Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 8. 8. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.581

Dodikov poziv Lagumd`iji

OSTAVKA ILI SLIJEDI SMJENA
2. strana

Ve}ina dr`avnih ministara dobiva nove automobile

[PIRI]EV AUDI Q7 PLA]EN 220.000, SADA VRIJEDI TEK 49.000 KM

2-3. strana

DR. SENA SOFTI] - TALJANOVI], DIREKTORICA HITNE POMO]I KS-a

Nadam se da }emo pre`ivjeti
5. strana

Distributeri najavili nove cijene

Sarajevo otputovalo na revan{ protiv Zete u Podgoricu
47. strana

GORIVO SKUPLJE BELO[EVI]: VELIKE PET FENINGA SU [ANSE ZA PROLAZ
21. strana

Foto: [aban SULTANOVI]

DANAS PRILOG

U @I@I
Dodikov poziv Lagumd`iji

2

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ve}ina dr`avnih ministara

[PIRI]EV AUDI Q7 SADA VRIJEDI TEK
Ministarstvo prometa i komunikacija esdepeovca Damira Had`i}a tra`ilo zamjenu 11 vozila U Ministarstvu odbrane BiH promjenu automobila bi i zamjenici ministara Ministar Damir Ljubi} sebi i {efu kabineta ve} po~eo postupak kupovine vozila
Da sve {to je naslije|eno od biv{e garniture treba `urno promijeniti, najbolje zna ministar prometa i komunikacija BiH esdepeovac Damir Had`i}. Tako je Ministarstvo na ~ijem je ~elu Had`i}, pored automobila u uredu ministra, za prodaju i zamjenu navelo ~ak i deset drugih vozila koja nisu mogla biti obuhva}ena informacijom o stanju vozila u uredima predsjedatelja i ministara Vije}a ministara BiH koju je izradilo Generalno tajni{tvo. Naime, zamjena “ostalih vozila” nije ni predvi|ena zaklju~kom Vije}a ministara BiH. Zbog vanjskih o{te}enja, ali i pre|enih 337.250 kilometara, ured ministra finansija i trezora BiH Nikole [piri}a (SNSD) zatra`io je zamjenu automobila audi A6 (2007) koji je, ina~e, procijenjen na 28.335 KM. [piri}, poznat kao ljubitelj skupih automobila jo{ iz vremena dok je bio predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH, kada je koncem 2008. kupio audi Q7 za nevjerovatnih 219.900 KM, ne mo`e dozvoliti da se sada kao ministar finansija i trezora voza u oronulom audiju A6 ~ija je vrijednost tek ne{to ve}a od deset posto prethodne limuzine. A limuzinu audi Q7 [piri} je ostavio u uredu predsjedatelja, odnosno u amanet svom nasljedniku Vjekoslavu Bevandi (HDZBiH). No, nije ga usre}io jer je taj isti automobil toliko izraubovan da je zbog ~estih kvarova ve} na spisku za zamjenu. Pre{ao je 135.500 kilometara, a od nekada{njeg iznosa od 219.900 KM, koliko je pla}en, spao
Foto: Srna

Ostavka ili slijedi smjena
Republika Srpska ne mo`e da pre|e preko svog isklju~ivanja iz ustavnog sistema. Uporno nas napadaju da ho}emo da idemo iz BiH, a ovo je na~in kako nas tjeraju
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik pozvao je ju~er ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumd`iju da podnese ostavku, a ukoliko se to ne desi, kako ka`e, u neko dogledno vrijeme, poslani~ki klubovi stranaka iz RS-a u dr`avnom Parlamentu }e pokrenuti pitanje njegove smjene, javila je Fena. Dodik je Lagumd`iju optu`io da je instrukcijom predstavniku Stalne misije BiH pri UN-u da tokom glasanja u Generalnoj skup{tini UN-a podr`i rezoluciju o Siriji prekr{io Ustav, zakon te, kako je naveo, politi~ki dogovor {estorke, koji vi{e ne va`i sve dok se ne rije{i ovaj zahtjev za ostavku ili smjenu {efa bh. diplomatije.

Dodik tvrdi da je Lagumd`ija po~inio krivi~no djelo

Pitanje odgovornosti
“Svi dogovori {estorke su suspendovani i ne va`e, a mo}i }e se odmrznuti ili staviti u funkciji tek onda kada se ova situacija oko Lagumd`ijinog nezakonitog i vanustavnog pona{anja razrije{i”rekao je , Dodik i naglasio da to podrazumijeva i da ne va`e svi raniji dogovori o imovini, rekonstrukciji Vije}a ministara BiH, koje predstavnici RSa ne}e podr`ati dok se ne razrije{i ovo pitanje. Dodik tvrdi da je Lagumd`ija “kr{e}i Ustav, po~inio krivi~no djelo, te prekr{io politi~ki dogovor u BiH, ~ime je dr`avu gurnuo u dodatne probleme, kao {to je to ~inio svih ovih godina, ne `ele}i da prihvati realan odnos snaga u BiH” . Isti~u}i da je o ovome razgovarao i s liderom SDS-a Mladenom Bosi}em te srpskim ~lanom Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em, Dodik je na vanrednoj pres-konferenciji u Banjoj Luci naveo da su se dogovorili da pokrenu pitanje odgovornosti Lagumd`ije u svim institucijama u BiH, jer je {ef bh. diplomatije “zloupotrijebio polo`aj, jer u Us-

tavu jasno stoji da Predsjedni{tvo BiH provodi vanjsku politiku, a ti stavovi se usagla{avaju” . Naglasio je da u ovom slu~aju nije primarno pitanje rezolucija o Siriji, ve} kr{enje Ustava BiH te uticaj toga na unutra{nje odnose u BiH. Dodik je optu`io Lagumd`iju i da je “svojim igrarijama” doveo u zabludu me|unarodnu zajednicu. On je dodao da se razmatraju i opcije mogu}e krivi~ne odgovornosti Lagumd`ije, te nije potvrdio da }e biti te prijave danas, ali }e na}i osnova i za pokretanje tog pitanja zbog kr{enja Ustava. “Nismo spremni da preko ovog pre|emo. BiH }e o~igledno u}i u dodatnu krizu institucija” ka`e Do, dik i ponovo optu`uje Lagumd`iju da je za to odgovoran. Vidljivo je, dodao je, i da bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} tako|er svojim stavovima “kr{i Ustav, zakon i poslovnik o radu, jer se vanjska politika mora usagla{avati konsenzusom i on ne mo`e dostaviti instrukcije bilo kome, ako nema tog stava” .

Za promjenu najvi{e audija A6
A kada je u pitanju sam ministar Had`i}, on je za zamjenu u svom uredu predlo`io audi A6 (2007), jer je pre{ao 273.446 kilometara i zbog ocjene da je u lo{em stanju, pa se sukladno tomu u njemu vi{e ne mo`e vozati. Automobil je procijenjen na 20.500 KM. No, da esdepeovac Had`i} nije najgori u Vije}u ministara BiH, svjedo~i podatak da je navedeno kako je u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u toku nabavka novog vozila za ministra, tako|er Damira, ali Ljubi}a (HDZ 1990), ali i njegovog {efa kabineta!

Damir Had`i}: Preveliki apetiti esdepeovca

AHMETOVI] IZUZETAK Jedino je Ministarstvo sigurnosti BiH, na ~ijem je ~elu Sadik Ahmetovi} (SDA), navelo kako “nema potrebe za zamjenom jer je vozilo audi Q7 u odli~nom stanju”

Bi}e posljedica
Dodik, me|utim, dodaje da se jo{ ne zna da li je Izetbegovi} dao instrukcije Lagumd`iji kako }e predstavnik BiH glasati po pitanju rezolucije o Siriji. “Republika Srpska ne mo`e da pre|e preko svog isklju~ivanja iz ustavnog sistema. Uporno nas napadaju da ho}emo da idemo iz BiH, a ovo je na~in kako nas tjeraju... Ovo je primjer kojim Lagumd`ija potvr|uje da mi nismo dio BiH, jer se ne uva`ava stav entiteta. To se vi{e ne}e de{avati. Ovdje stajemo dok ovo pitanje ne rije{imo ostavkom ili smjenom Lagumd`ije. Do tada, bi}e posljedica za sve o ~emu Lagumd`ija nije ni razmi{ljao. Ne postoje vi{e ni sastanci lidera {estorke, jer je sporazum o tome ugro`en” zaklju~io je Dodik. ,

V I J E S T I

MLADEN BOSI], PREDSJEDNIK SDS-a

[estorka i dalje postoji
Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosi}, za razliku od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ne tra`i ostavku ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije i ne vjeruje da postoji tehni~ka mogu}nost da do|e do njegove smjene, te istovremeno vjeruje da {estorka i dalje postoji, javila je Fena. “Sada{nje Vije}e ministara BiH je u tehni~kom mandatu i ~eka se oduka Ustavnog suda o njegovoj sudbini i ~itava ta stvar ne ide u dobrom smjeru. Mislim da }emo ~ak u nekom trenutku morati do}i do razgovora o novom Vije}u ministara BiH, a ne rekonstrukciji”, tvrdi Bosi}. Isti~e da o~ekuje da u nadle`nim organima BiH treba rije{iti pitanje povrede Ustava i zakona BiH, Lagumd`ijinom instrukcijom predstavniku Stalne misije BiH pri UN-u da tokom glasanja u Generalnoj skup{tini UNa podr`i rezoluciju o Siriji. Od Lagumd`ije je o~ekivao da ne ponavlja praksu Svena Alkalaja, a da je najnovija situacija pokazala da je Lagumd`ija djelovao u dogovoru s bo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em.

Bosi} ka`e da s Dodikom ju~er nije razgovarano o budu}nosti {estorke, te je prvi put o tome ~uo od novinara na pres-konferenciji iako je Dodik samo pola sata ranije rekao da je nakon razgovora s liderom SDSa dogovoreno da se tra`i Lagumd`ijina ostavka ili smjena i da do tada svi dogovori {estorke ne postoje. Tvrdi da ono {to je dogovoreno od {estorke funkcionira, a da ni ono {to je sve dogovoreno nije provedeno. “Ni na koji na~in SDS ne}e doprinijeti da jo{ dodatno produbi krizu ili da se odgovornost s FBiH oko postoje}e krize prebaci na RS”, dodao je lider SDS-a. Kazao je i da je uzrok krize stanje u FBiH, te da se kriza vje{ta~ki poku{ava prebaciti u RS, a da je to glavni razlog za konfuziju oko rezolucije o Siriji.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

U @I@I
Za zamjenu pet vozila

3

dobiva nove automobile

PLA]EN 220.000, 49.000 KM
Nikola [piri}: Ostavio oronulu limuzinu, tra`i novi automobil Audi Q7: Za ~etiri godine vrijednost mu se smanjila za gotovo pet puta

Na popisu za zamjenu u Generalnom tajni{tvu Vije}a ministara BiH - ured predsjedatelja Vjekoslava Bevande, osim ranijeg [piri}evog izraubovanog audija Q7, nalaze se jo{ ~etiri vozila (ukupno pet). Tako se predla`e i zamjena dva audija A8. Prvi je 2007. godi{te sa pre|enih 235.300 kilometara u veoma lo{em stanju, kako je navedeno, a procijenjen je na 38.422 KM. Automobil iste marke, drugi, za zamjenu je onaj iz 2002. ~ije je, tako|er, op}e stanje ocijenjeno kao veoma lo{e sa pre|enih 313.319 kilometara. Njegova procijenjena vrijednost je svega 12.000 KM. Za zamjenu su predlo`ena i dva automobila passat. Onaj proizveden 2002. koji je pre{ao 360.000 kilometara ocijenjen je kao jako lo{. Procjena njegove vrijednosti je samo 6.750 KM. I drugi passat iz 1999, iako je pre{ao daleko manje, 233.500 kilometara, navedeno je da je u veoma lo{em stanju, a procijenjen je na 3.250 KM. veden iznos na koji je procijenjeno ovo vozilo. Kada je u pitanju Ministarstvo odbrane BiH, interesantan podatak je i da je iskazana potreba za novim vozilima koja koriste zamjenici ministara Marina Pende{ (HDZBiH) i Mirko Okoli} (SDS). Isti nisu obuhva}eni informacijom jer prijedlog odstupa od zaklju~ka Vije}a ministara BiH. Jedino je Ministarstvo sigurnosti BiH, na ~ijem je ~elu Sadik Ahmetovi} (SDA), navelo kako “nema potrebe za zamjenom jer je vozilo audi Q7 u odli~nom stanju” . Ina~e, informaciju o stanju vozila u uredima predsjedatelja i ministara Vije}a ministara BiH Generalno tajni{tvo sa~inilo je na osnovu zaklju~ka Vije}a ministara BiH sa 12. sjednice, a koja sadr`i prijedlog za zamjenu, kao i nabavku novih vozila. Vije}e ministara BiH na sjednici 26. jula zadu`ilo je sve institucije da do konca augusta dostave podatke o vozilima koja je zbog starosti i stanja u kojima se nalaze potrebno prodati. S ciljem “u{teda” postupak prodaje bit }e proveden na jedinstven na~in. Ministarstvo finansija i trezora zadu`eno je da izradi pravilnik kojim }e biti regulirani kriteriji za zamjenu vozila na na~in da se utvrdi potreba za tom aktivnosti - ~etiri godine starosti ili 120.000 pre|enih kilometara, te kriterije za klasu vozila vode}i ra~una o zna~aju i rangu institucije. Interesantno je da je Vije}e ministara BiH zbog velikih tro{kova odr`avanja ve} ocijenilo racionalnim i opravdanim izvr{iti prodaju i kupovinu vozila koja se trenutno koriste u uredu predsjedatelja i uredima ministara koji su iskazali potrebu za zamjenom. Zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora da provede i potrebne procedure u vezi sa procjenom vozila i mogu}nosti za osiguravanje nedostaju}ih sredstava za kupovinu (zamjenu) vozila na na~in definiran na sjednici. Od Ureda za reviziju bit }e zatra`eno mi{ljenje o mogu}nostima zamjene automobila staro za novo, s obzirom na to da o ovom pitanju postoje razli~ita mi{ljenja nadle`nih institucija.
Almir TERZI]

Farsa od u{teda
Vije}e ministara BiH na sjednici 26. jula usvojilo je informaciju Generalnog tajni{tva o stanju vozila u uredima predsjedatelja i ministara Vije}a ministara BiH koja sadr`i podatke koje je prezentiralo Oslobo|enje, s ciljem, koje li ironije, “uvo|enja reda u ovu oblast i dugoro~ne u{tede prora~unskog novca” . Kako su u{tede u Vije}u ministara BiH “ve} po~ele” najbolje govori , podatak da je ve} u toku nabavka novih vozila ~ak i za {efa kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice Damira Ljubi}a, ali i da je njegov kolega imenjak i esdepeovac Had`i} izrazio `elju za promjenom ~ak 11 automobila u svom ministarstvu. Stoga je navodna preporuka Vije}a ministara BiH da se u institucijama BiH razmotri mogu}nost smanjivanja broja korisnika slu`benih vozila, jer su u toj oblasti mogu}e dodatne u{tede, najobi~nija farsa. Jer, demantiraju ih aktivnosti koje su ve} u toku.

je gotovo pet puta - na svega 49.234 KM, na koliko je procijenjen. I ured ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije (SDP) tra`i zamjenu vozila audi A6 iz 2005. Navedeno je kako je automobil pre{ao 200.825 kilometara, te da je vozilo neispravno. Procijenjen je, ina~e, na 11.960 KM. Zbog velikih tro{kova odr`avanja i ured ministra pravde BiH Bari{e ^olaka (HDZBiH) tra`i zamjenu automobila VW touareg iz 2007. koji je pre{ao 215.000 kilometara, a procijenjen na 35.000 KM. Audi A6 iz 2007. na spisak za zamjenu je stavio i ured ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novi}a (SNSD). Nazna~eno je da je pre{ao 270.000 kilometara, te da tro{kovi

Predsjedni{tvo BiH samostalno
Iako informacija tretira i pitanje ~lanova Predsjedni{tva BiH, njihovi zahtjevi za zamjenu vozila ili nabavku novih u njenom sadr`aju nisu navedeni. Naime, Predsjedni{tvo BiH je svojim aktom broj 05/16-2207/12 izvijestilo Generalno tajni{tvo Vije}a ministara BiH da }e prodaju i nabavku novih vozila za potrebe ureda ~lanova kolektivnog {efa dr`ave izvr{iti sami sukladno planiranim sredstvima u bud`etu Predsjedni{tva BiH za 2012. njegovog odr`avanja rastu. Procjena vrijednosti ovog vozila je utvr|ena na 20.042 KM. Istu marku automobila (audi A6) i godine proizvodnje (2007) `eli da zamijeni i ured ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka [arovi}a (SDS). Kao razlog navedeno je da je automobil pre{ao 200.000 kilometara, te da njegovi tro{kovi odr`avanja rastu. Procijenjen je, ina~e, na 30.000 do 35.000 KM. Ured ministra odbrane Muhameda Ibrahimovi}a (SDA) na spisak za zamjenu stavio je vozilo VW touareg iz 2007. koje je pre{lo 186.000 kilometara. Pod naznakom op}e stanje vozila navedeno je - srednje, s tim {to je nagla{eno kako ne zadovoljava sigurnost u prometu. Nije na-

LAGUMD@IJA ODGOVORIO DODIKU

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Priznajem samo sud moje partije
“Nisam napravio nikakav ni protivustavan ni protivzakonit ~in. Naime, i pravda i pravo su zadovoljeni svim odlukama koje sam donosio. Sud javnosti i sud istorije ne odlu~uju po nalozima politi~kih lidera, pa makar ih bilo i {est. Ali, mislim da }e ti sudovi svakako re}i svoju rije~. Ne strepim uop{te pred takvim ocjenama, jer vjerujem da sam u~inio sve {to sam mogao. Svako ko `eli da se na|emo pred sudovima u BiH ja sam spreman do}i i po{tovati njihove odluke”, istaknuo je ju~er u ekskluzivnoj izjavi za Fenu ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija. On je, reagiraju}i na izjave Milorada Dodika kojima ga je optu`io da je dao instrukciju predstavniku Stalne misije BiH pri UN-u da tokom glasanja u Generalnoj skup{tini UN podr`i rezoluciju o Siriji te time prekr{io Ustav, zakon i politi~ki dogovor {estorke, istaknuo da ni na kakve ucjene ne}e pristati, pa tako ni na ove. “To je moj li~ni stav. Osim toga, kao predsjednik SDPa BiH nemam pravo da pristanem na ucjene koje dolaze. Mene ~udi, na odre|en na~in, da je Dodik rekao ta-

Blokiran put u EU i NATO
SDA izra`ava zabrinutost zbog kontinuiranog produbljivanja politi~ke krize u Bosni i Hercegovini koja sve vi{e ote`ava i ugro`ava funkcioniranje bh. institucija. Uz to, najnoviji razvoj doga|aja ukazuje da }e put na{e zemlje prema EU i NATO-u ponovno biti blokiran na neodre|eno vrijeme, saop}eno je iz Stranke demokratske akcije. “Aktualna situacija je, izme|u ostaloga, rezultat jedne nerealne i neodgovorne politike SDP-a sa Zlatkom Lagumd`ijom na ~elu, koji ve} dvije godine neprestano proizvodi krize i probleme u Bosni i Hercegovini. Da podsjetimo: nakon op}ih izbora 2010. godine insistirali su da Lagumd`ija bude predsjedavaju}i Vije}a ministara unato~ ~injenici {to etni~ka struktura na{e zemlje zahtijeva da u ovom mandatu to bude predstavnik hrvatskog naroda. Potom je Lagumd`ija kategori~ki odbijao bilo kakvo u~e{}e HDZ-a u vlasti kako na nivou Federacije BiH, tako i na nivou dr`ave. A kada je, 15 mjeseci nakon izbora kona~no formirano Vije}e ministara BiH i to u dobroj mjeri zahvaljuju}i anga`manu SDA, iz procesa usugla{avanja dr`avnog bud`eta i fiskalnog okvira svjesno su isklju~ili SDA i pristali na rje{enja {tetna

ko, jer sam mislio da mu je jasno da on sigurno nije osoba kojoj bih ja podnosio ostavku. Pored navedenih sudova, jedini sud koji priznajem je sud moje partije, a svojim oponentima ne bih savjetovao da se nadaju svom uticaju u SDP-u”, kazao je on. Lagumd`ija smatra posebno va`nim da se, kada je u pitanju Sirija, stvari trebaju okrenuti u pravom smjeru, a to je da se u~ini sve, i ~lanovi Predsjedni{tva BiH i sve druge institucije, kako bi se pomoglo bh. dr`avljanima kojih u Siriji ima veliki broj i koji su danas tamo ugro`eni. “Ukoliko Dodik, Bosi} i Radmanovi} `ele da pokrenu moju smjenu u Parlamentu BiH i ako za tako ne{to imaju demokratsku parlamentarnu ve}inu biv{e {estorke bez SDP-a, ja ih nemam namjeru sprje~avati”, naglasio je on.

po dr`avu BiH. Nakon toga Lagumd`ija je insistirao na isklju~enju SDA iz vlasti na svim nivoima, ~ime je nametnuo krizu u kantonima i Federaciji BiH. Na kraju je, kao predsjednik SDP-a, sa dva HDZa i SBB-om Fahrudina Radon~i}a potpisao najsramniji sporazum u povijesti Bosne i Hercegovine o njenoj podjeli kojim se zvani~no odustaje od gra|anskog, a uvodi etni~ki koncept dr`ave i dru{tva. Ovakvo pona{anje i politika SDP-a, predvo|enog Zlatkom Lagumd`ijom, motivirana strana~ko-privatnim interesima, izaziva sve vi{e otpora i u samom SDP-u, koji je, pored ostalih, napustio ~lan Predsjedni{tva BiH i biv{i potpredsjednik SDP-a @eljko Kom{i}”, ka`e se u saop}enju.

4

DOGA\AJI

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Pritisci kojima je zadnjih godina izlo`ena eurozona ve} nose naznake psiholo{kog raspada Evrope. Moramo naporno raditi da bismo to sprije~ili

Ima li poga|anja s teror(ist)om?

Dokazi su jasni:
vi{e od 100 metaka
[ta se krije iza vijesti o sporazumu s Mevlidom Ja{arevi}em? Kome vjerovati: advokatima ili svojim o~ima? Ko je sve pucao?
a Mao~a se zaobilazi. U samoj istrazi barem do javnosti nisu do{li podaci o naru~iocima i kreatorima akcije i nema sumnje da bi Tu`ila{tvo bilo zainteresirano za {iri lanac naredbodavaca, no da li je tako ne{to ponu|eno ^ampari? - Tu`ila{tvo na prijedlog optu`enog ili njegovog branitelja razmatra svaki prijedlog te donosi odluku da li }e prihvatiti ponudu sporazuma, u zavisnosti {ta se nudi Tu`ila{tvu. No, Tu`ila{tvo BiH nije uop}e u{lo u pregovore o sporazumu o priznanju krivice sa Ja{arevi}em niti sa njegovim braniteljem, precizan je ^ampara. Advokat optu`enog Ja{arevi}a Senad Dupovac ne osvr}e se mnogo na podatak da je cijeli planet vidio njegovog branjenika da puca na Ambasadu SAD-a. On, pak, ukazuje kako su u istrazi, a ne u procesu protiv Mevlida Ja{arevi}a, napravljene odre|ene manjkavosti. Dupovac napominje da je, po zapisniku sa uvi|aja pred ameri~kom ambasadom, utvr|eno da su pucala dva policajca i optu`eni Ja{arevi}, ali da je nakon izjava samih policajaca kao u~esnika tog doga|aja ukazano da su pucala ~etiri policajca. - Okolnost je da je povrije|eni Mirsad Veli} bio u zaklonu iza mog branjenika Ja{arevi}a, zna~i iza drveta. [to zna~i, pucale su ~etiri osobe s jedne strane i Ja{arevi} s druge strane. Me|utim, u zapisniFoto: Senad GUBELI]

Mario Monti, premijer Italije

DOBAR LO[

ZAO

BAKIR IZETBEGOVI]
Predsjedavaju}i bh. Predsjedni{tva objasnio je, ili je makar to poku{ao, svome cimeru Neboj{i Radmanovi}u kako je sve u vezi sa rezolucijom o Siriji imao priliku kazati na sjednici kolektivnog {efa dr`ave. Ali, ne (samo) na ovoj posljednjoj, na koju je zaboravio do}i, ve} jo{ na onoj u oktobru. No, tada nije imao primjedbi.

Samo {to se pojavila, vijest je i demantirana: dakle, agenciji Anadolija povjerio se Senad Dupovac, advokat Mevlida Ja{arevi}a, te ispri~ao kako je “dobio ponudu Tu`ila{tva BiH za zaklju~enje sporazuma o priznanju krivice, koji }e on predo~iti svome klijentu, upozoravaju}i ga na dobre i lo{e strane sporazuma” Reagirao je dr`a. vni tu`itelj Dubravko ^ampara, rezolutno negiraju}i bilo kakvu ponudu Ja{arevi}u.

ku samo stoji da je uzeta parafinska rukavica i izjave samo dvojice policajaca, a drugoj dvojici nije ne{to tako ura|eno niti nare|eno. U tom kontekstu se radi o manjkavosti. Sva ~etvorica su koristila slu`beno oru`je, odgovaraju za svaki metak i trebali su svi dati izjave o ovom doga|aju, poru~io je Dupovac, te dodao da je ovo za sada najupe~atljivije, a kako proces bude odmicao, moglo bi do}i do jo{ nekih saznanja u korist njegovog branitelja.

Pregovora nema
- Tu`ila{tvo je apsolutno zadovoljno provedenom istragom i prikupljenim dokazima, kazao je ^ampara, najavljuju}i nastavak procesa protiv Ja{arevi}a 13. augusta. Mevlid Ja{arevi} je 26. oktobra pro{le godine do{etao pred Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u na{oj zemlji i po~eo pucati. Tom prilikom te{ko je ranjen policajac Mirsad Veli}. Ispostavilo se da je samo Almir D`uvo, direktor OSA, bio neobavije{ten o Ja{arevi}evom boravku u Mao~i, u vehabijskoj zajednici, iz koje je i krenuo u ovu (samo)ubila~ku akciju. D`uvine propuste i nedovoljnu budnost, najbla`e re~eno, ve} mjesecima poku{ava saprati Dnevni avaz, koji ve} godinama me|u vehabijama tra`i glasa~ku ma{ineriju za svog izdava~a. Zato je Ja{arevi}, koji ima srbijansko dr`avljanstvo, srbijanski terorista,

Svjedoci i vje{taci
Dr`avni tu`itelj Dubravko ^ampara odbacuje mogu}nost bilo kakvih manjkavosti i u procesu i u istrazi protiv Ja{arevi}a. - Policajci koji su svjedo~ili radili su uvi|aj ispred zgrade Ambasade SAD-a i nisu svjedo~ili na okolnosti na koje se poziva Dupovac, niti su vje{ta~ili bilo {ta vezano za tragove krivi~nog djela jer to rade slu`be Federalne uprave policije, obja{njava tu`itelj. - [to se ti~e izjava koliko je policajaca pucalo, isti~em da su svi koji su se nalazili ispred zgrade Ambasade i saslu{ani i nema niti jedne sporne stvari, kategori~an je ^ampara, koji nagla{ava: “Nesporno je da je Ja{arevi} ispucao preko sto metaka iz automatske pu{ke u pravcu zgrade Ambasade i policajaca. Ne postoji nijedna nepravilnost i dokaz koji bi mogli i}i u korist Ja{arevi}u.”
L. RIZVANOVI]

TANJA FAJON
Nije nas ba{ utje{ila poslanica u Evropskom parlamentu odgovaraju}i na novinarske spekulacije o ukidanju bezviznog re`ima za bosanskohercegova~ke gra|ane. Nije, naravno, Fajon. Ali, njezin odgovor kako je Evropski parlament na godi{njem odmoru, pa zato nema nikakvih novih mjera, mo`e zna~iti i: Vidjet }ete najesen!

ALEKSANDAR VU^I]
Nema dvojbe kako se mnogima ne}e svidjeti stav ovog novog ministra odbrane kako Srbija i dalje kani sura|ivati u okviru Partnerstva za mir, ali da ne}e ni u jedan vojni savez. No, bolje i ova, pa mo`da i radikalna, iskrenost, nego dosada{nja tadi}evska (samo) teorijska predanost euroatlantskim integracijama.

VIJEST U OBJEKTIVU

CIVILNA ZA[TITA
Goleme su (ve}) {tete od ovoljetnih po`ara - ~ak oko 40 miliona maraka! Nije, me|utim, puno optimizma glede njihovog osuje}ivanja mogao ponuditi ni na~elnik [taba Civilne za{tite Alija Tihi}: problem je, uz ostalo, i u lo{oj opremi za ga{enje. Ali i u tome {to izgleda nema lijek ljudskoj nemarnosti - koja naj~e{}e vatru pali.

Spas na plus 40
Temperature zraka ovih dana su rekordno visoke u Bosni i Hercegovini i penju se i do 40 stepeni Celzijusa. Tako je bilo i ju~er, pa su Sarajlije tra`ile osvje`enje u {etnji Alejom, na Vrelu Bosne, na gradskim ~esmama, fontanama i rijekama. Ljekari savjetuju dodatni oprez i iz bje gava nje izlaganja suncu, a meteorolozi najavljuju da nas u narednim danima o~ekuje pad temperature, pa }emo kona~no prodisati.

VIJEST U

BROJU

posto gra|ana Bosne i Hercegovine je religiozno, utvrdilo je Gallupovo istra`ivanje.

76,5

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

5

Sena Softi} - Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo

Ja se nadam da }emo pre`ivjeti
Razgovarala: Elma GODINJAK

Od ukupnog broja pacijenata koji nam se jave, 80 posto je onih koji do|u zbog zdravstvenih problema uzrokovanih ekstremno visokim temperaturama. Naravno, mi se vi{e baziramo na slu~ajeve te{kih hroni~nih bolesnika ~ije se op{te stanje vidno pogor{a
~esta su i trovanja. Izrazito visoke temperature jednako te{ko podnose i stariji i mla|i, a mi doktori redovno apelujemo da piju mnogo te~nosti, zamra~e prostorije u kojima borave i izlaze samo u slu~aju nu`de. Najte`e je ljudima koji rade, jer vru}ine uzrokuju pad koncentracije i bezvoljnost, pa je te{ko obaviti sve zadate radne obaveze. Ja se nadam da }emo pre`ivjeti, a evo i medicinske radnike Hitne pomo}i pritisak i jednu vrstu optere}enja vr{e pacijenti koji svoje zdravstvene tegobe mogu rije{iti kod porodi~nog ljekara ili u pripadaju}im domovima zdravlja. Ne znam da li je razlog panika i strah, ili im je porodi~ni ljekar na godi{njem odmoru, ali na{i radnici ~esto osje}aju iscrpljenost i optere}enje, jer je pacijenata zaista mnogo. U proteklom periodu, od ukupnog broja pacijenata koji nam se jave, 80 posto je onih koji do|u u na{e prostorije zbog zdrav stve nih pro ble ma uzrokovanih ekstremno visokim temperaturama. Naravno, mi se vi{e baziramo na slu~ajeve te{kih hroni~nih bolesnika ~ije se op{te stanje vidno pogor{a.

• Unutra{nja adaptacija JU Zavoda za hitnu medicinsku pomo} KS-a jo{ traje. U kojoj su fazi radovi i kada mo`emo o~ekivati renovirane ambulante i ~ekaonice? Kakva je situacija sa instrumentima i priborom? Da li }e biti nekih novih nabavki u skorije vrijeme? - Trenutno je u toku prva faza unutra{nje adaptacije JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, a kompletna obnova Zavoda planirana je u tri faze. Sada }emo u prvoj fazi renovirati ~ekaonice, prijemno-trija`ne ambulante, hol ispred Call centra te sam Call centar. Izvr{it }e se i zamjena starih limenih - spu{tenih stropova sa novim gipsanim koji }e izgledati mnogo atraktivnije, a prostoru }e dati potrebnu svjetlost. Tako|er, izvr{it }emo zamje nu do tra ja lih elek tri ~nih rasvjetnih tijela koja }e biti prilago|ena novim stropovima, a bi}e ura|ena i zidna keramika sa savremenim PVC oblogama. Pored bojenja unutra{njih zidova i dijela fasade, izvr{it }e se zamjena dotrajalih linoleuma sa DLW podovima. Ove radove finansira kantonalno Ministarstvo zdravstva sa uva`enim ministrom prim. dr. Zlatkom Vukovi}em na ~elu. [to se ti~e medicinske opreme koju koriste zdravstveni radnici, ista je visokosofisticirana i savremena te nam dobro slu`i za obav ljan je svih ne op ho dnih pretraga kod na{ih pacijenata. Rije~ je o opremi koja se koristi i u Europskoj uniji, kao i procedure u zbrinjavanju `ivotno ugro`enog pacijenta. Tako da mo `e mo re }i da smo do bro

opremljeni i uvje`bani za sve te{ke i hitne slu~ajeve.

Neraskidiv lanac
• Kakva vam je saradnja sa bolnicama i domovima zdravlja? Prema Va{em mi{ljenju, koji su to problemi u zdravstvu na kojima treba raditi? - Mi, ina~e, imamo dobru saradnju sa KUM-om KCU Sarajevo i CUM-om Op}e bolnice “Prim.

stvu, te{ko je izdvojiti goru}e, a kada `elimo govoriti o njima, ne mo`emo a da ne pogledamo stanje u cijelom okru`enju. Tu naravno mislim na promjene koje se moraju desiti u ostalim dru{tvenim oblastima da bi se stvorili svi neophodni preduvjeti za dobru i kvalitetnu reformu u zdravstvu koja je neminovnost. Pokazalo se u Europskoj uniji da su reforme u zdravstvu bile

Nekima ne smeta?!
• Da li su opasnije zdravstvene tegobe koje nastaju tokom visokih temperatura ili one koje nastaju u izrazito niskim temperaturama? - Rijetki su oni koji podnose ekstremno visoke temperature, ali ima i takvih. Svjesna sam da }e mnogi gra|ani po`uriti da se rashlade u, recimo, jednom od gradskih bazena, rijeci, jezeru. Sva ka ko pre po ru ~u je mo ras hla|ivanje, ali nikako onda kad je organizam pretjerano zagrijan, jer mo`e do}i do {oka koji u krajnjem slu~aju, mo`e izazvati stanje kome, pa i smrt. Ovo bi naro~io trebali izbjegavati oni koji imaju bilo kakvu sr~anu manu. Ekstremno visoke temperature kao i ekstremno niske mogu izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje gra|ana bez obzira na `ivotnu dob i spol, tako da ih ljubazno molimo da se pridr`avaju preporuka koje im upu}uju doktori.

dr. Abdulah Naka{“ jer svi zajedno ~inimo neraskidiv lanac i samo kroz zajedni~ku saradnju mo`emo lak{e, ali i mnogo kvalitetnije zbrinjavati hitne medicinske slu~ajeve. [to se ti~e domova zdravlja, i tu je saradnja zadovoljavaju}a, s tim {to nam sada, za vrijeme godi{njih odmora, kada je dosta lije~nika op{te medicine odsutno, domovi zdravlja ~esto {alju pacijente sa tegobama koje ne zahtijevaju hitnu intervenciju, pa mo`emo re}i da imamo posla vi{e nego ina~e. [to se ti~e problema u zdrav-

vrlo radikalne i samo kao takve mogu dati pozitivne rezultate. • Svjedoci smo ekstremno visokih temperatura na na{im prostorima. U pore|enju sa pro {lim go di na ma, da li je ova bila udarna po broju hitnih intervencija? Da li Vam je neki slu~aj ostao posebno te`ak i opasan, a nastao je usljed pomenutih temperatura? - Da, situacija je zaista alarmantna. Ljudi bukvalno padaju na ulicama, ostaju bez kisika, a

SVIMA ISTO Ljudi bukvalno padaju na ulicama, ostaju bez kisika, a ~esta su i trovanja. Izrazito visoke temperature jednako te{ko podnose i stariji i mla|i

meteorolozi nam donose radosnu vijest da }e danas do}i do laganog pada temperatura. [to se ti~e intervencija, ta~no je da je broj pacijenata u Zavodu u ovom periodu znatno pove}an. Me|utim, ~injenica jeste da na

TAKORE]I... KA[IKARE
U pro la zu izme|u Spor tske dvorane i Osnovne {kole “Jova Jovanovi} Zmaj” u trebinjskom naselju Bregovi prona|eno je {est ne ek splo di ra nih ru ~nih bombi ka{ikara. U trebinjskom Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove za Srnu je re~eno da su bombe na{li komunalci dok su ~istili otpad u ovom dijelu grada. U Centru javne bezbjednosti Trebinje potvr|eno je da je obavljen uvi|aj i da su eksplozivna sredstva bezbjedno uklonili pripadnici Civilne za{tite.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Vatra u HN@-u

[eststo hiljada KM za pomo} izbjeglicama
Adil Osmanovi}, federalni ministar za izbjegla i raseljena lica, i na~elnici op{tina Doboj, Der venta i Tesli} Obren Petrovi}, Milorad Simi} i Savo Kasapovi} u Doboju su potpisali okvirni sporazum za obnovu infrastrukture u povratni~kim mjestima u ovim op{tinama. Op{tina Tesli} je po raspisanom javnom pozivu federalnog Ministarstva za izbjegla i raseljena lica za infrastrukturne projekte u povratni~kim mjestima kandidirala deset, Doboj pet, a Der venta tri projekta. Za projekte koje bude implementiralo ovo ministarstvo u visini od 51 posto vrijednosti, javni poziv za izvo|enje radova }e raspisati upravo Ministarstvo i obrnuto, za projekte u koje op{tine budu ulagale 51 posto vrijednosti, one }e provesti proceduru javnih nabavki. - Ukupna vrijednost sredstava koja }e federalno Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica izdvojiti kre}e se od {eststo do sedamsto hiljada maraka, {to ovisi od javnih nabavki, kazao je resorni ministar Adil Osmanovi}. M. B.

Po`ari bjesne kod Konjica i Mostara

RS zatra`io helikoptere
Uprava Civilne za{tite Republi ke Srpske za tra `i la je od Ope ra ti vno-ko mu ni ka cij skog cen tra 112 Mi nis tar stva bez bjednosti BiH anga`man helikoptera Oru`anih snaga BiH i 15 vojnika sa naprtnja~ama i terenskim vozilom radi ga{enja po`ara koji je zahvatio 300 hektara borove {ume na podru~ju Borogovo u op{tini [ekovi}i. Dragan [tark iz Republi~ke uprave Civilne za{tite rekao je za Srnu da se u ovom trenutku ne mo`e re}i kada }e helikopter, vojnici i terensko vozilo Oru`anih snaga BiH biti anga`ovani za pomo} u ga {e nju po `a ra na po dru ~ju op{tine [ekovi}i. Iz Republi~ke uprave Civilne za{tite ranije je saop{teno da je na ga{enju po`ara u op{tini [ekovi}i anga`ovano 40 ljudi.

Vatra ne prijeti ljudskim `ivotima

Po`ar koji gori u predjelu sela Kuti kod Bijelog polja jo{ nije stavljen pod kontrolu, a ista je situacija i s po`arom izme|u Gornje i Donje Grabovice
U Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji ju~er su po`arima najugro`enija bila podru~ja sjeverno od Mostara i u op}ini Konjic, no vatra nigdje nije prijetila ljudskim `ivotima niti naseljima, rekao je za Oslobo|enje Pero Pavlovi}, glasnogovornik Civilne za{tite Hercegova~ko-neretvanske `upanije. nom podru~ju. Samom terenu je jako te{ko pristupiti i te je po`are mogu}e gasiti samo iz zraka. Zbog toga smo uputili zahtjeve za potporu helikoptera Oru `a nih sna ga BiH. Me|utim, jo{ nismo dobili povratnu informaciju o tomu kaimali dva aktivna po`ara i to u Spiljanima i Du`anima. Tamo je intervenirao i helikopter Oru`anih snaga BiH i to sa po {est preleta na svakom od spomenutih po`ari{ta. Gusti dim je ote`avao rad helikoptera i kvalitetno obavljanje tog posla. Iz op}inske Cidaljnju pomo} helikoptera sve dok se vatra potpuno ne ugasi, izjavio je ju~er Pavlovi}.

Jug pod kontrolom
U ju`nom dijelu HN@-a situacija je ju~er bila znatno bolja nego prethodnih dana. Pavlovi} je rekao kako su po`ari ju`no od Mostara tijekom ju~era{njeg dana stavljeni pod kontrolu. - Po`ari koje smo prethodnih dana imali u ju`nom dijelu Mostara stavljenu su pod kontrolu. Rije~ je o po`arima na podru~ju Ja se ni ce i oni ma u se li ma izme|u Mostara i ^itluka. [to se ti~e ju`nog dijela HN@-a, odnosno op}ina ^apljina, Stolac, ^itluk i Neum, situacija je zadovljavaju}a. Imali smo manjih po`ara u tim op}inama, no svi su lokalizirani, rekao je Pavlovi}.
Jurica GUDELJ

BiH u zaostatku
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} izjavio je da je BiH u ogromnom zaostatku u ispunjavanju uslova i standarda EU za izvoz prehrambenih proizvoda, te izrazio o~ekivanje da }e sve prepreke u tom smislu biti otklonjene do 1. januara naredne godine. [arovi} se ju~er u Kozarskoj Dubici sastao sa rukovodstvom preduze}a Mlijekoprodukt iz te op{tine, predstavnicima mljekare Megle iz Biha}a i na~elnikom Op{tine Kozarska Dubica Ninom Jauzom s ciljem razmatranja do sada u~injenih mjera u ispunjavanju kriterija za izvoz proizvoda u EU.

Minirano podru~je
- U sjevernom dijelu @upanije, sjeverno od Mostara, odnosno izme|u Mostara i Jablanice, te u Konjicu imamo nekoliko aktivnih po`ara. Po`ar koji gori u predjelu sela Kuti kod Bijelog polja jo{ nije stavljen pod kontrolu, a ista je situacija i s po`arom izme|u Gornje i Do nje Gra bo vi ce. I na je dnom i na drugom po`ari{tu sumnjamo da se radi o minira-

POMO] VOJSKE U op}ini Konjic jutros smo imali dva aktivna po`ara i to u Spiljanima i Du`anima. Tamo je intervenirao i helikopter Oru`anih snaga BiH
da }e i ho}e li uop}e taj zahtjev biti uva`en, rekao je Pavlovi}. I u Konjicu su ju~er bjesnila dva po`ara u mjestima Spiljani i Du`ani. Pavlovi} je rekao kako je u ga{enju tih po`ara sudjelovao i helikopter Oru`anih snaga BiH. - U op}ini Konjic jutros smo vilne za{tite Konjica uputili su zahtjev za intenzivniju nazo~nost helikoptera na ovom podru~ju jer postoji mogu}nost da se ovi po`ari ponovno aktiviraju. Budu}i je rije~, tako|er, o iznimno nepristupa~nom podru~ju, Civilna za{tita Konjica i ta mo {nji va tro gas ci o~e ku ju

Dvosatni protest upozorenja

Kova~: Neprihvatljiva ideja o distriktu
Na~elnik Op{tine Isto~na Ilid`a Predrag Kova~ poru~io je ju~er da je distrikt Sarajevo nemogu}a varijanta, jer je ideja o takvom ure|enju apsolutno neprihvatljiva stanovnicima Isto~nog Sarajeva. On je na konferenciji za novinare u Isto~nom Sarajevo rekao da pri~u o distriktu Sarajevo uvijek pred lokalne izbore pote`u partije iz Federacije BiH, isti~u}i neophodnost preure|enja BiH. “Najve}i broj gra|ana Isto~nog Sarajeva su stanovnici prijeratnog Sarajeva, koji bi, da su imali ikakve uslove da ostanu da `ive u federalnom Sarajevu, to i u~inili. Me|utim, ljudi su iza{li iz federalnog Sarajeva, veoma ~esto u bescijenje prodali imovinu i grade svoj grad, koji se zove Isto~no Sarjevo i koji je u Republici Srpskoj, gdje se osje}aju bezbjedno i `ele da `ive”, rekao je Kova~.

Radnici Pretisa nastavljaju da rade
Nakon dvosatnog protesta upozorenja i razgovora s predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radnici nekada{njeg vogo{}anskog giganta Pretisa vratili su se ju~er u ovu fabriku kako bi nastavili da rade, kazao je za Oslobo|enje predsjednik Sindikata radnika ovog preduze}a Ibrahim Hrvat. zakazana za 22. avgust, koji bi ponudio rje{enje za regulisanje socijalnog statusa radnika do prodaje zaliha u Pretisu, istakao je Hrvat, dodav{i da }e, ukoliko do sjednice Vlade ne bude pripremljeno rje{enje o statusu radnika, oni najvjerovatnije svoja prava tra`iti ispred zgrade Vlade FBiH. Problemi radnika Pretisa traju godinama i ju~era{nji protest je samo jedan u nizu u posljednje ~etiri godine. Osim pred zgradom Vlade FBiH, protestovali su i u krugu fabrike. Radnici isti~u da je do{lo krajnje vrijeme da se po~nu rje{avati problemi jer su sa neispla}enih {est pla}a do{li do toga da im se duguje ~ak 18 pla}a. Najgore od svega im je {to osim nov~anih problema ne mogu da rije{e ni svoje zdravstvene probleme, jer im nije
Novi protesti mogu}i krajem avgusta
Foto: A. KAJMOVI]

Isplata toplog obroka
- Pregovori sa savjetnicima premijera FBiH Nermina Nik{i}a zavr{ili su prelaznim rje{enjem kojim je dogovorena isplata dva topla obroka od 350 KM. Isplata jednog trebala bi biti do kraja dana, a narednog u sljede}ih deset dana. Tako|er, dogovoreno je da direktor Pretisa pripremi elaborat za narednu sjednicu Vlade FBiH, koja je

regulisano zdravstveno osiguranje. Osim pla}a radnicima se duguju naknade za 11 toplih obroka i novac za kupovinu {est kupona za javni prevoz. Ogor~eni i, po njihovim rije~ima, od svih zaboravljeni radnici Pretisa, preduze}a namjenske industrije na ~ije je kapije u Vogo{}i prije rata ulazilo 12.000 radnika, nadaju se da }e federalne vlasti uvidjeti s kakvim neda}ama se sre}u i na}i rje{enje za njihove probleme koji su ih doveli na prosja~ki {tap. Najminimalniji zahtjevi radnika nekada{njeg giganta su trenuta~na

isplata dva prosje~na minimalna dohotka, garancije da }e naredna pla}a biti 30 dana od isplate dohodaka te da }e se isplata narednih nastaviti u kontinuitetu.

Prodaja zaliha
Tako|er tra`e da zaostale pla}e dobiju prodajom zaliha koje firma ima. Radnici tra`e i rje{avanje zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da je u ovoj firmi 99 posto biv{ih pripadnika Armije RBiH, a nijedan od njih ne mo`e oti}i na ljekarski pregled.
L. RIZVANOVI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Dodik danas s Nikoli}em u Beogradu
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vjeruje da }e danas sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikoli}em u Beogradu imati dobar sastanak o me|usobnoj saradnji i otvorenim pitanjima izme|u RS-a i Srbije, te o aktiviranju rada Vije}e za implementaciju Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije, javila je Fena. Na prvom zvani~nom sastanku dvojice predsjednika razgovarat }e se, kako je rekao, o saradnji zakonodavnih i izvr{nih organa vlasti RS-a i Srbije po raznim pitanjima. “Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama RS-a i Srbije je aktivan, legitiman, u tom pogledu postoje jasni okviri u na{em pona{anju. Nema nijednog razloga da se ne nastoji da odnosi ne budu dobri i jo{ bolji”, rekao je Dodik.

Repriza pro{lih izbora

IZBORI U TUZLANSKOM KANTONU

SDA - SDP: Bitka za na~elnike
ku Nusretu Heli}u (SDP) ove godine suprotstaviti Hazima Vikala, dugogodi{nji kadar SDA i biv{eg premijera TK-a. Podsjetimo, Heli} je 2008. osvojio 14.800 glasova, dok je drugi sa 8.100 glasova bio Muhamed Ibrahimovi} (SDA), aktuelni ministar odbrane BiH. SDP je tada osvojio 12 vije}ni~kih mjesta, a SDA dva mjesta manje. (SDP), ko ji je 2008. osvo jio 15.900 glasova, dok je drugi bio Halid ^oki} (SDA) sa tek 4.800 glasova. Dosta zanimljivije }e biti u Op}inskom vije}u, jer je prije ~etiri godine SDP osvojio osam mjesta, a SDA jedno manje. SDA je ove godine za na~elnika @ivinica kandidovala Asima Alji}a, nedavno smijenjenog ministra za bora~ka pitanja TK-a. pobjeda aktuelnog na~elnika D`evada Mujki}a (SDA). On je prije ~etiri godine pobijedio SDP-ovog kandidata sa 8.000 glasova razlike, dok je SDA tada osvojila 15 vije}ni~kih mjesta, a ostale stranke ukupno 14. Zanimljivo }e biti i u Kalesiji, gdje }e se, ba{ kao i prije ~etiri godine, voditi bitka izme|u aktuelnog na~elnika Rasima Omerovi}a (SDA) i D`evada Had`i}a (SDP). Omerovi} je 2008. Had`i}a pobijedio sa 1.000 glasova razlike, dok je SDA u Op}inskom vije}u osvojila 10 mjesta, tek jedno vi{e od SDP-a.

O~ekuje se da }e kandidati SDA pobijediti u devet op}ina, SDP-ovi u tri, te kandidat Stranke za BiH u jednoj op}ini
Borba za pozicije na~elnika i vije}ni~ka mjesta u op}inama na podru~ju Tuzlanskog kantona, na lokalnim izborima 7. oktobra ove godine, vodit }e se uglavnom izme|u kandidata Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije. Ba{ kao i prije ~etiri godine, prema nekim procjenama, o~ekuje se da }e na~elnici SDA pobijediti u devet op}ina, SDP-ovi u tri, te kandidat Stranke za BiH u jednoj op}ini. Kada je u pitanju op}ina Tuzla, ni ove godine ne bi trebalo biti iznena|enja. O~ekuje se lagana pobjeda Jasmina Imamovi}a, aktuelnog SDP-ovog na~elnika, koji je 2008. pomeo konkurenciju sa 35.000 glasova. Tada je Salko Bukvarevi} iz SDA, koji je bio na drugom mjestu, osvojio tek 7.600 glasova. SDP je tada osvojio 16 vije}ni~kih mjesta, dok je SDA osvojila 7. Ove godine Imamovi}evi protukandidati su ugledni tuzlanski ljekar Adi Rifatbegovi} (SDA) i nezavisni kandidat Zlatko Berbi}, vlasnik radija Kameleon. Imamovi} bi, prema procjenama, ove godine trebao osvojiti ne{to manje glasova, ali, s obzirom na to da je Tuzla tradicionalno naklonjena SDP-u, njegova pobjeda je, bar za sada, neupitna.

Srebrenica bez vode za pi}e
Zbog dugotrajne su{e, gra|ani Srebrenice su suo~eni s nedostatkom vode za pi}e. Od ju~er su po~ele restrikcije u vodosnabdijevanju iz gradskog vodovoda, a zbog slabog pritiska, mje{tani pojedinih visinskih naselja danima nemaju vode, javila je Fena. “Rijeka Zeleni Jadar je gotovo presu{ila i zalihe vode u na{im ba zenima su svedene na minimum. Prinu|eni smo da uvodimo restrikcije u vodosnabdijevanju. Ako potraje su{a, iscrpit }e se i rezer ve iz ba zena, pa ne}emo biti u prilici da vr{imo snabdijevanje vodom za pi}e”, izjavio je Makso Tegeltija, tehni~ki direktor u Komunalnom preduze}u Polet Srebrenica.

Nezavisni - bez {ansi
U ^eli}u, Sapni, Teo~aku i Doboj-Istoku, kao i prije ~etiri godine, tako|er se o~ekuje pobje da kan di da ta SDA. Za ni mljivo je da je i ove godine kandidat aktuelni i jedini na~elnik Teo~aka Tajib Muminovi} (SDA). Naime, Muminovi} je od 1998. godine, kada je op}ina i zvani~no osnovana, izabran za na~elnika. Tako }e najvjerovatnije ostati i 2012. SDA i SDP mjesto na~elnika ove godine vjerovatno ne}e uzeti u Kladnju, upori{tu Stranke za BiH. Naj ve }e {an se se da ju aktu el nom na ~el ni ku Fu adu Imamovi}u (SBiH). Kada su u pitanju ostale stranke i nezavisni kandidati, ukoliko ne bude ve}ih iznena|enja, te{ko je da u nekoj od 13 op}ina mogu uzeti mjesto na~elnika. Bar za sada, ostale stranke se mogu zadovoljiti sa nekoliko vije}ni~kih mjesta u op}inskim vije}ima. No, manje stranke, bar se posljednjih godina tako pokazalo, uvijek budu prevaga prilikom formiranja ve}ina u op}inskim vije}ima.
Samir KARI]

Jasmin Imamovi}: Neprikosnoven

KLADANJ SDA i SDP mjesto na~elnika ove godine vjerovatno ne}e uzeti u Kladnju, upori{tu Stranke za BiH. Najve}e {anse se daju aktuelnom na~elniku Fuadu Imamovi}u (SBiH)
U Srebreniku }e snage odmjeriti Bajro Im{irovi} (SDA) i Sanel Buljuba{i} (SDP). O~ekuje se lagana pobjeda Im{irovi}a, s obzirom na to da je prije ~etiri godine Osman Suljagi} (SDA) po bi je dio Ale ma Ju su fa gi }a (SDP) sa 7.000 glasova razlike. SDA je osvo ji la 13 mjes ta u Op}inskom vije}u, a SDP sedam. U @ivinicama se ove godine o~ekuje pobjeda aktuelnog na~elnika Hasana Muratovi}a Kada su u pitanju Banovi}i, jedno od najve}ih upori{ta SDA u dr`avi, prema nekim procjenama, pobjedu }e i ove godine odnijeti aktuelni na~elnik Bego Birpari}. Njemu }e se ove godine suprotstaviti Sead Ribi} iz SDP-a, kojeg je pobijedio i prije ~etiri godine sa 5.000 glasova razlike. SDA je 2008. osvojila 15 vije}ni~kih mjesta, a sve ostale stranke sedam. Sli~na je situacija i u Lukavcu, gdje se o~ekuje

\oki}: O~uvanje socijalne stabilnosti
Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske Petar \oki} izjavio je ju~er za Srnu da Vlada vrlo organizovano i transparentno pristupa provo|enju utvr|ene ekonomske politike, s ciljem o~uvanja socijalne stabilnosti i bezbjednosti gra|ana. “U ime resora koji vodim, mogu da garantujem nastavak te pozitivne politike, iako je rije~ o sektoru koji je socijalno najosjetljiviji, jer ~vrsto `elimo da, kao i do sada, ulaganjem maksimalnih napora o~uvamo so ci jal nu sta bil nost i bez bje dnost gra|ana”, potvrdio je \oki}. Prema njegovim rije~ima, ministarstvo na ~ijem se ~elu nalazi obezbijedilo je redovnu isplatu penzija, kao i prinadle`nosti bora~kih kategorija, a nije posustalo ni u vo|enju proaktivne politike podsticaja zapo{ljavanja, {to je prioritet.

Neizvjesno u Gra~anici
Bitka za na~elnika Grada~ca ove godine }e se voditi izme|u Enesa Toki}a (SDA) i Edisa Dervi{agi}a (SDP). Prije ~etiri godine, kandidat SDA Fadil Im{irovi} je u utrci za na~elnika sa 500 glasova razlike pobijedio Ferhata Mustafi}a (SDP). Tada je SDA osvojila devet, a SDP {est vije}ni~kih mjesta. Zanimljivo }e ove godine biti u Gra~anici. Naime, SDA }e aktuelnom na~elni-

8

OGLASI
POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.1.2012 - 30.6.2012. godine

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo Sarajevska berza-burza d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta \oke Mazali}a 4/I, Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: 033 251 462, 033 559 460, contact@sase.ba, www.sase.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik Zijad Bleki} ^lanovi: Ivanka Gali}, D`emaludin Peljto, Esmir Krni}, Goran Kahved`i} - ~lanovi uprave Direktor dr. Tarik Kurbegovi} Izvr{ni direktor sektora trgovine i nadzora Almir Mirica Sekretar Edin [e}erovi} II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 6.174 po nominalnoj cijeni od 320,00 KM nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papiradionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 2.270.088 c) Teku}a sredstva 436.462 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 2.706.550 PASIVA a) Kapital 2.421.042 b) Upisani osnovni kapital 1.975.680 c) Dugoro~ne obaveze 24.334 d) Kratkoro~ne obaveze 261.174 e) Ukupno pasiva 2.706.550 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 338.656 b) Rashodi 435.229 c) Dobit/gubitak prije poreza 96.573 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 96.573 Dr. Tarik Kurbegovi} direktor

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

Na osnovu ~lana 24, a u vezi sa ~l. 74.a Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine TK", br. 12/10 i 1/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAV N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona 4 / 311 01. [ef kabineta .................................................................................................................................... - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Analiti~ar - stru~ni saradnik ........................................................................................................... - 1 (jedan) izvr{ilac 03. Poslovi pristupa informacijama - stru~ni saradnik .......................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 02: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet, ekonomski fakultet ili tehni~ki fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 03: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet, fakultet politi~kih nauka, filozofski fakultet ili drugi fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH, koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon ste~ene visoke stru~ne spreme, 3. kandidati koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme, koji podnose prijave na pozicije stru~nog saradnika (poz. 02. i 03), du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika i - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. POMO]NIK DIREKTORA Ferid Kulovac

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2012. GODINU
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD SARAJEVO - adresa sjedi{ta D`eneti}a ~ikma br. 2, 71000 Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; Tel: 033 564 100; fax: 033 564 101; www.ziraatbosnia.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Hüseyin Aydin, Oğuz Kayhan, Salim Alkan, Süleyman Türetken, Metin Özdemir - ~lanovi uprave Ali Riza Akbaş, Indira Pa{i}, Ozcan Asanoglu II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 6000 dionica, nominalna cijena nominalna vrijednost jedne dionice 10.000,00 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papiraT.C. ZIRAAT BANKASI A.S. ANKARA, 68% dionica dionica emitenta s pravom glasa ZIRAAT BANK INTERNATIONAL FRANKFURT, 32% dionica III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 7.104.038 c) Teku}a sredstva 160.365.451 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 167.469.489 PASIVA a) Kapital 70.716.221 b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze 47.959.332 d) Kratkoro~ne obaveze 48.793.936 e) Ukupno pasiva 167.469.489 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 10.575.184 b) Rashodi 9.950.133 c) Dobit/gubitak prije poreza 620.931 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 625.051 I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INA GORA@DE JU O[ "FAHRUDIN FAHRO BA[^ELIJA" GORA@DE - [kolski odbor Na osnovu ~lanova 76. i 88. Zakona o osnovnoj {koli ("Sl. novine BPK-a Gora`de" broj: 5/04 i 6/09) i ~lana 86. Pravila {kole, te obavijesti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gora`de, broj: 10-38-2456-5/12, te Odluke [kolskog odbora Javne ustanove Osnovne {kole "Fahrudin Fahro Ba{~elija" Gora`de, broj: 01-12-568/12, [kolski odbor raspisuje

Pored op{tih uslova kandidat treba da ispunjava i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijave na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - Diplomu ili uvjerenje o stru~noj spremi; - Izvod iz mati ~ne knji ge ro|enih (ne stari ji od 6 mjeseci); - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak; - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - Potvrdu o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi, profili koji se tra`i konkursom i NP i P; - Potvrdu o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom (kopija radne knji`ice); - Potvrda o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Prijem kandidata }e se vr{iti u skladu sa Kriterijima bodovanja kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja BPK-a Gora`de (Sl. novine BPK-a broj: 5/10) i Kriterija o izmjenama i dopunama kriterija o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja BPK-a Gora`de (Sl. novine BPK-a br. 16/10). Intervju sa kandidatima bit }e obavljen u prostorijama {kole 22.8.2012. godine u 10 sati. Kandidat koji bude primljen du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje. Prijave kandidata sa kra}om biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti na adresu: JU O[ "Fahrudin Fahro Ba{~elija" Gora`de, Omladinska br. 1. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2012/13. godinu odre|eno radno vrijeme do 30.6.2013. godine 1. Nastavnik engleskog jezika 1 izvr{ilac 10 ~asova sedmi~no 2. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac puna norma (12 ~asova u O[ "Fahrudin Fahro Ba{~elija" i 8 ~asova u O[ "Husein ef. \ozo" Gora`de) 3. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac 8 ~asova sedmi~no 4. Nastavnik informatike 1 izvr{ilac 7 ~asova sedmi~no Odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 30.6.2013. godine - Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac puna norma Odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 30.6.2013. godine - Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac puna norma

Direktor Banke Ali Riza AKBAŞ

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OGLASI

9

TRE]A OSNOVNA [KOLA BUGOJNO Na osnovu ~l. 57. Zakona o osnovnoj {koli SBK, Upravni odbor Tre}e osnovne {kole Bugojno, na sjednici odr`anoj 23. 7. 2012. god., raspisuje
U skladu sa ~lanom 4. stav Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

K O prijem uKdniU R S N ra odnos za
1. Nastavnik muzi~ke kulture 8 sati sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 31. 8. 2013. godine. Uslovi i potrebni dokumenti: 1. Diploma VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu 2. Rodni list 3. Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od 6 mjeseci) 4. Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK 5. Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu 6. Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) 7. Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija 8. Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju nakon diplomiranja 9. Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice 10. Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lana njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor, koji je obavezan, 17. 8. 2012. god. (petak), sa po~etkom u 10 sati, koji provodi Konkursna komisija sastavljena od tri ~lana. Prijave dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: Jakli} V/2, Bugojno. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4, kao i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje. Konkurs otaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidatu koji bude primljen u radni odnos pripadaju}a neto pla}a }e se obra~unavati u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja SBK. UPRAVNI ODBOR

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 01.01.-30.06.2012.godine
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO PBS DD SARAJEVO - adresa sjedi{ta Alipa{ina br.6, Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; Tel: 033/277-700, Fax: 226-619, E-mail: info@bpbs.ba Web: www.pbs.ba - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora Predsjednik: Esmir Krni} ^lanovi: Nusret ^au{evi}, Mujo Durakovi}, Sead Grada{~evi}, Adem Abdi} - ~lanovi uprave Azemina Golo, Direktor Banke; Nedim Lulo, izvr{ni direktor za poslovanje sa stanovni{tvom; Vahida Humo, izvr{ni direktor za poslovanje sa pravnim licima i sredstvima; D`enita Kulovac, izvr{ni direktor za finansije, operacije i IT II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 319.198 dionica nominalne vrijednosti 100,00 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo, dionica emitenta s pravom glasa Unis fagas doo Sarajevo, Bor banka dd Sarajevo, Yildizar insaat ve ticaret anonim sirketi Ankara, ^au{evi} Nusret Sarajevo, Unigradnja dd Sarajevo. -. vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i Nusret ^au{evi} 6,61%, Mujo Durakovi} 1,14%, postotak vlasni{tva Sead Grada{~evi} 0,96%. III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 24.186.367 c) Teku}a sredstva 190.248.389 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 214.434.756 PASIVA a) Kapital 41.461.024 b) Upisani osnovni kapital 31.919.800 c) Dugoro~ne obaveze 83.184.558 d) Kratkoro~ne obaveze 89.789.184 e) Ukupno pasiva (a+c+d) 214.434.756 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 9.664.486 b) Rashodi 9.270.586 c) Dobit/gubitak prije poreza 393.900 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 393.900 DIREKTOR BANKE Azemina Golo

10

KOMENTARI

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Danas, veli turski ambasador Ozugergin prije negoli }e oti}i na Sinjsku alku, moramo slaviti udaljenost koju smo pro{li od trenutka kada su se ljudi me|usobno ubijali do trenutka kada sura|uju. Mudro zbori njegova ekselencija Ozugergin! Ali, lako je njemu; sablje koje su Hrvati i Turci potezali jedni na druge, davno je hr|a pojela. Dok je ovovremeno oru`je kojim se ovdje donedavno (bratska) krvca lila i dalje na sigurnom. A i vojskovo|e se, hvala na pitanju, dobro dr`e

Tur~in u Sinju, Srbin u Kninu! Opet?! ^ N B V
ak dva, vi{e-manje, visoka gosta proteklog su vikenda razgalila Ivu Josipovi}a; Sinjsku alku, kojom se obilje`ava pobjeda nad Turskom 1715. pohodio je turski veleposlanik Burak Ozugergin, a u Kninu, gdje se slavio Dan pobjede (nad srpskim agresorom) uprizorio se jedan od ~elnika srpske zajednice, ali i jedan od vo|a pobunjenih Srba iz ‘91. Veljko D`akula. Tur~in u Sinju - bio je to, nedvojbeno, pogodak u sridu hrvatskog predsjednika; Ozugergin je izazvao golemu pozornost, gotovo je ukrao Alku ovogodi{njem alkarskom slavodobitniku Alenu Filipovi}u Gr~i}u. Srbin u Kninu (?!), eh, tu je ve} bilo golemog pripetavanja. Neke su braniteljske udruge, primjerice, tra`ile da se tim povodom hrvatska zastava na Kninskoj tvr|avi spusti na pola koplja. S druge, pak, strane, analiti~ari, tzv. proeuropske orijentacije - pa, dakle, i vrlo bliski proeuropskom, a i socijal de mo krat skom (svom) predsjedniku, egzaltirano su tvrdili kako je dolazak toga srpskoga balvana{a, koji je uhi}en ‘95. kada je Hrvatska vojska u akciji Blijesak oslobodila Pakrac, najzna~ajniji simboli~ni napredak u hrvatskosrpskim odnosima koji napokon otvara prostor za trajno pomirenje. Istina, ova, u biti, parafraza svega onoga {to je Josipovi} izgovorio sondiraju}i D`akulin dolazak na proslavu Oluje, ispisana je uo~i toga povijesnog ~ina. Ve}, me|utim, u nedjelju bilo je jasno kako je {ef hrvatske dr`ave po`urio. a kninskom Trgu Ante Star~evi}a Josipovi}eva su po{tenog Srbina, naime, ~uvale jake policijske snage, {to ga je vjerojatno dodatno okura`ilo, te je priznavanje legitimnosti oslobodila~ke akcije hrvatskih vojno-redarstvenih snaga odgodio za drugu prigodu. Kada, veli, budu priznate i druge `rtve i ~im - i one - dobiju isti pijetet. [to se isprike ti~e, kninski je gost, iz policijskog obru~a, poru~io kako se ve} ispri~ao onaj koji je i trebao - Milan Babi}, uz imenjaka Marti}a, vo|a kninske balvan-revolucije. Pa, dr`i, nema potrebe za novim isprikama. Na koncu, nikomu, zapravo, nije bilo jasno za{to se D`akula vratio na mjesto zlo~ina. Dani poslije pokazali su, me|utim, kako Josipovi} nije D`akulu izvukao iz {e{ira - tek tako. Ova je sumnja opravdana, zna li se kako je lider SDSSa Milorad Pupovac odbio, neizravan dodu{e, poziv hrvatskog predsjednika da svojom nazo~no{}u uveli~a Dan domovinske zahvalnosti. [to je, u biti, D`akulinom kninskom doma}inu dobro do{lo. Kao neskrivenom pretendentu na regionalno liderstvo, Josipovi}u, a osobito njegovim briselskim politi~kim mentorima, od iznimnog su zna~aja odnosi s Beogradom. Pupovac je, vidjeli smo nedavno, igrao na pogre{nog kandidata, Borisa Tadi}a. (Koji je, istina, bio i Josipovi}ev intimus). Nije mu pritom smetalo ni to {to je, ba{ nekako ovih dana svake godine, njegov drug beogradski kriminalizirao Oluju. A i to {to je Hrvatska slavi. ez beogradske odstupni ce, Pu po vac u ovim (hrvatskim) danima ponosa i slave (vi{e) ne citira Tadi}a, ve}, onako diplomatski, poru~uje kako je Vukovar, a ne Knin, mjesto otkud bi se trebale slati ovakve simboli~ne poruke. O ~emu }e, navje{}uje, legitimni predstavnici Srba razgovarati s Josipovi}em. Nema, me|utim, taj razgovor naro~ita smisla. Tadi} je ve} pohodio Vukovar, u kojem, ina~e, stoluje ratni ravnatelj Vukovarske bolnice i aktualni predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirovi}, pa je ta simbolika koju Pupovac priziva - potro{ena. Simbolike, (i)pak, ima u tomu {to je Tomislav Nikoli} na svoju inauguraciju zvao D`akulu, a ne Pupovca. Slijedom ~ega nije naro~ito te{ko zaklju~iti kako je ba{ to kandidiralo Josipovi}eva kninskoga

gosta da ove godine proslavi (?) Oluju usred Knina. Hrvatski analiti~ari zdesna, koji, kad se sjete nedjeljne kninske slike, jo{ ne mogu vjerovati svojim o~ima, dr`e kako vojvoda Nikoli} u Hrvatskoj tra`i svoga igra~a za utakmicu koja mu predstoji sa slu`benim Zagrebom. Sude}i po tomu kako je hrvatski predsjednik proteklih dana (re)afirmirao D`akulu, vojvodinog ratnog druga sa slavonskog rati{ta, nema dvojbe kako }e Nikoli} od Tadi}a naslijediti golemu Josipovi}evu kooperativnost. Kada bi se `elio braniti od udara zdesna, Josipovi} bi mogao kazati da je D`akulu, Tu|man ionako davno abolirao... ratimo se, na kraju, proslavi Oluje, pa onda i turskome veleposlaniku koji je, na opasku jednoga zagreba~kog novinara kako je uvijek nespretno slaviti ratove, kazao kako danas moramo slaviti udaljenost koju smo pro{li od trenutka kada su se ljudi me|usobno ubijali do trenutka kada sura|uju. Mudro zbori njegova ekselencija Ozugergin! Ali, lako je njemu; sablje koje su Hrvati i Turci potezali jedni na druge, davno je hr|a pojela. Dok je ovovremeno oru`je kojim se ovdje donedavno (bratska) krvca lila i dalje na sigurnom. A i vojskovo|e se, hvala na pitanju, dobro dr`e!

REAGIRANJE

FOKUS

U OBJEKTIVU

Pismo Izetbegovi}u
“Odlazak u opoziciju nije tragedija”; Oslobo|enje, 7. august/kolovoz 2012. godine
Gospodinu Bakiru Izetbegovi}u U go vo ru {to ste ga odr`ali u Tuzli rekli ste: “Jer ko }e ostati u toj vlasti: osta}e sljedbenici Josipa Broza, sljedbenici Franje Tu|mana i sljedbenici Karad`i}a” Stavljati u . isti red - i posredno izjedna~avati - sljedbenike Tita i Franje Tu|mana je grubo falsifikovanje istine, a stavljati u isti red sljedbenike Tita i ratnog zlikovca Radovana Karad`i}a je zaista monstruozno podmetanje i neistina. Istinski sljedbenici Tita niti su u~estvovali, niti u~estvuju u ovakvoj vlasti koja je li{ila ljude svega {to je bilo dobro u Titovo vrijeme, ne brane}i naravno ono {to nije bilo dobro. Oni pogotovo danas ne mogu u~estvovati u onome ~emu smjera ova svjesno izazvana kriza i blokada sistema, kakav god da je. Nije su{tina da li }e neka stranka biti u vlasti ili opoziciji - ciljevi udara su {iri, dalekose`ni i sudbinski za Bosnu i Hercegovinu opasniji. I koga to Vi svrstavate u sljedbenike? Ja go vo rim o is tin skim sljedbenicima Tita, a ne o staljinistima, konvertitima, presvlaka~ima, vlastoljupcima i iznad svega nacionalistima i {ovenima svih boja.
Raif DIZDAREVI]

Gori Nacionalni park Garahonaj
Po`ari koji ve} nekoliko dana bukte na {panskim Kanarskim otocima uni{tili su vi{e od 4.000 hektara zemlji{ta, od ~ega dio pripada nacionalnom parku koji je na listi svjetske ba{tine Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih naroda (UNESCO). Na-

cionalni park Garahonaj na otoku La Gomera predstavlja dom za stotine biljnih vrsta, od kojih su mnoge prisutne samo na ovom otoku u Atlantskom okeanu. Lokalne vlasti sumnjaju da je namjerno podmetnut. Evakuisano je 600 stanovnika. - Situacija se komplicira, jer se vatra pro{irila i na zone nedaleko od naselja, rekao je lokalni zvani~nik Paulino Rivero.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

11

VRIJEME GODI[NJIH ODMORA Pove}an broj kra|a i provala u stanove

Prilika ~ini lopova, za{titite se sami
U prvih {est mjeseci na podru~ju KS-a prijavljeno 790 krivi~nih djela te{ke kra|e Provalnici ljeti rade punom parom Osigurajte se sami dok ste na odmoru
Za vrijeme godi{njih odmora, kada ve}ina gra|ana ne boravi u svojim domovima, mnogi ni ne razmi{ljaju o tome da mogu postati `rtve nemilosrdnih lopova, koji najvi{e rade upravo u ljetnom periodu. Stoga mnoge vlasnike stanova i ku}a nakon povratka sa kra}eg putovanja ili du`eg godi{njeg odmora, iznenadi nimalo lijep prizor: provaljena ulazna vrata, polupani prozori, otvorene prazne ladice i ispremetane stvari u cijeloj ku}i. Naj~e{}e nedostaju nakit, plazma TV, DVD oprema te laptop ili kompjuter.

Univerzitet nije avazovina
Op}inski odbor SDA Zenica ju~er je optu`io novu parlamentarnu ve}inu u ovom kantonu da svim sredstvima i silama poku{ava preuzeti kontrolu nad Univerzitetom u Zenici, kr{e}i pri tome njegovu zakonom garantiranu autonomiju, javila je Fena. “Kada smo vidjeli da SBB pru`a pipke prema Univerzitetu u Zenici s ciljem sje~e kadrova i upliva u njihovu nau~nu autonomiju, jasno smo rekli da ova visoko{kolska ustanova od posebnog dru{tvenog interesa nije ni~ija avazovina i da se ovaj politi~ki eksproprijator prema njoj odnosi kao prema postkoalicionom plijenu. S druge strane, SDP grozni~avo `eli povratiti izgubljeno povjerenje svojih bira~a tako {to }e prijetnjama medijima, po oprobanom cekaovskom receptu, natjerati novinare da pi{u zatvorenih o~iju”, stoji, uz ostalo, u saop}enju OO SDA Zenica.

Uskratiti informacije
Statisti~ki podaci govore da je ukupan broj zabilje`enih krivi~nih djela te{ke kra|e u stanovima i ku}ama u Kantonu Sarajevo u 2011. iznosio 1.403, a u prvih {est mjeseci ove godine prijavljeno je 790 provala. - To zna~i da su krivi~na djela u prvih {est mjeseci 2012. smanjena za 13,6 posto u odnosu na isti period pro{le godine. Preciznije, imali smo evidentirana 482 krivi~na djela, a to je za 308 kri vi ~nih dje la ma nje u odnosu na isti period pro{le godine, ka`e za Oslobo|enje portparol MUP-a KS-a Irfan Nefi}. Kako isti~e, potrebno je da se gra|ani na vrijeme za{tite sami, te da naro~ito izbjegavaju govoriti u javnosti kada putuju i koliko }e se zadr`ati. - Dru{tvene mre`e poput Facebooka i javno objavljivanje informacija, ~esto su velika prednost za provalnike. Korisnici tih mre`a ~esto pi{u kada i gdje putuju. Od ove prakse bi se trebali suzdr`avati, a svakako se dodatno osigurati mehani~kom i te hni ~kom za {ti tom po put protuprovalnih vrata, postavljanja `eljeznih {ipki na prozore, ukoliko stanuju na ni`im spratovima, a ukoliko `ive u ku}ama, postaviti ogradu koja }e ote`ati pristup u dvori{te, savjetuje Nefi}.

Posmrtni ostaci Kiprana u Sarajevu
Irfan Nefi}: Bitan je i dobar kom{ija Lopovi odnose nakit, plazma TV, laptop ili kompjuter

Kipar je Me|unarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP) sa sjedi{tem u Sarajevu dostavio 281 uzorak posmrtnih ostataka nestalih osoba, a testiranje tih uzorka u DNK laboratoriju je u toku i prvi krug DNK profiliranja bi trebao biti kompletiran za oko tri mjeseca, izjavio je za Fenu glasnogovornik ICMP-a Jasmin Agovi}. ICMP je zapo~eo saradnju s Kiparskom komisijom za nestale osobe (CMP) u okviru koje vr{i testiranje DNK u korist CMP-ovog identifikacijskog programa. Me|unarodna komisija }e izvr{iti podudaranje DNK ljudskih ostataka i uzoraka ~lanova porodica, a rezultati }e biti dostavljeni CMP-u u skladu s me|unarodno akreditovanim pravilima.

Kampanja CJB-a Isto~no Sarajevo
Danka Te{i}, por tparol CJB-a Isto~no Sarajevo, apelovala je na gra|ane da za{tite imovinu, pogotovo u vrijeme godi{njih odmora, jer se upravo tada naj~e{}e de{avaju provale u stanove i ku}e. Na podru~ju Isto~nog Sarajeva provedena je kampanja Ne dopustite lopovu da ljetuje u va{em domu, koju tokom jula i augusta organizuje MUP RS-a. Ona je istakla da je u proteklom periodu na podru~ju Centra evidentirano nekoliko sporadi~nih slu~ajeva kra|a i te{kih kra|a, te pozvala gra|ane da na besplatan i anoniman policijski broj 122 prijave policiji uo~ene kriminalne aktivnosti. “Gra|ani se ovom kampanjom pozivaju da sara|uju sa policijom, jer bez saradnje gra|ana nema ni efikasne policije”, naglasila je Te{i}eva.

Odbaciti `albu
Provalnici naj~e{}e koriste {rafcigere i pajsere

Kazne {est mjeseci do osam godina
Provalnici naj~e{}e rade sami ili u parovima, a rje|e operi{e vi{e osoba. Iz MUP-a apeluju na gra|ane da uvijek zaklju~avaju ulazna i balkonska vrata, zatvaraju prozore bez obzira na to koliko dugo }e biti odsutni. Tako|er, preporu~uje se ostavljanje novca ili nakita na sigurnom mjestu, poput trezora ili kod osobe od povjerenja.

Lopovi uglavnom ulaze kroz prozor, balkonska vrata i naravno ulazna ukoliko nisu protuprovalna. Na~in na koji provaljuju jeste zapiranje i nasilno otvaranje vrata te razbijanje stakala. Prilikom vr{enja krivi~nih djela, naj~e{}e koriste velike {rafcigere, pajsere ili francuske klju~eve tzv. loma~e, kojim lome cilindar brave na vratima.

Savjeti gra|anima
Sankcije koje su predvi|ene Krivi~nim zakonom Federacije BiH u slu~aju te{ke kra|e jesu nov~ana kazna te zatvorska od {est mjeseci do osam godina, u zavisnosti od na~ina i pri~injene {tete.

Na temelju dosada{njih iskustava i upoznavanja sa navikama lopova, gra|ani mogu sami poduzeti odre|ene za{titne mjere, koje, pored ugra|ivanja protuprovalnih vrata, postav ljan ja {ip ki na pro zo re, uklju~uju i zavaravanje, odnosno stvaranje privida da je vlasnik kod ku}e. - Gra|ani mogu stvoriti privid prisutnosti u svojim domovima, a to mogu u~initi tako {to ne}e spu{tati roletne, ostavit }e upaljeno svjetlo ili TV prijemnik. Naravno, bitno je imati i dobrog kom{iju, koji }e biti jedna vrsta nadzora dok je vlasnik odsutan, ka`e Nefi}.
Elma GODINJAK

Ha{ko tu`ila{tvo zatra`ilo je da bude odba~ena `alba biv{eg predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a na odluku kojom je odbijen njegov zahtjev za osloba|anje po ta~ki optu`nice koja ga tereti za uzimanje me|unarodnih vojnika za taoce 1995. godine, javio je Birn. “Pripadnici UN-a koje je optu`eni uzeo za taoce nisu aktivno u~estvovali u sukobu. ^ak i da su bili borci, oni su izba~eni iz stroja kada su ih zarobile vojne i policijske snage po Karad`i}evom nare|enju i komandi. Imali su pravo na za{titu po @enevskoj konvenciji”, navelo je Tu`ila{tvo u podnesku. Karad`i} je 26. jula u podnesku Apelacionom vije}u Ha{kog tribunala istakao da vojnici UN-a koje su pripadnici Vojske Republike Srpske zarobili 1995. nisu bili ~lanovi za{ti}ene grupe s obzirom na to da su aktivno u~estvovali u sukobu.

12

CRNA HRONIKA
U mjestu Malo Bla{ko kod Lakta{a policija je u ponedjeljak pretresla vikendicu i pomo}ne objekte u vlasni{tvu Gojka Dragu{i}a (1944) iz Banje Luke te prona{la nelegalno oru`je. Naime, tom prilikom oduzete su automatska pu{ka M70 sa okvirom, te snajperska pu{ka M76. Protiv Dragu{i}a }e Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka biti dostavljena prijava zbog nedozvoljene proizvodnje i promet oru`ja ili eksplozivnih materija. L. S.

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Pretres kod Lakta{a

Pijani 49-godi{njak ranio se u ruku

^etrdesetdevetogodi{nji [. M. iz Hrastovca kod Vlasenice ranio se u ruku iz automatske pu{ke dok je bio u alkoholisanom stanju. On je, kako je prenijela Srna, ustvrdio da je pu{ku prona{ao u {umi, te se slu~ajno ranio, a potom odbio pomo} ljekara. Nakon prijave 49-godi{njak je priveden i protiv njega }e biti podnesena prijava zbog izazivanja op{te opasnosti i nedozvoljene proizvodnje i prometa oru`ja i eksplozivnih materija.

Samoubistvo kod Bosanskog Broda

Istraga ubistva supruge kod Doboja

Tijelo 59-godi{njaka prona{ao kom{ija
Nedo \, 59-godi{njak iz mjesta Gornje Barice kod Bosanskog Broda, u ponedjeljak je prona|en mrtav u svojoj ku}i, a uvi|ajem je utvr|eno da se najvjerovatnije radi o samoubistvu. Tijelo je, kako saznajemo, prona{ao njegov kom{ija, koji je odmah pozvao policiju. Tokom uvi|aja, kojem je prisustvovao i ljekar mrtvozornik, utvr|eno je da je Nedo \. mrtav vi{e od 48 sati. Pored le{a, kako nam je potvr|eno iz dobojske policije, prona|eni su pi{tolj, te ~ahura od ispaljenog metka. Ipak, kako bi se otklonila svaka sumnja, bi}e obavljeno vje{ta~enje parafinskih rukavica, odnosno prisu-

Petar Ani} i dalje

na Neuropsihijatriji
Hitac Radojku Ani} pogodio u sljepoo~nicu, pro{ao joj kroz glavu te udario u zid Pucano sa udaljenosti od jednog metra
Dobojska policija dostavila je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj protiv 60-godi{njeg Petra Ani}a iz Velenja, dr`avljanina Slovenije, koji se sumnji~i za ubistvo supruge Radojke (55). Zlo~in se, podsje}amo, desio u nedjelju u selu Boljani} kod Doboja, gdje Ani}i imaju vikendicu u kojoj su namjeravali provesti godi{nji odmor, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da je Petar pucao u suprugu u trenutku nervnog rastrojstva.

stva barutnih ~estica na rukama preminulog, ~ime }e se utvrditi i ta~an uzrok smrti. Nezvani~no saznajemo da je Nedo \. bio penzioner, ta da je L. S. `ivio sam.

Jedina povreda
Osumnji~eni Ani}, kako nam je potvr|eno iz policije, jo{ nije saslu{an te se i dalje nalazi na Neuropsihijatriji dobojske bolnice, gdje je prevezen nakon {to je usmrtio suprugu. U toj zdravstvenoj ustanovi on je pod nadzorom policije i ljekara, a izjavu }e dati kada to bude dozvoljavalo njegovo zdravstveno, odnosno psihi~ko stanje. Obdukcijom tijela ubijene `ene utvr|eno je da je usmr}ena hicem ispaljenim iz pi{tolja koji je i prona|en tokom uvi|aja u vikendici Ani}a. Prema rije~ima patologa Ljubomira Curki}a, koji je obavio obdukciju tijela ubijene `ene, Radojka je zadobila prostrelnu

Ani} u bolnici pod nadzorom ljekara i policije

Muhamed Ma~ak, kao ~lan Nadzornog odbora DD Elektrobosna Jajce, ovim putem objavljuje

O B AV I J E S T
Obavje{tavaju se dioni~ari da se otkazuje Skup{tina zakazana za 13.8.2012. g. iz razloga {to ista nije sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. Jajce, 6.8.2012. g. ^lan NO DD Elektrobosna Jajce Ma~ak Muhamed

ranu glave. Metak ju je pogodio u lijevu sljepoo~nicu, pro{ao kroz glavu i udario u zid prostorije u kojoj je bila sa suprugom. Hitac je, kako saznajemo, ispaljen sa udaljenosti od 100-tinjak centimetara, a osim prostrela glave, na njenom tijelu nije bilo drugih povreda. U nedjelju su, kako smo ve} objavili, kod Ani}a porodica okupila na ru~ku. U jednom trenutku dok su Petar i Radojka bili u ku}i, ostali su za~uli pucanj,

a kada su utr~ali u objekat, zatekli su Radojku u lokvi krvi.

Municija
Ubrzo je na mjesto doga|aja do{la policija, izvr{en je uvi|aj, a prisutni su dali izjave. Osim pi{tolja iz kojeg je pucano, policija je oduzela i 26 metaka. Iako bi se motiv ubistva mogao znati tek nakon {to osumnji~eni da izjavu, neslu`beno se moglo ~uti da je on u posljednje vrijeme, nakon {to mu je nastradao sin, bio u lo{em psihi~kom stanju. L. S.

BOSANSKI NOVI Nakon {to su napadnuti u ku}i

Branili se i zaradili prijavu
Porodica Milana Jelasavca iz Bosanskog Novog uspjela je da savlada 29-godi{njeg provalnika Dragana Vujina, koji je u nedjelju nave~er upao u njihovu ku}u i fizi~ki ih napao. Ovaj 29-godi{njak iz mjesta ]ele u op{tini Bosanski Novi upao je u spava}u sobu i fizi~ki napao Milana Jelisavca dok je spavao sa suprugom Slavicom. Po{to su ~uli galamu i tu~u, u spava}u sobu roditelja u{la su djeca - 16-godi{nji sin i 19-godi{nja k}erka Dragana, koju je Vujin, tako|e, fizi~ki napao. Tokom tu~e, k}erka je uzela kuhinjski no` i Vujinu nanijela ~etiri ubodne rane u desnu nogu, usljed ~ega je on pao na pod. Uku}ani su mu potom konopcem vezali ruke i pozvali policiju. Pripadnicima Policijske stanice Milan Jelisavac je tokom uvi|aja dobrovoljno predao automatsku pu{ku M70, okvir i sedam metaka. Iz policije je saop{teno da }e Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka dostaviti krivi~ne prijave protiv Vujina, i to zbog nasilni~kog pona{anja, ali i protiv Dragane Jelisavac jer je napada~a ubola no`em u nogu i tako mu nanijela te{ke povrede... Policija }e izvje{taj podnijeti i protiv Draganinog oca Milana Jelisavca zbog posjedovanja oru`ja.
D. P.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske stanice Bosanska Dubica u ponedjeljak su u mjestu Gunjevci na tri lokacije pretresli objekte i zemlji{te koje koristi Rajko Lazi} (1954), te prona{li i oduzeli ~etiri stabljike indijske konoplje. Lazi} je, kako nam je potvr|eno iz CJB-a Banja Luka, pu{ten nakon saslu{anja, a protiv njega }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka zbog neovla{tene proizvodnje i L. S. prometa droge.

13

Prijava protiv Rajka Lazi}a

Izgorio volvo

Volvo (K56-T-513), vlasni{tvo Senada K. iz Had`i}a, u potpunosti je izgorio u po`aru koji je buknuo u ponedjeljak nave~er. Ovaj terenac u trenutku izbijanja po`ara nalazio se na parkingu u Ulici Rakova~ka cesta, u sarajevskom naselju Ilid`a. O po`aru su obavije{teni policajci IV PU, a vatru su ugasili sarajevski vatrogasci. Uvi|aj su ju~er obavili slu`benici MUP-a KS-a i sudski vje{tak protuD. P. po`arne za{tite.

edesetosmogodi{nja Jasmina Muratovi} sasvim sigurno je ubijena, jer je utvr|eno da je za sada nepoznata osoba minirala put prema njenoj ku}i u olovskom naselju Banja, koji koriste samo ~lanovi njene po ro di ce. Pri pa dni ci MUP-a ZDK-a su, rade}i na rasvjetljavanju eksplozije koja se desila u ponedjeljak ujutro, do{li do indicija ko bi mogao biti po~inilac. Me|utim, do zaklju~enja ovog broja Oslobo|enja niko nije bio uhap{en.

P

OLOVO Dan nakon eksplozije i pogibije Jasmine Muratovi}

Sin aktivirao
nuli da podignu njenu penziju. Idu}i putem, koji od njihove ku}e vodi prema otvorenom bazenu, 70 do 100 metara od ku}e navodno je Admir primijetio ne{to na putu i uzviknuo: “Pazi, ima `ica” ... Prema rije~ima na{e sagovornice, ro|ake nastradale `ene, Admir nije stigao do kraja izgovoriti re~enicu, kada se za~ula sna`na eksplozija koja je uznemirila stanare okolnih ku}a. Jasminu Muratovi} geleri su zasuli po gornjem dijelu tijela, vratu i glavi, nakon ~ega se sru{ila na tlo. Povrije|enima je prvi prisko~io u pomo} kom{ija Karahmetovi}, ina~e pukovnik Armije BiH u penziji, te se upravo zahvaljuju}i svom iskustvu prvi sna{ao u toj situaciji. Ubacio je Admira u vozilo i prebacio ga u Dom zdravlja Olovo. Tokom puta povrije|eni mu je ispri~ao da je on aktivirao ka{ikaru, te da je

postavljenu bombu

Admir Muratovi} ispri~ao kom{iji da je s majkom krenuo po penziju, te kako je aktivirao ka{ikaru
vidio kako je pala i kako se odvaja ka{ika bombe. Za nekoliko sekundi koje su uslijedile, Jasmina Muratovi}, koja se kretala dva - tri metra iza sina je na~inila korak ili dva, i pribli`ila se sinu, koji se okrenuo prema njoj pokazuju}i joj bombu na tlu, koja je tada eksplodirala.

@ica
Podsjetimo, u ovoj eksploziji te`e je povrije|en Jasminin 31-godi{nji sin Admir Muratovi}. Prema rije~ima ~lanova familije, mladi}a je u najbli`u ambulantu prevezao kom{ija Elvir Karahmetovi}. Nesretnu `enu kom{ije su umotale u deku i povezle, ali je ona navodno preminula tokom transporta. Admir Muratovi} je prevezen u bolnicu Ko{evo, gdje su mu operacijom izva|eni geleri. Posebno opasna bila je povreda abdomena ali su je ljekari uspjeli sanirati. Smje{ten je na Kliniku za anesteziju i reanimaciju, gdje se nalazi pod 24-satnom kontrolom, a ju~er je bio u stabilnom stanju. Kako saznajemo, u ponedjeljak su Jasmina i njen sin Admir kre-

@ivjeli povu~eno
Organi istrage zbog nejasne situacije u ovom slu~aju ne `ele davati mnogo informacija. Prema rije~ima mje{tana naselja Banja, Jasminin suprug poginuo je 1994. Ona i sin od tada `ivjeli su povu~eno, ne kontaktiraju}i ~esto s kom{ijama. Me|u mje{tanima ovog naselja po~ele su kolati pri~e da je Admir Muratovi}, navodno, sam postavio bombu, kako bi se zbog nekog razloga za{titili od kom{ija. Me|utim, malo je vjerovatno da je bio toliko neoprezan i da je zaboravio da je minirao prilazni put ku}i, te sam aktivirao bombu. Policijska istraga, koja je u toku, pored ovoga trebala bi razjasniti da li je porodica Muratovi} imala neprijatelje. D. P.

ADMIR POSTAVIO BOMBU? Me|u mje{tanima po~ele su kolati pri~e da je Admir Muratovi}, navodno, sam postavio bombu, kako bi se zbog nekog razloga za{titili od kom{ija

Mjesto eksplozije tokom uvi|aja: Miniran put koji koriste samo Muratovi}i

Saobra}ajna nesre}a u Zenici

Taksi udario pje{ake, pa zavr{io u rijeci Bosni
Tri osobe su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila preksino} u Zenici kada je Amir Zili} taksijem (TA023-883), na Bulevaru Kulina bana udario dvoje pje{aka, a potom zavr{io u rijeci Bosni. Do nesre}e je do{lo kada je na automobilu pukla guma te je pre{ao na drugu stranu ulice, popeo se na trotoar te udario Snje`anu i Sini{u Mitrovi}a, Zeni~ane koji `ive u Njema~koj, a do{li su na odmor u svoj grad. Te{ke povrede, odnosno prelom lijeve potkoljenice zadobio je Mitrovi}, dok su njegova supruga i taksista pro{li sa lak{im povredama.
Mi. D.

Sa uvi|aja: Nesre}u izazvalo pucanje gume na taksiju

Foto: M. TUNOVI]

14

OGLASI

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SKRA]ENI POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 01.01.2012. do 30.06.2012. godine
I OP]I PODACI O EMITENTU Puni i skra}eni naziv firme Adresa i sjedi{te Broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica
U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

AW BROKER D.O.O. SARAJEVO D`emala Bijedi}a 144 tel. 033/766-666 fax: 033/766-725 adnan.b@aw-broker.ba www.aw-broker.ba Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora Jakub Bunjo, Mehak Omer Direktor Adnan Bunjo, dipl.oec II PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b ) Stalna sredstva 916.179 c ) Teku}a sredstva 127.174 d) Gubital iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1.043.353 PASIVA f ) Kapital 551.830 g) Upisani osnovni kapital 450.000 h) Dugoro~ne obaveze 158600 i ) Kratkoro~ne obaveze 369.649 j ) Ukupno pasiva 1.080.079 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta k ) Prihodi 78.553 l ) Rashodi 115.279 m ) dobit/gubitak prije poreza n ) Porez na dobit o ) Neto dobit perioda/gubitak perioda -36.726 IV PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA Firma i sjedi{te vanjskog revizora "Revicus" d.o.o. Zenica, [trosmajerova 11 Zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora pozitivno o finansijskom izvje{taju "AW Broker" d.o.o. Sarajevo Direktor Bunjo Adnan,dipl.oec

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01.01.2012. do 30.06.2012.
EUROPA D.D. SARAJEVO VLADISLAVA SKARI]A 5 033/580-553;033/580-577; lejlak@hoteleurope.ba www.hoteleurope.ba - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora Rasim Bajrovi} predsjednik Kasim Bajrovi} ~lan Temin [emso ~lan - ~lanovi uprave Elvisa Bajrovi} v.d direktor Lejla Kr{lak sekretar dru{tva II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 331 167 obi~nih dionica nom.vr.77 KM nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Rasim Bajrovi} dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i Rasim Bajrovi} sa 98,0780% postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 45.364.879,00 c) Teku}a sredstva 3.275.681,00 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 48.640.560,00 PASIVA a) Kapital 5.209.382,00 b) Upisani osnovni kapital 25.479.993,00 c) Dugoro~ne obaveze 17.183.330,00 d) Kratkoro~ne obaveze 797.855,00 e) Ukupno pasiva 48.640.560,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 5.195.124,49 b) Rashodi 3.279.935,00 c) Dobit/gubitak prije poreza 1.915.189,49 d) Porez na dobit 192.691,00 e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 1.723.670,54 v.d DIREKTOR:Elvisa Bajrovi} I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

"Mje{ovita srednja {kola Gornji Vakuf" u Gornjem Vakufu-Uskoplju na osnovu Odluke Upravnog odbora {kole broj 288/12 od 6.8.2012. godine, a u skladu sa ~lanom 101. Zakona o srednjoj {koli i ~lana 114. Pravila {kole, raspisuje se

JU O[ " Mehmedalija Mak Dizdar" @rtava fa{izma 14 Sarajevo Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Odluke [kolskog odbora JU O[ " Mehmedalija Mak Dizdar" i saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22632-36/12 od 24.7.2012. godine raspisuje se

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole na period od ~etiri godine Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljede}e uslove: - Da ima visoku stru~nu spremu - VII stepen, da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u toj vrsti odgojno-obrazovne ustanove; - Da ima najmanje 5 godina rada u srednjoj {koli; - Da se isti~e svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovnog rada u srednjoj {koli, pedago{koj teoriji i praksi; - Da ne postoji zakonska smetnja za imenovanje na funkciji direktora. Uz prijavu na konkurs sa biografskim podacima, kandidati treba da prilo`e sljede}a dokumenta (original ili ovjerenu kopiju): - Diploma o zavr{enom fakultetu; - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za rad u srednjoj {koli; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Uvjerenje o dr`avljanstvu; - Uvjerenje o radnom iskustvu; - Uvjerenje o neka`njavanju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu: "Mje{ovita srednja {kola Gornji Vakuf" Gornji Vakuf-Uskoplje, Gradska bb, 70240 Gornji Vakuf. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

K O prijem uKdniU R S N ra odnos za
1. Nastavnik muzi~ke/glazbene kulture - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine - nepuna nastavna norma ( 14 ~asova sedmi~no) 2. Nastavnik tehni~ke kulture - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine - nepuna nastavna norma (14 ~asova sedmi~no) 3. Nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine nepuna nastavna norma ( 14 ~asova sedmi~no) 4. Radnica na odr`avanju ~isto}e (higijeni~arka) - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme - puno radno vrijeme Uslovi Za radna mjesta pod rednim brojem od 1 do 3 pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne {kole i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Za radno mjesto pod rednim brojem 4 - zavr{ena osnovna {kola. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sljede}e dokumente /ovjerene fotokopije/ Diplomu kao dokaz stru~ne spreme Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Uvjerenje o dr`avljanstvu /ne starije od 6 mjeseci/ Kra}u biografiju Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo. "Nakon pribavljene prethodne saglasnosti ministra, {kole mogu raspisati javni konkurs za prijem novih zaposlenika koji se istovremeno objavljuje u jednom dnevnom listu i na slu`benoj internet-stranici Ministarstva uz obaveznu naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs, pri ~emu prednost imaju zaposlenici koji su aplicirali na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika (tabela/obrazac 10), odnosno u osnovnim (tabela/obrazac 10a) ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo (tabela/obrazac 10b)." Kandidati koji `ele ostvariti pravo po citiranom ~lanu 11. stav 8. navedenog Pravilnika trebaju pored navedene dokumentacije jo{ prilo`iti i sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme 11.12.2009. godine. - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koji konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidat du`an je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" @rtava fa{izma 14, Sarajevo Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

"ASA FINANCE" d.d. Sarajevo Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, Sarajevo 71 000 Sarajevo Na osnovu ~lana 241. i 242. te ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lana 55. Statua ASA FINANCE d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Dru{tva na svojoj 18. sjednici odr`anoj 6.8.2012. godine donio je Odluku broj: 81/12 od 6.8.2012. godine o sazivanju XIV Skup{tine Dru{tva i ovim putem d a j e:

sanje i dono{enje odluka na XIV sjednici Skup{tine supsidijarnog dru{tva "ASA ALEASING" d.o.o. Sarajevo. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka skup{tine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju XIV Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari Dru{tva u skladu s Zakonom, li~no ili putem ovla{tenog punomo}nika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara Dru{tva su du`ni dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju XIV Skup{tine dioni~ara najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~eno po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na XIV Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava. Glasanje u Skup{tini obavlja se glasa~kim listi}ima Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 774-869. Predsjednik Nadzornog odbora Kenan Hastor s.r.

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju XIV Skup{tine dioni~ara ASA FINANCE d.d. Sarajevo XIV Skup{tina dioni~ara ASA FINANCE d.d. Sarajevo odr`at }e se 29.8.2012. godine (srijeda) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, sa po~etkom u 9 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Dono{enje odluke o izboru predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika, kao i zapisni~ara; 2. Dono{enje odluke o davanju saglasnosti direktoru Dru{tva ASA FINANCE d.d. Sarajevo za u~estvovanje, gla-

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

15

Politi~ari srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj

Trka do liderstva preko Knina
USKOK
Ne~iji nedolazak na proslavu Dana pobjede ne doprinosi pomirenju i normalizaciji odnosa, isto kao {to ni ne~iji dolazak ne mo`e doprinijeti pomirenju i normalizaciji
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Dok re gi ja ~e ka na ne kog srpskog Willya Brandta, politi~ari srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj nadme}u se u utrci za poziciju lidera. I to u kontekstu sve~anog obilje`avanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te obljetnice oslobodila~ke operacije Oluja. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ka`e kako ne~iji nedolazak na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Knin ne doprinosi pomirenju i normalizaciji odnosa. Isto kao {to ne~iji dolazak, sam po sebi, ne mo`e doprinijeti pomirenju i normalizaciji. Ovaj manjinski politi~ar Srba u Hrvatskoj kazao je za HTV da u Knin nije bio osobno pozvan.

Prije dvije godine nekoliko biv{ih ~lanova Srpskog narodnog vije}a optu`ilo je Pupovca i njegovog zamjenika Sa{u Milo{evi}a da su pronevjerili oko 3,8 milijuna kuna, zbog ~ega su podnijeli kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK).

Ostavke i Savjeta guvernera NBS-a
Nakon {to je guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan [o{ki} podnio ostavku na tu funkciju pro{log ~etvrtka, a u ponedjeljak i viceguverner Bojan Markovi}, ju~er su i predsjednik Savjeta guvernera Narodne banke Srbije Bo{ko @ivkovi} te ~lanovi savjeta Zorica Mladenovi} i Milojko Arsi} podnijeli neopozive ostavke na funkcije. Kako su naveli u obrazlo`enju, izmjenama i dopunama Zakona o NBSu, koje je Skup{tina usvojila 4. augusta, Narodna banka je, funkcionalno i personalno, postala zavisna od ve}ine u parlamentu, odnosno od Vlade Srbije. "Pri takvim zakonskim re{enjima, Savet je, fakti~ki, postao izli{an organ", navedeno je u tekstu ostavke. Skup{tina Srbije je u ponedjeljak za guvernerku NBS-a izabrala Jorgovanku Tabakovi}, potpredsjednicu SNS-a, najve}e stranke u aktuelnoj srbijanskoj vladaju}oj koaliciji.

Hakeru po~elo su|enje u Mariboru
D`akula u Kninu na obilje`avanju 17. godi{njice vojne akcije Oluja

Milanovi} ne zaboravlja
Ne for mal ni po ziv, ka ko se tvrdi, da do|e na proslavu u Knin prihvatio je predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko D`akula. Time je ovaj politi~ar iz Pakraca postao oficijelno prvi politi~ar srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj koji je sudjelovao u proslavi Dana pobjede u sredi{tu Knina. D`akula je dolazak u Knin nazvao simboli~nim, apelirao je na pijetet i prema srpskim `rtvama o kojima se u javnosti, ka`e, {uti, a od rije~i isprike ni traga. Po nekim zagreba~kim analiti~arima, prisustvo D`akule na kninskoj sve~anosti pozitivno

je iz vi{e razloga, a jedan od njih je i taj {to je {ef SDF-a navodno u prijateljskim odnosima s novoizabranim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikoli}em. Pupovac je, me|utim, prijatelj s biv{im srbijanskim predsjednikom Borisom Tadi}em, a osim {to je igrao na pogre{nu kartu u vezi sa izborima u susjednoj Srbiji, Pupovac je odigrao i puno krivih poteza kod ku}e. Me|u ostalim, iznevjerio je svojevremeno predsjednika SDP-a Zorana Milanovi}a kada je u Saboru tra`io izglasavanje nepovjerenja Vladi HDZ-a. Obe}anje da }e taj zahtjev podr`ati nije odr`ao, pa

je tako ostao do kraja lojalni koalicijski partner vlade Jadranke Kosor, {to mu Milanovi}, navodno, nije zaboravio. Nezaboravna je i Pupov~eva organizacija spektakularnog Sabora Srpskog narodnog vije}a usred Zagreba, prije nekoliko godina.

Gdje su kune?!
Ikonografija i parole podsje}ale su na '91. Uz ostalo, ondje se freneti~no aplaudiralo {efu srpskog entiteta u BiH M. Dodiku, koji je na toj Pupov~evoj demonstraciji svesrpske sloge i jedinstva imao tretman "predsjednika dr`ave". Osim toga, Pupo-

vac je imao bezuvjetnu podr{ku danas posrnulog premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera. Na doma}em terenu, u aktualnom ratu D`akula vs. Pupovac bitka se trenuta~no vrti oko novca. Prije nego {to je odlu~io do}i u Knin, D`akula je od premijera Milanovi}a javno zatra`io da stopira financiranje aktivnosti Pupovca i Srpskog narodnog vije}a, koje ovaj zagreba~ki profesor i dalje vodi, mada mu je prije godinu istekao mandat. U proteklih {est godina RH je Pupovcu dao 50 milijuna kuna, a za polovinu ove svote ne zna se gdje je, poru~uje Jadranka DIZDAR D`akula.

Zbog izrade virusnog programa za napade na informati~ke sisteme, kojim je svojevremeno bilo zara`eno 12 miliona ra~unara u svijetu, u Mariboru se sudi 25-godi{njem Matja`u [korjancu. Sudi se hakeru koji je pod nadimkom Iserdo prodavao {tetni program za iznose od 500 do 1.300 ameri~kih dolara, te na njemu, prema optu`nici, protivpravno zaradio najmanje pola miliona eura. Napadom na sisteme i ra~unare u Kanadi iza zvao je {tetu od 3,3 miliona eura. [korjanc je odbio prijedlog po kojem bi uz priznanje krivice bio osu|en na ~etiri i po godine zatvora, objavili su slovenski mediji ju~er. Zato }e dr`avno odvjetni{tvo nakon dokaznog postupka zahtijevati kaznu od {est godina i pet mjeseci zatvora.

Sjever Kosova

KFOR opet blokirao puteve
Pripadnici njema~kog kontingenta KFOR-a blokirali su ju~er poslijepodne alternativni put preko Tresave, koji od administrativnog prelaza Jarinje u op{tini Leposavi} vodi do policijskog punkta Rudnica. Taj put vojnici su ju~er ujutro odblokirali po{to su ga zatvorili na nekoliko dana. ^lan Op{tinskog vije}a u Leposavi}u Zoran Milojevi} rekao je za agenciju Beta da je razgovarao sa nadle`nima iz KFOR-a, ali da nije dobio obja{njenje za{to je put ponovo blokiran. - Nisam dobio odgovore na to pitanje, jedino mi je re~eno da KFOR radi po nare|enju svoje komande, rekao je Milojevi}, i tralnu Srbiju koriste alternativne puteve, jer ne `ele da koriste prelaze na kojima su slu`benici Kosova. Srbi koji u Zup~u de`uraju na putu koji od ju`ne Kosovske Mitrovice vodi ka administrativnom prelazu Brnjak, zaustavili su ju~er oko 11 sati tri vozila EULEX-a i nekoliko vozila KFOR-a, jer pretpostavljaju da su krenuli u blokadu alternativnih puteva u op{tini Zubin Potok. Srbi ne dozvoljavaju prolazak kamiona EULEX-a koji su natovareni velikim betonskim blokovima, jer se pla{e da }e teret poslu`iti da budu onesposobljeni neki od alternativnih puteva u ovom dijelu sjevernog Kosova.

Dogovor o Vojvodini ili problemi s integracijom
Proces evropskih integracija Srbije mogao bi da bude ote`an ukoliko do kraja godine ne bude postignut dogovor izme|u republi~ke i pokrajinske administracije o funkcioniranju autonomije Vojvodine, izjavio je ju~er potpredsjednik vojvo|anske vlade Goran Je{i}. On smatra da pokrajina ne bi trebalo da inicira dono{enje novih propisa o vojvo|anskim nadle`nostima, nego da je zadatak predsjednika Vlade Srbije Ivice Da~i}a da otvori o tome diskusiju s predstavnicima pokrajinske administracije. Je{i} je napomenuo da }e pokrajina po{tivati odluku Ustavnog suda kojom su ukinute mnoge odredbe Zakona o utvr|ivanju nadle`nosti Vojvodine, ali je naglasio da se mora vidjeti kako }e biti za{ti}ena autonomija Vojvodine.

Rje{enje problema s prelazima za sada se ne nazire

dodao da se rje{enje problema za sada ne nazire. Blokiran je i drugi alternativni put preko Vu~je Rupe, koji iz pravca Jarinja vodi prema Ru-

dnici i to su, prema informacijama sa terena, u~inili pripadnici turskog kontingenta KFOR-a. Srbi na sje ve ru Ko so va za snabdijevanje i prelazak u cen-

16

SVIJET
VIJESTI

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

U Siriji nastavljeni `estoki sukobi

Asad koristi bom
Po`ar u Chevronovoj rafineriji nafte
Veliki po`ar izbio je u Chevronovoj rafineriji naf te u Richmondu u Kaliforniji, pa je mogu}e da }e se proizvodnja zaustaviti na du`e vrijeme, {to bi moglo pove}ati cijenu naf te u Kaliforniji, koja je najskuplja u SAD-u. Po`ar je pod kontrolom, ali nije uga{en, saop}eno je ju~er iz Chevrona. Reuters javlja da se ogromni stupovi crnog dima di`u nad zaljevom u kojem se nalazi grad San Francisco, a zatvorene su i ~etiri `eljezni~ke stanice. Po`ar je buknuo u rafineriji u Richmondu, gusto naseljenom industrijskom predgra|u San Francisca. Vatrogasci su stanovnicima zabranili izlazak na otvoreno. Jo{ se ne zna kad }e po`ar biti uga{en ni koliko je o{te}en pogon koji proizvodi 245 hiljada barela sirove nafte dnevno, {to je osmina svih rafinerijskih kapaciteta Kalifornije.

Sirijska vojska granatira gradove svim raspolo`ivim sredstvima • Posmatra~i UN-a povukli se iz Alepa • U Tursku izbjeglo 1.137 osoba
Organizacija za nadgledanje po{tivanja ljudskih prava u Siriji sa sjedi{tem u Londonu saop}ila je ju~er da je najmanje 176 osoba poginulo u ponedjeljak, u napadima sirijske vojske pod kontrolom Ba{ara al-Asada na gradove u kojima su smje{teni pobunjenici protiv tamo{njeg re`ima.

Krateri od {est metara
U napadima je kori{tena sva raspolo`iva artiljerija, avioni i vojni helikopteri, javlja Fena. Lokalni aktivisti londonske organizacije za ljudska prava u Siriji javljaju da je sirijska vojska u naselju Talbise u Homsu koristila i bombe te{ke ~ak pola tone. Bombe, koje su bacane iz helikoptera i aviona, ru{ile su zgrade do temelja. Sirijska vojska i ranije je koristila ove bombe. One ja~inom svoje detonacije izazivaju potrese, a iza njih ostaju krateri duboki i do {est metara. U saop}enju londonske organizacije navodi se da su naj`e{}i zra~ni napadi sirijske vojske izvedeni u Alepu, gdje je `ivot izgubilo najmanje 58, a ranjene su desetine osoba. Pored Alepa, najvi{e je pogo|en Damask, glavni grad Sirije, gdje je poginulo 48 osoba.

Protest rumunskih Jevreja
Rumunski Jevreji su ju~er izrazili `aljenje {to je u vladu u{ao socijaldemokratski senator Dan Sova, optu`ivan za negacionisti~ke govore i ocijenili da se radi o “trenutku `alosti” za ovu zajednicu. - Njegovo naimenovanje mo`emo smatrati `alosnim trenutkom u na{oj historiji, izjavio je za AFP predsjednik Saveza rumunskih jevrejskih zajednica poslanik Aurel Vainer. Sova (39) je imenovan za ministra za odnose s parlamentom u okviru izmjene vlade koju je u ponedjeljak proveo socijaldemokratski premijer Victor Ponta. On je u martu u jednoj tv-emisiji kazao da “nijedan Jevrej nije patio na rumunskom teritoriju” za vrijeme pronacisti~kog re`ima Iona Antonescua. Ukupno je izme|u 280.000 i 380.000 rumunskih i ukrajinskih Jevreja izgubilo `ivot za vrije holokausta u Rumuniji, tvrde histori~ari.

Vladaju}i re`im ru{i sve pred sobom

Komplikuje se situacija u Afganistanu

Ministar odbrane podnio ostavku
Vardakova odluka mogla bi osujetiti planove NATO-a da preda odgovornost afganistanskim snagama do kraja 2014.
Afganistanski ministar odbrane Abdul Rahim Vardak dao je ostavku ju~er nakon {to je izgubio na glasanju o povjerenju u parlamentu. Vardak je rekao novinarima da po{tuje odluku parlamenta, koja bi mogla zakomplikovati planove NATO-a da preda sigurnosne odgovornosti afganistanskim snagama do kraja 2014, prenosi Fena. - Po{tovao sam odluku parlamenta kada me je dva puta imenovao za ministra odbrane i sada prihvatam odluku parlamenta da me odstrani. Dajem ostavku, rekao je Vardak novinarima. Zastupnici u parlamentu su u subotu izglasali smjenu Vardaka i ministra unutra{njih poslova Bismilaha Muhamedija nakon nedavnih atentata pobunjenika na vi{e zvani~nike, kao i prekograni~ne napade za ko-

Krvavi napadi na NATO
U ju~era{njoj eksploziji kamiona bombe ispred baze NATO-ovih me|unarodnih snaga u Afganistanu (ISAF), ju`no od Kabula, ranjeno je 12 civila, saop}ila je policija, javlja Fena. Napad za koji su odgovornost preuzeli talibani izveden je u Logaru, pokrajini u kojoj je veliki broj pobunjenika. Napadi talibana su u~estali posljednjih sedmica u Kabulu i oko njega. Tako|er, francuski vojnik je ubijen, a drugi ranjen tokom oru`anog sukoba na istoku zemlje, saop{tio je ju~er Pariz. U drugom bomba{kom napadu izvedenom na minibus u Pagmanu ubijeno je osam osoba, saop}ila je policija optu`iv{i talibane za napad. je izjasnio o odluci parlamenta, te ostaje pitanje da li }e dvojac u prelaznom razdoblju obavljati svoje du`nosti. Afganistan je poslao dodatne vojnike i dalekometno topni{tvo u planinski predio uz pakistansku granicu, u trenutku dok tenzije i dalje rastu tokom prekograni~nog granatiranja za koje afganistanski du`nosnici okrivljuju Pakistan.

Tu`ilac tra`i tri godine zatvora za pankerke
Tu`itelj je ju~er zatra`io tri godine logora za tri mlade ~lanice grupe Pussy Riot kojima se sudi zato {to su u februaru u katedrali Krista Spasitelja u Moskvi pjevale “pank-molitvu” protiv Vladimira Putina. Nade`da Tolokonikova (22), Jekaterina Samucevi~ (29) i Marija Alehina (24) okrivljene su za huliganizam i poticanje na vjersku mr`nju, kazao je tu`itelj pred sudom Hamovni~eskij u Moskvi. Tri mlade `ene, koje su u pritvoru pet mjeseci, mirno su slu{ale tu`itelja koji ih je optu`io da su se upustile u bri`ljivo planiranu provokaciju i da su protiv pravoslavnog svijeta. Brojne ruske i strane li~nosti uzele su djevojke u odbranu, ocijeniv{i da je njihovo su|enje i zadr`avanje u pritvoru nesrazmjerno s ~injenicama.

U ju~era{njem napadu poginuli francuski vojnik i osam civila

je je okrivljen Pakistan. Vardakova odluka ostavila je mjesto ministra odbrane prazno u periodu godine kada do-

lazi do vrhunca sukoba izme|u pobunjenika i NATO koalicionih snaga. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai za sada se ni-

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

SVIJET
VIJESTI

17

mbe od pola tone
Iran krivi SAD za taoce
Iran je ju~er saop}io da }e smatrati SAD odgovornim za `ivote 48 svojih dr`avljana otetih u Siriji, nakon nepotvr|enog izvje{taja sirijske pobunjeni~ke grupe da su tri taoca poginula u granatiranju. Ministarstvo vanjskih poslova, koje je prenijelo svoju poruku putem {vicarske ambasade u Teheranu, koja zastupa ameri~ke interese zbog odsustva iransko-ameri~kih diplomatskih odnosa, insistiralo je da su 48 talaca hodo~asnici, a ne pripadnici Revolucionarne garde, kao {to pobunjenici tvrde, prenosi Fena. “Zbog toga {to SAD pokazuju podr{ku teroristi~kim grupama i {alju oru`je u Siriju, odgovorni su za `ivote hodo~asnika otetih u Damasku”, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Husein Amir Abdulahijan. On je naglasio da je Iran apelovao na pomo} od Turske i Katara, dviju vlada koje optu`uje da naoru`avaju sirijske pobunjenike. Visoki pomo}nik iranskog ajatolaha Alija Hamneija, Said D`alili je doputovao ju~er u iznenadnu posjetu Damasku na razgovore sa Ba{arom al-Asadom.
Alep postao nesiguran i za plave {ljemove

Nova funkcija za Aung San Suu Kyi
Vo|a opozicije Mijanmara Aung San Suu Kyi imenovana je ju~er za predsjednicu novog parlamentarnog Komiteta za vladavinu zakona i mira ~iji je cilj da nadgleda i pomogne u provo|enju zakona za vrijeme mandata nove vlade Mijanmara. Dobitnica Nobelove nagrade za mir i biv{a politi~ka zatvorenica odabrana je za ~lana parlamenta u aprilu, {to je korak koji zapadne zemlje smatraju napretkom u biv{oj militaristi~koj zemlji. Komitet za vladavinu zakona i mira bi}e sa~injen od 15 poslanika, od kojih }e najmanje pet biti iz regija Mijanmara u kojima se vode etni~ki sukobi. Par tija Kyi ima tri osnovna cilja okon~anje etni~kih sukoba, ostvarenje mira i vladavine zakona, te izmjenu ustava Mijanmara.

PREBJEGAO GENERAL Grupa od 1.137 Sirijaca, me|u kojima i jedan general, prebjegla je u Tursku zbog eskalacije nasilja u Siriji. General koji je prebjegao u Tursku bio je u pratnji 12 oficira i 25 ranjenika. U ponedjeljak je u Jordan prebjegao premijer Farid Hid`ab

Aktivist za ljudska prava iz Alepa Mad`id Abdunur, u izjavi za agenciju Anadolija, kazao je da je sirijska vojska granatirala i u potpunosti devastirala trospratnu stambenu zgradu u regiji Sahur, u kojoj je poginulo 12 ~lanova jedne porodice. On je istakao da se sukobi izme|u pobunjeni~ke Slobodne vojske Sirije i sirijskih snaga sigurnosti pod kontrolom Asada i dalje vode u mnogim mjestima oko Alepa. Posmatra~i UN-a povukli su se iz Alepa, drugog po veli~ini grada i ekonomske prijestonice Sirije, zbog sve ja~ih sukoba. - Rije~ je o privremenom povla~enju zbog pogor{anja bezbjednosne situacije, objasnio je Jozefin Gerero, portparol po-

smatra~ke slu`be UN-a. U Alepu je bilo 20 me|unarodnih posmatra~a. Privremeno su, zbog njihove bezbjednosti, pre{li u Damask, gdje se nalazi sjedi{te misije UN-a. Pripadnici posmatra~ke misije UN-a raspore|eni su u aprilu u ~etiri grada - Damask, Alep, Deir Ezor i Homs. Vije}e sigurnosti UN-a je 20. jula produ`ilo mandat misiji za 30 dana. Istovremeno, broj posmatra~a je prepolovljen i sada ih je u Siriji svega 150. Brojni zvani~nici aktuelnog re`ima i dalje prelaze u redove pobunjeni~kih snaga. Revolucionarima u Alepu pristupio je jedan visoki policijski zvani~nik, kao i 30 policajaca s komple-

tnom opremom u regiji Aseke. Istovremeno, dopisnik Anadolije javlja da je ju~er i sino} u Tursku izbjeglo 1.137 izbjeglica iz Sirije. Turske grani~ne slu`be su izbjeglice smjestile u kolektivne centre u Apajdinu i Sanliurfi.

Mijenjaju stranu
Me|u izbjeglicama iz Sirije bilo je i 12 vojnika, te jedan general sirijske vojske. Tako|er, 25 ranjenika zbrinuto je u turskoj bolnici u Hataju. Zajedno sa ovom posljednjom grupom, broj sirijskih izbjeglica u Turskoj popeo se na skoro 50.000. Turski zvani~nici nisu naveli ta~an broj prebjeglih generala, ali agencija FP procjenjuje da ih ima vi{e od 20.

Uni{tena d`amija u SAD-u
Nepoznata osoba podmetnula je po`ar u d`amiji na jugozapadu ameri~ke savezne dr`ave Misuri, saop}ile su lokalne vlasti. D`amija je u trenutku podmetanja po`ara, koji je izbio u ponedjeljak u 3.40 sati po lokalnom vremenu, bila prazna i niko nije stradao. Vatrogasci i {erif stigli su u Islamski centar u Joplinu, gdje na molitvu obi~no dolazi blizu 120 ljudi. - Zgrada je potpuno izgorjela. Zasad niko nije uhap{en. Ne mo`emo to nazvati zlo~inom motiviranim rasizmom sve dok ne uhapsimo nekoga ko }e nam omogu}iti da do|emo do takvog zaklju~ka, rekla je glasnogovornica {erifovog ureda u Jasper Countyu, Sharon Rhine. Napad na islamski centar u Misuriju, u kojem nije bilo povrije|enih, drugi je od jula, kada je ba~en molotovljev koktel.

Hanije pozvao na osiguranje granice s Egiptom

Cilj je bio da se izazove haos
Premijer palestinske vlade optu`io Izrael da stoji iza napada na egipatskom grani~nom prelazu Ebu Salim na Sinajskom poluotoku
Premijer palestinske vlade Ismail Hanije pozvao je na formiranje zajedni~ke komisije za sigurnost koja bi radila na osiguranju granice izme|u Egipta i palestinske teritorije u Gazi. barga na uvoz oru`ja u Gazu. U saop}enju na zvani~noj stranici ministarstva unutra{njih poslova Palestine navedeno je da palestinske i egipatske vlasti koordinirano rade na rasvjetljavanju doga|aja i pronala`enju izvr{itelja napada. Istovremeno, Izrael je Egiptu izru~io tijela osam egipatskih vojnika koji su nastradali na grani~nom prelazu Ebu Salim, javila je agencija Anadolija.

Utvr|ivanje detalja
Uo~i odr`avanja sastanka u vezi s oru`anim napadom na egipatskom grani~nom prelazu Ebu Salim na Sinajskom poluotoku, kada je poginulo 16 egipatskih vojnika, premijer Hanije izjavio je da }e razgovarati s egipatskim i palestinskim zvani~nicima snaga sigurnosti kako bi se utvrdili detalji o izvr{iteljima ovog napada. Hanije je ponovo optu`io Izrael da stoji iza navedenog napada, te istakao da se na granici Egipta i Gaze poku{ala stvoriti haoti~na situacija. Kona~an cilj je, dodao je, zaustavljanje aktivnosti u vezi s prekidom em-

U napadu na crkvu u Nigeriji 19 mrtvih
Naoru`ani napada~i ubili su 19 ljudi u crkvi u centralnoj Nigeriji, izjavio je ju~er vojni zvani~nik potpukovnik Gabriel Olorunyomi, dodav{i da su naoru`ani napada~i u{li u crkvu gdje su se vjernici skupili za molitvu kasno u ponedjeljak u gradu Otite u blizini Okene. On je rekao da je sve}enik ubijen, a mnogi su ranjeni, ali nije mogao potvrditi njihov broj jer su odvezeni u razli~ite bolnice, javlja Fena. Dodao je da vlasti i dalje tragaju za ljudima kaji su se mo`da sakrili u obli`njem `bunju. Odbio je kazati ko je osumnji~en za napad, a niko za sada nije preuzeo odgovornost.

Obe}ali osvetu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uputio je ~estitke izraelskim vojnicima zbog iskazane hrabrosti, jer su navodno spri je ~i li na pa da ~e da pre|u granicu na podru~ju Sinaja. - Svima je vrlo jasno da je u interesu i Izraela i Egipta da za{tite granice, izjavio je Netanyahu. Izraelska vojska saop}ila je da

Izraelski vojnici pregledaju vozilo kori{teno u napadu na egipatskoj granici

je ju~er ujutro otvoren putni pravac Kerema Salim izme|u Izraela, Egipta i pojasa Gaze. Egipatska vojska obe}ala je da }e osvetiti smrt svojih grani~ara i okarakterizirala ovaj napad kao teroristi~ki. Egipat je odlu-

~io da na neodre|eno vrijeme zatvori terminal Rafah na granici s pojasom Gaze. Ovaj terminal je jedini prelaz izme|u palestinske teritorije koja je pod kontrolom islamskog pokreta Hamas.

18

OGLASI
JU O[ "DOBRO[EVI]I" SARAJEVO

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), ~lana 11. stav 8 Pravilnika s kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22632-33/12 od 24.7.2012. godine i odluke [kolskog odbora broj: 01-157 /12 od 13.6.2012. godine, ogla{ava

J AV N I K O N K U R S
za prijem nastavnika/nastavnica u radni odnos 1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja, a najdu`e do 31.1.2013. godine 2. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine (4 ~asa sedmi~no nastavne norme) 3. Nastavnik/nastavnica matematike na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine (8 ~asova sedmi~no nastavne norme) 4. Nastavnik/nastavnica tehni~ke kulture na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine (4 ~asa sedmi~no nastavne norme) - 1 izvr{ilac

Broj: 8318/2012. godine Banovi}i, 6. 8. 2012. godine

Prilog broj: 1

U skladu sa ~lanovima 3. i 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD OD 1.1.2012. DO 30.6.2012. GODINE
I - OP]I PODACI O EMITENTU 1. Puni naziv (oznaka) firme: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" d.d. BANOVI]I 2. Skra}eni naziv (oznaka) firme: RMU "BANOVI]I" d.d. BANOVI]I 3. Adresa sjedi{ta: 75290 ARMIJE BiH BR. 52 4. Telefoni: 035-871-082; 035-870-575; 035-870-260 5. Fax: 035-871-081; 035-875-166 6. E-mail: kontakt@rmub.ba 7. Web stranica: www.rmub.ba 8. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora: - Admir Alispahi}, dipl. pravnik - predsjednik - mr. Emin Hara~i}, dipl. in`. rud. - ~lan - mr. Nevad Ikanovi}, dipl. in`. rud. - ~lan 9. ^lanovi Uprave dru{tva: - mr. Munever ^ergi}, dipl. in`. rud. - direktor dru{tva - mr. Ibrahim Lapandi}, dipl. in`. rud. - izvr{ni direktor za tehni~ke poslove - Amela La~i}, dipl. ecc. - izvr{ni direktor za ekonomske poslove - Zlata Junuzovi}, dipl. pravnik - izvr{ni direktor za pravne i kadrovske poslove II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA 1. Broj emitovanih vrijednosnih papira: 693.880 2. Nominalna cijena dionice: 100,00 KM 3. Vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa: - Vlada Federacije BiH (dr`avno vlasni{tvo) 69,5323% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupna pasiva PODACI IZ BILANSA USPJEHA EMITENTA a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 63.650.504 66.969.096 -3.318.592 -3.318.592 94.139.351 50.136.441 45.642.611 189.918.403 121.628.327 68.290.076 189.918.403

- 1 izvr{ilac

- 1 izvr{ilac

- 1 izvr{ilac

USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju prilo`iti: • diplomu kao dokaz stru~ne spreme, • izvod iz mati~ne knjige ro|enih, • uvjerenje o dr`avljanstvu, • kra}u biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona. Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12. 2009. godine. Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: JU O[ "Dobro{evi}i", Ahatovi}ka 41, 71000 Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Op}ina Novi Travnik JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vodovod Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnoj {koli ("Sl. novine SBK-a" broj: 11/2001) te ~lana 178. i ~lana 182. Pravila JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" u Vodovodu, Upravni odbor je na sjednici odr`anoj 6. 8. 2012. godine, donio

-

ODLUKU
o poni{tenju konkursa Poni{tava se konkurs za direktora {kole, koji je objavljen 3. 9. 2011. godine, u Dnevnom avazu na osnovu Odluke Upravnog odbora {kole broj: 01-482/2011 od 1. 9. 2011. godine i ujedno donosi

odnosno odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj {koli. Da se naro~ito isti~e svojim radom, organizacijskim sposobnostima u odgojno-obrazovnom radu i pedago{koj teoriji i praksi. Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. Da nije ka`njavan i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs raspisati u sredstvima javnog informisanja. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Izbog direktora se vr{i na period od 4 godine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu {kole.

DIREKTOR DRU[TVA mr. Munever ^ergi}, dipl. in`. rudarstva

ODLUKU
o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora {kole Konkurs za direktora {kole raspisati prema ~lanu 75. Zakona o osnovnoj {koli i ~lanu 182. Pravila JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar". Posebni uslovi: - Da ispunjava uslove nastavnika ili pedagoga {kole (V[S ili VSS). - Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi,

Uz prijavu na konkurs, treba dostaviti sljede}e dokumente: 1. Diplomu ili ovjerenu kopiju o zavr{enoj {koli 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Potvrdu o neka`njavanju 6. Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak 7. Kra}u biografiju i plan aktivnosti za pobolj{anje nastavnog procesa i uslova rada 8. Potvrdu o radnom sta`u u struci nakon diplomiranja Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave, sa naznakom "Prijava na konkurs za direktora {kole", slati isklju~ivo po{tom na adresu: JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vodovod bb, 72290 Novi Travnik

Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli ("Sl. novine SBK", broj 11/01, 17/04) i Pravila O[ "Vitez" Vitez (Vitez i Kru{~ica), te Odluke Upravnog odbora {kole 01-368/12 i Saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a, raspisuje se

za popunu upra`njenih radnih mjesta A) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10.8.2013. godine 1. Nastavnik geografije - 13 ~asova nastavne norme sedmi~no 2. Nas ta vnik his to ri je - 8 ~a so va nas ta vne nor me sedmi~no B) Na odre|eno vrijeme do 31.8.2013. godine 1. Nastavnik razredne nastave - 3 (tri) izvr{ioca 2. Nastavnik islamske vjeronauke - 10 ~asova nastavne norme sedmi~no 3. Nastavnik tehni~kog odgoja - 15 ~asova nastavne norme sedmi~no 4. Nastavnik informatike - 4 ~asa nastavne norme sedmi~no USLOVI KONKURSA: I Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove u pogledu stru~ne spreme, propisane Zakonom o osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima SBK-a. Kandidati trebaju obavezno dostaviti kra}u biografiju, adresu i broj kontakt-telefona. II Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti (original ili ovjerenu fotokopiju): 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 2. Dokaz (diplomu) o zavr{enoj {koli, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 4. Uvjerenje o neka`njavanju, 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, te dokumente za bodovanje po kriterijima za prijem za-

K O N K URS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INA FOJNICA JU OSNOVNA [KOLA "MUHSIN RIZVI]" FOJNICA Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnoj {koli SBK (Sl. novine SBK, broj11/01) te ~lana 95. Pravila JU O[ "Muhsin Rizvi}" u Fojnici, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Upravni odbor JU O[ "Muhsin Rizvi}" na osnovu odluke Upravnog odbora donijete na sjednici od 3.8.2012. godine, raspisuje

III

za izbor i imenovanje direktora {kole 1. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne {kole "Muhsin Rizvi}" u Fojnici u narednom ~etverogodi{njem mandatu. 2. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju imati visoku ili vi{u stru~nu spremu, polo`en stru~ni ispit te ispunjavati uslove za nastavnika ili pedagoga. Kandidati moraju imati najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, u kojima se naro~ito isti~u svojim radom u pedago{koj teoriji i praksi. 3. Uz prijavu sa kra}om biografijom, kandidati trebaju dostaviti: - diplomu o zavr{enoj {koli - dokaz o radnom iskustvu - uvjerenje o dr`avljanstvu uvjerenje o neka`njavanju

KONKURS

IV

V

4. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 5. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU OSNOVNA [KOLA "MUHSIN RIZVI]" Novo Naselje br. 7, 71270 FOJNICA. 6. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 7. U~esnici konkursa }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima istog. UPRAVNI ODBOR [KOLE

VI VII

poslenika i to: - Rje{enje o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK-a - Potvrdu {kole o nepotpunoj normi za nastavnike sa stalnim radnim odnosom u {kolama SBK-a - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Potvrdu Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme - Potvrdu o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija - Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju nakon diplomiranja - Dokaz o eventualnoj invalidnosti - Ku}nu listu i za odrasle ~lanove u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji) dokaz o nezaposlenosti - Potvrdu o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Izabrani kandidat du`an je ljekarsko uvjerenje prilo`iti po kona~nosti odluke o izboru. Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljene dokaze. Sa prijavljenim kandidatima obavezno }e se obaviti intervju, o terminima kandidati }e biti obavije{teni. Plate nastavnika u skladu su va`e}im Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog {kolstva u Srednjobosanskom kantonu. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Pisane prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti li~no ili Upravnom odboru {kole na adresu: Osnovna {kola "Vitez" Vitez (Vitez i Kru{~ica) Josipa Kurevije, 72250 Vitez, sa naznakom "za konkurs". Ne po tpu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne }e se ra zmatrati. Po okon~anju konkursne procedure kandidati koji ne budu odabrani svoju dokumentaciju preuzet }e li~no u {koli. Direktor {kole IMAMOVI] ARMIN

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012. Sumnja u obmanu potro{a~a
Zbog kori{tenja obmanjuju}ih reklama kojima je prodavalo dodatke za svoje kreditne kartice, American Express se nalazi pod istragom regulatornih tijela. Ameri~ka najve}a kompanija koja se bavi kreditnim karticama American Express nalazi se pod rastu}im pritiskom da prestane da prodaje dodatke uz kreditnu karticu, kao {to je alarm za kra|u identiteta, svojim potro{a~ima kojima oni ustvari ne trebaju, pi{e ameri~ki list Huffington Post. U kvartalnom finansijskom izvje{taju American Expressa pi{e da vjeruju da dvije kompanije koje rade za njih mogu da se suo~e sa penalima Biroa za finan sij sku za {ti tu po tro {a ~a (CFPB) zbog kori{tenja obmanjuju}ih reklama kako bi proda-

SVIJET FINANSIJA

19

American Express pod istragom

Ameri~ka kompanija se nalazi pod rastu}im pritiskom da prestane da prodaje dodatke uz kreditnu karticu
li dodatke kreditnih kartica kao {to su za{tita od kra|e identiteta, kredit - monitoring planova. Dok ~eka odluku Biroa, kompanija je izdvojila novac za tu namjenu. Moira Vahej, portparol CFPB-a, ka`e da objelodanjivanje podataka o American Expressu ne zna~i da }e ta kompanija morati da refundira pare svojim klijentima. Ona je rekla da Biro ne mo`e da komentari{e istragu koja je u toku. I Bank of America je tako|e objavio da je dobio upite za istragu od regulatora zbog proizvoda otkrivanje kre|e identiteta koji su nudili vlasnicima svojih kartica. Da regulatori savjesno prate {ta banke rade u sferi karti~arstva vidi se i po posljednjem primjeru kada je Kapital van banka morala po nalo-

Dodaci kreditnim karticama unosan posao

gu Biroa za finansijsku za{titu potro{a~a da plati 140 miliona dolara, upravo zbog obmanjuju}ih reklama za dodatke kreditnim karticama.

Ina~e, dodaci kreditnim karticama, poput pla}anja osiguranja, alarma za kra|u identiteta ili nad gle da nje kre di tne kar ti ce

predstavljaju veoma unosan posao za kreditne kompanije koje im donose stotine miliona dolara godi{nje.

New York

Cijena sirove nafte na berzi u New Yorku nakratko je porasla za vi{e od dolara, kada je na Twitteru objavljena vijest da je sirijski lider Bashar al-Assad ubijen. Wall Street Journal pi{e da je na Twitter nalogu, za koji se mislilo da pripada ministru unutra{njih poslova Rusije Vladimiru Kolokolcevu, prekju~er u 9.59 sati napisano da je Assad ubijen ili povrije|en. Malo kasnije je u dva twitta dodato da je potvr|eno da je preminuo. Izme|u 10.15 i 10.45 sati cijena sirove nafte je sko~ila sa 90,82 na 91,99 dolara za barel na berzi u New Yorku, prenosi B92. Analiti~ar Price Futures Group Phil Flynn ka`e da u vrijeme kada je Twitter sve vi{e mjesto za prikupljanje informacija, dobro plasirana pri~a mo`e da uti~e na berzu. Rusko ministarstvo unutra{njih poslova ubrzo je demantovalo za Reuters da ima bilo kakve veze sa Twitter nalogom koji je pisao o Assadovoj smrti. Iako Sirija ne proizvodi velike koli~ine nafte, procjenjuje se da bi Iran mogao da reaguje u slu~aju da do|e do promjene vlasti u Damasku, {to bi imalo uticaja na promjene cijene na berzi.

La` na Twitteru podigla cijene nafte

London

Agencija Moody’s snizila je kreditni rejting Telekoma Slovenije. Rejting je sni`en za jedan stupanj odnosno na Baa3, stoji u saop}enju na stranici Ljubljanske berze. Kao glavni razlog sni`enja, Moody’s navodi nedavni pad kreditnog rejtinga Slovenije {to dovodi do ni`ih o~ekivanja od slovenskog Telekoma kao kompanije u ve}inskom vlasni{tvu dr`ave. Iz Moody`sa poru~uju i to da }e idu}e godine ponoviti ocjenjivanje kreditnog rejtinga Telekoma. Moody’s je ocjenu kreditnog rejtinga Slovenije snizio pro{li ~etvrtak, za tri stupnja na Baa2. Kako prenosi Slovenska tiskovna agencija (STA), bonitetna agencija Moody’s je zbog sni`enja bonitetne ocjene Slovenije snizila i bonitetnu ocjenu dr`avne razvojne SID banke sa A2 na Baa2, dok je ranije sni`en kreditni rejting Abanke Vipa i Factor banke.

Sru{en kreditni rejting Telekoma Slovenije

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Nakon ste~aja slovena~ke firme Primorje

Posljedice su{a i ranih mrazeva

Sto~ni fond }e biti
Autoceste FBiH naplatile

manji 30 posto
Imali smo periode i sa ve}im pauzama u oborinama, ali nikada ovakve temperature na kojima sve gori, ka`e Dragan Pavlovi}, predsjednik Selja~kog saveza BiH
Bh. sto~arima }e ove godine nedostajati gotovo 50 posto potrebnih koli~ina sijena za ishranu stoke, rekao nam je ju~er Dragan Pavlovi}, predsjednik Selja~kog saveza BiH. Pavlovi} ka`e da je sijeno podbacilo oko 60 posto u Bosanskom Grahovu i na podru~jima oko Drvara, Glamo~a i Kupresa. Ne{to te`a situacija je u okolini Nevesinja, Bile}e i Gacka, gdje je sijeno podbacilo oko 70 posto.

6,2 miliona eura
Ja vno po du ze }e Auto ces te FBiH d.o.o. Mostar je zbog pokre ta nja ste ~a ja slo ven skog izvo|a~a Primorje d.d. Ajdov{~ina ras ki nu lo ugo vor na izvo|enju radova na tunelu Vijenac. U skladu s obavezama izvo|a~a iz ugovora, izvr{ena je naplata garancije za dobro izvr{enje posla u iznosu od 6,2 miliona eura, javila je Fena. Ovim su Autoceste FBiH u potpunosti namirile svoja potra`ivanja zbog nastale {tete zbog raskida ovog ugovora. Iz Autocesta FBiH navode da su u fazi dodjele ugovora podizvo|a~ima na ovom projektu radi zavr{etku prve faze izgradnje tunela te da na taj na~in daju {ansu doma}im kompanijama da izgrade vlastite referense na ovako kompleksnom projektu, ~ime mogu stvoriti preduslove za svoje dalje u~e{}e na me|unarodnim tenderima. Prva faza podrazumijeva radove na probijanju tunela te zavr{etku primarne podgrade i temelja tunela. Uprava JP Autoceste FBiH o~ekuje da }e radovi na tunelu Vijenac biti zavr{eni u skladu s prvobitno predvi|enim rokovima.

Cijene mesa
“Uzrok ovog stanja je su{a, te kasni mrazevi koji nisu pogodovali vegetaciji. Prva su{a nas je zadesila poslije velikog februarskog snijega. Na kraju su stigle i ove vrlo visoke temperature. Imali smo periode i sa ve}im pauzama u oborinama, ali nikada ovakve temperature na kojima sve gori. Ne bude li pomo}i od vlasti, do}i }e do smanjenja sto~nog fonda u ovoj godini oko 30 posto” , ustvrdio je Pavlovi}. Nepovoljni vremenski uslovi, ka`e na{ sagovornik, osjeti}e se na cijenama mesa. Lo{e vremenske prilike ne}e utjecati na cijene mlijeka jer }e FBiH imati i vi{kove od 1. januara naredne godine zbog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. “Od sastanka sa liderima {estorke, koji bi trebao biti odr`an u narednom periodu u Mostaru, o~ekujemo puno toga jer lideri upravljaju i entitetima i dr`avom. Imamo obe}anje predsjednika HDZ-a 1990 Bo`e Ljubi}a da }e u~initi sve da nas lideri prime. Situacija je za poljoprivrednike zaista alarmantna jer znamo da su {tete na~injene i proizvo|a~ima vo}a i povr}a, a u sustavu poticaja nema ov~ara i p~elara. Soje ne}e biti ni dvije tone po hektaru, a za poticaje se

Boksit iz Mili}a

Zatvorena Drvoprerada
Sektor Drvoprerada kompanije Boksit iz Mili}a obustavio je proizvodnju, a 20 radnika dobilo je otkaz, saop{tila je ju~er Slu`ba za odnose s javno{}u ove kompanije. Predsjednik kompanije Rajko Duki} rekao je za Srnu da je ovaj potez uslijedio jer je sektor permanentno iskazivao gubitke, koji su prvenstveno posljedica visokih cijena ulaznih sirovina, poreza, doprinosa i drugih dad`bina, te niskih cijena robe na tr`i{tu. On je istakao da je u sektor ulo`eno oko ~etiri miliona KM vlastitog i novca Investicionorazvojne banke RS-a. - Kupovinom savremene opreme i usavr{avanjem kadrova, od propale pilane “6. avgust” napravili smo industrijski kapacitet koji, u tehnolo{kom i organizacionom smislu, mo`e da

Nepovoljni vremenski uslovi }e utjecati na sto~ni fond

Ugro`eni proljetni usjevi, kukuruz i soja
Prema agrometeorolo{koj prognozi, dugotrajni su{ni period u BiH }e se nastaviti jo{ najmanje desetak dana, javila je Fena. Sve poljoprivredne kulture trpe zbog su{e, a najugro`eniji su proljetni usjevi, kukuruz i soja. Nedostatak padavina, srednje temperature tla u povr{inskom sloju u rasponu od 26 do 30 stepeni i poja~ani gubitak vode kroz atmosfersko isparavanje i kroz `ivotne procese biljki (evapotranspiracija) uzrokovali su smanjenje zaliha vlage u tlu. Naro~ito je nepovoljna situacija na lakim prozra~nim zemlji{tima gdje je tlo potpuno isu{eno, navode agrometeorolozi. I ove sedmice sun~ano i vru}e, naro~ito u posljednja dva dana s temperaturama do 40 stepeni, nepovoljno }e utjecati na poljoprivredne kulture. U drugom dijelu sedmice malo }e osvje`iti, a temperatura }e pasti za ~etiri do {est stepeni. tra`e tri i po tone prinosa. U svemu nam je situacija katastrofa” kazao je Pavlovi}. , poneke sekretarice ili zamjenice sekretarice jer su o~ito bh. funkcioneri otplovili na godi{nje odmore i nalaze se daleko od svojih radnih mjesta. “Nismo `eljni prijema kod politi~ara, nego realizacije na{ih zaklju~aka” rekao nam je Pavlovi}. ,
Dk. OMERAGI]

slu`i za primjer, rekao je Duki}. Ove napore Boksitovog menad`menta, prema njegovim rije~ima, nisu pratili odgovaraju}i koraci ka pobolj{anju privrednog ambijenta od kojeg zavisi rad drvoprera|iva~a. Duki} je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci komentarisao stanje u Javnom preduze}u [ume RS-a, te izrazio o~ekivanje da }e Vlada djelovati efikasnije kada je rije~ o sre|ivanju stanja u javnim preduze}ima.

Daleko od posla
Na{ sagovornik ka`e da je u poku{aju ostvarivanja kontakta s predstavnicima vlasti u na{oj zemlji ovih dana uspio do}i do

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 153 - 8. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.661647 Kanada 124 CAD 1 1.572198 Hrvatska 191 HRK 100 25.955437 Ceska R 203 CZK 1 0.077683 Danska 208 DKK 1 0.262093 Maðarska 348 HUF 100 0.704032 Japan 392 JPY 100 1.999324 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.265163 Svedska 752 SEK 1 0.234431 Svicarska 756 CHF 1 1.623754 Turska 949 TRY 1 0.881104 V.Britanija 826 GBP 1 2.458962 SAD 840 USD 1 1.568784 Rusija 643 RUB 1 0.049717 Kina 156 CNY 1 0.246408 Srbija 941 RSD 100 1.650075 SDR (Special Drawing Rights) na dan 06. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 06. 08. 2012 =

1.955830 1.665812 1.576138 26.020488 0.077878 0.262750 0.705796 2.004335 0.566448 0.265828 0.235019 1.627824 0.883312 2.465125 1.572716 0.049842 0.247026 1.654211 USD BAM

1.955830 1.669977 1.580078 26.085539 0.078073 0.263407 0.707560 2.009346 0.567864 0.266493 0.235607 1.631894 0.885520 2.471288 1.576648 0.049967 0.247644 1.658347 1.50974 2.385330

ProCredit Bank

Krediti za obrtna sredstva
ProCredit Bank je kreirao posebnu ponudu kredita za obrtna sredstva. Krediti su namijenjeni za kvalitetnije strukturiranje finansijskih tokova preduze}a i samim time omogu}avaju privrednicima da nesmetano odvijaju poslovne procese u skladu sa svojim planovima i obavezama. “U dana{njem poslovnom okru`enju vrijeme igra zna~ajnu ulogu, a obrtna sredstva su neophodna za neometan razvoj poslovanja svih privrednih subjekata. Zadovoljstvo nam je ponuditi kredite za obrtna sredstva malim preduze}ima po vrlo povoljnim uslovima, sa rokom otplate do 36 mjeseci, te naknadom za obradu kredita od nula posto. Ova ponuda traje do kraja septembra” , izjavila je direktorica Odjela za poslovanje s malim preduze}ima Zenubija Spahi} - Hajdarevi}. Radi se o kreditima za obrtna sredstva, dugoro~nim investicijskim kreditima, kreditima za rastere}enje, refinansiranje teku}ih obaveza, finansiranje potra`ivanja, kreditima po teku}em ra~unu, revolving-kreditima, posebnim kreditima iz kreditne linije Evropske investicijske banke.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

BIZNIS/BERZE
1.449,23
801,98
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 305.526,83 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 52.092,30 KM, a u sklopu pet transakcija prometovane su 4.693 dionice. Kurs ovog emitenta iznosio je 11,10 KM. Na kotaciji fon-

21

Distributeri najavili nove cijene

BIFX

682,43 1.731,85
FIRS

SASX-10

890,62 783,65
dova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF Herbos fonda d.d. Mostar u iznosu od 3.141,80 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,17 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja FBiH trgovalo se u iznosu od 3.963,00 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 22.625,63 KM.

SASX-30

BIRS

ERS10

SASE: Promet 305.526 KM

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 7. august/kolovoz 2012.
Gorivo poskupjelo u Hrvatskoj i Sloveniji
Dioni~ko dru{tvo

Gorivo skuplje

Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Herbos fond dd Mostar KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija R FBiH stara devizna {tednja serija S FBiH stara devizna {tednja serija T FBiH stara devizna {tednja serija U PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar Hidrogradnja d.d. Sarajevo Solana dd Tuzla Pak Centar d.d. Sarajevo BOR BANKA DD SARAJEVO 17,10 17,99 30,90 2,10 19,50 8,00 95,00 0,61 -0,04 -3,44 0,00 -4,88 0,00 -0,11 17,29 18,00 30,90 2,10 19,50 8,00 95,00 17,03 17,50 30,90 2,10 19,50 8,00 95,00 1.600 3.100 100 133 60 27 1.416 27.366,00 55.775,00 3.090,00 279,30 1.170,00 216,00 134.520,00 6 6 1 1 2 1 4 38,00 34,55 28,90 72,00 98,13 89,94 80,98 0,03 1,62 1,76 5,26 0,00 2,21 -0,27 38,00 34,68 28,90 72,00 98,13 90,00 81,00 38,00 34,55 28,90 72,00 98,13 89,80 80,90 242 10.809 426 841 2.960 6.313 16.594 91,96 3.747,93 123,11 605,52 2.904,65 5.678,07 13.437,39 1 2 1 1 1 2 3 4,10 5,17 -1,20 -0,63 4,10 5,20 4,10 5,15 158 608 647,80 3.141,80 1 2 11,10 0,09 11,10 11,10 4.693 52.092,30 5

PET FENINGA
Benzini u nabavci ve} su poskupjeli za {est feninga, dok su cijene dizela pove}ane za dva feninga
Gorivo }e narednih nekoliko dana poskupjeti u cijeloj BiH. U Federaciji BiH Ministarstvo trgovine je na po~etku ove sedmice dobilo samo dva zahtjeva za promjenu cijene goriva. Rije~ je o poskupljenju benzina BMB95 za pet feninga, dok se cijene ostalih derivata ne}e mijenjati. On je istakao da su benzini u nabavci ve} poskupjeli za {est feninga, dok su cijene dizela pove}ane za dva feninga. Nove cjenovnike distributeri su od rafinerija dobili ju~er tako da }e se u narednim danima znati za koliko }e ta~no poskupjeti gorivo. Cijene goriva su porasle i u Hrvatskoj. Tako su benzini u susjednoj zemlji skuplji za 31 ili 32 lipe, dizel 29, a plavi dizel za 17 lipa.

Udru`enje {uti
U Ministarstvu o~ekuju da }e distributeri, barem oni koji se odlu~e na poskupljenje, zahtjeve slati pred kraj sedmice kako bi poskupljenje nastupli po~etkom naredne. U Udru`enju prometnika nafte i naftnih derivata FBiH nisi htjeli govoriti o cijenama goriva, a jo{ manje o razlozima poskupljenja, samo su nam kazali da odgovre na sva pitanja tra`imo u rafinerijama. Gorivo }e poskupjeti i na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj ove sedmice od tri do pet feninga po litru, rekao je predsjednik Udru`enja vlasnika benzinskih pumpi Ljubo Stevi}.

Rekordna cijena
Istovremeno, cijene goriva porasle su i u Sloveniji. Dizel-gorivo }e se prodavati po do sada rekordnih 1,387 eura za litru. Nova cijena najprodavanijeg goriva, bezolovnog benzina od 95 oktana, pove}ava se za 2,5 centa, na 1,507 eura za litru. Za 2,5 centa poskupljuje i 100oktanski benzin ~ija je nova cijena na slovenskim benzinskim pumpama 1,525 eura. Tako|er, cijene sirove nafte porasle su ju~er na svjetskim tr`ima na 100 dolara za barel, {to je rekordna cijena od maja ove godine. J. Sa.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 7. august 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Banjalu~ka pivara a.d. Banja Luka Elektrodistribucija a.d. Pale Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova 0,58(A) 0,31 0,46 1,5 0 3,33 0 0 0,58 0,31 0,46 1,5 0,58 0,31 0,46 1,49 33 67.000 1.106 1.392 19,14 20.770,00 508,76 2.086,08

Gra~anica

ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka

2,01 4,4(A) 9,52 0,042 2,93 5,63 3,58(A) 5,78

-0,5 0 0 0 -2,33 0,72 0 -0,34

2,02 4,4 9,52 0,042 3 5,64 3,58 5,8

2 4,4 9,52 0,042 2,91 5,6 3,58 5,76

102 112 8 1.420 216 71 42 440

205,02 492,80 76,16 59,64 633,24 399,64 150,36 2.542,44

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrohercegovina a.d. Nevesinje Napredak a.d. Pelagi}evo Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,08(A) 0,16 90,51 48,09 46,51 46,11 40,88 41,32 -1,23 -20 0,01 -0,02 0,02 0,02 -0,39 0,12 0,08 0,16 90,51 48,11 46,51 46,11 41,03 41,67 0,08 0,16 90,51 48 46,51 46,11 40,08 41 23.561 14.826 5.850 60.188 1.500 24.566 18.276 174.992 1.884,88 2.372,16 3.706,38 28.947,25 697,65 11.327,38 7.470,59 72.304,80

Prema podacima Biroa za zapo{ljavanje, u Gra~anici su u julu posao tra`ile 9.192 osobe, a me|u njima je bilo 4.608 `ena, {to je blagi porast u odnosu na prethodni mjesec, prenosi Fena. Kako javlja Radio Gra~anica, od ukupnog broja, 3.457 registriranih je prvi put tra`ilo posao, dok su 2.204 osobe bile iz kategorije bora~kih populacija,

Posao tra`e 9.192 osobe

od kojih je 37 i zaposleno u toku tog mjeseca. Prema stepenu stru~nog obrazovanja, posao je najvi{e tra`ilo kvalificiranih radnika, njih 3.825, zatim 2.626 nekvalificiranih radnika i 1.919 osoba sa srednjom stru~nom spremom, dok je na Birou za zapo{ljavanje Gra~anica u julu bila 371 visokokvalificirana osoba.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,35 2,93

$ 0,73 %

1.617,80 28,10

$ 0,10 %

898,00 805,50

$ 0,22 %

PLIN
$ 0,83 %

SREBRO
$ 0,85 %

KUKURUZ
$ 0,06 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu

DNEVNI AVAZ NA PUTU DA IZAZOVEI DIPLOMATSKI SKANDAL SA LIBIJOMI

RANJENICI NA lije~enju i u Fojnici
Nove operacione
sale do kraja godine
U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu }e do kraja ove godine biti izgra|ena {esta i sedma eta`a Centralnog medicinskog bloka na povr{ini od 5.000 kvadratnih metara, gdje }e biti smje{teno 11 operacionih sala. Nakon toga, uslijedi}e ugradnja najsavremenije medicinske opreme, i uz obavljenu edukaciju sarajevskih ljekara, otvorenje ovog zna~ajnog dijela CMB-a trebalo bi uslijediti do kraja 2012, re~eno je prilikom ju~era{nje posjete Fikreta Musi}a, kantonalnog premijera i Zlatka Vukovi}a, ministra zdravstva KSa, KCUS-u. Doma}in posjete bila je prof. dr. Senka Mesihovi} - Dinarevi}, zamjenik generalnog direktora KCUS-a i {efica Pedijatrijske klinike Jezero. vom organizacijom, opremom i osobljem bi}e ukinuta ~etvrta smjena za hemodijalizu. Zatim, prostor za Kliniku za nuklearnu medicinu, gdje }e biti smje{ten najsavremeniji medicinski penskener, ~ije otvorenje se planira krajem godine uz edukaciju kadra” kazala je , dr. Mesihovi} - Dinarevi} te dodala kako }e na Pedijatrijskoj klinici krajem 2012. biti otvoren Odsjek za autolognu transplantaciju mati~nih }elija na Hematoonkolo{kom odjelu.

Stru~na komisija koja je do{la iz Libije posjetila je Terme Ilid`a i visoko ocijenila na{u ustanovu i kvalitet usluga, ka`e Rabari
Nakon niza negativnih tekstova prema prijateljskoj dr`avi Iran, Dnevni avaz iznosi nove neistine koje potencijalno izazivaju diplomatski skandal sa prijateljskom dr`avom Libijom. Dne vni avaz kon ti nu ira no i neosnovano iznosi neistine o Zdravstvenoj ustanovi - Lje~ili{tu Banja Terme Ilid`a i hotelskoj kompaniji Ho teli Ilid`a d.d. koja ba{tini tradiciju elitnog tu ri zma i banj skog li je ~e nja preko 120 godina. - Smatramo da su pisanje i neistiniti navodi u Avazu od 7. avgusta 2012. vrhunac novinarskog neprofesionalizma i moralnog dna jer je u spomenutom tekstu napisano da su se putem prevare u Banji Terme Ilid`a rehabilitirali ranjenici iz Libije. U tom tekstu su direktno optu`ili legalne i legitimne predstavnike dr`ave Libije potencijalno izazivaju}i diplomatski skandal sa prijateljskom dr`avom, a da prethodno nisu provjerili informaciju i ~uli obje strane, {to je jedan od osnovnih postulata profesionalnog novinarstva, {to su nam potvrdili iz Ambasade Libije, kazao je Ebrahim Rabari, direktor ZU Lje~ili{te Banje Terme.

Banja Terme: Neosnovane optu`be kompaniji koja posluje u skladu sa zakonima BiH

Vrhunske usluge
Musi} je kazao da }e velike investicije omogu}iti kvalitetni ju zdrav stve nu za {ti tu gra|ana. “Izgradnja Centralnog medicinskog bloka je najve}a investicija koja se radi u KCUS-u, radovi na {estoj i sedmoj eta`i i otvorenju operacionih sala bi}e zavr{eni do kraja godine, a kompletna izgradnja CMB-a do kraja 2013, kako je i obe}ala Vlada. U interesu nam je da korisnici zdravstvenih usluga dobiju usluge uz najsavremeniju opremu i najeduciranije ljekare” kazao je Musi}. , Vukovi} je dodao kako }e u CMB-u biti izgra|ena urgentna te jedna vi{enamjenska operaciona sala. Mr. BABI]

Mati~ne }elije
“Danas je pozitivan dan za korisnike na{ih zdravstvenih usluga u Sarajevskom kantonu, a i u FBiH. @elimo da poka`emo {ta se radilo u Klini~kom centru u posljednje dvije godine, a to se odnosi, prije svega, na tri zna~ajna mjesta, prvi je Hemodijalizna jedinica, ~ije otvorenje }e uslijediti 1. septembra, koja }e imati novih 16 dijaliznih mjesta. Sa no-

Ukazana ~ast
Rehabilitacija ranjenika u Banji Terme Ilid`a po~ela je nakon niza regularnih postupaka i procedura koje je zahtijevala dr`ava Libija. - Prvo nam se obratila Ambasada Libije u BiH i saop}eno nam je da je BiH pro{la kriterije kao potencijalna dr`ava u kojoj bi se mogla vr{iti rehabilitacija libijskih ranjenika. Napominjemo da dr`ava Libija {alje

svoje ranjenike u SAD, Kanadu, Njema~ku, Tursku, Italiju, Francusku, [paniju, ^e{ku, Slova~ku i Veliku Britaniju i da smo ponosni {to nam je ukazana ~ast da se na{a zdravstvena ustanova svrstava u red svjetskih zdravstvenih ustanova iz domena banjskog lije~enja, istakao je Rabari. Iz ZU Lje~ili{ta Terme su naglasili da je nakon iskazanog interesa iz Ambasade odgovoreno da }e do}i stru~na komisija direktno iz Libije i da }e ona odlu~iti da li ispunjavaju kriterije za rehabilitaciju njihovih ranjenika.

Neosnovane optu`be
- Komisija je posjetila Banju Terme Ilid`a i visoko ocijenila na{u zdravstvenu ustanovu i kvalitet usluga koje pru`amo, {to s ponosom isti~emo. @elimo napomenuti da je stru~na komisija posjetila Reumal Fojnica, koji je, tako|er, zadovoljio krite-

Lokalni put Trn~i}i - Dragovi}i

Asfalt na 1.500 metara
Sanaciju i asfaltiranje lokalnog puta Trn~i}i - Dragovi}i zajedni~ki finansiraju Op}ina Had`i}i, Ministarstvo privrede KS-a i Sarajevo{ume. Ukupna vrijednost projekta iznosi 373.000 KM, a radove izvodi Buco Merc d.o.o, Kiseljak. Izvo|a~ je na terenu od sredine jula i do sada je izvr{io grube radove na ~itavoj trasi puta u du`ini od 1.500 metara. Slijedi nasipanje tampona, postavljanje propusta, ivi~njaka i asfaltiranje. Projektom je predvi|eno da {irina kolovozne trake iznosi tri metra, a rok za zavr{etak radova je 60 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao. Mje{tani sela Trn~i}i i Dragovi}i }e dobiti kvalitetnu asfaltnu komunikaciju do ku}a te rije{iti problem po`arnog puta. Z. T.

rije. Poslije su uslijedili pregovori sa njihovim komitetom za zbrinjavanje ranjenika koji su trajali du`e od dva mjeseca, nakon ~ega su do{le dvije grupe ranjenika, od kojih je jedna primljena u Reumal, gdje se jo{ nalaze na rehabilitaciji, a druga je primljena u Banju Terme, gdje je proces rehabilitacije ve} zavr{en, pojasnio je Rabari. U toku same rehabilitacije ranjenika, Terme su posjetili ~lanovi libijskog prelaznog vije}a, libijski ministar za pitanja boraca i libijska ministrica za socijalna pitanja. - Svi oni su izrazili zahvalnost i zadovoljstvo pru`enim uslugama, a mi smo uvjereni da }emo i u budu}nosti biti vode}a zdravstve na us ta no va iz do me na banjskog lije~enja, uprkos poku{ajima Dnevnog avaza da neosnovano optu`uje kompanije koje posluju u skladu sa zakonskim propisima dr`ave BiH, zaklju~io je Rabari. S. Hu.

U MZ Mjedenica

Reagiranje

Avazove la`i o Memi}u
Iz Slu`be za informisanje Op}ine Ilid`a demantovali su navode objavljene u Dnevnom avazu, a u kojima su iznesene neistine o na~elniku Senaidu Memi}u. U saop}enju OO SBB-a Ilid`a pod naslovom “Memi} nakon teravije dr`ao politi~ki govor” navodi se, da je “Memi} pozvao vjernike da svoj glas na predstoje}im lokalnim izborima daju SDA i njemu”. - Ta~no je da je na~elnik Memi} prisustvovao teravih-namazu, 2. augusta u naselju Otes, {to je njegovo vjersko pravo. Nije ta~no da je dr`ao politi~ki govor, te pozvao vjernike da glasaju za njega. Na`alost, OO SBB-a Ilid`a poslu`io se dnevnopoliti~kim podmetanjima i zlonamjernim insinuacijama sa `eljom da se diskreditira na~elnik Memi}, kazali su u Op}ini.

Betonirani temelji zida
Zavr{eno je betoniranje temelja potpornog zida u Ulici Save Skari}a, u MZ Mjedenica. Kako je potvr|eno iz Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad, ove sedmice }e biti zavr{eni svi betonski radovi. Podsje}amo, armiranobetonski potporni zid bit }e izgra|en u du`ini od 44 metra, a projekat sa 46.000 KM finansira Op}ina. Izvo|a~ radova je firma D`ekos.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

3A dionica puta Ilid`a - Hrasnica

Kona~no nastavak radova
Rije{eni imovinskopravni odnosi pa }e radovi biti nastavljeni naredne sedmice • Gra|ani }e na vrijeme biti obavije{teni o obustavi prometa
Nakon vi{e od godinu ~ekanja, naredne sedmice }e biti nastavljeni radovi na 3A dionici puta Ilid`a - Hrasnica, u naselju Sokolovi}-Kolonija. Sporni imovinskopravni odnosi sa vlasnicima zemlji{ta na dijelu puta u blizini prvih semafora su kona~no rije{eni i izvo|a~ firma Sarajevoputevi mo`e po~eti sa preostalim radovima, obja{njavaju u Slu`bi za razvoj, investicije i komunalne poslove Op}ine Ilid`a. Ostalo je da se zavr{e oko 150 metara kolovoza sa pje{a~kom stazom i raskrsnica sa prate}om saobra}ajnom signalizacijom. Time }e se kompletirati planirana dionica za ovu godinu. komunalne poslove Ilid`e. Kako tvrde u Slu`bi, ove radove }e nastojati zavr{iti najkasnije do kraja septembra, mada je te{ko re}i koliko }e trajati izmje{tanje instalacija izvan raskrsnice, jer }e se tek tada stvoriti uslovi za samu izgradnju ovog dijela puta.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Rok 45 dana
U Slu`bi vjeruju da }e izvo|a~ mo}i ove poslove uraditi za 45 dana. Kao i na prethodnom dijelu ceste, slijedi iskop zemlje, tamponiranje, postavljanje nepropusne mre`e, specijalnih cijevi i kolektora za odvodnju, jer je to podru~je vodoza{titne zone, a potom asfaltiranje kolovoza, pje{a~ke staze i raskrsnice, na kojoj }e saobra}aj biti regulisan semaforima. Zbog radova na sljede}oj raskrsnici, najvjerovatnije }e do}i i do obustave saobra}aja kada to bude neophodno, najavljuju u Slu `bi, pa mo le gra|ane za strpljenje. Sve obustave }e biti na vrijeme najavljene uz preporuke o alternativnim pravcima.
Z. T.

Izmje{tanje instalacija
Narednim op}inskim bud`etom nastojat }e se obezbijediti sredstva za dalji nastavak puta prema Hrasnici, gdje }e se raditi nova dionica do sljede}e raskrsnice u Sokolovi}-Koloniji. - Vrijednost preostalih radova je oko 800.000 KM. Sredstva su operativna, jer su obezbije|ena jo{ pro{logodi{njim bud`etom.
Parcela zbog koje su prekinuti radovi

I ugovor sa izvo|a~em Sarajevoputevima ostao je nepromijenjen, iako se ~ekalo godinu. Rje{avanjem imovinskih odnosa sve pre pre ke su uklo nje ne i ubrzo }e po~eti izmje{tanje instalacija koje prolaze raskrsnicom, a u pitanju su voda, struja,

telefon, kanalizacija i ki{ni kolektor. Sa svim javnim preduze}ima, vlasnicima instalacija, ranije je postignut dogovor i sada samo treba precizirati detalje, vrijeme i na~in izmje{tanja, isti~e Mirsad ^au{evi}, pomo}nik na~elnika za razvoj, investicije i

Novi sportski teren u Vogo{}i
U op}ini Vogo{}a u toku je izgradnja terena sa plasti~nom podlogom i prate}om infrastrukturom. Rije~ je o projektu koji podrazumijeva izgradnju terena sa plasti~nom podlogom dimenzija 40 puta 20 metara. Vrijednost projekta je 90 hiljada maraka. Sredstva je obezbijedio JU KSC Vogo{}a od vi{ih nivoa vlasti. Na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} ju~er je sa menad`mentom JU KSC Vogo{}a obi{ao prvu fazu radova gdje se izvode zemljanogra|evinski radovi i u toku koje }e biti postavljena plasti~na podloga. Vrijednost prve faze je 42.750 KM. Prema rije~ima na~elnika Smaji}a, realizacijom ovog projekta gdje je predvi|eno da sve bude gotovo do kraja septembra, op}ina Vogo{}a dobija novi i moderniji sportski sadr`aj, koji }e pru`iti sportistima bolje uslove za treniranje i takmi~enje. Druga faza radova, u toku koje je planirana nabavka i ugradnja plasti~ne trave, ko{tat }e S. Hu. 43 hiljade KM.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

4 4
u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sa-

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Ko njic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

na 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Zurich/Banja Luka 19.30, Stockholm 20.15, Copenhagen 20.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 13.00, Copenhagen 13.00, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55, Stockholm 20.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljublja-

ti (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlada KS-a kao prinudna uprava Grasa?

Dr`ava je najgori doma}in
Ovo je samo pokazatelj koliko se non{alantno ova Vlada i ministar Luli} odnose prema Grasu, ka`e Konakovi} Kapacitet Vlade i pored najboljih namjera sumnjam da bi popravio stanje u Grasu kada bi preuzeo takvu ulogu, isti~e Pe}anac
Nakon ostavke Harisa Kadi}a na mjesto direktora Grasa, ministar prometa i komunikacija Haris Luli} priznao je javnosti da je zate~en tim ~inom. Luli} je, tako|er, istakao kako mu sada ne preostaje ni{ta drugo nego da kan to nal noj Vla di pre dlo `i uvo|enje prinudne uprave u KJKP Gras, da Vlada preuzme svu odgovornost za stanje u preduze}u, ali i da ima ovla{tenje da rije{i probleme. Iz izjave ministra Luli}a nazire se da }e biti predlo`eno da upravo Vlada bude prinudna uprava koja bi trebala izvesti Gras na zelenu granu. Me|utim, prema rije~ima zastupnika u Skup{tini Kantona Sarajevo, takav razvoj situacije ne bi bio povoljan. Elmedin Konakovi}, kantonalni zastupnik SDA, smatra da bi poku{aj uvo|enja Vlade kao prinudne uprave bio nezakonit.

^engi}: Centrotransu treba radnika
Direktor kompanije Centrotrans-Eurolines Safudin ^engi} kazao nam je ju~er kako sa Kadi}em nije bilo dogovora o tome kome }e pripasti koja linija, ali se razgovaralo o situaciji u prevozu KS-a. - Centrotransu trebaju voza~i i ~ak je i po`eljno da to budu ljudi sa iskustvom, spremni potpisati ugovor i pridr`avati se pravilnika o radu firme. ^ekamo da Ministarstvo donese odluku i 12 spornih autobuskih linija, a kao direktor Centrotransa i predsjednik Udru`enja poslodavaca KS-a, odgovorno tvrdim da nam je svima u interesu da imamo jak Gras. Apsurdno je {ta sada prigovaraju Kadi}u, mo`da je u pitanju to {to ~ovjek nije bio zatrovan nekim stvarima. O~igledno je da Gras ne mo`e pokriti sve linije Kantona, a isto tako nama bi se oduzela odmah jedna od njih ~im bismo propustili jednu vo`nju, jer tako zakon ka`e, naglasio je ^engi}. ji su u to vrijeme bili najglasniji stavljaju u funkciju uprave i na taj na~in poku{avaju prekr{iti zakon. - To je lo{e rje{enje jer tamo imaju i nadzorni i upravni odbori koje je uvijek postavljala Vlada. Kada je nama oduzeto pravo kao Vladi da upravljamo preduze}em, slagao sam se sa tim i mislio da je to uredu. Ovdje je nesposobnost upravljanja u pitanju. Za mene je o~ekivana ostavka Harisa Kadi}a. Nema pravih poteza. Dr`ava je najgori doma}in i to nije dobra opcija. Onda hajde da sve kao dr`ava privatiziramo. To ne mo`e funkcionirati. Ovime bi se prekr{io zakon. Iz SDP-a su, dok su bili opozicija, insistirali da Vlada iza|e iz skup{tina preduze}a, a sada rade suprotno onome {to su zagovarali, pojasnio je Mehmedi}.
S. HUREMOVI] - J. MILANOVI]

Nerazumna odluka
- Prema propisima i zakonima na{e zemlje, taj poku{aj je nezapam}en. To nije primjenjivo. Ovo je samo pokazatelj koliko se non{alantno ova Vlada i ministar Luli} odnose prema Grasu. Nikada nisu u{li u sr` i dubinu ovog problema. Uvijek su se pau{alno odnosili prema Grasu. Od Luli}a smo slu{ali da je dolje sve sjajno i bajno. Zbog povr{nog odnosa prema Grasu, sve je eskaliralo. Rekao sam da je u Grasu trebalo postaviti eksperta sa ciljevima u kojim rokovima {ta treba da se uradi. Nemam ni{ta protiv Kadi}a i mislim da se ~ovjek trudio sve
Vozni park uni{ten u zadnje dvije godine

do ove nerazumne odluke da on li~no uvede Centrotrans u neke od linija. To je nemogu}e i on to ne mo`e uraditi ve} samo ministar. Sve do tada Kadi} je pokazivao veliku energiju da se to rije{i, ali sigurno je i to da nije imao podr{ku ni od Vlade ni ministra. Njegova ostavka me nije iznenadila jer ovaj kurs kojim se u Grasu ide nije dobar i mo`e imati samo ovakve i sli~ne epiloge. Iz Grasa vi{e nema iznena|enja, kazao je Konakovi}.

Rje{enje problema, prema Konakovi}evim rije~ima, provo|enje je zaklju~aka sa tematske sjednice Skup{tine Kantona koja je bila posve}ena Grasu.

Rade na mi{i}e
- U Grasu ima samo jedan put, a to je da svi zainteresirani sjednu i po~nu da provode zaklju~ke sa tematske sjednice. ^udi me nezainteresiranost ljudi iz SDP-a da se Gras rije{i. Ljudi koji su nedavno na nezakonit na~in sjeli u ministarske fotelje pokazali su svoje kapacitete prije svega odlukama u slu~aju rektora Univerziteta i policije. Do sada nismo vidjeli nijedan reformski ~in Vlade. Ova Vlada ne bi imala vremena ni kvaliteta i kompetencije da radi u Grasu. O tome uop}e i ne treba raspravljati jer po zakonu to nije mogu}e i to je paradoks koji pokazuje u kakvom stanju se Kanton Sarajevo nalazi. Izbore su dobili na kritikama {ta radi SDA i sad su pokazali u dvije godine rada kako rade i da su sve te pri~e {uplje, zaklju~io je Konakovi}. Aktuelnoj vlasti u Kantonu, kako

Ministru u{la voda u u{i
Predsjednik Sindikata komunalne privrede Grasa Adnan Himzanija ka`e kako }e o problemima u Grasu te rje{enjima nakon odlaska direktora Harisa Kadi}a razgovarati na sastanku sa kantonalnim premijerom Fikretom Musi}em i ministrom saobra}aja Harisom Luli}em. - Na{ cilj je da sa~uvamo firmu, a znamo i kako to uraditi. Vi{e se preko le|a Grasa ne mo`e ~uvati socijalni mir i moraju nas pustiti da radimo. Gra|ani }e njima na kraju sko~iti za vrat {to nema redovnog prevoza. To {to je ministar predlo`io da Vlada i Skup{tina KS-a preuzmu upravljanje Grasom, sigurno je negdje na moru, pa mu je u{la voda u u{i i nije dobro ~uo pitanje, isti~e Himzanija.

je kazao Nermin Pe}anac, zastupnik SDU, nije svet ni zakon ni Ustav. - Aktuelna vlast radi na mi{i}e. Kapacitet ove Vlade i pored najboljih namjera sumnjam da bi popravio stanje u Grasu kada bi preuzeo takvu ulogu. Grasu ne trebaju partijski, odnosno podobni ljudi, ve} kompetentne osobe koje }e preduze}e izbaviti iz problema. Ideja o Vladi kao prinudnoj upravi nije dobra jer su u protekle dvije godine dokazali da ne znaju ni{ta uraditi. Ovo je dobro vrijeme da se podvu~e linija i prestane sa postavljanjem podobnih. Iz SDP-a su ranije sa pravom napadali poziciju. Evo sada imaju priliku da ne{to urade i trebali su pokazati svoju sposobnost. Ali, ni{ta nije ura|eno, kazao je Pe}anac.

Kr{enje zakona
Besim Mehmedi}, zastupnik SBiH, bio je premijer kantonalne Vlade kada su zbog sukoba interesa njeni ~lanovi morali napustiti pozicije u skup{tinama javnih komunalnih preduze}a. Sada se, prema njegovim rije~ima, oni ko-

Po~ela sanacija Tvorni~ke
Po{to je Tvorni~ka ulica na Stupu bila u izuzetno lo{em stanju, ove sedmice je po~elo asfaltiranje uz krpljenje udarnih rupa. Asfaltni sloj }e se staviti na du`ini od 80 metara i to od samog po~etka ulice koji je bio najkriti~niji. Na ostalom dijelu Tvorni~ke samo }e se zakrpiti rupe, tako da }e kompletna ulica biti popravljena i osposobljena za normalno odvijanje saobra}aja. Vrijednost ove investicije je 20.000 KM i sredstva je obezbijedila Op}ina Ilid`a. Izvo|a~ je KJKP Rad, a planirano ja da se radovi zavr{e za sedam dana. Z. T.

Isklju~enja struje
Zbog ra do va na ener get skim pos tro je nji ma, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 15 sa ti Tran sport Beo grad, To ro ma no va, Gla dno Po lje, od 8 do 16 Rje ~i ca 2, Ra ko vi ca MUP, Po dlu go vi 1, Hrid i ^a dor d`i na i od 9 do 12 Do bri nja 17.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

OGLASI
KANTON SARAJEVO Ured za kvalitet
Broj: 20-34-23066/12 Sarajevo, 25.7.2012. godine

25

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1 - 30. 6. 2012. g.
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Dioni~ko dru{tvo Inter{ped d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta M. Tita br. 40, 71000 Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica Tel: 033/555-980, Fax: 033/664-129 intersped@intersped.ba, www.intersped.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik: Samir Musa ^lanovi: Zuki} Halim, Zuki} Amir - ~lanovi uprave Limo Midhat II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 225.367 oznaka je ISPSRK2 vrijednosti 73 KM nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira VGT osiguranje, Remis d.o.o. Visoko i dionica emitenta s pravom glasa Data - Projekt Elektronis d.o.o. III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 16.257.321 c) Teku}a sredstva 958.277 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 17.215.598 PASIVA a) Kapital 14.468.009 b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze 1.945.893 d) Kratkoro~ne obaveze 801.696 e) Ukupno pasiva 17.215.598 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 851.189 b) Rashodi 942.930 c) Dobit/gubitak prije poreza -91.741 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja
1

CANTON SARAJEVO Office for Quality

Na osnovu ~l. 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 20. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo broj: 20-34-22117/07 od 22.2.2007. godine {ef Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Uredu za kvalitet Kantona Sarajevo NAZIV RADNOG MJESTA: Vi{i referent za administrativno-tehni~ke i ra~unovodstvenomaterijalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka odsutnog namje{tenika na posao. Opis poslova: Vodi osnovne knjige evidencije, vr{i pripremu i obradu faktura upu}enih na realizaciju, vodi arhivu finansijskih transakcija Ureda, vodi kancelarijsko poslovanje Ureda od primanja po{te do arhiviranja i ~uvanja, a`urira dokumentaciju, vodi evidencije o aktivnostima Ureda, obra~unavanje pla}a i naknada za zaposlene, obra|ivanje tih podataka i vo|enje odgovaraju}ih evidencija i o tim podacima izdavanja uvjerenja i drugih akata, kao i obra|ivanje svih vrsta uplata, naknada i drugih primanja korisnika usluga, vo|enje evidencija stalnih sredstava i njeno a`uriranje, prikupljanje i sre|ivanje podataka i nabavljanje kancelarijskog i drugog potro{nog materijala i drugih materijalno-tehni~kih sredstava i opreme, skladi{tenje i ~uvanje tog materijala, sredstava i opreme i vo|enje evidencija utro{ka potro{nog materijala, sredstava i opreme i obavlja druge poslove koje mu odredi {ef Ureda. Kandidati koji se prijavljuju na interni oglas za popunu navedenog radnog mjesta moraju ispunjavati op{te uslove u skladu sa ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i to: Op{ti uslovi: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je punoljetan, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, 4. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, 5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini, 6. da nije obuhva}en ~lanom odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored op{tih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo i to: Posebni uslovi: - SSS, zavr{ena gimnazija, ekonomska ili druga srednja {kola administrativnog smjera, - polo`en stru~ni ispit, - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a i - poznavanje rada na ra~unaru. Uz prijavu na interni oglas koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidati su obavezni prilo`iti original ili ovjerenu kopiju dokumenata, kojim se dokazuje ispunjavanje op{tih i posebnih uslova tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu BIH (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - svjedo~anstvo ili diploma o vrsti i stepenu {kolske spreme, - dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu; - uvjerenje nadle`nog organa da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa kandidat nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou u Federaciji BIH, odnosno Bosni i Hercegovini ili ovjerena izjava od op}inskog organa da kandidat nije bio uposlen u posljednje dvije godine u organima dr`avne slu`be na bilo kojem nivou, - izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o radnom iskustvu. Pravo u~e{}a imaju namje{tenici iz organa dr`avne slu`be svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijavu i potrebne dokumente dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom: "PRIJAVA NA INTERNI OGLAS - NE OTVARAJ", na adresu Kanton Sarajevo, Ured za kvalitet, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. Sarajevo. Interni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i i WEB stranici Kantona Sarajevo: www.ks.gov.ba. Interni oglas je objavljen na oglasnoj plo~i i na oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo u dan i datum i istog dana je objavljen i na WEB stranici Kantona Sarajevo. [ef Ureda

Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR [KOLSKI ODBOR Na osnovu odluke [kolskog odbora: 08-593/12 od 31.7.2012. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-40-2044/12 od 3.8.2012, JU Druga gimnazija Mostar raspisuje

K O N K U R S
a) na neodre|eno vrijeme 1. profesor matematike .......................................................................................1 izvr{ilac (puna norma) b) na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa funkcije: 1. profesor matematike ......................................................................................1 izvr{ilac ( puna norma) c) na odre|eno radno vrijeme do 15.7.2013. godine: 1. profesor matematike .......................................................................................1 izvr{ilac (puna norma) 2. profesor bosanskog jezika..................................................................................1 izvr{ilac (16 ~asova) 3. profesor engleskog jezika ....................................................................................1 izvr{ilac (9 ~asova) 4. profesor francuskog jezika .......................................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa) 5. profesor njema~kog jezika ...................................................................................1 izvr{ilac (5 ~asova) 6. profesor turskog jezika.............................................................................................1 izvr{ilac (2 ~asa) 7. profesor fizike ......................................................................................................1 izvr{ilac (8 ~asova) 8. profesor hemije ..................................................................................................1 izvr{ilac (13 ~asova) 9. profesor biologije .................................................................................................1 izvr{ilac (9 ~asova) 10. profesor informatike.............................................................................................1 izvr{ilac (5 ~asova) 11. profesor historije ...............................................................................................1 izvr{ilac (11 ~asova ) 12. profesor sociologije..............................................................................................1 izvr{ilac (8 ~asova) 13. profesor tjelesnog odgoja...................................................................................1 izvr{ilac (14 ~asova) 14. profesor islamske vjeronauke...............................................................................1 izvr{ilac (7 ~asova) Napomena pod a) Zavr{en prirodno-matemati~ki fakultet, odsjek za matematiku, polo`en stru~ni ispit i jedna godina radnog iskustva u srednjoj {koli. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti original ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: - diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - kra}u biografiju Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti prilo`iti pri izvr{enom izboru kandidata. Sa svim kandidatima bit }e obavljen pisani dio ispita, a nakon toga intervju, a sve u skladu sa Poslovnikom o radu konkursne komisije. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu: JU Druga gimnazija Mostar (za konkurs), Ul. Sjeverni logor bb, 88000 MOSTAR

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: urediso@ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-277,Fax: + 387 (0) 33 562-223 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

26

KULTURA

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Afirmacija kulture

Zenica zove
Festival nudi kvalitetne koncerte

Deseti West Herzegowina Fest

Smotra
pivo, zavr{en je trodnevni amaterski art-festival West Herzegowina Fest, deseti po redu, onaj koji je ovaj ve} sada u cijeloj regiji vrlo popularno okupljali{te kreativne mlade`i, doveo do nove prekretnice. Bend Merfolk iz Malog Lo{inja osvojio je prvo mjesto kao najbolji izvo|a~ West Herzegowina Festa no.10. Najboljom kratkom pri~om progla{ena je

U gradu na rijeci Bosni od 23. do 25. augusta odr`at }e se Tre}i studentski festival koji, osim, kvalitetnih koncerata, nudi i vrijedne popratne sadr`aje
Tre}i studentski festival Zenica zove, koji }e publici pored muzi~kih sadr`aja, ponuditi i zanimljiv prate}i program, odr`a}e se u Zenici od 23. do 25. augusta. Nultog dana festivala, u ~etvrtak, 23. augusta, bi}e odr`ana radionica o fotografiji, uprili~eno crtanje grafita, te otvoreno ljetno kino na kojem }e biti prikazani autorski radovi mladih filmad`ija. Festival nudi ugledne goste u muzi~kom segmentu - u petak, 24. augusta, sa po~etkom u 20 sati, na programu su koncerti bendova TBA, Naksut Vesert (BiH) i S.A.R.S. (Srbija). U subotu, 25. augusta, tako|er u 20 sati, nastupaju Siled`ije (BiH), Zoster (BiH) i Elemental (Hrvatska). Studentski festival Zenica zove se prvi put odr`ao po~etkom augusta 2010. u organizaciji Unije studenata Univerziteta u Zenici. Ideja o festivalu, njegov format i namjena nastali su u malom krugu ljudi koji su `eljeli iskoristiti svoj organizacioni i kreativni potencijal, te gradu i njegovog omladini pru`iti ne{to druga~ije i poku{ati promijeniti ustaljenu indolentnost, koja je zavladala me|u omladinskom populacijom Zenice. Iako je afirmacija doma}ih autorskih bendova jedna od osnovnih misija festivala, on nudi i programe usmjerene u drugim kreativnim pravcima, kao {to su izdava~ki i filmski projekti. Upravo je film jedna od novina koju su organizatori uveli od ove godine, a ovaj novoosnovani segment nudi priliku mladim filmskim autorima da njihovi filmovi budu prikazani na festivalu. Jedini uslov je da va{ film traje manje od 15 minuta. Prijaviti se mo`ete do 15. avgusta, a vi{e informacija mo`ete na}i na internet-prezentaciji festivala zenicazove.com. N. S.

kreativnih
buntovnika
I ovo izdanje zapadnohercegova~kog festivala pru`ilo je dobru zabavu pod vedrim nebom, a promovirani su i neki novi umjetnici
Progla{enjem pobjednika u kategorijama za glazbu, knji`evnost, film i fotografiju i likovnu umjetnost, garniranim izvanrednim trosatnim dojutarnjim nastupom benda Hladno

Fotografije iz serije "Avlijaner"

Psi kao motiv

Publika je u`ivala u filmovima pod vedrim nebom

U anketi magazina Sight and Sound
U Muzeju grada Zenice sino} je otvorena izlo`ba fotografija "Psi koji vole Zenicu" fotografa Mladena Pikuli}a. Kako je istakao sam autor, rije~ je o fotografijama iz serije "Avlijaner", a glavni motivi su, kako to i naziv ka`e, napu{teni psi lutalice. - U biti psi su tu simboli~ni kao motiv jer sam mogao fotografisati i ljude, ka`e Pikuli}. - Naime, veoma je bitan kontekst u kojem se psi nalaze i njihova ostavljenost, bespomo}nost i {arenilo rasa. Tako da sam snimao pse na `eljezni~koj stanici, na mezarju, u strogom centru grada… u veoma razli~itim situacijama i okru`enjima grada, {to u biti govori o dru{tvu u tranziciji, objasnio je autor. Mladen Pikuli} je sarajevski fotograf, biv{i fotoreporter Oslobo|enja, koji ve} godinama `ivi i radi u Holandiji. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada struke. U sarajevskoj galeriji Zvono nedavno je otvorena njegova izlo`ba "Selam from Holland", u kojoj je prikazao Holan|ane koji su pre{li na islam.

"Vrtoglavica" najbolji film svih vremena
Prvi put u pola stolje}a, "Vrtoglavica" (1958) Alfreda Hitchcocka prestigla je "Gra|anina Kanea" Orsona Wellesa i tako postala najbolji film svih vremena. Rezultat je to ankete koju tek svakih deset godina me|u filmskim kriti~arima provodi ugledni britanski filmski magazin Sight & Sound. Upravo zahvaljuju}i pomenutoj tradiciji, ~itavu narednu dekadu "Vrtoglavica" }e provesti na tronu kao najbolji film. ^asopis je anketu proveo na uzorku od 846 filmskih kriti~ara iz ~itavog svijeta. Kad je anketa provedena posljednji put, 2002. godine, "Vrtoglavica" je bila samo pet glasova iza "Gra|anina Kanea". Ove godine ga je pretekla za 34 glasa. Remek-djelo Orsona Wellesa "Gra|anin Kane" se dugo smatralo najboljim filmom svih vremena. U filmu Welles glumi izdava~kog mogula koji umire usamljen, a za sobom ostavlja samo jednu misterioznu misao - famozni Ru`in pupoljak. Radilo se o natpisu na njegovim sankama iz djetinjstva. S druge strane, James Stewart je u glavnoj ulozi u "Vrtoglavici" glumio policijskog detektiva koji boluje od vrtoglavice, a Kim Novak ledenu plavu{u koju je morao bri`no slijediti. Tek poslije }e shvatiti da nijedno od njih nije ono {to se ~ini. "Oklopnja~a Potemkin" Sergeja Eisensteina ispala je s liste najboljih, a njezino je mjesto zauzeo "^ovjek s kino-kamerom" (1929) D`ige Vertova.
N. S.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

KULTURA

27

26. filmski festival u Herceg-Novom

Filmu “Djeca” nagrade za re`iju i glumu

Aida Begi}

Marija Piki}

Damir Urban na sceni

"Utopija" autorice Sandre Crnko iz Rijeke, dok je najboljim filmom progla{en film "Prekidi stvarnosti" Du{ka Stanivuka iz Banje Luke. Konkurencija u svim kategorijama bila je velika. Nastupilo je deset bendova i prikazano 37 filmova. Festivalski Fanzin objavio je trideset i devet pri~a koje su selektirane od preko stotinu pristiglih, uglavnom iz zemalja biv{e Jugoslavije. Publici su se predstavili i likovni umjetnici, uz multimedijalnu performansu.

Pobjednici
Kratka pri~a:
1. "Utopija" (Rijeka / Hrvatska) - Sandra Crnko 2. "Vi{nja" (Mladenovac / Srbija) - Predrag Milojevi} 3. "Bje`i, an|ele, bje`i" (Istra / Slovenija) - Fran~i} Franjo

marati, no Kekin i ostali iz benda veliki su profesionalci i radnici, pa su, odu{evljeni svojim prvim nastupom u ovim krajevima (uz)nastojali ostati upam}enima. Programe ve} godinama vodi uspje{an i omiljen dvojac, Boris ^erku~ sa RDV-a i kazali{ni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan.

Film:
1. "Prekidi stvarnosti" (Banja Luka / BiH) - Du{ko Stanivuk 2. "Dragi Keno" (Zagreb / Hrvatska) - Natko Stipani}ev 3. "BooK" ([iroki Brijeg / BiH) Udruga za promicanje vizualne kulture To~ka

Ludnica
Svih dana trajanja festivala bilje`imo izvanrednu i najve}u posje}enost do sada, sve se doga|alo na jednoj o{ljun~anoj zaravni izvan sredi{ta grada, ome|enoj rijekom i cestom, s vrlo uhodanim funkcioniranjem organizatora unato~ stravi~nim vru}inama i gu`vama, unato~ svemu nije ubilje`en nijedan incident, {to je ponajbolje opisao Damir Urban: "Nisam nikada svirao ovdje, a svirao sam svuda, do`ivljavao sam sva{ta i ovdje sam bio spreman na sva{ta. Nikad ne zna{… Ali ono {to sam do`ivio tu doista me odu{evilo, to je `iva energija, ~ovje~e. Tu }u do}i kada god po`ele i svima }u preporu~iti isto. Ludnica." Doista, sve se ~inilo kao jedan neveliki, ali ogra|eni i nezavisni teritorij kreativnosti i razmjene energije, sa istinskim rock falangama na pozornici i odu{evljenim gomilama koje su pjevale s njima u vreloj pra{ini.
D. MARIJANOVI]

Film "Djeca" bh. rediteljice Aide Begi} dobio je na 26. filmskom festivalu u Herceg-Novom - Montenegro film nagrade za re`iju i glumu. Ovo ostvarenje Aide Begi} time je nastavilo pravu `etvu nagrada na me|unarodnim festivalima, koja je zapo~eta na najslavnijem festivalu u Cannesu, a nastavljena na SFF-u, vode}oj regionalnoj filmskoj smotri. Nagradu za najbolju `ensku ulogu dobila je Marija Piki} za ulogu Rahime u filmu "Djeca", za naj bo lju re `i ju nagra|ena je Aida Begi} za isti film, a obje su dobile presti`nu

nagradu Zlatna mimoza, prenijela je Fena. Ime na do bi tni ka na gra da ovog festivala saop}ena su na ju~era{njoj konferenciji za medije u Herceg-Novom. Zapa`ena su i ostvarenja glumaca Sta{e Duki}a i Ismira Gagule, koji su uz Piki} predstavljali sjajni bh. film u Herceg-Novom. Gaguli je ovo bila prva filmska uloga za koju je dobio izuzetno pohvalne kritike filmskih profesionalaca iz regiona. Projekcija filma "Djeca" prisustvovao je veliki broj posjetilaca, dok su kritike bile vi{e nego pozitivne.

JU Muzej "Alija Izetbegovi}"

Urban i Hladno pivo
Najbolje kratke filmove ovogodi{njeg, desetog po redu, West Herzegowina Festa odabrali su \elo Had`iselimovi}, glum ci Kre {i mir Mi ki} i Jadranka \oki}, te redatelj Zvonimir Juri}, najbolje glazbenike Damir Urban, Ivan Gali} Ive}ko i Danilo [erbed`ija, a pobjedni~ke i druge najbolje plasirane kratke pri~e jednoglasno je odabrao `iri s Milanom Vla ovi}, Iva nom ]e si }em, Darijom Kara~i} i Draganom Marijanovi}em. Svi pobjednici dobili su i vrijedne nagrade, a bend Merfolk }e dobiti priliku snimiti pjesmu i spot po `elji, Sandra Crnko kao nagradu dobila je digitalnu kameru, a Du{ko Stanivuk za najbolji film dobit }e simboli~nu nagradu "Metar knjiga".

Dani otvorenih vrata
Povodom obilje`avanja 87 godina od ro|enja prvog predsjednika Predsjedni{tva Republike Bosne i Hercegovine, Muzej "Alija Izetbegovi}" u Sarajevu od danas do 10. augusta organizuje Dane otvorenih vrata Muzeja. Posjetioci se mogu, u dvije vratni~ke kule u kojima je Muzej smje{ten, upoznati sa `ivotom, likom i djelom prvog predsjednika kao i njegovoj ulozi u odbrani od agresije kao vrhovnog komandanta Armije Bosne i Hercegovine. Postavke su oboga}ene novim eksponatima, a tu je i dio postavke u bedemu koji povezuje dvije kule. "Naro~ito smo ponosni {to }emo prvog dana manifestacije otvoriti i na{u suvenirnicu. Prilika je to da brojni turisti kao i na{i gra|ani imaju iz Muzeja “Alija Izetbegovi}” prigodnu uspomenu. Pro{logodi{nji odziv je uveliko prema{io sva na{a o~ekivanja, a najvi{e nas raduje {to su dolazile sve generacije", ka`u iz Muzeja.

Glazba:
1. Mer folk (Mali Lo{inj / Hrvatska) 2. Zebrax (Zagreb / Imotski / Hrvatska) 3. Otpisanimator (Dubrovnik / Hrvatska), Rewolti (Zadar / Hrvatska) i Sirova Snaga (Solin / Hrvatska) Nakon {to su u prve dvije ve~eri odli~no raspolo`enu i vrlo pristojnu publiku sjajno zabavili brojni bendovi izvan konkurencije te Damir Urban i TBF, posljednju su ve~er de~ki iz Hladnog piva odradili vrlo po{ten interaktivan performans s publikom koja im nije dala od-

Dani otvorenih vrata u Muzeju "Alija Izetbegovi}" traja}e tri dana, kada }e svi zainteresirani od 10 sati ujutro pa sve do pono}i, bez kupovine ulaznica, mo}i pogledati sve izlo`ene eksponate.

U najboljem duhu pop-arta

I poslije Warhola - Halid
"Dugo svitanje", najobimniji roman doma}e knji`evnosti

Pripovijedati da bi se razumjelo
Rije~, dvije o filmu

Pli}ak filmske prosje~nosti

28

SCENA

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Bundek u znaku Sarajeva

Crvena jabuka i Zabranjeno

pu{enje na Rujanfestu
Legende sarajevske rock scene Crvena jabuka i Zabranjeno pu{enje gosti su ovojesenskog Rujanfesta. Veliki festival doma}e gastronomije i muzike ove }e jeseni obradovati brojne posjetitelje bogatim programom od 13. do 23. septembra na zagreba~kom Bundeku. Crvena jabuka sarajevski je poprock bend osnovan 1985. godine, a svoj prvi album pod nazivom Crvena jabuka izdaje 1986. Nakon pogibije njihovog prvog pjeva~a bend pravi kratku pauzu, a potom ispred mikrofona staje Dra`en @eri}, koji je i danas za{titni znak ovog dugovje~nog rock sastava. Brojne turneje, rasprodane dvorane {irom Balkana te dijaspore, 13 studijskih albuma, potvrda su vrijednosti ovih rock velikana. Zabranjeno pu{enje je bosanskohercegova~ki bend osnovan po~etkom osamdesetih godina 20. stolje}a u Sarajevu. Grupa je bila blisko povezana s kulturnim pokretom

Zabranjeno pušenje

novi primitivizam i sudjelovala je u radijskoj i televizijskoj satiri~noj emisiji “Top lista nadrealista”Tokom . osamdesetih Zabranjeno pu{enje je bilo jedna od najzna~ajnijih muzi~kih pojava na prostoru nekada{nje Jugoslavije, imalo je izuzetno posje}ene koncerte i prodalo stotine hiljada plo~a. Ovogodi{nji zagreba~ki Rujanfest odr`at }e se na 25 pozornica, a o~ekuje se da }e vi{e od 200 izvo|a~a i performera u jedanaest dana privu}i ~ak 300.000 posjetitelja, ~ime Rujanfest postaje jedno od najva`nijih gospodarskih i zabavnih doga|anja u Hrvatskoj. Bogata gastro-ponuda uklju~uje Sarajevsku, Vukovarsku, Dalmatinsku, Istarsku i brojne druge ku}e, koje uz gastro-ponudu, nude i vi{e od 70 vrsta piva. Zagreb Rujanfestom staje uz bok drugim evropskim gradovima sa sli~nim manifestacijama, poput Münche na, Co pen ha ge na ili Beograda.

Zavr{en Festival Desant na Drvar
Solarni ro{tilj

Emir & Frozen Camels

Cilj postati regionalni festival
U subotu je zavr{en sedmi Eko Rock Festival Desant na Drvar, koji se odr`avao dva dana u parku kod Titove pe}ine u Drvaru. Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju, pa je ove godine uz kvalitetan muzi~ki imao i ekolo{ki program. Prvi put je prezentiran tzv. solarni ro{tilj, koji je za ovaj festival obezbijedio kum Festivala Rambo Amadeus. Posjetioci su imali obezbije|eno besplatno kampovanje, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, te zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. Drvar je za vrijeme Festivala Desant na Drvar bio centar okupljanja omladine i kampera koji su dva dana u`ivali u kvalitetnom muzi~kom programu. Publiku su zabavljali bendovi Grasshoppers, Sah Mat, Azra Tribute Band, Charna Band, Ti Ritu Piri Pip, L’Kok, dok je `estokom svirkom Festival zatvorio poznati bh. rock bend Emir & Frozen Camels. Eko Rock Festival Desant na Drvar ima za cilj da postane regionalni festival ovakvog karaktera, te da gradu Drvaru vrati status turisti~ke destinacije u Bosni i Hercegovini.

TEST - HYUNDAI I30 avgust/kolovoz OSLOBO\ENJE srijeda, 8. 1.4 ISTAR 2012.

AUTOSVIJET

"KOREJAC" U EVROPSKOM TIJELU
U početku ideje o stvaranju nove generacije Hyundaija i30 sve je bilo podređeno činjenici da taj automobil treba da bude prije svega evropski, u čemu su tvorci ovog vozila u potpunosti uspjeli, jer je i30 tipično evropsko vozilo... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 8. avgust 2012. godine

TEHNIKA

VOLVO SIGURNOSNI SISTEMI

PREDSTAVLJAMO AUDI A3

BEZ POGINULIH U BUDUĆNOSTI
RAZVOJEM NEKOLIKO NOVIH SIGURNOSNIH SISTEMA VOLVO NAMJERAVA DA DO 2020. PODIGNE STEPEN BEZBJEDNOSTI U SVOJIM VOZILIMA DO TOG NIVOA DA NIKO NE MOŽE BITI TEŽE POVRIJEĐEN...
STR. 34

DIZAJNERSKI SUZDRŽAN I TEHNOLOŠKI UNAPRIJEĐEN

VELIKI TO^KOVI

DACIA DOKKER I DOKKER VAN

MANJI I PRAKTIČNIJI LODGY
NAKON MONOVOLUMENSKOG LODGYJA, DACIA JE PREDSTAVILA I NJEGOVU SKRAĆENU VERZIJU NAZVANU DOKKER, KOJA ĆE SE OSIM U PUTNIČKOM NUDITI I U PRAKTIČNOM VAN IZDANJU...
STR. 36

Dizajnerski prepoznatljiva, ali znatno tehnološki unaprijeđena “trojka” donosi velike novosti u kompaktnu klasu, prvenstveno na polju bezbjednosti, ali i u svim ostalim segmentima koji su važni za uspjeh jednog premijum automobila sa luksuznim predznakom… Str. 30

30

AUTOSVIJET
Predstavljamo Audi A3

srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Prije salona u Parizu

VOLKSWAGEN PREDSTAVLJA GOLF 7

4. septembra u Berlinu premijerno }e biti prikazan Golf 7. Iako je bilo najavljeno da }e se premijera odr`ati na salonu u Parizu, iz VW-a su odlu~ili svoj najprodavaniji model ikada predstaviti 25 dana ranije, na potpuno nezavisnom doga|aju koji }e biti uprili~en samo zbog nove generacije Golfa. Doga|aj }e se desiti u novoj nacionalnoj galeriji u Berlinu, a o~ekuje se da }e taj dan Volkswagen objaviti slu`bene fotografije i detalje za Golf 7. Ve} sada se zna da }e Golf biti izgra|en na popularnoj, novoj MQB platformi na kojoj je ve} izgra|ena nova generacija Audija A3. U odnosu na „{esticu“ o~ekuje se jo{ agresivniji dizajnerski nastup, a VW }e nuditi niskolitra`ne agregate sa turbopunja~ima, koji }e biti opremljeni sistemom za deaktivaciju cilindara. Osim sa benzinskim i dizelskim agregatima, novi Golf }e biti opremljen i hibridnim pogonom, a ne{to kasnije }e se pojaviti i potpuno elektri~na izvedba. Nakon ove premijere, Golf }e se predstaviti i u Parizu, nakon ~ega }e se krajem godine na}i u prodaji.

Isto tijelo druga
Prvi komentari nakon zvaničnog predstavljanja Audija A3 u Ženevi ove godine bili su slični i svi su se svodili na to da se radi o automobilu koji je isti kao i prethodnik, no ispod lima stvari su bitno drugačije i bolje...
Stotine novinara gusto zbijeni u prvom redu Audijevog {tanda u @enevi tra`e najbolju poziciju, zveckaju fotoaparati, be{umno rade brojne kamere… Svi oni jedva ~ekaju da vide najzna~ajniji Audijev novitet u 2012. godini i prenesu sliku, ton i prve utiske sa ovog doga|aja hiljadama njegovih obo`avalaca {irom svijeta. [tandovsko ozvu~enje je za trenutak zagrmjelo, igra svjetlosti zapo~inje i na sceni se pojavljuje tre}a generacija kompakta iz Ingolstadta. Blagi uzdah odu{evljenja prati i prvi komentar: “Pa isti je!?” …Mada se u tom trenutku ~ini opravdanim spontani komentar koji se oteo nekom od kolega iz prvog reda i koji je “uhvatila” kamera francuskog Auto Plusa, ipak je daleko od istine! ni u jednom automobilu ove klase. Dakle mo`emo zaklju~iti da je nova “trojka” skrojena kao automobil koji svime {to nudi podilazi prvo tehnofilima, pa tek onda ljubiteljima dinami~nih njema~kih kompakta. Jedan od osnovnih zahtjeva koji su pred sebe postavili Audijevi in`enjeri u razvoju nove “trojke” bilo je smanjivanje te`ine. Novi A3 prosje~no je smr{ao 80 kilograma u odnosu na prethodnika. Dva kilograma manje dobijeno je sa novom izduvnom granom, a za istu vrijednost olak{an je i zadnji lonac. Ugradnjom aluminijumskog poklopca motora otpisano je dodatnih sedam kilograma, dok su blatobrani 2,2 kg lak{i u odnosu na one kod prethodnika. Za 2,4 kg olak{ana je i radilica od sivog liva, dok je balansna osovina “smr{avila” za nevjerovatna tri kilograma. Dodatna 4 kg “ukradena” su na sjedi{tima, a ugradnjom aluminijumskih dijelova direktno na karoseriji te`ina je spu{tena za ~ak 25 kilograma… I pored osjetno lak{e karoserije u Audiju tvrde da je nova “trojka” ~vr{}a, ja~a i sigurnija u odnosu na prethodnika. U izradi njene karoserije kori{}eno je {est razli~itih materijala: ultrasna`ni hladno presovani ~elik, zatim ~elik najvi{e i visoke ~vrsto}e, mekani ~elik, tanki aluminijum i aluminijumski profili. Za ovakvo mr{avljenja trebalo je iscijediti puno znoja!

Španija

TRAMONTANA SPREMA XTR

Savremena konjica
Osim karoserije Audijevi in`enjeri su se pozabavili i kompletnom gamom agregata koji }e se ugra|ivati u A3. Svi odreda opremljeni su sa najsavremenijim sistemom direktnog ubrizgavanja goriva i turbinama, dok se kao tehnolo{ki najzahtjevniji isti~u TFSI motori, sa sistemom turbinskog prenabijanja i slojevitog ubrizgavanja goriva. Novi A3 }e se od starta mo}i dobiti sa jednim TDI i dva turbobenzinska agregata, koji }e se serijski isporu~ivati sa Start/stop sistemom. Prema najavama iz Audija novi motori prosje~no tro{e do 12 posto manje goriva u odnosu na prethodnike. Po~etna gama agregata vremenom }e biti pro{irena sa nekoliko jedinica namijenjenih sportskom S4, ali i CNG verziji, za ~iji pogon }e se koristiti prirodni gas. U fazi testiranja je i model sa pogonom

Tramontana je {panski proizvo|a~ automobila poznat po tome {to poku{ava u svoje automobile smjestiti {to vi{e KS. Tramontana u prevodu zna~i „sjeverni vjetar“ a zbog ~ega taj proizvo|a~ ima to ime, nije poznato. , No, to i nije bitno za ovu pri~u. Bitno je da Tramontana ponovo razvija jedan „ekstremno jak“ automobil, koji vidite na skici. Najzanimljiviji od svega je agregat ovog automobila: V12 sa 876 KS. Zvu~i ludo, no Tramontani ovo nije prvi sli~an poku{aj. Oni koji prate autoindustriju sjeti}e se modela Tramontana R, koji je pokretao V12 twin-turbo motor sa 700 KS, a te`ina tog modela bila je oko 1.300 kg. Tako konfigurisan automobil „stotku“ je hvatao za 3,6 sekundi i razvijao maksimalnu brzinu od 344 km/h. Novi XTR, nasljednik R-a ima}e isti oblik, s tim {to }e Mercedesova V12-ka sada isporu~ivati 876 KS. Zvani~na prodaja po~e}e krajem godine, a za ovaj automobil potrebno je izdvojiti oko 850.000 KM.

Kilometarski napredak
Tre}a generacija Audija A3 kilometrima je daleko od prethodnika, sa kojim ne `eli i ne}e da sakrije dizajnersku sli~nost. Opti~ka varka koju “na prvu” proizvodi o~ekivana dizajnerska evolucija uvod je u pri~u sa puno dubljim smislom, koji se posljednjih godina krije u Audijevom sloganu “napredak kroz tehniku” Svi oni ko. ji ne shvataju poentu njema~kog automobilskog in`enjeringa, koji u stvaranju svake nove generacije automobila daje prednost tehnologiji u odnosu na dizajn, na}i }e se u prilici da “na prvu” daju komentar kao na{ kolega s po~etka pri~e. Ruku na srce, novi A3 nije dizajnerski biser, ali je riznica tehnolo{kih dostignu}a, koja se do danas nisu mogla dobiti

Dacia

JOŠ POVOLJNIJI DUSTER
Dacia Duster, ve} drugu godinu zaredom najprodavaniji 4x4 model na bosanskohercegova~kom automobilskom tr`i{tu, odnedavno je dostupan po jo{ povoljnijim cijenama. Tako ulazni model Duster Base sa 1.6 litarskim benzincem i prednjim pogonom sada starta od 17.255 KM, {to je cijelih 1.245 KM manje od dosada{nje cijene, dok Duster Ambiance 4x4 1.6 16v, ko{ta ~ak 1.956 KM manje, odnosno 23.163 KM. Osnovni dizelski Duster Ambiance 1.5 dCi sa prednjim pogonom ko{ta 23.727 KM (-1.094 KM). Uporedo sa sni`avanjem osnovnih cijena, Dacia je spustila i cijene opcijske opreme, pa je tako naj~e{}e birana opcija Ambiance Plus, koja uklju~uje klima ure|aj, radio CD MP3 Bluetooth sa komandama na upravlja~u i maglenke, povoljnija za 172 KM i stoji 1.681 KM. Nove, ni`e cijene nesumnjivo }e doprinijeti zadr`avanju popularnosti i nastavku odli~ne prodaje prvog rumunskog SUV modela, koji je svojom pojavom, kao i svi Dacia modeli, poremetio odnose na tr`i{tu i izmijenio kupovne navike voza~a.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012.

AUTOSVIJET
Automotive Brand Contest 2012

31

TRI DIZAJNERSKE NAGRADE ZA KIA

a duša
na struju. Ljubiteljima {tedljive vo`nje zanimljiviji od ostalih bi trebao biti 1.6 TDI agregat za koji stru~njaci iz Ingolstadta najavljuju prosje~nu potro{nju od samo 3,8 litara, te emisiju CO2 od 99 grama. Ponu|ene motore prati}e i dva mjenja~a {estostepeni ru~ni, te sedmostepeni automatski S-Tronic poseban po koncepciji sa dva kva~ila i mogu}nosti prilago|avanja na~ina rada sa “Audi drive select” sistemom. Podsje}amo da ovaj sistem kroz pet razli~itih re`ima (Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual) izme|u ostalog omogu}ava pode{avanja na~ina rada sistema vje{anja, upravljanja, elektronike motora i mjenja~a, te njihovo prilago|avanje trenutnom raspolo`enju voza~a. Svi standardni modeli A3 dolazi}e na 16 i 17-in~nim aluminijumskim naplacima, dok }e uz doplatu biti dostupni i atraktivniji 18-in~ni.

Novi Kia Cee’d predstavljen juna ove godine pobijedio je u kategoriji vanjskog izgleda, a Cee’d je zaslu`io i poseban pomen zbog zna~ajnih inovacija na podru~ju dizajna unutra{njosti. Osim toga stru~ni `iri je za najbolji koncept proglasio Kia GT. Sportski kupe s pogonom na zanji par to~kova ina~e je svoju premijeru do`ivio pro{li septembar na salonu u Frankfurtu. Automotive Brand Contest, osnovan 2011. godine, postao je me|unarodno priznato takmi~enje otvorenog tipa namijenjeno svim kompanijama u automobilskoj industriji i njihovim partnerima s podru~ja dizajna i komunikacije brenda. Ukupno je 16 kategorija koje pokrivaju dizajn vozila, dijelova i dodataka, tehnologije i ostalo. Druga generacija modela Cee’d - Kijinog evropskog prodajnog bestselera - predstavlja vozilo s karakteristikama kupea, ali istovremeno nudi i prostranost i prakti~nost he~beka. Atraktivan vanjski izgled zaokru`uju hromom oivi~ene velike staklene povr{ine i mi{i}aste crte maske motora.

U SAD

MERCEDES ISPRED BMW-a

Po mjeri tehnofila
Dizajnersko i konstrukcijsko rje{enje enterijera na pola puta je izme|u modela A1 i Q3, {to zna~i da se u kabini novog A3 mogu o~ekivati najbolji materijali i zavr{na obrada. Ono po ~emu se nova “trojka” izdvaja u odnosu na ostalu bra}u je unaprije|eni Audi connect sistem, koji zahvaljuju}i internet konekciji omogu}ava brz i jednostavan pristup mnogim korisnim informacijama. Ovaj sistem posebno namijenjen mla|im i multimedijalno orijentisanim voza~ima, koji se “na to~kovima” ne `ele odre}i informacija u vezi sa stanjem na putevima, vremenom ili trenutnom optere}eno{}u pojedinih putnih pravaca. S druge strane Audi Connect omogu}ava pregleda najnovijih aktuelnih vijesti, zatim pretra`ivanje turisti~kih i ostalih zanimljivih odredi{ta, navigaciju uz pomo} Google Earth progra-

ma, pregledanje slika u Google Maps Street View aplikaciji, povezivanje sa Audijevom internet muzi~kom bazom, te be`i~no povezivanje sa internim ure|ajima. Da je nova “trojka” automobil ~ija tehnologija ide u korak s vremenom, a mo`da i ispred njega, pokazuje i inovativni na~in upravljanja MMI sistemom i navigacijom. Naime, okrugli selektor MMI sistema u Audiji A3 dobio je na dodir osjetljivu povr{inu, po kojoj je pokretima prstiju (kao na prenosnom ra~unaru) mogu}e “ispisivati” simbole. Po~etna slova ili brojevi sistemu izme|u ostalog slu`e kao pre~ice za izlistavanje imena gradova ili radio-stanica, koje se nalaze u sistemskoj bazi podataka. Ovakav na~in “komandovanja” MMI sistemom Audi je premijerno uveo u kompaktnu klasu. Podsje}amo da je to do sada bila ekskluziva rezervisana za reprezentativne modele poput A6, A7 i A8.

Prioritetna sigurnost
Rije~ sigurnost kod Audija se oduvijek pisala velikim slovima, ali sigurnosni sistemi koje nudi nova “trojka” donekle prevazilaze najsmjelija o~ekivanja. Od po~etnog modela A3 kupci }e osim ~vrste karoserije sa takti~ki raspore|enim zonama deformacije, mo}i da ra~unaju i na ~ak devet vazdu{nih jastuka. Kroz do-

platu ili serijski, zavisno od paketa opreme, u “trojki” }e se mo}i dobiti napredni sigurnosni sistemi poput Audi side, Active lane, Park side sa ultrasoni~nim parking senzorima, Adaptive cruise control, Audi pre sense front, Speed limit… Navedena armija elektronskih pomagala, koja olak{avaju vo`nju voza~u i upozoravaju ga na eventualne opasnosti, a po potrebi i sama preuzimaju kontrolu nad automobilom, kao {to je slu~aj sa Pre sense front sistemom, koji nudi mogu}nost automatskog ko~enja do brzine od 30 km/h, imaju samo jedan cilj: da bezbjedno u{u{kaju voza~a i sve putnike, do nivoa koji do sada nije mogao ponuditi nijedan kompakt dana{njice. Podsje}amo da je na ovom polju konkurencija vi{e nego jaka i predvo|ena novim Volvom C40, Mercedes A klasom i BMW 1, ali su u Audiju sigurni da su njihovi aduti ispred svega {to nudi nabrojani trojac. Uprkos svim pobolj{anjima koja se prvenstveno baziraju na uvo|enju novih tehnologija, te primjeni novih rje{enja u konstruisanju automobila iz Audija poru~uju da }e cijena nove trojke ostati na nivou prethodnika. S obzirom na popularnost ranije dvije generacije Audija A3 ne treba sumnjati da }e ovaj dizajnerski prepoznatljiv, ali tehnolo{ki brilijantan automobil ostati jedan od najpo`eljnijih premium kompakata dana{njice.

U SAD se vodi pravi mali rat u premijum segmentu izme|u Mercedesa i BMW-a, a trenutno je ne{to bolji Mercedes. U prethodnom mjesecu BMW je prodao vi{e od Mercedesa, ali kada se julu dodaju i prethodni mjeseci do januara, onda je prodaja na strani Mercedesa. Naime, u prvih {est mjeseci ove godine Mercedes je u SAD prodao 147.905 automobila, a BMW 147.801 automobil. Dakle razlika na strani Mercedesa je u 104 vozila, a treba napomenuti ~injenicu da u ovu prodaju nisu ura~unati Daimlerov Sprinter kombi i Smart, kao ni BMW-ov MINI. Kada su u pitanju prodajni rezultati u julu, BMW je u SAD prodao 21.297 vozila, a Mercedes 19.311. Tre}e mjesto u premijum segmentu u julu u SAD pripalo je Lexusu, koji je prodao 18.235 automobila. Podsje}amo, pro{le godine na tlu SAD BMW je prodao vi{e od Mercedesa, a ako je suditi po dosada{njim rezultatima, ove godine stvari }e druga~ije izgledati.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Test - Hyundai i30 1.4 iStar

"Evropljanin" korejskog porijekla

Novi Hyundai i30 je napravljen da bude evropsko vozilo, u čemu su tvorci ovog automobila u potpunosti uspjeli, jer sve što novi i30 ima sa Korejom jeste samo Hyundai ime, dok su svi ostali detalji na vozilu pravi evropski…
Nakon odli~nog uspjeha sa prvom serijom kompakta i30, Hyundai je novom generacijom kona~no demonstrirao da mo`e parirati najcjenjenijim sli~nim modelima svjetskih proizvo|a~a. To je na najbolji na~in pokazala i neo~ekivana posjeta {efa VW-a Martina Winterkorna {tandu Hyundaija, ta~inije Hyundaiju i30, na posljednjem sajmu automobila u Frankfurtu, koja je jasno pokazala da se iza brda ne{to veliko valja. Zbog ~ega je novi Hyundai i30 izazvao toliku pa`nju svjetskog auditorijuma, poku{ali smo saznati testiranjem pogonski po~etne, ali veoma bogato opremljene 1.4-litarske iStar opcije. velika svjetla za maglu dopunjena dnevnim LED tijelima. Velika glavna svjetla svojom formom diktiraju i mi{i}ave obline prednjih blatobrana, {to cijelom vozilu daje znatju sportsku formu novog Hyundaijevog kompakta, dok se za finalni pe~at prepoznatljivosti brine masivna svjetlosna grupa na zadnjem dijelu, koja je po na{em mi{ljenju znatno efektnija od one na pro{lom modelu. [to se ti~e dimenzija, novi i30 sa 4,3 metra du`ine u pore|enju sa prethodnikom je profitirao za dodatnih 55 mm, {irina od 1.780 mm je ve}a za pola cantimetra, dok je istovremeno visina od 1.470 mm redukovana za 10 mm. Ovakav kroj dimenzija obezbijedio je i ne{to bolju enterijernu ponudu, kreiranu za pet odraslih osoba. Ipak, ono {to kod novog Hyundaija i30 najvi{e izaziva pa`nju je ure|enje enterijera, te pedantnost i odabir materijala koje do sada nismo mogli vidjeti kod ovog proizvo|a~a. Dvobojna kombinacija tvrde i mekane plastike odi{e luksuzom, koji se po nekim detaljima mo`e mjeriti sa onim iz znatno skupljih i zvu~nijih pripadnika premijum segmenta. Odmah pri zauzimanju adekvatnog polo`aja za ~etvorokrakim multifunkcionalnim upravlja~em presvu~enim ko`om, na{u pa`nju zaokupila su izuzetno udobna sjedi{ta, koja jednostvno dokazuju da u Hyundaiju pri kreiranju ovog modela ni{ta nisu prepustili slu~aju. Ona su jednostavno vrhunska, sa dovoljnim bo~nim dr`anjem i masivnim naslonom, koji }e najvi{e cijeniti natprosje~no visoke osobe. Elegantna kombinacija sada znatno manje napadnog plavi~astog osvjetljenja novih analogno-digitalnih instrumenata, metalne no`ne komande, potpuna elektrifikacija stakala i retrovizora, te manuelna klimatizacija i fabri~ki audio CD sistem sa Bluetooth opcijom, samo su jeda mali dio elemenata bogatog iStar paketa opreme.

Savremen dizajn
Prva stvar koja novog Hyundaija i30 jasno izdvaja iz konkurencije je dizajn, izveden u sada ve} prepoznatljivom Fluidic Sculpture maniru, sazdan od cijelog niza te~nih, ali istovremeno o{trih formi, sa nagla{enom notom agresivnosti. Najve}i dizajnerski pomak uo~ljiv je na prednjoj sekciji, koju sada krasi zanimljivo oblikovan gril motora spojen sa otvorom za vazduh u odbojniku, koji istovremeno krije i

Prtljažnik Uz obilje prostora i korisnih pretinaca u unutrašnjosti i30 nudi i 378 litara iskoristivog prostora u prtljažniku
no dinami~niji karakter nego {to je to do sada bio slu~aj. Laki 16-colni naplaci dodatno upotpunjava-

Odlična izolacija
S druge strane velika pa`nja je posve}ena sekundarnim stvarima, koje ~esto odlu~uju koliko je odre|eni automobil dobar ili ne. Pri tome najvi{e mislimo na vrhunsku zavr{nu obradu, ali i zvu~nu izolaciju, koja putovanje ovim automobilom pretvara u u`ivanje, bez obzira na to kojom brzinom se vozili

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: benzinski 1.397 ccm 100 KS pri 5.500 o/min 137 Nm pri 4.200 o/min 12,8 s 182 km/h 6,0 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET 33

i koliko potencijala tra`ili od pogonskog agregata. Sjajnu atmosferu u Hyundaijevom kompaktu dodatno je naglasio i opcioni elektrifikovani panoramski krov, u ~ijim ~arima posebno u`ivaju tri odrasle osobe na zadnjoj klupi. [to se ti~e ponude tovarnog prostora, novi i30 u osnovnoj konfiguraciji sjedi{ta raspola`e sa zapreminom od 378 litara, koja se uobi~ajenim preklapanjem parcijalno djeljive zadnje klupe mo`e pove}ati do maksimalnih 1.316 litara. Uz izra`ajni eksterijerni dizajn, Hyundai je majstorski finalizovao unutra{njost novog i30, te nam je bilo sasvim jasno za{to je Winterkorn upravo ovaj automobil odabrao za posjetu na frankfurtskom sajmu.

Potentan agregat
U pogledu pogona i pored po~etnog 1.4-litarskog benzinca sa 100 KS, koji je imao zadatak da se nosi sa prili~nom masom vozi-

la od 1.260 kilograma, Hyundai i30 na testu dinami~nosti demonstrirao je da po potrebi mo`e da bude dovoljno brzo i {tedljivo vozilo. Na{ testni primjerak raspolagao je sa dobro poznatim 1.4-litarskim atmosferskim benzincem, koji umjesto dosada{njih 109 raspola`e sa okruglo 100 KS. Moderni ~etvorocilindra{ sa dvije bregaste osovine odlikuje se mirnim i veoma ugla|enim radom, te se u kombinaciji sa {estostepenim ru~nim mjenja~em ~ini kao idealan pogon za manje zahtjevne voza~e. Ipak, 100 KS i 137 Nm obrtnog momenta raspolo`ivog pri 4.200 o/min, na na{oj testnoj stazi otkrili su da se radi o dovoljno ubjedljivom pogonu, {to su pokazala i na{a mjerenja. Iz mjesta do 100 km/h na{ testni model stizao je za 12,9 sekundi, a onda uz ne{to zaleta i do maksimalne brzine od 181 km/h. Osim performansi koje su u skladu sa sli~no motorizovanom konkurencijom, novi Hyundai i30 sve

pohvale zaslu`uje i zbog veoma sposobnog ogibljenja, bez obzira na to tra`ili od njega sposobnost upijanja neravnina ili stabilnost na koju nismo imali nikakvog prigovora. Voza~u su od pomo}i i standardna elektronska pomagala, kao {to su ESP program stabilnosti, sa VSM opcijom i HAC kontrolom pomo}i za kretanje na usponu, te ABS ko~ioni sistem, kojem je trebalo 38,8 metara da sa 100 km/h zaustavi Hyundaijevog kompakta. Istovremeno, u pozitivne stavke mo`emo uvrstiti i prosje~nu potro{nju goriva od 7,4 litre, koje se na otvorenom putu mogu spustuti na oko 5,5 litara. Hyundai i30 u na{oj zemlji startuje po cijeni od 22.450 KM, koliko ko{ta po~etna Intro Edition verzija, a po`elite li srednji paket opreme iStar mora}ete izdvojiti 25.640 KM, za {ta se dobija izvrstan i sposoban kompakt sa garancijom od pet godina.

Mercedes-Benz

Prvi kamion za distribuciju na kratke udaljenosti
Početkom jula Daimler je predstavio novi Mercedes-Benz Antos, prvu modelsku seriju vozila posebno dizajniranih za tešku transportnu distribuciju na kratke udaljenosti...
Bilo da je rije~ o prevozu hrane, lo`-ulja, gra|evinskog materijala ili o gradskom prevozu robe, Antos je, s najve}om dopu{tenom masom izme|u 18 i 26 tona, u regionalnom transportnom sektoru kao kod ku}e. Iako vanj{tinom nepogre{ivo oslikava povezanost s novim Actrosom, Antos se mo`e pohvaliti nizom posebnosti. U skladu sa svojim urbanim podru~jem primjene, ima vrlo prijateljski izgled, dok njegov relativno plosnat dizajn za distribuciju na kratke udaljenosti u isto vrijeme stvara veoma robusnu i ~vrstu vanj{tinu. Kabina novog Mercedes-Benzovog Antosa nudi se samo u jednoj {irini, 2,3 metra, i dostupna je u paketu ClassicSpace dizajna, kratke (S) i srednje (M) du`ine. Varijanta srednje du`ine tako|e je dostupna, na primjer za kamione s rashladnim jedinicama. Vrhunska kabina pru`a voza~u ergonomsko radno mjesto: instrumenti su jasno respore|eni i jednostavni za upotrebu. Osim toga, moderni vi{enamjenski upravlja~ i raznolike opcije namje{tanja sjedi{ta doprinose lak{em svakodnevnom radu voza~a. Prvi put u sektoru distribucije na kratke udaljenosti dostupni su svi sigurnosni sistemi pomo}i koji su poznati voza~ima Actrosa. Kao dio standardne opreme tu su elektronski ko~nioni sistem (EBS), disk-ko~nice na svim to~kovima, visokou~inkovita ko~nica motora, sistem protiv blokiranja to~kova (ABS), kontrola proklizavanja (ASR) te sistem za nadzor stabilnosti.

Antos stupa na scenu sa izuzetno velikim rasponom Euro VI dizelskih motora koji uklju~uje tri redna {estocilindra{a zapremine 7.7, 10.7 i 12.8 litara. Izlazna snaga kre}e se u rasponu od 175 kW (238 KS) za manje zahtjevne primjene, pa sve do 375 kW (510 KS) za vrlo zahtjevne uslove i terene. Svi motori zadovoljavaju Euro VI normu, a imaju common rail ubrizgavanje i recir-

kulaciju izduvnih gasova. Tretman izduvnih gasova provodi se pomo} u SCR tehnologije s AdBlue ubrizgavanjem, kao i oksidacionim katalizatorom i filterom za ~estice. Kad je rije~ o prenosu snage, Antos nudi potpuno automatizovane mjenja~e Mercedes PowerShift 3 sa osam i dvanaest stepeni prenosa. Novi Antos uskoro }e se na}i i u ponudi na na{em tr`i{tu.

34

AUTOSVIJET
Volvo sigurnosni sistemi

srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Bez poginulih u budućnosti
Razvojem nekoliko novih sigurnosnih sistema Volvo Car korporacija namjerava da do 2020. podigne stepen bezbjednosti u svojim vozilima do tog nivoa da niko ko se vozi u novom Volvu ne može biti teže povrijeđen ili smrtno stradati...
U Volvo Car korporaciji u toku su intenzivni radovi na ostvarenju vizije u vezi s Volvo automobilima budu}nosti. Naime, cilj Volvo eksperata je da do 2020. godine u njihovim automobilima niko ne bi trebao smrtno stradati ili biti te{ko povrije|en. „Preduzimamo jasne korake u tom smjeru. Trenutno imamo nekoliko istra`iva~kih projekata, ~iji je cilj razvoj tehnologije za budu}e Volvo modele“, rekao je Jan Ivarsson, stariji menad`er sigurnosne strategije pri Volvo Car korporaciji. Brojne nove tehnologije uskla|uju se prema pona{anju voza~a u modernom okru`enju saobra}anja, s obzirom na to da se ono stalno mijenja. Naime, istra`ivanja su pokazala da moderni voza~i ~ak 25 do 30 posto vremena za upravlja~em provedu rade}i ne{to drugo, bez potpunog fokusa na vo`nju. Sve je ve}i broj voza~a koji tokom vo`nje razgovaraju telefonom, provjeravaju elektronsku po{tu i SMS, pa se te stavke moraju uzeti u obzir pri razvoju novih sigurnosnih tehnologija. Istra`iva~ki rad Volva fokusiran je na tri glavne stavke; zadr`avanje pravca kretanja, izbjegavanje udesa na raskrsnicama i izbjegavanje kontakta sa divljim `ivotinjama. U tu svrhu se radi na tri sigurnosna sistema i to: Autonomous Driving Support; Intersection Support i Animal Detection Autonomous Driving Support sistem poma`e voza~u da ostane u svojoj voznoj traci i prati ritam saobra}aja. „Vo`nja u sporoj koloni je izuzetno monoton dio voza~ke svakodnevice. No, zahvaljuju}i tehnologiji autonomne vo`nje, automobil poma`e voza~u da vozilo ispred sebe zadr`i na sigurnoj distanci“, objasnio je Fredrik Lundholm iz Volvo odjela sigurnosnih funkcija. Koriste}i podatke dobijene od kamere i radara, automobil prati vozilo ispred sebe, te automatski ubrzava, ko~i i upravlja. Ukoliko vozilo ispred napravi nagli manevar izbjegavanja neke prepreke, Volvo automobil }e u~initi isto potpuno samostalno.

Ipak, voza~ tako|e uvijek ostaje taj koji kontroli{e vo`nju i mo`e reagovati bilo kada. Raskrsnice su najkompleksniji dio svakodnevne vo`nje. U situaciji kada na raskrsnici automobili ulaze jedan drugom u pravac, mogu}nost za gre{ke je izuzetno velika. U SAD se 2007. godine, ~ak 21,5 posto fatalnih nesre}a desilo upravo na raskrsnicama, dok je u 16 EU zemalja (bez [vedske) taj postotak 2006. godine iznosio 20,6 posto. Mattias Brännström je zadu`en za razvoj Intersection Support sistema, koji automatski upozorava i ko~i vozilo na raskrsnicama. Ovaj sistem putem senzora nadgleda scenario de{avanja na raskrnici i ukoliko registruje kriti~nu situaciju, interveni{e u trenu. To je naro~ito va`no prilikom skretanja, odnosno naleta vozila koje je pro{lo kroz crveno, kada se aktivira ko~enje. To zna~i da ovaj sistem razmi{lja i o postupcima drugih voza~a. S ciljem razvoja ovog sistema test vozila prelaze hiljade kilometara, da bi sistem efektivno funkcionisao u svim krajevima svijeta. Problemi u saobra}aju ne zavr{avaju u gradu. ^est

slu~aj vo`nje na otvorenoj cesti je nalet na divlje `ivotinje. Samo u [vedskoj je u 2010. godini bilo 47.000 nesre}a uzrokovanih naletom na `ivotinju. U Kanadi taj broj iznosi oko 40.000 udesa mjese~no, a ni{ta manji problem nije ni u Norve{koj, Finskoj i Rusiji. No, ova statistika ne otkriva pravo stanje stvari, s obzirom na to da mnogi voza~i uspiju nekako izbje}i nalet na `ivotinju, a tu su i slu~ajevi da se pri izbjegavanju udarca u `ivotinju skrivi udarac u drvo, ogradu ili drugo vozilo. Zbog toga, Volvo intenzivno radi na Animal Detection sistemu, koji otkriva divlje `ivotinje i automatski aktivira ko~nice. U pitanju je produ`etak sistema za detekciju pje{aka, a najve}a je pa`nja posve}ena funkcionisanju u uslovima slabe vidljivosti. Cilj sistema je brzinu naleta na `ivotinju smanjiti sa nekih 100-110 km/h na ispod 80 km/h, kada postoje}i sigurnosni sistemi mogu sa~uvati putnike. Zbog toga se `ivotinja mora detektovati na najmanje 30 metara ispred vozila, pa je vrlo va`an aspekt razvoja sistema ubrzanje vremena reakcije. Sistem je „istreniran“ da prepozna oblike i uzorke pona{anja nekoliko razli~itih `ivotinja, no glavni je fokus na ve}im `ivotinjama, koje i uzrokuju najve}u {tetu. Razvoj novih sigurnosnih tehnologija te~e veoma brzo, te }e se vrlo skoro na}i u svim budu}im Volvo modelima. No, za postizanje vizije saobra}anja bez udesa potrebna je uska saradnja vladaju}ih struktura, osigravaju}ih kompanija i automobilskih proizvo|a~a.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012. Renault - Sistemi za asistenciju vozaču

AUTOSVIJET 35

Elektronski suvozači
Vozači savremenih Renaultovih automobila mogu da računaju na nekoliko sistema pomoći u vožnji, koji znatno povećavaju sigurnost, ali i komfor, o čemu u ovom broju svjedoče principi rada regulatora brzine, tempomata i asistencije pri parkiranju …
Francuski proizvo|a~ Renault iz godine u godinu na na{em tr`i{tu bilje`i sve bolje rezultate, {to najve}im dijelom treba da zahvali kvalitetu svojih automobila, izvanrednoj sigurnosti, ali i kapacitetnoj prodajno-servisnoj mre`i u BiH. Posebnu pa`nju predstavljaju i brojni tehni~ki elementi zbog kojih su vozila Renault u samom vrhu svjetske autoindustrije. U dana{njem izdanju Renaultovog rje~nika tehni~kih pojmova otkri}emo vam {ta predstavlja sistem Speed Limiter, a odgovor smo potra`ili kod pripadnika Renaultove prodajno-servisne mre`e, odnosno ovaj put kod ovla{}enog prodavca i servisera, banjalu~kog preduze}a Union Auto. Ovo uspje{no preduze}e osnovano je 2000. godine, od kada je postalo i oficijelni Renault partner, a do danas je preraslo u jednog od najuspje{nijih predstavnika Renault prodajnoservisne mre`e u BiH. Odgovor na pitanje {ta je Speed Limiter dao nam je prodajni savjetnik preduze}a Union Auto, gospodin Rade Kova~evi}, koji nam je na modelu Renault Grand Scenic prakti~no predo~io funkcionisanje i prednosti koje pru`a ovaj korisni sistem. Funkcija Speed Limiter u prevodu na na{ jezik sa engleskog doslovno zna~i “ograni~enje brzine” . Dakle ovo je sistem koji omogu}ava voza~u da ograni~i maksimalnu brzinu kretanja vozila. Sistem se aktivira pritiskom na prekida~ koji se nalazi u kokpitu vozila, dok se `eljena brzina pode{ava putem “plus” - “minus” komade integrisane na upravlja~u. Kada voza~ odabere `eljenu maksimalnu brzinu od recimo 60 km/h, automobil ne mo`e da je prekora~i, ali mo`e da mijenja brzinu ispod te granice. Informacija o aktivaciji ovog sistema i zadata brzina predo~avaju se voza~u putem displeja na instrument tabli. Postupak isklju~ivanja Speed Limitera je isti kao i kod uklju~ivanja i obavlja se putem tastera na centralnoj konzoli. Nakon toga vi{e nema ograni~enja i vozilo mo`e da ubrzava do svog maksimuma - objasnio nam je Rade Kova~evi}, prodajni savjetnik preduze}a Union Auto. Speed Limiter je bez ikakve sumnje koristan ure|aj koji predstavlja ugodnog saputnika u prevaljivanju destinacija gdje su ~esta ograni~enja brzine. O ovom sistemu svakako valja razmisliti pri kupovini nekog od vozila Renault, odnosno informisati se da li on dolazi serijski ili se mo`e doplatiti. Drugi sistem koji rastere}uje voza~a u vo`nji na duge staze, a dostupan je u svim Renaultovim modelima od najmanjeg Twinga do najve}eg Latituda je tempomat. Tempomat ili regulator brzine je opcija koja se tako|e aktivira ili deaktivira putem prekida~a u kokpitu, {to se grafi~ki potvr|uje na instrument tabli. Kod ovog sistema pode{avanje `eljene brzine se tako|e obavlja putem “plus” - “minus” komandi na upravlja~u. Ovdje je bitno naglasiti da pri ubrzavanju ili ko~enju do odre|ene brzine voza~ ne mora dodavati gas nogom ili pritiskati ko~nicu, ve} te funkcije mo`e obaviti putem “plus” - “minus” komandi. U slu~aju da imamo automatski mjenja~ ova operacija je i jo{ jednostavnija, jer ne zahtijeva manuelno prebacivanje brzina. Kada se postigne `eljena brzina, koja mora biti iznad 30 km/h i “memori{e” u sistemu on je odr`ava automatski, {to zna~i da voza~ ne mora pritiskati ni gas ni ko~nicu, ve} koristi samo ruke. Ukoliko voza~ pritisne no`ne komande gasa ili ko~nice, sistem mu automatski prepu{ta kontrolu nad vozilom. Nakon toga voza~ mo`e putem komande “R” sa desne strane upravlja~a ponovo aktivirati posljednju memorisanu brzinu, za ~ije “pam}enje” se koristi komanda na upravlja~u sa oznakom “0” - rekao nam je Kova~evi}. Nakon tempomata upoznali smo se i sa na~inom rada jo{ jednog zanimljivog sistema pomo}i voza~u koji Renault nudi su svojim automobilima, a rije~ je asistenciji pri parkiranju. Napredni sistem pomo}i uklju~uje asistenciju pri parkiranju naprijed i pozadi, s tim da se zadnji dio vozila nadgleda kamerom, ~ija se slika reprodukuje na sredi{njem displeju. Kod takozvanog prednjeg parkiranja blizina prepreke ispred vozila se grafi~ki oslikava na displeju i do~arava kroz tri boje zelenu (30 cm od prepreke), `utu (20 cm) i crvenu (10 cm). Paralelno sa grafi~kim voza~ se o udaljenosti od prepreke upozorava i zvu~nim signalima. Kod parkiranja sa preprekom iza vozila voza~ na displeju prati sliku koju snima kamera. Uz pomo} projektovanih vode}ih linija na displeju on mo`e da zamisli putanju kretanja vozila i da manevri{e upravlja~em u odgovaraju}em smjeru, da ne bi udario u prepreku iza vozila. Osim slike kamere voza~u kod parkiranja unazad poma`e i zvu~ni signal, koji ga tako|e upozorava na prepreke - kazao nam je Rade Kova~evi}, prodajni savjetnik preduze}a Union Auto.

www.nipex.ba

Polo Rabbit i Golf Rabbit

Das Auto.

Vaš ovlašteni Volkswagen partner NIPEX Tuzla, Ljepunice b.b., Tel.: 035 384 384,

www.facebook.com/Nipex

36

AUTOSVIJET

srijeda, 8. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Dacia Dokker i Dokker Van

Novi MPV za putnike i robu
Kao što je i najavljeno krajem prošle godine Dacia je nakon predstavljanja monovolumenskog Lodgyja javnosti predstavila još jedan novi model pod imenom Dokker, koji će imati izvedbe u putničkoj i komercijalnoj verziji…
Monovolumenski Lodgy dobio je manjeg brata Dokkera. Rije~ je o 4,36 metara duga~kom MPV modelu, koji }e se osim u klasi~nom putni~kom proizvoditi i u prakti~nom komercijalnom izdanju. Dokker Van zami{ljen je kao jeftin, prostran i veoma modularan automobil koji je pogodan za mala i srednja preduze}a kojima treba multifunkcionalno i rentabilno vozilo. U odnosu na broj ve}eg Lodgyja Dokker je 13,8 cm kra}i, jednako je {irok (175 cm), ali i osjetnih 13 cm vi{i da bi se dobio {to funkcionalniji tovarni prostor i omogu}io prevoz gabaritnijih predmeta. Osovinski razmak u odnosu na Lodgya je identi~an i iznosi 2,810 mm, dok je Dokkerov klirens sedam centimetara vi{i od Lodgyevog. }ati njihova ~ula ponajvi{e }e zavisiti od nivoa opreme koju odaberu, a ona }e za Van model biti o~ekivano skromnija nego {to je to slu~aj sa putni~kom verzijom. Nakon Lodgya i Dokker }e dobiti multimedijalnim sistem sa na dodir osjetljivim ekranom. Dizajn enterijera nije revolucionaran, ali u odnosu na dosada{nja Dacijina rje{enja donosi tek novu instrument tablu, podiza~e stakala integrisane u obloge vrata, te novooblikovane komande manuelnog klima ure|aja. Osim radija i MP3 plejera novi multimedijalni ure|aj sa na dodir osjetljivim ekranom, objedinjuje i upravljanje telefonom, ali i navigacijom. Reprodukcija muzike pojednostavljena je zahvaljuju}i USB i AUX konektorima, te Bluetooth konekciji koji omogu}avaju jednostavno spajanje sa internim ure|ajima. Svojevrsna novina u enterijeru je lijevi taster na upravlja~u za pode{avanje tempomata, dok su daljinske komande muzi~kog sistema kao i do sada na konzoli sa desne strane upravlja~a. koja omogu}ava vu~u priklju~nog vozila. Tovarni prostor duga~ak je 2,42 metra. Paleta agregata ista je kao kod Lodgya, a ~ine ju po dva benzinca i dizela{a. Najve}a novosti u Dacijinoj ponudi je Renaultov malolitra`ni turbobenzinac 1.2 TCe sa 115 KS. Ostatak ponude ~ine stari znanci 1.6-litarski MPI benzinac sa 85 KS, te 1.5 dCi turbodizela{ sa 75 i 90 KS. Ponuda mjenja~a }e se zasnivati na petostepenim i {estostepenim manuelcima. Osim standardnog ABS sistema kupcima }e na raspolaganju biti i doplatni ESP. Na spisku sigurnosnih opcija se nalaze i parking senzori. Za polovinu jula zakazana je novinarska prezentacija Dokkera u Be~u, dok bi prodaja ovog modela u BiH mogla po~eti u ~etvrtom kvartalu 2012. godine po za sada nepoznatim cijenama.

Udoban i funkcionalan
Kod Van modela najzanimljiviju stavku svakako predstavlja tovarni prostor kapaciteta 3,9 kubnih metara, sa maksimalnom nosivo{}u od 750 kilograma. Putni~ki model ima prtlja`nik zapremine 800 litara, te pet punopravnih sjedi{ta, ~ijim preklapanjem i va|enjem se mo`e dobiti dodatni prostor za transport prtljaga. Kada se svemu pridoda mogu}nost doplate dvoje kliznih vrata, onda postaje jasnije da je putni~ki Dokker u stvari ~istokrvni multifunkcionalni monovolumen. Prakti~nosti ovog modela tu nije kraj, jer treba spomenuti da su {irom enterijera takti~ki raspore|eni brojni pretinci i odlagali{ta za sitnice zbirnog kapaciteta oko pedesetak litara. Arhitektura kabine je ista kao u Lodgya. Zahvaljuju}i francuski udobnim foteljama voza~ u suvoza~ mogu ra~unati na najbolji komfor. Kako }e se osje-

Agregati
Uz Van model je mogu}e dobiti i mno{tvo prakti~nih dodataka, ~iji zadatak je da pove}aju bezbjednost i omogu}e lak{i prevoz razli~itih vrsta tereta. Izme|u ostalog rije~ je o krovnim nosa~ima, preklopivom suvoza~evom sjedi{tu sa mogu}no{}u potpunog va|enja, {panerima i alkama za fiksiranje tereta, {perplo~om oblo`enog tovarnog prostora, te gumiranog poda. Putni~ki i tovarni prostor fizi~ki su odvojeni ~eli~nom mre`om, koja se mo`e dobiti i sa prakti~nim vratancima sa suvoza~eve strane. Zadnja vrata su dvodijelna, a odlikuje ih veoma {irok ugao otvaranja. Tu je i kuka

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

SCENA

37

Nakon vi{e od dvije godine ~ekanja

SAN U NOVOM RUHU

Sergej ]etkovi} pred
sarajevskom publikom
Popularni crnogorski pjeva~ Sergej ]etkovi} 14. septembra }e nastupiti u Domu mladih nakon vi{e od dvije godine, koliko je sarajevska publika ~ekala na njegov solisti~ki koncert. - Sa promotorima iz Sarajeva dogovorili smo sve detalje. Ostalo je jo{ samo da potpi{emo ugovor. Mislim da bi i to trebalo biti zavr{eno do kraja sedmice. Sergej se raduje dru`enju sa sarajevskom publikom, ka`e Dragan Popovi}, menad`er Sergeja ]etkovi}a. @elja ovog popularnog pjeva~a bila je nastup u dvorani “Mirza Deliba{i}” me|utim, , nakon kra}ih pregovora odlu~ili su da koncert, ipak, bude u ne{to manjem prostoru. Problema da napuni Dom mladih sigurno ne}e biti. Rijeka ljudi s nestrpljenjem o~ekuje ovog Crnogorca. - Sergej je posljednji put bez problema napunio Dom mladih. Tra`ila se ulaznica vi{e, tako da smo `eljeli neki ve}i prostor. Na kraju smo se opet dogovorili da to bude Dom mladih. Ako interesiranje bude veliko, u {ta ne sumnjamo, uvijek mo`emo odr`ati koncert i dan poslije, ka`e Popovi}. U dosada{njoj karijeri Sergej je odr`ao stotine uspje{nih koncerata {irom regiona, a njegov peti studijski album pod nazivom “2 minuta” na tr`i{tu se pojavio u junu 2010. godine. Ulaznice za koncert ve} su u prodaji po cijeni od 15 KM, dok }e na dan koncerta ulaznice ko{tati 20 KM.
D. R.

Osim pri~a s naslovnice, San donosi: strana 2-3.
Aluminij gasi srbijanska struja proizvedena u BiH

Salvi{a [u}ur u ~udu: Tu nema nikakve logike strana 4-5.
Alternativna vlada @ene kona~no uzele stvar u svoje ruke

Objavila fotografiju na Twitteru

Aida Abad`i} - Hod`i} smjenjuje Lagumd`iju, Ceni} ~uvar dr`avne kase! strana 8.
Pozor! U BiH sve vi{e zara`enih HIV virusom

Tetova`om najavila novi album
Pjeva~ica Lady Gaga tetova`om je najavila da }e njen tre}i album imati naziv Artpop. Ona trenutno radi na novom albumu koji }e do}i nakon njenog izuzetno uspje{nog drugog albuma “Born This Way” koji je objavljen u maju pro{le , godine i prodan u velikom broju primjeraka {irom svijeta. Gaga je na Twitter postavila svoju fotografiju na kojoj se vidi da je na ruci istetovirala naziv Artpop, a njeni fanovi su bili uvjereni da }e to biti naziv tre}eg albuma, prenio je britanski Metro. Ubrzo je i sama pjeva~ica potvrdila da su bili upravu, te dodala zna~enje naziva: “Artistic Revolution Through the Potencial of Pop” (Umjetni~ka revolucija kroz potencijal popa).

Kondom glavu ~uva, a igla je kvari strana 16.
Prvi filmski festival u Tuzli

Najbolji }e se gledati u kinu i na gradskom trgu strana 33.
Modni kutak: Marijana Pavlovi}, grafi~ka dizajnerica

Stvaram lijepe i kvalitetne stvari strana 37.
San ordinacija Prof. dr. Mirsada Huki}

Hlamidijska infekcija je najra{irenija spolna bolest

38

[TAMPA•TISAK

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

SDP PRIZNAJE JEDINO BO[NJ
stantnog haosa i konstantnih promjena. Ovo je jo{ jedna redistribucija vlasti u kojoj se HDZ-u nude pozicije u Federaciji. Sporazum Lagumd`ija - ^ovi} je cijena koju je trebalo platiti da bi HDZ prihvatio ulogu koju mu je namijenio SDP. Tu se radi o ~isto politikantskim razlozima. Vehid [ehi}: - Ovo je poku{aj da se predstavnicima me|unarodne zajednice poka`e da se ne{to radi na provo|enju presude Evropskog suda za ljudska prava, ali je taj poku{aj proma{en jer nema podr{ku {ire javnosti, a ni politi~kih stranaka iz Republike Srpske. Ovdje nema nikakve ideologije. Niti je rije~ o za{titi nacionalnih interesa, niti taj prijedlog ima bilo kakve veze sa idejama socijaldemokratije. Rije~ je isklju~ivo o borbi za pozicije i fotelje. Omer Ka ra beg: Za {to se je So ci jal de mo krat ska par ti ja, koja se u svom programu zala `e za dru {tvo za sno va no na gra|an skim vri je dnos ti ma, opredijelila za takav prijedlog? Sr|an Dizdarevi}: - Bez obzira na retoriku, glavni politi~ki akteri u Bosni i Hercegovini nisu se udaljili od modela vladanja koji je uspostavljen 90-ih godina, a koji se temelji na nacionu, na etnosu, na narodu. Mada je Socijaldemokratska partija uspjela da {armira veliki broj gra|anki i gra|ana Bosne i Hercegovine, ona se u biti nije udaljila od koncepta koji u su{tini jedino priznaje Bo{njake, Srbe i Hrvate. To je ovim prijedlogom kona~no postalo jasno. U proteklim godinama SDP, pod palicom Zlatka Lagumd`ije, nije pokazao da ima socijaldemokratsku orijentaciju. U politici te partije nema onoga {to je su{tina socijaldemokratije, niti ima nastojanja da se uvede gra|anski koncept umjesto etni~kog apsoluta. Bez ikakve dvojbe, SDP igra igru nacionalnih i nacionalisti~kih stranaka, a to najzornije pokazuje ovo bje`anje od toga da se diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine zamijene pravim rje{enjima. Vehid [ehi}: - Koncept gra|anskog dru{tva jo{ nema zna~ajniju podr{ku u bira~kom tijelu. U borbi za vlast Socijaldemokratska partija ide na onaj teren gdje je sigurna da }e dobiti glasove. Bez obzira na njihov naziv - jer naziv ne zna~i ni{ta - oni polako ulaze u nacionalne vode. Podsjetio bih da je sada{nji slovena~ki premijer Janez Jan{a 90-ih godina imao socijaldemokratsku stranku, koja je bila ~lan Socijalisti~ke internacionale, ali ga to nije sprije~ilo da u borbi za vlast ode u krajnju desnicu. Strahujem od sli~nog scenarija i u Bosni i Hercegovini. Kad je rije~ o sporazumu Lagumd`ija-^ovi}, bojim se da etni~ki princip, koji je dominantan u jednom dijelu njihovog sporazuma, ne stvori pretpostavku da sutra kroz specijalnu etni~ku izbornu jedinicu ne dobijemo jo{ jednu teritorijalnu jedinicu koja }e imati etni~ki karakter. smislu koja je neprihvatljiva za Srbe i Hrvate. Umjesto da se razmi{lja o sna`enju demokratije, pravne dr`ave i individualnih prava, ovdje se ustavne promjene nastoje iskoristiti da bi se do kraja zacementirale etni~ke podjele. Ugro`avanjem individualnih prava ugro`ava se ogroman broj gra|ana i gra|anki Bosne i Hercegovine u ime jedne uske elite, kojoj ne odgovara ni Evropa, niti i{ta {to predstavlja moderni evropski duh. To su anahroni politi~ari koji operi{u floskulama koje su bile aktuelne u 19. vijeku, u doba nastanka dr`ava. Vehid [ehi}: - U ovoj zemlji se ne dozvoljava da budete ~ovjek, ljudsko bi}e, gra|anin dr`ave ka Bosne i Hercegovine, nego imate srpske, bo{nja~ke i hrvatske grafi~are. Tako je i sa sindikatima drugih privrednih grana. Sve se - do najmanje }elije dru{tva - atomizira i dijeli na tri. O~igledna je obespravljenost ogromnog broja gra|ana ove zemlje ko ji ne }e na ci onal no da se svrstaju, koji ne}e da u|u u stada. Nji ho vo opre djel jen je se odbacuje ili kao nacionalna izdaja, ili kao poku{aj izmi{ljanja nekog novog jugoslovenstva, nekog novog unitarnog koncepta. Ja ne mogu pristati samo na jedan identitet - onaj etni~ki. Ja to ne}u i sigurno da veliki broj gra|ana Bosne i Hercegovine tako razmi{lja. Ali opredjeljenje tih gra|ana niko ne priznaje. Sada je i u pripremi popis stanovni{tva i ve} je vidljivo da se uskra}uju bilo kakve alternative, nudi se samo onaj etni~ki koncept koji je smi{ljen 90-ih godina i koji je u~vr{}en i cementiran Dejtonskim ustavom. Vehid [ehi}: - Ja se ve} 20 godina borim za neku ~etvrtu politi~ku naciju - naciju Bosanaca i Hercegovaca. Forum gra|ana Tuzle je tra`io da se iz sada{njeg ustava izbri{e kategorija ostali, jer je ona ve} po svom nazivu diskriminiraju}a. ^injenica je da u ovoj dr`avi `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, nacionalne manjine i etni~ki neopredijeljeni gra|ani. Me|utim, postojanje nacionalno neopredijeljenih se ne-

Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Sr|an Dizdarevi}, biv{i dugogodi{nji predsjednik Helsin{kog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Vehid [ehi}, predsjednik Foruma gra|ana Tuzle
Omer Karabeg: Nakon dvije i po godine natezanja u dr`avnom i entitetskim parlamentima, kona~no su dva politi~ka lidera - Zlatko Lagumd`ija, predsjednik Socijaldemokratske partije, i Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a, nedavno iza{li sa prijedlogom kako da se provede presuda Evropskog suda u slu~aju Sejdi}-Finci. Me|utim, njihov prijedlog nai{ao je na `estoku kritiku civilnih organizacija. Glavna je zamjerka da taj prijedlog cementira etni~ke podjele u Bosni i Hercegovini i diskrimini{e neke njene gra|ane - dakle, da se zala`e za suprotno od onoga {to je zahtijevao Evropski sud za ljudska prava. Da li su ovako `estoke kritike opravdane? Sr|an Dizdarevi}: U svakom slu~aju jesu. Tendencija ovog prijedloga je da se postigne politi~ki kompromis, a ne da se na|e rje{enje koje }e biti u duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima i koje }e obezbijediti svim gra|anima Bosne i Hercegovine pravo da biraju i da budu birani. Ovo je truli kompromis, ovdje se jedno lo{e ustavno rje{enje zamjenjuje drugim - isto tako lo{im. Vehid [ehi}: - Prijedlogom koji su ponudili Lagumd`ija i ^ovi} daje se jo{ ve}i zna~aj etni~kom principu koji je i onako dominantan u Bosni i Hercegovini. Njihovim rje{enjima ne samo da se ne uklanja diskriminacija prema pripadnicima nacionalnih manjina i gra|animima koji su etni~ki neopredijeljeni nego ona ne obezbje|uju ni ravnopravnost pripadnika konstitutivnih naroda. I oni mogu biti diskriminisani ovisno o tome gdje `ive, jer se Srbin iz Federacije ne mo`e kandidovati za ~lana Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, kao ni Bo{njak i Hrvat iz Republike Srpske. Zna~i, u okviru istog nacionalnog korpusa imamo pripadnike koji su povla{teni i one koji su diskriminisani.

Ustav (ni)je prepreka
Omer Karabeg: Da li je uop{te mogu}e u sada{nji Dejtonski ustav unijeti takve promjene

Sr|an Dizdarevi}: Truli kompromis

Vehid [ehi}: Jo{ ve}i zna~aj etni~kom principu

SJE]ANJE NA ‘91. U Tuzli se na popisu iz 1991 Jugosloveni. Nadam se da veliki broj gra|ana BiH koj
gira, jer politi~ki lideri smatraju da u Bosni i Hercegovini ne mo`e postojati niko ko nema etni~ki identitet. To je drasti~no kr{enje ljudskih prava. U Tuzli se na popisu iz 1991. godine 24 posto gra|ana izjasnilo kao Jugosloveni. Nadam se da }e idu}i popis stanovni{tva pokazati da postoji veliki broj gra|ana Bosne i Hercegovine koji ne `ele da se etni~ki opredijele, mada se u obrascu za popis stanovni{tva poku{ava te ljude onemogu}iti da se izjasne onako kako se osje}aju, {to je njihovo temeljno ljudsko pravo. Oni ne `ele da budu ostali. Omer Karabeg: Vjerujete li da bi @eljko Kom{i} - koji se sa Lagumd`ijom razi{ao upravo zbog toga {to smatra da je Lagumd`ija svojim zajedni~kim prijedlogom sa ^ovi}em odustao od zalaganja za multietni~ku Bosnu i Hercegovinu - mo-

Proma{en poku{aj
Omer Karabeg: Gospodine Dizdaravi}u, i Vi i gospodin [ehi} ka`ete da se ovim prijedlogom ne rje{ava ono {to je bio zahtjev presude Evropskog suda za ljudska prava. Za{to se onda pojavio takav prijedlog? [ta je bio njegov cilj? Sr|an Dizdarevi}: - Sada se prestruktuira vlast u Bosni i Hercegovini. Otkako je prije dvije godine do{ao na vlast, Zlatko Lagumd`ija vodi politiku kon-

koje }e obezbijediti ravnopravnost svih gra|ana Bosne i Hercegovine - dakle, i pripadnika konstituvnih naroda i onih koji se sada u tom ustavu pe`orativno zovu ostali? Ili je Ustav tako napravljen da se na njegovim osnovama ne mo`e obezbije di ti ra vno pra vnost svih gra|ana? Sr|an Dizdarevi}: - Kada bi lideri bili spremni da napuste koncept vladavine iz 90-ih godina, Ustav ne bi bio prepreka i to bi mo glo da se ri je {i. Oni, me|utim, sada gledaju kako da rije{e svoje frustracije nastale Dejtonskim ugovorom. Politi~ki Hrvati nastoje da ove ustavne promjene iskoriste za uvo|enje tre}eg entiteta, politi~ki Srbi bi `eljeli vi{e dr`avnosti i vi{e samostalnosti za Republiku Srpsku, a i politi~ki Bo{njaci imaju skrivenu agendu u unitaristi~kom

Bosne i Hercegovine, ve} isklju~ivo morate biti Bo{njak, Srbin ili Hrvat.

Bosanci ne postoje?!
Omer Karabeg: Postoji li u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini iko ko zastupa one koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a koji se zovu ostali, {to dosta govori o njihovom polo`aju? Sr|an Dizdarevi}: - Mislim da postoji, ali ne kao nekakva organizovana struktura, niti kao pokret ili politi~ka partija. Ovdje vam je uskra}eno pravo da ka`ete da ste Bosanac. Kao Bosanac ne postojite u politi~kom smislu. Nacionalisti to odlu~no odbijaju, jer bi priznavanje Bosanaca i Hercegovca razorilo etni~ke monolite i otvorilo neke druge perspektive. Danas ne postoje, recimo, ni sindikati grafi~kih radni-

STADA O~igledna je obespravljenost ogromnog broja gra|ana ove zemlje koji ne}e nacionalno da se s se odbacuje ili kao nacionalna izdaja, ili kao poku{aj izmi{ljanja nekog novog jugoslovenstva, dr`i Diz

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012. KOMENTAR

[TAMPA•TISAK

39

AKE, SRBE I HRVATE

Stvara li se
“vojvo|anski front”?
Da stvar nije nimalo bezazlena, svjedo~i tvrd stav vojvo|anskih politi~ara i njima bliskog NVO sektora oko odluke Ustavnog suda kojom se defini{u ovla{}enja pokrajinske vlasti dobijene Statutom Vojvodine koja su u suprotnosti sa Ustavom Srbije
Politika, Beograd Politi~ko kome{anje oko mogu}ih promena koalicija na lokalnom nivou u Novom Sadu i drugim gradovima i op{tinama Vojvodine je izazvalo, za neupu}ene u “lokalnu scenu” nevi|eno , burne reakcije. Osim {to je Bojan Pajti} poru~io vladi da ako “poku{a da promeni lokalnu vlast neka mu je bog u pomo}i” Ovo . zvu~i kao ozbiljna pretnja. za to je i reakcija vojvo|anskih autonoma{kih politi~ara na “me{anje Beograda u unutra{nje stvari Vojvodine” Iznena|enost ova. kvim razvojem doga|aja govori da politi~ka elita Srbije koja je locirana u Beogradu ili ne razume {ta se de{ava u severnoj pokrajini ili pak da je za to nije mnogo briga. Da bi se razumeli rizici od destabilizacije politi~ke scene Srbije, dovoljno je videti {ta govore i pi{u ideolozi i promotori “vojvo|anske samobitnosti” Tako je @ivan . Berisavljevi}, nekada{nji titoisti~ki funkcioner u Vojvodini koji je skinut s vlasti “jogurt revolucijom” , najavio otpor i borbu protiv “beogradske vlasti” pro{le godine, kao , jedan od osniva~a autonoma{kog pokreta na “vojvo|anskoj konvenciji izneo platformu preure|enja Srbije po federalisti~kom modelu” Dakle, “Vojvodi. na republika” je ideja za koju se oni zala`u, a koju je promovisao i ^anak ali i drugi predstavnici autonoma{kog pokreta koji su uglavnom locirani u Novom Sadu i Zrenjaninu. On poziva na ujedinjenje autonoma{kih stranaka, NVO sektora i svih onih kojima je “Vojvodina na srcu” u jedinstveni front otpora i na formiranje “vojvo|anskog Otpora” beogradskoj vlasti. Budu}i doga|aji, a pre svega odnosi na relaciji republi~ka - pokrajinska vlast }e pokazati da li je @ika bio u pravu.

Lagumd`ija&^ovi}: Kontroverzni pakt uveo dr`avu u duboku krizu

gao, s obzirom na svoju popularnost, oformiti partiju koja bi okupila ljude gra|anske orijentacije? Sr|an Dizdarevi}: - Ne mislim da je to jedini razlog odlaska @eljka Kom{i}a od Zlatka Lagumd`ije, ve} da je to bio posljednji razlog koji je doveo do toga da Kom{i} iza|e iz SDP-a. Li~no nisam uvjeren da bi jedna takva avantura mogla biti uspje{na. Gospodina Kom{i}a ne vide na isti na~in u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, bez obzira na {to ga podr`ava jedan broj demokrata i socijaldemokrata i onih koji se izja{njavaju mimo tri nacionalna korpusa. Mislim da tu ne bi bilo dovoljno snage i energije za jedan kvalitativni iskorak i promjenu. Vehid [ehi}: - Mislim da bi u ovom trenutku poku{aj formiranja

zapo{ljavanje, ve} u centralama politi~kih partija, koje su preuzele sve funkcije, pa i funkciju zavoda za zapo{ljavanje. Ljudi se priklju~uju politi~kim strankama da bi obezbijedili egzistenciju - i to je najve}i problem Bosne i Hercegovine.

Zamrzavanje statusa
Omer Karabeg: Postoji li neki rok za provo|enje presude Evropskog suda u slu~aju Sejdi}-Finci i postoje li neke konsekvence, ako se ta presuda ne provede? Sr|an Dizdarevi}: - 31. avgust je rok da prijedlozi i amandmani na Ustav u|u u parlamentarnu proceduru. Ne vjerujem da }e taj rok biti ispo{tovan. Vjerovatno }e biti dat neki drugi. Koje bi mogle biti posljedice,

1. godine 24 posto gra|ana izjasnilo kao }e idu}i popis stanovni{tva pokazati da postoji ji ne `ele da se etni~ki opredijele, misli [ehi}
jedne takve politi~ke stranke bio neuspje{an, jer mi `ivimo u specifi~nom politi~kom prostoru. Sjetite se samo kako je pro{ao poku{aj jedne grupe zna~ajnih i uticajnih ljudi da naprave politi~ku partiju koja je nazvana Na{a stranka i u kojoj su se okupili mnogi ljudi koji su ulivali povjerenje da mogu ne{to uraditi. Ako za ne{to imate podr{ku samo u Sarajevu, a nemate je u Mostaru, Banjoj Luci, Trebinju, Biha}u i Tuzli - onda to nema {anse na uspjeh. Za gra|anske stranke, koje su istinski demokratske, jo{ uvijek nije do{lo vrijeme. U ambijentu u kome danas `ivimo ne mo`ete ostvariti neke elementarne stvari koje su vam neophodne za `ivot, ako ne pripadate postoje}im politi~kim strankama koje su zarobile ovu dr`avu i njene institucije. Ako ste zavr{ili neku {kolu ili fakulet i tra`ite posao, ne}ete ga dobiti u zavodu za ako se ta presuda ne provede? Postoji mogu}nost da se zamrzne status Bosne i Hercegovine u Vije}u Evrope, a mogli bi nas i izbaciti iz tog tijela, kao {to je to ura|eno sa Bjelorusijom. Me|utim, prema mojim saznanjima, ljudi u Bruxellesu i u drugim metropolama ne misle da bi to moglo da promijeni pona{anje na{ih politi~ara. Dakle, ni tako dramati~ne konsekvence, kao {to je izbacivanje iz porodice evropskih dr`ava, ne bi predstavljale nikakvu poruku politi~arima u Bosni i Hercegovini. To je ono {to zabrinjava. Njihova arogancija, `e| za vla{}u i nastojanje da {to du`e ostanu na vlasti mnogo su ja~i i od pritisaka Evropske unije, i od pritiska gra|ana Bosne i Hercegovine, kojima je jasno da mi nemamo drugog puta osim puta u Evropsku uniju. Ovo ka{njenje je ne{to {to poga|a ne sa-

mo nas nego i budu}e generacije - i to je isklju~ivo grijeh bosanskohercegova~kih politi~ara. Vehid [ehi}: - Ne}e biti nikakvih posljedica. Nemojmo zaboraviti da smo primljeni u Vije}e Evrope 2002. godine sa oba ve zom da ispu ni mo tri uslova. Jedan od njih je bio i promjena izbornog zakona koji je diskriminatorski i u suprotnosti sa mnogim me|unarodnim ugovorima. Mi tu obavezu nismo ispunili, a Bruxelles nam je progledao kroz prste. Omogu}ili su nam i da putujemo bez viza, iako nismo ispunili sve uslove. Imam osje}aj, i to me vrije|a, da nas oni tretiraju kao osobe zaostale u razvoju, pa su za nas stvoreni drugi, bla`i, kriteriji. Dopu{ta nam se da apsolviramo na fakultetu, a da jo{ nismo dali ni sve ispite iz prve godine. Vjeruju da }e na taj na~in u politi~arima Bosne i Hercegovine probuditi minimum odgovornosti, ali se te{ko varaju. Oni }e mo`da poku{ati podijeliti na dva dijela i presudu Evropskog suda, pa }e prihvatiti da je ona provedena, ukoliko se otkloni diskriminacija samo u Domu naroda, a ostane otvoreno pitanje izbora ~lanova Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine. Takav signal smo dobili iz Bruxellesa {to }e politi~ari, koji su protiv uklanjanja diskriminacije, itekako iskoristiti. Vjerovatno }e biti postignut dogovor o formiranju ~etvrtog kluba u Domu naroda, kluba nacionalnih manjina i etni~ki neopredijeljenih gra|ana, mada ja ne vidim njihovo mjesto u Domu naroda, jer se tu {tite vitalni nacionalni interesi. Ali Bruxellesa }e i to prihvatiti i re}i da smo djelimi~no proveli presudu i da mo`emo podnijeti aplikaciju za ~lanstvo u Evropskoj uniji, bez obzira na to {to }emo mi, kao gra|ani, i dalje biti diskriminisani.

Partijska diktatura iz Beograda
No, jo{ dalje su oti{li predstavnici ^ankove lige. Aleksandra Jerkov je za odbranu pozicija svoje strane na lokalu otvoreno pozvala policiju i pravosudne organe da spre~e navodno prekrajanje izborne volje gra|ana. Mo`e se raspravljati o tome da li je dobro ili ne da se lokalne vlasti “upodobe” onima na republi~kom nivou i da se tako elimini{e “kohabitacija” ali je sigurno da , se tako ne prekraja volja gra|ana jer umesto jedne ve}ine dobija se druga legalna ve}ina. Nenad ^anak je na to dodao da su pregovori o formiranju nove vladaju}e ve}ine na lokalu “odraz partijske diktature iz Beograda” . Da stvar ne}e ostati samo na uzavreloj retorici, potvr|uje i pismo koje je Nenad ^anak uputio ambasadorima u Srbiji zbog mogu}e promene vlasti u nekim sredinama u Vojvodini. On je pozvao strance da pomognu da se “zaustavi progon politi~kih protivnika u Srbiji zloupotrebom dr`avnih organa”Iako bi se moglo sa dozom . humora komentarisati otkud ta o~ajni~ka `elja kod Nenada ^anka za koalicijom sa “ozlogla{enim socijalistima” na lokalu, stvar nije za {alu. Ovakvim i sli~nim pismima i apelima se nastoji internacionalizovati pitanje vlasti u lokalnoj samoupravi. Neko ko ne razume odnose snaga kod nas bi se sa pravom upitao kako to da se pitanje direktora vodovoda, kanalizacije ili gradskog groblja uop{te mo`e internacionalizovati. Pod jedan, javna preduze}a su izvor prihoda i mo}i stranaka, naro~ito lokalnih i regionalnih. Sad se postavlja pitanje - ali da li je mogu}e da je Srbija tako rasklimana dr`ava da ako je nekom ugro`ena pozicija u javnim preduze}ima on odmah internacionalizuje to pitanje i time dovodi dr`avu u rizi~nu poziciju? Da, na`alost, tako je u Vojvodini koja je ne toliko Statutom koliko unutra{njim partijskim odnosima postala neka vrsta “dr`avolike tvorevine”Dokaz .

Me|unarodna podr{ka
Da stvar nije nimalo bezazlena, svedo~i tvrd stav vojvo|anskih politi~ara i njima bliskog NVO sektora oko odluke Ustavnog suda kojom se defini{u ovla{}enja pokrajinske vlasti dobijene Statutom Vojvodine koja su u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Od toga da }e oni i dalje koristiti ta ovla{}enja bez obzira na ustavnost do otvorenog ignorisanje Ustava stavom: “Ako je Statut u konfliktu sa Ustavom promenimo Ustav”Ono . {to dodatno komplikuje situaciju je o~igledna podr{ka “vojvo|anskoj stvari” od odre|enih me|unarodnih krugova, u {ta se uklapa i izjava direktora Instituta evropskih regiona Franca [ausbergera da se evrointegracije mogu usporiti “ukoliko do|e do problema sa Vojvodinom i ako vlada smanji postoje}u autonomiju Vojvodine” To bi po njemu bio . dokaz da se mi povodom tog pitanja nalazimo na putu nazad u Milo{evi}evu eru. A valjda je dovoljan dokaz za takvu tvrdnju to {to imamo Da~i}a za premijera.
Branko RADUN (Autor je politi~ki analiti~ar)

svrstaju, koji ne}e da u|u u stada. Njihovo opredjeljenje darevi}

40

POMO] U KU]I

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Preporuke stru~njaka: Prehranom do sre}e

Koji je vijek trajanja posteljine?

Jedite ekolo{ki uzgojenu hranu
Razlog za lo{e raspolo`enje mo`da le`i ba{ u va{em tanjiru
Razlog za lo{e raspolo`enje mo`da le`i ba{ u va{em tanjiru, a {to bi bilo preporu~ljivo jesti ako `elite podignuti svoje raspolo`enje, savjetuju stru~njaci. Ka`u da problem nije u mesu niti masno}ama, ve} u ne~em sasvim tre}em. Pres ko ~i te go to vu hra nu. Ona je puna praznih kalorija, za to mno go lju di ko ji bro je kalorije kako bi smr{avili zavr{i s manjkom energije i lo{ije su volje. Va`no je jesti hranu koja hrani mozak, poput morskih plodova, le}e, cjelovitih `itarica, ora {as tih plo do va, pa ra dajza i batata. Jedite ekolo{ki uzgojenu hranu. Mnogi insekticidi i pesticidi su neurotoksini, stoga bi bilo dobro po~eti konzumirati ekolo{ki uzgojene jabuke, celer i breskve, jer su ba{ te biljke, prema studijama, najvi{e zaga|ene pesticidima. Nemojte se bojati masno}a. Za razliku od transmasno}a, koje su jako nezdrave i kojim obiluje gotova hrana, omega-3 masno}e koje se nalaze u ribi, jogurtu, maslacu i punomasnom mlijeku su dobre za va{ mozak. Studije pokazuju da omega-3 masno}e {tite va{ mozak od poreme}aja raspolo`enja, kao i da su niske razine DHA masno}e povezane s pove}anim rizikom od samoubistva. Ne zaboravite na meso jer je ono hrana za mozak. Zajedno s ostalim proizvodima `ivotinjskog porijekla poput morskih plodova, jaja i mlije~nih proizvoda dobro meso je izvor omega3 masno}a. Piletina i govedina koja je uzgojena na malim farmama ima bolju nutritivnu vrijednost, a nije ni tretirana antibioticima i {tetnim hormonima kao ona koja dolazi s velikih farmi.

Du{eci obi~no traju izme|u pet i 10 godina, u zavisnosti od kvaliteta. Ulegnut ili iskrivljen madrac, kao i bolovi u le|ima nakon bu|enja mogu da budu znak da je vrijeme za kupovinu novog du{eka. A {ta je s jastucima? Najve}a prijetnja jastucima su grinje. [to je jastuk stariji, ve}i je broj grinja koje on u sebi sadr`i. Grinje mogu izazvati alergijske reakcije, podsta}i astmu ili probleme sa sinusima. Dokle god se redovno pere, posteljina ne bi trebalo da predstavlja problem. Promijenite je kada po~ne da izgleda dotrajalo. Podaci Nacional Sleep Foundationa ukazuju na to da Amerikanci relativno ~esto kupuju novu posteljinu. ^ak 81 posto osoba le`i na posteljini kupljenoj prije manje od dvije godine, a 78 posto osoba koristi jastuke koje su kupili tako|er prije manje od dvije godine. Na podjednako starim du{ecima spava 33 posto osoba, dok 67 posto koristi du{eke starije od dvije godine. Istra`ivanje je obuhvatilo vi{e od 1.000 ljudi.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Nabujak od mlade mrkve
Potrebno:
300 g mrkve 4 jaja 2 dl vrhnja za kuhanje 2 ka{ike kru{nih mrvica 2 ka{ike kukuruznog bra{na 100 g maslaca sir (gauda) so i biber

Priprema:
Mrkvu kuhajte u slanoj vodi. Kuhanu propasirajte da dobijete finu ka{u. Dodajte `umanca, vrhnje, mrvice i kukuruzno bra{no. Sve dobro izradite, za~inite, dodajte naribani sir i na kraju lagano umije{ajte ~vrst snijeg od bjelanaca. Smjesom napunite male kalupe (mogu poslu`iti i {oljice za kafu) oblo`ene maslacem. Stavite ih u vodenu kupelj pa pecite 20 minuta u pe}nici zagrijanoj na 180 stepeni C.

Na mo dnoj sce ni ovog lje ta upe ~a tlji ve su i bebi-dol haljine. Izlozi prodavnica preplav ljeni su modelima ra zli~itog kroja, boja i dezena. Dizajnirane su od laga nih ma teri ja la i {ireg su kroja, pa su idealan izbor za ljetne vru}ine. Izdvajaju se modeli u jarkim i vedrim tonovima, ide al ni za po po dne vnu {e tnju, ali i za izlazak. Ha lji ni ce u pas tel nim bo ja ma ukra {e ne kar ne ri ma na mi je nje ne su da ma ma koje naginju romanti~nom stilu, a uz ove mo de le sa vr{e no sto je pla tne ni ili {e {i ri od slame. Bebi-dol haljine od laganog pa mu ka pra kti ~ne su za izle te i ra zne sportske aktivnosti, a modeli sa prugicama ili tufnama dobar su izbor i za ve~er. Ha lji ni ce od mu sli na, svi le, ukra {e ne ~ip kom ide al ne su za for mal ne i sve ~a ni je pri li ke. Aktu el ni su mo de li u tren di bojama, a ako ne `elite mnogo da eksperimenti{ete, izaberite haljinu u bijeloj ili crnoj bo ji. Mo `e te ih kom bi no va ti sa pan ta lo na ma u`eg kro ja, he lan ka ma i ber mu da ma.

Bebi-dol haljine

Birajte vodootporne sjene

Na moru i pla`i za o~i birajte vodootporne sjene. Najprirodnije }ete ih ista}i nano{enjem tankog sloja u boji ko`e. Ukoliko ste ve} potamnjeli, stavite sjenu u bronzanoj ili zlatnoj boji. Hit ljeta su i plavi~aste, ru`i~aste i be` nijanse. Koriste}i vodootpornu maskaru mo`ete biti sigurni da }e vam {minka trajati cijeli dan. Bez obzira na vru}inu i kupanje u moru ili bazenu, va{e o~i }e biti savr{eno nagla{ene. Kada se {minkate za pla`u, zaboravite na ru` i olovku za usne, koje }e se nakon odre|enog vremena izlaganja suncu istopiti i razmazati. Zato je najbolje da usne naglasite sjajem sa za{titnim faktorom. Nemojte birati jake boje, jer su svijetloroze i nijanse u boji ko`e odli~an izbor za isticanje usana. Ako pak `elite da vi{e naglasite usne, birajte karmine i olovke koje su, tako|er, vodootporne.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA "LOS ROSALES" MOSTAR Na osnovu Odluke Upravnog odbora Centra "Los Rosales" broj: 01-60-22/12 od 6.8.2012. godine, a u skladu sa ~lanom 98. ta~ka 4. Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales" Mostar raspisuje se bilitacijski) smjer oligofrenolog - jedna godina radnog iskustva u struci - polo`en stru~ni ispit Za radno mjesto pod rednim brojem 2: - zavr{en nastavni~ki ili filozofski fakultet - odsjek pedagogija - jedna godina radnog iskustva na poslovima pedagoga u radu sa djecom sa posebnim potrebama - polo`en stru~ni ispit Za radno mjesto pod rednim brojem 3: - zavr{en nastavni~ki ili filozofski fakultet - odsjek psihologija - jedna godina radnog iskustva na poslovima psihologa u radu sa djecom sa posebnim potrebama - polo`en stru~ni ispit Kandidat je du`an uz prijavu na konkurs dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje op{tih i posebnih uslova: 1. kra}u biografiju 2. diplomu o dokazu stru~ne spreme i zvanja 3. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 5. uvjerenje o dr`avljanstvu 6. uvjerenje o neka`njavanju 7. dokaz o radnom iskustvu Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Navedena dokumenta uz prijavu dostaviti na adresu: JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales", Ju`ni logor bb, 88000 Mostar, sa naznakom: "Za konkurs". Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

OGLASI
DIONI^KO DRU[TVO INSTITUT ZA ZA[TITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE TUZLA Broj: 539-2 /12 Tuzla, 7. 8. 2012. godine

41

Na osnovu ~lana 241, 242, 246. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 99. Statuta Dioni~kog dru{tva "Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla (u daljem tekstu: Institut), Nadzorni odbor Instituta, na sjednici odr`anoj 7. 8. 2012. godine, donio je

o sazivanju XXI Skup{tine dioni~ara "Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla I Saziva se XXI zasjedanje Skup{tine dioni~ara "Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla za 4. 9. 2012. godine (UTORAK) sa po~etkom u 11 sati. Skup{tina }e se odr`ati u sali za sjednice u "Institutu za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla, Ulica Bosne srebrene 127. II Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari s vi{e od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlu~ivanje nije postignut, odr`avanje Skup{tine se odga|a. III Za XXI Skup{tinu dioni~ara Dru{tva utvr|en je slijede}i: DNEVNI RED: 1. Izbor predsjednika Skup{tine i izbor dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 2. Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta "Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla. Do izbora predsjednika Skup{tine, Skup{tinu vodi dioni~ar/punomo}nik sa najve}im brojem dionica. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: 1. Kasumovi} Hatema, predsjednik 2. Naki~evi} Semir, ~lan 3. Nurki} Alija, ~lan Zapisnik na Skup{tini vodi}e mr. sci. Suljagi} Selma, dipl. oec., sekretar dioni~kog dru{tva. IV Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e, utvr|ivanje zastupljenosti, kandidovanje i glasanje na Skup{tini: Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama "Instituta za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla, Ulica Bosne srebrene 127 ili na fax 035/280 686 najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije jedan sat prije po~etka rada Skup{tine. Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine u prostorijama "Instituta za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla, Ulica Bosne srebrene 127, izvr{iti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu. NADZORNI ODBOR INSTITUTA

O B AV J E [ T E N J E

KONKURS
za prijem u radni odnos 1. Nastavnika-ce defektologa - puna norma, 2 (dva) izvr{ioca, na neodre|eno vrijeme (sedmi~ne nastavne i druge radne obaveze odre|uju se po~etkom {kolske godine u skladu sa potrebama {kole) 2. Pedagoga - puno radno vrijeme, 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 15.7.2013. godine. 3. Psihologa - puno radno vrijeme, 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 15.7.2013. godine. Pored op{tih uslova predvi|enih ZOR i Pravilnikom o radu Centra "Los Rosales", kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra "Los Rosales", a to su: Za radno mjesto pod rednim brojem 1: - zavr{en defektolo{ki fakultet (edukacijsko-reha-

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA
URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA/SUSTAVA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI/PREHRANI I RURALNOM RAZVOJU/RAZVITKU BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ИСХРАНИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БиХ

Na osnovu ~l. 19. stav 4. i 32a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, raspisuje

J AV N I O G L A S
za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 1/01 Vi{i stru~ni saradnik za finansije i ra~unovodstvo 2/01 Vi{i stru~ni saradnik za podsticaje u poljoprivredi i {eme ruralnog razvoja Kompletan javni oglas objavljen je na slu`benoj internet-stranici Agencije za dr`avnu slu`bu (www.ads.gov.ba). Krajnji rok za podno{enje prijava je 16.8.2012. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine "Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine" ul. Hilandarska bb, 71123 Isto~no Sarajevo V.D. D I R E K T O R A Prof. dr. Hamdija ^ivi}
Hilandarska bb, 71 123 Isto~no Sarajevo, tel: + 387 57 322 090 faks: +387 57 322 091 Хилaндaрсka бб, 71 123 Истoчнo Сaрajeвo, тeл: +387 57 322 090 фakс: +387 57 322 091 E-mail: hamdija.civic@hops.gov.ba ili hcivic51@hotmail.com; www.hops.gov.ba

JU SREDNJA MEDICINSKA [KOLA - JEZERO SARAJEVO Patriotske lige 67 a Na osnovu ~lana 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 23/10), Odluke [kolskog odbora i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-38-22636-4/12 od 25.7.2012. godine, objavljuje

za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2012/2013. godini 1. prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja..........................................................................................4 ~asa 2. prof. fizike............................................................................................................................... 19 ~asova 3. prof. latinskog jezika ..................................................................................................................34 ~asa 4. prof. medicinske psihologije i pedagogije .............................................................................19 ~asova 5. prof. historije (do povratka radnika sa bolovanja, a najdu`e do 15.8.2013) .........................22 ~asa 6. nastavnik prakti~ne nastave ....................................................................................................144 ~asa Za stru~no-teoretsku grupu predmeta: 7. doktor medicine.......................................................................................................................19 ~asova 8. doktor medicine ili doktor stomatologije ............................................................................... 9 ~asova 9. ljekar specijalista infektolog ili doktor medicine....................................................................8 ~asova 10. dipl. farmaceut ili doktor medicine .................................................................................... 10 ~asova 11. ljekar specijalista ginekolog ................................................................................................16 ~asova 12. ljekar specijalista pedijatar......................................................................................................23 ~asa 13. ljekar specijalista neuropsihijatar ...........................................................................................22 ~asa 14. ljekar specijalista urgentne medicine ..................................................................................12 ~asova 15. ljekar specijalista interne medicine ....................................................................................12 ~asova 16. ljekar specijalista fizijatar....................................................................................................27 ~asova 17. prakti~na nastava - mikrobiologija .........................................................................................64 ~asa Uslovi: Odgovaraju}a stru~na sprema prema Nastavnom planu i programu za tehni~ke i srodne {kole i Zakonu o srednjem obrazovanju. Uz prijavu, kandidat treba da prilo`i: - kra}u biografiju - diplomu - dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u struci i nastavnom procesu. Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu zasnivaju radni odnos na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima dostaviti u sekretarijat {kole putem po{te na adresu: JU Srednja medicinska {kola - Jezero Sarajevo Ul. Patriotske lige 67 a Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vra}a.

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON MJE[OVITA SREDNJA [KOLA BUSOVA^A
Tel/fax: 030/591 120 i 030/593-155 (od 13.00 sati); web: www.mssbusovaca.com.ba; e-mail: mail@mssbusovaca.com.ba

Na osnovu ~lana 101. Zakona o srednjoj {koli, ~lanova 94. i 95. Pravila Mje{ovite srednje {kole Busova~a, Upravni odbor na sjednici odr`anoj 6.8.2012. godine, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljede}e uslove: - u pogledu stru~ne spreme, da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu u srednjoj {koli, - da se naro~ito isti~e u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa i pedago{koj teoriji i praksi, - da ne postoji zakonska smetnja za imenovanje na mjesto direktora. Uz prijavu sa kra}om biografijom, kandidati trebaju prilo`iti sljede}e: 1. diplomu o zavr{enoj {koli (original ili ovjerenu kopiju), 2. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 3. potvrdu o radnom sta`u u srednjoj {koli, 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 5. uvjerenje o dr`avljanstvu, 6. uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu {kole: MJE[OVITA SREDNJA [KOLA BUSOVA^A KA]UNI bb, 72264 Ka}uni Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

42

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012. god.
[UMARSTVO PRENJ dioni~arsko dru{tvo [UMARSTVO PRENJ DD - adresa sjedi{ta Konjic, Sarajevska 31 - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 036/726-209, 036/727-127, prenj@bih.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Ali} Sead, predsjednik, Prevljak D`enan, Kozi} Muharem - ~lanovi - ~lanovi uprave Alikadi} Samir - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i Ukupan broj VP - 287730, nominalna cijena nominalna cijena 10,00 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira OP]INA KONJIC - 51,0121%, dionica emitenta s pravom glasa IF "BONUS" DD - 23,7674% - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 2.668.127 c) Teku}a sredstva 897.732 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 3.565.859 PASIVA a) Kapital 1.628.259 b) Upisani osnovni kapital 2.877.300 c) Dugoro~ne obaveze 484.905 d) Kratkoro~ne obaveze 1.452.695 e) Ukupno pasiva 3.565.859 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.273.027 b) Rashodi 2.280.647 c) Dobit/gubitak prije poreza -7.620 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -7.620 Konjic, 31. 7. 2012. Direktor Alikadi} Samir, dipl. ing. {um. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

Broj: 02-14-1027/12 Sarajevo, 3.8. 2012. godine Na osnovu Zaklju~ka op}inskog na~elnika broj: 02-14-1027/12 od 31.7.2012. godine, Komisija za prodaju stalnih sredstava koja imaju tehni~ku upotrebnu vrijednost raspisuje

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenog putni~kog motornog vozila I. Predmet prodaje je jedno rabljeno putni~ko motorno vozilo vlasni{tvo Op}ine Novo Sarajevo. Redni broj 1. Opis predmeta prodaje - motornog vozila Putni~ko motorno vozilo marke "[KODA" tip FELICIA AA-LIMUZINA, broj {asije TMBEEA61315326769, broj motora 3125121, zapremina motora 1.289 cm3, snaga motora 43KW, registarskih oznaka A74-M-894, godina proizvodnje 2001, pre|ena kilometra`a 65.036, vrsta goriva benzin, boja bijela. Vozilo je ispravno i u voznom stanju Komada 1 Po~etna cijena 1.700,00 KM

J AV N I O G L A S

II. Prodaja rabljenog putni~kog motornog vozila }e se izvr{iti metodom prikupljanja ponude sa najve}om cijenom. Postupak vrednovanja ponuda Komisija za prodaju stalnih sredstava }e provesti ako je podnesena najmanje jedna ponuda, a zadr`ava pravo da ne prihvati nijednu ponudu. III. Pravo u~e{}a u postupku prikupljanja ponuda imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate na ime osiguranja depozit od 10% od po~etne cijene predmeta prodaje na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 Uni Credit Bank, ili na blagajni prodavca u Sarajevu, Zmaja od Bosne 55, sa naznakom uplata depozita za u~e{}e na oglasu za kupovinu rabljenog motornog vozila a potvrdu o uplati depozita prilo`iti uz ponudu. Upla}eni depozit }e se ura~unati u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko odabrani ponu|a~ ne pristupi zaklju~ivanju kupoprodajnog ugovora u ostavljenom roku, smatra}e se da je odustao od kupnje, ~ime }e izgubiti pravo na vra}anje depozita, a Komisija ima pravo prihvatiti ponudu slijede}eg najpovoljnijeg ponu|a~a. IV. Svi zainteresovani mogu pogledati rabljeno motorno vozilo i dokaze o vlasni{tvu u krugu Op}ine Novo Sarajevo svaki radni dan od 9 do 11 sati uz prethodnu najavu na telefon 033/492-112, a sve informacije mogu se dobiti u Slu`bi za zajedni~ke poslove u toku radnog dana na telefon 033/492-112. V. Prodaja rabljenih motornih vozila se vr{i po principu vi|eno-kupljeno, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. VI. Ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom, ~ija ponuda bude prihva}ena, du`an je u roku od tri (3) dana od dana prijema obavijesti uplatiti ponu|enu cijenu na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628 Uni Credit Bank i zaklju~iti ugovor o kupoprodaji predmeta oglasa. Upla}eni depozit }e se ura~unati u kupoprodajnu cijenu. Sve tro{kove oko prenosa vlasni{tva snosi kupac.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU O[ "GORNJI VAKUF" GORNJI VAKUF-USKOPLJE Upravni odbor {kole Br: 469/12 Datum: 6.8.2012. godine Na osnovu ~lana 57. i ~l. 73. (Slu`bene novine SBK-a, br. 11/01), ~l. 2. Kriterija O[ "Gornji Vakuf" broj: 621/11 i ~l. 137. Pravila JU Osnovna {kola "Gornji Vakuf" Gornji Vakuf-Uskoplje i Odluke Upravnog odbora br. 468/12, Upravni odbor {kole raspisuje

VII. Ostalim ponu|a~ima ~ije ponude ne budu prihva}ene upla}eni depozit }e biti vra}en u roku od 7 (sedam) dana od dana zatvaranja javnog oglasa. VIII. Prijava na oglas sa punim nazivom, adresom, brojem telefona, kontakt-osobom, dokazom o upla}enom depozitu, iznosom ponude, dostavlja se u zape~a}enoj koverti na adresu prodavca: Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na oglas za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenog putni~kog motornog vozila". Razmatrat }e se samo potpune, uredne i blagovremeno dostavljene ponude. IX. Rok za podno{enje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. X. Svi ponu|a~i u postupku javnog oglasa blagovremeno }e biti obavije{teni o rezultatima istog. OP]INSKI NA^ELNIK Ned`ad Kold`o

K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik bosanskog jezika 1 izvr{ilac - 13 sati sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme 2. Nastavnik engleskog jezika 1 izvr{ilac - 18 sati sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme 3. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac - 8 sati sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme 4. Nastavnik tjelesnog odgoja 1 izvr{ilac - 2 sata sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme 5. Nastavnik historije 1 izvr{ilac - 2 sata sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme 6. Nastavnik kulture `ivljenja 1 izvr{ilac - 6 sati sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme 7. Nastavnik razredne nastave 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme Kandidati na odre|eno vrijeme zasnivaju radni odnos do 10.8.2013. godine. USLOVI: Pored op{tih uslova po Zakonu o osnovnoj {koli SBK-a, Plana i programa za osnovne {kole. Uz prijavu, kandidati trebaju prilo`iti: - Diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Izvod iz mati~ne knjige dr`avljana - Uvjerenje o neka`njavanju - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuna norme u SBK - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu - Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija Sa svakim od kandidata bit }e obavljen intervju koji provodi konkursna komisija sastavljena od 2 ~lana. Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja (Sl. novine SBK, br: 9/12) utvr|ena je osnovna neto pla}a za raspisana radna mjesta. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: Osnovna {kola "Gornji Vakuf", Ul. Omladinska bb, Gornji Vakuf-Uskoplje. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 5, kao i neblagovremene ne}e se razmatrati. Kandidati koji budu izabrani du`ni su dostaviti ljekarsko uvjerenje. Mole se svi kandidati da uz prijavu dostave kontakt-telefon. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Upravni odbor
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU O[ "GORNJI VAKUF" GORNJI VAKUF-USKOPLJE UPRAVNI ODBOR [KOLE Br: 467/12 Datum: 6.8.2012. godine

Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnoj {koli SBK-a (Slu`bene novine SBK-a, br: 11/01, 17/04) i ~lana 134. Pravila JU Osnovna {kola "Gornji Vakuf" Gornji Vakuf-Uskoplje i Odluke broj: 466/12. od 6.8.2012. godine, Upravni odbor {kole raspisuje

KONKURS
Upravni odbor {kole raspisuje konkurs za slijede}e radno mjesto: 1. Direktor {kole - na period od 4 (~etiri) godine USLOVI: Za direktora {kole mo`e biti imenovano lice koje pored op{tih uslova u pogledu stru~ne spreme, ispunjava i uslove za nastavnika ili pedagoga i ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, a naro~ito se isti~e svojim radom u pedago{koj teoriji i praksi. Uz prijavu, kandidati trebaju prilo`iti: - Diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Izvod iz mati~ne knjige dr`avljana - Uvjerenje o neka`njavanju - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima Za navedeno radno mjesto osnovna neto pla}a predvi|ena je Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja (Sl. novine SBK, br: 9/12). Prijave dostaviti na adresu: JU O[ "Gornji Vakuf", Ul. Omladinska bb, Gornji Vakuf-Uskoplje Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Upravni odbor {kole

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Intel investira u pra}enje pokreta
Intel Capital investirao je sredstva u kompaniju koja obezbje|uje tehnologiju za pra}enje pokreta, {to mo`da ukazuje na ~injenicu da se ova kompanija priprema za budu}e interfejse za ra~unare. U saop{tenju francuske firme Movea navodi se da je Intel Capital obezbijedio 6,5 miliona eura. ^elnici pomenute firme izra`avaju zadovoljstvo ovom ~injenicom i samim u~e{}em u MEMS prostoru. Erik Jorgensen, direktor finansijskog odjeljenja zadu`enog za investicije kompanije Intel Capital, vjeruje da je uloga ove tehnologije va`na te da }e njena va`nost rasti rapidnim tempom. Ali, realno stanje }e najbolje pokazati vrijeme.

43

Sony NEX-5R i NEX-6
Kompanija Sony zavr{ila je izradu dva nova NEX digitalna fotoaparata bez ogledala, koja odlikuje kompaktno ku}i{te. Na osnovu dostupnih informacija, jasno je da je model oznake NEX-5R zapravo unaprije|ena verzija popularnih aparata u okviru serije 5 uz dodatak najmodernijih Wi-Fi mogu}nosti. Sony za predstavljanje u narednom periodu ima i NEX-6 model, koji bi trebalo da popuni jaz koji postoji izme|u NEX-5 i NEX-7 modela u okviru Sonyeve linije digitalnih fotoaparata kada je rije~ o cijeni ure|aja. Zvani~no predstavljanje ovih modela o~ekuje se u toku odr`avanja Photokina doga|aja, koji je zakazan za naredni mjesec. O~ekuje se da ova verzija privu~e veliki broj kupaca.

WoW igra~i prelaze na Diablo III
Mike Morhaime iz Blizzarda priznao je da je veliki broj igra~a odlu~io da odmori od igre World of Warcraft te pre|e na igranje Diablo III. Prije nekoliko dana objavljen je finansijski izvje{taj za protekli kvartal u kojem se navodi da je zabilje`en veliki pad pretplatnika na World of Warcraft, vi{e od milion u posljednja tri mjeseca. WoW trenutno ima samo 9,1 milion pretplatnika, ali to ne treba da zabrinjava. Naime, Morhaime tvrdi da je to normalno te da se uvijek de{ava isto sa svakim novim WoW expansion packom, od kojeg korisnici na kraju odustanu. Ali, isto tako se o~ekuje da se korisnici vrate na igranje World of Wracraft.

Microsoft odustaje od Metro naziva
Microsoft koristi Metro naziv da opi{e novi geometrijski izgled i osje}aj koji je od su{tinske va`nosti za Windows 8 OS i koji se {iri kroz ~itav proizvodni opseg kompanije od prvog predstavljanja Windows Phone. Uzimaju}i u obzir ~injenicu da se situacija vezana za naziv Metro komplikuje zbog kr{enja razli~itih autorskih prava, donijeta je odluka o zabrani kori{}enja naziva, a najnovija prijetnja sudskom tu`bom Microsoftu zbog kori{tenja naziva Metro stigla je od njema~kog prodavca Metro AG. Tako se u skorije vrijeme o~ekuje da se na tr`i{tu prilikom predstavljanja Windowsa 8, osmisli ime kojim se ne kr{e autorska prava.

Poziv na bu|enje

Hakeri provalili u Yahoo, ukradeno 450.000 lozinki
njihov ~in poziv na bu|enje, a ne prijetnja. “Nadamo se da }e strane odgovorne za upravljanje sigurno{}u ove poddomene shvatiti ovo kao poziv na bu|enje, a ne kao prijetnju” navodi se u , dokumentu. Yahoo Voices je novo ime koje je Yahoo dao svom servisu Associated Content, web stranici koju je kupio 2010. godine za 100 miliona dolara. Naime, Yahoo Voices pla}a slobodnim piscima (freelance) za ~lanke o razli~itim temama. Oni su tako pla}eni unaprijed, ali i na temelju toga koliko su njihovi ~lanci ~itani. Za sada nije poznato jesu li i neke klju~ne finansijske informacije bile izlo`ene na uvid hakerima, pi{e Business Insider. “Bilo je mnogo sigurnosnih rupa koje su iskori{tene na web serverima koji pripadaju Yahoou, a koje su prouzro~ile mnogo ve}u {tetu od na{eg otkrivanja. Molimo vas nemojte ih uzeti olako. Poddomena i osjetljivi parametri nisu objavljeni kako bi se izbjegla daljnja {teta” . Nepoznata grupa hakera tako|er je na kraju citirala Jeana Vaniera, kanadskog katoli~kog filozofa i humanitarca: “Rast po~inje onda kada po~injemo prihva}ati vlastite slabosti” . Hakeri o~ito imaju smisla za ironiju.

Hakeri su provalili u Yahoo i na internetu objavili datoteku od 18 megabajta, koja sadr`i e-mail adrese i lozinke Yahoovih korisnika, objavila je sigurnosna tvrtka TrustedSec. Ako ste korisnik Yahoo Voices usluge, vrijeme je da promijenite lozinku. Sigurnost ove usluge je opasno naru{ena. Popis pod nazivom Owned and Exposed, koji su hakeri objavili online, otkriva mno{tvo informacija o korisnicima, uklju~uju}i sve e-mail adrese i lozinke za Yahoo Voices korisnike - njih 450.000, izvje{tava Mashable. Na kraju tog dokumenta grupa hakera ostavila je poruku da je

Posrnuli div

Budu}nost bez Nokije
Nokiju zamijenio moderni iPhone
Kada je nastao iPhone, neko} najve}i proizvo|a~ mobitela na svijetu, Nokia, ponos ne samo finske ve} i evropske industrije, nije na{ao odgovor. Od lidera su postali neko ko kaska za drugima. Uspon biv{e tvornice gume i ~izama dogodio se devedesetih godina, kada su prvi u svijetu izumili mobitel koji se mo`e spojiti na internet. Finska Nokia je tada postala svjetski lider u proizvodnji aparata koji je u samo nekoliko godina postao najtra`eniji ure|aj na tr`i{tu. Godinama se isticala me|u drugim tvrtkama zbog kva li te ta svojih ure|aja. No, kada je na red do{la nova generacija pametnih mobitela s tipkovnicom na zaslonu, nije na{la adekvatan odgovor. Novim klincima svi|aju se Appleovi pametni telefoni. Nokia se ve} neko vrijeme bori na tr`i{tu, a vjeruje se da je to zbog toga {to su menad`eri tvrtke izgubili instinkt za inovacije i nove trendove, navodi se u prilogu Deutsche Wellea. “Nokia je trebala odmah re agi ra ti i napraviti novu generaciju sa zaslonima na dodir... Od lidera su postali neko ko stalno kaska za drugima” kazao je , biv {i ra dnik To mi Marjuaho. Nakon prvog vala otpu{tanja uz otpremnine, koji se dogodio prije dvije godine, posrnulog diva ~e ka jo{ je dan val ukidanja radnih mjesta. ^ak i gradona~elnik Saloa, u kojemu je tvornica smje{tena, uvi|a da zbog sudbine Nokije i sam grad, koji `ivi od nje, mora reorganizirati svoj `ivot.

Projektor za iPhone pu{ten u prodaju u Japanu
Dodatak koji transformi{e iPhone u pro je ktor te ga za to vrijeme i puni, po bolj {an je i pu{ten u prodaju u Japanu. Kompanija Sanwa je pobolj{ala iP ho ne projektor/pu nja~ PRJ011, koji je prvi put p r e d s t av ljen u januaru. Ure|aj se spaja sa iP ho ne om 4 i 4S. Opre mljen je novom baterijom od 1.850 mAh, ko ja mo `e napuniti bateriju mobitela do 80 posto. Baterija napaja i pro je ktor ko ji se mo `e ko ris ti ti za prikazivanje sli ka, filmova, dokumenata ili bilo ~ega drugog {to se nala zi na ekranu iPhonea. Baterija traje 120 minuta, a proje ktor ima trostruko bolje osvjetljenje u odnosu na prethodnika. Prodaje se po cijeni od 246 eura.

44

FELJTON

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (3)

Put istine
Izetbegovi}eva te`nja za istinom proizlazi iz li~ne, iskrene, demokratske i humanisti~ke opredijeljenosti. Ona je za njega bila put i na~in humaniziranja odnosa me|u ljudima i narodima, put i na~in afirmacije demokratskih principa
U Izetbegovi}evom smislu, rije~i demokratija i tolerancija u Bosni i Hercegovini ne mogu biti stvar trenutnog politi~kog raspolo`enja, jer su to univerzalne vrijednosti koje treba, kako nam je poru~io, ispisati kao “geslo na svim na{im zastavama” a onda , tome te`iti, “koriguju}i svoj put i neumorno ispravljaju}i svakodnevne nepravde” Prekaljen u . borbi protiv nepravde, Izetbegovi} se zalagao da se dru{tvo i njegove razne institucije: i politi~ke, i dr`avne, i kulturne, i sve druge, stalno osvr}u na principe demokratije i tolerancije, kako bi se svakodnevno ispravljale razne nepravde koje se ~ine ljudima u Bosni i Hercegovini. onalne i vjerske neravnopravnosti. U vezi s tim je isticao da “mi ne mo`emo imati na{ cilj, a njihovu politi~ku logiku” i da mi “ne mo`emo rezonirati na slijede}i na~in: oni ru{e d`amije, mi }emo ru{iti crkve, oni protjeruju na{ narod, mi }emo protjerivati njihov...” U najte`im ratnim uslovima, Izetbegovi} je razmi{ljao o vremenu kada }emo na osnovama istine obnavljati povjerenje, da bi budu}e generacije skladnije i mirnije `ivjele. Zalagao se za mir, jer je mir ambijent u kome uspijeva i daje rezul{e nikada ne bi dogodila zla koja smo mi do`ivjeli i podnijeli. Alija Izetbegovi}, velikan savremenog doba, svojom `ivotnom sudbinom, u bosanskohercegova~kim uslovima je markirao stranputice komunisti~ke vladavine. Liderskom ulogom je postao simbol o~uvanja i afirmacije dr`ave BiH kao zajednice ravnopravnih naroda i gra|ana, a demokratskim i humanisti~kim likom je pokazao da mali i ugro`eni narodi mogu imati li~nost ~ije su ideje i prakti~na politika od koristi za cijelo ~ovje~anstvo. Zato se, u historijskim procesima koji su jo{ aktuelni i koji }e se ubudu}e odvijati na prostorima balkanskih, evropskih i drugih dr`ava svijeta, a posebno u BiH, razni sudionici tih procesa trebaju osvrtati na iskustva, pouke i poruke Izetbegovi}eve li~ne, liderske i dr`avni~ke sudbine, posebno o pogledima na demokratiju, ljudska, nacionalna, vjerska i druga kulturolo{ka, civilizacijska i druga prava i slobode.

Umro impera Mar Ul je jan, posljednji car ji vo osva 117. Tokomrimskiverimskitorne,koodkoje98,pidioTra- ja~ke ratove. njego vladavi Rimsko

NA DANA[NJI DAN

Protivnik rata
Izetbegovi}ev odnos prema istini je nerazdvojan od odnosa prema demokratiji, pravdi, slobodi i toleranciji. U moralnom, odgojnom, eti~kom i politi~kom smislu, njegovo pona{anje prema istini osiguralo je da mu gra|ani maksimalno vjeruju, {to je bio najbolji na~in i put da se u korist Bosne i Hercegovine, njenih gra|ana i naroda dobije nu`na me|unarodna podr{ka. On se istinom nije koristio da bi njome taktizirao. Znao je da se bez istine ne mo`e postizati pravda za ljude i narode. Izetbegovi}eva te`nja za istinom proizlazi iz li~ne, iskrene, demokratske i humanisti~ke opredijeljenosti. Istina je za Izetbegovi}a bila put i na~in humaniziranja odnosa me|u ljudima i narodima, put i na~in afirmacije demokratskih principa. Put istine je, za Izetbegovi}a, bio jedino ispravan put. Ponosimo se zbog toga {to smo u najte`im danima agresije na RBiH ispo{tovali Izetbegovi}eve zahtjeve da se ne slu`imo metodama ru{itelja Bosne i Hercegovine. On je govorio da metode borbe za istinsku demokratiju, gra|ansku, nacionalnu i vjersku ravnopravnost ne mogu biti iste kao metode nacizma, genocida, {irenja mr`nje, naci-

Alija Izetbegovi}: Bo{njaci se istinski ponose njime

tate demokratija, sloboda, istina, pravda i tolerancija. Bio je veliki protivnik rata i svakog oblika nasilja. Smatrao je da rat daje ve}e {anse silnicima, fa{istima i zlo~incima koji ratuju upravo zbog toga da uni{te pretpostavke za demokratiju, slobodu i ravnopravnost ljudi i naroda. Zbog ljudskih, moralnih, odgojnih, eti~kih, politi~kih, liderskih i dr`avni~kih kvaliteta rahmetli Alije Izetbegovi}a, Bo{njaci se istinski ponose njime, vremenom u kome smo zajedno `ivjeli, radili i borili se. Ponosimo se i rezultatima koje smo s njim postigli. Izetbegovi} je ostavio brojne tragove, dokumente, argumente, tekstove i brojna sje}anja o sebi, {to je bogatstvo svoje vrste kojim }emo se trajno slu`iti, iz tog bogatstva u~iti i odgajati generacije koje dolaze. Na{a generacija snosi posebnu odgovornost da istinu o Izetbegovi}evim djelima, na najprikladniji na~in, u~inimo dostupnom sudionicima sada{nje i budu}e povijesti, kako se vi-

Jednaka prava svima
Modeli i sadr`aji Izetbegovi}eve borbe za demokratiju i slobodu imaju univerzalno zna~enje, jer njegovi moralni, ideolo{ki, intelektualni, liderski i dr`avni~ki motivi nisu uskonacionalnog ili uskostrana~kog karaktera. Izetbegovi} je istinski bio motiviran da se u cijelom svijetu, za sve ljude, narode i dr`ave osiguraju jednaka prava i slobode, tako da nije bilo ni~ega {to bi vi{e `elio svom bo{nja~kom narodu i svojoj dr`avi BiH od onoga {to je `elio za sve koji postoje u globalnim svjetskim okvirima. Istina, posebno je razmi{ljao o poziciji svog bo{nja~kog naroda i svoje dr`ave BiH, posebno zato {to se uvjerio da se njegovom narodu i njegovoj dr`avi ~ini nepravda u politikama putem kojih se ugro`ava opstojnost, ne samo u politi~kom ve} i u egzistencijalnom smislu, s obzirom na konkretne prijetnje iz neposrednog okru`enja. Dok se borio za dr`avu BiH, Izetbegovi} se borio za slobodu i pravdu u korist svih njenih gra|ana, bez obzira kojoj naciji i vjeri pripadaju, smatraju}i da Bo{njaci ne mogu biti ni slobodni ni ravnopravni ako to, istovremeno, nisu i Hrvati i Srbi i svi drugi koji `ive u BiH. Zna~i, u Izetbegovi}evom smislu, uslov za slobodu i pravdu bo{nja~kog naroda je da i Srbi, i Hrvati, i svi ostali, tako|er budu slobodni i ravnopravni. Izetbegovi} je smatrao da njegovom bo{nja~kom narodu ni{ta ne pripada, ni vi{e ni manje od onoga {to pripada svima ostalima. (Sutra: Historijska uloga)

Osman Brka je ro|en 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

carstvo najvi{e pro{irilo teritorije, istori~ari procijenili da je u njemu tada `ivjelo oko 70 miliona stanovnika. Frana~ki vladari car Lotar I, kralj Ludvig Njema~ki i kralj Karlo II ]elavi, u Verdenu sklopili ugovor kojim je frana~ka dr`ava podijeljena na zapadni i srednji dio, kasnije Francuska, i isto~ni, kasnije Njema~ka. Krunisan prvi srpski kralj Stefan Nemanji} Prvoven~ani. Krunu, dobijenu od pape Honorija III, u Srbiju donijeli papski izaslanici. [panski vojvoda od Albe kao vojni guverner stigao u Holandiju s 10.000 {panskih i italijanskih vojnika. Njegova vladavina, do 1573, zapam}ena po teroru nad holandskim stanovni{tvom i po djelovanju {panske inkvizicije. Francuski alpinista Mi{el-Gabrijel Pakar i njegov nosa~ @ak Balma prvi osvojili najvi{i vrh Alpa i Zapadne Evrope Monblan, visok 4.807 metara. Francuski car Napoleon I Bonaparta krenuo u izgnanstvo na britansko ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je proveo posljednjih {est godina `ivota. Ro|en srpski pisac i slikar \ura Jak{i}, najve}i liri~ar srpskog romantizma i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. vijeka. Pisao i pripovijetke i herojske poeme. U Bruklinu, u Masa~usetsu, SAD, po~eo prvi teniski turnir u okviru Kupa Dejvis. Pobjednici dvodnevnog takmi~enja bili Amerikanci. U sjevernoj Francuskoj po~ela Amijenska operacija, zavr{na ofanziva savezni~kih trupa protiv Njema~ke u Prvom svjetskom ratu. Ro|en italijanski filmski producent Dino de Laurentis. Zna~ajno doprinio svjetskom uspjehu italijanske kinematografije poslije Drugog svjetskog rata. Dobitnik Oskara za filmove “Gorki pirina~” i “Ulica”. Mirovna konferencija Afganistana i Indije zavr{ena potpisivanjem mira u Ravalpindiju. Na Kosmaju, u Drugom svjetskom ratu, iz zasjede ubijen srpski revolucionar Branko Krsmanovi}, {panski borac, ~lan Glavnog {taba Narodnooslobodila~kog pokreta Srbije i organizator prvih partizanskih jedinica u [umadiji. Londonskim sporazumom Velike Britanije, SSSR-a, SAD-a i Francuske, kojem se kasnije priklju~ilo 19 zemalja, osnovan Me|unarodni vojni sud za su|enje nacisti~kim ratnim zlo~incima, na osnovu kojeg je vo|en Nirnber{ki proces. U spektakularnoj plja~ki voza, grupa kriminalaca upala u po{tanski voz izme|u Glazgova i Londona i oplja~kala 2,6 miliona funti. Svih 15 u~esnika plja~ke vijeka uhap{eno i 1964. osu|eno na 25 do 30 godina zatvora. Jedan od glavnih aktera Roni Bigs uspio da pobjegne iz zatvora i s plijenom otputuje u Brazil, gdje je `ivio do maja 2001, kada se predao Skotland jardu. Ministri inostranih poslova Indonezije, Malezije, Singapura, Tajlanda i Filipina u Bangkoku potpisali sporazum o osnivanju politi~ko-ekonomske grupacije Udru`enje zemalja jugoisto~ne Azije, kojoj su kasnije pristupili Bruneji i Vijetnam. Predsjednik SAD-a Ri~ard Nikson objavio, obra}aju}i se naciji putem televizije, da podnosi ostavku zbog umije{anosti u aferu Votergejt. Irak, sedam dana poslije okupacije, anektirao Kuvajt, kao 19. provinciju. Predsednik SAD-a D`ord` Bu{ poslao trupe u Saudijsku Arabiju, kasnija vojna akcija nazvana Pustinjska oluja. Srpske snage na Bjela{nici sru{ile TV toranj a na Malom i Velikom polju na Igmanu poru{ile i zapalile olimpijske objekte. Lideri Jordana i Izraela otvorili prvi drumski grani~ni prelaz i time potvrdili kraj 46 godina dugog neprijateljstva. U bujicama koje su se iznenada sru~ile u turisti~ki kamp u Pirinejima, u [paniji, nose}i automobile i {atore, poginulo 67 osoba. Od eksplozije bombe u stanici metroa ispod Pu{kinovog trga, u centru Moskve, poginulo 12 osoba, 53 osobe te{ko povrije|ene. Umro legendarni borac protiv po`ara na naftnim poljima Red Ader, neustra{ivi Teksa{anin koji je gasio po`are na naftnim izvorima {irom svijeta.

843.

1217. 1567. 1786. 1815. 1832. 1900. 1918. 1919. 1919. 1941. 1945. 1963. 1967. 1974. 1990. 1993. 1994. 1996. 2000. 2004.

Emilio Zapata

1883.

Ro|en meksi~ki revolucionar Emilio Zapata. Od 1910, kao vo|a meksi~kih seljaka, stvarao burnu istoriju Meksi~ke revolucije pod parolom “Zemlja i sloboda” Ubijen . iz zasjede u aprilu 1919.

Fikret Abdi}

1996.

Vi{e javno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo optu`nicu protiv Fikreta Abdi}a zbog krivi~nih djela protiv civilnog stanovni{tva i ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika. Sud u Karlovcu osudio ga je na 20 godina zatvora. Na slobodi od marta 2012.

Milan Luki}

2005.

U Argentini uhap{en Milan Luki}, pred Ha{kim tribunalom optu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti u okolini Vi{egrada i izru~en sudu u Hagu. Luki} u Beogradu u odsustvu osu|en na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva 16 Bo{njaka iz Sjeverina 1992. Ha{ki tribunal osudio ga 2009. na do`ivotnu kaznu zatvora, a njegovog brata Sredoja Luki}a na 30 godina zatvora.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

XXX OLIMPIJSKE IGRE LONDON 2012.

SPORT

45

Da li }e {panski ko{arka{i biti ka`njeni?

DANAS NA IGRAMA
Dvanaestog dana takmi~enja na Olimpijskim igrama u Londonu odr`a}e se takmi~enja u 16 sportova, a u osam, atletici, hrvanju, jedrenju, konji~kom sportu, stonom tenisu, taekwondou, kajaku i kanuu na mirnim vodama i konji~kom spor tu, dijelit }e se medalje. ATLETIKA: kvalifikacije - motka mu{ki u 11.00, kladivo `ene u 11.00, 5000m mu{ki u 11.45, 800m `ene u 12.35, koplje mu{ki u 20.05, dalj `ene u 20.05, polufinala - 1 prepone mu{ki u 20. 5, 10m 1 1500m `ene u 20.45, 200m mu{ki u 21.10, finala - dalj `ene u 21.05, 400m prepone `ene u 21.45, 200m `ene u 22.00, 1 prepone mu{ki u 22. 5, de10m 1 setoboj mu{ki, prvi dan (100m, dalj, kugla, vis, 400m) BICIKLIZAM: `ene BMX kvalifikacije, 16.00, mu{ki BMX kvalifikacije, 16.40 BOKS: `ene, polufinale, do 51kg, do 60kg i do 75kg, od 14.30 do 16.00, mu{ki, ~etvrtfinale, do 49kg, do 64kg i do 81kg, od 21.30 do 0.00 HOKEJ NA TRAVI: `ene, polufinale Holandija - Novi Zeland (16.30), Argentina - Velika Britanija (21.00) HRVANJE: `ene, slobodni stil, do 48kg i do 63kg, od 14.00 do 21.00 JEDRENJE: mu{ki, 49-er plov za medalje - 14.00, `ene, 470 dva plova, od 13.00 do 17.00, elliott, ~etvrtfinala, od 16.00 KAJAK/KANU MIRNE VODE: mu{ki, finala, K1 1000m, C1 1000m, K2 1000, od 10.30 do 11.30, `ene, finale, K4 500m, 11.45 KONJI^KI SPORT: preskakanje prepona pojedina~no, finale od 13.00 do 17.30 KO[ARKA: mu{ki ~etvrtfinale, Rusija - Litvanija (15.00), Francuska [panija (17.15), Brazil - Argentina (21.00), SAD - Australija (23.15) ODBOJKA: mu{ki ~etvrtfinale, Argentina - Bra zil (15.00), SAD - Italija (17.00), Poljska - Rusija (20.30), Bugarska - Njema~ka (22.30) ODBOJKA NA PIJESKU: `ene, za 3. mjesto u 20.00, finale u 22.00 RUKOMET: mu{ki ~etvrtfinale, Island - Ma|arska (12.00), [panija - Francuska (15.30), [vedska - Danska (19.00), Hrvatska -Tunis (22.30) SKOKOVI U VODU: `ene toranj 10m pojedina~no, kvalifikacije u 20.00 STONI TENIS: mu{ki ekipno, za 3. mjesto u 12.00, finale u 16.30 TAEKWONDO: `ene do 49kg, od 10.00 do 23.15, mu{ki do 58kg, od 10.15 do 23.30 VATERPOLO: mu{ki ~etvrtfinale, [panija - Crna Gora, Italija - Ma|arska, Australija - Srbija, Hrvatska SAD (21.00, mogu}e promjene)

Gasol: Nikad ne bismo

NAMJERNO IZGUBILI
U ~etvrtfinalu }e snage odmjeriti: SAD - Australija, Francuska - [panija, Brazil - Argentina i Rusija - Litvanija
S Olimpijskih igara u Londonu do sada su potjerana ~etiri `enska para u badmintonu, kao i al`irski atleti~ar Taoufika Makhloufija. Razlozi su bili tankiranje me~eva ili u utrkama. Ho}e li se i dalje ~elni ljudi Olimpijskih igara boriti protiv takvog na~ina prezentacija na sportskim terenima i ho}e li ne{to pomnije pogledati ko{arka{ku utakmicu posljednjeg 5. kola grupe B olimpijskog turnira izme|u [panije i Brazila? Ulog je bio izuzetno velik, odnosno, u ovoj se utakmici zapravo odlu~ivalo o - srebru ili bronzi. Pobjednik tog me~a zauzima drugo mjesto grupe B, {to donosi odlazak na ameri~ki Dream Team u polufinalu, odnosno, u najboljem slu~aju - bronzanu medalju. Poraz donosi tre}e mjesto u grupi i izbjegavanje SAD-a do finala, odnosno, u najboljem slu~aju - srebrenu medalju. [panci su izgubili.

^udan poraz [panaca protiv Brazilaca

Brazil je slavio 88:82 u utakmici gdje su rezultat okrenuli pet minuta prije kraja i doslovno protutnjali pored [panaca u toj zavr{nici. “Ova ekipa nikada ne bi igrala da namjerno izgubi ili da sebi

namje{ta protivnika. Ovo je pobjedni~ka ekipa koja je osvojila mnogo toga i nikada pri tome nije kalkulisala” rekao je Pau Gasol. , Zadnju utakmicu prvog kruga takmi~enja na Olimpijskim igrama u Londonu odigrali su ko{ar-

ka{i SAD-a i Argentine, a branitelji pekin{kog zlata zatrpali su protivni~ki ko{ za pobjedu 126:97. ^etvrtfinalni parovi: SAD Australija, Francuska - [panija, Brazil - Argentina i Rusija Litvanija.

Makhloufi osvojio zlato na 1.500 metara
Al`irski atleti~ar Taoufik Makhloufi osvojio je zlatnu olimpijsku medalju na 1.500 metara postigav{i u finalnoj trci rezultat od 3:34:08 minuta. Makhloufi je ostvario podvig po{to je do sino} bilo neizvjesno da li }e uop{te startovati u ovoj disciplini. Njega su, naime, ranije u ponedjeljak organizatori isklju~ili s Olimpijskih igara poslije kvalifikacija na 800 metara, uz obrazlo`enje da se pona{ao neprimjereno i nepo{teno. Al`irac je tokom kvalifikacione trke na 800 metara na polovini staze sa tr~anja pre{ao na hodanje, ~uvaju}i snagu za finale na 1.500 metara, gdje je va`io za favorita. Odluka je ipak promijenjena i nastup mu je odobren tek sino}. Srebrnu medalju osvojio je Amerikanac Leonel Manzano u vremenu 3:34:79, a bronzanu Marokanac Abdalaati Iguider sa 3:35:13 minuta.

Statistika OI

Grenada
Ove dvije zemlje bile su na vrhu provizorne tablice uspje{nosti, dok se nije ukazala Granada. Senzacionalnom trkom 19-godi{njeg Kirania Jamesa u finalu na 400 metara, Granada je do{la do svoje prve zlatne medalje u povijesti i naizgled nedosti`nog rezultata od jedne zlatne medalje na 109 tisu}a stanovnika koliko ih ima u ovoj oto~koj dr`avi. Ako se u obzir uzmu sve medalje osvojene u Londonu, u odnosu na broj stanovnika, Grenada je prva, Slovenija druga, Novi Zeland tre}i, Jamajka ~etvrta, a Danska peta.

JE NAJUSPJE[NIJA
Prema statisti~kim metodama, velika borba za najuspje{niju reprezentaciju Olimpijskih igara vodi se izme|u Jamajke, Novog Zelanda i Grenade. Naime, ra~una se stopa osvojenih medalja u odnosu na broj stanovnika zemlje sudionice. Iako na tablici uspje{nosti vode Kina sa 31 i SAD sa 29 zlatnih medalja, kada se uzme u obzir broj stanovnika, obje dr`ave nisu ni na polovici poretka. Novi Zeland je sa 4,4 miliona stanovnika osvojio tri zlatne medalje, dok je Jamajka sa 1,4 milijuna stanovnika za sada osvojila dvije.

Schwazer protjeran zbog dopinga
Italijanski olimpijski odbor je objavio da je olimpijski prvak u trci na 50 kilometara u brzom hodanju iz Pekinga Alex Schwazer bio pozitivan na doping-testu obavljenom prije puta u London. Odmah po objavi te informacije Schwazer je udaljen iz reprezentacije, a 28-godi{nji brzohoda~, naravno, ne}e mo}i braniti zlato iz Pekinga u utrci koja je na rasporedu u subotu. Ina~e, Italijan je u Pekingu uz osvajanje zlatne medalje postavio i novi olimpijski rekord s vremenom 3 sata, 37 minuta i 9 sekundi.

Senzacionalni pobjednik: Kirani James

46

SPORT
ZL 34 30 22 12 10 8 7 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR 21 17 13 5 18 9 6 14 0 3 3 2 0 12 3 2 1 1 0 13 5 4 1 1 1 1 0 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BR 18 20 13 6 20 11 4 7 1 6 1 3 1 9 1 3 5 0 6 14 2 2 5 5 1 0 2 1 7 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 UK 73 67 48 23 48 28 17 27 7 14 8 9 5 24 7 8 9 4 9 29 9 8 8 8 4 3 4 6 11 7 5 5 4 3 2 2 2 1 1 5 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

XXX OLIMPIJSKE IGRE LONDON 2012.

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

M E DA L J E
RB ZEMLJA 1. Kina 2. SAD 3. V. Britanija 4. J. Koreja 5. Rusija 6. Francuska 7. Italija 8. Njema~ka 9. Ka zahstan 10. Holandija 11. Iran 12. Ma|arska 13. S. Koreja 14. Australija 15. Kuba 16. Bjelorusija 17. N. Zeland 18. J. Afrika 19. Ukrajina 20. Japan 21. Rumunija 22. Danska 23. Bra zil 23. Poljska 25. Jamajka 26. Hrvatska 27. Ethiopjia 28. [panija 29. Kanada 30. [vedska 31. ^e{ka 32. Kenija 33. Slovenija 34. Gruzija 35. D. Republika 35. [vajcarska 37. Litvanija 38. Grenada 38. Venecuela 40. Meksiko 41. Kolumbija 42. Egipat 43. Slova~ka 44. Armenija 44. Azerbejd`an 44. Belgija 44. Indija 48. Estonija 48. Indonezija 48. Mongolija 48. Nor ve{ka 48. Srbija 48. Tunis 54. Kipar 54. Finska 54. Gvatemala 54. Malezija 54. Tajland 54. K. Tajpeh 60. Gr~ka 60. Moldavija 60. Katar 60. Singapur 64. Argentina 64. Hong Kong 64. S. Arabija 64. Kuvajt 64. Por toriko 64. T. i Tobago 64. Turska 64. Uzbekistan

JEDANAESTI DAN TAKMI^ENJA Raisman uzela zlato i bronzu za SAD u gimnastici

PEARSON POBIJEDILA I
Njema~ki atleti~ar Robert Harting osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Londonu u bacanju diska, trijumfuju}i sino} u finalu hicem od 68,27 metara. Srebrna medalja pripala je Irancu Ehsanu Hadahiju rezultatom 68,18, a bronzana {ampionu sa pro{lih igara iz Pekinga 2008. godine, Estoncu Gerdu Kanteru sa 68,03. Ivan Ukhov iz Rusije postao je olimpijski {ampion u skoku uvis presko~iv{i visinu od 2.38 metara. Drugo mjesto pripalo je Eriku Kynardu iz SAD-a 2,33, dok su tre}e mjesto podijelila trojica skaka~a - Mutaz Essa Barshim iz Katara, Kana|anin Derek Drouin i Britanac Robert Grabarz, koji su presko~ili 2,29 metara. Svjetska prvakinja Australka Sally Pearson osvojila je zlato na 100 metara prepone u finalnoj trci u vremenu novog olimpijskog rekorda 12,35 sekundi. Srebrna i bronzana medalja pri pa le su Ame ri kan ka ma Dawn Harper i Kellie Wells sa 12,37 i 12,48 sekundi. milton Sabot (15.566). Za Fenga je ovo bilo drugo zlato na OI nakon {to je trijumfovao u ekipnom takmi~enju. Na vratilu je pobijedio Holan|anin Epke Zonderland (16.533) ispred Nijemca Fabiana Hambuechena (16.400) i velikog favorita i olimpijskog {ampiona iz Pekinga Kineza Zoua Kaia (16.366). Kineskinja Deng Linlin (15.600) osvojila je zlatnu medalju na gredi ispred zemljakinje Sui Lu (15.500) i Amerikanke Aly Raisman (15.066). U vje`bi na parteru najbolja je bila Raisman (15.600). Druga pozicija je pripala Rumunki Catalini Ponor (15.200), a tre}a Ruskinji Aliji Mustafinoj (14.900). Britanska biciklistkinja Laura Trott osvojila je drugo olimpijsko zlato na Igrama u Londonu. Nakon trijumfa u dohvatnoj trci, Trott je pobijedila i u disciplini omnium, slaviv{i ispred Amerikanke Sarah Hammer i Australke Annette Edmondson. U disciplini keirin prvi je bio Britanac Chris Hoy, drugi Nijemac Maximilian Levy, a tre}e mjesto podijelili su Novozelan|anin Simon van Velthooven i Holan|anin Teun Mulder. Za Hoyja je to {esto olimpijsko zlato u karijeri i ukupno sedma medalja. Australka Anna Meares bila je najbolja u sprintu. Srebro je pripalo Britanki Victoriji Pendleton, a bronza Kineskinji Guo Shuang. Alistair Brownlee iz Velike Britanije osvojio je zlatnu medalju u triatlonu. Javier Gomez iz [panije bio je drugi, a brat olimpijskog prvaka Jonathan Brownlee tre}i. Rus Ilja Zaharov bio je najuspje{niji u skokovima u vodu s

POSTAVILA OLIMPIJSKI REKORD
Svjetska prvakinja i australska atleti~arka trijumfovala na 100 metara prepone • Stonoteniserke Kine osvojile ekipni naslov prvaka na igrama u Londonu, savladav{i Japan sa 3:0 u finalu

Sally Pearson slavi osvajanje zlatne medalje na 100 m prepone

Meksiko i Brazil finalisti
Fudbalske reprezentacije Meksika i Brazila sasta}e se u finalu turnira u Londonu. U prvoj polufinalnoj utakmici Meksiko je savladao Japan sa 3:1. Golove za pobjedni~ki tim postigli su Fabian u 31, Peralta u 65. i Cortes u 90. minuti, dok je strijelac za pora`ene bio Otsui u 12. Brazil je ubjedljivo nadigrao Ju`nu Koreju rezultatom 3:0 u drugom polufinalnom susretu na Old Traffordu. Pogotke su dali Romulo u 38, Damiao u 57. i 64. minuti. Finalna utakmica odigra}e se u subotu (16 sati) na stadionu Wembley. trometarske daske. Drugi je bio Kinez Qin Kai, a tre}i njegov zemljak He Chong. Iranac Behdad Salimikordasiabi osvojio je prvo mjesto u dizanju tegova u kategoriji preko 105 kg, podigav{i u biatlonu 455 kg. Drugi je bio njegov zemljak Sajjad Anoushiravani Hamlabad sa {est kg manje podignutom te`inom, a tre}i Rus Ruslan Albegov 448 kg. rezultatom 21:19, dok je [panija pobijedila Hrvatsku 25:22. Norve`anke }e u borbi za finale odmjeriti snage sa Ju`nom Korejom, koja je porazila Rusiju 24:23. Selekcija [panije sasta}e se u polufinalu sa Crnom Gorom, koja je savladala Francusku 23:22. Ameri~ke ko{arka{ice lako su pobijedile Kanadu sa 91:48 u ~etvrtfinalu turnira na OI. Amerikanke }e u polufinalu igrati sa Australijom, koja je bila bolja od Kine 75:60, dok je Rusija pobijedila Tursku sa 66:63.
Z. R.

Trijumf Feng Zhea
Stonoteniserke Kine osvojile su ekipni naslov na olimpijskom turniru u Londonu, savladav{i Japan sa 3:0 u finalu. U me~u za bronzanu medalju Singapur je bio bolji od Ju`ne Koreje 3:0. Kinez Feng Zhe novi je olimpijski pobjednik u razboju jer je u programu gimnasti~ara u North Greenwich Areni ostvario najbolji rezultat. Svjetski prvak u ovoj disciplini osvojio je prvo mjesto sa 15.966 bodova. Drugi je bio Nijemac Marcelo Nguyen (15.800), a tre}i Francuz Ha-

Amerikanke s lako}om
Ru ko me ta {i ce Nor ve {ke i [panije plasirale su se u polufinale Olimpijade. Norve{ka je u ~etvrtfinalu savladala Brazil

Neodlu~na ruska {ampionka Isinbajeva

Zbog bronze u Londonu, Jelena misli na Rio
Sada ve} biv{a olimpijska i svjetska {ampionka u skoku s motkom Jelena Isinbajeva namjeravala je da joj Olimpijske igre 2012. budu posljednje veliko takmi~enja na kojima }e nastupiti. Nakon {to se prije dvije godine povukla sa takmi~enja, namjeravala je da veliko finale bu de u Lon do nu. Me|utim, zbog povrede mi{i}a nije mogla dovoljno da trenira za Igre, zbog ~ega je ovoga puta osvojila samo bronzu. “Plan je bio da osvojim zlato u Londonu i odem u sportsku penziju. Ali, ne `elim da se povu~em sa bronzom. Sada razmi{ljam i o odlasku na Olimpijske igre u Riju. Mo`da }u tamo osvojiti zlato i onda se povu}i. Mijenjam odluke svakog dana” rekla je neodlu~na ruska , {ampionka.

Jelena Isinbajeva: Nezadovoljna plasmanom

Reuters

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

SPORT

47

I

skusni fudbaler Sarajeva Zoran Belo{evi} smatra da je u prvoj utakmici tre}eg kola kvalifikacija Evropske lige protiv Zete (2:1) propu{teno nekoliko prilika da se ostvari ve}a prednost za gostuju}i revan{. Prema njegovim rije~ima, crnogorski tim postigao je gol iz jedine {anse nakon prekida iz slobodnjaka. “Idemo na pobjedu u Podgorici. Ovo je me~ sezone za nas jer `elimo pro}i u ~etvrto pretkolo. Nakon toga poku{a}emo ostvariti historijski uspjeh plasmanom u grupnu fazu ovog takmi~enja, {to dosad nije uspjelo nijednoj ekipi iz BiH. Uz velike ambicije u Evropskoj ligi, cilj je da se borimo za trofeje u prvenstvu i Kupu. Takva su o~ekivanja klupskog rukovodstva i navija~a, pogotovo {to dugo vremena nismo osvojili trofej” , rekao je Belo{evi}. Naglasio je da {ef stru~nog {taba Dragan Jovi} insistira na napada~koj igri, kao i da je zada tak fu dba le ra da pro ve du njegove zamisli na terenu kako bi do{li do `eljenog rezultata. Ina~e, bordo tim otputovao je ju~e u Podgoricu. “Najopasniji igra~i Zete su @arko Kora} i Bal{a Bo`ovi}, koji je postigao gol u prvom me~u. Kolektivna igra, napad i podr{ka navija~a koji su najavili dolazak u velikom broju u Podgoricu su na{i aduti. Ko god istr~i na teren, mora se maksimalno boriti svih 90 minuta.” Belo{evi} je bio jedan od najboljih pojedinaca u pobjedi ko{evskog premijerliga{a nad ekipom iz Golubovaca na doma}em terenu. Sudjelovao je u ak-

Zoran Belo{evi} o revan{u Evropske lige protiv Zete

Velike su {anse za
Haski} blizu prelaska u Vo`dovac
Napada~ Sarajeva Nermin Haski} (23) blizu je kona~nog dogovora sa srbijanskim drugoliga{em Vo`dovcem. Saznajemo da je Haski} otputovao na zavr{ne pregovore i uskoro bi trebao potpisati ugovor.

prolaz u play-off
Jedan od najboljih pojedinaca u pobjedi Sarajeva nad crnogorskom ekipom u prvom me~u tre}eg kola kvalifikacija izjavio je da je cilj ne primiti, ali i posti}i gol u sutra{njoj utakmici

@elimo pobjedu u Podgorici: Zoran Belo{evi}

Foto: D`. KRIJE[TORAC

ciji kod vode}eg, kada je sprije~io da lopta iza|e izvan terena uklizavanjem, i bio strijelac pobjedonosnog gola.

“Cijela ekipa zaslu`na je za pobjedu. Za prvi pogodak isplatilo se po`rtvovanje po{to sam spasio da lopta ne iza|e u

aut. Kod drugog gola, Said Husejinovi} je {utirao, ispratio sam akciju do kraja i nije mi bilo te{ko provesti loptu u mre`u. Mada

smo favoriti, oprezno }emo u}i u revan{.” Lijevi bo~ni igra~ tima sa Ko{eva istakao je da je cilj ne primiti pogodak u sutra{njem revan{u (20 sati) u Podgorici i istovremeno zatresti protivni~ku mre`u. “Ne smijemo dozvoliti produ`etke. Volio bih kada bi nam `rijeb dodijelio lak{eg rivala u play-offu kako bismo pro{li dalje. U slu~aju da se to ne desi, pri`eljkujem da igramo sa Interom, Liverpoolom, Laziom, Stuttgartom ili Marseillom” istakao , je Belo{evi}. Z. RA[IDOVI]

Zeta spremna za uzvratni me~ tre}eg pretkola sa bordo timom

Prilika za historijski uspjeh
Ostvarili smo ono {to smo `eljeli na gostovanju. Imamo dobar rezultat pred uzvrat u Podgorici i pravo da se nadamo prolazu u dalje takmi~enje, rekao je strateg ekipe iz Golubovaca Rade Ve{ovi}
Crnogorska Zeta nalazi se pred vjerovatno najve}im uspjehom u svojoj historiji - plasmanom u play-off uo~i sutra{njeg revan{a tre}eg pretkola Evropske lige protiv Sarajeva u Podgorici. Trener ekipe iz Golubovaca Rade Ve{ovi} uvjeren je da njegova ekipa ima rezultat (1:2) iz prve utakmice na koji je mogu}e nadograditi kona~an uspjeh. “Ostvarili smo ono {to smo `eljeli na gostovanju. Imamo dobar rezultat pred uzvrat u Podgorici i pravo da se nadamo prolazu u dalje takmi~enje” rekao je strateg , Zete Ve{ovi}. Kao i prije prve utakmice, tako i uo~i revan{a prvi stru~njak crnogorskog tima isti~e ~injenicu da njegovi igra~i nisu navikli igrati pred velikim brojem gledalaca koji je njegovu ekipu do~ekao na stadionu Ko{evo. “Imali smo problema u po~etku susreta. Na{i igra~i bili su impresionirani atmosferom. Ve}ina ih nikada nije igrala pred 20.000 gledalaca. Me|utim, ~im smo se na to navikli, pokazali smo da nismo lo{iji tim od Sarajeva. Rival nas nije nadigrao, samo smo primili dva gola nakon dvije velike gre{ke.” Zanimljivo, dolazak ko{evskog premijerliga{a u Podgorici se shvata kao najve}a utakmica nakon gostovanja Rangersa prije pet godina. Igra~ koji je nastupio u tom duelu sa {kotskom ekipom je

NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA Pred punim tribinama mo`emo nadoknaditi gol zaostatka. Sve je u na{im rukama. Imamo veliku {ansu i nadam se da je ne}emo propustiti, izjavio je jedan od najboljih fudbalera Zete @arko Kora}

Crnogorska ekipa nada se plasmanu u ~etvrto pretkolo Evropske lige

Foto: D`. KRIJE[TORAC

napada~ @arko Kora}. On se nada da }e atmosfera biti dobra kao i tada, ali da }e rezultat me~a biti druga~iji. Podsjetimo, Zeta je pora`ena u oba me~a od Glasgow Rangersa (0:2 na gos-

tovanju, 0:1 u Podgorici) u drugom kolu kvalifikacija Lige prvaka u sezoni 2006/07. “Ekipa nije ista. Vjerujemo da }emo imati jednaku podr{ku navija~a kao protiv Rangersa. Pred

punim tribinama mo`emo nadoknaditi gol zaostatka. Sve je u na{im rukama. Imamo veliku {ansu i nadam se da je ne}emo propustiti” izjavio je jedan od najbo, ljih fudbalera Zete Kora}.

48

SPORT

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Nakon oporavka od povrede

LIGA PRVAKA Maribor u Luksemburg ide sa tri gola prednosti

Adriano se priklju~io treninzima Barcelone
Trener {panskog nogometnog kluba Barcelona Tito Vilanova dobio je dobru vijest od svoje doktorske slu`be koja ga je obavijestila da ponovno na raspolaganju ima lijevog bo~nog - Adriana. Brazilac (27) je pretrpio povredu stopala pro{le sedmice, uo~i prijateljske utakmice protiv francuskog PSG-a (2:2), te se sumnjalo da bi mogao propustiti po~etak sezone i utakmicu protiv Real Sociedada 19. augusta. Me|utim, ~ini se kako }e Adriano biti na raspolaganju Vilanovi ve} za prijateljsku utakmicu protiv Manchester Uniteda koja je na rasporedu danas. Naime, u ponedjeljak je odradio cijeli trening katalonske mom~adi bez ikakvih problema.

Huth u bolnici zbog misterioznog virusa
Iz Stoke Citya, za kojeg brani na{ Asmir Begovi}, objavili da je njihov njema~ki stoper Robert Huth (28) iznenada zavr{io u bolnici. Na treningu se u utorak stasiti brani~ pojavio s misterioznim virusnim oboljenjem. Nakon {to su se jako zabrinuli za njega, u klubu su mu organizirali hitnu lije~ni~ku skrb. “Te{ko je oboriti na{eg Huthya, ali i to se dogodilo. Bilo je o~ito da se ne osje}a dobro, tako da smo ga poslali u bolnicu. Uskoro o~ekujemo rezultate pretraga” izjavio je trener Tony , Pulis.

Maribor je u prvom susretu savladao Dudelange sa 4:1

@ELJIN KRVNIK
Slovena~ki prvak Maribor, nakon {to je iz Lige prvaka izbacio @eljezni~ar, na korak je do plasmana u play-off. Ba{ kao i u prvom duelu protiv @elje, protiv Dudelangea je Maribor u Ljudskom vrtu slavio rezultatom 4:1, te u Luksemburg odlazi sa zna~ajnom predno{}u. Viole su daleko kvalitetniji tim od prvaka Luksemburga i sigurno je da }e znati sa~uvati prednost, te se onda nadati nekom lak{em protivniku kako bi se uspjeli kvalifikovati u grupnu fazu Lige prvaka. Uz Maribor~ane, sigurni u playoffu su i Anderlecht, koji je u prvom susretu na doma}em terenu slavio pobjedu protiv Ekranesa sa 5:0, te Helsingborg, koji je kao gost savladao prvaka Poljske Slask, na{eg Amira Spahi}a, rezultatom 3:0,

siguran u play-offu?
Slovenci su na doma}em terenu savladali Dudelange sa 4:1 i na korak su od plasmana u play-off Lige prvaka • Dinamo brani 1:0 iz Moldavije, Anderlecht, Kiyrat i Helsingborg sigurni

Grada~ani pretrpjeli ubjedljiv poraz u Banjoj Luci
Razo~arali protiv Borca

Parovi tre}eg pretkola
Dudelange - Maribor Helsingborg - Slask Nef tci - Kiryat Shmona Liberec - CFR Cluj Ekranas - Anderlecht HJK - Celtic Basel - Molde Vaslui - Fenerbahce Brugge - Kobenhavn Dinamo Zagreb - Sheriff Par tizan - AEL Panathinaikos - Motherwell (1:4) (3:0) (0:4) (0:1) (0:5) (1:2) (1:0) (1:1) (0:0) (1:0) (0:1) (2:0)

Borcu bodovi,
Zvijezdi opomena
Zvijezda je s puno optimizma oti{la na megdan ekipi Borca s uvjerenjem da mogu napraviti ne{to vi{e i na Banja Ilid`u se vratiti s povoljnim rezultatom. @elje i nadanja u povoljniji ishod ostali su samo pusti snovi, s obzirom na to da su crveno-bijeli ubjedljivo pora`eni s tri gola razlike (0:3). Pitanje pobjednika rije{eno je u drugom poluvremenu kada su Stoki} i Kruni} matirali odbranu Zvijezde, ~iji igra~i vi{e nisu imali vremena da se vrate u igru. Poraz je najvi{e razo~arao trenera Zorana Kunti}a, pa o navija~e koji }e im te{ko oprostiti pogre{ke u odbrani koja je neshvatljivo djelovala u odsudnim trenucima. ^estitaju}i kolegi Slobodanu Star~evi}u na odli~noj igri i zaslu`enoj pobjedi njegovog tima, Kunti} je kazao kako njegova ekipa u pojedinim dijelovima utakmice kao da nije ni postojala na terenu. “Najvi{e {to mogu re}i je to da su me moji momci razo~arali. Primili smo tri gola, a mislim da smo mogli i puno vi{e, jer smo ispred sebe imali kompaktnu i za igru raspolo`enu ekipu Borca” isti~e , Kunti} i dodaje da su njegovi igra~i lebdjeli u oblacima aplauza i pobjeda iz pro{log prvenstva. “Primili smo {amar na vrijeme i moramo se vratiti skromnijim ambicijama i ne dozvoliti vi{e ovakav luksuz. Kako smo igrali, dobro smo i pro{li, a ova utakmica nam mora biti velika opomena za nastavak” . Te`ak poraz na Gradskom stadionu u Banjoj Luci, kao i slaba igra, ne bi se smjeli vi{e ponoviti, pogotovo {to premijerliga{a iz Grada~ca ve} u subotu o~ekuje drugo uzastopno gostovanje, kod I. PEJI] Go{ka u Gabeli.

Odli~an rezultat uo~i revan{a ima i izraelski tim Hapoel Kiryat Shmona, koji je sa 4:0 slavio protiv Neftcija, a gostuju}e pobjede u prvim susretima tre}eg pretko-

la ubilje`ili su jo{ i {vicarski Basel, koji je u Norve{koj savladao Molde sa 1:0, te zagreba~ki Dinamo, koji je identi~nim rezultatom savladao Sheriffa u Moldaviji, dok je Panathinaikos savladao {kotski Motherwell sa 2:0. Za razliku od nabrojanih timova, velika neizvjesnost o~ekuje se u duelima izme|u Vasluija i Fenerbahcea (prvi susret u Istanbulu zavr{en 1:1), te Bruggea i Kobenhavna (0:0). Partizanu }e trebati pobjeda od dva gola razlike protiv AEL-a, s obzirom na poraz iz prvog susreta od 1:0, a iako se na prvi pogled ne ~ini tako, najte`i zadatak ima}e HJK, koji je u [kotskoj pora`en od Celtica sa 2:1, te mu je za prolaz dalje potreban minimalan trijumf, ba{ kao i LibereJ. LIGATA cu protiv Cluja.

Prvo kolo Premijer Omladinske lige BiH

Juniori Sarajeva bolji od ^elika u Zenici
KADETI - rezultati 1 kola: PRIJEDOR: Rudar Olimpic 2:4, ZENICA: ^elik - Sarajevo 0:0, BIJELJINA: Radnik - Vele` 1:2, I. SARAJEVO: Slavija - [iroki Brijeg 1:0, GRADA^AC: Zvijezda - Borac 3:2. Utakmice GABELA: GO[K - Gradina, MOSTAR: Zrinjski - Leotar i SARAJEVO: @eljezni~ar Travnik igraju se u srijedu, 8. augusta Poredak: Olimpic, Zvijezda, Vele`, Slavija po 3 boda, Sarajevo i ^elik po 1 bod, Borac, Radnik, [iroki Brijeg, Rudar bez bodova JUNIORI - rezultati 1. kola - PRIJEDOR: Rudar - Olimpic 1:1, ZENICA: ^elik - Sarajevo 0:2, BIJELJINA: Radnik - Vele` 1:1, I. SARAJEVO: Slavija - [iroki Brijeg 1:3, GRADA^AC: Zvijezda - Borac 1:5. Utakmice GABELA: GO[K - Gradina, MOSTAR: Zrinjski - Leotar i SARAJEVO: @eljezni~ar - Travnik igraju se u srijedu, 8. augusta. Poredak: Borac, [iroki Brijeg, Sarajevo po 3 boda, Olimpic, Vele`, Rudar Prijedor i Radnik po 1 bod, Slavija, [iroki Brijeg i ^elik bez bodova U 2. kolu u obje konkurencije (igra se 11. i 12. augusta) sastaju se: GRADA^AC. Zvijezda GO[K, BANJA LUKA: Borac - @eljezni~ar, TRAVNIK: Travnik - Slavija, [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Zrinjski, TREBINJE: Leotar - Radnik, MOSTAR: Vele` - ^elik, SARAJEVO: Sarajevo - Rudar Prijedor. SARAJEVO: Olimpic - Gradina.
S. Sp.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012. Liga prvaka

SPORT
JAVNA USTANOVA NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVI[ SU[I]" TUZLA

49

DINAMO KIJEV I BATE PRO[LI DALJE
Fudbaleri ukrajinskog Dinama iz Kijeva i bjelorus kog BA TE Bo ri so va plasirali su se u play-off Lige prvaka. U revan{u tre}eg pretkola najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja Dinamo je u gostima pobijedio holandski Feyenoord sa 1:0 i sa ukupnih 3:1 (prvi me~ 2:1) izborio plasman u dalje takmi~enje. Strijelac jedinog gola bio je Ideye Brown u 90. minuti. Gostuju}u pobjedu ostvario je i BATE, koji je savladao ma|arski Debrecen sa 2:0. Golove su postigli Mozolevski u 25. i Volodko u 59. minuti. Bje-

Na osnovu Odluke Privremenog Upravnog odbora broj: 610/12 od 7.8.2012. godine, a na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona broj: 10/1-38-16270/12 od 31.7.2012. godine, Privremeni Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla

PONI[TAVA
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla, objavljen u dnevnom listu Oslobo|enje od 31.5.2012. godine i Slu`benim novinama Federacije BiH broj: 49/12 od 6.6.2012. godine I Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 12/03 i 34/03) i Odluke Privremenog upravnog odbora broj: 611/12 od 07.07.2012. godine, Privremeni upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla raspisuje

P O N O VNI JAVNI K O N K URS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVI[ SU[I]" TUZLA 1. Izbor i imenovanje direktora JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla (u daljem tekstu: Biblioteka) vr{i Upravni odbor Biblioteke na period od ~etiri godine. 2. Opis pozicije direktora Biblioteke: - organizuje i rukovodi radom Biblioteke, - zastupa i predstavlja Biblioteku prema tre}im licima i odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke, - predla`e Upravnom odboru mjere radi kojih je Biblioteka osnovana, - predla`e Upravnom odboru op{te akte Biblioteke i osnove planova rada i razvoja, - izvr{ava Odluke Upravnog odbora, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o radu Biblioteke kao i izvje{taj o finansijskom poslovanju, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Biblioteke. 3. Op{ti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte), - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat), - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti uvjerenje, a oni koji nisu radili u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti ovjerenu izjavu), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti (dokaz: uvjerenje nadle`nog op}inskog suda), - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata). 4. Pored op{tih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e posebne uslove: - da imaju visoku stru~nu spremu ili ekvivalent iz oblasti dru{tvenih nauka (dokaz: ovjerena kopija diplome), - da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulture nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo), - da se odlikuju stru~nim, radnim i organizacionim sposobnostima, - da nisu imenovani za direktora Biblioteke vi{e od dva puta (dokaz: potvrda izdata od JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla), - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nemaju privatni finansijski interes u Biblioteci (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije, a ako jesu kandidati }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nisu dioni~ari sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. 5. Kandidati su obavezni prilikom prijavljivanja na javni konkurs dostaviti Program rada i razvoja Biblioteke za ~etverogodi{nji period. Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova. Dokumenti navedeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od 6 ({est) mjeseci. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op{te i posebne uslove iz ovog konkursa, u postupku kona~nog imenovanja uze}e se u obzir kriteriji definisani ta~kom VII Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12). Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Konkurs }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije BiH i dnevnom listu Oslobo|enje. Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom ma adresu: Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka "Dervi{ Su{i}" Tuzla Ulica Mihajla i @ivka Crnogor~evi}a 7 75000 TUZLA Sa naznakom (Konkursna komisija "Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Biblioteke" - ne otvara se) O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni.

Ideye Brown donio pobjedu nad Feyenoordom u revan{u tre}eg pretkola

loruski tim pro{ao je u ~etvrto pretkolo sa ukupnih 3:1 jer je prva utakmi-

ca ovih timova zavr{ena nerije{enim rezultatom 1:1. Z. R.

Najbr`i ~ovjek planete nudi se Manchester Unitedu

Zamjena za Giggsa: Usain Bolt

Ferguson bi trebao razmisliti o Boltu
Usain Bolt jo{ se jednom javno ponudio Manchester Unitedu, odnosno sir Alexu Fergusonu. Nije prvi put da je natuknuo kako bi se volio oku{ati u profesionalnom nogometu. “Ljudi misle da se {alim, no ako me Alex Ferguson pozove i ka`e ‘do|i na probu’ bilo bi mi nemogu}e re}i ne” re, , kao je ~etverostruki zlatni olimpijski sprinter na ~ijoj brzini mu nogometa{i mogu samo zavidjeti. “Ne bih pri hva }ao iza zov da mislim kako nisam dovoljno dobar. Vrlo sam potkovan nogometa{ i znam da bih radio razliku na travnjaku. Bio bih najbr`i nogometa{ na svijetu. No, znam jako dobro i igrati nogomet” do, dao je Bolt. “U Londonu sam jo{ nekoliko dana. Ako me Alex Ferguson po`eli nazvati, dobrodo{ao je.” Jamaj~anin je u srednjo{kolskim danima igrao veznjaka, a na njegovu YouTube kanalu nalazi se videosnimka nogometa koji le`erno igra s prijateljima negdje na Jamajci, premda njegov trener Glenn Mills ne odobrava takve ekshibicije. “U idealnom slu~aju, kada bih igrao nogomet, `elio bih potpisati za moj najdra`i klub Manchester United. Ljudi govore da nisam realan no niko me nije vidio kako igram. Ako me Alex Ferguson pozove na neki od prijateljskih susreta, mo`da bih ga mogao uvjeriti da sam ba{ ja prava zamjena za Ryana Giggsa” napisao je trostruki svjetski re, korder u autobiografiji objavljenoj 2010. godine.

Slu`beno: Cazorla potpisao za Arsenal!
Engleski nogometni premierliga{ Arsenal objavio je na svojoj slu`benoj internetskoj stranici da je Santi Cazorla postao i slu`beno novi topnik. “Arsenal s odu{evljenjem objavljuje da je {panski reprezentativac Santi Cazorla i slu`beno na{ igra~ i to na du`e vrijeme” stoji na stranici londonskog kluba. , Cazorla (27) je stigao iz {panske Malage za zasada neutvr|eni nov~ani iznos. Andaluzijski klub je tako|er potvrdio ovaj transfer na svojoj internetskoj stranici.

50

SPORT

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Veliki optimizam unutar ko{arka{ke reprezentacije BiH

Favoriti, uz dozu opreza
Pokazali smo da imamo kvalitet, a sada smo maksimalno koncentrisani na kvalifikacije, rekao je Elmedin Kikanovi} Ve~eras protiv Austrije
Kako se pribli`avaju kvalifikacije za Eurobasket, atmosfera i optimizam u redovima ko{arka{ke reprezentacije Bosne i Hercegovine sve su na ve}em nivou. Ve} smo pisali o tome kako su na{i ko{arka{i pru`ili sjajne partije na proteklom turniru u Sloveniji, a zbog partija koje su priredili protiv Slovenije, Srbije i Hrvatske, nije ni ~udo {to niko u na{oj reprezentaciji ne osje}a strah uo~i narednih izazova. “Mo`emo biti prezadovoljni onim {to smo pokazali na prethodna dva turnira u Italiji i Sloveniji. Na dobrom nivou smo odigrali skoro sve utakmice i veoma dobro smo se uigrali. Sigurno da }e to kroz naredni period izgledati jo{ i bolje i zaista smo svi optimisti~ni kada su predstoje}e kvalifikacije u pitanju” kazao je Elmedin , Kikanovi}, jedan od ponajboljih bh. ko{arka{a i svoju izjavio opravdao ~vrstim argumentima: “Stvarno smo dobro izgledali na parketu, a igrali smo jake utakmice. Sve su to reprezentacije koje pripadaju vrhu evropske ko{arke i kada protiv njih odigrate tako dobro, onda morate biti zadovoljni i optimisti~ni. Pokazali smo da imamo kvalitet, a sada smo maksimalno koncentrisani na kvalifikacije. Va`no nam je da je atmosfera unutar reprezentacije na visokom nivou, te da su se debitanti odli~no uklopili u sve ovo.” Put na Evropsko prvenstvo u Sloveniju naredne godine na{i reprezentativci tra`i}e preko Latvije, Gruzije, Holandije i Rumunije, a o ja~ini protivnika Kikanovi} je rekao: “Najve}a opasnost prijeti nam od Gruzije i Latvije, koje u svojim redovima imaju nekoliko zaista odli~nih ko{arka{a. Ipak, ne smijemo potcijeniti niti Holan|ane niti Rumune, jer danas nema laganih protivnika” rekao je Kikanovi}, , za koga je samo rije~i hvale imao srbijanski selektor Du{an Ivkovi} nakon turnira u Sloveniji. “Kada vas takva trenerska veli~ina pohvali, naravno da to mnogo zna~i. Imponuje mi to {to je popularni Duda obratio pa`nju na mene i svakako da mi je to veliki motiv za jo{ bolje igre u nastavku karijere” zaklju~io je Kikanovi}. ,

Pru`io odli~ne partije u Sloveniji: Elmedin Kikanovi}

JAKE UTAKMICE Stvarno smo dobro izgledali na parketu, a igrali smo jake utakmice. Sve su to reprezentacije koje pripadaju vrhu evropske ko{arke i kada protiv njih odigrate tako dobro, onda morate biti zadovoljni i optimisti~ni

Na{a reprezentacija }e ve~eras (18.30 sati) i u petak u Skenderiji odigrati dva kontrolna me~a protiv ne{to slabijih protivnika - Austrija i Portugal, u kojima bi se trebalo dodatno podi}i samopouzdanje pred kvalifikacije koje po~inju 15. augusta. A. MEHANOVI]

Cibona nije uplatila od{tetu

Bryant: @elim zavr{iti karijeru u Evropi
Ko{arka{ Los Angeles Lakersa Kobe Bryant trenutno se s ameri~kom reprezentacijom bori za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a u razgovoru o budu}nosti otkrio je kako pri`eljkuje karijeru zavr{iti na evropskim parketima. Kobe Bryant dugi niz godina glavna je uzdanica Los Angeles Lakersa, kluba s kojim ima jo{ dvije godine ugovora. Nakon toga Amerikanac koji je dio `ivota proveo u Italiji nada se dolasku na evropske ko{arka{ke parkete. “Odlazak u Evropu za mene bi bio prirodan zavr{etak puta. Ne pretjerujem. Odrastao sam ondje i volio bih ondje ponovno igrati” rekao je Bryant, , najavljuju}i skori dolazak na Stari kontinent. “Prije toga sa svojim savjetnicima morao bih analizirati tr`i{te” izjavio je Bryant, ponudiv{i po, tom kratku analizu: “Trenutno se odli~no igra u Turskoj, [panija ve} godinama ima ponajbolju ligu, dok je Italija u

mom srcu zato {to sam ondje proveo sedam godina svog djetinjstva. Na`alost, italijanska liga trenutno nije konkurentna.” Evropski ljubitelji ko{arke s odu{evljenjem bi do~ekali njegov dolazak u neki od evropskih klubova, a sam Bryant je izrazio jednu od svojih `elja. “^ekam da me iz Barcelone pozovu. Nadam se da }e se to dogoditi” zaklju~io je. ,

Ramljak ostaje u [irokom
Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine [iroki krenu}e s pripremama za novu sezonu u ponedjeljak. Na pripremama }e se pojaviti i dvojica novih igra~a, zasad jedinih prinova [irokog, povratnik Vedran Morovi} i biv{i igra~ Hemofarma Marko [utalo. Problem za trenera [irokog Ivana Veli}a je {to barem mjesec od po~etka priprema ne}e imati ~etvoricu igra~a. Josip Naletili} i Dalibor Per{i} nastupa}e u predstoje}im kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a Ivan Ramljak i Darko Planini} su s hrvatskom reprezentacijom. Kada ve} spominjemo Ramljaka i Planini}a, sada se ve} mo`e ustvrditi da }e ova dvojica ~lanova prve petorke iz pro{le sezone i idu}e sezone igrati za [iroki. Ramljak je ve} bio pridodan Ciboni, a za Planini}a interesirali su se velikani poput Maccabija. Ipak, odlazak vani jo{ }e neko vrijeme pri~ekati. “Bio sam u Ljubljani na turniru reprezentacija i razgovarao sam s obojicom. Kako stvari sada stoje, njih dvojica ostaju u [irokom. [to se Ramljaka ti~e, on jeste bio sve dogovorio s Cibonom, ali oni su imali rok do 1. augusta da uplate od{tetu. Cibona to nije u~inila i ja ga smatram na{im igra~em” kazao je trener , [irokog Ivan Veli}.

Biv{i strateg Partizana Vlade Jovanovi} i njegov novi klub Donjeck doveli su 29-godi{njeg beka Dorona Perkinsa, koji bi trebao biti velika pomo} u kvalifikacijama za Euroligu. Jovanovi} Perkinsa sigurno dobro pamti iz vremena kada je ovaj igra~ s Aljaske branio boje Maccabija. No, u njegovom dresu do`ivio je te{ku povredu koljena na utakmici protiv Caje Laboral. S parketa je izbivao gotovo godinu dana. Vratio se u februaru ove godine, i to u dresu Cantua. U Euroligi je odigrao samo dvije utakmice (10ppg, 7.5rpg,

Donjeck doveo Perkinsa

5.5apg), dok je u italijanskoj li gi odi grao 18 uta kmi ca (11.1ppg, 6.2rpg, 3.3apg).

Du{an Kecman nastavlja karijeru u Francuskoj. Legendarnom ko{arka{u Partizana istekao je ugovor sa crno-bijelima i on je potpisao saradnju sa Roannom, prenosi zvani~an sajt kluba. Biv {i bek beo grad ske eki pe ima 17 osvojenih trofeja sa klubom iz Humske, a novi klub srbijanskog igra~a prethodnu sezonu zavr{io je na se dmom mjes tu prven stva Francuske. Kecman ima u karijeri osvojenu titulu Eurolige sa Panathinaikosom 2009. godine, a vjerovatno najblistaviji trenutak u zaista bogatoj karijeri bila je trojka, uz zvuk sirene, u Zagrebu na finalnom me~u ABA lige u kojem je Partizan bio bolji od Cibone.

Kecman prona{ao novi klub

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZ DA JEM na mje {te nu so bu stu den ti ma. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZ DA JEM je dno sa ban ma nji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 25 m2 na Ko{evskom brdu. Tel. 033/205-313.k IZDAJEM dvokrevetnu garsonjeru, dvosban stan 2-4 osobe na dnevnoj osnovi. Tel. 062/417-497.k RAFTING na Neretvi ve} od 45 KM po osobi zvati na 061/109-471 i 061/922-923.k IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.k IZDAJEM gara`u na Marijin Dvo ru Te {anj ska uli ca. Tel. 061/273-995.k JEDNOSOBAN kom. namje{ten stan, pogodan za samce, studente, od 20. avgusta, Otoka. Mob. 060/3147470. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili II kod pijace Oto ka prvi sprat. Tel: 061/147-218.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM apartman, strogi centar, na du`i period, extra sre|en, namje{ten, Alipa{ina, kod banke, 400 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM manju jednokrevetnu sobu, sa kupatilom, poseban ulaz, studentu. Mob. 061/217-897.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par, 150 KM. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, na Ko{evskom brdu, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM ku}u iznad Podgore, pogledati na www.movasol.com IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM stan na Alipa{inom polju, hitno. Tel. 061/555-793.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku }a, po se ban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu na Dolc Malti studentici ili zaposlenoj djevojci nepu{a~u. Tel.524-079 ili 065/387-696.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici u blizini @eljinog stadiona. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM povoljno ku}u sa dvoeta`nim stanom gara`a i dvori{tem. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM stan studenticama na mje {ten nov Bre ka. Tel. 061/988-226.k IZDAJEM dvoiposoban stan mogu}nost prodaje u blizini pionirkse doline, zvati od 17-18. Tel. 526-631.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten sta, 2. sprat grijanje, kablovske. Tel. 544-863 i 061/809-336.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516-695.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^engi} Vila II, kod pijace Otoka, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM namje{ten jednokrevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom kupatilom. Tel. 212-124.k IZDAJEM u ku}i 3 sobe, studentima namje{tene sa zajedni~kom kuhinjom. Tel. 061/869-396.k DVOSOBAN namje{ten stan u zgradi dvjema studenticama. tel. 064/424-7067 I 033/442-331.k IZDAJEM namje{ten poslovni prostor 40 m2, za granap. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol cen tral no gri ja nje. Tel. 033/652-293.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru. Tel. 070/203-479.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa in ter ne tom, Ko va ~i}i. Mob. 062/942-982.k IZDAJEM namje{ten stan 67 m2, A. Jabu~ice, 500 KM, dvosoban namje{ten, M. dvor, a. Brauna, 68 m2, 500 KM. Mob. 061/072-845, 063/556-886.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k PRODAJEM dvosoban stan 51 m2 novogradnja Stup povoljno, Tel. 061/490-657.sms PRODAJEM dvoiposoban stan na Dobrinji. Hitno i povoljno.Tel. 064 417 2610.sms PRODAJEM stan na Mejta{u, 100 m2. Tel: 033/474-339.sms PRODAJEM dvosoban stan 65 m2, Alipa{ino polje-B. faza, S. fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139-691. 1242 PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2, Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k STAN BREKA 105 m2 dvoeta`ni petosoban. Tel. 063/157-832.k STAN GRBAVICA 40 m2 III kat i 55 m2 VI kat. Tel. 062/758-330.k STAN Centar 84 m2 II kat povoljno. Tel: 0637157-832.k STAN 96 m2 Centar XVI kat povoljno. Tel. 063/157-832.k KU]A Vogo{}a Blagova nova 250 m2 gara`a 600 m2 ba{te. Tel. 062/758-330.k KU]A KOVA^I 180 m2 gara`a na 300 m2 placa. Tel. 062/758-330.k VI[E stanova Austrougarska gradnje 80 Centar do 150 m2. Tel. 063/157-832.k STAN Centar 75 m2, 62 m2 79 m2 Ciglane. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM trosoban stan 69 m2 na 4 spratu Ilid`a Lu`ani.Tel. 033/621-976.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM ku}u na Vratniku nova, papiri uredni, 1/1, 220 m2, sa 4 stambene jedinice, zasebni ulazi, povoljno. Mob. 061/106-571.k PRODAJEM poslovno-stambeni objekat 600 m2 (3 eta`e) na Stupu. Mob. 061/106-571.k PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM lijepu klu}u sa velikom ba{tom i gara`om na Mihrivodama. Tel. 061/262-336.k

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
PRODAJEM pos. prostor 14 m2, Ciglane, stan 95 m2 Loris zgrada, gara`a, Centar 12 m2. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM-mijenjam apartman u Neumu 46 m2, za Bjela{nicu, po dogovoru, ku}a u ^elebi}ima, 476 m2 i vikendica u ^ivelju, 330 m2. Mob. 061/573-640.k GRA\EVINSKO zemlji{te pored puta 10.229 m2, na putu Sarajevo-Kiseljak. Mob. 061/573-640.k STAN Grbavica 40 m2 II kat i 55 m2 IV kat. Tel. 063/157-832.k STAN CENTAR 84 m2 II kat 75 m2 II kat stan Breka 105 m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM stan ul. Skenderija, III sprat, 120 m2 i stan u Pofali}ima, IV sprat, 72 m2. Mob. 066/201411.k PRODAJEM trosoban stan 87 m2 balkon ¸2 m2, dva WC-a stara gradnja visoki plafoni, pli, prvi sprat. Tel. 066/895-738.k PRODAJEM gara`u 11 m2 na Marijin Dvoru-Kranj~evi}eva ulica. Tel. 061/188-270.k PRODAJEM stan, Stari grad na Hvaru, 65 m2 + terasa i ba{ta i stan u Hrasnom - Sarajevo, III sprat, 60 m2. Mob. 066/050-719.k PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, kod Vije}nice, Telali 15, 80.000 KM. Mob. 062/656-270.k PRODAJEM ili zamjena dvije ku}e {talu, {upu 6 dunuma zemlje Resnik 109-Pazari} uz cestu. Mob: 060/319-2255.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200 m2 oku}nice, pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70 m2, dvije eta`e sa 345 m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k STOLAC-Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te - njiva i dva pa{njaka, 4.600 m2, uz put. Tel. 063/316826 i 036/805-160.k PRODAJEM vikendicu u Rakovici-Zenik sa 1002 m2 zemlje, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 062/778-291.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600-318.k MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722-576.k POLJINE, zemlja, 8 + 2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM stan 81 m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k

OSLOBO\ENJE

ZAMJENA
MIJENJAM ili prodajem (uz doplatu) dvoiposoban stan 69 m2 u Od`aku sa cent.gr. i gara`om, za stan u Sarajevu.Tel. 063/340-989.sms MIJENJAM jednosoban stan 49 m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM stan 52 m2 u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33214-595.k

PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u ResnikuPazari}, 100 m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan u ul. Kulovi}eva. Tel. 066/426-283.k PRIODAJEM ku}u na Ilid`i - Otes. Tel. 538-364 i Mob. 062/527-254.k SARAJEVO-Stari Grad, ku}a 80 m2, ba{ta 1.300 m2, sve 1/1, 3 km od Ba{~ar{ije-Gazin han. Tel. 033/240289, 061/273-609.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 gara`e, 2 dunuma vo}njakaba{te, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112, 061/157-718.k PRODAJEM 2.000 m2 zemlje crne rijeka, prema Delija{u, asfalt, potok, livada. Tel: 610-151.k PRODAJEM ~etvorosoban stan “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434-441.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240 m2 stambenog prostora, 500 m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57 m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40 m2 i 47 m2, Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865-011.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58 m2, 1.300 m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59 m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67 m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77 m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35 m2, 77 m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90 m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56 m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56 m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33 m2 + 16 m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183211.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmlji vanje. Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
U CENTRU izdajem dvosoban namje{ten stan, studenticama. Mob. 061/869-067.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brezi 229 m2 RK Borac potpuno renoviran za trgovinske namjene ci je na 2000, 00 KM. Tel.033/265 715. sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Bolni^ka 34, soliter, Tel: 033/214-785 i 066/858-079.sms IZDAJEM sobu studenticama, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 13, Grbavica. Mob. 062/535-833.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod picerije Galija. Tel. 033/203-497.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijanjem, G. Breka. Tel. 061/203-473.k IZDAJEM namje{ten stan u centru Ha|i}a.Tel. 062/364-202.sms IZDAJEM namje{ten jednosoban stan dvjema studenticama u Hrasnom. Tel: 061/159-507.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190-008.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM jednoiposoban, namje{ten-polunamje{ten stan, Geteova, Alipa{ino polje. Tel. 061/555-793.k IZDAJEM namje{ten stan na kra}i period do mjesec dana. Tel. 538364 i Mob. 062/527-254.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Breka ulica Jovana Bijeli}a. Tel: 061/160-609.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127/A. Tel. 812-084.k

PRODAJA
POFALI]I, prodajem stan, Zahira Panjeta 7D, novogradnja, 57 m2. tel. 063/9714453 797. ILIJA[, povoljno prodajem zemlju u Sovrlama. Mob. 063/897194.sms PRODAJEM povoljno stan 51 m2 ul. Avde Smajlovica. Tel. 062/491809.sms PRODAJEM stan 63 m2 Aerodromsko, prvi kat. Mob. 061/102212.sms PRODAJEM garsonjeru 31 m2 novogradnja Stup povoljno. Tel 061/ 209-820.sms

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k GRBAVICA 1, stan 63 m2, Dervi{a Numi}a 26/I, dvoiposoban. Mob. 061/205-235.k CENTAR, Antuna Hangija, 100 m2 + 15 m2 gara`a, eta`ni stan, tri te ra se + 2 os ta ve. Mob. 061/205-235.k BREKA, ul. Himze Polovine, 90 m2, III sprat’gara`a. Mob. 061/205-235.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k ZA GRE BA ^KA, 62 m2, II sprat, centralno, odli~an. Mob. 061/205-235.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/III, 68 m2, 80.000 eura. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan 52 m2 A. polja a mo`e i zamjena za Banja luku. Tel. 033/542-668.k PRODAJE SE jednosoban stan Alipa{ino polje Trg Nezavrinosti. Tel.062/093-673.k PRODAJEM gara`u u novogradnji 12, 5 m2 ispod konzuma. Tel: 061/869-396.k MARIJIN Dvor, Avgusta Brauna 7, 76 m2, trosoban, odli~an, III sprat. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa te ra sa ma i ku pa ti li ma. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k KI SE LJAK-Dra `e vi }i, plac 1.380 m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2, blizu Austrij. trga, adaptiran, ul. Bistrik br. 22. Tel. 533-624.k POVOLJNO prodajem ku}u 80 m2, 750 m2 zemlje, svi priklju~ci, 1/1. Tel. 200-509.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65, 20 m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k PRODAJEM pos. prostor 87 m2, Vele{i}i, pogodan za sve namjene, cijena povoljna. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2, useljiv, Stup-Tibra 2. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM stan 74 m2, Ciglane, A. Hume, trosoban, 1 sprat. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM garsonjeru 32, 40 m2, novogradnja, na Stupu-Tibra 2. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM ku}u na sprat, u Neumu-Tiha luka. Mob. 061/220-369.k POVOLJNO, dvosoban stan 67, 5 m2 + 2 balkona, ^engi} Vila. Tel. 649-467.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Ba{~ar{ija, 1 sprat, eta`no grijanje, pogodan za kanc. poslovanje. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM jednoiposoban stan 45 m2, Trg heroja, 3 sprat, sve novo, adaptiran. Mob. 061/540-015.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 pla ca. Mob. 061/317-731.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM dvoiposoban stan 55 m2, a. Jabu~ice, centar Sarajeva. Tel. 00387603159301.k TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k FGRBAVICA, troiposoban 85 m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k PRODAJEM stan 50 m2 u centru, prizemlje, pogodan za starije i djecu. Mob. 066/083-109.k PRO DA JEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM stru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

MALI OGLASI
PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. go di na, o~uvan. Mob. 061/229-925.k TOYOTA 2006. god. 1.8 T benzin, pre{la 72.000 km, cijena 13.000 KM. Mob. 062/600-111.k VW JETTA VR6, 2001. god. automatik, benzin, cijena 6.900 KM. Mob. 062/600-111.k BORA 1.9 TDi, 2003. god. automatik, reg. do 6/2013. god. cijena 12.200 KM. Mob. 062/600-111.k JAGUAR X Type, 2003. god. AWD, 2, 5 V6, benzin, full oprema, cijena 16.000 KM. Mob. 062/600-111.k KOMBI VW, T4, 2, 5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500 KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM auto Zastava 101 u odli~om stanju pre{la 76.000 gara`irane. Te. 033/464-126. PRODAJEM Polo 1.4B 2000g. registrovan. 5500 KM. zvati na. Tel. 061/906-010.k PRO DA JEM Al fu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

53

PRODAJEM grobno mjesto na Barama-katoli~ka parcela. Mob. 062/760-373.k PRODAJEM komplete po{tanskih maraka 1992-2011. BH, 1.000 KM i BH 300 KM u albumima. Mob. 061/194-220.k PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak susler ispravan 50 KM. Tel. PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745586 Ilid`a.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1: 25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244417.k PRODAJEM skije sa komplet opre mom i sno ubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM jeftino sobne prozore 5 komada sa {tkovima. Tel. 061/869-396.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM austrijski crijep, nov, 300 komada. tel. 443-620.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

NAMJE[TAJ
BRA^NI krevet, uzglavlje sa ostavom, ormari} i trokrilni visoki ormar u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 062/381-050.4466 KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|. 150 KM. Mob. 061/378-523.k DVOKRILNI ormar boljeg kvaliteta-3 kom. okrugli sto na razvla~enje-1 kom. fri`ider ispravan-2 kom. elek. {poret ispravan-2 kom. i {ank za sobu. Mob. 061/928-057.k PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2, 00m, visina 1, 70m i dubina 0, 90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k

OSTALO
PRODAJEM zbog selidbe ma{inu za pranje i su{enje ve{a Ariston/Hotpoint jo{ 3 godine garancije, odli~na. 750 KM: Tel. 063/282-137.k PRODAJEM povoljno rasnu steonu kravu. Tel. 058/730-189.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel: 061/382-219.k PRODAJEM grobno mjesto na Barama katoli~ka parcela. Tel. 033/614-740.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM ugaona kada, lavabo, ogledalo za kupatilo el. {poret. Tel. 062/183-996.k

KUPOVINA
KUPUJEM dva manja stana do 40 m2, u obzir dolazi Ba{~ar{ijaHrasno, pla}am odmah. Mob. 061/106-571.k KUPUJEM {kolske knjige. Mob. 062/902-114.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidene, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i os ta lo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stan u Sarajevu u cijenu stana dajem auto EOS kabriolet 20FS. Tel. 061/540-015.k

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

TEHNIKA
PRODAJEM Rainbow usisiva~, ci je na po do go vo ru. Mob. 061/546-078.k

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

VOZILA
MERCEDES 311 CDI 2003 god 85 kw 2, 2 cm3 300.000 km extra stanje 16.000 KM 061/169-704 pik.ba: revli. sms PRODAJEM Mazdu MPV Minivan 2003. god, 7 sjedi{ta. 10, 000 KM. Tel: 063/282-137.k

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 033/200-003. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1, 5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i blindo vrata. Tel. 061/214-303.k MOLER, sve molersko-farbarske radove izvodim, kvalitetno, povoljno i uz garanciju, penzionerima popust. Mob. 062/965-261.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382-219.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku oso bu, od 1. sep tem bra. Mob. 062/623-690.k KOMBIJEM vr{im prevoz putnika na more, vikendom povoljnije. Mob. 061/903-526.k KVALITETNO ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel: 033/221-945.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k INSTRUKCIJE matematike dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k TV popravljam svih medele profesionalno i na va{oj adresi. Tel: 062/199-199 i 033/653-311.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k ODRA@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Mob. 062/332-230.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim des ti na ci ja ma. Mob: 062/214-690.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k PREVOZ stvari namje{taja ostalog ve}im kombijem. Tel. 061/227-189.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike, Alipa{ino polje. Mob. 061/157-991.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/703-740.K DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k VODOINSTALATER 30. god. iskustva, vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 062/139-034, 535-659.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga. Tel. 062/256-376.k. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k MOLER moluje stanove, jednosoban oko 120 KM, dvosoban oko 180 KM, trosoban oko 250 KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k UNI[TAVAMO: `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad, 100% efikasno, u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/191-935.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156-728 i 061/926-560.k STAKLOREZA^KA radnja “Edo” vr{imo sve staklarske poslove uramljujemo slike i goblene. Tel. 061/130-034.k INSTRUKCIJE iz popravnog sve {kole i fakultete. Tel. 062/916-472.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. Tel. 033/621-976.k MOLERSKI RADOVI uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonom. Tel. 061/606-441.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stam. pos. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, saniterija, servis bojler, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopki i sl.). Mob. 061/132-149.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: 061/201-685.k KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-9

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
SJE]ANJE

KUPUJEM stan u Sarajevu do 40 m2, hitno. Tel. 061/540-015.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k AGENCIJA kupuje vi{e nekretnina. Mob. 061/132-279.k KUPUJEM {kolske ud`benike. tel. 061/533-792.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

na na{u dragu mamu

GALIB HAD@IMEHMEDAGI]
8. 8. 1998 - 8. 8. 2012.

El-Fatiha! Supruga Hikmeta i sin Mevludin sa porodicom
4476

RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k SERVIS Zdravlja uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219761 i 061/-234-024.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce. Tel. 033/216-373 i Mob.061/928-535.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889246, 033 213-040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga, me di cin ski do ka zi vo. Mob. 062/256-376.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048-497.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kom pju ter ska obra da. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

GORDANU POTPARI]
8. 8. 2008 - 8. 8. 2012.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com , info@villa-bianca-neum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125 POVOLJNO HVAR apartman 4 + 2 osoba, klima, TV, parking, ro{tilj. Tel. 063/191-201.sms SEMODNEVNI boravak u privatnoj kuci u Neumu. Obezbje|en prijevoz smje{taj doru~ak i ru~ak. Ku~a je udaljenja 10m od mora cijena 300 KM. Tel. 061/915-661.sms OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359. 3204 IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165. 001A U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM apartman u Neumu, 82 m2, 10m od mora. Mob. 063/219027, Kemo. 001A U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k IZDAJEM luksuzni apartman 50 m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k SLANO, apartman za 4 osobe, dnevna, spava}a, kuhinja, terasa, parking, blizu pla`e, povoljno za porodi~ni odmor, cijena po dogovoru. Mob. 061/339-050.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/886-364.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884-169.k NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711.k PODGORA, izdajem apartman za 2 osobe i veliki za (5 + 2) osobe. Tel. 00385992349220.k NEUM, ~etverokrevetni apartman, klima, terasa, parking, 50 KM/no}. Tel. 036/884-676m 063/684-488.k

ZAPOSLENJE
OZBILJAN mu{karac tra`i djevojku za ~i{}enje i kuhanje u doma~instvu Sarajevo A. Mulabegovi}a. Tel. 065/560-446.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k POTREBNA djevojka za rad kafe slasti~arnoj i piceriji “La Cancona” Novi Grad uslovi rada i plata pristojni. Tel.062/146-991. i 033/618-855.k POTREBNI Saradnci iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno30%. Tel. 070/232-236. i 061/225-424.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

Njene Sanja i Biljana sa porodicama
4137

TU@NO SJE]ANJE na moju voljenu tetku

GORDANU POTPARI], ro|. KRUNI]
8. 8. 2008 - 8. 8. 2012.

USLUGE
ALU `aluzine 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 001 061/131-447.

Sestri~na Boba
AX

IZDAJEM apartmane u Trpnju. Tel. 0038520743416.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k U PODACAMA izdajem trosoban stan ({estokrevetni apartmani), kuhinja, terasa, parkin za dva auta. Mob. 061/375-059. APARTMANI Klek Komarna izdajem apartmane za 3-6 osoba sa upoterbom kuhinje. Tel.062/439329 i 066/430-574.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

MIKADO -Akcija! Platnene roletne 25 KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/5511102 515 i 033/789-999.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/3194472 604.k

DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku4454 }i. tel. 061/914-014. KOMBI prevoz stvari namje{taja kabastog odpada i sl...radna snaga obezbe|ena! Popust za penzionere 20%! Tel. 061/935-697.sms AUTO kombi prevoz sa velikim maxi kombijem do 2t, vr{imo prevoz namje{taja, selidbe sa pa`ljivom radnom snagom, prevoz po gradu 25 KM + radna snaga!!!Tel. 062/139-453.sms

BRA^NE PONUDE
POTREBNA `ena od karaktera od 50 do 60 godine radi poznanstva i braka.Mob.061/240-856.k

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
...za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

55

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NUSRET (RA[IDA) KOZICA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. augusta 2012, u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: majka Vasvija, supruga Halida, sin Kenan, k}erka Emina, unuka Nejla, sestre Izeta, Ifeta, Hajra, Sabrija, Fahrija i Senada, zetovi Zifo, Enver, Ibro i Osman, punica Advija, {ura [emso, svastike Mevlida, [emsa i Ramiza, daid`e Hasib, Ferid i Rifet, tetke Sabra, Malka, Lula, Rifka, Hasiba, Ned`iba i Zehra, sestri}i i sestri~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Kozica, Rov~anin, Had`ali}, Bjelak, Tahirovi}, Ad`em, Ho{o, [anti}, Duran, Ni{i}, [abanovi}, Tulovi}, Ku~evi}, Vesni}, Halilovi}, Hasanovi}, ^i~i}, ^engi}, Aljevi}, Hod`i}, Softi}, Selimovi}, Jold`i}, Huseinovi}, Trle, Turulja, Agi}, Be~irevi}, Kurtovi}, Saha~i}, Terzi}, Zimi}, @igo, Markovi}, te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Barice br. 2.
000

SIDA (SMAJE) HRVAT, ro|. DOLOVAC
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. augusta 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Salko, sinovi Salih i Mustafa, k}eri Sulejma i Amra, brat Mujo sa porodicom, snahe Bejda, Hajra i Adisa, zetovi Ekrem i Fadil, jetrve Fatima, Hankija i Emrija sa porodicama, unuci Elvir, Semir, Adis, Haris, Anes, Faris, Eldar, Eldin i unuke Adna, Edna i Eldina, praunuka Mela, zaove D`ehva i Murka sa porodicama, brati}i, brati~ne, te porodice Hrvat, Dolovac, Ba{i}, Kova~, Gu{o, Kadri}, Omerovi}, Maglajli}, Delali}, Ahmetspahi}, [ikalo, \uzo, Mehanovi}, Fejzi}, Abaz, [i{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. Adema Bu}e 280. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. Adema Bu}e 280) sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka, RTV dom i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HAJRIJA (ATIFA) MUJANOVI], ro|. SIR]O
preselila na ahiret u utorak, 7. augusta 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Borovac - Kaljina. O`alo{}eni: sinovi Ha{im i Mersudin, k}erke Fatima i Munira, snahe [emsa i Fata, zetovi Adem i Rasim, unu~ad Merzudin, Merzudina, Rusmir, Anela, Minela, Minel i Rusmina, bra}a Red`o i Ramo, sestra Hanifa, zaove Fatima i Hajra, djever Mujo, jetrva Ziba sa porodicom, te porodice Mujanovi}, Sir}o, ^elik, Abaz, Gurda, Hod`i}, Bukva, Klico, Be{lija, Kopi}, Zuki}, Memi}, Hrnji}, Mandra, Had`ovi}, Kapo, Sivac, Sabljica, Kadi}, ^olakovi}, Busnov, Rakita, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, Donje Biosko 20. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

IN MEMORIAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Osmog augusta 2012. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog

AZAUDIN AGANOVI]
1921 - 2012.

AVDIJA (MUHAMEDA) OMERAGI]
preselio na ahiret u utorak, 7. augusta 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Ravne Bakije.

Na svome posljednjem putu nisi odnio draga sje}anja na brojne godine koje smo dijelili u dobru i zlu.

AZAUDINA AGANOVI]A
Sa po{tovanjem i ljubavlju,

Bio si mi ne samo ro|ak nego i vjerni prijatelj, a prijateljstvo je zadu`bina koja vje~no traje. Neka dragi Allah podari rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja Zekija sa porodicom

O`alo{}eni: k}erke Fehrija, Rabija i Habiba, unu~ad Eldina sa porodicom, Nermina sa porodicom, Belma sa porodicom, Edin sa porodicom, Elvisa sa porodicom, Hamo i Amela sa porodicom i unuk Adnan, brati} Muhamed sa porodicom, brati~na Sehija sa porodicom, zetovi Hakija i Abdulah, te porodice Omeragi}, [alaka, Nik{i}, Zametica, Merdan, Hajdarevi}, Suljevi}, Lendo, Tahirovi}, D`ananovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.30 sati, ]e{}e 28, Tar~in. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

supruga Ulfeta, sin Sead i k}erka Esma sa porodicama
4475

71104

000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je 30. jula 2012. godine prestalo da kuca srce na{e mile du{e, majke, na{e anne

Osmog avgusta 2012. navr{avaju se ~etiri godine otkako nas je napustio na{ brat

RE[AD (DERVI[A) IMAMOVI]
Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. Brat Adem, sestre Fatima i Hasna sa porodicama
72240

NERIMAN MUJEZINOVI], ro|. HAMDI SULEYMAN
iz Skoplja (22. 10. 1924 - 3. 7. 2012. god.)

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Sahrana na{e mile majke, na{e anne je obavljena 1. augusta 2012. godine, na ateisti~koj parceli na groblju Bare. Draga na{a mila annu{ka, hvala ti na neizmjernoj ljubavi koju si nam pru`ila, tvoj lik i tvoje mile i tople o~i pune ljubavi nikada ne}emo zaboraviti. Ispo{tovali smo tvoju `elju i nakon opro{taja sa tobom objavili tvoj odlazak u vje~nost. SEVGILI ANNECIGIMIZ TOPRAGIN BOL OLSUN. NUR ICINDE YAT. O`alo{}eni: k}erke Nersala i Halide Mujezinovi} i ro|aci - ~lanovi familije ANIL u Istanbulu
1256

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e drage i plemenite rahmetlije

IBRAHIM (]AMILA) SARAJLI]

preselio na ahiret u utorak, 7. augusta 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 15.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en iz Grasa u 14.30 sati sa zaustavljanjem na pro{irenju Bentba{a Vije}nica, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Samir sa porodicom, k}erka Sultanija sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti, Ul. Rami}a sokak br. 10 a.
002

SEIDA SULJOVI], ro|. KARAHMET
15. 6. 1931 - 8. 8. 2008.

NIJAZ (IFETA) SULJOVI]
15. 9. 1954 - 6. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem ostajete trajno u na{im srcima. Va{i najmiliji
4465

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED (HUSE) KLJUNO

ISMETA (MUJE) TABAK, ro|. BOJAD@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. augusta 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Mujo, k}erke Sanela i Zulejha, unu~ad Belmin, Ajla, Amela, Anesa i Emin, zetovi [emsudin i Mehmed, brati}i, sestri}i i sestri~ne, te porodice Tabak, Bojad`i}, Hod`i}, Ogre{evi}, Ribi}, Ku}, Crnovr{anin, Cami}, Begi}, Goran~i}, Sarajli}, Beri} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti, Trg zlatnih ljiljana br. 6/IV.
000

FIKRET (AHMEDA) PA[ALI]
preselio na ahiret u utorak, 7. augusta 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 9. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Armin, k}erka Amela, bra}a Seid i Muhamed, sestre Remzija i Senija, unu~ad Nur-Hamza, Na|a, Lamija, D`an-Ahmed i Asja, zet Mensur, snahe Bisera, Maida i Adila, brati} Mirza, brati~ne Alena i Lejla, sestri}i Senad i Nihad, sestri~na Meliha, te porodice Pa{ali}, Begi}, Jusi}, Islamovi}, Peljto, Gotovac, Mulahuseinovi}, ^vorak, Mu{inovi}, Avdagi}, Kalaba, Feto, Kirli}, Salkovi}, Biber, ]urt, Hod`i}, Red`epagi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u Ulici [ejh Juje br. 6.
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. augusta 2012, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Obho|a. O`alo{}eni: sestre Zehra, Vahida, Fadila i Mirsada, zetovi Jasmin i Zulfo, sestri}i Ado i Almedin, sestri~ne Anida i Adna, dainica Fehma sa porodicom, dainica Fahra sa porodicom, tetka Alija sa porodicom, te porodice Kljuno, \uderija, \ozo, Hubijar, [ahinovi}, Had`ihasanovi}, Gagula, Kru{~ica, Ali}, Klino, Bjelonja, Tar~in, [ahovi}, Pamuk, Tur~alo, Muhovi}, Guta, Meki}, Osmankovi}, Demir, Palavra, Koso, Adilovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Obho|a 23. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo prijatelje i kom{ije da je na{a draga

rodbinu,
SJE]ANJE SJE]ANJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

na

NADA \UKI], ro|. PLAKALOVI]

FATIMA (ISMETA) ABIDOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. augusta 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 14 sati u haremu Hambar mahala u Bijeljini. O`alo{}eni: sin Selim, k}erka Aj{a, brat Midhat, unuci Vasko i Isak, unuka Dunja, snahe Bojana i Sajda, brati~ne D`enita, Amela i Sanja, brati} Ismet, zet Slobodan, te porodice Abidovi}, Mulu{a}irovi}, Mahi}, [i{i}, ^ukle, Ali}, Mujbegovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

iznenada preminula 6. avgusta 2012. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 8. avgusta 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug An|elko, rodice Milica, Radmila, Vesna i unu~ad
000

ZORU DEDOVI], ro|. ]ORKOVI]
2002 - 2012.

ATIJA BE]AREVI]
8. 8. 1997 - 2012.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Muradif, Omar, @ana, Ines i Lejla
4463

porodica
4462

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Osmog augusta 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako nas je napustila na{a draga

57

na dragu mamu i baku

[AHZIJA VI[KOVI], ro|. KURTAGI]
8. 8. 2010 - 8. 8. 2012.

MEDIHA OV^INA

Vrijeme prolazi, a tuga i sje}anje na Tebe ostaju. S ljubavlju, Tvoji sinovi sa porodicama
4467

Tuga i bol nije u rije~ima, ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 16 sati u Ul. `rtava fa{izma 6/9, Otoka.

SJE]ANJE

na drage roditelje, sestre i zetove iz Vlasenice

Tvoji: mu` Munib i k}erka Lamija
1248

RAGIB KURTAGI] IFETA KURTAGI] [AHZIJA VI[KOVI] - KURTAGI] ATIFA BABI] - KURTAGI] ASIM TIHI] TODOR VI[KOVI] MIRALEM BABI] MEHMED ARAS
S ljubavlju, k}erke i sestre sa djecom
4468

Osmog augusta 2012. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

MUBERA HAD@IOMEROVI], ro|. PLI^ANI]

Neka ti dragi Allah d`.{ podari lijepi d`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, porodice: Had`iomerovi}, Uzunovi} i Turajli}

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

1253

TU@NO SJE]ANJE

SAJMA (ALIJE) HAMZI], ro|. IMAMOVI]

Osmog avgusta 2012. navr{ava se osamnaest godina otkako je preselila na ahiret na{a najdra`a mama i nana

Navr{ila se 51. godina od smrti na{eg dragog oca

24 godine od smrti na{e drage majke

preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. augusta 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: suprug Asim, sin Kemal, k}erka Suzana, snahe Mahija, Selma, Amela i Mujesira, zet Bejto, unu~ad Muhamed, Mensur, Edin, Nermin, Ahmed i praunu~ad Azra i Hamza, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, te porodice Hamzi}, Imamovi}, Ka~ar, D`igal, Jahovi}, Begovski, Ba{i}, Prlja~a, ^utura, Pita, Vrana, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.30 sati, Ul. okrugla 26. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

JA[ARA MUNI[EVI]A

i

ZINETE MUNI[EVI], ro|. [KRBO

FATA (MUSTAFE) KOMARICA, ro|. KURTO

S tugom se sje}amo svojih roditelja. K}erke Nera i Zefa sa familijama
4441

Tvoji najmiliji: k}erka Habiba i unuci Admir i Edin
4450

SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

MUBERA AGANOVI], ro|. ZVIZDI]
8. 8. 2008 - 8. 8. 2012.

DAMJANOVI] ROSA, ro|. MARIJANAC
13. 1. 1976 - 8. 8. 2012.

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

VASO
8. 8. 1972 - 8. 8. 2012.

Vrijeme prolazi, ali ne mo`e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe i tvoj lik, plemenitost i dobrotu. U na{im srcima bit }e{ zauvijek. S ljubavlju, tvoji najmiliji: suprug Enver i k}erke Silhana i Elvedina
001A 4460

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Danka

58

PREDAH

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ponekad i va{i saradnici imaju dobre ideje, stoga prihvatite ne~iju inicijativu koja garantuje uspje{ne rezultate ili materijalnu sigurnost. Nemojte dozvoliti da se neko nepotrebno zamara detaljima koji nemaju presudan efekat za uspje{nu saradnju. Izgleda da ste zanemarili ne~ija osje}anja, savjest vas opominje na iskreno izvinjenje. Va`no je da se ne optere}ujete pogre{nim mislima. Postoje stvari koje ne treba da ~inite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Neko od saradnika pa`ljivo analizira va{e pona{anje i prati rezultate koje ste ostvarili. Budite promi{ljeni, saradnja je nu`na, ali ne po svaku cijenu. Osje}ate emotivnu inspiraciju u ne~ijem dru{tvu i prija vam pa`nja koju dobivate. Potreban vam je novi poticaj, kao dodatno ohrabrenje u namjerama koje imate. Djelujete snala`ljivo u susretu sa saradnicima, ali postoje situacije koje zahtijevaju dodatni rizik. Ponekad nije lako predvidjeti ne~iju reakciju ili odgovor, upotrijebite najja~e adute kada se nalazite u poslovnoj dilemi. Suvi{e brinete bez razloga, partner trenutno mo`da ne `eli da vam povjerava svoje misli ili osje}anja. Uzalud insistirate na nekim pitanjima i dilemama. Kada vam je te{ko da ostvarite sve planirane obaveze, zatra`ite ne~iju podr{ku i razumijevanje. Potrebna vam je ne~ija asistencija, kako biste zavr{ili najte`i dio posla. Udru`ite svoje interese sa osobom koju dobro poznajete. Djelujete zabrinuto, partner ~esto postavlja pitanja koja u vama poti~u ~udnu nelagodnost ili lo{ predosje}aj i nesigurnost. Prijat }e vam relaksacija i boravak u prirodi. Zainteresovani ste za ne~iju ponudu ili za kombinaciju koja obe}ava zna~ajan dobitak, stoga djelujete u`urbano u susretu sa saradnicima. Prije nego {to donesete kona~nu odluku, saslu{ajte ne~iju pri~u i prihvatite koristan savjet. Predstoji vam neobi~no emotivno zati{je ili nova dilema u odnosu sa voljenom osobom. Ne volite i{~ekivanje uz dileme i emotivnu neizvjesnost. Stalo vam je da odgovorite na novi poslovno-finansijski izazov. Konsultujte ne~ije mi{ljenje prije nego {to povu~ete odlu~uju}i potez. Va`no je da odr`ite dobru saradnju i da ostvarite namjere. Imate utisak da va{ ljubavni `ivot nije dovoljno interesantan i inspirativan, ali uvijek postoji dobro rje{enje koje mo`ete da osmislite. Ne `elite da se pomirite sa sporednom ulogom. Ne vjerujete mnogo u ne~ija obe}anja i zato provjeravate razli~ite informacije koje uti~u na poslovnu saradnju. Dodatna mjera opreza mo`e da vas za{titi od komplikacija i pogre{nih poteza. Nema razloga da suvi{e strogo ocjenjujete ne~ije pona{anje. Voljena osoba ima dobre namjere, ali mo`da ne uspijeva uvijek da vam do~ara sve ono {to biste `eljeli da ~ujete. Ponekad treba djelovati po instinktu i bez suvi{nih obja{njenja. Neko ne razumije najbolje va{e ideje, ali to ne treba da vas posebno zabrinjava. Preostaje vam da djelujete dovoljno efikasno i ubrzano, kako biste ostvarili namjere. Potrudite se da uljep{ate razli~ite doga|aje u porodi~nom ili ljubavnom `ivotu. Slobodno izrazite `elje i osje}anja. Djelujete pozitivno i nalazite se u dobroj psihofizi~koj formi. Va{i saradnici imaju razli~ita mi{ljenja o rje{avanju nekog zajedni~kog problema. Nemojte donositi ishitren zaklju~ak bez konsultacije sa jednom bliskom osobom. Potrebno je da prethodno osmislite dobar plan. Va`no je da upotrijebite {arm ili zavodni~ke sposobnosti. Iznenadite partnera na neki poseban na~in koji prija zajedni~kim potrebama i ukusu. Va`no je da ispo{tujete osnovni protokol, stoga nemojte ~initi odre|ene gre{ke koje mogu da vas kompromituju pred saradnicima. Postoji mogu}nost da vam se pripi{e ve}i dio krivice nego {to zaslu`ujete. Partner insistira na nekim zajedni~kim promjenama. Morate imati dovoljno mudrosti i razumijevanja da pravilno prihvatite i one stvari koje nisu po va{oj volji. Ako brzopleto prihvatite ne~iju ideju, o~ekuje vas nova neprijatnost ili poslovno-finansijski proma{aj. Pa`ljivo razmislite o alternativnim rje{enjima koja vam stoje na raspolaganju. Nema razloga da donosite ishitrene odluke. Ako vam je stalo do susreta sa jednom posebnom osobom, nemojte oklijevati. Potrudite se da ostvarite onaj pravi kontakt i prijatnu ljubavnu atmosferu. Ukoliko nemate dovoljno interesovanja za ne~ije ideje, budite iskreni i nemojte davati ishitrena obe}anja. Najbolje je da ostanete suzdr`ani pred neobi~nim idejama ili u susretu sa saradnicima koji ne ispunjavaju va{e kriterije. Bez obzira na iznenadni zanos koji osje}ate, izbjegavajte emotivne izazove ili koketiranje sa osobom koja ima neobi~nu reputaciju. Suvi{e se optere}ujete, potrebna vam je relaksacija.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: stvarno, trnokop, ob, nago, luni, ar, ohajo, u, v, sanak, ist, ala, prijam, slap, hanuma, panorama, en, ov, nabijati, rakita, aga, are, adm, afp, zidar, lavor, unac, `i~ara, marakana, ag.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od 15 do 23, maksimalna dnevna od 30 do 34, u Hercegovini do 39 °C. Sutra umjereno obla~no, u petak i za vikend prete`no sun~ano i toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e umjeren, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 32 °C.

Samo na Apeninskom poluostrvu danas sun~ano, u ostalim predjelima promjenljivo obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Jak vjetar puha}e na sjeveru Evrope i u oblasti Egejskog mora. Najhladniji grad bi}e Stokholm sa temperaturom od 20, a najtopliji Atina sa 40 °C. Na sjeveru Balkana danas umjereno obla~no, u ostalim predjelima prete`no sun~ano uz lokalni razvoj obla~nosti sa ki{om i pljuskovima. Puha}e slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura na jugu Balkana 40 °C.

60

KULTURNI VODI^
NEDODIRLJIVI

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

^ELI^NA LEJDI

BANJA LUKA

KINA
KRITERION
KO@A U KOJOJ @IVIM

drama, komedija re`ija: Olivier Nakache i Eric Toledano, uloge: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny… po~etak u 18.15 i 20.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
drama, re`ija: Phyllida Lloyd, uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 20.30 sati.

^UDESNI SPIDER-MAN

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MULTIPLEKS PALAS
NOBELOV TESTAMENT
triler, drama, re`ija: Peter Flinth, uloge: Malin Crépin, Richard Ulfsäter, Björn Kjellman, Leif Andrée, Kajsa Ernst, Erik Johansson, Felix Engström, Andreas Rothlin-Svensson, Antje Traue... po~etak u 16.30 i 20.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Emma Stone, Rhys Evans... po~etak za 16, 18.50 i 21.30 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 16 i 21 sat.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENATA
animirana komedija re`ija: Steve Mar tino, Mike Thurmeier uloge: Nikola \uri~ko, Voja Brajovi}, Goran Jevti}, Ma{a Daki}, Sr|an Mileti}, Isidora Mini} po~etak: 20.15 sati

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

ART-KU]A SEVDAHA

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI
re`ija: Pedro Almodovar, po~etak u 20.20 sati. animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak 11 i 13 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D
akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb uloge: Andrew Gar field, Emma Stone, Rhys Ifans po~etak: 16.30 sati Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

CINEMA CITY
STEP UP 4 (3D)
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 15, 17.05 i 19.10 sati.

VRISAK IZ DRUGE SOBE
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 16.30 i 18.30 sati. triler, horor, re`ija:Pal Sletaune, uloge: Noomi Rapace,Kristoffer Joner,Vetle Qvenlind Werring, po~etak u 18.30 i 22.30 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak za 3D u 12.20 i 14.30 sati, a za 2D u 12 i 14 sati.

BIHA]

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u 11.10, 13.30, 15.50, 18.40 i 21 sat.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

STEP UP 4 (3D)
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 12.20, 15.30, 16.45 i 20 sati

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 14.30, 17.45, 21 i 22.15 sati.

KINA
UNA
MEN IN BLACK 3
akcija, komedija, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson... po~etak u 20.30 sati.

GAVRAN

^UDESNI SPIDER-MAN 3D
akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans... po~etak u 17.30 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

TUZLA

MADAGASCAR 3
avantura, animirani, re`ija: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon... po~etak u 19.30 sati.

GALERIJE
MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “Sava [umanovi}, li~no, porodi~no i nacionalno” povodom obilje`avanja 70 godina od smrti velikog umjetnika. Postavka sadr`i izabrane slike - 46 ulja na platnu, iz posljednje decenije njegovog stvarala{tva, koji je ujedno i [umanovi}ev najzreliji opus. Najzastupljeniji motivi su aktovi i pejza`i, me|u kojima se izdvajaju izuzetne slike, poput Rusinke, A{ikovanje, Model u ateljeu i Portret devoj~ice u bijeloj bluzi, kao i motivi mrtve prirode. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. augusta.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

ZENICA

MUZEJI
ZEMALJSKI

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

horor, re`ija: James McTeigue, uloge: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans... po~etak u 21.15 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
STEP UP 4 (3D)
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 14 i 19 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

DJECA
drama, re`ija: Aida Begi}, uloge: Marija Piki}, Ismir Gagula, Nikola \uri~ko… po~etak u 19 i 21 sat.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

11.55 BHT1 RUKOMET (M) Island 14.25 FTV 17.30 FTV 20.55 FTV 22.25 BHT 23.10 FTV 14.55 BHT1 KO[ARKA (M) Rusija ATLETIKA finala

- Ma|arska

- Litvanija KO[ARKA (M) Francuska - [panija KO[ARKA (M) Brazil - Argentina RUKOMET (M) Hrvatska - Tunis ODBOJKA (M) Bugarska - Njema~ka
SE RI

OI LONDON 2012.

Skaka~
23.50 PINK

Izgubljena ~ast
10.15 BHT

JE

Jumper, 2008.

AKCIJA

Vijest o Selimovoj umije{anosti u silovanje je veoma potresla Meltem. Iako ne mo`e povjerovati da bi njen vjerenik bio u stanju u~initi takvo {to, progoni je sumnja. Erdoan poku{ava saznati ko je novinarima mogao odati tajnu i optu`uje samo Selima. Trag ga vodi do majstora Galipa, koji do`ivljava saobra}ajnu nesre}u.

Re`ija: Doug Liman Uloge: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson

David je mladi} koji bijeg iz tmurne stvarnosti pronalazi u teleportaciji snagom volje s mjesta na mjesto. Svoje mo}i koristi kako bio obio banke, zaveo djevojke na drugom kraju svijeta, oti{ao posjetiti piramide ili se proveo surfaju}i na Fijiju. No David uskoro sazna da nije jedini s takvom mo}i te da mu opasnost prijeti od ljudi poput Rolanda, koji skaka~e do`ivljava kao prijetnju ljudskoj rasi i koji ima zadatak sve ih likvidirati. No sve se mijenja kada David upozna kolegu skaka~a Griffina s kojim se udru`i protiv organizacije koja ih je odlu~ila istrijebiti.

10,5, 1. dio
23.20 HAYAT
10,5, 2004.

FIL

M

Brza otmica
23.10 OBN AKCIJA
Re`ija: Jonathan Jakubowicz Uloge: Mia Mestro, Ruben Blades, Carlos Julio Molina Secuestro Express, 2005.

FIL

M

AKCIJA/DRAMA
Re`ija: John Lafia Uloge: Kim Delaney, Fred Ward, Ivan Sergei

Soko Wismar
14.00 BHT

Reuter je na{ao vidno pijanu Renu Kahlow ispred stanice, za volanom njenog auta. Njen mu` }e je ubiti. To je ~ula u raz go vo ru izme|u njega i njegove ljubavnice. Prof. dr. Nick Kahlow to smatra apsurdnim, jer je njegova `ena alkoholi~arka. Dva dana poslije, Rena je mrtva. Ali i njena k}erka ima odre|eni motiv za ubistvo svoje majke.

Zemljotres ja~ine 10,5 po Richterovoj skali poga|a zapadnu obalu SADa i Kanadu. Veliki komad zemlje pada u okean, a situaciju dodatnu ote`avaju cunamiji i novi potresi.

Nemoj prestati da sanja{ FILM
22.40 MRE@A PORODI^NI
Re`ija: Roberto Burchielli Uloge: Alessandra Mastronardi, Roberto Farnesi, Benedetta Valanzano, Sara Bellodi Non smettere di sognare, 2009.

Martin i Carla su bogati mladi par. Jedne ve~eri, nakon izlaska, krenuli su ka autu kako, a iznenada se pojave otmi~ari koji odlu~e mladi par povesti na put neizvjesnosti i nasilja. Nakon bijega sa otetima, tra`e 20.000 dolara otkupnine. Dva sata, koliko su dali rok Carlinom ocu da se pojavi s novcem, bit }e prava no}na mora za nedu`ni par.

Orlovi pravde
22.20 HRT1
Legal Eagles, 1968.

FIL

M

KRIMI-KOMEDIJA
Re`ija: Ivan Reitman Uloge: Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy, Terence Stamp, Steven Hill

Ljubav bez granica
17.55 OBN

71. Azul ka`e Arnaldu da nakon svega {to je doznala o Diegu, vi{e nimalo ne dvoji o udaji za Mauricija. Iako ga ne voli, `eli usre}iti njega i Caty. Alfredo ka`e Emiliji da ne odobrava Arnaldovu vezu s mu{karcem, kao ni to {to se Azul odlu~ila udati za ~ovjeka kojeg ne voli. Emilia mu predlo`i da ka`e Azul da je te{ko bolesna jer }e mo`da tada odustati od vjen~anja. Azul ka`e Mauriciju da `eli da se vjen~aju ~im prije jer je Diego uporno `eli odgovoriti od toga. Jasno mu stavi do znanja da nikad ne}e imati spolne odnose i da `eli zavr{iti studij. Mauricio joj odgovori da pristaje na sve i ka`e joj da useli u svoj budu}i dom kako bi je Diego prestao gnjaviti. Leonarda postane ljubomorna kad vidi Andrésa da se ljubi sa Cecilijom i ka`e joj da se `eli o`eniti njome pa mu zaprijeti da }e re}i da je on ubio Diegova djeda i Paca. Andrés joj ka`e da ne}e ni{ta re}i i zadavi je. Mauricio naredi Andrésu da zakopa Leonardino tijelo u vrt i ka`e mu da mu je bolje da ne ostavi nikakav trag jer }e mu on okrenuti le|a ako ga otkriju.

Stela i njena sestra Ana `ive u \enovi sa o~uhom Lui|ijem, pijanicom i nabusitim ~ovjekom. Stela radi u luci, iscrpljuju}i posao, koji je daleko od dje~ijih snova. Kao mala poha|ala je {kolu plesa u Milanu, ali sve se mijenja kada joj umre majka, kada joj je bilo osam godina. Stela uve~er, radi dodatne zarade, radi kao plesa~ica u najpoznatijoj diskoteci u gradu u kojoj ima rivalku Alesiju, ambicioznu mladu `enu. Audicija za presti`nu {kolu je vra}a u Milano, ali ne prolazi audiciju. Ipak, novu {ansu da prati svoje snove pru`a joj Lorenco, poznati TV producent, koji daje Steli {ansu da u~estvuje u novom {ou-programu za talente…

Divlja igra 2
22.20 NOVA TRILER
Re`ija: Jack Perez Uloge: Susan Ward, Katie Stuart, Leila Arcieri, Dorit Wolf, Brett Gilbert Wild Things 2, 2004.

FIL

[armantni Tom Logan cijenjeni je i uspje{ni zamjenik okru`nog tu`itelja, kojem, za razliku od posla, u privatnom `ivotu ba{ i ne cvjetaju ru`e. Iza njega je propali brak iz kojeg ima k}i Jennifer, domi{ljatu djevoj~icu o kojoj skrbi prili~no nemarno. U sudnici mu, me|utim, nema ravnog. S lako}om dobiva i najte`e slu~ajeve, ~ime prili~no impresionira kolegicu Lauru Kelly. Jednog dana na vrata Laurina ureda pokuca atraktivna Chelsea Deardon, k}i pokojnog Sebastiana Deardena, cijenjenog umjetnika koji je prije 18 godina poginuo u po`aru u svojoj galeriji...

M

Magi~no putovanje u Afriku
13.15 HRT1 DRAMA
Re`ija: Jordi Llompart Uloge: Eva Gerretsen, Veronica Blume, Adrià Collado, Raymond Mvula Magic Journey To Africa, 2010.

FIL

M

Dobro upoznaj prijatelje, a neprijatelje jo{ bolje. Ova izreka nikada nije nosila va`niju ili, bolje re~eno, opasniju poruku. Djevojke iz Blue Baya su se vratile i nikada nisu bile divlje i odlu~nije u namjeri da zavode. U ovom erotskom trileru niko nije nevin i ni{ta nije onako kako se ~ini. 17-godi{njakinja o~ekuje veliko nasljedstvo od svoga o~uha te se na|e u turbulentnom odnosu sa {kolskom kolegicom koja se odjednom pojavljuje tvrde}i da je nezakonita k}i i prava nasljednica.

Dok Jana s ocem jede pizzu, stolove obilazi mali crni dje~ak koji prodaje novine. Otac ne `eli novine, a Jani je `ao dje~aka, ~ak i kad joj otac objasni da je dje~ak lopov kojemu su novine izlika da se primakne gostima i ukrade im novac. Iste ve~eri jedna vila stvori se u Janinoj sobi i ka`e joj da je dje~ak zaista dobar, da krade zato {to se brine o drugoj djeci i kako je sad bolestan i le`i u bolnici...

62
BHT

TV PROGRAM
07.15 LJOI London 2012: Turska - Rusija, ko{arka, snimak (@) 09.00 Vijesti Ramazanski program 09.05 U~enje Kur’ana, dok. program 09.35 Ramazanski razgovori: dr. Amir Kari} 10.05 Jagodica Bobica, crtana serija 10.25 LJOI London 2012: Meksiko - Japan, nogomet, snimak (M) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Villa Maria, serija 13.50 Jagodica Bobica, crtana serija 14.15 Vijesti 14.25 LJOI London 2012: Atletika, snimak finala

srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Oj Mostaru moj beharu 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, igrana serija, 112/117 (r) Program za djecu i mlade 09.05 Dobri Robin Hud, animirani film 09.10 BHT slagalica 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 12/77 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.35 BHT vijesti 11.55 OI London 2012: Rukomet (M): Island - Ma|arska, ~etvrtfinale, prijenos 14.00 Soko Wismar, igrana serija, 113/117 14.55 OI London 2012: Ko{arka (M): Rusija Litvanija, ~etvrtfinale, prijenos 16.45 OI London 2012: Stoni tenis (m) timovi, finale, uklju~enje u prijenos 18.30 Dnevnik 1 Sport Vrijeme - Kombinovani prijenos: 19.15 OI London 2012: Atletika, finale 20.55 OI London 2012: Vaterpolo (M): Hrvatska - SAD, ~etvrtfinale, 22.25 OI London 2012: Rukomet (m): Hrvatska - Tunis, ~etvrtfinale, prijenos - BHT vijesti (u pauzi utakmice) 00.00 Business News 00.05 OI London 2012: Vaterpolo (M): [panija - Crna Gora, ~etvrtfinale, snimak 01.05 Beat TV 01.30 Pregled programa za ~etvrtak

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10

RTRS

10.00 10.35

11.00

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Ekspedicija na aljasku, dokumentarni program Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e Nid`e cvr~ka, program za djecu (r) Ognji{ta, dokumentarni program (r)

06.10 Zakon ljubavi, serija, 87/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 108/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza: Mlin, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 116/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 75/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 24/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u Saharu, dokumentarni serijal, 7/13 13.00 Vijesti

TV1

06.00 06.45 07.30 07.45 08.00 08.20 09.00 09.13 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.30 11.45 11.58

HAYAT

Bandini, serija, 92. ep. Slijepa ljubav, serija TV Izlog Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Timmy, crtani film Graditelj Bob, crtani film Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moji d`epni ljubimci, crtani film, 27. ep. Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Dragon ball Z, crtani film Winx, crtani film TV Izlog Vijesti Biometeorolo{ka prognoza

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija (r) 09.20 Ljubav,navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 [opingholi~arke, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 08.50 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.40 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Info, info. program

OBN

Lud, zbunjen, normalan

Jutarnji program

20.10

07.06

Strasti i intrige

Bumba
16.00

09.00

Bra~ni sudija

21.15

An|eli i prijatelji

07.40

15.30 LJOI London 2012: [panija - Francuska, prijenos 2. ~etvrfinala (M) 17.05 Federacija danas 17.30 LJOI London 2012: Francuska - [panija, ko{arka, uklju~enje u prijenos 2. ~etvrtfinala (M) 19.00 Profesor Baltazar, crtana serija 19.15 Vrijeme iftara Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 20.55 LJOI London2012: Brazil - Argentina, ko{arka, prijenos ~etvrtfinala (M) 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.10 LJOI London2012: Bugarska - Njema~ka, odbojka, uklju~enje u prijenos 4. ~etvrtfinala (M) 00.00 LJOI London 2012: [panija - Crna Gora, vaterpolo, snimak ~etvrtfinala (M)

11.25 Tamo daleko, putopisni serijal (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.15 Larin izbor, serija 14.25 OI London 2012., direktan prenos Dnevnik 2 Sport OI London 2012., direktan prenos 00.00 OI London 2012., pregled 01.00 Film 02.30 Dnevnik 2 (r) 02.55 Film (r) 04.30 Ekspedicija na aljasku, dokumentarni program (r) 05.20 Muzi~ki program

13.05 Bonanza: Mlin, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 109/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, serija, 26/68 16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 76/92 18.15 Najava Dnevnika 19:00 18.16 Doktor Martin, serija, 38/46 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, serija, 25/103 21.05 Eliza, serija, 27/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, serija, 38/46 22.40 Nemoj prestati da sanja{, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Njena tajna, igrani film 03.00 No}ni program

12.00 Slijepa ljubav, 127. ep. 13.00 Bandini, 92. ep. 14.00 Stvari koje bi trebale znati, 2. ep. 15.00 TV izlog 16.00 Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 16.30 Slijepa ljubav, 128. ep. 17.30 U`areni asfalt, zabavni program 18.50 Ramazanski program - najava, kola`ni program 19.00 Vijesti u 7, info. program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Ramazanski program, kola`ni program 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Bandini, serija, 93. ep. 23.20 10, 5, igrani film, 1. dio 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.20 Ramazanski program - po~etak posta

16.05 Akademija debelih, ditektno uklju~ivanje u show 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, informativnokola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 19.00 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 19.50 Kukavica, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Bra~ni sudija, reality emisija 22.45 Grand parada, muzi~ki show 23.50 Skaka~,ameri~ki film 01.35 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 02.00 Grand parada, muzi~ki show (r)

12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.55 Odba~ena, indijska serija 16.55 Dejana talk show, talk show Tema:”Bra}a sestre” 17.55 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info, info.program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 Odba~ena, indijska serija 22.30 Vox Populi 22.35 MMA, studijska emisija 23.10 Brza otmica, igrani film 01.00 Zodijak 03.10 Euro liga, sportski pregled

Ru`a vjetrova
20.00 OBN
82. Shvativ{i da voli Luku, Sara nastavlja svoje teatralno suo~avanje s njegovom novom djevojkom Lanom ispred pizzerije. Lanina jednostavnost, samouvjeren stav, odbijanje ikakvog razgovora i potpuna nadmo} {okiraju Saru. Ines povjeri Ani svoju neplodnost i moli je da ni{ta ne govori njenoj obitelji, a Sr|an ipak dogovori susret sa Stipom kako bi provjerio ima li on ne{to s prislu{kivanjem. Nives objasni Milivoju tko je pravi {ef u turisti~koj zajednici, ali ga ujedno upozori kako svaka ideja vezana za projekt kulture mora biti odobrena s njene strane, dok Suzana u~estalo radi na prou~avanju slu~aja delo`acije Jelavi}a.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, 10.00 Gladijatorska akademija (r) 10.25 Med i djetelina 10.50 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, (r) 11.40 Hari Mata Hari, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Lantern Hill, film 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mo`emo li vjerovati nauci 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Midlmar~ 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Gladijatorska akademija 19.30 Ramazanski program 20.30 Bu`im 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Yusuf, 21.55 Sevdah 23.00 Voice of America 23.30 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, 00.20 Dnevnik TVSA (r) 00.50 Yusuf, (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.40 Vrijeme po~etka posta

TV TK

09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 11.55 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Ostali, dok. obrazovni program 13.15 Liberty TV, magazin 14.00 Ljetna TV razglednica 15.00 Dje~ije popodne, program za djecu 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu, otvoreni program 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Pe~at u vremenu, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 ^ekaju}i kandilje 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Ljetopis 22.00 Zelena trava, serija 22.30 Vijesti 22.35 Anabela Basalo: @ena sa gre{kom 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

MRE@A

08.05 Bonanza: Mlin, western serija 09.05 Strasti i intrige, serija, 116/134 (r) 10.05 Kinali kar, serija, 75/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 24/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, serija, 117/134 17.15 Kinali kar, serija, 76/92 20.05 Junska no}, serija, 25/103 22.40 Nemoj prestati da sanja{ / Non smettere di sognare, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Bonanza: Mlin, western serija 09.05 Strasti i intrige, serija, 116/134 (r) 10.05 Kinali kar, serija, 75/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 24/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, serija, 117/134 17.15 Kinali kar, serija, 76/92 20.05 Junska no}, serija, 25/103 22.40 Nemoj prestati da sanja{ / Non smettere di sognare, igrani film

TV ZENICA

08.00 Bonanza, serija 09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija 11.00 Igrana serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.0 Iz dana u dan 14.05 Sredinom (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.00 Ljeto u gradu (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija (r) 18.17 Dje~iji program 19.00 Vijesti 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ramazanski program 21.00 Igrana serija 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

TV KAKANJ

10.30 Uljep{aj svoj `ivot 11.30 Hazreti Merjerm, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Na{a realnost 14.00 TV Mukabela 15.00 Hazreti Merjem, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Mala d`amija u Preriji, serija 19.00 Bra~a Koale 19.30 Mubarek Ramazan 20.30 Vijesti IC 21.00 Mala d`amija u Preriji, serija 21.25 Veliki susret, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Sedam dana u Maglaju (r) 09.00 Sand`a~ki velikani (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 12.00 Info blok 14.00 Sedam dana u Maglaju (r) 14.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Serijski program 17.30 Putopisi 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 Ramazanski program 21.30 Magazin Plus, Viso~ka hronika 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Igrani film 01.30 Vogo{}anska hronika (r) 02.00 Ramazanski program

TV USK

08.05 Bonanza, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serijna (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Bez rizika, serija (r) 15.30 Opstanak 16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Tv atelje 18.35 Bajke iz cijelog svijeta 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 19.50 Ramazanski program 21.05 TV Liberty 21.35 Istina, dok.program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.15 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, u`ivo 18.25 Apeli za pomo}... 18.35 “Vje`bajmo zajedno”, sportsko rekreativni program 19.00 Kviz Extra 19.15 Sanjalica, program za djecu 19.20 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 19.30 Apeli za pomo}... 19.49 Pred iftar, vjerski program 20.50 Sredinom sedmice 21.25 SMS centrala, muzi~ki program 22.05 Folk-Top 10, muzi~ka emisija 22.55 Apeli za pomo}... 23.00 Slon extra info

TV BN

07.00 Dnevnik 3 (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 film 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Letnja promenada 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Su|enje u Nirnbergu 1.dio, film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moji d`epni ljubimci 09.35 Garfield 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon ball Z crtani film 11.05 Winx 12.10 Slijepa ljubav, igrana serija, 127.epizoda 13.00 Bandini, igrana serija, 92.epizoda 14.00 Stvari koje bi trebali znati, 2.epizoda 16.00 Sasuke, Ninja Ratnici 16.30 Slijepa ljubav, igrana serija, 128.epizoda 22.20 BANDINI, igrana serija 93.epizoda 23.20 10,5, film 1. dio

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. august/kolovoz 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.06 ZABA - 90 sekundi (r) 09.11 Dome, slatki dome humoristi~na serija (r) 09.43 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.06 Vrijeme danas 10.12 Zavolite svoj dom 1, dokumentarna serija 11.00 Ekspedicija tigar, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.17 TV kalendar (r) 12.31 Mo} sudbine, serija 13.15 Magi~no putovanje u Afriku, {panjolski film (r) 14.46 Fotografija u Hrvatskoj (r) 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Dubine: Jame, dokumentarna serija 15.42 Dobri dupini Tethys, dokumentarni film (r) 16.13 Ponos Ratkajevih, serija (r) 16.59 Vijesti 17.19 HAK - Promet info 17.24 Hrvatska u`ivo 18.18 Loza, serija (r) 19.08 20pet, kviz 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.05 Vrijeme 20.09 ZABA - 90 sekundi 20.10 Veliki brodolomi Jadrana: Rat brzih brodova, dokumentarna serija 20.55 Stipe u gostima 4, humoristi~na serija (r) 21.35 Dnevnik 3 21.55 Sport 21.58 Vrijeme sutra 22.00 News 22.03 Vijesti iz kulture 22.20 Orlovi pravde, film 00.23 Seks i grad 3, humoristi~na serija 00.53 Dr. Oz 1b, talk show 01.33 Vrijeme je za jazz: 10 godina HGM Jazz orkestra Zagreb, gost Mike Abene (r) 02.36 Magi~no putovanje u Afriku, {panjolski film (r)

TV PROGRAM
06.15 Super Loonatics, crtana serija 06.40 Kad li{}e pada, serija (r) 07.40 TV izlog 07.55 Strasti Orijenta, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Divlja igra 2, igrani film 00.00 Petak nakon petka, igrani film (r) 01.30 Zaboravljene du{e, serija 02.15 Bra}a, serija 02.40 Zaboravljene du{e, serija (r) 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Dnevnik Nove TV (r)

63
SE RI JA

HRT1

07.16 Mo} sudbine, serija (r) 08.02 Teletubbies, animirana serija 08.26 @utokljunac: Kung-fu (r) 08.49 Amika, serija za djecu (r) 09.02 Amika, serija za djecu (r) 09.15 OI London 2012.: Rukomet - ~etvrtfinale: Hrvatska - ?, snimka 10.30 OI London 2012.: Engleski doru~ak, emisija 10.50 OI London 2012.: Nogomet polufinale, snimka 12.30 OI London 2012.: Kajak na mirnim vodama - finale, snimka1. poluvrijeme 13.00 OI London 2012.: Konji~ki sport skokovi, prijenos 14.30 OI London 2012.: Taekwondo do 49 kg - kvalifikacije, snimka 15.05 OI London 2012.: Atletika - kvalifikacije, snimka 15.25 OI London 2012.: Vaterpolo ~etvrtfinale, prijenos 16.40 OI London 2012.: Taekwondo do 49 kg - ~etvrtfinale, prijenos 17.00 OI London 2012.: Vrijeme za ~aj, emisija 17.20 OI London 2012.: Konji~ki sport skokovi, snimka 18.30 OI London 2012.: Taekwondo do 49 kg - polufinale, prijenos 18.50 OI London 2012.: Rukomet ~etvrtfinale, prijenos 20.30 OI London 2012.: Atletika - finala 20.40 Nogomet Liga prvaka - kvalifikacije, 3. pretkolo: Dinamo Sheriff, 1. poluvrijeme 21.36 Skica za portret 21.46 Nogomet Liga prvaka - kvalifikacije, 3. pretkolo: Dinamo Sheriff, 2. poluvrijeme 22.35 OI London 2012.: Olimpijski meridijan, emisija 23.10 OI London 2012.: Ko{arka ~etvrtfinale, prijenos 01.01 Bitange i princeze 3, humoristi~na serija (r)

HRT2

NOVA

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00

AL-JAZEERA B.

17.30 18.00 19.05

19.30 20.00 21.30 22.00 23.05 23.30

00.00 00.30 01.00

Kontekst, talk-show Moj `ivot, (r) @ene ratnici, I dio (r) @ene ratnici, II dio (r) Usudi se i probaj Palermo (r) Kontekst, talk-show AJE program Poznavali smo Sadata, (r) Kontekst, talk-show Moj `ivot, (r) Vijesti Upoznajte predsjednika Janeza Drnov{eka, dok. program Kontekst, talk-show Vijesti Za stolom sa teroristima Terorizam u raju, dok. program, (r) Hladni mir - Bez i~ije pomo}i, (r) Vijesti Kontekst, talk-show Vijesti Kontekst, talk-show Za stolom sa teroristima Terorizam u raju, dok. program, (r) AJE Vijesti Kontekst, talk-show Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko 1, (r)

09.45 Vijesti 09.50 Trag, dok. program 10.20 Kuba, dok. program (r) 11.05 Vjerski, kviz (r) 11.30 Dosije o..: Metadon-biramo manje zlo 2,(r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program (r) 13.00 Veliki izazov, kviz (r) 14.00 Leti, leti pjesmo moja mila 14.30 Preci i potomci, obrazovni program (r) 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Moja lijepa Srbija, reporta`a 19.00 Vjerski, kviz (r) 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 [esti krug, sportski program 21.35 Pjesmom da ti ka`em-Cune Gojkovi} (r) 22.10 Dokument-o, Evropo, dok. program 22.35 Trag, dok. program 23.15 Oko, info

RTS

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz 11.00 Vijesti 11.05 Vi{e od ljeta (r) 13.05 Natura viva: Durmitor 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.20 Argument: Putovanja 15.10 Lajmet 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat TV 16.00 Muzika 16.30 [krinja: Ribarstvo u Budvi 17.00 Starim putem Virpazara 17.35 Muzika 17.45 Vi{e od ljeta 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Vi{e od ljeta 21.30 Ribarstvo u Budvi 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vi{e od ljeta 23.30 Sat TV

RTCG

Junska no}

20.05 TV1/MRE@A

25. Ayse priznaje svoja osje}anja Tariku. Tarik prosi Ayse. Kumru boluje od poreme}aja vi{estruke li~nosti. Havin se prisje}a svog `ivota. Havin odlu~uje ocu dati drugu priliku. Gulaga odlazi u bolnicu i tra`i od Kumru odgovore. Basri i Veda provode sve vi{e vremena zajedno, {to majka Zuhre te{ko podnosi.

Dejana
16.55 OBN

TA L

K

SH

OW

Zbog njih smo mnogo puta plakali, `ivcirali se, sva|ali, ali i rijetko koga smo vi{e voljeli. Bra}a i sestre imaju jedinstven odnos, jaku vezu povjerenja i ljubavi. Gosti: Mona i Emir Muratovi}, @ana Stani{kovska i Goran Stani{kovski, Naida i Kenan Ademovi} i dr.

08.30 Atletika 10.30 Kajak/kanu 12.00 Atletika, live 16.45 Konji~ki sport skokovi 17.15 Stoni tenis (M), finale 19.00 Atletika, live 00.15 Ko{arka, live - (M), ~etvrtfinale

EUROSPORT

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima - 2 epizode 12.45 Automobil budu}nosti 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Let iznad Aljaske - 2 epizode 21.55 Strastveni ribolovci 22.50 ^udovi{ta iz rijeke 23.45 Pecanje golim rukama

N. GEOGRAPHIC

07.05 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 08.00 Isu{ivanje Velikih jezera 09.00 Firenca bez tajni 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Tajne krsta 16.15 Megastrukture 17.10 [apta~ psima 18.05 Megastrukture 19.00 Istra`ivanje planete Zemlje 19.55 Ludi nau~nici - 2 epizode 21.00 Prvaci forenzike 21.55 Ludi nau~nici - 2 epizode 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Prvaci forenzike

Stoni tenis

17.15

01.00 Skokovi u vodu - (@), 10m 01.30 Kajak/kanu, finale 02.30 Konji~ki sport - skokovi, finale solo 03.00 Atletika 04.30 Skokovi u vodu - (@), 10m 05.00 Kajak/kanu, finala

06.00 Biciklizam, Eneco Tour 07.30 Watts 08.00 Tenis, WTA Montreal 09.30 Biciklizam, Eneco Tour 10.30 Tenis, WTA Montreal 12.00 Fudbal, Nabisco Cup Japan, u`ivo, ~etvrtfinale 14.00 Fudbal, J.League, pregled 14.30 Biciklizam, Eneco Tour, u`ivo 16.30 Tenis, WTA Montreal 18.00 Tenis, WTA Montreal, u`ivo 22.00 Biciklizam, Eneco Tour 00.00 Tenis, WTA Montreal, u`ivo 02.00 Biciklizam, Eneco Tour 03.00 Watts 04.30 Fight Club

EUROSPORT 2

06.00 Ruska liga: CSKA - Zenit 09.30 Pregled belgijske lige 10.30 Pregled ruske lige 11.00 Pregled argentinske lige 12.00 ATP Masters Toronto

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Francuska 11.00 Fudbal [panija 13.00 Fudbal, Italija 15.00 Fudbal Mls 17.00 UEFA Euro Golden Moments 18.00 Ko{arka, Turnir Beogrd: Turska - Slovenija, prenos

ARENASPORT 1

ATP Masters

12.00

14.30 Barca TV: PSG Barcelona 16.30 SK Tenis Studio, direktno 17.00 ATP Masters Toronto, direktno 03.00 Kvalifikacije Champions League: Dudelange - Maribor 05.00 Specijal na licu mjesta: Moto GP Mugello

Ko{arka

18.00

20.30 Kosarka Turnir Beogrd: Srbija - Ma|arska, prenos 22.30 Olympic Series: Episode 16 Poker Big Game 5 02.50 Fudbal, Brazilska liga prenos

06.00 UCFC Ultimate Fighter Season 10 Ep 06 07.00 Odbojka CEV Liga [ampiona: Finale Men Belchatow - Zenit 09.00 Ragbi Six Nations: Irska - Vels 11.00 Box: KOTV Classics Ep 48. 12.00 Bejzbol MLB: Atlanta - Philadelphia 14.30 Olympic Series: Episode 15 15.00 Olympic Series: Episode 16 15.30 Racing Trough Time Ep. 22 16.30 Rukomet Seha Liga: Best Off Metaloplastiaka Borac 18.00 Atletika Diamond Liga: Monaco 20.00 Ragbi Six Nations: Francuska - Engleska 22.00 UCFC Silva - Okami 00.00 Hokej NHL: Season Review Phoenix - Los Angeles

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

08.00 Tajni rat 09.00 Genije dizajna 10.00 Germanska plemena 11.00 Vu~ice 12.00 Viktorijanska apoteka 13.00 Zavo|enje u gradu: kako je nastao {oping 14.00 Impresionisti 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Genije dizajna 17.00 Tragovima Tintina 18.00 Viktorijanska apoteka 19.00 Tra~ko zlato 20.00 Istorija ameri~kih indijanaca: D`eronimo 21.30 @ivotinje koje su u{le u istoriju 22.00 Tajni rat 23.00 Tragovima Tintina 00.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori

ANIMAL PLANET

08.10 Odrastanje 09.05 Ratovi insekata 10.00 Spa{avanje divljih `ivotinja 10.25 Ostrvo orangutana 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Spasila~ka ekipa veterinara, 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ratovi insekata 14.30 Pavijani sa Bilom Bejlijem 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci, 2 epizode 16.25 Pas ili ma~ka 17.20 Sve o ma~kama 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Ratovi insekata 21.00 Divljine Latinske Amerike 21.55 Galapagos 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Pre`ivio sam

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Urgentni centar 09.20 Ubistva u Midsameru 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Dijagnoza ubistvo 13.20 Kraljevski bolesnici 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Monk 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Dijagnoza ubistvo 19.20 Monk 20.20 Kraljevski bolesnici 21.20 Supererupcija 23.20 Uhvati Kartera 01.20 Medijum 02.20 Urgentni centar 03.20 Red i zakon 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Pono}ni ekspres, igrani film 08.00 Praznici sa Ejpril, igrani film 10.00 Preko palube, igrani film 12.00 Stela, igrani film 14.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 16.00 O`enio sam ubicu, igrani film 18.00 @rtve rata, igrani film 20.00 Djeca, igrani film 22.00 Mod skvod, igrani film 00.00 Nevaljale `enske, igrani film 02.00 Nevaljale dame, igrani film

FOX LIFE

11.20 Da draga, serija 11.50 Da draga, serija 12.20 O~ajne doma}ice, serija 13.10 Jednom davno, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 15.05 Uvod u anatomiju, serija 16.00 Da draga, serija 16.30 Da draga, serija 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Kugar Taun, serija 18.05 Prva petorka, serija 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Ru`na Beti, serija 23.00 [apat duhova, serija 23.50 Prva petorka, serija 00.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija

FOX CRIME

07.00 Frikovi, serija 07.50 Frikovi, serija 08.35 Monk, serija 09.20 Imitator, serija 10.10 Luter, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Pariski forenzi~ari, serija 12.30 Frikovi, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Detektiv na Floridi, serija 15.00 Ubistvo sa pogledom, serija 15.50 Ne~ujno, serija 16.40 Luter, serija 17.30 Pariski forenzi~ari, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Imitator, serija 20.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.55 Detektiv na Floridi, serija 21.45 Zlo~ina~ki umovi, serija 22.35 Luter, serija 23.25 Lavirint zlo~ina, serija 00.15 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Pariz ekspres, film 07.35 Dragocjeni `ivot, film 09.05 Zagrobni `ivot je lijep, film 10.45 Providne la`i, film 12.10 Holivud na snimanju IX, ep. 32, serija 12.40 Sati, film 14.30 Kokova, film 16.35 Dadilja Mekfi i veliki prasak, film 18.20 Matursko, film 20.05 X-Men: Prva klasa, film 22.15 Bord`ije II, ep. 10, serija 23.15 Eksperiment, film 00.50 Paranormalna aktivnost 2, film 02.20 Trinaesti sprat, film 03.55 Najbolji tata na svijetu, film 05.30 Filmovi i zvijezde IV, ep. 31, serija

CINESTAR

09.00 Skateri, film 11.00 Dobar ~ovjek u Africi, film 13.00 Borba za Emily, film 15.00 @ena po narud`bi, film 17.00 U dolini, film 19.15 Celestinsko proro~anstvo, film 21.00 Nepobjedivi, film 23.00 Ubojiti ma~, film 01.15 Jill Rips, film

Veliki optimizam unutar ko{arka{ke reprezentacije BiH

Favoriti, uz dozu opreza

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 8. august/kolovoz 2012.

50. strana

Interetni~ki kamp na Bora~kom jezeru

Prekr{en Zakon o Javnom servisu RTVFBiH
Dvije stotine mladih skauta boravi}e narednih deset dana na obalama jezera

Interetni~ki kamp na Bora~kom je ze ru Je dnos ta vno izvi|a{tvo, na kojem u~estvuju izvi|a~i iz Zenice, Prijedora, Prnjavora, te Prijepolja i Bajine Ba{te, ju~er je zvani~no otvorio Tamir Waser, {ef Politi~kog odjela ameri~ke ambasade u Bosni i Hercegovini. Tokom desetodnevnog boravka, oko 200 mladih skauta }e realizirati planirane izvi|a~ke aktivnosti, a slobodno vrijeme provoditi u aktivnom odmoru i zabavi.

Povratak
izvi|a~kog drugarstva
U kampu zajedno izvi|a~i iz Zenice, Prijedora, Prnjavora, Prijepolja i Bajine Ba{te • Podr{ka Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini
krasili izvi|a~e u cijelom svijetu, pa i na ovim na{im prostorima. Ovaj kamp je dokaz toga. Projekat je osmislio i predlo`io Savez izvi|a~a Op}ine Zenica, a ostali rado prihvatili. Na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i premijer Zeni~ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak su izrazili zadovoljstvo ovim projektom i obe}ali zeni~kim izvi|a~ima kupovinu nove parcele na Bora~kom jezeru. Enes Suljkanovi}, potpredsjednik Republike Srpske, naglasio je da ovo {to je vidio daje nadu da }e ovaj projekat `ivjeti u budu}nosti. "Ovakvi projekti }e sigurno doprinijeti br`oj integraciji BiH kao dr`ave na njenom evropskom putu. Vi }ete nau~iti ovdje i ste}i neka nova znanja, a najbitnije je ono da }ete ste}i nove prijatelje. Mi imamo toliko mladih ljudi u ovoj na{oj zemlji koja je lijepa sa dva entiteta. Ova omladina mo`da je prvi put pre{la entitetsku granicu i do{la na ove prostore. Ovakvi projekti }e dosta doprinijeti stvaranju novih prijateljstava. Oti}i }e mladi ljudi iz Zenice na Mrakovicu, ljudi

iz Prijedora u Zenicu... Ovo je pravi put da se na{a domovina izgradi na jedinstven na~in", naglasio je Suljkanovi}.

[kola `ivota
Tamir Wasar i sam je nekad bio izvi|a~ i kao dje~ak i, kasnije, kao odrastao starje{ina voda. "Kao izvi|a~ nau~io sam sve skautske vje{tine, kao {to su kampovanje, vezivanje ~vorova... koje su bili zabavne, ali ~inile i prigodan boravak pod vedrim nebom. Neke vje{tine i danas koristim svakodnevno. Nau~io sam u izvi|a~ima vje{tine liderstva, a svakodnevno na sastanku mog tima u Ambasadi, gdje pravimo plan aktivnosti, dobro mi do|u lekcije koje sam nau~io u komuniciranju, lekcije koje sam prvi put nau~io u izvi|a~ima. Tamo sam prvi put nau~io da planiram, da promislim i da podijelim posao na svoj tim. Svaki ~lan tima je va`an", objasnio je Wasar, dodav{i da je Ambasada SAD-a u BiH opredijeljena da daje podr{ku svim mladim ljudima koji pripadaju svim narodima koji su spremni da uzimaju aktivnu ulogu u dru{tvenom i politi~kom `ivotu u cilju pobolj{anja vlastitih `ivota i `ivota svojih zajednica.
M. DAJI]

Udru`enje BH novinari i Helsin{ki komitet za ljudska prava u BiH poslali su pismo na adresu Predstavni~kog i Doma naroda Parlamenta FBiH, federalnog Ministarstva pravde, OHR-a i federalne Uprave za inspekcijske poslove, upozoravaju}i da su oba doma Parlamenta FBiH objavom javnog konkursa za imenovanje tri ~lana Upravnog odbora RTVFBiH i to iz reda bo{nja~kog, srpskog i hrvatskog naroda postupili suprotno Zakonu o Javnom servisu RTVFBiH. U pismu se ocjenjuje da su time onemogu}ili pravi~an postupak i postupak u razumnom roku u smislu Evropske konvencije o za{titi temeljnih ljudskih prava i sloboda, ka`e se u saop}enju Udru`enja BH novinari.

Pozvali prijatelje
"Na ideju smo do{li zajedni~ki izvi|a~i Prijedora i mi. Tra`ili smo ko }e nas podr`ati i odmah je reagovala ameri~ka ambasada koja nam je pomogla. Pozvali smo i prijatelje iz drugih gradova da zajedno realizujemo ovaj program. Nadamo se da }emo ovaj projekat {iriti narednih godina i da }e se izvi|a{tvo u Bosni i Hercegovini pro{iriti i vratiti na stare staze", kazao je Edin [ari}, predsjednik Saveza izvi|a~a Zenica. Ernest Badnjevi}, starje{ina Odreda izvi|a~a "Dr. Mladen Stojanovi}" iz Prijedora, istakao je kako su prijateljstvo, sticanje novih znanja i drugarstvo uvijek

Foto: M. TUNOVI]

100 paketa pomo}i
Svjetska asocijacija muslimanske omladine WAMY-NEDWA osigurala je 100 paketa pomo}i za porodice osoba s umanjenim sposobnostima, a ju~er su donatori te pakete uru~ili Nevladinoj organizaciji altruista za pomo} osobama s umanjenim sposobnostima Svjetlo u Sarajevu. Kako je za Fenu potvrdio izvr{ni direktor NVO-a Haris ^au{evi}, s obzirom na to da se broj ~lanova ovog udru`enja stalno pove}ava, za odabir 100 porodica odre|eni su kriteriji. Pakete su dobile vi{e~lane porodice u kojima niko ne radi, samohrani roditelji te porodice u kojima su roditelji osobe s umanjenim sposobnostima.

POSLJEDNJE VIJESTI
PREMINUO PLIVA^ VELJKO ROGO[I] Hrvatski pliva~ Veljko Rogo{i} (71) preminuo je ju~e u splitskom KBC-u nakon te{ke bolesti. Rogo{i} je 203 puta nastupao za reprezentaciju biv{e dr`ave, 142 puta je bio dr`avni prvak, a 51 puta je obarao dr`avne rekorde u disciplinama: slobodno 1500 i 400 metara, mje{ovito na 400 i 200 metara, te na 200 delfin stilom. UHAP[ENO 11 KOSOVSKIH ALBANACA - U policijskoj akciji Ring ju~e je na podru~ju Pri{tine i Prizrena uhap{eno 11 Albanaca osumnji~enih za organizovani kriminal, trgovinu ljudima, pranje novca i ilegalno posjedovanje oru`ja. Tokom akcije otkriveno je da su 22 moldavske dr`avljanke bile predmet trgovine ljudima i organizovanog kriminala.

Visit My Country

Predstavljen turisti~ki web portal
Turisti~ki web portal Visit My Co un try (VMC) predstavljen je ju~er u Sarajevu. Rije~ je o turisti~kom web portalu koji }e korisnicima interneta predstaviti Bosnu i Hercegovinu na inovativan na~in, tako {to }e ponuditi vidljivost historijskih, kulturnih objekata i znamenitosti, kao i turisti~kih atrakcija, muzeja i mno{tvo drugih bogatstava zemlje uz upotrebu svih multimedijalnih elemenata (video, foto, virtual tour 360, audio, gmap). Uz to, novitet predstavlja turisti~ka berza, namijenjena samo turisti~kim radnicima, a koja treba pomo}i turisti~kim agencijama u kreiranju boljih ponuda, kao i ve}u iskori{tenost ponu|a~a uslu`nih djelatnosti. Projekt je prezentirao Mario Gerussi, direktor firme Innovativo d.o.o. i ujedno idejni tvorac projekta VMC.
Foto: S. GUBELI]

Po`ar kod Istanbula
U fabrici boja Kaya, u industrijskoj zoni pored istanbulskog predgra|a Tuzla, ju~er je izbio po`ar {irih razmjera, javlja Anadolija. Ga{enje po`ara koji je buktio u fabrici hemijskih prera|evina, povr{ine od oko deset hiljada kvadratnih metara, ote`avale su povremene eksplozije, koje su ugro`avale sigurnost vatrogasaca, novinara, te gra|ana okupljenih u blizini po`ari{ta. Saop}eno je da su preduzete mjere predostro`nosti kako vatra ne bi zahvatila ostale fabrike u kojima se, tako|er, nalaze zapaljive materije.

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 3 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

PODNE

20

3:38

5:35

12:53 16:48 20:08 21:50

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / KUPRES 4,5,5 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR 1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3