je.npr. Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostieki treba razgranii'iti. od trenutaka osjemenjivanja do izvrsene ovulacije (direktna dijagnoza). Zato se subkutano aplicira 1500 do 2000 i. kod kojih ce se zivotinja u estrusu primijeniti hormoni koji izazivaju ovulaciju. Ti jajni mjehurovi atreziraju. visoka proizvodnja mlijeka kod neoptimalne ishrane kao i nedostatak betakarotina . U osnovi se ne moze unaprijed reCi. pri jednokratnom pregledu. Kod nje postoji i mogucnost da se ponavljanim pregledom jajnika npr. utvrdi ponovno visoko lueenje FSH. lato se u nejasnim slui'ajevima treba odrediti uz to i progesteron u mlijeku iii krvi. Buserelin). Mozeslijediti parcijalno iii potpuno luteiniziranje zida folikula (folikul-Iuteinske ciste). da Ii ce jedan Graafov folikul koji se razvija u estrusu atrezirati. ponekad i kao posljedica nedovoljnog lui'enja hipofize. da nije uvijek moguc palpatorni nalaz zutog tijela. Postoji Ii sumnja na nasljednu predispoziciju.

SUBFUNKCIJA ZUTOG' TIJELA Progesteron je potreban za odrzavanje gravidnosti sve do 150-200 dana gravidnosti. kada se upotrebljavaju estrogen i progesteron. tako da ako ovaj nije potpuno formiran iii ne funkcicinise adekvatno onda se ne proizvodi dovoljno progesterona i izosfaje gravidnost Nemoguce je rektalnim pregledom utvrditi razliku izmedu normalnog i abnormalnog korpus luteuma. kao i kronii'ne intoksikacije. jednostrano hranjenje. Nema zutih tijela. moglo bi se stoga raditi 0 zadrzanom serumu iii limfi nakon ovulaeije. kada najveCi promjer supljeg prostora iznosi najmanje 1 cm. postoji prirodno variranje u velii'ini i poziciji korpus luteuma unutar jajnika i to i'ini ocjenu njegove velii'ine veoma teskom. SITNOCISTICNA DEGENERACIJA JAJNIKA Radi se 0 istovremenom izrastanju mnogih tercijarnih folikula do velii'ine soi'iva iii graska. pretjerano. kada se apliciraju prije oi'ekivane ovulacije. Uoi'Jjivo je da se cistii'na luta tijela sreeu naroi'ito onda. o etiologiji postoje samo pretpostavke. kao nepovoljni faktori okoline. Na povrsini jajnika moguee je palpirati mnogobrojne malene i i'vrste mjehure velii'inedo oko Ieee.izazivaju ovulaciju moze se oi'ekivati efekat samo onda. CISTICNA žUTA TIJELA Kao cistii'na zuta tijela oznai'avaju se luta tijela sa jednim centralnim. ako se aplicira HG iii GnRH mikon ovulacije. Smatra se da ona nastaju kao posljediea depresije razvoja jednog korpus luteuma sa iii bez prethodnog manjka LH. Velii'ina cistii'nog lUtOg tijela varira isto toliko koliko i kompaktnog. zbog lose prognoze i zbog sumnje na nasljednost. 0 jed nom cistii'nom korpusu luteumu u Ulem smislu se govori onda. Tako je svaka terapija u strogom smislu profilaksa. izazvati formiranje akcesornog korpusa luteuma. Takoder bi kao uzrok mogli vaziti i trovanja kloranftaleinom i fluorom.ma do termina partusa.nije česta odgovornim se se smatraju teska stanja. Sitnocistii'na degeneracija jajnika dolazi pretezno kod starijih i pretovljenih junica. posto se ona ponasaju kao korpus luteum periodicum (kod zdravog endometrija potpadaju involuciji shod no ciklusu). Medutim. Odredivanjem koncentracije progesterona u krvi iii mlijeku moguce je ocijeniti lutealnu funkciju. niti veCih tercijarnih folikula. nego ih treba iskljui'iti iz uzgoja. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika su veoma dobrog gojidbenog stanja. ali i kod starih krava. Ovo je jedna od "podrzavanih injekcija" koristenih u neplodnih krava. Na osnovu histoloskih nalaza moze se shvatiti. Relativno i'esto se cistii'na luta tijela javljaju pri . LH je luteotrofii'an u krave . a mozda u nekim slui'aje\. oni mogu stimulirati razvoj i funkciju korpusa luteuma iii. vjerovatnije. ali i oxytocin. uzizostanak estrusa. Rektalnom palpacijom se nalaze podjednako veliki. Njihova tecnost sadrzi samo malo estrogena i progesterona). Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika ne treba lijei'iti. a vrijednosti razine progesterona u krvi iii mlijeku su veoma niske.. da eisticna zuta tijela ka o i kompaktna periodicna zuta tijela involuiraju shod no ciklusu. kvrgavi jajnici. Glavni izvor hormona je korpus luteum. Cistii'na luta tijela nisu valna kao uzrok steriliteta. ako je istovremeno prisutna jaka upala . tei'noseu ispunjenim supljim prostorom. Ako se kod jedne zivotinje sa ponavljanim estrusom ne nade u interestrusu nikakvo zuto tijelo. Prema tome. tada se u slijedecem estrusu u trenutku osjemenjivanja treba dati neki hormon koji potii'e ovulaciju (GnRH odnosno njegovi analozi iii HG). To uslovljava kupinast izgled jajnika Izostaje stvaranje i sazrijevanje Graafovog folikula. ostataka zutih tijela.adhezijama jajnika sa okolinom.

Ustanovljenje eisticnog zutog tijela je u veCini slucajeva slucajan nalaz. Lijecenje Perzistirajuca zuta tijela regresiraju nakon aplikacije prostaglandina F2alf. to onda mogu eisticna zuta tijela da perzistiraju.posto je u pravilu prisutno dovoljno lutealnog tkiva . iii njegovog analoga unutar nekoliko sati. Kada se iritirajuce . Corpus luteum graviditatis .veeinom dovoljno progesterona za poi'etni razvoj embrija. Perzistiranje zutog tijela kod zdravog endometrija bez sadrzaja u uterusu bi kod goveda trebalo da bude izuzetno rijetko = korpus luteum pseudograviditatis. Narocito tame gdje se nalazi bik u stadu cesto je tesko uocavanje parenja kod slobodno drzanih zivotinja. estrus iii na prolazak estrusa. Ta zuta tijela perzistiraju. Sadrzajem ispunjeni uterus koCi normalnu lutealnu regresiju. dana nakon aplikacijeprostaglandina. ona lui'e . PIOMETRA Piometra je jed no od relativno cesCih poremecaja reproduktivnog trakta mlijecnih krava. Dijagnoza Makroskopski i histoloski se perzistirajuee zuto tijelo ne razlikuje od corpus luteum periodicum. a koje su vec i do 5 tjedana iii duze gravidne. Potvrdivanje perzistiranja je onda moguee. Pri tom nastaje izbacivanje eventualnog sadrzaja uterusa a cesto i brzo ozdravljenje upalom zahvacenog endometrija. Medutim. nije uvijek poznat datum parenja niti se uvijek biljezi datum osjemenjivanja. i 4. Posto u tom slui'aju zuto tijelo stiti sadrzaj uterusa (mada je on patoloski). U mnogim slucajevima se mogu naci znaci na jajnicima. Isto vazi i u slucajevima. Ponovna gravidnost nastaje veCinom tek nekoliko tjedana nakon terapije. Ako zivotinje sa cisticnim zutim tijelima postanu gravidne. zato sto ona veCinom regresiraju shodno eiklusu. Nastaje jedno kompaktno zuto tijelo. endokrinoloski i patoloski piometra je vise iii manje definisanaU najvise slucajeva dogada se kao posljedicakronicnog endometritisa. i 27. gdje je doslo do zamjene krava. rezultirajuCi u anestrusu Patogeneza piometre u krava postpartum nije potpuno jasna. bakterioloski.endometrija iii piometra.. Pri rektalnoj palpaeiji relativno veliko meko zuto tijelo pokazuje i'esto umjerenu fluktuaeiju Cistii'na zuta tijela sa malim supljim prostorom jedva da se i moze palpirati. Jedino izostanak estrusa otprilike 3 tjedna te prisustvo razvijenog zutog tijela izmedu 18. Takoder ni potvrdivanje perzistiranja ne govori nista 0 funkeiji . Terapija eistii'nih zutih tijela i ne izgleda opeenito potrebna. Corpus luteum periodicum Konacno razgranicenje je moguce tek za vrijeme drugog pregleda nakon 8 do 15 dana. i tako pogodenekrave postaju anestricne. . a kao rezultat upale uterusa prekida se proizvodnja iii oslobadanjeendogenog luteolizina. dana nakon osjemenjivanja ukazuje samo na vjerovatnost prisustva graviditeta. Estrus se javlja 2. Nastane Ii graviditet. nalazi se pretezno kod krava kod kojih postoji jak endometritis. Kod istovremenog prisustva neke infekcije uterusa treba u uterus ubaciti dodatno neki antibakterik. piometra iii neki drugi sadrzaj u uterusu. Ponekad se dovode zivotinje sa anamnezom da se ne gone. jer izostaje stvaranje prostaglandina u endometriju. U poi'etku eiklusa zuta tijela se vrlo brzo pretvaraju u kompaktna. POREMECAJI FUNKCIJE JAJNIKA USLOVLJENE UTERUSOM Perzistirajud CL Kao corpus luteum persistens moze segeneralno oznai'iti svako funkeionalno zuto tijelo. koje se duze vremena moze naCi na jajniku.kada se pri potlovnim pregledima utvrdi korpus luteum duze od 21 dan na istom mjestu jajnika i istevelii'ine. Medutim. uterusu. Nakon tog pregleda periodicno zuto tijelo se smanji. tokom rutinske kontrole jajnika. te na rodnici koji ukazuju na pocetak estrusa.Ispoljava se nakupljanjem mukopurulentnog do purulentnog sadrzaja u uterusu i perzistiranjemkorpusa luteuma. postepeno se gubi eentralna supljina.

kao sto su izmicanje plodnih ovojnica. Manuelna enukleacija korpusa luteuma je efikasna. povecani cerviks i fluktuiranje tecnoscu rastegnutog uterusa. virus infektivnog bovinog rinotraheitisa (lBR). Mumifikacija fetusa bi trebala"biti vjsoko na listi pri diferencijalnoj dijagnozi svaki puta kada se dijagnosticira graviditet rano u gestaciji. ali oba roga obicno sadrzavaju tecnost. Kod hematii'ne mumifikacije placenta materna podlijeze involuciji. Piometra nepovoljno djeluje na medutelidbeni interval mlijecnih krava produzenjem otvorenih dana. Naprotiv.substancije. Asimetricno povecanje jednog roga uterusa je cesto. Mumifikacija fetusa goveda nastaje usljed genetskih iii hromozomnih abnormalnosti.. Mumifikacija u goveda se karakterise anestrusom i perzistirajucim zutim tijelom. Progesteron sam od sebe postiče leukocitnu ilafitraciju ali važnija njegova uloga je da čuva sadržaj maternice bez obzira da li bio on patološki.Mumifikacija fetusa u goveda mogla bi nastati usljed nekoliko infektivnih agenasa.dehidrirani fetus je prekriven crvenkastosmedom viskoznom masom odautoliziranih crvenih krvnih stanica. . apsorpcija tei'nosti piacente i fetusa i involucija piacente materne. dehidracija fetusa i piacente nastaje bez placentne hemoragije. ali moze rezultirati hemoragijom i adhezijama oko jajnika. Papirusni mumifikat je obii'no smedast. gljivice.endometriji krava koje su usle u spolni ciklus sa jed nom infekcijom mozda ne regeneriraju dovoljno da proizvode dosta endogenog PGF2alfa da dovede do lutealne regresije. do 5 dana (252). Korpus luteum se moze palpirati u vise od 95% slucajeva u krava sa piometrom (81. te bovina virusna diareje. fetus iii placentomi ne nalaze se kod piometre. no krave prelaze oeekivano vrijeme telenja bez znakova partusa (npr. a tkiva su izgleda papira. VeCina mumifikata se da lako dijagnosticirati provodenjem temeljitog pregleda genitalnog trakta rektalnom palpacijom Lijecenje Premda se veCina krava sa mumificiranim fetusima mozeuspjesno .a nako čega se razvije žuto tijelo koje lui progesteron. a vimese ne razvija). krava dolazi u estrus za tri do pet dana i evakuira se sadrzaj iz uterusa. VeCina mumifikata kod goveda je hematii'nog tipa.).Mumifikacije fetusa nastaje uvijek kada fetus ugine bez posljedii'ne dilatacije cerviksa i regresije graviditetnog korpus luteuma. infektivnih agenasa. ugruska i sluzi (Slika 20. abdomen se ne povecava. defekata piacente.. Krajnji cilj terapije piometre u krava je da se eliminira lutealna funkcija. leptospira spp. ukljucujuCi jod infundiraju u uterus krava u diestrusu. što sprečava lučenje prostaglandina koji ce lizirat zuto tijelo i sprijeciti prpsgesterom. Nijedan od pozitivnih znakova gravidnosti. Najčešće izolirana bakterija iz sadržaja piometrej Actinomyces pyogenes i fusobacterium necrophorum iz uterusa krava u kojih se razvila piometra. vjerovatnije. Pregled genitalnog trakta krave putem rektalne palpacije moze otkriti jedan normal no involuirani iii. amnionske kesice. Kod papirusne mumifikacije. Kao rezultat lutealne neaktivnosti. naime poslje porođaja u toko 3 dana desi jedna ovulacija. 127). krave obicno dolaze u estrus za 4. Ovo dolazenje u estrus je u vezi sa povecanim oslobadanjem prostaglandina F2 alfa. sto dovodi dohemoragije izmedu endometrija i fetalnih membrana. abnormalne koncentracije hormona te lijekova. MUMIFIKACIJA FETUSA Mumifikacija i'esto nastaje kada govedi fetus ugine tokom posljednje polovine graviditeta a ne nastane abortus. U tretiranju piometre koriste se dvije vrste luteolitii'kih sredstava: estrogeni i u novije vrijeme sintetski analozi prostaglandina F2ALFA. Sadžaj koji se nalazi u uterus prestavlaj problem. Radi toga u ovih krava se razvija piometra. Nakon resorpcije plazme. kaosto su campylobacter fetus. Nakon uginuca fetusa nastaje autoliza fetusa. Zid uterusa je obicno zadebljan u poredenju sa tan kim zidom u gravidnosti. kompresije pupi'ane vrpce tokom graviditeta. Kod goveda nastaju dva tipa mumifikacije: hematii'na i papirusna (9). nastalog regeneracijom endometrija.

Opeenito za postavljanje dijagnoze nije dovoljan samo jedan ginekoloski pregled zivotinje. URODENI. Cak i nakon optimalnog hranjenja i drzanja tokom duzeg vremena ne mijenja se nalaz na jajnicima (diagnosis ex juventibus). Naroeito u granienim slueajevima potrebno je vise kontrola. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom hipoplazijom iii parcijalnom hipoplazijom jednog iii oba jajnika ne treba zivotinju zadrZavati u uzgoju. To vazi i onda. 15. HIPOPLAZIJA JAJNIKA "Totalna" to jest hipoplazija koja zahvata cijeli jajnik. Znakovi estrusa se ne opazaju. Injekciju treba dati u vrijeme dijagnoze . Mada zivotinje sa unilateral nom aplazijom jajnika pokazuju redovan ciklus te mogu biti oplodene. U slueaju nedostatka oba jajnika ostali dio genitalnog trakta opcenito nije.tretirati a prognoza za narednu gravidnost je veoma povoljna.Rektalnim pregledom u slueaju obostrane totalne hipoplazije jajnika nalazi se jajnik velieine graska do graha. Mlade zivotinje sa obostranom aplazijom jajnika u poeetku se razvijajunormalno. veCina tretiranih krava postane gravidno unutar jednog do tri mjeseca . kod frimartinki). treba ih iz uzgojenih razloga izluCiti iz stada. sreee se isto tako eesto kao i "parcijalna" (samo su zahvaeeni odredeni dijelovi jajnika).Nakon injekcije. kada zbog relativno slabo izrazenih vanjskih promjena i redovnog ciklusa postoje dobri izgledi za koncepciju. Kada se izaziva pobaeaj. one ne pokazuju nikakve znakove estrusa niti razvoja vimena.pljosnate i relativno evrste konzistencije kao i lagano haborane povrsine. . .Cime se moze iskljuCiti neko kronieno oboljenje preporueljivo je provjeriti da Ii ima gresaka u ish rani i drzanju. u dobi kada su zivotinje iste vrste vee spolno zrele. konopu sliena tvorba evrste konzistencije u kranijalnom podrueju ligamenta jajnika. suprotni jajnik je opeenito normal no i posjeduje funkcionalne tvorbe (folikul. do 10. treba pregledati genitalni trakt krave vaginalno u 12-to satnim intervalima dok cerviks ne bude dilatiran a fetus izbaeen. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom iii pak sa parcijalnom hipoplazijom oba jajnika. NASLJEDNI I STECENI POREMECAJI JAJNIKA APLAZIJA JAJNIKA Aplazija jajnika se kod goveda nalazi veoma rijetko. U oba slueaja ostali dio spolnog aparata je dobro razvijen. razvijen (npr. Radi razgranieenja sa atrofijom jajnika . Diferencijalno dijagnostieki u obzir dolaze jednostrano kastrirane zivotinje. straznji dio genitalnog trakta se eesto ne dilatira potpuno. Medutim. Mumifikat se izbaci u prostor vagine. U slueaju nedostatka jednog jajnika moze postojati istovremena segmentalna aplazija uterusa (npr. 69). iii je samo nepotpuno. je obieno uspjesna za izbacivanje mumifikata u goveda unutar 2 do 4 dana (129. Obostrana totalna hipoplazija jajnika je povezana sa permanentnom neplodnoseu i stoga ju je moguee ustanoviti samo kod junica. Medutim. Nakon uspjesnog tretiranja. Dijagnoza Odredene naznake za postavljanje dijagnoze moguee je dobiti vee iz anamneze izostanak estrusa. ciklus i fertilitet ne bi smjeli biti poremeeeni. Junice sa obostranom hipoplazijom jajnika imaju izgled sliean kastratima (duge noge. i nalazenje jajnika eesto predstavlja teskoeu. Klinieko prepoznavanje je moguee kod junica od 9. gdje moze ostati dugo osim ako se ne ukloni manuel no. uterus unicornus). kratka leda. Takode se iu jajnicima sa samo parcijalnom hipoplazijom mogu opipati funkcionalne tvorbe. za razliku od goveda sa atrofijom jajnika samo u izuzetnim slueajevima su istovremeno mrsave iii pokazuju znakove kronienog oboljenja. malo vime sa kratkim sisama). Cesto su slabo razvijeni i ostali dijelovi spolnog trakta U slueaju jednostrane hipoplazije jajnika (pretezno lijeve strane). Jedna injekcija terapijske doze PGF2ALFA. Nekad se moze naCi samo jedna kratka. mjeseca starosti. zuto tijelo). Funkcionalne tvorbe uvijek nedostaju.

Poremetnje plodnosti nastaju usljed prevelikih proizvodnih zahtjeva u sirem smislu. Muski hormoni proizvedeni od muskog teleta ucestvuju u opeoj cirkulaciji i koce normalni razvoj genitalija zenke i tako muzjak blizanac moze uCiniti neplodnom zenku prenosom H-Y antigena. opeenito tek nakon klanja zivotinja. Poremeeaji cjevastih genitalnih organa variraju u jaCini. koje zivotinja nije u stanju da kompenzira. Nastane Ii ciroza iii skleroza. Uglavnom se smatra da 92% junica koje su rodene kao blizanke s muzjakom su neplodne a takva telada se koriste za tov DISTROFIJA (ATROFUA) JAJNIKA Pod pojmom "distrofija jajnika" u prvom redu se podrazumijeva afunkcija (izostajanje opipljivih folikula i zutih tijela) jednog u pocetku funkcionalnog jajnika'. gonadotrofinima. Kod naroCito teskih slucajeva izostaje funkcionalna obnova. Iz uzgojnih i ekonomskih razloga opeenito se preporucuje iskljuCiti iz uzgoja junice sa abnormalno malim jajnicima. U najvise frimartinki nema cerviksa. Jajnici frimantinki su nerazvijeni i sadrzavaju tubule seminifere. Dogada se najcesee kod goveda. Postoji Ii parcijalna hipoplazija. dana ciklusa (ovdje je fdlikul vee pukao. Cesto su prisutne mjehuricaste zlijezde razlicite velicine. do 4. Frimartinizam nastaje kao rezultat anastomoze izmedu placentarne cirkulacije dvojki fetusa. Posljedica je nedovoljno stvaranje FSH i LH ilili njihovog izluCivanja. ako se i postavi. vrijeme do obnavljanja ovarijalne funkeije moze biti razliCito dugo. nivo acetoacetata u krvi je povisen. sto veterinar ustanovljuje izostankom funkcionalnih tvorbi. tako. zivotinje sa atrofijom jajnika kao i goveda sa relativno malim ali funkcionalnim jajnicima od 2. Relativno povoljno se procjenjuje distrofija jajnika nastala nakon telenja. Junice sa obostranom totalnom hipoplazijom mogu se koristiti samo za tov. izgledaju bolesno i dlaka im je nakostrijesena. estrogenima itd. koji koce razvoj gonada zenke. FRIMARTINIZAM * Frimartinka je naziv za neplodnu zenku rodenu kao blizanka 5 muzjakom. Nivo glukoze u krvi je snizen. mada te zivotinje mogu biti plodne. " Razliciti endogeni i egzogeni agensi dovode do afunkcije iii disfunkcije hipotalamusa i hipofize. onda je proces ireverzibila Procjena Vee prema stepenu osteeenja.). koji moze u izraze.U prisustvu jednostrane hipoplazije jajnika iii parcijalne hipoplazije dijagnoza se postavlja. koje je moguce utvrditi palpacijom. Nije moguee hormonalno uticati na hipoplaziju jajnika (npr. kao posljedica endogenih i egzogenih faktora.\om slucaju (totalna atrofija) dovesti do nestajanja germinativnog tkiva. nakon sto je ona ponekad i vise godina koriStena za rasplod. postose radi 0 nasljednoj genezi. To vrijedi. to se normal no razvijeni dio jajnika moze izdizati od hipoplasticnog dijela.castih tracaka do skoro normal nih rogova uterusa. Izmet je cesto suh. Zivotinje sa atrofijom jajnika van klinickog puerperija su veCinom mrsave. Pored te funkcionalne interpretacije ovaj pojam je najcesce istovremeno izraz jednog gubitka tkiva. Dijagnoza ovarijalne . ne postoji komunikacija izmedu uterusa i vagine i izgleda kao slijepa vreea. Spolna diferencijacija muskog embrija dogada se ranije od onog zenke. a zuto tijelo u razvoju ne prominira jos iznad povrsine jajnika Patoanatomski nalaz Makroskopskim pregledom uocava se kod totalne hipoplazije da su kako jajnici tako i uterus izuzetno maiL Funkcionalnih tvorbi na jajniku nema. i za junice i krave sa jednostranom totalnom hipoplazijom jajnika iii sa jedno iii obostranom parcijalnom hipoplazijom jajnika. a strukture se kreeu od uz. sa GnRH. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Klinicka dijagnoza se zasniva na anemnezi i na rektalnom i vaginal nom nalazu. Zajednicko svim zivotinjama je izostajanje ciklusa. iii se pak mora racunati sa visesedmicnim ozdravljenjem. Diferencijalno dijagnostieki treba razluCiti mlade zivotinje sa malim inaktivnim jajnicima (uslovljeno kasnirn nastankom puberteta usljed nedovoljne iShr\ iii kronienog obolj~'!nja).

tjednim intervalima sa luteinizirajuCim hormonima. Prvi je aplikacija jednog od progestina. U rijetkim slucajevima metastaza. Ciste jajnika su naji'esce promjera 3-4 em. Regulisanje spolnog ciklusa koristenjem dva osnovna postupka. Jedno' smanjenje veliCine eiste i povecana cvrstoca ukazuje na luteinizaciju ciste i vracanje u estrus unutar 30 dana i potvrduje pozitivan terapeutski odgovor. peritoneumu abdomena i crijeva. Sumnja na tumor granulosa staniea se postavlja ako je u bilo koje krave jajnik veCi od 10 cm. TUMORI JAJNIKA Opisane su razliCite neoplazme jajnika u krava medu kojima su tumori granuloza stanica suvA i oni su veoma rijetki. peritoneumu pelvisa. Nadalje se cesto zeljelo da se ovulacija kontrolise predodredenim vremenom kako bi sve zivotinje u jednoj grupi mogle biti osjemenjene u toku jednog dana bez potrebe otkrivanja estrusa. Jedan glavni razlog razvoja uspjesnih postupaka za regulisanje spolnog ciklusa bio je da se olaksa koristenje umjetnog osjemenjivanja u uzgojnim programima sa ciljem genetskog poboljsanja proizvodnih osobina domaCih zivotinja. Cak i kod ponovljenih analiza na hormone u krvi iii mlijeku.distrofijeje veoma vjerovatna u slucaju afunkeije jajnika kod zivotinja. Distroficni odnosno atroficni jajnici vecinom ne reaguju na hormonske preparate. Tumori su obicno unilateralni. koji treba uspjesno sprijeciti estrus i ovulaciju za jedan dovoljan vremenski period da bi se omogucila regresija korpora lutea u svih zivotinja ukljucenih u uzgojnu grupu. Tumori granulosa stanica variraju u strukturi. U pocetku osnovna paznja je usmjerena da se skrati interval za pripust iii osjemenjivanje jedne grupe zivotinja. . 0 dominaeiji proizvedenog steroidaJajniei krava sa tumorima granulosa staniea variraju znatno u veliCini. zatim kod neocekivanog naglog mirovanja eiklusa kod spolno zrelih junica koje jos nisu koristene za uzgoj. nadene su mnogostruke mase u sirokom ligamentu uterusa. Treba razgraniCiti hipoplaziju jajnika Sama hormonalna terapija nije dovoljno uspjesna. Terapija se zasniva na davanju estrogena i progesterona a profilaksa na davanju GnRH 1o poslej parusa. Konacna dijagnoza tumora granulosa staniea moze se jedino postaviti nakon histopatoloske analize tkiva jajnika. Lijecenje i prognoza Preporucuje se kirursko odstranjenje zahvacenog jajnika REGULISANJE SPOLNE CIKLlCNOSTI KRAVA I JUNICA Regulisanje spolnog ciklusa ima relativno dugu historiju. Na tumor granulosa staniea treba sumnjati kada kronicne eiste jajnika ne reagiraju na standardne postupke tretiranja. Dobri navodi pregleda jajnika tokom jednog vremenskog perioda ce pokazati ovaj rast i doprinjeti pretpostavljenoj dijagnozi. Moze se ispoljiti nimfomanija iii anestrus Prisutnost svakog od ova tri stanja zavisi 0 kolicini funkeionalnog lutealnog tkiva unutar tumora. One krave koje ispoljavaju znakove obicno imaju abnormalne spolne cikluse. Tumori granulosa stanica se moraju razlikovati od eisticne degeneraeije jajnika. koji bi seobzirom na dob ocekivala spolna zrelost (ponekad zakasnjeli pubertet). kao i u slucaju aciklije krave nakon visesedmicnog oporavka post partum u vezi sa nalazom "obostrano izrazeni mali jajnici. prema tome. Posljednjih nekoliko decenija istrazivanja su bila usmjerena prema razvoju efektivnih metoda za kontrolu estrusa i ovulacije u goveda. Priblizno 96% krava sa eistama jajnika ce odgovoriti na dva tretiranja u dvo . Zato aplikaciji hormona mora prethoditi uklanjanje svih prisutnih stetnih faktora. ne nalazi se niti estrogen niti progesteron. Vjerovatna dij agnoza tumora granuloza staniea se obicno zasniva na proejeni jajnika rektalnom palpaeijom i reproduktivnim pokazateljima. Tumori granulosa stanica su obicno benig'ni. uterusu. ovaca i svinja. bez funkcionalnih tvorbi".

Djelovanje prostaglandina je ogranii'eno na krave sa zutim tijelima (5. tiaprost. Sinhronizacija grupe junica za osjemenjivanje sa sjemenom bikova koji nece izazvati tesk telenja i poremecaje u reprodukciji Smanjenje potrebnog vremena za otkrivanje estrusa Za unapredenje primjene umjetnog osjemenjivanja u sirokoj praksi Sinhronizacija donatora i recipijenata goveda za transfer embriona Izazivanje aktivnosti jajnika u tovnih krava sa laktacionim anestrusom Izazivanje ovarijalne aktivnosti u krava koje prilikom pregleda nisu nadene gravidnim. Funkcionalna regresija zutog tijela nastaje unutar 24 do 36 sati). Sa ciljem jed no tele po kravi svake godine. fenuprostalen. Za indukciju i sinhronizaciju estrusa koriste se prirodni prostaglandin F'2alfa. luprostiol. Preparati i nacin upotrebe Pored prirodnog prostaglandina F2alfa (dinoprost) postoji cijeli niz veoma djelotvornih sintetskih analoga kao sto su kloprostenol. prostaglandini. Glavni razlozi za regulisanje spolne ciklicnosti u goveda su sljedeCi: Izazivanje estrusa u mlijecnih krava koje nisu opazene u estrusu 45 dana postpartum. Izazivanje prijevremene iii predvidljive regresije ciklii'nog zutog tijela prostaglandinom F2alfa 2\ Odrzavanje zivotinja u umjetno izazvanoj lutealnoj fazi apliciranjem progesterona iii njegovih sintetskih analoga. Po molekularnoj gradi oni se malo razlikuju. spojevi koji stimuliraju otpustanje hormona prednjeg reznja hipofize i spojevi koji nadopunjuju iii zamjenjuju gonadotrofine hipofize. Prostaglandin F2'alfa Zbog praktii'nih teskoea u otkrivanju estrusa. progestina sve dok se ne zavrsi endogena regresija zutog tijela. fluprosteno I rugl. INDUKCIJA I SINHRONIZACIJA ESTRUSA KRAVA I JUNICA Od prakticnog interesa za indukciju i sinhronizaciju estrusa u krava i junica postoje u osnovi dvije metode: 1. Drugi pristup da se izazvala ragresija zutog tijela u pomoć prostaglandina U kontroli spolne ciklicnosti goveda uglavnom se koriste: estrogeni.. do 4. jer mlada zuta tijela u razvoju (1. Mlijecna goveda U mlijecnim stadima. interval partus-koncepcija je ogranicena oko 85 dana.Sinhronizacija estrusa se onda odvija uniformnim vracanjem aktivnosti jajnika nakon prekida inhibitornog tretiranja. Tovna goveda Kod tovni grala to je korisno iz razloga Proizvodnja teladi ujednacene tezine Moze se odrzavati cesto nadgledanje tokom skracenog perioda telenja. Kontrola estrusa u mlijecnih goveda se koristi u sljedecim indikacijama: Da se izazove estrus i ovulacija u krava sa postpartusnim anestrusom da bi se skratio interval izmedu telenja i prvog osjemenjivanja Da se sinhroniziraju krave donatori i recipienti za transfer embria Da se sinhronizira estrus u grupama zivotinja u cilju poboljsanja otkrivanja estrusa iii da se smanji potrebno vrijeme za otkrivanje estrusa Za kontrolu perioda telenja jednog stada Da se pokrene spolna ciklicnost u krava koje su nadene negravidne prilikom pregleda. a gubici teladi zbog teskog telenja se smanjuju. Kada se telad jos uvijek odbijaju u normalno vrijeme. Tokom ovog period a mora se zavrsiti involucija uterusa. mora se obnoviti ovarijalna aktivnost i mora se otkriti estrus. dana). sto povecava njihovu vrijednost To omogucuje iii pospjesuje upotrebu umjetnog osjemenjivanja. postoji veliki i~teres za upotrebu prostaglandina u vezi sa umjetnim osjemenjivanjem u predodredeno-flkslrano vrlJeme. dana) ne reaglraJu na luteolitii'ko djelovanje prostaglandina (242). kod analoga medutim poluvrijeme eliminacije je duze pa je . (dinoprost) i njegovi sintetski analozi i progestini uz moguee njihove kombinacije kao i SG i GnRH. ona ce biti starija i teza za prodaju Jedan kratak telidbeni period ce poboljsati plodnost stada tokom sljedece sezone Grupe teladi slicne starosti i konzistentnog kvaliteta mogu se prodati. do 16. Kod primjene prostaglandina iskoristava se njihovo luteolitii'ko djelovanje.

Dvokratno umjetno osjemenjivanje 72 i 96 sati nakon tretiranja moze biti uspjesno. Odluka da se krave tretiraju samo jed nom aplikacijom prostaglandina obii'no se zasniva na rektalnoj palpaciji.lfo iii njegovim analozima. dana. dana ciklusa odgovorile su samo p'ovremeno. Prostaglandini se mogu aplicirati kako parenteralno. Seguin i sar.33. Nakon aplikacije jedne efektivne doze PGF "If. doslo je u estrus 3. Stepen odgovora se poveeavao do 91 % 8. 2% je doslo u estrus 1 dana.' zuto tijelo se vee za 24 sata sm~njuje. dana faze zutog tijela. ali je odgovorilo 66% krava 7. Uspjesno razmatranje ovih znakova rezultira u najuspjesnijem osjemenjivanju.lfo priblizno 17. dana 34%. BuduCi da se duzina interestrusnog intervala kontrolira trajanjem zivotnog vijeka zutog tijela. Ako se pak ne zna stadij ciklusa kod zivotinje to se mora injicirati dva puta u intervalu od 11 do 13 dana. (slike 32. mogu nastati greskom u tai'nosti prepoznavanja struktura jajnika u odnosu na date preporuke vlasnicima. dana 32% krava. 17% 5. dijagnoza gravidnosti se mora potvrditi. Stepeni odgovo(a bili su jednako visoki (96%) od 11.lf. dan) moze se uglavnom oi'ekivati da ee se podvrCi luteolizi i doCi u estrus 2 do 7 dana nakon tretiranja. a 4. Postizanje odgovora Sposobnost da se tai'no dijagnosticira prisutnost iii odsutnost korpus luteuma rektalnim pregledom jajnika je esencijalno. dana.35). do 17. prijevremena luteoliza. dana. a za 72 sata postaje veoma malo. dana spolnog ciklusa. do 21. koje se nalaze izmedu 5. dana) i odgovaraju na aplikaciju 'prostaglandina. Medutim. a ponekad i kasnije i trebaju se ponovo osjemeniti. veCina zivotinja se nalazi u fazi zutog tijela (5. a unutar 48 sati moze pasti do krajnje granice njegovog dokazivanja i ostaje na toj razini do poslije ovula. dana do kraja ciklusa. Radi toga se ne smiju upotrebljavati u zivotinja koje mogu biti gravidne. To je vazno zbog tiga sto zivotinje. ali tretiranje nakon endogenog oslobadanja PGF'. dana ciklusa je nepotrebno. Plodnost u izazvanom estrusu 7. dana spolnog ciklusa: estrus O. dana) iii u prvim danima faze zutog tijela (1. dana tretiranja u ciklusu (faza visokog stepena odgovora . 3% 6. Veterinar mora pokusati da predvidi ne samo da Ii ee krava reagirati na aplikaciju PGF'. Ako postoji bilo koja sumnja. (253) tretirajuCi 101 kravu na ovaj nai'in'sa PGF"lf. odnosno potvrdi zutog tijela. Medutim.time i vrijeme djelovanja produzeno.' vee isto tako kada ee uslijediti estrus. krave tretirane 6. dana) ne reaguju odgovarajuee. do 4. do 93% 10. i 4% 7. estrus se moze izazvati jed nom injekcijom prostaglandina. do 21.lf. dana ciklusa(faza niskog stepena odgovora) je slii'na plodnosti u estrusu nakon 10. tako i intrauterino. od O. iii 18. moze se koristiti u upravljanju normalne slike aktivnosti jajnika u krava i junica. jer samo krave sa zrelim zutim tijelom ee odgovoriti na jednokratnu aplikaciju PGF'. Zbog njihovog veoma jakog i brzog luteolitii'kog djelovanja moguizazvati i pobai'aj. Na osnovu tretiranja 199 krava sa 500 mg kloprostenola i. izazvana aplikacijom PGF'.m. Krave tretirane sa PGF'. Problemi sa jednokratnom aplikacijom PGF"lf. 4). kod druge injekcije nakon 11 do 13 dana. = estrus.lfo tokom diestrusa (od 7. dana ciklusa (0. Vazno je da se ispita kada zuta tijela odgovaraju iii su refrakterna na aplikaciju prostanglandina u razlii'itim stadijima spolnog ciklusa. i 16.34. ali se klijenti moraju upozoriti da neke krave dolaze u estrus sve do 7. do 16. do 5. Unutar 4 do 12 sati nivo progesterona u krvi pada do bllzu polovme. Medutim. 8% 2. dana. Kod zivotinja. Tab. dana ciklusa Momont i Seguin (179) su utvrdili da kod 41 krave nije doslo do odgovora kada su tretirane od O. koje se u vrijeme prve injekcije nalaze u folikularnoj fazi (17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful