17 G O D I N A N A J T I R A Ž N I J A N O V I N A U B O S N I I H E R C E G O V I N I

D

n

e

v

n

i

a

v

a

z

N e z a v i s n i b h . politički d n e v n i k • p o n e d j e l j a k , 6 . 8. 2 0 1 2 . • S a r a j e v o • G o d i n a XVII • Broj 6 0 9 0 • 1 K M , 6 k n , 4 0 d i n , 0,70 €

V

L

A

D

A

I

M

I

V

I

F

Š

t

a

p

r

e

d

v

i

đ

a

r

e

h

a

l

a

n

s

f

e

d

e

r

a

l

n

o

g

b

u

d

ž

e

t

a

I

f

f

A

N

J

l

R

E

Z

O

U

I

Z

A

B

O

R

C

E

P l a n i r a n o

p o v e ć a n j e

o d

7 5

m i l i o n a

S m a n j u j u •

s e

p l a ć e

i n a k n a d e z a

R e ž u

s e

b e n e f i c i r a n e

p e n z i j e

I n e r a t n e

i n v a l i d n i n e

M a n j e

n o v c a

p o l j o p r i v r e d u

akon zaključenja pregovora s delegacijom M e đ u n a r o d n o g monetarnog fonda ( M M F ) , Vlada F B i H uputila je Federalnom parlamentu rebalans ovogodišnjeg budžera, koji će u Predsta-

N
U b i c a

vnićkom domu ovog parlamenta biti razmatran 29. avgusta. Prema uvjetima M M F - a u vezi s odobravanjem novog standby a r a n ž m a n a za B i H , Vlada ima r o k da rebalans usvoji do polovine septembra. 2. strana
z l a J o j e T i n t o r a u B i H

s e

p r e d a o :

S v a

C T I KUJ 0 A E NC I 0UD I A RST K Z EEA A
9. strana
z a P r i j e d o r : P r i j a v a n a s k u p u u b i j e n u d j e c u

P U IA S . O CJ R §\ K Z J U ! ANA A I Rl JEC GN C EOI D DE 0 D Z I 2 K OI O U O A IE U U CJ U LS U G OFD R U KA S I M E M OR K L I B U AA OUTL DSAA
F u d b a l : P o v r a t a k u N j e m a č k u B U R N A I D o

Nakon dojave da če eksplozivna naprava biti aktivirana, gosti salona evakuirani, a pozvani i Ijekari
P o l i c i j a p o k v a r i l a s v a d h e n o v e s e l j e m l a d e n a c a

IF

PRV* POMOC KOD OPEKOTINA

B

i

v

š

o

j

s

e

o

s

v

e

t

i

o

l

a

ž

n

o

m

b

o

m

b

o

m

K

O

N

Z

U

M

0

6

L

t

i

f

i

i

*

.

S

E

N

Z

A

C

I

J

A

ZAPOĆETAK SEOMICE

POŽURITEf KOUĆINE SU OGRANIĆENE!

Ukratko

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgist/kolovoz 2012.

a

k

t

u

e

l

n

o

V L A D A

I I V I M F

Š t a

p r e d v i đ a

r e b a l a n s

f e d e r a l n o g

b u d ž e t a

z a

2 0 1 2 .

S otvaranja izložbe
Arhiv F B i H u m a n s e p l a ć e j i i naknade r • R e ž u e s e z o u i z i neratne a invalidnine • b Manje o n o v c a z a r c e

i z l o ž b a

S m a n j u j u

K a j s e r l j u

• U Kajseriju, gradu u centralnom dijelu Turske, otvorena je izložba Arhiva FBiH „Srebrenički inferno", saopćeno je iz Arhiva. Cilj je upoznavanje turske javnosti s razmjerama zločina srpskih snaga nad Bošnjacima Srebrenice i B i H u minulom ratu. Izložba u Kajseriju bit će otvorena sedam dana, a onda se seli u Ankaru.
Civilna Z a š t i t a n e s r e ć a zaštita o d

Nakon zaključenja pregovora s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Vlada FBiH uputila je Federalnom parlamentu rebalans ovogodišnjeg budžeta, koji će u Predstavničkom domu ovog parlamenta biti razmatran 29. avgusta. Prema uvjetima MMF-a u vezi s odobravanjem novog standbv aranžmana za B i H , Vlada ima rok da rebalans usvoji do polovine septembra.
S m a n j e n i prihodi

m

beneficirane

penzije

poljoprivredu

-rzz;—x^ru_ UKVPSt rKIHODi -i "1

. • • ••

i*i i r i i i i i n i i m i i i ititiii:

MrirtMiruuUu
——1

:!- — -»

IM

miliona K M . Tekući transferi bit će smanjeni za 14,7 miliona K M . S druge strane, transferi za demobilisane borce i članove njihovih porodica, zatim transferi po osnovu prava branilaca i njihovih porodica te sredstva za pokriće dijela penzija po osnovu priznatog posebnog staža bit će povećani ukupno za osam miliona maraka.
Š t a je s p e n z i j a m a

'-—"-•""">.-

• U Sarajevu će danas biti održana sjednica Federalnog štaba Civilne zaštite, na kojoj će biti razmatran Prijedlog zaključka Vlade Federacije B i H o potvrđivanju važenja Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u ovoj godini, najavila je Onasa. Bit će razmatrana i Inicijativa za rješavanje statusa pripadnika CZ-a u ratnom periodu.

Prema ovom dokumentu, koji je u posjedu „Dnevnog avaza", federalni budžet za 2012. godinu treba biti povećan za 75.340.169 K M te će iznositi 1.999.064.438 K M . Planirani prihodi ipak se smanjuju za 42,5 miliona maraka. Iakobudžetom za 2012. nisu bili predviđeni prihodi od GSM licence, rebalansom je utvrđeno da će oni iznositi 39 miliona maraka. S druge strane, stavka od 32.631.803 K M , koliko je bilo predviđeno prihoda od privatizacije, bit će

Vt:}r:t:ttr:t:::::::::t:iitittt*i*l*tti MM i im t 'K vrso risA SSIKA

SJF.

Faksimil izmjena i dopuna budžeta kojije upućen Parlamentu umanjena za čak 27.631.803 KM. Za dugoročne kredite i zajmove, umjesto 52.674.900 K M , ipak će biti izdvojeno znatno više, i to 287.900.000 KM.
S t r a t e š k e

Unutar ove brojke spada ovogodišnja stavka iz M M F a koja će ući u federalni budžet, a koj iznosi 157.900.000 K M , te 130 miliona K M domaćeg zaduženja. S druge strane, kratkoročni
u a g e n c i j i z a

krediti bit će smanjeni za 170 miliona K M . Kao Što se MMF-u i obavezala, Vlada će smanjiti plaće i naknade zaposlenih u iznosu od 8,4 miliona K M , kao i doprinose u iznosu od 1,12
l i č n e p o d a t k e

Kao što je najavljeno, sredstva za beneficirane penzije bit će umanjena za deset miliona maraka. Smanjene će biti i subvencije javnim preduzećima, i to za 17,79 miliona K M , te poticaji za poljoprivredu za deset miliona K M . Transfer za osobe s invaliditetom, odnosno za neratne invalide, manji je za 2,9 miliona KM. U rebalansu budžeta planiran je niz umanjenja za nabavku opreme, i to u iznosu od skoro milion maraka. A.DUČIĆ

o p s t r u k c i j e

u c o m a g a u

IDDEEA-I
r koji a žele d i n i j e d prijaviti prebivalište v r a ć a j u

u

P

o

d

r

i

n

j

u

s t r a z b u r u

• Predsjednik Demokratskog omladinskog pokreta (DOP) Ernad Deni Čomaga predstavljat će mlade B i H na Prvom svjetskom forumu za demokratiju (World Forum for Democracv) koji će biti održan od 5. do 11. oktobra u Strazburu, u organizaciji Vijeća Evrope i Evropske unije, saopćio je DOE Na forum će, osim mladih, učestvovati i svjetski l i deri.
Zaštita prirode

n

e B o š n j a k e

a •

n B o š n j a č k i vrh

B

o dopustio

š

n

j

a

h

s a šaltera

politiku

zatiranja

Prema riječima Hibe Ramić, odbornice u Skupštini općine Bratunac, manipulacije brojem birača u Podrinju, odnosno podacima o njihovom prebivalištu, moguće su zahvaljujući jednonacionalnom obrascu zapošljavanja u agencije koje utvrđuju lićne podatke građana.
B i v š i policajci

K o n h r e t n e a h c i j e i z o s t a l e

• Vlada F B i H donijela je Uredbu o programu NATURA 2000 zaštićena podrućja u Evropi u junu 2011. godine na osnovu Zakona za zaštiti prirode F B i H , ali još ne postoje konkretne akcije radi primjene te uredbe. Kako je za Fenu potvrdila pomoćnica ministra prostornog uređenja KS Zijada Krvavac, u završnoj je fazi izrada prostornog plana F B i H , a u njemu se ne može nazrijeti koja će to područja biti nominirana za ovaj program.

- Javnost mora znati da u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku i drugim općinama Podrinja, u službama nekadašnjeg ClPS-a, sadašnje IDDEEA-e, ne radi nijedan Bošnjak. Opstrukcije koje se događaju prilikom prijavljivanja građana, po receptu ,,pao sistem", zbog čega se danima sa šaltera neobavlje-

nog posla vraćaju Bošnjaci koji žele prijaviti prebivalište, moguće su jer službe i službenike koji to rade niko ne provjerava. Pitanje zaŠto Bošnjaci ne mogu dobiti posao u CIPS-u postavljali smo bezbroj puta, ali je svaki put odgovor bio da to nije stvar odbornika, već „više politike". Cije politike - pita se Ramić. Službenici zaposleni u lokalnim uredima ClPS-a u Podrinju uglavnom su bivši uposlenici MUP-a RS. Prema riječima nekadaŠnjeg načelnika općine Srebrenica Abdurahmana Malkića, koji je, dok je bio na poziciji načelnika, uputio bezbroj dopisa nadležnim agencijama i ministarstvima tražeći da se provjere

P o r a z n i

p o d a c i

Bošnjaci u državnim agencijama, koje RS smatra višim interesom, teško da mogu dobiti posao. O tome šute oni koji godinama kreiraju d r ž a v n u , ali i bošnjačku nacionalnu politiku. Da su radili sve na štetu naroda za čije se zašti-

tnike izdaju, govore porazni podaci o broju Bošnjaka uposlenih u MUP-u RS. U Srebrenici, naprimjer, od nekadašnja 22 policajca Bošnjaka, danas ih je ostalo tek pet-Šest. U Zvorniku, Bijeljini... stanje je joŠ gore.

Prostorije IDDEEA-e u Srebrenici Odbijaju Ijude po receptu ,,pao sistem" podaci o prebivalištu pojedi- anke na vlasti, sada dolazi na zloupotrebe podataka CIPSnih građana srpske naciona- naplatu. Niko iz bošnjačkog a u ovim općinama, nije bilnosti u Srebrenici, manipu- vrha nije vodio računa kakva lo kadrovskih promjena lacije koje se sada događaju je struktura uposlenika pri- ističe Malkić. s biračkim spiskovima u likom implementacije projePropali dopisi ovoj općini, posljedica su kta ClPS-a. Kako je morada službi koje su vršile guće da u Srebrenici nema On podsjeća da je svojeprijave t i h građana na nijednog Bošnjaka da radi u vremeno upućivao dopise i CIPS-u, ili, naprimjer u Zvo- CIPS-u i MUP-u RS zbog određenim adresama. - Nažalost, politika za- rniku, u kokem ima prija- zloupotreba podacima o prpošljavanja, a koju su po si- vljeno više od 15.000 Bošnja- ijavama u Srebrenici, ali da stemu ,,ne dirajte vi nas, ka. Kako to da ni nakon što valjane reakcije nije bilo. nećemo ni mi vas" vodile str- je Tužilaštvo B i H utvrdilo A.HADŽIĆ

a

k

t

u

e

l

n

o

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusfkolovoz 2012.

K o m e n t a r

d a n a

Piše:

VlastimirMIJOVIĆ

T

i

h

i

ć

e

u

a

s Koji nad

t su

r

a pravi

z

a policijskoga nadzora S D A

razlozi

š a m a č k o m

k u ć o m

predsjednika

,Željeznice FBiH": Koga ostaviti bez posla
' A v a z ' s a z n a j e D r ž a v n o j k o m p a n i j i n e s t a l o n o v a c a

'

Z

e

i

j

e

z

n

i

c

e

'

š

a

i

j

u

5

0

0

r

a da

d se u

n

i

h

a

n p l a ć e

a s m a n j e za 10

č posto,

e što

h je

a v e ć

n

j

e 2010.
:

M o g u ć e

cijeloj

kompaniji

u č i n j e n o

Tačno 500 radnika „Željeznica" FBiH bit će poslano na čekanje, a rezuitat ovakve odluke Uprave na čelu sa generalnim direktorom Nedžadom Osmanagićem je činjenica da je državno preduzeće u velikoj finansijskoj krizi te da više nemaju sredstava za isplatu penzija, saznaje „Dnevni avaz".
P o s t a v l j e n rok

K a h o

o t p u s t i t i

s e s t r i č n e ,

h ć e r h e .

dnici bi k-io ŠLO |e bio l sluć i) iz 2010; godine kolektivno tužili „Zeljeznice".
P r o d a j a v a g o n a

Stari nauk kaže da od protivnika stalno treba zazirati, ali se svoga nužno još više paziti. Ipak, gotovo da nema političara koji se nije opekao o ovu vatru. Kaznu je doživljavao upravo sa te, druge, neočekivane strane. Ovu pouku sada izvlači Sulejman Tihić. Cjelodnevna policijska straža, koja obigrava oko njegove gizdave porodične kuće u Bosanskome Samcu, najmanje je tu zbog neke srpske mahnite ruke. Kome je to, uostalom, od ovdašnjih političara i dlaka s glave falila, a kamoli crijep s kućnoga krova, a da su to učinili pripadnici drugoga naroda? Na Silajdžića je svojedobno u Cazinu letvu podigao Bošnjak. I ružne r i ječi, nedavno u Srebrenici, pripadnici istoga naroda uputili su funkcionerima iz svoje nacije. OČigledno je, dakle, od koga se čuva Tihićevo

kućno ognjište; nekad jedino, a danas jedno od mnogobrojruh. Doduše, u Bosanskom Šamcu sad je malo Bošnjaka. U k r v i i m , i inače, nije da bijes iskaljuju na tuđoj imovini. No, kako se prema svojima iz rodnoga kraja dosad odnosio, nema sumnje da Tihića tamo baš i ne vole. Naljutio ih je, kako javlja naš novinar, i hedijama nepravedno podijeljenim u ovim ramazanskim danima. Tihićevom politikom čaša bošnjačkoga strpljenja prelivena je i daleko od njegove rodne varoši. Ljudi čeznu da i njega i SDA konačno vide izvan vlasti. A što se tiče šamačke kuće i njene straže, te vrste pažnje svoga kompanjona Dodika, Tihić slobodno može da se liši. Policijske ophodnje mnogo su potrebnije na drugim mjestima. U Bijeljini, recimo, gdje su poganci ovih dana vjernicima skrnavili i ramazansku molitvu!

Zanimljivo je da je Osmanagić od svog dolaska na čelo kompanije 2010. godine primio 200 novih radnika, a da sada ima višak od preko 1.000. - Sad ne znaju šta će s njima. Više od 95 posto ih je primljeno u administacije i l i da se cijeloj kompaniji smanje plate za 10 posto, što je već učinjeno 2010.godine. - Uprava je ovu odluku obrazložila riječima da se moraju napraviti uštede, da nema para za isplatu plaća i da su uštede neminovne. Na taj način, 500 radnika bi pop o r e z e

ji. Sad je problem kako poslati 500 radnika iz administracije na čekanje, jer su došli vezama preko SDA, a zaposleni su bratići, sestrične, kćerke, braća SDAovaca koji su ih uhljebili na državne jasle - kaže naš slali na čekanje, a primali bi 80 posto plaće, bez toplog obroka i sredstava za prevoz - kaže naš sagovornik. Druga opcija, o smanjenju plaća za 10 posto, tvrdi naš sagovrnik zakonski je nemoguća, jer minimalna satnica u FBiH iznosi 1,95 K M , a raa n e s m e t a n o

PORTAL - k o m e n t a r dana Novi toplotni udar: Očekuju se rekordne temperature u djeloj državi
I I

Uprava Z F B i H je ovakvu odluku već saopštila predstavnicima Sindikata i Vijeću uposlenika na sastanku 1. avgusta, te im dala rok od sedmicu da se izjasne. Saznajemo da im je ponuđeno i l i da pristanu da se 5U0 radnika pošalje na čekanN e

- Sve vodi tome da se radnici pošalju na čekanje, jer je situacija preduzeće je katastrofalna. Najbolji primjer koliko je firma u krizi je Činjenica da je Uprava prodala 22 vagona u staro željezo kako bi isplatila posljednju plaću - kaže naš sagovornik. On kaže da su stari vagoni prodani bez ikakvog tendera i bez saglasnosti Nadzornog odbora i Vlade FBiH, te da da su oko 500 tona željeza „Željeznice" dobile umjesto 240.000 K M , mizernih 120.000 K M . M.AŠČIĆ

- Treba slušati upute stručnjaka i čekati da ovo prođe. Neće trajati vječno. Kad bi svi naši problemi prošli s toplotnim udarom! (runner)

ć/TO J E T O
( t o S K U P J F H M N / 4 &

p l a ć a j u

d r ž a v i ,

p o s l u j u

N

a

i

u

e

ć

l Veliki

d

u

ž

n

l

c nije

l

u prijavu

S za

a PDV

r

a

i

e

u

u

broj firmi

u o p ć e

podnio

Osim nekoliko desetina povlaštenih firmi u B i H koje nesmetano posluju te i dalje varaju državu uprkos višemilionskim dugovanjima po osnovu PDV-a, postoje i stotine onih koje su za poreze d u ž n e između 300.000 i 600.000 K M , saznaje „Avaz". Premda vlasti koje su i omogućile primjenu različitih aršina u naplati poreza kriju sve podatke o dužnicima, prema nezvaničnim, ali pouzdanim saznanjima našeg lista najviše utajivača poreza prema nadležnosti terenskih centara Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) B i H locirano je u regiji Sarajevo. Zatim slijede regije Banja Luka, Tuzla i Mostar.

• ; ; i

• •

, T

'

* t

- r i

• t t i i i i i -r-r

Hotel ,,Holiday Inn": Duguje oko 200.000 KM

Tako su među „sitnijim" dužnicima drvnoprerađivačka firma „Janj" iz Donjeg Vakufa, koja duguje oko 600.000 K M . Isto toliko dužna je kompanija „Barbić" iz Kiseljaka, a u stopu ih prati posuška firma „Gipo" sa oko 580.000 K M duga. U društvu onih koji štete državu našle su se i firme „Irping" iz Tuzle, koja sabira dug od oko 300.000, zatim sokolačka „Bartula", koja duguje oko 280.000, a iznos dugovanja gradačačke firme „Bosing Co" premašio je 300.000 K M . U državnom budžetu nedostaje i novac za porez koji su trebali uplatiti firme „Rapkići metali" iz Tuzle, „Ingrap" iz Tešnja, „Zada" iz Lukavca „Orion-3" iz Ba-

nje Luke^ „Namještaj mozaik „ iz Čelinca te laktaški „Milun". Svi su oni redom dužni pojedinačno po više od 300.000 K M . Sramno odugovlačenje plaćanja obaveza državi omogućeno je i sarajevskom hotelu „Holidav Inn", koji je dužan oko 200.000 K M . Poražavajuća je i činjenica da je veliki broj firmi koje, prema našim saznanjima, uopće nisu podnijele prijavu za PDV iako njihov godišnji prihod premašuje 50.000 K M , što im stvara tu obavezu. Njima je U I O porez „razrezala automatski". Taj iznos trenutno nesolventnog i privremeno nenaplativog duga dostigao je 43 miliona maraka. S. D.

Ukratko

Dnevni avaz, ponedjeljak 6. avgjsfkolovo: 2012

a

k

t

u

e

l

n

o

S A Z N A J E M 0

Iz

R S

b l o k i r a j u

p r o c e d u r e

u

U s t a v n o m

s u d u

B i H

O

d

i

u

h

a

o

d

r

ž

a

u

n

o

i

i

m

o

u

i

n

i

Iznosi ostaju isti
t Z a v o d D a n a s i s p l a t a PIO O d u g o v l a č e n j e p o č i n j e ministara p e n z i i a na r j e š a v a n j u pitanja bh. imovine objave p r e s u d e usporit ć e aktivnosti koje o č e k u j u P r a v o b r a n i l a š t v o BiH te V i j e ć e e h z a n e h o i i h o m i e s e c i

• isplata penzija za juli počet će danas, saopćio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iznosi najniže, zajaračene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni te tako najniža penzija iznosi 310,73 K M , zajamčena 414,30 K M , a najviša penzija 2.071,50 K M , navodi se u saopćenju Zavoda.
Tuzla O n l i n e z a n a s t a u a

o s n o u c e

• U Tuzli jepredstavljen prvi program formalne online nastave namijenjen djeci osnovnih škola u B i H , prenijela je Onasa. Nevladina organizacija „Građanski edukativni centar" predstavila je razvojni program online obrazovanja pod nazivom Eučionica, koji djeci pruža besplatne online kurseve u trajanju od pet do deset sedmica.
Zakoni u a t r o g a s c i h o n s u l t i r a n i n i s u

Na objavu odluke Ustavnog suda B i H kojom je 13. jula ove godine van snage stavljen Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS moglo bi se čekati mjesecima, saznaje „Dnevni avaz". Objavu odluke usporit će dodatna procedura koju iziskuje to što je tokom glasanja jedan sudija bio protiv. Kako nezvanično saznajemo, protiv nje je glasao sudija Ustavnog suda BiH iz RS Zlatko Knežević. Iako ta činjenica nije utjecala na konaČan ishod u ovom predmetu, ona će znatno usporiti proces koji mora biti ispoštovan da bi odluka ugledala svjetlo dana.
Izdvojeno m i š l j e n j e

Kako je za „Avaz" pojasnio Hasan Mujagić, šef Odjela za ocjenu ustavnosti u Ustavnom sudu B i H , 15 dana od dana kada dobiju

Ustavni sud BiH: Odugovlačenje konačan nacrt odluke, sudije su dužne dostaviti izdvojeno mišljenje. Ono što je izvjesno jeste da odluka ne
u E U

procedura „naručeno" može biti objavljena prije prvog septembra, kada će početi teći treći mjesec od njenog donošenja.
Ž e s t o k otpor

u u j e t

z a

i n t e g r a c i j e

• Na donošenje Zakona o zaštiti od požara čekalo se 16 godina nakon rata, a u njegovoj izradi nije konsultiran nijedan predstavnik vatrogasaca. Kazao je to u razgovoru za Fenu inžinjer, specijalista za gašenje požara i viši vatrogasani oficir I klase Namik K l i n o , koji je profesionalno zaposlen u EUFOR-u u Sarajevu, a kao dobrovoljni vatrogasac ima četiri decenije staža.
B o š n j a č k i pokret

Odluka Ustavnog suda B i H o stavljanju van snage Zakona o statusu državne imovine RS jedan je od važnih koraka u ispunjavanju evropskih kriterija na putu B i H prema Evropskoj uniji, a koji nalažu definiranje privatnog i državnog vlasništva nad

imovinom. Ustavni sud BiH utvrdio je da RS nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije u oblasti državne imovine koja je na prostoru RS i koja je, prema nalogu Ureda visokog predstavnika u B i H , pod zabranom raspolaganja.

- Te procedure mogu biti okončane u Ustavnom sudu do početka narednog mjeseca, a onda slijedi objava u „Službenom listu B i H " , na čije rokove m i ne možemo utjecati - kaže Mujagić. Odugovlačenje objave presude usporit će aktivnosti koje očekuju Pravobranilaštvo BiH te Vijeće ministara, koje je trebalo ubrzanije
N i j e m c i iz

nastaviti evidentiranje cjelokupne državne imovine, kao i pripreme dokuraenata za donošenje zakona o državnoj imovini B i H . A l i , ono što najviše smeta vlastima u RS jeste to Što se ovom odlukom dovodi u pitanje cijeli set zakona RS koji su regulirali oblast imovine. Vlasti u manjem bh. entitetu, naime, morat će ih uskladiti s državnim propisiraa o statusu državne iraovine. RS će se najvjerovatnije susresti s problemom vlasništva nad ogromnom imovinom koja je neustavnim za„ P r e t i s a "

konima na koje su se pozivali, godinaraa otimana od njenih stvarnih vlasnika i raorat će im biti vraćena. No, sudeći prema •čiglednim opstrukcijama koje dolaze iz manjeg bh. entiteta kada je u pitanju objava odluke Ustavnog suda, upitno je kako će se ona tek i m p l e m e n t i r a t i . Jer, bez obzira na pravnu jasnoću odluke, činjenica je da će brzina i način na koji će ona b i t i provedena zavisiti od dogovora bh. političara. S.DEGIRMENDŽIĆ

K a k o

s u

o t j e r a n i

v o g o š ć a n s k o g

SDA Na dan

s

t

o

p

i s

r

a

i

a o

m

i

i

i

o

n

s

h u

e

s

t

r

a

n

e

i

n

u

e

s

t

i

c

i

i

e

!

pregovora

N i j e m c i m a

velikim

ulaganjima

n a m j e n s k u

industriju,

„ P r e t i s u "

i s k l j u č e n a

struja

F a š i s t o i d n a p o i i t i h a u s r b i i i

• Negiranje genociđa od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i najviših funckionera nove vlade „predstavlja najbolji pokazatelj fašistoidne politike koju će provoditi nova vlast susjedne zemlje". Izjavio je to predsjednik Bošnjačkog pokreta Sejfudin Tokić, saopćeno je iz Pokreta.

Kako su ministri iz k r i minalizirane SDA u Vladi FBiH planski uništavali i sprečavali ulazak stranih investicija na bh. tržište, govori i podatak da je vogošćanskom „Pretisu" na dan pregovora s njemačkim partnerom „JOST Werker", koji je bio spreman uložiti desetine miliona eura, isključena struja te blokirani svi žiroračuni.

No, nekoliko dana prije sastanka, 22. raarta 2011. godine, bivša „Pretisova" uprava tražila je sastanak s resornim ministrom energije, rudarstva i industrije Erdalom Trhuljem kako bi ga obavijestila o dolasku stranih partnera u B i H te značaju ove kompanije za namjensku industriju naše zemlje. Izvor blizak bivšoj

SA D

ž e l i

g r a d i t i

h o t e i e

- Prema nekim informacijama, čelni ljudi SDA namjeravaju totalno ugasiti proizvodnju u „Pretisu", što najbolje dokazuje stopiranje stranih investicija.

Oni žele na lokaciji „Pretisa" graditi hotele, terene za golf. Njih namjenska industrija ne zanima. Ta lokacija idealna im je za hotele kaže naš sagovornik.

„Pretisovoj" upravi kaže za „Avaz" da su pregovori s N i jemcima trajali puna četiri mjeseca, a u njih je bila uključena i Ambasada Njemačke u B i H . - Sve se skoro dogovorilo. Nijemci su prihvatih našu ponudu i saradnju. Ostalo je joŠ da se vide mogućnosti naše firme i da potpišemo ugovor. No, odjednom je stigao poziv da je „Pretisu" iskljuČena struja. Tog dana smo b i l i na sastanku u Ambasadi Njemačke u B i H . To je SDA predvođena ministrom Trhuljem planski uradila kako bi sprijeČila dolazak Nijemaca u „Pretis". Izgubili smo ugovore vrijedne stotine miliona maraka - kaže naš izvor. Faksimil Uprave upućen Trhutju: Obavijestili ga o gostima M. AŠČIĆ
,PRET1S đ.d.

p

o

g

l

e

d

i

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgust/kolovoz 2012.

I N T E R V J U

D a m i r

A g a n o v i ć ,

n o v i

d i r e k t o r

K C U S - a

B

o

i

i

i

m

e

đ

u

i

j

u

d

s

h

i

o

d

n

o

s

i

m
T I H S N H E G V V E V D V E L A A A I R O V R , E L O T

p

o

p

n

a

u

i

t

ć

e

r

a

d

c

e

n

t

r

a

P r i o r i t e t je

reduciranje •

lista č e k a n j a ć e

u

pojedinim dobiti dobri

d i j a g n o s t i č k i m studenti

g r a n a m a

Poslove

najprije

Razgovarala: Amina NUHANOVIĆ Doktor Damir Aganović, ugledni sarajevski hirurg, profesor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu te šef tima za transplantaciju bubrega i stručnjak u oblasti urologije, nakon imenovanja za generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) kazao je da če prioritet njegovog rada biti analiza mogućnosti reduciranja Hsta čekanja u pojedinim dijagnostičkim granama na najkraće moguće vrijeme.
Kvalitet u s l u g a

Aganović je u razgovoru za „Dnevni avaz" istakao da KCUS ima mnogo kvalitetnih, pametnih i radnih ljudi koje samo treba usmjeriu te poboljšati među njima međuljudske odnose kako bi stanje u ovoj ustanovi bilo izvrsno. - Jedan od prioriteta mi je i poboljšanje usluge pacijentima na K U M - u , gdje moramo raditi na boljoj komunikaciji i koordinaciji s ostalim klinikama KCUS-a, a sve radi što brže, kvalitetnije i kompletnije usluge za urgentnog, odnosno životno ugroženog pacijenta. Nada-

u svim segmentima, izbjegavanje štetnih ugovora i veoma pažljivo planiranje nabavke, odnosno strateško planiranje. • U kojem se pravcu KCUS treba razvijati? Staje, prema Vašem mišIjenju, neopkodno za poboljšanje rada ove zdravstvene ustanove? - Prema definiciji, referalna smo zdravstvena institucija u B i H , dakle moramo razvijati i etablirati najsavremenije dijagnostičko-terapeutske metode, klinička istraživanja te razvoj transplantacijske medicine, povećanje usluge kvaliteta pacijentima u srednjoročnom planu, a prema mogućnostima, razvijati i odjeljenja izvrsnosti. • Dakle, favorizirat ćete nove metode rada? - Naravno. I ne samo usvajanje novih metodologija nego i snažan razvoj naučne, istraživačke i eksperimentalne djelatnosti, s informacijsko-komunikacijskom podrškom u okviru i pod okriljem Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS-a. Pokušat ćemo da u postojećim mogućnostima podstaknemo i motiviramo mlade stručnjake ka naučnom i kreativnom radu u KCUS-u.
D o b a r k a d a r

BOSVUTHEHKKOJiiHG Vulijami: Knjiga kao svjedočenje o zločinu

Ličnost dana

E d

V u l i j a m i

D

u

g

o

g

o

d

i

š

n

j

i

p

r

i

j

a

t

e

l

j

B r i t a n s k i n o v i n a r ni ne

20

godina nakon žrtve

agresije agresije

zaboravlja Prijedor i preživjele

Aganovič: Dobar Ijekar mora biti i dobar čovjek lje, veoma važan faktor je poboljšanje intrapersonalnih reiacija svih profila u KCUS-u i sistema subordinacije. Također, unaprijedit ćemo i relacije i komunikacije s pacijentima i njihovim porodicama. • Kako ocjenjujete stanje u KCUS-u? Kolika su dugovanja? - Postoje određena dugovanja, ali je to, uglavnom, u domenu poslovne tajne. Ono što je prisutno duži period i čega smo svjesni jesu vidno narušeni intrapersonalni odnosi, demotiviranost i vidna stagnacija. Zbog toga je već u prioritetima naglašen rad na poboljšanju međuljudskih odnosa, odnosno vraćanje povjerenja i digniteta unutar i van KCUS-a. • Na čemu ćete insistirati kada je štednja u pitanju? - Racionalizacija troškova
I z b o r n o g z a k o n a

K o r u p c i i u

o š t r o

s a n K c i o n i r a t i

• S obzirom na to da svi podržavaju borbu protiv korupcije na koju građani ukazuju u zdravstvu, smatrate li da treba uvesti pravilo šta Ijekar od pacijenta smije primiti u znak zahvaInosti? - Korupcija je zlo ovog društva i treba je iskorijeniti u svim segmentima, a ne samo u zdravstvu. Ipak,

smatram da je veoma mali broj ljekara i medicinskih sestara koji zloupotrebljavaju svoj profesionalni status i svoju ulogu. Naglašavam da veliki dio ljekara i medicinskih sestara odgovorno, svjesno i časno radi svoj posao. Uopšte, smatram da je korupcija u odnosu ljekar pacijent prenaglašena. Ipak, takve pojave treba prijaviti i oštro sankcionisati.

• Hoćete li slobođna radna mjesta ponuditi najboljim studentima Medicinskogfakulteta? - Svakako, uz prethodnu provjeru kroz zakonom predviđen probni period i uz transparentno provedenu konkursnu proceduru. Naglašavam da je esencijalno uzeti u obzir i ljudske osobine, adapiabilnost, socijalnu interakciju, motiviranost, opštu naobrazbu takvih ljudi. Zapamtite, dobar ljekar mora biti i visoko etičan i dobar čovjek.
B i H

Ed Vulijami (Vulliamv), proslavljeni britanski novinar i autor, koji je svjetskoj javnosti 1992. godine otkrio postojanje prijedorskih logora smrti Omarska, Keraterm i Trnopolje, u Prijedoru je primio prvu Međunarodnu nagradu za borbu protiv poricanja genocida. Iako je dobitnik više međunarodnih priznanja, kazao je da mu je ovo najznačajnije. Vulijami ni nakon 20 godina nije odustao od svojih prijatelja u B i H . Još je vezan uz Fikreta Alića, logoraša iza žice zloglasnog Trnopolja, ali i druge s kojima je bol dijelio tokom agresije. Vulijami je u Prijedoru promovirao i svoju knjigu
E d u a r d o

„The War is Dead, Long L i ve the War", u kojoj se bavi posljedicama zločina po živote preživjelih. Vulijami će sa svojim prijateljima preživjelim logorašima već danas posjetiti Omarsku, na godišnjicu zatvaranja logora. To čini svake godine. Njegova istrajna svjedočenja u svim predmetima Tribunala vezanim uz logore u Prijedoru doprinijela su utvrđivanju činjenica o sistemskom istrebljenju stanovništva s područja Bosanske krajine. Ed Vulijami dugogodišnji je izvještač londonskog „Guardiana". Rođen je 1. avgusta 1954. godine. M. DEDIĆ
G o n z a l e s

z

r

t

u

e

r

a

t

a

u

B i H

n

e

s

m

i

i

u

b i t i

z

a

b

o

r

a

u

i

i

e

n

e

D o k

d r u g i

t r a ž e

i z m j e n e

O

s

u

đ

e

n

o

g

n

a

č

e

i

n

i

n

a

S D A

po

n

o

u

o

i

ž e l l

n a

č

e

l

u

K

o

n

j

i

c

a

Uprkos činjenici da ima dvije presude za zloupotrebu položaja, odnosno koruptivna djela poćinjena za vrijeme mandata na čelu općine, načelnika Konjica Emira Bubala, kako saznaje „Dnevni avaz", SDA žeh za istu funkciju kandidirati i na predstojećim lokalnim izborima! S obzirom na to da Izborni zakon B i H upravo ovo

dozvoljava, poslanik Saveza za bolju budućnost B i H u Predstavničkom domu Parlamenta F B i H Nihad Alikadić od Federalne vlade je tražio da Državnom parlamentu uputi inicijativu za izmjene ovog zakona. U izjavi za „Avaz" Alikadić je podsjetio da prvenstveno protivljenjem poslanika SDA na 16. sjednici Predsta-

Alikadić: Istrajat će na inicijativi

vničkog doma PFBiH, ovaj njegov prijedlog ni*e usvojen. - Tražio sam da se Izborni zakon izmijeni tako da se osobama koje su optužene i l i

osuđene za zloupotrebu položaja, kriminal i korupciju, neće dozvoliti da obavljaju funkcije na vlasti ili da se kandidiraju na izborima. Ja ću ponovo insistirati da se usvoji ova moja inicijativa - kazao nam je Alikadić. Bubalo se na čelu općine Konjic nalazi skoro tri i po mandata, od 1997. godine! A. Du.

Žrtve rata u B i H ne smiju biti zaboravljene. To je pravo osoba koje su izgubile svoje najmilije. To se ne mijenja, bez obzira na to je l i ubijena osoba Bošnjak, Srbin i l i Hrvat. Kazao je to u intervjuu za Radio Slobodna Evropa direktor programa za pitanja istine i sječanja Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu Eduardo Gonzales. - Ljudski život je važan i njega treba obilježiti i sjećati ga se. Ponavljam, ovo nije pitanje debate o legalitetu - je li u pitanju civil i l i vojnik, i ta se debata nikada neće završtiti. Pravi problem u svemu ovome jeste da je esencijalna karakteristika ljudskih bića da oblježavaju smrt najbližih - kazao je Gonzales. On je jedan od najugledni-

Gonzales: Treba se sjećati ijudskih života jih svjetskih stručnjaka za pitanja utvrđivanja istine o prošlosti i memorijalizaciji zločina. Bio je član Komisije za istinu u Peruu, predavač je na Univerzitetu u Njujorku.

Š t a

d r u g i

p i š u

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgist/kolovoz 2012.

m

o

z

a

i

k

N e o b i č n i

p e r f o r m a n s

b i h a ć k o g

u m j e t n i k a

m

o

n

a

u krajiški

z

a

s

e

' oko

o Une

h

u treba

S m a r a g d n i

vodotok

i Ijepote

r

p

a

l z a

a

'

u generacije

ć u v a t i

b u d u ć e

Program „Landast" pokrenut prije četiri decenije
P r o m j e n a Z e m l j e u 4 0 g o d i n a

S n e n c e '

Prije 40 godina pokrenut je program „Landsat", a fascinantne satelitske snimke pokazuju da se u samo četiri decenije promijenilo l i ce naše planete. Prvi satelit koji skuplja podatke o Zemlji lansiran je 23. jula 1972., a snimke koje su skupili NASA i USGS
B r i t a n s k i g a r d i s t i

omogućile su proučavanje i detaljna mjerenja kontinenata i obalnih područja te kako naše promjene utječu na prirodne procese. Obilježavanju rada programa „Landsat" pridružio se i Google, koji je iz arhiva spojio brojne satelitske snimke u animacije koje pokazuju krčenje šuma u Amazoni, ali i ubrzani rast Las Vegasa.
n i s u u v i j e k ozbiljni

Repija obogatio program Pete međunarodne likovne kolomje Repy Repija, bihaćki slikar koji godinama umjetnički stvara u Berlinu, jučer je tokom boravka u rodnom gradu u sklopu Pete međunarodne likovne kolonije izveo peU p a k e t u

rformans „kupanja" Mona Lize u rijeci Uni. Ovom umjetničkom instalacijom Repija je posalo poruku da smaragdni krajiški vodotok i ljepote oko
b a n a n a k o j i j e

Une treba čuvati za buduće generacije. Repijina Mona Liza do sada se „okupala" na moru u Sloveniji i jezerima, a ovo joj je bilo prvo uronjavanje u jednoj rijeci.
iz J u ž n e

Repy Repija, iako teško bolestan, nije propustio priliku da vidi rodni Bihać i umjetničkim performansom obogati sadržaje Pete međunarodne likovne kolonije. M. D.
A m e r i k e

d o p r e m l j e n

B

r

e

z

a

n

i

n

p

r

o

n

a

š

a

o

j

e

d

n

o

g

m

i

a

d

i

ć

i

p

j

e

u

a

n

j

e

m

o

d

n

a

j

o

t

r

o

u

n

i

j

i

h

p

a

u

h

a

n

a

s

m

i

j

a

l

l

s

t

r

a

ž

a

r

a

"^J-lHoO? news
Grupa mladića u Londonu odluČila je provjeriti mogu l i stvarno stražari britanske garde ostati ozbiljni i u smiješnim situacijama. Spontano su prišli jednom od stražara i u isti glas mu počeli pjevati pjesmu ,,You Are Beautiful" Džejmsa Blanta (James Blunt). Stražar se pokušao ne smijati, ali nije mogao izdržati te se smiješak pojavio na njegovom licu. MlaB i z a r n a

m
u u o z i o d i u l j u

Stražar nije mogao izdržati dići su bili zadovoljni ishodom svog poduhvata, ali izrazili su nadu da stražar neće imati problema zbog smiješka.
H r v a t s k o j

Vasnik trgovine u brezanskom naselju Bate Muris N u h a n o v i ć pronašao je jednog od najotro v n i j i h pauka na svijetu! U o č i o ga je u paketu s bananama koje se u B i H đopremaju iz J u ž n e Amerike. Zaposleni u t r g o v i n i provjeravali su na internetu o kojoj se vrsti pauka radi i ostali š o k i r a n i kada su vidjeli opis k o j i odgovara brazilskom lutajućem icem

opis odgovara opasnom brazilskom lutajućem pauku
iz B i H i r e g i o n a u ž i v a l i u

pauku, k o j i je poznat kao veoma otrovan. - Svu robu koja dolazi u n a š u trgovinu redovno pregledamo, pa smo na taj nacin o t k r i l i i smrtonosnog pauka. Uhvatio sam ga i stavio u k u t i j u . Prijatelj m i je rekao da se ovakvi pauci često znaju naći u pošiljkama voća i povrća i da zbog toga s n j i ma treba b i t i vrlo oprezan - kazao je N u h a n o v i ć . E. A.
u t r k a m a

P o s j e t i o c i

n e s r e ć a

K N a m o p e d u d j e c u

o

n

j

i

ć

h

i

s

p

e

h

t n a koji

a

h

l

o Doru

d

r

ž

a

n

o

B

i

i

e

i

i

i

n

i

U p r i l i č e n o u

i p o d s j e ć a n j e

konja je

bijeljinske porodice i u p j e s m i

S a l i h b e g o v i ć ,

i

n a l e t i o

n

a

s

u

l

n

j

opjevan

Šibenska policija izvijestila je o bizarnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod mjesta Smredelje, a u kojoj je teže ozljede zadobilo dijete. Kako je utvrđeno, 32-godišnjak iz Kistanja na mopedu srbijanskih registarskih oznaka vozio je dvoje djece.
s p e c

K r e ć u ć i se cestom iz smjera mjesta Đevrske prema mjestu Smrdelje, moped je naletio na divlju svinju te su pali na kolovoz. U nesreći je jedno dijete zadobilo teže, dok su drugo dijete i vozač zadobili lakše ozljede, izvijestila je policija.

• U SAD-u je oboren rekord u vertikalnom skajdajvingu nakon što je formaciju u obliku pahuljice iznad američke države Ilinois napravilo 138 skakača. Certifikat za ovo dostignuće izdala je Internacionalna federacija za zraćne sportove. Prethodni rekord postavljen je 2009. godine, a učestvovalo je 108 skakača. - Poredamo se i balansiramo s glavama okrenutim prema dolje. Zbog velike brzine je to veoma teško - objasnio je koorganizator događaja Rok Nelson (Rook). Skok je snimljen kamerama kako bi se osigurao dokaz o postavljenom rekordu.

Ljubitelji konjičkog sporta iz Semberije, cijele BiH i regiona uživali su u Četiri konjičke utrke organizirane na hipodromu „Obrijež" u Bijeljini. Uz prigodno historijsko podsjećanje na slavne dane konjičkog sporta, dodjelu zahvalnica i priznanja, pobjednici su dobili pe-

hare i vrijedne novčane nagrade. N i tropska vrućina nije umanjila značaj i posjećenost Velike međunarodne konjičke utrke „Grand Prix Bijeljina 2012" koju je organizirao Konjički klub „Semberija" uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopr-

ivrede RS i Općine Bijeljina te brojnih sponzora. Organizator je upriličio i prigodno historijsko i muzičko podsjećanje na u pjesmi opjevanog konja Doru bijeljinske porodice Salihbegović, koji je pobijedio na utrkama u Sapcu 2. jula 1901. godine.
v

Tim povodom priznanja su dobili Izet i Smail Salihbegović, Alija Cicvarić, Jusuf Kotarević, te Konjički klub „Sabac 1820". Uspješnom organizacijom utrka i revijom fijakera još jednom se pokazalo da konjički sport ima veliki broj poklonika u Semberiji i cijeloj BiH. E. M.

m

o

z

a

i

k

•nevni avaz, ponedjeljak 6. avgjsfkolovoz 2012.

Š t a

k a ž u

p o z n a t i R a n k o u O s t o j i ć j e p r e o h r e n u t

p o i i c i j i

s i s t e m u r f j e d n o s t i

- Umjesto da policijski službenici za svoj kvalitetan rad očekuju kvalitetne nagrade, oni su mnogo više zabrinuti na koju će Ostojić: Plaća poziciju doći. To je zato što je potpuno prHi UVjeti eokrenut sustav vrijednosti. Umjesto da policajac gradi karijeru kao inspektor pa poslije petnaestak godina bude nagrađen jer je radio kvalitetno, još je u situaciji da se mora probijati do načelničkih mjesta ako želi bolju plaću i l i uvjete. (Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske za „Jutamji list")
T e r e n s Dejvis i n s t i n h t i u a n

F i l m m o r a b i t i

Hitna pomoć u Sarajevi Pomoć traže i mladi i stari (Foto: F. Foio)
T O P L O T N I U D A R Z b o g v r u ć i n a I j e k a r i i m a j u p u n e r u k e p o s l a

- Film mora biu kao muzika, insunktivan. Kada čujete neku simfoniju, ona vas i l i dirne ili ne dirne. Nema tu mnogo filozofije. Moja emocionalna memorija vrlo je jaka i u stanju sam godinama pamtiti raspoloženje koje je neka muzika u meni izazvala. Dejvis: (Reditelj za „Večernji list") "
D i r n e H i

e

Britni

Spirs h r i l i h e t r e b a

N e g a t i u n e i g n o r i r a t i

z

a

d

a

n

u

H

i

t

n

o

j

Spirs: Miade zvijezde

- Muzička industrija od mladih zvijezda zahtijeva da učestvuju na mnogim audicijama. Na nekima će proći dalje, ali na nekima neće. Tako stvari funkcioniraju. Negativne kritike treba ignorirti jer razaraju samopouzdanje. (Pjevočica za OK) iOS 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Š t a

k a ž u

u

n a r o d u

z

a

u

r

š

i

l

o

5

0

0

l

l

u

d

i L e ž e r a n o d n o s i n s t i t u c i j a u B i H

Pacijenti

s e javljaju

z b o g ali

s t o m a č n i h

tegoba,

p r o b l e m a

s

krvnim

pritiskom...

i z b o g

izlaganja

k l i m a - u r e đ a j i m a

Zdravstvene ustanove u B i H ovih dana bilježe rekordan broj pacijenata s tegobama uzrokovanim tropskim vrućinama. Samo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Sarajevu za 24 sata, do jučer popodne, pomoć je zatražilo više od 500 građana!
Brojni p r o b l e m i

klima-uređajima i ventilatorima, odnosno naglim promjenama temperature. Dosta je onih koji su se javili zbog problema s povišenim

i sporadičnih slučajeva trovanja hranom, ali i da su stomačne tegobe kod mnogih pacijenata uzrokovane „teškom" hranom koja se

S

h

l

a

d

i

š

t

e

n

j

e

h

r

a

n

e

Kako je za „Avaz" pojasnila dežurni ljekar Žaklina Veža-Makon, problemi su podjednako evidentirani kod osoba svih uzrasta. Od djece do onih u poznim godinama. Zanimljivo je da su u traženju pomoći prednjaćili oni koji su, u pokušaju da se rashlade, „zaradili" neurološke tegobe. - Najveći broj pacijenata javio se zbog lumbaga, isijalgije i glavobolje, za koje smo utvrdili da su posljedica nepažnje p r i izlaganju

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS ističu da je izuzetno važno voditi računa o adekvatnom skladištenju hrane. D r . Veža-Makon kaže da se veliki broj pacijenata sa stoi sniženim k r v n i m p r i t i skom, zatim zbog bolova u stomaku, bubrezima te zbog urinarnih infekcija. Javljali su nam se i pacijenti zbog ujeda insekata, a veliki broj ih je zatražio pomoć i zbog alergija na sunce - ističe dr. Veža-Makon. Ona naglašava da je bilo

maćnim tegobama javlja upravo zbog problema jer su konzumirali hranu koja nije bila pravilno čuvana. Naročito mliječne, mesne i ostale lako kvarljive proizvode. ne preporučuje na ovim visokim temperaturama.
P r e v e n t i v n e m j e r e

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć apeliraju i na obavezno pridržavanje posebnih mjera koje važe za ove vruće dane. - U organizam treba uno-

siti dovoljne količine voća i povrća. Preporučuje se hrana sa smanjenom količinom soli. Neophodan je unos dovoljne količine vode, a vrlo je važno da se ne izlazi tokom dana kada su temperature najviše - savjetuje dr. VežaMakon. Ove preporuke su dobrodošle i za naredne dane, jer kako predviđaju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, temperaturni rekordi koji će iznositi i do 40 stepeni potrajat će do srijede. Iako se, prema prognozama klimatologa, od sredine sedmice očekuju nešto niže temperature, rashlađenja neće biti sve do kraja mjeseca. I u Banjoj Luci jučer je izmjereno više od 40 stepeni. Građanima je dodatni problem bila i redukcija vode u pojedinim naseljima. S. DEGIRMENDŽIĆ

- Najavljuje se novi val vrućina, a naša Civilna zaštita ne izdaje nikakve preporuke građanima za prevencije požara niti šta raditi u slučaju da do njega dođe. Nevjerovatno je kako se određene službe ležerno odnose prema svom poslu i građanima radi kojih taj posao i rade. (Čitalac Kasim O.)

V r e m e n s k a prognoza

untano fljellmlfinn suncano

m|esrlmlCno k a i &

oblatno

promjenijivc

klša I snijeg

sni|eg

oblačnn ui snijegi

Dblaenos kišom

m ga [ al

VRIJEME DANAS
s u n č a n o

BRČKO

37\

T

u

r

i

s

t

i

s

e

r

a

s

h

l

a

đ

i

u

a

l

i

u

N

e

r

e

t

u

i

Nesnosne vrućine i jučer su vladale Mostarom, zbog čega je većina Mostaraca koji se za vikend nisu zaputili ka Jadranu, spas od toplotnog udara i osvježenje potražila u ledenoj Neretvi i Radobolji ispod Starog mosta. Osim mještana, u Starom gradu zatekli smo i brojne turiste, najvećim dijelom iz Italije, Japana i Velike Britanije, koji su se uz nezaobilaznu flašu vode i sladoled također spuštali do ušća Radobolje u Neretvu, gdje su se osvježavali. U gr- Osvježenje u ttladnoj rijeci

adu je izmjeren 41 stepen. Služba Hitne pomoći i jučer je zabilježila veliki broj intervencija na terenu i u ambulanti, najvećim dijel o m zbog kolapsa zbog vrućina. Dežurni ljekar M i rad Hujdur kaže da su do 15 sati jučer imali 90 intervencija. - Imali smo dosta pacijenata koji su doživljavali kolapse zbog niskog i visokog pritiska, kao i veliki broj pacijenata s alergijama. Također, zabilježeni su i slučajevi trovanja - kaže dr. Hujdur. M. H.

Očekuje ,VNO se sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 30do41 stepen.
l

SARAJEVO

MEUM

41 SRIJEDA • • an. T T

PDNEDJELJAK
6. 8. 2D1Z.

UO A T RK 7.1. 1012
J TR J T M E S U E U S NE E P R T R

JUTiRNJE T M E A U E E PH T R

J T R J T ME A U E U A NE E P R T H

od16*C do2TC
D E N T ME A U E NV E E P R T R

od1TC do24"C
rN WE E P R T fE j E I T M £ S Ul

0EI16C clo22C
D E N T ME A U E NV E E P R T R

od 24C do41"C

od 30 C do 39 C

D 24"C do 37"C d

BI0METE0ROLOSKA PROGNOZA Ekstremrio visoke temperature negativno djeluje na većini populacije, stoga je preporučljivo maksimalno reducirati boravak na otvorenom i suzdržati se od težih fizičkih napora. Neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i U zraćenja, uz poštivanje preporuka Ijekara. V Grad Sarajevo Izlazak 5.41 Z l z k 20.03 aa a — a 8,2012, Izlazak 21.49 Zalazak 10.24

14

Ukratko 8

Dnevni avaz, poneđjeljak, 6.avgust/kolovoz201Z,

t

e

m

e

Organizator bio MIZ Doboj
Doboj N a 3 0 0 i f t a r u o h o

p o s t a č a

• Medžlis I Z Doboj, u povodu Lejletu-l-Bedra, u bivšem Domu armije u Doboju organizirao je iftar kojem je prisustvovalo više od 300 postača iz dobojskog kraja. Prisustvovali su i brojni predstavnici vjerskog i političkog života. Dobojski gradonačelnik Obren Petrović ovom je p r i likom pozvao sve građane Doboja da prevladavaju probleme i zajednički obilježavaju sve blagdane. M. Č.
Zahtjevi s p o m e n i h u r u d n i h u

Skolskim tarbama ispisali riječ genociđ
M I R N A Š E T N J A S j e ć a n j e n a n a j m l a đ e ž r t v e a g r e s i j e u P r i j e d o r u

(Foto: D. stojnić)

Vulijami u povorci

z

i

o

č

i

n

a

č

K

i

p

u

c

n

i

i

u

1

0

2

d

j

e

c

e

N a j m l a đ a

žrtva

t r o m j e s e č n a

b e b a

Velid

Softić

K a m e n i c a m a

razbijena

ulazna

vrata

J z v o r a "

• U povodu 20. godišnjice zatvaranja koncentracionog logora Omarska, 6. avgusta 1992., Društvo za ugrožene narode - International od indijsko-britanske kompanije za proizvodnju čelika „Arcelor M i t t a l " zahtijeva gradnju spomenika na prostoru rudnika. Zahtijevaju da spomenik bude dostupan i otvoren preživjelim žrtvama i cjelokupnoj javnosti, prenijela je Fena.
Statistike m i i i o n s h i n a o b r t

Više stotina Prijedorčana, porodica žrtava, prijatelja, aktivista brojnih nevladinih u d r u ž e n j a iz B i H , Srbije i Hrvatske sa školskim torbama na leđima s imenima 102 djece ubijene tokom agresije u Prijedoru, jučer je u mirnoj i dostojanstvenoj šetnji glavnom gradskom ulicom odalo počast stradalima. Još jednom javnost je podsjećena na zločin čija je najmlađa žrtva tromjesečni Velid Softić iz Kozarca. Nošene su i školska tabla s imenima ubijene djece te u staklo uramljena jakna t r o i p o g o d i š n j e g Namira Redžića iz Carakova, u kojeg je rafalno i iz blizine ispaljeno više hitaca. Tako su, prema riječima Edina Ramulića, aktiviste „Izvora", prije 20 godina ubijana djeca u Prijedoru.
P r e h r š a j n a

Očekujemo da će naš skup izazvati jednu vrstu saosjećanja i solidarnosti, prije svega s porodicama žrtava kazao je jučer Ramulić. U tužnoj koloni bio je i Fikret Alić, preživjeli logoraš Trnopolja i „čovjek iza

petogodišnjaka Semira Bačića. Nakon mirne šetnjekoju je pratilo i jako policijsko osiguranje, tužna povorka zaustavila se na glavnom grdskom trgu i od školskih torbi ispisala riječ geno-

Više stotina Ijudi u tužnoj koloni - Nosiino školske torbe gući način, iz neposredne kako bi građani Prijedora blizine, nerijetko rafalnom saznali da su u ovom gradu paljbom. Oni koji su ubija1992., ali i kasnije, djeca li znali su u koga pucaju i to ubijana na najsvirepiji mo- g r a đ a n i trebaju znati. Ramulić ispred razbijenih vrata: Tražit ćemo zaštitu
z b o g h o r i š t e n j a r i j e č i g e n o c i d !

t r ž n i c a m a

p r i i a u a

• Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tržnicama u Federacij i B i H u junu ove godine iznosila je 3.161.172 K M , odnosno 729.159 K M , i l i 30 posto više nego mjesec ranije. Podaci su to Federalnog zavoda za statistiku.
Saradnje O b r a z o u n i

Saznajemo da je u policiju na informativni razgovor jučer pozvan Sabahudin Garibović, predsjednik Udruženja logoraša „Kozarac", koji je policiji prijavio održavanje mirovnog skupa. Protiv njega, ali i protiv Udruženja, bit će podnesena prekršajna prijava zbog

korištenja riječi genocid, - Navodno su preko kamera koje su postavljene i na gradskom trgu vidjeli od školskih torbi ispisanu riječ genocid i zato su me zvali na informativni razgovor. Odmah sam otišao. Tamo su m i uzeli lične podatke, a nakon kraćeg razgo-

vora rečeno mi je da će protiv mene i Udruženja koje predstavljam zbog toga biti podnesena prekršajna prijava. Rekao sam: Dobro. Ne bih to sada mnogo komentarisao. Cekam ishod događaja pa ću se tek nakon tog oglasiti - kazao nam je jučer Garibović.

žice". Na leđima mu ruksak s imenom Alije Hodžića, koji je ubijen s nepunih 17 godina. - Svi smo ljudi od krvi i od mesa. I konačno se jednom trebamo pogledati u oči i reći šta je bilo - bio je jasan Alić. U povorci je bio i britanski novinar Ed Vulijami (Vulliamv). Nosio je ruksak s imenom ubijenog

cid. Aktiviste „Izvora" nekoliko sati prije održavanja skupa dočekala su kamenom razbijena ulazna vrata i izlozi Udruženja. O inđdentu je obaviještena i poliđja. U „Izvoru", koji je na meti sličnih napada bio i prije sedam godina, kažu da če „tražiti dodatnu zaštitu kako bi bili u mogućnosti da uopće rade". M. DEDIC

S k a n d a l p r o g r a m

n a

„ B r a t u n a č k o j

regati

• Velika Kladuša ima za cilj jačanje poslovne saradnje s austrijskim gradom Lincom. S tim ciljem organizirana je i posjeta predstavnika austrijske kompanije „Kamtech" općini Velika Kladuša. Gosti iz Austrije tom su prilikom prezentirali projekt obrazovnog programa za mlade osobe koji bi bio realiziran u B i H . A. D.

s

r

b

i

p

r

o

u

o

c

i

r

a

i

i

p

o

u

r

a

t

n

i

h

e

Povratnici u Bratunac prekjučer su ostali šokirani provokacijama mještana srpske nađonalnosti koji su tokom obilježavanje „Bratunačke regate" upućivali pogrdne povike Bošnjacima. Među provokacijama su i povici „Nermine, hajd dolamo", a to je rečenica iz poznatog snimka koji prikazuje zlo-

glasne zločince „Škorpione" kako primoravaju oca Ramu da zove svog sina Nerminti da se preda u ruke krvnicima. Povratnici iz Bratunca s kojima smo jučer razgovarali, a koji zbog vlastite sigurnosti nisu željeli da im spominjemo ime, kažu da su uvrijeđeni prizemnim provokacijama Srba.

- Ovo je sramota. M i smo totalno razočarani. Cim je grupa pijanih mladića došla do povratničkih sela, počeli su s provokacijama. Povratnici su još u šoku. Nismo mogli vjerovati kada su počeh uzvikivati: „Nermine, hajddolamo!" Ovo je jedna velika bruka - rekao nam je jedan od mještana Bratunca. M.Aš.

Pijani mladići upućivali pogrdne povike

t

e

m

e

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusVkolovoz 2012.

Ukratko

P R E D A O

S E

U B I C A

K a r a d ž i ć e v

m o n s t r u m

T i n t o r

s i j a o

je

z l o

p o

B i H

C

e

t

n

l

č

h

l

u

o

i

u

o

d

a

h

o

n

a

č

n

o

i

z

a

r

e

š

e

t

a

h

a

Kakanj: Akciju podržao iCCi
Akcija u Kaknju z a ž e n u

T i n t o r je

bio

prvi u

č o v j e k

S D S - a „ K o d

u

V o g o š ć i , Sonje",

koji je

stajao •

iza

ubistava je u Srbiji

B o š n j a k a , ubio

m u č e n j a

i

silovanja

Bivši savjetnik ratnog zločinca Radovana Karadžića i četnički vojvoda Jovan Tintor Jojo predao se valjevskoj policiji nakon što je u petak mučki ubio Branka Petrovića (50) u lječilištu Banja Vrujci.
Hici iz p i š t o l j a

Prema navodima Istražnog odjeljenja Višeg suda u Valjevu, ovaj

četnički vojvoda (59), koji se nakon bijega iz B i H skrasio u selu Kadina Luka kod Ljiga, u policiji se branio šutnjom. Beogradski mediji prenose da je Tintor, nekadašnji saradnik ratnog zločinca i prvog predsjednika RS Radovana Karadžića, u petak, 3. avgusta, hicima iz pištolja ubio Petrovića iz mioničkog sela Todorin Do.

logorima

„ B u n k e r "

K a k o

P e t r o v i ć a

nakon toga brutalno ubijene. Tintor je odgovoran za nestanak 28 Bošnjaka iz Svraka 16. juna 1992., za ubistva 32 Bošnjaka iz sela Tihovići 4. jula 1992. U logor „Bunker" privođeni su Bošnjaci iz Vogošće, okolnih mjesta Svrake, Semizovac, Tihovići, Nahorevo, Hadžići, Bioča, Ilijaš, Ilidža, Ahatovići... Kroz „Bunker" je prošlo oko 800 logoraša, a oko 200 ih je dočekalo slobodu.
U b i s t v a u R S

G l a s a ]

• Aktivistice Fondacije „Cure" iz Sarajeva u saradnji s Forumom žena SBB-a Kakanj organizirali su uličnu akciju pod nazivom „Smanji stres i glasaj za ženu". Akciju su podržali Centri civilnih inicijativa (CCI), s kojima jeprovedena u 11 općinauBiH. Az. S.
Vojnici i s p i a t a z a o s t a t a K a O S B i H

Karadžić ga odtikovao Ordenom Nemanjiča (drugi stijeva)
P i j a č h a „ g o l f o u a " i z T A S a

Tokom agresije na B i H , Tintorovo ime, osim po zločinima nad Bošnjacima, ostat će upamćeno i po milionskoj pljački „golfova" iz vogošćanske fabrike TAS, koji su pokradeni i prebačeni u Srbiju. Ukradeno je 2.166

gotovih „golfova", a ako se uzme u obzir da je svaki automobil u prosjeku koštao oko 17.000 njemačkih maraka, onda se lako može izračunati da su Tintor i SDS samo u automobilima zaradili 37 miliona maraka.

Tintor: Odgavoran za agoniju vogošćanskih Bošnjaka Motivi ubistva još nisu „ k r i z n o g štaba srpske poznati, a prema nezva- o p ć i n e Vogošća", br. E ničnim podacima, Tintoru, 12/92, od 2. majal992., kokoji se mazao ljekovitim bla- jom se pansion „Kon T i k i " tom, zasmetalo je što mu je (poznatiji kao kafana „Kod Petrović dobacio da mu to Sonje") stavlja na raspolaga„neće pomoći". Jedan od nje srpskoj policiji „radi motiva ubistva, kako pre- saslušanja privedenih i prnose mediji u Srbiji, jeste i itvorenih lica", označen agonije vonavodno vrijeđanje Tintor- početak ove porodice, nakon čega je gošćanskih Bošnjaka. Najveći vogošćanski ubica „poludio" i pucao u zloČini desili su se u logoriPetrovića. Tintor je dobro poznato ma „Kod Sonje" i „Bunker", ime u B i H . Radi se o prvom „Nakina garaža" u Krivoglačovjeku vogošćanskog SDS- vcima, „Planjina kuća" u a, savjetniku i finansijeru Svrakama, kasarni JNA u Radovana Karadžića i je- Semizovcu. Svi ovi zločini dešavali dnom od ključnih ljudi na terenu u provođenju krva- su se pod direktnim nadzovog projekta tzv. velike Sr- rom Joje Tintora. U vobije. Upravo je naredbom gošćanskim logorima mnoTintora, predsjednika ge žene su silovane, a neke

Tintorovo ime dovođeno je i u vezu s ubistvima u RS, kao što su pogibija Bore Radića, vogošćanskog kriminalca i srpskog ratnog komandanta, 20. jula 1992., koji se navodno suprotstavio pljački „golfova", te ubistvo L j u biše Savića Mauzera, bivšeg ministra unutrašnjih poslova i komandanta ratne jedinice „Panteri" iz Bijeljine. Tintora je Karadžić odlikovao Ordenom Nemanjića, nakon agresije na B i H kratko je bio direktor ,,RS Airlinesa", aviokompanije koja nije imala nijednog aviona, a 12. maja 2007. dobio je titulu četničkog vojvode. Zbog straha od hapšenja, po potjernici Federalnog MUP-a, Tintor je posljednjih godina koristio lažne dokumente s imenom Jovica Berjan. Prezime Berjan uzeo je od majke. A. HUSEINOVIĆ M.AŠČIĆ

• Isplata zaostalih penzija otpuštenim vojnicima Oružanih snaga B i H iz Federacije trebala bi početi u srijedu, nakon što je Ministarstvo odbrane B i H prošle sedmice prebacilo FederaInom zavodu PIO/MIO 15,9 miliona K M . Isplata redovnih penzija, s koeficijentom od 1,27 K M , planirana je od 1. juna, s tim da je potrebno da novi zakon prođe parlamentarnu proceduru. M. Aš.
Zvornik R u s l n a f t u t r a ž e

O t k r i v e n o

s p o m e n - o b i l j e ž j e

u

H r a s t o v o j

g l a v i c i

B

o

s

a

n

s

h

a

č

a

t

r

n

j

a

t

r

a

j

n

o

ć

e

• Na području zvorničke općine kompanija „Kaljingradgeofizika" iz Rusije počela je s pripremnim radovima i seizmičkim ispitivanjima radi pronalaženja nafte na području od Roćevića do Drinjače, javlja Onasa. Ispitivanja se vrše po odobrenju Vlade RS za potrebe „Jadran - Naftagasa" iz Banje Luke.
Č a p l j i n a

p

o

d

s

j

e 20

ć

a

l

i

n

a

s vlasti

t

r

a

š

n

i 124

z

l

o

č

i

n

z a u r š e n h a r n e u a l

Prije

godina

s r p s k e

s t r i j e l j a le

l o g o r a š a

Preživjeli logoraši Sanskog Mosta, prijedorskih logora Omarska i Keratem te više stotina građana posjetiJ e d a n

li su jamu Hrastova glavica u blizini sela Podvidača, gdje su srpske vlasti 5. avgusta 1992. godine mučki ubile
p r e ž i u j e l i

Petogavgusta 1992. logoraši Omarske i Keraterma, njih 124,dovezenisuautobusima pred jamu, strijeljani po troje u grupi i bacani u prirodnu jamu duboku 20 metara. Strijeljanje je preživio Ibrahim Ferhatović iz sela

Hambarine, koji je ispričao potresnu priču, a ubijen je tokom 1992. godine u šumama Kureva kod Ljubije. U Hrastovoj glavici pronađeno je i tijelo dr. Ese Sadikoviča, poznatog prijedorskog ljekara i logoraša Omarske.

124 logoraša. Cvijeće na spomen-obilježje na 20. godišnjicu jednog od najstravičnijih zločina u agresiji položile su delegacije logoraša Sanskog Mosta, logoraških udruženja „Prijedor 92", „Kozarac" te Udruženja Prijedorčanki „Izvor". Autor idejnog projekta spomen-obilježja „Hrastova glavica" je sanski arhitekta Haris Zulić i ono je sagrađeno u obliku tradicionalne bosanske čatrnje. Kroz

Dostojanstven skup na stratištu žrtava otvor je vidljivo usko grlo pr- dstavnici vjerskog i poliirodne jame u koju su baca- tičkog života USK i tom prna tijela žrtava. Čatrnja se na- ilikom odali počast žrtvama. lazi na postolju koje je napr- S Hrastove glavice ponovo su avljeno u obliku stilizirane upućene poruke nezadovosuze kao trajno podsjećanje ljstva što niko od počinilaca strašni zločin. i naredbodavaca nije izveden M. D. Na stratištu su bili i pre- pred lice pravde.

• U Capljini je preksinoć završen 14. međunarodni ljetni karneval, a za kraljicu je proglašena Capljinka Matea K u zman, prenosi Onasa. Učestvovalo je 17 karnevalskih grupa iz B i H , Hrvatske i nekoliko evropskih zemalja. KarnevaIska zabava i veselje trajali su do kasno u noć. Ljetni karneval u Capljni postao je i atraktivan dio turističke ponude.

K l u b

p o z n a t i h

D i n k o

1

0

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6.avgusVkolovoz2012.

t

e

m

e

N

a

j

u

i

š

e

m

e

R A M A Z A N

P r i č a

n a j m l a đ e g

t u z l a n s k o g

m u j e z i n a

T a r i k a

S p a h i ć a

s

t

r

a

h Lični

u profil

s

p

j

e

h

a

k a j a k a š a

I m e i prezime: D i n k o Mulić. D a t u m i mjesto rođenja: 8. septembar 1983. K o j i je Vaš najveći porok: Noćni izlasci. Biste l i donirali organe: Ne. Sta pomislite kada Vam crna m a č k a p r i j e đ e preko p u t a : Pljunem t r i outa. Sta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Maramice, a dečki lovu. Ima l i istine u izreci ,,Ko pjeva, zlo ne misli": Nema. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas u r a d i l i : Opustio se. Je l i bolje danas b i t i lijep i l i pametan: Pametan. Politika je za Vas: Strana. Jeste l i ikada izdali prijatelja: Nisam. Je H Vaša slava gorkog i l i slatkog okusa: Oboje. Otkrijte nam jednu tajnu: Nogomet igram bolje qd brata. Čcga se najviše sramite: NiĆega. Najljepša žena/muškarac je: A. C. Kada je brak dobar brak: Kada vlada kompromis. Je l i jutro pametnije od večeri: Jeste. Neostvarena želja: O l i mpijska medalja. O m i l j e n i f i l m : „Geto". Vaš hobi: Nogomet. Sportista koji Vas inspirira: Toni Estange (Tony Estanguet). Sjećate H se prvog poljupca: Ne.

Mulić: Nika ga ne živcira Šta je Vaš najveći strah: Strah od uspjeha. Najdraža pjesma: „Zute dunje" (Indeksi). Kada ste posljednji put b i l i na izložbi i l i u pozoriŠtu: Prije t r i sedmice. C i t a t k o j i p a m t i t e : Rođen da gubi, živi da pobijedi. Omiljena modna marka: „Esprit". Osoba koja Vas živcira: Niko.
Č o v j e k , kad god se n a đ e se u n e k o m problemu, na k a d a n e m a nikoga,

uvijek

m o ž e

osloniti

B o g a

Tarik Spahić rođeni je Tuzlak, šesnaestogodišnjak. Po obrazovanju, komunikacijskim vještinama, ponašanju i posvećenosti vjeri, umnogome se razlikuje od svojih vršnjaka. Kaže nam da velike zasluge za to ima njegov kućni odgoj. Spahić je danas najmlađi mujezin u gradu.
N o v a s n a g a

u o i i

s p o r t

Tarik uz sve obaveze uspijeva pronaći vremena i za sport. Već godinu trenira boks, gdje je kao sparing-partner zabilježio i prve pobjede. Ribolovom se bavi šest godina, s dosta uspjeha i osvojenih medalja. Iako je trenutno na školskom raspustu, kao uČenik drugog razreda Behram-begove medrese, tokom ramazana ima brojne aktivnosti. Mjesec posta, u kojem svaki čovjek pronalazi mir od užurbane svakodnevice i problema, kaže Tarik, uvijek
v j e r n i c i m a

D n e u n i

a u a z

0 6 1 - 1 0 2 - 0 1 5

PRICLJIVI HODŽA Umjesto što Feri d Dautović po džamijama priča o „Dnevnom avazu" bolje b i m u bilo da vodi računa o svojim luksuznim apartmanima i da prestane braniti svoje političke mentore iz SDA! Hodžino je da se bavi vjerom, a ne politički prljavim podvalama. Džemadija iz Careve džamije u Sarajevu. CIRKUS N A I L I D Ž I - Štaće načelnik Memić pričati i držati predavanja! ? Sve je rekao svojim neradom za

svog mandata. Ništa uradio nije. Nego, ove inspekcije neka prođu kroz Ilidžu da vide sve te radnje koje načelnik štiti i u kojekakvim igrama je s njima. Prođite, gospodo, da vidite sve te bespravne objekte, više se ne može proći od Gimnazije do termmala, nekakve bašte, stolov i , cirkus živi, vašar... Aferim, načelniče, još malo i nećemo moći uopće proći ovim šetalištem. Ilidžanac FOTELJE ZA PODOBNEBužim već odavno nije viteški

grad. Pravi vitezovi su u zemlji, a ono malo što je ostalo, na rubu su egzistencije, i l i su već odavno krenuli trbuhom za kruhom. Lokalni moćnici i ratni profiteri kontrolišu ko će koju fotelju zauzeti. Samo neka su podobni, a ne sposobni. O infrastrukturi, privredi i radnim mjestima niko ne misli. Godinama se radi zaobilaznica, sportska sala, dječiji vrtić, vodovod, itd... I sve to traje petnaestak godina. A sve to narod zna.

- Od malih nogu sam posvećen vjeri. Moj djed Hasan ef. Spahić godinama_ je bio imam u tuzlanskoj Sarenoj džamiji, sada je predsjednik Medžlisa IZ Tuzla. Tako sam uz djeda stekao značaj posvećenosti vjeri. Naravno, na moj odgoj utjecali su i moji roditelji - priča nam Spahić.
D ž a m i j a u G u n j i

mu da novu energiju i snagu. - Za mene je čast kada znam da Ijudi u svojim kućama pred iftar čekaju da ja upalim kandilje i pustim ezan sa Čaršijske džamije. Svaki moj odlazak u džamiju za mene je jedna vrsta odmora, jer tu u potpunosti osjećam mir i predanost vjeri. Poseban je osjećaj kada kao mujezin predvodim jedan od dnevnih namaza. Neopisiv je osječaj, pun ljepote, kada vas džematlije prate i s vama klanjaju namaz iskreno nam govori Spahić.
P o m o ć u molitvi

Tarik nam s v e l i k i m poštovanjem priča da se najviše voli družiti sa starijim učenim ljudima te da iftari koje organizira njegov djed

Hasan ef. Spahić zauzimaju posebno mjestu u njegovom srcu, Tužan je kada vidi današnju omladinu, kako trči za pogrešnim i površnim stvarima. - Većina mladih danas pogrešno shvata svoj život, Jednostavno ne razmišljaju pametno, troše svoje vrijeme i godine uzaludno. Meni vjera u životu mnogo pomaže. Čovjek kad god se nađe u nekom problemu, kada nema nikoga, uvijek se može osloniti na Boga. I kada je čovjeku najbolje i najgore u životu, uvijek može potražiti u molitvi pomoć od Boga. To je velika utjeha i snaga - ističe najmlađi tuzlanski mujezin Tarik Spahić. Dž. R. Džamija sagrađena 1969.iprvaje u Hrvatskoj

p o p u n j e n a

R

a

m

a

z

a

n

s

h

a

a

t

m

o

s

f

e

r

a

o s j e t i

s

e

i

u

H

r

u

a

t

s

h

o

i

Ramazanski dani unijeli su radost i u naselje Gunja koje se nalazi u susjednoj Hrvatskoj. Od Brčkog ga dijeli rijeka Sava, a naselje broji 4.200 stanovnika, od čega su 40 posto Bošnjaci. U Gunji je davne 1969. sagrađena prostrana džamija, prva u Hrvatskoj, koja je 2000. obnovljena. Uz džamiji se nalaze brojni p r i k l a d n i , a prijeko potrebno sadržaji, kao što su višenamjenska dvorana, biblioteka s hiljadama knji-

ga, učionica za vjersku pouku... Kako nam je kazao glavni imam Medžlisa I Z Gunja Idriz ef. Bešić, džamija u Gunji uvijek je u dobroj mjeri popunjena vjernicima, a u dane ramazana roditelji u džamiju obavezno dovode svoju djecu. - U subotu uvečer organizirah smo i veliki iftar - kazao nam je Bešić, objašnjavajući da će još jedan iftar u ovoj džamiji biti priređen i za 27. noć ramazana. H. C.

t

e

m

e

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusfkolovoz 2012.

Ukratko 1 1

R E A K C I J E

N a k o n

n e g o d o v a n j a

iz

R S

o

g l a s a n j u

o

r e z o l u c i j i

o

S i r i j i

U

a

n

l

s

h

o

p

o

l

i

i

i

č

h

i

p

r

i

o

r

i

t

e

t

i

U centru postoje dva jezera
M r k o n j i ć - G r a d P r e p u n t u r i s t i č K i c e n t a r

B N a š a

i

H

s

u S p o r a z u m

i o

s

t

a

u

o

u u

i kojem se to

B

t

i

s

e

i k a ž e

a H a d ž o v i ć

d r ž a v a

p o t p i s a l a je

stabilizaciji

i p r i d r u ž i v a n j u ,

s m a t r a

o b a v e z o m ,

Glasanje predstavnika BiH u Generalnoj skupštini UN-a za rezoluciju o Siriji, koju su podržale dvije trećine zemalja, sa Sjedinjenim Američkim Državama i članicama EU na čelu, izazvalo je nezadovoljstvo u RS, a sve je svojom izjavom inicirao srpski

član Predsjedništva B i H Nebojša Radmanović. On je, naime, javno protestirao ustvrdivši da naš predstavnik u Generalnoj skupštini UN-a bez usaglašenog stava Predsjedništva B i H nije mogao glasati za rezoluciju o Siriji te je kritizir-

ao ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagirmdžiju zbog instrukcije za glasanje.
Izjava a m b a s a d a M

No, Ministarstvo vanjskih poslova podsjetilo je da je Predsjedništvo BiH još 4. novembra prošle godine zauze-

I

I

Brutalno ubijanje se nastavlja Sirijski vojni tenkovi u 17-mjesečnom ustanku. juČer su granatirali Alep, a Dopisnik Reutersa u borbeni helikopteri pucali Alepu izvještava da su izbisu na pobunjeničke položaje li žestoki sukobi u distriktu teškim oružjem dok se boSalahedin, na ulazu u grad re za kontrolu nad jednim koji ima 2,5 miliona stanood najvećih gradova u vnika. Izvori navode da ima državi i ključnim bojištem na desetine mrtvih.
A n k e t a

- Cijeli Damask sada se nalazi pod kontrolom sirijske vojske - izjavio je jučer jedan general novinarima koji su obišli ćetvrt Tadamun, poprište žestokih borbi u sirijskom glavnom gradu.
n a 7 . 4 0 0

Hadžović: Svaki dan glasamo u okvirima EU lo stav da naša država glasa za sankcionu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o Siriji te da je do danas podržala sve rezolucije o toj zemlji. Nadalje, prema zajedničkoj izjavi o nacrtu rezolucije o Siriji, koju su dan prije izjašnjavanja u Generalnoj skupštini UN-a izdale ambasade SAD-a, Velike Britanije, Francuske i Njemačke u B i H , od naše je zemlje zatraženo da se jasno izjasni o ovom pitanju. - Nadamo se da će BiH biU u mogućnosti da se pridruži SAD-u i svim članicama EU u glasanju za ovu rezoluciju, kao što je to uradila u februaru kada je posljednja rezolucija Generalne skupštine UNa o Siriji usvojena s većinom, kaoiu oktobru 2011.godine, kada je isto to učinila - kaže se
d o m a ć i n s t a v a

u zajedničkoj izjavi Četiri ambasade u našoj zemlji. Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije B i H Denis Hadžović u izjavi za „Dnevni avaz" ocjenjuje da za B i H treba važiti princip praćenja stavova EU. - M i svaki dan glasamo u okvirima zajedničke vanjske politike EU, jer smo izrazili opredjeljenje da se priključimo EU. Svaki dan se od naše države traže stavovi o raznim pitanjima. BiH, kao potencijalni kanidadat, u skladu s tim i izražava svoje stavove - kaže Hadžović.
R a z u m a n č i n

• T u r i s t i č k i centar „Balkana" kod Mrkonjić-Grada prepun je kupača ovih dana, a naročito vikendom, kada kroz ovaj centar prođe od 1.500 do 2.000 posjetilaca iz raznih krajeva, prenosi Srna. U ovom turističkom centru, osim dva prelijepa jezera, postoje i tereni za odbojku, kao i staza za šetanje.
Posjete P u d a r i ć Đ u r i ć s D o u r a t n i c i m a i

On je potcrtao da je naše opredjeljenje u vanjskoj politici takvo da se usklađuje sa stavovima EU, što potvrđuje i činjenica da je naša država potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, u kojem se to smatra obavezom. - M i imamo naše vanjskopoiitičke prioritete. Ovo je bio razuman čin, jer većina zemalja smatra da se treba intervenirati u Siriji - kazao je Hadzović. Zanimljivo je da je Radmanovićev protest zbog glasa B i H za rezoluciju o Siriji uslijedio uprkos činjenici da su isto postupile zapadne sile, sve zemlje regiona, među kojima je i Srbija. A. DUĆIĆ

•Potpredsjednik Federacije B i H Svetozar Pudarić i federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić razgovarali su jučer u Pelagićevu s povratnicima poljoprivrednicima Tramošnice, Turića i Samarevca o potencijalima ovog poljoprivrednog kraja, saopćio je Pudarićev kabinet.
Derventa N o u a z a p o š l l a u a n i a

p r o v e d e n a

B

o

s

a

n

c

i s v a k o

n

a

i

u

i

š

e

t

r

o

s

č

R

i

a

-

n

n

a

n

u

^

C

:

S i r o m a š n o

š e s t o

d o m a ć i n s t v o

Domaćinstva u B i H lani su za potrebe krajnje potrošnje mjesečno trošila prosječno 1.569,33 K M , pokazuju prvi rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava u B i H 2011. Anketa je provedena prošle godine na uzorku od 7.400 domaćinstava. Skoro dvije trećine domaćinstava anketirane su na teritoriji Federacije B i H , oko jedna trećina iz Republike Srpske i oko pet posto iz Brčko Distrikta, objavila je Agencija za statistiku B i H , prenosi Fena. Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i pića (32,6 posto) te stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (24 posto).

M i e s e č n i

i z d a c i

•Direktor Fabrike obuće „Sanino" iz Derventa Radovan Pazurević rekao je za Onasu da je ta kompanija u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila pozitivne rezultate poslovanja po svim ekonomskim pokazateljima. Kazao je i da u „Saninu" radi 868 radnika te je za period nakon godišnjih odmora najavio nova zapošljavanja. Istakao je da je „Sanino" u posljednje tri godine broj zaposlenih povećao za 355, a proizvodnja je rasla za 20 posto godišnje.
Doboj O b a r a n j e r e h o r d a

1 . 5 6 9

K M

mjesećno trošila domaćinstva u B i H
1 . 2 5 0 K M

mjesečni iznosi za stvarnu kupovinu
3 2 . 0 %

izdvajano za hranu i piće
2 4 %

izdvajano za stanovanje i energente
11%

izdvajano za prijevoz

Trećinu izdataka građani BIH daju na hranu i piće Na stanovanje je izdvajadstava te izdatke za usluge no 15,1 posto ukupne poprijevoza putnika. trošnje, a za potrošnju vode, Prosječan mjesečni izdaenergije, plina i drugih tak za potrošnju domaćinstarežijskih izdataka 8,9 posto. va u Bosni i Hercegovini, koVeliki dio izdataka odno- ji se odnosi na stvarnu kuposioseinaprijevoz(ll posto) vinu proizvoda i usluga, koji obuhvata kupovinu i iznosi 1.258,64 K M . upotrebu prijevoznih srePrema ovoj anketi, 2011.

godine u Bosni i Hercegovini bilo je 17,9 posto stanovnika koji žive u relativnom siromaštvu. Siromašno je svako šesto domaćinstvo u državi. Prag relativnog siromaštva iznosi 416,40 K M mjesečno po ekvivalentnoj odrasloj osobi.

•Ultramaratonac Pero Brković jučer je došao u Doboj, iz kojeg će danas krenuti na obaranje svjetskog rekorda u nordijskom hodanju. Brković je rođen u Doboju, a više decenija živi u Zagorju na Savi u Sloveniji. U njegovoj višečlanoj pratnji se, osim članova porodice, nalaze predstavnci općine Zagorje na Savi, prenijela je Srna.

1

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusfkolovoz 2012.

p

a

n

o

r

a

m

a

G R A Č A N I C A

O b i l j e ž e n a

1 8 .

g o d i š n j i c a

b i t k e

z a

l e g e n d a r n u

k o t u

z

a

u

z

i

m

a

n

j

e

m

U

i

s

a

z

a

u

s

t

a

u

l

j

e

n

o

u

d

i

j

a

n

j

e

c

i

u

i

i

a

u

t

r

i

n

a

s

e

l

j

a

Stanari prorezali izlaz pilom
P o s l j e d i c e n e d a v n o g z e m l j o t r e s a

N a

s p o m e n - o b i l j e ž j u na

ispisana od

s u

i m e n a do

61

b o r c a

koji B r d a

s u

poginuli

p o d r u č j u

Lukavice

Prijekog

u

K

a

h

i

t

i

u

s

e

o

h

r

u

š

i

o

s

t

r

o

p

n

a

u

l

a

z

u

u

z

g

r

a

d

u

Nakon nedavnih poiresa koji su se najjaće osjetili u Zenićko-dobojskom kantonu, obrušio se strop na ulazu u zgradu u Kaknju u ulici Alije Izetbegovića u Lamelil. S tanari koji tu žive kazali su nam da ih je probudilo jako podrhtavanje. U prvi mah su pomislili da se radi o još jednom zemljotresu i neV o l o n t e r i iz

malo su se iznenadili kada su prilikom izlaska utvrdili da se srušilo desetak kvadratnih metara stropa iznad ulaznihvrata. Srećom, u trenutku obruŠavanja nije bilo nikoga u blizini i nije bilo povrijeđenih osoba. Stanari koji su morali na posao prorezali su pilom izlaz i napravili privremeni izlazizzgrade. Az.S.
u D o b o j u

U prisustvu porodica poginulih boraca i šehida, saboraca i ratnih komandanata, predstavnikaopćine i Islamske zajednice, na legendarnom Visu, sedam kilometara sjeverno od Gračanice, održan je veliki skup.
Č a s historije

H o l a n d i j e

Na tom mjestu se 7. avgusta 1994. godine odigrala velika bitka i tom prilikom je kota Vis oslobođena pa je zaustavljeno svakodnevno ubijanje civila u naseljima Malešići, Babići i Gračanica, a gračanički borci su nastavili napredovanje prema Gornjem i Donjem Skipovcu. Nakon što je poginulim borcima, koji su živote izgubili braneći sjeverni dio op-

Vis 18. godina kasnije

Volonteri holandske nevladine organizacije "Leusden za Doboj" stambeno će zbrinuti dvije porodice na području Doboja sa 26.000 eura, koliko su prikupili putem donacija, javlja Onasa. Devet volontera trenutno
R a d o v i u

gradi kuću u Cerovici za petočlanu socijalno ugroženu porodicu. Holanđani već 12 godina pomažu socijalno ugrožene porodice iz Doboja, gradeći nove i l i opremajući stare kuće.
D e r v e n t i

na gračanićke šehide ćine, na potezu od Lukavice do Prijekog Brda, proučena Fauha, čas historije održao je ratni komandant 111-224. gračaničke brigade, pukovnik SmajlMeŠić.
V e l i k a c i j e n a

i

i

o

u

a

f

a

s

a

d

a

z

g

r

a

d

i

o

p

ć

i

n

e

- Ovu veliku pobjedu čestitao nam je tada i predsjednik B i H Alija Izetbegović. Kao primjer lošeg odnosa vlasti prema borcima je i najnovija revizija ovih kategorija i njihovih primanja. M i jesmoza reviziju, ali se pitamo zašto se prvo nije krenulo od pljaKomandanli Mešić, Ibrafiim Nurkić i Đžemai Jukan položili cvijeće
Iftar n a o t v o r e n o m e u Tuzli S a r a d n j a d ž e m a t a

Čkaške privatizacije, kojom je ugaŠeno desetine hiljada radnih mjesta - kazao jeMešić. Prisutnima se obratio i načelnik Gračanice Nusret Helić, koji je naglasio da je Vis svetište, ali i opomena da 325 boraca i blizu 200 civilnih žrtava rata, koliko je Gračanica dala, je velika cijena kojom je sloboda plaćena. Na spomen-obilježju V i s i s p i s a n a s u i m e n a ć l poginulog borca na području od Lukavice do Prijekog Brda. H.ČALIC
iz d v a k a n t o n a

U Derventi je u toku uređenje zgrade Općine Derventa. Postavljanje fasade realiziraseusklopuprojektakoji provodiUNDP. ObnovazgradeOpćine koštat će 75.000 maraka, od čega je polovina novca obezbijedio UNDO, a ostatak je osiguran iz budžetaOpćine. N.S.

Novi izgled zgrade Općine

i

u

h

a

r

e

m

u

š

a

r

e

n

e

d

ž

a

m

i

j

e

i

o

m

r

s

i

l

o

s

e

1 0 0

p

o

s

t

a

č

a

l e r a u i i e

u

K a i e s i l i

• Na podruČju Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, koji obuhvata džemate sa područja t r i općine: Kalesija, Osmaci i Sekovići (džemat Papraća), ovog ramazana teravija se klanja na 75 mjesta, saznajemo od Envera ef. Alića, glavnogimamaMIZ Kalesija. Osim u 30 kalesijskih džamija, ovaj namaz se obavlja i u 45 mekteba. Veliki broj vjernika prisutan je i na ostalim dnevnim namazima. Tako se u Caršijskoj džamiji na podne-namazuokupiivišeodstotinuvjernika. F.S.

Džemat tuzlanske Šarene džami je organizirao je zajednički iftar na otvorenom na kojem se okupilo više od lOOdžematlija. PostaČi naglašavaju da je posebno iskustvo iftariti u haremu džamije u centru grada s velikim brojem ljudi. - Iftar je nekako slađi kada se na jednom mjestu u džamiji okupi ovoliko ljudi.

Svaka lepina, voćka i baklava nekako bolje mirišu kada se jede s džematlijama. Ovdje sijelimo na iftaru svi. Svi smo zajednički okrenuti ibadetu i činjenju dobra u ramazanu, koji je poseban mjesec za nas muslimane. Bilo bi dobro da se organizacija zajednićkih iftara uprilići i u ostalim tuzlanskim džematima-kazaojedžematlijaMirnesDelić. DZ.R.

Visočani na iftaru u "Centralu
F o j n i č a n i o r g a n i z i r a l i

R

a

m

a

z

a

n

s

n

a

u a h t i j a

i f t a n

z

a

g

o

s

t

e

i z

U

i

s

o

h

o

g

ponedjeljak-iftar Banja Luka Bihać Brčko Goražde Mostar Travnik Tuzla Zenica 20.19 20.24 20.12 20.08 20.14 20.14 20.12 20.13

utorak-sehur 3.40 3.45 3.33 3.35 3.38 3.39 3.34 3.38

Radosl zajednićkog iltara u cenlru Tuzle

Sedamdeset džematlija i članova Udruženja žena iz Radoblja, Moštra, Taukčića, Gračanice i Medžlisa I Z Visoko, organizirano je došlonaiftarugaleriju ,,Central" u Fojnici. Vođa ovoj grupi džematlija bila je Habiba Jamaković, koja nam je kazala da njihovo udruženje organizira pored redovnih

izleta i odlazak na otvaranje džamija, a tokom ramazana i iftare u nekoliko gradova. - Ovo nam j e prvi iftar ovdje. Svake godine tokom ramazana idemo organizirano na iftare u Travnik i Sarajevo. U Fojnici je prelijepo, prije iftara smo obiŠle grad, Caršijsku i Atik džamiju kaže Jamaković. H. Cu.

p

a

n

o

r

a

m

a

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgjsfkolovoz 2012.

1

3

R E P O R T A Z A

" A v a z "

u

p o s j e t i

k r a l j e v s k o m

g r a d u

Učestvovali ronioci iz Blagaja i Sarajeva
T o k o m a k c i j e č i š ć e n j a korita rijeke

R

o

n

i

o

c

i

u

B

u

n

i

p

r

o

n

a

š

l

i

i i i m i i i

e

h

s

p

l

o

z

i

u

n

o

s

r

e

d

s

t

u

o

Muzej

2.

zasjedanja

A V N O J - a j a j a č k a

g o d i š n j e t v r đ a v a ,

posjete C r k v a

desetine Marije,

hiljada turista d ž a m i j a E s m e

M n o g e sultanije...

interesiraju

i k a t a k o m b e ,

sv.

Grad Jajce, koji se nalazi na periferiji srednje Bosne, blizu granice sa Krajinom, sigurno je jedan od najljepših u Bosni i Hercegoviniišire. Prostire se na obalama dviju rijeka, Plive i Vrbasa. Sa 24 nacionalna spomenika, jedinstvenim vodopadom, Plivskim jezerima, Domom AVNOJ-a, u kojem je rođena Jugoslavija, i brojnim drugim kulturno-historijskim vrijednostima, Jajce mnogi nazivaju muzej podvedrim nebom.
T u r i s t i č k a atrakcija

Centar grada nalazi se unutar zidina dvorca, koji je bio prijestonica posljednjih bosanskih kraljeva. Gradsko jezgro krasi i veliČanstveni vodopad, visok 21 metar, koji je uvršten među 12 najljepših na svijetu. Jajce je unikatno i po tome što

se u samom centru grada nalaziiušćePliveuVrbas. Malo i Veliko plivsko jezero na ulazu u grad iz pravca Bihaća pogodni su za razvoj svih sportova na vodi, mjestoodmorauzrijeku Plivu koja je na putu ka svom ušću okretala veliki broj vodenica. Takozvani mlinČići i danas su nezaobilazna turistiČkaatrakcija u ovom bh. biseru. S druge strane, na ulazu u Jajce iz pravca Banje L u ke nalazi se Crkva sv. Ive, jedno od najvažnijih katoličkih svetišta, koje svake godine posjete desetine hiljada vjernika iz B i H , Hrvatske i drugih evropskih zemalja. Jajački turistički vodić Samir Agić kazao je za "Dnevniavaz" dajeovovrlo karakterističan grad u kojem turistička sezona traje devetmjeseci,počinjeupro-

Članovi Sportsko-turističkog kluba "Blagaj-City" iz Blagaja kod Mostara, uz podršku kolega iz Kluba podvodnih aktivnosti "Explorer" iz Sarajeva, organizirali su akciju čišćenja korita rijeke Bune u njenom gornjemtoku. IbrahimBalalić,predsjednik blagajskog kluba, kaže da su nakon uklanjana površinskog otpada za vikend krenuli u akciju uklanjanja krutog otpada iz korita rijeke na lokacijama Kotao LjubovinaiKuk. - Pri tome su uklonjene znatne količine željeznog otpada, a ronioci iz Sarajeva otkrili su i neeksplodirano
T r a d i c i o n a l n a

ubojito sredstvo, što smo odmah prijavili Policijskoj upravi Mostar. Policija je obavila uviđaj tećesenarednih dana pristupiti vađenju ove eksplozi vne naprave - ističeBalalić. Apelirao je nagrađane da ne bacaju otpad u Bunu, posebno one koj i ži ve i l i odmaraju vikendom u neposrednojblizini rijeke. - Svjesni smo da se problem otpada ne može ri ješiti preko noći pa zbog toga pripremamo obnovu inicijative za donošenje zakonske regulative kojom se regulira uspostava i rad komunalnih redara u H N K - napominje Balalić. M.H.
m o t o r i j a d a

l i v a n j s k a

O

h

u

p

i

l

i

s

e

m

o

t

o

c

i

h

l

i

s

t

i

Jedan od simbola grada su mlinčići na Plivskim jezerima

i z

š

e

s

t

z

e

m

a

l

j

a

m i i n č i ć i

n i s u

o b n n u i i e n i

Ono što baca lošu sjenu na rad Općine Jajce jeste nepokretanje inicijative za obnovu jajačkih mlinčića, jednog od nacionalnih spomenika, koji su zapaljen i prije više od godinu. - U svakom slučaju, ljeće, a završava u decembru. - Turiste u ovaj grad privlači to što je on pri je više od 500 godina bio prijestonica Bosanske srednjovjekovne države, a počivalište je i posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koji je ubijen dolaskom OsmanlijauBosnu.
Povukli k a n d i d a t u r u

planirali smo obnovu mlinčića. Međutim, čekamo određene dozvole i pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Kad će to biti, ne znamo - ističe savjetnik za privredu u Općini Senad Dizdar. kva sv. Marije s tornjem Sv. Luke, zatim džamija Esme sultanije-objašnjavaAgić. Agić dodaje da gradu, koji je svoju kandidaturu za UNESCO privremeno povukao, nedostaje promocija koja bi ga uvrstila u ponude evropskih agencija. - Općinske i kantonalne institucije koje bi se trebale brinuti o promociji to ne rade. Jedino nam ostaje nada da će država što prije nešto učiniti da se za kraljevski grad ču je šire - smatra Agić. S. MUHIĆ S. BEHARIĆ

I

f
O d i u k o m č l a n o v a o d j e l a g r a đ e u i n

Jajački vodopad noću

Najposjećeniji spomenik je Muzej 2. zasjedanja AVNOJ-a koji godišnje posjete desetine hiljada turista.. Mnoge interesiraju i katakombe, jajačka tvrđava, CrO p č i n s k o g v i j e ć a

Defile motociklisia ulicama Na ovogodišnjoj tradicionalnoj Livanjskoj motorijadi okupili su se motociklisti iz B i H , Hrvatske, Slovenije,Austrije,ItalijeiNjemačke.

O r a š j e

D

s

h

o

g

z

e

m

l

j

i

s

t

a

Firmi "Sintofarm Adriatic" iz Orašja, odlukom Općinskog vijeća, bit će dodijeljeno građevinsko zemljište površine 5.600 kvadratnih metara. Preduzeću

"Braća Benković" iz Ugljare na korištenje će biti dato 8.105 kvadrataradi građenja privrednogobjekta,odlučili su vijećnici nakon provedenog javnog konkursa za

dodjelu zemljišta u industrijskoj zoni Dusine i Duhanište-Ogledno polje. Dom zdravlja je dobio saglasnost vijećnika za rušenje poslovne zgrade "Nefritis" iz-

građeneu krugu ustanove, sredinom prošlog stolječa. Zgrada će se ukloniti zbog dotrajalosti, jer je neisplativa n jena rekonstrukcija, zaključili su vijećniciOVOrašje. N. Tr.

Motor posluži i za porodičnu vožnju

Livna Oni su i ove godine defilirali ulicama Livna, ali je ljubitelja dvotočkaša i publike bilo manje nego lani. Defile je startovao od Bostana, udaljenog od Livna oko pet kilometara, do grada, gdje su se motociklisti zaustavili pola sata, a potom istim putem vratili u Bostan na nastavak programa koji se sastojao od bajkerskih igara i rok koncerta na kojem je nastupilo nekoliko grupa. U centru grada neki su i "palili gume" te demonstrirali i neke druge vještine. Organizator i domaćin motorijadejelivanjskiMotoklub " V u k o v i " koji će, kako su izjavili čelnici kluba, svu zaradu od manifestacije usmjeriti u humanitarnesvrhe. A.K.

1

4

Drevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusfkolovoz 2012.

s

a

r

a

j

e

v

s

k

i

k

a

n

t

o

n

J U

D J E C A

S A R A J E V A

D i r e k t o r

f i r m e

" R e d e x "

p r i z n a o

k r i v i c u

L

a

p

a

n

d

i

ć

:

i

z

u

i

n

i

a

u

a

m

o

s

e

d

l

e

c

i

i

r

o

d

i

t

e

l

l

i

m

a

Zalota nocit vrata veže lancima
D e l o ž a c i j a s t a r i c e u H r a s n i c i Z b o g g r e š k e t o k o m distribuiranja n a s e b e p a š t e t e v r t i ć i m a s m o koja s a d r ž i svinjsko štetu, m e s o , s v u o d g o v o r n o s t p r e u z i m a m o i s p r e m n i nadoknaditi kazao L a p a n d i ć

š

a

ć

i

r

a

z

o

i

o

t

a

ć

e

o

s

t

a

t

i

n

a

u

i

i

c

i

!

Šaćira Zolota, 75-godišnja starica koja sama živi u nekadašnjim FAMOS-ovim barakama u Hrasnici, ovoga mjeseca će morati na ulicu. Kakonamjekazala,nedavno je dobila rješenje o deložiran ju, a živi od minimalne penzije bez ikakvih prihoda i rodbinedaseonjojbrine. U agresiji je izgubila sina Admira, pet sestara, dvojicu braćeimajku. -Dojadiomi jeovaj život u strahu. Dobila sam i šećer, noćima ne spavam jer m i komši ja lupa na vrata i uznemirava me. Ako me istjeraju, a ne nađu mi neki drugi smještaj, polit ću se benzinom i zapaliti, jer ja nemam gdj e - rekla nam jeZolota. U Općini Ilidža. kazali su

nam da je za slučaj Šaćire Zolota nadležna Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo. Tamo su nam pojasnili da je vlasnik stana u kojem Zolota boravi "Famos-Holding" još 2005. godine podnio zahtjevzavraćanjestana čiji je nosilac stanarskog pravaVojinElez. -Postupakiseljenjajebio još 2010. godine, ali Zolota nije napustila stan. S obzirom na to da je "Famos-Holding" u međuvremenu privatiziran, nosilac prava raspolaganja stanom je Općina Ilidža, od koje smo tražili da se izjasni o ovom slučaju, ali oni to nisu uradili - rekli su nam u Ministarstvu stambenepolitikeKS. A.J.

VlasnicLuposleniciisaradnici firme "Redex" iz Banovića,kojajevrtićimaJU"Djeca Sarajevo" distribuirala pilećepaštetekojesusadržavale svinjsko meso, iskreno se izvinjavaju djeci, roditeljima i ustanovi kojoj je pašteta distribuirana, kazao je jučer u izjavi za "Dnevni avaz" direktor Amir Lapandić. - Firma "Redex" i ja kao njen direktor svu odgovornost preuzimamo na sebe i spremni smo nadoknaditi svu eventualnu štetu. I ja sam, kao i ostali, šokiran i teško pogođen ovim događajem, pogotovo zbog toga što se firma "Redex" u 16

godina svog postojanja nikada nije bavila distribucijom i prodajom alkohola i proizvoda sa svinjetinom. Potječem iz izrazito vjerničke, hadžijske porodice, pa mi time sve ovo još teže

Lapandić: Šokiran događajem

' R e d e K '

n e m a

h a i a l

c e r t i t i h a t

Što se tiče halal certifikata, Lapandić nam je kazao da oni nemaju halal certifikat te da nisu proizvođaČi, nego distributeri.

- Halal certifikat nikada nismo m' tražili, ali smo dobrovoljno sami odlučili da ne prodajemo alkohol i svinjetinu - istaknuo je Lapandić.

Pašteta koja sadrži svinjsko meso greškom distribuirana pada, pogotovo što se dogoma. Distributer nas je upozdilo u vrijeme ramazana - nao da imaju pileće paštete od kazao je Lapandić. On navo100 grama, nakon čega smo di da je nemili događaj pos- ih isporučili vrtićima. U deljedica tehničkog problema klaraciji na bosanskom jezis isporukom domaće pileće ku pisalo je da je riječ o pipaštete koja je do sada bila u lećoj pašteti. Iskreno, nismo asortimanufirme. dalje provjeravali njen sastav. Ispostavilo se, među- Kako bismo ispoštovali tim, da jepaštetaproizvođača rokoveizugovorasaJU"Djeca Sarajeva" zatražili smo od "Srem" iz Šida bila namijedistributera "Bami group" iz njena za rusko tržište - kazao je Lapandić. S.MUHIC Zivinica paštetu od 100 gra-

J

J

U

J

J

J

J

J

J

O

J

J

U

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

j

o

'

7

I

f

t

a

r

s

k

i

u

ž

i

t

a

k

u

s

r

c

u

S

a

r

a

j

e

v

a

.

I f t a r

m e n i

o d

1 8

K

M

I ra l i h p . i

l.isirlća

i

7t o o o S a r a f c v n

t+187 ]) 70S }is

ifiar|6bristolsar.ijcvo.com

brittoisarajcvo.com

\irrrrrrrrrrrrm

c

r

n

a

h

r

o

n

i

k

a

Drevni avaz, ponedjeljak, 6. avgjst/kolovoz 2012.

1

5

B I J E L J I N A

L a ž n a

d o j a v a

o

b o m b i

p o d m e t n u t o j

u

h o t e l u

" D r i n a "

B

l

u

š

o

l

d

l

e

u

o

l

c

i

h

t

i

o

Jasenica: Za sada nisu ugroženi vojni objekti
p o K u a r i t i s u a d h u Mostarski Svi gosti su evakuirani, a specijalni tim te je slavlje pretražio je hotel k a ž u i nije iz p r o n a š a o ekspiozivnu B o r e s e d a u a t r a vatrogasci cijelu n o ć gasili p o ž a r

napravu,

nastavljeno,

policije

n

e

z

a

h je

u dug

a

t

i

n

a

s

e

i

i

e

P o ž a r od

o k o pet do j u ž n e

kilometara, J a s e n i c e

Krivodola

Iznad prigradskog naselja Jasenica kod Mostara u subotu u popodnevnim satima izbio je prvi požar većih razmjerauregijigrada. Petar Jurić, šef Profesionalnevatrogasnejedinice Mostar, kaže da je na teren odmah po dojavi upućeno pet vozila sa 22 vatrogasca, koji su cijelu noć sa subote na nedjelju sprečavali vatru da se s brdskog terena proširi na naselje. - Uspjeli smo jedan dio požaraugasiti,alinaselje je još ugroženo. Požar je dug okopet kilometara, od K r i vodola do južne Jasenice, a
S a o b r a ć a j n a

gori na nekoliko mjesta kaže Jurić, ističući da je vatrogascima veliki problem nepristupačan teren. Iako se u blizini požara nalaze elektroenergetska postrojenja, ona za sada nisu ugrožena, kao n i vojni objekti koji senalaze južnije od požarišta. - Nadljudskim naporima sprečavamo vatru da se proširi ka tim objektima i naselju - ističe Jurić, dodajući da, nasreću, nema ozlijeđenih vatrogasaca. Osim naovojlokaciji,požari su zabilježeni i u naselju Kuti teu Žitomislićima. M.H.
u T r a v n i k u

n e s r e ć a

Gosti čekati da policija pretraži svadbeni saton Dojava o eksplozivnoj napravi postavljenoj svadbenomsalonubijeljinskog hotela "Drina" prekinula je svadbu preksinoć oko23sata.
J e d n o s a t n i prekid

(Folo: G. Bobić) vljena te da će biti aktivirana. - Postupili smo prema ustal jenoj proceduri i na lice mjesta stigle su naše patrole te kola Hitne pomoći. Svi gosti su evakuirani, a specijalni tim pretražio je hotel i nije pronašao eksplozivnu napravu, te je slavlje nastavljeno. Radi se na identifikaciji osobe koja je uputila telefonski poziv, ali za sada ne možemo dati više detal ja kazao je dežurni u bijeljinskoj policiji.
P a ž n j a prolaznika L a h š e p o u r i i e đ e n

da nepoznata osoba javila policiji telefonom da je eksplozivna naprava posta-

Nasreću, radilo se o lažnoj dojavi, a prema nezvaničnim saznanjima, sve je djelo bivšeg, nesuđenog supruga i l i nekoga bliskog njemu. S druge strane, spominje se i mogućnost da je poziv uputio neko kome smeta glasna muzika koja se vikendom čuje iz hotela "Drina". No, nakon jednosatnog prekida, slavlje je nastavljeno, a policija za sada ne navodi je l i otkriven počinilac. Dežurni operativni Centra javne bezbjednosti Bijeljina potvrdio je da je zasa-

Uviđaj obavili pripadnici PS Travnik

(Folo: S. Pinja)

Prisutni raigovarali s policajcima
U p o z o r e n j e iz M U P - a T K

Neobična ponoćna scena ispred hotela pored kojeg je radilište, jer se u okolnim ulicamagradikanalizaciona mreža, privukla je pažnju noćnih prolaznika. Evakuirani su svi gosti na slavlju, među kojima i djeca te osoblje i drugi gosti hotela, koji su morali sačekati da policijazavršisvojposao. E. MUSLI

m

o

t

o

c

i

h

i

i

s

t

a

Na raskrsnici kod restorana "Tarabovac" u starom dijelu Travnika jučer se dogodila saobraćajna nesreća između motocikla i vozila "fordfiesta"(E06-A-307). "Fordom" je upravljala je A. A. iz Travnika, dok je motocikl vozio R. B., također iz Travnika. Nakon

udesa vozaČ motocikla zadobio je lakšeozljede i ukazana mu je pomoć u Domu zdravlja Travnik, nakon čega je upućen na kućni oporavak. Na oba vozila nastala je manja materijalna šteta, a uviđaj su obavili pripadnici PSTravnik. S.P.

P

o

j

a

u

i

i

e

s

e

l

a

z

n

e

n

o

u

c

a

n

i

c

e

KM

u

n

a

p

š

e

n

i

n

a

s

i

i

n

i

c

i

Na području Tuzlanskog kan tona primi jećena j e učestala pojava krivotvorenih novčanica K M . Po zaprimljenim prijavama gradana, pripadnici

Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla prikupl jaju operativna saznanja, a vještačenjem do sada izuzetih novčanica u Odjeljenju za kriminalističku tehniku

utvrđeno je da su krivotvorene. Upozoravaju se građani, kao i radnici u trgovinskim, ugostiteljskim i drugim objektima, da obrate pažnju na

sumnjive novčanice te pokušaju zapamtiti što više detalja o osobama od kojih su zaprimili lažni novac te ovakveslučajeve trebaju odmahprijavitipoliciji.

Sarajevski policajci priveli su B. D Z . (56) i B. S. (25), obojica iz Sarajeva, zbog osnovane sumnje da su pretukli S. J.iz Sarajeva. O svemu je obaviješten kantonalni tužilac, a osumnjičenisusaslušaniuprostorijamaMUP-aKS.

1

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, S. avgusf'kolovoz 2012.

c

r

n

a

h

r

o

n

i

k

a

D 0 B 0 J

N e s r e t n i m

s l u č a j e m

p o g i n u o

b i z n i s m e n

u

n a s e l j u

S t a r i

G r a d

M

i

i

a

n

a

s

e

h

s

a

n

a

u

b

i

i

a

s

t

r

u

j

a

i

z

m

a

š

l

n

e

z

a

p

r

a

n

j

e

u

o

z

i

l

a

S u p r u g a

N a d a

p r i s k o č i l a

u

p o m o ć t u ž i o c a

S e k s a n u , bit

ali j e

i nju

struja p o č e l a

tresti

Po

naredbi

č e obavljena

obdukcija

Na automobilu nastala velika materijalna šteta
N a m j e m a p a l j e v i n a v o z i l a u Z e n

Milan Seksan (54), biz(Foto: J, mmt) nismen iz Doboja, jučer je nesretnim slučajem od i c i strujnog udara smrtno stradao u dvorištu porodične kućeu nasel ju S tari Grad.
Neispravne instalacije

Z

a

p

a

l

j

e

n

l

i

a

t

'

R

u

s

m

i

r

a d a je

h

i

a

n

a

š

a

U v i đ a j e m

u t v r đ e n o

nepoznat izazvao

p o č i n i l a c p o ž a r

otvorenim

p l a m e n o m

Nepoznate osobe zapalile su u noći sa subote na nedjelju vozilo "fiat" (978-A-051), vlasništvo RusmiraMakašaiz Zenice. "Fiat" je bio jjarkiran u ulici Augusta Senoe kod broja 2, nedaleko od Travnićkecesteiregionalnogputa Zenica - Vitez. Odmah po informaciji da je primijećen plamen, na lice mjesta stigli su vatrogasci i policija. Tokom noći i jutra obavljen je uviđaj, a angažiran je i stručnjak za protivpožarnu zaštitu, te je konstatirano da je požar namjerno izazvan. - Požar je izazvan p r i nošenjem otvorenog plamena pogonskom prednjem diK r a đ a n a

jelu vozila - kazala nam je Aldina Ahmić, portparol MUP-aZDK. Ono što je bilo vidljivo jeste da je požar izbio na dijelu između prednjeg lijevog točka i motora te da se od tog mjesta širio ka motoru i prednjem dijelu vozila prije nego što je lokaliziran, apotomiugašen. U policiji nije bilo više informacija o mogućem motivu i l i počiniocima, osim što je uobičajeno saopćeno da j e u toku prikupl janje svih relevantnih činjenica, svjedočenja i informacija, kao i potraga za počiniocima. A.Dž.
p u m p i u O r a š j u

Prema prvim informacijama, Seksana je ubila struja iz pumpe za pranje vozila kojom je polijevao beton ispred porodične kuće. Do strujnog udara najvjerovatnije je došlo zbog neispravnih električnih instalacija. Nesretnog Seksana zatekla je njegova supruga Nada te mu je, prema r i ječima^ Seksanovog prijatelja Zivka Mikšića, pokušala pomoći, ali je u tom momentu struja i nju počela tresti te se jedva spasila. Jučer je bila u potpunom

Dvorište porodićne kuće gdje se drama odigrala šoku za izgubljenim suprugom te nije mogla razgovaratisnovinarima.
D o v e z e n m r t a v

(Folo: H. Calic

b e n z i n s k o j

Mikšić: Izgubio prijatelja
N a g r a d s k o m g r o b l j u

Nesreća se dogdila jučer prije podne. Nesretni biznismen mrtav je dovezen na Odjel hirurgije bolnice "Sveti apostol Luka", a ljekari su o svemu obavijestili policiju. Smrt jepotvrdioipatolog. Uviđaj su obavili policijski inspektori CJB Doboj, a tijelo je po naredbi okružnogtužioca prevezenonaprosekturudobojskebolniceradiobdukcije. Jučer nakon nesreće u kuću Milana Seksana, koji se prije rata bavio taksiranjem, a poslije je otvorio prodavnicu boja i lakova
P a š i n a c u

Seksan: Polijevao beton "Lana", počeli su se okupl j ati r odbina i pr i j a tel j i . H ĆALIĆ

P r i j e d o r u

s

a

h

r

a

n

j

e

n

d

i

e

č

a

h

Ukradene boce vrijedne 800 KM

(Foto: T. Trogrlit)
l Na u a n koji je K ove e s a r trebao s u š n i c e

d j e č a k a , u

godine s e zid

U

h

r

a

o

d

e

u

e

t

krenuti

š k o l u ,

o b r u š i o

p

l

i

n

s

h

i

h

b

o

c

a

Nepoznati kradljivac proteklog je vikenda iz krugabenzinskepumpe"Marijus" u Orašju ukrao devet plinskih boca, od čega je njih sedam bilo napunjeno plinomzadomaćinstva. - Oko šest sati kradljivac je kriomice ušao u otvoreni krug benzinske pumpe i ukrao boce s propan-butan plinom za kućnu upotrebu te dvije prazne plinske bo-

ce. Lopov je iskoristio noć i zauzetost čuvara koji tokom noći prodaje naftu kažuizpolicije. Vrijednost ukradenih plinskih boca je oko 800 maraka. Vlasnik pumpe jučer nije komentirao krađu koja je izvršena za vrijeme noćne smjene njegovog 63-godiŠnjegradnikaM. O. izTolise. Ta. T.

Na gradskom groblju PašinacuPrijedoru jučer je u prisustvu roditelja, starijeg brata, brojne rodbine i prijatelja porodice Kesar sahranjen šestogodišnji Ivan Kesar, mještanin nasel j a U r i je koji j e nesretnim slučajem poginuo 3. avgusta kada se na njega obrušio zid stare sušnice koju je porodica dan ranije namjeravalasrušiti. Teške povrede glave bile su kobne po dječaka. U naselju Urije i jučer nevjerica u tragediju koja je po-

godila porodicu Kesar. Komšije kažu da je Ivan, koji je bio veoma pametno dijete, ove školske godine trebao krenuti u prvi razred. - Uvijek je nešto pravio, gradio, bio je pravi mali majstor. To ga je najviše i zanimalo. Možda mu je zbog toga bio i zanimljiv taj nesretni zid iz kojeg je on navodno izvukao ciglu prije nego što se srušio na njega - rekle su nam jučer komši je porodice Kesar. M.Z.

Tužna povorka s neutješnim roditeljima

(Folo: D. Sloinić)

c

r

n

a

h

r

o

n

i

k

a

Drevni avaz, ponectjeljak, 6. avgjst/kolovoz 2012.

N A R K O M A N I J A

Divlji

l a b o r a t o r i j i

p r o i z v o d e

s v e

v i š e

n o v i h

d r o g a

'

K

r

o

k

o

d

i

l

'

,

'

l

u

d

a

m

a

č

h

a

'

i

'

č

a od

r

o novih

b

n

i

z u

m

a

j

'

u

b

i

j

a

j

u kao

b

r

u

t

a

i

n

o a

J e d a n

narkotika s e

prodaji

u obliku • Na

mirišljavih tržištu

š t a p i ć a

o s v j e ž i v a č

prostora,

kupuje

putem

interneta

i ketamin,

anestetik z a

konje

U Evropskoj uniji prošle godine se pojavilo 49 novih sintetičkih droga, što je najviše od uvođenja sistema praćena i upozoravanja na nova opojna sredstva, a mnoge od njih nalaze se na pragu B i H .
Misteriozno djelovanje

Poćinioci razvalili metatna vrata
P o k u š a j provale u prostorije O F K

IFoto: 0. Mujki
G r a d i n a

R

a

d

n

i

h

s

p

r

i

j

e

č

i

o

Nove sintetičke droge proizvode se u "priručnim" hemijskimlaboratorijima. Po svom hemijskom sastavu uglavnom imitiraju amfetamine i aktivni sastojakkanabisa THC. Formule narkotika sve su "maštovitije", a njihovo djelovanje sve jemisterioznije. Jedna od novih droga u prodaji je u obliku mirišljavih štapića kao osvježivač prostora, narkomani je zovu "čarobni zmaj". Može se naručiti putem interneta i u specijaliziranim prodavnicama. Za sada je detektirana u zemljama okruženja. Konzumentima ove droge stradaju unutrašnji organi, jer u sebi sadrži ekstrakte otrovaegzotičnihbiljaka. U nove droge na tržištu

l

o

n

o

u

e

u

h

r

a

u

i

Nepoznate osobe sinoć oko 21 sat pokušale su provaliti u službene prostorije O F K Gradina, koje se nalaze u sklopu Gradskog stadiona u centru Srebrenika. Lopovi su podesnim predmetom razvalili metalna vrata na ulazu u stadion, ali ih je u pokušaju krađe spriječio radnik O F K Gradina. Nakon što se pojavio radnik, kojijeuočiokakolopovirazK r a đ a u a p o t e c i

valjuju metalna vrata, provalnici su pobjegli, tako da nisuuspjeliništaukrasti. Prema procjeni Ibre Ibrića, direktora O F K Gradina, ukupna šteta na ulaznim vratima, koje su lopovi skoro u potpunosti uništili, iznosi oko 500 maraka. 0 događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj suobavili srebrenički policajci. O.M.
u B a n j o j L u c i

Korisnici "krokodila" mogu živjeti najviše tri godine pamćen ja, paralizu i smrt. Konjski anestetik ketamin nova je droga koja se sve češće koristi kao zamjena za kokain. Ljekari upozoravaju da i kratkotrajno uzimanje
i z h a s e o d n i o 6 0 0 K M

Nepoznata osoba iskoristila je nepažnju radnice u apoteci "Biljana" u ulici Bana Lazarevića u Banjoj Luci i izkaseukralaoko600 K M . Slučaj je policiji prijaP r i j a v l j e n o u

vljen odmah nakon što je radnicauapoteciprimijetila da u kasi nedostaje novac te je na ovom mjestu obavljen uvidaj. Policija traga zakradljivcem. B.S.
k o d V i s o k o g

G r a č a n i c i

U f.*.'•• 1 I - ' - ' 'i .*'•**•

h

r

a

d

e

n

i

n

a

h

i

t

I

p

i

š

t

o

u

r h * * * »

JATH SALTS

Policajcima iz Visokog jučer je U. E. prijavio da je nepoznataosobaprovalilaunjegovu kuću u mjestu GračaniH •i G a r a ž n a O R M

ca. Kradljivacjeizkućeodnio određenu količinu zlatnog nakita, pištolj CZ M-70 kalibra7,65 mihmetarailaptop.
A N N

Narkotik kao osvježivać prostora
P r e t u a r a I j u d e u z o m D i j e

Neke od droga mogu se kupiti legalno gaoizSpanije. teških metala, benzina, cr- Ta droga koristi se za venogfosfora i kodeina. miksanjes kokainom, a neki Jeftinija je od heroina, pa je prodaju kao kokain. Ova je zovu drogom za sirozapljena je jedinstvena s obmašne. Uzrokuje truhnjenje zirom na vrstu i količinu mišićnog tkiva i propadanje supstance - rekao je "Avajetre, a vanjska manifestaci-

• i n d u » t n i » k a vr ata v r a t a g o d i n e

Jedna od najopasnijih droga, koja u potpunosti mijenja stanje uma narkomana, jeste "cloud n i ne". Ova polusintetička droga pravi se od soli za kupanje te se još naziva i "bath salts". Registrirana je u Americi, a jedan od efekata je taj da konzumente pretvara u kanibale. Serija šokantnih incidenata počela je 26. maja ove godine, kada je goli Rudi narkotika spada i mefedron, u žargonu nazvan " m i j au-mijau" i l i "luda mačka". 0 va droga rastvara se u vodi, a osim euforije, budnosti i halucinacija, može izazvati ozbiljne poremećaje poput crvenila, problema krvnih sudova i srca, gubitak

Judžin (Rudy Eugene) svoju žrtvu, 65-godišnjeg Ronalda Popa (Poppa), oborio na zemlju i počeo joj zubima kidati meso s lica. Policija ga je morala upucati jer ga nije mogla drugačije obuzdati. Bilo je još slučajeva u kojima su konzumenti ove droge napadali ljude grizući im meso. Ova droga počela se probijati i na evropsko tržište te je pitanje vremena kada će stići i na naše ulice. Jedna od žrtava korisnika "cloud ninea' ketamina dovodi do poremećaja rada srca, povečanja pritiska u mozgu, a uzrokuje i probleme s vidom.
Devastirajući 'krokodil'

E l . motor HCrmann ivPraMMcujcrjnm M | M t i f l l ..i'.f. |.. '' ' i HSM4

U B i H je zaplijenjena nova droga pirovaleron, i to kilogram, koji je poštom sti-

zov" izvor iz Uprave kriminalističke policije RS te dodao da su sve agenđje u B i H upoznate sa spiskom novih psihotropnih supstanci. Droga "krokodil" već nakon prvog uzimanja izaziva teške posljedice po konzumenta. Napravljena je od

ja je ta što koža mijenja boju u zelenu, uz pojavu gnojnih Čireva. Ovisnik o "krokodil u " može poživjeti svega dvije do t r i godine. Jedini način spašavanja ovisnika jeste amputiranje oboljelog organa. A.CANOVIĆ

T R HV H * I * *MOTOHI • pptozom • A L U r * i * O E I ii QrrMirnl»l l a i t u p n l k l a B m n u I H a r c s g o v t a a tnr. 032 » 8 S40 • 032 S 9 0 541 S a r a i « o O e i 1 M SftS

18

Ponedjeliak. 6. avg ut1 o lovo? 20T2. s- <

Dnevni avaz

o g l a s i

m

r

t

e

l

M

O

J

M

I

X

z

a

b

a

v

a

u

v

a

š

e

m

g

r

a

d

u

!

M

O

J

M

I

X

z

a

b

a

v

a

z

a

c

i

j

e

l

u

p

o

r

o

d

i

c

u

!

D o đ i t e

u

m : t e l

M

O

J

M I X

i g r a o n i c u

n a

o t v o r e n o m

u

v

a

š

e

m

g r a d u :

T r e b i n j e B i h a ć

2 7 . 0 7 . 2 0 1 2 . o d

o d

1 6 - 2 1 h ,

T r g

S l o b o d e t r g ;

( k o d

p l a t a n a ) :

0 3 . 0 8 . 2 0 1 2 .

1 6 - 2 1 h , o d

G r a d s k i

/
T i t o ) s e b a l o n i m a

S a r a j e v o

1 0 . 0 8 . 2 0 1 2 .

1 6 - 2 1 h ,

V i l s o n o v o

š e t a l i š t e

( k o d

k a f i ć a

D j e c o , i

z a b a v i t e c i j e l i

s e

n a Č e k

t r a m p o l i n i , a m o n a

b u d i t e

s u m o

h r v a č i ,

i g r a j t e

c r t a j t e

d a n .

v a s !

tmatt

prijatrlje!

Dnevni avaz

P i o n i r s k a

d

o

h

n

a

l

v

N

O

V

I

S K V

T A

A D

N R A

O T

U U

I R E

N O V E

r u d ž b o I p l a ć a n j o m o ž c t c izvrttti a

tifolog

svijcta putom portoLi w w w . k u r * t c h n * u . b ; i

N

A

J

P

O

V

O

L

j

N

I

J

I

clica
i i l 5 9 J K M l

A

U

T

O

M

O

B

I

L

U

Z

E

M

L

J

I

P 0 2 U R I T E PO P0SEBNU DO I S T E K A

SVOJU

PONUOU! ZALIHA

AVEO 4 VRATA U - Kllma j • Rad.oCDMP.1 Scrvo upravljaf

84K5

- ZraCnl lastuk

lavozaCa

- CenHalno zakljULavanie
- Elektritnl prcdnjlh podizat stakali

www.thcvrolcI.bj fol je u k v a l i t e t u
» M i M « > i « M > i | w « i « i » > t t ' i v n i ••'<-.> ©Lti PNBIĐS l'lll.l S H A W tHBUItttllrtJkrd.k.t) |S««*m|

M n * * fcl Mte• im (Hm

.-... l u t t M i bi>« > M . - » * fe »M> u * . | > I | mmrnt M

|M|M|Mr-nr*tD

w /ii.[ ii.. w i<iii
t l ) > r

( M *

2

0

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgust/kolovoz 2012.

b

i

z

n

i

s

T R Z I S T E

K A P I T A L A

I n v e s t i t o r i

b r ž i

o d

b a n k a r a

o

p

l

i

m

i

z

a

m

Strane banke predstavljaju izuzetak
A u s t r i j s k a k o n t r o l n a b a n k a

n U

a

b

e

r

z

a

m s n a ž n o

a porasle

petak cijene

dionica u

Njujorku

i

n

u

e

s

t

i

t

o

r

i

s

e

p

o

u

i

a

č klima

e u

i n a š o j u

z zemlji regiji bila

BIH

P o s l o v n a

najsumornija

Bosna i Hercegovina je u srednjoj i jugoistočnoj Evropi najviše pogođena pesimističnim očekivanjima investitora, piše, između ostalog, u aktuelnom poslovnom indeksu Austrijske kontrolne banke (OeKB), prenosi „Deutsche Welle". Prema ispitivanju OeKB-a, strani investitori će, kada je riječ o B i H , u narednih nekoliko mjeseci više smanjiti nego otvoriti svojih predstavništava. Izuzetak su finansijske usluge, koje će ostati nepromijenjene.

- Generalno pada zadovoljstvo ulaganjem u B i H . U najmanju ruku se pogoršavaju poslovni izgledi zbog prespore konjunkture - navodi OeKB. Od 12 zemalja koje su analizirane, poslovna klima u B i H u julu je bila najsumornija. Razlozi su: utjecaj krize eura i sveukupna nesigurnost. Bosna i Hercegovina, prema navodima M M F - a , ne nalazi se u recesiji, ali bi se tokom godine mogla naći.
o t v a r a n j a

Iako ni američka ni evropska centralna banka (Fed i ECB) nisu ispunile očekivanja, cijene dionica protekle su sedmice na svjetskim berzama porasle jer se ulagači nadaju da će, kad već nisu sada, u septembru poduzeti nove mjere za poticanje ekonomije i suzbijanje dužničke krize, prenose agencije. Na Wall Streetu su t r i kljućna indeksa završila u blagom plusu, što je četvrta sedmica zaredom kako Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq rastu.
Kraj o p r e z a

ekonomske i finansijske situacije i da će poduzeti dodatne korake po potrebi".
D a n poslije

Do polovine sedmice vladao je oprez uoći sjednica uprava Feda i ECB-a, uz nadu da će uslijediti injekcije za poticanje privrednog rasta. Prvi je u srijedu razočarao Fed. Nakon dvodnevne sjednice, vodstvo američke centralne banke koje predvodi Ben S. Bernanke samo je poručilo da „prati razvoj

U četvrtak je, pak, razočarao ECB. Njegov predsjednik Mario Dragi (Draghi) obećao je prije sedam dana da će učiniti sve za spašavanje eura od kolapsa, pa su se ulagači nadali da će banka, uprkos protivljenju Njemačke, odmah poćeti kupovati obveznice prezaduženih članica eurozone Italije i Spanije. No, konkretne mjere su izostale. Ipak, nakon što su prespavali, ulagači su zaključili da ECB ipak priprema teren za odlučnije mjere protiv dužnićke krize u septembru. Stoga su u petak cijene dionica na berzi u Njujorku snažno porasle, pa su nadoknadile sve gubitke od početka sedmice i nakon pet dana trgovanja završile u plusu.

Bernanke i Dragi: Šta donosijesen

T o K l o

n a

s

a

m

o

)

g r a n i c i

Na evropskim berzama rast cijena dionica bio je znatno veći nego u SAD-u. Londonski FTSE indeks ojačao je za 2,8 posto, fra-

nkfurtski D A X za 2,6 posto, a pariski CAC za 2,8 posto. Na Tokijskoj berzi N i kkei indeks je oslabio za 0,1 posto, na 8.555 bodova.

N a k o n

s t e č a j a

U

p

r

a

u

a

n

a

l

a

u

i

i

a

b

o

r

b

u

z

a

s

p

a

s

S

i

n za

e

r

g

i

i

e v e ć i

p od

i

u

s

"

Imovina

i p o t r a ž i v a n j a

firme

deset

miliona

o b a v e z a

Predstavnici mikrokreditnog društva „Sinergija plus" iz Banje Luke najavili su borbu svim zakonskim sredstvima kako bi spasili firmu koju je, kako tvrdi zamjenik direktora Damir M i ljević, „ n e k o namjerno odlučio uništiti". On je na pres-konferenciji u Banjoj Luci kazao da su 2. jula „UniCredit" i „NLB Razvojna banka" iz Banje Luke, na koje otpada tek sedam posto potraživanja, razvalili plan koji su prvobitno podržali velik.i povjeriođ o restrukturiranju obaveza „Sinergije plus" na 30 mjeseci. Uprava je sredinom jula podnijela sudu zahtjev za pokretanje stečajnog postupka kako bi odgađanje otplate dugova uvela u legalne tokove. - Očigledno je da neko želi da 49 radnika ostane

I

Miljević: Podrška velikih povjerilaca bez posla, a da se imovina što firma solventna. prije raskrćmi - kaže Milje- Lani smo imali dobit od 199.387, a u prvoj polovini „Sinergija plus" je od ove godine u plusu smo 2001. do 200S. bilježila 345.S23 marke - naveo je snažan rast, dok je 2010. zaBogdanić i dodao da su imovršila sa 3,9 miliona maraka vina i potraživanja firme za gubitaka, ali njen direktor deset miliona veći od obaveZeljko Bogdanić tvrdi da je za. B. S.

m

e

d

i

c

i

n

s

k

a

o

p

r

e

m

a

;

f D i n a r n a s t a u l i a t o n u t i u e ć l n r o t i t " T o u o t e "

a

r

m

a

c

i

j

a

;

k

o

z

m

e

t

i

k

a

^ Valuta Srbije danas će biti za 0,2 posto i l i 20 para jeftinija nego u petak 118,5676 dinara za jedan euro. Dinar je najniži bio 27. jula, kada je jedan euro vrijedio 118,6892 dinara, a ove godine je bio najjači 11. januara, kada je srednji kurs bio 103,6922 dinara za euro.

^ Tovota je priopćila da je njen neto profit skočio na 3,71 milijardu dolara, nakon što je prodala više nego očekivano automobila, što pokazuje da se japanski automobilski gigant oporavio od posljedica prošlogodišnjeg potresa i cunamija.

w w w . z e p s . c o m i n f o @ z e p s . c o m 0 3 2 / 2 4 7 - 7 7 0

5 7

d

a

n

a

d

o

s

a

j

m

a

o g l a s i

Dnevni avaz

21

»

LUTRIJP Supertofd
I « [

.

o

o

o

.

o

o

o

^

o

q

C

k

m

5

0

.

0 0 0 , POLA SRF«TT 0 K U C I M A D 0

PRIVREMENI IZVJESTAJ 39. KOLA SuperLOTO-a OD 04.08.2012.godine

PRIVREMENI IZVJESTAJ J O K E R - a UZ 39. KOLO SuperLOTO-a OD 04.08.2012.godine

Joker
23 4 4 27 4 2

G R N O A IA K P T N R D O K L L T G4 A A T V NJ C O A E N G O A O O / 5 G R N O A IA K P T N R D O K L Z B J A A T V NJ C O A E N G O A A OU DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

3 OO D0 K B . O .0 M 620.000,00 K M BROJEVIPO REDOSLUEDU 2 0 I 2 3 I 2 7 I 4 2 I 4 4 IZVLAČENJA 20 F N D BT K ZAIGRU O A E I OU 6 % .5.183,88 K P R V I D O B I T N I B R O J J O K E R A O D O IA A D B RB J 5 M A U UI A O U F N U Z J C P T K M LR N OD A A KO : 187.635,37 K M J C P T Z O A E I OU U U N : A K O A D B RB J K P O 192.819,25 K D R U G I D O B I T N I B R O J J O K E R A M

DOBITNA BOJA:

CRNA

U U N U L T L T 6/45JE: K P A P A A OO 64.409,50 F N D BT K 5 % O D O IA A 0 32.204,75 U U N U L T ZAIGRU ODABERIBOJU: ... .7.975,20 K P A PAA F N O I O I A A Z L T 5/45 O D VD BT K A O O

U UN UL T : KPA PAA N G A NO D J 5% ARDI N E 0 F DOBICI B O D BT K R J O IA A IN S ZO F N Z D FIA P V V S E0 O DA OJ K R E R T 2% T F N Z D BT K P V V S E 30%: O D A O I A R E RT 9.651,43 K S P R J C P T MU E A K O 0 .. Jp.se ptenosi u naredno kolo A U UI A O U F N U Z J C P T K M LR N OD A A KO : 338.413,57 K M 6PGDK OOAA 0 .. Jp.se prenosi u naredno kolo DOBICIIA A 1 R T I B OE A: B O D B K . S E. R J V ) R J OT V 5 R J O I K . S E5 R J V ) T V J C P T Z L T B/45 U U N : A K O A OO KPO 346 075,00 K 5 P G D K M OOAA 2 2.415,40 K M B O D B A A 2 R T ( B OE A: B O D B A A 3 R T ( B 0A : R J O I K . S E4 R J | T V F N D BT K D U E V S E 1 % O D O IA A R G RT 5 4.830,71 K 4 O O K M PGTA B O D B A A 4 R T ( B OA : R J O I K , S E3 R J ) T V 123 45.80KM F N D BT K T E E R T 17,50% O D O IA ARĆV SE 5.635.63KM B O D B A A 5 R T ( B OA : R J O I K V S E2 R J ) T R J O I K . S E1 R J T V 2.535 4,80 K M B O O BA A B R T ( B O) : F N D BT K C T R E V S E 37,50% . . .12.076,78 K 3 P G T A O D O IA A E V T RT M O OK L T IA I U RJ BH S R JV ' A AE O 05 08 2012 nnrj
Nft

7 6 4 7 9 2 7.539,00 K P E EE O J J C P TZ P EH D O K L : M RNSN A K O I RT O N G O A 11.352,40 K M 3.760,50 K J C P T K P O M A KO U UN : 12.106.30KM 753.00KM F N Z OT L V SE D BT K : O D A SAE RT O I A A 3.015,00 K M BRĐJ D BT K O IA A IN S ZO 0 J c p t s prenosi u nareflno Mo ak o e I NS.0 M Z 0 00 K 1 I N S 604.40 K Z O: M 1 0 I N S 90,70 K Z O: M 131 I N S.0 M Z O 69 K 58 9 I N S 10 K Z O: , 0 M

KONACNIIZVJESTAJ37.K0LASuperLOTO-a002S.07.2D12.godine L T U BIH, UR A K N Č N I VE T J J K Ha U 3 . O O S p r O Oe 00 28 07 2012 godirie O A A Z J Š A O E - Z 7K L u eL T CNV P I R M N G I VE T J I A I NK 0 ON V N I N 0 N V NM P I O O I A 5 0 U R E E O Z J 5 AA Z PS I A S O A I V M E5 0 A I R V R G M S R JV A AE O N ON V P I R M N GZ J Š AAZ PS I A 0 O N V NM N ON V N P I O O I A A S O U RV E E O I VE T J I A I NK S O A I I ESOAI R VR M G M LUTRIJABiH O J V J J K N Č NZ J Š A ZA37.KOL0 S p r O Oa BA LUE O A A I VE T J u eL T - : 05.08.2012.god. LUTRIJABiH O J V J J K N Ć NZ J Š A J K Ra U 3 . O O S p r O Oa BA LUE O A A I VE T J O E - Z 7 L u eL T - : K ON V N I E S O A I P I O O A NJ BL S O A I N O N V NH R V R IE I O H G ON V N I N ON V N P I O O A NJ BL SOAI H E S O A I R V R IE I O H G J J N UL T Z L T 64 I M S KP A P A A A OO / 5Z O I 53.688,00 K M J C P T Zfl O fB R BDJl L U N : A KO Dl E I KPO 181.903,93 K K P A U L T M U UN P A A 7.578.00 K M O D V B K A OO D T F N D BT K 5% O D O I A A0 : 3 . 4 , O M F N O I O IA A Z L T 6/45 14 K 8O A R D IO D 0 3.789,00 K M T M N G A NF N 5 % U UN UL T Z B J I N S K P A P A A A OUZ O I 7.803,80 K F N Z D BA P V V SE 3 % ... ... 0.553,20 K M O D A O I K R E RT 0 : O DA O IA P VV SE 10.480.90KM OD O: .317.789,99 K M F N Z D BT K R E R T (757,30 + J.P.9.723,10) F N O B A A 5% OD OI K 5 T 5.072,47 K A I I I A O L F N D Zfl JflCk P T M KMLR N J C P T A L T 6/45 U UN : A K O Z OO KPO .327.343,19 K M F N Z O T L D BT E O D A SAE O IK 3.031,20 K M ...4.776,50 K M F N D BA A Z O A E I B J O D O I K A D B B OJ T F N D B A A D U E RT 1% ... O D O I K R GV SE 5 T ...5.572,70 K M O T F N Z D BA P V V SE O D A O I K R E RT T 5.072,47 K F N D B A A R Ć V S E 1 , 0 . M D O I K T E E RT 75 % BROJ DOBITAKAIIZNOSI DOBITAKA M A U UI A C U F N U Z J C P T KML N R OD A A KO : 176.831,46 K F N D 3 T K ĆT RE V SE 3 . 0 MD D C A A EV T RT 75 % ..11.941,50 K B O D BT K 1V S E (6 B OE A D BT K 0 J C P T S P E O I N R D O K L R J O IA A . RT R J V ) O IA A A K O E R N SU A E N O O D BC OII B O D BA A B J OI K T IN S ZO . 0.00KM B O D BT K 2V S E (5 B OE A D BT K 0 R J O IA A . RT R J V ) O IA A S p r O OA K O D BT K : u eL T J C P T O I A A 0 Jp.SEPRENOSIUNAREDNOKOLO B O D BT K 3V S E (4 B OA ) D BT K 2 R J O IA A . RT RJ O IA A .197,00 K M 6P0G0DAKA D BT K : O IA A 0 Jp. S P E O I U N R D O K L B O D BT K 4V S E (3 B OA ) D BT K 13 E RN S A E N OO R J O I A A . R T 45,50 K M RJ O IA A 5 P G D K D BT K : OOAA O IA A 1 4.776,60 K M 4,20 K M R J O IA A . RT RJ O IA A 4 P G T A D BT K : O OK O IA A 144 38,70 K M B O D BT K 5V S E (2 B OA ) D BT K 141 1.00KM 3 P G T A D BT K : O OK O IA A R J O IA A . RT R J O IA A 2.681 4.40 K M B O D BT K 6V S E (1 B O ) D BT K : 1 455 Z D J D N N P A E D BT K Z 37. K L S pr O Oa J 04.09.201Z.flOdine A NI A AL T O I A A A O O u eL T - E I R N S E U LUTRIJE BiH I P O J R D BT K N www.lulriiabih.ba G E A RC R VE E O I A A A R K Z P I O O E 4 D N O P V G I U E D N P OBJAVLJIVANJU P I R M N G IZVJEŠTAJA. O A RG V R AA D R O D ĆG AA O RV E E O LUTRtJA BiH SARAJEVO 05.08.2012.godine Z D J D N N P A E D BT K Z J K R U 37.K0L0 S pr O Oa J 04.09.2012.godine A NI A AL T O I A A A O E Z u eL T - E R K Z P I O O E 4 D N 00 P V G I U E D N P OBJAVLJIVANJU P I R M N G IZVJESTAJA. O A RG V R AA R O D CG A A O RV E E O LUTRIJA BiH SARAJEVĐ 05.08.2012.gorJine

S T A N O V I I P O S L O V N I P R O S T O R I

! ul. M, Marujjca bf. 2, Sarajevo i •stiriMterasom, (135 + 79,7 nr) : sa pog*€đoni na g^ad : • stan, oVosoban (61 30 rr') - poslovni prostori. (61,30,99.205 i 434 m ) | prilagođeni Vašem bunisu
: 1

• •• i r • • • • i!
tnr

• garažna tnjesta (za bezbjedno i suho auto)
B r o j z a h a p p y e n d

stan

Obala

Kulina

Bana

-

94 m

(ćetverosoban)
0 8 0 0 2 2 2 3 0

stan V o g o š c a (centar) • i n m ' f d v o e t a ž n i ,

petosoban)

U siućaju

nejgode

ili

hvara

s a VaSim Mercedes-Bert/ vo/ilom p o m o c

br/o

s t t f e - p o z o v i t e n o v i b e s p l a t n i b r o j z a S e r v t s 2 4 i u s l u g e u sfclopu g a r a n c i j e . M i s m o t u k a d a nas U e b a l e , 3 6 5 d a n a u g o d m i , 2 4 s a t a I m a n j e , i z n a d s t a r o g dijela S a r a j e v a - 1 7 3 5 0 n v , i d e a l n o U slućaju ne/gode

Mobilo dnevno.

*i kvara

u

inostranstvu poiTMte

na 00387 33 26 36 60.

Mercedes za s t a n o v a n j e i o d m o r , s a 2 s t a m b e n a i 2 p o s l o v n a o b j e k t a

Benr. Moj servis.

061 183 150; 061713 956; 033 614 433; UI.Marta Marulica 2. neknjHninefunipromttcom
K u p u j e m o 3 0 0 0 - 5 0 0 0 m i n d u s t r i j s k u ( v i s i n e 5 m ) . m o ž e i h a l u z a k u p

Mercedes-Ben/

A U T O I i n e d.o.o. S a r s j e v o , giavni z a s t u p n i k D a i m l e r a A G l a B o s n u I H e r c e g o v i n u www.mercedes-benz.ba. www.autotine.ba

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgjstfkolovcz 2012.

g

l

o

b

u

s

N J E M A Č K A

P o l i c i j a

i s t r a ž u j e

s m r t t r o j e

d j e c e

u

D o r t m u n d u

m

a

ć

B

h

a

p

o

d

m

e

t

n

u

i

a

p

o

ž

a

r

u

h

o Brat

l o c a

e

m

s djece

u izjavio

i da

z se

g

o

r

i

e

l

i za tri

m d a n a

a

l vratiti

i u

š

a

n

r

?

Nove žrlve El-Kaide
N a p a d u J e m e n u

ubijene

porodica trebala

rodnu

T u r s k u

B

o

m

b

a

š

s

a

m

o

u

b

i

c

a

u

s

m

r

t

i

o

4

2

o

s

o

D

e

Četrdesel dvije osobe su poginule, a 37 je ranjeno na jugu Jemena u samoubilačkom napadu za koji se vjeruje da su ga izvršili pripadnici El-Kaide, saopćili suljekarskiizvori. Napad je izvršen tokom komemoracije jednom komandantuvojskeugradujaru, nekadašnjem uporištu El-Kaide. Povrijeđeni su smješteni u bolnice u Jaru i Adenu. Prema riječima guverneraprovincijeAbjan,napadje izvršio samoubica koji je aktivirao eksploziv smješten u
P r e m a " L o s

njegovom po|asu. Napad je izazvao strahovanje da su se pripadnici El-Kaide vratili u Jar i okolne gradove u provinciji Abjan,odakleih jevojskapolovinom juna isljerala tokom ofanzive, kada je poginulo nastolineosoba. Lokalnizvaničnikujaru Naser Abdalah Mansari dio odgovornosti za napad pripisao je vlastima u Jemenu, navodeći da Jar nije osiguran. SAD su posljednjih mjeseci izvele niz napada na ciljeve El-Kaide u južnom i istočnomjemenu.
T i m e s u "

Dva brata i sestra u dobi od čeliri do 12 godina ubijeni su u Dortmundu, na zapadu Njemačke, nakon čega je njihov stan zapaljen, objavila je njemačkapolicija. Sumnja se da je za ubistvo odgovorna partnerica njihovog oca stara 29 godina, koja je u pritvoru, ob javilesuvlasti. Vatrogasci su pozvani na mjesto događaja u pelak okn pet sati ujutro. Otkrili su lijela dvoje djece, dječaka od četiri godine i djevojčice od 12 godina. Njihov desetogodišnji brat, teško povrijeđen, prevezen je u bolnicu, gdje je podlegao povredama. Obdukci ja je pokazala da su ubijeni.
S u z e u o č i m a

A n g e l e s

L a f

n

e

r

p

r

i

z

n

a

i

e

h

r

i

u

i

c

u

?

Amerikanac Džared Lafner (Jared Loughner, 23), koji jeoptužen dajeubiošest osoba i leško ranio članicu Kongresa Gabrijelu Gifords (Gabrielle Giffords) 2011. godine, priznat će krivicu pred sudom u Tusonu, piše "Los AngelesTimes". Prema pisanju lista, koji se poziva na neimenovane izvore upoznate sa sluča jem, dogovor o sporazumnom priznanju krivice uslijedio je nakon što su psihijatrijski stručnjaci pregledali Lafnera. Portparo! ureda američkog državnog tužioca u savcznoj državi Arizonanije bio dostupan za bilo kakav komentar. Lafner se tereti po 49 optužbi, međukojimajeprvostepeno ubistvo. Prošle godine sud je u registar unio poS D B C

Prema istražiteljima, otac (41) nije osumnjičen, iako su lokalni mediji objavili da bi on mogao biti osumnjičen. Supruga mu je umrla, a u trenutku požara ni jesenalazio u stanu. U stanu te porodice turskog porijekla požar se dogodio i u februaru ove godine. Policija je zaključila da su ga izazvala djeca. Navodnojeotacplanirao povratakuTursku. Ali Tufekči u izjavi novinarima rekao jedasenjegov
U

lena osumnjtčena za podmelanje požara u pritvoru - Da mi nećaci nisu pogibrai Muharem Tufekči, nanuli u požaru, za tri dana bi kon smrti supruge, tri godibili uTurskoj - dodao jeon. ne sam brinuo o djeci. Ne skrivajući suze u očima, TuS t a n j e š o k a fekči je rekao da je njegov Tufekči je rekao da će nabrat, zbog novog posla uz kon obdukcije, koja će bili pomoć kojeg bi djeci urađena u Njemačkoj, lijela priuštio bolji život i obrazobiti prebačena u Tursku da vanje, odlučio nastaviti živbiseobaviladženaza. jetiuTurskoj.
N j e m a č k o j s e s r u š i l e d v i j e j e d r i l i c e

On nije krio ni ogorčenje na lokalne medije koji su u nekim člancima napisali da je njegov brat Muharem ubio svo ju djecu. - Zbog svih takvih događanja moj brat još nije u stanju razgovarati i l i uputiti neku izjavu. Kakav čovjek moraš biti da bi ubio svoje troje djece- dodao jeon.

ž

i

u

o

t

e

i je

z

g

u

b

i

i

o dok

p je

e u

t drugoj bilo

o

s

o Ijudi

b

a

J e d n o m

jedrilicom

upravljala t i n e j d ž e r k a ,

č e t v e r o

Lafner: Ubio šesl osoba datak da se Lafner ne osjeća krivim. Gifords je podnijela ostavku na funkciju u Predsiavničkom domu u januaru kako bi pažnju usmjerila na oporavak.

Nekoliko pakistanskih policajacasuspendirano je s posla. Policija je u gradu Sindu primorala muškarca i ženu da do policijske stanice hodaju goli kao kaznu jer su pokušali imati vanbraČne seksualne odnose.
T u r s k a v o j s k a

P

e

n

z

i

o

n

i

s

a

n

i

g

e

n

e

r

a

i

i

T i ne jdžerka ko ja je upravljala jedrilicom poginula je nakon što se zabila u kuću u Donjoj Saksoniji u Njemačkoj. Sedamnaestogodišnja tinejdžerka započela je let bez poteŠkoća s uzletišta za jedrilice u blizini Osnabrika, ali se zatim naglo spustila u Kuakenbrick i , nisko leteći, zakačila nekoliko krovova kuća prije nego što se zabila ujednuodnjih. Niko na tlu nije povrijeđen, ali je tinejdžerka poginula. Policijski zvaničnik rekao je za "Die Welt" da je njegov kolega vidio pad
Pojas

Letjelica se zabila u kuću
G a z e Sukobi na

aviona i da muse činilo kako je letio veoma nisko i napravio nekoliko nepravilnih pokreta. Još četiri osobe poginule su kada je njihova leljelica pala jučer ujutro u blizini Koburga u Bavari ji. Portparol policije rekla je da je pilot bila 31-godišnja žena i da je među njenim putnicima bila još jedna 31-godiŠnja žena i dvojica muškaraca starosti od 28 i 44 godine. Letjelica je počela let s uzletišta Štajnriken, ali je nakon togapalasamo500 metara od polazišta i zapalila se.
jugu T u r s k e

z

b

o

g

z

a

u

i

e

r

e

Turska vojska penzionisala je 40 generala i admirala, opluženih da su kovali zavjeru da sruše vladu, prenose turski mediji. Prema izvještajima medija, penzionisano je40 generala i admirala kojima se već sudi za lerorizamuvišeprocesa. U saopćenju vojske, ob-

javljenom nakon trodnevnog sastanka vojnog vrhao promjenama u vojsci, piše da je penzionisano 55 ljudi. U sudskim procesima koji su počeli 2008. slotine ljudi su osumnjičene za umiješanost u sekularnu zavjeru protiv vlade Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan).

i

z

r

a

e

l

c

i

u b i l i

P

a

l

e

s

t

i

n

c

a

P

o

g

i

n

u

i

o

1 9

o

s

o

b

a

U izraelskom zračnom napadu ubijen jePalestinac, a drugi je ranjen dok su se vozili na motoru na jugu pojasa Gaze nedaleko od grani ce s Egiptom, izjavili su jučer bolnički zvaničnici.

Nije poznato kojoj su militantnojgrupipripadali napadnuti Palestinci. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je izvršen napad iz zraka, ali nije objavio drugedetalje.

U sukobima između turskih vojnika i kurdskih pobunjenika na jugoistoku zemlje poginulo je 19 osoba, rekao je lokalni guverner za Anadoliju. Nakon napada pobu-

njenika na vojne kontrolne tačke u selu Hakari, koje graniči s Irakom, poginulo je šesl vojnika, dvojica seoskih čuvara i 11 kurdskih pobunjenika, javlja AFP.

g

l

o

b

u

s

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusl/kolovoz 2012.

Ukratko 2 3

S V E Č A N O S T I

U

H r v a t s k o j

o b i l j e ž e n a

1 7 .

g o d i š n j i c a

" O l u j e "

J

o

s

i

p

o

u

i

ć

:

N

a

h

o

n

p

o

b

j

e

d

e

u

r

a

t

u

Klinton: Posjeta 11. avgusta
m o r a m o j o š p o b i j e d i t i i u m i r u Posjete To su stvari iz kojih t r e b a m o č o v j e č a n naučiti postati bolji jer je n a š je rat bio pravedan, odbrambeni, K l l n t o n u

i h u m a n ,

naglasio

premijer

M i l a n o v i ć i s t a n b u l u c e s t i t h a P a r i a m e n t a B I H

Nacentralnoj svečanosti obilježavanja Dana pobjede Hrvatske i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 17. godišnjice vojno-redarstvene akcije "Oluje" u Kninu, najviši državni dužnosnici, predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović te potpredsjednik i vršilac dužnosti predsjednika Hrvatskog sabora Josip Leko, izrazili su jučer zahvalnost svim braniteljima koji su u odbrambenom ratu odnijeli pob jedu za Hrvatsku. -Upravednomiodbrambenom ratu odnijeli ste pobjedu za Hrvatsku i ja sam vam na tome beskrajno zahvalan. Ustav m i je dao poziciju da budem vrhovni zapovjednik Hrvatskih oružanih snaga i stoga osjećam poniznost, poštovanje i po-

I

I

Zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta B i H Denis Bećirović uputio je čestitku ambasadoru Hrvatske u B i H Tončiju Staničiću povodom 5. avgusta, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Hrvatske, saopćeno je iz Parlamenta B i H . - Duboko sam uvjeren

da Hrvatska, kao 28. članica evropske porodice naroda, snažno korača naprijed. Vaš evropski put je i stimulans B i H da se, ispunjenjem potrebnih uslova, što prije priključi kompoziciji koja vodi u najizvjesnijubudućnostza cijeli region - Evropsku uniju - naveo je, između ostalog, Bećirović.

• Iz Stejt departmenta potvrđeno je da će američka državna tajnica Hilari Klinton (Hillarv Clinton) 11. avgustaboraviti u posjeti Istanbulu te održati bilateralne sastanke sa zvaničnicima turskevlade. Klinton će, između ostalog, s turskim zvaničnicima razgovarati o stanjuuSiriji.
Afganistan N o u e ž r t u e

Državni vrh u Kninu nos što sam zapovjednik te ponosne pobjedničke vojske. Hrvatska nakon pobjede u ratu mora još pobijediti i u miru - svladati gospodarske teškoće, osigurati ljud-

S

h

a

n

d

a

i

Najviši vojni svećenik Hrvatske Juraj Jezerinac uporedio je Isusa Krista s kardinalom Alojzijem Stepincem, koji je podržavao ustašku Nezavisnu državu Hrvatsku. Stepinca su jugoslavenske vlasti 1946. godine osudile za saradnju s Antom Pavelićem, nakon čega je proveo ostatak života u kućnom pritvoru iuzatvoru. ran Milanović poručio je da, bez obzira na različitosti, oko zajedničkih ciljeva moramobitijedinstveni. - Ovaj praznik ne slavimo zato da bismo uživali u tuđoj nevolji i da bismo se naslađivali tuđim jadima, kojih je također bilo, i to je ljudski i to treba priznati, nego kako bismo izvukli iz sebe ono najbolje - naglasio jeMilanović. Nakon "Oluje", ocijenio je, hrvatska država je u nekim trenucima bila ispod razi ne svoga zadatka. - Međutim, to su stvari iz ko j ih trebamo naučiti postati bolji jer naš je rat bio pravedan, odbrambeni, čovječan i human - naglasio je premijer Milanović, dodavši kako su to vrijednosti s kojima Hrvatska ulazi u Evropu. - Naš cilj danas je jaka i stabilna država koja neće
i z m e đ u

Odata počast žrtvama

^ Ministarstvo odbrane Novog Zelanda saopćilo jedasu dvojica vojnika iz tezemlje poginula, a šestorica su povrijeđena kada je na njih otvorena vatra dok su pružali pomoć lokalnim snagama u borbi protiv pobunj enika u Afganistanu. Osim toga, u raketnim napadima Pakistana na Afganistan poginulo je četvero djece, dok ješestosobaranjeno.
Nigerija

K

a

r

a

m

a

r

h

o

o

D ž a h u l l

T u o n n i c e e h s p l o z i u a

Podizanje hrvaiske zastave
P o n o s n i

n a

h e r o i e

ska prava, vjerske i nacionalne slobode i prosperitet svih građana - poručio je Josipović čestitajući okupljenimablagdan.
P r u ž i t i ruku

Kako je bilo i najavljeno, na obilježavanje "Oluje" u Knin je stigao i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula. Džakula je za Novu T V rekao da se trebaju svi izviniti za sve zločine. Spomenuo je i da po dolasku u Knin nije imao nikakvih neugodnosti i da mu niko nije prijetio. ovisiti o drugima i koja neće biti samo privjesak u Evropskoj uniji, nego koja će poštivati svoje građane. Hrvatske granice ćemo uvijek braniti znajući gdje su, kao što je to radila svaka hrvatskavlastod 1990. naovamoi u tome smo također jedinstveni - poručio je Milanović ispred spomenika Hrvatske pob jede Olu j a '95. Potpredsjednik i vršilac dužnosti predsjednika Hri S r b i j e

Inače, Džakulin dolazak je bio glavna tema među braniteljima u K n i nu, a komentirao ju je i šef HDZ-a Tomislav Karamarko. - Isprika da, ali osoba kojoj je hrvatska policija stavljala lisice zbog ratnih zločina ne može uputiti ispriku - rekao je Karamarko. vatskog sabora Josip Leko rekao je da se Hrvatska ponosisvojimbraniteljima.
Z n a n j e i iskustvo

Gradonačelnica K n i na Josipa Rimac rekla je da svi trebaju biti ponosni na heroje i bez politikantstva pokazati dostojanstvo. - Ako smo mogli oprostiti, a kao kršćani jesmo, ko nam to može braniti veličati naše pobjede? U našim proslavama nema ni "m" od mržnje, niti "r" od revanšizma - poručila je Rimac.

Josipović je naglasio da "pobijediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti i m se" te dodao kako je "siguran da Hrvatska može pobi jediti recesi ju, gospodarsku krizu i sve tendencije koje nas žele svrstati izvan europskih vrijednosti". Predsjednik Vlade ZoG r a n i č n i

• Nigerijska vojska otkrila je fabriku eksplozivnih naprava u sjevernoj provinciji Kaduna, gdje jepronašla veću koliČinu eksploziva i baruta, saopćili su vojni zvaničnici. Uhapšen je jedan osumnjičeni, a ostali su uspjeli pobjeći i pri tome su ranili dvojicu mještana. Vojska je u tvornici pronašla naprave u različitim fazamaproizvodnje.
Ural u a t r e n a s t i h i l a

- Uspješno izvedenom vojno-redarstvenom akcijom "Oluja" vi stebitno pridonijeli međunarodnom ugledu RepublikeHrvatske. Vašeznanje i iskustvo stečeno u Domovinskom ratu i danas se visoko cijeni u medunarodnim krugovima-poručioimjeLeko.

p r i j e l a z

K o s o v a

s

r

b

i

I

d

a

i

i

e

d

r

z

e

J

a

r

n

i

a

h

u

b

i

o

h

a

d

i

Srbi i dalje d r ž e u b l o k a di magistralni put Raška Leposavić prema administrativnom prijelazu Jarinje, ne dozvoljavajući kamionima prolazak ovim putem. Deset teretnih kamiona, kako javlja Tanjug,

parkirano je u m e đ u z o n i na teritoriju centralne Srbije ispred administrativnog prijelaza Jarinje na sjeveruKosova. Srbi su u međuzoni uspostavili blokadu za teretni saobraćaj, nezadovoljni

zbogkretanjateretnihvozila kojima se prevozi komercijalna roba. Oni su se na ovu mjeru odlućili jer smatraju da je to još jedan pokušaj da se na prijelazima s centralnom Srbijom instalirajukosovske institucije.

Na drugoj strani K F O R je blokirao alternativne pravce za teretni saobraćaj. Međunarodne snage negirale su tvrdnje ćelnika općine Leposavić da svojim mjerama direktno ut-

ječu na snabdijevanje lokalnog stanovništva osnovnim potrepštinama, ističući da je Kosovo za komercijalnu robu lako dostupno putem administrat i v n i h prijelaza Merdare i Brnjak.

^ Oko 210.000 ljudi bori se protiv požara i učestvuje u poslovima prevencije od požara u Sibiru, Uralu i na Dalekom istoku uz pomoć 43.000 vozila. Vatra je ugašena na tri mjesta na Dalekom istoku, gdje nisu izbili novi požari. Najgora je situacijaujakutiji, gdje gori šuma na više od 2.000 hektara. U Sibiru su požari registrirani na 99 mjesta, a zahvatili su više od 15.000 hektarazemlje.

24

^-eli.-l.n- n ™gi]&WolOYOz2LI12.

Dnevni avaz

o g l a s i

AKREDlTOVANI M Đ U Dionicko d r u i t v o B HTorocom Obala Kulina bana 8 Sarafevo. P R V I . V I J E K

U s k l a d u s a ttnnom 4. Pravtlnlka o obtAv1vvo/i|u infrjrmactia i i z v p t t a v a n i u n a t r M t u V l t e d n o a n t h papira ( . S J u ž t > e n e n o v m e F e d e r a c i | e B * T . bro}: 3 7 ' 0 9 ) Dtonnlko drustvo 6 H Tetocom S a r a / e v o o b t a v f M *

P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01.01.2012 DO 30.06.2012. GODINE
L O P C l POOACI O EMITENTA Dicntćko Druitvo B H Teleeom Sarajevo. B H Telecom d d Sarajevo O b a i a K u S n a b a n a 8, 71 0 O 0 S « r a | « v o Tet: 0 3 3 2 3 2 8 5 1 , t a x 0 3 3 2 2 1 1 1 ) .

P u n a i s k r a C e n a Itrma

A d r a s a sjeoHla

Broi l e i e f o n a 1 tetofaksa. e-maii a d r e o a i w e b s i r a m c a

prof.dr. Kadrlto H o d f c ć . mr K e m a l K a e a p o r . M . 0 n r.UnlJ'iA.i ProdsfoOfnk i ć i a n o v i N a r j j o m o g o d b o r a V j e k o s l a v ivankoviC. Branko Romtć. Sevai KovaceviC' Eidin H n d ^ i s e l m o v « ; mr N e d i a d R a M b o o m n C . generalru direktor; i/vrlni OrMton B R . 1 P O S L O V N I P R O G R A M U B i H

3

G

O

D

I

N

E

Z

A

R

E

D

O

M

Clano*

up*ave

mr. H a m d o K a t c a . BaJur ČelOSmarKrvvj. EMdkn KovaC. A h a j n t | fj Jasmmfc© A k s e n ^ a i mr O e n a n a M u r a ć e v t c

UP1S NA M A S T t R O f B U S i N f S S A D M i F * S T R A I I O N P R O G R A M JE U TC0CU P O 2 0 V I T E N A S I U O O G O V O R T T E S A S T A H A K Z A VISE I N r O P M A C U A . *

S A R A J E V O _ _ S C H O O L

G R A D U A T E _ _ O F B U S I N E S S

Ta^-r^ka^tOapr* ajjee BMat T o w r . Sarajovo »•* - M / 3 3 w o « o
3

imocHosob.

N • P O O A C I O V R U E D N O S N I M PAP1RIMA 1VLASNrCIMA EMfTENTA Broj emitovanih vnjarJnoanih p a p i r a i nominalnii 63.4S7.3U obrfnih dronica. n o n a n a j n e vn,.vjoosf 1 0 K M F R . H i v u d a FBiH, Feoeraino n v n « i a i » t v o promeia i k o m u n i k a c i » ) • 57.114 378 d » r t c a ib 9 0 , 0 0 4 3 % o s n o v n o g kaprlaia ĆMnovt Uprave: N e d ž a d lioaejbogović 0.0031%. Hamdo K a k c a 0 , 0 0 0 2 ° . U i*i«Ju ||ejaaaai « ^t#**^«» o m\f^ n l o m v i ) ) i u>p4to tnfj nt HlHlu viipnViov-ti ptpni.

o\ona

Vtaamc. a a vtse o d 5% vnladnosnih papira • d w c a emaenta s pravom glasa Vtaanio ćlanovi Uprave • N a đ f o m o g o d b o r a . i p o s l o l a k v t a s n i & v a u emrtoniu

POtLKOOIlNJI IZVJIiTAJ O P O l l O V A N J U [ M f T i N T A

triglav
rAHioooici » M M - J . («C>OOMJOW«tMI1U COEINI

Nl - P O D A C I O F 1 N A N S 1 J S K O M P O S L O V A N J U E M f T E N T A !wiwe P o d a c i u U l a n a a atan|a: AKTIVA a l Upasani a n e u p l a ć e n i kaprtal Dl S t a i n a n e d s r v a I . k i-M . - . . • d ) G u b r t a k fcmad i w m kaprtala eiUkupne PASfVA a)Kapflal Dl U n - S J " . OVKJvm kjp.t.nl c) Oufloroćne ooaveie d) K n t k o r o c n a o b a v e a * • } Ukupna pawa 1 042 089479 634.573 580
•>?

DUIUII«, Hvv^tMM -*^>.»*.i

llH « . ij" | « ITLUI M I I M


8 9 0 115 2 5 2 377 773 394

IIIII•l'— imi i i . . . . . . ... . . . . . . . . •I » i u . i » . l » «'
B

...

1 267 888 646

UMHOKUUM 3 0 U w a i i u n i

aktiva

• P0 O • M

j«IWW> HU>*ui>

173 162 4 4 5 1 2 6 7 888 646

U'MII.
E •i MJ(M4*M

P o d e c l tt b f l e n a a u s p t e n a a m l l a m a a ) Prihodt 295 401,305
2-22

mn

• RtMO
U «

W

c ) Dobrt r pubaafc p n j e p o r e z a 01 P.iff.- n.i r j o c : •1 N o i o dobit p o n o d a .'gubeak p o n o d a

72.724 9 1 9 7272.402 65 452 427

• lu IH

GENERALNi DIREKTOR J 5 ^ — • * '

a.]rt^*i,-i r > J .iain^p-r-, i_* ri ri I tr*u* AI r.i • . / . i r i' 1 . •. !•• ' ••. i

k

i

o

s

k

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgjst/kolovoz 2012,

2

5

N J E M A Č K A

B i z a r a n

z l o č i n

u

L e u n u

k o d

L a j p c i g a

N

a

m

a

m

i

o

n

e

u

i

n

u

d

l

e

u

o

l

h

u

i

s

i

i

o

u

a

o S u m n j a

l

e se da

d ju je

a

o o t m i č a r

s

t

a

n p u t e m

e

t interneta

r

u

d

n

a

Vudu-ritual završio tragićno
n a m a m i o T o k o m i s t j e r i v a n j a đ a v o l a n a Haitiju

Nepoznat stariji ćovjek namamio je Aleksandru (Alexandra, 17) iz njemačkog grada Leuna kod Lajpciga putem interneta, držao je zatočenu i silovao je da bi os tala trudna.
Policijska p o t r a g a

poruku otmičara u kojoj je pisalo da se nada da će mu uspjeti iz prve da ostane trudna. - Pozvala sam muškarca koji je poslao tu poruku. Saznala sam da ima40 godina, iako je na internetu tvrdio da ima 20 - kazala je Gabrijela.

E

o

z

o

r

c

i

s

t

u

b

i

o

č

e

t

u

e

r

o

d

j

e

c

e

Medijske infomacije
Dodala je da joj je otmičar rekao da je u medijima vidio kako policija traga za Aleksandrom pa joj je dao novac, stavio na voz i poslaokući. -Sadaćekamorezultate testa na t r u d n o ć u . Rekla samkćerkidaćemuškarca koji joj j e t o u č i n i o p r i j a v i ti policiji. Aleksandra m i Nesretna djevojka ćeka reznltate testa na trudnoću (Falo: Ituslracija) tiho odgovorila: je samo "Da, mama, uradi to" - isapatićna. Plakala je - isprinjemački"Bild". čala je Aleksandrina majka U Aleksandrinom mo- pričala je majka nesretne djevojke. Gabrijela (Gabriela, 52) za bilnom telefonu naŠli su
N A S A - e N a k o n š t o ju je p r o g u t a l a c r n a r u p a u r i j e d n e t f m i

Nesretnu djevojku policija jetražila 13 dana. Sumnjasedajujeotmićarnamamio putem interneta da dođe u Erfurt, kao i to da je tražio nevinu djevojku kakobiostalatrudna. Majka ju je pronašla u četvrtak u gradu iz kojeg je i nestala. - Stajala je na ulici. Pogledjoj jebiostrašan,bilaje prljava, na nogama je imala masnice, kosa joj je bila masna. Bila je izgubljena i
Z a b u n a b i v š e g

Četvero djece iz jedne porodice pronađeno je mrtvo u malom mjestu na jugu Haitija nakon što je nad njima tretman izvršio vudu-svećenik koji ih je "liječio" od misterioznebolesti. Istjerivač đavola liječio je tri djevojčice i jednog dječaka,od kojih je najstarije dijete imalo sedam godiN e u s p j e l a

na, a naj mlađe 15 m j eseci. Premaizjavamasusjeda, vudu-svećenik uvjerio je majku da je djecu opsjeo đavo i da ga on može istjeratiiznjih. Tretman se sastojao od brojnih udaraca koje je egzorcist zadavao djeci, a usljed ko jih su ona i umrla. Egzorcist je sa svojim bratom,koji mu je pomagao, pobjegao u glavni grad Haitija,PortoPrens.
u F r a n c u s k o j

p l j a č k a

P

o

h

u

š

a

l

i

u h r a s t i

p

a

r

f

e

m

e

z a p o s l e n i k a

l

i

o

n

a

d

o

i

a

r

a

A

s

t

r

o

n

o

m

l

č

u

l

l

F

u

r

i

s

a

h

z

u

i

j

e

z

d

e

Šafers s tubom senla koja je izazvala zabunu

T i m astronoma registrirao je "samrtni vrisak" zvi jezde koju proždire supermasivna crna rupa. Crna rupa mirovala je na svom mjestu, sve dok njena gravi tacija nije uhvatila zvijezdu u prolazu, povlačeći je ka sebi i uzrokujući emitiranje ka-

Nazvana je po letjelici američke svemirske agencije NASA, koja ju je otkrila 28. marta 2011. Ova letjelica traga za tokovima gama zraka u univerzumu. Astronomi su stogapomislili da je signal koji su čuli uobičajeni izljev gama zraka, ali njegovo postepeno stišavanje nikada do sada nije došlo iz sličnog izvora.

Ukradena roba je pronađena
r m

m

j

e

s

e

c

i

m

a

p

r

a

o

z

u

b

e

s

e

n

l

o

m

VfcJHOOf

NEVVS

Ričard Braun (Richard Brown, 70), koji živi u blizini Sakramenta u Kalifornij i , zube je mjesecima prao senfom. SvejepoČelokadaje Lajzalota Šafers (Lieselotte Schafers, 57) iz njemačkog Gelzenkirhena kao i obično


H

i

J

Braun: Mislio da je pasta

svojoj kćeri Vereni(31)i zetu Džesiju (Jesse, 40), koji žive u S AD-u, poslala paket. - Svaki puta u paketu pošaljem i nekoliko tuba senfa jer ga moj zet voli jesti. Taj put sam poslala i nekoliko tubasenfaza strica Ričarda - kaže Lajzalota. No, Ričhard, koji je prije radio za NASA-u, nije znao šta mu j e Lajzalota tačno poslala i mislio je da je tuba senfapastazazube. - Mjesecima sam zube praosenfom,aondasamshvatio da sam se zabunio. Senf sam onda stavio u hladnjak i sada ga koristim, ali samo u sendvičima- kaže Ričard. Lajzelota navodi da je za to saznala nakon što joj je Ričard poslao pismo u kojemjepriznaosvojuzabunu.

Grupa maskiranih lopova iz Francuske izvela je krajnje neobičnu pljačku. Oni su iz robne kuće u Parizu tokom noći uspjeli ukrasti velike količine parfema u vrijednosti od 1,2 miliona dolara. Kako prenosi "Russia Today", nekolicina pljačka-

ša nadjačala je zaštitara i takosusedomogli parfema. Parfeme, koje proizvodi francuska modna kuća "Givenchy", podružnica luksuzne međunarodne grupe "Louis Vuitton Moet Hennessy", natovarili su u nekolikokamiona. Ukradena roba nedugo nakon pljačke je pronađena, ali policija upozorava da su pljačkašiidaljeubijegu.

Gravitacija crne rupe uhvatila zvijezdu u prolazu rakterističnog zvučnog signala. - Možete o tome misliti kao o vrisku zvijezde koju proždiru, ako želite - rekao je astronom Džon Miler (John) s Univerziteta Mičigen,vođastudije. Crnarupa,identificirana kao Svift J1644+57, nalazi se na udaljenosti od 3,9 milijardi svjetlosnih godina od Zemlje, u sazviježđu Zmaja. Koautor studije Rubens Rajs (Reis) kaže da su slični signali ranije registrirani od manjih crnih rupa i smatralo se da dolazi od materijala koji trebabiti usisan un ju. - No, takav signal detektiran je ranije samo jednom, a dolazio jeod supermasivne crne rupe, mase milion puta više od našeg Sunca, u galaksiji udaljenoj 576 miliona svjetlosnih godina - rekao je Ra js.

N D A

Z A

S V A K I

D 0 M

S

n

m

a

n

035

704

940

I 033

656

688

i

www.sijman.ba

26

PtinerJieljak. E. arausl/knlnvnz 2D12.

Dnevni avaz

o

g

l

a

s

i

B I O A K T I V N I P R I R O D N I P R E P A R A T (prirodni prcpnrat kontrolisan o d stranc Ijckarn spccijalista, p o m a t c b o l c s n i c i m a sa l c i k i m o b l i c i m a m a l i f t n c b o l c s t i )
B I O C I L V I Š E O D N A D E

I N T E R N I S T I Ć K A O R D I N A C I J A D r . H a r u n Bilalović, spec. internista

n Dai * u t i l ' r i i o j i u dipvtatiki pr*[fcarnl u * t a i v l | * n 04J t t i'.uklo prufl.« Itiih hio4k.ll* nih t>a*lu| ik 1 Ifi t»"i iluK hil\*t vifunft Lorij4P_ii *J» p l m i i n « B | < I t u c « f ĐM m l i t n 1 t * i ( U m »r«n»« ftetaJrli taTVi 1 *H-»EH firir>*>_k | w K a i i . « _«•_! > in i. i tn •• • * U l i V i n ItlJbll • m m »feiilKniirkt* 1 r*ttuin uiJaim« f a / t » i « k**tri1 liM-iii i lui' v ' i l ' i t ^ r i a* I-IP*.. Jullijcfl «_. M t n u l j r \ l > i r * r d n v j ) c ('ta l ' arn_«»_ _rmu pr_fjur.il i«pu]jui_« n u i i ' ' i n ; i * . i 1 • 1 i ' ^'ifiKliioij irtiMfi luUto.it« i-> -t . ^ » v i |MC 1 i«n«m_tct t ndtiriituli-cnr h n i K (w*j*nixmii kaxt «4n<»«oit » i n . i i h fakf«f« v nVf*«f n n H K 1 1 all * K m nojarili. Taakoctc, J j i lujiii 1 k a a boljni h__FiiiP> nifir*frw«?4 tiHiikurn* t i # t f t m « i f u|« i dovo-di M t#V-nmlckBJ p o r t T m f r r t r h i n k f ijr nr|[*nifmai p m u i r oku* arrl_ilifti__*rtfi !,_,,[_-*... i > C n f t n o*t atr •__»__ lickairaL ftfep__r_ii 1* p o k a j a u 11-11r.tirfi. d*>t>n i m l i i i r u i r r t i h i A i « miil i i m h u m o ' r* |*lui | t t « , hoiibrv«t*j r d u i J V ^ i lipft > r»j* 1 p r m l A t c , " M . ^ I , kjjx> 1 k o d t t n u k i h rcjirn-dukli vn*h »rft*«u fbJjLcnctJ, t_«|H|k> 1 dn>ki K o m l i u 1 r i i i f i i i h i a m*li|[iiiTii D-tml |« mi inn knf* n < i i i . i i i a l « n i . i n t tx.Utn.i_e u limfo1 prcjililcrali v m m i>ttxd|c n j i n « ( m H o d R i n , i > •-i I l n d t i n , Ltfali)*lini. _ 1 _
r K

l l b r i m m d« j * p f a p đ m t jfiaalutna fitl u t i i i n l « d* n « *iidrri 1 ikdk> 1 h« 1n ika I i j i , _MII*_IVI_, k v n i c r 1 »i m o i c da u h_nri«ti H(M» r* " i * im ** t»il«i k n Mitdivilliktirri 1 • tajpi|t>tti |[ K A R l K O N S H I T A N T I Dr- Ilurit.. Dr_ K m l u i i t . B UH - I I - k*iri*l* paiciicnli tirora i w t < f c n l p t , k»ci i pacij-cnfi u iao«itr_tn*l*» i . A m c H k a , K n i u d a i , \\i i 111 \ fnk j l . i r i*tM t Or^jiBiJjjurvjiJa (r n n n - .1 1 ir1nd:i*tiih Ht.ll,jCa, fjdt« H«Lalri * p*C t i MI i«, 11 »inn m lutntnJiMli I H ' K I I \ • I U I H B k u a l a k l n ili p v U r a irf« li.r.a Jflj« inlpitiiid, iii (b p r c | w * < v i f»i .1. -,ri •« S l o M IK* i H l o v n o m«\liJiBth b*l**tt H I O C I L u u uvpf<rlfi>ti> kiMitti kmJ laiaiil *t+i IH p v h p o J f haj li '»•'. i-l i • r.*T n-^t ktvtitiVu, m n h J p l * * k k f.ir^ ^rihvAtf riHi | . L J 1. p o t i i t u i r n r r f n n diabn r * r v I Hm* » l u v r * m * n i i m p n m | * n o * f « U O C l L A I tTmttor- citmlajttjVv u r-.n.< .« 2jfetu n i K potrchcio r t C 1 da |c IIHKTl, V l S E O D NADt.
p t k

B O L E S T I

SRCA

I U N U T R A Š N J I H O R G A N A intcmistićki i kardiološki prcglcd U U m z v u k , laboraiorija, E K G
N O V O ! U l t r a z v u k k u ć n o j u

p o s j e t i

RH.IMRAl IJ\ l*t|*t*itkt H L I > ' " ' 1

|s4 ?

00

J K A l ' l * IJ \ • B I O C I L * * M p n m a po I N J K M > n « l o * m n c t p l u p w « d i c < Zttiovi^ k * j i u v m o d 100 EuOillat t'ICnirti V kullCBKl lia> kiditfllu

Pazivi posjete na telefon mobitelOĆJ

za i

kućne najave 7/0-550; 177-630

BIOTII B.irl.. p..lk -

CW». vlmnili Cilr ta|>a«U M » I W 471 <JOD;

00 W I A* 0SI 2 »•

Vo/aC doMavl|« nii kuCnu adre«u dircklno t i prolzvodnje i« Crnc Corc

G R B A V I C A , HL B . M u t c v c l i ć a 30

fURIKA D HU 5HRAJFV0 UJU
|i i
1

PRIVATNAINTERNISTICKA D r . A v d i j a BaŠić

ORDINACIJA

ii i : : : r : < - i r .

:

U u l i c i A . B . Šimića23 bivmoilraiia^ objafijajK Nudi J A V N I P O Z I V O injMju tfciftintti riR)tjXT*n*p«iji IMKiavoiilima ' M •. Vujiio Resbro) Sod. pmu Piedtni b>
::

Tel.: 660-635,716-200 vam:

ttntejtpi>jd_fyiMtei.|»»««Mli^liiilM fotokapija tjeienja o upiss u udshi legtstar. rjrjarm od i_adleaog vgiria. oviefino punoffiDt n zasrupenje II postuptiu hcit»jt Pncftiu I O M |' <a . p)p«| VPregMmzili Uotora Muiti tojt a predmt proM- •ogu n pcfMatl • pviodv od aOĐdolOCG sati M dw irtfiimp M t e » • sjaMte Milic M w S«iMiWSirijMLMidrwPi_WiM VI OostBt-janje ponudi Pomdesi pnd*L u ptnodu td U C0 do 1130 sat oa d» o*?wnBlr.!lat_ir
• ;. *j U ••. -I,-- r • .!•.'• i •;• ,!-: •; ' : .--11, i . i .i ' •--!! .! : - ! . ',. '

-kompletan internistički pregled

\\

n

• C -ultrazvučna đijagnostika -kućne posjete -holterEKG

-laboratorijska dijagnostik i

Mursiiii i

i i.ijl -•t1X6

• ;3fJ M 1 ]3G».V _

/iVGottbiarcj /iVEnltMarDl • •• !• . ln i- • • _ l'L
"L1

OPCINSKI SUD U GORAZDU Z e m l j i Š n o k n j i ž n i ured Br. 045-0-DN-12-000 178 U Goraždu, dana: 03.08.2012. godine
Na osnovu ćl. 63 i čl. 67 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04) Općinski sud u Goraždu najavljuje
U S P O S T A V L J A N J E

C?IK£C
Li' ! .:.

. . . -V

iiv M ::•: : . . .
' ' -'
- -'- •

1 S O li.bCOKM BC 0
: > LCL

V A L - . " L. ] L- ' L _

•v •; y

m Golt 51 :i mi i mtLffSLiv •• ! . 'i . ;

'.'

Ri:r • i d DH

vnbtModr.afMf>iteklidtacie _ J M B Ub_|_rjMB ebemje pnub a praajo •otmfli Mtdi icpnsastva pMUtie& odrWi ce se im 12O8201Z pdiM rMdjU|W npeOtaO-ii U.45 saii u pnHMl)m Fabrto M Smfm dH Svainc. Potoitk} b5,nO00 5arate« toirsje te irtitl jeno o h m i i pmte a sntoi rtatorao rorfc (•ojeoVaiteo. I ntrtl treglitMlc ntjboljt) pModiteraednosno w.*iin Uotto dw i *e poMtkte ponoie hMitei ojani a isto muito. a COr>u<tl,.rriiprlte0dMM«l^
. L'itn ,.• - i . : - ••' •••• - jn - |.i- - . ) . , ' , ••. 1.1 -.jji - ijii..

v:. - c ::.:• :•" . f .'.'1
!

u :ci: 'U

Z

E

M

L

J

I

Š

N

O

K

N

J

I

Ž

N

O

G


:

• • 99000

;•
UDIN aaoKM

U

L

O

Š

K

A

rcrdhi5.a-t.HuCI fcnlFus.»!'irDCE

|K

IMMnfM IMbO pomteL boji je D straK Komrsije proglaSer kao n M « > W d pmitec M onmi mfUt poude a joteo vuiki oduetane od tapoiiM MlflK. gubi prmo M pwrat tottacM. Peajdet sa sljeteon nepri_» M A f l M M k i M i i l M M M M | « M t i U t M | Wfj«i t t p l p M f UptMf o buplpaclHI aotMMfl Wta a Uiihom duhm Sara,w ±i. Saraiom. hnudiei-Mktf MtedUMtnrili sewat* pe aaletlni Sotaoje ^juMliat_c|i.upbr_tMhctiaci|ete

Nfl m

88500 109500 :: •

M M n U l O FadFuscf itfEC!
:

«9i06fl

E5CCKM i •; ''.'

ifv

:-irr:i::

' r , Bl H

" • 2006.

MFgMnHlOCI .
:

U
•:. =i

01 • hv
(

•:ri[ ---;..!:i:
v ;

:"

-i IF,/ :-:i:nr:

J61+3H K « a

:,-,-.•

- nnn ! "' W
II!

!r-crn.

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 045-0-DN-12-000 178, po zahtjevu Nedimović Radomira, sin Dušana u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u P.L. br. 1198/01 K.O. Goražde I I , oznaćene kao k.č. 145/11 zv. OboriŠta, Šuma 4. klase površine 13.500 m2 i P.L. br. 447/08 K.O. Goražde I I , označene kao k.č. 818/1 zv. Bostanluk, kuća i zgrada površine 68 m2, dvorište površine 500 m2, voćnjak 1. klase površine 161 m2, k.č. 818/3 zv. Bostanluk, kuća i zgrada površine 105 m.2, dvorište površine 120 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br. 447/08 i P.L. br. 1198/01 K.O. Goražde I I je Nedimović Radomir, sin Dušana sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžin za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Šef zemljišnoknjižnog ureda Edin Halilović, dipl. pravnik

FadFu&srllTttCI

•:

MMM

DM*|pm«i tlo-»w_-h_tlMil>ftiM»pt^ ZAonjB-b pondi lu_i_ s» prHl)|u i<.no na dar. cHlrtMqi IćiticfiL Piodiji 3. w * i « n*tt\u j i M o hgbiiif. btt HhnMMk prignm I UknKkotoptcne liirii uptitu it piettmiVnom rrJu t odetiM od hapOfir* i_kl_i.it: > kn . M odnos* ra Star • ro.'ili > ]|a iu pi»dmft pralj » fB-k pbi pnn M pNtat uttetene hotiaoie. IH PtiMnidjilonnja VUfli M pm__m u itdeMMi ttaoju u tob od 3 Ati/diMMi_pl«_it|_m ftlll m M " i i i i 1 M w j i irraju wa tinda k itaci OBlbt M H i n i a{_DQjpta)iprtnMKa n)|lni _m Mriiii^natioilLitnUKiuliafi wmla a utette u Iznon sd 5000001 a *_fto n_HDalsrlcliiladost_M Svt UzSvne fiumoa tt_mr6twt. kao i Ktjfc _rtJ_h_M • Wi Kttfc. snt« pMrii ta*M Pr «p ajdretoM' • M t r f taljl i * ll Hlltl i M * l Mer* Sani w» U M p a rVUftatakotiiacr
|r I ' i «•' 1 1 • •'m • •• ! ;rn i vptmv mn*« M_.i|ii » p m n _ p nm^a • p»i^
1

VIII Obarere kupa ftvNjdiCNi faapimtWMmb tttrhutnin _ _ l _ _ t* i nfitriiiiiiii laoiMn §mhđši dimi utttila n f__Aa _ b_ _ _ wnaten u •gonni. Kmtna aima wjtia t* se unanjfli a unx sctartr* talmcije

•• ••

\

\-\ • ; •

1

-| IM-

H i w n H i H - i i ••••mB

pMudioct. (r se wbti u b'agitni. lormirHOt u mjestu cd«.»»:» htitKii«. u peri»dD ed 8 00 do 1100 stti r.i den udrfnanja liateCff

L , f ^ i : - ^ - , i - : : i ••• S - -••

,! -

:

k

u

l

t

u

r

a

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6, avgustfkolovoz 2012,

2

7

Bakrač-lječo: Na jednoj od predsk

K O N C E R T I

B h .

m u z i č k a

d e l e g a c i j a

n a s t u p a

u

" C a r n e g i e

H a l l u "

o p a n č i ć : za Niuiorh s e p r i p r e m a m tri
To je koncert na koji dolazi vrsni elita, predstavnici kritičari, s l u š a j u m u z i č k i ističe

mjeseca
diplomatskog pijanista kora i gdje vas B a l e r i n a B e l m a C e č o - B a k r a č

Iako je nastup u veličanstvenom"CarnegieHallu"u Njujorku zakazan tek za 31. januar sljedeće godine, jedan od najboljih mladih pijanista Dragan Opančić uveliko uvježbava svoj repertoar. U uži krug ušle su dvije kompozicije domaćih autora. O detaljima nastupa, kaže nam, još je rano govoriti, nije utvrđen spisak muzičara koji će otputovati u SAD. - Ono što mogu potvrditi jeste da će se tu noć predstaviti i naša dva profesora s Akademije Dino RešidbeP r e g o u o r i s

U

i

š

č

e

h

i

u

a

n

j

u

B U

a

l

e

t

f

e

s čije u

t se

a

planu

i nove

predstave o č e k u j e

premijerno

i z v o đ e n j e

oktobru

F i l h a r m o n i l o m

Dragan Opančić profesor je klavira na M u zičkoj akademiji u Sarajevu. Odmor na Jadranu prekinuo je zbog diplomskog rada svoje dvije studentice. Inače, u pregovorima je i sa Sarajevskom filharmonijom, s kojom je, također, na pragu ponovne saradnje, a uveliko razmišlja i o pripremanju recitala koji bi trebao biti gotov do proljeća.

Opančić: Desetinastup u SAD-u gović i Ališer Sijerić. Naravdolazi elita, pripadnici dino, bit će tu još umjetnika, plomatskog kora i gdje vas samo što neki od njih još nislušaju vrsni muzički k r i su u mogućnosti da potvrde tićari - govori Opančić. nastup. Što se mene tiče, Ovaj Sarajlija, koji je nevježbam većtrimjeseca,prikoliko godina zbog povrede premam nekoliko kompoziodržavao koncerte svirajući cija, a uskoro ću i definitiviskljućivo lijevom rukom, no odabrati svoj repertoar. već je jednom nastupio u Riječ je o koncertu na koji čuvenom"CarnegieHallu".

- Bilo je to 2008. godine. Dobar koncert i divnaatmosfera. Ovo će, ako se ne varam, biti moj deseti nastup pred publikom u Americi, više se i ne sjećam. Ovo jeste velika stvar, ali ni je nešto što će promijeniti pogled na bh. muziku - doda je pi j anista. A. I. M.

Ljetnu pauzu u NarodnompozorištuSarajevobalerina Belma Cečo-Bakrač koristi provodeći sa svojom trogodišnjom kćerkom Teom. Ipak, odbrojavanje pred nove nastupe je počelo. - Ponovo se okupljamo već početkom idućeg mjeseca i ono čemu se, kao i sve kolege, nadam jeste da će neka od naših predstava biti uvrštena u program trećeg Balet festa koji će biti održan
P r i z n a n j e

od 22. do 27. septembra. Riječ je o događaju koji je protekle dvije godine okupio prvake savremene baletne koreografije i zbog toga svakome od nas učešće na njemu mnogo znači - govori Cečo-Bakrač, koja je već dugi niz godina član baletnog ansambla Kuće na obali. Osim standardnog repertoara, u planu su i nove predstave čije se premijerno izvođenjeočekujeuoktobru. A. I. M.
p i s c u

z e n i č k o m

A

b

i

d

u

J

a

r

i

ć

u

d

r

u

g

a

n

a

g

r

a

d

a

'

S

l

m

h

a

K a b i l j o '

M i r e l a

T r e p a n i ć

r e ž i r a

n o v u

p r e d s t a v u

P

r

e

m

i

j

e

r

a

k

r

a

j

e

m

s

e

p

t

e

m

b

r

a

Čini

mi

se

da

n e ć u

pretjerati

č a k

i ako

k a ž e m

da

ć e

biti p r a v a

senzacija,

govori

M u š i j a

Scenaristica i rediteljka Mirela Trepanić posljednjih dana posvetila se postavljanju novog pozorišnog komada. Kako saznajemo, riječ jeo predstavi prema tekstu domaćeg autora, koji će biti pravo osvježenje na daskamako-

Mušija: Obići će cijelu BiH

je život znače. Dio glumačke ekipe činit će Nela Đenisijević, Mirza Mušija i Aleksandar Aco Seksan. - Cini m i se da neću pretjerati čak i ako kažem da će predstava biti pra va senzacija. Ne želim otkrivati previše, onda neće biti interesantno publici. Mirela Trepanić s ostatkom ekipe priprema predstavu punom parom. Premijera je planirana za kraj septembra - govori Mušija. Uporedo s prvim vježbama, počeli su i pregovori s pozorišnim kućama u B i H koje će biti domaćin predstavi. - Neki glumci čekaju da im publika dođe na noge. Zakovani su tu gdje jesu. Naša je politika da trebamo posjetiti svako mjesto u B i H , otići publici, zaći u svaku mjesnu zajednicu, tako su to nekada radili najbolji pozorišni glumci - dodaje Mušija. A.I.M.

Priča "Gorki miris mirte", zeničkog pisca Abida Jarića, osvojila je drugu nagradu na Međunarodnom književnom konkursu "Simha Kabiljo" u organizaciji zagrebačke Kulturne scene "Bejahad". Na ovom konkursu, koji je imao za temu priče iz života Jevreja, učestvovalo je 27 priča autora iz nekoliko zemalja Evrope, Amerikei Azije. U izrazito jakoj konkurenciji, prvu nagradu osvojio je Rusmir Agačević iz Siska s pričom " U r i , Ezra i Mazalta", dok je treće mjesto pripalo Milanu Fogelu iz Izraela za djelo "Između dve uzbune". Nagrađene priče bit će štampane u književnom prilogu "Bar micva Bejahad", koji će se distribui-


Jarić: Treća nagrada van BiH rati tokom svečanosti uručenja nagrada zakazane za 28. avgust, u hotelu "Park Plaza Histria" u Puli. Ovo je treći put, u posljednje tri godine, da je Abid Jarić dobio prestižne književnenagradeizvanBiH. A.Dž.

1

M

A

S

S

NJDIMO PRETRAGL Tai^.TSMpolnahcrrnooe Tinx» iKrtat P_ jnritile 5A CEACEA125CEA19-9. - M M M M I M M M I H«AK CEA15-3 Af f>Wj M G C • Lode-tof tn r.DL.UX HeumaUMcrtASO R F -tHttott-K CaUofiACI W LR R S AE DE - Kon^Mnu prftra^j unm HtUvne Q 4_ ) i ast*: otU 0e-_/v_rwneus1alcL • Htreaptofr^S komptttru Hf LlCOBACTER PY10W, *JWU ^l*__ S**r«rtjc-|_ rtoctt StftpMufc A- tns gru i t r t nou - EfUOTJ Pvn> n -ucofpc_|«.« l na( w i Wor. 031717-755 M W 0613)1-356 n OT0KA jl&KlaCatAalB

Trepanić: Mlada bb. rediteljka

Dnevni avaz, poi et e a k 6. ii«jus.kolovoi 2012

i e t

s e t

3 7

Na

o d l i č n o m

nastupu

u

Opatiji

P

o

s

l

e

t

i

o

c

e

r

a

s

p

i

a

h

a

i

i

Publiku je na poćetku zabavljao odlični "Mertfolk" iz Maiog Lošinja, koji su i osvojili nagradu za najbolji bend
Sjajnim koncertom "Hlađnog piva") jcdnog od najboljih hrvaiskih hendoVa, preksinoć je okončan 10. juhilarni West HercegovinaFest(WHF),kojiseod ćctvrtka održavao u prclijcpom ambijeutu vrela Borak uzrijcku liftticu, Posljednju večer festivala, koju je ponovopratilo nekoliko hiljada posjetilaca, otvorili su širokobrijcški saslav "Bcrcllc". Nakon njih publiku je zabavljao odlični Mertfolk iz Malog Lošinja, koji su i osri w

i

'

l

n

d

e

K

i

i

p

r

i

i

a

t

e

l

j

i

'

Mirko Vincetić. fan iz Beograda, odsvirao na verglu pjesmu "Pružam ruke"
Muzićki projckt "Indcxi i prijatelji" ponovo je na jednom mjestu okupioveliki broj poznaiih muzičara i pjevača iz cijelog regiona. Fantastičan koncert naprepunoj Fjetnoj pozornici u Opatiji naprosto je prštao odemocija. Za ovu priliku Fadil i Zlatan Redžić stigli AmcrikC) Ranko Rihtman iz Tel Aviva, Neno Jurin iz Portoraža, Kornelije Kovać iz Beograda, Miroslav Saranovićiz Kelna... Svirali iUiPccoPctcj^MurisVarajić._. Naopatijskomkonccrlu u ulozi prijatelja, ali i iz\'r-

_____

- - B

Koncerl otvorio tiilom "Pradaiidalje"
Čola.

SPEKTAKL

Zdravko

Čolić

o d r ž a o

koncert

u

pulskoj

Areni

n™K7_i«~_s«t«~n uva oaia "Hiadno pivo": naprave dobru atmosferti Uvijek prenijeliodliCnuainiGsferu vojili nagradu za najbolji TBF-a bend, te "'Sirova snaga" iz svojih pjesama na fanove
U sklopu druge noći WHF-a u peiak je u Sirokom Brijegu nastupio spliiski T B F , koji jc svojom dvosatnom unplugged svirkom uz standardni repertoar rasplesao cijeli Borak. Solina i "Olovni plcs" iz DugogSela. Prikazani su i filmovi koji su konkurirali za nagrade,ana kraju večeri nastupili su momci iz "Hladnog piva", koji su vrlo brzo svojim izlaskom na stcjdž koji su svc vrijcmc pjcvali I Miletom Kekinom. Deseti WHF, ističu organizatori, najbolji je do sada, te očekuju daće dogodinc ovaj fcsiival đustići još veći nivo kvaliteta i posjcćcnosu, M.H-

K

e

m

a

l

M

o

n

t

e

n

o

:

J

e

d

a

n

|

e

c

o

l

a

PuOtika je uživala u koncertu
snih interpretatora našli su sc Dado Topić* Arscn Dcdič.lioran Karan,.\lassimi' Savić, Žcljko Bcbck, Zoran Predin, Seid Memić Vajta, Hari Varešanovič, ZeLjka Katavić-Pilj, Irina Kapeianović) Nihad Voloder i AleksandarSedlak. Već na prve tonove nekih od najpoznaiijih pjcsama, počevši od ''PIime", Sanjam", "Sve ove godine" pa do "Da sam ja netko", "Predaj se srce" i "BaLt

Nastupio pred više od 5.000 posjetilaca • U VIP-u Nina Badrić, Tarik Filipović sa supmgom Lejlom...
Nakon konccrla 1. avgusta uOhridu na stadionu "BiIjanini izvori", Zdravko Colić oduševio je preksinoć i u pulskoj Areni više od 5.000 posjctilaca, Uglavnom pripadnica Ijepšeg spola svih gencracija, kojcsu horski pjcvale _ našom muziekom zvife> zdom. Na pocetku je Colić pozdravio publiku rekavši da mu jc svaki nasiup u Puli bioprcdivno iskustvo. "Koncertljubavi", kako jc nazvan ovaj spektakl, otvorio je hitom "Produži dalje" i nastavio s "Cija je ono zvijezda", "ZiviŠ uoblacima"... Specijalni gost bila jc lamošnja klapa "Tcranke"_ I brojne poznate ličnosti uživale su u fantasiičnim Colinim intepretacijama u VIP prostoru_ Nina Badrić bila je izuzetno raspoloženai ncdalcku od binc plcsala jc uz brojne hitove jednog od naj pop ularni j ih pj e vača u regionu_ Tarik Filipović bio je u dru š I vu supruge Lej le, koj a je ponovo blistala i dobila je mnogo pohvala za svo f izgle J isiajling, Kemal Monteno poznat je kao veliki prijatelj ZdravkaColičai nakon koncerta biranim riječima govorio jcokolcgi, - Nema se tu šta puno pričali, Cola jc Cola, on jc jcdan i neponovljiv. Atmosfera
v

Pjevačicin

prijatelj k a ž e

da

nemaju

ništa

zajedničko

je bila svjetska, prva liga. On je zaslufio samo velike koncerte i istinske spektakle kakav jc bio ovaj u Puli - rckao nam je Monteno u telefonskom razgovoru, On je juCer na Brijunima čekao dolazak Cole s porodicom, koji sada već tradicionalno svake godinc provcdc nckoliko dana na prelijepim hrvatskim otocima.
s

_.ila je sve nizrijeku", publika jc pjcvala s izvođačitna. Na kraju su oni svi zajedno na sceni izveli hit "Jedan čov • jek i jedna žena". Iako su svi pjevaći odlićno primljeni) [u 1. 1 __ki;M 1 ['i^L-iuii'.idu'.c. ili " Hari, Bebek i Arsen.... Zanimljivo jc lo da jc iz l.ti'.iiiiida u Opatiju stigao vcliki fan "Indcxa" Mirko Vincetić i publiku je iznenadio odsviravši na verglu p jesmu "Pružam ruke".

D.Z.

Hari je ponovo ođuševio

D. Z.

D

ž

e

n

i

f

e

r

L

o

p

e

z

ž

e

i

i

Rok

senzacija 29.

avgusta

u

Zagrebu

p

r

e

h

i

n

u

t

i

s

K

a

s

p

e

r

o

m

?

' 2 C e i i o s '

n

a

H

i

p

o

d

r

o

m

u

u z

H Y P O A L P E
S VAMA.

A D R I A

UZ V A S . I A V A S .

Sigumo će ga ostaviti, oni nemaju budučnost, procurilo je u inedije
Iako je izgledalo da se, uprkos 1 godina razlike, 9 odlično nadopunjuju, Dženifer Lopez (Jennifer) navodno jc na rubu prckida s Kaspcrom Smarlom fCaspcr) jcr jcihvalild da ncmajuniSta zajedničko, - Kasper se voli družiti i zahavljati s ostalim plesačima, š t o j . Lonema ohičaj. Na turneji je fokusirana samo na posao jer je velika profciionalka. Sigurno čc ga ostaviii, Njih dvojc ncmaju budućnost - otkrio je izvorblizak Lopez, Pjevaćica je trenutno na svjetskoj turneji s Enrikeom Iglesijasom (Enrique Iglcsias), a Kasper Smart fCaspcr) jcglavni korcograf lc lakodcr plc_.c sa avojom dragom. Dodaje da će Dženifer (43), nakon što ovoga mjeseca privede kraju američkidio turneje,prekinuti sa Smartom, pa je upitno hoće li ga angažirati kad se turneja u oktobru nastavi u Evropi. - Dženifer jepriznalada je Kasper bio upravo ono što joj je trebalo da lakie prebrodi razvod od Marka Entonija (Marc Anthonv), no sad je spremna krenuti dalje - dodao j prijatcij.

R

e

d

H o t

c

n

m

r

e

p

p

e

r

s

e

'

Svjetsta koncerlna atrakcija "2Cdlos") Luka Šulić i Stjepan Hauser, bit će puscbni gosti na kunccrtu rok grupc "Red Hot Chili Peppers" 29. avgusta na zagrcbačkomHipodromu. Hrvatski dvojac čeli&ta proslavio se obradama rok i pop hitova največih svjetskih zvijezda, počevši od "Smooth

ninaV

Jackson) k0ji su p. stai'ili na YouTube u januaru prošle godine.a na dugom popisu s njihovog konccrmog rcpcrtoara jc i "Californication""Peppersa". Da se radi o vanserijskim muzičarima, pokazali su i na konceriima Eltona Džona (John), koji ih je odabrao kao posebne izvodače na svojoj velikoj svjei-

9 £L
Majkla Džek REZULTATI H Y P 0 IZVLACENJA V A Š E DOBITNIKA U N A G R A D N O J I6RI P L A Ć A R A Č U N E ! U ••_.:'.nMi.m iivl4ini|u 0 1 . OB. ; u l _ |Ddfn_. u Uladu u P'-vtlniliani H4|'«_i)_ tgiF. uvu_rni l u 1 n i l ' i d i - K i r i l m n CUBUIIIU, HOIUI 1 . na|i«di - H i t l i u M I I I H I I - V K fjpl)ln< 1 . n a f i a d j - Ilhnlja Kikanoiri_. Tuila Oabllnii naguda : 1 • • kanlaMI'jni u toku od ) 0 dana od d a n j DbjJv* I M U I I J I J m l j . - n j j , J u 1~ Nakon itlrkj rakj oJ 1 0 djna pintJi* atonrti o>|inii4toij pirma dobHiiKinu.

\l\tam

JUIJIKHLI

t*ii u

pn.u_imjni(in n j ( i a d j

vjia Hvpo Alpr-kdrlj'lank d.d.
r r m . h f p o - a lp« - Jdri j . ba

Oženifer i Kasper: Upittii i zajednički angažmani

Borba za loptu fudbalera Željeznmara Kvesića i Svrake s Lihovcem (Travnik): Klub s Grbamce je osvojenim bodom (0:0) u subotu na Piroti krenuom odbranu titule IFoto: J. Hadžić)
/ /

(
m . i J

JJ
__________ !'_______________

i

w

.

j

i

.

j

M

.

-

30

Dnevni avaz

o g l a s i

JP Elektroprivreda Bosne i Hercgegovine d.d. - Sarajevo

Pretkvalifikacioni poziv za izbor projektnog partnera
Poglavlje 1: Javni poziv za pretkvalifikaciju

Na osnovu OdlukeVlade Federacije BiH o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7 - 450 MW („Službene novine FBiH" broj 13/10) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke opripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7-450 MW („Službene novine FBiH" broj 25/10), kao i člana 5. Odluke Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. -Sarajevo oosnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat TE Tuzla, blok 7,450 MW, broj NO-17068/12-15/11 od 26.06.2012. godine, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo utvrđuje slijedeći:

J A V N I

P O Z I V

Z A

P

R

E

T

K

V

A

L

I

F

I

K

A

C

I

J

U

Z

A

I

Z

B

O

R

P

R

O

J

E

K

T

N

O

G

P

A

R

T

N

E

R

A

Z A

Z

A

J

E

D

N

I

Č

K

O

U

L

A

G

A

N

J

E

U

P

R

O

J

E

K

A

T

I

Z

G

R

A

D

N

J

E

B

L

O

K

A

7

-

4 5 0

M

W

U

T

E

R

M

O

E

L

E

K

T

R

A

N

I

T

U

Z

L

A

I Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (u daIjem tekstu: JP EPBiH) pristupa izboru projektnog partnera (u daljem tekstu: Partner) za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje novog, zamjenskog bloka7 -450 MWuTermoelektraniTuzla(udaljemtekstu: Projekat). Partnerstvo JP EPBiH sa izabranim Partnerom urediti će se posebnim igovorom, a biti će zasrovano ria slijedećim principima (u daljem tekstu: Principi):

1. Prirodni resursi ostaju u vlasništvu Federacije BiH (u daljem tekstu: FBiH) i ne mogu biti predmet privatizacije kraz zajedničko ulaganje. 2. Vlada FBiH podržava sklapanje dugoročnih ugovora o snabdijevanju putem kojih će biti garantovana sirovinska osnova za dugoročno funkcionisanje bloka 7. 3. Privredno društvo će biti formirano i voditi će pripremu. izgradnju i eksploataciju izgradenog objekta i biti vlasnik nad objektom. 4. Vlasnička struktura privrednog društva je predmet pregovora i modela partnerstva, odgovarati će udjelima partnera, s tim da JP EPBiH ne može imati manjinski udio tokomcijelogtrajanjaUgovoraopartnerstvu. 5. JP EPBiH će dogovoriti Ugovor o partnerstvu na principu koji če obezbijediti partnerima da ućestvuju u upravljanju privrednim društvom kroz predstavnike u Upravi i Nadzornom odboru. Primjena konsenzusa je preferirani metod za donošenje ključnih odluka. 6. Izgrađeni objekat TE Tuzla blok 7 i/ili dio proizvedene energije iz objekta je garancija za finansijske institucije. 7. Vlada FBiH će razmotriti obezbjeđivanje garancija za finansiranje projekta. Potrebne garancije će biti razmatrane nakon definisanja finansijskog strukturiranja projekta. 8. Partneri će se dogovoriti oko raspodjele prava na snagu i energiju proizvedenu izTETuzla blok 7. 9. Zajedničko vlasništvo nad osnovanim privrednim društvom se ograničava na određeni vremenski period, nakon čega se očekuje da JP EPBiH preuzme 100% vlasništva. Izlaziz partnerstva će biti dogovoren i činiti će dio Ugovora o partnerstvu. Dokazi za ispunjavanje navedenih kvalifikacionih kriterija - uslova za učešće su navedeni u Pretkvalifikacionom dokumentu koji je na raspolaganju od momenta objave ovog Javnog poziva na adresi: Izbor Partnera će se izvršiti na osnovu međunarodnog otvorenog javnog tendera (u daljem tekstu: Tender), koji će se odvijati u dvije faze: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo -1 taza: Pretkvalifikacija, u okviru koje se utvrđuje lista kvalificiranih Sektor za komercijalne poslove kandidata. Vilsonovo šetalište15 Rok za podnošenje aplikacija u skladu Pretkvalifikacionim dokumentom (u 71000 Sarajevo daljem tekstu: Prijave) je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Bosna i Hercegovina Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. - II faza: Prikupljanje ponuda od kvalificiranih kandidata u okviru koje se bira najpovoljniji ponuđač - projektni partner. Rok za dostavu ponuda od strane kvalificiranih kandidala će biti utvrđen Tenderskom dokumentacijom, s fim da neće biti kraći od 45 dana od dana raspoloživosti Tenderske dokumertacije. IV Od zainteresiranih kandidata za projektno partnerstvo {u daljem tekstu: Podnosioca prijave) se traži da ispune slijedeće kvalifikacione kriterije, kao uslov za učešće u II fazi izbora - Prikupljanje ponuda za projektno partnerstvo: 1. Da je u zadnjih 5 (pet) godina profesionalno osposobljen da se bavi jedrom ili više od dole navedenih djelatnosti: - proizvodnja električne energije, - prijenos električne energije, - distribucija električne energije,

- trgovina ili snabdijevanje električnom energijom, - proizvodnja opreme za termo-energetske objekte na ugalj, - izgradnjatermo-energetskih objekala na ugalj, -finansijskoginvestiranja ili ako je kandidat Konzorcij, Uder Konzorcija mora pokazati da je u zadnjih 5 (pet) godina profesionalno osposobljen da se bavi jednom ili više navedenih djelatnostj: 2. Da je ostvario prihod iz relevantne djelatnosti u posljednje 3 (tri) godine u iznosu od minimalno 1500 miliona EUR-a godišnje, III ako je kandidat konzorcij (u daljem tekstu: Konzorcij), tadaliderkonzorcija (u daljem tekstu: Lider Konzurcija) mora ostvariti prihod iz relevantrie djelatnosti u posljednje 3 (tri) godine u iznosu od minimalno 800 miliona EUR-a godišnje; 3. Da je ostvario pozitivan kumulativan rezultat poslovanja u posljednje 3 (tri) godine. 4. Da ima u vlasništvu/suvlasnišfvu jedan ili više proizvodnih elektroenergetskih objekata, od kojih je minimalno jedan termoenergetski objekat instalirane snage 400 UW ili više, ili da je proizveo i isporučio glavnu opremu ili izgradio ili upravlja/održava minimalno jedan termoenergetski objekat instalisane snage 400 MW ili više u posljednjih 7 (sedam) godina, ili da je finansirao izgradnju jednog ili više objekata slične složenosti ili vrijednosti. 5. Da prihvata principe projektnog partnerstva. 6. Da prihvata investicionu i okolinsku dokumentaciju koju je izradila JP EBiH (na nivou Feasibility Study), kao polaznu osnovu za dalji razvoj zajedničkog projekta.

rajevo). u saglasnosti sa zakonskom procedurom i Pretkvalifikacionom dokumentacijom. VIII Dostavljene Prijave će biti evaluirane od strane Tenderske Komisije u skladu sa procedurama i kriterijima definisanim u Pretkvalifikacionoj dokumentaciji. Učesnici pretkvalifikacije koji zadovolje kvalifikacione kriterije (u daljem tekstu: Kandidal-Kvalificirani Pudnosilac prijave) biti će pozvani u II fazu izbora projektnog partnera i sa istim će biti potpisan Sporazum o čuvanju povjerljivih podataka, te će im biti dostavljena Tenderska dokumentacija. IX Ovaj poziv ni na koji način ne obavezuje JP EPBiH da kvalifikuje, odabere i prihvati bilo koju zainteresiranu stranu koja učestvuje u pretkval ifikacionom postupku. JP EPBiH zadržava isključivo pravo da po sopstvenom nahodenju i u bilo kom trenutku donese odluku o dopuni, odustajanju, završetku ili obustavi ovog pretkvalifikacionog postupka i/ili tenderske faze postupka {prikupljanje ponuda). XI Sve dodatne informacije po ovom Javnom pozivu se mogu dobiti: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište15. Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kontakt osoba: Jusuf Merič, Rukovodilac Sektora za pripremu izgradnje termoelektrana fax: +387 33 751 961; e-mail: j.mcric(5>clcktroprivreda.ba. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija između zainteresiranih kandidata i JP EPBiH treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, e-mail-om ili lično na gore naznačenu adresu. Sve izmjene i dopune ovog Javnog poziva, kao i odgovori na postavljena pitanja pojašnjenja Pretkvalifikacione dokumentacije bit će dostavljeni svim registrovanim kandidatima i objavljeni na web stranici JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na adresi: www.elektroprivreda.ba XII Pretkvalifikaciona dokumentacija je dostupna zainteresovanim kandidatima isključivo za upotrebu na pripremi i dostavi Prijave za pretkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za blok 7 - 450 MW u TE Tuzla. XIII JP EPBiH neće snositi odgovornost prema Podnosiocu prijave za naknadu ili kompenzaciju bilo kakvih troškova ili izdataka koje je Podnosilac prijave imao prilikom pripreme i dostave prijave, uključivo i njegovo sopstveno vrednovanje Projekta ili korištenja Pretkvalifikacione dokumentacije ili na neki drugi način u vezi sa Projektom kako je ovdje navedeno. Iivrtnl dlrekuM a kapitatne inveMyjt mr.tci. Amil I

Pretkvalifikacioni dokument se može preuzeti na naznačenoj adresi, primiti naadresu naznačenu u zahtjevu ili preuzeti ra web stranici JPEPBiHna adresi: www.elektroprivreda.ba. Ovaj Javni poziv objavljen je u Službenom glasniku BiH, sredstvima javnog informisanja i to, u dnevnim novinamau BiH, Financial Times-u i na web stranici JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo. VI Rok za dostavu Prijave sačinjene u skladu sa Pretkvalifikacionim dokumentom je do 11:00 sati lokalno vrijeme, 14.09.2012. na sljedećoj adresi Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. VEI Dostavljene Prijave će biti javno otvorene, od strane tenderske komisije (u daljem tekstu: fenderska Komisija) imenovane od strane JP EPBiH, istog dana u 12:00 sati u prostorijama JP EPBiH (Vilsonovo šetalište 15,7100 Sa-

C o n t r a e i tiU*: M A N N I N G Of T H E J E T F U E L D I S T R I B U T I O N P 0 4 N T A T MQ EUFOft CAMPBUTMIR S A R A j E V O . BOSNlA AND MERZEGOVINA Publlcatlon r*f*r*nce: HQ E U F O R / J E T F U E L M A N N I N G / 2 0 1 2 - S W 0 0 t fcUFUK T h * * i r * Aft*d Conttaebng Offtc* ( T A C O ) S * r * i « v o i M a n d « lo * w * r đ * i*<vtc* contracl k»r Manrang of th* J * t F u * l Diatnbubon potm at H Q E u F O R B u b n r C * m p S * r a | * v o T h * compMi* bUding ao**»t |g * v * * a b i * H H O E U F O R BO*TW C a m p KriMji e*dg 2 2 5 m>« c * n b * d o w i » o * o * d from m foiOwing w*b*it* www *uA?rtHfr orgi und*r t*nd*ra T h * d**d*n* tor aubmtaaMn ot b>dt <* 04 Nov*mb*r 3 0 1 2 . U 00 tiour* P o a a M * Md)bon*J ritormafton or d » n f i c * t i o n » Q u * M o r \ i i h a l be puc*Bh*d on n m

Na osnovu člana 34. Statuta, direktor Društva ASTRA d.o.o Sarajevo raspisuje
O G L A S

Za prijem u radni odnos na radno mjesto 1. Trgovac (Sarajevo) 2. Trgovac (Tuzla) 3. Trgovac (Zenica) 4. Trgovac (Mostar) 2 izvršioca 1 izvršilac 1 izvršilac 1 izvršilac

Naslov uflovora: DISTRiBUCUA AVIONSKOG GORIVA UNUTAR HO EUFOR KAMP BUTMIR, S A R A J E V O BOSNA I H E R C E G O V I N A Referenca objav«: HQ EUFOR'JET FUEL MANNINQV2012-SVW1

Th*a*r* Albad Contracting O A c * ( T A C O ) S*njJ*vO n*rrv*r*va d o d « * l * ugovor j a ualug* drUnbuc** * ^ o n i » o g gonva unuUr K a m p * B u b w G l * * n i S u b E U F O R a Komp<«lna t*nd*rf*a doliumantaoi* f* ooatuama u H O E U F O R Buttnr C * m p Krl*% BMg 2 2 S > « m M * b * p r * u i * t * M • V * d * o i w « b a d r * » * wr*rw *utot>h,*njf - pod Mnd*r* Krajrv ro* I * podno**nf* p o n u d * r* 0 5 Novombar 2012, I t O O a a * S v * m o g u c * dodatn* MBrimgpM m piHaandriafpaanai bie* tafcodi* o b m % » n a n a gor* pomanutom w * b M u

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove: •SSS - Radno iskustvo najmanje 2. godine - Sposobnost timskog rada Dokumentacija koju je potrebno dostaviti: - Fotokopija diplome (neovjerena) - Biografija sa fotografijom Prijave slati na adresu: ASTRA d.o.o Sarajevo, ul. Zelenih beretki br. 11., 71 000 Sarajevo (trgovina ASTRA), poštom ili lično. Kontakt telefon: 033/727-050. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

s

p

o

r

t

Dnevni avaz, ponedjeijak, B. avgust/kolovoz 2012.

K

O

Š

A

R

K

A

M i r z a

T e l e t o v i ć ,

k a p i t e n

i

n a j b o l j i

i g r a č

r e p r e z e n t a c i j e

B o s n e

i

H e r c e g o v i n e

P l a s m a n s m i o
N a š p o d m l a đ e n i tim posjeduje m n o g o

n a u
je tu da je

E P

n e

b i

d o ć i
energije, a selektor P e t r o v i ć

o i t a n j e
usmjeri na pravi kolosijek • Iz Netsa mi se r e d o v n o javljaju

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u samu završnicu priprema uoči predstojećih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. godine u Sloveniji. Naš tim izgleda sve bolje iboljeizutakmiceuutakmicu, što se moglo vidjeti i na turniru "Adecco Pokal" u Ljubljani, na kojem su nastupile još reprezentacije domaćina Slovenije, zatim SrbijeiHrvatske.
l u h o u i ć : M

U glavnom gradu Slovenije razgovarali smo s pogonskom snagom našeg t i ma i kapitenom B i H M i r zom Teletovićem, koji za "Dnevni avaz" potvrđuje da bh. reprezentacija, kako se bliži start kvalifikacija (15. avgust),ulaziuformu.
Bliže se kvalifikacije

- Svaki dan imamo sve više iskustva, što više igramo zajedno, boljeupoznajemo jedan drugoga. Lakše je
i r z a j e

u

r

h

u

n

s

h

a

h

i

a

s

a

Nakon susreta s reprezentacijom BiH u Ljubljani, selektor Srbije, legendarni Dušan Ivković prokomentirao je za naš list igru bh. tima. - Imate izuzetno talentiranu reprezentaciju, koja je napadaćki orijentirana. Danas nikome nije lako, a pogotovo ne Srbiji, koja gaji jaku odbranu, dati 91 poen, kao što ste to vi nama uradili. Vaš Mirza Teletović je igrać vrhunske klase, a Elmedin Kikanović je sjajan na postu, dok Nihad Đedović može probiti svaku odbranu. Sve u svemu, Aco bi mogao daleko dogurati s bh. timom ako nastavi ovako raditi - zaključio je Ivković, koji je ove godine s grčkim Olimpijakosom postao prvak Evrope.
B h . t r e n e r n a k o n

igrati s Nihadom Đedovićem, Zakom Rajtom (Zack Wright), Elmedinom Kikanovićem i s dosta mlađih košarkaša koji i znaju igrati i imaju volju za dokazivanjem. Rezultat toga su naši dobri nastupi - ističe Teletović. O snazi sadašnjeg bh. t i ma u odnosu na prethodne godine Mirza je bio veoma jasan. - Imamo dosta podmlađen tim, koji posjeduje mnogo energije, a, naravno, selektor Aco Petrović je tu dajeusmjerinapravikolosijek i onda sigurno neće biti problema da ostvarimo ono što smozacrtali. Na pitanje javljaju l i mu se iz novog kluba Bruklin netsa, naš kapiten se nasmijao i dodao: - Pa zovu, redovno m i se javljaju, kontrolišu da vide je l i sve uredu, da ne bi bilo nekih povreda, ne dao Bog, i tako to. Uglavnom, sve je O K i jedva čekam da zaigramuNBAligi.
S v e je na n a m a

Ivković: Srbiji nije lako dati 91poen
T u r s k e k a r i j e r u

Kada je riječ o prognozi uoči kvalifikacija koje nas uskoro očekuju, Teletović je oprezan, ali ne dvoji da imamokvalitetzaEP. - Sigurno je da će biti teško, svi danas igraju košarku, tu prije svega mislim na Gruziju, koja igra veoma dobro i ćijih smo nekoliko utakmica zajedno gJedali i analizirali sa stručnim štabom. Naravno, sve je na nama, treu U k r a j i n i

ba da igramo što je bolje moguće i mislim da neće biti problem da se plasiramo u
J o š d u l j e

Sloveniju-kažeTeletović. Imali smoodređenihproblema s povredama pojedip r o u i e r e

Planirano je da se naši reprezentativci danas iz Ljubljane vrate u Sarajevo i nastave pripreme. Pred bh. selekcijom su još dva kontrolna susreta u našem glavnom gradu, 8. i

10. avgusta s Austrijom i Portugalom. Potom ćemo 15. avgusta na startu kvalifikacija u grupi D ugostiti Latviju u đvorani "Mirza Delibašić".

nih igrača, tako da je našem selektoru Petroviću sada veoma sužen izbor. Prema r i jećima Teletovića, to ipak ne bi trebaobitiproblem. - Povrede su, nažalost, sastavni dio igre, ali mislim da nas ne bi trebale omesti. Imamo dobar podmladak i uvijek dobijemo nekoga novoga, nekoga ko je spreman da se bori za reprezentaciju svoje zemlje - zaključio jeTeletović. A.HAMZIĆ

n a s t a v l j a

Samir seieshouić u Azoumašu
N e k a d a š n j i reprezentativac BiH napustio F e n e r b a h č e Ulker

R e p r e z e n t a c i j a i z g i e d a d o b r o

Samir Selesković je protekle skoro dvije decenije proveo u turskoj košarci, prvo kao igrač, a potom i trener. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine je prvih pet trenerskih godina radio u Tofašu iz Burse, isto toliko proveo je i u tamošnjem najvećem klubu Fenerbahče Ulkeru, gdje je asistirao Bogdanu Tanjeviću iNevenuSpahiji. No, ovog ljeta odlučio se na novi izazov i prihvatio, kako kaže, potpuno iznenađujuću ponudu srbijanskog stručnjaka Aleksandra Kesera da mu bude prvi po-

moćnik u veoma jakom ukrajinskom prvoligašu Azovmašu. Ekipi će se priključiti sredinom avgusta. - Fener je doveo Italijana Simonea Pjaniđanija (Pianigiani), koji je napravio svoj stručni štab, a ja sam bio na pragu angažmana u jednom drugom turskomklubu,gdje bih bio glavni trener. Međutim, iščeku jući realizaciju ovog transfera, javio m i se Keser i , moram priznati, nisam se puno dvoumio. Objektivno, čovjeku mora imponirati kad te neko ko je pet godina radio s jednim Duškom Vujoševićem u Par-

tizanu, a zatim s Dušanom I vko vićem u01impijakosu,s kojim je postao prvak Evrope, pozove u svoj stručni štab - kaže Selesković (42 godine) i dodaje da je do tada s Keserom kontaktirao samo kroz međusobne utakmice njihovihklubovauEvropi. Dodatni razlog odlasku u Azovmaš ječinjenica da je r i ječ o veoma kvalitetnom klubu, koji će igrati drugo po snazi evropsko takmičenje (Eurokup), zatim jaku regionalnu VTB ligu i nimalo naivno domaćeprvenstvo. Dolazak Seleskovića doprinio je i transferu jednog

Selesković. Poziv iz Ukrajine

bh. igrača u Azovmaš, reprezentativca Nemanje Gordića, koji ćepokrivati pozicijeplejaibek-šutera. - Gordić je ozbiljan igrač i planirano je da bude jedan od nosilaca tima- rekao je Seles-

ković, koji je ovog ljeta bio i trener u mladoj reprezentaciji Turske (U-20), kojoj je, kako kaže, za koš izmaklo četvrtfinale Evropskog prvenstvauSloveniji. E.J.

Selesković je igrao za reprezentaciju BiH u njenom debitantskom nastupu na EP-u 1993. u Njemačkoj, dok je u stručnom štabu bio angažiran u ciklusu kvalifikacija za EP 2007. kao pomoćnik tadašnjeg selektora Nenada Markovića. - Današnja reprezentacija, koliko sam vidio u pripremnim mečevima, izgleda veoma dobro. Drago mi je što su nosioci tima postali igrači koji su u naše vrijeme, prije 5-6 godina, dobili šansu, kao što su Mirza Teletović, Nihad Đedović i Elmedin K i kanović - kaže Selesković.

3

2

Diišvii n«?. pt..|-fitlfii.-k £" V \ g~\ § * T 6.avgust/kolovoz2012 L

3

3

Zbog

nemara

Željine

administracije

Ž E L J E Z N I Č A R

Amar

Osim

nezadovoljan

predstavom

u

Travniku

u

m

a

i

o

3

:

0

z

a

i

r

a

u

n

i

h

S a m i s m o hriui š t o nismo
razmiSljati o tome da neko bojkotira nekoga u timu s Grhavice, no neće biti da jclaku. "Plavi" su na oivaranju Premijer lige gostovali na njima uvijek neugodnoj Piroti,autakmicasTravnikom završcnajebezgolova. Uteg na leđima Trener Amar Osim kaže da su za takav ishod sami kri-

s

l

u

z

d

e

n

i

m

r

e

z

u

l

t

a

t

o

m

!

Brković bio uvršten u ekipu iako ima tri žuta kartona
Subotnja utakmica na Piroti izmedu Travnika i Željezničara kasnila je četiri minuia zbog sastavljanja zapisnika koji od ove sezone podatke 0 igračima povlaćidirektnoizNSBiH. Iz protokola na Piroti kaSnjcnjc su obrazložili i tim što su predstavnici ekie pe s Grbavice spisak igrača dostavili pred početak susreta. Tako je delegat Goran Skoko iz Ljubuškog sudiji Ognjenu Valjiću i predslavnicima ckipa dao da zapi^ n i k potpiŠu n aknadno.
s

podijedili

Ovakvu utakmicu prije dva mjeseca dobili bismo 3:0, ali bilo je nenormalno vruće

Skoko i VaijiC: Otkrlti grešku jesto zapisnika, dobili foto- upozorenje da on ima tn Čolića, što je spasilo Želju eventualn og poraza službekopirane pojedinaćne sas- žutakartonaE tavc ckipa kojc m dclcgatu Brković je Ijetos na Gr- nim rezul tatom 0:3. predali službeni predstav- bavicu stigao iz Veleža, a Kada su u Travniku nici. Ipak, ono što je najza- Zcljina administracija jc čuli za slučaj s Brkovićem, nimljivije prilikom sasta- kartone propustila eviden- ipak su rckli da im jc draži vl j an j a zapisn ika ko d unosa tirati. Stoga je nabrzinu, hod osvojen na terenu neimcna igračiL Zcljc^.ničara umjesto Brkovića, u zapis- go pobjeda za zelenim &toDanijala Brkovića stiglo je nik uneseuo ime Llvira lom. S.PJNJO
Travniku b o d protiv Željezničara

vi.aliiobiašnjiiVLi JL^ jt pakle-

Ovacije cijele Arene potvrda su da navijači nisu zaboravili Edinov doprinos
Gostovanje engleskog pr- skom uspjehu kluba :gra- Džeko. dreden. vaka Mančesler sitija pred- daautomobila. Siti je pobijedio sa 2:0 - Treba pričekati do sep^tavljidojciiriivi iiraZiiikfuJVelikeovacije Džekipot- goloviina Serhija Aguera tcmbra da vidirno hoću li bala u njemaćkom Volfsbur- vrda su da navij ači Volfsbur- (Sergia) i Jaje Turea (Yaya ostati ovdje. Još sam igrač gu, ali vrhunac U[akmiec dc- ga dugo ncće zaboraviti Tourc), a činjcnica da jc Manćestcr sitija, ali ako sioseu75.minuti. našeg napadaća, svog najbo- počeo susret s klupe, dok su dodu Robin van Persi (PerPclnacsl minllta prije Ijeg strijelaca u historiji, ali u startnoj po&tavi bili Ague- sie) ili neka druga poro i Karlos Tevez (Carlos), jačanja, vidjct eemo šla ćc se niti k raj a su 5 reta, v i £ e 0 d 40.000 onnjih. navijaća Volfsburga na no- Volfsburg je jos u mom Edinu ne obećava mnogo desfti. gama je pozdravilo ulazak sreu, Bio sam ovdjc tri i po prcd narcdnu stzonu, Znam da jc Milan o&Iao Hdina Džeke, fudbalera ko- godine i boravak krunisao Stoga su njemaćki novi- bez dvojice najboljih igrača i, ji jc 2008, godinc, uz Zvjcz- osvajanjcm [itulc pnaka nari s pravom postavili pila- i&kreno, ne bih imao ništa d ana M i si m 0 vi ća i Grafi t ea, NjemaČke. Lijepo se vratiti nje Džekine budućnosti, ali proiiv italijanskcligc - rckao najviše doprinio hislorij- na ovaj stadion - rekao je naš napadač ostao je neo- jeDžeko. (M.T.)
Uspješan start "Rođenih"

T

r

i

p

o

g

o

t

h

a

n

a

u

i

s

e

o

d

na vrućinabila još jcdan uicg na leđim a pr^'aka B iH. - Izasli smo na leren kao da če pohjeda doći s m od a a sebe, nadali smo se da će se nešio dcsiii ick [ako, Možda je nekad i to dovoljno za trijumf, ali ovogapulanije bilo Nijcbihi dgrcsivnosii,srvorili smo tri-četiri prilike,po jednu svakih dvadcbctminuta, Da smo deset puta priprijciili, dali bismo nckoliko golova, ali hilo je tanko i Adiiovtč u dusiu s odbrdnom domaćiua: Iskše bilo braniti se uego nopadati pored toga šlo s o imali Prijcdvamjcsccadobili bis- alidobro, Bilo jc5[Varnopa- dodajc m ors^aiiizii-ali, Lckjh i psiinjeprostora da ponudimoviše. mo ovakvu utakmicu 30 kleno vruće - govori Osim :> - Sunce je otišlo pola sata rali se,a to zahtijevakudikapri je kraja i zaisla se vidjelo mo manjc cncrgijc ncgo kad koliki je teret spao s igrača, nasto j ite napadati. p p o t i u B o p c a u b o l i i m u u l e t i m a ali tadaje većbilo kasno isZelio bih pohvaliti doirošili imo 6 » rilam jc bio mačina na gostoprimstvu, c Menadžer Željc^iLićiiia u holjim uvjetima. Ligi prvaka, oćekujući da usporem bili su korektni, sudija je, svjestan je da će igračima - Igrat ćemo meč u s to nekad vrati u našu e izuzimajući dvijc-tri vjcrutrcbati vrcmcna da 6 opo- vcčcmjcm tcrminu, na bo- korist, do novc prilikc moc Teže je napadati jem nenamjerne greške, bio rave od bolnog ispadanja ljem terenu. I morat ćemo ramo zapeti devet mjeseci. Rcalno, u onakvim u&lo- vrlo dobar, Tcrcn jc [akodcr od Maribora u prctkolu Li- biti bolji. Nadam se da su Inače, kakvi smo, uvijek vima mnogo je leže napadati hio Hjep, a amhijent za hh. ge prvaka, ali več protiv igrači toga svjesni. Koliko malo fali da se sve ras- nego se braniti. Travnik je uslove na visokom nivou - riBorca oćekuje boljupartiju, god s o imali m padne. A.Č. dobro stajao, skupili s se, jećisuOsima. u
r s

u

e

z

i

r

i

'

b i l l

r

a

u

n

o

p

r

a

u

n

l

s

a

h

t

u

e

i

n

i

m

p

r

u

a

h

o

m

1

Slaven 4 0 s t e p e n i c e l z i l o u i h u G r a d a

Musa,

trener

G O Š K - a

Fudbalcri Vclcža su novu sezonu u Mostaru otvorili "tricom" proliv Radnika iz Bijeljine. Osvojili su tri boda,postigli su tri gola, Čisia, zaslužeua pobjeda, koja je možda čak u završnici mogla biti i uvjerljivija. "Rodeni" > prvi {?ol p o ti iili i p rvc oz u s biljnijc akcijc i onda stali. G k su dopustili gostima iz a Bijcljinc da uzmu zraka, da s oporave i dva puta ozhilje nijezaprijete. U drugom poluiremenu, tačnije nakon prekida koji jc potrajao cijclih 1 6 minuta, Velež je zaigraoboIje. Trener Asmir Džafić" napravio jeprveizmjenepa je samo u pet minuta priča bilazavršcna, -Uvjeti subili nevjerovainoteški.vidjeli ste kakoje bilo vruće, vi&e od 40 stepeni Cel-Radost fudbalera Vslsza: Uvjsrljiva pobjeda protiv Raduika zijevih i zbog toga česriike i je • zasluženoosvojilitrihodaisi- ni igrom, rezultatom, ali iza- uvjetima - rekao je nakon dnoj i drugoj ckipi, Mi s o gurnomožemobitizadovolj- laganjemtihigraća u leškim utakmiceDžafić. m F.I.
T

č

c

u

s

m

o

m

o

g

i

i

č

a

h

i

d

o

b

o

d

o

u

a

Gabelski GOSK je usGradina nijcmogla ni^la pješno startovao unovoj senapraviti kroz igru pa su pozotii Prcmijcr ligc rcmijcm kušavali nabacivanjima^ ali uGradaćcu protiv novajlije su nasi stoperi bili na mjesGradinc (1:1) iz Srcbrcnitu. Imali smo na kraju i neka. Junak „I.avova™ bio je koliko zrelih situacija da Sabahudin Jusufbašić, najpotpuno okrenemo - osvrt je bolji strijclac ckipc u pritrcncra GOŠK-a Slavcna premama. Muse. Loptu mu jc na oiprilikc Sobzirom na 10 da su bili 40 metara od gola spustio hez osmorice igrača, to je z a glavom košarkaški visoki Gabeljane izvrstan rezultat. Andrija Milinković* Jusuf- Stvamo & ovaj rczultat c bašić povukao i s dvadesetalc mora okarakterizirati kao mc[ara pogodio za konaćnih friusa: Zadovoijan i remijsm smo imali velikih uspjeh jer ItL na. Poslije gola JusufhaŠiča problema s izostancima - Na terenu je loizgedalo dobro s o kontrolirali igraća. Vrlo bitno je da smo m solidno, pogotovo u drugom utakmicu,pogotovo n S za- krcnuli s pozidvnim ishoaa dijelu. Istina, uprvom polu- dnja linija koja je dobivala domutakmičenje-izjavio je Musa. Er.B. vrcmcnu jcbila bolja Gradi- ivc zračnc duclc

Pirota: Popovič tTravnik) htnedu Kerfe i Jamaka Nogometaši Travnika na kle, pokvari li gos I u j uči nav i- pošii'vali moja uputsiva i ?aotvorenju sezone remizirali jaći koji su polomili 76 stoli- [o 5mo bili po[puno ravnoP i a t m c e n n e i s h u s t u u (0:0) su u subotu na Piroti ca. Na terenu je bilo korek- pravan protivnik šampionu. protiv Zcljcznićara, pa mogu tno i borbcno pasu,porcd ncSrcbrcnička Neki od naših momaka biti zadovoljni s obzirom na koliko prilika na obje strane imali su po dvije-tri uloge na Gradinajenastato da su ugostili prvaka i os- nedoslajali samogolovi kako tei'enu i zadivljen sam koliko dionu Banja IlivajačaKupa BiH. hi utakmica dobila potpuno su Uipjcli d ih ispunc po diauGradaćcuu a susrelu s ekipom onakvoj vrućini. Žao mi je Otežavajuća okolnost za prolazuu ocjenu. GOŠK-a iz Gaobjc ckipa bila jc vclika spa- Ovu uiakmicu vcć smo satno &iu stno dobili vcliki bele prokockala rina, jer je temperatura to- arhivirali, ali morain istači broj kartona,od kojih jevi^e odlićnu priliku kom utakmice iznosila 3 da smo je odigrali borbeno i od polovine zbog prigovora, 5 danastartu sezostepeni Celzijevih, So je taktički inudro sobzirom na ito moramo is>pravi[i ubut ne uknjiži tri bouman jilo k vali tet igre. to da nismo bili kompletni. duće - rekao je Nermin Bašić, da, Tribincsu bilcgotovu po- Moratn pohvaliii svojc S[ratcg "Vczira", Iakosusegospunjene i ambijentsu, done- igraće koji su u cijelosti isPINJO ti izGdbclcpokazalikaoćvrstpro- Detalj h Gradatca: Gužva pred goiom GGŠK-a Zđravko Šaraba donio bodove Leotaru uvnik, Gradina je bila domi- nijemiakmičarskomrangu nantniji suparnik, a d su na- Zbog nedostatka premia kon vodećegpogotkaMuame- icrli'ja^kog iskustva, ali i ra Zoletića sttijelci imal i malo činjcnicc da irojica na^ih B i t ć e m o j o š b o i j i više koncentracije i iskoristili igraća, koji su bili u blizini Trebinjski premijerli- Ijan n_. jm igrom i pobjeVjerujemdaćemo,kako brojnc prilikL\pitanjc pobicil- ^[rijclca izjcdnačujućcg po- gaš je na otvaranju ovogo- dom. Nismo imali baš pu- prvenstvo bude odmicalo, nika moglo je biti ri jeseno još ugotka Sabahudina Jusuf- dišnjc sczonc odličiioiTi e pn'om poluvremenu. bašića, nisu išla u blok, pri- igrom na svom stadiouu na pošto sucna da s uigramo biti još uigraniji i bolji i da igrači tokom pri- nas očekuje jedna dobra mili - S obzirom na lo da jc ovo smo gol s udaljenosti od Policama doiao do pobjcdc prema non-stop pristizali polusezona - ističe Zdravbilanašapn'autakmicau Pre- oko 20 metara koji nas je nad veoma dohroin ekipom i mogu slobodno da kažem ko Šaraba, strijelac pogotkoštao dva boda - isiičc Sa- Zrinjskog. mijer ligi, naši igraći su bih da smo odlično odigrali kazapobjedu(l:0). pod utiskom atmosfere koja mir Adanalić, trener Gradi- Viic iam ncgo zadovu- prvuutakmicu. V.P. O.Al vladana utakmicama u najelil- ne.
; s

Gradina remizirala

protiv

GOŠK-a

3

4

Dnevniavaz, ponedjeljak, 6. avgjsfkolovoz2012.

s

p

o

r

t

Š A H 0 V S K I

M 0 Z A I K

Z a v r š e n

4 5 .

t r a d i c i o n a l n i

f e s t i v a l

u

š v i c a r s k o m

B i l u

Pobiledio uang
Prvi Kinez koji je ostvario trijumf na turniru ekstra klase

Hao
turniru morao savladati Bakroa, ali je Francuz uspio održati slabiju završnicu, iako je u jednom trenutku Norvežanin propustio forsiran dobitak. Drugo mjesto za Karlsena nije neuspjeh, naprotiv, u Bilu je osvojio 5,8 poena i na tekućoj rejting listi Karlsen sada ima 2.842,8 poena, što je osam poena manje od rušenja rekorda „svih rekorda" od 2.851 poen Garija Kasparova. I ovaj rezultat pokazuje da je Norvežanin najbolji igrač svijeta, iako fbrmalno titula prvakanijeu njegovim rukama. Dobro je igrao i Nakamura, koji se s osvojenih 5,4 poena popeo na Šesto mjesto liste najboljih, a veliki progres pokazao je i 18-godiŠnji Giri sa osvojenih 19poena,štogasnedavno osvojenih 14 na Prvenstvu Holandije čini rekorderom ovog rejting perioda. Inače, u Bilu su igrali Magnus Karlsen (Carlsen, Norveška, 2.837), Hikaru Nakamura (SAD, 2.778), Aleksandar Morozevič (Rusija, 2.770), Vang Hao (Wang, Kina, 2.739), Etien Bakro (Etienne Bacrot, Francuska, 2.713), Aniš Giri (Anish, Holandija, 2.696) i Viktor Bologan (Moldavija, 2.732).

Sokolov: Dobar nastup
„ P o l i t i k e n C u p " u K o p e n h a g e n u

Pripremtt: MuhamedBORIĆ, međunarodni majstor Kinez Vang Hao pobjednik je „Accentus" velemajstorskog turnira, koji je igran u okviru 45. tradicionalnog festivala održanog u švicarskom Bilu. Šest pobjeda, jedan remi i čak tri poraza je fantastiČan skor ovog 22-godišnjaka i potpuno zaslužen trijumf prvog kineskog igrača koji je osvojio jedan turnir vrhunske klase.
Novo bodovanje

s

o

h

o

l

o

u

n

a

d

l

o

b

i

t

r

e

ć

e

g

m

j

e

s

t

a

U glavnom gradu Danske Kopenhagenu, kolo prije kraja tradicionalnog turnira koji se igra pod nazivom „Politiken Cup", u vodstvu su velemajstori Ivan Ceparinov (Bugarska, 2.677) i D ž o n i Hektor (Svedska, Jonny Hector, 2.530), a za pola poena zaostaje grupa od 11 igraca, među kojima je i Ivan SokoS v j e t s k o j u n i o r s k o

lov, nekadašnja perjanica bh. šaha. Jedini bh. predstavnik Jasmin Bejtović se sa šest poena nalazi na 42. mjestu. Na turniru nastupaju 292 igrača iz 24 zemlje svijeta, a među njima su 22 velemajstora i devet m e đ u n a r o d n i h majstora. Nagradni fond iznosi 35 hiljada danskih kruna, a prva nagrada je 20.000.
p r v e n s t v o u Atini

Time je Vang ušao u šahovsku historiju i postao nacionalni kineski heroj. Za potcijeniti nije ni njegov rejting dobitak u Bilu, koji iznosi nevjerovatnih 16,4 poena, što ga dovodi na 15. mjestonalisti najboljih igrača svijeta. Ono što izaziva polemike u šahovskom svijetu jeste da je

Bil: Nakamura u partiji protiv Vanga Vang pobijedio zahvaljujući sistemu bodovanja, jer su se za pobjedu davala tri poena, pa je tako Vang sakupio 19 poena, dok je prvi rejting igrač svijeta Norvežanin Magnus KarIsen (Carlsen) ostvario četiri pobjede, šest remija i , ne osjetivši gorčrnu poraza nijednom, sakupio 18 poena.
Blizu rekorda

S

l

a

b

s

t

a

r

t

n

a

š

e

g K o n a č a n p o r e d a h

p

r

e

d

s

t

a

u

n

l

h

a

J

e

f

i

ć

a

U prijestonici Grčke Atini igra se Svjetsko juniorsko prventvo, gdje se okupilo 130 šahista iz 54 zemlje, a među njima je 13 velemajstora i 33 međunarodna majstora. Oni će odigrati 13 kola po Svicarskom sistemu, a prvi nosilac je kineski velemajstor D i n g Liren, koji je aktuelni prvak Kine, s rejtingom od 2.695 poena. Nakon t r i kola devet igrača ima maksimalan rezultat, a Liren ima pola boda zaostatka. Bh. predstavnik Srđan Jefić imao je vrlo loš start, pretrpio je dva poraza i uz jedan remi nalazi se na 118. mjestu.

Vang 19, Karlsen 18, Nakamura i G i r i po 16, Bakro 7, Bologan 4. Poredak po tradicionalnom

sistemu: Karlsen 7, Vang 6,5, Nakamura i G i r i po 6, Bakro 3, Bologan 1,5.

Da se bodovanje vrŠilo po tradicionalnom sistemu, pobjednik bi bio Karlsen, koji bi tada imao 7, a Vang 6,5 poena. Bilo kako bilo, ostaje zabilježeno da je Vang Hao osvojio45. izdanjeBila. Odluka je pala u posljednjem kolu, kada je Vang relativno brzo dobio Girija, nakon što je ovaj napravio grub taktički promašaj u ranoj fazi partije. Karlsen je za pobjedu na
p a r t i l e

i z a b r a n e

Jelić: Remi i dva poraza

- Giri (Grinfeldova indijka) l.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Da4+ Ld7 5.Db3 dxc4 6. Dxc4 a6 7.d4 b5 8.Db3 c5 9.dxc5 Lg7 10.e40-0 ll.Le2 Le6 12.Dc2 Sbd7 13.Le3 TcS 14.Tdl b4 15.Sd5 Lxd5 16.exd5 Sxc5 17.0-0 a5 18.Lb5 Sce4 19.Lc6 Dc7 20.Tcl Sd6 21.De2 Sf5 22.Lc5 Lh6 23.Tc2 Tfd8 24.Tdl e6 25.dxe6 Txdl + 26.Dxdl fxe6 27.La4 Dd8 28.De2 Sg7 29.Se5 Se4 30.Sc6 Txc6 31.Lxc6 Sxc5 32.Txc5 1-0 Nakamura - Vang (Engleska) 1x4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 c6 4.Sf3 e4 5.Sd4 Db6 6.Sb3 a5 7. d3 a4 8.Le3 Dd8 9.Sd2 exd3 10.Sxa4 d5 l l . L b 6 De7 12.Lc5 Dc7 13.Lxf8 Kxf8 14.Db3 Sbd7 15.cxd5 Da5 16.dxc6 bxc6 17.Sc3 Sc5 18.Dc4 Sd5 19.Sxd5 cxd5 20.Df4 Se6 21.Dd6+ Kg8 22.e3 La623.Lg2Td824.De5 h5 25.h4 Th6 26.a3 Db6

s a u a n o u i ć

p o b j e d n i h

u

š i p o u u

• U Sipovu je održan turnir na kome je nastupilo 36 igrača. Odigrano je devet kola po Bergerovom sistemu uz tempo igre od 15 minuta po igraču. Prvo mjesto osvojio je banjalučki međunarodni majstor Aleksandar Savanović, dok su pola poena manje imali međunarodni majstor i Vitomir Arapović i Vlado Jakovljević te velemajstor Milan Vukić.

27.b4 d4 28.e4 Sc7 29.0-0 Te8 30.Dg5 Sb5 31.Sb3 Sc3 32.Sd2 Dd6 33.Sf3 Sxe4 34.Tfel The6 35.Dxh5 d2 36.Tedl Le2 37.Da5 Lxdl 38Txdl Sxg3 39.Txd2 Tel + 40.Sxel T x e l + 41.Lfl 0-1 Karlsen - Bologan (Volški gambit) l.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 g6 6.Sc3 Lxa6 7.e4 Lxfl 8.Kxfl d6 9.Sf3 Lg7 10.g3 0-0 l l . K g 2 Sbd712.De2 Db6 13.a4Tfb8 14.Sb5 Se8 15.Lg5 Dd8 16Ta3 Sb6 17.b3 Dd7 18.Ta2 f6 19.Lcl f5 20.exf5 gxf5 21.Tdl Sf6 22.De6+ Dxe6 23.dxe6 Se4 24.Sh4 c4 25.bxc4 Sxc4 26.Sc7 Sc3 27.Sxa8 Sxa2 28.Sc7 Sc3 29.Td3 Tc8 30.Sb5 Sxb5 31.axb5 Tc5 32.Tb3 Sa5 33.TblLd4 34.b6 Sb7 35.Tb4 Lxf2 36.Kxf2 Tc2+ 37.KB Txcl 38.Sxf5 T f l + 39.Kg4 Sc5 40.b7 1-0 Bologan • Vdng (Sicilijanka) l.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4cxd4 4.Sxd4Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5
p o j e d i n a č n o g

7.Sb3 Le6 8.f3 h5 9.Dd2 Sbd7 10.Sd5 Lxd5 ll.exd5 Dc7 12x4 b6 13.Tcl g6 14.Le2 Lg7 15.0-0 0-0 16.Sal a5 17.Sc2 Sc5 18.Sa3De719.Sb5 Sfd7 20.Tcel Tfc8 21.b3 f5 22. L d l Sf6 23.Lc2 Kh7 24.h3 Tf8 25.a3 Tac8 26.b4 axb4 27.axb4 Scd7 28.Lb3 Sg8 29.f4 Sgf6 30.Sa7 Ta8 31.Sc6 De8 32.Lc2 Ta2 33.Ddl Da8 34.fxe5 dxe5 35.Se7e4 36.c5 bxc5 37.bxc5 Da3 38.Lbl Tb2 39.Dcl TfbS 40.Te2 Se5 41.Txb2 Txb2 42.Ld4 Dg3 43.Lxb2 Sf3+ 44Txf3 exf3 45.Dd2 Sxd5 46.Sxf5 f2 + 47.KT1 Dh2 48.Kxf2 Lxb2 49.Dh6+ 1-0 Bakro - Nakamura (Slavenska) I.d4d5 2x4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 e6 5x3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.Ld3 dxc4 8.Lxc4 b5 9.Ld3 Lb7 10x4 e5 ll.dxe5 Sxe5 12.Sxe5 Lxe5 13.f4 Ld414x5 Sd5 15.Se4 Sb4 16.Db3 Sxd3+ 17.Dxd3 0-0 18.Sd6 Lc5 19.Le3 Lxd6 20.exd6 Dh4+ 21.g3 Dh5 22.Tcl c5 23. Txc5 Dh3 2 4 T g l Dxh2
R u s i j e

25.Tc2 Dh3 26.Tc7 Lf3 27.Kd2 De6 28.Lc5 Lg4 29.b3 Lf5 30.Tel D x e l + 0 - l Nakamura - Bologan (Volški gambit) l.d4 Sf6 2x4 c5 3.d5 b5 4xxb5 a6 5.bxa6 g6 6.Sc3 Lxa6 7x4 Lxfl 8.Kxfl d6 9.Sf3 Lg7 10.g3 0-0 l l . K g 2 Sbd7 12.a4 Db613.De2 Tfb8 14.Ld2 Se8 15.Thbl Sc7 16.Sdl Da6 17.Dxa6 Txa6 18.a5 f5 19.exf5 Sxd5 20.fxg6 hxg6 21.Ta4Sb4 22.Se3 Tb5 23.b3 e6 24.Lxb4 Txb4 25.Txb4 cxb4 26.Tcl Sc5 27.Tc4 Lc3 28.Sdl Sxb3 29.Sxc3 bxc3 30.Txc3 Sc5 31.Ta3 e5 32.Sd2 d5 33.Sf3 Sd7 34.Sel Sb8 35.Tb3 Sc6 36Tb6 Txb6 37.axb6 Kf7 38.b7 Ke6 39.h4 Kd6 40.g4 e4 41.h5 gxh5 42.gxh5 Kc7 43.h6 Se5 44.h7 Sf7 45.Kg3 Kxb7 46.Sc2 Kc6 47.Kf4 Kd6 48.Kf5 Ke7 49.Kg6 KfS 50.Kf6 Sh8 51.Sd4 Ke8 52.Kg7 Ke7 53.Kxh8 Kf8 54.Se2 Kf7 55.Sc3 d4 56.Sxe4 d3 57.Sd2 Kf8 58.Sf3 1-0

P r o b l e m broj 5 7 7 1
N. m a t P e t r o v i ć , u tri 1 9 4 6 p o t e z a

S t u d i j a broj
V. Kozyrev, l

577
1 9 8 7 S u p e r f i n a l e

p r v e n s t v a

Bllell u u c e

d o b i u a F a u o r i t i o p r e z n i n a s t a r t u

Problem 576:1.S/4 Lg4 (1...U3 Sludiia576: 1.Tc8 Ka2 2.Se6Le33.Sxc5#;1...Le2 2.Tb8Ka3 3.g3 Ka4 4.Kf4 2.Se2 Db7 3Sg3#; L.Lb52.Sb5 Ka5 5.g4Ka6 6.g5Tb4 Db73.Sg3#; 1...Db72.Sd3De7 7 Kg3Tb8 8.g6 LI7 9.Th8 3.S12#) 2.Sd5 Tab2 3.St6# 1-0 LgG 10Th6 1-0

U Moskvi je počelo superfinale pojedinačnog prvenstva Rusije za 2012. godinu i to i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Na svakom turniru učestvuje po 10 igrača, koji će odigrati devet kola po Bergerovom sistemu. Muško finale je ujedno i najjače individualno nacionalno prvenstvo na svijetu, i iako ne igraju svi najjači ruski igrači, srednji rejting turnira iznosi vrtoglavih 2.699,2 po-

ena, što je 18. kategorija FTDK Svega dva poena ga dijele od 19. kategorije FIDE. Prvi nosilac turnira je peti igrač svijeta i rapid prvak svijeta Sergej Karjakin (2.785), a igraju još i brzopotezni prvak svijeta Aleksandar Griščuk (2.763), aktuelni prvak Rusije i pobjednik SvjeIskog kupa 2011. Petar Svidler (2.749). Osim njih, tu se nalaze i aktuelni prvak Evrope Dmi-

trij Jakovenko (2.722), omladinski prvak svijeta 2010. Dmitrij Andrejkin (2.715), Nikita Vitjugov (2.705), ruski prvak iz 2006. Evgenij Aleksejev (2673), prvak Evrope iz 2011. Vladimir Potkin (2.651), te sedmi i 16. s rejting liste najboljih juniora svijeta Sanan Sjugirov (2.635) i D a n i i l Dubov (2.594). Odigrano je prvo kolo u kojem su favoriti bili oprezni,

Karjakin: Kandidalza titulu dok su jedine pobjede ostvarili Aleksejev protiv Vitjugova i Andrejkin protiv Potkina.

o g l a s i

D n e v n i 3 V 3 Z ponedjsljak. (: avgusVkQlovnz2C1? 3 5

'MIPROS" d.d. u rtotadu. S*ra*rvo Ul * F*t»M B»**t*fCWĆ« bf m

•ra*IS0ltUtS)707Si S*ratovo. 06.01 2011 fodtne 101

*U n i m i a 151, 10). •
duMa. M

Uman*

o itrit|n<j™ peMupku U M t l 01 M H 1«

noMn« ftJM*

b>

j-tVOT

< U/ML

oUh*»

flmp'iDn« povVrrttoo < — M

I I Uvtt)U|nom fo6l>a 0*n» 27

|oOrw, o protttji v-ionn* ti*t«*wf

$mWm odbort povMrtaca o d r 1 »

1

J0 0) J O t l . fooW, M kojoj j * ouWona 0 -mBfm vrM-u w

piod*ja, Motnm ucravrm 0><W*»)K

JAVNO NADMETANJE
Z» prortffU i m o v l n « " M E P R O S " d.d. u t t a ć a j u . S a r a j r v o , u proctortjama i t e t a j n o i duJnlha u u l i d dr. F t U h i f M r b f f f M o f br. 1 / i u S a n j r v u , r» dan M 0 8 . 1 0 1 1 g o d k M ( ( M v r t a k ) , ta p o o r i k o m u 10.00 utj

S d t m o v a / a t o M o p r n a M c v i i M M f t f ( ShiJbove u i a c I M H kr J7*T. » V U Jvui Utai f l A I . tim ILtBJ. wnt 4*tti 4UM> i 4jfJ«t • CLBM r, PtnIUMIJ ,« poanajda I i aaj' I » H U M pr*upl|*nKm poatal* ivnderl a t i M o i pmatuaKajr t^SUU-ru aotaac n M f ar TTtMi /aklrutk* I p r a M | a f c « . I j l i ^ k , » p f o j t ra arttaur»a|u br II-OI IUM | ad II On » I I fatmm OaMkt Vtadi KaMMM Sarairt« br U j J J t - I l A l O - r j I J o d > 0 » » I I v l . w K j m t p ^ . j j - i - . » . * • , . Saraattu <d«*>Vajr
r 4

ta Š M M j M j i paaaft a» MMbJtl

J t V M rtwiv •» piadaj« f<.l J^.aaaaMa aVlaaaf k i p t u l t ' M t l d d Sarajrtu N U O n - A d d SaraKto <Mn«rt ul Saratliniauutihi I * lirad* , w v - * i i h imjuuaut*. Mam I M
D

IV \ "

Imovlri* n K i j n o f dutnlka w prodaat u i t j o đ r t t m ckrlnarrta • totovona: k-i aaataa-jdl

W/l\ .-.•n> tDRISA

v

DftLArSOVI
iMnuttijuton i k i P A N K R O I /vrosi PfttVMStVH S VTASMSrVO ffnAin FMH

M
.(i.w 1..,lnjU%.
t

LOT

Mran aakritBinr

•XI)
it*tV«—.. * ^aiiTK i » oakK tototellTM. katktoi

•'

.!,-,•...

c s W ) 442.44

14 1 » 1 1 1 tt, <.HVIM<.tKI

rRnovir
v/v tt i J I

. I • - . J . v-.'l.-.Ij.l,,lh « 1 * d r t a t t . , L a p u U . d t « . 117 * 1. 14

u U . I O KVJ

1

POSIOVM PHOSTOIKDIRtKrUAi ^ m n , • ! dr F a a d M B r ^ r a j r M t a b r l t . S « > n x (frtvo | ' | j I I -MrcraTAD) POSUJVNIOBJtkTl 1 FKOtOMSKO DVORtS 1 T - IJJtCALtTET S T U F TvnrattU afJat kr. H . tjrtr-rat il i i i (prworaapnktaaaja lll -Maproa " 0 . 0 ) - Upnvm j«yad» - Foatovaa tarad» - n a m a - FMjAovaa tfnda•bravanai - Ptnhjvna rartd* • lmm>* - PaiJrMua ipuda • bnttanja

M27.747jM

TninM* . : ••• fjdJtaa _ M l l i (oOrjt j Jtlll IrtJtMdl JIJITUUtii Maj tOI.IKI R—kadn «lov>no M ) MtVOO ) t ; in.oo 1 »jV^aaf^aattaak 1 »IMoMjfOl -1*071400i l tMTMM . 4 ) ITIOO rUvo »tctca aoMa n t d i m a u • urant P I I M i ftncta IKJ iktodu B J B M P I II t f a a i projbjuca I MU.-IKD. » U M J K I . A i i i i . H . U bru| T1,U | M 1<»JU. tSVJO. M«J0 MUI I ;ttuj 44.114 4?nViiAfNl

i r s v s s i i s k i roK

1 V0 I M JM

u

n »•1

MTJM 117.00 1 901.00 «M 00 iiui «t?t 00 3dJ» « « t : .XI TJ»


•M WI0 u 11/1

FSjntaK M moraju podnuctt do BKBU.JOII. tadtnr d» I S:f» u l i o.' M B ^ f M t M j j M M t M I k « J . i " J * - l K W i J i * ' l hl'>'- " [»'•>•« l » - ' . PonmV K pndaotc u uptcaccao) kotirti u r d j n i i m pncdMUki>i( Kprnaauua NJ PHMIM JMHK« lionuuji M umkt a u f a ar dobrti •k-tMjaaai MJonoatiir u M R .1. "li. ,> ja katkr. ^ljutu|iKi r u . i\đ k n J i r j Knaal pKrfll pxnlurr<j lali w lornc4rU» l.t*mjo<v«i innorjndunil Natn afotora o krpcoroil*>i U » « * b tdioajjol k | M • P«t »tlVloMJ S > " - 4 ~ 4 ' * " — ' — n|r - M m — • • . . M u n — . mjgfm.»» • Mtaj »jaaiRi l> -•• li.n i. ducklat LoaUkl u prukjtaaJB n » U n pt»f-*ir>aa|» . i . . o , . . , . - ! , . • . . • todn -

imt

- a m a a t i i d*ontat -TraJbatoMca7<iu

NMMCO

h

«

afafrv M f j n

M

«Wrat»

m\

pifa

p t M n M i radj rtvda i

riv,ujw, M | • • • n | tuj. pMumnr u UOto pnvinnu 3 P O S l O V M O I U I . h l l lfKOM>>HSK<J D V O f U S T I L O K A U T t T STUP T-.trv.irhr fVM br. J * - jatart rtntaa (pnv* raapo4aajui|a I I -St-pr™ ' D U l -raalnvaa rani l i - taaajacta - I H M »ajrada aaaaatai HM Jim jim 1 < 16.00 S » J 0 M * utttakuli*BMS.aMii

•ra-u U»a rJMupajv > pnkUfi prupnaB

mtcnm.
Loaatl

•jti tr m«tu dbratiti K*nvn*lti>) aamciji ct ul M 7 ) ) 5 o o o W . u n M 7 ) ) V f O O ) S . r M

pniMiratijv

Sjrajoo

• :-oc
MVOO IM.00 i t*>nof prdajtdjinlf

McMo>d» ta*upoa»dii*jMUiiic N t h m i kjni.vulaa ..•. n.«* |». .«-»•-. knauMi M kcMhEf 'Nctctta" M Ittmmt Dirdara br I TltKC S t n j ^ u Iknnt • ltVncf>wiii*

••

U r t a j V upttvn* <• prodavati i m m n u u okvvu lotova kao (jrlnu. I to kot

mvennati p t a a m l i
Pravo tvaU

ponuda i utmanim javnan r-acjnMUnMm k> tu II hojl na ftal Bilfjuraafl aa -daporn 01

ulrUt m |nmoni nadmrutMU bnaj>i u m o I UX vfUtt unot em 10 000.00 I M latrrMvrtovtn

PtatRJkcij«

taUfatno M 17 Of l O l I

aodtna. odnoano novac mora bM rta faafj u

2011

B0OJM l l » M I I I I I M I fotjiic i M t a c i o o m t A p o n c u t » t > > n i t u ahjtou flDS

uocnan i i r j n i i M i or jjr o * i » ' J * BOCHf i i pijtrof>tHC «M M čp • a a - , cm/at))/

Uplata ot^furanfa ta vrtj na racun broj: 1610000066*«»5M otvoran kod ttatrMtan banka, u SarafrMt. Dokat o trvrtanoj uptarJ nila^tranto. uoaarttd au dutM do»Mt*B • aro.ođtrtto Mvnof nadmvtanM, u prouortjama rtatitaof dubdka katd dr. fotana >»oVb»f)ottfc» br. 1/1, u Saratovu) H n e lakajtttno u 2f.Of.Mll2 fodlna (utorak). a putam pott« »»aJjutno la 19 011011 foalna (trtavM). t»»»Mii»u.Mil uoatjrtld «u obovornl arataatl toaaju doaunvnvncJja o bnovlnL hoja M prv^nvtt aroalaM aoauamcutMi*ia|adnota faaafjf»tajaa>aaaaa>dM tombrttcJM Jtvnof prfiuptaafi aMafrlidh pJunrnr. ponuda l uvnanof lavnof nadmataraa [u datojm M*Uti I V a v f a ' ] ui baifjovratnu naknadu od 100 KM u proflorljirna tjMCajnof d u l M U u uirj dr fctatta ar6n>capv»!a br. 1/1 u SaraMvu. M»yia)tw» đokuriMtatlM t» »rrrilkn* mola u prauntl rvakl radnl dan od Ot 00 - 1X00 taO, u pirlifti ed OtS.Of, do 27.01. 2012. fodlna. U kttom parlodu, ui prrthodnu rtaMvu n» tal. 0 i l / 1 4 « - S 2 2 . mola M IrurM I fjrltu praftad Imovtna koM ja pradmot prodajt. CMtotupn* i m o v ™ M prod»M u vtdjanom uanju l naknadne raUarrtarJkt »t rttot u v a l m t i . fotMdrtOom tovnof rttjdtotrtanM 6t t» tmatrMI ontj kof ponudt rtajvtlu oatnu, pod uakrrom da M ta okant Nu m vtt« od I t j M t J f M I otona, koju 6» n» dan odrfavonM Mvnof naOmatartto ittMjMfaljaafaji urvrdm Odbor povMratjca ttvne iMoVMtarda ta w oor.it. I ako na naantu uoMvtft rtajrninM tofan I «o)i i w n M v » rva propH«n« udovt Ufovon t* pobptdnAom |rvnof iMdmatarM M nkf/ifuM u . UfOvomu carnu. urrujnMnu ta ttno* odfurcnM. kuptt Mtovtna to Ouian pohkM u fotovom novou na raeun itttajnof dutrvKa. u r o a a j » dan«. r»6)jrajfacl od dona laUKnrnpf totvof nadmrtanM VJaofho iMlj|lllt|dJ>M| ppnallir na uplttl ponudrnu UMnu u odrrdrnom mu roku. fubi pravo n* pOvrM uototonof obaitFj^drnM, t prrdmrl prodtr* Cr brb ponudm tJIM^dtnt od dv» n*|pouotnt|* ponurJ*C» natovnom ntdrnrtaruu rtt V f M M •Mi.iiviriuim TO« m ••ctjitni

• r t j t u * t i o n o r B O B M A AJVO I « m t oouut* S r r . r v j A-jn™./ •MMnanCMMJ« » • M I m — I M I I raa I a i n « » t i n ^ M t H i f f f M M | R * " . l J u a « n i » f M I I M M M fjar u j a e i r>0* M t t*04 « • « t « . «rt}1, t n I M l * »nunminj. I M « a M m , U 4 * u ' » » H I K i . > j J W v • O M TK- lr IJTIO • V t J i J * m » MM ;•.'••

i i * n . i i « f v » M u i K i n i nauka tvltiM i teen* t >-<

n.-i«U«

"»••'» ^ .1" • »D»#» rjtn ap

i.?...

. « o o * U u M mm r i t n . 0 " « » v u m ^ *r«u •iMun ot o* tot;

»nv 2 M O O TI«M | • D Sv«

Mto » m

Aajnott n M«VNI vumv f(U-i

p,Krtr

OTO'net • tfot»ov» lAr^ifbv • prvnot* inoU kup«< Strtra n j V U i p r r m j IICJ t » o po^jdV> mtdu drJavoma pri i t k m t j IOI r|iiTiR»auitMrrjaM'«Mair«v««iianamaaaBBua«^

momu dottavtti d o U r * o ripunl»v»n(u uvjcta po otnovu i M p a M M l

•MarJbjva. • MpuruanM uthwa ta prvntonu I M takoni o poktki drattruh vtr anfi utoajiraa u U K Pravo utaSta na javnom nadnvnanju anakj Mmo r«f>ilrov»ni ponudat! UVođmto kupca u potjod B*JJfMi attovtnf UvrtJta M najUmljr u roku od » dana od dana pab|W»trdt kuooprDdajnof ufOvor* Drtatna pravfo prodato kao I itpurvrn u uv.rt* i* uorfta I ntfntr »tifu na javnont rtadrnatanju u d r t a n i w u nraiBMtt ta proda** imovtna -MCPnOT. d.d u t M a j u . Saraprvo put«m hombhMCfjt jftmog pnhupt>nt» urvorrniri pHnvtnih ponuda i utmrnof javnog rMdmrtanM- Prtaanah na prtmMnu ovft Pravfa, utavUcl jrmof ruv>rwunM mortju d* o v j n « tvohm potpnom, o (rrnu d o U l đ i U v U j u n» u n M BJ*2ffafn»i i f . i v n • rtanj*

Mapaoaaa L ' t U u i i u >va*neaa "t raMMatl »»MeMit tet M i » a i «a ara»0nt ijvaaa aarraui •«M»Ma«M«ti»vit^M»^^ti«vt'j>*^ M«toiO*a*i(j»uioairjl • d ira" Oi

Sv» oM*M rnornuru* u «*It prodlM mofu M dobru ivakof fadnof d t r u n» trkrton 0 6 ) / I9S- 1S0

larMNMtr.tr UU *>r

*~1
IrdajtfRiBt - UaluditoM • Efilt»»no»l

3

6

Dnevni avaz, ponedje Ijak. 6. avgust/kolovoz 2012.

a

u

t

o

m

o

b

i

l

i

V 0 Z I L I

S M O

Š k o d a

C i t i g o

1 . 0

A m b i e n t e

Aveasis: Nema greške proizvođača
T o y o t a B i H s e z v a n i č n o o g l a s i l a L i c n a K a r t a

Nije opoziu ueć preuentiuna honlrola
Vlasnici m o d e l a u BiH dobit ć e obavijest i p o z i v na s e r v i s , koji traje p o l a s a t a Nakon što su se ovih danapojavileinformacijekako je autoraobilska kompanija Toyota povukla 800.000 vozila zbog navodnog problema sistema kočenja, iz predstavništa japanske kompanije za B i H zvanično su se oglasili. - U cilju tačnog informiranja javnosti,osječamo da je jako bitno da se oglasimo sa provjerenim informacijama. Ono što se u medi j ima naziva opoziv u biti je dobrovoljna i preventivna servisna akcija. U konkretnora slučaju, ne posto ji problem u dizajnu niti greška u proizvodnji, ali je pri kontroli kvalitete rada u određenim servisima u Sjevemoj Americi primijećeno je da, ukoliko vozila nisu održavana na odgovarajući način, u ovlaštenim servisima, može doći do oštećenja zadnjeosovine. Iako se neradi o grešci proizvođača, Toyota je u cilju postizanja potpunog zadovoljstva i sigurnosti svojih kupaca odlučila izvršiti besplatnu kontrolu svih vozila na kojima bi moglo doći do potencijalnog problema - izjavila je Maja Đozo Viteškić iz Toyote BiH. U Bosni i Hercegovini, preventivna kontrola će biti obavljena na vozilama RAV4, Auris i Avensis. Vlasnicivozilanakojeseodnosi akcija primit će pismenu obavijest i poziv na servis. Toyota će vršiti kontrolu zategnutosti vijaka i zamjeniti dijelove zadnjeg ovjesa ukoliko bi to bilo neophodno. Inspekcija će trajati otprilike30minuta. M. T.

Prostraniji nego š t o izgleda, s k l a d n o g izgleda i s marljivim i e k o n o m i č n i m m o t o r o m , Citigo je o d l i č a n a u t o m o b i l za Nije mnogo modela koji na testiranju probude emocije. Većinom je to već viđeno i već oprobano, takoreći, rutinski obavljeno, pa da je prava rijetkost naići na nešto novo, naročito ako to novo još i priraste srcu. Upravo je tobio slučaj sa novim modelom Citigo,koji je proširio Skodinu gamu na j oŠ jedan, A00 segment. Na prvi pogled, drugi izdanak trolista VW-ovog koncerna (VW up!, Citigo i SEAT M i i ) , nije obećavao mnogo. Istina, lijep je, vjerovatno najljepša Škoda do sada, ali pogled na dimenzije govorio je da ne očekujemo ništa i da ćemo se voziti u nečemu poput trokolice, te da ćemo topokretno «nešto» jedva čekativratiti vlasniku. Ipak, nakon višednevnog grad

Dimenzije D/Š/V: 3.563 / 1.645 / 1.478 Masa: 929 kg Prtljažnik: 251 1 Motor Zapremina: 999 ccm Snaga: 75 KS/6.200 Obrt. moment: 95 N m / 3.000 Performanse Maks. brzina: 171 km/h Ubrzanje 0-100: 13,2 Deklar. potrošnja: 4,7 1 16.605 K M

nije baš da su jedni drugima sjedilizavratom. Relativno dug međuosovinski razmak za segment i funkcionalan dizaj n enteri jera Skodinom mališanu omogućuju dosta više prostora u unutrašnjosti nego što bi se reklo na prvi pogled. Dok putnici na prednjim sjedalima zaista imaju dosta prosto-

Škodinih automobila su više nego poznati. Iako postoji i ta opcija, testirani model nije bio opremljen dodatkom Move&Fun (kombinacija putnog računara, navigacije i «hands-free» programa sa pokretnim ekranom), ali za zabavu se brine Funky radio sa CD i mp3 čitačem. Kvalitet izrade je na pri-

som„ malim točkovima i izvanrednih petostepenim mjenjačem, Citigo sa 75 KS oduševljava u vožnji. Za one kojivolezvuk motora,preporuka je da agregat iskoriste na maksimalnom broju obrtaja, ačutćezašto.Nemojtebrinuti, jer je pri forsiranju motora stabilnostdobra. Iako je naša verzija bila tek nešto raalo opremljenija od osnovne, treba reći da je

J

o

š

j

e

f

t

i

n

m

D

u

s

t

e

r

• DaciaDuster,većdrugugodinuzaredora najprodavaniji4x4modelnabh. tržištu, dostupan jepo jošpovoljnijim cijenama. Ulazni model Base sa 1,6-litarskim benzincem i prednjim pogonom sada starta od 17.255 K M , za 1.245 K M manjeoddosadašnjecijene. Osnovni 1,5-litarski dizelski Duster Ambiance sa predn jim pogonom košta 23.727 K M . Sa snižavanjem osnovnih cijena, Dacia je spustilaicijeneopcijskeopreme.
U k r a t k o

testa, ostali smo i više nego zadovoljni.Zašto?
M o ž e i š e s t o r o

• Škoda je u prvoj polovini godine povećala prodaju. Isporuka je porasla za 8,4 posto (493.000 vozila), a prihod odprodajeiznosi 5,7 milijardi eura, 6,6 posto više negou 2011. • Rajner Citlov /Rainer Zietlow) i njegova ekipa kreću na jedinstvenu rekordnu vožnju - od najsjevernijeg do naj južnijeg milionskog grada na Zemlji (Melburn - Sankt Petersburg).Naputdug23.000kilometarakrenuli suVolkswagenovim Touaregom s 3,0-litarskim motorom od 225 KS,aplanirajugaprećizaraanjeodtrisedmice.Citlov je prije godinu s Touaregora vozio od Aljaske do Ognjene zemlje,u trajanju od 11 dana, 17 sati i 22 minute. • Mercedes-Benz je povećao učešće u ukupnom broju registriranih vozila u B i H na rekordnih 2,51 posto (4.348 vozila). Udioupremium segmentu povećan je na 30,2 posto. U povećanju broja registriranih vozila značajnu ulogu odigrale su aktivnosti novog menadžmenta AUTOlinea. Najbolje rezultate u 2012. godini imaju nova M-klasa, l i muzine E i S-klase, te nova B-klasa.

Malen, živahan, ljepuškast, jednostavan i praktičan, Citigo je savršeno gradsko prevozno sredstvo. Možda nećete vjerovati, ali u ovaj automobil dugsvega 3,5 metara tokom testiranja smo uspjeli zgurati četiri odrasle osobeidvojedjece!Istina,ne može se reći da su uživali u maksimalnom komforu, ali

raza «život», ni onima natrag nijetakološe. Ulazak krozvelika vrata im je oraogućen prekoEasy-Entrysistema. Kadajerijećoprtljažniku, on iznosi skromnih 251 litara, dovoljno za gradskog šopinga, ali ako se stražnja sjedišta preklope, dobije se čak četverostruko, što je za dva putnika dosta i za otići na more. Kada je rijeć o unutrašnjosti, upravljač, instrumentalna tabla i malena centralna konzola vlasnicima

lično visokom nivou, a tu je i jedan novitet - Head-Thorax zračni jastuk koji štiti glavu i tijelo kod bočnog udara, ali ga,srećom,nismooprobali.
O d l i č a n o v j e s

Podatak da Citigo pokreće trocilindarski benzinski motor samanjeodlitrezapremine ne obećava mnogo, ah vožnja je zaista sjajna. Praktično bez prednjeg i stiažnjeg prevjesa, sa tvrdim, ali neočekivano dobrim ovje-

Citigo dostupan s dosta zanimljivih opcija, od kojih, osim sistema «Move&Fun» treba izdvojiti još kočioni sistem asistencije «City Safe Drive», koji se putem senzora automatski aktivira u slučaju opasnosti od sudara. Potrošnja od 4,7 litara i cijenaod 16.605 KM(cijena osnovnog modela je već 13.300 K M ) , dodatni su argument da se isplati razmisHti o ovom vrlo zaniml ji vom modelu. M. T.

" A u t o m o t i v e

B r a n d

C o n t e s t "

K l A

p

o

b

r

a

i

a

t r i

n

a

g

r

a

d

e

Na ovogodišnjem takmičenju „Automotive Brand Contest2012"KIAjeosvojilatri dizajnerske nagrade, što je još jedan dokaz velikog napretka ovog giganta otkako je na čelu dizajnerskog odjela čuveni Nij emac Peter Šra j er (Schreyer). Novi cee'd, predstavljen u junu ove godine, pobijedio je

u kategoriji vanjskog izgleda, a model je zaslužio i poseban pomen zbog značajnih inovacija na području dizajna unutrašnjosti. Osim toga, stručni žiri je za najbolji koncept proglasio K I A - u GT, sportski kupe s pogonom na zadnje točkova. M. T.

KIA c'eed: Osvojila dva priznanja

38

Pnnedjeljak, £ a'/gustr'koloijoz 2012.

Dnevni avaz

o g l a s i

Ha crinovu tiana 54 Zakona o PontzrtOj upravi Federacjje SrH | Siuzbene ncvr« Fecteucse B4T brq 3102 2&0* $7/09, 40/10 • 27/12) i tianovs 62 00 67 Pravnnka o procedurama pntvjj'ne rvaptate poreznfi obeveza ("Sulbene novne Feoeracae W broj 50/02 54/03 • 31/111 Porezna uc-a.a Federacu BH - Kanionatrii porezni ured Zertca ogiatavi m PRVU JAVNU A U K C I J U imcvine radi namirenta dulnrh poreza od poreznog obveznika-duinika SARAJEVO.

m

t

"CG\Td.o.o.lzMaglaja Red Droj VnUMiovine rfij*re Kokcaia nV Poćotna tnjtOnost m l
-••. •

Raspisuje Na osnovu Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o dopuni Odluke o odobrenju Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2012. godinu, br. 06-34-4198/12 od 02.07.2012. godine Lokalttet •j ^DOuiana MeTmlaijri'i' Lamata 56.7"NAOZC*- Jtan TT
K O N K U R S

Za izbor i prijem ljekara na speeijalizaeiju 1. Anestezija i reanimacija 2. Neurohirurgija 3. Ortopedija 4. Opća hirurgija 5. Interna medicina 6. Radioterapija i onkologija 7. Pulmologija 8. Radiodijagnostika 9. Psihijatrija 10. Neurologija 11. Infektologija 12. Klinička farmakolojrija 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1

1

2

3

4

Oroaootn itan izgraoan na zarr>>tu oznfOoron U fct b*f>'1 5*4? 13904 i 1360/1 upiian u (zUOafc iz fjf «PU Pocuoiak br U28 KO Magiaj nUrvjMVI Poslovni prouor u 0Jr»u igraot "Nova paac** - Trirv, cerUr oznaoan kao PoUcrm prMtor S-13 G-13 i G-14 ajf vptan ZK ukuak 6403. PoOutazah T »JtOMaM PMV U*rU UaroaOajt-oaru.710 Vrm M1-Putrvc*o rozilo Oroj mctara 11197002116738 broj tata« fcem VvO82100371A 125861 OOdpr 1996 ; v • eS2-K-«21 TUV MarU VrjftaNajganOSI, Vrata KtTaratno •oskj broj motcr« C*S10*20 tro, uto* rVv222225ZJM053*?5 kom aodpr 1*88 rogozrvaU 981 E-585
u

07 40

76 58

1

Trim otntar u Uagtaaj izrnaou 83081 70 ukca VAttta *Jouj •rtjanaii>iau SraajBooa :i pcrajrcg eovuniu 765300 J BunaviUbb Kaouraraubod perajr-og obvojrtU 10*100 ui BunartUDO
MOJJM

1

U K U P\ 0

157.982,00

Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidad treba da ispunjavaju i slijedeće uslove: - visoka stručna sprema V I I stepen Medicinski fakultet - položen stručni ispit - jedna godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita - da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatue prakse - dokaz o poznavanju stranog jezika Prijem u radni odnos se vrši na period do okončanja specijalizacije. Prijave na Konkurs sa dokazom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Bolnička br. 25 SARAJEVO Stručna nemedicinska disciplina (Protoko!) Prijave se dostavljaju u roku od 15 danaod danaobjavljivanja Konkursa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Ncpotpunc i ncblagovrcmctic prijavc neće sc razmatrati.

Prva javna aufccifaće ae odrzatt dana 23 08 2012. godine (ćetvrtakj sa poćetfcom u 12.00 u t j u zgrarJi Kantonalnog poreznog ureda Zanlca, ul. ZmaH od Bovno br. 57, u aali broj 46, catvrti iprat PonuOaci na prvq aukcf fu dužn na pocetku ax*cM Odboru za aukojj potoi* dapo£< u iznosu od to%odpocevvacaajna Sva uritarmrana ica rrtcvnj mogu prfgktdati na navedaram okektalrne a odfcaze o vtasrottvu irvogu prao>adat> u Kar/or-anom ponKnorn uradu Zanica dama dana 16 08 2012 ojodm ićajtvrtak) u vrernenu cd 10-14 sati Sn conuđaci su Oužr. ookazati ivoj pOemriBt Knom kartom ri pasosem i o^umentovali pr»<o na laatutjarvei Lipoioravaiu m fcupa rvj aufcct> da tw dužni avrt* uplatu razhVa smedu potozfjnog dapozaa i fxodajne caene u rofcu cd pet oana od Oana ooTzavaru aufccaa. It da O u KaTrotnorn pctoieni e depozit tHti iclacen Federatnom mnnurvvu 'nar*t.9-lnarjcia bez pra.fl na povrat kao fcort^jenzaoia za itetu prouzrofcoranu Poreznoi upravt Portuttocvna ne auhcip koa ne otobeu n*a*«j rncvvvj rvaiozeni đepoz* ce bc irračen u ootovom OOVOJ oarnan nakon aukc^« Aufccaa 0t Mi oottodonaj ufcofto U pouzni dug troikOvi pnnudne napiata trockovi zajpkjtna I zaltzna kameta ptata pru prodar« anovvia Za aukcoj H mogu pruvtt sva puncajetria loćfca lca • pravria fcca Lca zapC4>era u o>to fcoao) organ^zaoono) MMrrvo pn Mnrstarstvu 'narrs^a i njriovi s-KVc o» Ireceg steoena krvnog srodsr.a po dtaMno) ia Mcn0| Irvai rie mcv>j M IUJTM rta aufcc«,i

SARAJEVOraspisuje
O G L A S

U atene tz ovog ogtau nat uracunat pcrtz pa ukofcto roba podtazt obavtzi piacanja portza nti peds na leret kupca Proetaja ročo « vri po pr ncpu »aServo-ajptfeno ia u rjtuuone reklamacae nece uvaiavtll unokkonafcon z»rrurvj prvt «ufcCi|t 0«aru rncvr« uta ru>on zavrutka prve Ka oTuoo) aukct|i najjniza caena ft 75 % oo najnže pcćeoie caene na prvoi aukcat U vramtntfcom roku od pota sata om kc*> Žtfc* d> dostave pcruo« poiazu oVjoozit ko|i poknva 10 % od nove najrrze o*ene KONTAKT TELEFONI 032 402-178 032 402-176

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca - Ljekar specijalista interne medicine - Ljekar specijalista opće hirurgije 2 3

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove: Za radno mjesto pod rednim brojem 1: 1. VSS, Medicinski fakultet 2. položen specijalistički ispit iz interne medicine 3.1 godina radnog iskustva na poslovima ljekara specijaliste. Za radno mjesto pod rednim brojem 2: 1. VSS, Medicinski fakultet 2. položen specijalistički ispit iz opće hirurgije 3. 1 godina radnog iskustva na poslovima ljekara specijaliste. Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Bolnička br. 25 Stručna nemediđnska disciplina (protokol) Oglas ostaje otvoren 15 dana. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O

G

L

A

S

OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 036047 07 Mal Datum: 25. 07. 2012. godiue OPĆINSKI SUD U MOSTARU, Stručni suraduik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari tužioca Diouičko Društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar iz Mostara, protiv tuženog Koviljka Barabrić, Viteza Rafaela Bobana 15, iz Mostara, radi duga, v.sp. 149,85 K M , dana, 05.12.2011, donio je:

PRESUDU - zbog p r o p u š t a n j a „Obavezuje se tužena da tužitelju isplati dug u iznosu od 149,85 K M za neplaćene račune za korištenje telefonskih usluga sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to:

- na iznos od 41,15 K M od 15. 12. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 0,05 K M od 15. 01.2007. godine pa do isplate, - na iznos od 58,85 K M od 15. 02. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 35,00 K M od 15. 03. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 14,80 K M od 25. 04. 2007. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi troškove postupka u iznosu od 107,50 K M , sve u roku od 30 dana od dana prijema presude". Strućni suradnik Pavle Crnogorac Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopuštena žalba, ali tuženi može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje (član 183. stav 1. ZPP-a). Napomena: Presuda ima smatrati pravosnažnom 15 dana nakon dana objavljivanja

o

g

l

a

s

i

Dnevni avaz

pcnedjeljak, 6. avgusVkijlovijz 2 1 Q2

39

U

P

R

O

D

A

J

I

J

E

N

O

V

I

B

R

O

J

Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu (,,S1. novine FBiH" br. 25/03 i 16/04) i člana 5. Odluke o građevinskom zemljištu (,,S1. novine Kautoua Sarajevo", br. 5/04, 13/04, 29/04), Općiuski načeluik općine Ilijaš raspisuje
J A V N I K O N K U R S

ZDRAVLJE PRIRODE

IZ

P o s e b a n

prilog

MEDNO-BILJNI MELEM prof.

N A J B O L J E R E C E P T U R E Z A L I J E Č E N J E M E D O M 57

za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju dvije poslovne jedinice označene kaoPJ2 i PJ3 unizu triposlovne jediniee u ul. Hašima Spahića - Banovac, kao dio uređenja zone centralnih sadrzaja i uslužno trgovinske c jeline prema Regulacionom planu „Banovac" I . PREDMET JAVNOG KONKTJRSA Poslovna jedinica 2 Poslovna jedinica 3 I . Vrsta i obim radova: nova gradnja dvije poslovne jedinice uz postojeću poslovnu jedinicu PJ1, koja se rekontruiše i nadziđuje spratom. Z. Tip gradnje: čvrsta, AB skeletna konstrukcija sa AB monolitnom pločom ispuna blok d-20 cm, na betonskom temelju sa AB temeljnim gredama. 3. Korisna površina objekta: PJ2k.p. = 144 m2 PJ3k.p. = 152 m2 4. Spratnost objekta: P+1 5. Fasada: termo fasada ublaženo bijela ili pastelne nijanse u kombinacjii sa neutralnim tonovima 6. Stolarija: bravarija smeđe nijanse prema boji pokrova 7. Gabariti objekta: PJ 2 dim. (6,5 x 11,65) m PJ 3 dim. (6,5x11,54) m 8. Građevinska parcela: odgovara površini pod objektom PJ 2 k.p. = 76 m2 PJ 3 k.p. = 77 m2 9. Krov: drveni dvovodni, zajedničko rješenje za sve tri poslovne jedinice u nizu sa prosječnim nagibom do 30° orjentisanim prema ul. Hašima Spahića, pokrov Al profilisani lim smeđe naijanse 10. Karakter objekta: stalan I I . Prilaz: pješački, ekonomsko snabdijevanje vozilima je sa zadnje strane objekta 12. Parkiranje i garažiranje: u okviru postojećih parking prostora i planiranog parking prostora sa zadnje strane objekata 13. Posebni uslovi: predmetna izgradnja bi se izvodila istovremeno sa izgradnjom i rekonstrukcijom postojeće poslovne jedinice kao jedinstveno rješenje, a tako da svaka poslovna jedinica ima zasebne zidove uz propisno izgrađenu dilataciju sa susjednim 14. Uređenje parcele: vlastitim sredsn'ima 15. Troškovi naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište iznosi 60,00 KM/m2 početna cijena 16. Troškovi naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta: za I I I zonu iznosi: 40,40 KM/m2 korisne površine objekta 17. Troškovi naknade za izgradnju skloništa: 1% od investicione vrijednosti objekta. 18. Grijanje objekata: regulisati priključkom na gradsku toplovodnu ili gasnu mrežu 19. Namjena objekta: uslužno-trgovinsko-administrativna djelatnost 20. Izvještaj o inženjersko-geološkim i geomehaničkim i morfološkim karakteristikama tla: nije potrebno obezbijediti, projektovanje objekata prema uslovima za 8. zonu seizmičke stabilnosti 21. Način i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu: prema uvjetima nadležnih organi/acija 22. Na lokaciji izvedena sljedeća infrastruktura: - elektrićna mreža - vodovodna mreža - kanalizaciona mreža - PTT mreža - toplovodna mreža U KRITERIJIIMJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA PRVENSTVA 1. Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti fizička i pravna lica. 2. Javni konkurs provodi Komisija za provođenje Javnog konkursa (u daljem tekstu Komisija), koju je imeuovalo Općinsko Vijeće. 3. Prijava na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na šalteru za prijem podnesaka Općine Ilijaš ili putem pošte. 4. Učesnici su dužni prUožiti izvod iz sudskog registra, odnosno regisiracije kod drugog nadležnog organa - pravna lica. 5. Učesnik Javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta dužau je do dana zaključenja konkursa na žiro-račun br: 1602000000710645, vrsta prihoda721121, Općina 040, budžel Općine Ilijaš kod Vakufske banke Sarajevo, uplati iznos od 1.000,00 K M pojedinačno za svaki poslovni prostor sa naznakom ,,Za učešće na javni konkurs" i dostavili dokaz o uplali. Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vraiit će se uplaćeni iznos, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom će se uračunati uplaćeni iznos naknade u ukupno ponuđenu cijenu. Uplaćeni iznos neće se vratiti učesniku koji odusiane od prijave nakon oivaranja ponude. 6. Komisija neće razmatrati nepotpune, neblagovremene i neprecizne prijave u pogledu ponuđene cijene, kao i prijave fizičkih lica uz koje nisu priloženi dokazi da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ne korisli imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99,27/99,43/99,31/01,56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom korištenju nekretnina u svojini građana Federacije BiH („Službene novine FBiH", broj 11/98, 29/98,27/99,43/99,31/01,56/01 i 15/02). Kao dokaz za utvrđivanje činjenica iz prethodnog navedenog prilaže se potvrda nadležnih službi koje vode postupak povrata napuštene privatne imovine i stanova - Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar Općine Dijaš. 7. Prvenstvo za dodjelu zemljišta iz tačke I ovog konkursa radi dogradnje postojećih izgrađenih poslovnih prostora u ul. 126Ilijaškebrigade u IlijaŠu utvrđujese na osnovu najviše ponuđene cijene u odnosu na početni iznos naknade iskazan u konkursu za svaki prostor. Ako učesnik kome je dodijeljeno građevinsko zemljište ne plati naknadu za isto u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja drugom učesniku konkursa prema redu prvenstva. 8. Prijave sa potrebnim aktima iz tačke 5 i 6 dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju dvije poslovne jedinice PJ 2 i PJ 3 u nizu tri poslovne jedinice u ul. Hašima Spahića u Ilijašu sa napomenom ,,NE OTV ARATI" IIINAČIN OBAVJEŠTAVANJA: 1. Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim učesnicima Javnog konkursa, u roku od 8 dana od dana zaključenja Javnog konkursa, a izvod izzapisnika o radu Komisije biće objavjen na oglasnoj ploči Općine Ilijaš. 2. Učesnici Javnog konkursa, mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaključka o rezultatima Javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću. 3. Konkurs ostaje otvoren 15 danaod dana objavljivanja u Dnevnom listu i na Web stranici Općine Ilijaš zaključeno sa petnaestim danom do 15,00 sati. 4. Zainteresovani investitori se za detaljne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje i lokacije budućih objekata mogu obratiti Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš svakim radnim danom od 7,00 - 15,00 sati, soba 21. i 25. telefon 033 580 660,033 580 681. OPĆINSKINAČELNIK Nusret Mašić, dipl. ecc.

SULEJMANA ALIJAGIĆA SIGURNA DOBITNA KOMBINACIJA PROTIV H E M O R O I D A I PSORIJAZE

O B O L J E N J A

BILJEM

PROTIV

PSIHOSOMATSKIH BOLESTI: EKSPLOZIJU U

indita Sotguc
M E D

D U Š I S M I R U J U NANINE KAPI! L I J E C

S

V

E

!

Ako se odlučite na odvikavanje od nikotina
ISTINA 0 DEBLJANJU NAKON GAŠENJA POSLJEDNJE CIGARETE I S T I N I T E PRICE Anel Mešković, Tuzla, prirodnom medicinom se riješio opasnih bakterija: SVJETLOSNA TERAPIJA UMJESTO ANTIBIOTIKA! X X Sandra Ostojić, estradna umjetnica iz Čikaga: ELISKIRIOGRLICA OD AMETISTA - MOJ NAJBOLJI SAPUTNIK PotresnapričaRahimeArnautovićizTuzle: STRAHOVALA SAM D A M E NE UBIJE VLASTITO DIJETE Sarajevski književnik Nihad Babaić i biznismen Samir Viteškić, nedavno su prisustvovali neobičnom vjenčanju: UMJESTO PRSTENAIZVADILI LISICEIUHAPSILIMLADENCE Vjenceslav Vjeko Saiapić, 70-godišnji penzioner iz Livna: KRV DAROVANA 170 PUTA Sanjin Memišević, travnički terapeut rekonektivnom bioenergijom: MJESTO GDJE MNOGI „STAJU"NANOGE Životnapriča 78-godišnjih blizanki Rahime Demirović i Zemine Nuhagić iz Debelog Brda kod Bihaća: ZAJEDNO U STAROSTI KAO I MLADOSTI Ovčarstvo je stogodišnja tradicija porodice Mehić iz vlašićkog sela Hahlovići: NEMA PRAVOG SIRA BEZ NAUKEIČISTE ŽENSKE RUKE KAKO JE DEJAN SALVATORE NESTOROVIĆ K L A D U Š K I M M E L E M O M OBRADOVAOIULJEPŠAO SRBIJANSKOG PREMIJERA DAČIĆA? NAGRADNE AKCIJE:
N A G R A D N A AKCIJA: D A R U J E M O KRISTALE AMETIST www. magazinaura.net

"•'!• '

I I I I I I M L

•t. \t n m n u t *t «,** t . tmttm
V. 9 W m t l t r u N *>ui-u Ln*r>r. i m l v f i a VTTTKINAKSkA M A M T A d e o • . . • • . • . - . . : . . • • . ednc*

* l MK

n • i tio*jMi ,

k t l t k l Its / * laintot»njc dr.-rl.lor* ]*-.ae«pit«a<*ui ..VTTtKIVARSk*. M A N I t A d « o

Uthmm.

- •:• iii i i .V. i . J*'- -• i l'r^.r.i • . i i ' i i - *>r. " . - l . ' i ' m o t oJSott P t t O U c « ru t+lfr- k a l / o n t o t oJnort -TKoioutu mMluu i clKLop kodcLu - i i a f k t i M o M l t M ) WtbH0l PntM' I ff"*** *nM f n p t n a i ptacdkic* o rammttHi t s v f i u 4 H I M « « C ati*omarnHOfKipi pntkn t / ^ o t ^ m C i u I'TOJU'<v» • n ^ U > l n a t i l l | l l l i l |L r ^ n k n a j • i l u * i u | W H I | . I I U ul> i i V n n i u p n l m m i n i lli p n l m K I M K **tccim /*Lo«mA /•uufuiiL p t r t k i . i * * p m n t iroiiHi K m u -tainapc t o a a r n o n n t /* ; * f c u m i i pmnvaca -tknudmo* • ^ a c m r n u t i U i rt»Ckj>» t n L i u • f m h i ' M u v*x *KOV*K p>n*ipjiki » * odrutomt* t u a il.tofc w <i*'kiui LudcLunu Uko t a o i r tc pnttn k * kot* k r v aotaOn* koOVt« pttnciai . » K V ^ I O ^ . nouu|uk -druii p x k n i iKutitiKkn /* m c l i n oCh * i n v o n j m * W | C I r m l m U j i I V i h r H i

•IVucd . - o . • infcn * J \ idcaih /jA.mi'io kuicuda u c t u j n n p t i i * n a i ikfcdnc pmctuic » k n r -VSS i t n o L * •iru.'a* • p t r m i V I I taopcn l i p k i u i i m i Vtarnaant« N*jMn*t< * i rkiu rnku | a l i i M i a a * ntbuntaiCiim pmkr-i i n u •l>* poućraitr o t a n ' M i r a V c • ruLoto*« •rotaOaoai - I k a t r ptotti *ca*nc i n * t l M M pnuupjk -D* B p H i u d n p l i * poatna I B K p m e u a T u c w k n • I m i ' M <*ck> ilt ptn mlrn [••nupj* r* taoajc t * poifc» iiiii o n r k t o n ptadn/at,* u.rnuAVi v . kssmi.MiM
IIIU o i

" 1 /

H S M I I

l • - • !•- .1 .'IMI u ,

-tlok*/ o ndnsui Hfuano a m a c i « n r u icaokopi|ii dapkaac - c n j c a » fotoLcoifu kvirt k j * v -mK*ti>K t l t tr pretn k.mltavm nr >odi kn>>;t*pi>uii(uk -m>L*/ d* k j n l K l a aptH%cau|i>> * t x d " u ufc p M a M M j j i giiafta u k i » ICIIO j K t n ili p m c r d « cadnK K i p f n r u p m t M Inu i k n i H i nnnauiS* Pnlikoat PKV h 1 « aktd.K i|J • aaJrtn J kaadtalil* a obin M kai M -kiMiKHLnn I U U oi|wni/* iuiL< I nn.ini.iliK C M E t m l i i n i . • iii.. K irU aapcnodod 4
k

* I IrikjMM•

S u l . n i i n l u i On p n t n c IMULI t a d r ' n a k nmv a n n k i * i L L u i i i . - n j . i f u čc *»•» po/t*ia aa rare**ot laatnpt L « * u u t otlifc oluncn l ^ d a u a i i d t L u u |HlKd>IKII ohfi* l|n *nu **nj*i« i * i r a f r t t f «tokaaK*tjn>)iw d o u n m U'oo >L pottotti K^> ataijt I *~«t dant od *k**i *aoamt n n f n v n a ^ n t i a l r r u i l * w r « d i u » i V I t l Ml«.AKNL K > I A N U A đ o o W k i * HVJ V k — n * l » j n v * l,TH<OSiunnti*V u u / t a i * Ptifj« J ru konkun /* m c H T i n i c d u i L l a o ' tpocpunf • aaoUootivnKiK pnpnc *n< *«o u/ctc • r*/m*iautA

t-Ki n - i i fjsik

M I I / I H V K ,

iuimm \

T N e

a t

ć a

n č

o n o

4

0

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgusfkolovoz 2012.

s

v

e

z

n

a

d

a

r

I 2

3
1.

Jedan Japanac preživio je ame• ričke napade atomskitn bombama i u Hirošimi i u Nagasakiju? Prva žrtva smaknuća pomoću .električne stolice bio je Viliam Kermler koji je sjekirom ubio svoju djevojku? Boćanje, odnosno kuglanje bez .čunjeva, popularna igra u mediteranskim zemljama novijeg je datuma? TACNO

L j e k o v i t o

p o v r ć e

N j e g a

l i c a

B

u

n

a

n

i

j

a

z

a

d

i

j

a

b

e

t

i

č

a

r

e

N

a

p

r

a

u

i

t

e

m

a

s

h

u

o d

m

a

n

g

a

Preživio atomske napade na Horošimu i Nagasaki
Jedan Japanac preživio je američke napade atomskim bombama i u Hirošimi i u Nagasakiju. Bio je to Tsutomu Jamagući (Tsutomu Yamaguchi). Bio je zaposlen u Hirošimi 6. avgusta 1945. godinekadajena taj grad bačena prva atomska bomba. Preživio je napad i odlučio se vratiti u svoj rodni grad Nagasaki gdje se 9. avgusta javio na posao - samo nekoliko sati prije nego što je i na Nagasaki baćena atomska bomba. Srećom, Jamagući je preživio i drugi napad. 2. TAČNO

^ • I s t r a ž i v a n j a su pokazala da svakodnevno konzumiranje buranije može pomoći u snižavanju holesterola za 20 posto. Ovo povrće sadrži specifičnu aminokiselinu arginin, koja djeluje slično inzulinu. S druge strane, zahvaljujući značajnoj količini kalija, buranija djeluje kao blagi diuretik, regulira krvni pritisak te povoljno djeluje na rad srca i pomaže izbaci van j u štetn ih materi ja iz organizma. Naročito je treba konzumirati kod pada imuniteta, prehlade i gripa, stresa, hroničnog umora, raznih infekcija, sprečavanja bubrežnih bolesti, ali i kada jeriječoanemiji. Snižava nivo šećera

^ • K o ž a lica svakodnevno je izložena agresivnim utjecajima vremenskih prilika, onečišćenog zraka i hemijskih tretmana, što je čini umornom i bez sjaja. A l i , za našu kožu možemo učiniti mnogo i sami koristećisezonskovoće. Mango je odličan izvor vitamina A i C, kali ja i beta karotena. O vi sastoj ci su poznati po tome da n j eguju i ul j epšavaj u kožu. Također, mango sprečava nastanak bora te čini kožu elastičnomi glatkom. Pulpu manga izmiješajte s jednom kašičicom meda i kašičicom bademovog ulja, nanesitesm jesu na lice i ostavite 15 minuta. Nakon toga lice isperite hladnom vod° Za sve tipove kože
m

P R E P 0 R U K E

Š e ć e r

bi

t r e b a l o

s v e s t i

n a

m i n i m u m

Iftar

P

i

r

j

a

n

s

a

Djeca su
Kod djece koja svakodnevno jedu slatkiše izražen je veći rizik od agresivnosti u starijem uzrastu, pokazuje istraživanjebritanskih stručnjaka. Uistraživanjujeučestvovalo 17.500 osoba i poprvi put je naučno potvrđena veza između nasilničkog ponašanja kododraslih ljudi i konzumiranjavelike količine slatke hrane u dječijem uzrastu. Istraživanje jeobjavljeno u stručnom časopisu „British Journal of Psychiatry" i pokazalo je da desetogodišnjaci koji svaki dan jedu slatkiše imaju veću mogućnost osuđivanja zbog nasilnog ponašanjaod 29. do 34. godine. Oko 69 posto učesnika studije je u dječijem uzrastu svakodnevno jelo slatkiše i imalo problemasazakonom u zrelijimgodinama. - Naše je ob j ašn jen j e da će djeca, ako im se svaki dan daju slatkiši, naročito čokolada, teže naučiti kako sačekati nešto što žele. Zbog tog nedostatka zahvalnosti mogli bi sepočeti ponašati impulsivnije, a impulsivno ponašanje je usko povezano s delikvenci j om - po jasnila je dr. Sajmon Mur (Simon Moor), voditel jica istraži vanja.

agresiuna
Kod rnališanakoit svakodnevno jedu slatkišeizraženvecuizik

p

a

t

i

i

d

ž

a

n

o

m

zbog siathiša

Prvo smaknuće na električnoj stolici
Prva žrtva smaknuća pomoću električne stolice bio je Viliam Kemler (William Kemmler) koji je sjekirom ubio svoju djevojku. Smaknut je na današnji dan, 6. avgusta 1890. godine, u njujorškom zatvoru Auburn. Izvršenje smrtne kazne na ovaj način predložio je stomatolog Albert Soutvič (Southwich) još 1881. godine. On je bio svjedok pogibije jednoga starogpijanca od strujnog udara na električnom generatoru. Smatrao je da je električni udar mnogo bezbolniji i humaniji način smaknuća od vješanja. Njegov je prijedlog prihvaćen 1889. u saveznoj državi Njujork. Nakon što je električar zatvora dizajnirao stolicu, izvršena je prva presuda. Tokom 20. stoljeća mnogi su poznati kriminalci smaknuti na električnoj stolici: sovjetski špijuni Julius i Etel Rozenberg, masovni ubica Ted Bundi, ubica Lindbergovog djeteta Bruno Hauptman i drugi. 3. NETAČNO

Potrebno je: 80 dkg mesa (teleća kremenadla ili janjeća rebra), 2 kašike masla, 1 glavica luka, 1 paradajz, 1/2 kg patlidžana, so, 1 šoljica riže, peršun, mrkva, vegetapoukusu. Nač in pripr eme: 1. Otopiti maslac i dodati isjeckani luk, potom meso izrezano na komade, sve posoliti,dodatiparadajzimrkvupa dinstati. 2. Patlidžaneoprati, očistiti i izrezati na krupnije kocke, pa staviti u hladnu vodu daodsto ji dok meso ne omekša. 3. Oci j editi patlidžane i dodati na meso, staviti i isjeckati peršunimalovegete. 4. Sve dinstati, pa kad patlidžani omekšaju, dodati rižu i nastaviti dinstati dok riža ne budekuhana.

GLUMAC FCDVCO'. NADAREVC BICIKL

SVOJERUCNO

PROSLE GOD NE

NSEKT SLJCAN PCELI

FILM KOSTE GAVRASA

PREZIME VOZACA FORMULE 1 NA SLICI

VELIKI REKLAMNI OGLASI

"EN SEF. LENDL

STRUCNO USAVRSAVANJE

Boćanje je nastalo u Sparti
Boćanje, odnosno kuglanje bez čunjeva, popularna igra u mediteranskim zemljama, veoma je staro. Čini se da je nastalo još u staroj Sparti, u antičkoj Grćkoj. Izum boća pripisuje se Spartancu T i mokratesu oko 500. godine prije nove ere. Etrurci su igru prenijeli Rimljanima, a ovi iz Italije u druge mediteranske zemlje. Prve sportske organizacije boćara nastale su potkraj 19. stoljeća.

k
RJESENJE IZ P R O Š L O G BROJA KALORIMETRI, ARA, ASIM, AV, Ll, MLIN, ODA, ISKO, DASTIN, O T U Ž N O , SEJA, POL Dl RESTA. ANTAL, DRINA

BILJNA MASNOCA

URES, NAKIT (mn.) DIO STOLICE GRADU RUSIJI

STARIJI TEN SER IVAN

PJEVAC VONDER

VELIKA PTICA SELICA

FRANCUSKI FUDBALSKi MAGNAT BERNAR ZADAH. MIRIS L'GOSl TEUSKI CTvFKA"

IME. TOZACA FOMULE I NA SL Cl

POMOSKA TITULA

ŽERAVICA

-2967

Dnevni

3 3 p««!J?l|ak5. avmisvWi)voi H)12 VZ
d n e v m o g l a s n i k u B o s n i i

41

mali

oglasi
• Golf 4, sdi, 2002.god, jcdan vlasnik, registrovan do marta 2013. Tel. 063530333 • Golf6,1.4,2009. g. Trcndlain crni met,prešao 53.01X1 km,maxoprema + zeder, mala potrošnja, garažiran, kupljen nov, nijeuvuz, reg do jula2013. Tel.061173947 • G o l f V I , 3 godinc sa prikolicom. Cijenapodagovoru.Tcl.033681 225 • Jetta 1.9 E , maj 1991., bcnzin, garažirana, rcg. do 7. 05. 2013. Cijcna 4.800 K M . T e l . 061 534457 • Jugo 45, 91. god, rcgistrovan, ispravan u dobrom sianju. Tcl.062 283 586 • Kadei suzatck rcgistrovan i kadet karavan ncrcgisiruvan, ford cskon, reg, uno, mazda 323, ncrcgistrovan. Tcl.063 459893 • Mercedes I90dizcl,93.g.rcgistrovando31.02.2013.Tcl,06l 203427 • Mcrccdes 250D 1987. god. Rcgistrovandojula2013.Cijcna 5.000 K M . Može/amjcna.Tcl.061902522 • Mcrccdes 311 C D I , 2003. god. 85 kw, 22 cm3,300.000 km, cxtra stanjc, 16.000 KM.Tcl.061169704 • Nissan micra god. 85, kraj, u odličnom stanju regisirovan do 10, 05. 2013. god. sportskc karambolke, dosia duplih dijclova, svcsport. Cijcnal.lOOKM.Tcl.062058094 • Pasat karavan 1986. god. rcg. do 10. 09. 2012. g. cijena po dogovoru i vidcnju.Tcl. 061258827 • Pasat karavan modcl 2003. upapirima je kraj 2002. god 74 kw, l . 9 T D I , klima, 2 kljuća, prešao 180.000. Ekstra stanje. Cijcna 9.600 K M . Tcl. 061 156652 • Passat I I karavan, dizel, 1986. g. Tel.061244014 • Pcžo 306, 2.0 hdi, 66 kw, godina 2001., registrovan, ful oprcma, eijcna 6.300 KM.Tel.061 535682 • Polo 1,4 bcnzin 2005. Tcl. 061 842 495 • Prodajem auta po narudžbi Iz Njcmačkc, Holandijc, Bclgijc... Tcl. 062 182819 • Renault 1 l.dizcl, 1 6,87.godinaza dijclovc,400 K M fiksno. Tcl. 066013 505 • Renauli meganc scdan. Očuvan, fiksno9.990KM.Tel.06l 130168 • Rovcr l,4bcnzin, l998,dvoiavrata, renoviran, cijena 3.200KM. T d . 061229714 • Seat ibi/a 2000. god. tck registrovan, u odličnom stanju, hitno 5.500. Tel. 061339023 • Škodaroomstcr2010.godištc, 1.2 bcnzin.Tcl. 061266914 • Toyota corolla 2006 g.,1.8 T bcn/in, prešla 72.000km. Cijcna 12.900 KM.Tcl.062 600111 • V W jetta vr6 , auiomatik, bcn/in. Cijena6.900KM.Tcl.062600111 • V W lupo 2003. god. dizcl 1,7 plaćen, porez i carina. Cijcna 6.600 KM.Tel.061255367 • VW Polo 1.4, 16v, 2004. god. Highline oprcma, rcgistrovan do 7/2O13.,cijena8.50OKM.Tcl.O63386 764

Vu\m m a l i o g l a t « m o i v t i I I »iort> « U ( I O I I D I I I n o u d t D i u Dntvnog ovaio >lt S M S - o m

T«kanjska 24a "1000 Sarajevo malloglan avaz.ba

M a j v e ć i

H e r c e g o v i n i • Alipašino, C faza, stan 67m2, I sprat.Cijcna 50.000 cura. Tcl.061749 305 • Bistrik. I'rodajcm adaptiran stan 70 m2 u bosanskoj kući, ul. Bislrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije. C i jena 110.000 K M . Tcl. 061142 418 • Ccniar, ul. Koševo, čctvcrosoban stan sa 2 balkona na I spraiu. ccmralno grijanje, parking mjcslo, odlično stanje, 292.000 KM.Tel.061 510964 • Ciglane, prodajcm trosohan stan, prvi sprat, zagrađcna vclika tcrasa. Tel. 066943636 • Čapljina.prodajcm dvosobanstan ick rcaovitan. uodlićnomslanju.Tcl. 063350710 • Cekaluša64 m2, stan jc na drugom spratu, sa pogledom prcma tcstoranu 4 sobe gospodc Safije, 135.000 K M . Tel.061559235 • Čengić Vila, ul. Gradačačka, dvosoban stan 52m2, I spral, ccniralno grijanjc 1.750m2. Tcl. 061 161 255 i 062087 382 • Ćetverosoban stan na Alipašinom polju , 80m2. Povoljno. Tcl. 066 510 328 • Dobrinja2,gaisonjcra28 m2, lcrasaJift^ecniralnogrijanjcl'VCprozori, hlind vrata, adapiirana. odmah uscljiva.Tcl.062303614 • Dubrinja I , T r g Zlatnih Ijiliana dvosohan stan 55 m2. adaptiran sa kuhinjom radcoom po oarudžbi. Tcl. 061538128 • Dvaodvojena stan poipuno nova i adapiirana, poscboo svi prikljućti, 235.000 K M . T e l . 061 559235 • Grbavica 38 m2, prodajcm stan u blizini Palmc, prvi sprai, sa halkonom,76.000KM.Tcl.06 1 55 9 235 • Grbavica, 52 m2, prodajcm stan u Ljubljanskoj, prvi sprai prostran, odlično orijentisan, poglcd. Tcl. 061 559235 • Grbavica, 55 m2, iznad (JITR-a prodajemstan potpunoadapliran, sve no vo, podo v I . s to I ari j a, rasv j cta, gri ja nje, kupatilo, 2. sprat 130.000 K M . Td.061559235 • Grbavita, K. Kapctanovića prcko puta Bristola, 66m2, 5 kat. Grbavica 54m2, vis. pnzcmlic, u odličnom slanju, Otoka 76m2,1 kat, Ancks garsonjcra25n)2,4kai.Tcl.06l 724504 • Himo i povoljno prodajcm stan u Uiiašu.Tel.Oćl 106410 • Himo prodajcm stan u Dobrinji 2, 53 m2, 1/1, cijcna po dogovoru. Tcl. 061254097 • Hrasnica, ul. Put Famosa 27 (bijelezgrade)trosobanstan(81 m2),2halkona, 2 mokra čvora, ctažno gr, u odličnom je stanju, I V sprat, 92.000 K M . T e l 061 510964 • Hrasno, A. Šaćirbcgović,80 m2,2 wc, 2 balkona, kompleino renoviran, drugisprat.Tcl.062795494 • Ilidža,dvosoban_ian48 i 5m2na prodaju,plin,useljivodmah. Tel.061 272136 • Košcvo ulica kod Bombonc, prodajem stan 75 m2 na ircćcm spratu. Tel. 061558932 • Novogradnja Stup T i b r a 2" sianovisaklimom kojisuuponudisamo kod oas.od 27 do94 m2. Ekstrapovoljnacijena.Tcl.06l 504425 • Novogradnja StupTibra 2sianovi povoljno 24,26,27,29, 32, 34,44, 50, 64,88 m2.Td.061925409 • Novogradnja StupTibra 2. garsonjcra 32 m2, dvosoban 49 m2, trosoban 64 m2.Tel. 061365990 • Otoka, prodajcm dvosoban stan, 56m2.Tel.061140483 • Povoljnoprodajastana.adaptiran, ulica Skendcrija 22, 6. sprat, 40 m2. T d . 061772632 • Povoljoo prodajcm stan 54 m2, Prijedorska 23. Poglcd nadvijc slrane 69.800 K M s pore/om. Tcl. 061 130 112 • Prodajc se adapliran irosoban stan, super lokacija, raspored i sprainost.Tel.062945224 • Prodajc sc siao novogradnja odmahusdjiv.Tcl.061188 504 • Prodajcscstanodmahuscljiv.Tel. 061188504

Automobili Prodaja
• Alfa g.i. 2004. g. ful oprema, klimatronik. abs. alum itd. Povoljno. Tcl.061202 838 • Audi 3, bcnzin 1.6, avgust 2002., metalik siva. 2x airbag, khma, ABS. E P C , cl. podi/ači, d . rctrovizori, al. fclgc. alarm Cobra, Mcck lock, garažiran.Tcl.061221891 • Audi A4 1.9 T D I , 19%. god. Prcšao 215.000 km. Digilalna klima. Td.062148 393 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., prešao 226.000 km.upcrfcktnom stanju, kasko osiguran, croa boja, uredno scrvisiran, sva oprcma. Tcl. 061 491627 • AudiA6,2.5tdi2001.godkaravan. Full oprcma, rcgisirovan. citra stanje. Hitno. Vrlo povoljno. T d . 061 196163 • AudiA6,3.0TDIquairo04.g.Audia4,2.0idi,08. g. Audia4,1.9 tdi,07. g. Audi a6, 2.5 tdi. alroad 03. g. Pasat 1.9,2.0,1.6 ldi,07,09.g. Citrocn c5,2.0 h. di09,ncoc.Tcl.06l 133050 • Bmw324td,90.god. Reg dojanuara 2013 gođ. Cijcna fix 2.500,00 K M . Zenica.Tcl.061090007 • Citrocn AX-2X, 1885.g. ben/in, kw33,rcgistrovandol9.12.2012.Tcl. 062106483 • Citrocn bcrlingo 2.0HDI.2005. g.. registrovan, full oprcma, 5 vrata. Tel. 062064663 • Citrocn C3, god. 2004., extta izvedba, poscbno raden. T V , navigacija, alu fclgc, spojlcri, lek registrovan. Tel. 061258159 • Fiai grande punto 1,4 benzin, 2006, klima rcgisirovan, cijena 7.2OOKM.Td.O3395O021 • Fiai punio 1.3 di/el 2004. god. Rcg.goddana.Tcl. 061144162 • Fiat punto jtd 1.9 2002. g. 159 km klima, alu, mcialik, cvti, bord com. itd.cijcna 5.900 K M . T e l . 061212217 • FiaLpunto, 1.2 b, 2001,4vrata, ful oprcma.Tcl. 061205317 • Fiat stilo 1.9 jld. Godina 2004., cijcnapodogovoru.Tcl.06 1 356111 • Fiai lipo 1994. boja ljubičasta, u supcr sianju, 2.500 K M , ncrcgistrovan.Tcl. 061890006 • Ford mondcodizcl2(J03.god.Registrovan, ful oprcma + alu felge sa gumama.Tcl.061177453 • Golf l,9d,96god. karavan. Cijena 5.200KM.Tcl. 061561132 • Golf2 turbo dizcl 88. god. obczbijcđen kobta alarmom. rcgisirovao do 2/13., cijcna 3.500 K M . T c l . 065 588 099 • Golf 2,1.6B odjavljen,S5. g. bijela bo ja, u vozno m s ta n j u, ti jcna 900 K M . Tel.061915484 • Golf 2,85. godište, dizel 1.6 registrovando 10.08.Tcl.062972693 • Golf4 karavan 1.9 T l JI, Sl K W , 2002. god. klima, sva oprema, metalik siva, tck uvczcn, svc plaćeno, u odličnom stanju, cijcna 8.600 K M . Tel.061 156652 • Golf4 modcl 2001. god. 74 kw, 1.9 T D l , limu/ina, 5 vrata, digitalna klima, sva oprcma, tck uvezcn, svc plaćcno, u odlienom stanju, ciicna 8.950 K M . T c l . 061156652 • Golf45a2vratacrvcni, 1999.rcgistrovan,7.2O0.Tcl.061 356485

• Kombi mercedes 308 d, 90 god., tekregislrovan.Tel.062512472 • ProdajcmMcrcedcs SprinicrCDI 211, 2002. god, prcšao 176.000 km, 15.000 K M , 80KW, 2148 cm3, srcbrcna boja, karoserija3 m,nosivost do3t. Tel.061183910 • ProdajcmPcugcolpartncr lerelni, 2007. godina, dobro stanje. Tcl. 062 072013 • Prodajcm tcrcino vo/ilo Kia Prcgio,2.7D,65kw,2001.godištc.Možci u dijclovima. Tel. 065 569432 • Rcno mastcr 2003. g. 2.5cc, 3.5t, /arvoreoi visoki krov povoljno. Tel. 065223763 • VW kombi T4 1992. godina. Registrovan do 2. 2012. Di/cl 2,4. Putnićki 8 +1, cijcna 7.600 K M . Tcl. 062 990945 • V W kombi t4,98. god., 9 sjcdišta, klima, produžcni, povoljno. Tcl. 061 554550

• Dje^'ojcinamještenujednokrevetnusobusaupotrebom kupati la i kuh injc.Tcl. 062134212 • Donji Velešići - dvosoban ekslra namjcstcn sprat, uposlcnim osobama. Cijcna30OKM.Tel.033216969 • l)va pra/na sranakodOtesaMehe l ' o r o b i ć a l 5 i l 3 . T e l . 063183 218,066 3164313 • Dvoiposoban namješlen stan, 71 m,ccntralnogrijanjc,drugisprat,Dolac Malta.400 K M . T e l . 065 995216 • Dvoiposoban potpuno namješlcn slan na Grbavici kod osnovne škole Kovačići. Tel. 062 615 062, 062 546 245 • Dvosoban i trosoban stan u bosanskoj kući blizu Kaledrale. Tel. 061 167907 • Dvosoban namješten stan cijeli sprat, 70 kv, sve novo parking, T V kab, c. grijanje, pri kuća, Nedžarići. Tcl. 062 766025 • 1 'vosoban namjcšten stan na .irhavici I , 60 m2, novija gradnja, 4. sprat,lifl,400 KM.Tel.061928693 • 1 .vosoban namjcslcn _Ean u /gradi, Grbavica.Tel.062 425 420 • Dvosoban namješlen stan u 7gradi,prvisprat...Švrakino.Td.061157 028 • Dvosoban namješren stan, Bjelavc.Tcl.061356535 • Dvosoban namješten stan, K. brdo,A.Hangija.Tcl.061 525795 • Dvosoban prazan stan, 58 m2 na duži pcriod, Fojnićka br.9 - 300 K M . Dolacmalta.Tel.061182015 • Dvosoban stan sa grijanjcm namjcštcn, Safcta Zajke. Tel. 061 149442, 061233948 • Dvosoban stan u Hrasnici. Tel. 062271984 • Dvosohan stan ul. Dr. Silve Ri?vanbcgovića,l.sprat400KM+ rcžijc. Tcl. 062 959129 • Dvosoban slan zastudente, mo/e i porodicu na Kobiljoj Glavi. T d . 061 480330 • Dvosoban stan, ul. Trebinjska BućaPotok.Tel.061 306778 • Dvosoban, namješten stan. Ul. Bjclavc.Tcl. 061356535 • Extra uprcmljcn stan, cxtra lokacija. Najam na duži period. Cijena 500 K M . T d . 061274633 • Grbavica, dvosoban namješten, ctažno, Kranjče.-ića, jcdnoiposoban namjcštcn,ccntralno,naduži pcriod. Tcl. 062 183994 • Izdajcm prodajem dvosoban namjcštcn stan 58 m2, Ivc Andrića 8. Tcl. 061130649,062365555 • Jcdna ili dvijc cimerke u dvosobnom stanu Č.Vila, 120 K M + režijc. Tcl. 062 258 387 • Jednoiposoban5tannaMarindvoru, oprcmljen, sa parking mjestom 400KM.Tel.061917369 • Jcdnosobannamješlen stannaPofalićimakod plavog granapa. Poseban ulaz,kablovska,iniernet.Td.063°97 519 • Jcdnosohan sran u Briješću kod š k o l c T e l . 033 673995 • Jcdnosoban slan u privamoj kući, poscban ulaz, na du/i period. Tel. 062 810943 •>Jcdnosubanstan,poscban ulaz.zaposlcnim ili sludentima nepuš. Tel. 535539 • Kod Sopinga namjcštcn dvosoban.Tel.062177669 • Kuću u vehkoj aleji - Tlidža, sa haštom,vrlopovoljnoihitno.Tel.061 268950,033645551 • I.ijcpo namještenugarsonjeru,cijcna povoljna, prednosl sameima, Hotonj - Vogošća. Tel. 033 481 399 • Manju sobu sa kupatilom, posebnaulaz.Tel. 061217897 • MarinDvorkodparlamcnta65m, supcrnamjcšten.Tel.061 522190 • Modcran. potpuno namješlen dvosohan stan u sumbenoj zgradi u ccntruSarajeva.Tel.061092586 • Namj. jcdnokreveinu sobu.sačajnomkuhinjum,kupaulom,ccn.grijanjc.Tcl.033212124 • Namjcšlcn dvosoban slan, privalnakuća, Koševskobrdo. Tel. 061 175 078 • Namjcštcn jednosoban stan, Alipašino,Cfaza.Tel.061223 391 • Namjcšlen stan 38 m2 kod "Avana",Tcl,062672191 • Namjcitcn stan 45 m kvadratnih ccnt. grijanjc. i/nad Skenderije. Tel. 033666764 • Namjcšten stan 75 m2 kod R T V doma.Tcl. 061229714 • Namjcšlcn stan na Panjinoj kuli, povoIjno.Tel.061867517 • Namjcštcn stan na Sodjalnom dvosoban. Tcl. 062 170056 • Namjcšlcn stan slranim državljanima u novoj zgradi u Buća poioku. Tcl.061221706 • Namjcšicn stan stranim dr/avljanima, Ncdžarići. Tel. 061221706

Motocikl
• Prodajem motor A T V četvcrotočkaš 200 ccm, njcmački papiri, 2009.god.,cijcnapodogovoru.Brčko. Tel.061516530

Dijelovi i o p r e m a
• Auto ogledala / a retrovizore, ravna i originalna. Vršimo ugradnju. Povoljno Tel.061149190 • Felge 16sagumamaBMW,original, aluminijske, povoljno. T c l . 061 204083 • Izrada autopresvlaka, popravak sjcdišta, izrada prcsvlakc mjcnjača. Tel.061215658 • Prodaja.ugradnja, remonl alnascra, altcrnatora motora, brtsaća releja. Tel. 063 459 893 • Prodajem mašinu / a ravnanjc fclei.Tel.061758031

Stanovi Izdavanje
• I Z D A J E M studcniiina - motclski smještaj 5a upotrebom kuhinje, internel T V , dnevni boravak. L e / a j 150 K M sa svim režijama kod Avaz Twist Towera. T e l . 062/249-388. 9097-lNdi

• I Z D A J E M stan u Sarajevu, 66 m2. Envera Sehovića 28 v.p. Ncnamješlen. T e l . 061 915 753. 9232-lNdž

Potražnja
• Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dola/im na adresu. T e l . 062 506 775. 319-lze • Kupujem havarisana vozila mcrccdcs, pas at i golf. Tcl. 065 007 370 • Kupujemispravnaimanjc havarisana vo/ila, isplala odmah. Tcl. 061 507984

• IZDAJE.M dvosoban namješten slan na Oloci 62 m2 sa blinda vratima i alarmom, I I I sprat.Tel.061614 713. 15119-ltl • Aerodromsko naselje, iznajmliuic sclijcpa,namjcŠtcnagarsonjcrasi/lazom na vrt. Mogućnost najmagaraze. Tel.033902101,062155619 • Ccntar, Ciglanc, i/dajcm trosoban lijepo namješten stan, tcrasa, blindirana vrata, prvi sprat. Tcl. 066 943636 • Centar, iznajmljujem stanovc: M. Dvor dvoiposoban 500 K M , dvosoban moderno namješten Fr. I^hara 600 K M , M. Ć. Ćatiča 600 K M . Tcl. 061142704

• Namjcštcn stan studenticamakod F D S , ccmralno grijanjc, kablovska, intcrnct.Td.033655 39S • Namjcšten slan u privainoj kući poredGrasa.Tc1.061 174010 • Namještcnu garsonjeru naDobrinji 3 zaposlcnim žcnskim osobama. Tel.061215375 • Namješicnu sohu kuhinju, kupalilo.poscbanula/Pofalići.Cijcna 150 KM.Td.062116522 • Namjcštcnusobu siudemu.PorodiccFohi.Tcl.210376 • Namjcštcnu sobu, Hrasno. Tcl. 521618,061529838 • Namjcštcnu sobu. T d . 521 618 i 061529838 • Ncnamjcštcn stan, 43 m2 na Alipašinompolju.Tel. 062 334476 • Oprcmljen jcdnosobansian DobrinjakodMcrcatora.Tel.061063478 • Oprcmljcn stan Bjelavc kod domova.Tcl.061487192 • Polalići, kod tramvaiskc stanice izdajcm icdnokrevctnu sobu, muškarcu. Tcl.063600461 • Prazan dvosoban stan, sprat privatnc kućc, parking, 150 K M , Buća poiok.Tel.033898013 • Prazan sian u privatnoi kući, sve poscbno povoljno sa parkingom. Tcl. 061572742 • Sobu Dolac Malta bli/u tramvaj. sianicc.Tcl.065 615640 • Sobusaceniralnim grijaniem kod Merkatora /aposlcnom. o/biljnom muškarcu. N. Sarajcvo. Tcl. 659 895, 062619677 • Sobuustanudjcvojci 120 K M . G r bavica kod mosta. Tcl. 062 %7 609 • Sobu zaposlcnoj, ženskoj osobi. Tcl.061842180 • Sprat kućc u Sokolović Koloniji naduži pcriod.Tcl.060 3164 346 • Sprat u kući. Pofalići ul. Zahira Panjcie do hr. 161 sa prclijcpom baštom.Tcl.062945294 • Stan 100m2, luksu/no opremljen, vrt, parking, režijski troškovi u kiriji SOOKM.Tel.062959129 • Stan 42 kvadraia, ul. Zagrebačka 35, namjcšicn. Prcdnost studcmi. Td-033521910,062 345945 • Sian Aniuna Hangija 28, Koševskobrdo.Tcl.063162559 • Sian i/dajcm, Podhrastovi. Tcl. 033441687 • Stan u Kasindolskoj, radnieima, siudeniimaTcl. 061867517 • Stan u Sokolović koloniji 64 m2, 150KM + rcžijc,samoo/biljneponudc.Tcl.061255290 • Stan u T u / l i , Stupine I , 61 kvadrat, namještcn, dvosoban, lođa. Tel. 061548917 • Stanvrlopovoljno.Tcl.468949 • Stan žcnskoj osobi. Buća Potok. Tel.062126402 • Stan.prvi spral privatnekuće.familijarnoj porodici izdajem. ograđena, bašta i parking za aulo. Pofalići, Orlovaćka230.Tcl.062236339 • Stup, Bačići, i/dajcm modemo opremljcn slan u novogradnji. T d . 066777624 • Trosoban namjcšten sian studemimauuliciAlcjalipa65(glcdanau]icuAŠačirbcgović), 2. spral. Tel. 061219116 • Trosoban namjcštcnstiUiui sobc, dva kupaiila za iri siudcniicc 400 KM. Hrasno preko puta Rohota. Td.062870100 • U ccntru i/dajem dvosoban, namještcnsian.Tel.061156170 • UkućinaKovačićima četverosobni stan sa parkingom luksuzan. Tcl. 063719019

Prodaja
• P R O D A J E M exlra adapliran jednoiposoban stan u Hrasnom, na Trgu Heroja, povi^ine 45 m2, spral treći i stan "Tibra 2", Nediarići 32 m2,sprat 3. T d . 0 6 1 540 015. 15211-ltl • A. Pol ic, C &za, prodaicm dvosoban sian 55 m2 odltčnog i funkciunalnograsporeda.u iz^-rsnom sianju be/potrebnih dodainihulaganja.Tcl.061 312446

T e r e t n a vozila
• Kombi K I A bcsta. tcrctni, 1998. godina. rcgisirovan do kraja maja 2013. Povoljno.Tel.061049033

Svoje S S mate ogtase možele slati i na sljeaea broj: M
NuClm t ) • • ) • poruk«
L » t x a i t « MPUĆOU broj 15 rtr»fi

nO |v

H O

/aflm

W a l votog matog ogjata

PonMi

naptov««

rajmo* 1 uc c fe f u ai
rtmOirt nma
(rvaakcirO poatafwn

potoVt* na

J a d n a SM5 p o r u t a m o M » o a r M v a t i i i i o l J t i i a r i O

Zanm

p o r u l n i kof« DuOu i m a l * vtt*

r o c k j a v a p i o v o rtooOiovVvafva SMS p o r u k o m

rmm

b o O j o n V v a n o mmra n r m m D " H (oD|4au3la t Th T

U ogtaima

510 Q9I 101 ?
Tckst
odnoino b t o> k««kl|«

Svt ogfOM htotji O t g o u SMS p o n j K o r n a o 1 * u U Ob^OVtM** U t t d l O f d l M O O t l O l d u CiMm* potuirc je l , M E M * PDV

Tclcfon/adreiJ
K u p o n p r « O J t l / p c n U t i n j j d r n u "Dft«vn> J V U ' \u Tninpkj Sm|tw nUle ogUvc).

NAPOMDCA: Pttlitom tUn,* S M S « narnofl* «uvlj*u *, e , « ,

700 10

111.

42 ponedKiiakč. a«u5«oioTOZ2[>i2 Dnevnl avaz
0

• Prodajese stanu centru Makarske, 80 m2, južno orijentiran, prekrasan pogled ili se mijenja za stan u Splitu. Tel. 00385 92 3077 477 • Prodajem dvoetažni stan na Ilidži uPejtonusa tri spavaće sobe, 125.000 KM.Tel.061 558932 • Prodajcm dvoiposoban stan 70m Maltaukifli. Blindvrata,Marles kuhinja,američkiplakari.Tel.061144556 • Prodajcm dvoiposobn Slan Donja Vraca67,5 m2 na drugom spratu. Supcrstanjc.Tcl.061893204 • Prodajem dvosoban stan 55m2 u Sarajevu, Otoka, ul. Zrtava fašizma, sprat4.Tel.062785727 • Prodajein dvosoban stan 56 m2, DolacMalta, 14.sprat,cijenapodogovoru.Tel.061272611 • Prodajem dvosoban stan adaptiran, 50m2,naGrbavici.Tcl. 062 505050 • ProdajcmdvosobanstanlokĆ.Vila 54 m2 adaptiran, sprat 4. Tel. 061 365990 • Prodajcm dvosoban stan u ccntru Zenice.Tel.061 85 3 773 • Prodajemgarsonjeru 36,8 m2 potkrovljc, 9.sp. ncispravljcna. Cijcna 43.000KM, najniže 36.000 K M . Tel. 062476871 • Prodajcm garsonjcru uccntru Sarajeva (Džidžikovac). Fiksna cijena 72.000 KM.Tel.061822187 • Prodajem jednoiposoban stan 46m2 kod općine Novi Grad, Sarajevo,4.sprat,lift.Tel.062840163 • Prodajem jednoiposoban stan, 54m2 Dobrinja. Cijcna po dogovoru. Tel. 033 248441 • Prodajem namješten dvosoban stan 55 m2, stan se nalazi na Dobrinji, Trg Zlatnih Ijiljana, cijena povoljna. Tel. 065 957 842 • Prodajcm rcnoviran I modcrno opreml j en stan u Neumu sa pogledo m namore.Tel.062495 863 • Prodajcm stan 29 kvadrata. Tel. 061 551 808 • Prodajem stan 52m2, ul. Bosanskihgazija,Ilidža.Tel.063 790 4 80 • l'rndajcm sran 60m2 Buća Porok, novogradnja, 2.sprat, može zamjena zamanji.Tel.061525195 • Prodajem stan 68 kv, na Al. polju, Bfaza.Tcl.061357031 • Prodajem stan dvoetažni u Vogošći, 4.sprat, 1/60 KM/m2. Tel. 062 907831 • Prodajem stan na Malti, vis.prizemlje, 54m2. Cijena 84.000 K M . Tcl. 065819136 • Prodajem stan u centru Skenderija kod vairogasnc čctc 33 kvadraia, 2 sobe, hodnik,kupatilo, ostava, cijena 75.000KM.Tel.061916698 • ProdajcmstanuCeniru ul.Muvekita 35, pr.adaptiran, dvoetažni 67m2. Cijcna 205.000 K M . Tcl. 065 819136 • Prodajem stan ucentru ul. Vrazova,l.spr. 161 m2. Cijcna 335.000 K M . Tel.065819136 • Prodajcm stan u Hrasnom, I V sprat, 74 m2, trosoban, 2 balkona. Tel. 061 325 840 • Prodajcm stan u Istočnom, Sarajcvu, novogradnja ul. Spasovdan 4.spr. 50m2. Cijena72.000 K M . Tel. 065 819 136 • Prodajem stan u Kralja Tvrtka, povoljno.Tel.061911988 • Prodajcm stan u Sarajcvu, 57m2, Grbavica ul. Radnićka, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo ctažno plinsko grijanje, vel. halkon, lift, podrum.Tel.061202851 • Prodajcm stan u Travniku, 54 m2 dvosoban, postoji mogućnost da se proširi. Cijcna po dogovoru. Tcl. 061 793827 • Prodajem stan, Brcka ul. Hasana Sušića, 48m2, terasa 10m2, bašta 70m2. Cijena 137.000 K M . Tel. 061 143036 • Prodajem stan, Ilidža, Lužani, nizovi, sa garažom - prednjom i zadnjom baštom, 105 m2. Tel. 062 226 285 • Prodajem stan, Zagrebačka 3 a, četvrti sprat (nema lifta) 59 m2, rau-bau, 1.500 K M kvadrat. Tel. 063 032615 • Prodajemstanove:centar,ul.Turhanija 3. spr, 57 m2, 1.950 KM/m2, Dobrinja 1,3. spr, 54 m2,78.000 K M i Grbavica 5. spr, 70 m2, 2 balkona, 2.000 KM/m2. Tcl.062 907 831 • Prodajem trosoban stan nallidži u Pe j ton u povo I j no. Tel. 066 376 901 • Proda jcm trosobni stan u Sarajevu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tel.061 152 018 • Prodajem uHrasnom naTrgu Heroja jcdnoiposoban adapliran stan sve novo, 45 m2, sprat 3. Tel. 061 540 015 • Sar Poljc, dvoiposoban sian, 61 m2, renoviran, balkon, ustakljen, vl 1/1,94.000 KM.Tcl.062 451068 • Sarajevo, Dobrinja2,28m2,adaptirana,zagarsonjeru ili maluvikendicu u okohni Podgoricc,CGprimorju. K l j uč za kl j uč. Tel. 062 8 24 284 • Stan Socijalno, Kolodvorska tiosoban 75km prvi sprat sunčan jug - zapad centralno, 2 mokra čvora, ostava balkon.Tcl.061191569 • Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona,kompletadapti ran ,MaršalaTita 268 Luka.Tel.063 288954

• Švrakino selo, prodajem jednosoban 33 m2, v.p. 48.000 K M . Tel. 061 558932 • Švrakino, ul. Prvomajska, garsonjcra sa ccntralnim grijanjcm u odličnom stanju, na I spratu, 43.000 KM.Tel.061510964 • Svrakino, ulica Prvomajska (preko puta Merkatora i MUP-a), garsonjcrakomplctno adaptirana, ccn. grijanje, suteren,cijena 40.500 K M . T e l . 061510964 • Trosoban stan 78 m2, ccniar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 2 53 • U Sarajevuna Baščaršijiprodajem stan hitno. Tcl. 061228 792 • Vogošća stan 150 m2, autobuska okretnica centar, 3. sprat, potrebni unutrašnji radovi, 70.000 K M . Tel. 062215 545

Potražnja
• Agencija hitno trazi manji fino oprcml jcn stan u zgradi za ozbil j an zaposleni bračni par na duži period. Tel. 062677488 • Agcncija potražujc manji Slan u zgradi fino oprcmljen za ozhiljan bračm par, zaposlcni, na duži pcriod. Tel.061145853 • Agencija potražujeveći bioj kuća, s tanova I zcm 1 j IŠ ta. Tcl. 033782980 • Agenciji hitno potrebno više stanova i kuea za prodaju i izdavanje. Tel.061493323 • Agenciji potrebno više stanovaza kupovinuuSarajevu.Tel.061 559235 • Hitno poiražujcmo kućuilistan za porodicu na godinu dana prednost Grbavica,Vraca.Tcl.061142704 • Kupujem devastirane stanove u Sarajevu.Tel.062 157088 • Kupujcm dvoiposoban ili trosoban stan Čengić Vila, Hrasno, Otoka, himo.Tel. 061509705 • Kupujem dvosoban di manji trosobanstan.Tel. 061 510964 • Kupujcm jcdnosoban stan po tržišnoj cijeni, isplata odmah. Tel. 061642684 • Kupujcm stan ul. Alipašina, Skenderija, Merhemića trg, od 90 do 100 m2 kod 2. gimnazije, Zagrebačka kod OHR-a, do 85 hiljada cura Kranjčevićev-a.Tel.061288939 • Kupujcm trosoban slan u Kranjčevićevoj ulici u Sarajevu. Tel. 061 347170 • Potrcbanvcći brojstanovazaizdavanjeiprodaju.Tel.061 865011 • Potrehanveći broj stanovazaizdavan jc I proda ju. Tel. 061925649 • Za uposlenicu Razvojnebankepotreban lijcpo nam ješten stan do 55 m2 (agencija).Tel.061522190

Zamjena
• Mijcnjam dva dvosobna Slana površine60 m2 za ista dva ili dvamanja, na Stupu ul. Hifzi Bjclavca za nascljc Malta, Grbavica ili Pofalići. Tel. 061 916149 • Mijcnjam dvoiposoban stan na Grhavici, 60m2, idealna lokacija, za kuću uz dogovor. Tel. 061265 514 • Mijcnjamstan65m2uVogoŠći, II sprat, za stan do 45 m2 također u Vogošći, uz vašu doplatu. Tcl. 061 700 279 • Mijenjam stan na Koševskom Brdu za stan u Hrasnom. Tel. 061 167 397

Garaže
• Izdajem garaže Hrasno. Tel. 061 262733 • Izdajem garažu na duži period, NovaMahala,StariGrad.Tel.061S03 838 • Izdajcm garažu u Kovačićima do bugarske ambasade. Tel. 061864086 • Izdajcm garažu u Tuzli, Stupinc. Tel.061548917 • Izdajcm garažu uZcnici(Kul. Bana 11), cijcna 80 KM.Tcl.062 588 750 • Izdajem garažu u zgradi Papagajka.Tcl.033218011 • Izdajcm garažu, Paromlinska 53. Tel. 061709 329 • Izdajem zidanu garažu, Brcka(H. Polovine)-70KM.Tel.061 218837 • Povoljno izdajem garažuna KoševskomBrdufu blizini javne okrugle garaže)60KM.Tel. 061740870 • Prodajem zidanugaražuuLogavinoj.Tcl.061 183941

Kuće
• P R O D A J E M luksuznu kuću sa zemljištem od 1.800 m2, dvije garaže, kao i ulazna kapija na daljinski. Stambena površina je 160 m2, na lokaciji Bojnik Mihaljevska do br. 10. Cijena po dogovoru.Tel. 061 726 273 ili 063 059 981. 9180-lNdž • Centar - Cobanija, kuća sa baštom 800 m2,povoljno.Tel.061510964 • Ccntar - kod piccrijc Gahja, kuća sa baštom 140 m2, povoljno. Tel. 061 510964 • Kasindolska, prodajcm kuću 200 m2 sa okućnicom od 600 m2 plus pomoćni objckat I garaža, svc lijcpu ograđeno, odlična pozicija. Tel. 061 559235

• Kromolj, prodajem kuću 300 m2 naparccli od 1.200 m2, superpozicijai parccla jcravna sva, 125.000 K M . T c l . 061559235 • KućanaAncksu,prodaja.Tel.061 222141 • KućaucentruMakarske, Kalalarga 29. Papiri uredni, tri etažc, cca 300 kvadrata.Tel. 06 3 899 989 • Novouseljivu kučusavoćnjakom i garažom 6x4 proda jcm ilimijcnjamza stan u Zenici. Tel. 061750082 • Prodajem hitno kuču, zcmlju u Crnoj Bari - Bogatić, Srbija. Tel. 0038761226645 • Prodajcm ili mijenjam za manji stan vikendicuuLepenici voda struja dunum zemljc cvjetnjak i voćnjak. Tcl.061 144556 • Prodajem kuču 13 puta 9 na Kobiljačisa 1.350 zcmlje.Tel.061339287 • Prodajcm kuću 13,20 x 8,00 P + S sa okućnicomuBihaću.ul. Mehmeda Fazlića - Nova Četvrt. Tel. 061 591 477 • Prodajemkuću 150 m2 i 3.000 m2 zcmljc Vraca. Tcl. 061 263 527, 061 417094 • Prodajem kuću Mostar Vrapčiči kod pijaee papiri 1/1. Poslovnog i stambenog prostora 240 m2. Tel. 061 301772 • Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 062317515 • Prodajcm kuću sa dva poscbna ulazai930m2zemlje,Doglođi, Ilidža. Tel.061351713 • Prodajem kuću sa okućnicom uz asfalt 1.300 kvadrata, Krivoglavci, Vogošća. Tcl. 066 827 358,057 225 858 • Prodajem kuću sa tri stana, 2 garažc i 250 m okućnice, S. grad, Mahmutovacilimijenjamzastan uz dogovor.Tel. 061922338 • Prodajem kuću u Bijcljini, 600 kvad. Cijena po dogovoru... Tel. 061 575420 • Prodajcm kuću u Binjcžcvu. T r i sprata, odvojeni ulazi, površina 200 m2, okućnica 1.000 m2. Cijcna povoljna.Tel.062 337813 • ProdajemkućuucentruJanje7,5x 8,5. Podrum, prizcmljc i sprat, plac 500 kvadrata. Cijena po dogovoru. Tel.065917187,065479824 • Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijenanaupit.Tel.061134393 • Prodajem kuću u neposrednoj hlizini Pala. Vcoma povoljno, cijcna po dogovoru. Tel. 057 483 048, 066 006 040 • Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije Malićall.Tel. 033453617 • Prodajem kuću u Starom Gradu Sarajevo.Tel.063514023 • Prodajem kuću u Tarčinu, p-s-p 192 m kvd. Tel. 030 481 216,063 841 611 • Prodajem kuću u ulici Alifakovac u blizini mat kuće (Vijećnicc). Tcl. 062146439 • Prodajem kuču, dva sprata 13,60x7 uradena termo fasada, plinsko grijanje, novogradnja, vlasništvo l/l,ul.HajrudinaSabanijc6.Tcl.061 789547 • Prodajem manju bosansku kuću useljivu Sirokača, Goloderica br 1. Tel.481423 • Prodajem moderniju kuću, Pofalići,Humska, a može i zamjena za stan uzdoplatu.Tel. 062666 300 • Prodajcm povoljno novu duplcx vilu u Turskoj, Kušadasi 150 m2, bašta200m2,5soba, 1 vcl. kupatilo i2 tuš we, 3 terase sa pogledom na more, bazen.Tel.061 190610 • Prodajcm povoljno vikcndicu na Prokoškom jezeru. Atraktivna lokatija.Tcl.061082659 • Prodajcm uRakovici kuću, vikcndicu + Ijetna kuća, sređeno. Tel. 061 213273 • Prodajem useljivu kuču 104 m2, dva dvosobna stana, dvijc garaže, 500 m2 okutmtc, hiino, Radnička 122. Tcl.065 540702 • Prodajem useljivu kuću na Jablaničkom jezeru, Celebići, 700 m okućnicc, ckstra lokacija, 10 m od ohale,papiri 1/1, moževoziloi traktor uračun.Tcl.066845174 • Rczidcncijalno nascljc, kuća u mzu, Centar, centralno grijanje, terasa 5abaŠtom,garaŽa.Tcl.062341250 • Stari Grad,ul. BraćeEskenazi (iza amer. konzulata) kuća(50 m2)na parccli od 200 m2, mogućnost gradnjc l proširenja dozvoljena, 97.000 K M . Tcl.061 510964 • Stari Grad, ul. Kečina, kuća sa dva odvojena stana(l i 4 - soban), garaža, etažno grijanje, pareela 400 m2. Tel. 061510964 • UŽcpčuprodajcmkućusa2odvojena stana, može i jedan stan, garažu, pomočniobjekatimanjivočnjak.Tel. 032 596516,063199266 • Zidanuvikeudicu u Blažuju i 1.300 m2 zcmljc. Asfall, struja, voda, odmah useljivo,uzelenilu.Tel.061160085

• Četiri dunuma na Igmanu, cijena dogovori 1 dunum uPresjcnici povoljnohitno.Tcl.066836143 • Hadžići, Garovci, 4 dunuma, industrijska građevinska zona i za vikcndicc u Drozgomctvi. Tel. 066 243 113 • Jablamćko jezcio,veomaalraktivna lokacija uz vodu 750 m kul tivisano infrastruktura. Tel. 06 1 666 465, 061 159213 • Orahovhrijeg,prodajem povoljno dvijc gradcvinskc parcclc jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost,vla5ništvo 1/1. Komunalijedoparcele.Tel. 061488675 • Pofalići, iznad hotela Italija prodajem zemljištc pov. 2.530 m2. Dozvoljenagradnja.Tel.066150762 • Pofalići, kod džamije prodajem 2.530 m2 zcmljc. Dozvoljcna gradnja stambenog objekta dimenzija 36 puta 16m sui. priz. 2spr. vis. pot. Tcl. 061 819669 • Pofalići, prodajem zemljište pov. 3.015 m2. Pogodno za vikendicu može i kuća. Uz parcelu put, voda, struja. Vlasništvo 1 m2 - 15 K M . Tel. 061819669 • Pofalići, prodajem zemljište pov. 471 ma 9.800 K M , uz parccluput voda struja.vlasništvo.Tel.066150762 • Prodajem 3.800 m2 zcmlje, oštećenu kuću pored r ječice Rakoviea u Rakovici uredni dokumenti struja voda 100 m od glavnog puta. Tel. 065 648247 • Prodajem 4,5 dunuma zemlje - livada, TrnovoFBiH.Naimanjuimaju dvi je vode, kroz posjed teče ri j eka, sve 1/1. Struja 50 m od imanja, 8.000 K M podunumu.Tel.061686095 • Prodajcm dulum zemljc na Moslarskom Raskršću-ckstra lokatija, tijena po dogovoru. Tel. 066 026004 • Prodajcm nasupcr lokaciji u Brezanskoj ulici 808 m2 zemljišta sa građcvinskom dozvolom. Tel. 061 848433 • Prodajem parcelu 1.800 m u centru Grdonj,pogodno za sve namjcne, asfalt, struja i ostale komunalije uz parcclu.Tel.061 106424 • Prodajcm zcmljišnc parcclc Djcvoj ačka vo da A hato vić i po vol j no. Tel. 061209120 • Prodajcm zcmljištc 3 duluma, tnože i u parcclama. Raknvica, Bisirički Potok. Tcl. 062 346 727 • Prodajem zemljište u Dražcvićima sa manjim vikend objektom 15.000 KM,stan naVracama, 1. spr, 88 m2, 1.500 KM/m2, stan u Vogošći, dvoetažni, uscljiv, 1.160 KM/m2. Tel. 062907 831 • Prodajemzemlju uNahorcvu, 1/1, vlasnišivo.Tcl. 055 379455 • Sarajevo (Zenik) 34 dunuma zemlje,2 kućc na novom putuRakovica -Visoko.Tel.065315452 • Vogošća, Donji Hotonj II. Prodajcm gradevinsku parcelu udaljcnu 500metaraod pumpeHIFA.Tel. 065 995 852

• Prodajemfarmukokasa2objekta, 2 duluma kivi, kutu na sprat, sve na 4 duluma zeml je. St ruge - Capl j i na. Tel. 036809009,062114903 • Prodajem halu koja je iznajmljena, atraktivna lokacija, Stup. Tel. 062 666300 • ProdajemposlovniprostorDobrinja, Trg Sarajevske Olimpijadc, 46 kvadrata.Tcl.061209120 • Zenica, poslovni prostor suteren, pogodan za sve namjcne, hitno, prodajem.Tel.061795489,061434810

• N E U M - Izdajemo povoljno apartmane na samoj plaži 5 m od mora, klima, parking, T V - Povoljno.Tel. 063 321 434. 962-lmo • MAKAUSKA RIVIJERA M A L I D R V E N I K , Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Parking obezbijeđen. Tel. 00385 21 628 306,00385 91 954 2000. 13339-ltt

• N E U M , vila "Mina" izdajem apartmane blizu plaže Zenit, 40 metara do mora sa garažom, klimom, TV-om. T e l . 062 223 761, 061 254 458. 8903-lNdž

• P O V O L J N O izdajem apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. T e l . 00385 91 5715 505. 7028-lNdž

• N E U M - izdajein apartmane blizu plaže "Hotel Zenil" garaže, T V sat, klima. T e l . 036 880 516, mob. 063 350 056, www.apartment-zubae.com. 1149-lmo

• Neum, izdajem apartmanc, klimaliziranc, 20mctaraod mora, TV,parking. Tel. 036 884 493, 061 141 752, 061183981 • Neum, izdajem trosoban namješten stan uz more ul. Mimoza zaljeiovanje.Tcl.063990004 • Neum, povoljno izdajem sobe i apartmane ucentru. Ul. Mimoza, Miralem.Tel. 06 3 3 39 686 • Neum, sobe sa kupatilom i apartmani, garaža, klima 50 m od mora. Miralem. Tel. 061 185 160, 036 884 477 • Ncum,supcrpovoljne sobc iapartmani uz magistralu. Zasehan wc, terasa, parking, roštilj, mtcrnct. Tcl. 063822447 • Orebić, apartmani, 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, kuhinja, garaža, vrlo hlizu mora. Tel. 00385 98 1863 337,062334139 • Orebit, izdajcm sprat kućc sa 5 kreveta. Parking osiguran. Tel. 061 954045 • Pansion na Baščaršiji, izdajem sobc sa kupatilom, 15 po osobi. Tel. 061 420254 • Podaca - kućauz more, apartmani povoljno, obczbijeđcn parking. Tel. 061517353,063893590 • Podaca, izdajem apartman četverokrevetni uz more. Tel. 00385 21699 174 • Povoljno izdajem apartman na Hvaru blizu mora, 2 spavaćc sobc, dnev. horavak, niša, kupatilo, 2 wc, vclika icrasa, bašta, parking, rošiilj, klima,TV.Tel.00387631912Ol • Povoljno, Hvar, apartman 4+2 osoba, klima, T V , parking, rošiilj. Tel. 0038763191201 • Prenočište u užem djelu starog grada sattpoircbom parkinga 12 K M . Tel.061775 529 • Trokrevctni i dvokrevetni apartmani u Orebiču. Tel. +385 20 714 050,+ 385955834428 • Zaostrog, sobe sa kupatilom i prclijepom terasom, upotreba kuhinje, 10 m od mora. Vlastiti parking. Tcl. 00385915129686 • Zivogošće Blato slobodni apartmani od 08. - 11. 08. i od 18. 08 nadalje.Tel. 00385 915419533

• OREBIČ, apartmani za 4 osobe, dnevni, spavaća, kuhinja, kupatilo, terasa, parking u hladu, povoljno - 35 Eura dnevno. Tel. 061 147 359 ili 033/220 068. 14893-ltt • I Z D A J E M povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Graca. T e l . 00385 91 7666 124. 1218-lmo • K O M F O R A N s m j e š t a j uapartmanima "Bjeliš" u Kleku, T V S A T . , klima, te baštom pogodnom za opuštanje uz roštilj. E mail: infoŽapartmani-bjelis.com T e l . 385 98 427 482. 15048-ltt • Alma, villa u eentru Neuma, apartmani, sohe, parking, blizu mora. Tel. 061 131900 • Apartmani i sobe u Neumu pored obale.Tel.033 541493,061131831 • Apartmani na Braču, blizuplažc, dohro opremljeni, klima. Vansezonskc cijcne! Slobodno od 24. augusta. Tel.+ 385997334004 • Apartmani Neum, povoljno, 5 m od mora, klima, T V , plaža, upoireba kuhinje,prirodnahladovina.Tel-061 488043 • Apartmansko prenočištc iznad Katedrale, uz francusku rezidenciju, parking, intcrnct,kablovska,cen. grijanje, 20 K M po osohi. Tel. 061 339 647 • Gradaenamoru,iznajmljujempovoljno sobe iapartmane, parkingosiguran. Tcl. 00385 9188 02134 • Gradae, izdajem sobe i apartmane povoljno.Tel.00385915442109 • Izdajem apartman u Ncumu, Tiha luka,Mimoza,parking,kliina, T V , 35 kvadrata.Tel.061548917 • Izdajcm apartmanc u Zaostrogu. Tel.063432127 • Izdajcm kamp - prikolicu u Zaostrogu.Tel.061157454 • Izdajem sohe u Neumu, kuća pored mora veoma povoljno. Tel. 062 454197 • Izdajem studio apartman u Noval ji na otok u Pagu. Tcl. 06 3 944 623 • Izdajem vikend kuću, Zelenika, 5 minuta od mora autom, kuhinja, kupatilo, ležaj 6 eura. Tel. 066 789 504, 065396736 • Izdaju se sobe i apartmani u Podacama.Tel.061 308277 • Klek,sobc sa upotrcbnm kuhinjc i apartmani,parking,vclika tcrasa - povoljno. Tel. 00385 20 691 068,00385 917986496 • Makarska, lZnajmljujcm sobc, tv, parking,klima, roštilj i pranje veša. Tcl.00385915229427 • Ncum-kodplaŽcZcmtiznajmljujemo sobe i apartmane (klima, kuhinja,balkon,TV, garaže). Tel. 036885 165,063894751

Mašine
• Aku hušilicemakita, melaho,hosth, blekcn dckcr, rcpariram, baterijc sa garancijom Tuzla miladije. Tel. 061761393 • KoillbillO' :m;l >::..;li>k:i ni::siii:i, motor 5 kw, cijena po dogovoru. Tel. 06603178 810 • Mašina Trio za parket nova. Tel. 061079423 • Prodajcm viljuškarmarkcHysier 5t, duge vile. Može i kompenzacija. Povoljno.Tel.061163894 • Tokarski stroj za siolarc 2 kom. moguća zamjenaza razno. Ključ.Tel. 061972160

Poslovni p r o s t o r i
• I Z D A J E M poslovni proslor u Hrasnom 75 m2, Azize Saćirbegović 80 B. Mob. 061 740-818. 15068-ltl • S U P E R POVOLJNOM! Izdajem P. prostor 180 m2, univerz. namjena, parking, Dobrinja C5. Tel. 066 179 239. 9306-lNdž • Izdajem - prodajem poslovni prostor u ccntru grada 40 m2, Ilidža 100 m2,Soc. 105m2.Tel.061134044 • Izdajem ili prodajem fast fud, možc rošiilj, pica, pita, Košcvsko Brdo,Centar.Tel.062967832 • Izdajem kanc. ili sl. kod N. Pozorištavrlopovoljno.Tcl.061729536 • Izdajem kancelarijski poslovni piostorod 150kvadrata,80kvadratai 42 kvadrata u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 10, Sarajevo. Tel. 063848439 • Izdajem kancelarijski, poslovni piostor, Mala aleja, Ilidža, strogi centar.Tel.061 172977 • Izdajem poslovni kancelarijski prostor 120 m2, prizcmljc, lokacija estra, preko puta Predsjedništva, ulicaJezcro.Tel.061559235 • Izdajcm poslovni prostor u Brczi 229 m2 R K Borac, potpunorenoviran za trgovinskc namjcnc, cijcna 2.000 KM.Tel.033265715 • Izdajem poslovni prostor u Tuzli, Stupinc, 15 kvadrata. Tcl. 061548 917 • IzdajeinprostoruHrasnom.Azize Saćirbegović bb u poslovnom ccntru 16m kvadratnih. Tcl. 061789899 • Izdajemradnjunalijepom mjestu, trenutno kiojaćki salon. Tel. 062 689 392 • Izdajem vulkanizersku radnju u sklopu scrvisa, Safcta Zajkc. Tcl. 061 149442,061233948 • Ponuda: Jako izvor vlastite čiste laboratorijskc ispiiane vodc sa bazcnom, uz magistralu, nudim za proizvodnju I promct - kod Sarajcva. Tcl. 653454 • Poslovni prostor30 m2 naCengić Vili, urcden, u novogradnji, za višc namjena.Tel. 061108152

Ostalo
• Dvoja ulazna vrata u dobrom stanjupovoljno.Tel.061175096 • Kupujem polovnu koristenu dasku colaricu. Sanski Most. Tcl. 061815 064 • Prodajem polovan crijep Kikinda povoljno.Tcl. 061210201 • Prodajem ulazna vrata. Tel. 061 167397

Kompjuteri
• "Akcija servisiranja" - Ako imate problcma s vašim kompjutcrom, nazovite! Rješavanje kompj. problema. Umrežavanjc, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 • Instalacija windowsa 7, sp, bežičnih rutera i mreža, antivirus, spašavanjcpodataka, garantija na osluge, dolazak besplatan, pozovite. Tel. 062 256035 • Prodajcm nov laptop 11,6, Intcl A T O M , l GB, 160 GB H D D , Wireles, baterija u kvaru - 380 K M . Tel. 061 135748 • Serv. računara - Profesionalna dijagnoslikaipopravakračunara,instalacijasistema,antivirusnazaštita, inlernet konekcija + ruther. Dolazim popozivu.Tel.061243611

Zemljišta
• Bariee, Stari grad, prodajem zemljište, papiri urcdni, vlasništvo 1/1. Tel.062 341524 • Bo jnik 1.800m2, Famos grad. plac 300 m2.Tel.061159249

DneVfli aVaZ pansdjeliak 6. avgusvkelovrc 2012. 43

Telefoni
• Prodajcm Nokiu E72, 180 K M . Tel. 052064663

• Prodajcmpištolj CZ M70,7,65. Sa odobrenjem. Nov, 250 K M . Tel. 066 348295

VO0AO

Namještaj
• Prodajem djcčijugarmturu,minidvosjcd i dvijc fotcljicc. Tcl. 063 954 409,061571262 • Prodajem dvijc ugaone garniture veomapovoljno.Tel.061439963 • Prodajem namještaj zbog selidbe udobromstanju.Tel.061967039 • Prodajcm nov namjcštaj moderan 7.3 kompletanstan,cijena po dogovoru.Tel. 06 1 302 432 • Prodajem skoro novu dječiju sobu povoljno.Tel. 063021148 • Prodajem sto za kompjuter nov povoljno.Tel.061171627

• C A F E E PIZZERIJI BOSFOR u Nedžarićima polrebna 1 djevojka u kuhinji na serviranju hrane, 2 djevojke na poslovima posluživanja i 1 djevojka za rad u šanku. T e l . 061/145-662. 9244-lNdž • P O T R E B N O više autoelektričara. Probni rad obavezan. Mob. 061 185 069. 15083-ltt • P O T R E B N A ozbiljna osoba za brigu o starijoj pokretnoj ženi u Aerodromskom naselju. Plata i uslovi po dogovoru. T e l . 062 594 527. 9261-lNdž

Ostalo
• Extra njcmački plinski kamin, grijestokvadrata.Tel.061279288 • Nov plinski bojlcr fasadni 23 kw. Tel.061 210233 • Prodajem plinsku peć na dimnjak 9- ka l pl in sk u fa sa dn u pcći cu. Tel. 066 708661 • Prodajem povoljno T A pec A E G magnohrom 3kW kao nova. Tel. 061 199977 • P O T R E B N A djevojka ili momak za rad u kafeu i Ijetnoj bašli na Grbaviei (dnevnica 20,00, isplata svaki dan). T e l . 062 922 539. 15201-ltt • Fast food na O toci potrebria rad n i ca za roštiljem sa radnim iskustvom. Tel.061 548806 • Ozbiljan muškarac traži djevojku za čišćenja i kuhanja u domaćinstvu. Sarajevo, A. Mulabegovića. Tel. 065 560446 • Potreban muški frizer. Tel. 063 895077 • Potreban radnik (muškarac) za rad u irgovini (prchrana) na Baščaršiji. Prednost osobama s iskustvom.Tel.061109321 • Potrcban radnik koji bi radio parketarskeposlovei slično. Tel. 062 352 352 • Potrcban radnik za održavanjc stoke-Tel. 061789871 • Potrebna konobarica na Stupu. Tcl.061 188835 • Potrehnaradnicazaradu restoranu na poslovima posluživanja, stan i hrana obczb. dncvnica 50 K M . Tcl. 061691824 • Polrebnovišemenadžeraipromoterki.Tel.062 123270,066289887 • Tražim nastavnika/cu gitare da udrži par časova učcnici prvog razrcda osnovne muzičke škole hitno. Tel. 061510070 • TražimposaouBihaću,čistilabih. Tel.062413498

• Prodajem bukova drva, metrica, cijcna60,00KM.Tel.062781545 • Prodajem enterijer za butik od medijapana za 12 kvadrata. Tel. 062 810943 • Prodajem inventar iz krojaćkog salona, mašine, pcgla, sto za peglanjc, sveprofesionalno. Tel. 062 689 392 • Prodajcm komplci posuđc - silvcr solinger, neotpakovano. Cijena veoma povoljna.Ul.Bosanska9.Tel.544510 • Prodajem komplctnu pržionicu kafe. Mlin (Boro), italijanska automatska pakcrica i turska mašina za prženje kafe. Cijena povoljna. Tel. 061208707 • Prodajcmnovijubundu odzccaiz Njemačke, duga, erna dlaka. Tel. 061 159507 • Prodajcm pčelc (Bosanke), jcdanaest košnica, cijena po dogovoru. Tel. 062166 668 • Prodajcm pisaću mašinu 1910. g. Tel. 062 810 943 • Prodajem rakiju šljivu i krušku. Tel. 063187769 • Prodajem valjak za peglanje i plinskuflašupovoljno.Tel.033667004 • Prodajcm vcću kolićinu robc iz Njemačke, izgleda kao nova i moderna. Obuća 1KM. Jakne, sakoi 1 K M . GarderobaO,20KM.Vrećaod50kom 10 K M . Popust. Tel. 066115498 • Prodajemo ogrijev ugalj kocka, orahigrab,drveniugaljKrekaidrvau svim oblicima, dostava brza i tačna, zovite,uvjeritese.Tel.062 512952 • Ugostiteljske garniture tri komada: ležaljka 220 cm, plastićni sto 140x80, dvije stoliceželjeznes naslonima, Kranjčevićeva 13, Sarajevo. Tel.061049033 • Zidno ogledalo 200x80 cm, 100 KM.Tcl.066973 852

2lUOTINIX

»•(i8«|»

l>atr*,i n |•

• Prodajem 2 tigriee i kavez, cijena 30 K M . T e l . 062007 893 • Prodajcm automatizovani inkubator za piliće. Cijena po dogovoru. Tel. 066485 373 • Prodajcm kokc nosilicc starc 4 mjeseea.Tel. 061241702 • Prodajem kravu crveno bijela rasna oko 6m 4 telc 4 mjcsec stcona. Tel. 061701285 • Prodajemkravuzaposjeki lOovaea-Tel. 061864547 • Prodajem ženku njemačkog ovčara, stara tri i po mjeseca. Tel. 061 251549

Zanatske
• NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE Ž A L U Z I N E 20 K M , T R A K A S T E ZAVJESE, VANJSKE ROL E T N E , H A R M O N I K A VRATA, BLINDO VRATA, PVC P R O Z O R I . T E L . 061 501 401. 8806-lNdž • S E R V I S v e š mašina (Gorenje, E I NiS, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplalan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14963-ltt

• " K I R B Y " - Dubinsko nje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, ilisoni 1 m/1,5 K M. generalno čišćenje 5 K M - 1 h. Firma " G L A N Z " . T e l . 061 350 688. 9134-lNdž

• Kupujem knjige za srednju i osnovnu školu, dobro i odmah plaćam, dolazimnaadresu.Tel.066184357 • Prodajcmknjigczašcsti dcvc logodišnje u odličnom stanju, Mostar. Tel. 062 580 324

• "AKCIJA" - U PRODAJI S U B U K O V A D R V A , BANOVIĆI U G A L J ( K O C K A , ORAH), K R E K A DRVENI. BRIKETI NAJKVALITETNIJI. PREVOZ O B E Z B I J E B F . N . T E L . 061 670 068, 061 287 798. 15005-ltt

• E F E K T - Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i P V C rolelne, tende, platnene roletne. Crjena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484,033 767-995, 061 131-447. 8326-lNdž

• M E T A R SA M E T A R , B U K O V A I G R A B O V A DRVA, BANOVIĆI U G A L J ( K O C K A ) O R A H 145, K R E K A D R V E N I 95, B E Z PRAŠINE, O K O R C I P A L E T A 4 K U B I K A 140. T E L . 062/774-207. 9197-lNdž frl • f c « | w , p a r r u t i | a • AKCIJA: BUKOVA CIJEPANA D R V A I K L A S E , 1 M - 60 KM. UGALJ DRVENI (KREK A ) 90 K M , U G A L J B A N O V I C I ( K O C K A I O R A H ) 140 K M TONA. ISPORUKA DO V A S J E I S T I D A N . T E L . 062 654 368. 9353-lNdž • Agencija - Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Najvišc plaćam dolazim na adrcsu,isplataodmahuFBiHiRS.Tel. 061517897 • Agencijaza kupovinu stare deviznc štcdnje, ratnc odštetc, obvcznica. dionica, u čitavoj B i H isplataodmah. Tcl.061 337593 • Kupujcm potrošcnc automobilske akumulatore raznih veličina, plaćam 10 K M po komadu, dolazim na adresu,Sarajevoiokolina. Tel.061 540533 • Kupujem starc pokvarenc vcš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrsle otpadnog željeza. Dolazim naadresu. Sarajevoi širaokolina.Tel.062 875178 • Prodajemautonosilicuzabcbenckorištenu, ležaljku, mrežu, povoljno. Tel.061 171627

• RAMAZANSKA AKCIJA! Platnene roletne 25,00 K M / m , Al. žaluzina, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROL E T N E , garažna, rolo i harmonika vrata. T e l . 061 551 515, 033 789 999. 8689-lNdž • Akciona prodaja harmonikavrata sa dvije vodiliee svih modela i veličina. Mogućnost ugradnje. Tel. 033 225227,061516910 • Automatskiosigurači-električarhojleri,el peći, indikatori zakupatilo, utičnicc, prckidači, scrvis svih cl instalacijaielopreme.Tel.061132149 • Balkone, terase i nadstrešnice saniramo i radimo nove povoljno i kvalitetno.Tel.063850807 • Bojleri - Električar - sve optavke starih i ugradnja novih bojlcra, peči osigurača, indikalori za kupatila, instalacije, TApcči.utičnicaisl.Tcl. 061222228 • Bravarske radove, dolazim na adresu.Tel.061233078 • Brusim i lakiram, postavljanje svih vrsta parketa, šipoda, postavljamo panel parke te i laminate sve uz garanciju.Tel.061989109 • Dimnjake svih oblika, saniramoi popravljamo slare, zidamo nove kao i čišćenje povoljno i kvalitetno. Tel. 06 512430 • Električar popravlja šporete, bojlere, rasvjetu, indikatore, instalacije, interfone i drugo, jeftino i kvalitetno. Tcl. 062 5 60 500 • Gri ja n j e, voda i pl in, radim povol j no l kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 741215

• Ako imate zlato lomljeno, ispravno, nakit, dukate, šorvane, najbolje plaćam do 37 E/gr. Isplata odmah. Tcl. 061377500 • Kupujem loml jeno i zubarsko zlato dukate i zlatne satove, najviše plaćam.Tcl. 061553640 • Kupujem zlato, dukate, šorvane. Tel. 061965 126

m
t " -IV-||> • " • » -im • Kupujem umjetničke slike, ftlaleliju, stari nakit, satove,zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033456505,061214405 • Kupujem umjetničke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzukc, dcmirli icpsijc, bosanske ćilime, baklje, plakete od olimpijade i ostalo.Tel. 061553640

HOVl

• Grupa izučenih fasadera radi samo termo fasade sastiroporom kvalitetnoipovoljno.Tel.062 158066 • Harmonikavrata-prodajai ugradnja, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice.Tel.061 512 294 • Izrada i montaža kuhinja, amerićkih plakara, stolova. Tel.062466093 • IzradaimontažanamjcŠtaja,kuhin ja, pl aka ra, pol ica... Tel. 062466093 • Keramičarski radovi, kvalitetno i povoljno.Tel.062140094 • KeramičkiradoviodS KMilaminat od3KM.Tel.061767 569 • Kcramički radovi od 8 K M , brzo, povoljnoikvalitetno.Tel.06242204(l • Kopanje tcmdja, kanala za vodu, šah tova, bctoniranj cipriključkcvodc i satova saatestom. Tel. 063 850807 • Krečim stanove i kuće,povoljno Nerko.Tel.062692299 • K V vodoinstalater radim montazu kupatila i opravke slarih. Tel. 061349294 • K V Vodoinstalater za ugradnju bojlera, ćcsmi, tuš baterija, snlja, vodokotlića, instalacije kupatila i kanalizacijc.Tel.061222228 • Molcr majstor krcči,glctujc,farba stolariju.Tel. 062 282243 • Moler molujestanove 1-sobni oko 120 KM,2-sobniokol80 KM,3-sobni oko 250 K M . Tel. 062 073 760,033 630332 • Molcrradi molcrsko farbarskcradovečisto, kvalitetnoipovoljno. Tel. 062419501 • Molcraj,krcčcnjciglciovanje,brzo i povoljno. Tel. 062121697 • Moleraj: gletovanje,farbanje,lijepljcnjcsiiropora, navlačcnjc mrežicc. Tel.061518014 • Molerske usluge stolarija, krečenje, gletovanje, radijatori. Tel. 062127525 • Molerske usluge, povoljno brzo i čisto.Tel.06 1 544 557i061200349 • Molerske usluge: Krečenjaigletovanja. Radimo uredno, povoljno i kvalitetno.Tel. 061709956 • Molersko farbarske radove radimo profcsionalno i urcdno kao i rigips, keramiku, laminat, termo izolacijeikompletadaplacijeuzgaranciju. Tel.061255253 • Molerskn farbarske usluge, sve radove vršimo uz potpunu zaštitu lijepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606441 • Molcrsko fasaderski radovi,povoIjno kvalitctno, urcdno uz garanciju. Tel. 062 723 221 • Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španskezidove.Tel.061278188 • Oblazembilečki kamen iradimzidarskc radovc. Tcl. 063 557 115, 933 457000 • Popravljam frižidere, rashladne urcđajc.Tcl. 061533490 • Popravljam sve vrste kolor TV-a na vašoj adrcsi. Tcl. 061212217 • Popravljamo veš mašine, šporete, bojlere, el. instalacije, dugogodišnje iskustvo, zagarantovan kvalitct, dolazak besplatan.Tel.061740465,062127026 • Povoljno popravljam veš masine, šporete,bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigurača. Tel. 061 563 910 • Povoljno, vanjske roletne, aluminijskežaluzine, trakaste zavjese i mramorna vrata.Tel. 061 214 303 • Presvlačim kauče i stolice, dolazim na licc mjesta. Tel. 033 544 932 i 062522986 • ProdajemPVCroletne60KM.AL rolctnc 85 K M svih dimcnzija. Tcl. 061890437 • Radim centralno grijanje i prepravku gri j an ja. Tcl. 062316826 • Radim centralno grijanje,plinske instalacije i mijenjam konvektore veomapovoljno. Tcl. 061922 476 • Radim sve vrste gradevinskih radova - zidanje, maltanje, fasade, krovovc vrlo povoljno i kvalitctno. Tel. 061526037 • Radimo cenlralno, elažno grijanjc, plinskc instalacijc sa atcstom, zamjena konvektora i popravke radimokvalitctnoipovoljnouzgaranciju. Tel. 061500037 • Radimo opravke starog namještaja, lakiranjc, tapaciranjcna novo. Tcl. 063979652 • Radimn stirnpor fasade sa našim ili vašim materijalom, garancija, manjafirma.Tel. 061270729 • Rigips el. instalacije i moleraj radimpovoljno.Tel.066205286 • Rigipsmajstorradi potkrovljaplafonepregradne zidove iostaleradove, njemačkoiskustvo.Tel.061 511 503 • Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetnoipovoljno.Tel. 061872910 • Staklar vrši ugradnju svih vrsia stakala i ogledala. Dolazim naadresu. Tel. 061609947 • Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061312956 • Stolarvrši sve popravke, prepravke kao i izradu po mjeri kuhinja plakara amcričkih plakara pouzdano i kvalitetno.Tel.062671 273 • Stolar, izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, entcrijera, stcpcnica.Tel. 061512663

• Stolarske usluge po povoljnimcijcnama.Tcl. 061336541 • Tapctar dckoratcr povoljno prcsvlači namještaj u radionici ili kod vas uzgaranciju. Tcl. 033 718 405,061156 728,061926560 • Tapetar, presvlačimo, popravljamo i vršimo korekcijc na namještaju. Tel. 063 339006 • T V servisvrši popravke L C D i T V Samsung i Neo i ostale aparate. Tcl. 033898032,061 161644 • T V video L C D plazma servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu.DaljinskizaTV.Tel.650867. 061188410 • V K V Bravar - sve bravarske poslove kvalitetno i povolj no. Tel. 062940731 • V K V elektrićar, elekrro - tehnićar vrši održava n jc postoj cći h i u gradn ju novih elektro - instalacija. Tel. 062522014 • V K V kcramičar ugrađuje svevrste keramičkih pločica i kamcna, kvalitetnoipovoljno.Tel.062909460 • Vodoinstalater - servis starih. ugradnja novih instalacija, očepljenja kanali zac ija, s vc preprav ke, wc - šol j a. kotlića, umivaonika, bojlera i tuš baterija.Tel.061132149 • Vodoinstalaicr kvaliictna ugradnjanoveiodržavanjestareinstalacije. Tel.061255290i513744 • Vodotnstalatcr povoljno opravlja staro,montiranovu instalaciju irenovirakupatila.Tel.061225 727 • Vodoinstalatcr sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i proćepljenja. Tel. 061 348717 • Vodoinstalater vrši sve vrste opravki u kupatilu brzo i efikasno. Dolazak besplatan. Tel. 061 199 442. 033621733 • Vodoinstalatcr, popravka i ugradn ja ins talaci j a, bo jlera, sani lari j a. Tel. 061180120 • Zidar - pravim ohjekte od temelja do šljemena i renoviranje. Tel. 061 242117

Intelektualne
• Daje profesor uspješno i povoljno instrukcije iz matematike, fizike, informatikc, statikc, siattsiikc i clckirolehnike. Uspjeh zagarantovan. Tel. 061390983 • Dajem instrukeije iz engleskog jezika, osnovnim i srednjim školama. Kanton Sarajevo, 2 ćasa 10 K M . Tcl. 061640628 • Dajem instrukcije iz matematike. Tel.033651419 • Dajem instrukcije matematike i ftzike.Dolazimkući.Tel. 061914014 • Instrukcijc iz matcmaiikc. Profcsorsaiskustvom.Tel.061135748 • Profesor instruira matematiku za svc uzrasic, povoljno, uspješno, dolazim na adresu. Tel. 033 657 082, 066 329172 • Profcsor matcmatikc uspjcšno i kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061 552404 • Profcsoricadržičasovcizmatcmalikeifizike.Tel.033219559 • Profesorica matematike, daje instrukcije učenicima iz matcmatike i ftzike.Tel. 062 846647

• Auto - kombijem klimatiziranim prevoz na more sa adrese na adresu, možcismjcštaj.Tcl.061899883 • Auto - kombijem, odvoz starih stvari, namještaja, selidbe, odvoz šute, obezbijeđena radna snaga, najpovoljnijecijeneugradu non-stopvamanausluzi.Tcl. 061552366 • Auto - prevoz kombijem t5 sa klimom namoresaadresenaadresu. Tel. 061200546 • Auto kombi prevoz sa velikim maksikombijemdo2t,vršimoprevoz namještaja, selidbe, sa pažljivom radnomsnagom,prevozpogradu25 K M + radnasnaga. Tcl. 062139453 • Auto-kombi 1,5-tona, brzo i jeftino, većim kombijem prevoz namješiaja, selidbc, odvoz starih t kabastihstvariišute,sa radnomsnagom ili bez.Tcl. 062 838904 • Autoprevoz kombijem raznih roha, selidhe i sl. širom B i H hrzo i povoljno.Tel.061144670 • Blistavo čisto. Dubinski usisavamo i peremo tepihe, ćilime, etisone i sjcdcčc garniturc u Vašcm stanu. Koristimo kvalitetne i provjerene šamponc.Tcl.062118202 • Čistimo stanove, kuće i poslovne prosiore.Tcl.062304018 • Djevojka nudi opuštajuću rdaks masažu.Tcl.065743202 • Dubinsko pranje i poliranje vozila,repariranje,aluičeličnihfelgi.Tel. 062726341 • Dvije djevojke pozivaju na kraljevsku masažu, Sarajevo, stop sms.Tcl. 066 140 559 • Gledanje u šoljicu, fildžan na vidovit naćin, savjeti, pomoć i drugo. Tel.062 393096,033661185 • Instrukcije izvožnjezaone koji su položili, a nisu dugo vozili. Tel. 061 525072 • Klimaliziranim kombi vozilom vršim prevoz putnika na sve deslinacije po vrlo povoljnim cijenama. Tel. 062303478 • Klimatiziranim kombijcm vozim na more, planine, inostranstvo, protesionalni vozać, povolj no. Tđ. 062 713 956 • Kombi prcvoz ljudi, namjcštaja i sl.Tel. 062 466079 • Kombiprevozputnika selidbe odvoz kabasiog otpada i šuic, cijcna povoljna.Tel. 061817424 • Kombi prevoz selidbe odvoz kabastog otpada i ostalo tura pogradu 20 K M rad. snaga po dogovoru. Tel. 062 988026 • Kombi prevoz svih vrsta roba i selidhe većim komhijem sa pažljivom radnom snagom ili bcz cijcnc povoljne. Tel. 061 890067,066111109 • Kvalitetno vrhunski profesionalci radc snimanjc svadbi, rođcndana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotovc... Tcl. 062 356113 • Lux autom i klimatiziranim komhijem prevoz na more i aerodrome sa adrcsc n a adrcsu. Tcl. 062214 690,0 33 220402 • Manuelna masaža, dolazak na adresu, fizioterapeut kvalitetno i povoljno.Tel.061367166i033615675 prostoru,ubilo kojevrijeme. Td.064 4157644 • Masaže opuštajuće i relaksavaj uće samo zadame, SMS. Tel. 062 018 263 • Medicinskamasaža tijda, relaksacija,ugodanambijent.Tel.061712710 • Opustite sc i uživajtesa malo novca uz rclax op uš ta j uću masažu samu za dame, dolazak na adresu do 19h. Tel. 065463711 • Pranjc tcpiha, dolazak na adrcsu besplatan.Tel. 061 309800 • Pravimo svevrste zuhnih proteza, totalnc i parcijalnc. Cijcna 150 K M . Tel. 062656128 • Prevoz putnika na sve destinacije sa T5 kumbijcm, 8 + 1 putnika. T d . 062606611 • Prevoz putnika Sarajevo - more, novim kombi vozdima, Ncum, Pelješac, Dubrovnik - Makarska rivijera, Split, klimatizovano, povoljno. Tel. 062213 645 • Prevoz putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 29,95 K M po osohi. Putujte sigurno i jeftino u luksuznom T5 kombiju. Tel. 062 606611 • Prevoz putnika u svim praveima prema moru Neum, Duhrovnik, Makarska rivijera, kombi Hjundai H l . Tel.061 210 8 32 • Profesionalni vozać sa dugogodišnjim iskustvom vrši prcvoz lica sa lujruznim vozilom. Udohno,sigurno, klimatizirano.Tcl.061789521 • Profcsionalno snimam vidco kamernm i prcbacujcm vašc snimkc na D V D . T c l . 061159367 • Ručno peremtepiheidrugepodne proslirke sa dostavom. Cijenaod 2 do 2,5KM/m2.Tcl.061233941 • Ručnopranjećilima,prevozobezhijeđen.Tel.062681646 • Vašcstarcfotoscskcniram,popravljam i prenosim na C D sa natpisima. Tel. 659750,066 897870 • Vršim prcvoz putnika kombijcm 8 +1 i luksuznim vozilom na sve relacije.Tel. 061187954 • Zubneprotcze,izradautokudana, povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel.061 141544.

Ostale usluge
• P R E V O Z D O M O R A jednodnevni izlel subotom i nedjeljom, Gradac, Podaca - Zaoslrog, Drvenik. Polazak u 4,45, povratak oko 18 h. Cijena povratne karte 25,00. Kon. tel. 061 106 385, 033 654 271. 9154-lNdž

• ŽOHARE, S T J E N I C E , Ž U T E M R A V E I M I Š E V E , unislavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. T e l . 033 234 805, 061 184 796. N. • Agencija nudi usluge kućne njege starim, bolcsnim i ncmoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija. Lcrapija, plasiranje katetera, lld. Tel. 062699668 • Agencija pruža usluge njege i čuvanja padjcnata, davanje infuzija. injekcija, lah analiza krvi, plasiranje katetera. Kućni pregled interniste. Tel.061 530658 • Agencija, profesionalno čišćenje vaših kuća, sianova, poslovnih prostora,tedubinskousisavanjeipranjeprostirkiinamještaja.Tel.061144899 • Agcncija, profcsionalno mokro pranje tepiha sa hesplatnim prevozomdovašeadrese.Tel.061144899 • Akcija, kombijem sa klimom [5 prevoz na more sa adrese na adresu. Tel. 061200 546 • Ako vam trcba kombi prcvoz namještaja, selidhe,odvoz kahastog otpada, šute i slićno, sa radnom snagom ili bez, pozovite, najpovoljniji smo. Tel.061378166 • Akovamircbakombiprcvoznamještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, šutei slično, sa radnom snagom ili bez, pozovite, najpovoljniji smo. Tel. 061378166 • Auto - kombi prevoz, odvoz šute. kabastog otpada, selidbc, itd. cijena 20 K M jedna tura + radna pažljiva snaga.Tel. 062499089

44 PDnedjeliak. E. avgusr/knlnvnz 2D12Dnevni avaz

rs
SMAJO HADŽIĆ
4.12.2004. 27.5.2002.
SJECANJE

SJEĆANJE na n a š e naimilije

HATIDŽA HADŽIĆ

S A L I H HADŽIĆ
6.8.1978.

SAMRA HADŽIĆ
3.8.1978.
9120-ndz

K ć e r k e , sestre i tetke: Mergima, E m i r a , Sabira sa porodicama Sestra, zaova i tetka H a s n a

SJECANJE

na

MIRKO (HERBERT) GMAZ
25.3.1932-21.12.2011.

MARIJA (ILIJA) GMAZ
12.2.1934-6.8.2011.

MIRKO (HERBERT) GMAZ
25.3.1932-21.12.2011.

MARIJA (ILIJA) GMAZ
1 2 . 2 . 1 9 3 4 - 6 . 8.2011.

JL.

Puno je lijepih uspomena i sjećanja na vas. Kći Mirjana, zet Darko i unuci Dario i Renato

Puno je Hjepih uspomena i sjećanja na vas. Sin Marijan i snaha Jasna

Šestog avgusta navršava se godina otkako je preselila draga nam

SJECANJE

HANIJA K A R I C (rođena Z U K O )
U našim si srcima, mislima i snovima! Nedostaješ nam. Hatma-dova će se pokloniti dana, 10. avgusta (petak), prije džumanamaza u džamiji na Aneksu, ul. Vrbovska. Tvoji najdraži: suprug Hasib, kćerka Jasna, zet Namko, unuk Jasmin i unuka Sejla sa Emirom i Ninom P-Ž

Z I J A D (OSMANA) C O K O J A
6 . 8 . 2 0 1 0 - 6. 8.2012.

Vrijeme prolazi, a bol i neizmjerna tuga ostaju. Senada

POSLJEDNJI S E L A M

našem drugu

D a n a , 6. 8. 2012. godine navršava s e 4 0 t u ž n i h dana otkako sa nama nije n a š dragi i voljeni sin, tata, brat i d a i d ž a

E D I S U SEBI
1

^

A R I F DIVOVIĆ LIĆE - PAŠA
R a n i m odlaskom ostavi tugu o n i m a koji o s t a š e da ž i v e , da se sjećaju sa v e l i k i m bolom dana tvog ranog odlaska. O t i š a o si u trenu, s Ijubavlju koju smrt ne prekida. T v o j a plemenitost i dobrota ostavila je neizbrisiv trag u n a š i m srcima. Sve š t o je bilo č a s n o i p o š t e n o imao si T i . Treba da p r o đ e sto godina da se rodi ćovjek kao T i . Neka Te u o v i m mubarek danima prate dove na d ž e n e t s k o m putu, jer T i to z a s l u ž u j e š (El-Fatiha) T v o j a porodica

Uvijek ćemo se sjećati tvog plemenitog lika. Neka t i Allah, dž.š., podari sve dženetske ljepote i vječni rahmet. Hudini i osoblje radnje

SJECANJE

Dana, 6. 8. 2012. godine navrŠava se jedna tužna godina otkako je preminuo moj drug

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina kako te prerano izgubismo, druže...

Ćetrdeset dana je prošlo kako si preselila na drugi svijet

EDIS SEBO
6. 8 . 2 0 1 1 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

HANIJA K A R I C
Hvala za svu brižnost i dobrotu. Sjećamo te se sa velikom nježnošću i poštovanjem. Tvoja unuka Sejla, zet Emir i praunuka Nina
15151-tt

FAHRUDIN - RUTKO KARAMEHMEDOVIĆ
6.8.1943-7.2.2011.

EDIS SEBO
Uvijek se rado sjetim tvog nasmijanog lika i plemenitog srca... Tvoj drug Vlado Celebor
15183-tt

EDIS SEBO
Molimo Uzvišenog da ti se smiluje. Amin! Tvoji Enco i Izo sa porodicom
9334-ndž

CAMILA GABELA
Uvijek ćeš biđ u mislima i našem srcu. Tvoji Vezira, Jasmina i
Predrag ist<

Obavještavamo familiju i prijatelje da se 6. 8. 2012, u 18.30 sati ući Ja'sin na mezarju Faleđći I I . Supruga i sinovi 15176-st

Godina je prošla, ja sam negdje sa tobom u mislima i to se neće promijeniti nikad, dragi moj Edise. Tvoj Ala

SJEĆANJE

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se 2 godine od smrti našeg dragog

Dana, 6. 8. 2012. godine navrašavaju se 2 godine od smrti našeg dra-

ADNAN (IFET) K A N L I C ENES - ENO BISCEVIC
6.8.1993-6.8.2012.

Sa ljubavlju i poštovanjem ćuvamo uspomene na tvoj dragi lik i dobrotu. Tvoji najmiliji: supruga Rabija, sin Nino, kćerka Elma, unučad Haris, Hana, Hena, Dina i Enes
1246-mc

Po dobroti ćemo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, sa tugom u srcima zauvijek sjećati. Da ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vjećni rahmct. Tvoja supruga Selma i tvoja djeca Benjamin i Ena

ADNAN (IFET) K A N L I C

S ljubavlju čuvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Mirza, Amela i Emma

Dnevni
MOM BRATU

On zna koliko si volio ramazan pa te pozvao Sebi baš tada, u najsvetijem mjesecu, i nije to slučajno, jer On u svom društvu želi samo odabrane; a ja sam svjedok da si bio i da tvoja duŠa - još uvijek jeste i tako posebna i tako drugačija od svih...
E D I S S E B O

Volim Te Tvoja sestra Edisa

6. 8. 2 0 1 1 - 6 . 8. 2012.

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina od preseljenja na ahiret našeg dragog

SJECANJE

na našeg dragog brata
Ne stoj nad mojim mezarom i ne budi tužan. Ja nisam tamoi ja ne spavam Ja sam hiljadu zahuktalih vjetrova Ja sam dijamantno svjetlucanje snijegova Ja sam suton ponad zrelog žita Ja nježna sam jesenja kiša Kad jutrom se budiš u tišini Ja sam živost tihih ptica u visini Ne stoj nad mojim mezarom i ne plaei, Ja nisam tamo, od smrti sam jači...

Zauvijek ćeš biti dio naših najljepših uspomena. Ostaješ u našim srcima uvijek voljena, i nikad zaboravljena

D a n a , 6. 8. 2012. godine n a v r š a v a se 40 dana o d kada je preselila na ahiret naša draga i voljena majka i supruga

tzml
EDIS SEBO
6.8.2011-6.8.2012.

TARIKA SILAJDŽIĆA
5. 8 . 2 0 0 7 - 5 . 8 . 2 0 1 2 .

CAMA G A B E L A , rođ. ČIKIĆ
Neka ti dragi Allah podari lijepi Džennet i vjećni rahmet. Tvoja braća Alija, Čamil i bratić Adnan
1516S-It

CAMA G A B E L A , rođ. ČIKIĆ
Draga mamice, vrijeme prolaz i , ali ne m o ž e izbrisati ljubav i s j e ć a n j e n a tebe. V j e č n o ć e m o se sjećati tvog plemenitog l i k a , dobrote i vedrine. N e k a ti dragi A l l a h podari l i jepi D ž e n n e t i sve d ž e n e t s k e ljepote. T v o j a ć e r k a A i d a i suprug M i rsad I5ie>9-n

T v o j a porodica, o n i za koje si ž i v i o : M a m a K i m e t a , sestra E d i s a , brat H a r i s , sin A n e s i kćerka F a r a h Hatma-dovaćesepredati upetak, 10. 8. 2012. godine, tza d ž u m a - n a m a z a , u džamiji Magribija.

Neka Ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmct. Tvoji Zenđil i Keno

SJECANJE
na n a š e drage

TUŽNO SJECANJE na našeg brata

EDIS SEBO

AMIRA STAMENIC, rođ. BALALIĆ
3.12.1968-2012.

RAHIMA B A L A L I C
18.3.1984-2012.

SEAD B A L A L I C
6.8.1999-2012.

Sjećanje i ljubav ostat će dok žive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Zauvijek tvoja braća i sestre: Tefterdarija Bakir i Ajla, Andrić Zeljko i Vanja, Husić Aldin i Izabela, Smailhodžić Alen, Vidimlić Samir i Edita

O t i š l i ste kad ste nam bili najpotrebniji. Ostat ć e t e uvijek voljeni i n i k a d zaboravljeni. K e e r k a i sestra Fatima Z a i m o v i ć sa porodicom

SJEĆANJE na našu dragu

SJEĆANJE Danas se navršava 6 tužnih mjeseci otkako nas je napustio moj jedini 1 najdraži

POSLJEDNJI SELAM dragom i plemenitom zetu

ŠERIFA HRVO, rođ. V O L O D E R
2007 - 2012.

MUHAMED GARAPLIJA
6.2.2012-6.8.2012.

Svako sjećanje na tebe je ispunjeno uspomenom na tvoju dobrotu, ćestitost i plemenitost. U ove mubarek dane molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari dženetske ljepote i vječni rahmet. Tvoji: Albin sa porodicom, Alen sa porodicom, Arifa i
BajrO 9326-nđž

mt^h
A L I J I ZIMIĆU
9346-n 1?

El-Fatiha Tvoj babo Džemal Džuho

Ncka Li đragi Allah podari lijcpi Džcnncl i vjcćni rahmet. Rašid i Enisa Đozo 15205-tt

Dana, 6. 8. 2012. godine, navršava se 19 godina od smrti našeg dragog

SJEĆANJE

AHMEDA DZAFEROVICA
Zauvijek ćemo te čuvari u našim srcima. Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Tvoji: supruga Paša, kćerke Selma i Edina, sin Edin, zetovi Elmir i Kenan, snaha Amra, unučad Velid, Alisa, Ena, Din i Ahmed 15196-1

MUHAMED (SELIMA) MUHAREMAGIĆ
6. 8 . 2 0 0 1 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

SJECANJE

NADA B A R N J A K
6.8.2001-6.8.2012.

Jedanaest godina otkada te nema, ni jednog trenutka nisi bio zaboravljen.
u v i | C K s i u u a s i i i i iiiibiiiiia.

m%\
^

k

m

Poklonit će se hatma i proučit će se tevhid dana, 13. 8. 2012. godine, pred podne-namaza u džamiji Husejniji u Gradačcu. Tvoji najmiliji: supruga, kćeri, zetovi i unuci 9230-ndž

Uvijek si sa nama. Zoran, Zlatko i Goran sa porodicama

46

Dnevni avaz
Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se sedam dana kako nas je napustio naš dragi

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se sedam godina od smrti našeg dragog baba, svekra, dede i supruga

r
KASIM VRANA
Vrijeme prolazi, ali sjećanje na tebe ne jenjava. Neka t i dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Tvoji: sin Dino, snaha Bejda, unuci Dženan sa familijom i Dženita sa familijom i supruga Safeta 543-ig

IBRAHIM (OMERA) Z E C I C
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari Hjepi Džennet i vječiti rahmet. Tvoji: supruga Nusreta, kćerka Jasminka sa porodicom i sin Amir Tevhid će se proučiti u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, u 17.00 sati u Kuvajtskoj džamiji na Čengić-Vili.
15167-1

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se 2 godine otkako je preselio na ahiret naš dragi

Dana, 6. 8. 2012. godine je sedam dana kako je preselila na ahiret naša

o
N E D Z A D (HAMDO) MUNIKOZA
Neka t i dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Majka Taiba, braća Senad i Mersad sa porodicama

dr. F A T I M A K U L A G L I C - A L I C
Tevhid će se proučiti u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, u Novoj džamiji u Ilijašu u 14.00 sati. Veliko hvala uposleniđma Psihijatrijske bolnice Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo i uposlenicima Doma zdravlja Ilijaš i Vogošća. Zahvalna porodica F-7i38(

ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, poslovnim partnerima i svima onima koji su na bilo koji način pomogli, bUi uz porodicu, te prisustvovali posljednjem ispraćaju našeg sina

JASMINA MESANOVICA

Posebnu zahvalnost upućujemo navijačima, fudbalerima, Upravi F K Sarajevo i direktoru kluba Dini Selimoviću, Bolnici KoŠevo, policrjskoj jedinici koja je bila na stadionu Koševo, Hasanbegović Rusmiru koji je nesebično pomogao na stadionu Koševo. Veliko hvala svima.
9329-

TUZNO SJECANJE na našeg druga

SJECANJE

D a n a , 6.8.2012. godine navršava se sedam t u ž n i h godina, kako nas je iznenada napustila naša draga majka, supruga i tetka

HAJRA PROLIC, rođ. SETKA
20.9.1944. 6.8.2005-6.8.2012.
D r a g a m a j k o , n a v r š i l o se sedam t u ž n i h godina p u n i h bola i tuge od kada si nas iznenada napustila, Bez tebe svaki dan je t u ž a n , a ovaj dan p o d s j e ć a na bolni rastanak sa tobom. N e k a ti U z v i š e n i A l l a h , d ž . š . , podari d ž e n e t s k e ljepote koje si z a s l u ž i l a . D a n a , 6 , 8 , 2 0 1 2 , godineu 12,53 ć e s e p o k l o n i t i hatma-dovau d ž a m i ji K o r z o - R i ć i n a , a t a k o đ e r ć e se pokloniti i hatma-dove za Setka (Ahmeta) Velija, Setka (Ahmeta) Ahmet, T u c a k o v i ć (Ahmeta) Z i l a Beba, Š e t k a ( H u s e ) A h m e t - Jašar, Š e t k a ( O m e r a ) Fata, Prolie (Salke) Nezir, Prolić (Huse) Hekija, P r o h ć (Ibrahima) Đ e m i l a T v o j suprug Suad i sin Sead 1213-mo

t

)

M I R S A D (TASIM) SVRAKA E D I S ŠEBO
Tvoji: Sanjo i Dževada
15189-u

6. 8 . 1 9 9 3 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

Porodica: Adnan, Amira, Izeta, Mirsada, Tarik, Zana i Mirsad 15173-1

D a n a , 6. 8. 2012. godine n a v r š a v a j u se 2 godine od smrti n a š e g V O L J E N O G

N E D Ž A D (HAMDO) MUNIKOZA
Z a p r a z n i n u koja je ostala za tobom, r i j e č i ne postoje... Uvijek si u mislima i srcima onih koji te vole. Postoji utjeha i m o l i m o se za to da te dragi A l l a h , d ž . š , , p o č a s t i S v o j o m b l i z i n o m , da lijepi D ž e n n e t , a d u š i tvojoj v j e č n i rahmet. Arain. Supruga N e r m a n a , keerka Šejla, zet A d i s i u n u k a Nera PTT

Šestog avgusta 2012. godine navrŠava se 6 tužnih mjeseđ otkako je preselio na ahiret naš dragi suprug, tata, punac i djed

SJECANJE
D a n a , 6. 8. 2012. godine n a v r š a v a j u s e 4 dine otkako si nas napustio go-

ENVER - HALID BEŠIROVIĆ
Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Neka t i dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Tvoji: supruga Refija, sin Elvir, kćerka Elvira, zet Midhat i unuk Azur 990-tz

K E M A L (SALKE) TRNOVAC
\z Mustara
P o n o s n i smo š t o srao te i m a l i , a još t u ž n i j i š t o smo te izgubili. N e k a ti A l l a h , d ž . š . , podari lijepi D ž e n n e t . T v o j i najmiliji: supruga R a z i j a , sin A d i s i k ć e r k a E d i s a s a p o r o d i cama T e v h i d ć e se p r o u č i t i u R i ć i n a d ž a m i j i na K o r z u - Mostar n a k o n podne-namaza. 993-tz

Dnevni
Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se sedam godina od smrti našeg dragog

aVaZ

ponediel|ak,6.a«giisl/liolorazz01z.

47

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se dvije godine od smrti naše drage supruge, majke

HAZIMA (SULEJMAN) LJUBIJANKICA
S ljubavlju i poštovanjem, Supruga Višnja, kćerka Sanja i unuka Antonia

S A L I H A L A N D Z O , rođ. J A S A R E V I C
Zivot nestaje u trenutku, ali sjećanja ostaju zauvijek. Hvala ti za lijepe trenutke provedene sa tobom koji će nas uvijek podsjećati na tvoju dobrotu koju si nam nesebično pružala. Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Tvoji ožalošćeni: suprug Esad, sin Haris, kćerka Almedina
LSIH

SJEĆANJE na naš i dragu majku, nanu i nenu

Dana, 7. 8. 2012. godine navršava se 40 dana od smrti našeg dragog sina, muža, oca, punca, svekra, dede

|A R I F A JERKOVIĆ, rođ. H A S A N B E G O V I Ć
6. 8. 1 9 5 8 - 6 . 8. 2012.

k
ŠUKRIJE (AMIR) OMERAGIĆA
Tevhid će se proučiti istog dana (utorak, 7. 8. 2012. gc dine) u 17.30 sati u stanu rahmetlije u ul. Obala Isa-bega Ishakovića br. 3. S ljubavlju, Porodica
15012-tl
9319-ndž

Ajdin Jerković sa porodicom

SJEĆANJE

Dana, 6. avgusta 2012. godine navršilo se 8 godina od preseljenja na ahiret naše drage

S A B I R E (MUSA) A V D I C , rođena Z E C O O S M A N (AVDO) K A D R I C
22. 6.2012 - 6. 8.2012.

S poštovanjem, Tvoji najmiliji

Zivot prestaje u trenutku, ali sjećanje i Ijubav, bez zaborava, ostaju dok žive oni koji te vole. Nedostaješ nam da dijelimo radost odrastanja Dalije i Amile. Neka ti dragi Allah podari lijepi Džennet i neka je rahmet tvojoj duši. Tvoji: kćerka Aldijana, sin Aldin, snaha Lejla, sestra Ramiza - Jasa i suprug Džano

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se 40 dana od smrti moje drage sestre

Šestog avgusta 2012. godine navršava se dvadeset godina od smrti

KRISTIJANE IVANKOVIC
27.6. 2 0 1 2 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

— ENVERA (AHMETA) RIZVANOVIĆA
6.8.1992-6.8.2012.

SJEĆANJE Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se dvije godine od kada nije sa nama naš dragi

SEAD (SALEMA) BESIC

Imala si srce iz kojeg su tekli: ljubav, dobrota i poštenje. Neće te izbrisati ni vrijeme niti sakriti tama jer si zvrjezda koja nas prati i vječno živi s nama. S Ijubavlju i poštovanjem čuvat ćemo uspomenu na tebe. Tvoja sestra Marija, svak Baldo i sestrić Emanuel

S ljubavlju i poštovanjem, Supruga Emira sa djecom
F-88104

Dani prolaze, a tuga i bol u našim srcima su isti kao i kada si nas napustio. Za nas postojiš i traješ kroz najljepše uspomene. Neka ti je vječni rahmet. Tvoja: stipruga sa djccom i snahama

n

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se četiri godine kako je preselio na ahiret naš otac

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se 8 godina od kada je preselio na ahiret

PAŠO (MEŠA) AHMETHODŽIĆ ALJO (ALIJE) D E L J K I C
Molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari vječni rahmet i lijepi Džennet.
Tvoja porodica I5i85-tt

SJECANJE Dvije godine su otkako nije sa nama naš dragi adžo i djever

Svu sreću, vedrinu, dobrotu, ljubav i plemenitost koju si nam nesebično pružao do kraja života, nosit ćemo u našim srcima. Neka đ Allah, dž.š., podari Džennet i Hjepi rahmet tvojoj duši. Tvoji: supruga Behrja i sin Abduselam ism-n

ZIJAD COKOJA
6. 8. 2 0 1 0 - 6 . 8. 2012.

S ljubavlju i tugom. Lejla i Sadeta

48

Ponedjeliak,

s. avgustftolovo; 2012.

Dnevni avaz
ZAHVALNICA
Izražavamo neizmjernu zahvalnost kolegama i osoblju Zavoda za mediđnu rada Kantona Sarajevo na čelu sa direktorom dr. Mirsadom Cabaravdićem, kao i osoblju Odjela neurologije Opće bolnice prim. dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu. Zahvalni sestre Mediha, Alema i brat Edin sa porodicama

Danas, ponedjeliak, 6. 8. 2012. godine, navršava se sedam tužnih dana kako je preselila naŠa voljena sestra

dr. F A T I M A K U L A G L I C - A L I C
Sele naša mila, kako naći utjehu i snagu za svaki dan života bez tebe. Volieri te bilo je lako, izgubiti te neizmjerno bolno, a još bolnije je živjeti bez tebe. Sestre Mediha i Alema i brat Edin sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV
velikom komšiji i prijatelju

FADIL - FAKA (MUHAREMA) VLAHOVIC
1950 - 2012.

S m r t je bila jača o d

ž i v o t a , ali nije od

n a š e g prijateljstva

i s j e ć a n j a n a tebe. U v i j e k ć e š biti u n a š i m

srcima,

uspomenama i sjećanjima. M o l i m o d r a g o g A l l a h a , d ž . š . , d a ti p o d a r i lijepi D ž e n n e t i vječni r a h m e t tvojoj plemenitoj duši.

O d porodica: Ljevak, Pekušić, Tanović i

Gosto

D a n a , 6. 8. 2 0 1 2 .

g o d i n e n a v r š a v a se g o d i n a o d p r e s e l j e n j a

na ahiret

našem

bratu

E D I S U SEBI

P r o š l a je đ j e l a g o d i n a k a k o n i s i s a n a m a . ostatak n a š e g života bit će tako.

Nije prošao ni jedan

trenutak da u n a š i m mislima

nisi prisutan

i

S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom koju vrijeme Voljeni Neka nikad ne umiru. lijepi Džennet.

ne

smanjuje

n o s i m o te u

srcima.

ti dragi

Allah, dž.š., podari

Tvoji J A L E

i

P A N I

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina dana od kada nije s nama naš brat

SJECANJE na dragog oca, svekra i đedu Dana, 6. 8. 2012. navršava se 10 godina od smrti

E D I S SEBO RAMO D Z I N I C
1923 -1992.

M E H M E D (SULEJMAN) MEHMEDOVIĆ
2 0 . 2 . 1 9 3 2 - 6.8. 2002.

KADA DZINIC, rođ. KORJENIĆ
1926 - 2004.

Bijeljina Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima i biti dio naših uspomena. Neka ri Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Tvoji: Kum i Tufo S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na tebe i tvoja dobra djela koja si ostavio iza sebe. Molimo dragog Allaha, dželle šanuhu, da ti podari Hjepi Džennet. Tvoji najbliži: unuka Aida, unuk Asmir, sin Mensur i snaha Merima sm-ooo3oz

Iako je prošlo mnogo godina, sjećanje na vas nije izblijedjelo. S Ijubavlju i poštovanjem, Vaš Mušan s porodicom P-71340

SJECANJE na našeg dragog
7

SJEĆANJE na našeg kuma
\

Dana, 6. 8. 2012. godine navršile su se 3 godine od kada nije sa nama naš dragi

E D I S ŠEBO EDIS SEBO
Da ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. S Ijubavlju i poštovanjem, Kenan sa porodicom Riković

i ,

j S A L I H (IBRAHIMA) ALIHODŽIĆ
S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na Tebe. Supruga Amira, sin Samir, nevjesta Slađana i unučad Arijana i Tajra 1243-mo

Svi dobri odlaze... Bio si veliki čovjek i veliki prijatelj... Neka ti ie viečni rahmet i neka te Allah, dž.š., obraduje lijepim Džennetom za sve dobro što si učinio. EL-FATIHA Alen Janjoš sa porodicom
15107-tt

Dnevni
SJEĆANJE Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se dvije godine od smrti našeg dragog POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj i voljenoj bratićni i rodici

aVaZ

ponediel|ak,6.a«giisl/liolorazZ01Z.

49

M U N I B A (ZAHIDA) RIZVANA
6.8.2010 - 6.8.2012.

ŽANETA ŠLJIVO, rođ. MATIĆ

Porodica
15200-u

Zauvijek ćemo te voljeti! Tvoji: striko Nešo, strina Jelena i rođak Zoran
15197-u

SJEĆANJE na našeg brata

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

E D I S ŠEBO
Danas se navršava godina kako si nas napustio. Fališ nam, brate, fali nam tvoj osmijeh. Neka ti Allah podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Nikada te nećemo zaboraviti. Vidimo se gore, Mafi moj. Tvoji: Zenđil i Keno
15208-11

ŽANI
Od rođaka Petrović Slavke, Sanele, Kristijana i Laure
9343-ndž

ZANI
Od tetka Zvonke i tetke Jasne

POSLJEDNJIPOZDRAV našoj voljenoj

POSLJEDNJIPOZDRAV voljenoj supruzi i majci

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

1

ŽANI
Mama i tata
9343-ndž

ŽANI ŠLJIVO
Suprug Ismir, kćer Ena i sinovi Haris i Armin
9343-ndž

ZANI
Od sestre Trijane, zeta Pere i sestrićnih Nikoline, Katarine i Anje Đonović 9343-ndž

POSLJEDNJIPOZDRAV dragoj

POSLJEDNJIPOZDRAV dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

1

ŽANI
Brat Igor i snaha Arijana
9343-ndž

ŽANI
Od rodice Buzuk Sanje, Dragana, Tonia i Roberta
9343-ndž

ZANI
Od tetke Ivanke i tetka Ratka

POSLJEDNJIPOZDRAV dragoj

POSLJEDNJIPOZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

• '

t

ŽANI
Od tetke Stanke, tetka Ace, rođaka Dragana, Tomislava, 9343-ndž Tatjane, Dalibora i Andree

ŽANI
OD OSOBLJA RESTORANA ,,THE FAMILY CLUB" M A L A BAŠTA 9343-ndž Luca i Braco Jurišić

ŽANI
9343-ndž

POSLJEDNJI SELAM našem dragom

SJECANJE na našu dragu sestru

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina od prerane smrti našeg dragog tate i supruga

ALIJA ZIMIC
Neka t i dragi Allah, dž.š., podari vječni rahmet i lijepi Džennet. Piranić Edin sa porodicom

S E L M A (NAZIF) PITA, rođ. ZEĆO
6. 8.2007 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

NIJAZ SULJOVIĆ
6.8.2011-6.8.2012.

Draga sjećanja i uspomene ostaju zauvijek u našim srcima. Tvoji: brat Sead Zećo i sestra Sadeta Kabahija

Samo sjećanja na sretne zajedničke trenutke daju nam snagu za dalje. S ljubavlju i poštovanjem, Seima, Faruk i Adnan Hatma-dova će se proučiti istog dana u Begovoj džamiji iza podnevnog namaza.

50

Ponedjeliak,

s. avgustftolovo; 2012.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I D O I D dragom ocu POSLJEDNJI POZDRAV
đragoj

POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj prijateljici

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina od prerane smrti našeg dragog zeta

ZANETA SLJIVO, rođ. MATIĆ

ZANETA SLJIVO NIJAZ S U L J O V I C
Tuga u našim srcima je prevelika. Zauvijek ćemo te čuvati u našim mislima kroz lijepe trenutke koje smo proveli zajedno. Damir, Amal, Tarik i Amina Sorguč 9334-ndz 6. 8.2011-6. 8.2012.

SEVKU HASANBEGOVICU
S ljubavlju i poštovanjem, Vojić Zorislav, Goran i Gordana
15197-0

Sin Kemal, snaha Elvedina, unuk Armin i unuka Armila

Porodica Đonlagić

POSLJEDNJI SELAM mome bratu

POSLJEDNJI POZDRAV našoj poslovnoj službenici

M U H A M E D (MEHO) G A R A P L I J A - VATREŠ
25.1.1994-6.8. 2012.

NEZIRU BIBERU
Danas se navršava 6 mjeseci od rastanka s našim voljenim dječakom Muhamedom. Naučio si nas da se iskrena emocija ne mora izraziti r i icčima.

Tvoj odlazak u ovim mubarek danima govori o tvojim vrlinama i veličini. Neka t i Gospodar svjetova otvori dženetske kapije. El-Fatiha. Brat Bajro sa porodicom

KOVILJKI - KOVI ULJAREVIC
Porodica Džuho - Hodžić Od uposlenika Zavoda za saobraćaj Sarajevo

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se 4 godine otkako je preselio na ahiret naŠ dragi suprug, otac

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se 4 godine otkako je preselio na

Dana, 6. 8., prije godinu dana, na ahiret je preselila naša draga majka i nana

ENVER (SULEJMAN) KARIĆ

fifi/
ENVER (SULEJMAN) KARIĆ
S ljubavlju, poštovanjem i lijepim uspomenama nosimo te u našim srđma. Neka ri Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Kćerka Narcisa sa porodicom
9360-ndž

HASNIJA (MURATOVIĆ) OKANOVIĆ
1938 - 2011.

" i r /

1

Vrijeme prolazi, ali ne briše tragove tvoje plemenitosti i ljubavi. Nedostaješ nam... Uspomenu na tebe, s ljubavlju i sjetom čuvamo u našim srcima. Neka ti Allah, dž.š., podari lrjepi Džennet i vječni rahmet. Tvoja supruga Fata i sin Narđs 9360-nd

Uvijek ćemo te nositi u našlm srcima i molimo se dragom Allahu, dž.š., da te nagradi lijepim Džennetom. Tvoja porodica
15221-11

POSLJEDNJI SELAM dragoj kćerki

POSLJEDNJI SELAM dragoj sestri

Danas se navršava 9 godina od smrti našeg dragog

A D I N A (ASIM) V U K
1966 - 2012.

;

x

A D I N A (ASIM) V U K
1966-2012.

Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Tvoj babo Asim
9367-n li

Neka t i dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet 1 vječni rahmet. Tvoj brat Irfan, snaha Azemina, brarići Armin i Ajla
9367-ndž

SAMIDA OMICA
Sa puno ljubavi: supruga, sinovi, snahe i unučad
6364-ndž

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se 7 dana otkako se preselila na ahiret naša voljena

POSLJEDNJI POZDRAV ocu, dedi, puncu

SJECANJE na mog dragog oca

E L V E D I N A (MUJO) DELIĆ, rođ. PUŠKA
Tuga i bol nisu samo u suzama i r i ječima već u našim srcima. Neka t i Allah, dž.š., podari lijepi Džennet, a tvojoj duši vječni rahmct. Tvoj suprug Amir, kćerka Merjem, zet Mujo, unučad Ahmet i Fatima 9371-n

M I R K O (PERO) M L A Đ E N

Uvijek ćemo se rado sjećati što smo dijelili dane s tobom. Kćerka Brankica, zet Slaviša, unuka Jovana

NIJAZ S U L J O V I C
6.8. 2011-6.8.2012. Uvijek ćeš biti u mojim mislima. Haris

Dnevni aVaZ
D a n a , 5 . 8. 2 0 1 2 . g o d i n e se navršilo 7 dana tuge i bola od kćerke smrti O v i m p u t e m se najiskrenije naše voljene i jedine

ponediel|ak,6.a«giisl/liolorazZ01Z.

51

zahvaljujemo u ispraćaju

s v i m a o n i m a koji su naše U nevjerici smo da te v i š e n e m a sa n a m a i jedino što nam ostaje da Kasindol, p a t i m o za n a š i m N e k a te u zaborava. M a m a i tata tišini anđelom. Istočno vječnog m i r a prati n a š a ljubav jača od vremena i m e n t u bili sa nama. Novo kao voljene kćerke

učestvovali Dijane.

Z a h v a l j u j e m o se

bolničkom

osoblju

Bolnice

i radnom

osoblju

Opštine mo-

Sarajevo koji su

u svakom

DIJANE ZUBAC
Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina otkako je na ahiret preselio naš brat

Porodica Zubac

94-d 3 3n

SEBO

Molimo dragog Allaha, dž.š., da mu podari lijepi Džennet. Brico i Sejo

m
Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina od smrti brata i daidže

Danas se navršava godina otkako je na ahiret preselio naš brat

SJECANJE

EMIR (SMAIL) KAPETANOVIĆ EDIS SEBO
Neka mu je vjećiti rahmet i da mu dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Brico, Sejo, Ado, Peštek
6. 8 . 1 9 9 0 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

Dragi sine, čuvamo i sjećamo se uspomena na tebe koje nikada neće nestati, kao ni danas kad si trebao slaviti svoj 22. rođendan. Tvoji: mama Elmedina, otac SmaU i brat Eldin Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. 9359-ndž

SEADA AVDICA

S ljubavlju i poštovanjem, Brat Senad, sestra Fahira, snaha Danka, sestrične Amina i Lamija
9354-ndž

POSLJEDNJI SELAM našem dragom ocu

POSLJEDNJI SELAM mom dragom bratu

NEZIR BIBER
Sve dok živimo mi, živjet ćeš i ti u našim srcima 1 mislima. Ti nikad od nas otići nećeš i ne možeš. Sinovi Elmir i Ramiz sa porodicama

NEZIR BIBER
Dragi brate, napusrio si nas u najljepšem mjesecu, mjesecu ramazanu, neka ri dragi Allah podari lijepi Džennet. Brat Hamid sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM mom babi

POSLJEDNJI SELAM habi i dcdi

POSLJEDNJI SELAM m o m m a j s t o T U babiću

m ^ r *

m

ŠEVKO HASANBEGOVIĆ
Od kćerke Alme i zeta Fahrudina
9355-ndž

ŠEVKO HASANBEGOVIĆ
Od kćerke Munevere, zeta Jusufa, Nirhana i Aldijane, praunuka 9355-ndž Hamze POSLJEDNJI SELAM našoj dragoj sestrični

SEVKO HASANBEGOVIC
Od unuka Jasmina, Lejle i Faruka Neka ti je vječni rahmet. POSLJEDNJI SELAM dragom bratu, amidži i djeveru

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se devet godina od smrti naše drage

STANKE VUKASINOVIC
Sjećanje na tebe čini život ljepšlm, zato u našlm srcima ostaješ vječno voljena i u našim mislima nikad zaboravljena. Tvoji: sin Željko, snaha Aida i unuk Denis

A D I N A V U K , rođ. FRAŠTO
Bol nije u riječima i suzama, nego u našim srcima gdje ćeš ostati voljena i nikad zaboravljena. Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Neka je vječni rahmet tvojoj lijepoj duŠi. Tvoje tetke: Fahra Alijanović i Bahra Kamerić sa porodicama 936i-ndž Navršile su se 3 godine od smrti našeg

DŽEMAL-BEG (IBRAHIM) SALIHBEGOVIĆ
iz Bijeljine Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Tvoj brat Muharem, snaha Satka i brarić Kenan 14212-tt

TUZNO SJECANJE Dana, 6. 8. 2012. godine navršit će se godina otkako je preselio na ahiret

Dragoj svekrvi i majki

MUSTAFA (SALIH) L I M O
6. 8 . 2 0 0 9 - 6 . 8 . 2 0 1 2 .

ADILISESTIC
9.12.1922-4.8.2012.

EDIS SEBO
Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječan rahmet. Vildana...

Praznina u našim srcima, a ljubav i sjećanje na tebe vječni. Neka ti Allah, dž.š., da lijepi Džennet. Brat Enes, sestra Velida, zet Kemal Kurahović, Senad, Celiković Belma, Amir, Mirza i Hamza 15217-I S ljubavlju, Snaha Denijala, unuke Taida i Adna

52

Ponedjeliak,

s. avgustftolovo; 2012.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj majci, punici i nani POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj majci i nani

H A S A B R D A R I C , rođ. D E V L I C
U našim srcima ostaje uspomena na tvoj dragi lik, tvoj veseli glas i svu ljubav i dobrotu koji su te krasUi. Neka t i dragi Allah, dž.š., daruje lijepi Džennet. Tvoji: kćerka Indira, zet Muhidin, unuci Eda, Tea i Adi, zetovi Vedran i Damir, praunuk Dan 9372-ndž

H A S A BRDARIĆ, rođ. D E V L I C
Tvoja neizmjerna ljubav i dobrota ostat će zauvijek u našim srcima. Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet. Tvoji: kćerka Abida, unuk Dino, unuka Sana

POSLJEDNJIPOZDRAV našoj dragoj

POSLJEDNJIPOZDRAV našoj dragoj

TUZNO SJEĆANJE na mog brata i snahu

MUHIC SALKO
6. 8 . 2 0 0 2 - 6 . 8.2012.

I
AZRA
4.9.1999-2012.

ZANI S L J I V O , rođ. M A T I C ŽANI ŠLJIVO, rođ. MATIĆ
Alma Milos s porodicom
9370-ndž

Zlatan, Džida, Lana i Sanin s porodicama

S Ijubavlju i tugom uvijek ću vas se sjećati. Sestra Hasnija Sijerčić

POSLJEDNJIPOZDRAV našoj dragoj nani

POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj nani i pranani

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

HAŠA BRDARIĆ, rođ. DEVLIĆ
Zauvijek ćeš biti u našim srcima. Tvoji: Zlatan i Aldina Brdarić
15222-tl

i

4

HAŠA BRDARIĆ, rođ. DEVLIĆ
Zauvijek ćeš biti u našim srcima. Tvoji: Maja, Mirza i Amani Varatanović 1 2 21 52-1 Molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari Džennet i dženetske ljepote. Tvoji: Ismet, Emina, Edan, Fadila, Naida, Merima Frašto 15225-tt

ADINA V U K

ADINA V U K

SJECANJE tia našcg dragog

SJECANJE na dragog prijatelja i brata

Dana, 6. 8, 2012. godine navršava se 19 godina od smrti

Živjet ćeš vječno u našim srcima. Tvoji: Fahro i Zarifa Frašto

m
O M E R (DERVO) MILIŠIĆ
Zauvijek ćeš živjeti u nasim srcima i mislima. Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i rahmet tvojoj plemenitoj duši. Tvoji najmiliji: otac Dervo, majka Serifa, brat Haris, snaha Hata i mala Najda
9277-ndi

SJECANJE

A D N A N KANLIĆ ( M U K I ) ENVER (SULJE) KARIĆ
( 6 . 8 . 2 0 0 8 - 6 . 8.2012)

ADNAN - M U K I KANLIĆ
Vječno ćeš ostati u našim srcima. Lamija, Lejla i Adis

EDIS SEBO

Vrijeme prolazi, a u našim sreima i mislima i dalje živiš. Tu ćei uvijek iostati. Molimo dragog Allaha, dž.š., da ti podari lijepi Džennet, a tvojoj duši vječni rahmet. Tvoji: sestre i braća s porodicama 15224-tt

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se 2 godine od tragične smrti našeg voIjenog sina. Bolan je svaki dan bez tebe, ali naŠa beskrajna Ijubav za tobom pomaže našim bolnim srcima i duši koja plače. Molimo Allaha, dž.š., da ti podari Džennet i sve dženetske ljepote. Tvoj otac Ifet, majka Raza, brat Ado i sestra Amra

Vedran Mulabdić s porodicom
9375-ndi

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se godina kako je preselio moj veliki prijatelj

POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj kolegici

EDIS SEBO

ADINI V U K

Ne prođe ni jedan dan, a da ne pomislim na tebe i na tvoj vedri duh. Uvijek ćeš mi ostati u srcu. Tvoj Fule - Fućko 15229.«

Uvijek ćeš ostati u našim srcima i lijepom sjećanju. Radne kolege iz Diamedica

Dnevni
Dana, 6. naša 2012. godinc navršava sc pel godina od kada nije s naraa

aVSZ

DDnsdjeliak, 6. a-ugusUl-olDvaz 2012.

53

Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se ćetiri duge godine od kada nije sa nama

S E L M A PITA, rođ. Z E C O
Postoji ljubav ktiju smrl nc prckida i luga koju vrijcmc nc lijcći. S ponosom te spominjemo... Suprug Junuz, kćerka Edisa, sin Mirza, zet Rihad, snaha Samra i unuci Dino, Mak i
Feđa 9345-nd?

MUNIRA (LUTVIKADIC) S A L I H B E G O V I C
Vrijeme prolazi, a bol ostaje. Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Djeca Kenan i Emir, sestre Hanka, Paša, Fatima i brat Sulejman sa porodicama

SJEĆANJE

Navršile su se tri tužne godine od smrti našeg dragog

SJECANJE na dragu mamu

SJECANJE na moju dragu suprugu

S A F I J U - F I J U HUSIĆ
Dana, 6. 8. 2012. godine navršavaju se tri godine od preseljenja na ahiret. Sjećanja su lijepa, a stvarnost tužna i bolna bez Tebe. Neka Ti Allah podari lijepi Džennet i neka je vječni rahmet Tvojoj plemenitoj duši. Tvoj suprug Ešref Husić - Sefo 9S2 7m Dana, 6, 8, 2012, godine navršava se devetnaest godina od pogibije supruga i oca

SAFIJA H U S I C
Mila majko! Treća je godina kako si nas tiho i iznenada napustila. Bol i tuga postaju sve jači, guši me, ali nada da si na boljem, u lijepom Džennetu, inšallah, tješi me. Beskrajno tužna, zauvijek tvoja, kćerka Dina sa porodlCOm 9287-ndi

SAFIJU HUSIC
Danas je, mila moja majkiee, tri godine otkad si nas napustila, Majkice moja, puno je bola, malo riječi da sve iskažem kako nam nedostaješ. Sa suzama u oeima, ponosno u sreu, živjet ćeš Ti dok živimo mi. Molim Allaha da Te obasja nurom i nagradi dženetskim Ijepotama. Tvoji: Amira, Lejla, Ajla i Ribica 9287-ndž

MEHEMED (JUSUF) G U T A
6.8.1992-6.8.2012.

MUSTAFA LIMO
Huseinović Suad - Okuka sa familijom
15217-u

S ljubavlju i poštovanjem, Supruga Zahida, sinovi Dženan, Emir i Edin, snaha Belma i unuka Berina

Dana, 6. 8. 2012. godine navršilo se 10 godina otkako je preselila na ahiret naša draga

Dana, 6. 8. 2012. godine navršava se gc dina od kada je preselio na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV našoj dragoj

SADA (ZAHIR) ŠUTROVIĆ, rođ. KAPIČIJA

Z A I M (OMER) MILIŠIĆ
Uvijek si u našim mislima, sreima i dovama upućenim Allahu, dž.š., da te nagradi dženetskim ljepotama. S vehkim ponosom i ljubavlju čuvamo uspomenu na tebe. Fatima i Amar 9377-ndi

E D I S ŠEBO

IkA
1 2 SH 52 S poštovanjem, Halid i Azra

Najdraža naša, s poštovanjem i ljubavlju euvaćemo u našim srcima uspomenu i sjećanje na tvoj dragi lik. Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet, Tvoj sin Ismet i snaha Samira

ADINIVUK
Porodica Osmanovic 15227-n

9367-ndž

Uvijek ćeš nam biti u lijepom sjećanju Adi K., Rasta, Adi B ,Fule

Sa žalošću javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanieima da je naš dragi BABA POSLJEDNJI POZDRAV

ŠEVKO ( L U T V O ) HASANBEGOVIC
preselio na ahiret u subotu,4. avgusta 2012. godine,u 87, godini, Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarjuRavne Bakije. OZALOSCENI: sin Kemal, kćerke Munevera i Alma, brat Safet, sestre Safija i Nafa, zetovi Fehim, Jusuf, Fahrudin i Amer, snahe Elvedina, Lejla i Aldijana, unuci Jasmin, Nirhan i Armin, unuke Samra i Armila, praunuci Faruk, Hamza i Orhan, te porpdiee Hasanbegović, Cengić, Ulak, Šabanović, Kapetanović, Ćosić, Hadžić, Prašo, Begović, Gogalija, Hadžimešić, Hadžinsmanović, Tanjo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proučiti istog dana u 17.30 sati u kući žalosti u ulici Strošićibr. 73. m

EDIS SEBO
Vrijeme prolazi, ali sjećanje na tehe je vječno. Armin - Simo

OLGI ABDIHODZIC

Tužnim sreem obavještavamo rodbinu, prijatelje, komšije i poznanike da je naš dragi

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

DŽEMAL - BEG (IBRAHIM) SALIHBEGOVIĆ
iz Bijeljine preselio naahiret u nedjelju, 5. 8. 2012. godine, u 61. godini. Dženaza kreće dana, 6. 8. 2012. godine u 15.30 sati od kuće žalosti, ul. 1. decembar br. 4, u harem Lipić - u Bijeljini. OZALOSCENI: supruga Lejla, sinovi Ibrahim i Damir, brat Muharem, snaha Mirela, unuk Amar, snaha Satka i bratić Kenan, punica Ešefa, te porodiee Salihbegović, Hanušić, Hadžić, Dizdarević, Tuzlaković, Selimović, Čardaklija, Vodeničarević i Osmanović i ostala mnogobrojna rodbina, komšije, prijatelji i poznanici Tevhid će se proučiti u kući žalosti poslije dženaze. 152.12-tt

F A T I M A O S M A N O V I C , rođ. K A R A C I C
preselila na ahiret u nedjelju, 5, avgusta 2012. godine, u 65, godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 17.30 sati nabakijskom mezarju Faletići 2. OŽALOŠCENI: suprug Tahir, kćerke Medisa i Adisa, sestre Džemila i Maida, zet Ahmed, zaova Sefika, jetrva Fata, sestrične Sanela, Amina i Madžida, djeverići Faruk, Tarik i Mahir, te porodice Osmanović, Karačić, Zilić, Mašić, Uglješa, Mhana, Nalbantić, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije Po želji merhume tevhid se neće učiti. Kuća žalosti: ul. Brdovitabr. 6 lll

... zaovaj trenutak - pripremajte se- (hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

... zaovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

hadži hanuma REFIJA DURIĆ, rođ. GROŠO
preselila na ahiret dana, 5.8.2012. godine u 73. godini, Dženaza ćese klanjati u ponedjeljak,6. 8. 2012. godine, poslije ikindija-namaza u 17.00 sati, ispred džamije - Donji Hadžići, a ukopat će se na mezarju Donji Hadžići. OZALOSCENI: suprug Omer, sin Miralem, kćerka Alma, snaha Azemina, _ unučad Amar, Almasa, Anida i Omer, braća Šaban i hadži Enver, sestre Razija i Suvada, porodice Durić, Grošo, Hadžić, Mukaća, Fatić, Hasanović, Jamaković, Hrnjić, Litrić i Musić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid ćese proučiti istog dana u džamiji - Donji Hadžići u 17.00 sati. RAHMTULLAHIALEJHA RAHMETEN VASIAH 9350-ndž

dipl. ing. građevine SEAD (MEHMEDA) HRNJIĆ
preselio na ahiret dana, 3.8.2012. godine u 80. godini. Dženaza ee se klanjati u Donjim Hadžićima, 7. 8. 2012. godine, u 17.00 sati, ispred džamijeu D, Hadžićima, a ukopat će se na mezarju Donji Hadžići, OŽALOSCENI: supruga Rabija - Bija, sinovi Faris i Elsah, kćerka Elda, unuka Ella, snahe Leana i Edita, brat Nedžad, sestra Aiša, svastike Mirsada i Alma, šura Mirsad, amidžinica Dema, bratići, bratične, sestrići, sestrične, amidžići, amidžične, daidžići, daidžićne, teporodice Hrnjić, Kurtović, Bašić, Čiko, Muslić, Japalak, Džebo, Dobrojević, Kevrić, Lomigora i Kusturica, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će seproučiti istog dana u porodičnoj kući u 17,00 sati.adresa D, Hadžići br, 10, RAHMETULLAHIALEJHI RAHMETEN VASIAH 9352-nds

54

Ponedisljak, 6. jvgiisUkolovoi 2012.

Dnevni avaz
Tužnim srcem obavještavamo rodbinu, prijatelje 1 komšije da je naša draga

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

H A S A B R D A R I C , rođ. D E V L I C

šLmn
E M I N A (NUDZEJM) MEHMEDAGIĆ, rođ. M U H I B I C
preselila na ahiret u petak, 3. avgusta 2012. godine. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove džamije, a ukop će se obaviti u 14.00 sati na mezarju Grlića Brdo. OŽALOSCENI: kćerka Aida, sestra Emira, brat Esad, zet Vladimir, snaha Selma, bratična Amra, sestrići Nenad i Nađa, te porodice Mehmedagić, Muhibić, Vujošević, Sarić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji 1 komŠije Tevhid će se proučiri istog dana u 14.00 sari u Bakijskoj džamiji. Kuća žalosti: ul. Sahinagića br. 4/1 050403 Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

preselila na ahiret u nedjelju, 5. avgusta 2012. godine, u 81. godini. Dženaza će se obaviri u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 17.00 sati na mezarju Podgrab (općina Pale). OŽALOSCENI: sin Nedim, kćerke Abida i Indira, brat Vejsil, sestra Ismira, zet Muhidin, snaha Meliha, djeveri Sulejman i Sefkija, jetrve Zina i Radmila, unuci Zlatan, Adi i Dino, unuke Sana, Maja, Tea i Eda, bratići i bratične, sestrići i sestrične, porodice Brdarić, Devlić, Bradarić, Behlulović, Pašić, Varatanović, Hasanović, Bećirović, Memić, Velić, Baručija, Muratagić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proučiti istog dana u 17.00 sati u kući žalosti u ulici Grbavička br. 14a/X Sarajevo
nr: 050405

Dana, 4. 8. 2012. godine u 90. godini, preselila na ahiret

ALIJA (LUTVO) ZIMIC
preselio na ahiret u subotu, 4. avgusta 2012. godine, u 93. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prijevoz obezbijeđen ispred Careve džamije sa polaskom u 13.45 sari, do groblja i nazad. R A H M E T U L L A H I ALEJHI RAHMETEN VASIAH OŽALOSCENI: supruga Zifa, sinovi Mesud i Mirsad, kćerka Suvada, unuci Amina, Emina, Edina, Adnan, Lamija i Adna, praunuk Amir, zet Armin, te porodice Zimić, Katica, Đozo, Sibić, Hadžimehić, Đuderija, Đuvo, Prusac, Malićbegović, Merkez, Avdukić, Sišić, Memišević, Devedžija, Bahto, Skenderagić, Tanović, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proučiti istog dana u 14.30 sati u kući rahmetlije u ulici Safvet-bega Bašagića br. 106.

A D I L A ŠESTIĆ, rođ. O S M A N E F E N D I Ć
Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, u haremu Caršijske džamije, u 13.00 sati, poslije podne-namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Prašnice. Ispratna dova će se proučiti u Čaršijskoj džamiji. Prijevoz obezbijeđen ispred Caršijske džamije. R A H M E T U L L A H I ALEJHA RAHMETEN VASIAH OŽALOSCENI: kćerka Meliha, sin Tahsin, snahe Denijala i Ljiljana, unučad Taida, Adna, Damir i Danko, porodice Sestić i Mašinović, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije Kuća žalosti: Londža 88 C 32s

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

OLGA ABDIHODZIC, rođ. MAJSTOROVIĆ
preselila na ahiret u petak, 3. avgusta 2012. godine, u 79. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. OZALOSCENI: sin Asmin, kćerka Asminka, zet Meho Obradović, snaha Namira, unučad Velmir, Arina, Belmrn, Arnela i Hasan, zet Kemal Vražalica, snahe Arijana i Azra, praunuk Alan, sestra Ljeposava - Nuna, prija Plema, prijateljice Mirza i Branka, snaha Slavica sa sinovima, djeverić Murat, Egip sa porodicom, snaha Beba sa porodicom, zaović Jasko sa porodicom, terične Emsala i Enisa sa porodicama, rodica Zejneba Hustalić sa porodicom, te porodice Abdihodžić, Majstorović, Obradović, Mehanović, Žiga, Sišić, Vražalica, Ališehović, Zilić, Huljev, Vučković, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proučiti istog dana u 14.30 sati u kući žalosti u ulici Ivana Gorana Kovačića
br. 1. 050402

hadži M E H M E D (BEĆIR) MURATOVIĆ
preselio na ahiret dana, 4. 8. 2012. godine u 89. godini. Dženaza će se obaviri u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, na mezarju u Cude - Olovo poslije ikindija-namaza u 17.30 sati. Prevoz obezbijeđen sa autobuske stanice u Olovu, do mezarja i nazad, sa polaskom u 15.45 sati sa stajanjem na Nuli i Olovskim Lukama. R A H M E T U L L A H I ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA. OŽALOŠCENI: kćerke Džemka Bubić i Hanka Alihodžić, zetovi Mujko Salibašić i Safet Alihodžić, unuke Sanela Kadrić, sa porodicom, Suada Zukanović sa porodicom, Amra Knaf sa porodicom, Elma Bubić, Emela Alihodžić, unuk Muamer Muratović, sestrići, sestrične sa porodicama, te porodice: Muratović, Sehić, Bubić, Alihodžić, Knaf, Salibašić, Kopić, Karasalihović, Biogradlija, Kadrić, Alispahić, Hasanspahić, Đakmić, Vrabac, Brkić, Behulović 1 Halvadžija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Neka mu Allah, dželle šanuhu, podari lijepi Džennet i vječni rahmet. 1 2 31 50-

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

HAMID (MEHO) MALKIĆ
preselio na ahiret u subotu, 4. 8. 2012. godine, u 75. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, u 17^00 sati na mezarju Bogatići - Kijevo. OŽALOŠCENI: supruga Vasvija, sin Mirso, snaha Alma, unuk Elmedin, braća Huso, Salih i Izo, sestre Fata i Muniba, snaha Dževada, zetovi Žulfo i Mujo, bratići, bratične, sestrići, sestrične, te porodice Malkić, Lingo, Haznadar, Celik, Podgorica, Hebibović, Pozder, Aganspahić, Bunar, Ibrahimović, Husić, Hajlovac, Belko, Kolar, Cosić, Vatrić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proučiti istog dana u kući rahmetlije u Bogatićima u 17.00 sati. R A H M E T U L L A H I ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

D Z E M A L (SALIH) JAŠAREVIĆ
preselio na ahiret u subotu, 4. 8, 2012, godine, u 73. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine, poslije ikindija-na.maza (17.00 sati) na mezarju Ugorsko - Vogošća. OZALOŠCENI: sin Alija, kćerke Sija - Amira i Indira, snaha Senada, unuci Alen, Arnel i Armin, unuke Aldijana i Arnela, zetovi Sejfulah i Refik, sestre Aiša i Sejda, šure Meho i Salem, svastike Behija, Almija i Zekija, zetovi Bakir, Salkan i Salko, te porodice Jašarević, Brica, Šabanović, Crvenjak, Lukavačkić, Zolota, Hajro, Mandra, Alić, Sehić, Sišman, Memić, Trebinjac, Muzur, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proueiti istog dana u kući rahmetlije u 17,00 sati, ul, Ugorsko II br. 30, Vogošća. RAHMETULLAHIALEJHIRAHMETEN VASIAH 11 1

AVDIJA (RAMO) SATARA

n

preselio na ahiret u subotu, 4. avgusta 2012. godine, u 84. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbijeđen ispred kuee rahmetlije iz ulice Urijan Dedina br. 73 u 13.15 sati, sa zaustavljanjima na autobuskim stajalištima Svrakino Selo, RTV dom i Nedžarići, do groblja i nazad. OZALOŠCENI: supruga Hajra, sinovi Himzo i Avdo, kćerka Zika i Hida, snaha Masa, zetovi Mirsad i Aziz, unučad Admir, Irhad, Ajdin, Faris, Mensud, Sanida i Naida, sestrići Himzo i Atif sa porodicama, amidžić Muharem sa porodicom, snaha Fata sa porodicom, šura Salko„sa porodicom, daidžići Alija i Fadil sa porodicama, te porodice Satara, Cosjć, Fatić, Dedović, Sačić, Lagumdžija.Đipa, Šabanović, Barac, Sljivo, Gudić, Gadžo, Vuk, Sikalo, Đono, Pehilj, Delalić, Smailagić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije 11 1

Dnevni aVSZ
Ca Be.iHknM 6O.~IOM H tyroM y cpuy o6aBjeuitaBaMo poarjHHv, ky\ioBe, koMuiHje H npHj"ate.T,e aa je Ham .apani M H P K O (nEPO) MJIATJEH H3HeHaaa npeMHHyo jtaHa, 5. 8. 2012. rojtHHe y 65. roflHHH. CaxpaHa jiparor HaM nokojrtHka o6aBnhe ce aaHa, 6. 8. 2012, roflHHe y 16.00 lacona Ha rpanckoM rpo6.~t>y / J O H . H MHjbeBHhH, rioBopka nona3H Hcnpeji kanejie. OKAJTOIJJTiEHH: cynpyra Cno6ojjaHka, C H H nepo. ktiepka BpaHknua, CHaxa BnjbaHa, 3et CjiaBHina. yHVHa/i Ajiekca, J o B a H a H JIa3ap, 6pat MoMHp ca nopojiHUOM, cectpa Mnpa ca nopojjHUOM. yjak Mupko JIy6ypa ca nopojjHUOM, yjHa AHHka JTy6ypa ca nopojiHUOM, tetka Jena JKitBkoBHh ca nopojiHiioM, kyMOBH HanoBnh H rietpoBnh, te nopojinue MjiaheH, nyuiapa, J y r o B H h , Kanop, >Ky-*a, JTy6ypa, UJexoBaii, >KHBkoBHh H octana Miioro6pojna pojj6Hiia, npnjatejLH H koMHiHje 9365-ndž Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga

DDnsdjeliak, 6. a-ugusVl-olDvaz 2012.

55

ŽANETA - ŽANA ŠLJIVO, rođ. MATIĆ
preminula 3. 8. 2012. godine u 39. godini. Sahrana će se obaviti 6. 8. 2012. godine u 12.45 sati na gradskom groblju „Bare". Obezbijeđen prevoz u 12.00 sati. OŽALOSCENI: otac Nenad - Bato, majka Stefica - Stefa, suprug Ismir, kćer Ena, sinovi Haris i Armin, sestra Trijana Đonović sa obitelji, brat Igor sa obitelji, svekar Ibro, djever Ismet sa obitelji, zaova Senida - Sena Redžepagić sa obitelji, stričevi sa obiteljima, tetke sa obiteljima, te obitelji Sljivo, Matić, Filipović, Kreho, Đonović, Brezar, Petrović, Jović, Nikolić, Kržalić, Miličević, Pehar, Knežević, Kožul, kona Azra, rođaci, rodice i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, radne kolege i komštje

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

M U N I R A MIHAJLOVIĆ, rođ. N U H B E G O V I Ć
preminula 3. 8. 2012. godine u 83. godini. Sahrana će se obaviti 6. 8. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo". OZALOSCENI: kćerka Vedrana, sin Darko, zet Ekrem, snaha Suzana, unuka Asja, unuk Filip, praunuka Tara, snaha Vera, sestrične Radžija I Lamija, sestrić Faruk, bratična Jesenka, porodice Nuhbegović, Dupanović, Spahić, Bejtić, Sečibović i Idrizović 11 1

K O V I L J K A - KOVA ( P E T R A ) ULJAREVIĆ
preminula u subotu, 4. 8. 2012. godine u 81. godini. Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice obavit će se u ponedjeljak, 6.8.2012. godine, u 13.30 sau' na gradskom groblju „Bare". OZALOSCENI: sin Jasmin, snaha Seada, unuci Karmen, Vedran i Sead, praunuei Tino i Ana, brat Dragan, sestre Draginja, Nevenka i Milka, kuma Kova, kum Milosav, kuračad Dijana i Aleksandar, te porodiee Hasandić, Lazić, Gavranović, Radović, Petković, Hanžić, Radenković i Vidosave Stanišić, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije Kuća žalosti: ul. Bolničkabr. 15/11 111

VANESA (SINAN) HASANOVIĆ

preselila na ahiret u ponedjeljak, 30. jula 2012, godine, u 7. mjesecu. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom grpblju Vlakovo. OŽALOŠCENI: otac Sinan, majka Sabina, brat Amel, sestre Fadila i Senada, dede Halid i Abaz, nane Latifa i Fadila, araidže, daidže i tetke sa porodicama, te porodice Hasanovie, Mešković, Alimanović, Sejdić, Ramić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i korašije Tevhid će se proučiti istog dana u 14.00 sati u kući zalosti u ulici Asima Behmenabr. 41. 11 1

m

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

POSLJEDNJI POZDRAV za dragu majku, baku i prijatelja

Tužnim srcera javljamo rodhini, prijateljima i korašijama da je naša draga

DŽEMAL (SALIHA) JAŠAREVIĆ
preselio na ahiret dana, 4. 8. 2012. godine u 73. godini. Posljcdnji sclam dragom bratu i nikad zaboravljen od sestre Sejde, Ajiše, zeta Bakira, sestrića Elvira, snahe Alise, sestrične Elvedine, zeta Neđada i njihove djece prijatelja, Beširević, Brdarić, Crvenjak, Lukavačkić, Zolota, Đogić i ostala mnogobrojna rodbina i komšije. Neka ti Allah dragi podari sve dženetske ljepote jer ti to zaslužuješ. Dženaza će se obaviti na mezarju u Ugorskom, 6. 8. 2012. godine u 17.00 sati, poslije ikindija-namaza, a tevhid će se proučiti u kući žalosti, br. 5 Ugorsko, u 17.00 sati poslije ikindija-namaza. Sestra Ajiša Crvenjak sa porodicom 15198-ci

ZORA MARINKOVIĆ, rođ. KOSTIĆ
9 . 8 . 1 9 2 5 - 1 0 . 7. 2012.

D A N I C A RANČIĆ
preminula 4. 8. 2012. godine u 81. godini. Sahrana ee se obaviti 6. 8. 2012. godine u 12.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo". OŽALOSCENI: kćerke Dušica i Brankica, unučad Jelena, Jovana i Nikola, sestre Jelena, Milica i Marija, zetovi Igor i Borko, porodice Durić, Bajkuša, Dašić, Tomšić i Rančić 11 1

Sahrana će se obaviti 6. 8. 2012. godine u 12.00 sati na gradskom groblju „Bare". OZALOSCENI: sin Vlatko, unuka Snježana, unuk Nino i snaha Nermina ui

r»< > K < >r»isj<

>

D R U S T V O <S&9

/A

S A R A J E V O
O S N O V A N O 1 9 2 3

P

o p

k a

o d

p n

n e

o E

d r u š t v o u r o p e
-

" 1JA.K.1)

I { "

v r š i p o k

p r e v o z o p n i m B

i _ i m r l i l i

i

z i

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

Z

a

s p e c i j a l i i i m . d ž e n a z e n

v o z i l i m a i H .

o r g a n i z u j c

a t e r i t o r i j i

N E Z I R (MUJO) B I B E R
preselio na ahiret u nedjelju, 5. avgusta 2012. godine, u 55. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6, avgusta 2012. godine, u 17.30 sati na raezarju Luka - Bjeliraići. Prijevoz iz Sarajeva obezbijeđen ispred Istiklal džamije na Otoci sa polaskom u 1330satij do mezarja i nazad. OZALOŠCENI: majka Ajkuna, supruga Hurija, sinovi Elmir i Ramiz, kćerka Ifeta, snahe Mirela i Sibela, zet Muhamed, unuk Ali, braća Hamid, Bajro, Munib i Himzija, sestra Elvedina, zet Azim, snahe Nura, Senaida, Najla i Mirsada, bratići i bratične, sestriei i sestrične, amidže Arif i Alija sa porodieama, daidže Hamid i Tahir sa porodicama, tetke Fata, Nura i Tifa sa porodieama, šura Osman sa porodicom, svastika Nura sa porodicom, te porodice Biber, Tabak, Holjan, Gološ, Papić, Trnka, Brkan, Lulić, Mujan, Tvrtković, Granulo, Imamović, Daut, Jažić, Surković, Mašnić, Maksumić, Bajrović, Ploćo, Karačić, Džajić, kao i ostala brojna rodhina, prijatelji i komšije 11 1
;

tel.

0 0 3 8 7

< 0 > 3 3

533-"7<S3

mobitel

0 0 3 8 7

<0>4S1 ( 0 > 3 3

1 3 1 - 7 8 8 4 4 7 - 1 2 2

0 0 3 8 7

< 0 > 3 3

233-062

fax
0 0 4 9 < 0 >

0 0 3 8 7

mobltcl za inostcarjstvo

1 6 0 9 3 4 2 7 8 0 8

wvvw.fcia.kii • < >> - »> <

D

n

e

v

n

i

a

v

a

z

J E D l L E J f f d.o.o. N A J V E C I T l ia pogrcbnc asiuge, Irgavinu i pwi2voćnjii Sarafen U Z MEDŽLISISLAJISKE S J D I E S R J V AE NC A AE O NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE
71000 Sarajevo, Bislrik do broja 8

Osmrtnice, sjećanja, posljednji pozdravi... Pokopno društvo „Jedileri" - Sarajevo, pruža pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogućava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju dženaze na području Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dženaze (posljednjeg ispraćaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam braće, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
S 033/281 E-mail: - 4 5 1 ; Fax: 2 8 1 - 4 6 1 ;

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

s m r t o v n i c e @ a v a z . b a

ADINA (ASIM) V U K , rođ. FRAŠTO
preselila na ahiret u nedjelju, 5. avgusta 2012. godine, u48. godini. Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbijeđen ispred kuće žalosti iz ulice Zdenka Markulja br. 40 u 13.00 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajalištu Stup, do grpblja i nazad. OZALOSCENI: suprug Suljo, sin Adnan, otac Asim, brat Irfan, snaha Azemina, djeveri Halil, Munib i Ejub, jetrve Vasvija, Rasema i Emina, amidže, striene, tetke i daidže sa porodieama, te porodice Vuk, Frašto, Muratović, Međuseljac, Lončarić, Salčin, Gadžo, Jugo, Okerić, Čorbo, Dizdarević, Kafadar, Mahir, Sabanović, Rokša, Čolpa, Alađuz, Sačić, Hasanbegović, Kamerić, Alijanovie, Džaferović, Osmanović, Dedović, Delalić, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije Tevhid će se proučiti istog dana u 14.00 sati u kući žalosti u ulici Zdenka Markuljabr. 40. lll

* SARAJEVO:
Tešanjska 24A,

* GORAZDE:
Šukrije K u k a v i c e 1 2

S

033/281 - 7 1 7
Džemala B i j e d i ć a br. 1 8 5 ,

®

038/222-251;

* TUZLA:
Turalbegova 22 (poslovno zanatski cenlar Korzo-pasaž)

S

033/281 -451

• ZINICAi
M a r j a n o v i c a p u t bb (zgrada Jabuka)

ffi/fax:

035/257-277; 257-477

S

/fax;

032/ 424-441; 424-440;

• MOSTAR:
Husnije Repca bb

S / f a x : 036/558-890;

56

3

c-Kii5l.ni 5 T«oust/kolimn2l)l2.

Dnevni avaz
L s m V t U I broj M M *-OS Matial I B M I H M I M M I I ' i l I R I D M k I M O R M VIIV MM> PRIM.R VM V BIINT B l l l I • S"SV Fjjkuaa dnjkncaof tmjcrj • lUjnajnjc tn jpJaatt ndnof n k a t t i i u BKdijima ru a c v k u C l f i p o t l m n a j - ^ m ^ i i m nkmtvo r j j u u acn i m n t i » t t d n i npcmcnina i naattttitna piMtotam dnr<l • o d n t c i j n>nv>nm dnbni po^a> j n y TV ptodnknjv. • t r p a i racaUCc . raicnnlru icuuJkitJiui i tkloarnl liinuuna rjda • tttuitJUBiju ptpcrcnc pttontctt donafciac Vcanptekina> i tgifcih canaij. tc ptjwiu>ajc l i;.ni. i...',. B a n mmW ,. II Mnl l J <JA - po/nn aajc notiliclof . -i •. . , , • enotcai)« <J K n c ide|c • tjdttuioipic - p o / n n j t a c itotaurnutt L t d c n u i •ndnJCto* BJccti HMRT. - j k t n Bt> /nttac j t d t o p n jcnko* f c j t k i - p*cvn tliuc a Roua i HctucpM ••
t

o g l a s i

^ i ' M i ' i . l i u ' t k n I /JBOUJ o udu • i n u u i M i ' M i . t n a j a I V I C U J U 1b P I ,:.:„•• i •dOtOBJolJ ipmmt.

Rmitaetet >/*• Bam I H e m p n i

JAVM i "
I * i | l rciftai l«i.' Lrcdnd i«l I nthk HHL'RnM •*H l rvdnu.

i v •
RH r j . l * . l . Hll 1 1

/ j ^ | . » | j i » | r r * d * . b « m l i B ' v t . l > . r « n » BtlKt ink*nun% IUC proftami HHRT-UH ncbo I jcdm I / M U U L i p n t i i o t proponu BHRT tlH IBJBDI jcaaB>s>ntjK i « l . m f i / i u i v t | K V W B H « T B radtol jcdaa Lnrtuac H irn^«k<i» pnjf r j u u BltRT -BM f a l u I jcdtn i/i I U I K infcww(*iuf! HHRI -HH 11

M f l L i c o M n o n U ^ ( w i " i H . BHRT-BH11 M H LroJr-k doiaaKiuKtu » m v « pKrfrjnni B l t H I - B H 1 1 M U L t c d M FCMl»Jn»nwn:l<f f n j - p j - u liMKT-BKT I 1 ' n l a . i pnnr.inu * pninuu • r j j j u aanm n> •nnheocnu»njC-K u p o t a n n mdorm u inijjnntod i o t n a w u VUftJji L KSJBBJ pn-jTJBB Lrajc pt> fMdavi IHOVI PoccdocMt* B I * I i p r o h r f c m k d |i> / j k o t u o radu u M « > , i u « i Bcnnc • » I C K ( ^ w L m M a - n a n*.rlcnih I * (odiaj/nou jr dr>» Ijjjan Bmnc l HcuXB9»mC. d j ptotn njcpnrjc pc4icaMkrnWtapoUupaV /J t r n «!np ajcto j a leje jv pnoj\uViu L v a a janocj m i ii«c p i o u u ili đn rm. n j c m t f c n a / j n o t u U L v a a a L m - I a o djcta atau.-no > uitrUi>nn> • innoa \ k m i C m n nkrmm | Boua i lfa>ccfP> n d i n»c cava. K c n odrecfcom Cuaj IX a * 11 u n • Bcnac i I f c r t r p o V K cb > ( W i > i p u l K k i ipcnoruji /J cfcii lunK pmkjt i ujtroc rnjctfj rw k/»: K p n » » u Lx) pcniokn ca i L i n l i d i i M M H U c n p u j j j v m • uccnhodnl oOntc prc* uVnc epttaa j t i . a u BMRT 1 1 R I D M k I M O R M V I I V M K . PROt.KVMV • H R I BH BnMj I * 1 VSS raVaact . m ^ •,,. , • aanurn: m jtockac radtuf n l u M i j incdraiu n i n r o l m l l i m pvnknnnj '•rt-.jrt. nk.nii o r . i j j n acn u u i u v i t j d « J >tt>*tcrtia- i nftdnKlan pmkn U M . dDprj ^CilrnltJ pnutcaa dDbto poraa. jnjc uchu ptndakcifC Cittuttn/jcaac >rnkwodnc ificnoenoui i lUoaOM Ittatkont titnv pnvjcnc pnonicu Jonric««.- kcnaptcluak i v i i i h o đ u L i lc pwuv k u n . • m j r m j o nac drathcnc UIOJCIJC i k o o t c i u j A-<J4I>I I f c r u n v n j p i i w mtc (utdiCkog okfnfcnjn crtoanum /J «rn c tdejc i Kkmtopfc prvaoaa>c i m n u r u U * k n k k u . » i M j n * * m a r c i L IUIKI j k m n> /nuac Kdno« tt|dau>t fc/ikj c n * n JI*C • B o t n . j k M M k n i I a l I Rl D M k V f O t n t O f c r R I M . R ' M \ HHKI Bll r - l - . l

IBl I RKDMk. M ' I I K r v M M . PRO<.R VM V i n i R I »111 > VS& n i l l , 1 Ji'.U' L -II n r. - aunajjajc tjjt |p4anl lajtttjf ulauli i o aajdijttal m •PjVuiina p o n U M — -/ttjLjjBO iVutinouukMticatj n c n n u n n n •r^jrtSior»lmt nrpuncnko- u»oj«»Ck.r™
1

p M R
• M l M M M M M j T n tcanotofac pMaaatMM ' InMnM bcutn|eii>njn pcumsUBC K K i i u n t o i k o d c i u uvdn K k i k j u i c U nicuknt! rumkunki n y i m n r . i - i K M n a n t catjJM/nctjjtkc i •ato.odnc ipcnokaciti i k k w n t L i trjirnkorti racki -jku.n> nuajcjcdiuf titotikttfjc/dj. - PKbn diuc a Baua t HoccpOMB. I t i J I R I D M k D O k l VH M VRNOvVV R t V H NOC PKOt.KVMV B H K t B l l l 1 -VSVrjkiiMdntJJictJB«! - ttjjMtaM f i potanc u J » ' f n l n i i J U a J i i i r i u iu . n i n k a i mu r /ntćjjiu niuiJ>o u a.". irufgia. aipjotal n d • ltpi>twaVa- njedtaana p o i i j i u>v> • JjjOm poj-nn JJBC l v n M i k i i a j , . pnuukoono > K l — a i bc^nfcl«nj> pojnr. atj< lUMnanioc iiMleiu. ntcaV. jćkrh ruccl« njciiko« u n k m J J IH-N u u r u i . • t r m n n n t orpaa/a.Tfiic i ruVm ndnc ipmnrnnni. nVtcuKM lu> tantiooi r « i . - A J n i u nunjc jcdno« »|clikof J C J * J - prctma'Mtc u B ™ . llcn..-|vMm : » l I K I O M k K I V U V I N O VII / i f k u M . P R C M . H V V I V H I I K I BIUI

- I M Fjkunct dn-Uicaojj l a p c n • Tunaunjc i n tmbac ijdtu« n i n O M a n u b j i n u n j uedBtCLua poOcn inu - JtuCJjm nku<nr u n n i K i r V v n mcnoun. imS «• rcpDrtrnijv i u n i ,1in. potkn ama • tk>bn>pouajnjrBC I V v l n i k a t a c pnjnVdoDBO i t c M c l i. btajttpckctnta ptj»a«Bp» nmnunk.<jjL.->kku mcdn m%ib a ^ c t i n j m i u f >uaujjdi iturJ. j • I j c j l n a p t t on>JMJ»apk« i njttnttdat tJjototjatJtti litoaou L> luaftkjiai u d i - i i n n> mjJnc j c d i u f n j d i k r j f j c r d j • pn*n nltlM • B o t n i H c K ( p » i n i r f l ' v POM.OV A u nki.ni B H I I I . I I H I I i ntm pjaj . uVuun u j - . - i j - . n k . r n > tcnum nlajCini- o (tr^jndti.-tujj • f n t u m i pcntff c • i l lidu u /mnnom StjjanutB BHRT I opunn j i t n n i IIMRT P O I K I B \ V D O k l VII M k f U V L i Jpkdjctni v i i i a a i n i btopjafaoM i kc^jrkl Ktrfoannt jutnbno jc pntojlli u o n f |ju<i> tb u« jcirnoj foKica>ji ibcdcc« outumcaKau • • J C K J K o d r / j i b a a » u. ae uanjc od t c u OJJCKCI KMiOOjaO OtJkntnJajC Ikd I BnVjkdnK ^totnm u iW pnKiaania uuajcrcNn i ctkn Iji Jnivv

• V & FaVttkct dnjancJtpf t j i f c s j , S • Jm^m/e «1 pnknc rjdn)« i i k n m j u lacdljirju nu « v t e . ' t » pmJoi I B B • /JOCJJIV n k u i l . o n j u i u ar»iturtf.s n d a j r c p m c n k a s i •KdnjCiia pmJ»>iBJ dot«) urcdm^ki paOCJCkfc dtjknp p9/nas JtJJC CjJtCl prodvk.IJC . ortcjm/jcntkc < micn odn: i p n v A n i U i i tki.-nnu itnnk.-rn taki u , . . i BjBjjJaH pMaMal h a j j M M •. M M H • I M U H a n j n l H p M a T ' M M irripkmc-tJC-jacaMt. • ot\t»rnOTI r i i o « «1QX I rnncnojoic F>/n» imx mr\mmrmpt t n d c i " i «ixdn i i > * n j t c u BJIRT • J i l n n> /runjc todtr>( n ^ m i o j JC/ILI pajM klMi - M r t
1

IhsMP UIRI »II rnhnl

MiMRIDSIk\OO>NO(.l/.\lli\\O<.PIt0(.RkM\ • VS&FtAalKt .'•• .•!•..:.\ u n j c n - iu|iaawi: tn p>djat

-

OAJ/ «tkntfna tpnaat

• • • -

rađnaf n i v t c )

• n n l i j i n n m nteunjLiai pm>>. inu

- /ruC*)a> ^kuun o u c i l > Kr. auru% * ra] • M J t M M a t t l I taaaaanaal pntkn itnk d>bo « c v l J a ± j p n c K f u dobto po/tar. jtoc n d u prcOui.iK -anajM/KBjjJu; j n j t c t odlte tptMtjancrai 1 liloao« lintiic« nda - njWBt*Wal RfJajMI pnankCtt ctoooktac M a T j M M l I tataai M M i • p t n t n lura: • M j M M M M | i - '-' -oftrjtcttott B w t >dcK • i'httofcujpc • ( . % T « I jnjc rv-. i t u r i « u j d c i u i n x d r jćtib nCcb BIIHT
: ! 1

* r k j / o rjJrKm nkmnm jrc-CJ. •k,-<a«<i ojL»«>«« IkMJJ c i n u n j |cdn>j n J d i i o f j c / 4 a [ir.-./T.ir: r.nLi irrjcivrnc o aoodcnaj kniK'acf [ u i ^ a j nc m n j c odu-inuciccj n j o r n u i r j j i a a i c r i ClJaj IX UCkj I l u i J Hautc > Hcr.cfcn inc r r O J » pnt<r. j i r t u
,

L'ijjocnjc o jotaiiricnjjj njoobnDOI uabnt kaajjjrfcjji j h a a n M B n M s a JntUjaCrnu L p n r x a o nda i " . M - i H M | I N O k / > P V O N O M M I PRIJVV't,

> . : . . . , • . . . , : • . • . . , . • . . , , . i, • p*rf n dnti H B<?vii i rUf,,%;jv^ > > n
,

;.

I r t i . ' c l i . n b«ic*tnrjxni.d«%ri«i liu.n ™ *> .• . D n o a i InT J M j n M M amtac- i VtlJHuK HMR T-J Roi ra porjturtcfln: prujn • je W M J M l f f M M P t t j i t c t a t i • 'jnoixnt>jICAcn>u ru/mioa> > t OTV ARAJ- |ni|i I ai |i a | l a || | | | | | l a M I I 1 IIMBI ntdang 1 tlcpatpaac i artdaaj ' Ktncac pttunc accc K u/cti a n/nattamc ^ Lji.rJiljc.iiu i o j i nfnunJi^ai micnc k o a a u j j JJ j M M M a l P « M j o a M M M M M M M < I V B M M I i M l H t l MM*jTni Mracai I « i fnan n-nj BJUKIJT 1*1,1*1.1*111*4, • a j a r n p j n pniailir: 1 * 1 . 1 * 1 . 2 * J i 1*4, ajjlon Ccfacc K koiuCjn i / t f l i n r i n u U.UCB u pnKvduom knjn paipii j ; Sjjno RHRT-i k j j u n k a i « bni o b » ncvvai o nhoda j n n o t o f j j a i
n

m I R i D M k M l /K' M X . rROLItVMV BHKI

Bll n d u . 1

• dobtl f C t j a C t j pajCJCm dok«o po/nn IIJC i.tJu'i pta&ikc.jv • M V n M M i i tnVcn odnc M M M M l I MMMI linnkcm ndu ' uuvbniu ptocjctic pnonkcuc dtfatifc tnaa^ldkindi t tcdjjii o d M j tc pouji luiac i
latfJtttnCnVJCip i l t j f i J

P n m c dcruvn Hi p o l M n * liCao I U jdtcat RVDKJIIirVI/UV Km.M I HIR(I(>JJVIM S t n l n j n IJnanVr m n n r Batojr Mrtr btajj I I SVRtJEVO

| i > i i n mfi iiiajfc — i n l * r • • > ncr\a>or\ior. lodriu i utdjvjiSjkaa^cii8MRT. ••• • j i i n i t t /minjc jcdno* njctdu)« jc/iij - pMB I M I M M hMttnjVat •
1 ;

BOSNAIHERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-Dobojski kanton OPČINSKISUDUTEŠNJU Zemljišnoknjižni ureć Broj: 039-0-Dn-l2-000 844 Tešanj, 30. 07.2012. godine.

NEVJEROVATNO!

% POPUSTA

50 % POPUSTA U FRIZEBSKOM SALONU .ELlTE COSMETlCS"

NA PROFESIONAINO IZBIEUIVAME ZUBA U .STOMATOLOSKOJ OROINACUI JD'

JVATI i « > H u n o i - j t o • . • i i . u a i m m c f j M OPC, SH.MJJ. 10;JrJrOS:.»l/. ul t k ^ l V h r l nitO'tSrjKlcMD uZkJfumuut C J ,'UkKl l l K A BJ c i t y d e a l

n j . i i : i u M t j V ' n VJ•>./>IJVJMsitoujjt.

MPrcJC.UU

N C I 00 OA

MX/tH*' > £ l<. <l MJt ••

oj 5666/4 Račevište, njiva 4 kl. u pov. 762 m2 i n pov. 138 m2,k.č.broj 5666/5 Raćevište,kućaizg.upo m2. dvorišie u pov. 454 m2 i njiva 5 kl. u pov. 2 5666/6Račevište, kućaizg. upov. 46m2. k.č. broj56 Raževište, njiva 4 kl. u pov. 1048 m2, k.č. br Raževišle, njiva4kt.upov. 566 m2, k.č. broj4172 ja,kučaizg. upov 76 m2, dvorište u pov 500 m21 v kJ. upov. 740 m2, k.č. broj 5045/59 Begartija, n Općinskisud Tešanj, zemljišnoknjižni ured, na osnowčlana 6134 m2injiva 5 kl.upov. 2343 m2ik.č.broj 5045/ 63. i67.au sklađu sa članom 83 stav2 Zakona o rlija, livada 3. kt. u pov. 3054 m2. zemijišnim knjigama FBiH („Sl. Novine FBiH, br. 19/03 i Prema podacima Katastra opčine Tešanj posjed 54/04), NAJAVUUJE Alkaz Džatera sina Hamze iz Vukova, dok su pr USPOSTAVUAtUEZEMUIŠNOKNJIŽNOGULOŠKAstarog premjera ZK ureda Općinskog suda Tešan snici 844 a U zemljišnoknjižnom predmetu br. 039-0-Dn-12-000upisani Hrvić Šerita, Bedak Ismet, Hrvić Ašir Samija, Hrvić Jusut, Hrvić Šemsa, Hrvić Razija, M po zahtjevu Alkaz Džaiera sin Hamze iz Vukova, u tokuje postupak usposta vljanja zemijišnoknjižnog uloška. Marelja Luca, Marelja Pero, Bauman Kala, Luč Marija, Marelja Marina, Maretja Marinko iMar Nekretnina za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni utožak su Pozivaju se sva upisane po novompremjem u posjedovnitistbr. 121'k.o. Ro- iica koja polažu pravo vlasništva go pravo na navedenim nekretninama da svo sulje.označenekaokč broj881/1 Račevište,njiva4kl.upov. u roku od 60 dana od dana najave podneska u 762 m2 injiva 5 kl. u pov. 138 m2, k.č. broj 88112 Račevište, ito dokažu, kučaizg. upov. 102m2, dvorišteupov. 454 m21njiva5kl. u a u suprotnom njihovo pravo neće b obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška pov. 23m2, k.č. broj83i/4Račevište, kućaizg. upov. 46m2, Lica koja polažu pravo na ioj nekrelnini mogu n k.č. broj881/6Raževište, njiva 4. kl.upov. 1048 m2, k.č. broj na zabtjev 881/1 Raževište, njiva4kl. upov. 566m2,k.č. broj1172Be- produžiti za najmanje slijedećib 90 da im se dala i garlija, kuća i zg. u pov. 16 m2 dvorište u pov. 500 m2 mogućnost da pribave poirebne doka Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, voćnjak3kl. upov. 140m2, kč.broj 117311 Begarlija, njivaS. knjižni k.č. broj kl. u pov. 6134 m2 i njiva 5. kt. u pov. 2343 m2 i uložak će se usposlaviti na osnovu do tad nih dokaza. 117311 Begarlija, tivada 3. kt. upov. 3054 m2, a što prema poZemljišnoknjilni relerent dacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u Nedžad Ljevaković zk. ul. broj333213333 KO.SP-TEŠANJoznačenimkaok.č. br-

sport
B H

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgust/kolovoz 2012.

57
o s v o j i l i b o d

. 1

T E L E C O M

P L B i H

P r i j e d o r č a n i

' U u h o u i ' p o b i e d u
D o m a ć i poveli p o g o t k o m

i s p u s t i i i u
Regoje,

-r<=o
T r e n e r S l o b o d e p u n i z n e n a đ e n j a

Džekson u dresu Zrinjskog: Da li će Tušanj biti nova destinacija

f i n i š u
i z j e d n a č i o R a m i ć

Gostima iz Prijedora nije smetalo što su jučer u Sarajevo doputovali sa 11 igraća te s rezervnim golmanom i samo jednim zdravim fudbalerom da iznenade Olimpic i kući ponesu vrijedan bod. Prvi je zaprijetio Dženan Durak u osmoj minuti kada nije bio precizan iz peterca gostiju, a ćetiri minute kasnije od njega je bio uspješniji golman Boriša Bodiroga. Haris Hajrudinović je dobro izveo siobodan udarac u 32. minuti, a golman Bodiroga uspio zakaćiti loptu koja je poslije toga pogodila prečku i odbila se u korner. U nastavku, u 46. minuti

Ognjen Đelmić je centrirao iz kornera s desne strane, a u gužvi se najbolje snašao Bojan Regoje, koji je glavom poslao loptu u mrežu za 1:0. U 70. minuti akciju Harisa Duljevića završio je Semir Kapić, ali, na njegovu nesreću, lopta je pogodila lijevu stativu savladanog Bodiroge. Hladan tuš za domaćina desio se u 86. minuti. Borislav Mikić je centrirao iz kornera, na drugoj stativi bio je Anel Ramić, koji s tri metra nije pogriješio i rezultat je 1:1. Dobru priliku već u narednoj akciji imao je Đelmić, ali je bio neprecizan iskosa s desne strane. G. IVANKOVIĆ

ibrahouić doueo KoiumDijca Džehsona
Vidjet ć e m o iskusni u k a k v o j je k a ž e fizičkoj snazi n a p a d a č , strateg Tuzlaka

Olimpic 1:1 Rudar
Stadion Otoka u Sarajevu. Gledalaca: 200. Sudija: Muamer Bureković (Zenica) 6,5. Pomoćnici: Mario Vincetić (Orašje) i Dario Tepavčević (Laktaši). Delegat: Lazo M a r t i n o v i ć (Capljina). Strijelci: 1:0 Regoje (46, Đelmić), 1:1 Ramić (86, Mikić). Žuti kartoni: Vidović, Suljević, Karić (Olimpic), Kecman, Sodić, Gigović, Rovčanin, Rastoka, Savić, Handžić (Rudar Prijedor). Igrač utakmice: Borislav M i k i ć (Rudar Prijedor) 6,5. O L I M P I C : Hamzić 6, Hajradinović 6, Suljević 6, Škaljić 6, Regoje 6,5, Smajić 6 (67. Kapić -), Durak 6 (55. Pljevljak 6),Đelmić6, Duljević 6 (78. Zolj -), Karić 6, Vidović 6. Trener: Nedim Jusufbegović. RUDAR PRIJEDOR: Bodiroga 6,5, Gigović 6, Savić 6, Ramić 6,5, Podić 6, Rastoka 6, Rovčanin 6 (81. Handžić -), Janković 6, Srndović 6, Kecman 6, Mikić 6. Trener: Velimir Stojnić.

Otoka: Gužva pred gostujućim golom

Sloboda je nesmanjenom žestinom nastavila pripremni period uoči početka Federalne lige. Zahvaljujući ponajviše treneru Abdulahu Ibrakoviću, Tuzlaci danas imaju poprilično respektabilan tim, koji bi trebao odgovoriti na zahtjevnu entitetsku ligu. Tajanstveni trener Ibraković je u posljednje vrijeme pun pozitivnih iznenađenja. Većina igraća je upravo zbog njega na Tušnju, a na turnir u Tešnju, na kojem je njegov tim učestvovao minulog vikenda, izvukao je još jednog džokera iz rukava. Za Slobodu je protiv banovićke Budućnosti u polufinalu tešanjskog turnira igrao i tamnoputi kolumbijski napadač F i l Džekson (Phill Jackson) nekadašnji igrač Laktaša, Celika i Z r i njskog. Baš je Džekson svojim pogotkom obezbijedio Slobodi pobjedu i prolaz u finale, gdje su se Tuzlaci sastali s maglajskim Natronom. Kako kaže Ibraković, Džekson još nije angažiran i pr(Folo: F, Fočo) ovest će nekoliko dana na Tušnju.
5

bez u g o u o r a
Trenutno igrače koče i usporavaju stari problemi. Kašnjenje plaća prati i novo rukovodstvo kluba. Osim toga, većina igrača na koje se računa u Federalnoj ligi nije potpisala ni amaterske ugovore, a početak prvenstva se bliži. - Jednostavno smo željeli vidjeti u kakvoj je fizičkoj spremi Džekson. Ima mnogo iskustva iz naših takmičenja, tako da bi nam dobro došao. Za sada je tu, pa ćemo vidjeti šta će biti u narednim danima - izjavio je Ibraković. Prije D ž e k s o n a , na Tušanj je stigao i Tarik Cerić, nekadašnji ćlan Sarajeva, Rijeke, Sibenika..., što samo potvrđuje ozbiljne ambicije Tuzlaka da se pokušaju u što kraćem vremenu vratiti u najviši rang takmičenja. E.M.

Z a s l u ž e n o

s l a v l j e

B a n j a l u č a n a

zuijezda jos d o b r o
I dalje t r a g a m o za p o j a č a n j i m a , k a ž e trener

prosia
S t a r č e v i ć

Nakon svega što se u Borcu dešavalo u posljednjih 30 dana, eliminacije iz kvalifikacija za Evropsku ligu, otkaza treneru Slaviši Božičiću te odlaska većeg broja fudbalera koji su iznijeli teret prethodne sezone, na Gradskom stadi-

onu su se s pravom pribojavali gostovanja Zvijezde, koja je proljetos iznenadila i odnijela bodove u Gradačac. M e đ u t i m , premijerna utakmica u novoj sezoni protekla je u odličnoj igri Banjalučana koji su ubjedljivim

Deiegat u borbi sa zapisniKom
Novinari koji su pratili meč Borac - Zvijezda ostali su bez zapisnika, dobivši samo, na dva odvojena papira, sastave ekipa, ali bez službenih osoba. Razlog tome je što delegat meča Stanko Vujković iz Prijedora nije bio u stanju da pomoću novog informacionog sistema ž'Komet" pripremi zvanični zapisnik s imenima aktera i službenih osoba ovog susreta. Vujković je odbio i pomoć Borčeve administracije pa je zapisnik kompletirao tek nešto prije ponoći. jući kvalitetnim pojedincima, poput Joce Stokića i Branislava Krunića, stigli do ubjedljivog trijumfa. Međutim, ne smijemo se zavaravati, Borac i dalje traga za pojačanjima. Istina, imamo nekoliko mladih igrača koji na sebe mogu da preuzmu odgovornost, i ova utakmica je pokazala da imamo kvalitet. A l i , moramo ga još p o d i ć i - istakao je Starčević nakon utakmice. S.K.

Ronaldo: Na turnejipo SAD-u
P o r t u g a l s k i a s K r i s t i j a n o R o n a l d o

Sa susreta: Ubjedljiva pobjeda Borca

rezultatom od 3:0 savladali izabranike Zorana Kuntića. Novi strateg Banjalučana Slobodan Starčević uspio je napraviti odličan miks mladosti i iskustva, pa ekipa Zvijezde može još i da bude sretna sa samo tri lopte u mreži inaće veoma solidnog Nikole Kovačevića. - Imali smo sreću da na vrijeme postignemo pogodak, što nam je omogućilo mnogo mirniju igru. U nastavku smo, najviše zahvalju(Folo. M. Lugić)

J e d n o m Dih u o l i o
Napadač madridskog Reala Kristijano Ronaldo (Cristiano) otkrio je da bi jednog dana volio zaigrati u američkoj M L S ligi. - Ako mogu pomoći da fudbal u SAD-u bude bolji, onda bih pomogao. Mislim

doći u s o n

da su Amerikanci na dobrom putu da razviju svoj fudbal. Nadam se da ću jednog dana doći igrati - rekao je portugalski fudbaler. Rea! se trenutno nalazi na turneji po SAD-u. (M. T.)

58 u Uhraiinu č i m z a u r š i m
N e ć u pogriješiti, jer s u Ukrajinci iz g o d i n e u

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgjsfkolovoz 2012.

sport

REPREZENTATIVCI Boris Pandža potpisao za Arsenal iz Kijeva

idem papire
godinu s v e bolji

Mašić: Standardan u reprezentaciji Bifi

Angažman našeg reprezentativca

Ante mašić iz zagreba u Cibonu
Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Ante Mašić novi je igrać zagrebačkeCibone. Sada već bivši igrač Zagreba standardni je reprezentativac B i H , a može se pohvaliti odličnom igrom i u odbrani i u napadu. Prema pisanju hrvatskih medija, najzaslužnijizaovaj transfer je bivši košarkaš, a danas uspješni menadžer Pero Dujmović. A. C.

Španski biciklista odslužio kaznu

uraća se Aiberto Kontador
Španski biciklist Alberto Kontador (Contador) od ponedjeljka će se takmičiti na utrci "Eneco Tour" po Belgiji i Holandiji i to će mu biti prvi nastup nakon isteka suspenzije zbog dopinga. Kontadora (29) je Arbitražni sportski sud suspendirao na dvije godine jer je bio pozitivan na anabolik "klenbute4 r o l " drugog dana odmora na "Tour de •Franceu"2010. Nakon toga su mu • oduzeti naslovi pobjedK nika'TourdeFrancea" | 2010. (pobijedio je na I toj utrci i 2007. i 2009.) • te naslov pobjednika **J'Giro d'Italije" iz 2011. Kontador zbog suspenzijenijemogao nastupiti na ovogodišnjem Turu, a ni na Olimpijskim igrama. (A.Č.)

Pandža: Potpisao trogodišnji ugovor Ovih dana mnogo segovorilo o prelasku Borisa Pandže iz belgijskog Mehelena u ukrajinski Arsenal iz Kijeva. Prema informacijama s interneta, stekao b i se dojam da potpis ugovora još čeka, ali Boris nam je otkrio da je stvar gotovo završena. - Potpisao sam trogodišnji ugovor, ali transfer je ipak na čekanju jer sam se morao vratiti u Mehelen i završiti neke stvari. Belgija jemalozahtjevna zemljakada je riječ o administraciji, ali očekujem dase za nekoliko dana pridružim Arsenalu -kaženašstoper. Ukrajinski klub za re-

Odiazah Papca Diia bi ueiiha šteta
Borbeni i požrtvovani Pandža je i do sada bio dosta bitan kotačić reprezentacije B i H , ali ukoliko Saša Papac odluči završiti karijeru, na njega će pasti još više odgovornosti. - Sašin odlazak bio bi prezentativca B i H Mehelenućeplatitipolamilionaeura odštete, a sam Pandža je više nego zadovoljan promjenom. - Bio sam u posljednjoj godini ugovora, što je svakanam veliki minus, jer je pokrivao dvije pozicije. Sto se tiče mene, svi znaju da se uvijek maksimalno trudim da ispunim postavljene zadatke, a tako će biti i ubuduće - rekao je Pandža. ko olakšalo pregovore klubova. Svismonakrajuispali zadovoljni. Ja sam sretan što idem u jaču ligu. Iz godine u godinu Ukrajinci su sve jači i sve više ulažu, tako da mislim da neću pogriješiti što

idem tamo. Naravno, teško je očekivati da se u konkurenciji Dinama, Sahtjora i Dnjepra Arsenal bori za t i tulu, ali ambicije su i m stalno usm j erene na Evropu, što me je najviše i privuklo pričaBoris. Pandža je u Mehelenu bio prvotimac, a u Kijev p u t u j e d a b i i u Arsenaluizborio mjesto u startnoj postavi. - Nebih ni išao danemislim da ću igrati. Arsenal je insistirao na mom dovođenju, jer im trebastoper, a na meni je da se što prije adaptiram i pokažem da m i je mjesto u prvom timu - rekaonamjePandža. M.T.

Abidal se u decembru uraća tudbalu
• Odbrambeni fudbaler Barcelone Francuz Erik Abidal (Eric), kojem je u aprilu izvršena transplantacija jetre, rekao je jučer da očekuje dase vrati na teren u decembru, prenosi Tanjug. - Osjećam se dobro, mnogo bolje nego prije tri mjeseca. Radim sve što ljekari traže od mene. Moram da idem korak po korak, imao sam tešku operaciju. Počeo sam pomalo vježbati u teretani i nadam se daću u decembru biti spreman za povratak na teren - kazao je Abidal španskim medijima.

Tragedija u prijateljskoj utakmici

Kontador: Iš suspenzija i

Nigemac umro na terenu u Rumuniii
Nigerijski fudbaler Anri Cinonso (Henry Chinonso) preminuo je jučer u Rumuniji za vrijeme prijateljske utakmice između drugoligaške Delte Tulceu i trećeligaškog Balotesija. Ovaj 21-godišnjak srušio se na zemlju posiije petnaestak minuta utakmice, iako ni je bio u duelu niti je u njegovoj blizinibilo ikoga. Budući da na stadionu nije bilo kola Hitne pomoći, nesretni Nigerijac izvjesno vrijeme čekao je na pomoć, a potom su ga po dolasku 50 minuta oživljavali doktori. Nažalost, bezuspješno. Uzrok smrti službeno nije poznat, a trener koji je Anrija doveo u Rumuniju tvrdi: - Koliko znam, nije imao nikakvih zdrastvenih problema. Cesto smo razgovarali i nikada mi se nije požalio na neke tegobe - rekaojeJonMarin. (A.M.)

Fiojd Mejueder izašao izzatuora
• Bokserski prvak Flojd Mejveder (Floyd Mayweather) pušten jeizzatvorau Las Vegasunakonšto jeodslužiodva odtrimjesecakaznekojumujesudizrekaozbog nasilja. Mejveder, koji ima profesionalni bilans od 43 pobjede iz isto toliko mečeva, pušten je zbog uzornog ponašanja i radau zatvoru. Američki bokser je2010. godinenapaosvojubivšudjevojku. Prvo je bio osuđen na šest mjeseci, ali kazna mu je poslijeprepolovljena.

C ¥ " ^ f " " 4 ¥ * T V

Dnevni avaz,ponedjeljak, 6,avgusVkolovo:2012.

^ S ^ v *J S

TAKMIČENJA Tenisko zlato ostaje u Velikoj Britaniji
Iljin: U stilu do zlata

m a r e i e u a
Neprepoznatljivi R o d ž e r Federer osvojio s a m o

o s u e t a
s e d a m g e m o v a

Dizanje

t e g o v a

Dua rehorda za ziato
• Kazahstanski dizač tegova II ja Ujin osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu u kategoriji do 94 kilograma, a pri tome je oborio dva svjetska rekorda, 428 kilograma u biatlonu i 233 kg u izbačaju. U trzaju jepodigao 185 kg. Iljin je jedan od najtrofejnijih dizača u historiji jer ima i pet titula šampiona svijeta. Rus Aleksandar Ivanov sa 409 kg osvojio je srebro, dok je bronza pripala Rumunu Anatoliju K i r i k u sa 407 kg.
B l a m d o m a ć i n a

Prvi reket svijeta Rodžer Federer (Roger) u London je došao po jedini pojedinačni naslov koji nedostaje u njegovoj fantastičnoj karijeri, ali će Veliku Eritaniju napustiti bez zlata jer će ono ostati na Otoku.

Najveća pobjeda
U finalu londonskog turnira, britanski teniser Endi Marej (Andy Murray) osvetio se Federeru za nedavni brodolom u finalu Vimbldona, na kojem je Svicarac osvojio rekordni 17. gren slem naslov. Na oduševljenje frenetične publike, Skot je neprepoznatljivog Federera jučer pregazio s gotovo nevjerovatnih 6:2,6:1,6:4 i Britancima donio prvo pojedinačno olimpijsko zlato nakon 76 godina. Mogao je Marej osvojiti i dva, ali je u finalu mješovitih dublova s Lorom Robson (Laura) poražen od bjeloruske kombinacije Maks M i r n j i / Viktorija Azarenka s 6:2, 3:6, 8:10. - Ovo mi je najveća pobjeda u karijeri. Nisam mogao bolje odgovoriti na poraz ti finalu Vimbldona. Osjećao sam se odlično - rekao je Marej. Prvi teniser svijeta propustio je veliku priliku da karijeru kruniše takozvanim

Prohišniaua uelodrom
• Londonski velodrom, na kojem su se odvijala takmičenja u biciklizmu, prokišnjavao je, ali to nije utjecalo na natjecanje. Organizatori su pojasnili da je krov prokišnjavao na tri mjesta, ali ne i iznad staze koja je napravljena od specijalnog drveta.
Jedrenje

D/larej: Deklasira Federera na veliku radost Britanaca zlatnim gren slemom (sva četiri gren slema i Olimpijske igre). S obzirom na to da će mu tada biti 34 godine, teško da će to uspjeti na sljedećim igrama u Riju. Martin del Potro (Juan) sa 7:5,6:4. Kina je jučer otvorila novo poglavlje historije, postavši prva zemlja koja je osvojila svih pet zlatnih medalja u badmintonu. Tačku na uspjeh stavili su L i n Dan u muškoj, te Kai Jun i Fu Daifeng u konkurenciji muških parova. U gimnastici, dvostruka svjetska prvakinja Mađarica Kristijan Berki (Krisztian) slomila je srca Britanaca i porazila domaću predstavnicu Luis Smit (Louis Smith) iako je imala identične ocjene. U steljaštvu, Južnokorejka Jin Jong-Oh je u gađanju pištoljem na 50 metara savladala zemljakinju Coi JungRe i došla do drugog londonskog zlata. (M. T.)
Uspjeh G v a t e m a l c a

sestre Ullljams za historiju
Venus i Serena Vilijams (Williams) postale su prve teniserke koje su osvojile po četiri olimpijska zlata jer su jućer u finalu dublova savladale Ćehinje Andreu Hlavackovu i Lusiju Hradacku (Lucie) sa 6:4,6:4. Sestre Vilijams osvojile su dublove i u Sidneju 2000. i Pekingu 2008., dok su u pojednačkoj konkurenciji osvojile još po jedno zlato, Venus u Sidneju, a Serena prekjučer.

Sva zlata Kini
Novak Đoković ostao je i bez bronze, nakon što ga je u borbi za treće mjesto savladao Argentinac Huan

Nezgoda na dodjeli medalja za teniserke

Ženski boks debitovao na Igrama

lieiaroii
Tek što se zaboravila nezgoda kada su na ženskoj fudbalskoj utakmici između Sjeverne Koreje i Kolumbije organizatori Olimpijskih igara na velikom ekranu pokazali južnokorejsku umjesto sjevernokorejsku zastavu, domaćine je zadesila nova ne/goda. Tokom svečane dodjele medalja za teniserke u ,,A11 England Clubu" odletjela je američka zastava koja se trebala vihoriti u čast pobjednice Serene Vilijams ( W i lliams). Teniski turnir igran je na Vimbldonu, koji je prepoznatljiv po nepredvidivom vremenu. - Bilo je tako vjetrovito da sam bila iznenađena što nisu sve otpale. Toliko sam se uživjela u trenutak zbog samog pogleda na svoju porodicu i medalju - rekla je Serena nakon tog nemilog događaja odbivši osuditi domaćine. E.Ma.

Pruo teieuizor p oiimpijsha a medaija
Prije odlaska na Olimpijske igre Gvatemalac Erik Barondo obradovao je svoju porodicu prvim televizorom u kući. Ispostavilo se da je to bila veoma dobra odluka jer su tako njegovi najmiliji mogli gledati kako osvaja srebro u hodanju na 20 k i lometara. - Moja zemlja je mnogo propatila, ali ima snove. Kada bi sutra neko pušku i l i nož zamijenio parom patika i počeo trenirati, bio bih najsretniji čovjek na svijetu rekao je prvi osvajač olimpijske medalje iz te zemlje Centralne Amerike. E. Ma.

Einsli: Četirizlata

Einsli nalholli suih uremena
• Britanac Ben Einsli (Ainslie) osvojio je četvrtu uzastopnu zlatnu, a ukupno petu olimpijsku medalju u jedrenju, čime je postao najuspješniji u ovom sportu u historiji Igara. Nakon što je ušao u historiju, Einsli je izjavio da vjerovatno napušta sport. - Ne mogu više, ovo ubija moje tijelo. Ne vjerujem da ćete me gledati na sljedećim Igrama u Riju - rekao je Einsli. M. T.

saueijeua pobjednica pruog m e č a u msloriji
Ruskinja Elena Saveljeva ući će u historiju kao pobjednica prvog bokserskog meča na Olimpijskim igrama ikada. Boks je do sada na Igramabio isključivo muški sport, ali u Londonu je debitovao, i to pred punim tribinama. Saveljeva je u prvoj borbi savladala sjevernokorejsku predstavnicu K i m HjeSong na bodove. (M. T.)

Vilijams: Nije zamjerila domaćinu

llllllflflflfl l l l l l t t t l t l l l l l l l l l l ' M i i m i i l l t l l t t t t t l l t t l l t t t t t l t f M t t

60

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgust/kolovoz 2012.

sport

NAŠI U L0ND0NU Još jedna blamaža bh. sportista

;m

Ml

S i l f l f l M f l * « ! *

! ! » iifliflfliiit ifl«'"*'*i

itlt n u u t t l l l l ttltt

ni

K i m a n i
N a š a naturalizirana atletićarka je

o d u s i a i a
podbacila u o d n o s u rekord na 01 u Pekingu, postavila d r ž a v n i

lllll

S i i i i i i i i i i i n

;;:::::::::;;
»•• I' ••

t t l l l l »llltli

,11111

t t l i l

iinii

!••••• ,!••••* *;••«•••
l ' ? i m i

;••••••!" »••

Mltll

Ulll 1*111 II
11II
i . . . » *

Perković: U suzama doćekata zlato

Hrvatska atletičarka nikad ne odustaje

uporna Perhouić pohoriia London
Zlatna olimpijka ali to ju p r o š l a je kroz životni pakao, s a m o o j a č a l o

- Pripreme za Olimpi jske igre u Londonu već polako ulaze u završnu fazu, ostalo je još deset dana do kraja. S obzirom na to da sam posljednji maraton završila 22. aprila ove godine, pripremalasam se onoliko koliko je to vrijeme dozvoljavalo. Moje pripreme su do sada traj ale oko SOdana. Imala sam problema s povredama, ali se nadam da ću izdržati napore koji me očekuju u Londonu - izjavila je, dakle, deset dana prije Igara u Londonu Lucija Kimani-Marčetić, bh. atletičarka koja se jučer pokušala takmičiti u maratonu.

vilu zauzimao četrdesete pozicije. Kako l i je, na osnovu čega Fazlija, koji posljednjem ne može odmaći više od tri mjesta u svim konkurencijama i kategorijama, došao do takvog zaključka, nije poznato. Koja l i to javnost išta očekuje i od jednog našegsportiste osim da se ne

k a d a

ziato Etiopiianhi Geiani
Kimani je bila u grupi 11 takmičarki koje nisu uspjele doći do cilja, a utrku je okončalo 107 atletičarki. Zlatnu medalju u maratonu osvojila je Etiopljanka T i k i Gelana (2:23:07), srebro je izborila Kenijka Prisca Zepto(2:23:12),abronzu Ruskinja Tatjana Petrova (2:23:29). obruka? A da i h se svih pet obrukalo, više je nego jasno.

Pritisak javnosti
Da ne bi odskakala od ostalih naših predstavnika na planetarnoj sportskoj smotri, Lucija je odlučila odustati od trke između 35 i 40 kilometra, ne zabilježivši loš, većnikakav rezu ltat. Neposredno prije odustajanja nalazila se između 90.il00.mjesta. - Pritisak javnosti i očekivanja od naših sportistavrlosu velika-takođerjeu predvečerje Olimpijskih igara kazao strijelac Nedžad Fazlija, koji je na tri posljednja takmičenja na O I u pra-

Hrvatska bacačica diska Sandra Perković olimpijskim zlatom zaokružila je sjajnugodinu.Ranijeove sezone osvojila je Evropsko prvenstvo u Helsinkiju i D i jamantsku ligu. Medutim, nije sve uvijek bilo tako bajno za ovu Hrvaticu. Djevojka iz Dubrave rođena je 21. juna 1990. godine. Već u drugom razredu osnovne škole pokazala je interesiranje za atletiku. Krenula je s trćanjem i skokom uvis, u isto vrijeme treniralajeodbojkunapijeskui košarku, ali odlučila se za disk. A njen hitac koji je bacila u Londonu (69,11 m) pokazuje nam da nije pogriješila. Ali Sandra jeprošla trnovit put. Doktori su joj 2009. uspostavili pogrešnu dijagnozu. Saopćili su joj da ima

crijevnu virozu, a imala je, zapravo, upalu slijepog crijeva. Zbog njihove greške dva puta je morala na hirurški sto, dobila je sepsu i sa 85 kilograma spala na samo 70. Prošla je ova sportistkin ja kroz j oš j ednu dramu. U julu prošle godine Svjetska atletska federacija potvrdila joj je šestomjesečnu suspenziju zbog nenamjernogdopinga. - Skroz sam protiv dopinga. Ovo je najgore što mi se moglo desiti. Sezona je završena, ali vratit ću se jača negoikad. Dogodilo se iz neznanja, sasvim slučajno - govorila je krozsuze. Tako je i bilo, Perkovtć je ostvarila san svakog sportiste - postala je olimpijska pobjednica. E.Ma.

Kimani: Bez plasmana na Igrama dati sve i ne obrukati se, ali tako nam je kako nam je, ništanijeslučajno. Lucija Kimani, rodenjem Kenijka, odustajanjem u maratonu podbacila je u odnosu na Igre otprije četiri godine. Tada je u Pekingu dobacila do državnog rekorda (2:35:47), osvojivši solidno 42. mjesto među 65 takmičarki koje su završile trku te više od 80, koliko ih je počelo istu. A. Č.

Nova bruka
Poznata je krilatica da je važno učestvovati, no jedino bitnije od toga je pokušati

Domaćini 01 ispali na fudbalskom turniru

Korejci rastužili Britance
Ključni penal p r o m a š i o Celzijev n a p a d a č Staridž

opljačhan sportlsta u šholl
fy Austalskom sprinteru Endriju Mekejbu ukradena je torbaukojojsubilenjegovesprinterskepatike sa šiljcima, timski dres i mobilni telefon. Britanska policija saopćila je da se to desilo u petak kada su dvojica lopova otuđila opremu ovog sportiste dok je trenirao u školi u Tonbriddžu, na jugu Engleske, 60 kilometaraodOlimpijskogstadionau Londonu. Ovaj 21-godišnjak trebao bi se takmičiti u štafeti 4x100 metara idućegpetka.

Dovoljno joj zlato u sedmoboju

Enis odustaia od poiedinačnih discipiina
Britanska atletičarka Džesika Enis (Jessica Ennis), nakon osvajanja zlata u sedmoboju, odlučila je odustatuod discipline lOOmetara spreponama. Na kraju takmičenja skupila je 6.955 poena 300 više od Njemice L i l Skarckof, dok je bronza pripala UkrajinkiLjudmiliJosipenko. Više poena od Britanke u historiji sedmoboja osvojile su samo tri atletičarke - Džeki Džojner-Kersi (Jackie Jot

yner-Kersee) iz Sjedinjenih Američkih Država, Karolina Kluft iz Svedske i Larisa TurčinskajaizRusije. - Za mene je bio važniji sedmoboj i sretna sam zbog medalje. Zelim da uživam u ovom trenutku i provedem vrijeme s porodicom.Bio je ovo dug i stresan period. Radujem se odmoru - navela je Enis razloge odustajanja od utrke u pojedinačnojdisciplini. E.Ma.

Penali su, poznato je, bolna tačka engleske fudbalske reprezentacije, a zla kob ovog svojevrsnog ruleta s bijele tačke prenijela se i na selekciju Velike Britanije. U svom prvom zajedničkom fudbalskom nastupu na Olimpijskim igrama nakpn 52 godine, Engleska, Skotska, Velsi Sjeverna Irska, ujedinjene u britanski t i m , neslavno su okončale nastup na O I na svom terenu, ispadanjem u četvrtfinalu protiv Južne Koreje nakon izvođenja kaznenih udaraca na Milenium stadionu u Kardifu (4:5,regularni tok 1:1). Kod rezultata 4:4 u izvođenju penala, korejski golman L i Bum-jong odbranio je udarac napadača engleskog Celzija Danijela Staridža (Daniel Sturridge)Sudbinu domaćina potom je pogotkom zapećatio veznjak škotskog Seltika K i Sung-jung. Ulog je bio polufinale protiv Brazila te šansa da se osvoji najmanje bronzana međalja. M e đ u t i m , domaćini ne

Četvrtfinale: Japan - Egipat 3:0, Meksiko - Senegal I I 4:2 (produžeci), Brazil - Honduras 3:2, Velika Britanija - | Južna Koreja 1:1 (penali 4:5). U polufinalu (7. avgust) igrat će Meksiko - Japan Južna Koreja - Brazil.

Bum-jong brani udarac Staridža samo da su eliminirani već Domaći teren dozvolio ih jeporazod Korejevjero- nam je da iskoristimo ovu vatno za duže vrijeme odmogućnost, ali kada poglevojio od O I , barem pod za- damo m e đ u n a r o d n i projedničkom zastavom. gram i činjenicu da biste ra- Igrati kao reprezenta- zličite nacionalnos ti moracija Velike Britanije na O I lisakupitiujedantim,pitaje fantastično, ali ne mis- nje je kako naći prostor za limdaćeseovoponoviti. učešće u kvalifikacijama -

izjavio jebritanski selektor Stjuart Pirs (Stuart Pearce). Britanska reprezentacija je prethodno na O I učestvovala 1960. godine u Rimu, dok je ispala u kvalifikacijamazaOI 1972. (E. J.)

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. avgtist/kolovoz 2012.

61
| f l f l f r | i M i E I

indijci na sudu
Indija će podnijeti tužbu Sportskom sudu (CAS) nakon što je njenom bokseru Vikasu Krišanu u velter kategoriji oduzeta pobjeda, što ga je koštalo plasmana u četvrtfinale Olimpijskih igara u Londonu. Krišan, osvajač svjetske bronze, porazio je na poene (13:11) Amerikanca Erola Spensa (Errol Spence), ali je nakon pregledanog snimka borbe Međunarodna bokserska federaci j a (AIBA) promijenila odluku i proglasila Spensapobjednikom.

-Normalno jeikada zvižde.

(Brazihkifudbaler Nejmaroreakcijama publike naOTj

Navijačica Meksika na fudbalskom meču na 01 u Londonu

Navijač košarkaške reprezentacije Litvanije izbačen jeiz dvorane nakon što je na rasnoj osnovi vrijeđao igrače Nigerije tokom meča naOlimpijskim igramau Londonu. Policijagajeodmahprivelanasud,gdjemujeodredena novčana kaznau visini od 2.500 funti. O K f l f l M U U U

HEROJIIGARA Majkl Felps nakon osvajanja 22 olimpijske medalje

u n i i e m e l e z a o b i i a z a h
Gibons pozira s medaljom: Mora na operaciju

s u i i e t a
S a d a je v r i j e m e z a n e š t o drugo plivač u životu, a m e r i č k i

x
k a ž e

vremena Majkl Felps (Michael Najtrofejniji olimpijac svih Phelps) rekao je da je u karijeri postigao sve što je želio. Felps je u subotu uvečer, u posljednjoj utrci u karijeri, osvojio u Londonu zlatnu olimpijsku medalju u utrci štafeta na 4x100 metara mješovito. - Uradio sam sve što sam htio. Ako neko može da kaže to za svoju karijeru, onda znači da

mšta od Riia
Upitan hoće l i se Felps možda predomisli i vratiti u bazen uoči Olimpijskih igara 2016. godine u Rio de Ženeiru, Bauman je rekao: - Vjerujem da će se on sada posvetiti drugim stvarima. U plivanju je osvojio sve što je mogao.

drugo - rekao je27-godišnjinešto je definitivno vrijeme za Felps. Američki plivač je osvojio ukupno 22 olimpijske medalje, od čega 18 zlatnih. Na Olimpijskim igrama isplivao je 51 utrku i prešao oko 9.900 metara u bazenima. Felps sada ima veliku želju da se odmori i da proputuje svijetom i detaljno obiđe razna mjesta. - Tokom karijere sam bio u raznim gradovima, ali nikad nisam imao vremena da ih zaista obiđem - objasnio je američki plivač. Velike zasluge za Felpsovu izuzetno uspješnu karijeru ima njegovtrenerBobBauman. - Da nema njega, nikada ne bih bio ovdje gdje sam sada. Vo1 jet ću ga do smrti - dodao je Felps. A.M.

srebrena sa slomiienim palcem
Reprezentativka Velike Britanije u džudu Gema Gibons (Gemma Gibbons) osvojila je srebrenu medalju na Olimpijskim igrama u Londonusaslomljenimprstom. Gibons je u većinu borbi u kategoriji do 78 kilograma ulazila s dobro bandažiranom lijevom šakom, a u ftnaI M e o b i č n i

Podvig britanske džudistktnje

lujeizgubilaod Amerikanke Kajle Herison (Kayla Harrison). - Prije nekoliko sati saznala sam da mi je palac slomljen i uskoro ću otići na operaciju. Uprkos tome, ovojebilanajbolja sedrnica u momživotu - napisala je na Twitteru Gibons. A.M.
hobiji

o p r o s t i t e , m o g u li dobiti jedan autogram?
Kada imate dovoljno vremena i novca i uz to obožavate Olimpijske igre, onda vam 57-godišnji Nijemac Frank Ruger (Franck Ruger) neće izgledati čudno. Olimpijske igre su san svakog sportiste, ali ima i onih koji jedva čekaju ovu sportskumanifestaciju da bi zadovoljilisvojhobi. A hobiji su neobični prikupljanje autograma sportista. Bio je na Igrama u Atlanti, Atini, Pekingu i evo sada u Londonu. Autograme inače sakuplja već 45 godina. Ima ukupno 150.000 autograma. - Slušaj, radim, zarađujem, a za ovaj hobi koristim odmor. Dakle, uzmem dvije sedmice odmora i prikupljam autograme sportista-rekaojeRuger. Najdraži autogram koji ima mu je, bez dileme, Džesija Ovensa (Jesse Owens). Dragi su mu i autogrami Vitali ja Klička (Vitali Klitschko) te kubanskih boksera iz Atalante 1996. godine. A.M.

Huligani urijeđali porodicu australshog bicihliste
• Policijajesekipnogtakmičenja u biciklizmu izbacila trojicu navijača, a jednog od njih uhapsila nakon što su vrijeđali porodicu australskog takmičara Kerla Mekkuloha (Kaarle McCulloch). DvadesetČetverogodišnji biciklista nije želio komentirati incident, ali je zaplakao kada se susreo sa ćlanovima porodice nakon ovog nemilog događaja. Očevici tvrde da su, nakon što je trojka, čija imena nisu objavljena, počela s uvredama, ostali gledaoci alarmirali osiguranje, a zatimseumiješalaipolicija. Dva muškarca i jedna žena su potom udaljeni sa tribina, a policija je potvrdila da je jedan 33-godišnjakuhapšen. Mekkuloh i Ana Meares (Anna) borili su se za zlatnu medalju u ekipnom nastupu, ali su se na kraju morali zadovoljiti olimpijskom bronzom. (M. T.)

PONEDJEUAK 6. 8. 2012
22.56
FILM, HRT 1
_-_____JJHK_
18.45 BUSINESSNEWS 21.00 USKRIPCU

]k
22.15

AMIG SHOVV

UZAREtltASFALT

rl
Aleksandra
Aleksandra Nikolajevna ostarjela je žena čiji je voljeni unuk Denis pripadnik vojske Ćečenske Repjblike. Ona ga, iako zna da će biti mjkotrpno, odlnči posjetiti u logoru na frontu. Pristigavši vazom, na svoje oči uvidi kako, zaista, izgleda život vojnika u ratu - hladan, tup, bezosjećajan, bez žena, usredotočen iskljutivo na borbu s neprijateljem i kratka, ali neopuštajuća m irna razdo b I ja. Uloge: Galina Višnevskaja, Vasilij Ševtsov.RaisaGičajeva. Red itel j : Aleksan d ar S oku rov.

TVALFA
07.30 Prirodna baština BiH. Na bosanskuherceguvačkom muru 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, igrana 07.15 LJOILondon2012,
Brazil - Srbija, odbojka, snimak/ž/

TV1
07.05 Ukradeni životi, igrana
serija, ep. 106/134 (R)

I
06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksićka serija r.

HATATTV
37.00 Seljaci, serija 06.35 Akademija debelih, rality emisija r. 09.20 Ljubav.navika.panika,
serija

09.00 Vijesti
Ramazanski program

07.05 Jufro uzsevdah 08.05 Bonanza. Misija,
western serija

08.00 Vijesli 08.05 Bonanza. Misija / The
Mission, western seri-

06.0D 06.45 07.30 07.45

Bandini, igrana serija

Slijepa Ijubav, serija TV IZLOG Sasuke ninja ratnici, z
TVshow

serfa, 110117 (frogram za djecu i mlade serija, 4/26

09.05 Škola lilma, obrazovna 09.30 Zombi hotel, animirana
serija, 5/19, r.

09.05 Čuvari Kur"ana, dokumentami
program

09.05 Strasli i inlrige,
igrana serija (r)

10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena čast, igrana
serija, 10/77

09.35 Ramazanski razgovori. dr. Ahmet Alibašić, 2. dio, dokumentarni program

09.00 Vijesli 09.05 Strasti i intrige, igrana
serija, ep. 114/134 (R)

ja

10.00 Obični Ijudi, serija 11.00 Info top, informativni
program

10.05 Kinali kar,
igrana serija

10.00 Vijesti
10.05 Kinalikar, igrana serija, ep. 73/92 (R)

10.05 Jagodica Bobica,
crtana serija

11.05 Vremenska prognoza 11.10 Sve za Ijubav, realitv
emisija r.

08.00 Timmy, crtani film 08.20 Gradilelj Bob, crtani film, 21. epizoda 09.00 Bumba, crtani film 09.12 Nodi, crtanifilm 09.30 Muji džepni Ijubimci, 09.40 09.55 10.20 10.45

10.55 01 LonrJon 2012. Vaterpolo (m). Kazahslan - Hrvatska, prenos 12.15 BHT vijesti TV Liberty 12.30 13.00 Majstori brzine. Lopare 2012, reportaža, r.

10.25 LJOI Lnndnn 2012,
Madarska - Srbija, rukomet, prijenos Iml

11.05 Muzička nostalgija 11.30 Vijesti 11.35 Muzički most,
sms Cbat

11.00 Junska noć, igrana serija, ep. 22/103 (R)

crtanifilm, 25. epizoda Garfield, crtani film

12.45 Brzepare, kviz
14.00 Kukavica.indijska serija r.

Lijeni grad, crtanifilm
Bakugan, crtani film

12.00 Vijesti plus 12.15 Ekstremni sportovi,
sportski serijal, ep. 12/15

Dragon ball Z, crtani
film, 87. epizoda Winx, crtani film

14.45 Moje srce kuca za Lnlu, meksička serija

13.30 14.00 14.30 14.55

EURO panorama, r. BHTsport, r. BHTvijesti 01 London 2012. Gimnastiha (m/ž) sprave,
finale, prenos

12.00 Dnevnik 1 12.15 Profesor Baltazar,
crtani film

13.00 Junskanoć,
igrana serija (r)

13.00 Vijesli 13.05 Bonanza. Misija /The
Mission, western seriia

15.50 Inlo lop, informativni
program

16.05 Akademija debelih, direktno uključenje u sbow

11.05 TV IZLOG 11.28 Vijesti 11.45 12.00 Slijepa Ijubav, igrana
serija, 125. epizoda

12.25 LJOILondon2012,Rusija - Srbija, odbojka, prijenos /nV

14.00 Vijesti 14.05 Muzićki most,
sms Cbat

14.00 Vijesli 14.05 Ukradeni životi, igrana
serija, ep. 107/134

17.00 Mala navjestajndijska
serija r. 17.50 lniotop,centralnevijesti

12.54 Bandini, igrana serija 13.54 Legende o čudovištima, 6. epizoda

16.00 Strasti i inlrige,
igrana seilja

15.00 Vijesli
15.05 Eliza, igrana serija, ep. 25/68

14.00 Larinizbor, igranaserija, 70. i71. epizoda

17.15 Pod krovom, magazin 17.45 BH gastru kulak, kulinarski sbow

16.00 Federacija danas 16.25 LJOILondon2012,Rumunija- Srbija, vaterpolo, prijenos/m/

17.00 Vijesti 17.15 Kinalikar,
igrana serlja

16.00 Strasti i intrige, tgrana
serija, ep. 115/134

18.15 BHTelekom Premijer liga BiH 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 1 19.45 01 London 2012. Allelika, finale,
prenos

17.00 Vijesti plus
17.15 Kinalikar,igrana serija, ep. 74/92

18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savršeno skladan svijet, informativno kolažna emisija

14.50 Muzički prugram 15.23 TV IZLOG 16.04 Sasuke ninja ratnici,
TVsbow

16.34 Slijepa Ijubav, serija 17.30 Užareni asfalt, zabavni
program

17.40 LJOILondon2012,Velika Britanija - Kina, košarka, prijenos Imi

19.30 DnevnikZ 20.00 Vrijeme iftara
Stanje na putevima Finansijske novoso'

18.10 TV Libertv- inf./pol. magazin 18.55 Dnevnik 19.20 VEČEH ZA ZALJUBLJENE,
muzićki program

18.50 Ramazanski program najava, kolažni prog.

18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doklor Martin, igrana
serija, ep. 36/46

16.30 City Exelusive, zabavna sbow biz emisija

19.00 Kursadžije, bumoristjčni serijal

22.50 BHTvijesti 23.10 01 London 2012. Košarka (m). Argentina SAD, prenos Business News (u pauzi prenosa)

19.00 DnevnikTVI 20.05 Junska noć, igrana serija, ep. 23/103

19.50 Kukavica,
indijska serija

19.00 19.30 19.37 19.50

Vijesti u 7, inf. prog. Sport Stanje na putevima Ramazanski program,
kolažni program

20.25 LJai London 2012,
Španija - Hrvatska, rukomet, prijenos Imf

20.05 Ramazanski program
21.00 U Škripcu, licem u lice sa Zvonkom Marićem

21.00 S druge strane, informativno-zabavni program

21.05 Pomorska patrola,
igrana serija, ep. 1/13

20.40 Akademija debelih,
pregled dana

22.00 Dnevnik3
Finansijske novoso' Stanje na putevima

01.00 BeatTV 01.25 01 LonrJon 2012. Rukomet (m). Francuska Švedska, snimak 02.45 Pregled programa za utorak

22.00 Vijesti 22.40 Pusljednji
kum 1, igrani film

22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, igrana
serija, ep. 36/46

21.15 Smešno čoše kod Đoše, humoristični serijal

21.25 S druge strane, informativno-zabavni program

22.40 Larin izbor,
igrana serija, 72. i 73. epizoda

22.40 Posljednji kum 1 / I I Ultimo Pardino 1, igrani film

22.15 AmiG show, talk sbow
00.15 Oko za oko, američki film

00.20 Dnevnik 3, r. 00.50 Pregled programa za utorak

00.20 Dnevnik 00.40 SMSChat 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani folk

00.30 DnevnikTVI (R) 01.30 Sudnji dan / Doomsday, igrani film 03.00 Noćni program

02.15 City Exclusive, zabavna sbow biz emisija r.

21.45 Ustav BiH - Graffanska prava, dok. program 22.28 Bandini, igranaserija 23.26 Vraćeno vrijeme, igranifilm, 1. dio uživo

02.45 Show time, zabavna
emisija r.

01.30 Astro Num Caffe,

2 0 . o o
SERIJA, OBN

SATELITSKI PROGRAI
Eurosnort 2
Ovo je Srbija pnevnik RT Vojvodina Sta radite, bre, info Beogradska hronika Razglednica Slagalica, kviz Dnevnik S r e ć n i Ijudi, serija Šesti krug, sportski program 21.35 RTS karavan 23.30 Oko, info 00.00 Dnevnik 16.15 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 14.30 16.30 17.15 18.00 19.30 20.00 20.15 22.15 22.45 23.45 Biciklizam: EnecoTour Fudbal na pijesku (Berlin) Fudbal na pijesku (Berlin) Američki fudbal: Calanda Broncos - Vienna Vikings Vijesli Svi sportovi: WATTS Fudbal ( N j e m a č k a ) : Keiserslautern - F C Union Berlin Wwe Wwe Boks: IBF Titula Notinghem

Soortklub
12.00 Košarka Adeccc Kup: Slovenija Srbija Košarka Adecco Kup: Hrvalska- Bosna i Hercegovina Pregled ATP VVashington U Ž I V O : SK Tenis STUDIO U Ž I V O : ATP Masters Toronto Sailing - Ocean Race 11-12 Official Film

Arena Soort 1
11.00 13.00 15.00 17.00 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00 Fudbal Spanija Fudbal Italija Arsenal Tv UEFAEuro Official SIory Fudbal Hrvatska liga Olvmpic Series: Episode 11 Olvmpic Series: nEpisode 12 Magazin: Uefa Euro Official Story Poker Big Game 5

National G.
16.15 17.10 18.05 19.00 19.55 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Miiijag rađevine S a p t a č psima Megagrađevine Istrage avionskih n e s r e ć a Neuništivi. Sedam minuta pod vodom Istrage avionskih n e s r e ć a Tabu. Neobioni parovi Z a t o č e n i u inozemstvu Istrage avionskih n e s r e ć a Tabu. Neobični parovi

13.45 15.30 16.30 17.00 05.00

MTV Adria
Srđan sve više vjeruje Ani, koja sumnja da je ozvučenje bila Milina zamisao. adodatni sok mu priusti Marica, koja mu predaje diktafon na kojem je snimaknjegovogiStipinograzgovora. Suzana iMilivoj su još u eko-selu i prićaju o poslovnim planovima. Po povratku kući, Edo ih dočekasa svojim poslovnim planom o preuzimanju Mladenovogkafića.
15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.10 20.30 21.20 21.30 22.10 Made The Challenge. The Island Ridiculousness Pranked Punk'd Biggest!Hot1est!Loudes1! 3 From 1 Music Video Premiere JukeboK Rock Chart 3 From 1 Paulv D Project Bullied

F0Xlite
15.05 16.00 16.50 17.40 18.05 18.30 18.55 20.00 20.55 21.30 23.00 23.50 00.20 Uvod u anatomijL Da, draga Ljekar po porudžbini Kugar Taun Prva petorka Vil i Grejs Uvod u anatomiju Očajne domaćice Jednom davno R u ž n a Beti Sapat duhova Prva pelorka Uprava 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.55 21.45 22.35 23.25 00.15 Ubislvo s a pogledom Nečujno Medijum Pariski forenzičari Monk Imitator Red i zakon. z l o č i n a č k e namjere Detektiv na Floridi Zločinački umovi Medijum Lavirint zločina Nečujno 10.45 12.30 14.40 15.10 16.45 18.25 20.05 21.05 23.00 00.35 02.10 03.40 05.30 J a sam broj četiri X-Men. Prva generacija Filmovi i zvijezde IV Preveliki da propadnu Krivajemama Opasne djevojke 2 Uredništvo Boksač Klub Bloodworth Popis klijenata Profesionalci u akciji Filmovi i zvijezde IV

CineStar TV
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 Gospodar lopova, film Kup, film, drama Brothers Three, film, drama Iz d ž u n g l e u d ž u n g l u , film Samoansko vjenčanje, film Katastrofa: Moj život idiota, film 21.00 Parting shots, film, komedija 23.00 Duhovi Sarajeva, film, komedija 01.00 Clementov opus, film, drama

|

KORIŠTENJE

_

OPREME

V E Ć OD 12 KM M J E S E Č N O

150
KANAiA

SOBI

6LEĐAJ BILO GDJE TOTAL TV!

f

PONEDJEUAK 6. 8. 2012.

ŠAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC
Ljubav: Veza s e harmonizira. S v e je kako treba, pogotovo ako s a voljeRom o s o b o m idete na odmor. P o s a o : Izvrsno je aspektiran jedan novi, d o l a z e ć i posao. Tu je i m o g u ć n o s t za lijepo putovanje ili u s a v r š a v a n j e . Zdravlje: Godi vam toplo vrijeme.

07.25 Roni Olly tnni, crtani film D7.40 Anđeli i ptijatelji. crtani film 17.55 Dibidogs, crtani film D8.20 Roni Dlly roni, crtani film D8.35 Gerald McBoing, crtani film D8.50 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.40 Naša mala klinika, dom a ć a humoristična serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj, torska serija 11.50 Crimelime, crtanifilm 11.55 OBN Info, informativni program I2.D5 Najbrži igrač, kviz 12.55 PrincizBell Aira, humoristićna serija 13.20 In Magazin, shovvbiz magazin 14.05 Topshup 14.30 Ljubav-vjara-nada, turska serija 15.40 Skrivenakamera.humoristični program 15.55 Odbačena, indijska serija 16.55 Dejana Talk show, talk show, Tema."Autizam kod djece" 17.55 Ljubav bezgranica, latino-američka serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, Sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ruža vjetruva, domaća serija 21.05 Balitanske prevare 21.30 Odbaćena, indijska serija 22.30 VcxPopuli 22.35 Tri boje.Crvena (12), igrani film D0.30 Zodijak 02.35 Telering, talk show

19.10 Dome, slatki dome - humoristična serija 19.43 Vijesti iz kulture 0.00 Vijesti 0.09 Vrijeme danas 0.15 Zavolitesvojdoml, dokumentarna serija 1.03 Tajni živut primata. Gurile, dokumentarna serija 2.00 Dnevnik 2.17 TVkalendar 2.31 Moć sudbine, telenovela 3.16 Mutum, brazilski film 4.42 Kulfurna baština. Drvena arhilektura 5.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 5.11 Dubine. Svijet dubina, dokumentarna serija 5.40 Prirodna haština. Jelen, dokumentarni film 6.13 Ponos Ratkajevih, TV serija 7.00 Vijesti 7.24 Hrvatska uživo 7,47 Ludi rimski carevi. Elagabal, dokumentarna serija 8.17 Loza, TV serija 9.06 Navrhjezika 9.11 20pet, kviz 9.30 Dnevnik >0.11 TVBingo >0.33 U krupnum planu 21.35 Stipe u gostima 4, serija ?2.15 Dnevnik3 22.40 Nevvs >2.43 Vijesti iz kulture '.2.55 Ciklus europskog filma. Aleksandra, film )0.32 Seks i grad 3, serija 30.57 Dr.Ozlb, talk show 11.38 Mulum, brazilski film 00.20 Dnevnik TVSA (r) 00.50 Yusuf, serijski program, 18/45 (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.37 Vrijeme poćetka posta 03.45 Odjava programa

D9.00 01 London 2012.. Košarka (Ž). Hrvatska Turska, snimka 10.40 Ol London 2012.. Engleski doručak, emisija 10.55 OILondon 2012.. Vaterpolo. Hrvatska - Kazahslan, prijenos 12.10 01 Lnndan 2012.. Atletika - kvalifikacije, snimka 13.25 01 London 2012.. Rukomet (M). Mađarska Srbija, snimka 14.45 Ol London 2012.. Sfreljašfvo-puškatrostavlinale, prijenos 15.05 0ILondon2012.. Jedrenje klasa Laser plov za medalje, prijenos (eventualno) 15.45 01 London 2012.. Gimnastika - finale po spravama, prijenos 17.00 Ol London 2012.. Streljaštvu - trap, prijenos 17.40 01 London 2012.. Vrijeme za čaj, emisija 18.00 01 London 2012.. Hrvanje do 84 kg - kvalifikacije, snimka 19.30 Ol London 2012.. Hrvanje du 84 kg - za medalje, prijenos ILI kosarka (M). Rusija - Australija, snimka 20.20 01 London 2012.. Rukomet (Mj. Hrvatska Španjolska, prijenos 22.05 Ol London 2012.. Atletika -linala, prijenos + snimka 22.35 01 London 2012.. Olimpijski meridijan, emisija 23.25 Ol London 2012.. Košarka (M). SAD - Argentina, uključenje u prijenos 90.51 Bifange i princeze 3, serija [11.25 Retruvizor. Sestra Jackie 1, serija

D5.25 1 lako lo..., serija 35.50 Neustrašivi Scuuby-doo, crtana serija 06.15 Super Loonatics, crtana serija 36.40 Kadlišće pada, serija D7.40 TV izlog 97.55 Strasti Orijenta, serija 0.00 TV izlog 0.15 Walker, teksaški rendžer, serija 2.05 Zauvijek susjedi. serija 3.20 IN magazin 4.05 Walker, teksaški rendžer, serija 5.50 Zauvijek susjedi. serija 7.00 Vijesti NuveTV 7.25 IN magazin 8.05 Kad lišće pada, serija 9.15 Dnevnik NuveTV 20.05 Strasti Orijenla, serija 22.00 Večernje vijesti 22.20 Uličniborac, igrani film 30.05 Covjek iz Virginije, igranifilm 31.40 Zaboravljene duše, serija 12.25 Braća. serija 32.50 Dudirsneba, serija 33.35 EzoTV, tarot show 34.35 Dnevnik Nuve TV 35.25 Kraj programa - r 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Tv seriia, Ruža vjetrova 19,30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.05 Igrana serija 20.55 Marketing 21.00 Muzički sou 22.30 Dnevnik 3 22.55 Marketing 23.00 Tv serija . Neko te posmatra 23.45 Recept za ubistvo, tiim 01.30 zvjezdano nebo

07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Grabljivci i plijen, doku mentarni program Malatv 10.00 Priče Nidže cvrčka Nidžo u botanićkoj bašli, program za djecu 10.25 Ol London 2012. - ruku met(m).Maffarska Srbija, direktan prenos 12.05 Dnevnik 1 12.25 OILondon2012.-odbojka (m).Rusija-Srbi ja, direktan prenos 14.05 Larin izbor, serija 15.10 Vijesti - sa lumačem gestavnog jezika 15.15 Larin izbor, serija 16.25 OILondon2012.-vater polu(m).Rumunija Srbija, direktan prenos 18.00 Ekspedicija na Aljasku, dokumentarni program 18.50 IzHuH, serija inansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.25 Ol London 2012. - ruko met (m). Španija - Hrvatska. direktan prenos 22.05 Koncerl - Ceca u Banja Luci, 2. dio 22.45 Dnevnik3 Sport inansijske novosti 23.10 Hirošima, mini serija 00.45 Ekspedicija na Aljasku, dokumentarni program 11.35 Dnevnik 2 02.00 Grabljivac i plijen, dokumentarni program 02.45 Koncert, Ceca u banjaluci
: :

Ljubav: Strastvena avantura lako m o ž e prerasti u n e š t o v e ć e , mnogo ozbiljnije. Slijedite svoje srce. P o s a o : N a g l a š e n i s u v a š i kreativni i profesionalni potencijali. Ako o č e k u j e t e p o m o ć prijatelja, uskoro s t i ž e . Zdravlje: Barem nakratko p r o š e t a j t e . Ljubav: Ljubav i d r u ž e n j e s a voljenom o s o b o m čini v a s posebno zadovoljnim. Dobro bi d o š l o i pulovanje. P o s a o : I kolegama se dopadaju v a š e originalne ideje, dive s e v a š i m sposobnostima. O s tvarujete svoj plan. Zdravlje: Zadovoijni ste i sretni. Ljubav: N e ć e s v e ostati s a m o na ž e l j a ma. Š t o s e v i š e trudite, voljena osoba je sve zadovoljnija... P o s a o : Osim redovnih prihoda, m o g u ć a je i dodatna zarada. Ipak, ne prihvatajte s v e š t o vam se nudi. Zdravlje: Ako ste u prilici, plivajte. Ljubav: Nikako nemojte odustati od partnera i veze. Ako v a s i p r i v l a č i neko drugi, to je prolazno. P o s a o : M o g u ć je pritajeni sukob s a nekim od kolega. Izbjegavajte takve osobe, ne dozvolite da v a s iznerviraju, Zdravlje: Obavezno s e relaksirajte. Ljubav: Odahnite, jer s e v a š a Ijubavna situacija popravlja velikom brzinom. Ipak, trebate s e j o š v i š e a n g a ž i r a t i . P o s a o : Sve š t o vam s e nudi i š t o radite, apsolutno ć e v a s i z v u ć i iz problema. Obavezno izbjegnite monotoniju. Zdravlje: U r a v n o t e ž i t e ishranu. • T T T ! M Ljubav: V e o m a intenzivan dan. Prepustite s e , u ž i v a j t e u u z b u đ e n j i m a . Veza živi u svoj svojoj Ijepoti. P o s a o : Jedna bliska osoba nema razumijevanja z a v a š e ambicije. Me dozvolite d a v a s to pokoleba. Zdravlje: N i š t a v a s ne m o ž e iznervirati. 5

mmrn
m m m m m m

a

08.05 Bonanza. Misija, western SEirij.i 09.05 Slrasli i intrigri, igrara serija, ep. 114/13410.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 73/9211.00 Junska noć, igrana serija, ep. 22/103 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 115/134 17,15 Kinali kar, igrana sen|a, ep. 74/92 Z0.05 Junska noć, igrana serija, ep. 23/103 21.05 Pomorska patrola. igrana serija, ep. 1/13 22.40 os icrln kum ' gran film
:,

HTVOSKARC
09,05 Strasti i intriga, igrana serija 10.05 Kinali kar, igrana serija 11,00 Junska noć, igrana serija 12.00 Glazbeni pragram 13.00 Druga strana Ijubaui, igrana serija 14.05 Film 16.00 Strastj i intrige, igrana serija 17.15 Kinali kar, igrana seriia 18.15 Hercegovina danas 19.30 Reemitiranjeonevnika hrt-a 20.05 Junska noć, igrana serija 21.00 Eliza, serija 22.10 Doktor Martin, igrana serija 22,40 Ubistvo generala 1, film

16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Čakula kroz život 17.05 Tjednik (R) 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Marketing 19.30 DMEVNIK HRT 20.00 Reportaža KISS 21.05 AMOR LATINO, serija 22.00 DnevnikKISS(R) 22.30 Film 00.00 IJoćni program

TV GORAZDE
17.00 Najava prcgrama SMS chat Marketing 19.00 Dnevnik Marketing 19.30 MuziCki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Sportski pregled 22.00 Igrana serija 22,30 Muzićki program 23.00 Glas Amerike 23.30 Dnevnik/r 00.00 Odjava programa

intrige, igrana serija 17.00 Muzički tv poster 17.16 Kinali kar, igrana serija 18.15 Avanture Širli Holms, igrana serija 18,50 Priće sa Une 19.00 Dnevnik 119.30 Muzički program 19.50 Ramazanski program 21.05 Time out, programza mlade 21.55 Kako sam otkrivao Ameriku, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 igrani film

Til Ljubav: Ako voljenoj osobi date pravo mjesto u s v o m ž i v o t u , sve je mnogo jednostavnije. Prepustite s e i u ž i v a j t e . P o s a o : P r i ž e l j k u j e t e v e ć u zaradu. I t r o š k o v i s u porasli, š t o v a s posebno zabrinjava. Iskrsnut ć e i r j e š e n j e . Zdravlje: Ne budite netvozni. lu.llH Ljubav: N a j v i š e od vas zavisi u kom ć e smjeru krenuti veza s osobom koju volite. Nastavite je osvajati. P o s a o : Dolaze prvi pozitivni rezultati posla prema kojem ste bili, svojevremeno, p r i l i č n o rezervirani. Zdravlje: Pomalo ste dekoncentrirani. Ljubav: Ostanite dostojanstveni i s t a l o ž e n i . Jedino tako m o ž e t e i z b j e ć i prepirku s a voljenom o s o b o m . P o s a o : U naznakama je dobra zarada. Vjerovatno, radi s e o poslu kojem ste s e ozbiljno posvetili. Zdravlje: Zdravi ste i vedri. j | H | Ljubav: Pomalo s e mijenja v a š odnos prema Ijubavi. Manje ste u svijetu m a š t e , a sve v i š e realni... P o s a o : Ne p o v l a č i t e s e , ne odustajte. Otvaraju vam s e nove m o g u ć n o s t i d a ostvarite svoje snove. Zdravlje: Nema posebnih problema. • • • 7 7 ' ^ Ljubav: Osoba ko|ii v a s voli mora se i JF! p o m u č i t i ako v a s želi razumjeti. O l a k š a j u m n te joj put do v a š e g s r c a . P o s a o : Finansijska p o d r š k a bliske o s o be ili kolege, o m o g u ć a v a vam d a budete komotniji u planovima. Zdravlje: Izbjegavajte hladna p i ć a .

«.',*1

07.00 Sarajevsko jutro, inforrnativno-reviialni program, uživo 10.00 Gladijatorska akademija, pro gra m za dj ec u 10.25 Med i djelelina, program za djecu 10.50 Statisti, serijski program, 10/1211.20 Džeii i Tom, igrani film 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Saraievo art, emisija iz kulture (r) 13.40 Ubojiti instinkt, igranifilm (r) 15.15 Yusuf, serijski pragram, 17/45 (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.10 Libertv TV 17.00 Lje:re jubavi. serfjski program 17.26 Aristokrate, serijski program, 6/618.20 Tarih, dck. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Gladijatcrska akademija, program 23 djecu 19.30 Ramazanski program 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Viiesti TVSA21.05 Yusuf, serijski program, 18/45 21.50 Saga o Forsaitima, serijski program 4 / 1 3 23.00 Veice of America 23.30 Dobiti beou uprkos lošim izglećima, dok. program, 1/6

ZENICA
14,00 Iz dana u dan, servisne informacije 14.05 Putopisi, rep. 14,30 Oni dolaze -repriza 14,55 Mali ogiasi 15.00 Vijcsti 15.10 Igrana serija 15.55 TV izlog 16.00 Djcćiji program. Odikaši. r. 16.30 Animirana serija 17.00 Iz dana u dan, scn/isnc informacijc 17.15 Igrana serija 18.15 TV izlog 18.16 Najava Zenice danas 18.17 Dječiji program 18.30 Mali oglasL obavieštenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzički spotovi 19.50 Obavještenja 20.05 Ramazanski pragram 21.00 Igrana serija 22.00 Music 0ox, muziĆka emisija 22.25 Mali oglasi, Slanje na putevima 22.40 Posljednji kum, igrani tilm 00.00 Zenica danas, r. 00.30 VOA-Glas Amerike

14.00 TVMukabela 15.00 Hazreti Meijem, serija 15.30 Svako može kuhati 16.00 Jusuf a.s., seriia 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Mala džamija u Preriji. serija 19.00 Braća Koale, crtani film 19.15 Marketing 19.30 Mubarek Ramazan 2030 Vijesli IC 20.45 Marketing 21.00 Mala džamija u Preriji, serija 21,25 Veliki susret, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TVOSM
15.30 TVVita Shop 16.00 Marketing 4 16.05 Vremenska prognoza 16.15 DW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Amor Latino, SEirija 18.20 Maneling 6 18.3C Dan, centralna inf. emisija 19.05 Vrcmenska prograza 19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.05 Amor Latino, serija 21.00 Otvoreni indeks 22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Trend setter (Sportske legende)

14.00 TVstrane 17.00 Muzićki program, r. 17.20 Naša realnost, r. 18.20 Ramazanski prcgram 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Ramazanski program 21.00 Siećanja 21,30 Aktuelnosti, intormativni progra n 21.40 Marketing blok 21,45 Namjesnik Ijubavi, serijski program 22.15 Karmelita, serijski program 23.00 Marketing blok 23.05 Aktuelnosti, r. 23.10 TV strane 00.00 Visoko

11.00 Muzički program + promocija programa 15,00 Vijesti 16.00 Igranifilm 18.00 Vijesti 19.00 TV Libertv, magazin Radija Siobodna Evrapa 20.00 Dokumentami program 21.00 Iskre kulture emisija o umjetnosti I kulturnim zbivanjima 22.00 Hema magazin, centralna inlomiativna emisija

HITTV
12.05 Kapri, igrana serija 13.10 Super hitovi 14.05 Hrana i Vino 15.00 Kapri, igrana serija 16.00 Strasti i intrige, igrana serija 17,00 Tri minuta, vijesti 17.05 Svetionik oglasi 17,15 Kinali kar, igrana serija 19.00 Objektiv 119.25 Triumti 19,30 Frame 19.35 Svetionik - oglasi 20.05 Junska noC, igrana serija 21.05 Pomorska patrola, igrana serija 22.35 Objektiv II 22.40 Igrani tilm, Posljednji kum 1 23.50 Kapri, igrana serija 01.15 Tri minuta

TVUSK
14.30 Vijesti 14.35 Sumska škola, program za djecu 14.50 Teo, crtana serija 15.00 Ponovno otkrivanje svijeta 16.00 Strasti i

16.20 Tv serija. Ruža vjetrava -r 17.00 Tu serija Neko te posmatra

D

n

e

v

n

i

a

v

a

z

9mTW*tmm*Mm+t noenmoKlMrlHMMC

rjHrurutJM

iHiMM I M l *

THJSMtOsluntMM'i JflrrjO.OmMrnd'MDr 281 391 < S 1 m tarrc > B I r M M M 7S1 3BQ2B1 irnft 2«r 4Tjft

t*%mltmimmWB&-mAlmWmm » 1 281 598 nnri

• :• -.

: ' .

.

-2

P r » E r q . A v M o ć S a r w * 15 9 1003
-

FB rn knmiu a ga
UerttSnM ' M I 'OKcra' H i i M j fUjrjnt, J^«ti> [Vjtfv* MtranLHM ) (•' Otf 5)uO>0'MI-rWpr<nrr M m t a *nK

.•ii:

l«HtC«K

*M<»1M3 Cmfmm 7S1 4i3nr,'(»n?ti-«i.iuiM2et-vi S C O M x<-vr, MH18*«ai-«».€-«• K 0 W # W D l D*P 2814&
t-»* i t 4 M ) l « M Z e t < i X I * < n 26l * U l « u v TS' t'l 7 1 111 U V M n g ? 1 316. B S f« 2 « i 4 4 1 . r u m i r n v t M n g C M i » O o M 281-n; 281-718, f* 2 6 1 - 4 1 2 . u m * « « M r » PUrjm*-, pmdHl 261 364 F M M M I 281 35" oomrnsm NNKA M i - ^ ^ j a ! : « Mtm, 03142*440,1-.*« 4 N 4 4 1 TIHU ~jmt*vnZ

o);ai» » 3 M O S I U I-*...J •t V O J i V M l t l !***. OH * S 190 GU A C >4 fCMA B 7 » 7 n 0 1 S CAMJAIJU !rrtfOte-i[«rtjT JtcjjK/MflPc-

tnot- ••
• '

• IV?

» r }!)

61 5

I I ? r^ORAJni

M

t

pmt

FMTkt

BwfMIW»4r.«Uw 831727 » 1 MM rtwi?*l

• • • VUMaiir *i|oi i S w n . cdgtMrn ; m j « Jwm I U J U I

I
aornacnkaUMvg

I
m
L I N M

BfJJ

SUmn «t<-OKO'đCS*»^»»^f*i*»Uia&
lrt0nW&-3B3

28 9 l « ooo u i m x H FtVOBfi 2 0 3 J 3 C ? O 9 4S O C
B H k l l

o»torri mvmmm

LJUDIIDOGAĐAJI

Predmeti u muzeju

uraćeni artefahli

Obama će nakon proslave na terenu upritićiti I pravu zabavu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država napunio 51 godinu

OBAMAIGRAO GOLF
dizborne kampanje. Dobio je mnogobrojne rođendanske čestitke, među kojima i od supruge Mišel (Michelle), ali i od republikanskih protivnika na predsjedničkimizborima. Mišel Obama se putem SMS-a i e-maila obratila pristalicama svog muža da podrže njegov reizbor 6. novembra tako što će onlinepotpisati rođendansku kartu na kojoj piše: "Znam da je Baraku važno da na rođendan zna da ima vašu podršku". Rođen 4. avgusta 1961. na Havajima,Obamaplanirarođendan proslaviti 12._avgusta u porodičnoj kući u Čikagu, gdje će organiziratizabavuzaprikupljanje priloga za svoju predizbornu kampanju. VASINGTON-TJnuk nekadašnjeg američkog preds jednika Hari ja Trumana (Harry), koji je naredio bacanj e atomskebombenaJapanl945.godine,posjeuo jeHiroŠimu. Klifton Truman Danijel (Clifton Daniel) prisustvovat će danas obilježavanju 67 godina od napada na Hirošimu i t r i dana kasnije sličnoj komemoraciji u Nagasakiju. On je prvi Trumanov potomak ko ji će prisustvovati ceremoniji obilježavanja godišnjice bombardiranja, kojom se čuva uspomena na više od 200.000 ljudi koji su poginuli u napadu i l i kasnije umrli od posljedicaradijacije.

K A B U L - Više stotina arheoloških predmeta ukradenih u Afganistanu predato je Narodnom muzeju. Mnogi od 843 artefakta ukradeni su tokom Afganistanskog građanskog rata i završili su nacrnom tržištu,prenosiBBC. Neki predmeti, uključujući kamenestatueBudei kompleksnerezbarije u slonovoj kosti, stari su i do 4.000 godina. Britanski muzej u Londonu pomogao je u vraćanju predmeta.

V A Š I N G T O N - Američki predsjednik Barak Obama (Barack) proslavio je 51. rođendan odigravši partiju golfa u blizini glavnoggrada SAD-a. To mu je bilaposljednja prilika za golf pred poćetak završna t r i mjeseca pre-

Dobio je mnogobrojne rođendanske čestitke, među kojima od republikanskih protivnika na izborima

Ubijene ptice

uandaiizam u zooiošhom urtu
SIDNEJ - Blizu 60 životinja je nestalo, a devet ptica ubijeno je prilikomnasilnogupadavandala u zoološki vrt u australskoj državi Tasmanija. Vandali su presjekli katance na nekoliko kafeza s pticama, kengurima, koalama i majmunima te pustili životinje dok su smrskali i l i ods jekli glave devet ptica.

m *~m
m

Bitha tortama

BEČ - Članovi turske porodice Sarihan, Soner i Indži s četverogodišnjim sinom Tibet Džinarom, stigli su u Beč, na svome putovanju biciklom iz Holandije u Tursku. Porodica Sarihan imala se priliku u Beču sastati i sa zvaničnicima Ambasade Turske, a poslije toga u okviru putovanja planiraju posjetiti turske amba-

sade u Bratislavi, Budimpešti, BeograduiSofiji. Clanovi porodice Sarihan ističu da još od 2005. godine p u t u j u b i c i k l o m širom svijeta, aovegodine na tom putovanju p r v i put i m se p r i d r u ž i o i njihovsin. Par j e p r o š l i h godina b i c i k l o m posjetio čak Iran i Pakistan, javlja A A .

D A L A S - Teksaški grad Dalas ušao je u Ginisovu (Guinness) knjigu rekorda nakon što je u njemu održana najveća bitka tortama sašlagom na svijetu. Čak 714 osoba obučenih u klovnove ućestvovalo jeuovomurnebesnomdogađaju. Prethodni rekord držao je američki grad De Mojn u Ajovi,gdje su se prošle godine 684 osobe gađale tortama.

Truman: Prisustvovat će komemoraciji