Ukratko

2

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

aktuelno

MANIPULACIJE Nova podvala mafija{kog tabloida „Slobodna Bosna“

Ma~ki}: Provo|enje zaklju~aka Vije}a ministara

Sigurnost hrane

Doneseno 90 propisa
U BiH je u proteklom periodu doneseno 90 propisa o hrani na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH. Direktor Agencije Sejad Ma~ki} ka`e da su, na osnovu zaklju~aka Vije}a ministara, pripremljeni pravilnici o higijeni hrane, o slu`benim kontrolama u oblasti hrane i o mikrobiolo{kim kriterijima za hranu.

Avdi}evi mentori duguju porez, ’Avaz’ je u preplati
Kampanja Fahrudina Radon~i}a da budu otkriveni porezni du`nici o~igledno je pogodila ratnoprofitersku porodicu Selimovi}, skrivenog suvlasnika Bakira i PDV varalicu iz „Importanne centra“ Sulejmana Tihi}a
Fotokopija uplatnice: „Avaz“ uredno uplatio PDV u iznosu od 604.644,41 KM

RAK

Obaveza medija
Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) podsje}e na obavezu po{tivanja Poglavlja 16 Izbornog zakona BiH i Pravilnika o medijskom predstavljanju politi~kih subjekata od dana raspisivanja izbora do dana odr`avanja izbora. Slu`beni po~etak izborne kampanje u BiH je 7. septembar i traje 30 dana, a u skladu s tim, neposredno obra}anje politi~kih subjekata i emitiranje pla}enog politi~kog ogla{avanja po~inje u periodu od 30 dana prije dana izbora.

U najnovijem broju tabloida „Slobodna Bosna“, koja je pala na 2.000 prodatih primjeraka, a pla}e uposlenicima ispla}uje u ke{u bez doprinosa, po nalogu dr`avne mafije objavljen je pamflet da „Avaz“, tobo`e, duguje vi{e od 600.000 KM po osnovu PDVa za kupljeni avion. Umjesto polemike s kompromitiranim dvojcem Senad Avdi} - Mirsad Fazli}, Uprava „Avaza“ javnosti pre-

Kova~evi}: ’Avaz’ nema dugovanja
Portparol UIOBiH Ratko Kova~evi} potvrdio je ju~er zvani~no za „Dnevni avaz“ da kompanije „Avaz“ d. o. o. i „Avaz-roto press“ nemaju dugovanja za PDV, ve} da imado~ava nepobitnu dokumentaciju koja }e vjerovatno ra`alostiti Avdi}eve mafija{ke nalogodavce. A to su ratni prju prepla}en porez. Nakon cijele situacije, Uprava „Avaza“ podnijet }e krivi~ne prijave zbog te{ke zloupotrebe na ra~un poreznog obveznika koji izmiruje svoje obaveze. ofiteri i najve}i porezni du`nici u BiH Selimovi}i, otac i sin Hilmo i Mujo, njihov skriveni suvlasnik Bakir Izetbegovi}
Faksimil uvjerenja da „Avaz“ ne duguje porez: Dr`avni pe~at na uredno izmirivanje obaveza

Porezna uprava RS

Problemi s ra~unima
Problemi u primjeni Zakona o porezu na nepokretnosti u Republici Srpskoj ne prestaju, iako je ve} trebalo naplatiti prve rate ovog nameta. Najnoviji problem poreznika je u ~injenici da u njihovim podru~nim jedinicama le`e nepodignuti ra~uni poreza na imovinu. Stoga je Porezna uprava RS pozvala sve porezne obveznike koji imaju nepokretnosti u RS, a `ive i rade u inozemstvu, da na teritoriji ovog entiteta preuzmu svoje porezne ra~une.
Analiti~ka kartica „Avaza“: Trenutna preplata PDV-a iznosi 21.009 KM

Izetbegovi}: Stvorio Selimovi}e

Hilmo i Mujo Selimovi}: Ratni profiteri i najve}i porezni du`nici u BiH

te PDV varalica iz „Importanne centra“ Sulejman Tihi}. „Avaz“ je platio PDV na kupovinu osnovnog sredstva u iznosu od 604.644,41 KM, i to 29. marta 2012. godine. To potvr|uje i transakcija obavlje-

Novinarski prevaranti ve} platili 6.000 KM od{tete Radon~i}u
S obzirom na to ti 6.000 KM od{tete. da se „Slobodna Objavljujemo foBosna“ {tampa u tokopiju presude, Selimovi}evoj koja potvr|uje ko{tampariji „Unionntinuitet Avdinvestplastika“ i}evog i Fazli}evog (koju su Selimosluganstva porodici vi}i, tako|er, uniSelimovi} i Bakiru {tili), Senad Avdi} Izetbegovi}u, koji nema novca za Avdi}: Na kanafi ih uredni~ki koizmirivanje {tam- mafije ntrolira preko ofiparskih ra~una te cijelnog {efa svog mora ispunjavati naloge kabineta i ro|aka Bakiratnih profitera da glumi ra Sadovi}a. Ina~e, njenjihove medijske advoka- govo ime ve`e se uz prite. krivanje ratnih zlo~ina Uostalom, Avdi} i Mi- na Kazanima i privatizarsad Fazli} ve} su pre- cijskih mahinacija te uz su|ivani za brojne kleve- navodno no{enje aktote, a zbog tvrdnje da je Ra- vki punih crnog novca don~i} navodni ratni SDA, {to traje od 1990. zlo~inac morali su isplati- godine.

Halal industrija

Pripreme za sajam
Pripreme za Prvi me|unarodni sajam halal industrije (SAHAF) zapo~ele su, potvrdio je za Fenu na~elnik Sektora za marketing i promociju Centra Skenderija D`emal Dragolj. @elja organizatora je na ovom sajmu od 27. do 29. septembra okupiti sve zna~ajne proizvo|a~e halal proizvoda, ali i one koji `ele pokrenuti postupak certifikacije halal kvaliteta.

Fotokopija presude: La`ljivci ve} pla}ali od{tetu

na putem „UniCredit banke“. Tako|er, objavljujemo i najsvje`ije uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje br. 02/6-1/IV-16-11-17152-1/12 od 9. avgusta ove godine, kojim se potvr|uje da „Avaz“ nema nikakvih neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi. Uz to, objavljujemo i „Avazovu“ analiti~ku karticu u Upravi za PDV iz koje se vidi da je „Avaz“ trenutno u preplati poreza u iznosu od 21.009,40 KM. Radi informacije javnosti, jedino u tekstu „Slobodne Bosne“ {to je ta~no jeste da je Uprava za indirektno oporezivanje obavila redovnu kontrolu poslovanja kompanije „Avaz“ od prvog dana uvo|enja PDV-a, a dokumentacija koju objavljujemo najbolje govori da je „Avaz“ opravdao renome vrlo urednog poreznog obveznika. Dr`avnoj bo{nja~koj mafiji i njenim tajkunima stoga i dalje obe}avamo upornu borbu protiv njihovih privilegija da duguju dvije milijarde KM, koje }e morati vratiti gra|anima kroz punjenje R. I. bud`eta.

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Hajrudin PROLI] (prolic@avaz.ba)

POREZI Mjere protiv 7.952 du`nika koji duguju 273 miliona KM

UIOBiH pokre}e prinudnu naplatu
Svakog 11. u mjesecu prinudnim putem napla}uje se dug uz deset posto penala „Sarajevska pivara“ nezakonito dobila reprogram i nastavila gomilati dugovanja
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH sutra, 11. avgusta, protiv 7.952 du`nika za PDV, koji ukupno dr`avi duguju 273 miliona maraka, po automatizmu }e pokrenuti postupak prinudne naplate, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ iz ove institucije. Ovaj postupak, kako nam je pojasnio portparol UIOBiH Ratko Kova~evi}, zakonom je propisan i primjenjuje se kod svakog pravnog subjekta koji do 10. u mjesecu ne izmiri prijavljene obaveze za PDV.

Pora`eni u svemu
Bosanci i Hercegovci prosto su ovisni o raznim komparacijama. Volimo se porediti s ja~ima od sebe, mjeriti koliko nam jo{ treba centimetara do njihovih visina, ali prava je poslastica, ipak, kada se poredimo s onima koje smatramo slabijima. Tako se nekako svima pod ko`u uvuklo mi{ljenje da smo veoma daleko od dr`ava sa EU pedigreom, ali isto tako smatramo se superiornima u odnosu na, recimo, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, a o Kosovu da ne govorimo. No, Olimpijske igre u Londonu zorno pokazuju da smo na krivom tragu. Naprimjer, crnogorske rukometa{ice i vaterpolisti plasmanom u polufinale OI do{li su nadomak osvajanja medalja, koje }e, vjerovatno, ostati pusti san za na{e sportiste barem na jo{ tri naredne olimpijade. Da ironija bude potpuna, BiH nikada, ni na jednim OI, nije ni imala predstavnike u timskim sportovima.

Danas su sve zemlje regiona, htjeli to mi sebi priznati ili ne, daleko naprednije od BiH
^ak i ako ignoriramo Olimpijadu te je ozna~imo kao Ahilovu petu bh. sporta, ne mo`emo zanemariti ~injenicu da je Makedonija na pro{lom EP-u za ko{arka{e u{la me|u ~etiri najbolje evropske reprezentacije. Naravno, i to je rezultat koji mo`emo samo snivati. Crna Gora i Makedonija, dakle, na velikim takmi~enjima do`ivljavaju afirmaciju, reklamiraju vlastite vrijednosti i simbole, a nas ostavljaju daleko iza sebe, u blatu rezerviranom za one najgore. Na`alost, takva slika nas prati i u svim ostalim oblastima, ne samo u sportu. Danas su sve zemlje regiona, htjeli to mi sebi priznati ili ne, daleko naprednije od BiH. Ali, ako ve} moramo trpjeti bijedne rezultate na olimpijskim semaforima, nije valjda da moramo trpjeti i lidere koji su nam stvorili bijednu dr`avu? Toliko bijednu da vi{e ni mikroskopom ne mo`emo na}i slabije od sebe.

Blokirani ra~uni
- Nijedna firma ne mo`e biti ni dan u dugu, a da nije pokrenuta prinudna naplata. U procesu prinudne naplate toj firmi se odmah obra~unava dodatnih deset posto na iznos njenog duga. Od 1. januara 2006. do danas oko 64 posto duga je napla}eno prinudnim putem rekao nam je Kova~evi}. Na upit kako je mogu}e da se, ako se ovaj mehanizam pr-

UIOBiH: Tvrde da se od mnogih firmi ne mo`e naplatiti dug

www.dnevniavaz.ba

ja firmi ~iji su ra~uni blokirani nema od ~ega naplatiti. Na na{u konstataciju da postoje i preduze}a poput „Sarajevske pivare“ koja duguju vi{emilionske sume za po-

duga od 200.000 maraka na {est mjeseci, moraju gotovo isti taj iznos platiti u kamatama. Zato je reprogram duga doslovno posljednje sredstvo za kojim jedna firma

Hilmo i Mujo Selimovi}, tako {to su tra`ili reprogram duga za PDV, srozali ovo preduze}e.

PORTAL - komentar dana
Turisti~ki radnici iz Hrvatske prezentirali podatke: Bosanci spasili sezonu u Makarskoj
- Tako je ve} decenijama. Kona~no su priznali ono {to ve} svako zna, i mi u BiH, ali i na{i doma}ini na (total) Makarskoj rivijeri.

Gomilanje obaveza
Dio njihovog duga od skoro osam miliona maraka za PDV je reprogramiran, ~ime su preduze}e doveli u bezizlaznu situaciju, jer dok stare dugove zatvaraju, novi im stalno ulaze u proces prinudne naplate. Time se za ovo preduze}e ne gomilaju samo obaveze po osnovu neizmirenog PDV-a nego i kamate koje dosti`u iznos samog duga. No, javna je tajna da se Selimovi}ima, zahvaljuju}i podr{ci koju u`ivaju od dijela SDA, ne plijeni imovina iako je, prema zakonima, to odavno trebalo u~initi. Na{ list ranije je pisao da Selimovi}i, prema va`e}im propisima, nisu imali nikakve {anse da dobiju ni reprogram dugovanja, ali su zahvaljuju}i politi~koj kontroli nad pojedinim izvr{nim direktorima u UIOBiH, to uspjeli A. DU^I] isposlovati.

Selimovi}i napali profesora Jahi}a
Koliko je dug pritisnuo tvrdicu Selimovi}a, toliko se otkrivaju pozadine njihovog kriminala i onih politi~ara koji stoje iza njih. Po Sarajevu se ve} prepri~ava kako Bakir Izetbegovi} od svih saveznika tra`i da Selimovi}ima pomognu u odga|anju, odnosno neizvr{avanju poreznih obaveza. Ipak, indikativniji je tekst u Selimovi}evom sedmi~nom biltenu gdje se ~ak na dvije stranice `estoko pljuje po profesoru Mehmedu Jahi}u. inudne naplate dosljedno primjenjuje, Upravi i dalje duguje oko 273 miliona maraka po osnovu PDV-a, Kova~evi} je rekao da se od velikog broNjemu se demonstrira Selimovi}ev konsukompromitacija, a jediltat za berzu i izbjegana njegova krivica je {to vanje poreza i najbli`i nije osigurao da Ra~ovjek u vrhu finansizvojna banka Selimojske hobotnice. vi}ima da novi kredit Selimovi} je zabez pokri}a u visini od prijetio Jahi}u javnim 8.000.000 KM! pitanjima da doka`e Ina~e, Jahi} je odakle mu milioni, a ~ovjek koji je na ~elu Profesor ostaje da se vidi ho}e od OHR-a ukinutog Jahi}: Otpisali li Jahi} u strahu od Federalnog zavoda za ga {efovi mafije sve pre{utjeti, reviziju i ra~unovoili }e se jednog dana dstvo, legalizirao ratnu pojaviti kao za{ti}eni svjedok plja~ku dionica „Sarajevske prilikom su|enja dr`avnoj pivare“, bio je dugogodi{nji bo{nja~koj mafiji. reze, a koji se samo gomilaju, Kova~evi} je kazao da takve firme tra`e reprogram duga. - Neke firme kojima se odobrava, recimo, reprogram mo`e posegnuti - istakao je Kova~evi}. Upravo je „Sarajevska pivara“ eklatantan primjer u kojoj su mjeri njeni vlasnici

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Pro{lomjese~ni diplomatsko-politi~ki slu~aj kada je Ambasada SAD-a u Sarajevu odbila potpredsjedniku SDA udariti vizu u njegov diplomatski paso{ za ulazak u SAD, iz proceduralnih razloga, dobiva epilog povoljniji po Senada [epi}a.

[epi} u drugom poku{aju dobio ameri~ku vizu
Kako „Dnevni avaz“ saznaje, [epi} je uspio nakon novog, drugog poku{aja ipak dobiti vizu koja mu omogu}ava odlazak i boravak u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Ovo je dobra vijest i za [epi}a i za bo{nja~ki dio ja-

’Avaz’ saznaje Nakon nedavne odbijenice

vnosti u BiH, kojoj svakako ovakav rasplet situacije mnogo vi{e odgovara od neizdavanja viza ili stavljanja pojedinih ~lanova rukovodstva SDA na crne ameri~ke liste, ~ime je nano{ena politi~ka {teta cijeT. L. lom narodu.

[epi}: Pozitivan rasplet

4
SKANDAL Zabranili slikanje s ljiljanima ispred Muzeja ZAVNOBiH-a

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

aktuelno

Policajac RS Dragan Kaurin zaprijetio da }e sru{iti BiH!
Marjan Hajnal i Ibrahim Halilovi} poku{ali objasniti da se radi o nekada zvani~noj zastavi BiH, a policajac uzvratio prijetnjama privo|enjem Sve snimili i stavili na YouTube
Policajac Republike Srpske Dragan Kaurin izazvao je 6. avgusta incident u Mrkonji}-Gradu kada je zaprijetio da }e od Marjana Hajnala i Ibrahima Halilovi}a oduzeti zastavu BiH s ljiljanima tvrde}i da je nelegalna. - Kada smo Marjan i ja zavr{ili snimanje, u ~emu nam je pomogao jedan dje~ak, ostavili smo zastavu u na{ auto koji je bio parkiran prekoputa Muzeja ZAVNOBiH-a. Krenuli smo pje{ice na mjesto gdje je ~etiri stotine godina stajala d`amija Mustafeage, koju su barbari sru{ili 1992. Tada smo se sreli s milicionerima koji su tvrdili da smo mi istakli i koristili neva`e}u, zabranjenu zastavu Armije RBiH. Kada smo mu proturje~ili, taj milicioner po~eo je prijetiti hap{enjem ako se usudimo opet razviti zastavu - objasnio je Halilovi} prilikom postavljanja videosnimka.

Zapo~ela rasprava sa Hajnalom

Krenuli pje{ice
Kaurin se s njima upustio u raspravu u kojoj je vidno izgubio `ivce te zaprijetio da }e „sru{iti BiH“! Hajnal i Halilovi} prethodno su se s nekada zvani~nom zastavom RBiH slikali ispred historijske zgrade ZAVNO-

Kaurin vi~e na dvojac: Sru{it æemo BiH

Hajnal i Ibrahimovi} sa zastavom

(Foto: YouTube)

’Ne}ete provoditi zakone d`amahirije’
Kaurin je Hajnalu i Halilovi}u prijetio i privo|enjem, a ve} vidno iznerviran njihovom smirenom reakcijom uzviknuo je: „Nemojte vi meni ovdje provoditi zakone d`amahirije!“ - ^etiri S i orlovi skinuti su kao obilje`ja. Nema toga, nema ni „ljiljana“. Trokut `uti i zvjezdice, tako izgleda zastava BiH. I Dodik i Silajd`i} da nazovu, ne mo`ete to raditi. To je kao da ja istaknem orlove i ~etiri S. Dejton za mene va`i. Sru{ite vi Dejton, sru{it }emo mi BiH - kazao je policajac.

BiH-a u Mrkonji}-Gradu. Policajci su to isprva mirno posmatrali, a onda im pri{li tvrde}i da su im se `alili stanovnici i zaprijetili da }e im oduzeti zastavu, {to su Hajnal i Halilovi} odbili, nakon ~ega je krenula rasprava. Kompletan incident su Hajnal, ina~e publicista i dr`avljanin Izraela, i Halilovi}, slobodni novinar iz Mrkonji}-Grada, snimili kamerom i postavili na internet-stranicu YouTube.

@al za orlovima
Kako se mo`e vidjeti sa snimka, Kaurin je, u pratnji jo{ jednog neidentificiranog kolege, u{ao u raspravu s Hajnalom i Halilovi}em tvrde}i da se radi o zabranjenoj zastavi. Rekao je da su „skinuti orlovi i ~etiri S“, pa tako nema mjesta ni za ljiljane. Odmah ju~er reagirali su iz Bora~ke organizacije Republike Srpske naziva-

Kaurin `ali za orlovima i ~etiri S

ju}i slikanje sa zastavom s ljiljanima provokacijom koja se treba ispitati. Poku{ali smo ju~er dobiti komentar

od portparola policije RS na slu~aj, ali nismo dobili odgovor na na{e pozive i V. S. upit.

Tihi} zbog nekoliko fotelja Ogromna primanja za malo posla gura zemlju u anarhiju
Vije}e ministara najmanji broj zasjedanja odr`alo upravo u 2012.
Da po dr`avu i gra|ane nije opasno, bilo bi tragikomi~no to {to Sulejman Tihi}, koji ve} mjesecima potpuno ko~i napredak BiH, ima smjelosti bilo koga optu`ivati za blokade, saop}eno je ju~er iz SDP-a BiH. Navodi se da Tihi}evo pona{anje u posljednja tri mjeseca pokazuje „o kako nemoralnom politi~aru se radi“. - Rije~ je o osobi koja je radi nekoliko ministarskih fotelja SDA kadrova, u stanju zemlju odvesti u anarhiju i haos. Osoba koja je u stanju kontinuirano javno plasirati te{ke la`i i klevete, zaista predstavlja lidera opasnih namjera. Ohrabrujemo policiju i tu`ila{tva u BiH da ispitaju sve navode koje SDA i njen nervozni lider Tihi} stavljaju na teret ~elnicima SDP-a. U tome }e imati na{u punu podr{ku. O~ekujemo od SDA, ali i pravosudnih organa, da objasne gra|anima kako to da ljudi koji do prije deset godina nisu imali novca ni za autobusku kartu do Sarajeva, danas u naju`em centru glavnog grada BiH imaju brojne stanove, ku}e i poslovne prostore - navodi se u saop}enju. Pozivamo ih, dodaje se, da zavr{e poodavno otvorene istrage o otima~ini i uni{tavanju Energopetrola, Terminala FBiH, Feroelektra, Sarabona, Binasa, Energoinvesta, Pretisa, Vranice, Krivaje, Konjuha, Granita, Vitezita, Agrokomerca, @eljeznica FBiH, KTK, Fabrike duhana Mostar... Socijaldemokratska partija BiH smatra da je vrijeme da istra`ni organi jednom za sva vremena stave ta~ku na istrage o stotinama miliona pronevjerenih i ukradenih maraka, posredstvom {tetnih ugovora koje su sklapali i aminovali kadrovi SDA, poput primjerice ugovora o gradnji sarajevske zaobilaznice i nezaboravnog SCT-a, ili ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola. Neka se okon~aju istrage o sli~nim mutnim poslovima koje su sklapali kadrovi SDA u BH Telecomu, Elektroprivredi BiH, Fabrici duhana Sarajevo, brojnim dr`avnim institucijama i agencijama. U okon~avanju ovih istraga pravosu|e }e, kao i do sada, imati punu podr{ku SDP-a. Centri civilnih inicijativa (CCI) prezentirali su ju~er u Sarajevu novinarima {estomjese~ni izvje{taj o radu Vije}a ministara BiH i oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, u kojem su ponovo zabilje`eni pora`avaju}i rezultati ovog nivoa izvr{ne i zakonodavne vlasti. Konsultant za monitoring rada Vije}a ministara BiH pri CCI-ju Denis Teli} nagla{ava da prema u~inku sada{nje vlasti i one koja je radila u tehni~kom mandatu nema nikakve razlike te da je za gra|ane potpuno nebitna ~injenica je li vlast u tehni~kom ili stalnom mandatu. Nabrajaju}i neslavne rezultate rada, potcrtao je da je za posljednjih {est godina Vije}e ministara tokom prvih polugodi{ta najmanji broj zasjedanja odr`alo upravo u 2012. godini, a u isto vrije-

Saop}enje Socijaldemokratske partije BiH

CCI o radu Vije}a ministara i Parlamentarne skup{tine BiH

Teli}: Pora`avaju}i rezultati

me, samo je u prvoj polovini 2007. Vije}e ministara realiziralo manje mjera nego 2012., ali je tada utvr|eno i pet zakona vi{e. Pore|enja radi, Vije}e ministara BiH koje je djelovalo 2004. je i u februaru te godine, a i u maju, utvrdilo vi{e zakona nego {to ih je ukupno realizirano za prvih

{est mjeseci 2012., a Vije}e ministara kojim je predsjedavao Adnan Terzi} u prvoj polovini 2004. utvrdilo je ukupno 56 zakona, {to je skoro pet puta vi{e nego sada. Kada je u pitanju rad Parlamentarne skup{tine BiH, konsultant za monitoring rada PSBiH pri CCI-ju Ivica ^avar podsje}a da su poslanici Predstavni~kog doma u prvih {est mjeseci odr`ali 13 plenarnih sjednica i na njima proveli ukupno 77,5 sati, odnosno jedan i po osmosatni radni dan u prosjeku, mjese~no. Delegati Doma naroda PSBiH u istom periodu odr`ali su osam plenarnih sjednica i na njima proveli ukupno 13 sati, dok su pri tome primanja poslanika i delegata i dalje enormna (izme|u 4.800 i 7.000 KM) i u potpunom su neskladu s ostvarenim rezultatima.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

5

ANALIZA Tihi} i Dodik u akciji me|usobnog spa{avanja

Blizanci opstrukcije
Jasno je za{to je Sulejman Tihi}, nakon {to ga je ostavio Zlatko Lagumd`ija, hitro obnovio zaruke i poletio u zagrljaj svojoj prvoj ljubavi - Miloradu Dodiku
Pi{e: Fadil MANDAL Zlatku Lagumd`iji mnogi s pravom zamjeraju {to je pru`io ruku spasa pora`enoj i politi~ki nokautiranoj SDA i uzeo je za koalicionog partnera nakon izbora 2010. godine. Ve} su ispisani brojni novinski stupci i o njegovom kratkovidnom lupanju vratima nove vlasti pred nosom ^ovi}evog HDZ-a. mr`nja toliko oslijepila da je spreman u}i u partnerski odnos i s crnjim |avolom od Dodika. Gola borba za vlast i pozicije, bolesne sujete i strah od suda prevarenih bira~a u drugi plan su potisnuli brigu o dr`avi, njenim interesima, nezaposlenima, siroma{nima... Na evropski put BiH postavljeni su balvani koje su iz svojih mra~nih {uma dovukli Tihi} i Dodik, blizanci opstrukcije i {ampioni poliBo{njaka. Ali, on se ne bi trebao previ{e pouzdavati u efikasnost i trajnost tog politi~ko-marketin{kog trika. Jednostavno, Dodikov i Tihi}ev interes u zao{travanju zapaljive retorike, mjerenju nacionalnih krPa{ovi}: Pozitivna slika

Li~nost dana Haris Pa{ovi}

Slijepa mr`nja
On danas vjerovatno `ali za po~injenim gre{kama, ali kajanje u politici nema upotrebnu vrijednost. Uostalom, sada i Sulejman Tihi} okolo roni gorke suze zbog braka s Lagumd`ijom, iako je donedavno tvrdio da savez SDP-a i SDA nema alternativu. Me|usobne izljeve ljubavi zamijenile su bujice optu`bi, u ~emu posebno prednja~i Tihi}, koji se pona{a kao osvetoljubiva djevojka koju je ostavio momak. Tako je bez mnogo ustezanja ve} obnovio zaruke i poletio u zagrljaj svojoj prvoj ljubavi - Miloradu Dodiku. Njih dvojica udaraju posljednjih dana zdru`enim snagama po Lagumd`iji iz svih oru`ja, a Tihi}a je

Promoter bh. kulture
Njegov glas ~ut }e se i na otvaranju Me|unarodnog kulturnog samita u [kotskoj
Reditelj Haris Pa{ovi} jedan je od nekolicine bh. umjetnika i intelektualaca kojima dugujemo veliku zahvalnost. Snagom, dobrom voljom, sposobno{}u, uporno{}u i znanjem i u najte`im trenucima radio je na promoviranju kulture kako bi svijetu poslao pozitivnu sliku o BiH. Ovaj pozori{ni i filmski reditelj ostvario je zna~ajne saradnje sa svjetskim umjetnicima, dobitnik je brojnih nagrada, a njegova predstava „Hamlet“ Vilijama [ekspira (William Shakespeare) najve}a je teatarska koprodukcija u regionu u posljednjih 20 godina. Svojim umjetni~kim poduhvatima opominjao je, podsje}ao, zabavljao, rasplakivao... Izme|u ostalih, autor je i projekta „Sarajevska crvena linija“. Njegov glas ~ut }e se u {kotskom parlamentu u povodu otvaranja Me|unarodnog kulturnog samita u Edinburgu 13. i 14. avgusta. Profesor je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i direktor „East West Centra Sarajevo“, moderne evropske teatarske M. ^u. kompanije.

Stavovi ~lana Predsjedni{tva BiH
Dodik i Tihi}: Prva ljubav zaborava nema

Lagumd`ija: @anje ono {to je posijao

ti~kih ubleha, koji se samo deklarativno kunu u EU, a sve rade da ostanu feudalni gospodari u svojim ekonomski uni{tenim vilajetima. Zluradi bi rekli da Lagumd`ija `anje ono {to je posijao. Ovdje, me|utim, nisu u pitanju samo Lagumd`ija ili SDP koje niko ne , mo`e amnestirati od odgovornosti za dvije godine stagnacije i lutanja. Na kratke staze, vjerovatno je ta~an i utisak da `estoki napadi iz Banje Luke zbog glasanja delegacije BiH u UN-u za rezoluciju o Siriji, Lagumd`iji popravljaju poljuljani rejting kod

vnih zrnaca i potenciranju velikih nacionalnih tema uo~i lokalnih izbora u oktobru, ipak se ne podudara s Lagumd`ijinim.

Radmanovi}u prihvatljiva rezolucija, ali nije Lagumd`ija
Srpski ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ponovio je ju~er zahtjev za ostavku ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije, dok je predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a pozvao da prizna gre{ku. Razlog za takav zahtjev, kako je kazao Radmanovi} na konferenciji za novinare u Sarajevu, jeste kr{enje Ustava, odnosno glasanje BiH za rezoluciju o Siriji u Generalnoj skup{tini Ujedinjenih naroda. On je potcrtao da se na taj na~in kriza u BiH produbila. Najvi{e vremena na konferenciji Radmanovi} je proveo obja{njavaju}i da se u ovom slu~aju „ne radi o Siriji“, da on nije nezadovoljan podr{kom rezoluciji te da ga, zapravo, niko nije ni pitao za njegov stav. - Va{ problem je {to ho}ete „da“ ili „ne“ - kazao je Radmanovi}, koji je, na uporno insistiranje, odgovorio da je s posljednjom izmjenom rezolucije, iz koje je izba~en stav da se tra`i odlazak sada{njeg lidera Sirije, ona prihvatljiva. Radmanovi} je ju~er ne-

^vrst zagrljaj
Njima dvojici posebno odgovara da se pri~a o Siriji, smjenama, ugro`enosti vitalnog nacionalnog interesa Srba ili Bo{njaka, jer ni Dodiku ni Tihi}u nije drago ~uti istinu o desecima njihovih na~elnika koji su svojim neradom, korupcijom i neznanjem uni{tili mnoge gradove i op}ine u Federaciji BiH i RS. Tihi}eva SDA i Dodikov SNSD u oktobru mogu biti najve}i gubitnici i otuda je njihov zagrljaj tako ~vrst i strastven. Svi drugi, u manjoj ili ve}oj mjeri - uklju~uju}i i uzdrmanog Lagumd`iju i SDP imaju pravo da se nadaju da }e bira~i honorirati njihov politi~ki anga`man, socijalnu osjetljivost ili ekonomsku viziju, a da }e kazniti nesposobne i ohole lokalne vlastodr{ce i njihove strana~ke {efove u Sarajevu i Banjoj Luci.

Radmanovi}: Kriza u BiH produbljena (Foto: B. Nizi})

Vjerili se u Bijeljini, vjen~ali u Prudu
Specijalno partnerstvo Tihi}a i Dodika traje jo{ od 1998. godine, kada je uz pomo} SDA i samog Tihi}a na zasjedanju entitetske skup{tine u Bijeljini za novog premijera RS izabran Milorad Dodik. Taj se doga|aj mo`e ozna~iti i kao njihova politi~ka vjeridba. Od tada oni jedan drugoga diskretno poma`u i spa{avaju ~ak i onda kada na javnoj pozornici izgleda da su u smrtnoj sva|i. Tako Dodikova policija sve ove godine ~uva Tihi}evu ku}u u Bosanskom [amcu, za koju je Tihi} kao poslanik u Skup{tini RS od Dodika dobio i pozama{nu donaciju nakon rata. Ne treba zaboraviti da su njih dvojica napravili i poznati sporazum u Prudu, koji simboli~no ima snagu politi~kog vjen~anja SNSDa i SDA, i kojim je Tihi} veleizdajni~ki pristao na sramnu podjelu BiH i prebacivanje dr`avne imovine sa BiH na entitete.

girao da je u vezi s ovim pitanjem s Lagumd`ijom razgovarao telefonom. - Posljednji put o Siriji s njim sam razgovarao prije vi{e od mjesec na prijemu u Ameri~koj ambasadi - objasnio je ~lan Predsjedni{tva, negiraju}i da je ruski ambasador od njega tra`io da ne podr`i rezoluciju. No, rekao je da je Filip Riker (Ricker), zamjenik pomo}nika ameri~ke dr`avne tajnice, u telefonskom razgovoru od njega tra`io da B. T. glasa za rezoluciju.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012. 

=E

GORAŽDE Neobično zanimanje Sabahudina Bašića

Snimak nadzornih kamera

5 @LEA žE?A E LEI @ ELH= FEJA L@A
Ovaj posao moraš raditi smiren, odmoran, sit, i ako prethodno ne konzumiraš alkohol i duhan, kaže Bašić Učio iz knjiga

,A?K K E?E= K@=HE =KJ>E
U javnost je procurio šokantni snimak saobraćajne nesreće s nadzornih kamera u engleskom Lečesteru. Pred očima svojih očeva poginula su dvogodišnja djeca Olivijer Bekzik (Oliwier Baczyk) i Zofija Tabaka (Zofia). Na njih je punom

Očevi gledali kako umiru

brzinom naletio BMW dok su ih očevi vozili u kolicima. Mali Olivijer preminuo je na mjestu, dok je Zofija umrla kasnije. Navodno je BMW prvo udario u “mini cooper” te se odbio i naletio na djecu. Očevi su zadobili lakše povrede u nesreći. Policajci su priveli muškarca (61) i ženu (41), koji su učestvovali u nesreći.

Uz dosta truda i napora, sa svojom malom mašinom i neophodnim instrumentima, brojnim je porodicama Sabahudin Bašić (42) iz Osječana kod Goražda vratio osmijeh na lice. U stijenama, šumama i livadama do sada je, pomoću rašlji i viska, locirao više od 30 izvora pitke vode. Rašljarstvo ili radiesteziju počeo je izučavati kada je, tražeći vodu za hajr-česmu, u svom selu neuspješno prekopao cijelo brdo. - Kasnije sam i ja uzeo žice da vidim hoće li se meni okretati i nisu htjele. Onda sam malo čitao knjige i istraživao na internetu. Ovaj posao moraš raditi smiren, 

=E=JHL==>EEIA=
Gu Kailaj,supruga visokog kineskog funkcionera, priznala je da je ubila britanskog biznismena Nila Hejvuda (Neil Heywood), izjavio je anonimni zvaničnik tužilaštva. Gu Kailaj (53) djelovala je opušteno dok je pričala kako je u novembru prošle godine u hotelskoj sobi u Čongćinguotrovala Hejvuda (41), svog poslovnog partnera. Kao razlog, Gu je navela nesuglasice o novčanim pitanjima i bojazan da će Englez ugroziti sigurnost njenog sina Boa Guagdua (24), koji je studirao na Oksfordu. Gu je supruga nekada uglednog političara Boa Silaja (63), za kojeg se vjerovalo da će na predstojećem partijskom kongresu biti

Suđenje supruzi funkcionera

Bašić s priborom za rad na jednom od izvorišta u okolici Goražda

(Foto: A. Bajramović)

Usavršavajući neobičnu vještinu, Bašić je došao i do podataka da su jedinice austrougarske vojske u svom sastavu obavezno imale obučene rašljare. Koristeći rašlje izrađene od savitljivog drveta, oni su imali posebne zadatke. - Oni su samo tražili vodu za logor s vojskom, a u mjestima gdje je bilo vode, tražili su zakopanu hranu, žito. Postoji priča koja
Kailaj: Tvrdi da je štitila sina

)KIJHKC=HIE H=š=HE

se s generacije na generaciju prenosi, da su njihovi rašljari otvorili vodu na padinama Hranjena, koja je bila toliko jaka da je prijetila selima. Na molbu mještana, koristili su vunu od ovaca koju su miješali sa zemljom ilovačom kako bi je zatvorili. I danas na vrhu Vranovine imate bunar koji su mještani nekada zatrpali kako im stoka ne bi upadala - kaže Bašić.

odmoran, sit, i ako prethodno ne konzumiraš alkohol i duhan - kaže Bašić. Najprije je radio s običnim aluminijskim žicama, a onda je došao i do savremenijeg pribora koji mu iznad izvora vode prenosi informacije.

Začuđeni mještani
- Svaki predmet zakopan u zemlji emitira zračenje. Čak i pukotina u stijeni može zračiti, ali moraš znati razlikovati vrstu zračenja i odgonetnuti šta ti “govore” žice ili visak koji koristiš -

pojašnjava goraždanski rašljar. Bašić je najteži posao uspješno obavio u selu Zorlaci, gdje je u stijenama, praćen začuđenim mještanima, pronašao izvor iz kojeg se danas napaja porodica koja vode u kući nikada nije imala. - Kažu da si idealan ako imaš 70 posto uspjeha, sa 80 posto si - doktor. Ja do sada nisam nigdje promašio - ističe Bašić, koji u vrijeme nezapamćenih suša ima sve više posla. Al. B.

izabran među 12 najmoćnijih ljudi u Kini - u Stalni komitet Politbiroa. Nakon njenog hapšenja, on je smijenjen sa svih funkcija.

Paranormalna pojava u Mostaru

Na mevludskoj svečanosti u Livnu

*C=JE IJH==? @= " AKH= = @ALA
Bogati Kanađanin pročitao je na internetu oglas o skupoj usluzi eskorta u Hrvatskoj. Nazvao je svodnika, a on mu je bez mnogo razmišljanja ponudio seks s djevojkama na jahtama, u hotelima, apartmanima, marinama... Cijena od 300 do 2.000 eura. Za jednu noć užitka Kanađanin je pote-

Uhapšen svodnik u Zagrebu

gnuo čak preko Atlantika. Noć sa dvjema djevojkama drugi turista platio je čak 4.000 eura. Tako je funkcionirala razgranata mreža elitne prostitucije Marija Vuletića (41), koji je uhapšen u Zagrebu zbog organiziranja prostitucije. Za samo 11 dogovorenih susreta klijenata i djevojaka, za šta je osumnjičen, Vuletić je dobio 95.000 kuna.

Ovo su besmislene priče i nemam nikakav komentar, kazala je Ljiljana Bošnjak, direktorica mostarskog “Mepas Malla”, nakon što smo od nje zatražili reakciju na navode radnika da ovaj tržni centar u posljednje vrijeme opsjedaju duhovi!? Prema kazivanjima rad-

+AJ=H ’AF=I =’ FIA@=K @KDLE

Spec
Jedan Amerikanac, stanovnik Vašingtona, naručio je putem interneta televizor, a isporučen mu je specijalni pištolj, objavila je policija, koja vodi istragu. Set Horovic javio se policiji odmah nakon što mu je kurir na kućnom pragu ostavio paket s vojnim pištoljem “SIG sauer SIG-176”.

”Mepas Mall”: Zaštitar uslikao “duha” u liftu

nika, u noćnim satima u ovom centru se dešavaju neobjašnjive paranormalne pojave, poput zastrašujućih otvaranja i zatvaranja liftova, lupnjave, paljenja i gašenja pokretnih stepenica. Također, svjetla stalno trepere, čaše same padaju s polica, preturaju se skladišta, a radnice pojedinih butika ujutro nalaze robu ispreturanu s polica, što im je neobjašnjivo jer poslije njih niko ne ulazi u butike. I zaštitari su potvrdili ove glasine, ali njima to nije ništa čudno. Jedan od njih čak je uspio uslikati jednog od tih “duhova” u liftu. Većina građana ne vjeruje kazivanjima, a oni koji vjeruju u ove paranormalne pojave, objašnjavaju to činjenicom da je “Mepas Mall” sagrađen na mjestu gdje su nekada bile Stara bolnica i mrtvačnica. M. H.

Aiša Kapo lijepo i ispravno uči Kur'an

Na mevludskoj svečanosti u povodu obilježavanja Bitke na Bedru, u livanjskoj džamiji na Topovima brojne vjernike lijepim učenjem Kur'ana iznenadila je desetogodišnja Aiša Kapo, kćerka Livanjke Fate Bulić, udate za hafiza Hasiba ef. Kapu, koji ovog ramazana službuje u livanjskoj Lala-pašinoj džamiji kao ispomoć stalnim imamima. Nijeni čudošto malaAiša

,AIAJC@Eš= )Eš= =@ELE= KčAA KH'==
izuzetno lijepo i ispravno uči Kur'an ako se zna da su joj oboje roditelja hafizi, kao i petero braće i sestara Amina, Hatidža, Merjam, Abdulah i Fatma, dok su, uz Aišu, kao najmlađu od devetero braće i sestara, na putu da postanu hafizi i preostalih troje. Aiša će tek u četvrti razred osnovne škole u Sarajevu, gdje porodica živi posljednje dvije godine, od kada su se vratili iz Rijada. Al. K. 

=E

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

%

[ta ka`u poznati
Mervin King

BAŠTINA Promocija dva toma Rječnika bosanskoga jezika 

==č=EEKJKHEE=KčE FHAJK*E0FIEAH=J=
Danas se više daje za benzin državnih funkcionera nego što se ulaže u kulturu i nauku, kazao Filipović Pola puta

Plovimo nemirnim vodama
- Uprkos blagim poboljšanjima globalne ekonomije, u Britaniji i dalje plovimo nemirnim vodama, jer olujni oblaci nastavljaju dolaziti iz eurozone. Proizvodnja se King: Naslovi konstantno smanjuje u tri posljednja sugeriraju kvartala, ali mislim da situacija nije toliko loša koliko novinski naslovi sugeriraju. (Guverner Engleske centralne banke za “Telegraph”)

Arsen Anton Ostojić

Ljudi žele dobre filmove
- Oni koji su vidjeli film “Halimin put”, nisu samo plakali - ridali su kao kišna godina. Nisu ni mogli vjerovati kako je film dojmljiv, autentičan i istinit u Ostojić: Istinite prikazu krajiške zabiti prije i poslije rata. emocije Ljudi žele gledati dobre filmove. Vrlo je dirljiv. Publika voli istinite emocije i da je se odvede na put na koji je većina filmova ne može odvesti. (Reditelj za “Slobodnu Dalmaciju”)

U povodu objavljivanja četvrtog i petog toma enciklopedijskog Rječnika bosanskoga jezika, autora Dževada Jahića, jučer je održana promocija u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu. Rječnik će imati deset tomova koji će prvi put s cjelovitom modernom leksikografskom metodom predstaviti leksičko bogatstvo bosanskog jezika. Promociji su prisustvovali akademik Muhamed Filipović, lingvista Lejla Nakaš, Isnam Taljić, publicista i književnik, te Muamer Spahić iz izdavačke kuće “Vrijeme”.

Riki Vilson

Volimo komplicirati živote
- Razmišljali smo o tome čime se baviti kada ne sviramo ili ne snimamo albume. Nije cijeli smisao biti u mašini za zarađivanje. Volimo sebi komplicirati živoVilson: te, jer čim on postane jednostavan, dosaCijeli smisao dan, nastupa lijenost i shvatite da ne želite raditi nešto čime ste se htjeli baviti od desete godine. Treba život održavati uzbudljivim. (Muzičar za “Večernji list”)

S jučerašnje promocije u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca

(Foto: I. Šebalj)

Jahić: Bosanski jezik nije jezik zatvaranja

Filipović, glavni i odgovorni urednik ovog rječnika, nije krio oduševljenje objavljivanjem nova dva toma.

On je naglasio da ovo djelo treba biti u upotrebi u svim državnim institucijama, s obzirom na sveprisutni jezički haos u našoj zemlji. - Mnogo me obradovala vijest da smo pola puta završili. Smatram da je rječnik najznačajniji kulturni i naučni projekt u BiH poslije rata. Kada jedan projekt ovako lijepo napreduje, to je za svaku pohvalu, jer danas se više daje za benzin državnih funkcionera nego što se ulaže u kulturu i nauku kazao je akademik Filipović. On jejošpodvukaoda kada jedna država apsolutno ne vodi računa o nauci, kada se ponižavaju institucije,

kada hoće da promijene mišljenje univerzitetske javnosti... dakle, kada živimo u takvim uvjetima, u takvoj državi s takvom vlasti, onda je pravo čudo napraviti ovakav projekt.

Kulturni razvoj
- A to čudo objašnjava se ličnim entuzijazmom i podrškom određenih ljudi koji razumiju šta je potreba ovog naroda. Narod koji nema rječnik svog jezika je narod koji ne postoji, kojeg nema i koji neće postojati - kazao je Filipović. Autor Jahić istakao je da će ovaj rječnik poslužiti kao uporište cjelokupnog savremenog kulturnog razvoja naše zemlje i da je nje-

gov osnovni zadatak da s jedne strane predstavi svu slojevitost ovog područja, a s druge pomogne rješavanju svakodnevnih jezičkih nedoumica. - Ovaj višetomni rječnik, koji je i naučni i normativni, predstavlja civilizacijsko dostignuće cijelog bh. područja. Želimo pokazati da bosanski jezik nije nikakav jezik zatvaranja, kako se to često provlači kroz medije kazao je Jahić. Rječnik bosanskoga jezika imat će više od 4.000 stranica, 80.000 natuknica i 350.000 razrađenih jezičkih jedinica. Konačno objavljivanje očekuje se tokom 2014. godine. B. B.

[ta ka`u u narodu

Nismo ekološki suosviješteni - Malo je onih bh. građana koji dovoljno ekološki osviješteni i koji razmišljaju o očuvanju životne sredine. Druge zemlje rade na eliminiranju plastične ambalaže, naročito plastičnih kesa iz marketa, a kod nas najčešće nakon upotrebe završe u prirodi, rijekama, pored puteva, pa čak i na drveću. (Čitateljka C. S.)

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

10. 8. 2012.

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 29

BANJA LUKA 29 BR^KO 29

Punih 56 godina nakon smrti i ukopa na jednoj parceli u centru Lukavice kod Gračanice, komunista i agronom Rasim Devedžić, veliki prijatelj Džemala Bi-

jedića, od jučer je, po želji porodice, ekshumiran i istog dana ponovo sahranjen na gradskom mezarju Šabuša u Gračanici. - Otac Rasim bio je ko-

Devedžić: Bio jedan od vodećih komunista

Devedžićeva porodica stigla na ekshumaciju

(Foto: H. Čalić)

munista i izuzetno cijenjen. Umro je iznenada u 36. godini života, davne 1956. Kada je trebalo obaviti dženazu, ljudi ovog kraja planirali su formirati komunističko mezarje, ni sam ne znam zbog čega. Kako je on bio jedan od vodećih komunista ovog

kraja, počelo je to s njim, ali ta ideja nikada nije realizirana, pa je otac ostao sam na njivi Šašovka, kao na mrtvoj straži. Mi smo njegov mezar uredili, podigli spomenik, ali nam je uvijek u duši bilo žao što je sam u kaburu na njivi. Zato smo odlučili kosti prenijeti u Gračanicu, gdje ćemo se lakše okupljati i proučiti mu Fatihu - kaže Refik Devedžić, Rasimov sin. Nakon dženaze koja je Rasimu klanjana jučer na gračaničkom mezarju Šabuša, njegova porodica okupila se u Refikovoj kući u mahali Drafnići, zadovoljni što im otac više ni u kaburu nije sam, jer je, kažu, bilo slučajeva da su ljudi njegov mezar u Lukavici obilazili i učili Fatihu kao neznanom junaku. H. ČALIĆ

PETAK
10. 8. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE

SUBOTA
11. 8. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

NEDJELJA
12. 8. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 11 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 11 C do 22 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 12 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 23 C do 34 C

0

0

od 22 C do 33 C

0

0

od 21 C do 32 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Povoljna biometeorološka situacija ljudima će podržavati dobro raspoloženje, adekvatnu radnu koncentraciju, a navečer i miran san. Hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba, ali savjetuje im se redovno uzimati propisane lijekove i pridržavati se uputa dobivenih od ljekara. Grad Sarajevo Izlazak 5.45 Zalazak 19.57 10. 8. 2012. Izlazak 23.59 Zalazak 14.24

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD 

= #$ C@E= = A=HK LEšA EA I=

Čudna sudbina Rasima Devedžića iz Gračanice

Očekuje se TUZLA 29 sunčano vrijeme LIVNO ZENICA uz mjestimično 28 malu do umjerenu 26 SARAJEVO oblačnost. Poslije pod28 ne razvojem oblačnosti, ponegdje u planinskim djeGORAŽDE 28 lovima moguća je kiša ili MOSTAR kratkotrajni pljusak. Vjetar 34 slab do umjeren, u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od NEUM 11 do 18, na jugu do 24, a najviša 23 34 do 30, na jugu do 34 stepeni.

5Kč=

Ukratko

8

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

teme

ISPOVIJEST Banovi}anin kojeg je osumnji~ila SIPA zbog la`nih prijava

Ma{ovi}: Naredba Tu`ila{tva o~ekuje se u septembru

Krupac

Potraga se nastavlja
Institut za nestale osobe (INO) BiH uputio je zahtjev Sudu i Tu`ila{tvu BiH za kopanje nove lokacije u Krupcu za koju se sumnja da krije tijela Had`i}ana ubijenih u maju 1992. godine, izjavio je za „Dnevni avaz“ Amor Ma{ovi}, ~lan Kolegija direktora INO-a. Prema njegovim rije~ima, naredba Tu`ila{tva BiH da se mo`e po~eti s kopanjem o~ekuje se najvjerovatnije u septembru. Az. D.

Senaid Mujki} tvrdi da je njegov podstanar prijetio ambasadama
Optu`uje izvjesnog Dinu Muratovi}a da je pred njim iznosio prijetnje
Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) izvela je prije tri dana akciju u kojoj je, kako je saop}eno, rasvijetljen slu~aj uznemiravanja ambasada u BiH. Prema saop}enju SIPA-e, osumnji~en je S. M., a pretreseni su objekti gdje `ivi i radi. Osumnji~eni Senaid Mujki} (47) iz Banovi}a ju~er se javio u na{u redakciju i ispri~ao svoju stranu pri~e u kojoj tvrdi da je za sve kriv njegov podstanar.

Tvrdi i da je o tome obavje{tavao policiju

MVPBiH

Postao saradnik
Mujki} tvrdi, kako nam je prenio kada smo ga posjetili u Banovi}ima, da je htio pomo}i, a da je umjesto toga postao osumnji~eni. Ka`e da je njegov biv{i podstanar, izvjesni Dino Muratovi}, pred njim iznosio prijetnje, koje je on prenio. Mujki} tvrdi i da je o tome ranije obavje{tavao policiju te da zbog svoje sigurnosti nije pristao ni da bude fotografiran. Mujki} nam je dostavio i Muratovi}evu sliku. Mujki} ka`e da godinama `ivi u skladnom porodi~nom okru`enju u Banovi}ima i da je za podstanara primio Dinu Muratovi}a iz Tuzle, koji mu je vremenom postao i saradnik u poslu. Mujki} je uzgajiva~ pasa u Banovi}ima, a Muratovi} mu je odr`avao internet-stranicu za ovaj posao. No, ka`e da je vrlo brzo primijetio da se

Regoje preuzeo du`nost
Neboj{a Regoje preuzeo je du`nost na~elnika Ureda za odnose s javno{}u Ministarstva vanjskih poslova BiH, saop}eno je ju~er iz ovog ministarstva. Regoje je na Univerzitetu Zapadne Engleske u Bristolu magistrirao menad`ment sa specijalizacijom u oblasti reforme javne uprave. U Ministarstvu vanjskih poslova BiH zaposlen je od 2001. godine.

Banovi}i: Mujki} se nije `elio slikati

Hidrogradnja

Prihodi 13 miliona KM
Nadzorni odbor Hidrogradnje Sarajevo usvojio je na ju~era{njoj sjednici izvje{taj o polugodi{njem obra~unu za 2012. Ukupni prihodi u prvih {est mjeseci ove godine iznosili su 13,2 miliona KM, {to je za 89 posto vi{e nego u prvih {est mjeseci pro{le godine. Ostvareni ukupni rashodi u prvih {est mjeseci 2012. godine iznosili su 15,9 miliona KM i ve}i su za 9,1 posto.

Muratovi} ~udno pona{a, jer je, kako ka`e, njegov podstanar prijetio da }e izvr{iti teroristi~ki napad na nekoliko ambasada. - Posumnjao sam nakon telefonskih poziva koje je Dino primao. Kad god bi ga neko nazvao, udaljio bi se i vodio duge razgovore. Poslije nekoliko takvih situaci-

SIPA bez detalja
Mujki}eve navode ju~er smo ponovo poku{ali provjeriti i u SIPA-i te o eventualnim istragama protiv Dine Muratovi}a, kojeg je u {iroj izjavi Senaid, kako nam je rekao, opisao inspektorima. Portparol SIPA-e @eljka Kujund`ija kazala nam je da je jedini za sada osumnji~eni u cijeloj pri~i S. M. te da vi{e detalja o samom slu~aju ne mo`e iznositi.

ja pitao sam ga s kim razgovara, a on bi mi odgovorio: „[ta te briga“ ili „Zove me `ena Mevlida Ja{arevi}a“ tvrdi Mujki}. On ka`e da je Muratovi}, s kojim se ~uo posljednji put sredinom jula, u vi{e navrata poku{ao dobiti ameri~ku vizu. U SAD-u je navodno i ranije boravio, ali najmanje desetak puta dobio je odbijenicu za vizu u posljednjih godinu dana. - Zbog silnih odbijenica znao je re}i: „Ako mi ne daju vizu, napravit }u goru stvar od Mevlida Ja{arevi}a u Sarajevu“ i „Postat }u najve}i kriminalac ovdje.“ Upozorio sam ga da }u sve njegove prijetnje u pismenoj formi po-

slati

ambasadama ako se nastavi tako pona{ati. U~inio sam to iz najboljih gra|anskih namjera - govori nam Mujki}.

Dolazio pijan
No, nakon toga je, kako ka`e, Muratovi} i njemu po~eo prijetiti. - Naknadno sam saznao da se dva puta poku{ao i ubiti. To mi je li~no potvrdio i njegov otac, s kojim sam stupio

u kontakt. Sredinom jula zvao sam Dinu, koji je ~esto mijenjao brojeve telefona, i kazao mu da napusti moju ku}u. Do{ao je pijan, po~eo lupati svoje stvari, a onda je oti{ao i vi{e ga nisam ni ~uo ni vidio - tvrdi Mujki}. Osim pretresa ku}e, u kojoj su inspektori SIPA-e, kako nam je kazao, tra`ili i naoru`anje te zaplijenili dva ra~unara, Mujki}u je iz kancelarije na radnom mjestu u banovi}kom rudniku tako|er zaplijenjen ra~unar. A. Mu.

Bh. dr`avljani sve vi{e poku{avaju napustiti Siriju

Gora`de

Od po~etka krize evakuirano 100 osoba
Zelenika je naglasio da i veliki broj Sirijaca tra`i vizu
Radimo u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH. Dobivali smo pojedina~ne zahtjeve, ali nam se sve ~e{}e za pomo} javljaju i porodice. S obzirom na to da se radi o vi{e~lanim porodicama, trudimo se da opskrbimo sve ljude, jer je situacija zaista te{ka. To je rekao Darko Zelenika, ambasador BiH u Jordanu, ~ija ambasada pokriva i podru~je Sirije, na ~iju adresu svakodnevno pristi`u zahtjevi i telefonski pozivi na{ih gra|ana koji `ele napustiti Siriju. Sa sirijskim narodom sudbinu dijeli i oko 2.000 dr`avljana BiH i ~lanova njihovih porodica. Prema rije~ima Zelenike, otkako je eskalirala situacija, primili su 11 porodi~nih zahtjeva za izradu dokumentacije za izlazak iz zemlje te da je najkriti~nije u gradu Alepu. Zelenika je naglasio da i veliki broj Sirijaca tra`i vizu, upravo za BiH. - Prema na{im procjenama, ve}ina bh. dr`avljana napustila je Siriju. Izbjeglice su uto~i{te prona{le u Jordanu. Neki od njih poslali su zahtjeve za vizu za ulazak u BiH, a do sada smo ih izdali na desetine - dodao je Zelenika. Iz MVPBiH istakli su da zahtjeva za masovna izmje{tanja bh. dr`avljana iz Sirije jo{ nema. - Tri bh. porodice ju~er su premje{tene iz Sirije i zbrinute su u Libanu uz pomo} Konzulata BiH u Bejrutu. Prema na{im procjenama, oko 100 bh. dr`avljana evakuisano je od po~etka krize u Siriji. Nastavit }emo pratiti situaciju - rekao nam je Neboj{a Regoja, portparol MVPBiH. B. B.

Donacija Njema~ke
Njema~ka podr`ava gradnju socijalnih stanova za korisnike kolektivnog centra „Splavi{te“ u op}ini Gora`de. U tu svrhu, njema~ko ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj stavlja Agenciji Ujedinjenih naroda za pomo} izbjeglicama (UNHCR) iznos od 745.000 eura na raspolaganje.

Zelenika: Te{ka situacija

JAA
U sklopu ove dionice grade se i četiri tunela
(Foto: M. Kadrić)

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

'

Ukratko

Milošević: Optužen za genocid

Tužilaštvo BiH

NA LICU MJESTA Radnici “Cengiz Insaata” grade poddionicu Suhodol - Tarčin

2AI= JKHIED H=@E= @AKA =KJFKJA
Radnici već stvaraju i svoje privremeno naselje U krugu gradilišta planirana i gradnja restorana
se zahuktavaju, a radnici ovdje već stvaraju i svoje privremeno naselje. Već je postavljeno nekoliko montažnih hala u kojima će radnici imati zasebne sobe i kupatila. U krugu gradilišta planirana je i gradnja restorana, tako da neće morati napuštati radno mjesto. Procjenjuje se da će na

Turska kompanija “Cengiz Insaat” uveliko gradi autoput na koridoru 5C, na poddionici Suhodol - Tarčin u blizini Sarajeva.

Završetak u roku
Naša ekipa jučer je posjetila radnike koji se na ovom terenu nalaze odnedavno. Kako smo se uvjerili, radovi 

Kć= KIHA@ CH=@EEšJ=

Kara, Ozdemir i Čamo: U hladu je najbolje

Nurko Bajić, demobilisani borac, sa četvero maloljetne djece i suprugom Esmom živi kao podstanar u kući koja se nalazi usred gradilišta! Kuća će morati biti srušena. Već sada, kako su nam rekli, njihov život postao je nesnošljiv. Nurko nam je objasnio da je srčani bolesnik i da mu prašina smeta, ali da nije naišao na razumijevanje u Općini Ilidža.

- Obraćao sam se više puta svima. Prvo su mi obećali da će mi pomoći završiti kuću koju gradim u Hadžićima, ali ništa od toga. Ovdje dnevno prođe po 30 kamiona. Imam kćerku od 16 godina i nevoljko je puštam da se šeta sama, a najmanju od četiri godine ne smijem ispustiti iz ruku, jer dijete kao dijete, zaigra se, pa se bojim nesreće kazao je Bajić.

Vrućine i post
Prevodioca Omera Čamu zatekli smo u društvu turskih radnika Kerima Kare i Sezgima Ozdemira na pauzi u dubokoj hladovini. Čamo nam je rekao da Ozdemir već uči bosanski jezik, a uvjerili smo se u to kada nam

w

Bajići žive u centru gradilišta

gradilištu za oko mjesec, kada pristignu svi i kada radovi počnu u većem obimu, biti angažirano oko 200 radnika iz Turske. Osim njih, bh. građevinci bit će angažirani kao podizvođači. - Nije nam vruće, treba samo pomisliti koliko je ljudi bez posla, pa je lakše raditi. Ima vode i osvježimo se s vremena navrijeme, pa naposao kazao nam je jedan radnik. Nurudin Habibović, radnik kakanjske firme “Metal BZ”, koji trenutno postavlja ogradu oko “turskog sela”, kaže da radovi dobro napreduju i da je rok za njihov završetak tri godine.

- Fasciniran sam Turcima i njihovom ozbiljnošću. Mislim da će sve biti završeno u roku - kazao je Habibović. U sklopu ove dionice grade se i četiri tunela: dva duga oko tri kilometra, a druga dva oko 750 metara. Kompanija “Cengiz Insaat” u BiH je dovezla potpuno nove mašine.

je na bosanskom jeziku kazao da čita “Dnevni avaz”. - Čim sam došao, zaljubio sam se u BiH. Veoma je lijepo ovdje. Iako mnogo radimo, ne pada nam teško, jer zaista uživamo u slobodnom vremenu i upoznavanju vaše kulture koja je slična našoj kazao je Kara. Da radnicima uopće nije teško u oblacima prašine i teškim fizičkim poslovima, dokaz je turska pjesma koja se čuje sa svih strana gradilišta. Ni naporni fizički poslovi ni velike vrućine, kako smo saznali, ne ometaju neke od njih da poste. A. ČORBO- ZE]O

w

w

w

Tužilaštvo BiH smatra da bi Ostoja Stanišić i Marko Milošević, optuženi za genocid nad Srebreničanima, ako bi se našli na slobodi, prikrivali dokaze i utjecali na svjedoke i saučesnike te je zatražilo produženje pritvora. Tražeći da njihovi klijenti budu pušteni na slobodu, branioci su naveli da Tužilaštvo nema nijedan dokaz da su optuženi, koji su bili komandni kadar Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske RS, ometali istragu.

2H@KžAA FHEJLH=

Nikolas Hil

Nakon samo dvije sedmice od stupanja na dužnost zamjenika američkog ambasadora u BiH, Nikolas Hil (Hill) za svoju prvu radnu posjetu odabrao je Srebrenicu. U Memorijalnom centru Potočari jučer je položio vijenac na spomen-obilježje i odao počast Bošnjacima ubijenim jula 1995. godine.

2IAJ= 5HA>HAE?E

MOBiH

Ministarstvo odbrane BiH doznačilo je jučer Fondu PIO Republike Srpske 4.023.195 KM namijenjenih za pripadnike Oružanih snaga BiH iz Republike Srpske kojima je prestala služba, potvrđeno je Srni u Fondu PIO. U Republici Srpskoj ima 348 pripadnika Oružanih snaga BiH kojima je prestala služba, čija su imena ranije i dostavljena Ministarstvu odbrane BiH.

,IJ=LA= IHA@IJL=

RTV IS

Radnici Radio-televizije Istočno Sarajevo nastavili su 23. dan sa štrajkom upozorenja i jednosatnom obustavom rada kako bi izrazili nezadovoljstvo trenutnim socijalim i ekonomskim položajem. Sindikalna organizacija donijela je odluku da produži štrajk upozorenja do postizanja dogovora s poslodavcem ili do minimalnog ispunjenja zahtjeva. 

>KIJ=L= H=@=

Klub poznatih Haris Harba 

EH= ,AE>=šEć = A EIFEH=?E=
Profil nogometaša češkog prvoligaša Hradec Kralove 

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

JAA

NAJAVE Federalni ministar Milorad Bahilj o cijenama plina

Ime i prezime: Haris Harba. Datum i mjesto rođenja: 14. juli 1988., Foča. Koji je Vaš najveći porok: Nemam ga. Biste li donirali organe: Naravno. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Ništa, ne vjerujem u te stvari. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Novac, a dama i šminku. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Ima, ali ne u potpunosti. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Proveo bih dan kao i svaki drugi. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan, u svakom slučaju. Politika je za Vas: Meni ne predstavlja ništa, jer je slabo pratim. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog ukusa: Za sada je slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Onda ne bi bila tajna. Čega se najviše sramite: Ako kažem nešto što bi povrijedilo drugu osobu. Najljepša žena/muškarac: Majka. Kada je brak dobar brak: Kada među partnerima vladaju ljubav, razumjevanje i poštovanje. Je li jutro pametnije od večeri: Jeste. Neostvarena želja: Put oko svijeta. Omiljeni film: Volim komedije. Vaš hobi: Igranje playstationa. Sportista koji Vas inspi-

Federalni ministar trgovine Milorad Bahilj izjavio je za “Dnevni avaz”da ćena sastanku s direktorom “BH-Gasa” Adnanom Kresom, zakazanom za ponedjeljak, predložiti mjere povećanja cijena plina, ali i strožije kriterije naplate ovog energenta.

*EJćAFIKFA==EE IJHžEEDHEJAHE==F=JA
Vlada FBiH mogla bi predložiti vrstu socijalne karte za ugrožene kategorije Jedna od opcija

Harba: Put oko svijeta neostvarena želja

rira: Rahmetli Mirza Delibašić. Sjećate li se prvog poljupca: Da. Šta je za Vas najveći strah: Strah od Boga. Najdraža pjesma: Ima ih više. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Ne pamtim. Citat koji pamtite: “Nikad nemoj odustati, čuda se dešavaju svaki dan.” Omiljena modna marka: Nemam neku posebnu. Osoba koja Vas ži v c ira: Ima ih, ali u malom broju.

Nakon što je kompanija “BH-Gas” jučer saopćila da će uputiti zahtjev Vladi FBiH za povećanje cijena plina prema distributivnim preduzećima u iznosu od 20,12 posto, Bahilj je rekao da će tek biti utvrđeno koliko će povećanje biti, kako prema distributivnim preduzećima tako i prema potrošačima. - Nažalost, cijene plina ne diktiramo mi, već okruženje te svjetske cijene nafte i ovog energenta. Ne mo-

U ponedjeljak će biti utvrđeno za koliko će plin poskupjeti

Bahilj: Razgovarat ću s Kresom

gu cijene plina u BiH ostati ispod onih u Hrvatskoj i Srbiji, ali ne bih želio ništa prejudicirati do sastanka kazao nam je Bahilj. Na upit da pojasni šta znači pooštravanje kriterija naplate plina, ministar je rekao da je jedna od opcija i da potrošači neće moći koristiti jednu dok nisu izmirili drugu vrstu komunalnih usluga. To je, kaže, svugdje u svijetu tako. Što se tiče međusobnih dugovanja “Toplana”, “Sarajevogasa” i “BH-Gasa”, to

je, naglašava, stvar menadžmenta “BH-Gasa”, zbog čega i treba pooštriti kriterije.

Pomoć ugroženima
Ako se udovolji zahtjevu “BH-Gasa” za poskupljenje plina, što će značiti i povećanje cijena grijanja, kako saznajemo, Vlada FBiH mogla bi predložiti vrstu socijalnu karte za ugrožene kategorije, koje bi u tom slučaju ove usluge plaćale po sadašnjim cijenama. A. Du.

SMS
ISPRAVNA PODRŠKAAko je Lagumdžija postupio po instrukciji predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, a jeste, onda je podrška Fahrudina Radončića Lagumdžiji apsolutno ispravna. Zar Tihić ima obraza da se oglašava o bilo čemu? VRIJEME ZA SBB BiH- SBB BiH mora imati svoj put za vođenje BiH. Za razliku od drugih političkih

Dnevni avaz 061-142-015
tamo uslovi i za operacije i za liječenje. Svi se samo slikaju u lijepim odijelima. POMOĆ PENZIONERA - Neka nas, vojne penzionere, pozovu na gašenje požara, pa da i mi damo svoj doprinos. Ko se ne odazove, neka mu se 100 do 300 KM odbije, zavisno od visine zaslužene penzije. To je moj prijedlog da damo svoj doprinos, jer to mi možemo, a treba neko to pokrenuti s nivoa vlasti.

partija, SBB BiH nema na sebi teret prošlosti i nije prevarila narod i čovjeka. Vrijeme SBB BiH neupitno dolazi. Tihić i ostali lobisti to sigurno znaju i znoje se, ali ne od vrućine. PITANJE ZA VUKOVIĆA Pitao bih gospodina Vukovića, ministra zdravstva, kada će zgrada Otorine biti zatvorena i kada će ti jadni bolesnici imati tretman kao i drugi u KCUS-u. Barem on zna kakvi su

2H=đA JEA IJ=H?= K B=E H=IF=@==
Prema riječima Hamze Žuje, sudskog vještaka medicinske struke, čovjek bio mrtav pet do šest dana
Leš starca u fazi raspadanja pronađen je jučer u stanu u Bulevaru Meše Selimovića broj 29 u sarajevskom naselju Dolac-Malta. Beživotno tijelo osobe čiji identitet jučer iz policije, zbog istrage koja je u toku, nisu saopćili, pronađeno je u stanu na sedmom spratu nebodera gdje je ovaj starac, najvjerovatnije, živio sam. Stanari koji žive na sedmom spratu nebodera rekli su nam da se već nekoliko dana u hodniku osjeti neugodan miris, ali da nisu vidjeli da je dolazila policija. - Još se osjeti neugodan miris. Ovdje je živio jedan starac kojeg nisam dobro poznavao, ne znam ni kako se zvao - kazao nam je jučer jedan od stanara. Prema riječima Hamze Žuje, sudskog vještaka medicinske struke, čovjek je bio mrtav pet do šest dana. - Obavili smo uviđaj, a sutra (danas, op. a.) uradit će se i obdukcija - kazao je Žujo. A. C.

U sarajevskom naselju Dolac-Malta

Tijelo pronađeno na sedmom spratu zgrade

teme

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/ kolovoz 2012.

11

Ukratko

AMNIOCENTEZA Za{to dugo traje analiza plodove vode

Rezultati va`nog testa trudnicama sti`u prekasno
Iz KCUS-a napominju da je sve u~injeno da se taj problem prevazi|e Ako postoji uo~ena anomalija, poba~aj se mora uraditi do 20. sedmice trudno}e
netiku Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Iako je postojao problem s rezultatima analize, iz KCUS-a poru~uju da su poduzete sve mjere da se odmah prevazi|e taj problem. - Amniocenteza se trenutno obavlja u KCUS-u i Instititu za genetiku Medi-

Mladi}: Skrivao se u Lazarevu od 2006.

Beograd

U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) vi{e od 40 `ena s rizi~nom trudno}om ~eka rezultate amniocenteze, koja treba utvrditi genetske anomalije kod nero|ene bebe, saznaje „Dnevni avaz“. Kao alternativna metoda trudnicama je ponu|en PCR, koji se radi u Institutu za ge-

Pet uputnica

Branislav Mladi} sporazumio se sa sudom da prihvati kaznu zatvora od godinu dana, uvjetno tri godine, zbog skrivanja generala Ratka Mladi}a. Odjeljenje za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu potvrdilo je sporazum izme|u Tu`ila{tva za ratne zlo~ine i Branislava Mladi}a, optu`enog da je u Lazarevu skrivao Ratka Mladi}a od aprila 2006. do maja 2011. godine, kada je general i uhap{en.

Mladi}evom ro|aku godina zatvora

Sarajevo

Smanjena potra`nja za stanovima

Pacijentice se suo~avaju sa ozbiljnim problemima zbog predugog i{~ekivanja Mehmedba{i}: Ima problem Vukovi}: Tra`i se rje{enje

PCR metoda nije dovoljno pouzdana
Mehmedba{i} isti~e da je amniocenteza prenatalna pretraga kojom se iz plodove vode izdvajaju }elije ploda i analiziraju. - Amniocenteza je dosta pouzdana metoda, jer se pravi genetska mapa nero|ene bebe i gleda se imali li genetskog oboljenja. Dok PCR metoda predvi|a pretrage za odre|ene bolesti, kao {to su mongoloizam ili trisomija. Ona je br`a metoda, ali manje pouzdana - navodi Mehmedba{i}.

cinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - re~eno nam je iz Slu`be za odnose s javno{}u KCUS-a, bez dodatnih poja{njenja. S druge strane, ugledni ginekolog Senad Mehmedba{i} isti~e da on ima problem s Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, koje osporava trudnicama da rade besplatnu amniocentezu u njegovoj privatnoj ordinaciji. - Ne znam za{to se amniocenteza ne radi na Ginekologiji, ali u mojoj ordinaciji ona se

radi ve} deset godina. Na`alost, od Zavoda za zdravstveno osiguranje KS dobio sam da mogu samo za pet trudnica uraditi amniocentezu, ali kantonalni ministar zdravstva Zlatko Vukovi} sada mi i to osporava - ka`e Mehmedba{i}. On dodaje da, kada je on potpisivao ugovor sa Zavodom, njegova ordinacija predvi|ena je kao alternativa KCUS-u. Prema njegovim rije~i-

Genetska anomalija

ma, u njegovu ordinaciju dolaze pacijentice koje, iz njemu nepoznatih razloga, ne mogu uraditi amniocentezu u KCUS-u, pa su prinu|ene tu medicinsku uslugu platiti. - Za trudnicu ~ekanje predstavlja veliki problem, jer ako se desi mongoloizam ili druga genetska nenormalnost, prakti~no je `eni kasno da napravi poba~aj, jer to je mogu}e uraditi do 20. sedmice trudno}e - poja{njava Mehmedba{i}. A. DEDAJI]

Gradnja novih stanova u Sarajevu znatno je smanjena, a ve}ina gra|evinskih firmi radove planirane u ovoj godini prebacila je za narednu, {to je uvjetovano smanjenom potra`njom. Prosje~na cijena metra kvadratnog je 1.700 KM za stanove kvadrature od 30 do 50 metara, dok je kod stanova ve}e povr{ine (trosobni i ~etverosobni) cijena ne{to ni`a, prema podacima dr`avne Agencije za statistiku BiH.

Livanjski kanton

Privremeno finansiranje

Zapovjednik Hrvatskih oru`anih snaga (HOS) i general Armije RBiH Bla` Kraljevi} ostaje simbol borbe za cjelovitu i demokratsku dr`avu BiH i za ravnopravnu poziciju Hrvata u njoj. Pucnjima u njega i njegovu pratnju pucano je u sve te vrijednosti koje savremeno dru{tvo ima. Vjerujem da }e ono za {ta se Kraljevi} borio jednog dana biti aksiom pona{anja i `ivljenja u BiH. Ovo je ju~er sa suzama u o~ima kazao prijatelj pokojnog Kraljevi}a, novinar Mladen Bo{njak, u Kru{evu kod Mostara na obilje`avanju 20. godi{njice ubistva Kraljevi}a i osmorice njegovih najbli`ih saradnika Marija Medi}a, [ahde Deli}a, Gorana ^uljka, Rasima Krasni}ija, Vinka Primorca, Ivana Grani}a, Osmana Maksi}a i Marka Stjepanovi}a. - Na ovom mjestu prije 20 godina dogodio se bri`no isplanirani zlo~in. Mnogi su

Kraljevi} simbol borbe za cjelovitu BiH

Obilje`ena 20. godi{njica ubistva devetorice HOS-ovaca

U Livnu je ju~er odr`ana prva sjednica Vlade Livanjskog kantona u novom sazivu, na kojoj je usvojena Odluka o privremenom finansiranju ovog kantona od 1. jula do 30. septembra u iznosu od 17.691.593 KM. Ova odluka usvojena je prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike Livanjskog kantona od 2012. do 2014. godine.

Fond PIO RS

Kru{evo: Polaganje cvije}a na spomen-obije`je

govorili da je rije~ o nesporazumu, ali ja u to ne vjerujem, jer je Kraljevi} tada bio ozbiljan vojni i politi~ki faktor koji im je predstavljao problem - kazao je Bo{njak, dodav{i da do danas niko nije sudski gonjen za njihovo ubistvo, ali da borba za kona~nu istinu o ovom krvavom zlo~inu nikada ne}e prestati. Cvije}e na spomen-obi-

lje`je u Kru{evu, uz brojne saborace i prijatelje, polo`ili su ju~er i Kraljevi}ev brat Bosiljko i sestra Vila, koji su nam kazali da je o ubistvu njihovog brata mnogo toga re~eno, ali da u 20 godina ni{ta nije u~injeno na otkrivanju nalogodavaca i izvr{ilaca ovog krvavog zlo~ina, {to njih najvi{e boli.
M. H.

Isplata julske penzije svim korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske po~et }e danas, rekao je direktor Fonda PIO RS Mladen Mili}. On je rekao na konferenciji za novinare u Bijeljini da je isplatom obuhva}eno ukupno 235.470 korisnika prava, od kojih 195.051 u Republici Srpskoj i 40.419 van RS.

Danas isplata penzija

Ukratko 

PROFIT Agencije u BiH ukazuju na neobične statističke podatke

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

JAA

Ef. Cerić sa svojim domaćinima u Derventi

w

2IAJ= ,AHLAJE

Reis Cerić

Reis Mustafa ef. Cerić posjetio je jučer Derventu i upoznao se s aktivnostima koje se vode u Medžlisu Islamske zajednice u Derventi, obišao gradilište Donjačke džamije koja se obnavlja i razgovarao sa džematlijama o uvjetima života u ovoj općini. Načelnik općine Milorad Simić poželio je dobrodošlicu reisu, istakavši dobru saradnju koju vlast ima sa IZ u Derventi.

6KHEIJ= ILA LEšA =E FHED@E A H=IJK
U prvih pola godine za jedan dan boravka 228.180 turista ostavilo najmanje 342.270 KM Izmjena Zakona o deviznom poslovanju utjecala na ovakvu statistiku

Klještani

-IDKEH=A čAJEHE žHJLA Na lokalitetu Klješta
ni, na području Vlasenice, završena je ekshumacija. Ekshumirane su četiri žrtve. - Riječ je o četiri muške osobe. Prema našim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o civilima bošnjačke nacionalnosti stradalim 1993. na području Vlasenice - kazala je Lejla Čengić, portparol Instituta za nestale osobe BiH.

Bosna i Hercegovina, uprkos činjenici da ne posjeduje jedinstven strateški plan privlačenja turista, zahvaljujući bogatim prirodnim i historijskim potencijalima bilježi uspješnu sezonu i iz mjeseca u mjesec rast broja noćenja. No, čudan je podatak da ne raste i zarada na godišnjem nivou. Asja Hadžiefendić-Mešić, portparol Turističke zajednice FBiH, za “Avaz” naglašava: - Dublja analiza pokazat će da je izmjena Zakona o deviznom poslovanju utjecala na ovakvu statistiku, jer je jedino platežno sredstvo u BiH konvertibilna marka, a nismo uveli sistem mjenjačnica. Sada su otvorene dvije opcije. Ili smo spriječili turiste da troše novac ili smo otvorili sivu zonu kazala je Hadžiefendić-Mešić.

2@=?E +**E0 
= C@EK
miliona KM ukupno ulaganje u turizam

188

miliona KM izvozni turizam

952,5 533,4 1,945

miliona KM direktni doprinos turizma BDP-u

w

Za obilazak bh. atrakcija nema naplata

milijardi KM ukupni doprinos turizma BDP-u

Dublje analize
Kao primjer za ovakvu situaciju, Hadžiefendić-Mešić spomenula je Igman i Bjelašnicu kao mjesta na kojima turisti nemaju gdje zamijeniti novac, a nekima se ne čeka u redovima banaka i pošta u Sarajevu. Ipak,

Brčko Distrikt

Kamp radioamatera U organizaciji Gradskog kluba “Nikola Tesla”, u Brčkom je otvoren međunarodni ljetni kamp radioamatera pod nazivom “Brčko DOSTT 2012”. Okupio je 47 mladih od 12 do 17 godina iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i BiH.

prema podacima Centralne banke BiH, direktan prihod od turizma nije loš, ali zabrinjava činjenica što se cifra ne povećava ako već statistike govore o povećanom broju turista. U prvih sedam mjeseci Kanton Sarajevo posjetilo je 143.064 turista i to je povećanje od 9,5 posto u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine. Ostvareno je 281.035 noćenja, što je za 11,5 posto više nego lani u 

A= KFH=LEJA=
Dok naši susjedi u Dubrovniku zarađuju milione na osnovu naplaćivanja ulaza za turističke destinacije, kod nas turisti slobodno dolaze do svih atrakcija. Problem je jasan, ne postoji upravitelj turističke desprvih sedam mjeseci. Federaciju BiH u prvih pola godine posjetilo je 228.180 turista, što je više za 15,3 posto, i zabilježeno je 428.418 noćenja, što je za 16,2 posto više nego prošle godine za prvih šest mjeseci. Boravišnu taksu turisti plaćaju u iznosu od 1,6 do dvije KM, u zavisnosti od toga u kojem se turističkom razredu nalaze. Prihod od taksi dijeli se prema zakonu, tinacije koji bi određivao pravila igre. - Očigledno je da ne znamo uzeti novac tamo gdje bismo mogli uzeti i da ne znamo iskoristiti neke mogućnosti za zaradu mišljenja je Hadžiefendić-Mešić. i to 80 posto Turističkoj zajednici kantona, a 20 posto Turističkoj zajednici FBiH. Ako uzmemo broj posjeta Federaciji u prvih pola godine, dolazimo do zaključka da za jedan dan boravka 228.180 turista ostavi najmanje 342.270 maraka. - Sva sredstva troše se namjenski za unapređivanje turizma i očuvanje konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i

namjenski za očuvanje prirodnog naslijeđa. To se raspoređuje na osnovu odluke Vlade FBiH na prijedlog federalnih ministarstava za kulturu i sport te prostorno uređenje i okoliš istakala je Hadžiefendić-Mešić.

Doprinosi turizma
Direktni doprinos turizma BDP-u za 2011. godinu, prema podacima Centralne banke BiH, iznosio je 533,4 miliona maraka, što predstavlja dva posto od BDP-a. Ukupni doprinos turizma BDP-u za 2011. bio je 1,945 milijardi maraka. - Zabrinjava što se, uprkos i prošlogodišnjem povećanom broju turista, prihod nije povećao. Nije to tako ni loše, ali uvijek može bolje - dodala je Hadžiefendić-Mešić. A. ČORBO-ZEĆO

2IAJA 5 
FHLED IA@= AIA?E

2IAJA .*E0 
FHLED šAIJ AIA?E

w

143.064
turista +9,5% noćenja + 11,5%

228.180
turista + 15,3%

281.035

noćenja + 16,2%

428.418

teme

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

13

Ukratko

Hercegovina gori, a Tihi} kupuje podvodne skutere za 40.000 KM!
Vi{e od 7,2 miliona KM bit }e utro{eno na nabavku opreme Slu`bi za seizmologiju obe}ana kupovina lokalnih vremenskih radara (LAWR) koji ko{taju 225.000 KM Ve}ina novca ide na skupu opremu
bukte u Hercegovini, pitanje je na koje odgovor znaju samo ~elnici Federalne civilne za{tite. Rije~ je o nagomilanom novcu na osnovu izdvajanja gra|ana FBiH u visini od 0,5 posto od osnovice ispla}ene neto pla}e zaposlenika koju moraju izdvajati sve pravne osobe i gra|ani koji obavljaju samostalnu djelatnost te dr`avna tijela svih nivoa vlasti u Federaciji. Na taj na~in planirano je ubiranje prihoda u 2012. godini u iznosu od 3.000.000 KM, te s prihodima prenesenim iz ranijih godina od 19.442.482,03 KM na Federalna uprava civilne za{tite od sredstava po osnovu posebne naknade za za{titu i spa{avanje u 2012. godini }e na raspolaganju imati 22,4 miliona maraka, od ~ega je najve}i dio nagomilanih sredstava iz ranijih godina, saznaje „Dnevni avaz“. Zbog ~ega ovaj novac nije aktiviran dok su dr`avu poga|ale elementarne nepogode, od nezapam}enog snijega zimus, velikih padavina i poplava na prolje}e, zemljotresa ili su{e i ekstremnih temperatura, pa do velikih po`ara koji i ovih dana

’Avaz’ otkriva Kako Civilna za{tita FBiH planira potro{iti 22,4 miliona maraka

Radoji~i}: Unapre|ivanje saradnje

Beograd

Milioni na ra~unu

Tihi}: Gomilanje novca

va CZ-a te tro{kove u~e{}a i provo|enja mjera za{tite i spa{avanja. Iznos od 600.000 KM planiran je za preventivne mjere za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a. Federalna uprava CZ-a ta~no 541.415 KM potro{it }e na nabavku opreme Slu`bi za spa{avanje na vodi i pod vodom, a ~etiri podvodna skutera za pretra`ivanje ko{tat }e 40.000 KM. Za tri pneumatska ~amca za {est osoba s krmenom daskom potro{it }e 21.000 KM, a za pneumatski ~amac za transport osoba 30.125 KM. Za 20 suhih odijela planirano je 22.400 KM, a za 30 mokrih 10.000 KM. Dva podvodna telefona ko{tat }e 12.500 KM, a ronila~ki kompjuter 5.520 KM. Tu je i kupovina pet digitalnih podvodnih fotoaparata koji ko{taju 5.000 KM, kao i digitalne kamere s podvodnim ku}i{tem koja ko{ta 8.000 KM. ku i vje`be {tabova Civilne za{tite, nabavku opreme, materijala za potrebe slu`bi i jedinica CZ-a. Interesantno je da }e iz ovih sredstava za saniranje dijela {teta nastalih prirodnim i drugim nesre}ema biti izdvojeno svega 3.361.000 KM, iako se {tete procjenjuju na vi{e od 50 miliona maraka. Vi{e od 7,2 miliona KM bit }e utro{eno na nabavku opreme u svrhu istra`iva~kih i drugih projekata predvi|enih Programom razvoja za{tite i spa{avanja ili drugim planskim dokumentima. Tako }e Civilna za{tita FBiH izdvojiti i po 150.000 KM za obuku i vje`be {taboSlu`bi za veterinarsku pomo} planirana je i nabavka analizatora `ive vrijednog 58.500 KM, kao i atomskog apsorpcionog spektrofotometra sa Zemanovim efektom i grafitnom pe}i, koji ko{ta 82.500 KM. Tu je nabavka liofilizatora s potrebnom dodatnom opremom i vakuum pumpom, u iznosu od 40.000 KM, dok je Slu`bi za seizmologiju obe}ana kupovina lokalnih vremenskih radara (LAWR) koji ko{taju 225.000 KM. Ukupna izdvajanja za ovu slu`bu iznose 525.000 KM, a kupovina ~etiri digitalna seizmografa ko{tat }e M. A[^I] 81.000 KM.

Predsjednik Skup{tine Srbije Neboj{a Stefanovi} najavio je da }e se u ponedjeljak, 13. avgusta, u Beogradu sastati s predsjednikom parlamenta Republike Srpske Igorom Radoji~i}em. Stefanovi} je rekao da }e s Radoji~i}em razgovarati o daljnjem unapre|ivanju me|uparlamentarne saradnje.

Sastanak Stefanovi}a i Radoji~i}a

Zenica

„Obrazovanje odraslih u kontekstu cjelo`ivotnog u~enja“ tema je skupa koji je u okviru realizacije projekta Evropske unije „Ja~anje kapaciteta razvoja ljudskih resursa u BiH“ odr`an ju~er u Zenici. Projekt finansira Evropska unija, implementira EPRD Poljska.

Skup u okviru projekta EU

Turizam u RS

dnici CZ-a je Tihi} prezentirao na sje Faksimil dokumenta koji

ra~unu ove dr`avne institucije do kraja ove godine bit }e nevjerovatna 22.442.482 KM. No, jo{ je zanimljivije kako je planiran utro{ak tog novca. Prema podacima iz dokumenata koje je direktor Alija Tihi} prezentirao na posljednjoj sjednici [taba civilne za{tite, ve}inu novca planira potro{iti na obu-

Vrhunska oprema

Komisiji za procjenu {tete ~ak 27.100 KM!
Prema dokumentaciji do koje je do{ao „Avaz“, Federalni {tab civilne za{tite predsjedniku i ~lanovima Federalne komisije za procjenu {teta odobrava nov~ana sredstva za rad u Komisiji za prvi i drugi kvartal 2012. godine u iznosu od 15.726,40 KM, dok je predlo`io Vladi FBiH da iz sredstava teku}e rezerve Vlade za 2012. bude osigurana i ispla}ena naknada ~lanovima Komisije za rad u 2011. u iznosu od 27.100,50 KM.

Svake godine vlada sve ve}e interesiranje za turisti~ke destinacije Republike Srpske, o ~emu najbolje govore podaci Zavoda za statistiku RS da je u prvih {est mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu godinu ostvaren ve}i broj dolazaka za 3,6 posto i no}enja za sedam posto, isti~u iz Turisti~ke organizacije RS. Vr{ilac du`nosti direktora Turisti~ke organizacije RS Nada Jovanovi} ka`e da se RS danas sve vi{e izdvaja kao zna~ajna destinacija avanturisti~kog turizma.

Sve vi{e zainteresiranih 

"

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

I=H=ALIE =J

GRAS Jučer nije razmatrana ostavka direktora

Vrijednost projekta 35.000 KM

U toku su završni radovi u Nevesinjskoj ulici u Novom Sarajevu gdje je asfaltirano 250 metara saobraćajnice. Radove finansira Općina Novo Sarajevo sa

)IB=JEH= # AJ=H=

U Nevesinjskoj ulici

Č=LE čA=K IJ=L EEIJH= E FHAEAH=
Upravi preduzeća naloženo da prekine sve razgovore s predstavnicima “Centrotransa” Pregovori s članovima Vlade KS 15. avgusta Loša situacija
Kadićevu ostavku jer zbog godišnjeg odmora resornog ministra Harisa Lulića članovi NO ne znaju kakav je stav politike o tome da li direktora treba mijenjati ili ne. - Zato je za 15. avgust u Domu sindikata zakazan sastanak predstavnika sindikata GRAS-a, NO i Skupštine preduzeća s premijerom Vlade Fikretom Musićem i ministrom saobraćaja Lulićem. Jedina tema bit će situacija u GRAS-u - kazao nam je izvor blizak NO. U zvaničnom saopćenju NO nakon jučerašnje sjednice navedeno je da se oni protive saradnji i dodjeli linija “Centrotransu”.

35.000 KM, s izvođač je firma “Rad”. Više od 50 domaćinstava asfaltiranjem ove saobraćajnice imat će normalan pristup svojim domovima. F. N.

Iako je bilo najavljeno da će na jučerašnjoj sjednici Nadzorni odbor preduzeća GRAS prihvatiti ili odbiti ostavku direktora Harisa Kadića, to uopće nije bila tačka dnevnog reda sjednice. Kako je za “Avaz” kazao direktor preduzeća u ostavci, NO nije ni razmatrao to potanje, jer je članovima potrebno mnogo više vremena da na pravi način poredaju sve stvari u preduzeću. - To je krupan rez ako uzmemo u obzir sve probleme s kojima se firma bori, složeno-

GRAS: Vrlo složena situacija u preduzeću

- Od ponedjeljka sam na godišnjem odmoru. Moram se odmoriti, a i ne želim iritirati radnike i kre- 

=@Eć ćA @KK I=čA=JE = @HK

tati se po krugu preduzeća, jer sam u ostavci. Čekat ću zvaničan stav politike - kazao nam je Kadić.

st situacije... Velika je odgovornost prihvatiti ostavku, jer se postavlja pitanje ko će doći na direktorsko mjesto. Što se tiče rada, GRAS funkcionira normalno, u kapacitetu svojih mogućnosti - kazao nam je Kadić. S druge strane, saznajemo da NO jučer nije tretirao

Dodjela linija
Stoga je Upravi preduzeća naloženo da prekine sve razgovore s predstavnicima “Centrotransa” o tom pitanju. S. MUHIĆ

F=H==

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012. 

#

REPORTAŽA “Gorsko oko” na planini Vranici

5F=I @ LHKćE= = 2Hš AAHK

Razgovarano i o Nacionalnom parku Una

Na katunima su postavljena obavještenja na nekoliko jezika, pa čak i na arapskom, o iznajmljivanju soba Kupača je malo jer je voda hladna
Spas od avgustovskih vrućina građani su potražili na Prokoškom jezeru. Ovo “gorsko oko” smješteno je na planini Vranici na 1.636 metara, a udaljeno je od Fojnice 22 kilometra. Do njega se može stići asfaltiranim putem do mjesta Tocila, a odatle dosta Na katunima su postavljena obavještenja na nekoliko jezika, pa čak i na arapskom, o iznajmljivanju soba. Cijene prenoćišta su od 8 do 15 KM po osobi. Gosti mogu naručiti i razne pite ispod sača. Mala tepsija pite košta 15, a velika 20 maraka.

Zahira Virani, zamjenicu rezidentnoga predstavnika UNDP-a u BiH, te Marjam Nakvi (Mariam Naqvi), zamjenicu šefa misije Norveške ambasadeu BiHposjetile su Bihać. One su s načelnikom Albinom Muslićem razgovarale o projektu energetske efikasnosti na području bihaćke općine, koji je vrijedan milion maraka. Virani je istakla da je

*Ešć=E žAA LAćE >H JKHEIJ= E HLAšA
općina Bihać jedan od boljih primjera saradnje lokalne zajednice s UNDP-om. Muslin i Nakvi su razgovarali o Nacionalnom parku Una te mogućnostima dovođenja većeg broja turista iz Norveške. Osim ovoga, predložena je saradnja u domenu razvoja demokratije u školskom sektoru, razvoju ekološke svijesti kod djece i brendiranju Bihaća kao ekološki čistog grada. S. T.

Evropske delegacije u posjeti Krajini 

HC=EEH= EBJ=H K *ACL 0=K

Općinski odbor SBB BiH Žepče

Svježe borovnice
Posjetioci mogu kupiti i mliječne proizvode te svježe brusnice i borovnice koje prodavači u sepetima nose na leđima, a kilogram košta sedam maraka. Jedan od prodavača Nermin Kajmak kazao nam je da su posebno tražene stabljike borovnice s plodovima koji se tako mogu jesti direktno s grane. - Žena i ja beremo borovnice svaki dan, od jutra do mraka pa ih uvijek prodajemo svježe. Uspijemo nabrati desetak kilograma dnevno, ali ih slabo ima. Valjda je i borovnice suša uništila kaže Kajmak. H. ČUKLE

Posjetioci od starosjedioca mogu naručiti hranu

dobrim makadamskim uz rječicu Jezernicu, preko Vlaške ravni i Hrida.

Hrabri kupači
Kajmak sa sepetom borovnica

Ispred katuna pored jezera zatekli smo desetine automobila, šatora i nekoliko

hrabrih kupača. Kada smo pitali mještane zašto je malo kupača kazali su nam da ovdje postoji izreka da je “na Prokoškom jezeru u julu prerano za kupanje, a u avgustu već kasno”, odnosno da je voda uvijek hladna.

Nakon iftara organizirano sijelo

Skupština Brčko Distrikta usvojila je Odluku kojom se reguliraju prava civilnih žrtava rata, a kojom bi ova populacija trebala imati veća prava nego dosad. Tim povodom, predsjednica Udruženja “Žena-žrtva rata” Bakira Hasečić podsjetila je da Zakon o civilnim žrtvama rata ne postoji u Distriktu. - Prijašnja odluka u Brčkom se odnosila na materijalno, mjesečno finansiranje, a ne na stalno rješavanje statusa žrtava. Zbog toga smo našim članicama suge-

7 *Hč FH=L= ?ELEED žHJ=L= EIK HACKEH== =
rirali da se odjave iz Brčko Distirkta i da se prijave u FBiH gdje postoji Zakon o civilnim žrtvama rata, kako bi mogle ostvariti svoja prava - kazala je Hasečić. Hasečić ističe da nikad nije usvojen zakon iz ove oblasti na nivou BiH jer RS to opstruira. Dodaje da je u njihovoj bazi podataka evidentirano da je na području Brčkog silovano ili seksualno zlostavljano više od 300 žena, ali da samo njih tridesetak ima priznat status civilne žrtve rata. - U našoj bazi podataka evidentirano je da je za jednu

Predsjednica Udruženja “Žena-žrtva rata” Bakira Hasečić

Općinski odbor Saveza za bolju budućnost BiH Žepče u Begovom Hanu organizirao je iftarsko druženje za članove i simpatizere sa područja općine Žepče. Iftaru su prisustvovali i generalni sekretar SBB BiH Nasir Beganović i potpredsjednik SBB BiH dr. Adnan Jupić. Nakon iftara, prisutnima su predstavljeni stranački kandidati za predsto-

jeće lokalne izbore na čelu sa nosiocem liste dr. Eminom Huseinagić. Gosti su poželjeli stranačkim kolegama u Žepču što bolji izborni rezultat, koji bi u punom kapacitetu omogućio provođenje izborne platforme. Nakon iftara i teravije, za sve prisutne organizirano je narodno sijelo. R. Ag.

Hasečić: Imaju evidenciju

noć silovano više od 50 djevojčica uzrasta od 13 do 18 godina iz Brezovog Polja kod

Brčkog. To je samo jedna lokacija odakle su uzete žrtve objašnjava Hasečić, naglašavajući da postoji veliki broj žena koje su seksualno zlostavljane ili silovane, a to ne smiju ili ne mogu još uvijek reći iz raznih razloga. - Nadam se da ćemo uskoro uraditi pilot-projekt u Brčkom gdje ćemo pozvati sve žrtve, posebno silovane i seksualno zlostavljane žene, da prekinu šutnj. Želimo da svaki ratni zločinac bez razlike na vjersku pripadnost odgovara za ono što je uradio - kazala je Hasečić. E. R.

Zbog izuzetne suše i pomanjkanja vode na izvorištima, redukcija u isporuci vode uvedena je i za korisnike gradskog vodovoda u Maglaju. Kako su najavili iz Komunalnog javnog društva, redukcija traje od ponoći do pet sati ujutru. Građanima je poručeno da se voda koristi na racionalan i ekonomičan način da bi se izbjegle dnevne redukcije. S obzirom da je u iz-

5KDA ?EALE K ćE I=JE=

Redukcija vode u Maglaju

vorima zbog suše sve manje vode, iz KJD Maglaj apeluju na korisnike da vodu koriste isključivo za piće i sanitarne potrebe. U skladu s uvođenjem prvog stepena redukcije zabranjuje se pranje i polijevanje dvorišta i avlija, zalijevanje bašta, travnjaka i sportskih terena, pranje tepiha i automobila, kao i neracionalno trošenje vode na gradilištima. N. Br. 

$

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

F=H==

POŽARI Hercegovina ponovo u plamenu i dimu

Demobilisani borci ne odustaju od zahtjeva

U Dom zdravlja Kakanj vozilom hitne pomoći prevezen je jedan od demobilisanih boraca, koji već danima protestiraju ispred zgrade Općine Kakanj, nakon što je osjetio bol u leđima. Nakon ukazane pomoći pušten je na kućnu njegu. Njegove kolege, članovi Udruženja nezaposlenih demobilisanih boraca i Organizacije demobilisanih boraca nastavili su protestirati. Navode da neće odustati 

A@ >H?K K=== A@E?EI= Fć
dok Općinsko vijeće Kakanj ne održi vanrednu sjednicu na kojoj bi se razgovaralo o njihovom socijalnom statusu, te o uvrštavanju njihovih udruženja u finansiranje iz budžeta. - Očigledno vijećnike ne zanimaju problemi boraca. Oni su na godišnjem odmorui putih jeodveo doAntalije, Kušadasija i Jadranskog mora - kazao nam je demobilisani borac Ćazim Bajrić. Az. S.

Nastavljeni protesti u Kaknju

8=JH= @ EčC IA= ,ž=EćE EEčA JHE
Helikopteri Oružanih snaga BiH i jučer su djelovali iz zraka, ali je efekt bio slab zbog nepristupačnosti terena U Mostaru najugroženija naselja Kute i Vrapčići
zajedno s mostarskim vatrogascima cijelu noć branili kuće od požara koji već šesti dana bjesni na ovom lokalitetu. Šef Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić kaže da im je u gašenju tog požara pomagao i helikopter Oružanih snaga BiH te da je u jednom trenutku požar bio djelimično stavljen pod kontrolu.

Požari su nakon kratkotrajne pauze ponovo počeli divljati na području Hercegovine, a jučer je najteže bilo na području konjičke općine. Ekipe gasioca su danonoćno na terenu, a najteža situacija je iznad sela Spiljani na lokalitetu Galata, te na novom požaru, koji je izbio iza tunela prema selu Džajići i već je izmakao kontroli.

Slab efekt
Helikopteri Oružanih snaga BiH i jučer su gasili požare iz zraka, ali je efekt bio slab zbog nepristupačnosti i konfiguracije terena. - Dodatni problem stvara nam i vjetar, a i kamenje se obrušava na put, što otežava saobraćaj na ovom području - kazao je Husein Hodžić, pomoćnik načelnika Službe

Privedeni piromani
- Požar se ponovo rasplamsao i sada postoji opasnost da ugrozi stambene objekte u Kutima te naselju Vrapčići. To je ogroman požar i teško ćemo ga moći ugasiti, a da smo imali kanader ovo smo mogli riješiti još prije četiri dana - ističe Jurić. Pored ovog velikog požara vatra još uvijek bjesni između Donje i Gornje Gra-

Primjer dobre međureligijske saradnje 

1 IJ=H @EH= L=? = ?HLK K ALAIEK

Vatrogasci pokušavali gasiti s ceste

(Foto: M. Ćosić)

*EAć= E /=?
U istočnoj Hercegovini gori više manjih požara, ali nijedan za sada ne ugrožava naselja. Kako smo saznali od Radoslava Prele, načelnika Republičke uprave civilne zaštite, na području bilećke općine aktivan je krak požara na potezu Zvjerina Dola prema Ljubinju. Požar na teritoriji općine Gacko izbio je preksinoć te su jedno vrijeme bile ugrožene i kuće. Požar je ugašen, ali se jučer ponovo aktivirao.

S posjete gradilišta crkve Ćirila i Metodija

U povodu početka obnove Sultan Bajzidove - Careve džamije u Nevesinju, koja počinje odmah nakon Ramazanskog bajrama, rukovodstvo Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar s mostarskim muftijom Seid ef. Smajkićem posjetilo je ovaj istočnohercegovački gradić. Tom prilikom MIZ Mostar organizirao je zajednički iftar, kojem je prisustvovao veliki broj zvanica, a koje bi trebale pomoći obnovu ove džamije. Prije iftara posjetili su i gradilište Pravoslavne crkve Ćirila i Metodija u naselju Odžak te

sveštenicima uručili skromna i simbolična novčana sredstva. Naime, Srpska pravoslavna crkva je lani donacijom pomogla obnovu Ljubovića džamije u istom mjestu pa je i mjesnom svešteniku Dragi Zupcu mostarski muftija uručio donaciju, kazavši da je ovaj primjer međusobne saradnje i pomoći vrijedan pažnje. S muftijom se složio i načelnik općine Nevesinje Branislav Miković, naglasivši da ovakvi primjeri govore da se gradi ljepši i bolji život. M. H.

Mostar: Helikopter iznad Kuta

(Foto: M. Hodžić)

Požari izazvali obrušavanje kamenja

za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Fadil Tatar, komandir Štaba civilne zaštite općine Konjic iskazao je nadu da požar s vrha Pakline neće doći do regionalnog puta Konjic - Borci. Mještani mostarskog naselja Kuti preksinoć su

bovice, a u požaru koji je prekjučer izbio kod naselja Potoci i Željuša ugrožene su i kuće. Pripadnici policije HNK jučer su priveli nekoliko osoba za koje se sumnja da su podmetnule požare. M. Ć. - M. H. P. M.

4===I= L=JE=
petak-iftar 20.13 20.18 20.06 20.01 20.07 20.07 20.05 20.06 Banja Luka Bihać Brčko Goražde Mostar Travnik Tuzla Zenica 3.48 3.53 3.41 3.43 3.46 3.48 3.40 3.44

subota-sehur

U Tomislavgradu danas će biti obilježena 19. godišnjica zločina u selu Mokronoge. U noći sa 10 na 11. avgust 1993. godine ekstremisti HVO-a ubili su devetero civila iz Mokronoga. Tada su iz kuće porodice Bešlaga odvedeni i ubijeni Sadika, njen sin Emir i kćer-

-IJHAEIJE 08= K>EE @ALAJAH ?ELE=
ke Emira, Subha i Sinha (udato Đuliman), njihov rođak Husein Bešlaga, te trojica komšija Tira: Mustafa, Ibrahim i Muharem. Preživjela je tada devetogodišnja Sadikina kćer Amela Bešlaga-Mujkić (28) kao i njena dva sestrića od dvije godine. Amela je bila i svjedok na suđenju prvooptuženom Ivanu Bakoviću iz istog sela, koji je na Kantonalnom sudu u Livnu dobio, kao stariji maloljetnik, maksimalnu kaznu od 15 godina, ali je umro 2010.godine. Amela je svjedočila i na zagrebačkom Županijskom sudu protiv drugooptuženog

Danas 19. godišnjica zločina u Mokronogama

Alberta Topića (41), koji je optužen da je sa Petrom Majićem (40), također iz Tomislavgrada, učestvovao u izvršenju spomenutog zločina Tim povodom će na spomen-obilježju iznad sela mokronoge biti položeno cvijeće i proučena Fatiha. A. K. 

C=IE

Dnevni avaz petak 10. avgust/kolovoz 2012. 17

18 Petak, 10. avgust/kolovoz 2012. Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012. 

'

PROBLEMI Zbog viška zaposlenih i manjka posla

’2šJA 5HFIA’ FHA@ BE=IEIE =FI
Kompanija svakog mjeseca bilježi oko 100.000 KM gubitaka u poslovanju
va kada je u pitanju dostava računa na terenu za električnu energiju te porez na nepokretnosti. Prema važećem cjenovniku ovog preduzeća, samo Porezna uprava RS za dostavu 400.000 računa trebala je platiti 1,2 miliona maraka. Da ne bi u potpunosti ostale bez prihoda, “Pošte” su odobrile popustod čak73 posto, ali saglasnost na to ipak na kraju nije dalo Ministarstvo saobraćaja i veza RS.

SASX-10 0,09% SASX-30

Nepoštivanje zakona
Kako “Dnevni avaz” saznaje, gubici “Pošta Srpske”u prvih šest mjeseci ove godine iznose više od pola miliona maraka, a radnicima kasneplaćei neplaćujusedopri-

Plaće i naknade
”Pošta Srpske”: Kasne plaće i ne plaćuju se doprinosi (Foto: E. Rekić)

BIRS FIRS

0,45%

0,03% w 1.733,09

Predstavljen projekt “Let's Do It - Očistimo zemlju za 1 dan”

U hotelu “Europa”u Sarajevu održana je konferencija za medije u povodu predstavljanja akcije čišćenja Bosne i Hercegovine “Let's Do It Očistimo zemlju za 1 dan”, koja je najveća u historiji naše zemlje posvećena prvenstveno čišćenjuilegalnih deponija smeća u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti. 

 LJAH= K =?EE čEšćA= *E0

Riječ je o projektu koji se prvi put realizira u našoj zemlji u sklopu globalne akcije čišćenja cijele planete “Let's Do It World”. Nosilac projekta je Udruženje građana “Ruke”, dok je generalni partner kompanija “HT Eronet”. Sama akcija čišćenja bit će održana 9. septembra u cijeloj BiHspočetkomu11sati. A. F.

Kampanja “Sigurna štednja”, koju je “Nova banka” organizirala za period od 2. jula 2012. do 30. januara 2013. godine, već daje rekordne rezultate. U julu je oročeno 20 miliona KM, a ovaj impozantan iznos direktno je utjecao na povećanje bilansnih pozicija, tako da jestanje depozita stanovništva uvećano za 15,7 miliona KM. To predstavlja najveći iznos ostvarenja od kada “Nova banka”posluje. U odnosu na stanje od
S jučerašnje konferencije za medije

4AH@= HčA=

Kampanja “Nove banke”

31. decembra 2011. godine, depoziti stanovništva uvećani su za 26 posto. U 2011. oročeno je 127 miliona KM, odnosno sklopljeno je oko 8.000 novih ugovora, dok je za prvih sedam mjeseci 2012. oročeno oko 112 miliona KM i sklopljeno oko 7.000 novih ugovora. Najveće povećanje bilansnih pozicija zabilježeno jeu BanjojLuci,u iznosuod 9,5 miliona, zatim Bijeljini (1,6 miliona KM) i Brčkom (860.000 KM).

w

Većina radnika, koji nisu željeli javno istupati strahujući za svoj posao, ističe da se poštari svakodnevno žale na mala materijalna ulaganja u njihovu opremu, kao i na činjenicu da su primorani da, osim redovnih usluga, raznose i lutrijske tikete, razne reklamne letke i slično.

Ž=>A H=@E=

nosi, zbog čega više od 2.000 zaposlenih strahuje da ih uskoro očekuje poslovni sunovrat koji doživljavaju mnoge javne kompanije u RS. Uprava ovog preduzeća zbog toga razmišlja i o mogućnosti da podigne kredit kako bi isplatila plaće radnicima, koje su početkom ove godine već umanjene za blizu šest posto. - “Pošte Srpske” ostvarile su u 2011. godini neto gubitak od 956.668 maraka, dok je godinu ranije gubitak

iznosio više od milion maraka. Osnovni problem u radu je nemogućnost vršenja poštanske usluge zbog nepoštivanja zakona od najvećih korisnika poštanskih usluga, koji imaju paralelne dostavne službe, a nisu registrovani za vršenje ove djelatnosti, niti plaćaju licencu za rad Agenciji za poštanski saobraćaj BiH navodi se u izvještaju ove entitetske kompanije. ”Pošte Srpske” na ovaj način ostale su kratkih ruka-

U ovom preduzeću trenutno je zaposleno 2.406 radnika, a u posljednjih šest godina primljeno je blizu 700 novih radnika. Prema podacima do kojih je došao “Avaz”, prosječna plaća poštara i drugih nižerangiranih službenika “Pošte” iznosi oko 700 KM, dok je plaća generalne direktorice, uključujući i nedavno umanjenje od 5,6 posto, oko 2.850 KM, a sedam izvršnih direktora u ovom preduzeću ima primjanja od oko 2.350 KM. B. SPASENIĆ

4=IJ =?E= 1.= ’HEIJ= ELAIJ B@’
Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 134.142,40 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama Rafinerije ulja Modriča (10.627,50 KM), po prosječnoj cijeniod0,175 KM,čimejeostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2,94 posto. Na zatvorenim investicionim fondovima najveći promet ostvaren je akcijama ZIF-a “Kristal invest fond”

Trgovina od 134.142 KM

Banja Luka (6.474,77 KM), po prosječnoj cijeni od 5,61 KM, što predstavlja rast cijene za 0,18 posto. Akcije jednog fonda ostvarile su rast prosječne cijene, od čega su najveći imale akcije ZIF-a “Kristal invest fond” Banja Luka (0,18 posto), po prosječnoj cijeni od 5,61 KM.
VRIJEDNOST INDEKSA 804,08

w

Javna kompanija “Pošte Srpske” svakog mjeseca bilježi oko 100.000 maraka gubitaka u poslovanju, a iz Uprave su uputili apel Vladi RS ističući da se nalaze u nezavidnoj situaciji te da im višak zaposlenih i manjak posla predstavljaju najveći problem.

Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 177.701,25 KM. Promet na kotaciji iznosio je 147.382,75 KM. Na kotaciji fondova najveći promet je ostvaren dionicama ZIF-a “MI Group” Sarajevo (27.300 KM), po kursu od 4,20 KM. Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su Obveznice FBiH za ratna potraživanja serija C, od 9,98 posto, dok je najveći dnevni pad registrirao emitent Lječilište Slana 

=LAćEFHAJ@EE?== AčEEšJ=5==>==

Trgovanje 177.701 KM

banja Tuzla, od 18,92 posto, dostigavši cijenu od tri marke. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta “BH Telecom” (20.664 KM), po kursu od 17,22 KM, a na sekundarnom Lječilište Slana banja Tuzla (300 KM), po kursu od tri KM.
VRIJEDNOST INDEKSA

BIFX

0,11%

w 1.452,04
683,23 892,95

20

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

21

1@AJEBE?EH= ILAšJAE
Dobojska policija identificirala je leš koji je prekjučer izvučen iz rijeke Bosne te potvrdila da je riječ o svešteniku Iliji Dujkoviću iz dobojskog naselja Očauš. Utopljenika je, kako nam je rečeno u policiji, identificirala supruga, a prepoznavanje je urađeno i na osnovu odjeće i zubnog kartona. Dujković je 14. februara ove godine pored rijeke parkirao vozilo, a potom se bacio u Bosnu. Leš su prekjučer pronašli radnici firme „Đurković”. H. Č.

Doboj

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

?H= DHE=

.AHELEć JHE @AJ=A ELE@=?EA )@=HE= E 6Eć=
Svjedok opisao da je kuća na Širokači smrdjela te da je namještaj bio zguran nasred dnevnog boravka
Mario Tolić i Verner Ajdari. - Sejo mi je davao dnevnicuod25 KM,jersamodržavao njegovu vikendicu i hranio pse. Kada su mu dolazili gosti, ja sam se sklanjao na drugi sprat ili sam odlazio u grad. Išao sam u Tuzlu s Edinom i Nerminom po Sejinom nalogu. Edin je Seji ustupio kuću da bi tu, kako mu je kazao, napravio dernek - rekao je Ferizović. Dok su Esmir, Edin i Nermina bili u Tuzli, gdje su od nekog čovjeka iz Zagreba, navodno, trebali preuzeti novac, u Džihanićevoj kući su ubijeni Tolić i Ajdari. - Edina je strašno bolio zub ili jezik, nisam siguran. Zahtijevao je da se vratimo u Sarajevo. Kada smo se Seji Na Sudu BiH jučer je nastavljeno suđenje zločinačkoj organizaciji sa Zijadom Turkovićem na čelu, koja se tereti za više monstruoznih likvidacija, međunarodnu trgovinu drogom, pljačku 2,5 miliona KM iz Sarajevskog aerodroma, otimanje dionica Fabrike čarapa “Ključ”te pranje novca.

SUD BiH Nastavljeno suđenje zločinačkoj organizaciji

Kobni dernek
Najzanimljiviji iskaz jučer je dao svjedok Esmir Ferizović. On je inače održavao vikendicu Seada Dumanjića, a družio se s Edinom Džihanićem i njegovom djevojkom Nerminom Bostandžić, u čijoj su kući na Širokači iz heklera izrešetani

Kuća u kojoj su ubijeni Tolić i Ajdari

Čolak: Tolićev kum

Viđao Turkovića u restoranu

javili iz Semizovca da dolazimo u Sarajevo, on je bio sluđen. Rekao je da ga sačekamo na Stupu te da ćemo otići do njegove vikendice i da ne smijemo nikako otići u Edinovu kuću jer tamo još sjede neki ljudi. Kada smo sutradan otiši u Edinovu kuću, sve je smrdjelo, a namještaj je bio zguran na gomilu nasred dnevnog boravka. Nermina je rekla: “Šta ste mi ovo uradili od kuće” - kazao je Ferizović. Inače, kada je uhapšen Ferizović kao član zločinačke organizacije, on je suočen s

Isljamom Kalenderom, koji je tvrdio da je kao nagradu za prenošenje leševa i kopanje grobova dobio kilogram kokaina. Kalender je ostao pri tim tvrdnjama.

Turković izbačen
- Nakon 15 dana Sejo je Edinu kupio nov namještaj. Znam da sam i jedne prilike oprao crni “mercedes ML” na Sejinoj vikendici, kasnije se ispostavilo da je to Turkovićevo vozilo - rekao je Ferizović Pri kraju iskaza ovog svjedoka Turković je izbačen iz

sudnice zbog upadanja u riječ sudiji Izi Tankiću. Kao svjedok pojavio se i kum Marija Tolića Mehmed Čolak iz Zenice, koji je kazao da mu nije poznato da je Tola nekome dugovao novac te da nije bio u finansijskim problemima. Da je Turković više puta dolazio u restoran “Izvor”, potvrdio je Jasmin Pramenković, čiji otac je vlasnik tog restorana. Turković je na to kazao da je milion puta bio u tom restoranu. Muhamed Sarač, radnik na parkingu kod Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, kazao je da je, dok je on bio u smjeni, visok, mršav mladić dovezao sivi “porsche” švicarskih registarskih oznaka. Svjedok je kasnije prepoznao tog mladića na slici, a ispostavilo se da se radilo o Rajku Milovanoviću zvanom Grga, bijeljinskom ubici, kojeg je Turkovićev klan uklonio. Njega je Milenko Lakić Laki ubio iz pištolja te ga je ubacio u grob koji je sam iskopao. On je kasnije pronađen u grobnici u Janji. - Mladić je došao nakon dva ili tri dana. Dao mi je za parking 20 KM. Nisam mu za to izdao račun. Novce nisam stavio u kasu, već sebi u džep priznao je Sarač. A. ALJIMI

Jovanku Šurlan (70), koja je umrla prirodnom smrću, jučer ujutro pronašle komšije i pozvale policiju Miladin Šurlan (50) u pratnji policije prevezen na Psihijatriju u Prijedoru
Prirodna smrt Jovanke Šurlan (70), mještanke Orlovaca kod Prijedora, čije je tijelo jučer ujutro pronašla policija koju su pozvale komšije jer je u posljednja tri dana nisu viđale, nije iznenadila mještane.
Krevet u kojem je nesretna starica pronađena

2IEDEčE >AIJ= IE JHE @== DH=E HJLK =K
Rekao komšinici

Stravično otkriće mještana Orlovca kod Prijedora

Ono čim su šokirani je to da je Jovankin sin Miladin Šurlan (50), koji je inače psihički bolesnik, sve vrijeme krio da mu je majka mrtva i za to vrijeme je čak, navodno, i hranio. Nakon što je u obližnjoj prodavnici kupio svijeću pokucao je na vrata komšinice Dušanke Vidačak i rekao joj da je majka mrtva. - Otišla sam tamo i šokirala se. Jovanka je u sobi ležala mrtva na krevetu. Ni-

je imala ni dvadesetak kilograma, onako jadna sklupčana. Smrad je bio nesnošljiv i odmah smo pozvali policiju - kazala je Dušanka, čiji suprug Vojislav kaže da je Miladin bio agresivan prema svima osim prema majci i porodici Vidačak, koja im je pomagala.

Nalijepio osmrtnice
- Na kući je prije četiri dana nalijepio četiri osmrtnice. Bile su prazne. Samo na jednoj od njih bilo je nešto nečitko napisano. Povremeno je tokom noći tukao čekićem o nakovanj u šupi. Do kasno u noć sjedio je pred kućom i stalno pušio

Komšija Vidačak u prostoriji gdje je starica pronađena

(Foto: D. Stojnić)

- kaže Vojislav. - Bili su skoro uvijek gladni. U kući ni hljeba nije bilo. Prije dvadesetak dana odnijeli smo im dva kreveta, jorgane i posteljinu, jer nisu imali na čemu spavati. Starica je bila neuhranjena. Miladin je često ležao na psihijatriji. Ovo je baš tragedija i jad - kaže Dušanka. Miladin je jučer u pratnji policije ponovo smješten na Odjel psihijatrije Opšte bolnice u Prijedoru, gdje će ostati do daljnjeg. Nikolina Balaban, patolog, potvrdila je da je Jovanka Šurlan umrla prirodnom smrću te da je hranjena nakon smrti. M. Zg.

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

!

NA LICU MJESTA Zbog uklanjanja kioska mješovite robe u Zenici

*=?E>>AH=EIAIJHK FH=E?KE@LE?KFE?==?=
Očajni Hanas najavio bacanje bombi Bošnjakova sestra Nasiha zadržana u bolnici, Edina Huskanović (21),Sabahudin Alispahić (43) i Izet Arnautović (41) pušteni kući Prekinuo razgovor

”Mercedes” koji je udario dječaka

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima dvojica policajaca, u eksploziji dvije bombe koje je jučer oko devet sati u Sarajevskoj ulici kod Kaznenopopravnog zavoda u Zenici aktivirao Hanas Bošnjak (52). - E sad je gotovo! Ovo je kraj - riječi su kojima je Bošnjak prekinuo do tada, tvrde očevici, miran razgovor s policajcima koji su pristigli kako bi asistirali pri uklanjanju njegovog kioska mješovite robe,koji senalazi na trasi gradske magistrale u izgradnji. Okidač za akciju, kažu očevici, bio je dolazak radniMjesto gdje je Bošnjak aktivirao bombe
(Foto: J. Hadžić)

Nasiha zadobila povrede

ka “Elektrodistribucije Zenica”kako bi isključili struju s njegovog kioska. Bošnjak je tada krenuo u nadležnima najavljeni bombaški pohod, prilikom kojeg je bacio tri bombe, od kojih jedna nije eksplodirala. Prvu bombu je bacio prema kiosku svoje sestre Nasihe, koja je zadobila povrede obje noge.

- Nasihu su pogodila tri-četiri gelera u predjelu donjih ekstremiteta. Za sada je izvan životne opasnosti, ali smo je do daljnjeg ostavili na promatranju - kazala nam je jučer Kašmira Huseinović, dežurni ljekar na Urgentnom bloku Kantonalne bolnice Zenica. Ona je istakla i da je Edina Huskanović (21), koja se slučajno zadesila na mjestu nesreće i koja je zadobila lakše povrede donjih ekstremiteta, odmah puštena kući, kao i ranjeni policajci Sabahudin Alispahić (43) i Izet Arnautović (41). Alispahića je geler pogodio u predjelu trbušnog zida, dok je Arnautovića u predjelu nožnog zgloba pogodio kamen usljed eksplozije bombe. A zašto je Bošnjak prvu bombu bacio na kiosk svoje sestre i zeta objasnio nam je njihov brat Eniz.

- Nasiha ga je prije desetak godina pokrala. Radili su zajedno, a onda mu je ona pokupila robu i pare i ostavila prazan kiosk. On je nastavio raditi sam, pozajmljivao je novac da kupi robu. Sestra i zet su prije sedam godina postavili kiosk uz njegov da bi mu bili konkurencija kaže Eniz.

Hranio porodicu
Dodaje da su sestra i zet prije desetak dana svoj kiosk pomjerili 15-tak metara i dobili dozvolu općinskih službi da mogu ostati. - Bošnjak je tražio da i on ostane, ali su ga po svaku cijenu htjeli pomjeriti, mada je poslovođa s gradilišta rekao da mogu raditi i da se kiosk ne treba pomjerati. Išao je u Općinu, bio kod načelnika Husejina Smajlovića te u policiji. - Rekao im je: Možete poslati policiju i koga želite, ali ja otići neću. Ovo će vam biti nove Markale”. Čak ga je načelnik nazvao bombašem - ispričao nam je Eniz, dodajući da se sve ovo moglo spriječiti. Eniz je, kaže, bio tek izašao iz treće smjene i otišao da registrira automobil kada je pri izlaskuiz zgrade policije začuo zavijanje policijske i sirene Hitne pomoći. - Znao sam da su mu trebali danas ukloniti kiosk, pa mi je odmah kroz glavu prošlo da bi to moglo biti zbog njega. Nažalost, bio

sam u pravu. Sad će još i u zatvor. Od kraja rata je držao na istom mjestu kiosk i od njega hranio svoju porodicu, ženu i dvoje djece, te porodicu našeg brata Mahmuta. Mahmut nema djece, a on i žena žive od socijalne pomoći od 50 KM. Hanas mu je pomagao - kaže Eniz, dodajući da je njegov brat cijeli rat proveo u Krajini, na ra-

Devetogodišnji Sejfudin Žilić poginuo je jučer oko devet sati kada je na njega na magistralnom putu M-17 Doboj - Bosanski Brod, na ulazu u povratničko naselje Kotorsko, naletjelo vozilo “mercedes” stranih registarskih tablica, za čijim upravljačem je bio Mehmed Smajlović (65) iz Sanskog Mosta. Dječak je, prema policijskim izvorima, s loptom u ruci pretrčavao ulicu kako bi došao do prodavnice, a Smajlović je vozio brže od dozvo-

,Ač= FCEK FHAJHč=L=KćE KE?K

Teška nesreća u naselju Kotorsko

ljene brzine, koja je na ovom mjestu ograničena na 50 kilometara na sat. Prema riječima očevidaca, dječak je nakon što ga je automobil udario davao znakove života, ali je podlegao na putu do dobojske bolnice. Zbog šoka, iako nepovrijeđeni, u bolnicu su prevezeni i vozač Smajlović i njegova supruga. Alkotestiranjem kod vozača nije utvrđeno prisustvo alkohola u krvi. Uviđaj su obavili pripadnici CJB Doboj. H. Č.

Policajci su, ističu iz MUP-a ZDK, priveli ukupno šest osoba, a Muris Patković, koji je iz Njemačke stigao na godišnji odmor i koji je prisustvovao razgovoru policajaca i Hanasa, ističe da mu nije jasno zašto su priveli njegovu bivšu snahu Feridu i bratiće Emraha (20) i Begu (33) te Hanasovog brata Mahmuta.

7D=FšA šAIJ I>=

Istražitelji prikupljaju dokaze

- Žao mi je djece, jer to su djeca moga rahmetli brata, koji je umro prije četiri godine. Snaha se udala za Hanasa, koji se lijepo brinuo o njima. Ova je trafika hranila mnogo porodica. Policajci su, ne znam zbog čega, tukli Emraha i Begu, a htjeli su i mene - tvrdi Patković, koji ističe da je, nakon što je Hanas bacio prvu bombu, pobjegao.

tištima 5. korpusa, te da se na očajnički potez odlučio zato što nije vidio drugog izlaza. Pokušali smo jučer razgovarati i s Nasihom, koja je, nakon što su s njom razgovor obavili i policijski inspektori, ljubazno kazala da je umorna i da više ne može pričati, ali je dozvolila da je fotografiramo. Na naše insistiranje, samo je kratko potvrdila da je već duže vremena bila u sukobu s bratom Hanasom. V. BEGUNIĆ

Dubravko Sekulić (72) iz Banje Luke uhapšen je u srijedu nakon što je policija u dvorištu kuće koju je koristio u Laktašima pronašla 140 stabljika indijske konoplje te 263 sjemenke ove biljke. Kako nezvanično saznajemo, Sekulić je u policiji rekao da je sjemenkama ove biljke hranio ptice i da nije znao da mu u dvorištu raste droga. - Nastavljamo istragu u ovom slučaju kako bismo potvrdilinjegovu izjavu.Moramo provjeriti štiti li on nekog na ovaj način - rekao je za “Avaz”izvor blizak istrazi. Stabljike su već dostigle visinu od 190 centimetara i bile su spremne za upotrebu. Sekulićeve komšije nerado pričaju o ovom slučaju. Jedan od njih, koji nije htio da se predstavi novinarima, rekao je da je Sekulić težak čovjek, s kojim je skoro nemoguće razgovarati. Dodao je da se poznaju 15 godina, ali da se nikad nisu uspjeli dogovoriti ni oko sitnica. - Kuća i dvorište su uvijek zapušteni. On ne živi u ovoj kući, nego u Banjoj Luci, pa samo povremeno dolazi ovamo. U posljednje vrije-

5AA== FA DH=E FJE?A

Uzgajao marihuanu u Laktašima

Mjesto gdje je pronađena droga

me dolazio je češće nego ranije - rekao je ovaj komšija. On je dodao da je bio iznenađen kada je u srijedu vidio policijske automobile i policajce koji čupaju neku travu oko kuće. Tvrdi da nije znao da je riječ o drogi te, da je znao, odmah bi to prijavio policiji. Sekulića poznaje i Velimir Skrepnik, koji je novinarima rekao da ga je iznenadna posjeta policije komšijinom dvorištu neugodno iznenadila. - On je dobar i vrijedan čovjek koji se nikada nije bavio kriminalom - rekao je Skrepnik. M. D.

"

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

?H= DHE=

ZENICA FUP podnio prijavu Tužilaštvu ZDK protiv uposlenika zatvora

8=IFEJ=č 2= @ IKđAE= KE= L=?
Od Tužilaštva ZDK i Agencije za državnu službu čekamo odgovor o suspenziji uposlenika Seada S., kaže direktor Spahić Novac uzimao radi bolje ocjene ponašanja i dopusta

Uzrok nesreće brza vožnja

U Ulici branilaca u Kaknju preksinoć oko 22.00 sata dogodila se saobraćajna nesreća kada je G. S., upravljajući “audijem”, zbog brze vožnje izgubio kontrolu nad vozilom te sletio s ceste i završio u koritu rijeke Zgošće. U ovoj saobraćajnoj nesreći, iako su u automobilu

’)K@EA’ IAJE K HEAK CšćK
Na području Unsko-sanskog kantona

Saobraćajna nesreća u Kaknju

bile četiri osobe, nije bilo povrijeđenih, dok je na automobilu pričinjena materijalna šteta. Automobil je izvučen iz korita Zgošće i transportiran vozilom šlep-službe, a uviđaj na mjestu događaja obavili su pripadnici MUP-aZDK. Az. S.

Federalna uprava policije podnijela je Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zloupotrebe položaja i ovlasti protiv Seada S., vaspitača u Kaznenopopravnom zavodu Zenica. On je osumnjičen da je od nekoliko osuđenika uzimao novac da bi im “sredio” izlaske u grad, dopuste i davao pozitivno mišljenje o njihovom ponašanju, što je zakonski preduvjet za privremeni izlazak iz zeničkog zatvora.

Sređivao povlastice
Tužilaštvo je na osnovu iskaza osam osuđenika pokrenulo istragu o ovom slučaju. Osuđenici su precizno opisali mjesto, vrijeme, uvjete i sumu novca koju su dali vaspitaču za sređivanje povlastica. Nezvanično saznajemo da je u jednom slučaju osuđenik dao čak i uputu gdje će se naći s osumnjičenim, ali zbog loše koordinacije policijskih organa u državi čeka je propala. Međutim, i pored istrage

Ibrahim Bošnjak (32) iz Zenice uhapšen je zbog sumnje da je počinio krađe u osam džamija na području Unsko-sanskog kantona. Nakon hapšenja on je policiji u Sanskom Mostu priznao da je počinio krađe za 

AEč=E H= L=? E @ž=E=
Lipovača kod Gradiške

Kaznenopopravni zavod Zenica: Istraga u toku

(Foto: J. Hadžić)

koje je osumnjičen, nakon čega je predat PS Bosanski Petrovac radi daljnje kriminalističke istrage. Bošnjak je iz tri džamije u Sanskom Mostu i Ključu ukrao novčane priloge u iznosuod450KM. M. D.

Dino Malkoč (30) i Samir Mujagić (30), obojica iz Gradiške, uhapšeni suzbogkrađe kanalizacionih cijevi u mjestu Lipovača kod Gradiške. Ukradene kanalizacione cijevi su vlasništvo predu-

7D=FšAE >C H=đA ==E=?EED ?EALE

zeća “Eko euro tim” iz Krupe na Vrbasu. Nakon ispitivanja uhapšeni su pušteni na slobodu, a policija je tužilaštvu protiv njih podnijela izvještaj za počinjeno krivično djelo krađa.

koja se vodi protiv njega, Sead S. i dalje radi u KPZ-u. - Komentar o izvještaju FUP-a i djelu ne mogu davati do kraja istrage i procesa koji je pokrenut. Što se tiče samog radnog angažmana, u pravu ste da ta osoba i dalje radi u KPZ-u. Ja sam, u skladu sa Zakonom o državnoj službi, uputio pismeni upit Tužilaštvu ZDK, Federalnom ministarstvu pravde i Agenciji za državnu službu da se očituju o tome koje zakonske mjere trebam poduzeti u ovom slučaju, odnosno kada se državni službenik treba suspendirati s tog radnog mjesta - kazao je u izjavi za “Avaz” Nihad Spahić, direktor KPZ-a.

*A IA CHAšA
Iako direktor Spahić nije želio komentirati, Uprava KPZ-a, prema našim saznanjima, postupa vrlo oprezno kada je u pitanju suspenzija osumnjičenog vaspitača. Naime, prije nekoliko godina suspendiran je i odstranjen jedan njibude pritvoren ili se sumnjiči da je počinio djelo za koje je predviđena kazna viša od pet godina. - Sporan je termin početka krivičnog procesa. Prema nekim tumačenjima to je potvrđivanje, prema nekim podizanje optužnice, a neki smatraju da je to pokretanje istrage. U svakom slučaju, zatražio sam od Tužilaštva odgovor hoće li ostanak osumnjičenog na radnom mjeshov visokopozicionirani službenik. Iako osuđen, nakon višegodišnje pravne borbe presuda je ukinuta, a on vraćen na posao. Federacija BiH tada mu je morala isplatiti desetine hiljada KM jer je prerano suspendiran. tu eventualno utjecati na tok istrage, što može biti dovoljan razlog za suspenziju, ali još nisam dobio odgovor kazao nam je Spahić. U Tužilaštvu ZDK samo nam je nezvanično potvrđeno da je slučaj zaprimljen, ali pojašnjenje hoće li od Uprave KPZ-a biti zatražena suspenzija Seada S. nismo mogli dobiti jer je tužilac koji vodi istragu o ovom slučaju naodmoru. A. DŽONLIĆ

Odgovor Tužilaštva
Spahić: Poslao upit Tužilaštvu

Zakon, naime, predviđa da se uposlenik s radnog mjesta uklanja nakon što se pokrene krivični postupak,

Pješak Đ. V. (41) poginuo je kada ga je u Bijeljini udario automobil “ford fiesta”, kojim je upravljao M. T. Tijelo poginulog prevezeno je na Odjel patologije bijeljinske bolnice gdje će biti obavljena obdukcija , a policija je privela M. T. na ispitivanje. Uviđaj na mjestu događaja obavili su pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Centra javne bezbjednosti Bijeljina.

’.H@ BEAIJ’ KIHJE FAš==
CJB Bijeljina: Vozač priveden

Udes u Bijeljini

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

25

Na osnovu ~lana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. Novine Kantona Sarajevo broj: 23/10 i Odluke [kolskog odbora broj: 12-2478/12 od 04. 07. 2012. godine, JU Peta gimnazija objavljuje

KONKURS
za upis vanrednih u~enika 2012/13. Upis vanrednih u~enika u I, II, III i IV razred gimnazije, vr{it }e se od 01. septembra 2012. do 28. septembra 2012. godine. Uz prijavu kandidati trebaju da prilo`e: 1. Svjedo~anstvo o prethodno zavr{enoj {koli (original) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (orginal) Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Peta gimnazija - Sarajevo, Senada Poturka Sen~ija bb. Informacije na telefon: 768-880.

Na osnovu ukazane potrebe, objavljujemo sljedeæi:

Za prijem u radni odnos i to:

OGLAS
3. Pomoæni graðevinski radnici, nk spreme 4 izvršioca Molimo zainteresirane kandidate da svoje biografije, dokaze o struènoj spremi, podatke o dosadašnjem radu, reference, dokaze o steèenim vještinama bitnim za radne zadatke na koje apliciraju, dostave poštom na adresu Pijaèna 94 d, Stup, Sarajevo, e-mail: cemalsped@bih.net.ba ili se jave na mob tel: 061 141 971; 061 131 519; 061 157 067 Prednost imaju kandidati sa iskustvom i sa referensama u dosadašnjem radu. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Direktor, Husein Avdiæ

Poslovna jedinica DOGTAŠ exlusive prodaja namještaja: 1. Voditelj-prodavaè u Odjeljenju maloprodaje namještaja 1 izvršilac 2. Voditelj-prodavaè u Odjeljenju veleprodaje namještaja 1 izvršilac 3. Trgovac u Odjeljenu maloprodaje 1 izvršilac 4. Oprema i monta`a namještaja 1 izvršilac Poslovna jedinica NINA STAN: 1. Tesar, kv, vkv spreme 2. Zidar, kv, vkv spreme 1 izvršilac 1 izvršilac

UPI POSLOVNI SISTEM D.D. SARAJEVO OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POD ZAKUP ILI PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA
- Predmet zakupa/prodaje je poslovni prostor površine 210 m2, smješten u ulici Branilaca Sarajeva br.20 u prizemlju UPI Poslovne zgrade; - Poslovni prostor izdaje se u stanju u kojem se nalazi; - Poèetna cijena zakupnine je 30,00 KM / m2; - Na konaèno utvrðeni iznos zakupnine, shodno Zakonu , zaraèunava se i PDV na teret zakupca; - Moguænost zakupa i na du`i vremenski period; - Poèetak zakupa 15. Septembar 2012. godine; - Zainteresovani kandidati za kupovinu prostora mogu dostaviti svoje ponude, sa napomenom da æe biti razmatrane samo ponude iznad poèetne vrijednosti od 5.000,00 KM/m2. Uèesnici u Javnom pozivu trebaju dostaviti slijedeæu dokumetaciju: - Ponudu za zakup/kupovinu poslovnog prostora; - Vrstu garancije plaæanja (bjanko mjenice, bankarske garancije i sl.); - Kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra o registraciji poslovnog subjekta; - Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji; - Kopiju registracije/upisa u Jedinstveni registar indirektnih poreza; - Potvrda nadle`og organa porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama, odnosno da nije porezni obveznik; - Dokaz o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama iz predhodnih zakupodavnih odnosa. Pismene ponude se dostavljaju na adresu Branilaca Sarajeva br.20/II u zatvorenim kovertama sa naznakom „ZA JAVNI POZIV - POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARAJ“ i to od dana objavljivanja „Javnog poziva" u dnevnim novinama „DNEVNI AVAZ“ zakljuèno do 24.08.2012.godine. Sve informacije vezane za zakup/prodaju poslovnog prostora mogu se dobiti u prostorijama UPI Poslovnog sistema d.d. Sarajevo u periodu od 8:00 do 16:00 sati, Branilaca Sarajeva br.20/II ili telefonskim putem na broj: 033/444-087; 061/160206; 061/208-951; Ostali uslovi æe se precizirati prilikom neposrednog kontakta.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 044523 08 Mals Tuzla, 11. 07. 2012. godine Na osnovu odredbi ~l. 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljnjem tekstu ZPP-a) TU@ENOM: Preduze}e „@ardi Grad“ doo za gra|evinarstvo, usluge i trgovinu, sa sjedi{tem u ulici V. Nazora br. 14. Tuzla, dostavlja se:

OGLAS

OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Asmira Be{i}, u pravnoj stvari tu`ioca Preduze}e „Rtm Europa Markt“ doo, 78250 Trn-Lakta{i, za trgovinu, usluge i proizvodnju, ulica Cara Du{ana br. 43, kojeg zastupa punomo}nik advokat Svetozar Iveti} iz Banja Luke, protiv tu`enog, Preduze}e „@ardi Grad“ doo za gra|evinarstvo, usluge i trgovinu, sa sjedi{tem u ulici V. Nazora, br. 14. Tuzla, radi duga, v.sp. 1.889,61 KM, dana 11. 07. 2012. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga za preuzetu, a nepla}enu robu isplati iznos od 1.889,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 11. 2004. godine kao dana zaka{njenja u isplati duga, pa do kona~ne isplate, i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 380,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328. i ~l. 329. ZPP-a. STRU^NI SARADNIK Asmira Be{i}

26

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 042012 11 Mal ^apljina, 26. 07. 2012. godine

oglasi

Op}inski sud u ^apljini, sudac Dubravka So~e, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Odjel za pravne poslove Grude, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enika Refik Lizde, Domanovi}i, radi isplate, v.sp. 511,66 KM, temeljem ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu ZPP FBiH) dostavlja TU@BA NA ODGOVOR Dana 12. 04. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Refika Lizde, Domanovi}i, radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 511,66 KM sa zakonskim zateznim kamatama, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sukladno ~lanku 70. stavak 1. ZPP-a, tu`enik je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~lanak 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor se na tu`bu s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudac Dubravka So~e

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 009590 09 Mal Livno, 18. 07. 2012. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja Javno preduze}e „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, mjesta sjedi{ta Mostar, ulica Kneza Branimira bb, protiv tu`enika Drago Balti}, nepoznatog mjesta prebivali{ta, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 8. 6. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika radi isplate duga iz ugovornog odnosa pru`anja telekomunikacijskih usluga. Tu`bom tra`i da sud presudom obve`e tu`enika na isplatu dospjelog a neispla}enog dugovanja u iznosu od 230,91 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dotavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Jurica Babi} 

C=IE

Dnevni avaz petak 10. avgust/kolovoz 2012. 27

28

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 060248 11 Mals Zenica, 22. 06. 2012. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 060866 11 Ps Zenica, 01. 06. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „OMNICOMMERC“ D.O.O. [ije bb Te{anj zastupan po punomo}niku Rajko Stoki} advokat iz Doboja, ul. Svetog Save broj 24. Doboj, protiv tu`enog „UNO-TRADE“ D.O.O. ZENICA, ul. Jalijski put broj 16, Zenica, radi isplate duga, v.s. 59.618,35 KM, dana 01. 06. 2012. godine, van ro~i{ta, donio je na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE

OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Zenica, Ul. Safvet bega Ba{agi}a br. 6, Zenica, protiv tu`enog Koprivica Mladen iz Visokog, Ul. Mlinska br. 2, VI. Kaffe-A Visoko, radi duga, v.s. 141,08 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP):

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju plati iznos od 59.618,35 KM (pedesetdevethiljada{eststotinaosamnaest i 35/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate kako slijedi: na iznos od 904,25 KM po~ev od 17. 09. 2008. god. pa do isplate, na iznos od 691,17 KM po~ev od 18. 09. 2008. god. pa do isplate, na iznos od 803,28 KM po~ev od 20. 09. 2008. god. pa do isplate, na iznos od 2.337,74 KM po~ev od 23. 09. 2008. god. pa do isplate, na iznos od 10.534,43 KM po~ev od 24. 09. 2008. god. pa do isplate, na iznos od 2.000,00 KM po~ev od 19. 11. 2008. god. pa do isplate, na iznos od 3.000,00 KM po~ev od 24. 04. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 1.000,00 KM po~ev od 14. 01. 2009. god. god. pa do isplate, na iznos od 0,80 KM po~ev od 12. 02. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 402,61 KM po~ev od 12. 02. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 1.000,00 KM po~ev od 15. 02. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 1.600,00 KM po~ev od 21. 03. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 2.000,00 KM po~ev od 15. 04. 2009. god. pa do isplate na iznos od 2.310,00 KM po~ev od 07. 05. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 23,10 KM po~ev od 07. 05. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 923,87 KM po~ev od 20. 05. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 30.963,79 KM po~ev od 18. 06. 2009. god. pa do isplate, te da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.663,69 KM (jednahiljada{eststotina{ezdesettri i 69/100 KM), sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Kubat Jasminka, s.r.

OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 26. 10. 2011. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za redovno utro{enu elektri~nu energiju, po ispostavljenim fakturama u iznosu od 136,88 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 15. 11. 2010. godine, pa do isplate, te kojom potra`uje iznos od 4,20 KM na ime obra~unate, a nepla}ene kamate za dane docnje u pla}anju ra~una za redovno utro{enu elektri~nu energiju, kako slijedi: - na iznos od 226,85 KM po~ev od 15. 08. 2010. godine, do 13. 09. 2010. godine, - na iznos od 61,87 KM po~ev od 15. 09. 2010. godine, do 28. 09. 2010. godine, Sa kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be sudu do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Alma Bijedi}

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 034259 11 I Dana, 12. 07. 2012. godine Osnovni sud u Bijeljini, sudija Binamir Suba{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „Nova banka“ a.d. Banja Luka Filijala Bijeljina, protiv izvr{enika Ma|un Sime sin Pere JMB 1305958192818 iz Bijeljine ul. 1. Decembra broj 18, radi naplate nov~anog potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. gl. RS. br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09 u daljem tekstu ZPP):

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 024562 09 Mal Zenica, 26. 06. 2012. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA „EKI“ Sarajevo, Filijala u Zenici, kao pravni sljednik Mikrokreditne organizacije „EKI“ Sarajevo, Ured u Zenici, koju zastupaju punomo}nici ^olakovi} Emir i Dragolji} Nina, advokati iz Zenice, protiv tu`enog ^osi} Almira, Javor BB, Kakanj, radi duga, v.s. 501,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

OBJAVLJUJE
da je dana 02. 12. 2011. godine donio, slede}e: RJE[ENJE o izvr{enju broj 80 0 I 034259 11 I a na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijskog broja RS 420142797, protestovane pred osnovnim sudom u Bijeljini broj protesta 80 0 V 029409 11 V od dana 12. 04. 2011. godine, po kojima izvr{enik duguje tra`iocu izvr{enja na ime glavnog duga iznos od 2.950,76 KM sa zakonskom zateznom kamatom na glavni dug po~ev od dana 08.03. 2011. godine, pa sve do dana isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 55,00 KM, te tro{kove izvr{enja u iznosu od 100,00 KM, kao i ostale tro{kove, pa se obavezuje izvr{enik da u roku od 3 dana od prijema ovog rje{enja izmiri ovo potra`ivanje tra`iocu izvr{enja, a ukoliko to ne u~ini prove{}e se izvr{enje zabilje`bom vo|enja izvr{nog postupka na nepokretnostima izvr{enika u zemlji{nje knjige, procjenom i prodajom nekretnina izvr{enika upisane u zk. ul. br. 4111 i 8989 sve k.o. Bijeljina 2 na imenu izvr{enika Ma|un Sime u dijelu od 1/1, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom predmetnih nekretnina. Protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatra se da je ovo rje{enje uredno dostavljeno izvr{eniku. Sudija, Binamir Suba{i} POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.

OGLAS

Tu`enom ^OSI] ALMIU, iz Kaknja, Javor bb, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 24. 08. 2009. godine kojom tu`ilac na ime duga, potra`uje iznos od 501,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 24. 08. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i naknadu tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. Zakona o parni~nom postupku i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e, ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`enom dostavljena tu`ba na odgovor. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 024562 09 Mal, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. Stru~ni saradnik s.r. Dunja Rojevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 062127 11 Mal Zenica, 02. 07. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 007150 07 Mal Dana; 02 08. 2012. godine

Test oglasa za objavu presude
Op}inski sud u Zenici, sudija Smajo [abi} u pravnoj stvari tu`itelja Javno preduze}e „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Zenica, ul. Bistua Nuova broj 17, Zenica, zastupan po punomo}niku ^ehaji} [efik zaposlenik kod tu`itelja, protiv tu`enog Lovri} Slavko iz Zenice, ul. Crkvice broj 30/B, radi isplate duga u iznosu od 33,02 KM, nakon glavne javne usmene rasprave odr`ane dana 19. 06. 2012. godine, u prisustvu punomo}nika tu`itelja, te u odsustvu tu`enog dana 02. 07. 2012. godine, donio je i objavio sljede}u:

Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje Camelija Biha}, ul. 5 Korpusa br. 5, zastupana po direktoru ^avki} Irfanu, protiv tu`enog Jozi} Borisa, sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate na ime regresa, vrijednost spora 854,00 KM, donio je dana, 02. 08. 2012. godine, van ro~i{ta, slijede}i:

OGLAS
Dostavlja se tu`enom putem Dnevnih novina i oglasne plo~e suda slijede}a: PRESUDA zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 854,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana, 23. 03. 2007. godine pa do kona~ne isplate kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 188,05 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Obrazlo`enje Tu`itelj je kod ovog suda dana, 03. 08. 2007. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate na ime regresa. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu s ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06 u daljnjem tekstu: ZPP). Tu`ba s prilozima kao i oglas ovog suda 17 0 Mal 007150 07 Mal od 24. 01. 2012. godine u kojem je tu`eni obavije{ten o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom propisanom roku od 30 dana, tu`enom je dostavljena putem Dnevnih novina (Dnevni avaz) dana, 09. 02. 2012. godine, kao i putem oglasne table suda, a isti je propustio da u ostavljenom roku dostavi odgovor na tu`bu, a {to je sud utvrdio uvidom u spis. Shodno izlo`enom kako tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja nije dostavio odgovor na tu`bu u zakonom odre|enom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se temelji tu`beni zahtjev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je tu`itelj predlo`io, sud je na osnovu odredbe ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku (Sl. Novine FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06) donio odluku kao u izreci presude. NAPOMENA: Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 183. u vezi s ~l. 329 ZPP-a. STRU^NI SARADNIK Erol Husi}

PRESUDU

Obavezuje se tu`eni tu`itelju isplatiti nov~ani iznos od 13,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 08. 2006. godine, pa do isplate, te tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 10,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Odbija se tu`itelj sa dijelom tu`benog zahtjeva u iznosu od 19,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos po~ev od 22. 08. 2006. godine, pa do isplate, te dijelom tro{kova postupka u iznosu od 15,00 KM. Obrazlo`enje Dana 22. 08. 2006. godine tu`itelj po osnovu duga za vodu i naknadu za kanalizaciju isporu~enu u periodu po~ev od 01. 04. 2005. godine pa do 31. 15. 2006. godine podnio tu`bu radi isplate duga u iznosu od 33,02 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 08. 2006. godine, pa do isplate, te tro{kova parni~nog postupka. Raspravljaju}i o osnovanosti tu`benog zahtjeva sud je odlu~io kao {to je navedeno u izreci presude Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Zenici putem ovog suda u roku od 15 dana od dana dono{enja zbog povrede odredaba parni~nog postupka i pogre{ne primjene materijalnog prava. @alba se podnosi u tri istovjetna primjerka. SUDIJA Mr. Smajo [abi}

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

29

!

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

C>KI

Nagasaki: Poziv na mir

Japanski zvaničnici obećali su jučer, u povodu obilježavanja 67. godišnjice od bacanja atomske bombe na Nagasaki, da će se zalagati za društvo koje manje ovisi o nuklearnoj energiji. Skoro 6.000 ljudi, uključujući studente i mnoge zvaničnike, okupilo se u Parku mira nedaleko od epicentra eksplozije koja se dogodila na jučerašnji dan 1945. godine i pozvalo na mir u svijetu. Premijer Jošihiko Noda ponovio je obećanje da će se zalagati za društvo koje manje ovisi o ovom vidu energi- 

KA=H AAHCEE

5LAE= L 5=EJE LEIIJ ALHFI ž=HEšJA
(Foto: AFP)

FINANSIJE Do jučer uspješna ekonomija danas na rubu propasti

Godišnjica napada na Nagasaki

Dugovi države iznosili su 2007. godine 27 posto BDP-a, a danas su već 48 posto

je te je najavio objavljivanje platforme za dugoročno djelovanje u tom pravcu u narednih nekoliko sedmica. Sjedinjene Američke Države su 1945. godine u tri dana bacile dvije atomske bombe na Japan, prvu na Hirošimu, gdje je poginulo 140.000 ljudi, a drugu na Nagasaki, gdje je živote izgubilo 70.000 ljudi. Poslije ovih napada, Japan je potpisao kapitulaciju. Ove godine, SAD je prvi put poslao u Nagasaki svog ambasadora Džona Rosa (John Ross).

Spec
Na egipatskom Sinajskom poluotoku izbili su novi sukobi između naoružanih napadača i policije. Sukobi u blizini policijske stanice u gradu El-Ariš uslijedili su dan nakon što je egipatska vojska pokrenula ofanzivu protiv ekstremista u regiji, prenosi BBC. Ofanziva je počela nakon što je u nedjelju poginulo 16 graničara. Egipatski predsjednik u srijedu je smijenio šefa obavještajne službe i pokrajinskog guvernera.

Nekadašnja “miljenica” Evropske unije dospjela je u vrlo nezavidnu ekonomsku situaciju i tako postala novo krizno žarište, piše ugledni njemački dnevnik “Suddeutsche Zeitung” o Sloveniji. - Mala zemlja na rubu Evrope oduvijek se mnogo trudila da se priključi centru. Na Sloveniju su prvo gledali kao na produžetak Austrije, ali se Slovenija sada približava drugom susjedu Italiji. Dužnička kriza potpuno je pogodila i Sloveniju - navodi njemački list. Dugovi države iznosili su 2007. godine 27 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a danas su već 48 posto. - Konzervativni premijer Janez Janša izjavio je nedavno da će Slovenija možda morati tražiti pomoć Evropske unije, poput Grčke i sličnih država. Onda je povukao tu izjavu, ali sloven-

Ljubljana: Svi ekonomski pokazatelji negativni

ski mediji špekuliraju da će Vlada najkasnije najesen tražiti najmanje 1,3 milijarde eura pomoći od Brisela piše njemački list.

Uz niz negativnih događaja, i bonitetna agencija “Fitch” snizila je ocjenu kreditnog rejtinga Slovenije s “A” na “A-“, s negativnim

srednjoročnim izgledima, nakon što su joj prethodnih dana rejting snizile i agencije “Moody's” i “Standard & Poor's”.

C>KI

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

!

SIRIJA Avioni bombardiraju grad Alep, stanovnici bježe iz zemlje

Antonić: Negira krivicu

*=H>=HIE =F=@ LIA = ?ELEA
Bivši premijer Rijad Hidžab u pratnji pobunjeničke Slobodne vojske prešao u Jordan, ministar zdravstva Vail el-Halki imenovan za njegovog nasljednika
Akdag tvrdi da su vojni avioni bombardirali regiju u blizini graničnog prijelaza Bab-u Selam, gdje su smještene izbjeglice koje žele prijeći u Tursku. Organizacija za nadgledanje poštovanja ljudskih prava u Siriji saopćila je da je u operacijama vojske u srijedu poginulo najmanje 150 osoba. Jučer su već tokom jutra u zemlji poginule 22 osobe, među kojima 17 civila. Televizija “Al Jazeera” objavila je videosnimak na kojem se jasno vidi da je Avioni sirijske vojske pod kontrolom Bašara el-Asada bombardiraju mjesta Azaz, Tel Rifat i El-Bab u Alepu, javile su agencije. Avioni polijeću sa sirijskog aerodroma Minih, izjavio je za agenciju Anadolija opozicioni aktivista iz Sirije Muhamed Akdag. Sirijski pobunjenici saopćili su jučer da vladine snage izvode “barbarski i divljački napad” u distriktu Alep, koji je pod kontrolom pobunjenika, ali su negirali tvrdnje da su režimske snage zauzele distrikt. Hiljade Sirijaca iz Alepa zaputile su se ka pograničnom pojasu kako bi izbjegle u Tursku, dok sirijska vojska i dalje izvodi oružane operacije u tim krajevima.

5== KAIJ )==
Ujedinjeni narodi razmatraju kandidature bivšeg generalnog sekretara NATO-a Havijera Solane (Javier) i bivšeg finskog predsjednika Martija Ahtisarija koji bi mogli zamijeniti Kofija Anana (Annan) na mjestu specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige, objavili su zapadni mediji. Mediji navode da su se za ovu funkciju kandidirali i drugi zvaničnici, među kojima i bivši španski ministar vanjskih poslova Migel Moratinos. Ahtisari je kazao da se ne vidi u toj ulozi.

bivši premijer Sirije Rijad Hidžab, koji je napustio tu funkciju i pridružio se pobunjenicima, u pratnji pobunjeničke Slobodne vojske Sirije prešao u Jordan. Zajedno s njim, u Jordan su se uputili i članovi njegove porodice. Ministar zdravstva Vail el-Halki imenovan je za novog premijera. Grupa od 160 Sirijaca koja je napustila zemlju, stigla je ribarskim brodom u luku Kroton u Kalabriji na jugu Italije, objavili su italijanski mediji. Italijanska obalna straža presrela je i dopratila do luke brod sa sirijskim izbjeglicama. U ovoj grupi izbjeglica nalazi se 48 djece, 36 žena i 76 muškaraca i svi su u dobrom zdravstvenom stanju.

Bivši predsjednik Izvršnog odbora “Agrobanke” Dušan Antonić uhapšen je preksinoć na graničnom prijelazu kod Sremske Rače prilikom ulaska u Srbiju zbog finansijskih malverzacija u ovoj banci, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U Ministarstvu unutrašnjih poslova rekli su za Tanjug da je Antonić uhapšen oko 22 sata na graničnom prijelazu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Antonić je prekjučer ujutro napustio Srbiju i od tada više nije bio dostupan policiji, koja je, u međuvremenu, uhapsila njegove saradnike. Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić na-

7D=FšA >C ! EE= AKH=
glasio je da istražni organi trebaju ići do kraja i ispitati ko je odgovoran za gubitke “Agrobanke” od skoro 300 miliona eura. Antonić je ranije demantirao da je odgovoran za gubitak od 300 miliona eura, za šta je optužio prinudnu upravu. Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić zatražio je odgovornost ljudi iz državnih organa, koji su pomagali Antoniću u bijegu. Vučić je najavio da će se na predmetu “Agrobanka” raditi još najmanje dva mjeseca te da će se vidjeti da ima i “mnogo poznatih ljudi koji su umiješani u ovu aferu iz oblasti ekonomije, ali i politike i nekih drugih sfera života”.

Dušan Antonić lišen slobode

Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko mogla bi biti optužena za ubistvo poslanika Jevgenija Šerbanja, koji je ubijen 1996. godine na aerodromu u Donjecku. Optužnica bi mogla biti podignuta već u septembru,

7IH FJKžE?= = FJKž>=>CHKF?EA K>EIJL FI=E=
čim se poboljša njeno zdravstveno stanje, izjavio je za ukrajinske medije Renat Kuzmin, zamjenik glavnog tužioca. Ranije je utvrđeno da je svojevremeno na račun ubica uplaćeno više od dva miliona dolara od firmi koje su pod kontrolom Timošenko i drugog bivšeg premijera Pavla Lazarenka, javili su mediji. Timošenko se nalazi u zatvoru zbog navodne zloupotrebe ovlaštenja prilikom potpisivanja ugovora o plinu s Rusijom 2009. godine. Protiv nje je pokrenut i slučaj zbog finansijske prevare. Timošenko se, ujedno, našla na čelu liste ujedinjene opozicije na predstojećim izborima parlamenta. Bivši austrijski ministar unutrašnjih poslova, konzervativac Ernst Štraser (Strasser) optužen je za korupciju u okviru skandala s lobiranjem u Evropskom parlamentu, saopćeno je jučer iz tužilaštva u Beču. Nakon 15-mjesečne istrage, Ernst Štraser optužen je za korupciju i mogao bi dobiti deset godina zatvora ako bude proglašen krivim, saopćilo je tužilaštvo. Štraser je u martu 2011. godine podnio ostavku nakon što su ga, zajedno s dvojicom europoslanika, novinari britanskog dnevnog lista “Sunday Times”, koji su se predstavili kao lobisti, uhvatili u zamku. Snimani skrivenom kamerom, pristali su da ulože određene amandmane povoljne za jednu lobističku gru-

Timošenko čeka novo suđenje

Skandal u Austriji

Ministar finansija Republike Hrvatske Slavko Linić izjavio je jučer za Hrvatski radio da će sljedeća godina biti teža od ove, ali i da Hrvatska ne treba pomoć Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), jer je uvjeren da hrvatski kreditni rejting najesen neće pasti na razinu bezvrijednog. Linić je poručio da Vlada Hrvatske ne odustaje od najavljene politike sređivanja budžeta, štednje i jačanja porezne discipline. Hrvatski kreditni rejting trenutno je jedan stepen iznad špekulativnog, odnosno statusa bezvrijednog, uz negativnu prognozu, prenijele su agencije. 

=HA@=C@E=šJAž=

Hrvatski ministar najavio

Linić: Ne trebamo MMF

Štraser: Uzeo mito

Timošenko: Loše zdravstveno stanje

pu u zamjenu za naknadu od 100.000 eura godišnje. Štraser je izjavio da nije kriv.

Najmanje jedan turski vojnik je poginuo, a sedam ih je ranjeno u jučerašnjem napadu na vojno vozilo u zapadnom dijelu Turske, objavila je televizija NTV. Vozilo se kretalo kroz provinciju Izmir kada je naletjelo na minu, nakon čega je na njega otvorena vatra, na koju su vojnici odgovorili. Jučer nisu bili poznati akteri napada, ali su posljed-

2CEK JKHIE LE

Napad na zapadu zemlje

njih dana na jugoistoku Turske intenzivirani sukobi između snaga sigurnosti i kurdskih pobunjenika iz redova Radničke partije Kurdistana. Više država smatra Radničku partiju Kurdistana terorističkom organizacijom, a njeni pripadnici u prošlosti su organizirali slične napade na vojne ciljeve u više gradova na zapadu Turske.

U prodaji

!
w
Kuća koja se vrti, uvijek ima sunca, a može se spustiti ispod zemlje, izum je češkog inovatora Bohumila Lote (Lhota). Njegov novi dom izgleda poput moderne kuće hobita. Kuća je promjera od devet metara, sa mehanizmom u sredini koji je izdiže ili spušta i ekološki je prihvatljiva. Lota je gradio kuću uz pomoć porodice i prijatelja pa njena cijena nije poznata.

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012. 

EI

STRAVIČNO Slučaj iz Lazarevca šokirao Srbiju

Prvi bh. edukativni magazin za roditelje „Bebe&Mame“ u novom broju donosi:
Tema broja

,LE?E =@Eć= =E>= @CHE= KšE
Vučić i Jeremić se oporavljaju, a njihov napadač, koji je zaražen hepatitisom C, je u zatvorskoj bolnici
- Bio sam u šoku dok mi je iz rane doslovno liptala krv. U gužvi koja je nastala, trebalo mi je nekoliko minuta da pronađem komadić uha. Onako krvav, s velikim bolovima i s komadom uha u rukama, uletio sam u dom zdravlja, gdje su mi ljekari ukazali prvu pomoć - rekao je Vučić.

Naj~e{}e ljetne zablude
Rije~ stru~njaka

Bebina ko`a pri~a pri~u

Kada su Nemanja Vučić (21) i Nemanja Jeremić (18) iz Lazarevca okrvavljenih glava upali u lokalni dom zdravlja, žaleći se da su im odgrizene uši, ljekari su u prvi mah pomislili da ih je napao čopor pasa lutalica, ali su se sledili od užasa kada su saznali istinu - da su nesretni mladići, ustvari, bili žrtve kanibalističkog napada jednog njihovog sugrađanina, zaraženog hepatitisom C.

w 

@AH= Kć= D>EJ=

)HE ) L=IE?= *K=

Do sada niko nije znao ko se krije iza imena AllThingsD, alijasa koji objavljuje snimke Bua (Boo), najslađeg psa na YouTubeu. Nakon skoro tri godine skrivanja, anonimna dojava svijetu otkrila je identitet Buove vlasnice. Njeno ime je Ajrin An (Irene Ahn) i ona je od 2008. godine direktorica finansija u Facebooku.

Prekršio uvjet
Vučiću su hirurzi prišili uho na mjesto odakle ga je prije toga lazarevački kanibal odgrizao. Jeremić je imao više sreće pa je sa dvadesetak šavova pušten na kućno liječenje. Ipak, tu se nisu završile muke nesretnih mladića, jer su u bolnici saznali da napadač boluje od hepatitisa C. Policija jeuhapsila lazarevačkog kanibala. On je, kao dugogodišnji narkoman, imao izrečenu mjeru kućnog liječenja, ali je poslije napada taj uvjet prekršen pa će njegov daljnji oporavak biti nastavljen u zatvorskoj bolnici.

Drugi napad

Ljetne teme

Navike zdrave djece

Prepoznajte simptome sun~anice

U samo pola sata, najvjerovatnije u stanju apstinencijalne krize, Đorđe Stanojević (38) uspio je izujedati dvojicu momaka, koje do tada nije poznavao. I dok se prodavač lubenica Nemanja Jeremić uz pomoć svog gazde uspio nekako otrgnuti iz čeljusti pomahnitalog napadača, Vučić je imao manje sreće. S djevojkom je sjedio u kafiću kada im je prišao

Vučiću su ljekari uspjeli spasiti uho

Stanojević, želeći da se, navodno, pozdravi. No, umjesto pozdrava, ščepao je nesretnog momka za glavu, privukao ga i odgrizao mu polovinu lijevog uha, koju je, na

kraju, ispljunuo na pločnik. Kako saznajemo, ovo nije njegov prvi kanibalistički napad, jer je prije desetak godina jednom čovjeku u kafani odgrizao nos.

Trljam, trljam, sve se pu{i

Tim fizičara dokazao je naučnim podacima da bi armagedonovska nuklearna bomba kojom bi se, eventualno, pokušao uništiti asteroid koji juri prema Zemlji, trebala biti milijardu puta jača od bilo koje do sada napravljene. Naučnici su dokazali da herojski čin Brusa Vilisa (Bruce Willis) iz popularnog filma “Armagedon” ne bi bio dovoljan da spasi Zemlju od velikog asteroida koji bi je mogao uništiti. U filmu snimljenom 1998. godine, Vilis je odletio u svemir kako bi u asteroidu veličine Teksasa izbušio rupu i u nju umetnuo nuklearnu bombu,

6=JE= E ’)H=CA@=’ E=@= A >E IF=IE= AK
koja je trebala prepoloviti asteroid. Tako je asteroid zaobišao Zemlju, a Vilis spasio čovječanstvo. No, u stvarnom životu, takva taktika ne bi upalila. Tim studenata fizike izračunao je kako bi takva bomba trebala biti milijardu puta snažnija od sovjetskog “Velikog Ivana”, najjače nuklearne bombe koja je ikada detonirana na Zemlji. - Nakon što sam nekoliko puta pogledao film, postao sam skeptičan kada je u pitanju metoda kojom je uništen asteroid - rekao je 22-godišnji student koji je učestvovao u studiji.

Fizičari “pokopali” filmsku teoriju

Bomba bi trebala biti milijardu puta snažnija od sovjetskog “Velikog Ivana”, najjače nuklearne bombe koja je ikada detonirana na Zemlji 

C=IE

Dnevni avaz petak 10. avgust/kolovoz 2012. 33

34

Petak 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz 

C=IE 

KJKH=

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

!#

ŠKOTSKA Haris Pašović na prvom Međunarodnom samitu kulture

6 A CA šJ >E HAE 0AH?ACL?E
Velika čast i priznanje kulturi u BiH Imam malu tremu, priznaje bh. reditelj
Haris Pašović, istaknuti bh. reditelj i direktor “East West Centra Sarajevo”, pozvan je da uz Andrelu Vesiliu (Androulla Vassiliou), komesarku EUza kulturna pitanja, i reditelja Amira Nizara Zuabija, održi uvodni govor na otvaranju Prvogmeđunarodnog kulturnog samita koji će biti održan u Edinburgu 13. i 14.avgusta u škotskom parlamentu. Pašović će govoriti o “East West Centru” i značaju kulture za duhovni i ekonomski razvoj u svijetu i jedini je umjetnik iz regiona koji je pozvan na ovaj samit. Nijedno od bh. ministarstava za kulturu nije pozvano. - To je golemo, što bi rekli Hercegovci. Svakako,velika čast i izuzetno priznanje “East West Centru Sarajevo”, kulturi u BiH i meni lično. Ovaj samit je prvi takve vrste u svijetu i imat će veliki utjecaj na kulturne procese u svijetu u bliskoj budućnosti. Imam malu tremu jer se radi o velikom događaju gdje se 

=>= EC= >EH= FAEA /H== 5EEć=
Za “Svitanje u očima Snješka Bijelića” srebreni medaljon
Najznačajnija profesionalna književna organizacija u Kanadi, Udruženje kanadskih pisaca (CAA), najboljom knjigom za 2012. godinu proglasila je zbirku poezije “Svitanje u očima Snješka Bijelića” (Sunrise in The Eyes of The Snowmen) bh. pjesnika Gorana Simića. To je prva nagrada koju je ova institucija dodijelila autoru s drugog govornog područja i kulturnog prostora. Među dosadašnjim laureatima su Leonard Kohen (Cohen), Mišel Ondet (Michael Ondaatie), Margaret Etvud (Atwood)... Nagrađena zbirka napisana je na engleskom jeziku. Na gala svečanosti u muzeju “Stephen Leacock Orillia Ontario” Simiću je uručen srebreni medaljon asocijacije i novčana nagrada. Simić od 1996. živi u Kanadi. Poezija mu je objavljena u domaćim i svjetskim antologijama. Autor

Izbor Udruženja kanadskih pisaca

7čAIE?E
Na samitu učestvuje 40 ministara kulture iz cijelog svijeta i neki od najznačajnijih svjetskih kulturnih djelatnika, između ostalih Ričard Harper (Richard), Harold Mišel (Mitchell), izvršni direktor najvećeg autralskog medijskog koncerna “Aegis Media Pacific”, Rut Mekenzi (Ruth MacKenzie), direktorica Kulturne olimpijade u Londonu... nalaze veoma važni mislioci kada je u pitanju kultura, politika, industrija... Ovaj poziv govori da smo ostavili izvanredan utisak na Edinburškom festivalu kad smo igrali “Klasnog neprijatelja”, ali i daje usvijetuprepoznatoto što rade kulturni radnici u BiH - kaže Pašović, koji se trenutno nalazi u Istanbulu. On ističe da je ovo poruka domaćim vlastima da obrate pažnju nakulturne radnikeiono što imaju da kažu jer je više nego očigledno da ljudi u svijetu to žele čuti. Samit inače organiziraju vlade Škotske i Velike Britanije, Britanski savjet i Edinburg InternationalFestival. M. ČUSTOVIĆ

Simić: Živi u Kanadi

je više od dvadeset knjiga koje su prevedene na brojne svjetske jezike. Tvorac je libreta za prvu “Sevdah operu”, a njegova drama za djecu ''Bajka o Sarajevu'' na sceni sarajevskog Pozorišta mladih izvodi se već 16 godina. M. Ču.

Otvara se škola “Voice lab”

Pašović: Rame uz rame s velikim misliocima 

FAHE FFH FAL=A
Ferović: Jedan od predavača 

KFEJA ECK = KčE EBJ=H= @EAA IA IKE I =B= č=
Sniženja od 30 do 70 posto Bh. izdavači pomažu biblioteke
Ispred BBI centra u Sarajevu jučer je otvoren Prvi ramazanski festival knjige koji će trajati do 18. avgusta i namjera je da se svake godine održava posljednjih deset dana ramazana. Ne radi se o klasičnom predstavljanju izdavačkih kuća, nego će biti inkomporirano nekoliko noviteta. Uz štandove s knjigama, tu su i bazar s rukotvorinama te kazandžijski izlog. - Imamo dva cilja, da knjigu učinimo cjenjenijom i da u ramazanu darujemo posjetioce. Svakog dana uoči iftara dijelit ćemo somune, oko hiljadu, a potom i sokove i kafu napravljenu u najvećoj džezvi na svijetu kao i turski čaj - kazao je Ajet Arifi, direktor izdavačke kuće “Connectum”, koja je organizator Festivala. Izlagači iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bosanske Kru-

Otvoren Prvi ramazanski festival knjige u Sarajevu

Institut za muziku, teatar i multimediju otvara specijaliziranu školu pjevanja u kojoj će se moći učiti operno i pop-rok pjevanje. ”Voice lab”obuhvata operno pjevanje odnosno vokalnu tehniku i rad na opernom repertoaru te pop-rok pjevanje, u okviru kojeg će se obrađivati popularni muzički stilovi kroz svjetske hitove. Svi polaznici radit će i u muzičkom studiju, gdje će vježbati tehnike snimanja vokala, upoznati se sa studijskih pravilima, a na kraju će imati i svoje profesionalne snimke.

- Polaznici će razvijati i muzikalnost, intonaciju i ritam, fraziranje i dikciju kao i scenski nastup. Nastava će se uglavnom odvijati u popodnevnim terminima - kaže Alma Ferović, koja će voditi pop-rok pjevanje. Operno pjevanje predavat će Melisa Hajrulahović, solistica Narodnog pozorišta Sarajevo, a jedna od saradnica bit će i Eni Meri Spid (Anne-Marie Speed), profesorica Kraljevske muzičke akademije u Londonu i vokalna trenerka u serijalu “X Factor” iz Velike Britanije. S. A. A.

Velika zainteresiranost građana

(Foto: E. Trako)

Kazandžijski izlog

Spec 
Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, susreo se s Fikretom Plevljakom, premijerom Zeničko-dobojskog kantona, te Mirkom Trifunovićem, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Osim dogovora za 63. sezonu BNP-a, razgovarali su i o osnivanju dramskog edukativnog centra, a zainteresirani su i da se neke premijerne izvedbe predstave i publici u drugim gradovima ZDK. S. A. A.

pe, njih dvadesetak, nude sniženja od 30 do 70 posto, što je odlična prilikada ljubiteljipisane riječi obogate svoje kućne biblioteke. Veliki izbor domaće i svjetske literature, priručnika iz raznih oblasti, dječije književnosti, beletris-

tike,islamske literaturemogu se pronaći na festivalu. Svjetski klasici, poputIgoa (Hugo), Stendala (Sthendala), Tolstoja (Tolstoj), Šekspira (William Shakespeare), Puškina (Puschkin), koštaju 10 KM. Izlagači će izdvojiti i po

200 KM za ugrožene biblioteke u BiH. - Ovom akcijom želimo pomoći u edukaciji mladih. Pozivamo i građane da kupe neku od knjiga i ubace u posebnu kutiju - dodaje Arifi. E. T.

36

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

37

033 691 294, 033 782 010, 033 782 011 Fax: 033 691 293

19 KM - 10 KM

HALJINe

15 KM - 8 KM

HALJINA

Sezonsko sni`enje ljetne garderobe

7 KM - 5 KM

MU[KI [ORC

7 KM - 5 KM

@ENSKA SUKNJA

7 KM - 5 KM 15 KM - 8 KM
DJE^IJI KOMPLET

@ENSKI [ORC

12 km - 6 km

dje^iji kompleti

9 KM - 5 KM 15 KM - 8 KM
@ENSKI KOMPLETi

MU[KI [ORC

12 KM - 6 KM

KAPRI HLA^E

15 KM - 8 KM

SUKNJA

15 KM - 8 KM

MU[KI [ORC

10 KM - 5 KM
DJE^IJI [ORC

MU[KI [ORC

10 KM - 5 KM 3 KM - 2 KM 9 KM - 5 KM
MU[KA MAJICA @ENSKA MAJICA

MU[KA MAJICA

9 KM - 5 KM

5 KM - 3 KM 15 KM - 8 KM
SUKNJA

KAPRI HLA^E

5 KM - 3 KM 15 KM - 8 KM
@ENSKE HLA^E

KAPRI HLA^E

5 KM - 3 KM

@ENSKA MAJICA

9 KM - 5 KM
MU[KA MAJICA

DJE^IJA KO[ULJA

3 KM - 2 KM 9 KM - 5 Km 7 KM - 5 KM
@ENSKA MAJICA MU[KA MAJICA

3 KM - 2 KM

MU[KA MAJICA

9 KM - 5 KM

MU[KA MAJICe

12 KM - 6 KM
DJE^IJA HALJINA

DJE^IJA HALJINA

15 KM - 8 Km 15 KM - 8 KM 12 KM - 6 Km
DJE^IJI KOMPLET DJE^IJI KOMPLET

15 KM - 8 KM

@ENSKE FARMERKE

10 KM - 5 KM
Odje}a, obu}a, kozmetika...

@ENSKA SUKNJA

9 KM - 5 KM

@ENSKA KO[ULJA

5 KM - 3 KM
Haris & Alex

@ENSKE HLA^E

Akcija traje do isteka zaliha
Cijene su izra`ene u KM

Najjeftiniji prodajni lanac u BiH

!!!

Sni`enje va`i u svim objektima

tekstil marketima {irom BiH

36

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

37

033 691 294, 033 782 010, 033 782 011 Fax: 033 691 293

19 KM - 10 KM

HALJINe

15 KM - 8 KM

HALJINA

Sezonsko sni`enje ljetne garderobe

7 KM - 5 KM

MU[KI [ORC

7 KM - 5 KM

@ENSKA SUKNJA

7 KM - 5 KM 15 KM - 8 KM
DJE^IJI KOMPLET

@ENSKI [ORC

12 km - 6 km

dje^iji kompleti

9 KM - 5 KM 15 KM - 8 KM
@ENSKI KOMPLETi

MU[KI [ORC

12 KM - 6 KM

KAPRI HLA^E

15 KM - 8 KM

SUKNJA

15 KM - 8 KM

MU[KI [ORC

10 KM - 5 KM
DJE^IJI [ORC

MU[KI [ORC

10 KM - 5 KM 3 KM - 2 KM 9 KM - 5 KM
MU[KA MAJICA @ENSKA MAJICA

MU[KA MAJICA

9 KM - 5 KM

5 KM - 3 KM 15 KM - 8 KM
SUKNJA

KAPRI HLA^E

5 KM - 3 KM 15 KM - 8 KM
@ENSKE HLA^E

KAPRI HLA^E

5 KM - 3 KM

@ENSKA MAJICA

9 KM - 5 KM
MU[KA MAJICA

DJE^IJA KO[ULJA

3 KM - 2 KM 9 KM - 5 Km 7 KM - 5 KM
@ENSKA MAJICA MU[KA MAJICA

3 KM - 2 KM

MU[KA MAJICA

9 KM - 5 KM

MU[KA MAJICe

12 KM - 6 KM
DJE^IJA HALJINA

DJE^IJA HALJINA

15 KM - 8 Km 15 KM - 8 KM 12 KM - 6 Km
DJE^IJI KOMPLET DJE^IJI KOMPLET

15 KM - 8 KM

@ENSKE FARMERKE

10 KM - 5 KM
Odje}a, obu}a, kozmetika...

@ENSKA SUKNJA

9 KM - 5 KM

@ENSKA KO[ULJA

5 KM - 3 KM
Haris & Alex

@ENSKE HLA^E

Akcija traje do isteka zaliha
Cijene su izra`ene u KM

Najjeftiniji prodajni lanac u BiH

!!!

Sni`enje va`i u svim objektima

tekstil marketima {irom BiH

Tačno Netačno
Prvo svemirsko vjenčanje obavlje1no je prije dvadeset godina? Jedan od najpoznatijih je bubamara kako je 2talismana ovčica”? ilisvjetskihjoš zovu “božija Iako se često upotrebljava, ne zna 3se kako je nastao izraz “ničija zemlja”? 1. NETAČNO

!&

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

ILA=@=H

HRANA I ZDRAVLJE Izraelski naučnici o pčelinjem nektaru 

A@ K>=ž=L= @AčEE =š=
Budući da obiluje antioksidansima, stručnjaci se slažu da med predstavlja sjajnu alternativu sirupima za kašalj, koji mogu biti opasni u slučaju neprimjerenog doziranja
Ako vašeg mališana muči kašalj prije odlaska na spavanje, ponudite mu kašičicu meda. Stručnjaci tvrde da ljekoviti pčelinji proizvod olakšava simptome i pomaže djeci da lakše utonu u san. Do ovakvog zaključka došli su izraelski naučnici u čijem je istraživanju učestvovalo 300 mališana sa simptomima infekcije grla. Djeca u dobi od jedne do pet godina svake večeri su prije spavanja uzimala 10 grama meda. Rezultat - mali ispitanici su manje kašljali i bolje spavali. Budući da med obiluje antioksidansima, stručnjaci se slažuda on predstavlja sjajnu alternativu sirupima za kašalj, koji mogu biti opasni za djecu u slučaju neprimjerenog doziranja. Ljekari naglašavaju da med nije siguran za dojenčad zbog rizika od tzv. infantilnog botulizma. Riječ je o rijetkoj, ali smrtonosnoj infekciji koju uzrokuju spore botulizma iz meda. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu “Pediatrics”.

Prvo svemirsko vjenčanje
Prvo svemirsko vjenčanje obavljeno je prije devet, a ne dvadeset godina. Bilo je to na današnji dan, 10. avgusta 2003. godine. Ruski kosmonaut Jurij Maljenšenko i njegova vjerenica Jekaterina Dmitrijeva rekli su sudbonosno “da” tokom specijalne veze između Zemlje i Međunarodne svemirske stanice. To je prvo svemirsko vjenčanje u historiji čovječanstva. Astronaut je bio u orbiti, na oko 400 kilometara iznad Novog Zelanda, dok je Dmitrijeva (27) bila u svemirskom centru u Hjustonu, koji je za tu priliku ukrašen za vjenčanje. Maljenšenko (47), pukovnik avijacije, nadređene je o planovima za vjenčanje obavijestio tek kad je već bio u orbiti, što je razbjesnjelo komandanta avijacije, generala Vladimira Mihajlova, koji je, navodno, rekao da se “kosmonauti ne smiju ponašati kao filmske zvijezde”. 

Bagremov med jača živce i pomaže kod nemira i nesanice. Kestenov med dobar je za bolesti želuca i crijeva te bolesti prostate. Med od lipe liječi oboljenja mokraćnog mjehura i bubrega te dišnih organa. Pripazite - med od lipe se ne preporučuje osobama

5L== >AIJ E= IL A@
koje imaju problema s krvnim žilama. Med od kadulje pomaže kod kašlja, prehlade i bolesti dišnih organa. Livadski med ima široko djelovanje i preporučuje se u svakodnevnoj prehrani djece i starijih osoba.

2. TAČNO

Bubamara donosi djecu, novac i sreću
Jedan od najpoznatijih svjetskih talismana je bubamara ili kako je još zovu “božija ovčica”. Nastala je u Engleskoj, a u anglosaksonskoj tradiciji uživa veliko poštovanje, pa se uvijek, kada se ulovi, mora pustiti da slobodno odleti. Uleti li u kuću, u nju će donijeti djecu, novac i sreću. U nekim kulturama postoji vjerovanje da će iz onog pravca prema kojem bubamara odleti doći budući voljeni. 

Nakon mršavljenja ostao mi je višak kože na stomaku koji neće ni uz pomoć vježbi da se zategne. Sigurno postoji nešto što bi makar malo pomoglo jer estetski veoma ružno izgleda, pita čitateljica iz Trebinja. Višak kože i masnog tkiva u području trbuha može predstavljati veliko estetsko i psihičko opterećenje, ali može dovesti i do zdravstvenih teškoća. Taj višak se ne može riješiti vježbom niti liposukcijom. U vašem slučaju potrebno 

=JA=A žA IJ==

ORDINACIJA

W:57.468pt H:87.028pt

Dr. Danijela Crnogorac, poliklinika “Karabeg”

je uraditi abdominoplastiku kojom se zateže koža cijelog trbušnog zida i ojačava slabost mišića trbušnog zida posebnim šavovima. S tehničkog aspekta, u rukama iskusnog i vještog hirurga ovaj zahvat ne predstavlja problem te se može izvesti relativno brzo i uz visok nivo uspjeha.

Potrebno je: cijelo domaće pile, pšenica bjelica (geršlo) malo više od težine pileta, so. Način pripreme: 1. Cijelo pile dobro iskuhati. Vodu prilikom kuhanja posoliti. Skuhano pile polako izvaditi iz supe, a onda u nju dodati pšenicu i kuhati je na tihoj vatri nekoliko sati (paziti da ne zagori). 2. Pile malo prohladiti, meso odvojiti od kostiju i istrgati na komadiće. 3. U varenupšenicu postepeno ubacivati komadiće pileta i miješati velikom drvenom kašikom dok se ne dobije homogena čvrsta masa. 4. Pečeno keške poklopiti u loncu i ostaviti na hladno mjesto. 5. Prilikom serviranja izva-

*I=I AšA

Predlažemo za iftar

diti keške u sahan pa podgrijati u rerni. 6. U međuvremenu otopiti mlado maslo, preliti keške i servirati uz kiselo mlijeko. Maslu se može dodati i malo mljevene paprike.

3. NETAČNO

Kako je nastao izraz ’ničija zemlja’
Ne može se reći, iako se često upotrebljava, da se ne zna kako je nastao izraz “ničija zemlja”. Poznato je da je bio ukorijenjen već u 14. stoljeću, što će reći da i nije tako nov. Nastao je u Londonu (na slici) kao naziv za pusto zemljište na kraju grada, na obali Temze, koje niko nije svojatao, te su na njemu vješani razbojnici, provalnici, silovatelji, palikuće i njima slični i tamo ostavljani da truhnu danima i sedmicama. U Prvom svjetskom ratu izraz “ničija zemlja” uobičajio se na Zapadnom frontu kao naziv za uski pojas zemljišta između dviju neprijateljskih linija. 

C=IE

Dnevni avaz petak 10. avgust/kolovoz 2012. 39

Kristen Stjuart osjeća sram

"

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012. 

AJ IAJ

U NEŠTO SE UDARATI MORA Od čega, zapravo, žive

Stjuart: Nakon preljuba izbjegava javnost

Zbog svoje nedavne afere s dvostruko starijim rediteljem Rupertom Sandersom, mlada glumica Kristen Stjuart (Stewart) nije se pojavila na premijeri svog novog filma pod nazivom “On the Road”, u kojem je imala glavnu ulogu. Nakon preljub- 

>C FHAL=HA EA @š= = FHAEAHK BE=
ničkog skandala, mlada glumica nije smogla hrabrosti da se pojavi na crvenom tepihu. Kristen nije željela da svojim pojavljivanjem stavi premijeru filma u drugi plan, jer je smatrala da bi svi novinari bili fokusirani na nju, a

ne na film, koji bi, zapravo, te večeri trebao biti u centru pažnje. Za razliku od nje, Robert Patinson (Pattinson), s kojim je bila četiri godine u vezi, pojavit će se na premijeri svog filma “Cosmopolis”, koji će biti prikazan 13. avgusta u Los Anđelesu.

,=@ Č=KšALEć 5=LEć H=@E K ČAš=HE HC=E
Ibrahim Jukan živi od proizvodnje zdrave hrane u svojoj rodnoj Sanela Sijerčić u “BH Telecomu”, braća
biznisu, državnoj službi... U kontekstu ove priče mnogo puta citirana je rečenica: “Nemamo ni za kafu, a ni da dopunimo kredit za mobitel” Envera Lugavića Kiceta, kojem je OBN-ov muzički šou preko noći nadjenuo ime “Pjevač”, a čija je bljedunjava karijera ostala na nivou želje. Ibrahim Jukan od pjevanja zasigurno ne bi mogao živjeti kao što živi od proizvodnje zdrave hrane u svojoj rodnoj Gračanici. Iako nerado govori
Almas Smajlović

’AE?= LA’ KF= HAHA E HACE=
Ove godine koncerti na sportskim terenima Prve gimnazije
Omladinski klub “Zenica zove” treću godinu zaredom organizira studentsku konferenciju, a paralelno s njom i rok festival na kojem učestvuju poznata rok imena iz regiona, ali i mladi bendovi koji se tek afirmiraju. Festival će se ove godine održati od 23. do 26. avgusta na sportskim terenima Prve gimnazije u Zenici. U dvije muzičke večeri, 24. i 25. avgusta, nastupit će bendovi “Radio aktiv” (Pula - Zagreb), “Naksut Vesert” (Zenica), “Siledžije” (Ljubuški), “Die Querschlaeger” (Gelzenkirhen), “Zoster” (Mostar), “Elemental” (Zagreb) i S.A.R.S. (Beograd). ”Nulte noći”, 23. avgusta, održat će se ljetno otvoreno kino, fotoradionica i ak-

Omladinski festival od 23. do 26. avgusta

Rijetki su pjevači i muzičari u Bosni i Hercegovini koji se mogu pohvaliti da lagodno žive zarađujući novac koncertima, prodajom CD-ova...Mnogo je više onih koji sebe u javnosti rado nazivaju muzičarima, ali od toga ni izdaleka ne bi mogli osigurati egzistenciju.

Gladne oči
Neki od onih koji su na vrijeme shvatili da im je bolje latiti se konkretnog posla i svirati kadaim seza toukaže prilika, potražili su siguran izvor prihoda. Okrenuli su se ugostiteljstvu, privatnom

Davor Ebner

o tome, lider “Erogenih zona” Almas Smajlović već dugi niz godina radi na osiguranju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Muamer Đozo, poznati sarajevski basista, član benda Dine Merlina, godinama je zaposlenik Kantona Sarajevo, a Sanela Sijerčić “BH Telecoma”. Maya Sar, naša ovogodišnja predstavnica na Eurosongu, profesorica je klavira u Osnovnoj muzičkoj i baletskoj školi “Novo Sarajevo”. Nakon što se okušao kao vlasnik kafića, pjevač Dado Čaušević otvorio je prije dvije godine vrtić “Poni”. - Nisam mislio da će posao ići tako dobro. Sada uživam, ne izlazim iz vrtića, doslovno nemam kad ni nastupati. Djeca su moja okupacija i, naravno, tako se nametnulo da je “Poni” moj glavni izvor prihoda - kaže Čaušević, koji upoznaje mališane i s osnovama muzike.

”Zoster”: Među učesnicima

cija crtanja grafita, a učesnici studentske konferencije s Balkana imat će priliku da

posjete i Bobovac, Vranduk i Kraljevu Sutjesku. A. Dž. 

KC@E )L@Eć 0A@= FHE= D=@IK FAEK
Jedan od sretnika koji je svoju egzistenciju osigurao u inozemstvu je dobrano zaboravljeni Mugdim Avdić Henda, koji preživljava zahvaljujući penziji koju je stekao kao izbjeglica u Holandiji.
Samir i Admir Ćeremida 

AJ IAJ

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

"

muzičari u BiH

E= LHJEć )=I )>=I=@E 5),= EH=K LAč== 8AE= K>EJA= HAJHIJE=
Lana del Rej u mačkastim pozama

Lana del Rej u najnovijem “Vogueu”

Gračanici Muamer Đozo službenik Kantona Sarajevo, Ćeremida razvila unosan biznis s “Havanom”
Braća bubnjari Arel i Amar Češljar vlasnici su agencije za organiziranje događaja “AtaX Media”. Na internetskoj stranici navedeno je kako se bave organibranšama, na konto toga što te ljudi već poznaju - iskren je Arel. Unosan biznis mnogi su prepoznali u otvaranju ugostiteljskih objekata, a neki od

.@ = =šJEJK Eš=
Mladi pjevač i diplomirani ekonomista Berin Buturović našao je posao u struci, i to pri Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. zacijom događaja, vjenčanja, muzičkom produkcijom... Kažu da je osnovana isključivo novcem zarađenim od muzike. - Ko je vrijedan, može živjeti od muzike, ali lijepo je imati sigurnost. U ovom poslu pronašao sam oslonac, a muzika mi je ispušni ventil - kaže Buturović. njih vlasnici su trenutno najaktuelnijih okupljališta u glavnom gradu BiH. Članovi “Plavog orkestra” Admir i

Brojni ugostitelji
- Muzičari su često nezadovoljni, ali nisu u pravu. Sam sebe uhvatim u nekim mislima pa kažem: “Gladne oči!” Ako pogledamo kako narod živi, mi odlično prolazimo. Ali, zašto ne ići dalje? Stepenicu po stepenicu može se veoma dobro napredovati i u Branka drugim Sovrlić

Samir Ćeremida na dobrom su glasu i po nezaobilaznoj “Havani”, od koje lagodno žive već dugi niz godina. Pjevačica Branka Sovrlić sa suprugom Sadikom Pašićem, također, uspješno posluje vodeći restorane “Broadway” i “Bosanska kuća”. Na spisku ugostitelja su i Armin Šaković, koji je vlasnik “Velike bašte”, a Dino Marjanović slastičarnice “Demirović”. Pjevač “Regine” Davor Ebner i Eldin Huseinbegović plaću primaju kao članovi ansambla Narodnog pozorišta u Sarajevu. Tuzlanski reper Frenkie očito se, također, služi devizom “što je sigurno, sigurno je” pa je tako u svom rodnom gradu otvorio CD šop. A. ISLAMAGIĆ -MULAHMETOVIĆ A. KARAMAN

Zamamna pjevačica Lana del Rej (Del Rey) pozirala je u najnovijem izdanju italijanskog “Voguea”. U mačkastim pozama, ogrnuta krznom, pokazala je još je-

dnom da je velika ljubiteljka retrostila, u kojem joj svesrdno pomaže njen zaštitni znak - tuš na očima, za ovu priliku upotpunjen i glamuroznom frizurom i dugim

ušiljenim noktima, kakve najčešće rado odabire i Rijana (Rihanna). Pjevačica na fotografijama i pije i puši, a svi joj ti dodaci vrlo dobro pristaju.

0I ECA@= =J >A

Nakon što se razvela od Toma Kruza

Keti Holms u šetnji s kćerkicom Suri Kruz

Maya Sar

Nakon što se razvela od Toma Kruza (Cruise), Keti Holms (Holmes) izgleda znatno bolje. Ovo potvrđuju izvori bliski 33-godišnjoj glumici, koja je ovih dana uslikana s kćerkom Suri. - Sada češće posjećuje svoju porodicu i može se slobodno posvetiti razvoju ka-

rijere. Nije više u strahu od toga šta će reći scijentolozi. Keti je nova osoba. Osjeća se osvježeno, slobodno od Toma i kao da više nema nikakvih briga. Dok se prije pet godina bojala hoće li ikada pronaći partnera, Keti sada uživa upravo u toj samoći. Radi na sebi i ne boji se više

hoće li neki njen postupak uzrujati Toma - tvrdi izvor blizak glumici. Keti je prošlog mjeseca potpisala s Tomom sporazumni razvod braka, kojim je dobila potpuno starateljstvo nad petogodišnjom Suri, koju Tom ima pravo posjećivati kad god poželi.

Na dobro poznatoj lokaciji u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne 58a, otvorena je renovirana prodavnica “Mona”. Ljubitelji dobre kupovine od sada će u izuzetno prijatnom, novom ambijentu moći uživati u proizvodima ovog brenda,a prije svega u još aktuelnoj kolekciji za ljeto po sniženim cijenama. Ambijent i veoma povoljne cijene ženske i muške ko-

’=’=CH=đKALAHAKF?A
lekcije za ljeto osigurat će “Moninim” kupcima još veće zadovoljstvo kupovine, a prvih pet čitalaca “Dnevnog avaza” koji danas od 9 do 10 satidođu u“Moninu”radnju, bit ćenagrađeno poklonomiz aktuelne ljetnekolekcije.

Zadovoljstvo kupovine u novom ambijentu

42

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 043573 08 Mals Datum: 31. 07. 2012. godine

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar (HT Mostar) iz Mostara, kojeg zastupa z.z., protiv tu`enog Nikola [indik, Vl. Poslovnog prostora, Kralja Tomislava 31, iz Mostara, radi duga, v.sp. 361,30 KM, dana 28. 12. 2011. godine, donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati dug u iznosu od 361,30 KM za nepla}ene ra~une za kori{tenje telefonskih usluga sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 210,28 KM od 15. 11. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 65,94 KM od 19. 12. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 65,94 KM od 15. 01. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 19,14 KM od 15. 02. 2008. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 113,30 KM sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Napomena: Presuda ima smatrati pravosna`nom 15 dana nakon dana objavljivanja. Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

48

Dnevni avaz petak 10. avgust/kolovoz 2012. 43

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Golf 3, 1.8 benzin, 1997. godina, u odličnom stanju. Tel. 061 145 009 Golf 4 karavan 1.9 TDI, 81 KW, 2002. god. klima, sva oprema, metalik siva, tek uvezen, sve plaćeno, u odličnom stanju, cijena 8.600 KM. Tel. 061 156 652 Golf 4 model 2001. god. 74 kw, 1.9 TDI, limuzina, 5 vrata, digitalna klima, sva oprema, tek uvezen, sve plaćeno, u odličnom stanju, cijena 8.950 KM. Tel. 061 156 652 Golf 4 model 2001. god., 74 kw, 1.9 TDI, limuzina, 5 vrata, digitalna klima, sva oprema, tek uvezen, sve plaćeno, u odličnom stanju, cijena 8.950 KM. Tel. 061 936 636 Golf TDI 1.9. Reg. 2013. Tel. 061 247 441 Hyundai santa fe 2.4 benzin/plin, 2002. godište, registrovan do aprila 2013., cijena 12.000 KM, može i zamjena. Tel. 061 559 091 Kadet suza tek registrovan i kadet karavan neregistrovan, ford eskort reg, uno mazda 323 neregistrovan. Tel. 063 459 893 Mazda 2, 1.4 dizel, godište 8. 2003. ful oprema, fabrička blokada protiv krađe, 8 guma na felgama, top stanje, cijena 10.200 KM. Tel. 061 201 096 Mazda 3, 2004. god. može zamjena za mlađe vozilo ili komercijalno vozilo. Tel. 062 841 539 Mazda 323, 87. god., 1.3 benzin, bijela boja, cijena po dogovoru. Tel. 061 915 484 Mercedes 190 disel, 86. godina, u dobrom stanju, registracija istekla, prije deset dana, cijena 2.200 km 62122844 Mercedes 250 d god. 85., registrovan, 5 brzina, cijena 4.000 KM. Tel. 061 850 617 Mercedes 311 CDI, 2003. god. 85 kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stanje, 16.000 KM. Tel. 061 169 704 Mercedes 99. godina radi odlaska u inostranstvo, povoljno, Sarajevo. Tel. 062 253 574 Mercedes CDI 270 siva metalik 2001. god., prešao 110.000 km, cijena po dogovoru. Tel. 063 449 859 Mercedes ML 350, crni, benzin, 2004., prešao 90.000. Registrovan, digitalna klima, servo, abs, esp, asr, 4 x el. podizači..., urađen veliki servis na 80.000. Tel. 061 188 998 Mini moris 77. g. oltajmer cijena 9.000 KM, trajna reg, moguća zamjena za jeftinije auto. Tel. 061 526 308 Mini One potpuno nov, 1.6 benzin. Sva oprema osim klime. Tel. 062 164 792, 036 754 484 Opel astra 1, 1.7 TD 1997. god, crna, 5 vrata, registrovana do 03. 08. 2013. Cijena 3.900 KM. Tel. 063 027 953 Opel corsa 1.2 benzin, crne boje, hitno 4.500 KM. Tel. 063 795 236 Opel corsa GSI ful oprema 92 kv, 2004. g., 12.500 KM, moguća zamjena za jeftin. Tel. 061 526 308 Pasat 1.9 TDI, ful oprema, u odličnom stanju, tek registrovan. Cijena 9.000 KM. Tel. 061 188 626 Pasat 2, TD 86. g. karavan, u dobrom stanju, rađen generalni remont, zamijenjena lamela, nove gume, registrovan. Tel. 066 621 635 Pasat 3, 1.9 Tdi crni karavan 91. g. central, servo, abs, klima, sinkro, registrovan 4. 2013., dobro stanje. Tel. 061 270 971 Pasat karavan model 2003. u papirima je kraj 2002. god. 74 kw, 1.9 TDI, klima, 2 ključa, prešao 180.000. Ekstra stanje. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 156 652 Passat tdi karavan god. 2001., registrovan do 5. 2013. cijena 9.900 KM, može zamjena. Tel. 061 850 617 Passat, 1.9 TDI, 1998. god., reg. do aprila 2013., cijena po dogovoru. Tel. 061 564 254 Peugeot 206, 1.4 hdi, disel, decembar 2005. godine. Cijena 9.000 KM. Tel. 061 555 591 Peugeot 207, 2007. god. Dizel, 1.6. Registrovan do juna 2013. g. U odličnom stanju. Tel. 062 332 073 Polo 1.4b, 2004. god., highline, registrovan do 7/2013., bez ulaganja, cijena 8.200 KM. Tel. 063 386 764 Polo klasik 1.4 mpi ben 2000. g. Prešao134 hu odličnomstanju, elstakla, 4 air, el. retrovi., c. brava, cijena po dogovoru, može zamjena. Tel. 065 095 321 Renault laguna, 2004. god., 2,2 cm3, 110kw, Expresionpaket opreme,cijena po dogovoru. Tel. 061 493 552 Renault megane 2005., 1.4 benzin, 5 vrata, tek registrovan, boja crvena, 10.500 KM. Tel. 062 547 125 Renault scenic. Dizel zelene metalik boje reg., do maja 2013. god, cijena 4.800 KM. Tel. 061 209 220 Reno 4, 1988. godina, tek registrovan, cijena 1.700 KM. Tel. 061 172 165 Reno kangoo 2005. godište, zatvoren. Tel. 061 958 001 Reno megan1,9 dti2001.god., 4vrata, klima, ful oprema, metalik zeleni, odlično stanje, plaćena carina i pdv. Cijena 6.200 KM. Tel. 061 100 930 Reno megan 2004. god. 1,9 dizel, 2 vrata, u odličnom stanju, prodajem hitno i povoljno. Tel. 061 141 704 Reno megan cc kabrio, 2007. prva ruka, garažiran. Tel. 061 139 457 Reno megan, star 3 godine. Tel. 061 205 710 Seat ibiza 2000. god. u odličnom stanju, tek registrovan, 5.500, hitno. Tel. 061 517 357 Škoda fabia 1.2 htp, 2003. g., klima, tek registrovana. Tel. 061 160 141 VW lupo 2003. god. dizel 1,7 plaćen, porez i carina. Cijena 6.600 KM. Tel. 061 255 367 Kuka sa karambolkom za Mercedes 190. Tel. 061 171 553 Nove gume 205*50*15 Sportiva na aluminijskim felgama, pet šarafa, pašu na Opela i dr. Tel. 061 201 096 Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora motora, brisača releja. Tel. 063 459 893 Prodajem komplet u dijelovima pasat 3, 1.9 dizel, karavan i golf 1,3 ajnšpric 90. god. Tel. 061 504 190 Prodajem veliki auto krovni kofer malo korišten, 350 KM. Tel. 062 315 945 Hrasno kod Bosmala, jednosoban fino opremljen stan, 1. kat, 350 KM, Grbavica šoping, dvosoban namješten, etažno grijanje, 400 KM, M. Dvor, četverosoban, 105 kv. Tel. 062 677 488 Ilidža 2-soban, trosoban, četverosoban, Vojničko 2-soban, Grbavica 2-soban, Pofalići 1-soban. Tel. 061 288 939 Jednokrevetna soba, centralno, kablovska, zaposlenim muškarcima na Trgu heroja. Tel. 061 546 291 Jednosoban namješten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 070 252 871 Jednosoban namješten stan na Pofalićimakodplavog granapa.Posebanulaz, kablovska, internet. Tel. 063 997 519 Jednosoban opremljen stan Dobrinja kod Mercatora. Tel. 061 063 478 Jednosoban stan u Buća potoku 120 KM. Tel. 061 018 031 Jednosoban stan u privatnoj kući za dvije osobe na duži period poseban ulaz, Baščaršija. Tel. 062 810 943 Jednosoban, lijepo namješten stan sa centr. grijanjem u blizini Socijalnog. Tel. 061 156 761 Kod šopinga namješten dvosoban. Tel. 033 644 982 Moderan, potpuno namješten dvosoban stan u stambenoj zgradi u centru Sarajeva. Tel. 061 092 586 Namješten jednosoban stan za dvije osobe i trosoban stan za tri osobe za studente, povoljno, Koševsko brdo. Tel. 061 537 239 Namješten jedosoban stan, Alipašino polje, A faza kod pijace. Studenticama. Tel. 061 157 571 Namješten stan 45 m kvadratnih cent. grijanje, iznad Skenderije. Tel. 033 666 764 Namješten stan stranim državljanima, Nedžarići. Tel. 061 221 706 Namješten stan u Buća Potoku mlađem bračnom paru ili studenticama, 200 KM. Tel. 061 740 205 Namješten stan u novoj zgradi u Buća potoku. Tel. 061 221 706 Namješten stan u privatnoj kući, naselje Bare, Šip. Tel. 033 485 861 Namještenu garsonjeru bračnom paru, bez djece ili samici, priv. kuća, sve posebno 180 KM + režije, ul. Kenana Demirovića 42, Aneks. Tel. 033 616 136 Namještenu garsonjeru u privatnoj kući i jednosoban stan u strogom centru. Tel. 061 904 465 Namještenu sobu u ulici Asima Ferhatovića 18. Tel. 061 106 584 Opremljen stan Bjelave kod domova. Tel. 061 487 192 Petosoban namješten stan u Velešićima stambena zgrada vrlo povoljno. Tel. 062 294 509 Povoljno prazan dvosoban stan na Vracama. Tel. 033 619 371 Prazan stan 65 m2 grijanje na gas, Saraj polje. Tel. 061 545 358 Sobe studenticama kod stadiona Grbavica. Tel. 061 571 525 Sobu sa 2 ležaja, Dolac malta blizu tramvajske stanice. Tel. 065 615 640 Sobu u stanu djevojci na Grbavici, 120 KM. Tel. 062 967 609 Sprat u kući, Pofalići, može i namješten. Tel. 061 551 393, 062 945 294 Stan Antuna Hangija 28, Koševsko brdo. Tel. 061 565 838 Stan idealan za dva studenta blizu Avaza na Koševskom brdu. Tel. 061 787 378 Stan u Sarajevu. Patriotske lige 50. Studenticama. Tel. 061 774 920 Stan u Vogošći, novogradnja, 44 m2 sa velikim balkonom, etažno grijanje, vlastiti vodomjer, samo na duži vremenski period. Tel. 061 156 456 Studenticama lijepo namješten stan 50 m2 Dobrinja 2. Tel. 062 562 462 Studentima komfornu četverokrevetnu sobu Centar - Skenderija. Kablovska, internet, kupatilo. Upotreba kuhinje po dogovoru. Tel. 062 823 117 Trosoban komforan stan na Grbavici za tri studentkinje. Tel. 065 959 978 Trosoban namješten stan, dvije spavaće sobe, etažno grijanje, parking, na duži period, iznad bolnice Koševo. Tel. 061 102 405 Trosoban stan 1. sprat, Trg Solidarnosti 39 preko puta Hypo banke. Pogodan za sve vrste kancelarija. Tel. 061 339 440 U Briješću kod škole izdajem namještenu garsonjeru. Vrlo povoljno. Tel. 061 520 809 Višnjik, izdajem dvosoban namješten stan sa balkonom, prvi sprat, studenticama. Tel. 061 038 410

Automobili Prodaja 
Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, alarm Cobra, Meck lock, garažiran. Tel. 061 221 891 Audi A-3, 1.9 TDI, kupljen u Asa autu u septembru 2005. Auto je prešao 95.000 km, garažiran, ima zeder, cobra alarm, 18.500 KM. Tel. 061 709 723 Audi A4, 1.9 TDI, 95. godina, digitalna klima, grijači sjedišta, alu felge. Ispravno stanje. Cijena fixna 6.900 KM. Nije registrovan. Zenica. Tel. 061 934 370 Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., prešao 226.000 km, u perfektnom stanju, kasko osiguran, crna boja, uredno servisiran, sva oprema. Tel. 061 491 627 Audi A6, 2.5 tdi, 2001. god., karavan. Full oprema, registrovan, extra stanje. Hitno. Vrlo povoljno. Tel. 061 196 163 Audi A6, 2.5 Tdi, 2001., nove gume, koža,xenoni,senzori, zeder,alufelge,fabričko stanje 14.500 KM, moguća zamjena za jeftinije. Tel. 061 216 559 Džeta 1987. god. turbo dizel. Tek registrovana. Tel. 061 217 819 Džip nissan xterra 4.0 - plin - 4x4, god. 2006. Full oprema, crna met. Extra stanje, može zamjena i za dva manja auta. Hitno. Tel. 061 131 035 Fabia 1.2 benzin, 2005., crna, prvi vlasnik, extra stanje, redovno servisirana, prešla 50.000 km. Registrovana do 05. 2013. Tel. 061 188 436 Fiat punto 1.3 dizel 2004. god., multi džet, reg. god. dana. Tel. 063 944 623 Fiat stilo 2002. godište, registrovan do 05. 08. 2013., 4 vrata, benzin, prešao 109.788, u odličnom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 061 376 705 Ford escort 1990. godište. Boja srebrena - metalik, 5 vrata, 87 ks, benzinac 1.6. Prešao 175.000 km. Cijena 1.300 KM. Tel. 062 806 401, 066 938 745 Ford eskort karavan 97. g. 1.6, 16v, ful oprema. Tel. 0 Ford fiesta dizel 1990. g. tek registrovana, u dobrom stanju, 1.800 KM. Tel. 061 248 821 Ford kangu 2002. benzin, pasat plin benzin, mazda, tojota starlet, ford eskort 95. benzin. Tel. 063 459 893 Ford mondeo 2003., registrovan, ful oprema + alu felge sa gumama, 10.500. Tel. 061 177 453 Golf 2 dizel u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 140 363 Golf 2, 1.3 benzin, plin, crni, neregistrovan, 1.000 KM, 1987. g., 4 vrata. Tel. 061 237 426 Golf 3 karavan dizel 95. godina, registrovan do 30. 1. 2013. nove gume, lavlja kandža, centralna brava, šiber, servo, izvrsno očuvan, vlasnik hitno. Tel. 062 315 616 Golf 3 TDI 4X4 1997. g. Prešao 181.000 km, cijena 5.500 KM. Tel. 061 795 222 Golf 3 u odličnom stanju. Registrovan, benzin. Cijena 3.600 KM. Tel. 061 307 389

Prodaja 
PRODAJA vrhunskih apartmana u Neumu na samoj obali od 18 m2 do 35 m2. Sve informacije na broju 061 778 367. N. PRODAJEMO stanove novogradnja Stup Nukleus, različitih kvadratura (od 31,69 -90,91 m2), odmah useljivo, veoma povoljno!!! Mob. 061/668-207; 061/245-976. N. PRODAJEM stan na Grbavici, ul. Grbavička, I sprat, površine 61 m2. Tel. 060/3952 398. 15307-1tt PRODAJEM na Alipašinu manji dvosoban stan, II sprat, vl. 1/1, odmah useljiv. Tel. 065 177 764. 15375-1tt PRODAJA: Stan, Marijin Dvor, Kralja Tvrtka, 81 m2, I sprat, dva balkona, etažno grijanje plin, struja, garažno mjesto. Tel. 063 139 414. 15365-1tt PRODAJEM trosoban stan u centru, odmah useljiv. Cijena po dogovoru. Tel. 063 899 727. 15380-1tt Agencija prodaje i izdaje vaše stanove, brza realizacija. Tel. 061 493 323 Bistrik. Prodajem adaptiran stan 70 m2 u bosanskoj kući, ul. Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije. Cijena 110.000 KM. Tel. 061 142 418 Centar prodajem stan 27 m2. Tel. 061 359 728 Centar, Koševsko brdo, extra adaptiran, 50 m2, 2. sprat, sunčan, lift, cijena po dogovoru. Tel. 062 468 546 Centar, ul. Koševo, četverosoban stan sa 2 balkona na I spratu, centralno grijanje, parking mjesto, odlično stanje, 292.000 KM. Tel. 061 510 964 Č. Vila kvadrant, prodajem komforan troiposoban vp stan, 90 kv stvarnih 104. Tel. 066 723 319 Čengić Vila, Gradačačka, V sprat, 53 m2, dvosoban, centralno grijanje, klima, blindo, 95.000 KM, dvostrano orijentisan, dkecman(bih.net.ba. Tel. 061 160 457 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dva odvojena stan potpuno nova i adaptirana, posebno svi priključci, 235.000 KM. Tel. 061 559 235 Grbavica, 55 m2, iznad OHR-a prodajem stan potpuno adaptiran, sve novo, podovi, stolarija, rasvjeta, grijanje, kupatilo, 2. sprat 130.000 KM. Tel. 061 559 235 Hitno prodajem stan u Dobrinji 2, 53 m2, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 254 097 Hrasnica, trosoban stan (81 m2), 2 balkona, 2 mokra čvora, etažno gr, u odličnom je stanju, IV sprat, 92.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasno, A. Šaćirbegović, 80 m2, 2 wc, 2 balkona, kompletno renoviran, drugi sprat. Tel. 062 795 494

Stanovi Izdavanje 
IZDAJEM studentima - motelski smještaj sa upotrebom kuhinje, internet TV, dnevni boravak. Ležaj 150 KM sa svim režijama kod Avaz Twist Towera. Tel. 062/249-388. 9097-1Ndž IZDAJEM stan u Sarajevu, 66 m2. Envera Šehovića 28 v.p. Nenamješten. Tel. 061 915 753. 9232-1Ndž IZDAJEM namješten dvosoban stan 1. sprat, etažno grijanje na plin, klima, balkon, parking na duže DOLAC MALTA. Tel. 033 617 725. 9441-1Ndž IZDAJEM dvosoban namješten stan - dvije odvojene sobe, kuhinja, trpezarija, privatna kuća, zaseban ulaz, lokacija stadion “Želje”. Mob. 062 994-704. 9490-1Ndž IZDAJEM jednosoban komforan namješten stan. Stambena zgrada, centralno grijanje, lokacija - blizu trolejbuske stanice Grbavica I. Mob. 062 994-704. 9490-1Ndž IZNAJMLJUJEM dvosoban stan sa velikom ustakljenom terasom na spratu privatne kuće. Cijena 350 KM. Tel. 062 214-654. 9528-1Ndž Alipašino polje, C faza. Izdajem jednosoban namješten stan. Tel. 062 358 964 Ališašino B faza, 70 m2, 350 plus režije. Tel. 060 3164 438 Centar blizu Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 Djevojci namještenu jednokrevetnu sobu sa upotrebom kupatila i kuhinje. Tel. 062 134 212 Dva prazna stana kod Otesa Mehe Porobića 15 i 13. Tel. 063 183 218, 066 3164 313 Dvije namještene sobe izdajem poseban ulaz i kupatilo, studenticama. Tel. 033 813 119 Dvosoban namješten stan cijeli sprat 70 kvadrata, sve novo, parking, TV kab, cen grijanje, privatna kuća Nedžarići. Tel. 062 766 025 Dvosoban namješten stan K. brdo, A. Hangija. Tel. 061 525 795 Dvosoban namješten stan Lužani Ilidža. Tel. 061 166 026 Dvosoban namješten stan na Č. Vili. Kablovska, internet, centralno grijanje. Zvati iza 17 sati. Tel. 063 792 069 Dvosoban namješten stan, Bjelave. Tel. 061 356 535 Dvosoban namješten stan, poseban ulaz, odvojeni setovi, Alipašin 77. Tel. 033 219 351 Dvosoban nenamješten stan u Nedžarićima. Tel. 062 970 819 Dvosoban prazan stan, 58 m2 na duži period, Fojnička br. 9 - 300 KM. Dolac malta. Tel. 061 182 015 Dvosoban stan Alipašino polje. Tel. 062 974 735 Dvosoban stan u bosanskoj kući sa baštom u blizini Katedrale. Tel. 061 167 907 Dvosoban, namješten, renoviran stan na odličnoj lokaciji u Zagrebačkoj ulici, kod OHR-a. Tel. 062 160 022 Garsonjeru i sobu u blizini Avaza. Tel. 061 916 309 Grbavica - Kovačići, jednosoban namješten stan u zgradi. Etažno grijanje. Cijena 400 KM. Tel. 062 562 427

Potražnja 
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 319-1ze Kupujem havarisana vozila mercedes, pasat i golf. Tel. 065 007 370 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, isplata odmah. Tel. 061 507 984

Teretna vozila 
Prodaje se kombi WT 4, 2.500 cm3, u odličnom stanju, klima, god. 2002. Prešao 80.000, Gornja Breka 75. Mob. 061 145 797. 15424-1tt Kombi KIA besta, teretni, 1998. godina, registrovan do kraja maja 2013. Povoljno. Tel. 061 049 033, 062 119 998 Prodajem kombi Fiat dukato povoljno. Tel. 062 504 400 Prodajem kombi T-2, 1986. dizel. Tel. 061 531 641 Prodajem teretno vozilo Kia Pregio, 2.7 D, 65 kw, 2001. godište. Može i u dijelovima. Tel. 065 569 432 VW kombi T4 1992. godina. Registrovan do 2. 2012. Dizel 2,4. Putnički 8+1, cijena 7.600 KM. Tel. 062 990 945

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore, ravna i originalna. Vršimo ugradnju. Povoljno. Tel. 061 149 190 Felge 16 sa gumama BMW, original, aluminijske, povoljno. Tel. 061 204 088

44

Petak 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz 
Socijalno, Kolodvorska, trosoban stan 75 km prvi sprat, sunčan, jug - zapad, centralno, dva mokra čvora, ostava balkon. Tel. 061 191 569 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 873 040 Švrakino selo, 33 m2, v.p. 48.000 KM. Tel. 061 558 932 Trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Vogošća stan 76 m2 po rješenju + potkrovlje 76 m2, autobuska okretnica, 3. sprat, dvoetažni, potrebni unutrašnji radovi, papiri uredni, 70.000 KM. Tel. 062 215 545 Prodajem kuću 200 m2 naselje Osjek Ilidža, dozvola, svi priključci, grijanje, prizemlje i garsonjera useljivi i jedan stan u istoj nezavršen. Tel. 063 319 972 Prodajem kuću Aneks 400 met od trolejbuske 4 sprata. Povoljno papiri uredni. Tel. 061 133 968 Prodajem kuću Gornjim Kovačićima novogradnja 1/1 sa 2 stana, jedan dvosoban, drugi jednosoban, odvojeni ulazi, podrum opremljen 45m teras, 100.000KM. Tel. 063 539 780 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 062 317 515 Prodajem kuću na Utjehi u Baru ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 062 155 996 Prodajem kuću sa baštom u ulici Obhodža 84, vlasništvo 1/1. Tel. 066 136 282 Prodajem kuću sa svim pratećim objektima i 6 duluma okućnice sve pod baštom, naselje Hadžići, Ilijaš. Tel. 061 403 797 Prodajem kuću u Bijeljini, 600 kvad. Cijena po dogovoru... Tel. 061 575 420 Prodajem kuću u Binježevu. Tri sprata, odvojeni ulazi, površina 200 m2, okućnica 1.000 m2. Cijena povoljna. Tel. 062 337 813 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393 Prodajem kuću u Starom Gradu Sarajevo. Tel. 063 514 023 Prodajem kuću u ulici Alifakovac u blizini inat kuće (Vijećnice). Tel. 062 146 439 Prodajem manju bosansku kuću useljivu Širokača, Goloderica br 1. Tel. 481 423 Prodajem modernu kuću u nizu na Koševskom brdu u Sarajevu. Tel. 062 381 294 Prodajem povoljno kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Tel. 033 260 515, 062 081 210 Prodajem povoljno novu duplex vilu u Turskoj, Kušadasi 150 m2, bašta 200 m2, 5 soba, 1 vel. kupatilo i 2 tuš wc, 3 terase sa pogledom na more, bazen. Tel. 061 190 610 Prodajem u Rakovici kuću, vikendicu + ljetna kuća, sređeno. Tel. 061 213 273 Prodajem useljivu kuću 104 m2, dva dvosobna stana, dvije garaže, 500 m2 okućnice, hitno, Radnička 122. Tel. 065 540 702 Rezidencijalno naselje, kuća u nizu, Centar, centralno grijanje, terasa sa baštom, garaža. Tel. 062 341 250 U Ripču kod Bihaća prodajem ruševnu kuću na placu 750 m2 i njivu 1.750 m2. Tel. 052 216 373 U Žepču prodajem kuću sa 2 odvojena stana, može i jedan stan, garažu, pomoćni objekat i manji voćnjak. Tel. 032 596 516 Prodajem zemlju u Nahorevu, 1/1, vlasništvo. Tel. 055 379 455 Prodajem zemlju vrlo povoljno, mjesto kraj samog auto puta, Bojnik. Tel. 062 473 717 Sarajevo (Zenik) 34 dunuma zemlje, 2 kuće na novom putu Rakovica - Visoko. Tel. 065 315 452 Vlakovo donje 12 duluma, livada pogodno za sve, komunalije uz parcelu 15 KM/m2. Tel. 066 174 465 Vogošća, DonjiHotonj II. Prodajem građevinsku parcelu udaljenu 500 metara od pumpe HIFA. Tel. 065 995 852 KOMFORAN smještaj u apartmanima “Bjeliš” u Kleku, TV SAT., klima, te baštom pogodnom za opuštanje uz roštilj. E mail: info(apartmani-bjelis.com Tel. 385 98 427 482. 15048-1tt MAKARSKA RIVIJERA - Podaca, apartmani Pjer, 5 m od mora: www.smjestaj.com.hr/gradac/apartmani-pjer. Mail: pjer.viskovic2(st.t-com.hr. Mob. 00385 185 0402. Tel. 00385 21 699 138. 15281-1tt OREBIĆ, dvosoban stan 60 m2, 6 ležaja, kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom, sećijom, plaža 100 m, parking u hladu. Tel. 00385 20 713 856, 061 938 463. 762-1tz MAKARSKA RIVIJERA MALI DRVENIK, Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Parking obezbijeđen. Tel. 00385 21 628 306, 00385 91 954 2000. 13339-1tt NEUM - izdajem apartmane blizu plaže “Hotel Zenit” garaže, TV sat, klima. Tel. 036 880 516, mob. 063 350 056, www.apartment-zubac.com. 1149-1mo NEUM - Villa Hortus, komforni apartmani. Informacije tel/fax. 036 880 513, 063 572 769. ptt IZDAJEM povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Graca. Tel. 00385 91 7666 124. 1218-1mo NEUM - apartmani kod plaže hotela Zenit, TV-sat, klima, garaža, terasa, iznajmljujemo. Tel. 036 885 555, mob. 063 436 333. www.neumapartmani.com. ptt IZDAJEM sobe blizu mora vrlo povoljno, Neum. Tel. 061 206 946. 15195-1tt IZDAJEM apartmane u Podaci, opremljeni komplet, parking obezbijeđen. Mob. 062 057 103, 00385 92 161 9331. 1251-1mo IZDAJEM apartmane, uz svu upotrebu, Okrug gornji - Otok Čiovo, Trogir. Cijena 10 E po osobi. Tel. 061 185 042, 00385 92 1501 342. 15330-1tt NEUM - izdavanje soba povoljno, blizina pošte i marketa, 100 m od mora. Obezbijeđen parking. Mob. 061 223 860. 9509-1Ndž NEUM - Izdajemo povoljno apartmane na samoj plaži 5 m od mora, klima, parking, TV. Povoljno. Tel. 063 321 434. 962-1mo NEUM, vila “Mina” izdajem apartmane blizu plaže Zenit, 40 metara do mora sa garažom, klimom, TV-om. Tel. 062 223 761, 061 254 458. 6908-1Ndž PODACA - Makarska rivijera, Iznajmljuju se apartmani i sobe ispod magistrale - 100 metara od plaže. Kontakt: 00385 98 98 97 990. 7561-1Ndž POVOLJNO izdajem apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Tel. 00385 91 5715 505. 7028-1Ndž KUPARI - Dubrovnik, soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 00385 20 486 628, mob. 00385 95 833 6879. 1021-1mo DUBROVNIK - Mlini, povoljno ljetovanje, soba i apartmani. Tel. 00385 20 485 783, 00385 91 5145 423. 6661-1Ndž DUBROVNIK - SREBRENO, povoljno ljetovanje, sobe - apartmani. Tel. 00385 20 486 592, 00385 98 9541 083, e-mail: zlatko.barisic(du.t-com.hr. 6663-1Ndž DUBROVNIK - SREBRENO, povoljno ljetovanje, sobe - apartmani. Tel. 00385 20 486 445, 00385 98 9127 520, e-mail: mato.barisic2(du.t-com.hr 6664-1Ndž Apartmane u Neumu Villa Lamia povoljno, izdaje sa klimom i garažom. Tel. 062 214 946, 033 535 121 Apartmani i sobe Podaca već od 20 KM. Tel. 00385 98 817 104 Apartmani i sobe u Neumu pored obale. Tel. 033 541 493, 061 131 831 Apartmani na Braču, blizu plaže, dobro opremljeni, klima. Vansezonske cijene! Slobodno od 24. augusta. Tel. +385 99 7334 004 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, uz francusku rezidenciju, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Apartmansko prenočište, strogi centar (zgrada Papagajka). Za jednu osobu 30 KM, za dvije osobe 50 KM. Tel. 066 288 104 Drvenik, od 11.8. do 18.8, apartman 10 eura po osobi dan, polupansion 20 eura. Tel. 00385 91 2517 145 Gradac - sobe sa balkonom i kupatilom sa WC-om. Upotreba kuhinje. Buljubašić. Tel. +385 21 697 340 Gradac na moru, iznajmljujem povoljno sobe i apartmane, parking osiguran. Tel. 00385 91 88 02 134 Igrane. Ljetovanje na moru 7 dana prevoz i smještaj 210 KM, termini od 09. 8. do 20. 9. Tel. 062 003 401 Izdajem apartman u Neumu, Tiha luka, Mimoza, parking, klima, TV. Tel. 061 548 917 Izdajem apartmane u Zaostrogu. Tel. 063 432 127 Izdajem apartmane uz more. Slano kod Dubrovnika. Tel. 00385 20 871 338, 00385 99 5126 108 Izdajem dvosoban apartman ekstra sređen, Utjeha, Bar. Tel. 062 155 996 Izdajem studio apartman u Novalji na otoku Pagu. Tel. 063 944 623 Iznajmljuju se apartmani u Kleku, 5 m od mora, 10 eura po osobi. Tel. 061 869 034, 00385 91 5946 600 Ljetovanje u Zaostrogu, 20 m od mora u hladu, kamp kuća kompletno opremljena, avgust i septembar, povoljno i ugodno. Tel. 061 161 548 Aku bušilice makita, metabo, bosch, bleken deker, repariram, baterije sa garancijom Tuzla miladije. Tel. 061 761 393 Prodajem polovan crijep Kikinda povoljno. Tel. 061 210 201 Prodajem staru ciglu. Tel. 066 136 282 Prodajem ulazna vrata. Tel. 061 167 397 Makarska, iznajmljujemo apartmane blizu plaže - klima, TV, wireless, parking. Tel. 00385 21 616 410, 00385 99 8578 689 Mostar - izdajem apartmane sa klimom, kablovskom, internetom i mini kuhinjom, 10 E, u blizini Starog grada. Tel. 063 314 832 Na moru kod Orebića 300m od mora sa 6 ležaja, većom terasom i 2 kupatila sa WC-ima. Tel. 033 660 546 Neum - kod plaže Zenit iznajmljujemo sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, garaže). Tel. 036 885 165, 063 894 751 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Neum, izdajem apartmane i studio apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509 Neum, povoljno izdajem sobe i apartmane u centru. Ul. Mimoza. Tel. 063 339 686 Neum, sobe i apartmani 5 metara od mora, privatna plaža, besplatan parking, roštilj, hladovina, super povoljno. Tel. 063 488 572 Orebić, apartmani dvosobni i jednosobni, TV, parking slobodni od 16., vrlo povoljno. Tel. 061 846 930 Orebić, apartmani, 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, kuhinja, garaža, vrlo blizu mora. Tel. 00385 98 1863 337, 062 334 139 Orebić, izdajem sprat kuće sa 5 kreveta. Parking osiguran. Tel. 061 954 045 Orebić, izdajemo apartmane 4+1, klimatizirano, 300 m od glavne plaže, TV. Tel. 061 780 570 Pelješac Drače izdajem sprat kuće za odmor 100m do plaže povoljno. Tel. 062 105 578 Podaca, izdajem četverokrevetni apartman uz more. Tel. 00385 21 699 174 Povoljno, Hvar, apartman 4+2 osoba, klima, TV, parking, roštilj. Tel. 00387 63 191 201 Prenočište, Stari grad, Sarajevo, 10 KM sa parkingom. Tel. 061 775 529 Sarajevo, apartmani za prenočište u centru staroggrada, 2minodBaščaršije, 10 po osobi. Tel. 00387 61 107 021 Sedmodnevni boravak u Neumu u privatnoj kući. Obezbijedjen prijevoz, smještaj sa doručkom i ručkom. Polazak svake subote. Cijena 300 KM. Tel. 061 915 661 Sobe za prenočište u blizini Baščaršije, sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Trpanj - Pelješac, trokrevetni apartman blizu mora, zasebna kuhinja, wc, tv, terasa, odmor 100%. Tel. 061 534 261 Zaostrog, izdajem sobe sa zajedničkom kuhinjom i kupatilima, 150 metara od plaže, parking. Tel. 00385 21 629 039 

Ilidža, dvosoban stan 48 + 5 m2 na prodaju, plin, useljiv odmah. Tel. 061 272 136 Koševo ulica kod Bombone, prodajem stan 75 m2 na trećem spratu. Tel. 061 558 932 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 24, 26, 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64, 88 m2. Tel. 061 925 409 Orebić, mijenjam ili prodajem stan sa okućnicom za Sarajevo, uži centar. Tel. 00385 20 713 793 Povoljno prodajem stan 54 m, Prijedorska 23. Pogled na dvije strane, 69.800 KM s porezom. Tel. 061 130 112 Prodajem apartman u Orebiću 120 m2, u cijenu dolazi u obzir manji stan u Sarajevu. Tel. 061 906 291 Prodajem dvoetažni stan na Ilidži u Pejtonu sa tri spavaće sobe, 62.000 eura. Tel. 061 558 932 Prodajem dvoiposoban stan renoviran, 5. sprat, Alipašino, S. Frašte, povoljno. Tel. 061 525 795 Prodajem dvosoban stan 51m novogradnja Stup, povoljno. Tel. 061 490 657 Prodajem dvosoban stan adaptiran, 50 m2, na Grbavici. Tel. 062 505 050 Prodajem dvosoban stan na Dolac Malti 62 m2. Cijena 2.100 KM po m2. Lokacija odlična, odmah useljiv. Zvati od 11,00 do 17,00 h. Tel. 062 722 350 Prodajem dvosoban stan na Grbavici ul. Zagrebačka 75. Tel. 061 215 214 Prodajem garsonjeru 31m novogradnja Stup, povoljno. Tel. 061 209 820 Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva (Džidžikovac). Fiksna cijena 72.000 KM. Tel. 061 822 187 Prodajem ili mijenjam dvosoban stan Dobrinja, treći sprat, potkrovlje za Višnjik uz doplatu. Tel. 061 038 410 Prodajem jednosoban stan 40 kvadrata u Drinskoj kod autopraone As. Tel. 061 872 819 Prodajem namješten dvosoban stan 55 m2, stan se nalazi na Dobrinji, Trg Zlatnih ljiljana, cijena povoljna. Tel. 065 957 842 Prodajem nov dvoiposoban stan 67 m2 sa novim stvarima, vlastiti parking, Pionirska dolina. Tel. 061 212 650 Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 053 063 Prodajem renoviran dvosoban stan 57 m2 kod Televizije. Tel. 061 206 158 Prodajem renoviran i moderno opremljen stan u Neumu sa pogledom na more. Tel. 062 495 863 Prodajem savršen stan namješten bez ležaja trosoban kao nov odmah useljiv u centru Tuzle. Tel. 061 964 030 Prodajem stan 36 m2, Dobrinja 2. Cijena po dogovoru. Tel. 062 480 967 Prodajem stan 58 m2, I sprat, Grbavica, odlična lokacija, raskršće Zagrebačke i Zvorničke, 112.000 KM. Tel. 061 337 666 Prodajem stan 63 m2, Aerodromsko, dvostrano orijentisan, novogradnja, prvi kat. Tel. 061 102 212 Prodajem stan 64 m2 na Alipašinom polju, A faza. Tel. 061 258 190 Prodajem stan jednoiposoban 48 kvadrata na Saraj polju, kvadrat 1.600 KM. Tel. 061 202 258 Prodajem stan na Čengić Vili 1, adaptiran, extra lokacija, 5. sprat, 54 m2, 87.000 KM, hitno. Tel. 062 321 107 Prodajem stan na Grbavici, ul. Radnička. Tel. 061 538 778 Prodajem stan P. Ribara 52 m2, vpr, 95.000 KM, Paromlinska 68 m2, pr, 1.900 KM/m2, B. Gazija 54 m2, 1sp, pot. ren. 62.000 KM, Gradačačka 54 m2, 81.000 KM. Tel. 062 959 129 Prodajem stan u centru Skenderija kod vatrogasne čete 33 kvadrata, 2 sobe, hodnik, kupatilo, ostava, cijena 75.000 KM. Tel. 061 916 698 Prodajem stan u Orebiću 120 m2 novogradnja namješten, klimatiziran 1m2 - 1.000 E. Tel. 00385 20 713 793 Prodajem stan u Sarajevu, 57m2, Grbavica ul. Radnička, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo etažno plinsko grijanje, vel. balkon, lift, podrum. Tel. 061 202 851 Prodajem stan, Ilidža, Lužani, nizovi, sa garažom - prednjom i zadnjom baštom, 105 m2. Tel. 062 226 285 Prodajem stan, jednosoban 39 m2, renoviran, III sprat, 59.000 KM. Dobrinja IV. Tel. 061 723 725 Prodajem trosoban stan na Ilidži u Pejtonu povoljno. Tel. 066 376 901 Prodajem trosoban stan, 73 m2 u ulici Franca Lehara, Marijin Dvor, 2. sprat. Tel. 062 576 304 Prodajem trosobni stan u Sarajevu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tel. 061 152 018 Prodajem u Hrasnom na Trgu Heroja jednoiposoban adaptiran stan - sve novo, 45 m2, sprat 3. Tel. 061 540 015 Sar Polje, dvoiposoban stan, 61 m2, renoviran, balkon, ustakljen, vl 1/1, 94.000 KM. Tel. 062 451 068 Sarajevo - prodaje se trosoban, namješten stan, 67 m2, na Alipašinom polju, faza. Tel. 036 582 223, 061 357 031

Poslovni prostori 
Baščaršija poslovni prostor povoljno. Tel. 061 552 976 Centar, Mejtaš, glavna ulica, radnja, nova, vlasništvo, 30 m2, 100.000 KM. Tel. 062 468 546 Izdajem kompletno opremljenu stomatološku ordinaciju u starom dijelu grada. Veoma povoljno. Tel. 061 109 121 Izdajem opremljen fast fud na atraktivnoj lokaciji. Tel. 062 967 832 Izdajem opremljen frizerski salon ili prazan prostor 27 m2, vrlo povolno, kirija unaprijed za 6 mjeseci, Sarajevo, Trg ZAVNOBiH-a. Tel. 066 791 796 Izdajem poslovni prostor 40 m2 u prizemlju stambene zgrade, Hrasno. Tel. 061 199 008 Izdajem poslovni prostor 80 m2 Lužani, Ilidža. Tel. 061 166 026 Izdajem poslovni prostor u Brezi 229 m2 RK Borac, potpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM. Tel. 033 265 715 Izdajem radnju na lijepom mjestu, trenutno krojački salon. Tel. 062 689 392 Jako izvor vlastite čiste laboratorijske ispitane vode sa bazenom, uz magistralu, nudim za proizvodnju i promet - kod Sarajeva. Tel. 653 454 Poslovni prostor 30 m2 na Čengić Vili uređen u novogradnji za više namjena. Tel. 061 108 152 Prodajem na Vojničkom polju poslovni prostor 200 m2 okrenut glavnoj cesti, vl. 1/1, pogodan za razne namjene 1.200 KM/m2. Tel. 061 571 199 Prodajem poslovni prostor, Dobrinja, Trg Sarajevske olimpijade, 46 kvadrata. Tel. 061 209 120 Prodajem prostor, 82 m2, 1/1 sa firmom - apoteka, inventar, razrađeno, do ambulante. Ključ u ruke. Tel. 062 764 787 Prodajem radnjunaglavnoj zonipijaca Sirano. Povoljno. Tel. 061 208 968 Prodajem radnju Pejton, Ilidža, opremljenu, novoizgradnja, 1/1, povoljno. Tel. 061 133 968 Stup, novo skladište, hala 620 m2 + 620 m2, veliki parking, šleperski prilaz prodajem ili izdajem vrlo povoljno. Tel. 061 571 199

Potražnja 
Agencija hitno traži manji fino opremljen stan u zgradi za ozbiljan zaposleni bračni par na duži period. Tel. 062 677 488 Agencija potražuje manji lijepo opremljen stan u zgradi za novinara Al-Džazire, duži period i dvoiposoban fino opremljen strancu, bliže Unitiku. Tel. 061 145 853 Agenciji potrebno više stanova i kuća za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za kupovinu u Sarajevu. Tel. 061 559 235 Hitno potražujemo kuću ili stan za porodicu na godinu dana prednost Grbavica, Vraca. Tel. 061 142 704 Kupujem dvosoban ili manji trosoban stan. Tel. 061 510 964 Mlađi bračni par traži namješten stan do 250 KM i do 45 kvadrata na lokaciji Stup, Nedžarići i Ilidža. Prednost zgrade Tibra Pacifik. Tel. 062 745 431 Tražim namješten stan, Alipašino p. do 200 KM. Mladi bračni par. Tel. 063 484 144

Zamjena 
Mijenjam dvoiposoban stan na Grbavici, 60m2, idealna lokacija, za kuću uz dogovor. Tel. 061 265 514 Mijenjam stan na Koševskom Brdu za stan u Hrasnom. Tel. 061 167 397 Mijenjam stan u Orebiću sa okućnicom za uži centar, Sarajevo. Tel. 00385 20 713 793

Garaže 
Izdajem - prodajem garažu, Č. Vila 1. Tel. 061 378 601 Izdajem garažu Nova mahala, Baščaršija, na duži period. Tel. 062 810 943 Izdajem garažu u Tuzli, Stupine. Tel. 061 548 917 Izdajem garažu, ul. Logavina kod škole, Stari grad, Sarajevo. Tel. 062 919 054 Prodajem garažu u Vogošći, ul. Jošanička, u novoj zgadi. Garaža je nova, ima 18 m2, automatska vrata, opremljena kao boks, sve uknjiženo, 14.500 KM. Tel. 061 159 993

Kuće 
Centar - Čobanija, kuća sa baštom 800 m2, povoljno. Tel. 061 510 964 Ilidža, Lužani, kuća sa tri etaže, dvorište, krasna lokacija, povoljno. Tel. 066 031 770 Ilidža, Osjek, kuća površine 600 m2 i okućnica 3.000 m2, uz glavnu cestu, pogodna za firmu, motel, cijena extra povoljna. Tel. 066 031 770 Ilidža, Osjek, Prodajem kuću novogradnja. Prizemlje + 2 sprata, 220 m2, okućnica 300 m2. Tel. 061 470 838 Kasindolska, prodajem kuću 200 m2 sa okućnicom od 600 m2 plus pomoćni objekat i garaža, sve lijepo ograđeno, odlična pozicija. Tel. 061 559 235 Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222 141 Kuća u centru Makarske, Kalalarga 29. Papiri uredni, tri etaže, cca 300 kvadrata. Tel. 063 899 989 Novouseljivu kuću sa voćnjakom prodajem ili mijenjam za stan u Zenici, posjed se nalazi 7 km od centra. Tel. 061 750 082 Pelješac Drače, nova useljiva kuća na sprat, 100m do plaže, mirno, može i jedna etaža dogovor oko isplate moguć, papiri u radu. Tel. 062 105 578 Podlugovi, prodaje se kuća i 3.300 m2 zemljišta. Tel. 065 435 844 Povoljno prodajem kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Može i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Tel. 033 260 515, 062 081 295 Prodaja ili zamjena - Sarajevo, Stari grad, Gazin Han, kuća 80 m2, bašta 1.300 m2, sve 1/1, 3 km od Baščaršije. Tel. 061 273 609, 033 240 289 Prodaja kuće, Makarska riviera, Živogošće, kuća prvi red, 5m od mora, u nizu, 185 m2, 4 etaže, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033 445 612 Prodajem ili mijenjam vikendicu sa bazenom, dunum zemlje, na Kobiljači za stan u Sarajevu. Tel. 062 351 141 Prodajem kuću 10x8 m p. s i po. pokrivena urađeno prizemlje, uz glavnu cestu sredina naselja Rječice, pored Reljeva. Tel. 063 030 377 Prodajem kuću 200 m2 naselje Osjek Ilidža, dozvola, svi priključci, grijanje, prizemlje i garsonjera useljivi i jedan stan u istoj nezavršen. Tel. 063 319 972

Zemljišta 
PRODAJEM zemlju u Kasindolu više bolnice, postojeća kuća je srušena i upisana. Može i zamjena za Jadran. Tel. 066/858-495. 1269-1mo PRODAJEM parcele za izgradnju kuća 555 m2, 539 m2, 605 m2, 670 m2 u Butmiru pored glavnog puta sa ucrtanim kućama u regulacioni plan. Tel. 062 304 127. 9518-1Ndž PRODAJEM plac u Bojniku. Prilaz sa glavne ceste. Tel. 061 241 791. 15401-1tt Faletići, zemljište 1.600 m2, vikendica, komletna infrastruktura, pomoćni objekti, voćnjak, idealno za izgradnju kuće, 120.000 KM. Tel. 062 315 945 Glavatičevo, prodajem zemlju 8 duluma jeftino. Tel. 061 335 359 Građevinsko zemljište 605 m2, Butmir. Tel. 061 802 613 Kozarac prodajem plac 922 m2 vl. 1/1 Mutnik uz put izmedu Kaldrme i Supljeca blizu bazena i džamije. Tel. 061 078 526 Na Mostarskom raskršću prodajem dulum zemlje, sa svim komunalijama. Ekstra lokacija pored ceste. Tel. 066 026 004 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića 6.000 KM. Tel. 062 125 082 Prodaje se 5 duluma zemlje sa urb doz za starački dom, mogućnost gradenja 2 stambene zgrade kod opštine Novi grad. Tel. 061 161 670 Prodajem 3.800 m2 zemlje, oštećenu kuću pored rječice Rakovica u Rakovici uredni dokumentistruja voda 100 m od glavnog puta. Tel. 065 648 247 Prodajem plac u Tarčinu uz put M 17 ili mijenjam za Zvornik ili Srbiju. Tel. 061 583 708 Prodajem zemljišne parcele Djevojačka voda Ahatovići povoljno. Tel. 061 209 120 Prodajem zemljište 800 m kvadratnih, Hrasnica, Kovači, može i manje. Tel. 066 273 559

Kompjuteri 
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA, INSTALACIJA WINDOWSA. RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBLEMA. UMREŽAVANJE. BRZ DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 15295-1tt EPC SERVIS - VRŠI POPRAVKE RAČUNARA, LAPTOPA I RAČUNARSKE OPREME. DOLAZAK BESPLATAN! TEL. 062 643 394. 9488-1Ndž Instalacija windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, antivirus, spašavanje podataka, garancija na usluge, dolazak besplatan, pozovite. Tel. 062 256 035 Serv. računara - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija + ruther. Dolazim po pozivu. Tel. 061 243 611

Dnevni avaz petak 10. avgust/kolovoz 2012. 45

Ostalo 
Tri videor. te 300 videokaseta sve orginali 200 KM, 2 knjige medicina i pravo cijena 2 KM/kom. Tel. 062 084 404 

CIJEPANA bukova drva. Mjera tačna. U cijenu uračunat prijevoz. Dostava u dogovoru s kupcem. Imamo drva za kamin. Tel. 061/564-660. 9501-1Ndž FISKALNE kase, printeri, el. vage, čitači barcoda, ladice za novac, trake za sve fiskalne uređaje. Brza isporuka, programiranje i servisiranje. Kredit do 12 mjeseci. Mob. 061 251 809. 15402-tt Agencija - Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Najvišeplaćam dolazimnaadresu,isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Agencija kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratnu odštetu dionice, isplata odmah cijela BiH. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 175 237 Agencija za kupovinu stare devizne štednje, ratne štete iz RS i FBiH, isplata odmah, dolazak na adresu. Tel. 061 337 593 Internet - bežični oprema i montaža: 30 KM mjesečni paketi sa PDV-om 15, 23, 33, 48 KM (Sarajevski kanton). Tel. 062 327 524 Izuzetno povoljno, trakice za mjerenje šećera, aku cek aktive, pakov. 50 kom. - 30 KM, a 2 pak. i više cijena po dogovoru. Tel. 066 901 845 Komoru za mesnicu prodajem vrlo povoljno. Tel. 061 901 384 Kupujem potrošene automobilske akumulatore raznih veličina, plaćam 10 KM po komadu, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira okolina. Tel. 062 875 178 Prodajem 14 pakovanja ljubičastih kvalitetnih pelena za odrasle Super seni plus,30KMpo pak.(30komadaupakovanje). Sve 390 KM. Tel. 062 910 907 Prodajem accu-chek trakice, kutija 30, dvije 50 KM. Tel. 066 032 110 Prodajem bolnički krevet. Tel. 061 170 500 Prodajem bukova drva, metrica, cijena 60,00 KM. Tel. 062 781 545 Prodajem inventar iz krojačkog salona, mašine, pegla, sto za peglanje, sve profesionalno. Tel. 062 689 392 Prodajem Kolpasan staklenu tuš kabinu sa hidro masažnim stubom. Tel. 061 862 760 Prodajem nov krevetac sa laticom, komodom i svom pratećom opremom i ljulju za bebe, sve novo. Tel. 061 335 078 Prodajem original Zepter komplet Fameli, potpuno nov u original pakovanju, povoljno. Tel. 066 150 391 Prodajem pelene za odrasle 90 komada za 40 KM. Tel. 062 386 377 Prodajem praznu plinsku bocu, 35 KM. Tel. 618 115 Prodajem stolice, fotelje, dvosjede i stolove za bašte i balkone, razne korpe i dr. proizvode pletenog namještaja. Cijene izuzetno povoljne. Tel. 061 200 894, 033 525 966 Prodajem vaučer putovanje u vrjednosti 4.000 KM, cijena po dogovoru. Tel. 062 110 377 Prodajem veću količinu robe iz Njemačke, izgleda kao nova i moderna. Obuća 1KM. Jakne, sakoi 1 KM. Garderoba 0,20 KM. Vreća od 50 kom 10 KM. Popust. Tel. 066 115 498 Prodajemo ogrijev ugalj kocka, orah i drveni ugalj kreka i drva u svim oblicima dostava brza i tačna zovite uvjerite se. Tel. 062 512 952 Rashladna vitrina 2x1m soko, odlično stanje, napunjena plinom, pvc stakla, 180 KM. Tel. 062 581 203 Rashladna vitrina za mesare i trgovinu moderna 600 KM duž 1.70. Tel. 061 275 109 Rashladni ormari, vitrine i police, povoljno prodajem. Tel. 061 958 001 Stolovi za ugostitelje, italijanske, super. Tel. 061 275 109 Ugostiteljske garniture tri komada: ležaljka 220 cm, plastični sto 140x80, dvije stolice željezne s naslonima, Sarajevo. Tel. 061 049 033 Za dječiju igraonicu veliki lavirint sa 18 polja, ljulje, boks vreće, valjci, 2 tobogana sa bazenom, 1500 loptica, cijena 6.500 KM. Tel. 062 315 945 

SERVIS veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14963-1tt “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1 m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 9134-1Ndž EFEKT - Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131-447. 8326-1Ndž RAMAZANSKA AKCIJA! Platnene roletne 25,00 KM/m, Al. žaluzina, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, garažna, rolo i harmonika vrata. Tel. 061 551 515, 033 789 999. 8689-1Ndž KANALIZACIJA SUBAŠIĆ Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije; - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari); - Vizuelni pregled kanal kamerom, popravke, održavanje... Tel. 033 223 560, 061 100 078. www.subasic.ba. 14846-1tt ELEKTRIČAR vrši opravku bojlera, kućanskih električnih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Mob. 061 213-103. 15405-1tt RADIM molersko-farbarske radove po povoljnim cijenama, nije firma. Mob. 061 379 189. 15290-1tt ELEKTROSERVIS i VODOINSTALATER - pov. i garantovano za v. mašine, česme, peći, sanitarije, osigurače i dr. Dol. besplatan. Popust. Mob. 061 271 181. 9515-1Ndž MANUELNE masaže. Tel. 062/563-349, 066/715-726. 9519-1Ndž TEPSER S.O.D. - Profesionalnim mašinama čistimo: namještaj, unutrašnjost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (zaštita). Tel. 061 524 461, 033/200-003. 15427-1tt TESAR, zidar, keramičar, vodoinstalater, itd. Samo unutrašnje radove. Mob. 061 269 385. 15352-1tt RADIM molersko-farbarske poslove po pristupačnim cijenama, čisto i uredno. Tel. 033/412-486, mob. 062/482-192. 15290-1tt MOLER profesionalac, radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Plaćanje u 2 rate. Mob. 061 244-463. 9471-1Ndž Adaptacijaparketa šipoda laminata postavljamo brusimo i lakiramo vršimo ugradnjupanel parketauz garancijuposjedujemo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306 Automatski osigurači - električar bojleri, el peći, indikatori za kupatilo, utičnice, prekidači, servis svih el instalacija i el opreme. Tel. 061 132 149 Balkone terase i nastrešnice saniramo i radimo nove povoljno i kvalitetno. Tel. 063 850 807 Bojleri instalacije sanitarije popravka i ugradnja. Tel. 061 180 120 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Dimnjake saniramo popravljamo stare i zidamo nove kao i čišćenje svih oblika. Tel. 061 512 430 Električar popravlja šporete, bojlere, rasvjetu, instalacije, interfone, TA peći, indikatore, automatske osigurače i dr. Tel. 062 560 500 Električar sa iskustvom vrši popravke svih elektro uređaja i instalacija u stanovima, vrlo povoljno. Tel. 061 233 271 Električar, usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za kupatilo, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Građevinske radove, betoniranje, šalovanje, armiranje, zidanje i sve ostalo. Tel. 063 850 807 Grupa izučenih fasadera radi samo termo fasade sa stiroporom kvalitetno i povoljno. Tel. 062 158 066 Izolacije svih vrsta lepenka, katran, sika, drenažne, vršimo povoljno i kvalitetno. Tel. 063 850 807

Namještaj 
Namještaj zbog selidbe u dobrom stanju. Tel. 061 967 039 Prodajem dječiju garnituru, mini dvosjed i dvije foteljice. Tel. 063 954 409, 061 571 262 Prodajem komplet kuhinjski namještaj sa visećim elementima, protočnim bojlerom, ormarom i televizorom. Tel. 061 403 140 Prodajem polovan namještaj. Tel. 061 137 163 Prodajem skoro novu dječiju sobu povoljno. Tel. 063 021 148 

Kupujem 24 komada novina Tempo sa posterima isključivo, objavljeni od 1983. do 1991. godine. Plaćam 5 KM po komadu. Prevoz plaćam 80 KM. Tel. 061 876 741 Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033 456 505, 061 214 405 Kupujem umjetničke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, demirli tepsije, bosanske ćilime, baklje, plakete od olimpijade i ostalo. Tel. 061 553 640 Prodajem kolekciju znački oko 150 komada po 0,50 km. Najmlađa oko 35 god. Tel. 061 437 263 Prodajem povoljno nov lovački poluautomatski karabin licima sa dozvolom, Petrovo između Doboja i Tuzle. Tel. 065 985 820

Bijela tehnika 
Kupujemo veš mašine i dr. Tel. 061 740 465, 062 127 026 Prodajem dijelove za mašine za veš i mašine za suđe od Aeg, Boch, Simens, Mile i druge. Tel. 061 899 883 Prodajem dobru njemačku veš mašinu. Tel. 062 155 996 Prodajem veš mašinu Aeg zamrzivač ladičar i ugradbeni šporet. Tel. 061 699 566 Prodajem zamrzivač 310 - 410 litara i rarhladnu vitrinu 130 dužine. Tel. 061 156 309

Ostalo 
Eko peć Gorenje čvrsto gorivo sa pumpom za centralno grijanje. Tel. 061 038 410 Kupujem hitno norvešku gusanu peć jotul humanitarnu. Dobro plaćam. Tel. 061 400 190 Povoljno prodajem polovnu pvc stolariju raznih dimenzija. Tel. 061 265 403 Prodajem plinski bojler marke Vaillant, cijena po dogovoru. Tel. 063 387 366 Prodajem viseću kuhinju, u dobrom je stanju (Sarajevo). Tel. 061 211 751 

RESTORAN “KOD BEĆE” Dobrinja, potrebna konobarica ili konobar. Tel. 061 143 998. 9771-1Ndž Ćevabdžinici “HODŽIĆ” na Baščaršiji potrebna pomoćna radnica. Kont. tel.: 033/532-866, ili Bravadžiluk 34 kod Vijećnice. 15415-1tt Buregdžinici potrebna radnica za prodaju vaganje i posluživanje pite sa iskustvom. Tel. 062 841 539 Dadilja potrebna, pedantna, Bošnjakinja - vjernica, starosne dobi do 40 g. Živimo u Triglavskoj ul (Hrasno brdo). Plata 300 KM i redovna, zvati do 20 h. Tel. 061 079 775 Hitno potrebna pomoćna radnica za rad u kuhinji. Tel. 062 623 272 Konobi potrebne 2 radnice, stadion Koševo. Tel. 062 008 236 Lounge baru na Grbavici, Kovačići, potrebni momak i djevojka za rad na izdavanju i posluživanju (do 26 god.). Tel. 062 055 624 Ozbiljan muškarac traži djevojku za čišćenja i kuhanja u domaćinstvu, Sarajevo, A. Mulabegovića. Tel. 065 560 446 Potreban radnik (muškarac) za rad u trgovini (prehrana) na Baščaršiji. Prednost osobama s iskustvom. Tel. 061 109 321 Potreban radnik u frizerskom salonu. Tel. 061 819 275 Potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 063 032 167 Potrebna radnica za rad u trgovini sa radnim iskustvom, Sarajevo. Tel. 062 215 764 Potrebne 2 radnice za posluživanje u sali u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Radio bih kao noćni čuvar. Tel. 061 263 082

Kućni ljubimci 
MALTEZER, 11 mjeseci, vakcinisan, pedigre, čipovan, naučen na higijenu. Mob. 062 746 544. 15423-1tt Prodajem belgijske orijaše i njemačke šarce. Tel. 064 4257 291 Prodajem rasne kuniće. Vrlo povoljno. Tel. 064 4257 291 Prodajem štenad Švajcarskog ovčara vrhunskog porijekla prva svjetska krv, sa svim papirima. Tel. 061 143 433 Prodajem žensko štene sibirskog haskija. USK. Tel. 061 602 485

Ostalo 
Prodajem automatizovani inkubator za piliće. Cijena po dogovoru. Tel. 066 485 373 Prodajem kravu crveno bijela rasna oko 6m 4 tele 4 mjesec steona. Tel. 061 701 285 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem pet kokoški talijanki i pijetla. Tel. 062 737 457 Prodajem povoljno 32 ovce u Tešnju. Tel. 061 695 942 

Izrada pločastog namještaja, kuhinje, plakari, ormari. Tel. 061 501 269 Keramičar postavlja sve vrste keramike, povoljno. Tel. 061 276 703 Keramički radovi od 8 KM, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 422 040 Kopanje kanala, šahtova za vodu, priključak vode i satova sa atestom, betoniranje. Tel. 061 512 430 Krovovi - popravke starih i izrada novih krovova i nastrešnica vršimo povoljno, kvalitetno. Tel. 063 850 807 Moler majstor kreči, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243 Moler moluje stanove 1-sobni oko 120 KM, 2-sobni oko 180 KM, 3-sobni oko 250 KM. Tel. 062 073 760, 033 630 332 Moleraj stolarija radijatori uredno kvalitetno. Tel. 062 127 525 Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mrežice. Tel. 061 518 014 Molerskofarbarske usluge,sveradove vršimo uz potpunu zaštitu lijepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 Molersko fasaderski radovi, povoljno kvalitetno, uredno uz garanciju. Tel. 062 723 221 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Popravljam frižidere, rashladne uređaje. Tel. 061 533 490 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Popravljamo veš mašine, šporete, bojlere, el. instalacije, dugogodišnje iskustvo, zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tel. 061 740 465, 062 127 026 Radimo centralno,etažno grijanje,plinskeinstalacije saatestom, zamjenakonvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Radimo stiropor fasade sa našim ili vašim materijalom, garancija, manja firma. Tel. 061 270 729 Rigips el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Stolar vrši sve popravke, prepravke kao i izradu po mjeri kuhinja plakara američkih plakara pouzdano i kvalitetno. Tel. 062 671 273 Termo fasade rigips, moleraj, španski zidovi, povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke LCD i TV Samsung i Neo i ostale aparate. Tel. 033 898 032, 061 161 644 TV video LCD plazma servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061 188 410 Ugradnja, brušenje, fugiranje i lakiranje parketa i šipoda po najpovoljnijim cijenama.Brzo ikvalitetno sabesprašinskim mašinama. Tel. 062 255 046 VKV Bravar - sve bravarske poslove kvalitetno i povoljno. Tel. 062 940 731 VKV moler radi molersko farbarske poslove povoljno. Tel. 061 507 683 Vodoinstalater - servis starih, ugradnja novih instalacija, očepljenja kanalizacija, sve prepravke, wc - šolja, kotlića, umivaonika, bojlera i tuš baterija. Tel. 061 132 149 Vodoinstalater 30 god iskustva vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 062 139 034 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo,čisto i kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 

ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. Agencija nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija pruža usluge njege i čuvanja pacijenata, davanje infuzija, injekcija, lab analiza krvi, plasiranje katetera. Kućni pregled interniste. Tel. 061 530 658 Agencija, profesionalno čišćenje vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namještaja. Tel. 061 144 899 Agencija, profesionalno mokro pranje tepiha sa besplatnim prevozom do vaše adrese. Tel. 061 144 899 Akcija - kombijem sa klimom t5 prevoz na more sa adrese na adresu. Tel. 061 200 546 Ako vam treba kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, šute i slično, sa radnom snagom ili bez, pozovite, najpovoljniji smo. Tel. 061 378 166 Američko dubinsko usisavanje i pranje namještaja, ćilima, podova, auta. Povoljno i kvalitetno cijena po dogovoru. Tel. 061 522 239 Auto - kombi prevoz, odvoz šute, kabastog otpada, selidbe, itd. cijena 20 KM jedna tura + radna pažljiva snaga. Tel. 062 499 089 Auto - kombi transport svih vrsta roba, selidbe, odvoz šute, kabastog materijala, itd., iskusnaradna snaga, cijena 20 KM po gradu. Tel. 061 389 498 Auto - kombijem klimatiziranim prevoz na more sa adrese na adresu, može i smještaj. Tel. 061 899 883 Auto kombi prevoz namještaja, građevinskogmaterijala, šutei starihdotrajalih kabastih stvari, vozimo sve sa radnom snagom za 20 KM po gradu. Tel. 062 051 166 Auto kombi prevoz sa velikim maksi kombijem do 2t, vršimo prevoz namještaja, selidbe, sa pažljivom radnom snagom, prevoz po gradu 25 KM + radna snaga. Tel. 062 139 453 Auto, kombi, minibus prevoz putnika,Sarajevo- Hrvatskoprimorje-Neum -Pelješac - Dubrovnik; Makarska rivijera - Split, klimatizirano. Tel. 062 213 645 Blistavo čisto. Dubinski usisavamo i peremo tepihe, ćilime, etisone i sjedeće garniture u Vašem stanu. Koristimo kvalitetne i provjerene šampone. Tel. 062 118 202 Čišćenje podruma, šupa, garaža, tavana sa prevozom, vršimo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 512 430 Dubinsko čišćenje unutrašnjosti auta. Sjedišta, podova, tapeta vrata i krova, profesionalno i kvalitetno, od 40 do 80 KM. Tel. 062 213 732 Fizioterapetska masaža 45 min 20 KM pedikir 20 KM. Tel. 061 367 441 Fotografske usluge, vjenčanja, promocije i ostalo. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 267 865 Gledam u karte i pomažem kod problema, ljubavnih, familijarnih i drugih, proričem budućnost. Tel. 033 260 515, 061 689 352 Iznajmljujem stolice, kućna dostava. Tel. 061 224 704 Klimatiziranim kombi vozilom vršim prevoz putnika na sve destinacije po vrlo povoljnim cijenama. Tel. 062 303 478 Klimatiziranim kombijem i luksuznim automobilom vršim prevoz na more i aerodrome sa adrese na adresu. Tel. 062 214 690, 033 220 402 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz kabastog otpada i šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz selidbe odvoz kabastog otpada i ostalo tura po gradu 20 KM rad. snaga po dogovoru. Tel. 062 988 026 Kombi prevoz svih vrsta roba i selidbe većim kombijem sa pažljivom radnom snagom ili bez cijene povoljne. Tel. 061 890 067, 066 111 109 Kombi prijevoz ljudi, stvari, namještaja, kabastog otpada i sl. radna snaga obezbijeđena. Popust za penzionere i studente... Tel. 062 466 079 Medicinska masaža tijela, relaksacija, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710 Opuštajuće i relaksavajuće masaže samo za diskretne dame. Tel. 062 018 263 Ozbiljna odgovorna žena čuvala bi stariju žensku pokretnu osobu 8 sati na području opštine Novi Grad. Tel. 066 162 298 Peremo sve vrste ćilima, itisona, tepiha 2-3 KM po m kvadratnom, garancija kvaliteta 10 g. iskustva, dolazimo po ćilime. Tel. 033 659 250, 062 213 732 Prevoz putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 29,95 KM po osobi. Putujte sigurno i jeftino u luksuznom T5 kombiju. Tel. 062 606 611 Prevoz putnika u svim pravcima prema moru Neum, Dubrovnik, Makarska rivijera, kombi Hjundai H1. Tel. 061 210 832 Ručno perem tepihe i druge podne prostirke sa dostavom. Cijena od 2 do 2,5 KM/m2. Tel. 061 233 941 Ručno pranje tepiha, dolazak na adresu besplatan. Tel. 061 309 800.

35

Intelektualne 
Autor knjige o učenju daje instrukcije osnovcima i sa njima priprema popravne ispite. Tel. 061 667 762 Ažurna geodetska situacija i tlocrti za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih stambenih objekata. Tel. 061 207 148, 033 261 555 Dajemo instrukcije za popravne ispite za osnovne i srednje škole iz matematike fizike i hemije, uspješno, profesori. Tel. 062 256 213, 033 514 560 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Profesor instruira matematiku za sve uzraste, povoljno, uspješno, dolazim na adresu. Tel. 033 657 082, 066 329 172 Profesorica matematike daje instrukcije iz mat. i priprema učenike za prijemni ispit. Tel. 062 846 647 

“AKCIJA” - U PRODAJI SU BUKOVA DRVA, BANOVIĆI UGALJ (KOCKA, ORAH), KREKA DRVENI. BRIKETI NAJKVALITETNIJI. PREVOZ OBEZBIJEĐEN. TEL. 061 670 068, 061 287 798. 15005-1tt MJERA I KVALITET! OGRIJEV U SVIM OBLICIMA. POPUST NA CIJEPANA DRVA 7 %. UGALJ KREKA I BANOVIĆI. PRIJEVOZ BESPLATA. TEL. 063 624 816. 9389-1Ndž

Zanatske 
Ako imate zlato lomljeno, ispravno, nakit, dukate, šorvane, najbolje plaćam do 37 E/gr. Isplata odmah. Tel. 061 377 500 Kupujem lomljeno i zubarsko zlato dukate i zlatne satove, najviše plaćam. Tel. 061 553 640 Kupujem zlato, dukate, šorvane. Tel. 061 965 126 VELIKA AKCIJA - U PRODAJI SU DRVA METRICE, ČOKOVI, CIJEPANA 65 KM. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA, ORAH 130 KM, (KREKA) DRVENI 100 KM, JELOVI OKORAK 35 KM. TEL. 061 247 186, 061 785 535. 9473-1Ndž NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 8806-1Ndž

Ostale usluge 
S. O. D. “Lajla” nudi čišćenje i održavanje svih vrsta objekata. Grubi i fini radovi. Tel. 066 173 174. 11250-1tt

46

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 I 058121 11 P Mostar, 28. 06. 2012. godine

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 044926 11 Mal Travnik, 05. 07. 2012. godine

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

47

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 20, Protiv tu`enika: 1. MIN KAKTUS d.o.o. Jasenica broj 97-D Mostar, 2. Mirko ]ubela iz Mostara ul. Hrvatske mlade`i broj 9, Mostar, Radi naplate nov~anog potra`ivanja, V.sp. 11.438,08 KM TU@BENI ZAHTJEV Kojim se tu`eni MIN KAKTUS d.o.o. ID br. 4227215690007 Jasenica broj 97 D Mostar i Mirko ]ubela JMB 1904960150007 Ul. Hrvatske mlade`i broj 9 Mostar, obavezuju isplatiti potra`ivanje tu`iocu Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne broj 11 Sarajevo, u ukupnom nov~anom iznosu od 11.438,08 KM (slovima: jedanaesthiljada~etiristotinetridesetosam i 08/100 KM), sa zara~unatim zakonskim zateznim kamatama ra~unaju}i od 13. 11. 2009. godine pa sve do isplate. Tu`eni je du`an tu`iocu nadoknaditi sve tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Ukoliko tu`eni ne dostave obavezan pismeni odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e istom sudu temeljem odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku FBiH donijeti presudu zbog propu{tanja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 Zakona o parni~nom postupku FBiH). SUDAC Nada Hamovi} Kova~evi}

Op}inski sud u Travnik, sudija Adis Mehi}, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, Filijala Vitez, Poslovni centar 96, protiv tu`enog Lozan~i} Zvjezdana iz Kre{eva, ul. Fra Grge Matri}a 141, radi isplate duga, v.s. 1.425,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje o dostavi tu`be na odgovor Dana 16. 02. 2011. godine tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.425,20 KM. Tu`bom se tra`i da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da na ime duga tu`itelju isplati iznos od 1.425,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 14. 02. 2011. godine pa do kona~ne isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Poziva se tu`eni Lozan~i} Zvjezdan iz Kre{eva, ul. Fra Grge Marti}a 141, da najkasnije u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog pismena, da dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sve stranke u postupku. U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a, mora imati svaki podnesak (ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, te predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, te dokaze kojima se utvr|uju (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134. ZPP-a). Stranka (tu`eni u odgovoru na tu`bu) koja predla`e da se odre|ena osoba saslu{a kao svjedok mora prije toga nazna~iti o ~emu ona treba svjedo~iti i navesti njeno ime i prezime i boravi{te. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu s prilozima se predaje sudu u dovoljno primjeraka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be na odgovor smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama. SUDIJA Adis Mehi}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 047547 08 Mals Mostar, 30. 03. 2012. godine PRAVNA STVAR: objava oglasa (u dnevnim novinama Avaz) - dostava Presude zbog propu{tanja, na odgovor tu`eniku - UDRU@ENJE MALIH I SREDNJIH PODUZE]A I MENAD@ERA

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Sanja Za~inovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~arsko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar iz Mostara, zastupan po zakonskom zastupniku protiv tu`enog Udru`enje malih i srednjih poduze}a i menad`era, ul. Kralja Tomislava bb, Mostar, zastupana po zastupniku direktoru, radi isplate, v.sp. 2.076,30 KM, dana 30. 03. 2012. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Du`an je tu`eni da tu`itelju plati iznos od 2.076,30 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 42,90 KM po~ev od 25. 01. 08. do dana uplate, - na iznos od 428,25 KM po~ev od 25. 02. 08. do dana uplate, - na iznos od 440,45 KM po~ev od 25. 03. 08. do dana uplate, - na iznos od 372,00 KM po~ev od 25. 04. 08. do dana uplate, - na iznos od 117,05 KM po~ev od 25. 05. 08. do dana uplate, - na iznos od 117,05 KM po~ev od 25. 06. 08. do dana uplate, - na iznos od 558,60 KM po~ev od 25. 07. 08. do dana uplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 107,20 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Sudija Sanja Za~inovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 053380 11 Mal Travnik, 29. 06. 2012. godine TU@ITELJ: „UNIS-ENERGETIKA“ d.o.o. Sarajevo, Podru`nica Travnik, ul. Luka bb, Travnik TU@ENIK: Zehra Kreho iz Travnika, ul. Konatur br. C/53 RADI: Isplate duga v.s. 2.183,52 KM

OGLAS
Dostava tu`be tu`enoj: Zehri Kreho iz Travnika, ul. Konatur br. C/53 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enoj, koja je du`na da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`ena je du`na ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj „UNIS-ENERGETIKA“ d.o.o. Sarajevo, Podru`nica Travnik, ul. Luka bb, Travnik, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati ukupan nov~ani iznos od 2.183,52 KM, zajedno sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, kako slijedi: - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 09. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 10. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 11. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 12. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 22. 01. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 02. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 03. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 04. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 15. 05. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 06. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 15. 07. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 181,96 KM po~ev od 12. 08. 2011. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`enom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Mebrura Rosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mals 019356 11 Mals [iroki Brijeg, 14. 05. 2012. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja J.P Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, protiv . tu`enika Galant doo Posu{je, radi isplate, v.p.s. 1.486,63 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 14. 05. 2012. godine, odnio je:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.486,63 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 9,17 KM po~ev{i od 16. 04. 2010. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev{i od 16. 05. 2010. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev{i od 16. 06. 2010. godine, na iznos od 93,60 KM po~ev{i od 16. 07. 2010. godine, na iznos od 1.171,21 KM po~ev{i od 16. 08. 2010. godine, na iznos od 25,45 KM po~ev{i od 16. 09. 2010. godine, pa do kona~ne isplate i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 240,00 KM, sve to u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika dana, 11. 04. 2011. godine, radi isplate duga u iznosu od 1.486,63 KM. Tu`enik, iako mu je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana, pa je sud temeljem ~lanka 182. st. 1.-st. 2. Zakona o parni~nom postupku rije{io kao u izreci. Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbi ~l. 396. st. 1.-st. 2. Zakona o parni~nom postupku sud je tu`itelju priznao tro{kove pristojbe na tu`bu u iznosu od 50,00 KM, pristojbe na presudu u iznosu od 50,00 KM, uve}ano za tro{kove oglasa u iznosu od 140,00 KM, {to ukupno iznosi dosu|ene tro{kove. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana od dana prijema iste podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a) Sudac Jadranka Prskalo

48

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako sa nama nije na{ dragi mu`, otac, brat, deda, svekar

BISERA (AVDO) BAJROVI]
15. 5. 1939 - 10. 8. 2010.

SLOBODAN (DANILA) - BOBA BOROZAN
Danas se navr{avaju dvije godine otkako na{a majka nije sa nama. S ljubavlju te se sje}amo i u srcu nosimo. Tvoj sin Admir, unuci Danis i Vedad, unuka Sara, snahe Sanela i Elvedina Neka ti je vje~ni rahmet.
ptt

Bolno i tu`no vrijeme prolazi bez tebe, ali znaj da si uvijek prisutan u na{im srcima, mislima i `ivjet }e{ u njima zauvijek. Bol nikad ne prestaje, samo se u~imo `ivjeti s njom. Tvoji: supruga Emira - Seka, sinovi Igor i Sa{a, brat Dragan, unuka Ema i nevjesta ptt Anisa

SJE]ANJE

Dana, 10. 8. 2012. je tu`nih 6 godina otkako je na ahiret preselio moj idol, moj Tata, moj drug...

SJE]ANJE na na{eg dragog i nikad pre`aljenog tatu i dedu

SJE]ANJE

na dragog i voljenog supruga

Dana, 12. 8. 2012. navr{ava se 13 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac, punac, dedo, pradedo

SJE]ANJE

na na{u dragu majku i nanu

ZIHNIJA (ZAIM) HUSI]
I poslije godinu dana osje}am tvoj stisak ruke. Zauvijek ostaje{ u na{em sje}anju i na{im srcima. Sestra Dinka sa porodicom
ptt

1965 - 2011.

MUHAMED HANJALI] HAMO
Tajo moj, nema dana da ne pomislim na tebe s ljubavlju i po{tovanjem, dok sam `iv, `ivjet }e{ i ti u srcu mom. Zato, molim Uzvi{enog Allaha, d`.{., da ti podari sve d`enetske ljepote onog svijeta i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Sead sa suprugom Jasminom Hanjali} 15433-tt

MUHAMED (TAIB) HANJALI] HAMO
Imao si veliko srce i ljubav za sve nas. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: zet Amar, k}erka Lejla, unuk Edhem 15433-tt

MUHAMED (TAIB) HANJALI] HAMO
Lako te je bilo voljeti, a te{ko bez tebe `ivjeti. Dragi moj, molim Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Hedija - Hetka
15433-tt

MUHAREM (MUHE) NADAREVI]
Dragi na{, ~uvamo te u na{im srcima i mislima i molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Senada, zet D`evdet, unuk Adnan, unuka D`enana Tanovi} sa mu`em Alijom i djecom Adnom i Hanom 15438-tt

D@EMILU [AHBAZ ro|. BARLOV
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Zehra, Amela i Minela
15439-tt

10. 8. 2011 - 10. 8. 2012.

Dana, 7. 8. 2012. navr{ilo se 6 mjeseci od kada je na{a draga

EMINA HUREMOVI], ro|. CRNKI]
preselila na ahiret. Neizmjernu tugu i bol za na{om dragom Eminom i dalje }emo izra`avati zahvalno{}u Allahu, d`.{., {to smo je imali, mole}i Ga da joj podari vje~ni D`ennet. Porodica
1012-tz

Dana, 9. 8. 2012. godine navr{ilo se 40 dana od smrti dragog oca

IN MEMORIAM

Dana, 9. avgusta 2012. navr{ilo se 11 godina kako je na ahiret preselio na{ dragi otac, dedo, punac i svekar

E[REF NAKI^EVI]
Po dobru }emo te pamtiti, s ponosom spominjati, a u srcu ~uvati. Neka je vje~ni mir tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju, K}erka Senada
1007-tz

ZIJAH (FEHIM) NUHANOVI]
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka Ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: k}erka Indira, sin Jasmin, zet Senad, snaha Sane15431-tt la, unuci Nermin, Nedim, Alen i Deni

STIPO SAMARD@I]
10. 8. 2001 - 10. 8. 2012.
Tereza, Sla|a, Svjetlana, Mladen, Jelena i Nikola
15440-tt

SJE]ANJE

Dana, 9. avgusta 2012. navr{ilo se 6 godina kako nas je napustio na{ suprug, otac i deda

i

70 dana od smrti na{eg dragog sina, tate i brata

JAGO[ (MAKSIMA) NIKITOVI]
Vrijeme prolazi, a tuga postaje sve ve}a. Nikada ih ne}emo zaboraviti. Porodica

MILENKA - MI[E (JAGO[A) NIKITOVI]A
15434-tt

Dnevni avaz
Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi Dana, 10. 8. 2012. navr{avaju se 3 tu`ne godine od kada nije sa nama na{a draga Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 15 tu`nih godina od prerane smrti oca i supruga

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

49

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 15 tu`nih godina od prerane smrti brata, djevera i amid`e

prim. dr. HALIL TULE
I danas, nakon godinu dana, ne postoje rije~i koje mogu opisati prazninu koju si ostavio iza sebe. Tvoj lik, glas i djelo `ivjet }e u na{im srcima zauvijek. Tu`ni smo {to smo te prerano izgubili, ali sje}anje na tebe nam daje snagu da nastavimo dalje i ~uvamo te od zaborava. Nedostaje{ nam, svakim danom sve vi{e. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Sead, sestre Rahima i Medina sa porodicama Hatma-dova }e se predati 10. 8. 2012. godine u d`amiji Kru`anj - Podevele` prije tera1264-mo vih-namaza.

HANA (AGAN) LON^ARI]
U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Fahra, zet Nuki, unu~ad Alen i Anela 9524-nd`

NEZIR (MEHO) JA[AREVI]
Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e pro}i, ne}e i ne mo`e u~initi da te ni na trenutak zaboravimo. Volimo te puno. K}erka Ajla i supruga Sabaha Ja{arevi}
9523-nd`

NEZIR (MEHO) JA[AREVI]
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojim }e{ nam uvijek nedostajati. Brat Muradif, snaha Raza i brati~na [ejma
9523-nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj daid`inici

Dana, 11. 8. 2012. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg kolege

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret moj dragi ro|ak

FATIMI (MUHAREMA) KRILI], ro|. SIRBUBALO
Draga daid`inice, sje}anjem na Tvoju beskrajnu dobrotu koju si svima nama nesebi~no pru`ala, ~uvat }emo Te od zaborava. Neka je veliki rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji - Ramiza i Ermin
9507-nd`

SULEJMAN MULAOSMANOVI]

HALIL TULE
Dragi Hari, plemeniti ljudi su veliki i poslije smrti, jer iza sebe ostave neizbrisivi trag koji vrijeme ne bri{e. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica - Hata sa suprugom D`emalom i djecom p-88108 Sedinom, Tarikom i Elminom Dana, 11. 8. 2012. navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga nana

Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet. Tvoje kolege iz „Fonda Memorijala“: Asko, Mido, Samir - @vaka, Ho{i}, [evko, Samir, Mirso, Nurko, Elko, Amir
9510-nd`

OBAVIJEST

SJE]ANJE

NERMINU (HAFIZE i NUKE) RIZVANOVI]U
Prou~i}e se Ja’sin sa dovom pred du{u rahmetlije, u petak, 10. 8. 2012. godine, u 12.30 sati u d`amiji „Sedam bra}e“. Prisustvovati mogu mu{karci i `ene. Familije: [abete, Mujkovi}, ^engi}, Musi}, Krajina, Imamovi}, Tankovi}, Piljevi}, Jarovi}, Had`i}, Zub~evi}, Butukovi}, Kuljuh, Deli}, Ahmovi}, ^au{evi}, Meki}
15420-tt

na na{e najmilije

MULAOSMANOVI] HALID
2004 - 2012.

RAMIZA HEGI], ro|. [OPOVI]
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u 14.15 sati u d`amiji u Vogo{}i. S ljubavlju, Tvoji: Aldijana, Lejla, Sanda, Amir, Hamza i Omar
9527-nd`

SULEJMAN
2011 - 2012.

Neka vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica 9525-nd`

Danas, 10. 8. 2012. godine, navr{ava se 40 tu`nih dana otkako s nama vi{e nije moja draga majka

Dana, 11. avgusta 2012. godine navr{avaju se 34 godine neizmjerne tuge i bola od kada ostadosmo bez mog jedinog, zlatnog sina, moje najve}e ljubavi i sre}e

\ULSA DRLJEVI]
Draga mama, ni{ta vi{e ne mo`e vratiti tvoj osmijeh i toplu rije~. Ostaje nam vjera u jedan bolji, vje~ni svijet u kojem }emo se opet sresti. S ljubavlju, \enita s porodicom Hatma-dova bit }e poklonjena danas, 10. 8. 2012. godine, u d`amiji u Blagaju prije d`uma-namaza. Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se tu`na i neutje{na godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac i svekar
1260-mo

HARISA (ZIJO) AJANOVI]A
u~enika M[C

1960 - 1978.

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se sedam godina od kada je na ahiret preselila na{a draga i voljena majka, svekrva i nena

Dragi moj HARISE, moj jedini sine, pro{le su pune 34 godine od kada se ugasila Tvoja mladost, a s njom i sva na{a zajedni~ka radost, smisao `ivota i sre}a. Vrijeme tiho i neumitno prolazi, a bol i tuga za Tobom su isti kao i onoga dana, kada smo se zauvijek rastali. Ne postoje rije~i kojima se mo`e iskazati bol i tuga za Tvojim preranim odlaskom, ostalo je mnogo neostvarenih Tvojih i na{ih `elja. Moram `ivjeti bez Tebe, sa neizmjernom ljubavi i tugom, ALI, TI, MOJE HARE, moja najve}a radosti i tugo, `ivje}e{ vje~no u mom srcu, nikada Te niko ne}e mo}i zamijeniti, ni zauzeti Tvoje mjesto. Hvala Ti, SINE, za sve trenutke provedene skupa, jer su to bili trenuci neizmjerne zajedni~ke sre}e. Premda si oti{ao, MOJ JEDINI SINE, ja `ivim sama bez Tebe, tu`na sa sje}anjem na Tebe, Tvoj dragi lik, blagi i topli pogled, plemenitost i dobrotu, kojima si zra~io. Godine prolaze, ali duboko u mojoj du{i i srcu ima jedno mjesto, gdje stoje drage uspomene na TEBE, moje DRAGO HARE. Vje~no o`alo{}ena i ponosna na TEBE, Tvoja majka Mevzeta Ajanovi} - Maslo 15428-tt

ZIJAD (ATIF) KULO
^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti vje~no, dok `ive oni koji te vole. Tvoja supruga Hidajeta, sinovi Emir i Semir, snaha Amela Hatma-dova }e se pokloniti poslije ikindija-namaza u 18.00 sati na mezarju Faleti}i II, petak, 10. 8. 2012. godi15429-tt ne.

HATID@A - NAFIJA BELJA, ro|. DENJO
Hvala ti za svu tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji - Ferid, Minka, Larisa i 1265-mo Nermin

Desetog avgusta 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti dragog supruga, oca i dede

10. 8. 2005 - 10. 8. 2012.

NED@ADA SOFI]A

S ljubavlju i po{tovanjem, Njegovi: supruga Sonja, k}erka Vesna, unuk Filip i zet Davor
P-71141

50

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

prim. dr. HALIL TULE
10. 8. 2011 - 10. 8. 2012.

prim. dr. HALIL TULE
10. 8. 2011 - 10. 8. 2012.
Zauvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. RMC „Dr. Safet Muji}“ Mostar

N

RMC - „Dr. Safet Muji}“ Mostar Slu`ba: Urologija

1261-mo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{avaju se 4 godine kako nije sa nama na{ dragi

na roditelje

MEHMED (EDHEMA) ]UREVAC
1935 - 2008.
Na{a srca }e te vje~no voljeti, uspomenu na tebe po{tivati i nikad zaboraviti. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek zahvalni {to smo te imali: supruga Diba, sinovi Mirsad i D`evad, snahe Belma i 9513-nd` Nermina, unuci Haris, D`enan i Faris.

LON^ARI]

HAD@O
25. 10. 2000 - 10. 8. 2012.
S po{tovanjem, Adem sa porodicom
POSLJEDNJI POZDRAV

HANA
10. 8. 2009 - 10. 8. 2012.
9512-nd`

SJE]ANJE

na{em dragom dedi

na na{e drage roditelje

ABDULAH (SALKO) U@I^ANIN HATID@A BA[I], ro|. SUJOLD@I]
1943 - 1997.

MEHMED BA[I]
1939 - 1980.
P-72270

S ljubavlju, po{tovanjem i lijepim uspomenama nosi}emo te u na{im srcima. Tvoji: Mirsada, Miko i Hena
9717-nd`

Dova }e se prou~iti u nedjelju prije teravih-namaza u d`amiji u Gornjem Osoju, Travnik. K}erke Alma i Amela

SJE]ANJE na dragu mamu i nanu

SJE]ANJE

SJE]ANJE Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je na{a draga majka, svekrva i nana preselila na ahiret

POSLJEDNJI SELAM dragoj sestri, majci i punici 7 dana

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu sestru i tetku

Dana, 24. 8. 2012. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog

FATA-hanuma (HASAN) HAR\ELA[, ro|. BEGOVI]
Hvala ti za beskrajnu ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam poklanjala. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te u srcu i bezgrani~no volimo, uz dovu Allahu, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Hebibovi} \enana, unuci Emir i D`enan
9521-nd`

10. 8. 2006 - 10. 8. 2012.

KEMAL \EMID@I]
Zauvijek zahvlani. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice \emid`i} i Numi} Hatma-dova }e se prou~iti u nedjelju, 12. avgusta, u 18.00 sati na mezaru 15419-tt (Bare).

18. 8. 1989 - 18. 8. 2012.

FATA AHMETHOD@I]
Neka joj dragi Allah, d`.{., podari vje~ni D`ennet i rahmet du{i. Njeni: sin [a}ir, snaha Safira i unuke D`enita i Alma
9520-nd`

MAKSUMA REHI], ro|. [OJKO
Tvoje ~isto srce nam je svima bilo svjetlo i vodilja u `ivotu. Tvoja nas je snaga ja~ala u te{kim trenucima, a tvoja nas je ljubav ~uvala i spajala. Ponosno te u srcu nosimo i neka ti je rahmet du{i i vje~ni D`ennet. Tvoji: sestra [evala, k}erke Saida, Hajrija i Admira i zet Husein
9516-nd`

RAMIZU (NEZIRA) HEGI], ro|. [OPOVI]
Vrijeme prolazi, ali ne umanjuje tugu zbog tvog odlaska. ^ovjek kao {to si ti bila ne umire sa smr}u, ve} umire onda kada bude zaboravljen, a ti nikada ne}e{ biti zaboravljena. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

4. 8. 2012 - 10. 8. 2012.

MIRSAD (SULEJMAN) TUR^INOVI]
Vrijeme prolazi, a tuga zauvijek ostaje. Tvoji: Mirsada, Amina, Armin, Aida, Mirnes i Mersiha
P-71240

Tvoji: sestra Rabija, se9514-nd` stri} Nino

SJE]ANJE

na drage roditelje

Navr{ilo se ~etrdeset dana od kada je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

ENES (BE]IRA) MANJGO
21. 1. 1934 - 5. 8. 1999.

IZETA (OMERA) MANJGO, ro|. BRKOVI]
14. 11. 1937 - 19. 8. 2002.

MUFIDA (had`i SALIH) MAD@AREVI], ro|. FO^O
S ljubavlju i po{tovanjem trajno }emo ~uvati uspomenu na njen dragi i plemeniti lik. O`alo{}eni sin Muhamed i k}erka Aida sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 11. avgusta, u 11.00 sati u ku}i merhume, ul. Potoklinica br. 8.
15416-tt

NEVRESU [ABI]
10. 8. 1999.

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na Vas }e zauvijek ostati. Tuga je samo u srcima onih koji su Vas iskreno voljeli. Va{i najmiliji: sinovi Adis i Haris, nevjesta Siv, unuk MarcusEnes, te bra}a i sestre, zaova, jetrva, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 1150-mo

S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Tvoji najmiliji
15418-tt

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

51

Desetog avgusta 2012. ~etiri su godine od kada nije sa nama na{ dragi

HAJRUDIN (EDHEMA) HAD@IMURATOVI]
Neizmjerno hvala za svu ljubav, brigu, sigurnost i po`rtvovanost koje si nam nesebi~no pru`ao. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Lejla, k}erke Aida i Naida, zetovi Mirza i Almir, unu~ad D`an, Haris i Tajra Hatma }e biti poklonjena na mezaru u Barama istog dana u 19.00 sati.
15421-tt

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga majka, nana i svekrva

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Faruka

FATA AHMETHOD@I]
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima, uvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji - djeca sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u petak, 10. 8. 2012. godine, u 15.00 sati u Vogo{}i, ul. Tome Me9522-nd` nde{a 51.

OMERU (ZULFO) MULAOMEROVI]U

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
N

Danas se navr{ava sedam dana od preseljenja na ahiret rahmetli na{e drage

ZINETE (DAVUD) JOLD@I], ro|. MUMINOVI]
Oti{la si prije sedam dana tiho i dostojanstveno kao {to to ~ine oni najbolji. Iza sebe si ostavila toliko toga, a u svakom od nas si ugravirala komadi} svoje dobrote, po{tenja, snage, osmijeha, plemenitosti i hrabrosti. Bol i tuga u na{im srcima je prevelika i neizmjerna. Vrijeme ne donosi zaborav, niti bol biva manja, samo sje}anja, uspomene i dove kojima olak{avamo tugu. Molimo Allaha, d`.{., da ti osvijetli kabur, tvojoj du{i da lijepi D`ennet, a nama koji ostajemo sabur. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene, koje sa tugom podsje}aju na sve ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno. Ponosni smo {to smo te imali za suprugu, majku, nanu, punicu i svekrvu. S ljubavlju i po{tovanjem, Zauvijek o`alo{}eni: suprug Mesud, k}erka Zinaida, sinovi Almin i Alen, unu~ad Melisa, Arian i Ali-D`an, zet Elvir, snahe Amina i Adisa
9505-nd`

Tu`nim srcem opra{tamo se od na{e drage rahmetli

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

na na{eg dragog oca, punca i dedu

ZINETE (DAVUD) JOLD@I], ro|. MUMINOVI]
Duboko o`alo{}eni obavje{tavaju rodbinu, prijatelje i kom{ije da se danas navr{ava 7 dana otkako je na ahiret preselila, te }e se tevhid (sedmina) prou~iti u petak, 10. 8. 2012. godine (danas), u 11.00 sati u ku}i `alosti u ulici Muhameda Had`ijahi}a br. 28. Porodica Jold`i}
9505-nd`

AIDU ZUHRI]
10. 8. 2004 - 10. 8. 2012.
„Do|i, do|i najljep{a Nurli, du{o ezelska Moje srce smiri ti, imanom ga napuni... Do|i, do|i u srce kad ga nemir obuzme, budi mi zvijezda vodilja do bistrog izvora... Rabbi kad sam tu`an ja, kad zaboli rastanak i dok pla~em ja za njom obaspi me rahmetom, jer sada kad nam nema nje, bolu Allah lijek je...“ Tvoji: Minela, Amela i Zulfo
1266-mo

VAHDET (MEHE) PECO
S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Amra, zet Fahrudin, unuci Semir i Adnan

1995 - 2012.

1268-mo

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog sina, oca, brata, djevera i amid`e

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

Dana, 11. 8. 2012. navr{avaju se 2 godine otkad nije sa nama na{a supruga i majka

ZAIM (ISMET) KOVA^EVI]
Ne postoji utjeha, ni zaborav, sje}anje na tebe i tvoja dobra djela nikad ne}e prestati da `ive u onima koji te vole. Uvijek }e biti suza u o~ima, rana u srcu i bol u grudima. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti, jer voljeni se nikad ne mogu zaboraviti. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji - sin Enis, majka Hankija, brat Zijo, snaha Jasmina i brati~na Erma 9508-nd`

ZEKIJA (BAJRO) BOJA, ro|. BURKO
Vrijeme prolazi, ali uspomene zauvijek ostaju. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Enez i Ramiz, snaha Safija, unuk Haris, 9503-nd` unuka Harisa i praunuk Dinan

SALIHA - GARA PA[OVI]
Dani prolaze, a tuga i bol u na{im srcima je ista kao i prvog dana kada si nas napustila. Za nas postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Nedostaje nam oslonac u na{im `ivotima i tvoja ljubav i dobrota koju si nam nesebi~no davala. Da zna{ koliko te volimo, vje~no bi `ivjela. Hvala ti za sve. Tvoji: Eso, Venesa i Vedad
15417-tt

52

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog Dana, 13. 8. 2012. godine navr{ava se devetnaest godina od smrti na{eg voljenog sina

Dana, 10. avgusta 2012. godine navr{ava se 40 dana od kada nije s nama

NAD@IDA RA[IDKADI]

ISMET (HALIL) TUCAKOVI]
10. 8. 2003 - 10. 8. 2012.

SA[A PETROVI]
(1970 - 1993)
Toga dana }e u crkvi Sv. Anto u 7.30 biti odr`ana misa zadu{nica, a u 8.30 }emo polo`iti cvije}e na Sa{in grob na groblju Sv. Josip. Neutje{ni: otac Miroslav i Mira
15362-tt

S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: suprug Hilmija, sinovi Admir i Alen s obitelji i sestri~na Dijana Varetanovi} s obitelji
9412-nd`

Vrijeme prolazi, a uspomene i sje}anja na tebe zauvijek ostaju. Porodica
15232-tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na na{e najmilije

RIZVAN VEJSILAGI]

SULJO (SULEJMAN) KOVA^EVI]

1928 - 2007.

had`i hanuma D@EMILA (HAJRO) KOVA^EVI], ro|. [AHINOVI] 1935 - 2008.

REMZA (SULJO) KOVA^EVI] 1963 - 1992.

S tugom se sje}amo na{eg dragog dide. Porodica Vejsilagi}
SJE]ANJE
9426-nd`

Jo{ uvijek ~uvamo uspomenu na va{e drage likove i jedno prohujalo vrijeme kada ste bili dio nas. Molimo dragog Allaha, d`.{., da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Hatma-dova }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u ulici Gornji Osijek br. 3 - Ilid`a, dana, 9. 8. 2012. godine poslije ak{am-namaza. 9499-nd`

SJE]ANJE

ABDULAH - AVDO (OMER) RAMI]
1947 - 2011.
Po dobroti }emo te pamtiti, s ponosom spominjati i nikada zaboraviti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sin Ned`ad, snaha Klaudija, Jennifer, Justin, unu~ad Nadina i Armin
sm-0003028

EDINA KUNARI]
11. 8. 2010 - 11. 8. 2012.
Kada izgubi{ onoga koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Bol nije u suzama, niti u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoje sestre: Enisa, Mediha i \enana sa porodicama
P-71320

Desetog avgusta 2012. godine navr{ava se sedamnaest tu`nih godina otkako smo ostali bez na{e drage i voljene

SJE]ANJE na voljene roditelje

SJE]ANJE

na drage

MUNIRE - NIRE NIZI], ro|. BATINI]
1995 - 2012.
S najljep{im uspomenama i neizmjernom ljubavlju `ivjet }e{ uvijek sa nama. Tvoji: k}erka Alma, unuk Amir, unuka Amela, zet Ismet Izmirlija i sestra [ida - Dada
15381-tt

FADIL BABI] PA[A BABI]

[EFIKA [IGULIN

SAFET [IGULIN
15385-tt

Neka vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Desetog avgusta 2012. godine navr{ava se godina kako nije sa nama na{ dragi sin, suprug i otac

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se godina kako nije sa nama na{ dragi zet

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je na ahiret preselila na{a majka

ZIHNIJA (ZAIMA) HUSI]
1965 - 2011.
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, sa tugom u srcima zauvijek sje}ati. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: majka Fatima, supruga Amra, sin Adnan i k}erka Lejla
15386-tt

ZIHNIJA (ZAIMA) HUSI]
1965 - 2011.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: punac Hamdija, punica Mirsada, svastike Armana i Amela sa porodicama
15386-tt

[UHRETA (OSMAN) NUHANOVI], ro|. ZUKOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid u~iti 12. 8. 2012. godine u 10.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
15412-tt

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti nama drage majke, svekrve, punice, nane i pranane

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti nama drage majke, nane, punice, svekrve, pranane

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti nama drage majke, nane, punice, svekrve i pranane

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{avaju se 3 godine od prerane smrti na{eg dragog

HAD@IRE (MUJE) MEHI]
Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Snaha Zuhra i unuk Er15350-tt min

HAD@IRE (MUJE) MEHI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomene na tebe. Sin Salko i snaha Antonija
15350-tt

HAD@IRE (MUJE) MEHI]
Nama ostavi lijepo sje}anje na vrijeme provedeno s njom. Snaha Paula i unuka Muhidina
15350-tt

NA\E (MEHMEDALI]) MUMINOVI]
iz Ora{ja Uspomene na tebe `ivje}e dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Aida, Zijo i Malik
PTT

AHMED (IBRO) DEVI]
Jo{ jedna duga godina bez tebe... S tugom i po{tovanjem, K}erka Samra i supruga 15357-tt Edina

SAKIMA KUDI]A
18. 5. 1955 - 10. 8. 2009.
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Supruga i djeca
15370-tt

2005 - 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 17 godina od smrti na{eg dragog mu`a, oca i dede
POSLJEDNJI POZDRAV TU@NO SJE]ANJE

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

53

na na{eg Elu

sa velikim po{tovanjem i ljubavi, voljenom bratu i {uri

SJE]ANJE

SMAJO KAJGANA
(1995 - 2012)
Vje~no smo ti zahvalni na tvojoj ljubavi, dobroti, plemenitosti i na svemu {to si ostavio u amanet nama i na{oj djeci. Molimo dragog Allaha, d`.{., da te obraduje d`enetskim ljepotama i tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga D`emila, djeca Avdo, Huso, Irfan i Mirsada sa porodicama
15310-tt

ELMIR - ELA KUKI]
10. 8. 2011 - 10. 8. 2012.
S tugom se sje}amo tvoje mladosti i preranog odlaska. Tetak Salko Fale sa k}erkama - Fatima, Esma, Jasna, Zineta i Amela
9458-nd`

MLADENU BILI]U
Sahrana }e se obaviti 10. 8. 2012. godine (petak) u 16.30 sati u Lepenici. Od Spomenke i Latifa
9502-nd`

SEVDA GAD@O, ro|. KUJAN
Dana, 11. 8. 2012. navr{ava se 10 godina kako si preselila na ahiret, na{a draga majko i nano. Vrijeme prolazi, ali ljubav onih koji te vole vje~no je u srcima. Neka ti Allah, d`.{., podari vje~ni rahmet i D`ennet. Tvoja k}erka Nusreta, unuka Lejla i unuk Hamza 15213-tt

SJE]ANJE

U petak, 10. avgusta 2012. godine, navr{ava se osam godina od preseljenja na ahiret na{e drage k}erke, sestre i teti~ne

AIDE ZUHRI]
Ni protok ovih 8 godina, ma koliko brz bio, nije izbrisao iz na{ih srca i du{e ni djeli} od uspomena na plemeniti lik na{e Aide. Ponosni na svu njenu dobrotu koju je podarila, ne samo nama ve} i svima koji su je poznavali, vjerujemo da se njena du{a svome Gospodaru zadovoljna i sretna. Neka Svevi{nji bude milostiv prema njenoj plemenitoj du{i. Amin! Otac Muhamed, majka Vahida, bra}a Orhan i Adnan, te teti} Mustafa Salman
SJE]ANJE na na{e drage
9459-nd`

MAHMUT (SELIMA) ^AMPARA
(1888 - 1964)

ZADA (AHMETA) ^AMPARA, ro|. BAJRAMOVI]
IZ GACKA
(1914 - 1994)

Vrijeme prolazi, ali zaborav nikad. Va{a plemenitost, dobrota, ljubav prema svima, ostat }e u na{im vje~nim sje}anjima. Ponosni smo na vas. Za sve vam veliko hvala. S dubokim po{tovanjem, neka vam je veliki rahmet i molimo Allaha, d`.{., da vam podari D`ennet. Dana, 10. 8. 2012. godine (petak) prije d`uma-namaza prou~it }e se hatma-dove i Ja’sini u Vakif d`amiji u Sokolovi}-Koloniji, Ilid`a. Vje~no zahvalni: sin Tale, nevjesta Mirsada, unu~ad Selma, Lejla i Tarik

9448-nd`

Devetog avgusta 2012. navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg dragog

KENANA (ASIMA) SRMI]A
Neka ti dragi Allah da lijepi D`ennet. Tvoj brat \enan blizanac, majka Zehra i daid`a Nurudin Teskered`i}
9437-nd`

Dana, 11. 8. 2012. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a k}erka, sestra, tetka i svastika

SALIHA - GARA PA[OVI]
Lahko te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. Nisi sa nama, ali si u nama kroz sve ono ~ime si nas za `ivota podarila. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na sve na{e zajedni~ke trenutke. Tvoji: mama Mina, sestre Rapka i Kiza, brat Almir, zetovi Mido i Fahro, snaha Advija, teta Fahira, sestri}i, sestri~ne i brati~ne
15413-tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg najdra`eg

ZORAN (DRAGO) GOLUB
Prerano si nas napustio i samo mi koji smo te voljeli znamo kolika je tuga i praznina ostala iza tebe. Iz dana u dan sve nam vi{e nedostaje{. Tvoje - Sara, Anja, Lana i Jelena
sm-0003060

54

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac, dedo i brat

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{avaju se ~etiri godine kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana, 11. 8. 2012. godine navr{avaju se dvije godine kako je majka na{e uposlenice preselila na ahiret

^AZIM (RAGIB) [ABANOVI]

D@EMAL (MUSTAFA) DUBICA
Vrijeme prolazi, a sje}anja na Tebe ne}e nikada. Tvoja dobrota, razum i plemenitost, Tvoj vrijedni rad i po{tenje, ostaju duboko utkani u nas i na{ put na ovom svijetu. Uvijek }emo se ponositi {to smo Te imali, ali i tugovati {to smo Te izgubili. Neka Ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Rusmila, sin Haris, snaha Sanela, unuka Sanita, unuk Denis i brat Kemal Dana, 12. 8. 2012. godine (nedjelja) poslije podne-namaza prou~it }e se hatma-dova u Begovoj d`amiji. 15397-tt

iz Banja Luke

EDINA KUNARI]
(11. 8. 2010 - 11. 8. 2012)

S tugom, ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Izeta, Edin, Mirela i Ismeta
15398-tt

Sa tugom i po{tovanjem! UPOSLENICI: PERKINVEST d.o.o. Sarajevo PERKONS Kft. Budimpe{ta
15410-tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i deda Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 20 tu`nih godina od kada nije sa nama na{ dragi otac i dedo

Dana, 11. 8. 2012. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije sa nama

ABDULAH (AHMET) KAMERI]
Fo~a Dragi babo, svaki dan nam nedostaje{. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Uspomene na tebe i na tvoja dobra djela uvijek }e `ivjeti u nama. Vrijeme prolazi, ali ne mo`e izbrisati ljubav i sje}anja. Zauvijek tvoji: Sead, Amela, Nejla i Tarik, kao i sva ostala mnogobrojna familija i prism-0003059 jatelji

EDINA KUNARI]
(11. 8. 2010 - 11. 8. 2012)
Ne postoji minuta, sekunda da ne pomislimo na tebe, na tvoj iskreni osmijeh i najljep{a djela koja si uradila za nas. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ vje~no `ivjeti. Vole te tvoji najmiliji, Suprug s djecom

25. 4. 1952 - avgust 1992.

15411-tt

na na{e drage i nikad zaboravljene oca, brata, punca, {uru i majku EL-FATIHA dedu

TU@NO SJE]ANJE

HASANA FEJZI]A
i nenu

dedu

AHMEDA DRKI]A
i nanu

TEMIMU FEJZI] PILJEVI] REUF (REUFA) FEJZI]
7. avgust 1992 - 7. avgust 2012. {ehid - pripadnik MUP-a zlatni ljiljan Vje~na je ljubav u srcima onih koji vas vole. Neka vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi El-nur i D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem,

RAHIMU DRKI] MILI[I] REUF (HASANA) FEJZI]
22. februar 1975 - 2012. K}i i sestra Temima i zet Seid Semi} Hatma-dova }e se prou~iti na mezarima, 27. no} ramazana Lejletu-l-kadr.

MULIJA (AHMED) FEJZI], ro|. DRKI]
25. april 2012.
15408-tt

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret moje voljene sestre, zaove i tetke

POSLJEDNJI SELAM

velikom prijatelju radioamateru

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 19 godina od pogibije voljenog supruga, oca, sina, brata i {ehida ARBiH

Dana, 7. 8. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

SJE]ANJE

SJE]ANJE

ZINETA JOLD@I], ro|. MUMINOVI]
Sve vrijeme ovoga svijeta ne mo`e ubla`iti bol za tobom. Neka te prati na{a ljubav ja~a od smrti i zaborava. Pamtit }emo te po dobroti, spominjati s ponosom. Neka ti Uzvi{eni Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: brat Zijad, Rahima, D`enan, Kasema, Ismar, Nedim i 15400-tt D`eno

SALKI HUKELI]U
Neka ti je vje~ni rahmet. Od prijatelja radioamatera, P-71120 ^au{evi} Hamid

SALEM (OMERA) KARI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga D`emila, k}i Asja, sin Azer, majka Fatima, brat Enver i sestra Sabiha sa porodicama
PTT

E[REFA TUR^INOVI], ro|. DUPOVAC
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Mirsada, Amina, Midho, Mersiha, Mirnes, P-71240 Armin i Aida

UZEIR (UZEIRA) KALOPER
10. 8. 1992 - 10. 8. 2012.
Dvadeset godina pro|e, a bol sve ve}a. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja jedina k}erka Mir325-ze nesa sa mamom

UZEIR (UZEIRA) KALOPER
Godine prolaze, tuga i bol u srcima ostaje. Neka ti dragi Allah, d`elle {anuhu, podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek o`alo{}ene sestre: Sadija, Sehija, Sabiha, Tima i Esmina sa por325-ze odicama

10. 8. 1992 - 10. 8. 2012.

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenog brata

na voljenog brata

Dana, 8. 8. 2012. godine navr{ilo se pola godine od smrti na{e drage

IZETA (DEDOVI]) POR^A
Molimo Allaha, d`elle {anuhu, da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: sestra Dika, Edin, Elvir, Mediha, Edina, Safet, Tarik, Faris i Namik
15347-tt

SULJO (AHMED) BABI]
Brat Murat i snaha Hasna
P-71340

SULJO (AHMED) BABI]
Brat Hamdo sa porodicom
P-71340

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

55

Dana, 11. avgusta 2012. navr{ava se godina od preranog preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata

SENAD - SEN]I (HAMDIJA) HANAS
Dragi Sen}i, dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti. Tvoji: Ganima, Hamdija, Haris... Tevhid }e se u~iti u subotu, 11. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati u ku}i `alosti u Faleti}ima.
Na dana{nji dan, 10. 8. 2012. godine, navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja i radnog kolege
SJE]ANJE
15349-tt

na na{e drage roditelje

BE]IRA i ADILU [ERAK

ZIJADA KULE
Molimo dragog Gospodara da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici strpljenje i sabur. Tvoje radne kolege i prijatelji sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu
15359-tt

sestru

suprugu i nevjestu

ISMETU (ITU)
Sa ponosom i tugom, Hamdija, \ulsa i [a}ira

MUBERU (BEKU)
15345-tt

SJE]ANJE

Dana, 14. 8. 2012. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

[AHA MAZALOVI]
Postoji ljubav koja je vje~na i tuga koju vrijeme ne lije~i. Bez tebe, tvoje ljubavi, plemenitosti i podr{ke vi{e ni{ta nije isto. Fali{ nam. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da }e se u utorak, 14. 8. 2012. godine, iza podne-namaza u d`amiji Kur{umlija u Kladnju, prou~iti tevhid i predati hatma-dova. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Fehim, sin D`enan, k}erke D`eneta i Almira, zet Nisvet, unu~ad Arif, Lejla, Ahmed i Imran
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje, bra}u, sestru i mu`eve

8. 6. 1950 - 5. 7. 2012.

p-71167

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

ELMIR - ELA (EKREM) KUKI]
had`i ABID HAD@I] had`i EMINA HAD@I] had`i SABIRA KADRIBEGOVI] HAD@I]
18. 2. 2011 - 11. 8. 2012.

RAGIB HAD@I]

5. 3. 1984 - 11. 8. 2012.

8. 1. 1987 - 11. 8. 2012.

4. 8. 2004 - 11. 8. 2012.

RIZAH HAD@I]

29. 6. 2006 - 11. 8. 2012.

16. 12. 2004 - 11. 8. 2012.

MUNIR HAD@I]

Dragi Elmire, bol nije u rije~ima i suzama, ve} u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. RAJA IZ „DENIA“: Denis, Fala, Asmir, Nino, Riki, Riptt jo, Alis, Smajo, Migi, ]ame, Maid

Ponosno }emo ~uvati uspomenu na Va{u dobrotu i plemenitost. Molimo dragog Allaha, d`.{., da Vam podari lijepi D`ennet. U subotu, u 11.30 u Bakijskoj d`amiji bit }e hatma-dova za umrle. Sin i brat had`i Re{ad, k}erka i sestra Nura, supruge od umrle bra}e Sena i Ned`ida

15399-tt

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ prijatelj

SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja i druga

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg jedinog sina i brata

ELMIR - ELA (EKREM) KUKI]
1991 - 2011.
iz Jablanice

ELMIR - ELA (EKREM) KUKI]
1991 - 2011.
iz Jablanice
Sje}anje i ljubav ostat }e dok `ive oni koji te vole. Bilo nam je zadovoljstvo imati te za prijatelja. Fala, Rijo, Asmir, Maid, Amir, Alena, Sumeja, Hare, Riki, Migi, Smajo, ]ame, Denis, Nino, Ado, Nju{o, Kova, Lamija, Hana, Emina, Max, Mile, Ki}o, Inac, Remza, D`enaid, Adis, Selma, Sedin, Haris, Faris, Arno, Sen}o, Selena, Belmin, Jasmina, Emina, Menajla, Medina, Semir, Nina, D`enis, Nud`eim, Sanel, Elma, Merima, Elma, Ajla, Lejla, Maida, Maid, Belma, Belmir, Sara, Benjamin, Amar, Arnel, Isma, Senad, Bege, Muamer, Omba, Amna, Alma, D`enana, Arka, Keno, Belma, Elma, Alma, Belma, Asmira, Enela, Lejla, Crna, Buco, Musa, Mirsada, Medina, Orhan, Muha, Ena, Beptt lkisa, Adi, Arben, Adi

ELMIR - ELA (EKREM) KUKI]
1991 - 2011.
iz Jablanice
Ni{ta ne mo`e ispuniti prazninu ni umanjiti bol, jer rane su duboke, istina prete{ka, a tuga vje~na. Dragi na{ Ela, neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, jer si ti svojom plemenito{}u i velikodu{no{}u to i zaslu`io. Amin. Tvoji: majka Bahrija, otac Ekrem, sestra Semira, zet Nijaz i nena Zulka Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Podbre`ju poslije ikindija-namaza. ptt

Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uposlenici mesnice „Kavazovi}“ Jablanica
ptt

56

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu kumicu

NADU PALO
Zauvijek si u na{im srcima i mislima. Porodice: Bralovi}, Smith, Jeli}, Radovanovi} i Radanovi}
15406-tt

otac

mama

svekrva

suprug

ALIJA (MUSTAFA) KULI]

SEDIKA KULI] D@ANKOVI]

MEL]A TAHMAZ KRUHO

HAMDIJA (MIRALEMBEGA) TAHMAZ

Da Vam dragi Allah, d`.{., podari d`enetske ljepote. Tahmaz Had`era - Kuli} sa porodicom, sin Mirza, }erke Belma i Amela, snaha Edita, zetovi Sabrija i Enko, unu~ad Hana, Muhamed, 15403-tt Iman, Eman i Lamya

Dana, 9. 8. 2012. navr{ava se 20 godina od kada nas je napustio na{

Dana, 10. VIII 2012. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ sin

dr. ESAD (HALIMA) RIBI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali od zaborava mo`emo i ho}emo. Svjetlost na{e ljubavi, ja~a je od sjene tvoje smrti. Uvijek }emo te voljeti. Tvoji: Tarik - Hamza i Asja sa mamom i tatom
9487-nd`

ARMIN (AZIZ) MUSI]
Tvoj lik }emo pamtiti samo po dobrome. U na{im srcima }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji - babo Aziz, majka [evka
9485-nd`

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se tu`na godina kako nije sa nama na{a draga majka, punica i nana

Dana, 10. VIII 2012. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret

HABIBA NESIMOVI], ro|. FERAGET
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Hvala ti za lijepe trenutke provedene s tobom koji }e nas uvijek podsje}ati na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam pru`ala. Samo oni koji su te voljeli, po{tovali i cijenili, osje}aju prazninu i bol daljnjeg `ivota bez tebe. Tvoje k}erke Almedina i Ediba sa porodicama
9495-nd`

ARMIN (AZIZ) MUSI]
Ne postoji utjeha i zaborav, samo praznina, tuga i vje~no sje}anje na tebe. Tvoji - sestra Lejla, zet Sando, sestri~ne Inda i Tea
9485-nd`

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga

BAHRA (NAZIF) HOD@I]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Nurija, sestre Rahima, Esma i Behija
p-71101

Sutra, 11. avgusta 2012. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{e voljene supruge, mame

SJE]ANJE

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 13 godina od kada je preselio na ahiret

na na{e drage

ALMIR (MEHMEDA) OMEROVI] NADE PALO DRAGO (RISTE) GOLUB
19. 2. 2012 - 11. 8. 2012. 7. 1. 1981 - 10. 8. 1999.
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari D`ennet. Otac Mehmed, majka Sada i sestra Alma sa porodicom
9495-nd` 9374-nd`

U 11.00 sati }emo posjetiti njen grob i odr`ati pomen. Zauvijek u na{im srcima i beskrajno nam nedostaje{. Porodica i prijatelji
15406-tt

ZORAN (DRAGE) GOLUB
10. 8. 2008 - 10. 8. 2012.

Neka vas prati na{a ljubav ja~a od smrti i zaborava. Pamtit }emo vas po dobroti i pominjati s ponosom. Porodica

Dnevni avaz
Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina od smrti Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg mu`a, baba, deda
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

57

na{em dragom jaranu

prim. dr. HALIL TULE
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Sead, Fazila i Amina
1264-mo

RASIM (IBRI[IMA) SPAHIJA
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Tvoji: supruga Naza, sinovi Nermin i Emir, snahe Mirsada i Enesa, unuka Almedina, unuci Eldan, Eman i Bi15435-tt lal

LATIF VRANA
5. 8. 2010 - 5. 8. 2012.
Rado te se sje}aju, Bebe i \e|o
15437-tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragoj

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se pet godina od prerane smrti moje drage sestre

SJE]ANJE

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se pet godina od prerane smrti na{e drage i voljene k}erke

NADIJA (IZET) HAMZI]
1988 - 2007.
Bol nije u suzama ni u rije~ima. Bol je u mom srcu gdje }e{ zauvijek ostati voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Dino
SJE]ANJE
PTT

NADIJA (IZET) HAMZI]
1988 - 2007.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, ali postoji bol koju vrijeme ne umanjuje. Sva ljudskost, dobrota i ljubav ovog svijeta bili su u tebi. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Izet i majka Jasna
PTT

AIDI (MUSTAFE) SULJAGI]
Od amid`e Ismeta i amid`inice Fadile, Muhidina i Sena15430-tt da

na na{e drage

had`i EDHEMAGA HAD@I]
1896 - 1980.

SEJDA HAD@I]
1897 - 1974.

MUJESIRA HAD@I]
1920 - 1996.

HAMDIJA HAD@I]
1922 - 1992.

VEHID HAD@I]
1927 - 1977.
15436-tt

Neka vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Had`i}
POSLJEDNJI SELAM

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog teti}a

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom zetu

ZAIM (ISMET) KOVA^EVI] AHMET (NASUFA) ^USTOVI]
Tvoj lik }emo pamtiti samo po dobrome. U na{im srcima }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
9529-nd`

ARMIN MUSI]
Sva ljudskost, dobrota i ljubav ovoga svijeta su u tebi. Hvala ti za sve trenutke koje si nam podario kroz svoj `ivot. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Punica Majida
15441-tt

Neka ti Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote. Porodica Avdi}: Nusret, Damir, Hanifa i Faris

Tvoji: teti} D`emal, snaha Fatima, Sanin, Amra, Ismar i 9531-nd` Irma; D`ana, Samir, Belma i Tarik Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 7 dana od odlaska na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret dragi brat i veliki ~ovjek

Dana, 8. 8. 2012. navr{ilo se deset godina otkako je preselila na ahiret na{a draga mama, nana, supruga i punica

ABID ME[I]

ABID ME[I]

VAHIDA ISAKOVI], ro|. ZE]O
Te{ko je na}i utjehu za svaki dan, mjesec i godinu bez tebe i tvoje ljubavi. Vrijeme koje je pro{lo i koje dolazi ne mo`e ubla`iti na{u tugu i misli koje su uvijek upu}ene prema tebi! Nikada te ne}emo zaboraviti, jer `ivi{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Minka, Amila, Be}ir, Hilmo, Arnel i Sabina
9545-nd`

Neka ti Allah, d`.{., podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet. Tvoj brat Hamid i sestra Rasema
9543-nd`

Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Od brata Naila i snahe Ramize i brati}a Armina
9543-nd`

Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama

Dana, 10. 8. 2012. godine (petak) navr{ava se 6 najtu`nijih mjeseci od kada nije sa nama na{ najdra`i

POSLJEDNJI POZDRAV

mr. ENVER (JUSUFA) KARAMEHI] NERMIN (NURKO) RIZVANOVI]
Svaki dan po~inje i zavr{ava s tobom, a sje}anje na tebe budi suze u o~ima i dira vje~nu ranu na srcu. Iza tebe ostala je nenadoknadiva praznina i prevelika bol i tuga. Beskrajno nam nedostaje{. Tvoji najmiliji: supruga i djeca sa porodicama Hatma-dova }e se prou~iti u d`amiji na Grbavici I, prije 15444-tt d`uma-namaza.

majci na{eg kolege Jasmina

[EFIKI KARAHASANOVI]

Sin Haris, k}erka Adna sa majkom Fatom, zet Muamer i unuci Said, Zejd i Rijad
9538-nd`

Radne kolege JP Elektroprivrede BiH, Sektor za finansije, Sektor za ra~unovodstvo i plansko-analiti~ke poslove, Sektor za komercijalne poslove
15451-tt

58

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

S ljubavlju i ponosom sje}amo se na{eg voljenog supruga i oca

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako nije sa nama na{ dragi

HALID (HAMED) ALJOVI]
12. 8. 2005 - 12. 8. 2012.

BOGDAN (SIME) PERI[I]
Dok mi `ivimo, `ivje}e{ u na{im srcima.

Supruga Bisera, sin Armin i k}erka Almira
15447-tt

Tvoji najmiliji, porodice Peri{i} i Zemani}
9550-nd`

U boli i tuzi 11. 8. 2012. godine obilje`avamo 40 dana od prerane smrti na{eg dragog i voljenog sina i brata

Navr{ilo se ~etrdeset dana od smrti

SULJE BABI]A
nekada{njeg Republi~kog javnog tu`ioca Republike Bosne i Hercegovine i nekada{njeg Federalnog tu`ioca/Federalnog tu`itelja Federacije Bosne i Hercegovine

ALEKSANDRA ACE LUBURE
O~i suze, srce pla~e, vrijeme prolazi, a vrijeme nije lijek, samo nijemi svjedok na{e boli. @ivi{ u svakom danu na{eg `ivota i tako }e biti dok bude nas. Ne postoji ni obja{njenje ni utjeha, samo vrijeme koje prolazi i svjedo~i kako si bio veliki ~ovjek pun ljubavi i dobrote. Oprosti na{im suzama, jer te{ko je misliti na tebe, a ne zaplakati. Tvoja majka Ranka, otac Jovan i sestra Anika (Seka) Tog dana u 12.00 ~asova na porodi~nom groblju Krupac, I. Sarajevo, pozivamo rodbinu, kumove i prijatelje da skupa posjetimo njegovu vje~nu ku}u, polo`imo cvije}e i zalijemo suzama. 9535-nd` Vje~no o`alo{}ena porodica

Povodom toga, ovim putem izra`avamo posebno po{tovanje gospodinu Sulji Babi}u za obavljanje rukovodne tu`ila~ke funkcije u te{kim vremenima za Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujemo gospodinu Sulji Babi}u na profesionalnom i kolegijalnom odnosu u organizaciji pomo}i koja je, za vrijeme njegovog mandata, pru`ena sa ciljem kontinuiranog izvr{avanja tu`ila~ke funkcije u nekada{njoj zeni~koj regiji. Koristimo ovu piliku da njegovoj supruzi Vahidi, k}erki Arijani, zetu Goranu Mori} i unukama Emi i Zani uputimo izraze sau~e{}a i posebnog po{tovanja. SULEJMAN KAPETANOVI], nekada{nji Vi{i javni tu`ilac u Zenici \EMALUDIN MUTAP^I], nekada{nji Okru`ni javni tu`ilac u Zenici i zamjenik Republi~kog javnog tu`ioca SR BiH u Sarajevu

15448-tt

Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

Pro{la je tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi otac, punac, dedo i prijatelj

dragom dedi

ABID (RAMIZ) ME[I]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana, 10. 8. 2012. godine u d`amiji Lje{evo. Tvoj sin Ismir i snaha Amela
9534-nd`

AHMETU ^USTOVI]U
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji unuci: Seudin i Edin Grebovi}, Alen i Adis Kalaba, Denis, Haris, Orhan, Mirza i Adi ^ustovi} i praunu9530-nd` ka Emina Grebovi}
TU@NO SJE]ANJE

SALIH (ISMET) AJDINOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Aida, zet Adnan, unuci Amar i Amsal, pri9548-nd` ja Fadila i prijatelj Alis Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e majke, punice i nane
Dana, 17. 8. 2012. navr{it }e se godina od kada nije sa nama na{ dragi

Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ dragi

na mog dragog brata

IZET (HILMO) KLINAC
Ne postoji zaborav ni utjeha, ostaje samo uspomena na svu ljubav i dobrotu koju si nam pru`io. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi Sanel i Sandi, k}erka Sandra i snaha Elme15455-tt dina Dana, 9. 8. 2012. navr{ile su se 22 godine od kada nije s nama na{a draga

ZIJAD KULO
10. 8. 2011 - 10. 8. 2012.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoj brat Akif sa porodicom
9547-nd`

Dana, 10. avgusta 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{a draga

NURE (HALIL) IMAMOVI], ro|. ESKIJA
Da ti dragi Allah podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Samija i Zejna sa porodicom 9533-nd` Dana, 10. 8. 2012. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ prijatelj

MIRSAD (HUSE) DELALI]
Uvijek }e{ biti dio nas i `ivjeti u nama. Tvoji: supruga [erifa, sin Adnan, k}erka Aldina i zet Miralem Hatma-dova }e se prou~iti u subotu, 11. 8. 2012. godine, poslije podne-namaza u Begovoj d`amiji. 9539-nd` POSLJEDNJI POZDRAV

MELANIJA \URI], ro|. GRA^ANIN
8. 9. 1933 - 9. 8. 1990.
Njen dragi lik, njena plemenitost i dobrota, zauvijek }e ostati u na{im srcima! S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Valentin, brat Milo{, snaha Dragica, zet Neboj{a, br15445-tt ati~ne Ljilja i Radmila
SJE]ANJE

VAHIDA (ALIJA) SELIMOVI]
Lahko je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet.

Tvoji najmiliji: majka Hasija, sestra Alija i brat Aljo

Tevhid }e se prou~iti dana, 10. 8. 2012. poslije d`uma-namaza u d`amiji u Kaljini. 15446-tt SJE]ANJE na na{e voljene roditelje koji su preselili na ahiret prije godinu, i ~etiri godine

dragom prijatelju

na na{u dragu majku i nanu

SLOBODANU KELE^EVI]U ELMIR - ELA (EKREM) KUKI]
1991 - 2011.
iz Jablanice Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica VU^I]
ptt

HANA (AGAN SAL^IN) LON^ARI]
Draga mama, srce i du{a te tra`e i pate za tobom. Sve ove tri godine su prazne od kada nisi sa nama. Molim Allaha, d`elle {anuhu, za lijepi ti D`ennet. Tvoje: k}erka Vezirka, unuke D`enita i Edita
9549-nd`

KELE

RAHIMA PAND@I], ro|. GLJIVA
1935 - 8. 8. 2011.

OSMAN (RASIMA) PAND@I]
1933 - 17. 8. 2008.

Neka im Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Njihova djeca sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 11. avgusta 2012. godine, u 18.30 sati u porodi~noj ku}i, Hamida Be{irevi}a 113, Stara Breka.
9546-nd`

Od banjalu~ke raje iz Amerike - Zaja, Maif, Selim, Sa{a, Pola
15443-tt

Dnevni avaz
Sa dubokim bolom, obavje{tavamo prijatelje i rodbinu da je na{a draga
POSLJEDNJI SELAM

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

59

suprugu i ocu

HANIKA BRITVAR, ro|. MUSAFIJA
3. 7. 1918 - 7. 8. 2012.
preminula 7. avgusta 2012. godine u Torontu, Kanada, u 95. godini. Na{u dragu majku i baku, isprati}emo u Torontu, u subotu, 11. avgusta, u 10.30 sati sa groblja York Cementery. Ku}a `alosti je 208 Niagara st., unit 44, Toronto, Ontario, M6J 3W5, Kanada. O@ALO[]ENI: k}erke Biljana i Argentina, zet Mladen, unuke Perla, Jelena i Tai, ne}aci Franz i Karin, te porodice Britvar, Ovadija, Hauser, Musafija, Mosca, Fatemi, sm-0003062 Veronese, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji

ARMIN MUSI]
Ne rekoh ni{ta. Zar {to trebam re}i... Bol je sama po sebi dovoljna. Pustih suzu... ona }e uvijek te}i, za tebe dovijeka... Tvoja supruga Selma i sin Harun
15441-tt

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga k}erka, majka, sestra i nana

AIDA (MUSTAFE) SULJAGI]
27. 10. 1957 - 8. 8. 2012.
preselila na ahiret u 55. godini u [vajcarskoj. D`enaza }e se obaviti u [vajcarskoj, Biel-Ipsach u ponedjeljak, 13. 8. 2012. Tevhid }e se u~iti u d`amiji „Jezero“, ul. Patriotske lige, u ponedjeljak, 13. 8. 2012. iza podne-namaza. DUBOKO O@ALO[]ENI: majka Sejda, k}erka Sanela [ljivar, brat Edin, sestre Mirsada i Nermina, zetovi Elmin, Munir, Re{ad, unuci Belma, Enis, Denis, brati}, sestri}i, D`eila Kantar, te porodice: Suljagi}, [ljivar, Hrbat, Kulenovi}, Kari}, Kuli}, Grgi}, \ono, Ni{i}, te ostala rodbina i prijatelji. 15407-tt Da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRSO - BOBEK (MEHMED) [EHO
preselio na ahiret dana, 9. 8. 2012. godine u 60. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 10. 8. 2012. godine, u 13.30 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Kajseriji u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Ramiza, k}erke Adisa i Amina, sin Jasmin, sestra Hasna, brat Esad, zet Eniz, snaha Amina, unu~ad, te porodice [eho, Bogdani}, Kulelija, Hubi}, [kamo, Dragolj, Pu{ki}, Bi~o, Sofovi}, Selimovi}, Kulin, Kibli}, Kod`aga, Karovi}, Heri}, Selimbegovi}, Dervi{evi}, [ubara, Dreca i ostala mngobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 554-1go

AJKUNA (IBRAHIMA) PINTUL
dana, 9. 8. 2012. godine nakon kra}e bolesti, u 72. godini preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije kre}e ispred d`amije Vrba - Gnojnice, u petak, 10. 8. 2012. godine, u 17.30 sati, a klanjat }e se u 18.30 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 17.30 sati iz Dra~evica sa stajali{tima: Vrba, Ko~ine, Opine, Tekija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Stanica, Zalik, Sutina. Tevhid rahmetlije obavit }e se u ku}i `alosti u Zaliku. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}i Zijada, nevjesta Aida, zet Mustafa, unuk Irfan, unuka Halima, sestra Hatid`a, bra}a Uzeir, Be}ir, Huso, te porodice Pintul, [pago, Habibija, Lizde, Maksumi}, Pobri}, Duvnjak, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 1271-mo

udova rah. Uzeira, ro|. [PAGO

ABDULAH (SALKO) U@I^ANIN
preselio na ahiret u srijedu, 8. 8. 2012. godine, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. 8. 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Suada i Mirsada, zetovi Miko, Aleksandar i Emil, unuke Elma, Belma i Hena, te porodice: U`i~anin, Skopljak, ^ustovi}, Keso, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati, ul. Nerkeza Smailagi}a 13/VI. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATA (IBRAHIMA) BE[LIJA, ro|. DELI]
preselila na ahiret dana, 8. 8. 2012. godine u 46. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. 8. 2012. godine, na mezarju Donja Korita poslije ikindija-namaza u 17.00 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti, Ljubina br. 44 u 17.00 sati. O@ALO[]ENI: suprug Nusret, sinovi Mehmed i Mersad, bra}a Ibro, Mirsad, Muhamed, Ferid i Emir, sestre Fatima, Samija, Rahima, Irsada i Mina, djeveri: Hrustem, Sefer i ^amil, zaove Dika i Sedika, zet Rusmir, snahe Alija, Nafa, Indira i Mejra, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Be{lija, Deli}, Mura~evi}, Abazi, ^elik, Kari}, Kur{umli}, Smajlovi}, Spahi}, Selmanovi}, Rami}, Dervi{evi}, Kaknja{evi}, Hod`i}, Kova~evi}, Halilovi}, Tabakovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. p-71320

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, baka, prabaka, svekrva i ujna

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

RATKO (JANKO) KRAJI[NIK DESA MILANOVI]
preminuo 7. 8. 2012. godine u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 10. 8. 2012. godine, u 12.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: brati} Nenad Kraji{nik, porodica Vidakovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111 111

preminula u 93. godini. Sahrana }e biti obavljena 10. 8. 2012. godine, u 09.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENA PORODICA

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMET (NASUF) ^USTOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 9. avgusta 2012. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. avgusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Dobrinjska br. 38 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga [ahzija, sinovi Avdo i Salko, k}erke Behija i Fatima, snahe Alma i Azra, zetovi Osman i Ramiz, unuci Seudin, Edin, Alen, Adis, Denis, Haris, Orhan, Mirza i Adi, snahe Amra i Indira, praunuka Emina, brat Hasan, snahe Ifeta i Azemina, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Be}ir sa porodicom, bad`o Nusret sa porodicom, svastika Izeta sa porodicom, te porodice ^ustovi}, Ov~ina, Red`i}, Kalaba, Grebovi}, Avdi}, Ze}irovi}, [kalji}, Makoli, Ga~anovi}, Ba{i}, Hebib i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Dobrinjska br. 38. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SALIH (MU[AN) IMAMOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 8. 8. 2012. godine, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. 8. 2012. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Sabrija i Fikret, k}erka Asmina, unuci Jasmin i Salih, unuka Sanela, snahe Fatima i Red`ija, brati} Galib, brati~ne Galiba, Had`ira, Hajra i Behka, {uraci Sabrija, Hamdija i Hilmo, svastike Ibrum{a i Kadira, te porodice Imamovi}, Hod`i}, Jahi}, Vatre{, Bogilovi}, Kulovac, ^ardakovi}, Alimanovi}, D`indo, Sejfi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, (ul. Ranova~ka 45, Ahatovi}i) sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Dobro{evi}i, Bojnik i Stup. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

SALKO (MEHMED) SVRAKA
preselio na ahiret u srijedu, 8. avgusta 2012. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. avgusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa dna ulice Avde Hod`i}a u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erka Sajma, bra}a Zulfo, Mustafa i Vezir, sestre Ai{a, Fatima i Emina, unuke Ha{a i Edina, zet Sadik, snahe Safija, \ulsa, Sadika i Mera, zetovi Aziz i Osman, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Svraka, Ali}, Kla~ar, Zuko, Majstori}, Ramovi}, Peljto, Pajo, Had`i}, Nogo, Kunto, Dedovi}, Baru~ija, Bajramovi}, Smajlovi}, Haskovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Avde Hod`i}a br. 2. 111

60

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U BROJ: 17 0 Mal 007153 07 Mal DANA. 07. 06. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u stru~ni saradnik Erol Husi} u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, protiv tu`enog Jaska Sefi}a sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga vrijednost spora 485,15 KM, donio je dana 07. 06. 2012. godine, van ro~i{ta, slijede}i:

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OMER (IBRO) ^ORBO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 9. 8. 2012. godine, u 84. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 10. 8. 2012. godine, u 17.00 sati na mezarju Jele~. O@ALO[]ENI: supruga Magbula, sinovi Muharem i Hakija, k}erka Behija, zet Adil, snaha Gordana, unu~ad Aldin, Alen, Edina, Daria, sestre Ifeta i Ramiza, zetovi Fadil i D`emal, brati}i Ibro, Ramo, Zahid, Ferid, Nafa, Ferida, Samija, Zada, Fata, te porodice ^orbo, [undo, Suljevi}, Musi}, Laki}, Srnja, [ljivo, [alaka, Bi~o, [e}erevi}, Sara~, 9552-nd` Mahi}, ^omaga, Dedovi}, Jahi}, Be{irevi}, Kurtovi}
Dana, 10. 8. 2012. godine navr{ila se godina otkako je preselio na ahiret na{ najdra`i

OGLAS
Dostavlja se tu`enom putem Dnevnih novina i oglasne plo~e suda slijede}a: PRESUDA zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju dug za isporu~enu i utro{enu elektri~nu energiju u ukupnom iznosu od 485,15 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza kako slijedi: - ra~un br. 27106 datum dospije}a 27. 10. 2006. godine na iznos od 104,45 KM do dana uplate - ra~un br. 24116 datum dospije}a 24. 11. 2006. godine na iznos od 124,10 KM do dana uplate - ra~un br. 31126 datum dospije}a 31. 12. 2006. godine na iznos od 135,50 KM do dana uplate - ra~un br. 25017 datum dospije}a 25. 01. 2007. godine na iznos od 55,95 KM do dana uplate - ra~un br. 23027 datum dospije}a 23. 02. 2007. godine na iznos od 47,15 KM do dana uplate - ra~un br. 26037 datum dospije}a 26. 03. 2007. godine na iznos od 4,50 KM do dana uplate - ra~un br. 24047 datum dospije}a 24. 04. 2007. godine na iznos od 4,50 KM do dana uplate - ra~un br. 24057 datum dospije}a 24. 05. 2007. godine na iznos od 4,50 KM do dana uplate - ra~un br. 25067 datum dospije}a 25. 06. 2007. godine na iznos od 4,50 KM do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi pari~ne tro{kove u iznosu od 160,37 KM, sve u roku od 15 dana od prijema prijepisa presude Obrazlo`enje U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu s ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06 u daljem tekstu: ZPP). Tu`ba s prilozima kao i oglas ovog suda 17 0 Mal 003424 08 Mal od 18. 01. 2012. godine u kojem je tu`eni obavije{ten o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom propisanom roku od 30 dana, tu`enom je dostavljena putem Dnevnih novina (Dnevni Avaz) dana 07. 02. 2012. godine, a isti je propustio da u ostavljenom roku dostavi odgovor na tu`bu, a {to je sud utvrdio uvidom u spis. NAPOMENA: Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom 15 dana od dana objaljivanja ovog oglasa. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. STRU^NI SARADNIK Erol Husi}

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i dedo

FEHKO (MUJO) LUTVICA ADEM - MEHMED (HALIL) KOZI]
Pro{la je najtu`nija godina otkako nisi sa nama. Vrijeme ne donosi zaborav, niti bol biva manja. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Fata, sin \emo, unuci Faruk i Neira, snaha Nevzeta Hatma-dova }e se prou~iti uo~i Lejletu-l-kadr u d`amiji na Kobiljoj Glavi. 15426-tt

preselio na ahiret u ~etvrtak, 9. 8. 2012. godine, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. 8. 2012. godine, poslije ikindija-namaza na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Kerima, sinovi Mujo i Mehmedalija, k}eri Murveta i Nerminka, bra}a Resko, Akif, Sakib i Salih, zet Salim, snahe Tid`a i Ai{a, unu~ad Irma, Amira, Jasmina, Sara, unuk Alan, praunu~ad, te porodice Lutvica, Hod`i}, Metiljevi}, ]osi}, Spahi}, ^engi}, Idrizovi}, Kamber, Ha}am, Baljak, Pekovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
9551-nd`

BOSNA I HERCEGOVINA

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 013953 10 Mal Livno, 18. 07. 2012. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja Javno preduze}e „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, mjesta sjedi{ta Mostar, ulica Kneza Branimira bb, protiv tu`enika Dario [uker, nepoznatog mjesta prebivali{ta, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

OGLAS
Dana 8. 6. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika radi isplate duga iz ugovornog odnosa pru`anja telekomunikacijskih usluga. Tu`bom tra`i da sud presudom obve`e tu`enika na isplatu dospjelog a neispla}enog dugovanja u iznosu od 1.441,42 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dotavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Jurica Babi}

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

424 - 440;

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

61

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

62

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi
U PRODAJI OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 069689 09 Mals Mostar, 25. 07. 2012. godine

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT Mostar, protiv tu`enog Peti Element d.o.o. Sarajevo, Bulevar Mimar Sinana 1, Sarajevo, radi duga u iznosu od 165,34 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 907878 05 Mal Mostar, 25. 07. 2012. godine

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT D.O.O. Mostar, protiv tu`enog Vinko Arapovi}, Stjepana Radi}a 60/IX, Mostar, radi duga u iznosu od 135,50 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 030736 10 P Zenica, 18. 05. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Pezer Aida, u gra|ansko pravnoj stvari tu`ioca INVESTICIONOKOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA, protiv tu`ene Tabak (Meho) Lejle, Visoko, Srhinje 25, radi duga, v.s. 8.887,35 KM, shodno ~lanu 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i

OGLAS
Tu`enoj Tabak (Meho) Lejli, Visoko, Srhinje 25, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 04. 01. 2010. godine, kojom tu`itelj potra`uje iznos od 8.887,35 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 30. 11. 2009. godine pa do isplate, kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku i tu`ena je obavezna sudu dostaviti odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be na odgovor smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Aida Pezer, s.r.

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 069661 09 Mal Mostar, 25. 07. 2012. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT DOO Mostar, protiv tu`enog Ana Zovko, Stjepana Radi}a 3, Mostar, radi duga u iznosu od 316,02 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 127700 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, protiv tu`enog „CAO QUI“ d.o.o. Gora`de, ul. Gamal Abdela Ganema broj 3., radi duga od 73,69 KM, van ro~i{ta, donio je dana 06. 06. 2012. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 73,69 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 15,59 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine pa sve do isplate, - na iznos od 33,61 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine pa sve do isplate, - na iznos od 24,49 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine pa sve do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 5,55 KM, sve u roku od 15 dana. Obrazlo`enje Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

oglasi

Dnevni avaz

petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

63

64

Petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

Dnevni avaz

oglasi

„Dnevni avaz“ svakog dana se prodaje u prosje~no 45.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama ~ita 10 osoba.

TO ZNA^I DA

„Avaz“ ~ita
450.000 ljudi
dnevno!

u prosjeku

Tome treba dodati jo{ 350.000 klikova na na{em portalu www.dnevniavaz.ba

To je impresivna cifra od , koji svakodnevno koriste i vjeruju na{im informacijama!

800.000 ljudi

„Dnevni avaz“

prodaje se na 3.000 mjesta u BiH i u 14 zemalja zapadne Evrope

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

$#

Talentirani Brazilac u Parizu

INTERNACIONALCI Fenan Salčinović nakon razlaza s Rijekom

Prakticirao sam vjerske običaje čak i u jačim ligama Čekam rođenje djeteta i idem vani
Zbog sukoba s trenerom Elvisom Scorijom, 25-godišnji vezni igrač Fenan Salčinović raskinuo je prije nekoliko dana ugovor s hrvatskim prvoligašem Rijekom. Kaže da nema primjedbi ni na grad ni na klub, a ni na navijače te da će, uz svoj Čelik, uvijek navijati i za klub s Kantride. Zašto je došlo do razlaza? - Bio sam godinu, svi su me lijepo prihvatili, ali mi je trener rekao da nikada nije surađivao s igračem koji posti i da ne bi, da je to znao, ni sa

6HAAH -LEI 5?HE= HA= E A @= AćK ECH=JE @ FIJE
2HACLHE I= ŽA

25/ = KHK @= "# EE= AKH=
Mančester junajted ostao kratkih rukava pa se okrenuo Van Persiju
Francuski Pari Sen Žermen saopćio je da je postigao dogovor s brazilskim Sao Paulom da u januaru 2013. dovede 19-godišnjeg krilnog napadača Lukaša Mouru (Lucas). Vrijednosttransfera nije objavljena, ali francuski mediji navode da se radi o 45 miliona eura. Moura je novo u nizu pojačanja bogatog francuskog kluba, u koji su nedavno došli Zlatan Ibrahimović i Tijago Silva (Thiago) iz Milana te Ezekijel Laveci (Ezequiel Lavezzi) iz Napolija. Moura je trenutno na Olimpijskim igrama u Londonu, gdje nastupa za brazilsku fudbalsku reprezentaciju, koja će se sutra boriti protiv Meksika za zlatnu medalju. Talentirani Brazilac dugo je dovođen u vezu sa Mančester junajtedom, posao je, navodno, bio i dogovoren, ali je očito da engleski klub nije ponudio koliko i bogati vlasnici PSG-a. U međuvremenu, Aleks Ferguson (Alex) okrenuo se Holanđaninu Robinu van Persiju (Van Persie). Menadžer Junajteda potvrdio je da je poslao ponudu Arsenalu i da čeka odgovor. - Poslali smo ponudu, ali Arsenal pokušava da pronađe klub koji će dati više novca. Trudimo se, ali za sada nema napretka u pregovorima. Nisam siguran da će doći do transfera. Nikako da saznamo šta Arsenal želi - rekao je Ferguson. E. Ma.

Moura: S Brazilom se bori za olimpijsko zlato

Salčinović ističe da je odmah dobio ponude nekoliko bh. klubova, između ostalih i od prvaka Željezničara, ali naglašava da je njegova ambicija odlazak u inozemstvo. - Amar Osim pozvao me da dođem na razgovor i red je da ga ispoštujem. Željo je veliki klub i imponira mi taj poziv, ali ponavljam, želim vani kaže Salčinović.

Salčinović na Kantridi: Slobodan igrač

mnom. Kazao mi je da neću igrati dok postim. Ja sam mu rekao da sam igrao i u jačim ligama od hrvatske te da nikada nije bilo problema da, koliko mogu, prakticiram vjerske običaje. Ako neću igrati, to je njegova odluka. Kako sam se u međuvremenu bio i povrijedio, a on me je optužio da nisam želio igrati i da sam odgovoran što je ekipa izgubila jednu utak-

micu, a drugu remizirala, rekao sam mu da nema života između mene i njega - govori nam Salčinović, čije navode Scorija nije želio komentirati. Nekadašnji igrač Čelika, norveškog Sandefjorda i Zrinjskog dobio je sporazumni raskid ugovora uz uvjet da ne prijeđe u neki drugi klub u Hrvatskoj. Sada je slobodan igrač, ali prije nego što pronađe novi an-

gažman ima drugi prioritet. - Supruga mi se svakog trenutka treba poroditi. Termin je bio još 1. avgusta. Tek nakon što se porodi, razmišljat ću o poslu. Prioritet mi je otići vani. Do sada nisam mogao, jer je Rijeka tražila preveliku odštetu, ali sada sam slobodan i sigurno ću do 31. avgusta naći nešto kaže Salčinović za “Avaz”. V. BEGUNIĆ

Prijateljske utakmice

Nakon uspjeha u prvom kolu(0:0 saSarajevom naKoševu), Čelik će se sutra protiv Veleža predstaviti svojim navijačima na Kamberovića polju, jer je u toku rekonstrukcija Bilinog polja. - Otvaramo sezonu u svom gradu i to je obaveza više. Naglasio sam i ranije da euforije ne smije i neće biti, a u ovom meč ovjeravamo bod s Koševa - istakao je na jučerašnjoj pres-konferenciji trener VladoJagodićteje dodaodajedobro snimio igru Veleža. - Znamo ko nam dolazi u goste i da nam je Velež tradicionalno težak protivnik. U prvom kolu postigli su tri gola Radniku izBijeljine, a nijedan nisu primili. To nije slučajno - naglasio je Jagodić. Najavio je promjene u sastavu, i to na lijevom boku,

8AAž F=@= = =>AHLEć= FK

Čelik sutra igra na rezervnom stadionu

2HJEL @=L=?= = E@KćE HKC

Leotar uvjerljiv

Jagodić s golmanom Adisom Nurkovićem

(Foto: J. Hadžić)

jer je Elmir Kuduzović stekao pravo nastupa, a vjerovatno i u napadu. Vlado Marković zbog povrede neće biti u kadru, dok je zbog gripe upitan nastup Jasmina Mešanovića. U pripremi za meč s Veležom igrači Čelika isproba-

li su teren Kamberovića polja i u prijateljskom duelu savladali Krivaju iz Zavidovića sa 3:1 (Smriko 2, Čolić). Inače, i druga utakmica Čelika, nakon duela sa Sarajevom, direktno će se prenositi na televizijskom kanalu Arenasport1. V. B.

PrvakBiH umalomfudbalu Leotar uvjerljivo je sa 9:1 savladao ekipu Balzana sa Malte u prvoj utakmici preliminarne runde UEFA-inog Futsal kupa. Trebinjci su pred 700 navijača u dvorani “MilošMrdić”već u sedmoj minuti vodili sa 5:0. Nakon što je Andrić poentirao u 13. sekundi, uslijedila su dva pogotka Brazilca Da Silve, apotom četiriVice. Do kraja su pogodili i Pavlović i Vladisavljević. O plasmanu u narednu rundu kvalifikacija odlučivat će večerašnja utakmica s moldavskim timom Leksmaksom. V. P.

Ronaldo postiže prvi od svoja dva gola u Njujorku

w

Sa Zvijezdom Gradačac već neko vrijeme trenira 19-go- Mlad je i odgovara profilu koji želimo - kaže trener Zoran dišnji Eldar Pilavdžić, vezni igrač koji je ponikao u Gor- Kuntić, uz opasku da bi Pilavdžić uskoro mogao i potpisati ugovor. njim Raincima i iz juniora Slobode proljetos otišao u češku S ekipom trenira i mladi reprezentativac Senad Husić, koKarvinu, ali se tamo nije snašao. ji će nastaviti karijeru u izraelskom Ašdodu. Dž. D.

-@=H 2E=L@žEć K LEA@E E /H=@=č?=

Fudbaleri Reala pobijedili su Milan sa 5:0 u prijateljskoj utakmici u Njujorku, dok su Mančester junajted i Barcelona u Geteborgu igrali bez golova. Poslije izvođenja penala, bolja je bila katalonska ekipa (2:0). Prvo poluvrijeme u Njujorku završeno je sa 1:1. Golove su postigli Di Marija (Maria) za Real te Robinjo (Robinho) za Milan. U drugom poluvremenu izabranici Žozea Murinja (Jose Mourinho) demolirali su “Rosonere”. Ronaldo je sa dva gola

4A= FEE E=

(Foto: AFP)

u nastavku najavio katastrofu italijanskog kluba, koju su završili Ramos i Kaljehon (Callejon). Kaka, koji je u Real došao iz Milana, upisao je tri asistencije. Junajted je u Geteborgu bio jači za oporavljenog kapitena Nemanju Vidića. Šansu je dobio i Japanac Kagava, pojačanje iz Borusije Dortmund. Najbolju priliku imao je Vejn Runi (Wayne Rooney), čiji je slabi šut iz penala pročitao golman Barcelone Viktor Valdez (Victor Valdes). E. Ma.

$$

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

IFHJ

KOŠARKA Zak Rajt, Amerikanac u redovima reprezentacije BiH

)IEIJA?E= A LEšA >H=@KA AC š
Mnoge velike ekipe zvale su me nakon turnira u Ljubljani, ali sam svima morao reći da sam već potpisao ugovor, kaže 27-godišnji plej

Mitrović: Igrao u Portlandu

Nemanja Mitrović pronašao je prvi evropski angažman. Dvadesetdvogodišnji bek naše košarkaške reprezentacije, koji je rođen u Sarajevu, a odrastao u Kanadi, nastupao je u protekle četiri sezone za američki Portland univerzitet sa prosjekom od 7,9 poena za 19,9 minuta. 

A== EJHLEć FJFEI= = =L=K

Bh. reprezentativac u Grčkoj

Nemanja (196 centimetara), sin nekadašnjeg poznatog igrača sarajevske Bosne Miroljuba Mitrovića, potpisao je ugovor s grčkom Kavalom. Za ovu ekipu prošle sezone nastupao je još jedan bh. igrač, bivši Bosnin kapiten Muhamed Pašalić. E. J.

Iz Cibone su ga na kraju prošle sezone ispratili konstatacijom da je “dobar, ali nije top-nivo”. Mnogi klubovi s kojima je potom pregovarao, također su rekli da je dobar košarkaš, ali ne dovoljno da bi ga angažirali. A onda je eksplodirao, a sretna okolnost je da se ta eksplozija kvaliteta, koje su mnogi naslućivali, ali kojima je malo ko vjerovao, desila baš u dresu naše reprezentacije! Na turniru u Ljubljani, protiv rivala kao što su Srbija, Hrvatska i Slovenija, Zak Rajt (Zack Wright) pružio je zapanjujuće partije (više od 18 poena, sedam asistencija i šest skokova u prosjeku).

Dobro i u Spartaku
Lakoća kojom je lomio i nadtrčavao suparničke čuvare, asistirao saigračima, igrao odbranu, kupio lopte pod koševima... nisu mogli proći nezapaženo. Kako kaže Zak, kako se turnir završio, tako su počeli zvoniti telefoni. - Ne mogu naći drugu riječ nego ludilo da opišem koliko je timova, i to velikih, zvalo nakon turnira. Nudili su mi sjajne ugovore, ali sam svima morao reći da sam već ranije potpisao za ruski Spartak. Naravno, ne žalim se, i u Spartaku će mi biti dobro, ali

Upravni odbor Košarkaškog kluba Čelik, koji će naredne sezone igrati u drugom po snazi rangu takmičenja A-1 ligi BiH, jednoglasno je potvrdio izbor novog direktora Javnog preduzeća “Grijanje” Kasima Sarajlića za novog predsjednika kluba, koji će zamijeniti 

=@E@=JE = JHAAH= =DEć ŠAIJ= E ŠEšEć

Čelik u potrazi za kormilarom

Rajt: Motivirale su me priče da nisam dovoljno dobar

(Foto: F. Fočo)

Džafera Dautbegovića. - Na ovom sastanku izabrali smo bivšeg kapitena Nedžada Hodžića za sportskog direktora. U narednim danima trebamo izabrati i trenera. Pregovarat ćemo s Enverom Jahićem, Davorom Šestakom i Almirom Šišićem - kažeSarajlić. V. B.

mi je drago da sam razuvjerio mnoge koji su sumnjali u mene. Naslušao sam se priča kako “nisam dovoljno dobar”, to me je motiviralo. Samo sam čekao pravu šansu da se dokažem - kaže 27-godišnji

američki plejmejker. Tu je šansu dobio nakon što je, na inicijativu selektora Aleksandra Petrovića, preuzeo mjesto naturaliziranog igrača u našoj reprezentaciji.

Potra`ite na kioscima

Bosanskohercegovački košarkaši u srijedu su u dvorani “Mirza Delibašić” savladali Austriju (82:69). Na istom mjestu danas će odigrati posljednji kontrolni meč, protiv Portu-

,==I FHJEL 2HJKC==

Jedan cilj
- U reprezentaciji BiH mi je sjajno, osjećam se komforno naterenu, a nastojimda se i moji saigrači tako osjećaju. Radim ono što treba, igram odbranu i razigravam. Kada su u pitanju koševi, mnogo mi je draže asistirati nego poentirati, volim kada su svi sretni - kaže Rajt te do-

gala (19 sati). Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo otvorit ćemo 15. avgusta u Sarajevu protiv Latvije (18.30). U grupi D još su Gruzija, Holandija i Rumunija.

daje da ekipa ima sasvim dovoljno strijelaca. - Mirza Teletović, Nihad Đedović, čak i Elmedin Kikanović, postižu mnogo poena. S te strane nemamo problema. Rajt vjeruje da će reprezentacija na istom nivou nastaviti igrati i u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. - Atmosfera je odlična, ne svađamo se, nema podjela. Svi smo došli s različitih strana, ali je ključno da imamo samo jedan cilj, a to je uspjeh tima-rekaojeRajt. E. J.

Iskusni košarkaški stručnjak Dragoljub Vidačić nije više trener Varde HE. Prema njegovim riječima, ciljevi čelnika kluba mnogo su niži od njegovog plana da se Višegrađani bore za najviši plasman u Prvenstvu BiH. Potpredsjednik kluba Aleksandar Kojić rekao je nakon Vidačićeve ostavke: - Treba biti realan i reći da Vidačiću pripadaju najviše zasluge za historijski plasman u doigravanje. Njegov odlazak bit će veliki hendikep uoči nastupajuće sezone, ali vjerujemo da ćemo brzo naći adekvatnu zamjenu, jer se približava početak priprema. S. V.

,H=CK> 8E@=čEć =FKIJE 8=H@K

Ostavka u višegradskom klubu

Varda traži novog trenera

w

Nekada najbolji strijelac košarkaške Eurolige Igor Rakočević vratio se nakon osam godina u redove beogradske Crvene zvezde. Iskusni bek (34 godine, 193 centimetra), nekada reprezentativac Srbije, proveo je prošlu sezonu u Montepaskiju iz Sijene, s kojim je osvojio Kup i prvenstvo Italije. U Euroligi je bilježio prosjek od 9,4 poena u 19 susreta. Zvezda je prošle sezone izgubila oba domaća finala u Srbiji, a trener Svetislav Pešić nedavno je podnio ostavku. Zamijenio ga je dosadašnji pomoćnik Milivoje Lazić.

4=čALEć K LA@E

sport

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

67
Danas na OI
ATLETIKA 20.00 Skok sa motkom (m), finale 20.10 4 x 400 m (`), prvi krug 20.35 Kladivo (`), finale 20.45 4 x 100 m (m), prvi krug 21.05 5.000 m (`), finale 21.40 4 x 100 m (`), finale 21.55 1.500 m (`), finale 22.20 4 x 400 m (m), finale RUKOMET Mu{karci, polufinale: Ma|arska - [vedska (18), Hrvatska - Francuska (21.30) KO[ARKA Mu{karci, polufinale: [panija - Rusija (18), SAD - Argentina (22) ODBOJKA Mu{karci, polufinale: Bugarska - Rusija (16), Brazil - Italija (20.30) VATERPOLO Mu{karci, polufinale: Hrvatska - Crna Gora (16.40), Srbija - Italija (20.50) BOKS Mu{karci, polufinala: do 49 kg (14.30), do 56 kg (15), do 64 kg (15.30), do 75 kg (16), do 91 kg (16.30), do 52 kg (21.30), do 60 kg (22), do 69 kg (22.30), do 81 kg (23), preko 91 kg (23.30) DALJINSKO PLIVANJE 10 km (m) (13) KAJAK/KANU K-1 200 m (m), kvalifikacije i polufinale (10.30), C-1 200 m (m), kvalifikacije i polufinale (10.51), K-1 200 m (`), kvalifikacije i polufinale (11.19), K-2 200 m (m), kvalifkacije i polufinale (11.47) BICIKLIZAM - BMX @ene i mu{karci, polufinale od 16, finale od 17.30 SKOKOVI U VODU Toranj 10 m (m), kvalifikacije (20) HRVANJE Mu{karci, do 55 kg, slobodno, do 74 kg, slobodno (od 14 do 21) NOGOMET Mu{karci: za bronzu: J. Koreja - Japan (20.45) RITMI^KA GIMNASTIKA Vi{eboj, pojedina~no, kvalifikacije (13), grupe, kvalifikacije (15.50) HOKEJ NA TRAVI @ene: Za bronzu: Novi Zeland - Velika Britanija (16.30), finale: Holandija Argentina (21) SINHRONIZIRANO PLIVANJE Ekipno, finale (16) TEKVONDO @ene, do 67 kg: Prvi krug (10), polufinale (18), repesa`/za bronzu (21), finale (23.15) Mu{karci, do 80 kg: Prvi krug (10.15), polufinale (18.15), repesa`/za bronzu (21.15), finale (23.30)

KO[ARKA Amerikanci na superioran na~in stigli do polufinala

Ko je naljutio Kobija Brajanta?
Slavni NBA ko{arka{ pogodio {est uzastopnih „trojki“ protiv Australaca
Brajant u duelu s Australcem Nilsenom

U ~etvrtfinalu olimpijskog ko{arka{kog turnira Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave pregazile su Australiju sa 119:86, i to nakon {to su Australci po~etkom drugog poluvremena serijom od 11:0 smanjili zaostatak na samo tri poena.

Drugog finalistu odredit }e duel evropskih velikana [panije i Rusije (18 sati). [panija je u ~etvrtfinalu, u reprizi finala pro{logodi{njeg Eurobasketa, ponovo zaustavila Francusku (66:59), a Rusija Litvaniju (83:74). No, tada je na scenu stupio Kobi Brajant (Kobe Bryant) i sa 20 poena (sve u drugom poluvremenu), uklju~uju}i {est uzastopnih „trojki“, uti{ao kriti~are, koji su tvrdili da su najbo-

Evropski obra~un

lji dani petog strijelca u NBA ligi svih vremena stvar pro{losti. Kobi je do ovog me~a bilje`io u prosjeku samo 9,4 poena na Olimpijskim igrama. - Ne{to ga je razljutilo, vidio sam to u njegovim o~ima. @elio sam da se desi ne{to sli~no da bi u~inio upravo ono {to je potom slijedilo - rekao je Kobijev saigra~ Kevin Durant. Iste ve~eri Lebron D`ejms (LeBron James) postao je prvi ameri~ki ko{arka{ s tripl-dablom na Igrama (11 poena, 14 skokova, 12 asistencija). Deron Vilijams (Williams), novi saigra~ na{eg Mirze Teletovi}a u Bruklin netsima, imao je 18, Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) 17 i Durant 14 ko{eva. Aktuelni prvaci Amerikanci igrat }e u dana{njem polufinalu (22 sata) protiv Argentine, koja je u ju`noameri~kom duelu savladala Brazil (82:77). (E. J.)

Danas polufinale rukometnog turnira

(Foto: AFP)

Ivano Bali} protiv Tunisa: Afrikanci su isprebijali „Kauboje“

Vatreni okr{aj starih znanaca Hrvata i Francuza obilje`it }e dana{nje polufinale rukometnog olimpijskog turnira za mu{karce. Francuska, aktuelni olimpijski prvak, jedina ekipa koja je uspjela uvezati svjetsko, evropsko i olimpijsko zlato, pro{la je me|u ~etiri najbolje ekipe, savladav{i [paniju golom Nikole Karabati}a, dok su Hrvati te`e nego {to se o~ekivalo savladali „Ragbiste“ iz Tunisa sa 25:23. Njihov duel bit }e tre}i polufinalni na OI-ju od osamostaljivanja Hrvatske. Prvi put u Atlanti 1996. „Kauboji“ su, na krilima Patrika ^avara, koji je zabio ~ak osam golova, slavili sa 24:20. Poslije su u finalu bili bolji od [vedske sa 27:26 te su uzeli prvo zlato. Francuzi su se osvetili 2008. u Pekingu, savladav{i ta-

Hrvati pripremaju osvetu aktuelnim prvacima

da aktuelnog olimpijskog prvaka sa 25:23. Interesantno, Hrvatska je tada od Francuske izgubila i u grupnoj fazi. U drugom polufinalu igrat }e [vedska i Ma|arska, reprezentacije za koje se mo`e re}i da su prema{ile o~ekivanja. [vedi su uz Hrvatsku, koja je bila izraziti favorit protiv Tuni`ana, ostvarili najuvjerljiviju pobjedu (24:22) u ~etvrtfinalu, i to nad sunarodnjacima Dancima. Evropski prvak u posljednjih pet minuta nije dao gol, {to su kaznili Petersen i Ekberg za veliko iznena|enje. Ma|arska, s kojom se reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednjih godina krvila u raznim kvalifikacionim ciklusima, morala su probijati du`im putem, odigrav{i ~ak dva produ`etka (A. ^.) protiv Islanda.

Britanka Nikola Adams (Nicole) ostat }e upisana u historiju, jer je prva `ena koja je osvojila zlatnu medalju u boksu na Olimpijskim igrama. Doma}a predstavnica je u areni „Excel“ u finalu muha kategorije uvjerljivo savladala trostruku svjetsku prvakinju Kineskinju Ren Kankan sa 16:7 u poenima. Bronzane medalje pripast }e pora`enim polufinalistkinjama Meri Kom (Mary) iz Indije i Marlen Esparci (Esparza) iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. @enski boks u Londonu je prvi put uvr{ten u olimpijski program. Za sada su na programu samo tri kategorije, ali zvani~nici najavljuju plan da ve} na sljede}im Igrama taj broj bude udvostru~en. (M. T.)

Adams u{la u historiju

Prvo zlato u `enskom boksu

Adams (desno): Prva pobjednica u historiji

(Foto: AFP)

Zbog pada kolege, Oskar nije ni tr~ao
Oskar Pistorijus (Oscar Pistorius), jedan od junaka Olimpijskih igara s obzirom na to da je postao prvi olimpijac kome su obje noge amputirane, nije do~ekao priliku da se bori za medalju u Londonu. Ju`noafri~ki atleti~ar prvo je ispao u polufinalu na 400 metara, a potom nije uspio ni otr~ati svoju dionicu u kvalifikacijskoj utrci

Oprostio se junak Olimpijskih igara

Razo~arani Pistorijus: Sru{io se san o osvajanju medalje

{tafeta na 4 x 400 metara. Pistorijus je kao tre}a izmjena ~ekao na stazi, ali se kolega iz reprezentacije sudario s kenijskim atleti~arem pa {tafeta nije ni stigla do njega. - Frustriraju}e je, te{ko... Razo~arani smo, jer smo pro{le godine bili drugi na Svjetskom prvenstvu uz nacionalni rekord E. Ma. - rekao je on.

$&

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

IFHJ

ASOVI Razija Mujanović, osvajačica olimpijske medalje u Seulu

Kineski tim nakon osvajanja titule u ekipnoj konkurenciji

Muška stonoteniska reprezentacija Kine odbranila je zlatnu olimpijsku medalju iz Pekinga, savladavši u finalnom meču selekciju Južne Koreje sa 3:0. Prethodno je ženska reprezentacija te zemlje trijumfirala u timskom takmičenju protiv Japana (3:0). I u muškom i u ženskom singlu najbolji su bili predstavnici najmnogoljudnije države na svijetu. Tako su Kinezi pokupili sva zlatna odličja u Londonu, kao što 

EAE ILEE IL= čAJEHE =J=

Potvrdili dominaciju u stonom tenisu

/H A CA@=JE 1CHA = @= =I EC@A A=
Država mora shvatiti da je sport njen najbolji promotor, kaže naša legendarna košarkašica

su napravili i prije četiri godine u Pekingu. Zlatne medalje za Kinu osvojili su Đike Žang u muškoj konkurenciji (srebro je pripalo također Kinezu Hao Vangu), zatim Sjosja Li u ženskoj (u finalu dobila sunarodnjakinju Ning Ding) pa Đike Žang, Long Ma i Hao Vang kao članovi muške ekipe te Sjosja Li, Ning Ding i Ju Guo u ekipnom nadmetanju stonoteniserki. A. M.

Razija Mujanović bila je 1988. jedna od ključnih košarkašica fantastične reprezentacije bivše Jugoslavije koja je osvojila srebrenu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu, potpisavši poraz tek u finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Dvadeset četiri godine poslije, Razija priznaje da teškom mukom prihvata činjenicu da “bh. sporta i sportista na OI u Londonu nigdje nema”.

Nikakav uspjeh
- Grozno je gledati Igre u Londonu bez naših takmičara. Ovo nešto malo što ih je otišlo, nije ostvarilo nikakav uspjeh. Na koncu, sportisti i nisu krivi što je to tako, mislim da država ne stoji iza njih i to je najveći problem. Da bi se na Olimpijskim igrama postigao iole bolji rezultat, potrebne su najmanje četiri godine
Mujanović: Ne krivim sportiste 

K>=?K *HDAIK FK= J= KIHA@ I=

Svjetski vicešampion ostao bez finala 

A CK >EJE EčEE FJHč
Mujanović kaže da je već godinama daleko od angažmana u nekoj sportskoj organizaciji u BiH, ali ne vlastitom voljom. - Rado bih se angažirapažljivih priprema, a mi smo daleko od toga - ističe Mujanović. Za najveću sportistkinju Bosne i Hercegovine u historiji (tri puta najbolja košarkašica Evrope, četiri titule klupskog prvaka Starog kontinenta, osvajačica la u sportu, ali na nekom mjestu koje zaslužujem. Da budem nečiji potrčko, nikad nisam niti bih mogla biti - kaže Mujanović. olimpijskog, evropskog i svjetskog srebra s reprezentacijom) bh. rezultati još su porazniji kada ih uporedimo sa susjednim državama, čiji sportisti, kako tvrdi, nisu ništa više talentirani od naših. - U zajedničkoj državi

uvijek smo bili zastupljeni u reprezentacijama, samo u srebrenom timu iz Seula, pored mene, igralo je još nekoliko košarkašica iz BiH. Slično je bilo i u drugim sportovima.

Pokrenuti stvari
Država, međutim, mora prepoznati da je sport njen najbolji promotor i napokon mu pružiti podršku. Također, ljudi koji vode sportske ekipe i organizacije, trebaju shvatiti da za vrhunske rezultate nije dovoljan samo rad sa seniorima nego da

stvaranje asova počinje u podmlatku - kaže Mujanović. Loš položaj sporta jedan je od razloga zbog kojih se Mujanović odlučila i na politički angažman. Kandidat je Saveza za bolju budućnost BiH za općinskog vijećnika na Ilidži. - Na taj način bih iskoristila sav svoj potencijal da, za početak, pokrenemo pozitivne stvari u Općini, a zatim, nadam se, i na nivou države - izjavila je Mujanović. E. JESENKOVIĆ

Pokušaj Borhesa da preskoči 5,35 metara

Za skok sa motkom potrebno je dosta vještine, ali i hrabrosti, jer kada stvari krenu po zlu, takmičar se može nalaziti i pet metara iznad zemlje. Upravo se to desilo kubanskom atletičaru Lazaru Borhesu (Borges), kome je usred skoka dok je ljestvica

bila na visini od 5,35 metara pukla motka. Srebreni s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva (5,90 metara), vjerovatno i pod dojmom nesretnog slučaja, u Londonu nije mogao preskočiti više od 5,50 pa je ispao u kvalifikacijama. A. M.

Tri sedmice prije početka Paraolimpijske igre u Londonu već su oborile jedan rekord - većina ulaznica za takmičenja je rasprodata. Na zvaničnoj internet-

8Ać FH@=J LEšA @ @L= EE= K=E?= = J=EčA=

Uoči početka Paraolimpijskih igara

skoj stranici Olimpijskih igara (London2012.com) navodi se da je prodato 2,1 milion ulaznica, što je za 300 hiljada više od prethodnog rekordaizPekinga. A. M.

Kada je američki strijelac Met Emons (Matt Emmons) prije osam godina na Olimpijskim igrama u Atini pucao u pogrešnu metu u finalu trostava i, umjesto prvog, zauzeo osmo mjesto, prišla mu je Čehinja Katerina Kurkova da ga utješi, ne sluteći da će on postati ljubav njenog života. - Samo sam mu željela reći da mi je žao i da će za mene on uvijek biti šampion ispričala je Katerina. Tri godine poslije, vjenčali su se i dokazali da se ljubav može pronaći na užarenim olimpijskim borilištima. Oboje su nastupali i u Londonu, Katerina s novim prezimenom Emons, ali i dalje pod češkom zastavom. Met je uzeo bronzanu medalju u disciplini trostav, a 

= IK AJ E =JAHE= FH=šE K>=L
Met i Katerina Emons nisu jedini primjer romanse koja se rodila za vrijeme Olimpijskih igara. Triatlonac Hanter Kemper (Hunter) svoju buduću suprugu, odbojkašicu Valeri upoznao je na Olimpijskim igrama 2000. godine u australskom Sidneju. Danas imaju tri sina.

Olimpijske romanse i na Igrama u Londonu

6HE=J=? E @>=šE?=

Met i Katerina Emons u Londonu: Zaljubljeni olimpijci

njegovoj supruzi je u gađanju zračnom puškom izmaklo odličje, završila je takmičenje na četvrtom mjestu. A. M.

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 10. avgust/kolovoz 2012.

$'
Izjava dana
- Htio sam im dati dobar razlog za simuliranje. (Francuski košarkaš Nikola Batum nakon što je u četvrtfinalu OI-ja udario Španca Huana Navara u prepone)

Ofsajd

Čistači londonskog metroa stupili su jučer u 48-satni štrajk zbog malih plaća za vrijeme Olimpijskih igara. Čistači su u 5.30 ujutro napustili posao, što znači da se dio metroa oko Olimpijskog parka neće čistiti barem dva dana. U planu je i postavljanje ograda ispred nekoliko stanica. Kako su saopćili iz sindikata, štrajk je način da izraze revolt zbog “minimalnih plaća za jedan od najprljavijih poslova”.

ŠJH= čEIJ=č= AJH= K @K

Foto dana

Vijest u brojci
Ministar sporta Šri Lanke kritizirao je Olimpijski komitet ove azijske države zbog toga što je u delegaciji na Igrama u Londonu, uz sedam sportista, bilo više od deset zvaničnika, među njima nijedan sportski trener! Ministar Mahindananda Alutgamage također je odbacio optužbe kapitena olimpijskog tima Niluke Karunaratnea da upravo vlasti nisu dozvolile njegovom treneru odlazak na OI. 

Servis stonotenisera iz Hong Konga Jijanga Tijana u meču olimpijskog turnira

0EJLE IK *KLEALE ’0AHE’ ’=J’ JA= E ’8=JHAED čE=’
da odgovaraju Pjesme su izabrane ke da izazovu ne karakteru sporta, a i horsko pjevanje i masovnu histeriju

ŠTA SE SLUŠA U LONDONU Muzika širi pozitivne vibracije na olimpijskim borilištima

Za vrijeme utakmica u odbojci na pijesku na tribinama vlada užarena atmosfera
(Foto: AFP)

Organizatori Olimpijskih igara u Londonu izabrali su 2.012 pjesama koje se puštaju na borilištima za vrijeme takmičenja. Inspirirani su britanskim kolonijalizmom, domaćom scenom devedesetih godina prošlog stoljeća te muzičkom podlogom sa ceremonije otvorenja, za koju je reditelj Deni Bojl (Danny Boyle) izabrao britanske klasike. Muzika je izabrana tako

da odgovara karakteru sporta i širi pozitivne vibracije. Izvođači su većinom Britanci, uz poneki izuzetak, kao što su irska grupa U2 ili američki reper Džej-Zi (Jay-Z).

Britanska himna
Izdvajaju se pjesma “Heroes”Dejvida Bouvija (Davida Bowie), svojevrsna himna britanske reprezentacije, zatim “Gold” grupe “Spandau Ballet” te Vangelisova tema

Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron), čija se rezidencija nalazi u blizini stadiona za odbojku na pijesku, više se puta šalio kako ga noćima drži budnim neumorno ponavljanje pjesme “We Will Rock You”. Rijetki su se žalili na glasnu muziku u

*E A E ž=>E

Londonu. Tako je list “Daily Telegraph” kritizirao zaglušujući pop i tehno, koji se pušta na borilištima. No, većini se to, ipak, sviđa. - To su vesele i dobre pjesme, koje dodaju nešto posebno cijelom doživljaju - kazao je jedan od gledalaca.

iz filma “Vatrene kočije”. Na teniskim terenima čuje se Adel, u košarkaškim dvoranama Bijonse (Beyonce), a na odbojkaškim odjekuje “We Will Rock You” grupe “Queen”.

Glasno i energično
Na košarkaškim utakmicama neke pjesme izazvale su masovnu histeriju i horsko pjevanje, poput numere “Wonderwall” grupe “Oa-

sis” ili “Mercy” Velšanke Dafi (Duffy). Jedan od najpopularnijih sportova je odbojka na pijesku, što možemo pripisati i opuštenoj atmosferi i odličnoj muzici. Sve se sluša, od “Wake Me Up Before You Go-Go” do “My Sharona”. Na ekstremnijim sportovima, poput BMX-a, pušta se glasnija i energičnija muzika, poput “Foo Fightersa”. E. Ma.

$ FIJ IFHJEIJ= K @K A = AE FHAF=H=JE=
Nekadašnji vlasnik danas ugašene laboratorije BALCO za proizvodnju zabranjenih steroida u Kaliforniji (SAD) tvrdi da je cijeli koncept doping-kontrole u Londonu potpuno nebitan te da 60 posto takmičara na Olimpijskim igrama koristi neku vrstu hemijskih preparata za poboljšavanje rezultata. Viktor Konte (Victor Conte), koji je nakon velikog doping-skandala 2005. godine osuđen na četiri mjeseca zatvora i još četiri mjeseca kućnog pritvora, dao je intervju za “The Times”u kojem, uz ostalo, tvrdi i sljedeće: - Doping-kontrola je, ustvari, samo propaganda. Je li lako koristiti neke preparate i imati od toga koristi tokom Igara? Jeste.

Osuđeni vlasnik ugašene laboratorije BALCO kaže da je doping-kontrola samo propaganda

S druge strane, Međunarodni olimpijski komitet hvali se podatkom da će za vrijeme Igara biti obavljeno 6.000 testova krvi i urina sportista, što je rekordna brojka u historiji sporta.

PETAK 10. 8. 2012.

22.40
FILM, ALFA-Mreža
19.00 DNEVNIK 1 20.15 TV BINGO SHOW 21.00 U [KRIPCU 13.05 BONANZA 07.00 SELJACI 21.00 ZMBT

BHT 1
07.30 Prirodna ba{tina BiH. Glamo~ko polje 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, r. 09.05 Lov na patke, animirani film 09.10 BHT slagalica, r. 09.40 TV enciklopedija 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast,14/77 11.05 Retrovizor 11.30 Bar kod, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Jake, r. 13.00 OI London 2012. Vaterpolo (`). SAD - [panija, finale, snimak 14.15 BHT vijesti 14.30 Muzi~ki program 14.45 Soko Wismar,115/117 15.30 U susret Festivalu narodne muzike Ilid`a 2012 16.00 Ekologika 16.35 OI London 2012. Vaterpolo (m). Hrvatska Crna Gora, polufinale, prijenos 18.00 Beat TV 18.30 BH gastro kutak, kulinarski show 19.00 Dnevnik 1 19.45 Business News 19.55 OI London 2012. Atletika, finale 21.25 OI London 2012. Rukomet (m). Francuska Hrvatska, polufinale, 23.00 OI London 2012. Ko{arka (m). Argentina - SAD, polufinale, uklju~enje u 2. poluvrijeme 23.45 OI London 2012. Odbojka (m). Brazil - Italija, polufinale, snimak 01.45 OI London 2012. Ko{arka (m). [panija Rusija, polufinale, snimak 03.15 Pregled programa za subotu

FTV
07.15 LJOI London 2012.: [panija - Crna Gora, rukomet, snimak polufinala /`/ 09.00 Vijesti 09.05 @ivi i mrtvi Bo{njaci Jesenica, dok. prog. 09.35 Ramazanski razgovori. Safet ef. Pozder, dokumentarni program Program za djecu 10.00 Jagodica Bobica 10.25 LJOI London 2012.: Austarlija - SAD, ko{arka, snimak polufinala /`/ 12.00 Dnevnik 1 12.15 LJOI London 2012.: SAD - Japan, nogomet, snimak finala /`/ 14.00 LJOI London 2012. Atletika, snimak finala 15.35 Federacija danas 15.55 LJOI London 2012.: Bugarska - Rusija, odbojka, prijenos 1. polufinala /m/ 17.55 LJOI London 2012.: [panija - Rusija, ko{arka, prijenos 1. polufinala /m/ Stanje na putevima Finansijske novosti 19.45 Vrijeme iftara 19.50 Dnevnik 2 20.15 TV Bingo Show, prijenos izvla~enja 21.10 LJOI London 2012. Vaterpolo, prijenos 2. polufinala /m/ 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 22.35 LJOI London 2012. Boks, prijenos finala 00.00 LJOI London 2012.: Koreja - Japan, nogomet, snimak za 3. mjesto /m/ 01.40 Dnevnik 3, r. 02.10 Pregled programa za subotu

TV ALFA
07.05 Jutro uz sevdah 08.05 Bonanza. Denver McKee, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzi~ka nostalgija 11.30 Vijesti 11.35 Muzi~ki most, sms Chat 13.00 Junska no}, igrana serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Muzi~ki most, sms Chat 16.00 Strasti i intrige, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Kinali kar, igrana serija 18.10 SEVDALINKO, VJE^NA SI, muzi~ki program 18.55 Dnevnik 19.20 TV Libertyinf./pol. magazin 20.05 Ramazanski program 21.00 U [kripcu, licem u lice sa Zvonkom Mari}em 22.00 Vijesti 22.10 PETAK UZ MUZI^KE BALADE 22.40 Osu|eni, igrani film 00.20 Dnevnik 00.40 SMS Chat 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani folk

TV1
09.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 118/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 77/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 26/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Portreti nacija, historijski serijal, ep. 4/14 13.00 Vijesti 13.05 Bonanza. Denver McKee, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 111/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serija, ep. 28/68 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 119/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 78/92 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Martin, igrana serija, ep. 40/46 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 27/103 21.00 Eliza, igrana serija, ep. 29/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, igrana serija, ep. 40/46 22.40 Osu|eni / The Condemned, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Totalni opoziv / Total Recall, igrani film 03.00 No}ni program

PINK BH
07.00 Seljaci,serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija r. 09.20 Ljubav,navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Bra~ni sudija, reality emisija r. 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska serija r. 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Kursad`ije, humoristi~ni serijal 17.00 Mala nevjesta, indijska serija r. 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.20 Full dobar sport, sportska emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Akademija debelih, u`ivo uklju~enje 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show, muzi~ki show 22.30 ^itulja za Eskobara, film iz regije 00.10 Vatra na nebu, ameri~ki film 02.00 Top speed, sportsko lifestyle emisija 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija r. 03.00 Grand show, muzi~ki show r.

HAYAT TV
07.45 08.00 08.20 09.00 09.13 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.30 11.45 12.00 13.00 14.00 15.00 15.15 16.00 16.30 17.30 18.45 18.50 19.00 19.30 19.37 19.50 21.00 22.20 23.20 01.30 Sasuke ninja ratnici Timmy, crtani film Graditelj Bob Bumba, crtani film, 7. epizoda Nodi, crtani film, 22. epizoda Moji d`epni ljubimci, crtani film, 29. epizoda Garfield, crtani film, 25. epizoda Lijeni grad, crtani film, 9. epizoda Bakugan, crtani film, 72. epizoda Dragon ball Z, crtani film, 91. epizoda Winx, crtani film, 60. epizoda TV IZLOG Vijesti Slijepa ljubav, igrana serija, 129. epizoda Bandini, igrana serija, 94. epizoda Stvari koje bi trebale znati, 4. epizoda Muzi~ki program TV IZLOG Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Slijepa ljubav, igrana serija, 130. epizoda U`areni asfalt, zabavni program Kolo sre}e Ramazanski program najava, kola`ni program Vijesti u 7, informativni program Sport Stanje na putevima Ramazanski program, kola`ni program ZMBT 5, audicija Bandini, igrana serija, 95. epizoda O~uh, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo

Osu|eni
D`ek Konrad u korumpiranom zatvoru u Srednjoj Americi ~eka izvr{enje smrtne kazne. Tajkun i okrutni {ef u svijetu zabave Jan Brekel nudi Konradu posljednju priliku za pomilovanje. On otkupljuje Konrada i ostalih devet osu|enika na smrt te ih prisili da sudjelujuu novomtelevizijskom {ouu realnosti. Uloge: Stiv Ostin, Vini D`ons, Robert Mamon. Reditelj: Skot Vajper.

21.00
FILM, OBN

Trgovci 2
Dante i Rendal, u ovom nastavku hit komedije Kevina Smita dokazuju da su, bez obzira na uslove, zaista dobri trgovci. Godinama poslije radnje koja se odvijala u prvom dijelu filma, Dante je i dalje trgovac u prodavnici mje{ovite robe u Nju D`ersiju, dok Rendal i dalje nervira mu{terije kao radnik u obli`njem video-klubu. Uloge: Brajan Kristofer Ohaloran, D`ef Anderson, Rozario Doson Reditelj: Kevin Smit

23.20
FILM, HAYAT TV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
13.00 Program za dijasporu 13.45 Avantura 14.00 Svijet zdravlja 14.30 @ivot i standardi 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Putopis 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija 21.00 [esti krug 21.30 Veliki izazov, kviz 22.20 Povratak na selo 22.45 Nova zanimanja 23.15 Oko, info 23.45 Dnevnik 00.00 Evronet

Eurosport 2
08.00 Tenis 09.30 Biciklizam: Eneco Tour 10.30 Tenis: WTA Turnir Montreal 13.00 Kanu: [panija 13.15 Biciklizam: Eneco Tour 14.30 Biciklizam: Eneco Tour 16.30 Tenis: WTA Turnir Montreal 18.00 Tenis: WTA Turnir Montreal 19.45 Vijesti 20.00 Tenis: WTA Turnir Montreal 22.00 Biciklizam: Eneco Tour 23.00 Tenis: WTA Turnir Montreal 23.45 Vijesti

Sportklub
06.00 Powerboat 06.30 Fudbal mondijal magazin 07.00 Snowboard Canadian Open 07.30 Mobil 1 The Grid 09.30 Ko{arka: Hrvatska - Italija 11.15 Kvalifikacije Europa League: Mura - Arsenal Kyiv 13.00 ATP Masters Toronto 1/8 Finala 18.30 U@IVO: SK Tenis STUDIO 19.00 U@IVO: ATP Masters Toronto 1/4 Finale 23.00 Fudbal: Manchester United - Barcelona 01.00 U@IVO: ATP Masters Toronto 1/4 Finale

Arena Sport 1
09.00 Fudbal Hrvatska 11.00 Fudbal [panija 12.00 Fudbal- Liga {ampiona `rijeb 13.00 Fudbal Italija 15.00 Fudbal Francuski Super Kup 17.00 Jelen Super Liga Studio 17.30 Jelen Super Liga: Rad Radnicki 1983 20.00 Francuska liga: Season Preview 20.45 Fudbal Francuska liga: Montpellier Toulouse 00.00 Poker Big Game

National G.
11.40 Istra`ivanje planeta Zemlja 12.35 Istrage avionskih nesre}a 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Tajne kri`a 16.15 Ekolo{ke megagra|evine 17.10 [apta~ psima 18.05 Megagra|evine: Singapurski Vegas 19.00 Tajne kri`a 19.55 Drevni dosjei X 21.00 Tajna nacisti~kih blizanaca 21.55 Drevni dosjei X 22.50 Zato~eni u inozemstvu 23.45 Tajna nacisti~kih blizanaca

23.30
FILM, NOVA TV

O~uh
D`eri Blejk `eni se razvedenim `enama i udovicama sa djecom `ele}i stvoriti savr{enu porodicu. ^im bilo ko od njih poka`e i najmanji znak neposlu{nosti, on ih ubije i seli u novi grad preuzimaju}i novi identitet. Uloge: Teri O'Kvin, D`il [elen, [eli Hek Reditelj: D`ozef Ruben

Divlji zapad
Dva lukava vladina agenta, jedan {armer, drugi majstor u preru{avanju, poslani su u misiju kako bi sprije~ili ludog briljantnog nau~nika koji planira atentat na predsjednika SAD-a. Uloge: Vil Smit, Kevin Klajn, salma hajek Reditelj: Beri Sonenfeld

22.30
FILM, PINK BH
22.20 POVRATAK NA SELO 16.30 TENIS 23.00 FUDBAL 00.00 POKER 17.10 [APTAČ PSIMA

21.07
SERIJA, HRT1

MTV Adria

FOXlife
13.10 14.10 15.05 16.00 16.30 16.50 17.40 18.05 18.30 18.55 20.00 20.55 21.30 23.00 23.50 00.20 Jednom davno Ru`na Beti Uvod u anatomiju Da, draga Da, draga Rokerka Rita Kugar Taun Prva petorka Vil i Grejs Uvod u anatomiju O~ajne doma}ice Jednom davno Ru`na Beti [apat duhova Prva petorka Kako sam upoznao va{u majku 01.05 Doba ljubavi

FOXCRIME
11.40 12.30 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.55 21.45 22.35 23.25 00.15 01.05 01.50 Pariski forenzi~ari Frikovi Kraljevi bjekstva Opasni cimeri Ne~ujno Luter Pariski forenzi~ari Monk Imitator Red i zakon. zlo~ina~ke namjere Kraljevi bjekstva Zlo~ina~ki umovi Luter Lavirint zlo~ina Ne~ujno Imitator Pariski forenzi~ari

HBO
10.05 Vodi~ za autostopere kroz galaktiku 11.55 Uredni{tvo 12.55 Gregov dnevnik 14.30 Fenomen 16.35 Rupa straha 18.05 Filmovi i zvijezde IV 18.35 Zvijer 20.05 ^arobni grad 21.00 Uredni{tvo 22.00 Protuudar 22.45 Protuudar 23.30 Ljubav i ostale droge 01.20 Nova no}na mora Wesa Cravena 03.10 Ubojica s interneta

Cine Star TV
09.00 Hitler. Kona~ni pad,film 11.45 Tell them who you are, film, biografski 13.45 Gubitnici, film, drama/komedija 15.45 Da sam znao da sam genijalac, film, drama/komedija 17.45 Nestali u Americi, film, drama 19.45 Mjesec i zvijezde, film, drama 21.45 Lo{ poru~nik, film, krimi 23.30 Godina oru`ja, film, akcijski 01.45 Glas smrti, film, triler

^itulja za Eskobara
Gandi je kriminalac, odmalena predodre|en za negativca. Upoznaje Lelu, zagonetnu djevojku, u koju se zaljubljuje. Istog dana kada Gandi ubije kriminalca kojeg zovu srpski Eskobar, dva narkofila i neradnika Dejan i Baki daju ~itulju pravom Eskobaru. Uloge: Vojin ]etkovi}, Tamara Garbajs, Zijah Sokolovi}. Reditelj: Milorad Milinkovi}.

17.40 18.10 18.30 19.00 19.10 19.20 20.10 21.00 21.50 22.40 23.50 00.20 01.10

Pranked Punk'd. Special Punk'd Biggest!Hottest! Loudest! 3 From 1 Behind The Music. Brandy MTV World Stage. Highlights Benicassim Festival Karaoke Box Pauly D Project My Super Psycho Sweet Ugly Americans DFC 3 From 1

Stipe u gostima
”Sretnu vijest” da }e postati baka prvo doznaje Lana. Nakon toga i ostatak porodice. Nakon prvotnog {oka slijedi jo{ jedan. Naime, Dino i Tina ne namjeravaju se vjen~ati. Dobro im je i ovako.

PETAK 10. 8. 2012.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Ne idite protiv sebe. Ako naglo donesete odluku o budu}nosti veze, mogu}e je da pogrije{ite... Posao: Do|e li do malih problema, nemojte dopustite da vas to obeshrabri. Uskoro slijedi pozitivan preokret. Zdravlje: [etnja je uvijek od koristi. Ljubav: U potrazi ste za uzbu|enjima. Danas vam se smije{i prekrasno iskustvo. Naprosto, cvjetate... Posao: Slijedi niz zanimljivih ponuda. Nije vam lako odoljeti izazovima, ali svakako vrijedi poku{ati. Zdravlje: Sjajno se osje}ate. Ljubav: Sve je gotovo idili~no u va{oj vezi. Ipak, kao da vam ne{to smeta kod osobe koju volite... Posao: Ne doga|a se ni{ta spektakularno. Mo`da ste, ba{ zbog toga, nervozniji nego {to bi trebalo. Zdravlje: Motivirajte se za rekreaciju. Ljubav: Izuzetno ste privla~ni, plijenite pa`nju vi{e osoba. Lako odolijevate svima, osim voljenoj osobi. Posao: Razmi{ljate da li da prihvatite novi posao ili da se dr`ite uhodanih shema. Tako dobijate i na vremenu. Zdravlje: Nemate razloga za brigu. Ljubav: U`ivate u svojoj vezi i svakom trenutku koji provodite uz voljenu osobu. Trudite se da {to du`e traje... Posao: @elite uspjeh, pa vam nije `ao ni jednog trena koji provodite rade}i. Svakako, o~ekujete i materijalnu dobit. Zdravlje: Dan bez tegoba. Ljubav: Optimisti~ni ste i sna`ni. Sve se doga|a kako se samo po`eljeti mo`e. Korak je do potpune sre}e. Posao: @elite promjenu, i to pod svaku cijenu. Skloni ste i eksperimentiranju, ako je to put ka uspjehu. Zdravlje: Samo se opustite. Ljubav: Puni ste ljubavnog elana. Potrudite se da dodatna energija bude usmjerena na pravu osobu. Posao: Ho}ete ne{to novo, `elite se dokazati. Kako ste trenutno skloni improvizaciji, budite oprezniji. Zdravlje: Nema problema. Ljubav: Vi kao da ne mo`ete dugo bez ljubavnih briga. Sami sebi ote`avate put ka lijepoj, ~vrstoj vezi... Posao: Izuzetno ste opu{teni i le`erni dok radite. Nemojte ra~unati na to da }e se poslovi “sami” obaviti.. Zdravlje: Pobolj{ava se kondicija. Ljubav: U va{oj vezi vlada uobi~ajena situacija. Na sre}u, vi to nikako ne osje}ate kao monotoniju. Posao: Veoma ste zadovoljni, jer vam gotovo sve polazi za rukom. U naznakama je i ne{to novo. Zdravlje: Obavezno se relaksirajte. Ljubav: Veseli ste, radoznali, otvoreni. Ako se voljena osoba sli~no osje}a, niko sretniji od vas. Posao: Pr{tite od energije, {to je sjajno i zbog va{ih poslovnih obaveza. Pokre}ete akcije, imate inicijativu. Zdravlje: Vedri, radosni, sretni... Ljubav: Va{e emocije su sve sna`nije, a ljubav prema voljenoj osobi kao da nema granice. Sre}a je o~igledna! Posao: Posao vam ne predstavlja ve}i problem. Nervira vas kada, bilo ko, remeti va{ uhodani tempo. Zdravlje: Sve ste boljeg raspolo`enja. Ljubav: Ako `elite da ovo bude uzbudljiv ljubavni dan, trebate jo{ vi{e animirati osobu koju volite. Posao: Imate sjajne ideje, nove planove. Na svu sre}u, postoje i realne mogu}nosti da ih ostvarite. Zdravlje: Energija u porastu.

23.30

RED CARPET

20.10

ODABRAO \ELO H.

00.33

BITANGE I PRINCEZE

17.25

IN MAGAZIN

17.35

SRPSKA DANAS

OBN
07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 08.50 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.40 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.55 Da to sam ja, zabavna emisija 16.55 Dejana Talk show, talk show, Tema.”@ene politi~ara” 17.55 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.00 Trgovci 2 (12), igrani film 23.25 Vox Populi 23.30 Red Carpet (18), showbiz magazin 00.30 Zodijak 02.35 OBN Info, informativni program

HRT1
10.10 Zavolite svoj dom 1, dokumentarna serija 10.56 ”@ivjeti slobodno” Naslje|e, dok. film 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.16 TV kalendar 12.30 Mo} sudbine, telenovela 13.15 Mladi nind`a, ameri~ki film 14.41 Fotografija u Hrvatskoj 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Dubine. Troglobionti, dokumentarna serija 15.42 Hrvatski psi, dokumentarni film 16.14 Ponos Ratkajevih, TV serija 17.00 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.23 Hrvatska u`ivo 17.52 Moj Dubrovnik, dokumentarni film 18.21 Loza, TV serija 19.06 Navrh jezika 19.11 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.05 Vrijeme 20.08 ZABA - 90 sekundi, emisija 20.10 Odabrao \elo H.. U ljudskom tijelu, dok. serija 21.07 Stipe u gostima 4, serija 21.45 Dnevnik 3 22.05 Sport 22.08 Vrijeme sutra 22.10 News 22.14 Vijesti iz kulture 22.28 Mu{karci koji bulje u koze, film 00.03 Seks i grad 3, serija 00.29 Pet lakih komada, film 02.03 Mladi nind`a, film 03.29 Skica za portret 03.38 Moj Dubrovnik, dokumentarni film

HRT 2
06.56 Mo} sudbine, telenovela 07.38 Teletubbies, animirana serija 08.03 @utokljunac. Dimnja~ar 08.30 OI London 2012.. Rukomet (@) ili ko{arka (@) - polufinale, snimka 10.00 OI London 2012.. Engleski doru~ak, emisija 10.20 OI London 2012.. Konji~ki sport dresura, snimka 11.20 OI London 2012.. Nogomet (@) - finale, snimka 13.10 OI London 2012.. Odbojka na pijesku - finale (M), snimka 15.45 OI London 2012.. Daljinsko plivanje (M) - 10 km, snimka 16.15 OI London 2012.. Vrijeme za ~aj, emisija 16.35 OI London 2012.. Vaterpolo - polufinale, prijenos 17.50 OI London 2012.. Rukomet (M) - polufinale, prijenos 1. pol. 18.42 OI London 2012.. Rukomet (M) - polufinale, prijenos 2. pol. 19.30 OI London 2012.. Odbojka (M) - polufinale, snimka 20.35 OI London 2012.. Atletika - finala, prijenos 22.00 OI London 2012.. Ko{arka - polufinale, prijenos 23.40 OI London 2012.. Olimpijski meridijan, emisija 00.33 Bitange i princeze 3, humoristi~na serija 01.09 Dr. House 6, serija 01.51 Zvjezdana vrata. Svemir 1, serija 02.33 Glazbeni spotovi

Nova TV
06.15 Super Loonatics, crtana serija 06.40 Kad li{}e pada, serija 07.40 TV izlog 07.55 Strasti Orijenta, serija 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija 12.05 Zauvijek susjedi, serija 13.20 IN magazin 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 22.00 Nuklearna opasnost, igrani film 23.30 Divlji zapad, igrani film 01.20 Granica straha, igrani film 02.45 Magazin MMA Lige 03.10 Ezo TV, tarot show 04.15 Odbrojavanje, serija 05.30 Dnevnik Nove TV 06.20 Kraj programa

RTRS
07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Za{to mr{avi ljudi ne mogu biti debelij, dokumentarni program 10.05 U no}noj ba{ti, program za djecu 10.35 Pri~e Nid`e cvr~ka, program za djecu 11.00 Ognji{ta, dokumentarni program 11.30 Tamo daleko, putopisni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Bolji `ivot, film 14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti 15.05 Vremenska prognoza 15.15 Reporta`a 15.55 OI London 2012. - odbojka (m) 1/2 finale, direktan prijenos 17.35 Srpska danas 17.55 OI London 2012. ko{arka (m), 1/2 finale, direktan prijenos 20.10 Dnevnik 2 20.40 OI London 2012., direktan prijenos 23.00 52. sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert, direktan prijenos 02.00 Bolji `ivot, film

MRE@A
08.05 Bonanza. Denver McKee, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 118/134 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 77/92 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 26/103 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 119/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 78/92 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 27/103 22.40 Osu|eni, igrani film

bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program, 5/6 00.20 Dnevnik TVSA (r) 00.50 Yusuf, serijski program, 22/45 (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.45 Vrijeme po~etka posta

HTV OSKAR C
09.05 Strasti i intriga, igrana serija 10.05 Kinali kar, igrana serija11.00 Junska no}, igrana serija 12.00 Glazbeni program 13.00 Druga strana ljubavi, igrana serija 14.05 Film 16.00 Strasti i intrige, igrana serija 17.15 Kinali kar, igrana serija 18.15 Hercegovina danas 19.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 Türkan,igrana serija 21.00 Zabavni program 22.00 Doktor Martin, igrana serija 22.40 Glavni sastojak, film

Kontroverza, By Drago Ple~ko 15.00 @ivot pi{e pri~e (R) 16.00 Hrana i vino, emisija16.30 Reporta`a KISS 17.15 Sportski mozaik, sportska emisija 18.15 Reporta`a KISS18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.30 DNEVNIK HRT20.00 Reporta`a KISS 21.05 AMOR LATINO, serija 22.00 Dnevnik KISS (R) 22.35 Vesna Kljaji} u`ivo 23.55 No}ni program

BN
14.05 Izazovi istine14.40 Rije~ vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 116.20 Tv serija. Ru`a vjetrova -r 17.00 Tv serija . Neko te posmatra - r 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Tv serija. Ru`a vjetrova 19.30 Dnevnik 2 20.00 Marketing 20.05 Igrana serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Tv serija . Neko te posmatra 23.55 Grof od Montenegra, film 01.30 Zvjezdano nebo

KAKANJ
14.00 TV Mukabela15.00 Hazreti Merjem, serija15.30 Svako mo`e kuhati16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Mala d`amija u Preriji, serija 19.00 Bra}a Koale, crtani film 19.15 Marketing 19.30 Mubarek Ramazan 20.40 Vijesti IC20.55 Marketing 21.10 Mala d`amija u Preriji, serija 21.30 Veliki susret, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, informativno-revijalni program, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija, program za djecu (r) 10.30 Med i djetelina, program za djecu 10.50 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program, 4/6 (r) 11.40 Dokumentarni program (r)12.30 ^uvari tradicije, dok. program, 4/5 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Varvari pred vratima, igrani film 15.00 Yusuf, serijski program, 21/45 (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Hanibal, dok. program 17.00 Ljetne ljubavi, serijski program 17.25 Mo}niji od dr`ave, serijski program, 2/7 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Gladijatorska akademija, program za djecu 19.30 Ramazanski program 20.35 Tarih, dok. serijal (r) 20.45 Vijesti TVSA 21.00 Yusuf, serijski program, 22/45 21.50 Legenda o Bruce Lee ju, serijski program, 8/50 23.00 Voice of America 23.30 Dobiti

GORA@DE
17.00 Najava programa; SMS Chat; Marketing 19.00 Dnevnik; Marketing 19.30 Muzi~ki program 20.00 365 dana izme|u, inf.program 20.30 Bonaventura 21.30 Biografije poznatih 22.00 Igrana serija23.00 Glas Amerike 23.30 Dnevnik/r 00.00 Odjava programa

12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program14.30 Vijesti 14.35 Opstanak, dokumentarni program 15.00 Koliko vam je ~ista ku}a15.30 Istina, dok. program16.00 Strasti i intrige, igrana serija 17.00 Muzi~ki tv poster17.16 Kinali kar, igrana serija18.15 [umska {kola 18.35 Teo, crtani film 18.50 Pri~e sa Une19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Saop}enja19.50 Ramazanski program21.05 Tehnolo{ka znanja, dokumentarni program 21.30 Ponovno otkrivanje svijeta 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

VISOKO
18.20 Ramazanski program 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Ramazanski program 21.00 Sje}anja 21.30 Aktuelnosti, informativni program 21.40 Namjesnik ljubavi... 22.10 Marketing blok 22.15 Karmelita, serijski program 23.00 Putopisi, dokumentarni program 23.30 Aktuelnosti, r.

ZENICA
15.00 Vijesti15.10 Igrana serija15.55 TV izlog 16.00 Oni dolaze, repriza 16.30 Zdrava TV. Nau~ni forum 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija, repriza 18.15 TV izlog 18.16 Najava Zenice danas 18.17 Dje~iji program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja20.00 Ramazanski program 21.00 TV izlog21.05 Junska no}, serija 22.00 Mali oglasi 22.40 Osu|eni, igrani film 00.00 Zenica danas, repriza 00.30 VOA Glas Amerike

HEMA
09.00 Auto shop magazine, emisija o automobilizmu 10.00 Hema magazine, centralna informativna emisija, repriza 11.00 Muzi~ki program + PROMOCIJA PROGRAMA15.00 Vijesti 16.00 Igrani film 18.00 Vijesti 19.00 Tv Liberty, magazin Radija Slobodna Evropa20.00 Info IC, hronika Op}ine Kakanj 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

TV OSM
18.30 Dan, centralna inf. emisija19.05 Vremenska prognoza 19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino20.00 Amor Latino, serija 20.55 Marketing 9 21.00 Zdrav `ivot22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Bez cenzure 00.30 Astro show

HIT TV
16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Tri minuta, vijesti 17.05 Svetionik, oglasi 17.15 Kinali kar, igrana serija 19.00 Objektiv I 19.25 Triumh 19.30 Frame 19.35 Svetionik, oglasi 20.05 Junska no}, igrana serija 21.00 Scena22.00 Objektiv II 22.30 Svetionik, oglasi 22.40 Igrani film, Osu|eni 00.15 Tri minuta, vijesti 00.20 Kapri, serija 01.05 Bravijar

KISS
13.05 ^akula kroz `ivot (R) 14.05

TV USK
11.00 Junska no}, igrana serija (r)

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Vučić: Pozlilo mu u uredu

LJUDI DOGA\AJI 8KčEć IK >E?E >C KH=

BEOGRAD - Prvi potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić primljen je jučer na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) zbog zdravstvenih problema, a poslije obavljenih kontrolnih pregleda, na lični zahtjev, pušten je kući, javile su agencije. Vučiću, koji je i ministar odbrane, pozlilo je u 7.30 sati zbog iscrpljenosti dok je bio u svom kabinetu. Rezultati pregleda do sinoć nisu bili javno objavljeni.

Kunis: Prekrasno lice i krupne zelene oči najjače oružje

2/-, *)4) 5 /7
Uloga u Oskarom nagrađivanom filmu “Crni labud” vinula ju je na sami vrh holivudskog neba
RIO DE ŽANEIRO - Atraktivna Mila Kunis svojom elegancijom i ljepotom ukrasila je naslovnicu brazilskog izdanja časopisa “Vogue”. Njeni brojni fanovi zasigurno će ostati bez daha kada vide nove fotografije ove zanosne Amerikanke. Niz fotografija u različitim odjevnim kombinacijama istaknuo je vitku liniju lijepe glumice. No, prekrasno lice i krupne zelene oči te zavodljivi pogled koji obara s nogu, najmoćnije su njeno oružje. Postala je poznata ulogom u seriji “Lude sedamdesete”, a uloga balerine u Oskarom nagrađivanom filmu “Crni labud” vinula ju je na sami vrh zvjezdanog holivudskog neba.

Prelijepa Mila Kunis pokazala vitku liniju i obradovala svoje fanove

Letjelica unajmljena od Rusije

4AH@A JAFAH=JKHA K 5),K
VAŠINGTON - U Sjedinjenim Američkim Državama u julu ove godine zabilježene su najviše prosječne temperature zraka od kada se vrše mjerenja, odnosno od 1895. godine. Prema informacijama američkog meteorološkog zavoda, u julu je prosječna temperatura iznosila 25,3 stepena. Do sada je rekord držala prosječna temperatura od 25,2 stepena, zabilježena 1936. godine. Zbog toga je u 48 država zabilježena velika suša. Temperature i suša u SAD-u uzrok su mnogih požara, koji su zahvatili ovo područje u julu i do sada je 800 hektara obradivog zemljišta pretvoreno u neplodno tlo.

ANKARA - U blizini jugozapadne obale Turske srušio se helikopter za gašenje požara, pri čemu je poginulo svih pet članova posade, javlja AFP. Helikopter se u poslijepodnevnim satima uputio na gašenje šumskog požara kada se srušio zbog za sada nepoznatih razloga. Dvojica članova posade bili su turski, a preostala trojica ruski državljani. Helikopter je unajmljen od Rusije.

5HKšE IA DAEFJAH

Iskosa 

=A >C A@LA@Eć=
MINSK - Bjeloruska policija uhapsila je dvije novinarke koje su se slikale sa medvjedićima nakon što je nekoliko stotina plišanih igračaka izbačeno iz aviona iznad te bivše sovjetske države, saopćilo je jučer udruženjenovinara Bjelorusije. Jednu od dvije uhapšene novinarke Irenu Kozlik (27) sud u Minsku kaznio je jučer sa 400 dolara. Zvaničnik iz bjeloruskog udruženja novinara Andrej Bastunec rekao je da su Kozlik i Do-

Novinarke prilikom dolaska na sud

(Foto: AFP)

Amerikanci potražili spas u fontanama

roškevič uhapšene preksinoć u Minsku. Prema njegovim riječima, novinarke su optužene za vršenje neodobrenih protesta. Naglasio je da izrečena novčana kazna pokazuje da je Kozlik proglašena krivom za kršenje zakona o protestima. Zbog ovog incidenta, već su smijenjeni pojedini visoki zvaničnici i protjerani švedski diplomati s obzirom na to da je kompanija iz te zemlje provela kampanju bacanja medvjedića.

BEOGRAD - Policija je uhapsila Ivicu A. (37) iz Aranđelovca zbog sumnje da je na teritoriji glavnog grada Srbije, uz prijetnju plastičnim pištoljem, od marta do avgusta ove godine izvršio 16 krivičnih djela razbojništva. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopćilo je da je osumnjičeni sa plastičnim pištoljem pljačkao banke, pošte, kladionice, slot-klubove i prodavnice.

2=č= ECH=č