SPOLNI CIKLUS KRAVA Glavna zbivanja spolnog ciklusa krava dijele se u ona u vezi sa razvojem folikula i ona u vezi

razvoja korpus luteuma. Oni dogadaji koji su u vezi sa razvojem folikula mogu se podijeliti u dvije faze, proestrus i estrus. Period korpus luteuma dijeli se u dvije faze, metestrus i diestrus. Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Srednja duzina u krave je 21. Faze spolnog ciklusa A. proestrus: trajanje oko 3 dana B. estrus: trajanje oko 18 sati C. postestrus (metestrus): trajanje 2 - 3 dana D. diestrus (interestrus, interval izmedu postestrusa i proestrusa): trajanje oko 14 dana. Proestrus nije tačno ograničen period i proteže se od pojave promjenjenog ponašanja do momenta kada je karav spremna za parenje. Bik bi trebao da prepozna proestrus bolje od dobrog dijagnostičara. Karakteristični vanjski znaci su sakakivanja životinja, njuškanje. Na karaju proestrusa ginološkim pregledom bi se trebalo ustanoviti blaga edematoznost vulve, hiperemična i vlažna sluznica vagine. Estrus se označava se vremenski period, u kome zenska zivotinja prihvata parenje. Na trajanje estrusa mogu uticati egzogeni i endogeni faktori (npr. skraeenje trajanja estrusa kod visih temperatura). U prisustvu bika u stadu vanjski znaci estrusa se intenziviraju a trajanje estrusa skraeuje. Pod nepovoljnim uslovima ishrane i osvjetljenja, trajanje estrusa se naprotiv moze produziti. U estrusnom ciklusu odvijaju se karakteristične hormonske promjene. Povećana koncentracija estrogena iz jednog dominantnog tercijarnog folikula dovodi do simptoma estrusa. Estradiol opet povećava frekvencu tonične sekrecije LH, sto dovodi do postepenog porasta perifernih vrijednosti LH, i najzad do tzv. predovulatornog LH vrsk i na kraju ovulacije. Postestrus (metestrus), kao i proestrus, je period koji se ne moze tocno ograničiti. Opeenito se proteze od momenta, kada vise ne postoji spremnost za parenje, do nestajanja vanjskih i unutrasnjih simptoma estrusa (npr. prestanak spremnosti uterusa na kontrakcije, nestajanje hiperemije i pojacane sekrecije u cerviksu, vagini i vestibulumu, zatvaranje cervikalnog kanala Diestrus oznacava se vremenski period karakterisan spolnim mirovanjem; nastavlja se na postestrus i traje do pocetka proestrusa. Sa svojim trajanjem od oko 14 dana. Karakterise ga odsustvo bilo kakvog znaka, koji bi ukazivao na spremnost za parenje. U biti diestrus odgovara fazi zutog tijela ovarijalnog ciklusa (oko 4. do 17. dana ciklusa) i sekrecionoj fazi mukoznog ciklusa. Kod krava koje nisu ostale gravidne, korpus luteum se razvija u funkcionalan organ koji luči velike kolicine progesterona koji ulazi u opću cirkulaciju organizma uticući na razvoj mlijecne zlijezde i razvoj uterusa. Hipertrofirani endometrij i zlijezde uterusa pod uticajem progesterona luce gust i ljepljiv sekret koji sluzi za ishranu zigote: Ako zigota dosegne uterus, korpus luteum funkcionise kroz gravidnost. Ako jajna stanica nije oplodena, korpus luteum ostaje funkcionalan do 17. dana spolnog ciklusa poslije kojeg vremena dolazi do njegove regresije usljed luteolitickog djelovanja prostaglandina iz uterusa i nastaje novi spolni ciklus. Fiziolosko smanjenje korpus luteuma pocinje neposredno nakon 17. dana omogueavajuei time pocetak novog ciklusa. Ukratko, estrogen dominira oko 4 dana ciklusa, dok dominacija progesterona iznosi 17 dana. Ove faze se cesto definisu kao period folikula (estrogena faza) i pored korpus luteuma (lutealna iii progesteronska faza). Neposredno nakon ovulacije počinje se stvarati i razvijati korpus luteum. Znacajna proizvodnja progesterona pocinje 4. iii 5. dana ciklusa. Tokom drugog tjedna, fiziičke promjene su minimalne, a otpustanje progesterona maksimalno. 17. dana nastupiće i funkcionalne

Anestrus je najčešći uzrok nepodnosti goveda a gravidnost je je najčešći uzork anestrusa i treba je je isključiti kada se pristupa svakom slučaju anestrusa. Jajnici se trebaju pregedati na prisustvo lutealnih cista ili neoplazije. iii nekom mogueom kombinacijom oba ta faktora. OPTIMALNO VRIJEME OSJEMENJIVANJA Da bi se utvrdilo optimalno vrijeme osjemenjivanja za svaku pojedinu zivotinju. prognoza je povoljna ako se anestrus javi u kliniekom puerperiju. kada se sjeme ubaci u drugoj polovini estrusa iii pri kraju estrusa (oko 12 do 18 sati nakon poičetka estrusa) Trajanje zivota gameta Izgledi za koncepciju znatno padaju. je znak a ne oboljenje on može biti jedna normalna fiziološka pojava znak oboljenja ili neuspješno otkirvanje estrusa. kao i kod zivotinja kojih doje telad ukoliko su uslovi drzanja i ishrane adekvatni. u sekretu uterusa 10 do 15 sati). Manje pogreske u ocjeni u pojedinim sluičajevima jedva da imaju negativan uticaj na koncepciju. Druge etiologe su vezane za hiperaktivnost žutog tijela sa povećenim koncetracijam progesteronom zatim za hipofukciju žutog tijela i nedotatak progesterona. potrebno je u svim sumnjivim sluičajevima izvrsiti vaginalni i rektalni pregled. . Maksimalni period boravka odreduje trajanje zivotne sposobnosti spermija. Predposvka za usješno hormonsko liječenje jesta i poboljšanje opšti uslova držanja i isrhrane. da spermiji za njihovo putovanje i za njihov proces sazrijevanja (kapacitacija) treba da proborave u zenskom genitalnom traktu oko 6 sati. Dva najvaznija uzroka anestrusa u stadu su slabo otkrivanje estrusa i neadekvatna ishrana. Da bi se pogreske svele na minimum. Nepovoljna je prognoza kada se zajedno sa anestrusom dijagnosticira sitnocisticna degeneracija jajnika. Duzina spolnog ciklusa Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Na osnovu iskustava kao i hormonalnih istrazivanja moze se reći da u krava postoji izostajanje kao vanjskih tako i unutrašnjih znakova estrusa tokm jednog dužeg perioda. treba voditi raičuna o slijedeeim kriterijima: u prvom redu treba pravovremeno prepoznati zivotinju koja se nalazi u estrusu. Takoder. vrijeme osjemenjivanja treba obaviti prije ovulacije. Anestrus Anestrus. nefunkcionalni korpus luteum prethodnog ciklusaponekad je skoro velik kao novoformirani. ako za oplodnju sposobna sperm a dosegne jajnu stanicu tek kasnije od 6 sati nakon ovulacije. treba voditi racuria. Budući da spermiji opeenito imaju duzi zivotni vijek od jajne stanice i sperma mora prije amfimiksije proboraviti više sati u genitalnom traktu. što se može utvrditi redovitim pregledima jajnika ili određivanjem razine progesterona krvi. obostrani hematomi jajnika. Ona je kod duboko smrznute sperme manja nego kod nativne sperme.Medutim. maceriranog ili muminificiranog fetusa. Srednja duzina u krave je 21 dana a kreće se od 18 do 25 dana U pojedinim sluičajevima bi se jedva moguće bilo opredijeliti. Praktiično iskustvo govori da su izgledi za koncepciju najpovoljniji. izostanak estrusa. Uterus krava treba pregladati na prisustvo tečnosti. Funkcionalni izgled korpus luteuma se prekida prije fizioloske degeneracije. Prognoza ovisi od etiologije. i na osnovu iskustva odrediti vrijeme osjemenjivanja. Sperma razlicito dugo moze zivjeti u kvalitativno različitim sekrecionim produktima pojedinih dijelova zenskog genitalnog trakta (u sekretu cerviksa 24 do 30 sati. upala jajnika iii tumori jajnika. Ustvari.promjene u uterusu ako je uterus bez zigote. da Ii su odstupanja u ciklusu uzrokovana genetskim iii faktorima okoline.

poremeeajima ovulacije. rezultira u produzenom eiklusu. a kod prisustva atrezijii folikla nedostatkom korpus luteum periodikuma. Iritacija sluznice stimulira proizvodnju. Prognoza je. čak ako se ona daju u manjoj količini. Oboljenja koja uzrokuju upalu endometrija materice mogu biti uzrok neredovitosti ciklusa putem dva mehanizma. Spreeavanje da prostaglandin izazove luteolizu korpus luteuma rezultira zadrzavanje istog i produzenje diestrusa.na vrsku estrusa iii tokom hladnih noći. sa posljedienim poremećajem proizvodnje i lučenja hormona. Ciklieni poremeeaji dogadaju se bilo tokom estrusa iii u interestrusnom intervalu. Abnormalno kratki ciklusi se srćeu u vezi sa cistama folikula iii sa atrezijom folikula . Iritaeija iii upala endometrija moze uzrokovati prijevremeno oslobadanje PGF2α. SKRACENI CIKLUS Skraćeni ciklusi se rijede javljaju nego produzeni obično su prvi ciklusi poslije partusa su skraćeni. Neredovni ciklusi mogu biti u vezi sa nepravilnim otkrivanjem estrusa. Odredivanje razine progesterona u jed nom uzorku u vrijeme osjemenjivanja je veoma korisno u proejeni taenosti otkrivanja estrusa. gubitka embrija iii fetusa. do 17. Prijevremena luteoliza korpus luteuma rezultira u jed nom kratkom interestrusnom intervalu. i luteolizu zrelog korpus luteuma rezultirajući jednom kratkom interestrusnom intervalu. Neki virusni agensi. dana do ovulaeije. To. lzostanak ovulaeije moze rezultirati u produzenom estrusu kao sto je slueaj kod folikul teka cista. Jedno produzenje u sazrijevanju folikula iii ovulacije moze rezultirati u produzenom proestrusu iii stalnom estrusu. Ako se uginuee embrija dogodi nakon majčinog prepoznavanja gravidnosti slijedeći estrus je ispusten a zivotinja dolazi u estrus nakon produzenog diestrusa. Iritaeija endometrija kasnije u diestrusu moze se sukobiti sa djelovanjem prostaglandina na zreli korpus luteum vodeći do produzenja diestrusa. zavisno kada su aplicirani u eiklusu. i lucenje prostaglandina. i 10. Tretiranje kasnije u diestrusu 15. Intrauterina terapija sa iritirajućim otopinama moze mijenjati interestrusni interval. sezonskim anestrusom. promjenama zivotnog vijeka korpus luteuma. Takoder se ciklusi mogu bitno skratiti (duzina ciklusa 10 do 11 dana) terapijom uterusa jako iritirajućim srecdstvima. Skraćeni ciklusi su često popratni simptomi nekog oboljenja jajnika iii uterusa koje remeti normalno trajanje ciklusa. ukljueujuei neke vrste modificiranih zivih vakcina mogu djelovati direktno na jajnike i korpus luteum Predvidanje estrusa na osnovu rektalnog pregleda iiiodredivanje koneentraeije progesterona bilo u mlijeku iii serumu znatno po maze u postavljanju dijagnoze. Postoje Ii ciste jajnika .NEPRAVILNOSTI SPOLNE CIKLlCNOSTI Neredovitost spolnog ciklusa oznacava se kao jedan abnormalni interval od prvog dana estrusapa sve do prvog dana slijedeeeg estrusa. dana nakon ovulacije uzrokuje da krava ima jedan kratki ciklus. luteolizu i time otpočinjanje estrusa. endometritis koji vodi do ranog embrionalnog uginuća moze takode uzrokovati produzeni diestrus. Druge nepravilnosti ovulacije ukljueuju produzenje ovulacije i prijevremenu ovulaciju. Korpus luteum kontrolise duzinu diestrusa i interestrusnog intervala u ciklienih zivotinja. Tretiranje izmedu 4. Uzroci skraćenog ciklusa su raznovrsni i često slozene prirode. relativno dobra. medutim. Na prijevremenu ovulaciju moze se sumnjati u zivotinja zbog toplotnog stresa jer se kod njih ispoljava estrus za kratak vremenski period tj. u slueaju pretpostavljene povezanosti sa endometritisom. Endometritis koji rezultira prijevremenom luteolizom karpus luteuma vodi do kratkog eiklusa. Nastanak skraćenog ciklusa se kod prisustva folikul-teka cista moze objasniti duzim trajanjem proizvodnje estrogena. Drugo. ne treba smatrati patoloskim. Produzeni diestrus mora se razlikovati od ranog embrionalnog i fetalnog uginuća. iii odstupanjima u ponasanju zivotinja.

u tom slui'aju dobiva se rezultat koji govori za estrus. Vazno je uvijek jedno po moguenosti razgraničenje između skraćenog ciklusa i prividno skraćenog ciklusa. IIIcdetaljan ginekoloski pregled u redovno vrijeme za ciklus. kod kojih je estrus poi'eo vee noeu. Ako uginuee embrija se dogodi 16. a zivotinje u to vrijeme nisu medutim jos .estrusa U sumnlJlvlm slucaJevlma razješavanju s moze pomoCi odredlvanJe progesterona u mllJeku III krvl. Posljedica je poveeanje stvaranja estrogena. embrija dogodi nakon 16. Jedan produzen interestrusni interval od 25 do 35 dana moze nastati usljed ranog embrionalnoguginuea. Nakon otprilike 40. kada se vee u ranom proestrusu a djelomii'no jos i u postestrusu javljaju izrazene (tj. sto se kod pojave znakova estrusa na jajniku ustanovljuje korpus luteum u cvatu. dana.. koji izaziva estrusu sliične znakov . Taj kratkotrajni porast LH u sredini ciklusa moze prisutni tercijarni folikul potaknuti na dalje sazrijevanje bez ovulacije. duzina ciklusa se ne mijenja. Izgled sluznice govori protiv pravog . ABNORMALNO TRAJANJE ESTRUSA Kao abnormalno trajanje estrusa oznai'ava se uoi'ljivo odstupanje od fizioloskog vremenskog perioda (u prosjeku 18 sati:). Oni su općenito slabo izrazeni. za stoi'are vidljive) vanjske promjene uslovljene estrusom.se dijelom opaza dodatni drugi vrsak LH.naroi'ito na jajniku. jed nom iii vise puta uzastopno je moguee predvidjetiiii ne prepoznati estrus. koji se moze dokazati oko 6 sati nakon poičetka estrusa i koji dovodi do ovulacije. koji se i registriraju. Usljed ponavljanog lučenja FSH iz hipofize. Nakon otprilike trajanja jednogciklusa (18 do 24 dana nakon jednog estrusa) nastaju vise iii manje izrazeni simptomi estrusa. interval do slijedeeeg ciklusa se produzuje. tokom cijelog ciklusa nastaju tercijarni folikuli. Osjemenjivanje u to vrijeme nesamo da nema uspjeha. koji opeenito ne doseze vrijednost LH-vrska. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Za prepoznavanje skraeenog ciklusa preduslov je. u kome je zivotinja spremna za parenje (glavni estrus). Stoga vlasniku zivotinje ciklus izgleda produzen. PRIVIDNO SKRACENI CIKLUS Oko 7 do 10 dana nakon posljednjeg estrusa mogu se kod zivotinja koje. PRIVIDNO PRODUZENI CIKLUS Kod jedne zivotinje koja se redovno goni.Lijei'enje zivotinje. nedovoljno promatranje estrusa kao i nedovoljno znanje 0 toku estrusa odstrane stoi'ara. i prvi puta je opazen u jutarnjim satima.atrezija folikula to prognoza zavisi od prognoze mogućeg ozdravljenja od uzročnog oboljenja. koja pokazuje simptome estrusa u interestrusu. Kao prividno produzen mora se smatrati estrus. vagini i uterusu.Tihi iii slabi estrus. Na osnovu anamnestiičkih podataka mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku odnosno terapiranju etiološkog uzroka koji je doveo do skraćenog ciklusa.imaju redovan ciklus ponekad ustanoviti znakovi novog ciklusa. Prividno skraeenje nalazimo kod zivotinja. dovode do pretpostavke za prividno produzeni ciklus. Ukoliko se u to vrijeme posalje uzorak krvi iii mlijeka na pregiedrazine progesterona. Uoi'eni slabiznaci estrusa nemaju kao posljedicu nikakav poremeeajplodnosti. Ali ako se uginuee. dana. U tom slui'aju estrus bi ponovo nastao nakon toi'no 2 iii vise estrusnih intervala. u goveda. 60 i 80 dana pokazuju tada krave jasne simptomeestrusa. u sredini ciklusa . Prepoznavanje prividno skraćenog ciklusa se zasniva na tome. nije potrebno. Taj vremenski period moze biti skraeen iii produzen. koji općenito atreziraju. Diferencijalno dijagnostii'kitreba pomisljati na relativno i'esto embrionalno uginuee. brizljiva kontrola estrusa i vodenje kalendara estrusa. nego moze izazvati infekciju uterusa i zato se neizostavno mora izbjeCi. Medutim.

te dijelom iscjedak estrusne sluzi iz rod nice pri rektalnom pregledu genitalija. Treba izbjegavati nesvrsishodnoapliciranje hormona. dokje samo oko 10% imalo jedan od abnormaliteta kojim je obustavljena spolna ciklicnost Oko 60 dana nakon telenja večina mlijecnih krava otpocelo je sa normalnim cikliranjem. Mlijecna stada u kojih je neplodnost uzrokovana netacnim otkrivanjem estrusa se obicno karakterisu produzenim intervalima od telenja do prvog pripusta i Cesto se kod zivotinja sa anamnezom "tiho gonjenje" palpira zuto tijelo. FUNKCIONALNI OBLICI NEPLODNOSTI Kao u pravilu funkcionalni oblici neplodnosti nastaju u pojedinih zivotinja unutar jednog stadaali skupno predstavljaju jedan vazan uzrok neplodnosti. Patol05ki kratak estrus izaziva nedostatna ishrana i drzanje (narocito u zimskim mjesecima) kao i aplikacija prije estrusa hormona koji izazivaju ovulaciju. U mlijecnim stadima priblizno 90%krava privedenih na pregled zbog anestrusa imale su normalne ciklicne promjene na jajnicima.Glavni estrus je opeenito onda veoma kratak. Skraeeno iii produzeno trajanje estrusa nastaje kod mlijei'nih krava naroi'ito u zimskim mjesecima. davanje estrogena kao i ishranavkrmivima koja sadrze estrogene. Uvijekje vazno jedno po moguenostijednoznacno razlikovanje izmedu pravog i prividnog odstupanja od fizioloskog trajanja estrusa. iii nisu vise spremne. Prepoznavanje tihog gonjenja je moguee i pri jednokratnom pregledu genitalija. kada se u stadu nalazi bik.Najvise funkcionalnih odstupanja dogada se usljed nekih endokrinoloskih poremeeaja koje ječesto tesko poblize oznaCiti cak i sa sadasnjim metodama hormonalne dijagnostike. TIHO GONJEN1E (SUBESTRUS) lzostanak ispoljavanja estrusa u krave iii junice iii vlasnika da opazi znakove estrusa znacajnodoprinosi neuspjehu reprodukcije. kada se ustanovi jaka kontrakcija uterusa i Graafov folikul. Od dijagnostickogznacaja moze biti primjena bikova probaca iii detektora estrusa. normal notrajanje se moze regulisati tek nakon poboljsanja drzanja i ishrane.iako u praktii'kim okolnostima u odnosu na sam pocetak je tesko ocjenjivo. naroi'ito u slui'ajuosjemenjivanja. a moguenost parenja krava u estrusu nije ogranii'ena. Pojava dugog estrusa zahtijeva visekratno ponavljanje inseminacije u tokujednog estrusnog perioda. kratkog estrusa. za kopulaciju.Terapijske i profilakticke mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku. Znai'aj kao uzroka subfertiliteta bio bi iIT) veliki.Dijagnoza i diferencijalna dijagnozaZa uocavanje odstupanja trajanja estrusa preduslov je brizljiva kontrola estrusa. U slucaju tzv. moze usloviti produzenje ciklusa. zakasnjelom ovulacijom kao i sa perzistencijom folikula. Kada predoceni podaci ukazuju na anestrus (izostanak jednognormalnog spolnog ciklusa) klinicar mora odrediti da Ii je propust u otkrivanju estrusa iii izostanaknormalnog cikliranja plotkinja zbog nekih abnormal nih procesa. Radi toga u takvimslucajevima ostaje jedino detaljan vaginalni i rektalni pregled na osnovu kojeg se moze u najviseslucajeva odrediti faza estrusa (prisustvo manje iii vise sluzi u vagini. Produzeni estrus se cesto sreee u vezi sa duplom ovulacijom.spremne. ocjena konzistencije prisutnogGraafovog folikula i znakovi pona5anja zivotinje. jer se kod zivotinja sa abnormalnim trajanjem estrusa ne moze odrediti optimalnovrijeme osjemenjivanja. U prisustvu tihog gonjenja kod druge kontrole senalazi periodicno zuto tijelo u involuciji iii je ono vee involuiralo. Fiziolosko. vanjski znak estrusa su medutim kod zivotinja sa tihim gonjenjem . kada je malo hrane i svjetla. naroCito akose javi u noenim satima. tu se onda moravrsiti drugi pregled u razmaku od oko 10 dana. Takoder. moze se estrus lako previdjeti.Svakako da uzimanje detaljnih anamnestickih podataka 0 pocetku estrusa je veoma vazno.

Na osnovu palpatornog nalaza na jajnicima moze se provoditi "ispitivanje estrusa". su cesto osteeene. tumori granuloza teka stanica i segmentalnaaplazija koja uzrokuje anestrus utice na pojedine zivotinje. bez uoeljivih simptomabolesti iii opcenito smanjena plodnost u stadu bez uoCljive bolesti. Kod jednog dijela zivotinja se u to vrijeme ustanovi estrus. to se tog dana po novo aplicira PGF2 alafa iii odgovarajuei analog. kod kojih se u vrijeme estrusa pri jednokratnom pregledu ne moze naei nikakav prepoznatljiv uzrok. Spolni ciklus je malo iii nikako produzen. dva iii vise dana. To vrijedi naroeito onda. Jajne stanice iz folikula. koje su ovulirale sa zakasnjenjem veCim od jednog dana. Procjena Zakasnjela ovulacija se s. Simptomi estrusa kod zivotinja sa zakasnjelom ovulacijom mogu biti jasno izrazeni iii biti slabi. Stanja kao cisticnadegeneracija folikula. Zivotinje se bez obzira napojavu vanjskih simptoma estrusa osjemene 3. piometra. Cesto se opaza produzeno trajanje estrusa. dana postpartum.U stadima u kojima se ucestalo javlja tiho gonjenje indicirane su profilakticke mjere. Nekoliko autora je zapazilo da neke krave imaju jednu oCiglednu prolongiranu folikularnu fazu spolnogciklusa kako je odredeno na osnovu prisutnosti visokih razina progesterona u krvi. da embrio ne zatekne vise povoljnu sredinu u uterusu. Vee premanalazu zutog tijela (u stvaranju. kod zivotinja kod kojih se jasno palpira zuto tijelo. dana post partum. POREMECAJI OVULACIJE Zakasnjela ovulacija Zakasnjelim se smatra prsnuee Graafovog folikula. kada se ono ne desi nastalo 6 do 12 sati nakonzavrsetka perioda spremnosti za parenje. Tome treba slijediti intenzivno promatranje na estrus od 2. Uz to. Zakasnjela ovulacija se nalazi i kod starijih zivotinja te kod kronienih bolesti. Anestrus uzrokovan pothranjenoseu pogadacijelo stado i karakterise se padom proizvodnje mlijeka i slabom tjelesnom kondicijom. predvorje rod nice je slabo hiperemicno i osrednje vlazno. dana nakon primjene prostaglandina ne pojave nikakvi znaci'estrusa. cvatu iii involuciji) procijeni se vrijeme sljedeeeg estrusa. Kontrola ciklusa od strane veterinarau stadu sa problemima treba da bude vee od 40. Pri pojavisimptoma estrusa provodi se osjemenjivanje. Pretpostavlja se da bi se radilo 0 nedostatku LH iii nepravovremenom lueenju LH iz hipofize. nego prsnuee Graafovog folikula se dešava nakon jedan. ako s sumnja postavi na vrijeme. Ako se do 11. dana nakon medikacije. koje unutar tri dana nisu dosle u estrus. dana nakon posljednje medikacije. kao i fotoperiodieni uticaji. nedostatak mangana.Ako se u jed nom stadu tiho gonjenje javlja samo u pojedinim slucajevima. bakra i beta karotina. treba uvijek pomisliti na zakasnjelu ovulaciju. iii su vee uginuli. da su u vrijeme moguee amfimiksije bilo jajna stanica iii spermiji osteeeni. i one se mogu bez gUbljenjavremena osjemeniti. Povod pozivanja veterinara je u pravilu ponovljena pojava estrusa kod pojedinih zivotinja.slabo izrazen. Znacaj kaofaktora koji smanjuje plodnost je u tome. to je indiciranaaplikacija prostaglandina F2alfa iii njegovih analoga. 4. Vlasnik zivotinje bi u tom terminu trebao pazljivije da promatra zivotinje i da registruje najmanje znakove estrusa. Dijagnoza neopazenog estrusa zahtijeva uzastopne preglede i tacnu evidenciju. greske u ish ran. postoji moguenost. naroeito niske temperature zimi uslueaju drzanja zivotinja slobodno. Nadalje se kao odgovorni navode visoka proizvodnost i u vrijeme osjemenjivanja. i 4. U stadima u kojih postoje problemi sa otkrivanjemestrusa preporucuju se zivotinje. Ovaj funkcionalni poremeeaj je eesto povezan sa jednim kratkim periodom odmora nakon telenja.Vaginalnim pregledom se moze relativno lako otvoriti cervikalni .obzirom na plodnost ocjenjuje kao relativno povoljna. dana ginekoloskipregled. mumifikacija fetusa. Kod zivotinja. Ukazuje seda je korisna primjen"a progestina iii GnRH 10. . kada su prethodili kratki vremenski periodi post .Kanal i nalazi se cesto samo osrednjisekret.

Od davanja hormona koji . Inai'e se mora voditi rai'una. ATREZIJA FOLIKULA Kod atrezije folikula u uzem smislu radi se 0 nefizioloskoj involuciji Graafovog folikula na zavrsetku estrusa. Veoma malo antralnih folikula ovulira. Jednokratno osjemenjivanje krava bez naknadne kontrole folikula. Usto. atretii'ni folikuli se karakterisu niskim odnosom estrogen .progesteron Procjenjuje se da ui'estalost anovulatornih ciklusa kod goveda iznosi 2 do 3% svih zivotinja u estrusu. Treba razgranii'iti fiziolosku atreziju manjih tercijalnih folikula. koji prethodi 'atreziji folikula biti jasno izrazen ali atrezija se.j. koji se odreduje shodno uslovima ishrane i drzanja te mlijei'nosti. ali ogranieava statistieku vrijednost metode. mineralnih materija i mikroelemenata. Zatim nastaje regresija folikularne supljine. Ti jajni mjehurovi atreziraju. Tome sluzi ponovljeno osjemenjivanje u 24 satnim intervalima. a. pri jednokratnom pregledu. od trenutaka osjemenjivanja do izvrsene ovulacije (direktna dijagnoza). Zato je tesko donijeti odluku 0 tome. nalaz: mjehur) atreziju folikula (nema zutog tijela pri naknadnoj kontroli 10 dana kasnije). U osnovi se ne moze unaprijed reCi. Lijecenje Mjere da bi se otklonio ovaj uzrok steriliteta. po potrebi. to je opcenito dijagnoza "atrezija folikula" opravdana. visoka proizvodnja mlijeka kod neoptimalne ishrane kao i nedostatak betakarotina . ali uzima suvise vremena. Metoda je dijagnostieki najsigurnija. Simptomi Kod junica i krava moze estrus. Utvrdili se kod krava u estrusu jasno form iran folikul. u vrijeme estrusa (anamneza: estrus. ponekad i ubrza jedna zakasnjela ovulacija (terapeutski efekat). Zato se subkutano aplicira 1500 do 2000 i. Buserelin). Problem je sto se u to vrijeme jos ne zna. mangana. Postoji Ii sumnja na nasljednu predispoziciju. medutim. Kod dotii'ne zivotinje nastaje anovulatorni ciklus.. veCina postaje atretii'na i degenerira. folikularna tei'nost nestaje. to je pozeljno u smislu poveeanja plodnosti. npr. koja nastaju u svim fazama spolnog ciklusa. Visekratna kontrola folikula u razmacima od 12 do 24 sata. kao i poboljsanje ishrane (naroi'ito zimi) dodavanjem beta-karotina. Patognomonii'an je. no izostaje za ovulaciju potreban vrhunac LH. masazom. kao i kod drugih poremetnji ovulacije. u vrijeme inseminacije. HG iii intramuskularno SG (20 mikrograma. lato se u nejasnim slui'ajevima treba odrediti uz to i progesteron u mlijeku iii krvi. da Ii ee se kod dotiene zivotinje uopee i pojaviti zakasnjela ovulacij Kao profilaktii'ke mjere sluze obezbjedenje jednog bioloskog perioda odmora. Atrezija Graafovog folikula poi'inje potpunom degeneracijom zida folikula i vezivnotkivnompreobrazbom teke. Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostieki treba razgranii'iti. Kod nje postoji i mogucnost da se ponavljanim pregledom jajnika npr.partum. iii ce perzistirati. utvrdi ponovno visoko lueenje FSH. Mozeslijediti parcijalno iii potpuno luteiniziranje zida folikula (folikul-Iuteinske ciste). treba odustati od daljeg koristenja zivotinje u uzgojne svrhe. sastoji se u tome da se osjemenjivanje prilagodi terminu zakasnjele ovulacije. Predpostavljaju se nedostaci u drzanju i ishrani. a pri kasnijoj kontroli 10 dana iza toga nema zutog tijela iii nekog folikula. da Ii ce jedan Graafov folikul koji se razvija u estrusu atrezirati. manje ciste jajnika (duze trajanje mjehura) kao i eventual no drugo stvaranje Graafovog folikula. U poredenju sa ovulatornim folikulima. visoka te nasljednadispozicija. sve do ostvarenja ovulacije. parcijalni iii apsolutni nedostatak LH u krvi. nalazi i u vezi sa tihim gonjenjem. da nije uvijek moguc palpatorni nalaz zutog tijela.npr. Ovo posljednje moze nastati kada se 24 sata nakon pojave na poeetku estrusa vrhunca FSH. kod kojih ce se zivotinja u estrusu primijeniti hormoni koji izazivaju ovulaciju. postoji moguenost da se ciljanom terapijom pomjeri unaprijed vrijeme ovulacije. ovulirati u normalno vrijeme iii sa zakasnjenjem. ponekad i kao posljedica nedovoljnog lui'enja hipofize.

moglo bi se stoga raditi 0 zadrzanom serumu iii limfi nakon ovulaeije. pretjerano. Cistii'na luta tijela nisu valna kao uzrok steriliteta. To uslovljava kupinast izgled jajnika Izostaje stvaranje i sazrijevanje Graafovog folikula. Rektalnom palpacijom se nalaze podjednako veliki. Smatra se da ona nastaju kao posljediea depresije razvoja jednog korpus luteuma sa iii bez prethodnog manjka LH. o etiologiji postoje samo pretpostavke. kada se upotrebljavaju estrogen i progesteron. Uoi'Jjivo je da se cistii'na luta tijela sreeu naroi'ito onda. Prema tome. SUBFUNKCIJA ZUTOG' TIJELA Progesteron je potreban za odrzavanje gravidnosti sve do 150-200 dana gravidnosti. ako je istovremeno prisutna jaka upala . CISTICNA žUTA TIJELA Kao cistii'na zuta tijela oznai'avaju se luta tijela sa jednim centralnim. Na povrsini jajnika moguee je palpirati mnogobrojne malene i i'vrste mjehure velii'inedo oko Ieee. Nema zutih tijela. posto se ona ponasaju kao korpus luteum periodicum (kod zdravog endometrija potpadaju involuciji shod no ciklusu). postoji prirodno variranje u velii'ini i poziciji korpus luteuma unutar jajnika i to i'ini ocjenu njegove velii'ine veoma teskom. Tako je svaka terapija u strogom smislu profilaksa. kvrgavi jajnici. tada se u slijedecem estrusu u trenutku osjemenjivanja treba dati neki hormon koji potii'e ovulaciju (GnRH odnosno njegovi analozi iii HG). Medutim. Takoder bi kao uzrok mogli vaziti i trovanja kloranftaleinom i fluorom. jednostrano hranjenje. niti veCih tercijarnih folikula. ostataka zutih tijela. da eisticna zuta tijela ka o i kompaktna periodicna zuta tijela involuiraju shod no ciklusu.nije česta odgovornim se se smatraju teska stanja. kao i kronii'ne intoksikacije. izazvati formiranje akcesornog korpusa luteuma. Glavni izvor hormona je korpus luteum. Ako se kod jedne zivotinje sa ponavljanim estrusom ne nade u interestrusu nikakvo zuto tijelo. kada najveCi promjer supljeg prostora iznosi najmanje 1 cm. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika su veoma dobrog gojidbenog stanja. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika ne treba lijei'iti. 0 jed nom cistii'nom korpusu luteumu u Ulem smislu se govori onda. zbog lose prognoze i zbog sumnje na nasljednost. LH je luteotrofii'an u krave . Relativno i'esto se cistii'na luta tijela javljaju pri . ali i kod starih krava. a vrijednosti razine progesterona u krvi iii mlijeku su veoma niske. ali i oxytocin. kada se apliciraju prije oi'ekivane ovulacije.. kao nepovoljni faktori okoline. SITNOCISTICNA DEGENERACIJA JAJNIKA Radi se 0 istovremenom izrastanju mnogih tercijarnih folikula do velii'ine soi'iva iii graska. a mozda u nekim slui'aje\. tako da ako ovaj nije potpuno formiran iii ne funkcicinise adekvatno onda se ne proizvodi dovoljno progesterona i izosfaje gravidnost Nemoguce je rektalnim pregledom utvrditi razliku izmedu normalnog i abnormalnog korpus luteuma. oni mogu stimulirati razvoj i funkciju korpusa luteuma iii. Odredivanjem koncentracije progesterona u krvi iii mlijeku moguce je ocijeniti lutealnu funkciju. uzizostanak estrusa.adhezijama jajnika sa okolinom. Njihova tecnost sadrzi samo malo estrogena i progesterona). nego ih treba iskljui'iti iz uzgoja. ako se aplicira HG iii GnRH mikon ovulacije. Na osnovu histoloskih nalaza moze se shvatiti. Velii'ina cistii'nog lUtOg tijela varira isto toliko koliko i kompaktnog. tei'noseu ispunjenim supljim prostorom. Sitnocistii'na degeneracija jajnika dolazi pretezno kod starijih i pretovljenih junica.izazivaju ovulaciju moze se oi'ekivati efekat samo onda.ma do termina partusa. Ovo je jedna od "podrzavanih injekcija" koristenih u neplodnih krava. vjerovatnije.

Ispoljava se nakupljanjem mukopurulentnog do purulentnog sadrzaja u uterusu i perzistiranjemkorpusa luteuma. Nastaje jedno kompaktno zuto tijelo. piometra iii neki drugi sadrzaj u uterusu. Ako zivotinje sa cisticnim zutim tijelima postanu gravidne. i tako pogodenekrave postaju anestricne. Perzistiranje zutog tijela kod zdravog endometrija bez sadrzaja u uterusu bi kod goveda trebalo da bude izuzetno rijetko = korpus luteum pseudograviditatis. zato sto ona veCinom regresiraju shodno eiklusu. Sadrzajem ispunjeni uterus koCi normalnu lutealnu regresiju. Estrus se javlja 2. estrus iii na prolazak estrusa. Jedino izostanak estrusa otprilike 3 tjedna te prisustvo razvijenog zutog tijela izmedu 18. Narocito tame gdje se nalazi bik u stadu cesto je tesko uocavanje parenja kod slobodno drzanih zivotinja. rezultirajuCi u anestrusu Patogeneza piometre u krava postpartum nije potpuno jasna.posto je u pravilu prisutno dovoljno lutealnog tkiva . jer izostaje stvaranje prostaglandina u endometriju.. a koje su vec i do 5 tjedana iii duze gravidne. U poi'etku eiklusa zuta tijela se vrlo brzo pretvaraju u kompaktna. Ponovna gravidnost nastaje veCinom tek nekoliko tjedana nakon terapije. postepeno se gubi eentralna supljina. Nakon tog pregleda periodicno zuto tijelo se smanji. Potvrdivanje perzistiranja je onda moguee. Posto u tom slui'aju zuto tijelo stiti sadrzaj uterusa (mada je on patoloski). to onda mogu eisticna zuta tijela da perzistiraju. tokom rutinske kontrole jajnika. dana nakon aplikacijeprostaglandina. Medutim. Ta zuta tijela perzistiraju. Dijagnoza Makroskopski i histoloski se perzistirajuee zuto tijelo ne razlikuje od corpus luteum periodicum. Kod istovremenog prisustva neke infekcije uterusa treba u uterus ubaciti dodatno neki antibakterik.veeinom dovoljno progesterona za poi'etni razvoj embrija. Lijecenje Perzistirajuca zuta tijela regresiraju nakon aplikacije prostaglandina F2alf. Pri rektalnoj palpaeiji relativno veliko meko zuto tijelo pokazuje i'esto umjerenu fluktuaeiju Cistii'na zuta tijela sa malim supljim prostorom jedva da se i moze palpirati. Ponekad se dovode zivotinje sa anamnezom da se ne gone. Nastane Ii graviditet. uterusu. Pri tom nastaje izbacivanje eventualnog sadrzaja uterusa a cesto i brzo ozdravljenje upalom zahvacenog endometrija.endometrija iii piometra. gdje je doslo do zamjene krava. PIOMETRA Piometra je jed no od relativno cesCih poremecaja reproduktivnog trakta mlijecnih krava. endokrinoloski i patoloski piometra je vise iii manje definisanaU najvise slucajeva dogada se kao posljedicakronicnog endometritisa. ona lui'e . Takoder ni potvrdivanje perzistiranja ne govori nista 0 funkeiji . Isto vazi i u slucajevima. . Medutim. Corpus luteum periodicum Konacno razgranicenje je moguce tek za vrijeme drugog pregleda nakon 8 do 15 dana. koje se duze vremena moze naCi na jajniku. nije uvijek poznat datum parenja niti se uvijek biljezi datum osjemenjivanja. a kao rezultat upale uterusa prekida se proizvodnja iii oslobadanjeendogenog luteolizina. POREMECAJI FUNKCIJE JAJNIKA USLOVLJENE UTERUSOM Perzistirajud CL Kao corpus luteum persistens moze segeneralno oznai'iti svako funkeionalno zuto tijelo. i 27. te na rodnici koji ukazuju na pocetak estrusa. Terapija eistii'nih zutih tijela i ne izgleda opeenito potrebna. Ustanovljenje eisticnog zutog tijela je u veCini slucajeva slucajan nalaz. Kada se iritirajuce .kada se pri potlovnim pregledima utvrdi korpus luteum duze od 21 dan na istom mjestu jajnika i istevelii'ine. U mnogim slucajevima se mogu naci znaci na jajnicima. iii njegovog analoga unutar nekoliko sati. nalazi se pretezno kod krava kod kojih postoji jak endometritis. bakterioloski. Corpus luteum graviditatis . dana nakon osjemenjivanja ukazuje samo na vjerovatnost prisustva graviditeta. i 4.

Mumifikacija fetusa bi trebala"biti vjsoko na listi pri diferencijalnoj dijagnozi svaki puta kada se dijagnosticira graviditet rano u gestaciji. leptospira spp. kaosto su campylobacter fetus. virus infektivnog bovinog rinotraheitisa (lBR). Ovo dolazenje u estrus je u vezi sa povecanim oslobadanjem prostaglandina F2 alfa. što sprečava lučenje prostaglandina koji ce lizirat zuto tijelo i sprijeciti prpsgesterom. abnormalne koncentracije hormona te lijekova. kao sto su izmicanje plodnih ovojnica. Kod papirusne mumifikacije.Mumifikacije fetusa nastaje uvijek kada fetus ugine bez posljedii'ne dilatacije cerviksa i regresije graviditetnog korpus luteuma.a nako čega se razvije žuto tijelo koje lui progesteron. ukljucujuCi jod infundiraju u uterus krava u diestrusu.substancije. Pregled genitalnog trakta krave putem rektalne palpacije moze otkriti jedan normal no involuirani iii. 127).Mumifikacija fetusa u goveda mogla bi nastati usljed nekoliko infektivnih agenasa. nastalog regeneracijom endometrija.. povecani cerviks i fluktuiranje tecnoscu rastegnutog uterusa. Krajnji cilj terapije piometre u krava je da se eliminira lutealna funkcija. Naprotiv. Nijedan od pozitivnih znakova gravidnosti. VeCina mumifikata kod goveda je hematii'nog tipa. U tretiranju piometre koriste se dvije vrste luteolitii'kih sredstava: estrogeni i u novije vrijeme sintetski analozi prostaglandina F2ALFA. infektivnih agenasa. sto dovodi dohemoragije izmedu endometrija i fetalnih membrana. Sadžaj koji se nalazi u uterus prestavlaj problem. Kod goveda nastaju dva tipa mumifikacije: hematii'na i papirusna (9). Progesteron sam od sebe postiče leukocitnu ilafitraciju ali važnija njegova uloga je da čuva sadržaj maternice bez obzira da li bio on patološki. krave obicno dolaze u estrus za 4. Mumifikacija fetusa goveda nastaje usljed genetskih iii hromozomnih abnormalnosti. Mumifikacija u goveda se karakterise anestrusom i perzistirajucim zutim tijelom. abdomen se ne povecava. amnionske kesice. Najčešće izolirana bakterija iz sadržaja piometrej Actinomyces pyogenes i fusobacterium necrophorum iz uterusa krava u kojih se razvila piometra.. ugruska i sluzi (Slika 20. kompresije pupi'ane vrpce tokom graviditeta.endometriji krava koje su usle u spolni ciklus sa jed nom infekcijom mozda ne regeneriraju dovoljno da proizvode dosta endogenog PGF2alfa da dovede do lutealne regresije. Zid uterusa je obicno zadebljan u poredenju sa tan kim zidom u gravidnosti. Manuelna enukleacija korpusa luteuma je efikasna. Kod hematii'ne mumifikacije placenta materna podlijeze involuciji. apsorpcija tei'nosti piacente i fetusa i involucija piacente materne. vjerovatnije. Asimetricno povecanje jednog roga uterusa je cesto. dehidracija fetusa i piacente nastaje bez placentne hemoragije. ali oba roga obicno sadrzavaju tecnost. do 5 dana (252).). krava dolazi u estrus za tri do pet dana i evakuira se sadrzaj iz uterusa. Radi toga u ovih krava se razvija piometra. gljivice. Nakon resorpcije plazme. naime poslje porođaja u toko 3 dana desi jedna ovulacija. Korpus luteum se moze palpirati u vise od 95% slucajeva u krava sa piometrom (81. a vimese ne razvija). no krave prelaze oeekivano vrijeme telenja bez znakova partusa (npr. Papirusni mumifikat je obii'no smedast. a tkiva su izgleda papira. Nakon uginuca fetusa nastaje autoliza fetusa. . Piometra nepovoljno djeluje na medutelidbeni interval mlijecnih krava produzenjem otvorenih dana. te bovina virusna diareje. MUMIFIKACIJA FETUSA Mumifikacija i'esto nastaje kada govedi fetus ugine tokom posljednje polovine graviditeta a ne nastane abortus. Kao rezultat lutealne neaktivnosti. ali moze rezultirati hemoragijom i adhezijama oko jajnika.dehidrirani fetus je prekriven crvenkastosmedom viskoznom masom odautoliziranih crvenih krvnih stanica. VeCina mumifikata se da lako dijagnosticirati provodenjem temeljitog pregleda genitalnog trakta rektalnom palpacijom Lijecenje Premda se veCina krava sa mumificiranim fetusima mozeuspjesno . fetus iii placentomi ne nalaze se kod piometre. defekata piacente.

Nakon uspjesnog tretiranja. Mlade zivotinje sa obostranom aplazijom jajnika u poeetku se razvijajunormalno. kada zbog relativno slabo izrazenih vanjskih promjena i redovnog ciklusa postoje dobri izgledi za koncepciju. Cesto su slabo razvijeni i ostali dijelovi spolnog trakta U slueaju jednostrane hipoplazije jajnika (pretezno lijeve strane).Rektalnim pregledom u slueaju obostrane totalne hipoplazije jajnika nalazi se jajnik velieine graska do graha. Dijagnoza Odredene naznake za postavljanje dijagnoze moguee je dobiti vee iz anamneze izostanak estrusa. i nalazenje jajnika eesto predstavlja teskoeu.Nakon injekcije. sreee se isto tako eesto kao i "parcijalna" (samo su zahvaeeni odredeni dijelovi jajnika). To vazi i onda. uterus unicornus). iii je samo nepotpuno.Cime se moze iskljuCiti neko kronieno oboljenje preporueljivo je provjeriti da Ii ima gresaka u ish rani i drzanju. je obieno uspjesna za izbacivanje mumifikata u goveda unutar 2 do 4 dana (129.tretirati a prognoza za narednu gravidnost je veoma povoljna. razvijen (npr. treba ih iz uzgojenih razloga izluCiti iz stada. Kada se izaziva pobaeaj. Naroeito u granienim slueajevima potrebno je vise kontrola. zuto tijelo). suprotni jajnik je opeenito normal no i posjeduje funkcionalne tvorbe (folikul. Diferencijalno dijagnostieki u obzir dolaze jednostrano kastrirane zivotinje. treba pregledati genitalni trakt krave vaginalno u 12-to satnim intervalima dok cerviks ne bude dilatiran a fetus izbaeen. Takode se iu jajnicima sa samo parcijalnom hipoplazijom mogu opipati funkcionalne tvorbe. Funkcionalne tvorbe uvijek nedostaju. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom hipoplazijom iii parcijalnom hipoplazijom jednog iii oba jajnika ne treba zivotinju zadrZavati u uzgoju. Medutim. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom iii pak sa parcijalnom hipoplazijom oba jajnika. U oba slueaja ostali dio spolnog aparata je dobro razvijen. Nekad se moze naCi samo jedna kratka. 15. u dobi kada su zivotinje iste vrste vee spolno zrele. Cak i nakon optimalnog hranjenja i drzanja tokom duzeg vremena ne mijenja se nalaz na jajnicima (diagnosis ex juventibus). Medutim. kod frimartinki). . straznji dio genitalnog trakta se eesto ne dilatira potpuno. Junice sa obostranom hipoplazijom jajnika imaju izgled sliean kastratima (duge noge. Klinieko prepoznavanje je moguee kod junica od 9. NASLJEDNI I STECENI POREMECAJI JAJNIKA APLAZIJA JAJNIKA Aplazija jajnika se kod goveda nalazi veoma rijetko. do 10. URODENI. U slueaju nedostatka jednog jajnika moze postojati istovremena segmentalna aplazija uterusa (npr. Jedna injekcija terapijske doze PGF2ALFA. 69). Znakovi estrusa se ne opazaju. one ne pokazuju nikakve znakove estrusa niti razvoja vimena. Radi razgranieenja sa atrofijom jajnika . Obostrana totalna hipoplazija jajnika je povezana sa permanentnom neplodnoseu i stoga ju je moguee ustanoviti samo kod junica. Mumifikat se izbaci u prostor vagine. malo vime sa kratkim sisama). za razliku od goveda sa atrofijom jajnika samo u izuzetnim slueajevima su istovremeno mrsave iii pokazuju znakove kronienog oboljenja. HIPOPLAZIJA JAJNIKA "Totalna" to jest hipoplazija koja zahvata cijeli jajnik. kratka leda. gdje moze ostati dugo osim ako se ne ukloni manuel no. . Injekciju treba dati u vrijeme dijagnoze . U slueaju nedostatka oba jajnika ostali dio genitalnog trakta opcenito nije. veCina tretiranih krava postane gravidno unutar jednog do tri mjeseca . Mada zivotinje sa unilateral nom aplazijom jajnika pokazuju redovan ciklus te mogu biti oplodene. konopu sliena tvorba evrste konzistencije u kranijalnom podrueju ligamenta jajnika. ciklus i fertilitet ne bi smjeli biti poremeeeni.pljosnate i relativno evrste konzistencije kao i lagano haborane povrsine. Opeenito za postavljanje dijagnoze nije dovoljan samo jedan ginekoloski pregled zivotinje. mjeseca starosti.

Junice sa obostranom totalnom hipoplazijom mogu se koristiti samo za tov. zivotinje sa atrofijom jajnika kao i goveda sa relativno malim ali funkcionalnim jajnicima od 2. Zajednicko svim zivotinjama je izostajanje ciklusa. ako se i postavi. koji moze u izraze. U najvise frimartinki nema cerviksa.\om slucaju (totalna atrofija) dovesti do nestajanja germinativnog tkiva. Iz uzgojnih i ekonomskih razloga opeenito se preporucuje iskljuCiti iz uzgoja junice sa abnormalno malim jajnicima. to se normal no razvijeni dio jajnika moze izdizati od hipoplasticnog dijela. Nivo glukoze u krvi je snizen. To vrijedi.castih tracaka do skoro normal nih rogova uterusa. Postoji Ii parcijalna hipoplazija.U prisustvu jednostrane hipoplazije jajnika iii parcijalne hipoplazije dijagnoza se postavlja. ne postoji komunikacija izmedu uterusa i vagine i izgleda kao slijepa vreea. sto veterinar ustanovljuje izostankom funkcionalnih tvorbi. Posljedica je nedovoljno stvaranje FSH i LH ilili njihovog izluCivanja. gonadotrofinima. opeenito tek nakon klanja zivotinja. i za junice i krave sa jednostranom totalnom hipoplazijom jajnika iii sa jedno iii obostranom parcijalnom hipoplazijom jajnika. Spolna diferencijacija muskog embrija dogada se ranije od onog zenke. koji koce razvoj gonada zenke. onda je proces ireverzibila Procjena Vee prema stepenu osteeenja. vrijeme do obnavljanja ovarijalne funkeije moze biti razliCito dugo. Uglavnom se smatra da 92% junica koje su rodene kao blizanke s muzjakom su neplodne a takva telada se koriste za tov DISTROFIJA (ATROFUA) JAJNIKA Pod pojmom "distrofija jajnika" u prvom redu se podrazumijeva afunkcija (izostajanje opipljivih folikula i zutih tijela) jednog u pocetku funkcionalnog jajnika'. Nastane Ii ciroza iii skleroza. kao posljedica endogenih i egzogenih faktora. postose radi 0 nasljednoj genezi. Relativno povoljno se procjenjuje distrofija jajnika nastala nakon telenja. Frimartinizam nastaje kao rezultat anastomoze izmedu placentarne cirkulacije dvojki fetusa. sa GnRH. Cesto su prisutne mjehuricaste zlijezde razlicite velicine. Poremetnje plodnosti nastaju usljed prevelikih proizvodnih zahtjeva u sirem smislu. do 4. estrogenima itd. Diferencijalno dijagnostieki treba razluCiti mlade zivotinje sa malim inaktivnim jajnicima (uslovljeno kasnirn nastankom puberteta usljed nedovoljne iShr\ iii kronienog obolj~'!nja). Zivotinje sa atrofijom jajnika van klinickog puerperija su veCinom mrsave. Dijagnoza ovarijalne . koje je moguce utvrditi palpacijom. a strukture se kreeu od uz.). koje zivotinja nije u stanju da kompenzira. nivo acetoacetata u krvi je povisen. Poremeeaji cjevastih genitalnih organa variraju u jaCini. FRIMARTINIZAM * Frimartinka je naziv za neplodnu zenku rodenu kao blizanka 5 muzjakom. dana ciklusa (ovdje je fdlikul vee pukao. mada te zivotinje mogu biti plodne. Nije moguee hormonalno uticati na hipoplaziju jajnika (npr. izgledaju bolesno i dlaka im je nakostrijesena. Pored te funkcionalne interpretacije ovaj pojam je najcesce istovremeno izraz jednog gubitka tkiva. a zuto tijelo u razvoju ne prominira jos iznad povrsine jajnika Patoanatomski nalaz Makroskopskim pregledom uocava se kod totalne hipoplazije da su kako jajnici tako i uterus izuzetno maiL Funkcionalnih tvorbi na jajniku nema. Dogada se najcesee kod goveda. tako. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Klinicka dijagnoza se zasniva na anemnezi i na rektalnom i vaginal nom nalazu. " Razliciti endogeni i egzogeni agensi dovode do afunkcije iii disfunkcije hipotalamusa i hipofize. iii se pak mora racunati sa visesedmicnim ozdravljenjem. Izmet je cesto suh. nakon sto je ona ponekad i vise godina koriStena za rasplod. Muski hormoni proizvedeni od muskog teleta ucestvuju u opeoj cirkulaciji i koce normalni razvoj genitalija zenke i tako muzjak blizanac moze uCiniti neplodnom zenku prenosom H-Y antigena. Jajnici frimantinki su nerazvijeni i sadrzavaju tubule seminifere. Kod naroCito teskih slucajeva izostaje funkcionalna obnova.

ne nalazi se niti estrogen niti progesteron. U pocetku osnovna paznja je usmjerena da se skrati interval za pripust iii osjemenjivanje jedne grupe zivotinja. Priblizno 96% krava sa eistama jajnika ce odgovoriti na dva tretiranja u dvo . Vjerovatna dij agnoza tumora granuloza staniea se obicno zasniva na proejeni jajnika rektalnom palpaeijom i reproduktivnim pokazateljima. Na tumor granulosa staniea treba sumnjati kada kronicne eiste jajnika ne reagiraju na standardne postupke tretiranja. Tumori granulosa stanica variraju u strukturi. Sumnja na tumor granulosa staniea se postavlja ako je u bilo koje krave jajnik veCi od 10 cm. Prvi je aplikacija jednog od progestina. kao i u slucaju aciklije krave nakon visesedmicnog oporavka post partum u vezi sa nalazom "obostrano izrazeni mali jajnici. Regulisanje spolnog ciklusa koristenjem dva osnovna postupka. . TUMORI JAJNIKA Opisane su razliCite neoplazme jajnika u krava medu kojima su tumori granuloza stanica suvA i oni su veoma rijetki. U rijetkim slucajevima metastaza. peritoneumu pelvisa. ovaca i svinja. Zato aplikaciji hormona mora prethoditi uklanjanje svih prisutnih stetnih faktora. Tumori su obicno unilateralni. zatim kod neocekivanog naglog mirovanja eiklusa kod spolno zrelih junica koje jos nisu koristene za uzgoj. Jedan glavni razlog razvoja uspjesnih postupaka za regulisanje spolnog ciklusa bio je da se olaksa koristenje umjetnog osjemenjivanja u uzgojnim programima sa ciljem genetskog poboljsanja proizvodnih osobina domaCih zivotinja. Nadalje se cesto zeljelo da se ovulacija kontrolise predodredenim vremenom kako bi sve zivotinje u jednoj grupi mogle biti osjemenjene u toku jednog dana bez potrebe otkrivanja estrusa. nadene su mnogostruke mase u sirokom ligamentu uterusa.tjednim intervalima sa luteinizirajuCim hormonima. Ciste jajnika su naji'esce promjera 3-4 em. bez funkcionalnih tvorbi". Distroficni odnosno atroficni jajnici vecinom ne reaguju na hormonske preparate. One krave koje ispoljavaju znakove obicno imaju abnormalne spolne cikluse. Jedno' smanjenje veliCine eiste i povecana cvrstoca ukazuje na luteinizaciju ciste i vracanje u estrus unutar 30 dana i potvrduje pozitivan terapeutski odgovor. Konacna dijagnoza tumora granulosa staniea moze se jedino postaviti nakon histopatoloske analize tkiva jajnika.distrofijeje veoma vjerovatna u slucaju afunkeije jajnika kod zivotinja. Moze se ispoljiti nimfomanija iii anestrus Prisutnost svakog od ova tri stanja zavisi 0 kolicini funkeionalnog lutealnog tkiva unutar tumora. 0 dominaeiji proizvedenog steroidaJajniei krava sa tumorima granulosa staniea variraju znatno u veliCini. Tumori granulosa stanica su obicno benig'ni. uterusu. koji bi seobzirom na dob ocekivala spolna zrelost (ponekad zakasnjeli pubertet). Cak i kod ponovljenih analiza na hormone u krvi iii mlijeku. Dobri navodi pregleda jajnika tokom jednog vremenskog perioda ce pokazati ovaj rast i doprinjeti pretpostavljenoj dijagnozi. peritoneumu abdomena i crijeva. Posljednjih nekoliko decenija istrazivanja su bila usmjerena prema razvoju efektivnih metoda za kontrolu estrusa i ovulacije u goveda. Tumori granulosa stanica se moraju razlikovati od eisticne degeneraeije jajnika. Lijecenje i prognoza Preporucuje se kirursko odstranjenje zahvacenog jajnika REGULISANJE SPOLNE CIKLlCNOSTI KRAVA I JUNICA Regulisanje spolnog ciklusa ima relativno dugu historiju. Terapija se zasniva na davanju estrogena i progesterona a profilaksa na davanju GnRH 1o poslej parusa. prema tome. Treba razgraniCiti hipoplaziju jajnika Sama hormonalna terapija nije dovoljno uspjesna. koji treba uspjesno sprijeciti estrus i ovulaciju za jedan dovoljan vremenski period da bi se omogucila regresija korpora lutea u svih zivotinja ukljucenih u uzgojnu grupu.

INDUKCIJA I SINHRONIZACIJA ESTRUSA KRAVA I JUNICA Od prakticnog interesa za indukciju i sinhronizaciju estrusa u krava i junica postoje u osnovi dvije metode: 1. fluprosteno I rugl. prostaglandini. Kada se telad jos uvijek odbijaju u normalno vrijeme. tiaprost. Izazivanje prijevremene iii predvidljive regresije ciklii'nog zutog tijela prostaglandinom F2alfa 2\ Odrzavanje zivotinja u umjetno izazvanoj lutealnoj fazi apliciranjem progesterona iii njegovih sintetskih analoga. mora se obnoviti ovarijalna aktivnost i mora se otkriti estrus. Tovna goveda Kod tovni grala to je korisno iz razloga Proizvodnja teladi ujednacene tezine Moze se odrzavati cesto nadgledanje tokom skracenog perioda telenja. spojevi koji stimuliraju otpustanje hormona prednjeg reznja hipofize i spojevi koji nadopunjuju iii zamjenjuju gonadotrofine hipofize. kod analoga medutim poluvrijeme eliminacije je duze pa je . Za indukciju i sinhronizaciju estrusa koriste se prirodni prostaglandin F'2alfa. fenuprostalen. Glavni razlozi za regulisanje spolne ciklicnosti u goveda su sljedeCi: Izazivanje estrusa u mlijecnih krava koje nisu opazene u estrusu 45 dana postpartum. dana). postoji veliki i~teres za upotrebu prostaglandina u vezi sa umjetnim osjemenjivanjem u predodredeno-flkslrano vrlJeme. Kontrola estrusa u mlijecnih goveda se koristi u sljedecim indikacijama: Da se izazove estrus i ovulacija u krava sa postpartusnim anestrusom da bi se skratio interval izmedu telenja i prvog osjemenjivanja Da se sinhroniziraju krave donatori i recipienti za transfer embria Da se sinhronizira estrus u grupama zivotinja u cilju poboljsanja otkrivanja estrusa iii da se smanji potrebno vrijeme za otkrivanje estrusa Za kontrolu perioda telenja jednog stada Da se pokrene spolna ciklicnost u krava koje su nadene negravidne prilikom pregleda. Djelovanje prostaglandina je ogranii'eno na krave sa zutim tijelima (5. Tokom ovog period a mora se zavrsiti involucija uterusa. Mlijecna goveda U mlijecnim stadima. do 4. ona ce biti starija i teza za prodaju Jedan kratak telidbeni period ce poboljsati plodnost stada tokom sljedece sezone Grupe teladi slicne starosti i konzistentnog kvaliteta mogu se prodati. a gubici teladi zbog teskog telenja se smanjuju. sto povecava njihovu vrijednost To omogucuje iii pospjesuje upotrebu umjetnog osjemenjivanja. Drugi pristup da se izazvala ragresija zutog tijela u pomoć prostaglandina U kontroli spolne ciklicnosti goveda uglavnom se koriste: estrogeni. Sinhronizacija grupe junica za osjemenjivanje sa sjemenom bikova koji nece izazvati tesk telenja i poremecaje u reprodukciji Smanjenje potrebnog vremena za otkrivanje estrusa Za unapredenje primjene umjetnog osjemenjivanja u sirokoj praksi Sinhronizacija donatora i recipijenata goveda za transfer embriona Izazivanje aktivnosti jajnika u tovnih krava sa laktacionim anestrusom Izazivanje ovarijalne aktivnosti u krava koje prilikom pregleda nisu nadene gravidnim. jer mlada zuta tijela u razvoju (1. luprostiol. Preparati i nacin upotrebe Pored prirodnog prostaglandina F2alfa (dinoprost) postoji cijeli niz veoma djelotvornih sintetskih analoga kao sto su kloprostenol. Sa ciljem jed no tele po kravi svake godine. Po molekularnoj gradi oni se malo razlikuju. (dinoprost) i njegovi sintetski analozi i progestini uz moguee njihove kombinacije kao i SG i GnRH. do 16.. Funkcionalna regresija zutog tijela nastaje unutar 24 do 36 sati).Sinhronizacija estrusa se onda odvija uniformnim vracanjem aktivnosti jajnika nakon prekida inhibitornog tretiranja. progestina sve dok se ne zavrsi endogena regresija zutog tijela. dana) ne reaglraJu na luteolitii'ko djelovanje prostaglandina (242). Prostaglandin F2'alfa Zbog praktii'nih teskoea u otkrivanju estrusa. Kod primjene prostaglandina iskoristava se njihovo luteolitii'ko djelovanje. interval partus-koncepcija je ogranicena oko 85 dana.

dan) moze se uglavnom oi'ekivati da ee se podvrCi luteolizi i doCi u estrus 2 do 7 dana nakon tretiranja. = estrus. do 21. prijevremena luteoliza. do 16. Stepen odgovora se poveeavao do 91 % 8. Na osnovu tretiranja 199 krava sa 500 mg kloprostenola i. doslo je u estrus 3. dana ciklusa Momont i Seguin (179) su utvrdili da kod 41 krave nije doslo do odgovora kada su tretirane od O. Postizanje odgovora Sposobnost da se tai'no dijagnosticira prisutnost iii odsutnost korpus luteuma rektalnim pregledom jajnika je esencijalno. tako i intrauterino.time i vrijeme djelovanja produzeno. od O. a za 72 sata postaje veoma malo. Nakon aplikacije jedne efektivne doze PGF "If. do 4.33. dana 32% krava. Kod zivotinja.lf. Plodnost u izazvanom estrusu 7. dana) i odgovaraju na aplikaciju 'prostaglandina. odnosno potvrdi zutog tijela. do 5.' vee isto tako kada ee uslijediti estrus. Zbog njihovog veoma jakog i brzog luteolitii'kog djelovanja moguizazvati i pobai'aj. Prostaglandini se mogu aplicirati kako parenteralno. dana tretiranja u ciklusu (faza visokog stepena odgovora . Veterinar mora pokusati da predvidi ne samo da Ii ee krava reagirati na aplikaciju PGF'. Uspjesno razmatranje ovih znakova rezultira u najuspjesnijem osjemenjivanju. do 21. krave tretirane 6. Ako se pak ne zna stadij ciklusa kod zivotinje to se mora injicirati dva puta u intervalu od 11 do 13 dana. Problemi sa jednokratnom aplikacijom PGF"lf.m. do 93% 10. 4). dana. dana. kod druge injekcije nakon 11 do 13 dana. i 16. dana. dijagnoza gravidnosti se mora potvrditi. ali je odgovorilo 66% krava 7. jer samo krave sa zrelim zutim tijelom ee odgovoriti na jednokratnu aplikaciju PGF'. moze se koristiti u upravljanju normalne slike aktivnosti jajnika u krava i junica. dana) iii u prvim danima faze zutog tijela (1. (slike 32. Tab. dana ciklusa odgovorile su samo p'ovremeno. dana spolnog ciklusa: estrus O.lfo tokom diestrusa (od 7. (253) tretirajuCi 101 kravu na ovaj nai'in'sa PGF"lf.35). ali tretiranje nakon endogenog oslobadanja PGF'. Medutim. veCina zivotinja se nalazi u fazi zutog tijela (5. Medutim.lfo iii njegovim analozima. dana ciklusa(faza niskog stepena odgovora) je slii'na plodnosti u estrusu nakon 10. dana) ne reaguju odgovarajuee. koje se nalaze izmedu 5. Seguin i sar. Vazno je da se ispita kada zuta tijela odgovaraju iii su refrakterna na aplikaciju prostanglandina u razlii'itim stadijima spolnog ciklusa. i 4% 7. 3% 6. Ako postoji bilo koja sumnja. 2% je doslo u estrus 1 dana. To je vazno zbog tiga sto zivotinje. 8% 2. izazvana aplikacijom PGF'. estrus se moze izazvati jed nom injekcijom prostaglandina. mogu nastati greskom u tai'nosti prepoznavanja struktura jajnika u odnosu na date preporuke vlasnicima. Medutim. Unutar 4 do 12 sati nivo progesterona u krvi pada do bllzu polovme. a ponekad i kasnije i trebaju se ponovo osjemeniti. 17% 5. Odluka da se krave tretiraju samo jed nom aplikacijom prostaglandina obii'no se zasniva na rektalnoj palpaciji. Stepeni odgovo(a bili su jednako visoki (96%) od 11. dana faze zutog tijela. dana 34%. Dvokratno umjetno osjemenjivanje 72 i 96 sati nakon tretiranja moze biti uspjesno. iii 18.34. dana do kraja ciklusa. dana ciklusa je nepotrebno. do 17. a unutar 48 sati moze pasti do krajnje granice njegovog dokazivanja i ostaje na toj razini do poslije ovula. a 4. ali se klijenti moraju upozoriti da neke krave dolaze u estrus sve do 7. dana ciklusa (0. Krave tretirane sa PGF'.' zuto tijelo se vee za 24 sata sm~njuje. BuduCi da se duzina interestrusnog intervala kontrolira trajanjem zivotnog vijeka zutog tijela.lf. dana.lfo priblizno 17. Radi toga se ne smiju upotrebljavati u zivotinja koje mogu biti gravidne. koje se u vrijeme prve injekcije nalaze u folikularnoj fazi (17. dana spolnog ciklusa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful