Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 13. 8. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.586

Alija [abanovi}, direktor @itozajednice BiH

CIJENE VE] RASTU
18. strana

Zavr{ena potraga za pre`ivjelim u zemljotresu u Iranu

DANAS PRILOG

227 poginulih i 1.380 povrije|enih
Sporazum optu`enog u predmetu Turkovi} na dugom {tapu Du{an [ehovac, predsjednik Upravnog odbora Instituta za nestale BiH
4-5. strana

Reuters

14. strana

ALJOVI] PRISTAJE NA VIJE]E GODINU, TU@ILA[TVO MINISTARA BiH NUDI POLA DECENIJE? JE NEHUMANO
9. strana

U @I@I
Zahtjev SDP-a u 12 ta~aka

2

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Nakon vijesti o novom anga`manu ICMP-a

U Iraku zarade
“Me|unarodna komisija za nestale (ICMP) radi na nekoliko programa u Iraku od 2008. godine. Godi{nja vrijednost svakog od tih pojedina~nih projekata varira, ali u prosjeku iznosi 2,8 miliona ameri~kih dolara. Osim toga, ICMP primi godi{nje oko 200.000 ameri~kih dolara od testiranja DNK za razne vlade u svijetu” sao, p}eno nam je iz Slu`be za odnose s javno{}u ICMP-a. Prije nekoliko dana javnost je informisana o jo{ jednom anga`manu ove me|unarodne organizacije, a koji se odnosi na nestale izvan BiH.

2,8 miliona dolara
Godi{nja vrijednost svakog od tih pojedina~nih projekata varira Inicijalni 281 uzorak posmrtnih ostataka sa Kipra dostavljen u Sarajevo
kreiranju relevantnih dr`avnih institucija za njegovo rje{avanje, pru`anju tehni~ke pomo}i na polju forenzi~ke arheologije i antropologije, visokopropusnog testiranja DNK, do rada na osna`ivanju organizacija civilnog dru{tva. U svim navedenim slu~ajevima te aktivnosti finansiraju zemlje donatorice ICMP-a ili njihove me|uvladine organizacije” napominju u ICMP-u. , Ako se sve to uzme u obzir, nije li onda logi~no postaviti pitanje da li sporost u identifikaciji nestalih u BiH proizilazi i otud {to ICMP ima planetarno razgranatu djelatnost?

Tihi} treba da bude smijenjen
SDP o~ekuje da nadle`ne institucije kona~no ispitaju optu`be i navode Sulejmana Tihi}a i SDA koje stavljaju na teret SDP-u i njegovom predsjedniku, a onda i ono {to se stavlja na teret ~elni{tvu SDA
Socijaldemokratska partija ju~er je saop}ila da Sulejman Tihi} treba da podnese ostavku, odnosno da bude smijenjen zbog: 1. Insistiranja da u Vije}u ministara BiH po svaku cijenu zadr`i svoje ministre i da zbog toga vitalni bo{nja~ki nacionalni interes svede na dvije fotelje za kadrove SDA; 2. Izbacivanja oba HDZ-a iz Vlade Federacije BiH i naru{avanja politi~kih odnosa izme|u konstitutivnih naroda, te upornog Tihi}evog insistiranja da u praksi za`ivi fild`an-dr`ava gdje }e vje~no vladati on i SDA; 3. Predstavljanja svojih vikendizleta uz dvadeset~etvero~asovnu stra`u MUP-a RS-a u Bosanskom [amcu kao doprinos borbi za povratak Bo{njaka i Hrvata u Republiku Srpsku; 4. Odbijanja da glasa za bud`et BiH iz politikantskih razloga i na taj na~in na{u dr`avu zaustavi na putu prema EU i NATO-u. }e firme u Bosni i Hercegovini kao {to su Energopetrol, Terminali FBiH, Feroelektro, Sarabon, Binas, Energoinvest, Pretis, Vranica, Krivaja, Konjuh, Granit, Vitezit, Agrokomerc, @eljeznice FBiH, KTK, Fabrika duhana Mostar...; 11. Potpisivanja jednog od najsramnijih sporazuma u povijesti na{e zemlje u Prudu o ustavnim rje{enjima ~ime bi se legalizirala etni~ka podjela Bosne i Hercegovine;

Otvorena procedura
Rije~ je o realizaciji sporazuma s nezavisnom komisijom sa Kipra, koji se odnosi na genetsko procesiranje posmrtnih uzoraka i uzoraka njihovih srodnika. “Sporazum je rezultat otvorene tenderske procedure” isti~u u IC, MP-u, napominju}i da je “inicijalni 281 uzorak sa posmrtnih ostataka dostavljen u Sarajevo na analizu. Pretpostavka je da se radi o nestalim Kipranima. Ne posjedujemo nikakve informacije o njihovoj nacionalnosti, spolu ili ulozi u sukobu” . Pored poslova vezanih za identifikaciju nestalih u BiH, na prostoru biv{e Jugoslavije i ve} pomenutog Iraka, ICMP je tako|er pru`ao ili pru`a pomo} ^ileu, Ju`noj Africi, Kolumbiji, SAD-u, Filipinima, Tajlandu, Njema~koj i Norve{koj. “Te aktivnosti se kre}u od pomaganja vladama koje se suo~avaju sa ovim problemom u dono{enju specifi~nih zakonskih rje{enja i

Bez posljedica po BiH
U IC MP-u ne gi ra ju na {u tvrdnju: “Proces identifikacije nestalih u BiH nije spor, {to pokazuje ~injenica da je preko 70 posto nestalih do sada prona|eno i vra}eno porodicama. Me|utim, ~injenica je da je proces pronalaska posmrtnih ostataka nestalih osoba u padu, dijelom i zato {to je ve}ina nestalih prona|ena. ICMP je Institutu za nestale osobe BiH i Tu`ila{tvu BiH iznio svoje preporuke kako se ovaj problem mo`e rije{iti, na primjer kroz ubrzanje verifikacije centralne evidencije nestalih osoba te stvaranje regionalnih radnih grupa za neidentifikovana tijela. ICMP ne zaostaje u testiranju uzoraka i ne postoji mogu}nost da pomo} drugim zemljama prouzro~i ikakav efekat na na{u pomo} BiH” , isti~u u ICMP-u, a mi se prisje}amo pro{logodi{nje d`enaze u Ora{cu kod Biha}a kada je ukopano 37 osoba. Svi su ekshumirani 1997.
E. KAMENICA

Kathryne Bomberger: I dalje na ~elu

Saradnja s dr`avnim institucijama
S obzirom na glasine o ne{to du`em odsustvu Kathryne Bomberger iz Sarajeva, pitali smo da li je ona jo{ generalna direktorica ICMP-a i dobili potvrdan odgovor. Tra`ili smo i provjeru informacije da je ICMP, navodno, odbio u~estvovati u pokrenutoj proceduri izbora novog rukovodstva Instituta za nestale. “Ovo je u potpunosti stvar BiH. ICMP je me|unarodna, nepristrasna organizacija. O~ekujemo nastavak uspje{ne saradnje sa INO i drugim dr`avnim institucijama koje rade na rje{avanju ovog problema”, ka`u u ICMP-u.

ZAUSTAVLJANJE NA PUTU U EU I NATO U razlozima za smjenu navodi se da je Tihi} odbijanjem da glasa za bud`et BiH iz politikantskih razloga zaustavio na{u dr`avu na putu prema EU i NATO-u
12. Naru{avanja osnovnih postulata demokratije, blokiranja institucija i poku{aja ukidanja prava novoj parlamentarnoj ve}ini da bez Tihi}a i SDA formira vlast.

Pritisak na javni servis
5. Poku{aja da SDP, kao legitimnog i uvjerljivog pobjednika posljednjih izbora, izbaci iz vlasti na svim nivoima; 6. Nezakonitog preuzimanja kontrole nad FTV-om i otvorenog politi~kog pritiska na javni servis; 7. Insistiranja da zadr`i kontrolu nad policijom i nastavi ugro`avati njenu operativnu i finansijsku samostalnost u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, te nastavka montiranja afera onima koji nisu u SDA; 8. Brutalnih i kontinuiranih napada na nezavisnost pravosudnog sistema; 9. Povezanosti sa najve}im ko rup cij skim i kri mi nal nim aferama; 10. Potpisivanja raznih protokola sa fantomskim firmama i tajkunima koji su uni{tili nekada{nje privredne gigante i doma-

Kriminalne afere
SDP o~ekuje da nadle`ne institucije kona~no ispitaju optu`be i navode Sulejmana Tihi}a i SDA koje stavljaju na teret SDP-u i njegovom predsjedniku, a onda i ono {to se stavlja na teret ~elni{tvu SDA, a posebno kriminalne afere oko Energopetrola, Terminala FBiH, Feroelektra, Sarabona, Binasa, Energoinvesta, Pretisa, Vranice, Krivaje, Konjuha, Granita, Vitezita, Agrokomerca, @eljeznica FBiH, KTK-a, Fabrike duhana Mostar i mnogih drugih preduze}a koja su politikom SDA i njihovih ljudi dovedena u stanje u kojem se danas nalaze, saop}io je Centar za informisanje SDP-a BiH.

V I J E S T I

[AROVI] O IZVOZU U HRVATSKU I EU

Prioritet usvajanje “higijenskog paketa”
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} izjavio je da su kancelarije za veterinarstvo i za za{titu zdravlja i bilja, te Agencija za bezbjednost hrane BiH du`ne da u najkra}em roku Savjetu ministara BiH dostave usagla{en prijedlog “higijenskog paketa”, odnosno odgovor na pet evropskih direktiva u vezi sa izvozom hrane iz BiH u Hrvatsku i EU. “’Higijenski paket’ je naziv za pet evropskih direktiva koje BiH mora da primijeni ukoliko `eli da doma}im proizvo|a~ima hrane biljnog i `ivotinjskog porijekla obezbijedi izvoz u dr`ave EU, uklju~uju}i i Hrvatsku od 1. januara sljede}e godine”, izjavio je ju~er [arovi} za Srnu. On je napomenuo da }e proizvo|a~i hrane u BiH morati da nivo svoje proizvodnje usaglase sa evropskom legislativom, kako na mikrobiolo{kom planu, tako i u sferi elementarne primarne poljoprivredne djelatnosti, od proizvodnje, preko pakovanja do plasmana na tr`i{te EU. “Taj usagla{eni ’higijenski paket’ za EU trebalo bi najprije da razmatra Delegacija Evropske komisije u BiH radi provjere stepena usagla{enosti, pa }e nakon to-

ga kona~an stav dati Savjet ministara BiH”, dodao je [arovi}. On je istakao da je klju~ni problem na ovom planu do sada bilo “nadmudrivanje i sukobljavanje” ovih institucija i agencija o nadle`nosti za posao koji BiH treba da uradi ako `eli da za{titi doma}u proizvodnju i da doma}im proizvodima omogu}i plasman na tr`i{te EU. “Zbog tih prepirki BiH trpi ve} du`e vrijeme. BiH je sada na najboljem putu da prevazi|e ovu prepreku, tim prije jer je Ministarstvo na ~ijem sam ~elu izvr{ilo veliki pritisak na pomenute agencije, tako da tokom sljede}e sedmice o~ekujem da usagla{eni pravilnici budu dostavljeni u Delegaciju Evropske komisije u Sarajevu, a potom i u Savjet ministara BiH”, najavio je [arovi}.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

U @I@I

3

Spisak organizatora otpora 15. augusta

Medaljom otpora }e se zakititi 400 ilegalaca
Mogu je dobiti samo patriote koje su organizirale i koordinirale odbrambene pripreme na nivou dr`ave, regije, do nivoa op}ine. Dakle, ne oni koji su organizovali otpor unutar op}ine, na nivou mjesne zajednice
Mogu}e je da Komisija Vlade FBiH za verifikaciju i utvr|ivanje spiska i statusa organizatora pokreta~a otpora i dobitnika Spomenice Medalje otpora do 15. augusta ove godine objavi spisak prvoboraca koji }e za zasluge dobiti medalju, ka`e Irfan Ljevakovi}, predsjednik spomenute komisije. No, o broju onih koji }e se zakititi medaljom, nijedne nije htio re}i?!

Kriteriji, ni{ta drugo
• Zelene beretke su zatra`ile Va{u i smjenu Senaida Memi}a i Abdulrahmana [e~i}a. Za{to? - Maloprije ste spominjali pritiske na rad Komisije. Pritisak je kad vam ~lan Komisije nenajavljeno na sastanak dovede pet-{est ljudi da u~estvuju na sastanku Komisije. Pritisak je kad ~lan Komisije koji nije ovla{ten da daje izjave, kontaktira s medijima i pri~a ne{to {to nije stav Komisije i {to Komisija nije ni ra zmatrala. Moju ostavku predstavnici Zelenih beretki u Komisiji tra`e zato {to od svih njenih ~lanova tra`im da budu upravo to, a ne predstavnici svojih udru`enja. [to tra`im da na osnovu kriterija ut vrde ko jeste organizator otpora, a ne da pri~aju o tome da ovo ili ono udru`enje treba na spisku da ima toliko i toliko svojih organizatora otpora. Nema toga!
Irfan Ljevakovi}: Ni svi ~lanovi Komisije nisu dostavili dokumentaciju

Prvoborci bez primanja
“Pravilnik ka`e da Medalju otpora mogu dobiti patriote koje su organizirale i koordinirale odbrambene pripreme na nivou dr`ave, regije, do nivoa op}ine. Dakle, ne oni koji su organizovali otpor unutar op}ine, na nivou mjesne zajednice. Podsje}am, bilo je devet regija, dvije podregije... Zadatak Komisije jeste da utvrdi stvarni sastav glavnog {taba, nekih formacija koje su na nivou dr`ave organizovale otpor, sastav regionalnih {tabova, njihove koordinatore. Naravno, za medalju dolaze u obzir samo oni koji imaju kontinuitet u odbrani BiH od po~etka do kraja rata” , obja{njava Ljevakovi}. Sad, imaju}i na umu ono {to je rekao, moglo bi se zaklju~iti da bi Medalju otpora moglo da dobije ne vi{e od 400 ilegalaca, ~ija }e imena objaviti mediji kad Komisija stavi ta~ku na spisak. Prijedlog je, ka`e Ljevakovi}, da dobitnici Medalje otpora mogu nadle`nim podnijeti zahtjev za mjese~na nov~ana primanja ukoliko im to odgovara. “Dobitnici medalje koji imaju minimalnu penziju bit }e u prilici opredijeliti se za mjese~na primanja koja sti~u po dobivanju medalje. Imate ljudi koji }e najvjerovatnije biti na spisku organizatora otpora a da ni su za po sle ni, ne ma ju penzije niti drugih primanja. I njima }e dobro do}i }e li ~lanovi Komisije koji predstavljaju bora~ka udru`enja (Senaid Memi} i Abdurahman [e~i} - Udru`enje Organizatori i pokreta~i otpora FBiH, Muhamed [vraki} i Emsad Muratspahi} - Zelene beretke, Avdo Hebib i Salko Halilovi} Patriotska liga BiH, Dragan Pinjuh i Petar Zelenika HVO) biti na spisku organizatora otpora! Zanimalo nas je i jesu li spomenuti ~lanovi Komisije koji su organizovali otpor, pa zavr{ili diljem Evrope, donijeli papire na kojima pi{e da su rat i BiH napustili s dozvolom vlasti? “Svi ~lanovi Komisije nisu dostavili dokumentaciju” ,

NA ZADATKU Sredinom aprila ‘92. Tihi} je uhap{en, zatvaran i mu~en u nekoliko logora. Razmijenjen je augusta ‘92. Po zadatku i uz odobrenje tada{njih vlasti, anga`ovan je u Hrvatskoj, potom u Njema~koj
primanja po osnovu Medalje otpora” misli Ljevakovi}. , Nije Ljevakovi} ba{ raspolo`en pri~ati o tome ho-

jasno }e Ljevakovi}, obja{njavaju}i kako “ne bi o detaljima” Tim prije {to }e . ubrzo nadle`nim podnijeti izvje{taj o radu i {to je stav Komisije da o imenima kandidata za Medalju otpora ne govore do kona~nog objavljivanja spiska.

Radio sam s Tihi}em
No, kako je jedan od ~lanova Komisije izrazio ogor~enje mogu}no{}u da Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, bude na spisku organi za to ra, Lje va ko vi} je objasnio kako je on (Ljevakovi}) bio zadu`en za koordinaciju s dobojskom regijom i da je na organizaciji otpora u Bosanskom [am-

cu sara|ivao sa Sulejmanom Tihi}em, koji je tada bio predsjednik Op}inskog odbora SDA, kasnije potpredsjednik Regionalnog odbora SDA. “Sredinom aprila ‘92. Tihi} je uhap{en, zatvaran i mu~en u nekoliko logora. Razmijenjen je augusta ‘92. Po zadatku i uz odobrenje tada{njih vlasti, anga`ovan je u Hrvatskoj, potom u Njema~koj. Bio je sekretar u Ambasadi BiH u Njema~koj, radio konzularne poslove. Sve u funkciji odbrane BiH. Kad je sav polomljen iza{ao iz logora, nije bio sposoban za vojsku” , obja{njava Ljevakovi}.
A. BE^IROVI]

RADOJI^I] I STEFANOVI] DANAS U BEOGRADU

PO@ARI [IROM BOSNE I HERCEGOVINE

Saradnja parlamenata
Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} razgovara}e danas u Beogradu sa predsjednikom parlamenta Srbije Neboj{om Stefanovi}em o daljem unapre|enju me|uparlamentarne saradnje. Radoji~i} je ranije za Srnu izjavio da je cilj predstoje}eg sastanka nastavak dobre saradnje Narodne skup{tine Republike Srpske i Skup{tine Srbije. “Cilj nam je i da uspostavimo li~nu komunikaciju, jer do sada nismo imali prilike da se sretnemo”, rekao je Radoji~i} i dodao da }e na sastanku biti rije~i i o aktuelnim de{avanjima u Srbiji, Republici Srpskoj i BiH. On je podsjetio na to da dva parlamenta imaju potpisan sporazum o saradnji, kojim je, osim skup{tinskih rukovodstava, predvi|ena saradnja i pojedinih parlamentarnih odbora. “U protekle tri-~etiri godine stalno smo insistirali da se susre}u parlamentarna radna tijela. Treba obnoviti taj dio posla, jer je Narodna skup{tina Srbije dobila nove poslanike i formirala nova radna tijela”, dodao je Radoji~i}. Stefanovi} je ranije izjavio da }e sa Radoji~i}em razgovarati o daljem unapre|enju me|uparlamentarne sa-

Vatru gase i lovci
Vatrena stihija u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu na lokalitetima Kuti - Sljeme - G. Vrap~i}i {iri se no{ena jakim vjetrom, re~eno je ju~er za Srnu u Operativnom centru Federalne civilne za{tite. Helikopter Oru`anih snaga BiH djelovao je u rejonu Kuti - Sljeme - Plo~no, zatim Kuti - Dobr~ - Poljica, a potom je u~estvovao u ga{enju vatre iznad sela Dobr~. U Operativnom centru Federalne civilne za{tite navode da se jedna vatrogasna jedinica vratila preksino} sa Glogova i Jasenjana, gdje je sa mje{tanima i pripadnicima Lova~kog udru`enja gasila vatru na platou Glogove. Po`ar, pra}en jakim vjetrom, zahvatio je veliki prostor na tom podru~ju. Stanje na terenu ju~er je bilo bez ve}ih promjena. U op}ini Konjic aktivna su dva velika {umska po`ara. Po`ar u Spiljanima nastavlja se {iriti prema rijeci i naselju Ljuta, te brdu Zveku{a. Mje{tani su preksino} gasili vatru iznad zaseoka Duranovi}i. Vatra bukti i u rejonu Bukove glave - Paklena, Ja`ve - Sibike i ugro`ava regionalni put Konjic - Glavati~evo. Gori visoka {uma bukve i bora.

radnje, pogotovo imaju}i u vidu posebne veze koje postoje izme|u Srbije i Republike Srpske. “Svakako da }emo imati vi{e zanimljivih tema, kako da omogu}imo i neke nove dimenzije parlamentarne saradnje koje se ti~u ekonomije, ali naravno i da vidimo {ta je sve ono {to u na{im bilateralnim odnosima mo`e da bude okosnica na{e sve bolje budu}e saradnje”, rekao je Stefanovi}. Stefanovi} }e predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske primiti u svom kabinetu u Domu Narodne skup{tine, a poslije sastanka najavljeno je obra}anje novinarima. Radoji~i}u }e ovo biti prva zvani~na posjeta Beogradu po izboru nove Vlade i formiranju skup{tinskog saziva Srbije.

Najve}a borba sa vatrenom stihijom je na dijelu puta Vraba~ - Ja`ve kako bi se sprije~io njen prelazak na drugu stranu puta. Vatrogasci u ^apljini inter venisali su na ga{enju ~etiri manja po`ara. U Biha}u vatrogasci su intervenisali u mjestu Hrgar, gdje je gorjela {uma. U Zeni~ko-dobojskom kantonu vatrogasci su u Donjoj Gra~anici gasili nisko rastinje i suhu travu, a u naselju Lukovo Polje po`ar na deponiji sme}a. Vatra je u op}ini Zavidovi}i progutala ku}u, a povrije|enih nije bilo. Pri~injena je velika materijalna {teta. Po`ar je uzrokovao kvar na elektroinstalacijama, a lokalizovan je u subotu.

4

INTERVJU

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Vremena su te{ka i sve vi{e }e dolaziti do izra`aja solidarnost i zato isti~em solidarnost kao vrijednost koju svi trebamo poticati i prakticirati

Du{an [ehovac, predsjednik

VIJE]E MINIST
Razgovarala: Edina KAMENICA

Ivo Josipovi},
predsjednik Hrvatske

DOBAR LO[

ZAO

MARKO GILJA
Predsjednik Kluba Hrvata u Gradskom vije}u Mostara Marko Gilja nazvao je u intervjuu za Oslobo|enje pri~e o Mostaru kao hrvatskom gradu nebulozama. Mostar je, veli, doista stolni grad Hrvata, jer u njemu stoluje Sveu~ili{te, biskup i brojne druge organizacije bh. Hrvata, ali jednako tako tamo stoluju i vladika i muftija.

ERDAL TRHULJ
Federalni ministar industrije, energije i rudarstva Erdal Trhulj i direktor konfekcije Travnik Borac Ahmet ]uri} krenuli su u operaciju spa{avanja ove bh. firme. Na inicijativu Ministarstva industrije, energije i rudarstva FBiH pokrenuta je ideja da se krene u restrukturiranje Borca, kojim je predvi|eno zapo{ljavanje radnika na ~ekanju i zadr`avanje djelatnosti.

• Konkurs za izbor direktora In sti tu ta za nes ta le BiH je objavljen jo{ 27. juna. Zatvoren je u me|uvremenu, ali jo{ se ni{ta ne zna o njegovom ishodu. U kojoj fazi se sada nalazi konkursna procedura, pitali smo Du{ana [ehovca, predsjednika Upravnog odbora Instituta za nestale BiH u tehni~kom mandatu. - U zanimljivoj nedefinisanoj za~u|uju}oj izmi{ljenoj pravnopoliti~koj fazi! Upravni odbor instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na osnovu svojih va`e}ih, nespornih dokumenata, donio je odluku da pokrene proceduru izbora ~lanova Kolegija direktora. Ovih dana imali smo namjeru, po{to je rok za predaju dokumenata zatvoren, da zaka`emo sjednicu i utvrdimo broj prijava koje ispunjavaju uslove konkursa. Umjesto toga, razmatra}emo zaklju~ak Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koji glasi: “Dok se ne rije{e pitanja zajedni~kog pristupa oba suosniva~a Instituta za nestale osobe BiH (Vije}a ministara BiH i Me|unarodne komisije za nestale osobe), predla`e se obustava postupka za izbor Kolegija direktora koji je pokrenut od Upravnog odbora instituta za nestale osobe BiH, a koji je u tehni~kom mandatu” .

mentima, koji odre|uju na{ rad, na{e pona{anje da je tehni~ki mandat razlog da se “obustavi” bilo koji izbor, odluka, zaklju~ak. Tim prije {to Vije}e ministara nije reagovalo kada smo nedavno donijeli odluku o imenovanju ~lanova Savjetodavnog odbora, naravno, u tehni~kom mandatu! Ne vjerujem da je ovo pravi razlog, u pitanju su politi~ke igre i dileme politi~kih subjekata, ru{iti ili razvijati Institut kao zajedni~ku instituciju ili se vratiti nazad u entitetske komisije, a i pitanje je podobnosti i podr{ke “mogu}im jakim kandidatima” za mjesta u Kolegiju direktora. Umjesto javnosti rada, iskrenosti i konstruktivnosti i rada za zajedni~ko dobro, sve se koristi da se postignu samo svoji interesi, a to je najve}a opasnost za ovaj najhumaniji proces u Bosni i Hercegovini.

SRPSKI ^LAN Niko nije reagovao kada je pola godine Kolegij radio bez srpskog ~lana! Ni danas nisam siguran da li smo donijeli pravu odluku, jer jedna od najlo{ijih strana u Institutu jesu upravo pitanja vezana za radnopravni status zaposlenih
• Za{to se UO nalazi toliko dugo u tehni~kom mandatu? Ko je tu zakazao? Kome nije u interesu postojanje funkcionalnog, zakonitog UO? - Upravni odbor je na vrijeme informisao, upozoravao osniva~e o na{em statusu i potrebi izbora novih ~lanova Upravnog odbora. Suosniva~i su pokrenuli odre|ene aktivnosti da rije{e ova pitanja. Me|unarodna komisija je, ocjenjuju}i rad ~lanova UO kojima isti~e mandat, predlo`ila Vije}u ministaFoto: Senad GUBELI]

Svoji interesi
• Vjerujete li da je tehni~ki mandat problem? - Dio odgovora nalazi se u citiranom zaklju~ku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a to je pitanje zajedni~kog pristupa oba suosniva~a. Cjelovit odgovor na va{e pitanje dobit }emo na sjednici Upravnog odbora. Ja ne razumijem tu formulaciju “obustava postupka”: da li je to poni{tenje konkursa, da li je to odga|anje sljede}e faze konkursne procedure ili ne{to tre}e? Nisam na{ao u na{im doku-

ZENI^KI IZVI\A^I
Izvi|a~i iz Zenice pozvali su u goste na Bora~ko jezero kolege iz Prijedora, Prnjavora, Prijepolja i Bajine Ba{te. Njihovu plemenitu namjeru za nastavkom dru`enja, koju su osmislili zajedno sa prijedorskim izvi|a~ima, podr`ali su i iz Ambasade SAD-a, pa su ve} nekoliko dana ~lanovi pokreta u interetni~kom kampu na obalama jezera.

VIJEST U OBJEKTIVU

DZ ILID@A
Iako je drugi rok za upis djece u obavezno pred{kolsko obrazovanje otvoren do 15. augusta, roditelji iz op}ine Ilid`a ne mogu kompletirati dokumentaciju. Zbog godi{njih odmora u Domu zdravlja Ilid`a odlu~ili su jedinog preostalog pedijatra po{tedjeti izdavanja ljekarskih uvjerenja dok se ostali ne vrate na posao, pa su roditelji primorani moliti za upis djece bez uvjerenja.

Dan mladih
Institut za ra zvoj mladih KULT ju~er je simboli~nim per formansom koji je po~eo u pet do 12 ispred sarajevske Katedrale te {etnjom kroz centar grada zavr{io kod Vje~ne vatre obilje`io Me|unarodni dan mladih, javila je Fena. Saradnik za odnose s javno{}u Instituta KULT Muamer Logo istaknuo je da vi{e od 70 posto mladih ljudi danas u BiH zemlju `eli napustiti zauvijek ili na du`i vremenski period, vi{e od 60 posto mladih ljudi u BiH su nezaposleni, manje od 30 posto mladih danas ima paso{e i u mogu}nosti su putovati zbog ekonomske situacije.

VIJEST U

BROJU

posto djece u Bosni i Hercegovini ne upisuje osnovnu {kolu.

4

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

5

TARA BiH JE NEHUMANO
ra da pripremi odluku o njihovom imenovanju od 7. juna 2009. do 6. juna 2013. Vije}e ministara nije prihvatilo ovaj prijedlog, nego i dalje insistira na tome da se u skladu sa zakonom pokrene procedura izbora i imenovanja Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe BiH. Suosniva~i su lako mogli zavr{iti proceduru izbora bo{nja~kog ~lana UO, koji nedostaje vi{e godina i, naravno, uti~e na funkcionalnost i zakonitost rada UO. Ovaj problem je nastao i dio je velikog problema, a to je neodgovoran i neozbiljan i dalje previ{e politi~ki obojeni odnos svih subjekata u procesu traganja za nestalim u BiH, prema Institutu, odnosno prema potrebama porodica nestalih lica da do|u do informacija i istine o svojim nestalim. pravo vrijeme! Mi, ~lanovi Upravnog odbora, vukli smo prave poteze u pravo vrijeme, tra`e}i da nas zamijene, po{tuju}i zakone, na{e dokumente (a znate i sami da je rijetkost u na{oj praksi da neko pisano tra`i da ga na vrijeme zamijene). Nikad nismo tra`ili da nas ponovo imenuju! Danas najve}u mo} i odgovornost imaju suosniva~i i oni treba da se usaglase i donesu odluke koje }e dovesti do legalno izabranih upravlja~kih, nadzornih i rukovodnih organa Instituta. • Kada je biran na mjesto njegovog prethodnika, na koji je rok biran srpski ~lan Kolegikonkursa. Niko nije reagovao kada je pola godine Kolegij radio bez srpskog ~lana! Ni danas nisam siguran da li smo donijeli pravu odluku, jer jedna od najlo{ijih strana u Institutu jesu upravo pitanja vezana za radnopravni status zaposlenih i mora}e novi Upravni odbor jako mnogo raditi da to pitanje i probleme u vezi s tim rije{i. • Koliko se kandidata javilo na konkurs? - Na konkurs, za tri ~lana iz reda konstitutivnih naroda, javilo se osam kandidata. Ja li~no, a isto tako niko od ~lanova Upravnog odbora ne zna ko su kandidati, jer

Upravnog odbora Instituta za nestale BiH

U pitanju su politi~ke igre i dileme politi~kih subjekata, ru{iti ili razvijati Institut kao zajedni~ku instituciju ili se vratiti nazad u entitetske komisije, a i pitanje je podobnosti i podr{ke “mogu}im jakim kandidatima” za mjesta u Kolegiju direktora
da ne vr{imo diskriminaciju bilo koga ni po kojoj osnovi. Na{a pozicija ne}e negativno uticati na osnovnu djelatnost Instituta, ali se nadam da }e uticati da se vidi ozbiljnost ukupne situacije u dr`avi i da }e rje{avanje ovog problema uticati i na rje{avanje i drugih problema vezanih za nestala lica. • Kako ocjenjujete odnose UO sa dva osniva~a Instituta? - Me|unarodna komisija za nestale osobe pokazala je odgovoran i konstruktivan odnos prema Institutu. Sve na{e godi{nje izvje{taje i planove su prihvatili i podr`ali. Ponekad se nisu slagali sa nekim na{im odlukama, ali bi tada konstruktivno to obrazlagali. Predstavnici Komisije, na svakoj sjednici UO, aktivno u~estvuju i doprinose kvalitetu rasprave i odlu~ivanja. Od njih smo dobili veliku pomo} za uspostavljenje Instituta, a posebno centralne evidencije nestalih osoba. Njihov kvalitetni dugogodi{nji rad sa udru`enjima nestalih osoba, edukacija, povezivanje, okupljanje oko projekata je omogu}io njihov kvalitetniji rad i time kvalitetniji rad ~lanovima Savjetodavnog odbora. Drugi suosniva~ VMBiH ima potpuno druga~iji, moram re}i gotovo nehuman i neozbiljan i neodgovoran odnos prema Institutu. Izgleda da niko u ovoj i ovakvoj BiH ne podr`ava ni{ta {to je univerzalno, zajedni~ko. Ne prihvataju na{e godi{nje izvje{taje o radu, obrazla`u}i da smo u tehni~kom mandatu, a onda ne rade ni{ta efektivno i efikasno i na vrijeme da to rije{e, a to je njihova obaveza, {to se mo`e vidjeti iz mojih odgovora na ova pitanja. Nema od njih ni konstruktivnih prijedloga da se rije{e i druga va`na pitanja i problemi u radu Instituta, a i drugih institucija koje rade na procesu traganja za nestalim licima.

Puno posla za Upravni odbor
• Da li je ta~no da se ICMP u vezi sa ovim izborom nije izja{njavao? - Me|unarodna komisija za nestale osobe nije se izja{njavala u vezi sa ovim trenutnim, aktuelnim izborom Kolegija direktora, isto tako kao {to to nisu ni radili kada smo prvi put birali Kolegij direktora. Njihovi stavovi i praksa su po{tovanje na{e nezavisnosti, te insistiraju da po{tujemo na{e akte, na{e dokumente i da sve dobro preciziramo i po{tujemo procedure, da radimo bez diskriminacije, {to su istakli kada su odgovarali na na{e pitanje o stavu prema izboru ~lana Kolegija iz reda srpskog naroda. • Ko sada treba da povu~e prvi potez? - Nije pravo pitanje ko sada treba da povu~e prvi potez, jer on mo`e biti i lo{, nego je pitanje kako obezbijediti da svi vuku prave poteze u

ODGOVORAN ODNOS Me|unarodna komisija za nestale osobe pokazala je odgovoran i konstruktivan odnos prema Institutu. Sve na{e godi{nje izvje{taje i planove je prihvatila i podr`ala
ja direktora Instituta? ^ula sam da je tu bilo kolebanja... - Srpski ~lan Kolegija direktora Instituta biran je i izabran na period od ~etiri godine, na osnovu uslova konkursa koji je garantovao izbor na ~etiri godine. Kada smo zavr{ili sa izborom, stiglo je mi{ljenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica da smo trebali birati srpskog ~lana na onoliko vremena koliko treba da traje i mandat druga dva ~lana Kolegija, to jest da dopuni i ispuni ~etverogodi{nji mandat Kolegija direktora kao kolektivni organ. Na dvije sjednice Upravnog odbora razmatrali smo stavove i mi{ljenja suosniva~a, od kojih je jedan insistirao (Vije}e ministara) da srpski ~lan Kolegija dobija i mo`e biti imenovan na preostali dio mandata, a drugi (Me|unarodna komisija za nestale osobe) da smo sve nedoumice i umice trebali razrije{iti prije raspisivanja tog se dokumentacija nalazi u zape~a}enim kovertama. Mo`da neko ne{to zna iz drugih izvora!

Ozbiljna situacija
• Do kada mo`e potrajati ovakva situacija? Koliko odluke Instituta i UO mogu biti validne? - Siguran sam da }e pro}i pola godine dok se sve ovo ne rije{i. Nismo mi jedina institucija u BiH u kojoj rade upravlja~ke, nadzorne i rukovodne strukture koje su u tehni~kom mandatu, sa du`im trajanjem, i niko nije ovako postavljao pitanja validnosti, zakonitosti njihovih odluka. Mislim da }e sve na{e pro{le, a i budu}e odluke, zaklju~ci biti validni, jer ih donosimo u skladu sa zakonima i drugim na{im dokumentima, poslije ozbiljnih, otvorenih i odgovornih rasprava, konsenzusom predstavnika sva tri naroda, i nagla{avam da pri tome po{tujemo na{u obavezu

Foto: Didier TORCHE

TAKORE]I... ZAGA\ENJE
Bakteriolo{ka analiza rekreativnih voda za juli poka zala je da Neretva uzvodno od Konjica i Jablani~ko jezero u Ostro{cu zadovoljavaju zakonske okvire u pogledu kvaliteta vode za kupanje, dok Neretva nizvodno od grada, kod @eljezni~kog mosta, u 100 mililitara vode sadr`i 2.400 koliformnih bakterija, 2.000 koliformnih fekalnih i 1.300 streptokoki fekalnih bakterija. Maksimalno dozvoljena granica prisustva navedenih bakterija iznosi 2.000, 500 i 200. Direk tno u Neretvu izlijeva se sva kanalizacija grada i stru~njaci ka`u da su ovakvi podaci o~ekivani.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Gubici u stalnom porastu
Akcija solidarnosti
Mladi Op}inske organizacije Crvenog kri`a Zenica u subotu su povodom Me|unarodnog dana mladih u ve}im trgova ~kim ra dnja ma or ga ni zova li akciju solidarnosti pod motom “U~inimo svijet boljim - Par tnerstvo sa mladima”, javila je Fena. Prikupljena je ve}a koli~ina prehrambenih i drugih ar tikala koji }e narednih dana biti donirani osobama u stanju socijalne potrebe, a koje se nala ze na evidenciji zeni~kog Crvenog kri`a. Ju~er je istim povodom u prostorijama Crvenog kri`a odr`ana godi{nja Konferencija mladih o temi “Koliko poznaje{ Zakon o mladima Federacije BiH”.

Kakva je voda koju pijemo?

Eksploati{e se preko 3.000 litara u sekundi, {to je najvi{e u posljednjih 10 godina Vodovodna mre`a je prosje~ne starosti 30, a ima cjevovoda starih i do 100 godina
Zbog du`eg su{nog perioda i visokih temperatura, potro{nja vode je znatno porasla, te se bilje`e maksimalno isporu~ene koli~ine vode potro{a~ima u posljednjih deset godina. Porast potro{nje je i do 40 posto u odnosu na dnevne prosjeke. Trenutno se eksploati{e preko 3.000 litara u sekundi, {to je najvi{e u posljednjih 10 godina, ali je o~igledno i to nedovoljno zbog velikih gubitaka na dotrajaloj vodovodnoj mre`i i neracionalnoj potro{nji.

Stare cijevi
Kako je {tedljivo i racionalno kori{tenje vode jedno od temeljnih na~ela upravljanja vodama, zaposlenici KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stalno su na terenu i u svakodnevnom kontaktu sa potro{a~ima ukazuju na potrebu za racionalnim tro{enjem vode, {to }e se nastaviti i u narednom periodu. Sarajevski vodovodni sistem ima velike gubitke na vodovodnoj mre`i, prije svega zbog kompleksnosti samog sistema, zatim starosti i dotrajalosti sistema, nedovoljnog ulaganja tokom du`eg niza godina. Gubici vode su, kako isti~u iz Vodovoda, iz godine u godinu u stalnom porastu, te gruba procjena iznosi oko 70 posto. - Generalno gledaju}i, vodovodna mre`a je prosje~ne starosti od 30 godina, a imamo i cjevovoda starih do 100 godina. Zbog starosti pojedinih dijelova sistema, preduze}e je sa~inilo 10-godi{nji program sanacije vodovodnog sistema. U programu se predla`u detaljne rekonstrukcije cjevovoda na osnovu u~estalosti pojave kvarova, starosti i sli~no, poru~uju iz ViK-a te isti~u kako na ovakvu situaciju konstantno ukazuju, nagla{avaju da je potrebno hitno po~eti sa obnovom vodovodnog

Zapo{ljavanje najve}i problem
Dru{tvo za stvaranje kulture ~uvanja i za{tite rijeke Une Unski smaragdi, u par tnerstvu sa mladima op}ine Biha}, ju~er je na Gradskom trgu prigodnom manifestacijom pod motom “Gradimo bolji svijet u par tnerstvu sa mla di ma” obi lje `i lo 12. august, Me|unarodni dan mladih, javila je Fena. Bila je to prilika da se jo{ jednom uka`e na te{ku situaciju u kojoj se danas nala ze u Bosni i Hercegovini, da se pobroje problemi sa kojima se susre}u, od kojih je najve}i zasigurno nemogu}nost zaposlenja, zbog ~ega sve vi{e mladih napu{ta domovinu. Sto ga su mla di sa ju ~e ra {njeg skupa uputili poruku predstavnicima vlasti da je krajnje vrijeme da po~nu rje{avati njihove probleme. Put za to je, prema njihovom mi{ljenju, saradnja sa mladima u oblasti zapo{ljavanja i poduzetni{tva, politi~ke uklju~enosti i za{tite prava i obra zovanja.

Racionalna potro{nja
Vodosnabdijevanje Sarajeva u toku dana za sada je uredno, ali je ViK u toku no}i na pojedinim podru~jima prisiljen isporu~ivati vodu pod smanjenim pritiskom. Redukcije, odnosno smanjenje pritiska u no}nim satima je konstantna mjera koju Vodovod primjenjuje radi obezbje|enja punjenja rezervoara, kako bi gra|ani imali uredno vodosnabdijevanje tokom dana. Iz ViK-a apeluju i mole sve gra|ane da vodu tro{e racionalno, makar u ovim su{nim periodima.
Foto: S. GUBELI]

sistema, za {ta imaju izra|ene projekte. Mnogi gra|ani su svjesni da su cijevi iz kojih piju vodu veoma stare i samim tim da ni voda koja izlazi iz njih ne mo`e biti ~ista ni zdrava, ali iz ViK-a uvjeravaju da nema razloga za zabrinutost, te da u okviru dnevne kontrole fizi~ko-hemijskih i bakteriolo{kih karakteristika vode za pi}e, Centralni laboratorij ViK-a obradi najmanje 27 uzoraka uzorkovanih na cijelom gradskom podru~ju, tako da pokrivaju sve pravce vodosnabdijevanja sa svih izvori{ta koji su u funkciji vodosnabdijevanja grada Sarajeva. Rezultati analiza ukazuju da je

kvalitet vode iz svih pravaca vodosnabdijevanja u okviru propisanih normi po Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi}e i u skladu sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije, uvjeravaju nas, ali nezadovoljni gra|ani sarajevskog naselja Alipa{ino Polje skoro svakodnevno na filterima na ~esmi pronalaze neke supstance koje najvi{e li~e na hr|u, a pretpostavljaju da je to zbog starih cijevi, te se nadaju da }e se uskoro po~eti raditi na rje{avanju ovog problema.

Naplata usluga
Kada je u pitanju naplata usluga ViK-u, iz ovog preduze}a poru~uju

da je ona dobra i da iznosi oko 85 posto. Cijene usluga nisu mijenjane 15 godina, stoga su u ovoj firmi u situaciji da mogu pokriti samo 51 posto tro{kova. - Ilustracije radi, tro{kovi elektri~ne energije prije poskupljenja bili su oko 8 miliona KM na nivou godine, a sada, nakon poskupljenja struje, iznose 10 miliona. Tu razliku od 2 miliona mi ne mo`emo izmiriti i svaka sljede}a poskupljenja goriva, rezervnih dijelova ili hemikalija direktno se odra`avaju na finansijsku situaciju preduze}a, jer na{a cijena vode ne prati rast drugih poskupljenja, kazali su u ViK-u.
M. PAMUK

Vlada BPK-a Gora`de
Novi zakoni u zdravstvu
U Federaciji BiH u pripremi je zakon o sestrinstvu i primaljstvu, ~iji je osnovni cilj ure|enje djelatnosti medicinskih sestara i primalja kao profe si ja ko je umno go me do pri no se zdravlju stanovni{tva. Trenutno je zakon u fa zi prijedloga i upu}en je u parlamentarnu proceduru. Kako je obra zlo`eno iz federalne Vlade, zakon posebno nagla{ava vezu izme|u izvr{itelja zdravstvene, odnosno primaljske njege i samih pacijenata, po~ev{i od po{tivanja njihovog dostojanstva i osobnosti do profesionalno pru`ene usluge i zadovoljavanja njihovih osnovnih prava vezanih za zdravlje i njegu. Zaklju~ak Vlade BPK-a Gora`de po kojem Upravni odbor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja treba da odobri pozajmicu Kantonalnoj bolnici od 350 hiljada maraka za izmirenje duga Poreskoj upravi po osnovu doprinosa za uposlene jo{ nije proveden iako je upu}en prije deset dana. Blokada ra~una Kantonalne bolnice i dalje je izvjesna opcija, pa ~ak i pod pretpostavkom da se pozajmica odobri, jer je dug narastao na vi{e od 1.400.000 maraka. U me|uvremenu, otvoreno je i pitanje zakonitosti odluke o pozajmici. Trinaesti juli bio je posljednji rok do kada je Kantonalna bolnica morala uplatiti 350 hiljada maraka Poreskoj upravi na ime duga za doprinose uposlenih. Rje{enje za ovakvu

BOLNICI PRIJETI BLOKADA RA^UNA

Kantonalna bolnica u Gora`du

situaciju se nastoji prona}i u kratkoro~noj pozajmici od Zavoda zdravstvenog osiguranja, na ~emu insistira Vlada, me|utim, iz Zavoda se tvrdi da ovakva vrsta usluge nije ba{ u skladu sa va`e}im propisima. To potvr|uju i rije~i Emira Sijer~i}a, predsjednik UO Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Gora`de, ko-

ji je nedavno na skup{tinskom zasjedanju izjavio da “usluge ne pru`a po svom naho|enju UO ili direktor Zavoda ve} postoje federalni i kantonalni propisi koji reguli{u tu oblast” . Bez obzira na upozorenja, Vlada je ipak uputila zaklju~ak Zavodu u kojem se od UO tra`i iznala`enje na~ina da se pozajmica izvr{i, a Bran-

ka [ekari}, ministrica zdravstva BPK-a Gora`de, tvrdi da je rije~ o kratkoro~noj pozajmici, te da je to bilo jedino rje{enje. ^ak i ako se ostave po strani pri~e o mogu}em kr{enju procedura kada je u pitanju pozajmica Kantonalnoj bolnici, ona }e samo privremeno ubla`iti te{ko stanje, jer ukupan dug bolnice, prema podacima Vlade, narastao je na vrtoglavih 1.400.000 maraka. Bejadin Lutvi}, direktor bolnice, ka`e da je potrebno sistemski rije{iti problem. Iz godine u godinu stanje u Kantonalnoj bolnici sve je te`e. Pred Vladom BPK-a mnogo je posla kako bi se nagomilani problemi rije{ili, jer je dubioza u bolnici dovela u pitanje njeno funkcionisanje. A. H.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

KAKO JE DEKANESA U BIHA]U NEZAKONITO SUSPENDOVANA
Ministar Juri} anga`ovao je federalnog inspektora mimo zakonskih odredbi u nastojanju da poni{ti validan doktorat dekanese Mirele Kljaji} Dervi} Slijedi tu`ba?
Univerzitet u Biha}u

Osporen validan doktorat

Vi{e novca za {kolovanje
Mi nis tar stvo po ro di ce, omla di ne i spor ta, te Mi nis tar stvo na uke i te hnologije Republike Srpske nastoja}e da u bu d`e ti ma za na re dnu go di nu obe zbi je de vi {e nov ca za po dr{ku mo bil nos ti mla dih ka ko u Sr pskoj, tako i za odlaske mladih u studij ske po sje te i {ko lova nje u inos tran stvo, na javi li su re sor ni mi nis tri na ju ~e ra {njoj kon fe ren ci ji “Mo bilnost mladih u Republici Srpskoj”, javi la je Srna. Podr{ku mobilnosti mladih nastavi}e i Univerzitet u Banjoj Luci i Grad Banja Luka ~iji su predstavnici, tako|e, bili prisutni na konferenciji koja je odr`ana u Banjoj Luci povodom Me|unarodnog dana mladih u organizaciji Ferijalnog saveza Republike Srpske.

Senat Univerziteta u Biha}u 16. maja, zbog nefunkcionisanja Nastavno-nau~nog vije}a Ekonomskog fakulteta, donio je odluku da preuzme tu funkciju u narednih {est mjeseci. Nakon toga, ~lanovi Senata odr`ali su i prvu sjednicu u toj funkciji na kojoj su razrije{ili du`nosti suspendiranu dekanesu Mirelu Kljaji} - Dervi}, a za vr{ioca du`nosti dekana imenovali Mirsada Velad`i}a. Za{to je Kljaji} - Dervi} uop{te suspendovana rje{enjem rektora 25. aprila ove godine? Rektor Univerziteta Refik [ahinovi} donio je odluku o suspenziji dekanese Mirele Kljaji} Dervi} na osnovu izvje{taja glavnog federalnog inspektora Ivana ^uljka, kojim je ovaj poku{ao osporiti validnost njenog uvjerenja o sticanju zvanja doktora ekonomskih nauka, a sa Univerziteta su poru~ili da }e suspenzija trajati do okon~anja istrage o vjerodostojnosti uvjerenja na osnovu kojeg je dekanesa izabrana na tu funkciji. U izvje{taju inspektora navodi se da uvjerenje nije validno u pravnom prometu BiH, s obzirom na to da je izdano na Internacionalnom univerzitetu Philip Noel - Baker u Sarajevu, na Fakultetu menad`menta, kojem je Kantonalna inspekcija zabranila rad u Kantonu Sarajevo.

kcijskom pregledu federalni inspektor ^uljak sa~inio je na osnovu ovla{tenja dobijenih od ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a Darija Juri}a (SDP). U svom zapisniku inspektor se poziva na ~injenicu da uvjerenje univerziteta na kojem je Kljaji} Dervi} doktorirala nije izdato u skladu sa ~lanovima 2. i 4. Zakona o va`nosti javnih isprava u BiH, jer u zaglavlju nema naziv entiteta, kantona i izdavatelja isprave, te da kao takvo ne mo`e vrijediti u pravnom prometu u BiH. Isti taj zakon u ~lanu 4. na-

propisa u okviru nadle`nosti odre|ene federalnim propisima, dok se u Biha}u radi isklju~ivo o nadzoru za koji je zadu`ena kantonalna inspekcija. Prema istom zakonu, kantonalna inspekcija mo`e vr{iti inspekcijski nadzor nad federalnim propisima, ali to ne va`i u obratnom slu~aju za koji se opredijelio resorni ministar. Prema drugom federalnom propisu, Zakonu o organizaciji organa uprave, u dijelu odredbi o inspekcijskom nadzoru, navedeno je u ~lanu 118. da “kada to potreba slu`be zahtijeva, rukovodilac orga-

informacija o njenom sticanju zvanja doktora ekonomskih nauka, a da je ona podnijela prigovor Upravnom odboru Univerziteta u Biha}u. - Po pitanju mog prigovora jo{ nije donesena nikakva odluka, a rektor koji me pozvao na sastanak nije se udostojio ni do}i. Zakonitim putem tra`it }u za{titu svojih prava jer je sve ovo po~elo jo{ dva mjeseca prije same odluke o suspenziji, kroz prijetnje i tra`enje da podnesem ostavku, a ~ime su naru{ena moja osnovna ljudska prava i pravo na rad.

Mjesec Bo`ije milosti
Rama zan je mjesec Bo`ije milosti i pra{tanja, ali i mjesec u kojem ljudi me|usobno jedni prema drugima poka zuju ra zne oblike milosti. Jedan od najupe~atljivijih vidova me|usobne ljudske milosti se ogleda kroz sadaku, rekao je u razgovoru za Fenu Ahmed ef. Purdi}, imam i magistar islamskog prava. Na pitanje kome se daje zekat, Purdi} je rekao da su kur’anskim tekstom odre|ene kategorije korisnika zekata (Et-Tevba, 60). - U BiH se ve} dugi niz godina organizovano institucionalno prikuplja zekat u zajedni~ki fond bejtul-mal, iz kojeg se finansiraju te predvi|ene kategorije, a prema prioritetima koje odre|uje aktuelna islamska uprava. S obzirom na to da su korisnici sadekatul-fitra iste kategorije kao i korisnici zekata, pa se i na sadekatul-fitre, analogno zekatu, primjenjuje isti propis o na~inu ukupljanja i raspodjeli, ka zao je Purdi}.

[TURE INFORMACIJE Kljaji} - Dervi} nam je kazala kako su joj na Univerzitetu pripremili otkaz na osnovu {turih informacija o njenom sticanju zvanja doktora ekonomskih nauka
Dr. sci. Mirela Kljaji} - Dervi}

[ta sadr`i zaglavlje?
Federalni inspektor pritom namjerno ili slu~ajno nije uo~io da je Kljaji} - Dervi} odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga i zna~aj autenti~nosti turisti~kog proizvoda - primjer Unsko-sanski kanton” na pomenutoj visoko{kolskoj ustanovi 15. decembra 2010. godine, ~ime je ispunila uslove za sticanje zvanja doktora ekonomskih nauka, a da je zabrana rada ovom univerzitetu postala pravosna`na sa rje{enjem Kantonalnog ministarstva obrazovanja Sarajevo tek 28. januara 2011. godine s kojom je donijelo kona~no rje{enje po izjavljenoj `albi. Zapisnik o obavljenom inspe-

[TA NIJE VIDIO INSPEKTOR Federalni inspektor namjerno ili slu~ajno nije uo~io da je Kljaji} - Dervi} odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga i zna~aj autenti~nosti turisti~kog proizvoda primjer Unsko-sanski kanton” na pomenutoj visoko{kolskoj ustanovi
vodi da “ukoliko na izdatoj ispravi ne stoji u zaglavlju naziv Bosna i Hercegovina, on se mo`e na ispravu naknadno staviti, od nadle`nog organa” . Zanimljiv je, sa druge strane, anga`man federalnog inspektora na poslovima koje bi zakonski mogao obavljati samo uposlenik kantonalnog organa uprave. Naime, prema Zakonu o inspekcijama FBiH, ~lanu 42, Federalna inspekcija vr{i inspekcijski nadzor samo nad izvr{avanjem federalnih na uprave mo`e, izuzetno, ovlastiti i drugog dr`avnog slu`benika tog organa uprave koji ispunjava uvjete iz stava 2. ovog ~lana da izvr{i samo odre|ene poslove inspekcijskog nadzora, odnosno da inspektoru pomogne u vr{enju odre|enog nadzora, o ~emu se obavezno donosi pisano rje{enje” .

Tra`enje ostavke
Kljaji} - Dervi} nam je kazala kako su joj na Univerzitetu pripremili otkaz na osnovu {turih

Prijetnje su nastavljene kroz razli~ite vidove poruka da }u biti isklju~ena iz aktivnog rada sa studentima kroz komisije i mentorstvo na radovima studenata, kao i poni{tenje svih ispita koje su studenti polo`ili na predmetima na kojima sam kao nastavnik bila zadu`ena, istakla je Kljaji} - Dervi}. Na sam dan odr`avanja sjednice Senata Univerziteta u Biha}u kada su htjeli, prije same suspenzije i izvr{enog inspekcijskog nadzora, nezakonito smijeniti dekanesu, odnosno prisiliti je da podnese ostavku, studenti su skupili 240 potpisa u peticiji kojom su iskazali podr{ku dekanesi Ekonomskog fakulteta. Bi}e zanimljivo vidjeti {ta mo`e pisati u odgovoru na prigovor o suspenziji koja je na snazi, iako ni~im nije dokazano da su uvjerenje ili diploma Kljaji} Dervi} la`ni.
Jelena MILANOVI]

Potrebe mladih na prvom mjestu
Povodom 12. augusta, Me|unarodnog dana mladih, koji je UN ustanovio prije 13 godina, predstavnici Asocijacije mladih Op}inskog odbora SDA Tuzla uputili su ~estitku mladima, podsje}aju}i na va`nost ove populacije u BiH i na potrebu stvaranja boljeg `ivota mladih ljudi. - Potrebe mladih ljudi trebaju biti na prvom mjestu. Smatramo da bh. dru{tvo mo`e biti zdravo samo ukoliko mladi ljudi imaju prosperitet, navodi se u saop}enju Asocijacije mladih OO SDA Tuzla.

8

CRNA HRONIKA
Sedamnaestogodi{nja B. A. iz Jablanice, op}ina Te{anj, lak{e je povrije|ena u nesre}i koja se dogodila u subotu na lokalnom putu u Jablanici. Nju, te H. A. (1997) i B. M. (2006) mo pe dom marke piaggio (212-E857), uda rio je B.H. (1995). Povrije|enoj pje{akinji pomo} je ukazana u Domu zdravlja Te{anj, sao p}e no je iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona.

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Mopedom udario pje{ake

Gorjela ku}a

U mjestu Majdan, op}ina Zavidovi}i, u subotu poslijepodne buknuo je po `ar na ku }i u vla sni {tvu H. H. Povrije|enih, kako je sao}eno iz MUP-a ZDK-a, nije bilo, ali je na obje ktu nas tu pi la ve }a materijalna {teta. Naime, izgorjeli su potkrovlje i dio krova objekta. Nakon {to su po`ar lokalizovali pripadnici Vatrogasne jedinice Zavidovi}i, izvr{en je uvi|aj, a uzroci izbijanja vatre jo{ se utvr|uju.

Sud BiH Po~elo su|enje za {verc skanka iz Crne Gore u BiH

^etvorica optu`enih spremna na nagodbe
Branioci Muri}a, [imi}a, Juki}a i Kurpejovi}a istakli da su stupili u pregovore oko sklapanja sporazuma, dok je \opina advokatica najavila da Tu`ila{tvo nema nijedan dokaz protiv njenog klijenta
udski proces protiv dr`avljana Crne Gore Hamdije Muri}a (36) i Asmira Kurpejovi}a (37), obojica iz Ro`aja, Ferde [imi}a (41) iz Tomislav-Grada, Elvedina \ope (39) iz Bugojna i Berislava Juki}a (30) iz Posu{ja, optu`enih za neovla{ten promet droge, odnosno heroina i skanka, pro{le sedmice je u Sudu BiH po~eo ~itanjem optu`nice, te uvodnim rije~ima Tu`ila{tva.

S

Hamdija Muri}

Ferdo [imi}

Elvedin \opa

Berislav Juki}

Asmir Krupejovi}

Po{iljke droge
Optu`nica Muri}a tereti da je u decembru pro{le godine sa njemu poznatim osobama iz Crne Gore organizovao grupu kojoj su pristupili [imi}, \opo, Juki} i Kurpejovi}, kao i druge njima poznate osobe, a sve radi {verca heroina i skanka iz Crne Gore u BiH, te zemlje zapadne Evrope. Potom je Muri}, sredinom januara sa njemu poznatim osobama, prebacio dva kilograma skanka iz Crne Gore u BiH, te je u Tomislav-Gradu drogu predao [imi}u, koji je sa Juki}em tu po{iljku

prodao u Hrvatskoj, a s ciljem njenog daljeg prebacivanja u zapadnu Evropu. Nekoliko dana kasnije, Muri} je u na{u zemlju prebacio jo{ {est kilograma te preko posrednika, izvjesnog Cige, do{ao do [imi}a i prodao mu ovu po{iljku droge. [imi} je potom sa Juki}em krenuo ka Hrvatskoj, kako bi prodali taj skank. Me|utim, kupci su odustali od trgovine zbog lo{eg kvaliteta droge, a [imi} ju je vratio Muri}u. Muri} je, nakon toga, po~etkom marta dogovorio sa \opom isporuku heroina iz Crne Gore, te je anga`irao Kurpejovi}a da pre-

veze ne{to manje od kilograma te droge. On je dva paketa od po 500 grama sakrio u naslonja~ pasata i prevezao ih u BiH, preciznije u Bugojno, gdje su narkotike trebali pre uze ti Mu ri} i \opa. Me|utim, u trenutku primopredaje, uhapsili su ih pripadnici SIPA, koji su u Kurpejovi}evom pasatu prona{li heroin. Sumnjaju}i na to da su ~lanovi iste grupe [imi} i Juki}, slu`benici SIPA su i njih poku{ali uhapsiti. Me|utim, njih dvojica su primijetila da ih prate, te u Juki}evom d`ipu poku{ali pobje}i. Ipak, specijalci SIPA su ih susti-

gli i uhapsili. Nakon ~itanja optu`nice, tu`ilac Dubravko ^ampara je najavio da }e Tu`ila{tvo dokazati krivnju optu`enih i to kroz saslu{anje svjedoka i vje{taka, me|u kojima su ovla{tene slu`bene osobe koje su, provode}i posebne istra`ne radnje, prislu{kivale optu`ene.

Razmatranje ili svjedoci
Branioci Muri}a, [imi}a, Juki}a i Kurpejovi}a nisu iznosili uvodne rije~i, ali su istakli da su stupili u pregovore oko sklapanja sporazuma o priznanju krivnje, koji bi, prema njihovim rije~ima,

mogli biti okon~ani do narednog pretresa. Bran ka Pra ljak, ko ja bra ni \opu, u uvodnoj je rije~i istakla da optu`ba ne posjeduje nijedan dokaz koji bi njenog klijenta povezao sa ovom grupom, te da }e jedini dokaz koji }e predlo`iti tokom su|enja biti saslu{anje \ope. Nastavak su|enja zakazan je za 7. septembar, za kada je planirano razmatranje najavljenih nagodbi. Me|utim, ukoliko sporazumi ne budu sklopljeni do tada, bi}e saslu{ana trojica pripaL. S. dnika SIPA.

Eksplozija na Grbavici

O{te}eni ribarnica, dva stana i fasada zgrade
U Grbavi~koj ulici do broja 44, u sarajevskom naselju Grbavica, preksino} je aktivirana nepoznata eksplozivna naprava. Povrije|enih, kako je potvr|eno iz MUP-a Kantona Sarajevo, nije bilo, ali je pri~injena materijalna {teta. Detonacija, o kojoj je sarajevska policija obavije{tena oko 1.40 sati, probudila je stanovnike okolnih zgrada. Jedan od njih ju~er nam je rekao da je odmah, po{to je sko~io iz kreveta, iza{ao na prozor, ali na ulici, preciznije u prolazu u kojem je bomba aktivirana, nikoga nije bilo. Iz sarajevske policije je saop}eno da su u eksploziji o{te}eni ribarnica Mediteran, vlasni-

Na|ena ka{ika ru~ne bombe?

Foto: S. GUBELI]

{tvo I. V, dva stana i fasada zgrade u Grbavi~koj na broju 44. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a KS-a. Neslu`beno se moglo ~uti da je policija na

mjestu eksplozije prona{la ka{iku ru~ne bombe. Rad na rasvjetljavanju ovog doga|aja, te identifikaciji i pronalasku izvr{ioca je u toku, istakli su iz L. S. MUP-a KS-a.

Foto: Arhiv Suda BiH

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici policije MUPa KS-a tokom subote su prilikom redovne kontrole saobra}aja uru~ili 292 prekr{ajnih naloga, a za lak{e prekr{aje upozorili 35 voza~a. Iz saobra}aja su isklju~ena dva voza~a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, pet bez polo`enog voza~kog ispita, te dva automobila zbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole i 11 vozila koja su bila registrovana.

9

Uru~ena 292 prekr{ajna naloga

Zapaljen sharan

Po`ar koji je u subotu izbio na VW sharanu (RD 7393), nacionalnih oznaka Luksemburga, vlasni{tvo H. S. iz Sarajeva, a koji je bio parkiran u Ulici grada Bakua, podmetnut je, potvr|eno je iz MUP-a KS-a. Vatru na vozilu ugasili su sarajevski vatrogasci, te je izvr{en uvi|aj kojem je prisustvovao i vje{tak za protupo`arnu za{titu. On je, naime, utvrdio da je do po`ara do{lo usljed upotrebe otvorenog plamena i zapaljive te~nosti.

adil Aljovi}, optu`eni za pripadnost zlo~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a, i njegov branilac Kerim ^elik stupili su, kako smo objavili nakon posljednjeg ro~i{ta odr`anog u ~etvrtak u Sudu BiH, u pregovore sa Tu`ila{tvom BiH. Me|utim, sklapanje sporazuma, kako sada stvari stoje, i nije ba{ izvjesno.

F

Sporazum optu`enog u predmetu Turkovi} na dugom {tapu

Aljovi} pristaje na godinu,
Tu`ila{tvo nudi pola decenije?
Fadil Aljovi} se tereti za pripadnost zlo~ina~koj organizaciji i pomaganje u ubistvu Mithata Meki}a i Lucije Salas - Cortez • Ranije osu|ivan
^avka, tereti za pripadnost zlo~ina~koj organizaciji te pomaganje u ubistvu Mithata Meki}a i Lucije Salas - Cortez, ~ija su tijela prona|ena zakopana u blizini vikendice Seada Dumanji}a (koji je osu|en po nagodbi, op.a). U optu`nici stoji da se za likvidaciju Meki}a Turkovi} dogovorio sa Dumanji}em, optu`enim Milenkom Laki}em, svjedokom-pokajnikom Isljamom Kalenderom i Rajkom Milovanovi}em (za ~ije ubistvo se tako|er sudi optu`enima u predmetu Turkovi}, op.a), koji su ga pratili i prikupljali informacije o njemu.
Diana Kajmakovi} na jednom od ranijih ro~i{ta

Kra|a, razbojni{tvo...
Podsjetimo, na kraju tog pretresa tu`iteljica Diana Kajmakovi} je zatra`ila od Vije}a da izda naredbu da se Aljovi}, u prisustvu svog advokata, dovede u njenu kancelariju. Zvani~nu potvrdu da su u pitanju pregovori, nije bilo mogu}e dobiti, ali nezvani~no smo saznali da je upravo to razlog tog "sastanka". Iz dobro obavije{tenih izvora nam je potvr|eno da samo priznanje onog za {ta se tereti ne predstavlja veliki problem ovom optu`eniku. Sporna mu je, kako saznajemo, mogu}a kazna. Aljovi} bi, naime, pristao na neku minimalnu kaznu, kako se moglo ~uti, od godinu-dvije zatvora, dok Tu`ila{tvo, navodno, ne `eli da razmi{lja ni o ~emu manjem od pet, odnosno {est godina robije jer, uz optu`be u predmetu protiv zlo~ina~ke organizacije, Aljovi}u ne ide u prilog ni njegova kriminalna pro{lost. On je, kao {to je poznato, ranije procesuiran i osu|ivan zbog

Fadil Aljovi}

Uklanjanje tragova
Po{to su saznali da u Had`i}ima `ivi sa nevjen~anom suprugom Luciom Salas - Cortes, Hajrudinom Memovi}em i Aljovi}em, posljednju dvojicu su uspjeli vrbovati da im za novac pomognu. U no}i sa 1. na 2. mart

te{ke kra|e i razbojni{tva na nekoliko godina robije. Ipak, ukoliko bi do{lo do nagodbe, Aljovi} bi se, nakon njenog razmatranja i eventualnog prihvatanja, u daljem toku postupka mogao na}i u ulozi svjedoka op-

tu`be i dati izjavu protiv ostalih optu`enih. To je, kao {to je poznato, standardni uslov nagodbi koje se sklapaju sa optu`enima. Podsje}anja radi, Aljovi}a optu`nica Tu`ila{tva BiH, koju zastupaju Diana Kajmakovi} i Oleg

2010. Memovi} je, prema navodima Tu`ila{tva, sa svojom djevojkom oti{ao u kafi} Tekila u Had`i}ima, gdje se na{ao sa Dumanji}em i dao mu klju~eve ku}e, koje je on predao Turkovi}u. Za to vrijeme Aljovi} je u Sarajevu ~ekao da Turkovi}, Laki} i Milovanovi} ubiju Meki}a i njegovu djevojku. Nakon likvidacije, Dumanji} i Kalender su iznijeli tijela i odvezli ih u pravcu [avnika te sakrili u blizini Dumanji}eve vikendice. Potom su pozvali Aljovi}a i Memovi}a, koji su oti{li do ku}e, zaklju~ali je i napustili BiH. Tijela su sutradan Dumanji}, Kalender i Milovanovi} zakopali u neposrednoj blizini Dumanji}eve vikendice, a nekoliko dana kasnije Memovi} i Aljovi} su se vratili, o~istili ku}u, spalili namje{taj i uni{tili tragove, te okre~ili zidove.
L. S.

Istraga zlo~ina u Skugri}u kod Modri~e
Bla`an Te{anovi} (85) iz Skugri}a kod Modri~e, koji je osumnji~en da je u subotu ubio svog 68godi{njeg sina Aleksu Nagija (Nagy), ju~er je predat Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju, potvr|eno nam je iz dobojske policije. Zlo~in se, kako smo ve} objavili, desio u dvori{tu gdje je otac u sina, koji je stajao ispred svoje ku}e, pucao iz skra}ene pu{ke M48.

Ubistvu prethodila sva|a sa ma}ehom
Aleksa Nagy se, prema pri~anju kom{ija, stalno sva|ao sa o~evom sada{njom `enom, a sli~an konflikt se desio i u subotu prije nego {to je otac pucao u njega
m{ija ispri~ao je da je Aleksa sin Bla`anove prve `ene. Potvr|uju}i spekulacije da je Aleksa bio problemati~an i ~esto u sukobu sa zakonom, na{ sagovornik poja{njava da je `ivio je u ku}i sa suprugom u dvori{tu u kojem je i ku}a njegovog oca Bla`ana. Navodno je od samog povratka bio u sukobu sa o~evom sada{njom suprugom, te su se njih dvoje ~esto sva|ali, a zbog toga je dolazio u konflikte i sa ocem. - U subotu ujutro opet su se posva|ali, pa je Aleksu polubrat Dragan, koji `ivi u ku}i sa sa ocem, ali na drugom spratu, pozvao na kafu, valjda da malo smiriti situaciju. Me|utim, kada je Aleksa iza{ao iz svoje ku}e i krenuo kod Dragana, otac je zapucao u njega, ispri~ao nam je kom{ija Te{anovi}a, dodaju}i da su Dragan i drugi Aleksin polubrat stavili ga u auto i povezli ka Domu zdravlja u Modri~i. Me|utim, on je preminuo na putu.
Bla`an Te{anovi} predat dobojskom Tu`ila{tvu

Hitac u grudi
Obdukcijom koju je ju~er, po nalogu Tu`ila{tva, izvr{io patolog Ljubomir Curki} utvr|eno je da je Aleksa zadobio prostrelnu ranu grudnog ko{a, te da je preminuo usljed iskrvarenja. Iz policije ni ju~er nisu mogli govoriti o uzroku zbog kojeg je do{lo do sva|e i ubistva, te su istakli da bi to trebala otkriti predstoje}a istraga. Jedan od Te{anovi}evih ko-

Foto: Arhiv Suda BiH

Nezgodna narav
Isti~u}i da o Aleksi ni{ta nisu znali godinama, jer je on dugo boravio u inostranstvu, jedan mje{tanin Skugri}a isti~e da se on vratio prije, mo`da, godinu. Svima je, prema njegovim rije~ima, bilo ~udno kada je rekao da

se vi{e ne preziva Te{anovi} ve} Nagy, kao i njegova supruga, ~ije je prezime i uzeo. - A ni Bla`anu nije mane. On je nezgodne naravi, sva|ao se i sa kom{ijama, a i tri puta se `enio, kazao nam je na{ sagovorinik.
L. S.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Zlatkov avaz za Siriju
S
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Nema zapravo nikakve sumnje da je entitetska blokada dr`ave mogu}a uostalom i do sada je Dodik za njom posezao bezbroj puta - no kriza u Federaciji tu blokadu ~ini daleko izvjesnijom. Zlatko Lagumd`ija, ne ministar ve} lider SDP-a, u najmanju je ruku kreator federalne krize: svojom politikom prelamanja problema preko koljena doveo je Federaciju u }orsokak, a svojim odabirom koalicionog partnera demonstrirao koliko ga principi zanimaju manje od vlasti i mo}i

tara je pri~a da je vikend u Sarajevu rezerviran za prijatelje i ~itanje novina. [to se mene ti~e, ovaj je pro{ao u znaku prijateljskih poruka zahvalnosti Oslobo|enju {to je prenijelo sjajni intervju, ina~e dugogodi{nje suradnice Dana Tamare Nik~evi}, objavljen u pro{losedmi~nom Vremenu. Tamara pravi sjajne intervjue, a Boro Stjepanovi} je i mene rasplakao: do bola iskren, potresan razgovor u kome veliki glumac otkriva svoju ratnu pri~u, neizostavno vra}a u sje}anja, ali i otvara ona najte`a regionalna pitanja koja dana{nja politika godinama prili~no mrzovoljno gura pod tepih, da bi ih samozadovoljno koristila u dnevnopoliti~ke svrhe. Nikako ne pristaju}i na opciju da rat nije zavr{en sve dok se s njim ne suo~imo. Otvorenih o~iju. Da nismo ~estito ni poku{ali, jasno je na svakom koraku. Da jesmo - pri~e za i protiv rezolucije o Siriji sigurno ne bi bilo. Pa zar cijelih dvadeset godina, kako konstitutivni tako i nekonstitutivni, ne ponavljaju da su bili `rtve od ‘92 do ‘95? Zar punih usta i Milorad Dodik i Dragan ^avi}, pa ~ak i Mladen Bosi} i Ognjen Tadi}, jednako kao i ~itava plejada hrvatskih i bo{nja~kih politi~ara ne govore kako je rat zlo, kako su po~injeni silni zlo~ini, kako zlo~inci imaju ime i prezime i kako svaki onaj koji je okrvavio ruke treba biti ka`njen, a oni sami pak i pojedina~no i strana~ki i u institucijama smori{e se da za{tite svoje narode da se rat vi{e nikom ne ponovi? Rat u Siriji traje ve} du`e od godinu i, {to bi rekao jedan meni dragi profesor, ljudi uop}e ne shva}aju su{tinu: od po~etka je to rat {iizma i sunizma u kome

N

se {iizam bori za dominaciju na Bliskom istoku. Moj je prijatelj uvjeren da libanski Hizbullah ~ak i ljudstvom poma`e re`im Bashara al-Assada, sirijskog predsjednika koji je protiv svog naroda digao i tenkove i avione i vojsku i policiju i koji se ne libi da ubija, ubija i ubija. Kona~no je i Generalna skup{tina UN-a, troma kakvu je iz rata pamtimo, rezolucijom odlu~ila suprotstaviti se sirijskom re`imu. [ta se dogodilo? Sude}i po ratnim izvje{tajima iz Sirije, do sada su najte`e posljedice UNove rezolucije zabilje`ene u Bosni i Hercegovini: u Siriji rat ne jenjava, a na{oj zemlji prijeti blokada svih institucija! aravno, ne od UN-a ~ije blokade, ako }emo pravo i iz iskustva, imaju stanovitih rupa, ve} od Milorada Dodika, lidera SNSD-a i predsjednika Republike Srpske koji je ultimativno zatra`io ostavku ministra spoljnih poslova Zlatka Lagumd`ije ina~e }e uslijediti blokada svih dr`avnih institucija Bosne i Hercegovine. Moje su se kolege prethodnih dana izda{no bavile, kako mogu}nostima Dodika da smijeni Lagumd`iju tako i posljedicama najnovijeg preokreta na ovda{njoj politi~koj sceni, i svi su se slo`ili da je jedino izvjesno da }e kriza u BiH trajati i trajati. Barem o krizama dovoljno znamo a i iskustvo nas u~i kako kod nas skoro da ne prestaju. Ova sada{nja, svjesno izazvana kriza i blokada sistema - kakav god da je - ve} odavno je zaprijetila. Raif Dizdarevi} je, prije neki dan, napisao sljede}u re~enicu dopisuju}i se s Bakirom Izetbegovi}em, predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH: “Nije su{tina da li }e neka stranka biti u vlasti ili opoziciji - ciljevi udara su {iri, dale-

U

kose`ni i sudbinski za BiH opasniji.” Bojim se da je ba{ tako. pravo zato daleko je va`nije od pitanja mo`e li Dodik smijeniti Lagumd`iju pitanje mo`e li Dodik blokirati institucije dr`ave BiH i za{to mu je danas daleko lak{e posegnuti za tom blokadom nego prije tri mjeseca? Nema zapravo nikakve sumnje da je entitetska blokada dr`ave mogu}a - uostalom i do sada je Dodik za njom posezao bezbroj puta - no kriza u Federaciji tu blokadu ~ini daleko izvjesnijom. Zlatko Lagumd`ija, ne ministar ve} lider SDP-a, u najmanju je ruku kreator federalne krize: svojom politikom prelamanja problema preko koljena doveo je Federaciju u }orsokak a svojim odabirom koalicionog partnera demonstrirao koliko ga principi zanimaju manje od vlasti i mo}i. Da je u vlast uvukao daleko gladnijeg Radon~i}a, posljednjih dana ~ita i sam u Avazu koji koristi SDP-ove juri{nike za nastavak obra~una sa Sulejmanom Tihi}em i SDA, istovremeno hvale}i zakon svoje partije, no nimalo se ne prote`e da (od)brani Lagumd`iju ni od Dodika ni od Radmanovi}a. Radon~i}a - barem je to jasno zanimaju samo nesmetani uvjeti za razvoj njegovog li~nog i poslovnog prijateljstva sa Naserom Keljmendijem: njemu vlast treba da bi nastavio {estogodi{nje pauze u kontroliranju svojih firmi (pa zar nije zapjenio i Radon~i} i Avaz nakon {to je Slobodna Bosna objavila tekst o 606.000 nepla}enih poreskih maraka u blic-kontroli poslovanja nekoliko mjeseci?!); njemu i Lagumd`ija treba da se preko SDP-a do~epa direktorskih pozicija u javnim preduze}ima (ve} je javna tajna da po regionu

A

obe}ava Telecomove milione, ~im uvede svoju ekonooomiju u najprofitabilniju bh. firmu); njemu zapravo mo} treba da sa sebe poku{a saprati sva silna krim-prijateljstva, sumnjive poslove i lopovluke kojima je kumovao; sve istrage ~iji repovi dobacuju do njegovih odaja, no njemu ne treba ni politi~ki ni bilo kakav drugi kur{lus, kako s Dodikom i Bosi}em tako i s Draganom ^ovi}em i(li) Bo`om Ljubi}em. Njegova je politika kristalno jasna: Fahrudin Radon~i} atakuje na bo{nja~ke resurse, bo{nja~ke partije i bo{nja~ko bira~ko tijelo, a {to bi rekao Dodik - ne}e se mije{ati u prekoentitetske rasprave. [to se Radon~i}a ti~e, njemu ovaj Dodikov zahtjev savr{eno politi~ki odgovara jer mu daje alibi za nepopunjenu fotelju u Ministarstvu sigurnosti. da je Miloradu Dodiku samo i trebao alibi za prijetnju blokadom institucija BiH, odnosno za ubrzavanje procesa raspada zemlje koji on tako so~no najavljuje iz intervjua u intervju, svjedo~i posve bizaran podatak: Zlatko Lagumd`ija je u slu~aju rezolucije o Siriji posve nevin. Postupio je po instrukciji predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, koji je opet postupio i po svijesti i po savjesti i po kontinuitetu ranijih zajedni~kih stavova dr`avnog Predsjedni{tva o Siriji. Bakir Izetbegovi} je ~asno i po{teno iste no}i - nakon najava lavine iz banjolu~kog kremlja - i preuzeo krivicu za rezoluciju kojom je BiH stala rame uz rame sa 132 zemlje koje su osudile re`im u Siriji, me|u kojima su sve ~lanice Evropske unije, SAD, ali {to je najva`nije - BiH se ovim ~inom solidarisala sa `rtvama rata. Kako i jedino i treba i mo`e.

MOJ STAV
Pi{e: Gradimir GOJER

Pavi} mora odgovarati
Otvoreno pismo na~elniku Op{tine Prijedor Marku Pavi}u
{tine Prijedor, dapa~e ovu epistolu smatram prije svega epistolom za njegovu ekselenciju Valentina Incka, visokog predstavnika, ali i ~ovjeka kojem sam bar dosad vjerovao... Najve}i test mog osobnog povjerenja Valentin Incko pola`e danas, jer nakon onog {to sam vidio i do`ivio u Omarskoj i u Prijedoru, Incko ne mo`e biti vjerodostojan predstavnik me|unarodne zajednice u BiH ako ne povu~e jedini relevantan potez u ovoj situaciji, a to je adekvatno sankcioniranje i ka`njavanje Marka Pavi}a, na~elnika Op{tine Prijedor, kojem nije dovoljno {to tamo{njoj policiji izdaje nare|enja da hapsi i privodi `rtve genocida u Omarskoj samo zbog toga {to biv{i logora{i ne po{tuju njegovu naredbu da se uz grad Prijedor ne mo`e vezati rije~ - genocid??!! Pavi} ve} du`e vremena sustavno i suptilno, {to odgovara njegovoj profesionalnoj pro{losti, terorizira nesrpski `ivalj op{tine Prijedor, nastavljaju}i pogroma{ke metode esdeesovskih batina{a, iz vremena agresije na dr`avu Bosnu i Hercegovinu. Bo{njaci i Hrvati su i dalje u op{tini Prijedor gra|ani tre}eg reda, a kozmeti~ki pristup me|unarodne zajednice ovoj op{tini i predstavljanje la`ne slike o zajedni~kom `ivljenju u Prijedoru je jedna od golemih prevara o gradu i op{tini na ~ijoj teritoriji je bio najve}i broj logora smrti u BiH. Sve dok Vi, gospodine Incko, stvarate zajedno sa svojim slu`benicima OHR-a la`nu sliku o sretnom `ivotu u Prijedoru, Pavi} }e provoditi teror nad nesrpskim `ivljem i indirektno i direktno tjerati one povratnike, koji su naivno vjerovali da je RS multietni~ki entitet, da ponovo isele u tzv. tre}e zemlje. Ovo pismo pi{em sa golemim bolom u du{i jer sam o~ekivao da vrh RS-a, kao i na~elnik Op{tine Pavi} budu prisutni na tu`nom sje}anju na `rtve logora Omarska. Na`alost, nitko se od njih nije pojavio, nitko nije ni iz federalne vlasti udostojio se da oda po~ast za 700 nevinih ljudi ubijenih od batina{a Omarske. Zato je dan ranije tu`ni skup na sredi{njem trgu u Prijedoru, skup okon~an rije~ju “genocid” ispisanom od |a~kih torbi i ruksaka stotinu i dvoje ubijenih |aka u Prijedoru, imao epilog hap{enja onoga ko se usudio kazati da je u Prijedoru stvarno bio genocid! Ako nije bio, kako tvrde Pavi} i pavi}i, za{to je onda jedan od osu|enih vojvoda - isljednika iz Omarske dobio 40 godina zatvora od Me|unarodnog tribunala. Od Vas, gospodine Incko, o~ekujem da sankcionirate Marka Pavi}a, ovovremenog d`elata Prijedora, umjesto da ga teto{ite i da mu “idete niz dlaku “ . U protivnom, ne da }u upotrebljavati rije~ genocid kada ka`em Prijedor, nego }u se truditi da svojim inozemnim prijateljima, redateljima i knji`evnicima uka`em da se genocid u ovom lijepom gradu nastavlja, ali sad uz blagoslov me|unarodne zajednice. Jednu re~enicu dome}em i za stvarnog vlasnika grada Prijedora, danas ~uvenog biznismena Mittala, kojem poru~ujem da se dalje ne sramoti pred cijelom me|unarodnom javno{}u i da kona~no omogu}i dostojanstven memorijal na mjestu na kojem su pobijene nevine `rtve Omarske.
(Autor je dopredsjednik Stranke za BiH)

B

io sam jedan iz skupine onih koji su pod vrelim zvjezdarijem prijedorskog kolovoza do`ivjeli identifikaciju sa mukama uhi}enika zloglasnog logora Omarska. Vrelo sunce kolovoza bilo je stvarnim testom domoljubnosti bosanskohercegova~ke, svakog od onih Bosanaca i Hercegovaca koji su toga dana do{li asocirati na nevi|eni inferno batina{kog logora Omarska, iz kojeg 700 Bosanaca i Hercegovaca nije nikada iza{lo. Ponosan sam na ~injenicu da sam punih pet sati bio dijelom onih ljudi koji su htjeli, `eljeli i ostvarili stvarnu identifikaciju sa nekada{njim zato~enicima ovog ~etni~kog kazamata. Me|utim, ovo pismo ne pi{em, niti ovu epistolu smatram osobnim pisanijem na adresu na~elnika Op-

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

KOMENTARI

11

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

Evropa bez milosti
[
to ti je biti u bijelom svijetu, nikada ne zna{ ko }e te dokatnuti po ra me nu. Usred bel gij skog Antwerpena osjetio sam jak, reklo bi se, mu{ki dodir. Hitro se okrenem, mislim neki bunard`ija. Prvo te uhvati za rame, ruku i dok se sna|e{, nigdje vi{e nov~anika ili mobilnog. Kad ono nasmijano lice pro}elavog, bucmastog ~ovjeka. - Vozdra, otkud ti? Dok mi to~ki}i, u ovo malo mozga {to je jo{ preostalo, ubrzano rade tra`e}i njegov fajl u memoriji, on mi poma`e: - Sejo, ba! Sjedili smo zajedno u osnovnoj na Marijin-Dvoru. Sre}om, brzo sam se prisjetio. Bio je najbolji u liguranju niz Goricu. Imao je superbrze rodle, presvu~ene ze~ijom ko`om. - Otkud ti? - uzvra}am. - Ma, do{’o malo, farbam raji po ku}ama. Onda ~ujem da je u invalidsku penziju oti{ao kao pogonski in`injer, da je cijeli rat pregurao u rovu i pod stare dane otkrio da ima molerskog talenta. Ruke ga slu{aju, zna slagati bojice a i nije skup. Ve} je postao poznat me|u na{ima u Belgiji. Doleti ovamo svaka dva, tri mjeseca. “Naru~itelj” mu plati put od Sarajeva, stan, hranu i {ljaku. Sve to stoji ispod koje hiljadarke eura. ^esto po sedam, osam puta jeftinije nego {to bi se platilo nekom doma}em farbad`iji. - E, svaka ~ast onoj Tanji Fajon. Izborila se da nam ukinu vize. Ranije je bilo belaja dok ih izganja{. Od sabaha je satima valjalo stajati pred ambasadama. Kada do|e{ na red, zapo~ne re{etanje - za{to ide{, kome, do kada? Daj ovaj ili onaj papir, K-markice. Sada lijepo k’o gospodin u ’ticu ili bus i eto me na radnom mjestu. Ljetos me kod sarajevskog kina Imperijal opet neko dotaknuo za rame. Uh i ovdje ima d`eparo{a koliko ho}e{. Eno i MUP javlja da je broj kra|a na ulici porastao za gotovo 30 odsto... Sre}om, ponovo Sejo. - [ta je, malo smo na odmoru kod ku}e - {alim se. - Ne prisjedaj mi na muku - uzvra}a. Vratilo me sa Aerodroma Butmir. Ka`u, karta je samo za tamo, a tra`e i za ovamo? Ni love nisam imao koliko bi trebalo. Do neki dan niko te nije ni pitao, ni gledao... Gdje }u, bolan, od ljudi odmah iskati i povratnu kada ne znam koliko }u ostati? ^esto se zalomi da u nizu valja ure|ivati i po nekoliko na{ih ku}a u Belgiji... Vazda je bilo da mi kartu za Rajvosa kupi onaj kod kojeg imam zadnju soboslikarsku narud`bu. - [ta }e{, stislo zbog onih na{ih azilanata - smirujem ga. - A i ona Tanja Fajon! Eno je sad prijeti, kao ukinu}e nam vize. Kad se samo sjetim kako je bila va`na kada smo joj ono nabrzaka, bez razmi{ljanja, dali da se zove na{om po~asnom gra|ankom. E, ba{ nas je po~astila! - ljutito uzvra}a i bez pozdrava nestade u dijasporskoj gu`vi u Ferhadiji. …Iz Stockholma, [vedska, javljaju mi da je na{a prijateljica Slavica Seka Aleksijev jo{ jednom pokazala Italijanima kako se kreiraju modne krpice. Ne znaju oni u Rimu da ih je u{ila Nordijka {to je jo{ davno u Sarajevu nau~ila {ta je to fashion. [ta }e{ drugo, nego zvrknuti, ~estitati. - Bravo, Seko, mora da su se [ve|ani raspisali o uspjehu jedne njihove Bosanke na revijama kod pizza majstora? - Ima Bosne koliko ho}e{ u njihovim medijima. Svaki dan slikaju one na{e jadnike {to ih neko zavarava pri~ama da ih ovdje jedva ~ekaju - razo~arano mi odgovara modna kreatorica Aleksijev. - Ka`u da, ipak, neko dobije azil. To ti je kao na lutriji, ne upali svima - nastavljam o toj temi. - Od 1995. godine nema {anse ni u Norve{koj, Danskoj, a kamoli ovdje. Evo, sino} su na {vedskoj TV objavili da su ulovili neke od organizatora tog lanca dovo|enja naivnih ljudi. Slu{amo i potresne storije kako su mnogi u BiH prodali sve {to imaju da bi se zaputili ovamo. Kako }e sada `ivjeti kada ih vrate, a zima je pred vratima - zabrinuta je Seka. - A jesu li u zatvorenim kampovima, mogu li izlaziti, posje}ivati zemljake? - Koliko znam, mogu. Mnogi na rje{enje molbi za azil ~ekaju kod rodbine. Sino} sam gledala kako policija na avion za Sarajevo ispra}a ~etiri porodice. Srce mi se stislo. Ne `elim prijateljicu Slavicu dalje optere}ivati tu`nim temama. Nisam joj rekao da na{i la`ni azilanti, kako ih zvani~no zovu u Bruxellesu, imaju mnogo vi{e sre}e nego ovi ulovljeni u Holandiji. Ve}ina od njih ovdje je pod policijskom prismotrom u ustanovama koje li~e na zatvore. Nemaju pravo kretanja, niti kontakta sa spoljnim svijetom. U takvim uslovima na deportacije ~ekaju mjesecima, a neki godinama. Proteklih dana morao je ~ak intervenisati i nizozemski ombudsmen za ljudska prava nagla{avaju}i da je sramota za jednu demokratsku zemlju da ljude, koji su samo tra`ili pravo na azil, zatvaraju kao opasne kriminalce. U Belgiji je jo{ gore. Cijele porodice i sa tek ro|enom djecom smje{tene su u stare, devastirane vojne kasarne ogra|ene bodljikavom `icom. Samo jo{ fale mitraljeska gnijezda i bijesni psi pa da sve podsjeti na koncentracijske kampove iz posljednjeg svjetskog rata. Sli~no je i u Njema~koj, Francuskoj. Evropa tako pokazuje da vi{e nema milosti. Posljednji iskreni znaci solidarnosti prema ljudskim patnjama bili su izra`eni prema rijeci izbjeglica iz ratom zahva}ene BiH. Kao najljep{i melem napa}enim `rtvama stra{nih tortura djelovale su tople rije~i i humana djela `itelja zapadnoevropskih zemalja {to sada pokazuju drugo lice. Nakon na{ih slijedili su novi sukobi, stradanja, posebno u Africi. Umjesto pomo}i i ljudskosti, EU je nastupala zabrinjavaju}e okrutno i be{}utno. Sjetimo se samo potresnih prizora izbezumljenih ljudi Tunisa, Egipta, Libije na pretrpanim tro{nim brodovima prepu{tenih sudbini i bijesnim valovima Sredozemnog mora. Naravno, nisam za la`ne azilante, ali sam za pomo} ljudima koji iz bh. bezna|a moraju loviti svoju slamku spasa. Koga }e zimus zabrinuti {to neke porodice u zvorni~kom, zeni~kom, mostarskom kraju ne}e imati ni za goli `ivot. Bijeda sli~na etiopskoj ili somalijskoj kuca na na{a vrata. U nekom {vedskom ili danskom azilskom centru na{i nesre}nici imali su nadu da pre`ive jo{ jednu zimu. Dok ovo pi{em, gorko se smijem prisje}aju}i se jednog holandsko-ruskog filma. Bila je to pri~a o snala`ljivim ljudima iz hladne stepe. Stignu oni nekako pred zimske dane iz Rusije do bogate Niske zemlje i zalete se u prvu samoposlugu. Sku`e gdje su kamere i onda pred njima po~nu trpati robu s polica pod debele d`empere. Na izlazu ih uhvate i pravac zatvor. Lijepo provedu koji mjesec u toplim visokokomfornim }elijama sa TV-om, internetom, tu{em. Iz zatvorskog de luxe `ivota vra}aju se u svoje potleu{ice taman kada se prolje}e ra|a.

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Nisam za la`ne azilante, ali sam za pomo} ljudima koji iz bh. bezna|a moraju loviti svoju slamku spasa. Koga }e zimus zabrinuti {to neke porodice u zvorni~kom, zeni~kom, mostarskom kraju ne}e imati ni za goli `ivot? Bijeda sli~na etiopskoj ili somalijskoj kuca na na{a vrata. U nekom {vedskom ili danskom azilskom centru na{i nesre}nici imali su nadu da pre`ive jo{ jednu zimu

U OBJEKTIVU Gra|ani Izmira kleli terorizam
Nakon bomba{kog napada na vojno vozilo 9. augusta u Foci u Izmiru, gra|ani Izmira su pozivom preko dru{tvenih mre`a organizovali “skup proklinjanja terorizma” na trgu Gundogdu, prenosi Anadolija. Tolga Deduk, jedan od organizatora ovog skupa, podsjetio je da su gra|ani Izmira tr~ali u bolnice kako bi dali svoju krv povrije|enim vojnicima te zahvalio svima onima koji su u~estvovali u ovoj akciji.
Foto: Anadolija

12

OGLASI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, objavljuje

Rezultati konkursa
Komisije za ocjenjivanje literarnih radova u~enika osnovnih i srednjih {kola prispjelih na konkurs Muzeja “Alija Izetbegovi}”. Muzej “Alija Izetbegovi}” je 24. maja 2012. u sredstvima javnoga informisanja uputio poziv za prijavu najboljih literarnih radova u~enika osnovnih i srednjih {kola na teme: @ivot, lik i djelo Alije Izetbegovi}a Armija Bosne i Hercegovine Nezavisnost Bosne i Hercegovine Zlatni ljiljani i Heroji Bosne

J AV N I K O N K U R S
za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH 6 / 529 01. Pripravnik - dipl. pravnik, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja pravne struke - 2 (dva) izvr{ioca 02. Pripravnik - dipl. ekonomista, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke - 2 (dva) izvr{ioca Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: za poziciju 01 - VSS - dipl. pravnik ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke za poziciju 02 - VSS - dipl. ekonomist ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine), 2. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda), 3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija VII stepena stru~ne spreme, 4. rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti 60 % i vi{e), 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na period od 1 (jedne) godine. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listovima (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71 000 SARAJEVO sa naznakom "Javni konkurs za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. POMO]NIK DIREKTORA Ferid Kulovac, dipl. pravnik

Na konkurs je prispjelo 126 radova u~enika osnovnih i srednjih {kola. Komisija se opredijelila i izabrala sljede}e najbolje radove: - prva nagrada Ammar Cikoti}, u~enik “El~i Ibrahim-pa{ine medrese” Travnik - druga nagrada Dijana Bo{kovi}, u~enica Osnovne {kole Bukinje, Bukinje, Tuzla - tre}a nagrada Aidi Bubalo, u~enica Medrese “Osman ef. Red`ovi}”, Visoko

Svi nagra|eni radovi bi}e predstavljeni na sve~anoj akademiji povodom 9. godi{njice od smrti rahmetli Alije Izetbegovi}a 19. oktobra 2012. godine. JU Muzej “Alija Izetbegovi}” Kapi kula Plo~a bb 71 000 Sarajevo 033 237 220
J.U. MUZEJ “ALIJA IZETBEGOVI]” ul. Plo~a bb (Kapi-kula), 71000 Sarajevo; Tel./fax: ++ 387 33 237 220, E-mail: info@muzejalijaizetbegovic.ba www.muzejalijaizetbegovic.ba

Dobro jutro uz

u Va{em domu!

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO
Na osnovu ~l. 24. i 37. st.1, a u vezi sa ~l. 74 a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), ~l. 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/06, 59/08 i 25/10), te u vezi sa ~l. 1. Uredbe o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ("Slu`bene novine HNK-a", broj 1/12), i zahtjeva za poni{tenje dijela javnog konkursa, broj 01-361765-1/12 od 7. 8. 2012. godine, Op}ine Jablanica, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

MOSTAR

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

PO LA JAVNOG KONN J E NI [TE KURSA DIJE
2/335 Poni{tava se javni konkurs objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 66/12 od 8. 8. 2012. godine, i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni list" Mostar, od 4. 8. 2012. godine, za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Op}ini Jablanica, u dijelu koji se odnosi na pripravnike, i to: II. Pripravnici 01. Pripravnik - diplomirani in`enjer geodezije, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja geodetske ili geoinformati~ke struke - 1 (jedan) izvr{ilac U preostalom dijelu javni konkurs ostaje nepromijenjen. Po ovla{tenju direktora Pomo}nik direktora Ferid Kulovac, dipl. iur.

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

13

HARAJU PO@ARI U HRVATSKOJ

Paziti na interese Albanaca
Predsjednik Demokratske unije Albanaca (DUA) Mehmet Zenka optu`io je predstavnike opozicionih albanskih partija da ne razmi{ljaju o interesima Albanaca, ve} samo o tome kako }e na predstoje}im izborima do}i do mandata. On je istakao da dijeli mi{ljenje velike ve}ine Albanaca da albanske par tije na izbore treba da iza|u u jednoj koloni. - Ali, neke albanske par tije ne razmi{ljaju kao narod, ve} ih samo interesuje kako }e obezbijediti mandate nau{trb drugih stranaka. Pla{im se da ne}e birati politi~ka sredstva da do|u do tog cilja, rekao je Zenka za podgori~ki Dan, te napomenuo da je DUA spremna za svaku soluciju izlaska na izbore, pa i za samostalan nastup.

VATRA DOLAZILA I DO NASELJA
Vatrogasci se borili sa velikim po`arom u Kominu • U Vodicama gosti pomagali pri ga{enju, u jednom momentu bile ugro`ene ku}e i apartmani • Kanaderi i zra~ni traktori dr`e vatru pod kontrolom
Ga{enje po`ara na otvorenom prostoru na podru~ju Komina ju~er je bilo aktuelno tokom cijelog dana. Po`arom su zahva}eni borova {uma, nisko rastinje i trava, a prema neslu`benim procjenama, radi se o po`aru koji je zahvatio vrlo veliku povr{inu od oko 500 hektara, ali prema navodima svjedoka, ne prijeti ku}ama. Dim se, navodno, vidi i iz susjedne BiH. na podru~ju @upe Dubrova~ke kod Plata, koja je buknula prije dva dana, nalazi se pod kontrolom. Po`arom je zahva}ena {uma i nisko rastinje u grani~nom pojasu. U ga{enju ovog po`ara sudjelovalo je oko 120 vatrogasaca i 29 vatrogasnih vozila. U ranim jutarnjim satima vatra je buknula i na Lopudu, a uspje{no je uga{ena u 12.30 sati. U ga{enju je sudjelovalo 12 vatrogasaca iz DVD-a Lopud, a po`ar su iz zraka gasila dva kanadera. Prema nezvani~nim informacijama, uni{teno je 600 kvadratnih metara borove {ume. Nedugo nakon toga, po`ar je buknuo i u Vodicama, a lokaliziran je u 9 sati. Kako javljaju hrvatski mediji, vatra se u ranim prijepodnevnim satima ponovno rasplamsala pa je na teren poslat jedan zra~ni traktor. gorenog stambenog objekta i u po`aru niko nije stradao, a u toku je sanacija po`ari{ta. Prema navodima svjedoka, po`ar je buknuo u blizini popularnog kluba Hacienda, a bura ga je pro{irila dalje. S obzirom na to da je bila subota te je u klubu bilo mnogo ljudi, mogu}e je da je po`ar izazvao i opu{ak cigarete. Ga{enje je ote`avao jak vjetar, a vatrogasne ekipe tvrde da ku}e vi{e nisu ugro`ene jer je odbrana naselja bila njihov prioritet. Jo{ je aktivan i po`ar koji je u u subotu ujutro buknuo na podru~ju Komina-Kule Norinske. Po`arom su zahva}eni borova {uma, nisko rastinje i trava, koji i dalje gase vatrogasci.

Spa{ena planinarka
Akcija spa{avanja planinarke, koja je u subotu kod planine Kiza kod Ba{kih O{tarija ozlijedila nogu, uspje{no je privedena kraju, izvijestila je Hrvatska gorska slu`ba spa{avanja (HGSS). Ekipa HGSS-a iz Gospi}a zbrinula je ozlije|enu te je transpor tirala do najbli`e cestovne komunikacije u dolini, gdje ju je preuzeo tim Hitne medicinske pomo}i, saop}io je HGSS. Okolnosti zadobivanja ozljede jo{ nisu utvr|ene.

Opu{ak cigarete?
Po`ar u Vodicama gasila su dva kanadera i dva zra~na traktora, a na terenu su `upanijske vatrogasne snage i DIP [ibenik sa 70 vatrogasca i 24 vatrogasnih vozila. Po`arom je zahva}eno oko 20 hektara trave, niskog rastinja i smrike, izvijestila je Dr`avna uprava za za{titu i spa{avanje. Vatra se u jednom trenutku opasno pribli`ila ku}ama i apartmanima, a po`ar je lokaliziran u 9 sati. Kako je izvijestio DUZS, nema nijednog o{te}enog ni iz-

Kod Plata pod kontrolom
U ga{enju je sudjelovalo oko 50 vatrogasaca, 10 mje{tana i 20 vatrogasnih vozila, a po`ar iz zraka gase zra~ne snage. Kako prenose hrvatski mediji, vatra na otvorenom prostoru

Zamjenik turskog premijera okon~ao dvodnevnu posjetu

Da~i}: Nema sva|a u javnosti
Premijer i ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} izjavio je da ~lanovi njegovog kabineta ne mogu me|usobno polemisati u javnosti. On je u subotu u Londonu rekao da }e predlo`iti razrje{enje svakog ministra koji se u javnosti bude sva|ao sa nekim od kolega. Osvrnuv{i se na nesporazume izme|u ministra saobra}aja Milutina Mrkonji}a i gra|evine Velimira Ili}a, istakao je da ne}e tolerisati bilo kakve sva|e u Vladi. - Ve} u ~etvrtak na sastanku sa {efovima poslani~kih grupa jasno }u staviti do znanja da nema sva|a u Vladi, pogotovo u javnosti. Nema sva|a u javnosti, ako ima nekih problema, trebaju se meni javiti kao premijeru, pa }emo te probleme razmotriti. To ja sigurno ne}u dozvoliti. Ko god misli da se sva|a unutar Vlade, ja }u predlo`iti njegovo razrje{enje, istakao je Da~i} u obra}anju beogradskim medijima. Lider Nove Srbije (NS) Velimir Ili}, koji je u Vladi zadu`en za gra|evinski sektor, iznio je niz optu`bi na rad doskora{njeg ministra infrastrukture Milutina Mrkonji}a i najavio smjenu sada{njeg direktora preduze}a Koridori Srbija zbog “nesavjesnog rada”.

BOZDAG: Kosovo je nezavisna dr`ava
Turska ula`e velike napore da i ostale zemlje u svijetu i me|unarodne organizacije priznaju nezavisnost Kosova
Zamjenik turskog premijera Bekir Bozdag okon~ao je dvodnevnu posjetu Kosovu posjetiv{i Prizren i Vu~itrn, gdje ga je srda ~no do ~e kao ve li ki broj gra|ana, javila je agencija Anadolija. U Prizrenu je zamjenik turskog premijera odr`ao sastanak sa kosovskim ministrom za javnu upravu Mahirom Yagcilarom, generalnim predsjednikom Demokratske turske partije na Kosovu (KDTP) i sa poslanicima ove stranke, koji su ga informisali o stanju na Kosovu i aktivnostima stranke. Boz dag je po tom po sje tio Dom za osobe sa posebnim potrebama u Prizrenu, ~iju rekonstrukciju je finansirala op}ina Osman Gazi iz Burse te tursku vojnu jedinicu u kasarni “Sultan Murat” koja djeluje u okviru jedinica NATO-a na Kosovu. Poslije posjete Prizrenu, turska delegacija zajedno sa ministrom Bozdagom, posjetila je Vu~itrn, gdje je organiziran iftar na otvorenom koji je donirala op}ina Mamak iz Ankare. - Donio sam vam selame i pozdrave onih koji nisu mogli do}i ovdje sa nama. Donio sam vam selame turskog predsjednika Abdulaha Gula, turskog predsjednika Recepa Tajipa Erdoana i 75 miliona stanovnika Turske, kazao je Bozdag u toku obra}anja na iftaru.

Bekir Bozdag: Turci i Kosovari ~lanovi iste porodice

Foto: Anadolija

Istakao je da turski i kosovski narod dijele istu historiju, kulturu i istu civilizaciju. - Mi smo ~lanovi iste porodice, samo {to smo mi u Turskoj, a vi na Kosovu. Turski narod sa vama dijeli i tugu i radost. Turska je bila me|u prvim zemljama koje su priznale Kosovo.

Osim toga, Turska ula`e velike napore da i ostale zemlje u svijetu i me|unarodne organizacije priznaju nezavisnost Kosova, naglasio je Bozdag, te istakao da vi{e nije upitno da li je Kosovo nezavisna dr`ava i pozvao sve zemlje da po{tuju teritorijalni integritet i suverenitet Kosova.

14

SVIJET
VIJESTI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

ZAVR[ENA POTRAGA ZA PRE@IVJELIM U ZEMLJOTRESU U IRANU

Sudar razara~a i tankera
Ameri~ki razara~ za nosa~e raketa sudario se ju~er s japanskim tankerom blizu Ormu{kog moreuza, saop}ila je Peta ameri~ka flota sa sjedi{tem u Bahreinu. Do sudara je do{lo oko 22 sata po evropskom vremenu izme|u USS Por tera, koji izvodi pomorske sigurnosne operacije u Zalivu, i tankera jednog japanskog vlasnika, precizira se u saop}enju. - Niko nije povrije|en u sudaru koji se dogodio blizu moreuza Ormuz, strate{kog prolaza kroz koji pro|e vi{e od tre}ine svjetskog izvoza naf te pomorskim putem, navodi se u tekstu, a isti izvor napominje da je tanker operativan dok se {tete na razara~u jo{ procjenjuju. Ameri~ka mornarica je posljednjih mjeseci poja~ala prisustvo u Zalivu zbog eventualne krize s Iranom ~iji ^uvari revolucije, elitna vojska iranskog re`ima, imaju veliki broj brzih malih brodova opremljenih baca~ima raketa. Iranski politi~ki i vojni zvani~nici govorili su posljednjih mjeseci o zatvaranju prolaza Ormuz ako Izrael ili SAD napadnu Iran ili ako iranski izvoz naf te pogodi zapadni embargo.

Na desetine hiljada ljudi ostalo bez domova

CRNI BILANS: 227 POGINULIH

I 1.380 POVRIJE\ENIH
Iranske vlasti obustavile su ju~er potragu za `rtvama potresa u kojima je, prema najnovijim podacima, poginulo 227 osoba i 1.380 povrije|eno. Svi pre`ivjeli su locirani i spaseni.

Gr~ka ostala bez savjetnice
Slova~ka zvani~nica koju je Evropska unija imenovala za savjetnicu za privatizaciju u Gr~koj, a koja je osumnji~ena za korupciju u svojoj zemlji, podnijela je ostavku na du`nost, javljeno je iz slu`bi Evropske komisije u Atini. Prema pisanju gr~ke {tampe, Ana Bubenikova je po~etkom godine podnijela ostavku na du`nost predsjednice Slova~kog fonda za privatizaciju nakon {to je dovedena u vezu s korupcijom. O ovoj aferi su javili mediji u Gr~koj po~etkom augusta izazvav{i reakcije radikalne lijeve opozicije. Evropska komisija je potvrdila u saop}enju da je Bubenikova podnijela 9. augusta ostavku na mjesto savjetnice za gr~ku privatizaciju, na koje je imenovana u augustu 201 1. godine zajedno s jo{ dva evropska zvani~nika. Komisija je podsjetila na svoju privr`enost principu presumpcije nevinosti naglasiv{i da do sada slova~ke vlasti nisu pokrenule zakonske procedure ili neku zvani~nu sudsku proceduru protiv Bubenikove.

Dva potresa
- Vi{e nema ljudi koji su ostali pod ru{evinama, a raspodjela neophodne pomo}i je u toku, izjavio je funkcioner ministarstva za vanredne situacije Hosein Gadami za dr`avnu televiziju, prenosi AFP. Prema najnovijim podacima, u dva uzastopna potresa koji su u subotu pogodili sjeverozapad Irana, osim poginulih i ranjenih, uni{tene su i desetine sela u tom regionu. Prvi potres je bio ja~ine 6,2 stepena Richtera, a poslije 11 minuta dogodio se i drugi, ~ija je ja~ina iznosila 6 stepeni, izmjerio je Seizmolo{ki centar Teheranskog univerziteta. Epicentri su bili u blizini gradova Ahar i Varzegan, 60 km od Tabriza. Tokom no}i je registrovano vi{e od 55 naknadnih potresa, koji su uznemirili pre`ivjele i iscrpljene spasioce, navodi AFP. - Zasad niko nije poginuo u gra-

- Ovo selo je masovna grobnica, izjavio je jedan od radnika koji su u~estvovali u ra{~i{}avanju sela Baje Baj u kojem su poginule 33 osobe te dodao da je mnogo sela u potpunosti uni{teno.

Pomo} na otvorenom
Crveni polumjesec je na jednom stadionu napravio prihvatili{te za 16.000 osoba koje su ostale bez ku}a ili se pla{e da se vrate u domove. Ova humanitarna organizacija je osigurala 6.000 {atora, deke i vi{e tona hrane, ~ime je Iran pokazao spremnost za ovakve situacije. Fotografije objavljene na iranskim informativnim veb-sajtovima prikazuju brojna tijela, uklju~uju}i djecu, na podu mrtva~nice u gradu Ahar, dok medicinsko osoblje ukazuje pomo} povrije|enima pod otvorenim nebom. Direktor Crvenog polumjeseca u toj pokrajini rekao je da je 210 ozlije|enih izvu~eno iz ru{evina i prevezeno u bolnice, navodi Irna. U Tabrizu, gradu sa 1,5 miliona stanovnika, {teta je samo materijalna, rekao je Saie, koji tvrdi da u tom gradu niko nije smrtno stradao.

U ve}im gradovima bez `rtava

Reuters

Izetbegovi}evo sau~e{}e
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} izrazio je sau~e{}e predsjedniku Irana Mahmudu Ahmedined`adu u povodu razornog zemljotresa. - S neizmjernom tugom smo primili vijest o tragi~nom zemljotresu koji je pogodio Va{u zemlju i u kojem je poginuo veliki broj ljudi. Molitve i najdublja suosje}anja naroda BiH u ovim bolnim i te{kim trenucima su s prijateljskim narodom Irana, napisao je Izetbegovi}. dovima i sve `rtve dolaze s ruralnih podru~ja, rekao je za dr`avnu televiziju Halil Saie, direktor Centra za prirodne katastrofe u pokrajini Isto~ni Azerbejd`an, dodav{i da je {ezdeset sela uni{teno 60 do 80 posto, a ~etiri su sravnjena sa zemljom. Stanovnici pogo|enog podru~ja oplakuju poginule a najte`e su pogo|ena sela u kojima ku}e nisu tako ~vrste gra|e kao u gradovima.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012. ZA DAN 105 MRTVIH U SUKOBIMA VOJSKE I POBUNJENIKA U SIRIJI

SVIJET
VIJESTI

15

Krvoproli}e se nastavlja
Mjesta Cobar, Sultaniye, Kuseyr, Kusur, Halidiye, Curet es-Seyah, Rastan, Telbise i Strari Humus napadnuta helikopterima i tenkovima sirijske vojske
U napadima jedinica sirijske vojske koji su izvr{eni helikopterima i avionima na podru~ja gdje se nalaze opozicione snage broj smrtno stradalih u posljednja 24 sata pove}an je na 105, javila je Anadolija. podru~je bombardovano vojnim avionima. On je istaknuo i da je u napadima u mjestima Kaptan Cebel i Tel bilo mrtvih i ranjenih, dok su u naselju Cemiyetul Zahar prona|ena tri mrtva tijela koja su ubili pripadnici sirijske vojske. Mjesta Cobar, Sultaniye, Kuseyr, Kusur, Halidiye, Curet esSeyah, Rastan, Telbise i Strari Humus u gradu Humusu napadnuta su helikopterima i tenkovima sirijske vojske, pa je oko 650 porodica bilo primorano da napusti pogo|eno podru~je. Prema rije~ima jo{ jednog aktiviste Ahmeta Ebu Kuseyra, naselje Berze je bombardovano helikopterima. - Vojni helikopter dugo je bombardovao naselja Seyde Zeyneb i Hamuriye, naveo je Kuseyra.
Pobunjenici ne odustaju od borbe za slobodu
Foto: Reuters

Gladijatori u Turskoj
U turskom gradu Antalyija bit }e otvorena Aspendos arena za gladijatore kao nova turisti~ka atrakcija koja podsje}a na arene u kojima su se borili gladijatori u vrijeme Rimske imperije. U Aspendos areni nalazi se 800 sjede}ih mjesta za gledaoce, a prilikom odr`avanja borbi bit }e kori{tena odje}a i ratno naoru`anje ru~ne izrade. Idejni tvorac Aspendos arene za gladijatore Mehmet Bicioglu kazao je za agenciju Anadolija da }e ove godine biti kompletirana izgradnja arene. Bicioglu je istakao da su zavr{ene sve pripreme za po~etak igara u areni, te da }e igre na principu rimskih ve~eri biti organizovane dva puta sedmi~no.

Bombardovanje iz zraka
Prema navodima Sirijske nevladine organizacije za ljudska prava sa sjedi{tem u Londonu (SHRW), u napadima na podru~ju Damaska smrtno je stradalo 25 osoba, a na desetine ih je ranjeno. U Orgutu i Halepu poginulo je po 19 osoba, Deri 18, Humusu 15, Idlibu 16, Deyru’z Zori sedam i u Hami pet osoba. Prema rije~ima lokalnog aktiviste Mecid Abdunnura, na podru~ju Amiriye u gradu Halepu sirijska vojska je ispalila veliki broj granata, prilikom ~ega je poru{eno nekoliko stambenih objekata. Dodao je da su se vodile velike borbe izme|u sirijske vojske i Slobodne sirijske vojske u gradu Salahaddin te da je ~itavo

Erdoan: Esma al-Asad je razo~arenje
Supruga turskog premijera Emine Erdoan kazala je da je supruga Al-Asada veliko razo~arenje za nju. - Mi, kao prijatelji, otvaramo svoje srce i zaista budemo prijatelji. Tako je i sa Esmom i njoj sam otvorila srce. Mi smo bili u jako dobrim odnosima, nije bilo protokola izme|u nas. ^ak su nam dolazili na odmor da niko od medija nije znao, istakla je Emine Erdoan, te dodala da je o~ekivala da }e Esma al-Asad napustiti Siriju i sa djecom zajedno otputovati u Englesku te da ne}e opravdavati nasilje. - Da je sa mnom kontaktirala, ja bih je pozvala u Tursku, zajedno s djecom neka do|e i bude sigurna kod nas. Esma je `ena koja je `eljela demokratiju, modernizaciju u svojoj dr`avi. Zato ne mogu vjerovati kako mo`e biti ravnodu{na na sva deA. [e. {avanja, dodala je Erdoan. ~nom sudu u Haagu (ICC). - Najva`nije od svega je da se zaustavi ubijanje u Siriji i da se stvori demokratska zajednica, rekao je Westerwelle, isti~u}i da je i prognanstvo jedna od opcija, te dodao da je protiv ideje o vojnoj intervenciji .

Al-Asada u Haag
Ministar vanjskih poslova Njema~ke Guido Westerwelle zatra`io je da se sirijskom predsjedniku sudi na Me|unarodnom krivi-

Za{tita okeana od zaga|enja
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najavio je inicijativu za za{titu okeana od zaga|enja i prekomjernog ribolova i borbu protiv porasta nivoa mora koji predstavlja prijetnju za stotine miliona ljudi. U okviru inicijative, koja je nazvana Sporazum o okeanima, postavljena je strate{ka vizija na osnovu koje }e sistem UNa efikasnije rje{avati problem alarmantnog stanja u kojem se nalaze svjetska mora. Ban je posebno istakao ozbiljnu prijetnju od zaga|enja, prekomjernog ribolova i globalnog zagrijavanja. - Na{i okeani se zgrijavaju i {ire. Prijeti nam rizik od nepovratnih promjena u procesima koje jedva razumijemo, kao {to su velike struje koje uti~u na meteorolo{ke obrasce, izjavio je on u govoru na konferenciji povodom obilje`avanja 30. godi{njice po~etka potpisivanja Povelje UN-a o zakonu o moru te apelovao da se preduzmu mjere za smanjenje piratstva i neregularne morske migracije. Izrazio je nadu da }e na konferenciji UN-a u novembru u Dohi biti postignut napredak po pitanju pravno obavezuju}eg okvira za borbu protiv klimatskih promjena. On je kazao da je cilj njegove inicijative pobolj{anje zdravlja okeana i bolje upravljanje njima kroz akcioni plan ~ije }e provo|enje nadgledati savjetodavna grupa na visokom nivou.

POPLAVE NA FILIPINIMA ODNIJELE 85 @IVOTA

Mogu}e izbijanje zaraze
U poplavama koje su pogodile Filipine poginulo je 85 osoba, a zvani~nici slu`bi za hitne intervencije i ljekari obilaze pogo|ene oblasti da bi sprije~ili izbijanje zaraze. Dok je nivo vode zna~ajno opao oko prijestolnice Manile, mnoge oblasti u obli`njim provincijama su i dalje potopljene. U akciji ~i{}enja glavnog, koju su organizirale dr`avne vlasti, u~estvuju vojska, policija, obalna stra`a i mnogo gra|ana volentera. Isti~u}i kako deponije blata i sme}a prijete turisti~koj ponudi glavnog grada Manile, {ef Odjela za komunikacije i transport u Manili Corazon Jimenez kazao je da }e biti organizirana i akcija ~i{}enja rijeka u zaljevu. - Kako se voda povla~i, tako za sobom svuda ostavlja za~epljene skoro 770.000 osoba raseljenih zbog poplava koje su pro{le nedjelje prekrile oko 80 posto Manile. Nakon poplava 2009. godine, vi{e od 3.300 osoba se zarazilo, a 249 umrlo po izbijanju leptospiroze, bolesti koja nastaje usljed kontakta s vodom zaga|enom urinom pacova. Monsunske ki{e {irom glavnog filipinskog ostrva Luzon traju dvije sedmice, a vrhunac su dostigle kada je za 48 sati u Manili pala koli~ina ki{e koja obi~no padne za mjesec. Ovu ostrvsku zemlju u jugoisto~noj Aziji svake godine, tokom ki{ne sezone, pogodi oko 20 ve li kih olu ja ili taj fu na. Me|utim, nevrijeme koje je zade si lo Ma ni lu naj go re je od tropske oluje u kojoj su 2009. poginule 464 osobe.

Zbog poplava mogu}e {irenje zaraze

cijevi i sme}e. Sanacija je sada klju~ni problem, izjavio je za AFP generalni sekretar Crvenog krsta Gvendolin Pang. On je naveo da su zdravstveni

radnici raspore|eni po evakuacionim centrima i poplavama pogo|enim zajednicama u kojima je mogu}e izbijanje zaraze. Paketi s hranom su upu}eni za

16

OGLASI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

SVIJET FINANSIJA

17

Wall Street

pripremaju za krah EU
Ameri~ke banke se pripremaju za raspad eurozone i poku{avaju da za{tite svoje investicije u Evropskoj uniji, pi{u britanski mediji. “Banke sa Wall Streeta se pripremaju za mogu}i izlazak grupe zemalja iz eurozone. One zbog toga smanjuju obim kreditnih poslova u eurozoni i poku{avaju da se za{tite od varijante u kojoj bi bile prisiljene da se refundiranje kredita, izdatih u eurima, izvr{i u drahmama ili pezosima” prenose mediji. ,

Banke se

BiH

EU

Ameri~ke banke sada poku{avaju da prenesu kreditne sporazume sa evropskim kompanijama na londonsko finansijsko zakonodavstvo

Stanovnici Luksemburga najbolje `ive
Najve}u kupovnu mo} u EU imaju stanovnici Luksemburga - 271 posto u odnosu na prosjek EU, dok su najsiroma{nije Rumunija i Bugarska sa 46, odnosno 44 posto. Njema~ka se sa 118 posto nalazi me|u zemljama ~iji gra|ani imaju najve}u kupovnu mo} u EU, a Italija i [panija bilje`e 100 posto u odnosu na prosjek Unije i time zauzimaju mjesta na sredini tabele. Godinama se tvrdilo da u Evro pi pos to ji po dje la izme|u bogatog sjevera i siroma{nog juga. Nakon ulaska biv{ih komunisti~kih dr`ava u EU po ja vi la se i ra zli ka izme|u zapada i istoka. Ta podjela na siroma{ne i bogate nije se promijenila ni tokom najnovije ekonomske krize. Finansijsku pomo} do sada su zatra`ile dr`ave sa juga, poput Gr~ke i Portugala. Ku po vna mo} nji ho vih gra|ana iznosi 90, odnosno 80 posto od prosjeka Unije. Ipak, stvari nisu crno-bijele. Kupovna mo} stanovnika Irske, ~lanice EU sa sjevera, koja je tako|er dobila milijarde kredita za pomo} pri izlasku iz krize, iznosi ~ak 128 posto prosjeka EU. To je vi{e nego kod gra|ana Njema~ke, zemlje koja trenutno snosi najve}i rizik kod spa{avanja eura. Eksperti zato upozoravaju na to da prezadu`enost nema veze sa bogatstvom i siroma{tvom, nego je posljedica finansijske i bud`etske politike pojedinih dr`ava. Oni upozoravaju na to da stvarna podjela unutar EU danas postoji izme|u dr`ava koje `ele da pojedina~ni dugovi postanu zajedni~ki i onih koje to odbijaju. Tako su Njema~ka, Finska i Holandija posljednje tri od 17 ~lanica eurozone koje se protive izdavanju zajedni~kih dr`avnih obveznica.

Kreditni sporazumi
Ameri~ke banke sada poku{avaju da prenesu kreditne sporazume sa evropskim kompanijama na londonsko finansijsko zakonodavstvo, koje }e im omogu}iti da lak{e i sigurnije za{tite svoje investicije u slu~aju kolapsa eurozone. Evropa se trenutno nalazi pred izborom: ili }e integracija biti produbljena uz `rtvovanje finansijskih suvereniteta i tada }e Centralna banka EU postati prava banka, to jeste, ne}e svaki put tra`iti dozvolu vlada da bi djelovala. Ili }e, ako se ~lanice vrate svojim nacionalnim valutama, do}i do produbljivanja krize, porasta nezaposlenosti i erupcije barterskih poslova. Nasta}e epoha protekcionizma, sli~na onoj iz tridesetih godina pro{log vijeka, tvrdi direktor ruskog Instituta ekonomije Ruslan Grinberg. Me|utim, opasnost raspada eurozone je mala, smatra on, prenosi B92. “Krizu eura prouzrokovalo je

Banke spremne za mogu}i izlazak grupe zemalja iz eurozone

to {to su o~evi te zaista prekrasne ideje ignorisali ~injenicu da se dr`ave kontinenta, prije svega, nalaze na raznim nivoima razvoja, a pored toga su i historijski dosta razli~ite. Imaju razli~ite mehanizme privrednog `ivota. Blagostanje u dr`avama-~lanicama EU je tako|er na razli~itom nivou. Sve to se moglo uzeti u obzir prilikom uvo|enja eura, i korigovati finansijsku politiku na odgovaraju}i na~in. To nije bilo ura|eno. Nakon toga je uslijedio buran rast privrede u svim dr`avama, ali su one pri tome i dalje ostale razli~ite. To je vrlo va`an moment. Desetak godina prije krize razvoj se odvijao upravo tako. A kada je do{la kriza, sve dr`ave su morale nekako da se bore sa njom. Pri to-

me se pojavio i problem dugova. Ne~iji su manji, a ne~iji - ve}i. Gr~ka je jednostavno bila slabija od drugih.”

Racionalni prijedlozi
“Ja, naprimjer, smatram da }e racionalni prijedlozi odnijeti pobjedu. I tada }e na tr`i{ta valuta do}i mir. Prema zasluzi }e ponovo biti procijenjena preimu}stva koja dobijaju dr`ave koje su u{le u eurozonu. Ali ako pobijedi iracionalna ideja, pa Gr~ka iza|e iz eurozone i ona po~ne da se raspada, lo{e }e biti svima, bez obzira na to da li dr`ava ulazi u eurozonu ili ne. Ja, me|utim, mislim da }e zdrav razum ipak da pobijedi. Zbog toga je opasnost raspada eurozone vrlo mala” rekao je Grinberg. ,

Berlin

BMW ne zna za krizu
Kompaniji BMW se smije{i svijetla budu}nost. Za samo pola godine prodato je ta~no 1.036.088 vozila ove marke, prenosi Fena. Kriza je izbacila iz kolosijeka prakti~no sve velike igra~e autoindustrije osim BMW-a i mo`da Volkswagena. Ovogodi{nja prodaja bolja je od pro{logodi{nje za sedam posto, kada su vlasnika na{la 962.493 automobila. Kompanija je postavila jo{ jedan rekord prodav{i u julu 135.537 vozila, prenosi capital.ba. BMW je uspio da pridobije kupce na azijskom tr`i{tu i tamo pove}a prodaju za ~ak 25 posto. U BMW-u su vrlo zadovoljni rezultatima, a dobru prodaju o~ekuju i u drugoj polovini godine.

ECB kupuje obveznice
^lan Upra vnog odbo ra Evropske centralne banke (ECB) Christian Noyer izjavio je da }e ECB uskoro biti spreman intervenirati na tr`i{tu obveznica, prenosi Fena. Prema njegovim rije~ima, na taj bi se na~in potaknulo smanjenje tro{kova zadu`ivanja posrnulih ~lanica eurozone. Noyer, koji, tako|er, obavlja funkciju guvernera francuske Centralne banke, istaknuo je da bi intervencija imala sna`an utjecaj i da bi bila usmjerena prema kratkoro~nim obveznicama, prenosi B92. Intervencija ECB-a bi trebala pomo}i Italiji i [paniji, koje se bore sa skupim dugovima, dok u isto vrijeme ulaga~i tra`e sve ve}e kamatne stope kako bi kupili njihove obveznice. Tako|er, Noyer je stao u odbranu ECB-a s obzirom na kritike da ta institucija ne ~ini dovoljno u borbi protiv krize, rekav{i da potezi banaka ne mogu zamijeniti napore samih zemalja kako bi sni zi li svo ja du go va nja te dodao da ne postoji plan pripreme za izlazak Gr~ke iz eurozone.

18

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Hidrogradnja Sarajevo

Alija [abanovi}, direktor @itozajednice BiH

Cijene ve} po~ele rasti
Sada profitiraju mali pekari koji nisu u sistemu poreza na dodanu vrijednost (PDV), tako da se pove}ao procent sivog tr`i{ta sa 55 na 57 posto, dok se sivo tr`i{te bra{na smanjuje zahvaljuju}i Pravilniku o evidencijskim markicama
Su{a koja je ove godine zahvatila ne samo BiH i susjedne zemlje nego i najve}e svjetske proizvo|a~e `itarica u svijetu, poput SAD-a i Rusije, prijeti da u narednom periodu izazove rast cijena i poreme}aje u snabdijevanju hranom. “Cijene bra{na ve} rastu, po{to raste cijena p{enice. Pekari su u Srbiji podnijeli zahtjev za pove}anje cijena hljeba, jo{ su oni u povoljnijoj situaciji nego mi. Robne rezerve Srbije imaju velike zalihe i mogu u svakom trenutku intervenisati da smire cijene. To su radili dva puta pro{le go di ne in ter ve ni {u }i sa po 100.000 tona p{enice. Mi nemamo takvu sre}u” ka`e Alija , [abanovi}, direktor @itozajednice BiH. Procjene UN-ove Agencije za hranu FAO po~etkom godine govorile su o tome da }e ovo biti jedna od boljih godina u smislu stvaranja rezervi hrane u svijetu, me|utim, ispostavilo se da je ovo najte`a godina od zadnjih deset.
[abanovi}: Multinacionalne kompanije kupuju vi{kove
Foto: [. SULTANOVI]

Ve}i prihodi,
smanjen gubitak
Nadzorni odbor Hidrogradnje d.d. Sarajevo usvojio je izvje{taj o polugodi{njem obra~unu za 2012, javila je Fena. Ukupni prihodi u prvih {est mjeseci ove godine iznosili su 13,2 miliona KM, {to je za 89 posto vi{e u odnosu na prvih {est mjeseci pro{le godine. Ostvareni ukupni rashodi u prvih {est mjeseci 2012. iznosili su 15,9 miliona KM i ve}i su za 9,1 posto. U prvih {est mjeseci ove godine ostvaren je neto gubitak od 2,7 miliona KM, dok je u istom periodu pro{le godine gubitak iznosio 7,6 miliona KM. Nadzorni odbor je zadu`io upravu Hidrogradnje da hitno pripremi prijedlog mjera i aktivnosti kako bi u poslovanju do kraja godine bili eliminirani negativni finansijski efekti. Hi dro gra dnja tre nu tno upo{ljava 820 radnika, od kojih je zna~ajan dio anga`iran na realizaciji projekata na koridoru 5c, saop}eno je iz ove kompanije.

Kotor-Varo{

Pove}ati obim

proizvodnje vla{i}kog sira
Op{tinska uprava Kotor-Varo{i najavila je da }e iskoristiti sve raspolo`ive resurse na lokalnom nivou da bi se pove}ao obim proizvodnje vla{i}kog sira u selima u dolini Vrbanje, javila je Srna. Sto~arima koji proizvode vla{i}ki sir moraju se obezbijediti zna~ajniji podsticaji, a treba stvoriti i uslove za organizovan otkup. “Nadamo se da }e se u projekte unapre|enja proizvodnje vla{i}kog sira, koje }emo provoditi u narednom periodu, uklju~iti i resorno ministarstvo jer samo zajedni~kim naporima

Lo{a godina
P{enica je relativno dobra rodi la. U Srbi ji je p{e ni ca za 300.000 tona bolje rodila nego pretpro{le godine. Srbija je ove godine imala 2,7 miliona tona uro da p{e ni ce, a Hrvat ska izme|u 750.000 i 800.000 tona, {to je u odnosu na prethodnu godinu zna~ajno pove}anje. U Ma|arskoj je p{enica bolje rodila nego lani. Su{a je na p{enicu uticala tek u zavr{nim mjesecima sazrijevanja, malo je smanjen prinos i kvalitet, ali su{a je katastrofalno uticala na kukuruz. “Prema procjenama odgovornih ljudi u Srbiji, urod kukuruza ove godine bi}e prepolovljen. O~ekuje se urod do 4 miliona tona i to je na nivou doma}ih potreba, a najmanje toliko kukuruza je pro{le godine Srbija izvezla” kazao je [abanovi}. , Kako je pojasnio, to prakti~no zna~i da }e nedostajati sto~ne hrane i da seljaci ne}e imati kukuruza, koji je na tr`i{tu ve} dostigao cijenu p{enice, a to se doga|a u velikim kriznim periodima kakve smo imali 2010. i 2011. godine. Umjesto kukuruza koji se ina~e koristi za sto~nu hranu, seljaci }e koristiti p{enicu i zato ne}e da je prodaju. “Da je ovo ta~no, potvr|uje ~injenica da je direkcija robnih rezervi u Srbiji raspisala konkurs da otkupi 100.000 tona p{enice po cijeni od 23 dinara. Seljaci su do prije nekoliko dana prodali svega 10.000 tona, dakle, ne daju p{enicu po toj cijeni, a, prije svega je ne daju dok ne vide kakav }e biti ishod sa urodom

kukuruza. Kakve su razmjene su{e, pokazuje podatak da Privredna komora Srbije procjenjuje {tetu na 2,1 milijardu dolara” rekao je [abanovi}. , Gubitak koji je nastao mora}e se negdje nadoknaditi, odnosno nadoknadi}e se na onome ~ega ima, a to je p{enica. Sada cijene ove `itarice vrtoglavo rastu i poskupljenje }e pogoditi, prije svega proizvo|a~e, ali i potro{a~e. Prema podacima @itozajednice, cijena p{enice na Produktnoj berzi u Novom Sadu pro{le sedmice je bila 460 KM po toni, u

mo`emo do}i do zna~ajnijih rezultata” ka`u u Op{tinskoj upra, vi Kotor-Varo{i. Zemljoradni~ke zadruge u kotorvaro{kom kraju su u predratnom periodu otkupljivale 230 tona vla{i}kog sira godi{nje, a u poslijeratnom periodu godi{nja proizvodnja ne prelazi 30 tona.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 156 - 11. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ Cijena p{enice na Produktnoj berzi u Novom Sadu pro{le sedmice je bila 460 KM po toni, u Hrvatskoj je cijena bila 430 KM, 502 u Ma|arskoj, 505 u Velikoj Britaniji, u Njema~koj 520, a u Francuskoj 544 KM po toni
Hrvatskoj je cijena bila 430 KM, 502 u Ma|arskoj, 505 u Velikoj Britaniji, u Njema~koj 520, a u Francuskoj 544 KM po toni. Cijene su zabrinjavaju}e, ali jo{ jedan razlog za brigu je to {to velike multinacionalne kompanije od trgovaca u regionu kupuju sve raspolo`ive koli~ine p{enice. Tako su u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko dana otkupile 300.000 tona p{enice, {to iznosi 60 pos to tr`i {nih vi {ko va Hrvatske. U zemljama regije hrane ne}e nestati, a i robne rezerve su se opskrbile da djeluju kad vide da cijene drasti~no rastu. No, u BiH nije takav slu~aj. Za razliku od mlinova u Srbiji i Hrvatskoj, na{i mlinovi nisu mogli direktno

od proizvo|a~a nabaviti p{enicu, a i robne rezerve su po obi~aju prazne. “Ekonomski polo`aj velikih prera|iva~a p{enice i pekara iz godine u godinu se pogor{ava. ^ak i mlinari u Srbiji i Hrvatskoj melju gubitke. Na{i mlinovi }e biti u jo{ te`oj poziciji nego ranijih godina iz jo{ jednog razloga, a to je da mlinovi u susjednim zemljama imaju mogu}nost kupiti p{enicu direktno od proizvo|a~a, dok na{i to ne mogu raditi nego moraju kupovati od trgovaca. Na{i mlinari bi p{enicu direktno od proizvo|a~a mogli kupiti jedino u BiH, ali na{e p{enice je malo, ove godine je otkupljeno tek 10.000 tona” kazao je [abanovi}. ,

Obrtna sredstva
Osim toga, na{i mlinovi nemaju obrtnih sredstava da otkupe dovoljne koli~ine p{enice za ovu godinu, za sada je samo jedan mlin u BiH nabavio 40 posto svojih godi{njih potreba. “Prinu|eni su da kupuju onoliko koliko imaju sredstava, ali to su male i nedovoljne koli~ine da garantuju dugoro~nu stabilnost u snabdijevanju i cijenama. Cijene bra{na i kruha }e zavisti od trenuta~nih isporuka, a ne od dugoro~nih kretanja” rekao je di, rektor @itozajednice. On je upozorio na to da veliki pekari dolaze u sve te`u situaciju. Njihovo u~e{}e u proizvodnji hljeba pro{le godine bilo je 12 posto, sada profitiraju mali pekari koji nisu u sistemu poreza na dodanu vrijednost (PDV), tako da se pove}ava procent sivog tr`i{ta sa 55 na 57 posto, dok se sivo tr`i{te bra{na smanjuje zahvaljuju}i Pravilniku o evidencijskim markicama. Na`alost, taj trend }e se nastaviti i pekari }e do}i u jo{ te`u poziciju, bolje }e pro}i mali pekari jer }e na tr`i{tu biti bra{na iz susjednih zemalja, a p{enice }e biti manje {to }e ote`ati posao velikim mlinarima.
J. SALKI]

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.673047 Kanada 124 CAD 1 1.600181 Hrvatska 191 HRK 100 26.059446 Ceska R 203 CZK 1 0.077403 Danska 208 DKK 1 0.262128 Maðarska 348 HUF 100 0.699513 Japan 392 JPY 100 2.029692 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.268355 Svedska 752 SEK 1 0.237696 Svicarska 756 CHF 1 1.624565 Turska 949 TRY 1 0.889136 V.Britanija 826 GBP 1 2.481797 SAD 840 USD 1 1.591045 Rusija 643 RUB 1 0.049840 Kina 156 CNY 1 0.250156 Srbija 941 RSD 100 1.642569 SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 08. 2012 =

1.955830 1.677240 1.604191 26.124758 0.077597 0.262785 0.701266 2.034779 0.566448 0.269028 0.238292 1.628637 0.891364 2.488017 1.595033 0.049965 0.250783 1.646686 USD BAM

1.955830 1.681433 1.608201 26.190070 0.077791 0.263442 0.703019 2.039866 0.567864 0.269701 0.238888 1.632709 0.893592 2.494237 1.599021 0.050090 0.251410 1.650803 1.50896 2.399197

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

19

NI PARKA NI KALIN HAD@I ALIJINE D@AMIJE

Zaboravljeni Pre{ernovi stihovi
Arheolo{ka istra`ivanja davno su zavr{ena, a umjesto fontane koju su predlo`ili Slovenci i d`amije na kojoj insistiraju u Islamskoj zajednici, gra|ani dobili smetlji{te
Projekat kojim je predvi|eno ure|enje parka Kalin had`i Alijine d`amije, biv{eg Pre{ernovog parka kod Narodnog pozori{ta, sa ~esmom i zelenilom, jo{ nije realizovan, a prostor je pretvoren u divlji parking, {ikaru i smetlji{te. Na zadnjem zasjedanju Skup{tine KS-a, zastupnica SDP-a Edina Papo uputila je inicijativu Ministarstvu prostornog ure|enja i za{tite okoli{a da se biv{i Pre{ernov park uredi, jer ve} du`e vrijeme vi{e nalikuje smetlji{tu. D`amija Kalin had`i Alije sagra|ena je 1535. godine, imala je kamenu munaru, te krov od izrezbarenog enterijera. Prvi put je stradala u po`aru prilikom pohoda Eugena Savojskog 1697. godine, ali je ubrzo nakon toga popravljena. Ipak, 1947. sru{ena je radi izgradnje vojnih stambenih objekata. U jesen 2004. godine otkriveni su podzemni ostaci d`amije, te se dvije godine kasnije pristupilo izradi idejnog projekta arheolo{kog parka Kalin had`i Alijine d`amije koji bi trebao ostatke vjerskog objekta integrisati u urbani pejza` grada. - Danas nisu problem arheolo{ka istra`ivanja, jer su ostaci d`amije, mekteb i popratne prostorije prona|eni, kao i haremski zid za koji pretpostavljamo da ide ispod zgrade. Nekad je na tom mjestu postojao ~itav kompleks koji je i{ao do Miljacke. Na{e je bilo da istra`imo, {to smo i uradili, dalje je na Op}ini Centar i Vakufskoj direkciji BiH {ta }e uraditi, kazao nam je arheolog Adnan Muftarevi}.

Projekat je jedno vrijeme bio predstavljen na licu mjesta

Od svega ostao neure|en prostor

D`amija Angeline Jolie
Park preko puta Narodnog pozori{ta zaista predstavlja ruglo na{eg grada, a kako bi na{li zajedni~ki jezik, Vakufska direkcija i Op}ina Centar trebali bi se sastati, jer je Op}ina vlasnik parcele gdje se nalaze ostaci Kalin had`i Alijine d`amije, a tek onda kada se zavr{i proces restitucije nudit }e se krajnje rje{enje. - Dok ta zemlja ne pre|e u ruke Vakufa, `elimo ponuditi rje{enje da uredimo parcelu. Da li }e se tu izdi}i d`amija, park ili ne{to drugo, o tome se da razgovarati. Kada `elimo da uradimo ne{to, nailazimo na neodobravanje gra|ana. Jedan od izgovora je bio i da tu ne treba d`amija, jer kako }e Angelina Jolie do}i u posjetu a pored }e biti d`amija. Ko zna, mo`da }e upravo ona donirati ne{to za d`amiju, kazao je za Oslobo|enje Zajimovi}. ure|enja. Posebno se posvetila pa`nja unutra{njosti parka i prostoru na kojem je do ru{enja 1947. godine stajala Kalin had`i Alijina d`amija. Ovim projektom nisu bila predvi|ena nikakva dublja kopanja, ponajmanje prekopavanje temelja d`amije ili arheolo{ka istra`ivanja. Prostor bi obogatila kao dio bosanske arhitekture ~esma nadgra|ena skulpturom ptice feniks kao simbolom ustajanja grada iz pepela. U parku nikad nije predvi|en spomenik velikom poeti Francu Pre{ernu, ve} bi na ulazu u park bili napisani njegovi stihovi, dok bi na le|ima tog zida bili ispisani svi oni koji su pomogli njegovu izgradnju.

Afirmacija vrijednosti
- Zavod je uradio idejni projekat rje{enja parka {to je zapravo zna~ilo afirmaciju vrijednosti koje su nes pre tnim ide ja ma ura|ene poslije Drugog svjetskog rata. Plan je bio da se postavi touchscreen koji bi prezentirao javnosti historiju objekata, te neprimjeren vandalski odnos prema objektu koji je bio star nekoliko stotina godina. Na susjednoj parceli bio bi napravljen primjeran sadr`aj ~esma sa pit-

^esma i feniks
Ure|enje Pre{ernovog parka aktualiziralo je dru{tvo Consortium Artisticum iz Ljubljane, prije deset godina, gdje se posebno vodilo ra~una o historijskim, urbanim, arhitektonskim, hortikulturnim i funkcionalnim uslovi ma i aspe kti ma nje go vog

kom vodom, zatim osvjetljenje te ure|enje fasade za dva stambena objekata u blizini. Bili bi tu postavljeni sadr`aji koji }e govoriti o historiji Sarajeva, ali i d`amije, kao i ideja da se obnovi vjerski objekat, te da se upristoji, zabrani parkiranje automobila, ali i nekulturno pona{anje ili bacanje sme}a, no ni{ta do sada nije realizovano, istakao je direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a KSa Munib Buljina. Dok je Islamska zajednica htjela da u Ulici branilaca Sarajeva ponovo nikne d`amija, njeni stanari su to kategori~ki odbili i spremali peticiju vlastima. Ali kada su ~uli da bi u njihovoj blizini trebao biti park, bili su prezadovoljni. Ponadali su se da }e kona~no dobiti dugo o~ekivani zeleni kutak, svoj mali dio rahatluka gdje }e mo}i izvesti djecu i u`ivati kraj fontane. Ulagali su stanari mnogo nade u obe}anje udru`enja Consortium Artisticum koji je trebao obnoviti fasade njihovih zgrada jako o{te}enih u ratu.

Prvobitni izgled
- Bunili smo se jer smatramo da taj trg treba da nosi ime vaki-

fa, odnosno osobe koja je to zemlji{te poklonila i gdje je bila sagra|ena d`amija koja je kasnije sru{ena. Po{to smo mi izvorni vlasnici, Op}ina je bila du`na tra`iti saglasnost od nas. Dogovorili smo se da se izradi projekat ure|enja tog zemlji{ta i parcele, me|utim idejno rje{enje koje je prezentirano o iskopima tog terena i konzerviranja nije nai{lo na saglasnost u Islamskoj zajednici. Op}ina Centar ne nudi ni{ta novo, mi jesmo zainteresovani da privedemo krajnjoj namjeri tu parcelu, a jedan od prijedloga je bio da se vrati u prvobitni izgled, odnosno da se izgradi d`amija koja je tu bila, naglasio je Senaid Zajimovi}, direktor Vakufske direkcije. Kako je kazao Zajimovi}, njihova obaveza prema vakifu u programu revitalizacije i obnove vakufa da se na tom podru~ju izgradi d`amija kao {to je nekad bila, te dodaje da bi ona bila u stilu vremena i prostora, kao {to je Bakrbabina d`amija u Atmejdanu. - Nismo mi protiv Slovenaca, niti Pre{erna ali moramo imati razumijevanje za du`u tradiciju i ona je pre~a, zaklju~io je Zajimovi}.
M. TATAREVI]

Fondacija “Sa{a Zlatna lasta”

Organizovano ljetovanje za mali{ane
Realizovane su tri smjene, ali nedostaju sredstva za ~etvrtu, `ali se Petrovi}
Povodom 19. godi{njice od pogibije Aleksandra Sa{e Petrovi}a, pripadnika odreda Lasta, Fondacija “Sa{a Zlatna lasta” i ovog ljeta tradicionalno organizuje boravak na moru za djecu palih boraca i osobe sa invaliditetom i uma nje nim spo so bnos ti ma. Me|utim, ovogodi{nja pomo} dru{tvene zajednice, prema rije~ima njenog osniva~a Miroslava Petrovi}a, znatno je manja od uobi~ajene, pa }e te{ko uspjeti da realizuje planirane aktivnosti. - Fondacija organizuje ljetovanje za mali{ane uz pomo} sarajevskih op}ina, kantonalnog Ministarstava za bora~ka pitanja i Grada Sarajeva, ali je ove godine ta podr{ka manja za 50 procenata. Planirali smo da u ~etiri smjene po 15 dana na moru boravi po ~etvoro djece u Hodiljama kod Stona. Do sada smo uspjeli realizovali tri smjene, ali nemamo dovoljno novca i za ~etvrtu. Zato molimo sve one koji `ele da nam pomognu u ovoj akciji da se jave na telefon 061 21 36 92 ili donaciju uplate na ra ~un Ra if fe isen Bank BiH 1610000045800016, apeluje Petrovi}. Najve}i dio sredstava za rad Fondacije upravo obezbje|uje porodica Petrovi} od svojih skromnih primanja i prinadle`nosti koje ostvaruje, jer je njihov sin Sa{a dobitnik najve}eg ratnog priznanja Zlatna lasta. Miroslav se `ali da ova primanja nisu redovna, pa zato ima problema sa finansiranjem, ali mu, kako ka`e, najte`e pada to {to se danas nedovoljno cijene pali borci koji su `ivote polo`ili za svoju porodicu, grad Sarajevo i domovinu BiH.
Z. T. Minela i Tijana Kri`anovi} na moru u Hodiljama kod Stona

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

O tenderu za obnovu tramvajske pruge godinu poslije

Posao Slovencima,
najskupljim i bez referenci
Predsjednik Komisije za odabir izvo|a~a na ten de ru obno ve tramvajske pruge u Sarajevu, dionica Ba{~ar{ija - Holiday Inn, Predrag Todorovi} 8. jula 2011. godine pozvao je na sastanak direktora firme Remont pruga Zlatana Seleskovi}a i obavijestio ga o tome da }e, i pored neuredne dokumentacije, izvo|a~ na pruzi biti firma TECA, ~ija je najni`a ponuda za 1,5 miliona maraka skuplja od ponude Remont pruge. Odabir firme TECA uslijedio je 12. jula. Zauzvrat Seleskovi}u je obe}ana kompenzacija “u nekim drugim poslovima” . Sead Jamak, vlasnik doma}e firme Infrastrukturna optimizacijska grupa i dugogodi{nji uposlenik firme Remont pruga, jo{ dok je tender za obnovu tramvajske pruge od Ba{~ar{ije do krivine S ispred hotela Holiday Inn bio otvoren, ukazao je na ove propuste, ali su nadle`ni tada ostali gluhi. Istog dana IOG d.o.o. je reagovao tako {to je poslao dopise na adrese oba ponu|a~a, premijera KS-a Fikreta Musi}a i ministra Harisa Luli}a, u kojima ih obavje{tava o evidentnim nepravilnostima. Sada mu smeta {to se, kako za Oslobo|enje ka`e, ovo pitanje koristi u dnevnopoliti~ke svrhe i pred lokalne izbore.

na to pravo kao gra|anin i neko ko se bavi ovim poslovima, pri~a Jamak. Prema njegovim rije~ima, Remont pruga je bila malo uklju~ena u taj projekat, ali kad su oni odustali, odustao je i on sam. - Zvali su me da pomognem malo u projektovanju i prihvatio

liti~ar. Godinu i po se {uti i sada kad je projekat zavr{en, po~inju neke pri~e. To se koristi u predizbornu kampanju, isti~e Jamak. Kako ka`e direktor IOG-a, na neka pitanja koja je postavio dobio je odgovor. - Dat je posao doma}im firmama i to je dobar potez, ali para-

Paradoks
- To je bila totalno netransparentna procedura na konkursu i pro{la je tako kako je pro{la. Sada }e to imati neke reperkusije. Policija i Tu`ila{tvo to dr`e u tajnosti i nije to jedini projekat koji je netransparentan u ovom gradu i dr`avi. Ne mogu da sudim o ranijim i postavio sam pitanje o ovom tenderu jer imam

NEMAM ORAHA U D@EPU Policija i Tu`ila{tvo to dr`e u tajnosti i nije to jedini projekat koji je netransparentan u ovom gradu i dr`avi. Ljudi se boje, ali ja nemam razloga jer nemam oraha u d`epu, zaklju~uje Jamak
sam. Ne `elim se sva|ati ni sa kim. Ne{to malo sam pomogao ali to je trajalo deset ili 15 dana. Ali, nakon toga smo iza{li iz posla. Spreman sam da razgovaram o bilo kakvim argumentima, ali ne `elim da se ovo koristi u dnevnopoliti~ke svrhe. Ja nisam podoksalno je da je na tenderu u~estvovao Euroasfalt koji je imao idejno rje{enje koje je podrazumijevalo potpunu rekonstrukciju i bio je jeftiniji za milion i pol od slovena~ke firme. I sada kad se de{ava da ta firma uz sve uva`avanje Euroasfalta dobi-

ja natje~aj koji je izgubila, to je, u najmanju ruku, paradoksalno. Oni su dobili natje~aj koji su izgubili kao nereferentna ku}a. Po Zakonu o prostornom ure|enju, firma koja izvodi projekat mora imati 80 posto ura|enog projekta svojim kapacitetima i samo tako se posao mora ugovoriti. Ja se mogu sada baviti samo savjetovanjem jer imam dva uposlena. Konkurs se mora raspisati na osnovu nekakvog prethodnog predra~una. Moraju se ravnopravni uslovi postaviti za sve u~esnike, a ne da svi pravimo sebi predra~une. Ovdje definitivno ima materijala, ako ni za {ta drugo, onda za istragu. Samo ne znam za{to godinu i po ~ekamo, pita se Jamak.

Ismijani u Beogradu
Kako nagla{ava Jamak, firma TECA je ismijana u Beogradu i nije mogla nastupiti na natje~aju.

U Beogradu su, prilikom obnove, izra|ena dva registratora i 500 stranica elaborata za 600 metara pruge, a kod nas dva kilometra uz tako kompleksan projekat napisan je na ~etiri stranice, sa svim tehni~kim i ostalim parametrima. - Smeta mi {to se reaguje samo u svrhe predizborne kampanje. Trebalo je reagovati dok su se mijenjali uslovi tendera koji je bio u toku, kada je ukinuta referentnost kao uslov. Ljudi se boje, ali ja nemam razloga jer nemam oraha u d`epu, zaklju~uje Jamak. Pored istupa direktora IOG-a Seada Jamaka, pojavile su se i indicije da je cjelokupan projekat, vrijedan {est miliona maraka, zavr{en bez NO i Skup{tine KJKP Gras, koji je nosilac kredita, a da je Todorovi}, biv{i tehni~ki direktor ovog preduze}a, zbog toga i doveden iz penzije.
J. MILANOVI]

[epi} posjetio NVO Svjetlo
Veliki prijatelj NVO altruista Svjetlo Senad [epi} posjetio je ~lanove ove organizacije. Tom prigodom je uru~io prigodne poklone za ~lanove koji u ljetnom periodu poha|aju programe: ArT LiNE kreativne radionice, [kolu planinarstva, komunikacije i dru{tvene aktivnosti. ^lanovi su se obradovali susretu, gosta darovali radovima nastalim u ArT LiNE radionici i pokazali unikatne ~estitke koje se izra|uju za predstoje}i Bajram. Ovoga puta, osim

ve} poznatih unikatnih ~estitki ra|enih konturnom bojom, novitet su jedinstvene ~estitke ra|ene na limu. Prodajom unikatnih ~estitki ostvaruje se prihod koji se dijeli polaznicima radionice, kao pomo} porodicama u stanju socijalne potrebe i za kupovinu materijala za izradu unikata. - Ovi mladi su pozitivan primjer na koji se mnogi trebaju ugledati, jer svojim radom oni ne zavise ni od koga, istakao je [epi}, potpredsjednik SDA.
D. I.

Pokloni za polaznike ArT LiNE-a

Isklju~enja struje
Zbog izvo|enja radova na odr`avanju energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8 do 16 sati HE Hrid i ^adord`ina, od 9 do 10.30 Bjela{nica apartmani 6, od 9 do 14 Skenderija neboder, od 9 do 15 [e}irbegovi}a, Osjek 1, Hrasno 1, Do nja Ra {te li ca i Adema Bu}e 6, od 9 do 16 Rakovica MUP, Podlugovi 1 i Kakrinje, od 10.30 do 15 Bjela{nica apartmani 5 i od 13.30 do 15 sa ti Bje la {ni ca pansion.

Foto: D. TORCHE

Uslovi tendera mijenjani su kada je poziv ve} raspisan, ali ne `elim da se ovo pitanje sada koristi u dnevnopoliti~ke svrhe, ka`e direktor firme IOG Elaborat na ~etiri strane

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

Austrijski kredit za Op}u bolnicu u Sarajevu

Oprema u funkciji

276-982

VA@NIJI TELEFONI

nakon edukacije
bala biti operativna po~etkom naredne godine, kada bi se oprema trebala nabaviti i instalirati. I ovo je vrlo povoljan beskamatni kredit, sa dobrim grace periodom uz dvanaest godina otplate, kazao je Radeta Nedi}, {ef Odjeljenja za investicije i tehni~ke poslove Op}e bolnice.

Na najsavremenijim medicinskim aparatima }e se po~eti raditi nakon zavr{ene edukacije ljekara • Izvjesna realizacija i druge kreditne linije
Za Op}u bolnicu “Prim. dr. Abdulah Naka{“ uz pomo} povo, ljne kreditne linije sa Republikom Austrijom, nabavljena je i instalirana oprema jo{ sredinom ove godine. Da bi bila pu{tena u funkciju, potrebna je doedukacija medicinskog osoblja koje }e na njoj raditi, a to bi trebalo biti zavr{eno do kraja augusta.

Kvalitetnije usluge
Kompletiranjem ove opreme i njenim pu{tanjem u funkciju, Op}a bolnica “Prim. dr. Abdulah Naka{“ postat }e jedna od najopremljenijih zdravstvenih ustanova u zemlji, {to }e omogu}iti jo{ bolje i kvalitetnije medicinske usluge pacijentima. Dosada{nje stanje opreme nije bilo zadovoljavaju}e, jer su mnogi aparati odavno amortizovani i zastarjeli, pa je njihova zamjena bila neophodna, nagla{avaju u ovoj bolnici. Z. T.
Foto: S. GUBELI]

Novi CT aparati
Ova kreditna sredstva od 3,2 miliona eura jednim dijelom su pripala i KCUS-u, dok je Op}a bolnica dobila 2,4 miliona eura, koja su iskori{tena za nabavku CT aparata, digitalnog mamografa, razne radiolo{ke opreme, specijalnih aparata za analizu krvi, tri defibrilatora i odre|enih informacionih sistema koji }e olak{ati rad ljekarima i medicinskom osoblju. Dio kredita utro{en je i za edukaciju medicinskih

kadrova, koja se odvija u BiH i Austriji, i obezbje|enje potrebne literature. Kako saznajemo, u Op}oj bolnici }e se nastaviti sa modernizacijom opreme i ve} je u toku realizacija jo{ ve}eg iznosa kreditne linije. - To su dva nezavisna projekta

i vezuje ih kreditni anga`man sa Republikom Austrijom i isti uslovi otplate. Radi se o 15 miliona KM koji }e se, uglavnom, ponovo iskoristiti za nabavku radiolo{ke opreme, kao {to je magnetna rezonanca i drugi aparati. Trenutno je u toku provo|enje potrebne procedure i sredstva bi tre-

Zavr{ena akcija u MZ Park - Vi{njik

Ve}e u~e{}e `ena u dono{enju odluka
S ciljem afirmacije ve}eg u~e{}a `ena u javnom `ivotu, v.d. na~elnika Op}ine Novi Grad Aner [uman i direktor Fondacije za podsticanje inovacija u razvoju Muamer Mulahasanovi} potpisali su ugovor o realizaciji projekta pod nazivom Licem u lice - Interaktivna kampanja za pove}eno u~e{}e `ena u dono{enju odluka. Projekat je prije svega usmjeren na donosioce odluka, slu`benice Op}ine, predstavnice mjesnih zajednica, politi~kih partija, nevladinih organizacija i neformalnih grupa gra|ana, kao i same `ene. Sredstva od 9.360 KM obezbijedila je Op}ina Novi Grad.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Garderoba socijalno ugro`enima
Vera Doman~i} iz Mjesne zajednice Park - Vi{njik tokom proteklog mjeseca pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja odjevnih predmeta za socijalno ugro`ene stanovnike op}ine Centar. Gra|ani su shvatili zna~aj ideje da se vi{ak pokloni onima koji nemaju, {to pokazuje koli~ina prikupljene garderobe, koja je spakovana u 55 vre}a i predata Crvenom kri`u Centra, koji }e je odmah dijeliti svojim korisnicima. Najavljena je i nova akcija kojom se `eli pomo}i {ti}enicima u KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Nahorevskoj ulici.

PORODILI[TA

1 6
u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sa-

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Ko njic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

12.25, Ljubljana 14.15, Budapest 14.20, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Copenhagen 17.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Oslo 9.15, Istanbul 9.35, 14.40 i 18.00, Copenhagen 10.00, Munich 13.10, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom

AVIONI Dolasci:
Ancona 8.15, Istanbul 8.35, 9.20, 13.40, Oslo 8.35, Beograd 11.00 i 21.55, Munich

ti (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Likovna kolonija Rakani

Haris Pa{ovi}, direktor East West Centra

Sa otvaranja

Inspiracija na obalama Une
U Galeriji u Bosanskom Novom otvorena je Likovna kolonija Rakani izlo`bom djela nastalih tokom pro{logodi{nje Kolonije. Selektor ovogodi{nje Kolonije akademski slikar Sanja Stupar rekla je da }e u okviru Kolonije inspiraciju na obalama rijeke Une tra`iti devet umjetnika iz Srbije i BiH. U Koloniji u~estvuju Petar Spasi} iz Leskovca, Dragan Novakovi} iz Beograda, Maja Dodig, Veso Sovilj, Nikolina Vuleta i Branko Jungi} iz Banje Luke, Sanja Hasi} iz Prijedora, Radoslav Tadi} iz Drvara, Irma Merdanovi} iz Biha}a, te Dalibor Ra|enovi} i Davor Mulali} iz Bosanskog Novog. “Mora se posebno naglasiti da je dio galerijskog prostora ure|en za stalnu postavku izabranih djela iz fundusa Likovne kolonije Rakani, {to govori o zna~aju ove manifestacije za na{ grad” rekla je Stuparova to, kom otvaranja. Na~elnica Op{tine Bosanski Novi Snje`ana Rajili} najavila je da }e dio izlo`benog prostora biti obezbije|en i u Vije}nici u Novom Gradu, ~ija je rekonstrukcija u toku. Rajili}eva je, otvaraju}i izlo`bu, po`eljela umjetnicima ugodan boravak. “Va{a djela su dio naslije|a koje ~uva na{ grad i kojima se ponosi” rekla je ona. , Direktor Kulturno-obrazovnog centra Danko Vin~i} ocijenio je da su kontinuitet i tradicija Kolonije, koja se odr`ava od 1985. godine, vidljivi u kvalitetu djela koja u~esnici stvaraju. Akvarelista Dragan Novakovi} poklonio je Galeriji akvarel koji je zapo~eo u~estvuju}i u Likovnoj koloniji Rakani 1986. godine, a koji je zavr{io ove godine. Novakovi}, koji ove godine drugi put u~estvuje na Koloniji, poklanjaju}i akvarel, rekao je da se ta slika vratila ku}i, prenijela je Srna. Likovna kolonija Rakani pokrenuta je 1985. godine na inicijativu slikara Bo{ka Karanovi}a i Stojana ]eli}a, i odtad se odr`avala svake godine, a tradicija je prekinuta samo tokom proteklog rata. Od samog nastanka Kolonije u~esnici Galeriji ostavljaju po dva djela, tako da njen fundus sada ~ini 430 slika. Ovogodi{nja Kolonija bi}e zavr{ena 18. augusta.

Oboljeli od paradoksa
Haris Pa{ovi}, priznati reditelj i direktor East West Centra Sarajevo, ve~eras }e odr`ati uvodni govor na otvaranju prvog Me|unarodnog kulturnog samita, koji u Edinburghu organizuju vlade [kotske i Velike Britanije, Britanski savjet i Edinburgh International Festival. Pa{ovi}u je izuzetna ~ast ukazana zajedno sa rediteljem Amirom Nizar Zuabijem iz Palestine, a oni }e se obratiti, izme|u ostalih, i ministrima kulture iz cijelog svijeta (njih 40), uz Androullau Vassiliou, EU komesarku za kulturna pitanja. To je jo{ jedno priznanje za Pa{ovi}a i East West Centar, ali i globalno priznanje kulturnim vrijednostima na{e zemlje. Pa{ovi} nam je priznao da je to situacija koja imponuje ali i koja u jednu ruku i vrije|a kulturne radnike. - To je na{ klasi~ni paradoks - uporno dobijamo me|unarodna priznanja za ono {to radimo a u vlastitoj dr`avi se moramo dokazivati iznova i svaki put, govori sa blagim revoltom Pa{ovi}. - Zaista je velika ~ast govoriti na jednom takvom skupu, jer to dokazuje da svijet o~ito misli da smo mi bitni i da radimo bitne stvari. Ali, kada pogledate kako je kultura tretirana u svom dvori{tu, onda to i ne izgleda tako lijepo.

Velika je ~ast govoriti na jednom takvom skupu, jer to dokazu Ali, kada pogledate kako je kultura tretirana u svom dvori{tu, ve~eras govoriti u Edinburghu na Prvom me|unarodnom kultu
imamo daleko najmanji fond za podr{ku kinematografiji. To je prosto nevjerovatno, ka`e Pa{ovi}. Tako|er, East West ima u planu realizovati dvije premijere u narednoj sezoni, ali kao i uvijek, podr{ka institucija kasni. - Mi smo davno potpisali ugovor sa nadle`nim ministarstvom, ali kao {to je slu~aj i sa ostalim kulturnim institucijama, novac ka-

Najmanji fond
Pa{ovi} svojim komentarom samo potvr|uje ono {to svi znaju ali niko ne reaguje: kultura je u BiH najmanje bitna od svih nacionalnih identiteta, a u svi-

PROMOCIJA DR@AVE U vlasti koja bi trebala prigrliti kulturne radnike koji su uspje{ni u svijetu i koji na najbolji na~in promovi{u cijelu dr`avu o~ito sjede osobe koje ne vide dalje od svoje avlije
jetu smo najpriznatiji upravo zbog kulture. Pa{ovi} ka`e da je i Londonska olimpijada odli~an dokaz tome. - Mi smo daleko izvan svega {to se de{ava u svijetu. Uporno odla zi mo na Olim pi ja du a uporno smo zadnji. S druge strane, u filmskoj umjetnosti, gdje skoro svaki film koji snimimo dobija nagrade po svjetskim festivalima A klase, mi sni, obja{njava Pa{ovi}. - To bi moglo uticati na dvije predstave koje smo htjeli postaviti u sezoni koja je pred nama, ali sad je i to upitno. East West Centar, pored trenutnih, kuburi i sa jednim dugogodi{njim problemom, za koji - nevjerovatno ali istinito, novac nije upitan. Jo{ prije dvije godine, predstavnici Gradske uprave Sarajeva, Kantona Sara-

U organizaciji SKPD-a Prosvjeta u Mostaru

Knji`evna ve~er Vladimira Pi{tala
Najvi{e se govorilo o njegovu najnovijem romanu “Venecija”, koji je sjajno primljen od publike i kritike, te o romanu o Nikoli Tesli
Zanimljivu knji`evnu ve~er priredilo je SKPD Prosvjeta, Glavni odbor iz Mostara, u ovda{njem Vladi~anskom dvoru, obnovljenom i restauriranom, ugostiv{i znamenitoga pisca i intelektualca polivalentnih sklonosti Vladimira Pi{tala, a koji je samo za ovu zgodu stigao iz Massatchusetsa, gdje `ivi i predaje tamo{njim studentima ameri~ku i svjetsku povijest. Studirao je i `ivio i u Sarajevu, te u Beogradu sve do odlaska u SAD. vom najnovijem romanu “Venecija” sjajno primljenom od pu, blike i kritike, te o romanu o Nikoli Tesli, “Tesla, portret me|u maskama” za koji je autor prije , tri godine dobio NIN-ovu nagradu i koji je stanovito vrijeme bio naj~itanijim {tivom u Srbiji, a izvanredno je primljen i u SAD-u i u zemljama regije, osobito u Hrvatskoj. Roman je prepun manje poznatih i uop}e nepo zna tih de ta lja o sla vnom znanstveniku - izumitelju, za kojega je Pi{talo dugo i strpljivo, osam godina kako je rekao, sakupljao gra|u, nastoje}i ostaviti ~itatelju procjenu o tome je li Tesla u vrijeme slave bio ~ovjek s maskom pred drugima, ili su pak svi drugi bili pod maskama,

Djela
Vladimir Pi{talo je danas me|u zna~ajnijim srpskim i regionalnim piscima pripovjeda~ima, neka od najpoznatijih djela su mu “Slikovnica” “Ma, nifesti” “No}i” “Kraj veka” “Vi, , , tra` u se}anju” “Pri~e iz celog , sveta” te izvanredno uspjeli , roman “Milenijum u Beogradu” kojim kao da je najavio , uzlet sa dva nova naslova koja su obilje`ila spomenutu knji`evnu ve~er. Napisao je i dvije literarno-biografske ({to mu je o~ita sklonost), knjige o Aleksandru Makedonskom i hrpu novela pod nazivom “Korto Malteze” Prevode ga . na engleski, korejski, bugarski, njema~ki, francuski, ruski, makedonski, danski, poljski, ~e{ki, slovenski, slova~ki, ma|arski, rumunjski, japanski jezik, za prevo|enja Charlesa Simi}a dobio je nagradu “Milo{ \uri}” . Poznati glumac Petar Bo`ovi} producirao je zvu~no izdanje romana o Tesli...

Vladimir Pi{talo

ne razumijevaju}i njegov, do bizarnosti osobit `ivot.

Stari most i ijekavski
Pi{u}i o Veneciji, Pi{talo je priznao da ga je tek odlazak u prekooceanske daljine naveo na ~injenicu da je nama (Mediterancima, u koje spadaju i Mostarci, op.p.) Venecija oduvijek bila odredi{tem i sredi{tem, da je njezino dugo dje-

Dugo i strpljivo
U prepunoj auli Vladi~anskoga dvora, razgovor s piscem vodila je knji`evna kriti~arka Vesna Kapor, a program je moderirao ovda{nji pisac Veselin Gatalo. Ponajvi{e se govorilo o njego-

lovanje u na{oj neposrednoj blizini utjecalo na na{e `ivote, oblikuju}i im kulturu, pona{anja, poduzetni{tvo i sve {to se uz op}e postojanje ovdje podrazumijeva. Mostar dugo nije ugostio ovako kvalitetnog i elokventnog pisca, koji je i priznao da, ~im ugleda Stari most, kojega smatra vratima Mediterana, nesvjesno po~inje govoriti ijekavski! Dragan MARIJANOVI]

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

KULTURA
U re`iji Olivera Frlji}a

23

Naredna godina
Pa{ovi} i sam priprema novi filmski projekat, a u me|uvremenu je fokusiran na teatarsku koprodukciju “Osvajanje sre}e”. Ova predstava, koju East West Centar radi u saradnji sa Prime Cut produkcijom iz Belfasta i Teatrom Mladinsko iz Ljubljane, trebala bi otvoriti manifestaciju koja }e Londonderry ustoli~iti na poziciju kulturne prijestonice Velike Britanije za narednu godinu.

Pa{ovi} }e odr`ati uvodni govor

Oliver Frlji}

je da svijet o~ito misli da smo mi bitni i da radimo bitne stvari. onda to i ne izgleda tako lijepo, ka`e bh. reditelj koji }e urnom samitu

Uskoro subverzivni i provokativni “Danton”
Büchnerovo remek-djelo o Francuskoj revoluciji “Dantonova smrt” u re`iji najnagra|ivanijeg i najprovokativnijeg hrvatskog redatelja Olivera Frlji}a premijerno }e biti izvedena 20. augusta 2012. na tvr|avi sv. Ivana u okviru 63. dubrova~kih ljetnih igara. Drama prati povijesne doga|aje i sudbinu jednog od vo|a Revolucije, Georgesa Dantona, u vrijeme kada strah i teror postaju njenom okosnicom. Uz ~uvenu repliku “Revolucija je kao Saturn, `dere vlastitu djecu” Dan, ton ve} na samom po~etku komada predvi|a vlastitu sudbinu i dijagnosticira neuralgi~nu ta~ku svake dru{tvene pobune koja naposljetku uvijek `rtvuje svoje protagoniste po cijenu reda u novom poretku. Redatelj Oliver Frlji} ispituje mogu}nost, odnosno nemogu}nost revolucije danas i onoga u {to se pretvara revolucija kada po~ne jesti vlastitu djecu. Da li je revolucija danas svedena na politi~ki aktivizam? Mo`emo li u op}oj politi~koj i ekonomskoj krizi nazrijeti konture neke nove revolucije? Dramaturgiju potpisuje Marija Karaklaji}, scenografiju Igor Pau{ka, a kostimografiju Sandra Dekani}. Sreten Mokrovi} je u ulozi Dantona, Milan Ple{tina igra Robespierrea, a u predstavi igraju i Ivana Ro{~i}, Dean Kriva~i}, Dra`en [ivak, Nik{a Butijer i Filip Juri~i}. Ina~e, ovo }e biti tre}a dramska premijera na Igrama.

Ekipa koja stoji iza predstave “Osvajanje sre}e”

jevo i Federacije BiH su potpisa li de kla ra ci ju o iz gra dnji me|unarodnog East West Centra, zajedno sa predstavnicima grada Geneve. Centra jo{ nema.

Jedna od ru{evina
- Predstavnici grada Geneve su obe}ali prona}i finansijera cijelog projekta, dok je obaveza na{ih vlasti bila jedino prona}i lokaciju gdje bi se centar trebao izgraditi, govori Pa{ovi}. - Niko

do sada nije na{ao za shodno da nam tu lokaciju i dodijeli. Pazite, to je samo lokacija, jedna od ru{evina u Sarajevu kojih jo{ ima na desetine. Vlasti ne bi imale nikakve druge obaveze vi{e u vezi s centrom, a ipak, mi lokacije jo{ nemamo i sad smo ~ak suo~eni i sa gubitkom finansijera. Sve zbog inertnosti vlasti. Pa{ovi} je itekako u pravu. U vlasti koja bi trebala prigrliti kulturne radnike koji su uspje-

{ni u svijetu i koji na najbolji na~in promovi{u cijelu dr`avu o~ito sjede osobe koje ne vide dalje od svoje avlije. Upravo Pa{ovi} }e obja{njavati svjetskim uglednicima kako je kultura vrlo bitna u duhovnom i ekonomskom razvoju cijelog svijeta. Mo`da bi trebalo taj isti samit organizovati i na lokalnom nivou, i objasniti onima koji ne znaju, {ta zaista zna~i biN. SELIMOVI] ti kulturan...

Umro glumac Albert Freeman

Proslavio se ulogom Elijaha Muhammeda
Poznati ameri~ki glumac i scenograf Albert Freeman Jr. umro je u no}i s petka na subotu u 78. godini. Glasnogovornik sa Univerziteta Howard u Washingtonu Kerry-Ann Hamilton potvrdila je da je Freeman umro u petak nave~er, ali detalji oko uzroka smrti nisu saop}eni. Freeman je dobio nagradu NAACP za ulogu Elijaha Muhammeda u filmu “Malcolm X” iz 1992. godine. Tako|er, bio je nominiran za nagradu Emmy za ulogu Malcolma X iz 1979. godine. Freeman je na Univerzitetu Howard u Washingtonu radio kao [ef odsjeka za kazali{ne umjetnosti, te kao scenograf.

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 41. KOLA SuperLOTO-a UZ 41. KOLO SuperLOTO-a OD 11.08.2012.godine OD 11.08.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA LOTO 6/45..............................................................................380.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA ZA BOJU ................................................................................620.000,00 KM DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

04 09 11 14 17 42

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

42 17 09 11 04 14
2 6 7 6 9 9 1 1 4 5 4 7

Ukupna uplata Loto 6/45 je:....................67.844,50 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........5.478,85 KM Fond dobitaka 50%:.............................................33.922,25 KM Akumulirano u fondu za Jackpot .................. 198.753,62 KM Ukupna uplata za igru Jackpot ukupno:...................................................204.232,47 KM Odaberi boju je: .......................................8.429,00 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ................. 10.176,68 KM Akumulirano u fondu za jackpot:................359.787,45 KM Jackpot za loto 6/45 ukupno:....................369.964,13 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................5.088,34 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............5.936,39 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : .....12.720,84 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:.....................................8.189,00 KM Nagradni fond 50%:................................4.094,50 KM Fond za dobitak prve vrste 20%:..........818,90 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 0 239 3.921

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 0,00 KM 35,50 KM 3,90 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 12.08.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.................13.009,80 KM Jackpot ukupno:..................................................................13.828,70 KM Fond za ostale dobitke: ........................................................ 3.275,60 KM : 0 Jackpot se prenosi u naredno kolo Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 5 89.20 KM Iznos: 20 33,50 KM Iznos: 151 4,40 KM Iznos: 1.491 1,00 KM

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 12.08.2012.

24

SCENA

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Poziv Rusima na ljubav i toleranciju

Madonna podr`ala gay populaciju
Ameri~ka pop-zvijezda Madonna izrazila je podr{ku aktivistima za prava homoseksualnih osoba tokom koncerta protekle sedmice u Sankt Peterburgu. Pozvala je publiku da poka`e ljubav prema toj zajednici, nakon {to je na koncertu u Moskvi tra`ila osloba|anje ~lanica grupe Pussy Riot, kojima prijeti kazna od tri godine zatvora zbog toga {to su u crkvi otpjevale pjesmu protiv predsjednika Vladimira Putina. Madonna je za

Presude protiv homoseksualaca
Homoseksualnost, koja je bila zatvorski ka`njiva u Sovjetskom savezu, dekriminalizirana je u Rusiji 1993. godine, ali se ve}i dio homoseksualne zajednice krije zbog sna`nih predrasuda protiv nje. Brojni poku{aji da se odr`e gay parade u Moskvi, koje su vlasti proglasile nezakonitim, zavr{eni su hap{enjima i sukobima s ruskim pravoslavnim vjernicima koji ka`u da bi homoseksualci trebali biti ka`njeni ili lije~eni.

Madonnini fanovi u St. Peterburgu

televizijsku stanicu Reuters izjavila da su tri `ene, kojima }e prvostepena presuda biti izre~ena 17. augusta, nepravedno tretirali i da su one `rtve cenzure. - Gay zajednica, homoseksualci, imaju ista prava na ponosan

`ivot, uz po{tovanje i ljubav, rekla je Madonna prilikom posljednjeg koncerta u Rusiji u sklopu svjetske turneje. Madonna je nastupila u crnom donjem rublju na kojem je bilo ispisano "Bez straha", a tra-

`ila je od publike da "poka`e svoju ljubav i po{tovanje prema gay zajednici". - @elimo se boriti za pravo da budemo slobodni, rekla je. Pjeva~ica je ranije obe}ala da }e svoj nastup u Sankt Peterburgu iskoristiti da se oglasi protiv zakona koji je grad usvojio u martu, a koji name}e nov~ane kazne za {irenje homoseksualne "propagande" koja bi mogla "na{tetiti zdravlju, moralu i duhovnom razvoju" maloljetnika. Na svom Facebook profilu zakon je nazvala "apsurdnom opa~inom".

^lanice grupe Pussy Riot ~ekaju presudu

Novootvoreni klub Rooms

Koncert Goce Tr`an u Sarajevu
Majstor dobre energije i `ena koja uvijek garantuje odli~ne svirke ponovno je sarajevska go{}a. Nakon ne{to vi{e od dva mjeseca, popularna pjeva~ica Goca Tr`an prvi dan Bajrama, ta~nije 19. augusta, nastupit }e u novootvorenom sarajevskom klubu Rooms. Prvi samostalni album izdala je 1999. godine pod naslovom "U niskom letu". Iako je rije~ o prvjencu, kritike su bile pozitivne i svi su se slo`ili u jednom, a to je da je muzi~ka scena dobila pjeva~icu vrhunskog glasa i neodoljive energije. Njene pjesme su se na{le u vrhu top-lista pop-muzike cijelog regiona, a na vrhu se Goca zadr`ala i do danas. U me|uvremenu, njeni nastupi su bili sve energi~niji, a pjesme postale nezaobilazne na play-listama muzike za dobro raspolo`enje. Po svemu sude}i, tako }e jo{ dugo i ostati. Zainteresovanost za nastup ove popularne pjeva~ice je velika, stoga na vrijeme osigurajte svoju kartu. Cijena karata u pretprodaji iznosi 10 KM, dan prije nastupa 15, dok }e na dan nastupa biti 20 KM. Karte se mogu kupiti isklju~ivo u prostorijama kluba.
D. R.

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

ZAVR[ENE OLIMPIJSKE IGRE U LONDONU

Vidimo se u Riju
Fudbal City bolji od Chelsea Ko{arka Acini zmajevi optimisti~ni Fudbal Sjajan debi Ibrahimovi}a
Reuters

26
M E DA L J E
1. SAD 2. Kina 3. V. Britanija 4. Rusija 5. J. Koreja 6. Njema~ka 7. Francuska 8. Italija 9. Ma|arska 10. Australija 11. Japan 12. Nizozemska 13. Ka zahstan 14. Ukrajina 15. Novi Zeland 16. Iran 17. Jamajka 18. Kuba 19. S. Koreja 20. [panija 21. Bra zil 22. Bjelorusija 23. ^e{ka 24. J. Afrika 25. Etiopija 26. Rumunija 27. Danska 28. Kenija 29. Poljska 30. Azerbejd`an 31. Turska 32. Hrvatska 33. Nor ve{ka 34. [vicarska 35. Kanada 36. Kolumbija 37. Meksiko 38. [vedska 39. Gruzija 40. Irska 41. Argentina 42. Litvanija 43. Slovenija 44. Srbija 45. Tunis 46. Dominikanska R. 47. Uzbekistan 48. Trinidad i Tobago 49. Latvija 50. Al`ir 51. Bahami 52. Grenada 53. Venezuela 54. Tajland 55. Egipat 56. Indija 57. Mongolija 58. Slova~ka 59. Armenija 60. Belgija 61. Finska 62. Bugarska 63. Estonija 64. Indonezija 65. Malezija 66. Por toriko 67. Tajvan 68. Bocvana 69. Kipar 70. Gabon 71. Gvatemala 72. Crna Gora 73. Por tugal 74. Gr~ka 75. Moldavija 76. Katar 77. Singapur 78. Afganistan 79. S. Arabija 80. Bahrein 81. Hong Kong 82. Kuvajt 83. Maroko 84. Tad`ikistan 44 38 28 21 13 11 10 8 8 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSLOBO\ENJE

XXX OLIMPIJSKE IGRE LONDON 2012.
29 27 15 25 7 19 11 7 4 16 14 6 0 4 3 5 4 3 0 9 4 4 3 2 1 5 4 3 2 2 2 1 1 1 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 22 19 32 7 14 12 8 5 12 17 8 4 9 5 3 4 5 2 4 8 5 3 1 3 2 3 4 6 5 1 1 1 0 12 4 3 3 2 3 2 2 2 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 102 87 62 78 27 44 33 23 17 35 37 20 10 18 13 12 12 12 6 16 15 12 9 6 7 9 9 9 10 9 5 4 4 3 18 8 7 7 6 5 4 4 4 3 3 2 4 4 2 1 1 1 1 3 2 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

Spektakularnom ceremonijom zatvorene 30. IO u Londonu

Vidimo se u Riju
Zastava olimpijskih igara predata je Eduardu Paedsu, gradona~elniku Rio de Janera, koji }e 2016. godine biti organizator i doma}in XXXI olimpijade
Spekatakularnom ceremonijom, pred vi{e od 70.000 gledalaca na Olimpijskom stadionu u Londonu, zatvorene su 30. po redu, Olimpijske igre koje su odr`ane u engleskoj metropoli. Spektakl pod nazivom Simfonija britanske muzike koji je trajao skoro tri sata bio je oboga|en muzi~kim izvedbama najve}ih svjetskih zvijezda (Spice Girls, Monty Python, George Michael, Muse i Ed Sheeran...), a ostavio je bez daha sve sretnike koji su sino} bili akteri ovog doga|aja, ali i one uz tv ekrane. Prvi segment zatvaranja po~eo je nastupom {kotske pjeva~ice Emeli Sande, a tema su bile "Jutarnje novine". Uslijedio je performans grupe "Stomp", da bi potom nastupio i londonski hor Urban Voices Collective, a istovremeno u pozadini su se vidjela mnoga obilje`ja Londona: Katedrala Svetog Pola, Big Ben... Prava erupcija odu{evljenja uslijedila je kada su u pet crnih cabsa, londonskih taksija, svoj nastup najavile ~lanice grupe Spice Girls. Nakon 17 dana takmi~enja olimpijci iz 204 zemlje sa ukupno 10.500 takmi~ara pozdravili su London i ostatak svijeta, te ujedno poru~ili - vidimo se u Riju. Predsjednik Me|unarodnog olimpijskog odbora Jacques Rogge i Boris Johnson, gradona~elnik Londona, zastavu olimpijskih igara predali su Eduardu Paedsu, gradona~elniku Rio de Janera, koji }e 2016. godine biti organizator i doma}in XXXI olimpijade. Ova ceremonija protekla je uz nastup plesne

Jacques Rogge i Boris Johnson zastavu olimpijskih igara predali Eduardu Paedsu

Reuters

grupe iz Brazila, i legende brazilskog fudbala Pelea. Nakon toga uga{en je olimpijski plamen koji je prethodnih 17 dana gorio u Londonu ~ime su i simboli~no zatvorene Igre. [to se ti~e nastupa na{ih sportista, o njima ne treba tro{iti previ{e rije~i. Ukratko, razo-

~arali su nas svi, od Amela Meki}a, preko Ned`ada Fazlija, do Lucije Kimani. Uostalom, pri`ili su onoliko koliko je u njih i ulo`eno gotovo ni{ta. Za nadati se da }emo za ~etiri godine u Riju imati vi{e razloga za slavlje.
S. [.

Ko{arka{ka reprezentacija SAD-a odbranila je zlatnu medalju na OI u Londonu nakon {to je u finalu savladala [paniju rezultatom 107:100 (35:27, 24:31, 24:24, 24:18). Do odbrane naslova iz Pekinga Amerikanci su do{li te`e od o~ekivanog, po{to su [panci bili potpuno ravnopravni tri ~etvrtine. Ipak, u posljednjoj ~etvrtini ameri~ki ko{arka{i uspjeli su do}i do sigurne prednosti koju su sa~uvali do kraja me~a i tako osvojili 14. olimpijsko zlato. Najefikasniji u reprezentaciji SAD-a bili su Kevin Durant sa 30, LeBron James sa 19 i Kobe Bryant sa 17 poena, dok su furiju predvodili Pau Gasol sa 24, Juan Carlos Navarro sa 21 i Marc Gasol sa 17 poena. Bronzanu medalju osvojila je Rusija koja je u susretu za tre}e mjesto savladala Argentinu sa 81:77.

Dream Team osvojio 14. zlato

[panija bila dostojan rival u finalu

Odbojka{i Rusije od 0:2 do zlata
Mu{ka odbojka{ka reprezentacija Rusije osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu nakon {to je u finalnoj utakmici pobijedila Brazil sa 3:2 (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9). Rusija je do prvog olimpijskog zlata kao samostalna dr`ava stigla nakon {to je gubila 0:2 i 19:22 u tre}em setu. U susretu za bronzu Italija je pobijedila Bugarsku 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21).

Amerikanci u zadnjih deset minuta slomili furiju

Reuters

Odbranili titulu iz Pekinga

Francuzi ispisali historiju
Rukometna reprezentacija Francuske odbranila je naslov olimpijskog pobjednika iz Pekinga nakon {to je ju~er u final nom su sre tu u Lon do nu pobijedila [vedsku sa 22:21. Francuzi su tako postali prvi u his to ri ji ko ji su obra ni li olim pij ski na slov pod is tim imenom. Rusima je to uspjelo u Seoulu 1988. pod zastavom SSSR-a, dok su ~etiri godine kasnije u Barceloni slavili kao Zajednica Nezavisnih Dr`ava. [vedska je po ~etvrti put pokleknula u finalu. U Barceloni su izgubili od ZND (20:22), u Atlanti od Hrvatske (26:27), u Sydneyu od Rusije (26:28), a ju~er od Francuske. Trikolore su do pobjede predvodili Michael Guigou sa pet go lo va, te Da ni el Nar cis se, Xavier Barachet i Luc Abalo sa po ~etiri gola. Thierry Omeyer je sakupio 11 odbrana. U {vedskim re do vi ma na je fi ka sni ji su bili Niclas Ekberg sa {est, Jonas Larhol sa pet golova, te golman Johan Sjostrand sa 13 odbrana. U susretu za bronzanu medalju Hrvatska je pobijedila Ma|arsku 33:26 (19:14). Hrvatskim rukometa{ima to je tre}a olimpijska medalja nakon zlata osvojenih u Atlanti 1996. i Ateni 2004. godine.

Trijumf hrvatskih
vaterpolista
Vaterpolisti Hrvatske osvojili su zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu nakon {to su u finalu savladali Italiju sa 8:6 (1:2, 2:0, 2:1, 3:3). To je najve}i uspjeh hrvatskih vaterpolista koji su prije 16 godina, na OI u Atlanti, tako|er igrali u finalu u kojem su sa 5:7 pora`eni od [panije. Bronzu je osvojila Srbija koja je savladala Crnu Goru sa 12:11.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

XXX OLIMPIJSKE IGRE LONDON 2012.

27

[

tafeta Jamajke na 4x100 me ta ra u sas ta vu Nes ta Car ter, Mic ha el Fra ter, Yohan Blake i Usain Bolt osvojila je naslov olimpijskog pobjednika na OI u Londonu, a za to je morala tr~ati novi svjetski rekord od 36,84 sekunde, {to je za 20 stotinki br`e od dosada{njeg rekorda koji je tako|er dr`ala Jamajka sa Svjetskog prvenstva u Daeguu pro{le godine.

Usain Bolt osvojio tre}e olimpijsko zlato u Londonu i {esto u karijeri

Rogge ga isprovocirao
Bolt (25) je slavljem u {tafeti ponovio rezultat iz Pekinga od prije ~etiri godine, kada je bio zlatni na 100, 200 i 4x100 metara, te sada u svojoj kolekciji ima {est zlatnih olimpijskih odli~ja. Bolt se prozvao legendom, na {to je reagovao prvo ~ovjek Me|unarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge, osporiv{i mu “titulu” . “Taj me ~ovjek ne mo`e isprovocirati, ali bih mu, prije svega `elio postaviti pitanje: {ta jo{ moram u~initi da bih postao legenda? Sve sam discipline u kojima se takmi~im osvojio na dvije uzastopne olimpijade. Osvojio sam zla to na Svjet skom prvenstvu i uz to sam nekoliko puta obarao svjetske rekorde. Ne znam {ta jo{ da u~inim? Stoga, kada vi novinari idu}i put sretnete Roggea, pitajte ga {ta jo{ on misli da trebam u~initi, a da nije dan ~o vjek to ni ka da ni je uspio” poru~io je Bolt. , Na kon do dje le me da lja za utrku {tafeta 4x100 metara Jamaj~anin se zabavljao s publikom pokretanjem meksi~kih valova ili popularne “ole” na tribinama. “Volim pomicati barijere i raditi stvari koje niko prije nije u~inio, ali volim se i dobro zabavljati. Komunikacija s publikom je bila sjajna i siguran sam da su i gledaoci u`ivali. Na neki na~in time sam rekao zbogom Londonu. Ovdje sam do{ao kako bi u{ao u legendu i `elio sam zahvaliti publici na podr{ci koju mi je iskazivala tokom nastupa” naglasio je jamaj~anski atle, ti~ar. Njegov trener za nastavak karijere namjerava pripremati Bolta i za utrke na 400 metara ~ime sam sprinter nije pretjerano odu{evljen. “Ostvario sam svoje namjere i `elje, a sada }u razgovarati s trenerom o idu}im izazovima. On `eli da se u~im takmi~iti i na

Carter, Frater, Blake i Bolt su vlasnici novog svjetskog rekorda

Reuters

[ta jo{ moram uraditi

da budem legenda?
Sve sam discipline u kojima se takmi~im osvojio na dvije uzastopne olimpijade. Osvojio sam zlato na Svjetskom prvenstvu i uz to sam nekoliko puta obarao svjetske rekorde, podsje}a najbr`i ~ovjek svijeta
400 metara, a ja bje`im od toga. Bit }e to `u~na prepirka. Pa jeste li vi vidjeli program treninga za trka~e na 400 metara?” istakao , je Bolt, koji je na novinarsko pitanje gdje se vidi za deset godina bio direktan i otvoren: “U 2022. godini... Nadam se da }u se negdje odmarati i izle`avati. @elio bih `ivjeti usporenim tempom, mo`da pokrenuti kakav posao. Ja sam vam dosta lijena osoba i uvijek bih se samo odmarao i opu{tao.”

Pali iz svemira kao Mr. Bean
Na kraju se trostruki uzastopni olimpijski pobjednik jo{ jednom osvrnuo na utrke i naredne Igre u Riju. “Yohan Blake je odli~an, a siguran sam da }e se do Rija pojaviti jo{ neki mladi trka~i. A {to se ti~e na{eg rezultata u {tafeti, o~ito je da nismo ljudi, jer niko nikada nije tr~ao ispod 37 sekundi. Zato ka`em da smo izvanzemaljci. Pali smo iz svemira kao Mr. Bean” , zaklju~io je raspolo`eni Bolt. Rezultati finala: 1. Jamajka 36.84 (svjetski rekord), 2. SAD 37.04, 3. Trinidad i Tobago 38.12, 4. Francuska 38.16, 5. Japan 38.35, 6. Holandija 38.39, 7. Australija 38.43, Kanada (diskvalifikovana).

Bolt je ostvario sve `elje

Francuskinje nemo}ne u finalu

Peto uzastopno zlato za SAD
Amerikanke su slavile rezultatom 86:50

@enska ko{arka{ka reprezentacija Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava osvojila je u Londonu petu uzastopnu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Amerikanke su u finalu pobijedile Francusku 86:50 (37:25) i tako osvojile sedmu zlatnu medalju u devetom nastupu na olimpijskim turnirima. Borbene Francuskinje vodile su nakon {est minuta s 13:11, ali su reprezentativke

SAD-a minutu kasnije preuzele vodstvo koje nisu ispu{tale do kraja utakmice. Reprezentaciju SAD-a predvodila je Candace Parker s 21 poenom i 11 skokova. Dvocifrena je bila i Sue Bird koja je dodala 11 poena. U Francuskoj su Gruda i Lawson-Wade ubacile po 12 ko{eva. U susretu za tre}e mjesto Australija je pobijedila Rusiju rezultatom 83:74 i tako osvojila bronzanu medalju.

28

FUDBAL
hris Coleman, selektor Velsa, suo~io se sa problemima uo~i prijateljske utakmice koju }e njegovi izabranici odigrati protiv fudbalske A reprezentacije BiH 15. avgusta u Llanelli protiv BiH. James Collins i Jack Collison, dvojac West Ham Uniteda, zbog povreda su otpali sa prvobitnog spiska. Defanzivac Collins ima problema sa preponama, dok se Collison, njegov saigra~ iz veznog reda, `alio na bol u koljenu. Stoga je Coleman odlu~io da ih po{tedi utakmice protiv BiH, a umjesto njih, pozvao je Joela Lyncha iz Huddersfielda, te Roberta Earnshawa, veznjaka Cardiff Citya. Ali, to nije sve. Coleman }e imati problema i sa golmanima. Poziv za me~ sa BiH nije dobio povrije|eni Wayne Hennessey, tako da }e protiv zmajeva braniti Boaz Myhill. “Hennessey se jo{ oporavlja od povrede ligamenata, tako da vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Belgije i Srbije. Morat }emo ra~unati na Myhila i Pricea. Mislim da }e Myhil braniti protiv BiH” rekao je Coleman, , koji cijeni na{u reprezentaciju: “Ovo je va`na utakmica za nas, jer je to posljednja provjera pred po~etak kvalifikacija za SP. BiH ima dobar i sna`an tim” . Na spisku su 22 igra~a - golmani: Jason Brown (Aberdeen), Boaz Myhill (West Bromwich Albion), Owain Fon Williams (Tranmere Rovers); odbrana: Darcy Blake (Cardiff City), Joel Lynch

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Futsal, Liga prvaka

C

Vels u problemima pred BiH

Otpali Collins

i Collison
Umjesto dvojca West Ham Uniteda, selektor na{eg protivnika pozvao je dvojicu novih igra~a, defanzivca Joela Lyncha iz Huddersfielda, te Roberta Earnshawa, veznjaka Cardiff Citya

U Trebinju se igra sjajan futsal

Leotar opet
Trebinjci su slavili u dva susreta, najprije protiv Balzana sa malte rezultatom 9:1, a zatim i protiv Lexmaxa iz Moldavije sa 4:1
Leotar iz Trebinja plasirao se u narednu rundu futsal UEFA Kupa. Najbolja bh. mom~ad u prvoj fazi takmi~enja upisala je dvije ubjedljive pobjede, {to je bilo dovoljno za plasman u narednu fazu takmi~enja.

pro{ao grupu
“U{li smo nervozno u utakmicu i zbog toga odigrali ne{to lo{ije prvo poluvrijeme. U svla~ionici smo se na pauzi dogovorili da igramo ~vr{}e jer nam je odgovarao i nerije{en rezultat i mislim da smo zaslu`eno pobjedili” rekao je , Sini{a Mulina nakon odlu~uju}eg me~a. On je dodao da ih u narednom krugu o~ekuje mnogo te`i zadatak, ali da nije nemogu}e da Trebinjci pro|u dalje.

Gareth Bale bit }e najve}a opasnost golmanu Begovi}u

Sjajni Vico
U prvom susretu Grupe A preliminarne faze Leotar je sa ubjedljivih 9:1 savladao mom~ad Balzan Youthsa sa Malte. U tom susretu, tri gola za Leotar postigao je sjajni Miljan Vico, a dva puta u listu strijelaca upisao se Felix da Silva, dok su po jednom mre`u Malte`ana pogodili Savo Andri}, Vladimir Vladisavljevi} i Dejan Pavlovi}, a vlastitog golmana savladao je Carlos Scicluna. U drugom, odlu~uju}em, susretu za plasman dalje bh. predstavnik bio je bolji od moldavskog Lexmaxa. Slavili su Trebinjci sa 4:1, a dva puta mre`u protivni~ke mom~adi pogodio je Miljan Vico, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali golman Du{an Berak, te Savo Andri}.

Bez predaje
“I pro{le godine smo igrali protiv jakih ekipa, pa smo se ze zamalo plasirali u naredni krug. Mi }emo dati svoj maksimum i ne}emo se lako predati” poru~io je , Mulina. KMF Leotar igrao je u sastavu: Du{an Berak, Savo Andri}, Mitar Vukanovi}, Sini{a Mulina, Miljan Vico, Vladimir Vladisavljevi}, Joney Herbert, Felix da Silva, Predrag [e{elj, Dejan Pavlovi}, Slobodan Nikoli}, Neboj{a Kapor, Nemanja Mi~eta i trener: Dragan Spai}. J. LIGATA

(Huddersfield Town), Chris Gunter (Reading), Adam Matthews (Celtic), Sam Ricketts (Bolton), Neil Taylor (Swansea), Ashley Williams (Swansea); vezni red: Joe Allen (Liverpool), Robert Earnshaw (Cardiff City), Andrew Crofts (Brighton & Hove Albion), David Edwards (Wolver-

hampton Wanderers), Joe Ledley (Celtic), Aaron Ramsey (Arsenal); napad: Gareth Bale (Tottenham), Craig Bellamy (Cardiff City), Simon Church (Reading), Steve Morison (Norwich City), Hal Robson-Kanu (Reading) i Sam Vokes (Burnley).
S. [.

Prva liga Federacije BiH, 1. kolo

Sloboda startala pobjedom
Va`ne bodove sa gostovanje je donijelo biha}ko Jedinstvo, koje je u Livnu savladalo Troglav sa 2:1 • Identi~nu pobjedu kao Tuzlaci ostvario je i Vitez protiv Bosne
Fudbaleri tuzlanske Slobode pobjedom su startali u sezoni u kojoj }e kroz Prvu ligu Federacije BiH poku{ati izboriti povratak u elitni razred na{eg fudbala. Pred oko 2.000 gledalaca na Tu{nju savladali su Gora`de rezultatom 4:1. Sloboda nije dobro otvorila utakmicu. U 30. minuti gosti su do{li u vodstvo golom Amera Drljevi}a direktno iz kornera. No, Sloboda se vrlo brzo vratila u igru. Najbolji pojedinac susreta Muhamed Muminhod`i} izjedna~io je u 35, a dvije minute kasnije najljep{i gol na utakmici postigao Matijas Peji} za vodstvo doma}ih od 2:1. Otpor gostiju slomljen je nakon sat vremena igre. Prvo je na 3:1 povisio Aldin [i{i} u 59, a kona~an rezultat je postavio Muminhod`i} u 61. minuti. Gosti su nakon susreta imali zamjerki na su|enje, ali imali su ga i doma}i. U narednoj utakmici Sloboda igra kantonalni derbi u Gra~anici, a do tada bi klupska administracija morala registrovati Me{i}a, Nikoli}a, Jacksona, Memi{evi}a.

Karpaty osvojili bod protiv Chornomoretsa

Na{ internacionalac je igrao do 86. minute

Debitovao Semir [tili}
Semir [tili}, povremeni fudbalski A reprezentativac Bosne i Hercegovine, debitovao je za ukrajinski Karpaty na gostovanju kod Chornomoretsa. Utakmica je zavr{ila bez pobjednika, 1:1, a na{ internacionalac djelimi~no je “krivac” za izjedna~uju}i pogodak svoga tima. Doma}i su do{li u vodstvo u tre}oj minuti golom Elisa Bakaja, ali su Karpaty izjedna~ili u 10. minuti. [tili} je izborio slobodnjak iz kojeg je Lucas pogodio za 1:1. Nekada{nji prvotimac @eljezni~ara i Lecha igru je napustio u 86. minuti, a umjesto njega u{ao je Gudyma. Karpaty su nakon nekompletnog petog kola na 11. poziciji sa pet osvojenih bodova. S. [.

Tuzlaci su pred 2.000 gledalaca bili sigurni protiv Gora`da

Identi~nu pobjedu kao Tuzlaci ostvario je i Vitez kao doma}in protiv viso~ke Bosne, te su ove dvije ekipe nakon nepotpunog prvog kola na ~elu tabele. Va`ne bodove sa gostovanje je donijelo biha}ko Jedinstvo koje je u Livnu savladalo Troglav sa

2:1, dok je Iskra u Bugojnu sa minimalnih 1:0 bila bolja od Budu}nosti iz Banovi}a. Rezultati: Krajina - Kraji{nik 2:1, Troglav - Jedinstvo 1:2, Sloboda - Gora`de 4:1, Vitez - Bosna 4:1, Rudar K. - Podgrme~ 2:0, S. [. Iskra - Budu}nost 1:0.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

FUDBAL

29

BOSNA I HERCEGOVINA
BH Telecom Premijer liga 2. kolo
UTA POB NER POR D:P-G BOD

BH TELECOM PREMIJER LIGA BiH @eljezni~ar - Borac 1:0 (1:0)

2 1 1 0 3:1 4 2 1 1 0 2:0 4 2 1 1 0 2:1 4 2 1 1 0 1:0 4 2 1 1 0 1:0 4 2 1 1 0 1:0 4 2 1 0 1 3:1 3 2 1 0 1 3:2 3 2 1 0 1 1:1 3 2 0 2 0 2:2 2 2 0 2 0 2:2 2 2 0 1 1 0:1 1 2 0 1 1 0:1 1 2 0 1 1 2:4 1 2 0 1 1 0:3 1 2 0 0 2 0:4 0 REZULTATI BIJELJINA: Radnik - Leotar 0:0 ZENICA: ^elik - Vele` 2:0 (Me{anovi} 28, Bara} 71) GRADA^AC: Gradina - Olimpic 1:1 (D`afi} 37 - Muharemovi} 22) GABELA: GO[K - Zvijezda 1:0 (Jusuf ba{i} 60pen) IST. SARAJEVO: Slavija - Travnik 1:0 (Kokot 2) PRIJEDOR: Rudar - Sarajevo 1:3 (Miki} 45 - Belo{evi} 10, 59, Husejinovi} 80) MOSTAR: Zrinjski - [iroki Brijeg 1:0 (Marjanovi} 23) SARAJE VO: @eljezni~ar - Borac 1:0 (Svraka 29)

1. Sarajevo 2. ^elik 3. GO[K 4. @eljezni~ar 5. Leotar 6. Slavija 7. Borac 8. Vele` 9. Zrinjski 10. Olimpic 11. Gradina 12. [iroki Brijeg 13. Travnik 14. Rudar P. 15. Radnik 16. Zvijezda

Svraka odlu~io derbi
Oba tima utakmicu zavr{ila sa igra~em manje, nakon {to su isklju~eni Jamak u 50. i Raspudi} u 76. minuti Pogodak odluke postignut u 29. minuti
Stadion Grbavica. Gledalaca: 6.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislav-grad) 6.5. Strijelac: 1:0 - Svraka (29). @uti kartoni: ^oli} (@eljezni~ar), Teinovi}, Raspudi}, Runi}, Avduki} (Borac). Crveni karton: Jamak (@eljezni~ar - 50. minut), Raspudi} (Borac - 76. minuta, drugi `uti). @ELJEZNI^AR: Antolovi} 7, B. ^oli} 6, Bogi~evi} 6, Kerla 6, Kvesi} 6, Svraka 7 (od 90. Vasili} -), Zoloti} 6,5, Jamak 5, Bekri} 6,5 (od 78. Zeba -), Selimovi} 5,5 (od 70. Be{lija ), Adilovi} 5,5. Trener: Amar Osim. BORAC: Avduki} 6, Vasiljevi} 5,5, Stupar 5, Raspudi} 5, Kruni} 6,5, Radulovi} 5,5, @i`ovi} 5,5 (od 55. Dugi} 5), Stoki} 5,5 (od 70. Dujakovi} -), Teinovi} 5 (od 55. Grahovac 5,5), Runi} 5, Subi} 5,5. Trener: Slobodan Star~evi}. Golom Muamera Svrake, koji je bio kapiten @elje u ovom susretu, iz 29. minute, plavi su u derbiju 2. kola savladali Borac rezultatom 1:0 i tako ubilje`ili prvu pobjedu ove sezone. dnjak, pogodiv{i pre~ku. Na odbijenu loptu natr~ava Adilovi} i glavom je {alje preko gola. Drugo poluvrijeme po~elo je velikom glupo{}u Nermina Jamaka, koji sasvim bespotrebno na zemlji udara Radulovi}a, zbog ~ega je dobio direktni crveni karton, ~ime je ostavio svoje igra~e na cjedilu. Odmah potom gostuju}i trener uvodi dvojicu ofanzivaca Dugi}a i Grahovca, koji je u 59. minuti {utirao pored gola. Ipak, @eljo je i dalje dr`ao kontrolu nad utakmicom, a da snage na terenu budu izjedna~ene pobrinuo se Raspudi}, koji rukom u skoku udara Adilovi}a, a ^ui} mu daje drugi `uti karton, odnosno crveni.
Slavlje Svrake i ^oli}a nakon pobjedonosnog gola
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Rudar - Sarajevo 1:3 (1:1)

Belo{evi} za tri boda
Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca: 2.500. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 5. Strijelci: 0:1 - Belo{evi} (10), 1:1 - Miki} (45), 1:2 - Belo{evi} (59), 1:3 - Husejinovi} (80). @uti karton: Topi}, Vidi} (Rudar), Sulji} (Sarajevo). RUDAR: Bodiroga 6, Kruz 6 (od 81. Hamzi} -), Gigovi} 6, Savi} 5.5, Bajalica 5.5, Rami} 6, Rastoka 5.5 (od 46. Vukovi} 5.5), Topi} 6 (od 72. Kokanovi} -), Jankovi} 6, Srndovi} 6, Miki} 6.5. Trener: Velimir Stojni}. SARAJEVO: Bandovi} 7, Torlak 6.5, Had`i} 7, Tatomirovi} 6.5, Guji} 6, Nuhanovi} 6 (od 46. ^omor 6.5), Karamati} 6.5 (od 88. Tadejevi} -), Belo{evi} 8, Dupovac 6, Zlatkovi} 6.5, Sulji} 6 (od 46. Husejinovi} 7). Trener: Dragan Jovi}. Fudbaleri Sarajeva brzo su zaboravili nesretnu eliminaciju od Zete u tre}em pretkolu Evropske lige, upisav{i gostuju}u prvenstvenu pobjedu protiv Rudara u Prijedoru - 3:1. Ve} u destoj minuti Sarajevo je do{lo u vodstvo. Had`i} je fauliran, a sa 25 metara, Belo{evi} posti`e eurogol. Gosti su imali vi{e od igre, i dr`ali su loptu vi{e u svom posjedu, dok su doma}i bili apsolutno bezopasni. Ipak, u fini{u prvog poluvremena Rudar uspijeva izjedna~iti rezultat, a strijelac je bio Miki}. Prijedor~ani su bolje otvorili drugo poluvrijeme, ali Topi} je bio neprecizan. Gosti su to kaznili u 59. minuti kada Belo{evi} novim eurogolom vra}a prednost Sarajevu. Deset minuta prije kraja susreta, Said Husejinovi} je nakon solo-prodora zape~atio sudbinu doma}ih i osigurao na koncu ubjedljivu pobjedu bordo tima.

Gol Svrake i glupost Jamaka
Na Grbavici je po~elo sjajnom prilikom u ~etvrtoj minuti za doma}e nakon kornera. Bekri}, koji je zaigrao u po~etnoj postavi umjesto Zebe, je ubacio, a Bogi~evi} glavom {alje loptu malo pored gola. Imali su plavi jo{ nekoliko poluprilika

preko Selimovi}a i Zoloti}a, a ^ui} je propustio pokazati mo`da i na bijelu ta~ku, nakon uba~aja ^oli}a, s obzirom na to da je Stupar zaustavio loptu rukom. Od 20. minute gosti su se oslobodili pritiska, te su iz kontranapada umalo poveli. Stoki} je u 27. minuti sjajno uposlio Kruni}a, koji izlazi sam na Antolovi}a, ali ovaj odli~no brani, ~ime je omogu}io da njegov tim izgradi akciju iz koje }e povesti. Naime, @eljo je svega dvije minute nakon prilike Kruni}a stigao u vodstvo. Svraka, koji je pro{le sezone bio drugi strijelac lige sa 10 golova (devet glavom), namjes-

tio se na vrh {esnesterca i ga|ao suprotni ugao. Lopta se od pre~ku odbila iza Avduki}a, a ^ui} je tek nakon nekoliko sekundi pokazao na centar. Lopta je, naime, pala tek malo iza linije, pa su gosti smatrali da gola nije bilo, ali nakon me~a i pogledanog snimka, bilo je jasno da je pogodak regularan. Odmah potom Borac je mogao do izjedna~enja, ali i ovaj put Antolovi} brani udarac Kruni}a, koji je poku{ao i u 38. minuti, ali ovaj put pored gola, nakon ~ega je @eljo imao jo{ jednu sjajnu priliku. Raspudi} je na vrhu 16-terca oborio Bekri}a, koji je sam izveo slobo-

Zahtjev navija~a sa Juga
Tek nakon {to su se snage izjedna~ile Borac je malo agresivnije krenuo ka golu doma}ih, ali osim poluprilika i sa jedne i sa druge strane, nije se de{avalo ni{ta vrijedno spomena, te ja zavr{eno onako kao i u dosada{njih nekoliko me~eva ova dva tima - 1:0, uz te{ku bitku za svaku loptu. Na kraju dodajmo i to kako su navija~i `elje pred po~etak susreta transparentom preko cijele ju`ne tribine od Uprave kluba zatra`ili da im za slijede}u sezonu osposobe Grbavicu za evropske utakmice.
J. LIGATA

Slavija - Travnik 1:0 (1:0)

Stadion SRC Slavija u Isto~nom Sarajevu. Gledalaca: 500. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 7, pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica). Strijelac: 1:0 - Kokot (2). @uti kartoni: Aleksi}, Dudo, Kokot (Slavija), Popovi}, Ribi} (Travnik). SLAVIJA: Dujkovi} 6, Svitlica 6, Fazlagi} 6, Papaz 6, Ra{evi} 6, Dudo 6 (od 75. Miroslavljevi} -), Vidi} 6 (od 68. Be{lija -), Kokot 7, Peri{i} 6.5, Aleksi} 6, Mami} 6 (od 54. Dudo). Trener: Vlado ^aplji}. TRAVNIK: Fejzi} 6, Terzi} 5.5, Mi{i} 5.5, Ribi} 6, Kova~evi} 6, Lihovac 5 (od 54. Simeunovi} 5.5),
Na{ reprezentativac i Hrvat su zajedno bili u Lyonu

Kokot matirao vezire

Popovi} 6, Red`epi 5.5 (od 64. Smaji} -), N. Varupa 5 (od 46. Zatagi} 5.5), La{tro 5.5, Peji} 5.5. Trener: Nermin Ba{i}. Sve vrijedno pomena u duelu izme|u Slavije i Travnika dogodilo se u uvodu utakmice. Igrala se druga minuta, kada je Zoran Kokot na ubacivanje Mami}a sa desne strane matirao Fejzi}a i doveo doma}e u vodstvo. U tom trenutku niko nije ni slutio da }e to biti kona~an rezultat. Slavija je jo{ samo dva puta zaprijetila gostuju}em golmanu i to u 4. i 41. minuti. Oba puta tvorci akcije bili su Kokot i Mami},

Pitanje pobjednika rije{eno je u 2. minuti

Foto: D`. KRIJE[TORAC

a ovaj drugi je lo{e {utirao glavom. Jedinu priliku na utakmici veziri su imali u sudijskoj nadokan-

di kada je Popovi} odli~no {utirao iz slobodnjaka, ali je Dujkovi} uspio spasiti svoj gol.

Roma tra`i stopera

Lovren i Pjani} ponovo zajedno?
Sportski direktor Rome u o~ajni~koj je potrazi za jo{ jednim stoperom, a na meti mu se na{ao i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, koji bi tako ponovo mogao postati suigra~ na{eg Miralema Pjani}a. Uz Brazilce Uvinija i Rhodolfa, koji su saigra~i u Sao Paulu, Sabatini je na Romin popis `elja uvrstio i Hrvata, za kojeg su Lyonu spremni platiti 10 miliona eura. Informacije iz Lyona govore kako Lovrena ne misle pustiti ispod 20 miliona. U tom slu~aju, Romini izgledi za transfer nisu veliki.

30

FUDBAL

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlado Jagodi}, {ef struke ^elika, nakon osvojena tri boda

Idemo na svaki teren da pobijedimo!
Ovdje publika i narod `ele rezultate, mi smo naravno optere}eni time, ali }emo i to napraviti, zaklju~io je strateg Zeni~ana Vlado Jagodi} nakon trijumfa nad Mostarcima
Nakon dugo vremena ekipa ^elika je krenula dobro u premijerliga{ku sezonu. U prva dva kola osvojena su ~etiri boda, a navija~i se vra}aju na stadion. Nakon osvojenog boda u gostima kod Sarajeva, na Kamberovi}a polju, na rezervnom ^elikovom stadionu (Bilino polje se renovira kako bi bilo spremno za kvalifikacione me~eve zmajeva za SP u Brazilu) savladali su Vele` sa 2:0.

Puri} u Slobodi iz U`ica
Modri~anin Dario Puri}, donedavno igra~ ^elika i biv{i reprezentativac Bosne i Hercegovine, potpisao je u petak jednogodi{nji ugovor sa Slobodom Point iz U`ica, ~lanom Jelen superlige Srbije. Debitovao je ve} dan kasnije u me~u sa suboti~kim Spartak Zlatibor vodom koji su U`i~ani na doma}em terenu savladali sa 2:0. Odigrao je posljednjih 15 minuta. dijela tima, odnosno napada~a i na tome se mora poraditi... “Obe}ao sam Zenici, obe}ao sam navija~ima da }e ^elik igrati efikasno, to jo{ nije ni blizu onako kako treba, ali vrijeme radi za nas, ova ekipa ima kvalitet, vjerujem u ove igra~e i mi }emo odigrati sigurno dosta kvalitetnih utakmica. Za{to ne i u Trebinju naredno kolo, jer i}i }emo na svaki teren da pobijedimo. Mi smo se tako pona{ali i na Ko{evu, uzeli smo bod, a mogli smo mo`da i tri. Rekao sam tada da nisam ne{to zadovoljan. Ako sad ka`em poslije 2:0 da nisam zadovoljan, bilo bi mo`da pretjerano. Zaista moramo biti zadovoljni sa ova osvojena tri boda. Puno zna~e. Imamo ~etiri boda iz dva kola i sedam dana da se pripremimo za Trebinje” istakao je Vlado Jagodi}. ,

Zeni~ani su odigrali odli~nu utakmicu protiv nezgodnih Mostaraca

Foto: Muhamed TUNOVI]

Odli~ni Nurkovi}
Mostarci su se pokazali kao nezgodna ekipa, gdje su igrali otvoreno, ali crveno-crni no{eni navijanjem oko 3.500 prisutnih su jednostavno bili prejaki. Golove za ^elik postigli su napada~ Jasmin Me{anovi} u 28. i veznjak Stipe Bara} u 71. minutu. [ef struke zeni~kog premijerliga{a Vlado Jagodi}, koji je i najve}e poja~anje ^elika u ljetnom prelaznom roku, nakon susreta je ~estitao svojim igra~ima na pobjedi i zahvalio “divnoj publici na podr{ci koja nas je nosila do pobjede” . Izrazio je zadovoljstvo zbog osvojenih bodova, ali i objasnio kako nije zadovoljan realizacijom. “Vele` je ovdje do{ao onako kako sam i o~ekivao da se nadigrava. Upozoravao sam da njihova pobjeda od 3:0 u prvom kolu nad Radni-

Su{i} i Osim obi{li Bilino polje
Predsjednik Komiteta za normalizaciju Ivica Osim i selektor na{e najbolje vrste Safet Su{i} u subotu su u pratnji na~elnika Op}ine Zenica Husejina Smajlovi}a, direktora preduze}a ALBA koje je postavljalo travu na zeni~ki stadion i ~lana Odbora za stabilizaciju stanja u NSFBiH Muhameda Begagi}a, direktora JP-a za upravljanje sportskim terenima Zenica Husejina Hinovi}a i predsjednika NK ^elika Senada Sarajli}a obi{li stadion Bilino polje. Rekonstrukcija zeni~kog hrama nogometa je pri kraju i on }e zasigurno biti spreman za me~ kvalifikacija na{e najbolje vrste 11. septembra, kada na{a reprezentacija do~ekuje Latviju. kom nije slu~ajna, da imaju mladu ekipu, da igraju rastere}eno, i realno su nas mnogo namu~ili. Bila je ovo psiholo{ki te{ka utakmica. Prvo predstavljanje pred doma}om publikom, mnogo novih igra~a, malo i euforija hvata, ja to ne volim, iskren da budem, jer mislim da ne igramo ni pribli`no onako kako bismo trebali da igramo i ako nas uhvati euforija ranije, onda mo`emo imati probleme. Naravno i da mi je bitno da je ovo zaslu`ena pobjeda. Mo`da je to trebao biti omjer od jedan razlike za nas, ali to je fudbal, imali smo dobro raspolo`enog Nurkovi}a koji je one kriti~ne situacije koje na{a odbrana nije sprije~ila - razrije{io” kazao , je Jagodi}. ^elik je odigrao dva me~a bez primljenog gola, neka ~vrstina postoji u igri, ali jo{ ni blizu {ef struke nije zadovoljan igrom prednjeg

Nedostaje mirno}e
Objasnio je da ekipi nedostaje bolja transformacija, mirno}a u igri. Dosta je novih igra~a koji trebaju da se aklimatizuju na ovaj ambijent. “Ovdje publika i narod `ele rezultate, mi smo naravno optere}eni time, ali }emo i to napraviti” za, klju~io je strateg Zeni~ana.
M. DAJI]

Vele` poslije poraza u Zenici

Mostarci `ale za propu{tenim prilikama
Kada nakon utakmice trener javno hvali svog golmana, onda to dovoljno govori da nismo bili u podre|enom polo`aju. Posebno se to odnosi na drugo poluvrijeme, kad osim onog gola iz slobodnog udarca ^elik nije ni{ta napravio, ka`e trener Vele`a Asmir D`afi}
Vele` je nakon pobjede u 1. kolu protiv Radnika od 3:0 o~ekivao barem jedan gol u mre`i Zeni~ana. Ipak, na kraju su Mostarci, uprkos dobroj igri, ku}i oti{li pora`eni sa 2:0. Stru~ni {tab ro|enih nikako ne mo`e biti zadovoljan rezultatom, s tim {to je trener Asmir D`afi} poku{ao prona}i opravdanje u mladosti i neiskustvu svog tima, koji je podlegao ambijentu na Kamberovi}a polju. “Ovo je mlada ekipa, pa je i o~ekivati bilo da u onakvom ambijentu “noge postanu olovne” Pri. mili smo dva gola iz na{ih gre{aka i nije dobro {to smo protivniku ponudili te gre{ke. Gol iz slobodnjaka jeste “gol~ina” ali svejedno, mi smo pogri, je{ili {to nismo prije rije{ili probleme pa da i Me{anovi} i igra~ u drugom poluvremenu na kojem je napravljen prekr{aj ne dolaze u one situacije” , isti~e Asmir D`afi}, {ef struke ro|enih, koji dodaje kako je za njega i njegove saigra~e odre|ena satisfakcija to {to je Vlado Jagodi}, trener ^elika, hvalio svog golmana Adisa Nurkovi}a. “Pa kada nakon utakmice trener javno hvali svog golmana, onda to dovoljno govori da nismo bili u podre|enom polo`aju. Posebno se to odnosi na drugo poluvrijeme, kad osim onog gola iz slobodnjaka ^elik nije ni{ta napravio. Naprotiv, mi smo diktirali tempo, a u samom fini{u napravili par 100 posto {ansi” ka`e D`afi}. , “[teta {to jedan od na{ih {uteva nije u{ao u mre`u ili, bolje re}i, {to nije savladao odli~nog Nurkovi}a. Sigurno da bi jo{ vi{e uveli~ao dvoboj” is, takao je strateg Mostaraca na kraju.
J. Li.

Mostarci su primili pogotke nakon gre{aka

Foto: M. TUNOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

ME\UNARODNI SPORT
Prvi dan boravka u izlogu njujor{ke burze zavr{io je neslavno za nogometni klub Manchester United. Burzovna izvje{}a govore da su se izlistane dionice, njih 16,7 miliona ili 10-ak posto ukupne vrijednosti kluba, kupovale slabo. Po~etna cijena od neo~ekivano malih 14 dolara u po~etnom se zanosu podigla na 14,05 dolara. Me|utim, ubrzo se vratila na po~etnu vrijednost kojom je i zavr{ila dan. U Unitedu su se nadali ve}oj euforiji investitora, posebice oni-

31

LE CHAMPIONNAT Umalo blama`a Pari`ana

Lo{ dan za United na burzi
ma iz goleme globalne vojske navija~a koja se, prema nekim optimisti~nim procjenama, penje i do 333 miliona obo`avatelja. Ali kupovanju nije pomogla ~ak niti relativno niska po~etna cijena, koju se u klubu odlu~ili spustiti s o~ekivanih 16-20 na 14 dolara objasniv{i da time poku{avaju privu}i kvalitetnije investitore. Razlog slabom interesu za vlasni~ki udio u najvrednijem sportskom klubu na svijetu le`i u golemom dugu koji optere}uje njegovo poslovanje i iznosi oko 423 miliona funti.

Petnaesta godina Danske {kole fudbala

Zlatan Ibrahimovi} postigao je dva gola u debiju za PSG

Ibrahimovi} spasio

PSG od poraza
Lorient na gostovanju u Parizu imao prednost od 2:0, ali je sjajni Zlatan Ibrahimovi} ipak uspio spasiti bod prin~evima Od osam utakmica igranih u subotu u ~ak {est slavili gosti

Djeca uz zabavu u~e fudbalske vje{tine

Tereni vrve od djece
[kola je po~ela na gradskom stadionu u Tesli}u, a zavr{i}e se dvodnevnim dru`enjem 150 mali{ana iz Doboj-Juga i Tesli}a
U Doboj-Jugu u toku su zavr{ne aktivnosti ovogodi{nje Otvorene {kole fudbala, koju organiziraju Op}ina Doboj-Jug i Op{tina Tesli} uz podr{ku vlada Norve{ke, Danske, [vedske, Ambasade SAD-a u BiH, lokalnih policija, FIFA i UEFA. Protekle sedmice {kola je po~ela na gradskom stadionu u Tesli}u, a zavr{i}e se dvodnevnim dru`enjem 150 mali{ana iz ove dvije op}ine na terenu {kole fudbala BH Barca u Matuzi}ima. ~injenica da je u ovom ciklusu zastupljeno vi{e od jedne tre}ine djevoj~ica, koje se sve vi{e okre}u ovom sportu. Ina ~e, po la zni ci su dje ca uzrasta od sedam do ~etrnaest godina. Danska {kola fudbala u Bosni i Hercegovini se prire|uje ve} petnaest godina i u 20 razli~itih gradova organizovana je i ove godine. Da je ovaj program prisutan {irom svijeta, uglavnom u kriznim podru~jima i zemljama koje su bile u konfli-

Z

ahvaljuju}i dvostrukom strijelcu Zlatanu Ibrahimovi}u, nogometa{i PSG-a izbjegli su poraz na otvaranju nove sezone francuskog nogometnog prvenstva. Na Parku prin~eva PSG je u 1. kolu odigrao tek 2:2 protiv Lorienta.

Ibrahimovi}, ipak, zadovoljan
Autogolom Maxwella iz 4. minute i golom Jeremiea Aliadierea iz 45, Lorient je imao vodstvo od 2:0 na poluvremenu i ~inilo se da bi mogao do punog plijena kod najve}eg favorita za osvajanje naslova francuskog prvaka ove sezone. No, u nastavku je proradio Ibrahimovi} i golovima iz 65. i 90. minute donio jedan bod svom timu. Svoj prvijenac u Le Championnatu [ve|anin je zabio nakon {to je prethodno prsima sjajno za{topao dubinsku loptu Nenea i potom je mirno poslao ispod golmana Fabiena Audarda. Jedanaesterac za PSG je u 88. minuti izborio Blaise Matuidi

nakon prekr{aja Gregorya Bourillona, za {to je stoper Lorienta zaslu`io crveni karton. Ibrahimovi} je penal realizirao prizemnim udarcem u donji desni golmanov ugao. “Ovo je ipak tek prva utakmica za jednu novu ekipu u prvenstvu. Postoji jo{ puno vremena da budemo bolje organizirani u igri i da zaigramo bolje” izjavio je , {vedski napada~. Trener pari{ke ekipe Carlo Ancelotti nikako nije mogao biti za do vo ljan star tom u no vo prvenstvo. “Ibrahimovi} nam je donio veliki pomak u igri. U drugom poluvremenu ponudili smo znatno bolju predstavu. Na`alost, u prvom dijelu nismo imali pravu ravnote`u. Pokazali smo karakter jer smo se vratili u utakmicu, ali moramo bolje djelovati kao kolektiv” rije~i su Italijana. , Dodajmo i to da je uz Ibrahimovi}a, za PSG u slu`benom susre tu de bi ti rao i Ar gen ti nac Ezequiel Lavezzi, ljetos pristigao iz Napolija.

Lyon je slavio na gostovanju kod Rennesa golom Yoanna Gourcuffa iz 16. minute, nakon asistencije Jimmya Brianda.

Nancy siguran doma}in
Ina~e, prvo kolo nove sezone Le Championnata slobodno se mo`e prozvati kolom gostiju, budu}i da su u osam utakmica, koliko ih je odigrano u subotu, u njih {est pobjede ostvarili gostuju}i sastavi. Jedinu pobjedu doma}ina ostvario je Nancy, koji je golom Yohana Molla u prvoj minuti sudijske nadoknade pobijedio Brest s 1:0. • Francuska, 1. kolo: Evian Bordeaux 2:3 (Wass 18, Khelifa 90 - Obraniak 11, Gouffran 15, Saivet 53), Nancy - Brest 1:0 (Mollo 90), Nice - Ajaccio 0:1 (Eduardo 11), PSG - Lorient 2:2 (Ibrahimovi} 65, 90 - Maxwell 4ag, Aliadiere 45), Rennes - Lyon 0:1 (Gourcuff 16), St. Etienne - Lille 1:2 (Hamouma 74 - Chedjou 58, Pedretti 90), Sochaux - Bastia 2:3 (Privat 13, Doubai 89 - Modeste 59, Maoulida 74, 83), Troyes - Valenciennes 0:1 (Rincon 34ag). J. Li.

Lideri {kole: Dragan Blagojevi} Haler i prof. Mujo Avdi}

Mathijsen iz [panije, Lell u [paniju
Holandski reprezentativac Joris Mathijsen odlu~io je karijeru nastaviti u svojoj domovini, a Nijemac Christian Lell poja~a}e redove {panskog prvoliga{a. Feyenoord iz Rotterdama potvrdio je kako je potpisan ugovor s 32-godi{njim Jorisom Mathijsenom, koji je bio ~lan Malage. Mathijsen je Feyenoordu obe}ao trogodi{nju vjernost. “Igrao sam u inostranstvu {est godina i bilo je vrijeme za povratak ku}i. Nazvali su me iz Feyenoorda i odmah mi se svidio njihov projekt. Pro{le su sezone napredovali, `ele nastaviti u tom smjeru, a ja `elim biti dio toga” objasnio je svoju odluku. , [panska }e liga pak biti bogatija za Christiana Lella, 27-godi{njeg njema~kog brani~a koji je svojedobno branio boje Bayerna iz Münchena. Nakon epizoda u Kölnu i Herthi, s kojom je pro{le sezone ispao iz lige, Lell je dogovorio suradnju s Levanteom. Potpisao je ugovor na godinu, uz mogu}nost produ`enja na drugu godinu.

Dje~aci i djevoj~ice svih nacionalnost iz Tesli}a i Doboj-Juga uz osam trenera i osam asistenata rade zabavne igre i u~e tehnike fudbalskih vje{tina, rekli su nam lideri ove {kole Dragan Blagojevi Haler iz Tesli}a i prof. Mujo Avdi} iz Doboj-Juga. Oni su kazali da je cilj {kole da se dje ca dru `e, za ba ve, me|usobno upoznaju i savladaju fudbalske detalje. Raduje

ktu, potvr|uje i oficijelni plakat ove {kole na kojem su istaknuti grbovi desetine fudbalskih saveza, vladinih i nevladinih organizacija {irom svijeta. Svrha Danske {kole fudbala je da na ovaj na~in zbli`i ljude, posebno djecu i da izbri{e granicu koja ih je razdvajala. Ove godine {irom svijeta organiziramo 150 {kola fudbala, pa ~ak i u Iraku.
M. BEGI]

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

Real Madrid neaktivan na tr`i{tu

Community shield pripao prvaku Engleske

Mourinho ne dovodi igra~e, jer nikoga

PRIJATELJSKI SUSRETI

Pobjede Barcelone, Reala, Uniteda
Barca je savladala bukure{tanski Dinamo sa 2:0 u utakmici u kojoj se nogometu vratio Villa, dok je Real slavio protiv Celtica • United te{kom mukom savladao Hannover sa 4:3, uz pobjedni~ki gol Kagawe
Najbolji svjetski nogometni klubovi nastavljaju odigravanje pripremnih utakmica uo~i po~etka nove sezone. Tako su u subotu pobjede, izme|u ostalih, ostvarili Barcelona, Real Madrid i Manchester United... Barcelona je slavila na gostovanju kod Dinama iz Bukure{ta s 2:0. Lionel Messi zabio je ve} u 4. minuti svoj peti gol u predsezonskim utakmicama, dok je u samoj zavr{nici susreta iz loba poentirao Ibrahim Affelay za kona~nih 2:0. Najbolja vijest za katalonski sastav iz ovog susreta povratak je napada~a Davida Ville nogometu. Naime, u{ao je Villa kasno u drugom dijelu, a bio mu je to prvi nastup od decembra pro{le godine i loma noge na Svjetskom klupskom prvenstvu. Real je u svojoj zavr{noj utakmici na predsezonskoj turneji po SAD-u pobijedio Celtic s 2:0 u utakmici igranoj na Lincoln Financial Fieldu u Philadelphiji. Golove za kraljevski klub, po jedan u svakom poluvremenu, zabili su Jose Callejon i Karim Benzema.

NIJE PRODAO
Kad imate novca, mo`ete kupovati i diktirati kretanja na tr`i{tu. Zato je dobro uvo|enje finansijskog fair-playa. Mi, naprimjer, nismo prodali nijednog igra~a, pa nismo ni doveli nikoga. Ko `eli na{e igra~e, mora platiti. Niko ne}e oti}i besplatno, rekao je jo{ jednom Portugalac
Iako je Brazilac Kaka odigrao sjajnu utakmicu protiv svog biv{eg kluba Milana u New Yorku, upisav{i tri asistencije, trener Reala Jose Mourinho najradije bi ga prodao, ali ne za malu cijenu. “Sretan sam ako Kaka ostaje, sretan sam ako `eli oti}i. U nogometu igra~i igraju tamo gdje `ele. Kaka je vrlo dobar igra~, spreman je ponovno biti na najvi{oj razini. Ako odlu~i ostati, dobro. Ako ode, odli~no, ali ne}emo ga pokloniti. Ako ga `elite, platite” poslao je Mourinho poru, ku upravo Milanu, koji se ve} sedmicama vrti oko Brazilca, ali nije spreman izdvojiti onoliko koliko kraljevski klub tra`i. Portugalski stru~njak osvrnuo se i na jo{ jednu PSG-ovu kupovinu. Od januara na Parku prin~eva }e stanovati veliki brazilski talent Lucas Moura. “Kad imate novca, mo`ete kupovati i diktirati kretanja na tr`i{tu. Zato je dobro uvo|enje finansijskog fair-playa. Mi, naprimjer, nismo prodali nijednog igra~a, pa nismo ni doveli nikoga. Ko `eli na{e igra~e, mora platiti. Niko ne}e oti}i besplatno” jo{ je jednom Mo, urinho aludirao na Kaku. Hrvata Luku Modri}a nije spominjao, te ostaje nepoznanica ovi-

Cityu pobjeda protiv
Chelsea, D`eki samo dvije minute
Tim iz Londona poveo golom Torresa, a onda ostao bez Ivanovi}a, koji je dobio crveni karton, {to je City iskoristio i preokrenuo golovima Yaye Tourea, Teveza i Nasrija, dok je jo{ jedan gol za Chelsea postigao Bertrand
Jose: Sretan sam ako Kaka ostaje, sretan sam ako `eli oti}i

United i Hannover odigrali su sjajnu utakmicu sa sedam postignutih golova

si li eventualni dolazak hrvatskog veznjaka iz Tottenhama o prodaji Kake. Tako|er, pitanje je zna~i li dolazak Lucasa u PSG da francuski klub vi{e nije zainteresiran za Modri}a, {to bi moglo olak{ati posao

Realu. No, zanimljivo je i da su portugalski mediji objavili da je prelazak 23-godi{njeg belgijskog veznjaka Axela Witsela iz Benfice u Real prakti~ki pred realizacijom i da }e transfer biti potvr|en sljede}e sedmice.

Glasgow startao
Najtrofejniji {kotski nogometni klub Glasgow Rangers imao je te`ak start na po~etku takmi~enja u ~etvrtoj {kotskoj ligi. Odigrali su tek 2:2 na gostovanju kod Peterheada s tim da su izjedna~uju}i gol postigli u posljednjim trenucima susreta. Golom Barrya McKaya poveli su Rangersi u 27. minuti, da bi doma}in preko Rorya McAllistera u 64. i Scotta McLaughlina u 82. do{ao do potpunog preokreta. Utakmica na Balmoor Stadiumu bila je za Glasgow Rangers historijska, budu}i je bila prva liga{ka ikad odigrana za klub izvan elitnog razreda {kotskog nogometa. Podsje}amo, degradaciju Rangersa u ~etvrtu ligu nakon progla{enog bankrota izglasali su sami klubovi koji se takmi~e u {kotskom Premiershipu.

olovima Yaye Tourea, Carlosa Teveza i Samira Nasrija, Manchester City savladao je Chelsea rezultatom 3:2 u utakmici Community shielda, te tako najavio da }e i ove sezone biti jedan od glavnih pretendenata za naslov prvaka Engleske. Chelsea, koji je osvojio FA kup, te Ligu prvaka u pro{loj sezoni, na poluvrijeme je oti{ao sa vodstvom od 1:0, nakon {to je u 40. minuti pogodio Fernando Torres. Ipak, sa mo dvi je mi nu te po sli je klub iz Lon do na je ostao sa igra~em manje, nakon {to je di rektni crve ni karton zbog po gibelj nog starta sa dvije noge na Aleksandra Kolarova dobio Branislav Ivanovi}, ~ime je ola-

G

k{an posao gra|anima u nastojanjima da poravnaju skor. Za razliku od protekle sezone u kojoj se Chelsea znala~ki branio sa igra~em manje, ovaj put nisu izdr`ali, ve} su u 53. minuti primili gol za 1:1. Yaya Toure je sa oko 18 metara sjajnim prizemnim udarcem poslao loptu iza le|a Petra Cecha, a svega {est minuta poslije uslijedio je potpuni preokret. Carlos Tevez vukao je loptu po rubu kaznenog prostora, a kada mu se otvorio prostor za {ut, nezaustavljivo je {utirao i pogodio za vodstvo Citya od 2:1. Nakon {to je u 65. minuti, na dodavanje Kolarova, pogodio i Samir Nasri za ubjedlji-

vih 3:1, ~inilo se kako }e Chelsea do`ivjeti debakl, ali City je naglo povukao ru~nu, {to je tim iz Londona iskoristio u samom fini{u utakmice. Deset minuta prije kraja susreta, tra~ak nade Chelseu golom za 2:3 donosi Ryan Bertrand, ali snage za potpuni povratak, s obzirom na ~injenicu da su imali 10 igra~a, tim iz Londona jednostavno nije imao, te su gra|ani, sasvim zalu`eno na kraju osvojili prvi trofej u novoj sezoni. Pred sam kraj susreta u igru je u{ao i na{ Edin D`eko, koji je na terenu proveo svega nekoliko minuta, a zamijenio je Teveza.
J. Li.

Engleski doprvak Manchester United slavio je na gostovanju kod Hannovera 4:3, a odlu~uju}i gol u 85. minuti postigao je novoprido{li japanski veznjak Shinji Kagawa. Dva gola za United zabio je Wayne Rooney, a jedan Javier Hernandez.

Prijateljske utakmice: Dinamo Bukure{t - Barcelona 0:2 (Messi 4, Affelay 90), Real Madrid - Celtic 2:0 (Callejon 22, Benzema 67), Hannover - Manchester United 3:4 (Sobiech 25, Haggui 48, Abdellaoue 66 - Hernandez 31, Rooney 69, 82pen, Kagawa 85).

Peti Memorijalni turnir “Anto Su~i} Suka”
U utorak i srijedu, 14. i 15. avgusta 2012, odr`at }e se 5. Memorijalni turnir “Anto Su~i} Suka” . Ekipe koje }e igrati na turniru su NK Busova~a, NK Vitez, NK Rijeka i NK ^elik. Utakmice }e se igrati na stadionu Busova~e u popodnevnim satima i to po sljede}em rasporedu: Utorak: 16.30: NK Vitez - NK Rijeka, 18: NK Busova~a - NK ^elik. Srijeda: 16.30: Utakmica za tre}e mjesto, 18: Finalna utakmica (utakmica za prvo mjesto). Poslije finalne utakmice dodijeli}e se pehari za prvo, drugo i tre}e mjesto, te nagrada za najboljeg igra~a. ENI news

remijem u ~etvrtoj ligi N

Slavni Glasgow gostovao je u Peterheadu

ogometa{i i stru~no vodstvo Napolija bojkotirali su sve~anu ceremoniju dodjele medalja italijanskog Superkupa na stadionu Pti~ije gnijezdo u Pekingu. Napoli je dva puta vodio tokom 90 minuta igre, ali je u tom periodu na kraju rezultat bio 2:2, da bi u dodatnom vremenu Juventus stigao do pobjede od 4:2 i svog pe tog na slo va u osmom finalu Superkupa. Posao je staroj dami bio uvelike olak{an zbog ~ak dva isklju~enja Napolijevih igra~a u regularnom dijelu me~a. Izravni crveni karton u Napolijevim redovima, najprije u 85. minuti zbog prigovora linijskom sucu, dobio je Goran Pandev, da bi u tre}oj minuti sudijske nadoknade, zbog preo{trog prekr{aja nad Sebastianom Giovincom,

Zbog, navodnih, sudijskih gre{aka protiv Juvea

NAPOLI BOJKOTIRAO CEREMONIJU DODJELE MEDALJA

Portu 19. Superkup Portugala
Pogotkom u posljednjoj minuti Porto je osigurao svoj 19. doma}i Superkup pobijediv{i osvaja~a Portugalskog kupa Academicu iz Coimbre. ^etvrti put zaredom otvaranje nogometne sezone u Portugalu proteklo je u slavlju nogometa{a Porta koji su pogotkom Jacksona Martineza uspjeli izbje}i produ`etke i podignuti jo{ jedan trofej. Martinez je ovoljetno poja~anje iz meksi~kog Jaguaresa, a predstavio se na najbolji mogu}i na~in. Svojim prvim pogotkom donio je i prvi ovosezonski trofej mom~adi s Dragaa. Tim Vitora Pereire otvara odbranu naslova sljede}e nedjelje protiv Gil Vicentea, dok }e Academica dan kasnije gostovati kod Beire-Mar.

Walter Mazzarri je isklju~en zbog preagresivnog prosvjeda

drugi `uti karton zaradio Juan Camilo Zuniga. Nakon toga, zbog preagresivnog pros vje da pre ma su cu Mazzoleniju, isklju~en je i trener Napolija Walter Mazzarri. Re vol ti ra nim Na po li tan ci ma je sve to bilo previ{e, te su odlu~ili bojkotirati ceremoniju progla{enja pobjednika na ko joj su se ta ko na {li sa mo Juventusovi nogometa{i, dok Napolijevi nisu primili svoje medalje.

34 OGLASI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

ME\UNARODNI SPORT

35

Suspendovani italijanski nogometa{ po~eo {trajk gla|u

VIJESTI

Pesoli se zavezao lancima za ogradu
Nogometa{ je spreman `ivotom dokazati da je nevin. Sve {to od FIGC-a tra`i jest suo~avanje s pokajnicima koji su ga optu`ili, biv{im suigra~ima iz Siene Carobbijem i Gervasonijem
Lancima se o ulaznu ogradu rimskog imanja Italijanskog nogometnog saveza (FIGC) u subotu ujutro zavezao Emanuele Pesoli, uskoro 32-godi{nji nogometa{ Verone pod trogodi{njom suspenzijom. Objavio je, nakon {to su se okupili reporteri, da je tim ~inom otpo~eo {trajk gla|u te da od njega ne}e odustati tako dugo dok mu FIGC ne pru`i priliku da doka`e vlastitu nevinost. Odlukom Disciplinske komisije FIGC-a ovaj je stasiti brani~ suspendiran na tri godine zbog sudjelovanja u skandalu namje{tanja utakmice njegova biv{eg kluba, drugoliga{a Siene, u procesu kojim je 10-mjese~nu suspenziju zaradio i onda{nji Sienin trener, danas strateg Juventusa, Antonio Conte. Pesoli je `ivotom spreman dokazati da je nevin. Sve {to od FIGCa tra`i jest suo~avanje s pokajnicima koji su ga optu`ili, biv{im suigra~ima iz Siene Filippom Carobbijem i Carlom Gervasonijem. "@elim samo sudsku konfrontaciju da bih se mogao valjano odbraniti. Moja je jedina pogre{ka bila {to sam odgovorio na prokleti telefonski poziv. No, rekao sam tom prilikom da ne pristajem na namje{tanje. Nevin

Romario poziva Menezesa na ostavku
Brazilska nogometna legenda Romario `estoko je kritikovao selektora njegove reprezentacije koja na Olimpijskim igrama u Londonu nije uspjela do}i do prvog zlata u historiji za Brazil. Romario je i uo~i igara bio o{tar prema Menezesu, nakon {to je ovaj objavio popis igra~a koje vodi na Igre. "Menezesov izbor je sranje", rekao je tada. Brazil je u nogometu osvojio sve {to je mogao osim Olimpijskih igara. Bez tog zlata je ostao i na londonskim Igrama, nakon {to je izgubio finale na Wembleyu od Meksika 2:1. "Menezes je selektor koji ne zna odabrati pravu selekciju i koji u kadar zove krive igra~e. Nadam se da je ovo zadnji put da ga gledamo na klupi Brazila", rekao je Romario.

Italijan u lancima ispred Italijanskog nogometnog saveza

sam i to }u dokazati. Ovo je ozbiljna stvar. Uni{tavaju mi `ivot zbog ne~ega {to nisam u~inio. Prije no {to me natjeraju da odustanem od nogometa, borit }e se za pravdu svim snagama", rekao je Pesoli i dodao: "Koga ~ekam? ^ekam da do|e neko od vode}ih ljudi iz FIGC-a. Ponajprije time mislim na pred-

sjednika Giancarla Abetea", zaklju~io je {trajka{ gla|u. @albeni procesi za sve optu`ene u slu~aju Calcioscommesse po~inje 20. ovog mjeseca, deset dana prije no {to bi Pesoli trebao proslaviti 32. ro|endan. @uri mu se jer je 21. jula potpisao ugovor s Veronom, za koju ne}e mo}i igrati ne doka`e li nevinost.

Lukaku iz Chelseaja u West Ham
Napada~ Chelsea i belgijske nogometne reprezentacije Romelu Lukaku (19) sljede}e }e sezone igrati na posudbi u West Bromwich Albionu. Potvrdili su to na slu`benoj web stranici kluba. Lukaku je u Chelsea stigao iz Anderlechta pro{log ljeta uz od{tetu od 18-ak miliona funti, ali se nije uspio izboriti za mjesto u udarnom sastavu bluesa. Skupio je tek osam premijerliga{kih nastupa, a takva ga mala minuta`a nije zadovoljila. Tako je na kraju izme|u dva premijerliga{ka kluba dogovorena jednogodi{nja posudba koja bi Lukakuu trebala poslu`iti kao period za kaljenje.

Sukob u Cityu na relaciji menad`er - sportski direktor

Song se dogovorio sa Barcom
Vodstvo Barcelone dogovorilo je uslove s Arsenalovim kamerunskim veznim igra~em Alexom Songom, ali sada jo{ mora pregovarati s londonskim klubom o visini od{tete. Nakon {to je pro{log ljeta iz Arsenala dovela Cesca Fabregasa, Barcelona `eli svoj vezni red poja~ati jo{ jednim veznjakom topnika. Kameruncu je navodno obe}an petogodi{nji ugovor, a katalonski klub u pregovore s Arsenalom `eli krenuti idu}e sedmice. Arsenalov menad`er Arsene Wenger `eli zadr`ati Songa u timu, a ukoliko se 24-godi{nji Kamerunac, koji je ~lan Arsenala od 2005, ipak skrasi u Barci, topnici }e se okrenuti poku{aju dovo|enja Nurija Sahina iz Real Madrida. Song je pro{le sezone upisao 11 asistencija za Arsenal. Upravo je ta njegova sposobnost guranja suigra~a u gol-{anse, kao i univerzalnost ono {to je najvi{e ponukalo Barcelonu za dovo|enje kamerunskog reprezentativca.

Mancini ljut jer nema novih poja~anja
Nisam sretan, rekao je Mancini i dodao: Ne}u ni{ta vi{e re}i o tome u ovom trenutku. Pitanja o transferima biste trebali postavljati Brianu Marwoodu, ne meni. Ja nisam sportski direktor. Ne mogu re}i ni{ta o novim igra~ima
Menad`er Manchester Citya Roberto Mancini ponovno je u{ao u sukob sa sportskim direktorom tog kluba Brianom Marwoodom, nezadovoljan ~injenicom da njegovu ekipu u ljetnom prelaznom roku jo{ nije poja~ao niti jedan novi igra~. Robin van Persie, Daniel Agger i Daniele de Rossi su bili igra~i koje je Mancini `elio vidjeti u timu sljede}e sezone, ali kako se kraj prelaznog roka bli`i, vjerojatnost za dolazak bilo kojeg od njih trojice sve je manja. Jasno je kako finansije nisu nikakva prepreka za City, no Marwood je, za razliku od Mancinija, oprezan s dovo|enjem novih igra~a, svjestan da njegov klub ionako ve} `onglira na rubu finansijskog fair playa koji polako po~inje stupati na snagu. Iako se Mancini uglavnom suzdr`avao od komentara ovog ljeta i poku{avao svoju ljutnju zadr`ati za sebe, 10 dana prije prve utakmice sljede}e sezone Premier lige protiv povratnika Southamptona ipak je progovorio. "Ni sam sre tan", rekao je Mancini na pitanje o tome je li zadovoljan na~inom na koji se vode poslovi oko transfera u klubu, dodav{i: "Ali ne}u ni{ta vi{e re}i o tome u ovom trenutku. Takva pitanja biste trebali postavljati Brianu Marwoodu, ne meni. Ja nisam sportski direktor. Ne mogu re}i ni{ta o novim igra~ima. Nakon tri ili ~etiri mjeseca ne znam {to re}i o ovoj situaciji." Iako Mancini prihva}a ~injenicu da je njegova mom~ad s razlogom osvojila naslov prvaka Engleske, on smatra kako su potrebna i dodatna poja~anja. "Moje je mi{ljenje da imamo dobar tim. Ali izgradili smo ovu mom~ad prije dvije godine i moramo napredovati na svaki na~in", dodao je Mancini.

El-Hadji Diouf u Leedsu
Engleski nogometni drugoliga{ Leeds United potpisao je senegalskog napada~a El-Hadjia Dioufa (31) i to manje od 18 mjeseci nakon {to ga je menad`er tog kluba usporedio sa kanalizacijskim {takorom. Ta~nije, Diouf je dogovorio usmenu suradnju s Leedsom, bez potpisanog ugovora, podsje}anja radi, u januaru 2011, tada{nji menad`er QPR-a Warnock bio je bijesan na Dioufa, tada{njeg igra~a Blackburna zbog navodnog zlostavljanja Jamieja Mackiea u trenutku dok je ovaj le`ao na terenu sa slomljenom nogom.

Roberto Mancini ljut na sportskog direktora Briana Marwooda

36 Petrovi} prezadovoljan juniorima
Sjajne igre juniorske repre zen ta ci je BiH na te ku}em Evropskom prvenstvu B divizije koje se igra u Sarajevu nisu pro{le nezapa`eno ni kod selektora A re pre zen ta ci je Ace Petrovi}a. “Na{i mladi momci rade sjajan posao na ovom prvenstvu i siguran sam da }e oti}i do kraja. Imaju kvalitetu da budu prvoplasirani i izbore promociju u A diviziju gdje im je i mjesto” ka, zao je Petrovi}.

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

A sada kvalifikacije - selektor Aco Petrovi} isti~e kako je prva utakmica najbitnija

FAVORITI Sigurno je da smo favoriti ne samo protiv Latvije ve} ~itave grupe, ali svakako da respektujemo sve protivnike. @elimo ostati ~vrsto na zemlji i uvjeren sam da sa takvim pristupom ne bismo trebali imati problema, smatra Petrovi}
o{ su dva dana ostala do po~etka kvalifikacija za Eurobasket, a atmosfera u taboru bh. ko{arka{ke reprezentacije je na izuzetno visokom nivou. Da svi sa nestrpljenjem o~ekuju prvi me~ protiv Latvije potvrdio je i selektor Aco Petrovi}, koji je vrhunski poslo`io ekipu, {to se moglo vidjeti na posljednjim prijateljskim utakmicama.

Uz publiku bez nervoze do pobjede
Ned`ad Sinanovi} veliki dobitak za na{u reprezentaciju
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Nije tajna na kojim igra~ima se bazira na{a igra. Znamo ko su na{e prve opcije, ko ~ini okosnicu selekcije i ne}emo odstupati od toga. Raduje me {to sve vi{e dobijamo od igra~a sa klupe, kazao je selektor ko{arka{ke reprezentacije BiH

J

Nismo nadigrani
“Svima smo zadavali muke i nijedna reprezentacija nas nije nadigrala. Ostvarili smo nekoliko pobjeda protiv selekcija iz vrha evropske ko{arke i sigurno smo na taj na~in pokazali koliko vrijedimo. Ipak, nije nam to toliko ni bitno s obzirom na to da se prvi ma~i}i u vodu bacaju, a u srijedu po~inje ono pravo, {to nas zanima” kazao , je iskusni stru~njak na klupi na{e reprezentacije, te najavio predstoje}u utakmicu. “Sigurno je da smo favoriti ne samo protiv Latvije ve} ~itave grupe, ali svakako da respektujemo sve protivnike. @elimo ostati ~vrsto

na zemlji i uvjeren sam da sa takvim pristupom ne bismo trebali imati problema. Prva utakmica je najbitnija i svakako da bi nam pobjeda pred doma}om publikom na startu kvalifikacija mnogo zna~ila. Predstoje}i me~ sam po sebi nosi odre|enu nervozu, ali uvjeren sam da }e na{i momci to znati iskontrolisati” rekao je Petrovi} i , dodao kako je dobro analizirao narednog protivnika. “Znamo sve o Latviji jer smo odradili dobar scouting i nikako nas ne mogu iznenaditi. Radi se o mladoj ekipi, koja dosta tr~i, te dosta poku{ava sa {utevima sa distance. Ne bje`imo od uloge favorita, a nadam se da }e nas do pobjede voditi i navija~i. O~ekujem da publika prepozna to {to radimo i da }e na tribinama biti dovoljno gledalaca, kako bi nam osigurali {to bolji ambijent i podr{ku” istakao je Petro, vi} i otvorio karte pred ovaj me~.

Klupa sve aktivnija
“Nije tajna na kojim igra~ima se bazira na{a igra. Znamo ko su na{e prve opcije, ko ~ini okosnicu selekcije i ne}emo odstupati od toga. Raduje me {to sve vi{e dobijamo od igra~a sa klupe, koji na najbolji mogu}i na~in poma`u prvoj petorci” zaklju~io je selektor , na{e reprezentacije.
Zack Wright prvi izbor selektora Petrovi}a na poziciji playmakera A. MEHANOVI]

Howard u Lakersima? Phoenix Sunsi
Prema neimenovanim izvorima, najbolji centar dana{njice Dwight Howard novi je igra~ Los Angeles Lakersa nakon razmjene u kojoj su sudjelovale ~etiri ekipe. Ameri~ka TVstanica ESPN prva je prenijela veliku vijest o kona~nom tradeu centra Howarda, o kojem se {pekulira ve} dobru godinu. Los Angeles Times je tako|er potvrdio glasine, ba{ kao i Denver Post. Centar Orlanda od sljede}e sezone trebao bi igrati u dresu Lakersa. U razmjeni koja uklju~uje ~etida, dok bi prema Denveru krenuo ~lan ameri~ke reprezentacije na Igrama u Londonu Andre Iguodala. Najlo{ije u toj pri~i pro{ao je Orlando. Iako su mjesecima poku{avali prona}i najbolje rje{enje, ~ini se da su ipak mogli dobiti vi{e za svoju najve}u zvijezdu. Magic bi trebao dobiti Arrona Afflala i Ala Harringtona iz Denvera te Nikolu Vu~evi}a i Moea Harklessa iz Philadelphije. Tako|er, Orlando bi dobio za{ti}ene prve pickove drafta od sve tri ekipe. NBA ekipa Phoenix Sunsa potpisala je veterana Jermainea O’Neala za sljede}u sezonu. Ovaj 33-godi{nji krilni centar u Phoenix sti`e iz Bostona, a jednogodi{nji ugovor donije}e mu 1,35 miliona dolara. O’Neal je u posljednjih osam sezona zbog hroni~nih problema s koljenom odigrao tek 61 posto utakmica u NBA ligi. U posljednje je dvije u dresu Bostona skupio tek kombinovano 49

potpisali O’Neala
nastupa zbog operacija, kako koljena, tako i ~lanka. Tokom karijere je ovaj {esterostruki All-Star igra~ na prosjeku od 13,7 ko{eva i 7,4 skoka, a pro{le je sezone ostvarivao skroman prosjek od pet ko{eva i 5,4 skoka po susretu. Phoenix }e O’Nealu biti {esti razli~iti NBA klub u karijeri nakon Portlanda, Indiane, Toronta, Miamija i spomenutog Bostona.

ri ekipe i osam igra~a trebali bi sudjelovati jo{ Denver Nuggetsi i Philadelphia 76ersi. Sixersi bi dobili Andrewa Bynuma iz Lakersa i Jasona Richardsona iz Orlan-

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

SPORTSKIVREMEPLOV

37

Mustafa Huki}, nekada{nji fudbaler

Kapiten najbolje generacije

Slobode svih vremena
Prvi na teren je izlazio Mustafa Huki}, zatim Fuad Mulahasanovi}, Jusuf Hatuni}, D`evad [e}erbegovi} i Mersed Kova~evi} Trener Slobode i reprezentacije BiH
Pi{e: Muhamed BIKI]

Pro{lo je trinaest godina otkako nas je zauvijek napustio legendarni fudbaler tuzlanske Slobode Mustafa Huki}. Tog kobnog 7. augusta 1999. godine, vra}aju}i se sa suprugom Budimkom iz Gra~anice, Huka je izgubio `ivot u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Devetak.

Dru`enje sa Hukom
Posljednje dvije godine pro{log stolje}a, tj. Hukinog `ivota, imao sam priliku ~esto se susresti i dru`iti sa ovom tuzlanskom i bh. legendom, koji je u to vrijeme bio trener FK Sloboda i reprezentacije Bosne i Hercegovine. I danas se sje}am dru`enja sa putovanja u Viljnusu (Litvanija) i La Valetti (Malta), kada je na{a reprezentacija do`ivljavala poraze, poni`enja, ali Huki} je uvijek bio optimista. “Do}i }e i na{e vrijeme. Samo polako. Mi smo mlada dr`ava, na{e reprezentacija se tek stvara, a jednog dana postizat }emo i mi zapa`ene rezultate i igrat }emo i na evropskim i svjetskim prvenstvima. Vrijeme je na{ saveznik” , govorio je legendarni Huka, ljubimac nas novinara koji smo znali sate i sate provoditi s njim pri~aju}i o aktuelnoj situaciji o bh. fudbalu, ali se prisje}ati i njegove bogate igra~ke karijere. Ro|en 6. februara 1951. godine u tuzlanskom naselju Mo-

snik, pro{ao sve selekcije Slobode, a za prvi tim debitovao sa svega 16 godina. Bio je kapiten najbolje generacije Slobode svih vremena. I danas mnogi Tuzlaci, bh. ljubitelji fudbala i {ire se sje}aju kako je Mustafa prvi istr~avao na teren, a za njim: Fuad Mulahasanovi}, Jusuf Hatuni}, D`evad [e}erbegovi}, Mersed Kova~evi}... Za Slobodu je Huki} odigrao 281 prvenstvenu utakmicu, postigav{i 25 golova. Nakon rodne Tuzle, sljede}a Hukina destinacija je bila, malo sjevernije, FK Osijek, za koji je nastupao od 1978. do 1981. godine. Za tim ga put vo di pre ko Atlantika, u SAD, tamo{nji San Jose Earthquakes, gdje je igrao zajedno sa legendarnim Georgeom Bestom. Nakon Amerike kratko je igrao u Turskoj u Adani, da bi posljednje godine igra~ke karijere proveo tamo gde je i po~eo - u svojoj Slobodi. Od aktivne igra~ke karijere oprostio se 1985. godine. Mada je Huka tih sedemdesetih godina pro{log stolje}a bio jedan od najboljih i najpopularnijih igra~a sa na{ih prostora, za reprezentaciju nekada{nje Jugoslavije odigrao je samo pet susreta. Debitovao je 30. januara 1977. u Bogoti protiv Kolumbije (1:0), a posljednji put je obla~io dr`avni dres 3. jula 1977. u Buenos Airesu protiv Argentine (0:1). [to se ti ~e re pre zen ta ci ja, Huki} je bio ~lan stru~nog {taba Bosne i Hercegovine, kada

Sje}anje na Huki}a
Svakog 7. augusta rodbina, prijatelji, predstavnici FK Sloboda, zajedno sa porodicom Huki} (sin Jasmin je tako|er nosio dres Slobode), obi|u mjesto tragedije u Devetaku i Hukino vje~no po~ivali{te na mezarju Bori}. U Tuzli, ulica u blizini mjesta gdje je ro|en nazvana je po njegovom imenu, a u njegovu spomen se organizira i me|unarodni turnir “Mustafa Huki} Huka” .

Poker asova: Huka, Lica, [e}er i Meske
Na inicijativu Seada Tinji}a napisana je knjiga “Poker asova” Mustafa Huki} Huka, Fuad Mulahasanovi} Lica, D`evad [e}erbegovi} [e}er, Mersed Kova~evi} Meske. Knjigu su napisali Vehid Jahi}, Mirza Muki}, Miroslav Petrovi}, Nedim Hrustanbegovi}, novinari koji su bili savremenici ovih asova tuzlanskog i bosanskohercegova~kog fudbala. Knjiga govori o zlatnom dobu tuzlanske Slobode za koju je u to vrijeme nastupao ovaj poker asova.

su selektori bili Fuad Muzurovi} i D`emaludin Mu{ovi}, a isto vre me no je obav ljao i du `nost selektora fudbalske “B” reprezentacije.

Za repku pet puta
Upravo, smrt ga je zatekla na toj poziciji, kada se pripremao za pro vje re igra ~a iz do ma }eg prvenstva, koje je uvijek preferirao prilikom sastavljanja spiska tada{njih selektora “A” selekcije. Jedan od najboljih igra~a u historiji Slobode i jedan od najve}ih na na{im prostorima zauvijek je oti{ao u 48. godini. Kao {to re~e kolega Re{ad Mamela, na posljednjem Hukinom ispra}aju: “Oti{ao je ~ovjek kojeg smo svi voljeli” .

38
astu`ila je sve istinske ljubitelje sporta protekle nedjelje vijest da je u splitskoj bolnici preminuo Veljko Rogo{i}, legendarni pliva~ki maratonac. ^ovjek koji je plivao sve do prvih znakova bolesti, a kada bi se sve sabralo koliko je zaveslaja napravio u `ivotu, sigurno je da bi nekoliko puta, i to po ekvatoru, oplivao ovu na{u zemaljsku kuglu. Ro|en je 21. jula 1941. godine u Ka{tel Luk{i}u, ba{ u vrijeme po~etka Drugog svjetskog rata. Kao i svi Dalmatinci, u vodi je bio kao riba, ali sa ozbiljnim treniranjem po~eo je relativno kasno, tek 1959. kada je zavr{avao srednju {kolu za brodogra|evnog tehni~ara u Pliva~kom klubu Jadran iz Splita i ostao im vjeran cijele karijere. Veoma brzo postao je prvak Jugoslavije, {to mu je obezbijedilo mjesto me|u putnicima na Olimpijske igre u Rimu 1960, a i ~etiri godine kasnije u Tokiju. No na olimpijskim takmi~enjima nije nikada uspio da se plasira u finale.

MIX

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

R

Oti{ao je Veljko Rogo{i}, pliva~ka legenda
NEISPUNJENA @ELJA Prije dvije godine obolio je od jedne vrste zlo}udnog tumora, takozvanog Hodgkinsa. Za vrijeme terepije, govorio je dr. Borisu Labaru da ga izlije~i bar da pliva 30-ak kilometara na Marijanskoj brazdi, gdje je more najdublje na svijetu. Na`alost, ta mu je `elja ostala neispunjena

Uspjesi na takmi~enjima
Najve}e me|unarodne uspjehe ostvario je na Mediteranskim igrama osvajanjem srebrnog odli~ja na 400 m slobodno. odnosno

^ovjek koji je oplivao

ZEMALJSKU KUGLU
Kada se sve sabere zabilje`io je 203 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, 142 puta bio je dr`avni prvak, ali je najve}e uspjehe ostvario kao maratonac
bron~anog na 1.500 m slobodno u Napulju 1963. godine. Tako|er, u~estvovao je i na Igrama u Tunisu 1967. i Izmiru 1971. godine. Treba spomenuti i peto mjesto na Europskom prvenstvu u Leipzigu 1962. godine na 1.500 m slobodno s novim dr`avnim rekordom, te dvostruko zlato i rekord na 200 m delfin na Balkanskim igrama. Na europskoj rang-listi vi{e je godinama je zauzimao drugo mjesto na 200 m delfin. Kada se sve sabere zabilje`io je 203 nastupa za dr`avnu reprezentaciju Jugoslavije, 142 puta bio je dr`avni prvak u razli~itim disciplinama, te je 51 put obarao dr`avne rekorde na disciplinama 1.500 i 400 m. Cijelih 15 godina bio je kapiten najbolje selekcije. Kada je prestao sa takmi~enjima u bazenima, nije mogao bez plivanja. Postao je aktivni sudionik brojnih pliva~kih maratona. Te dugopruga{ke podvige izvodio je ve} od rane mladosti kada je kao od {ale plivao pet kilometara od rodnog Ka{tel Luk{i}a do otoka ^iova. Ipak, takmi~arskim pliva~kim maratonima po~eo se baviti u ranim 30-im godinama nakon zavr{etka pliva~ke karijere. Prvi maraton bila je dionica Supetar - Split iz 1971. godine, {to je samo bilo zagrijavanje za maraton u i talijanskom Riccioneu kada je osvojio prvu titulu svjetskog prvaka. Te 1971, a i naredne tri godine progla{avan je za najboljeg maratonca svijeta. Te laskave titule donijele su mu pobjede na mnogim najpoznatijim svjetskim pliva~kim maratonima u Saguenayu, Aleksandriji, Sydney Cookovom prolazu, Jangceu, Mar del Plati i Ontariu gdje je postavio svjetski rekord.

Veteranski podvizi
Podvige je pravio u u poznim godinama, kada je preplivavao La manche, ili kada je 2005. plivao hiljadu kilometara od Savurdije do Prevlake. Mnogi najve}im Rogo{i}evim pothvatom smatraju to {to je u 67. godini preplivao dionicu od Sicilije do Tunisa 2008. godine duga~ku ~ak 171 kilometar, ~ime je ostvario spajanje dva

Nenadma{ni maratonac: Veljko Rogo{i}

kontinenata Evrope i Afrike maratonskim plivanjem. Za taj mu je pothvat trebalo ne{to vi{e od 50 sati. Mada su neki i poku{ali da omalova`e taj uspjeh, ra~unali su vrijeme, udaljenost i brzinu plivanja te govorili da je to nemogu}e. Bilo kako bilo, ostao ja zapisan taj podvig. Bio je to posljednji Veljkov uspjeh. Prije dvije godine obolio je od jedne vrste zlo}udnog tumora, takozvanog Hodgkinsa. Za vrijeme terepije, govorio je dr. Borisu Labaru da ga izlije~i bar da pliva 30-ak kilometara na Marijanskoj brazdi, gdje je more najdublje na svijetu. Na`alost, ta mu je `elja ostala neispunjena. Preminuo je 7. augusta u bolnici u Splitu, a sahranjen je u rodnom Ka{tel Luk{i}u.
B. M.

EVROPSKO PRVENSTVO B DIVIZIJE Buza i Nurki} sjajni

BiH u ~etvrtfinale bez poraza
Juniorska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je ~etvrtu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije u isto toliko utakmica. Izabranici Nenada Markovi}a u 4. kolu savladali su reprezentaciju Holandije rezultatom 66:58 i tako se bez poraza plasirali u ~etvrtfinale, gdje su prenijeli dva boda. Bh. ko{arka{ke nade nisu na najbolji na~in otvorile prvu dionicu, koju su formalni doma}ini u ovom susretu rije{ili u svoju korist rezultatom 23:15. Ipak, u nastavku se na{i reprezentativci bude i nakon drugog perioda igre imaju minimalan zaostatak (32:31). Nakon odmora uslijedila je jo{ bolja igra na{ih reprezentativaca, koji su tre}u ~etvrtinu dobili 17:16, pa se tako u posljednju dionicu u{lo sa rezultatskim egalom. Taj period igre na{i momci su odradili na rutinski na~in i sasvim zaslu`eno stigli do novog trijumfa pred doma}om publikom. Jusuf Nurki} ponovo je zabilje`io doubledouble u~inak od 19 poena i 11 skokova, dok je najefikasniji igra~ bh. tima bio Nedim Buza sa 21 poenom uz devet skokova. Ko{arka{i BiH u ~etvrtfinalnoj rundi nastupi}e zajedno s drugoplasiranom ekipom iz grupe D, te dvije najbolje ekipe iz grupe C. Po dvije ekipe iz ~etvrtfinalnih grupa plasira}e se u polufinale, a tri najbolje reprezentacije na turniru izbori}e plasman u A diviziju. • EP, 3. kolo: Holandija - BiH 58:66 (23:15, 9:16, 16:17, 10:18) HOLANDIJA: Veenhoven, Van Veen, Bouwknecht 11, De Vries, Landman 2, Schilder 16, Van Sauers, Hammink 14, Witteveen 3, Van Vliet, Versteeg, Kok 12. BiH: Sal~in, Rikalo 2, Damjanovi}, Vrabac 9, Ivkovi}, Vukovi} 6, Ahmedi} 4, Marijan, Gudi}, Buza 21, Glogovac 5, A. MEHANOVI] Nurki} 19.

Bh. juniori upisali ~etvrtu pobjedu u isto toliko utakmica

Foto: D`. KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

[AH
UKRATKO

39

Anatolij Karpov pridru`io se kriti~arima me~a za svjetsku titulu

Anandova snaga je znatno oslabila
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Pojedina~na Dvanaesti svjetski prvak tvrdi da je duel izme|u Ananda i Geljfanda najgori me~ prvenstva Rusije

za titulu u istoriji {aha • FIDE pogrije{ila {to se nije borila za povratak Carlsena
Pro{lo je ne{to vi{e od dva mjeseca od zavr{etka moskovskog me~a za titulu svjetskog prvaka izme|u indijskog vladara Ananda i njegovog izaziva~a, Izraelca Geljfanda. Kritike na ra~un tog dosadnog, jednoli~nog i nesadr`ajnog susreta uop{te ne jenjavaju. Cijeli {ahovski svijet ostao je razo~aran katastrofalno nezanimljivim partijama, od kojih su odlu~ene samo dvije od predvi|enih 12 po klasi~nom tempu, te samo jedna od ~etiri po ubrzanom. Jednoglasno je mi{ljenje da takvo {to nanosi neprocijenjivu {tetu igri na 64 crno-bijela polja.
Anatolij Karpov: Dvanaest partija malo za kreativnu borbu

ljubitelja {aha, tako i sponzora. [to se ti~e izaziva~a, Borisa Geljfanda, sigurno je da je on jak igra~, marljivo radi ve} dugi niz godina, ali ipak nisam o~ekivao da mo`e nauditi Anandu."

Kraj vladavine
Karpov je komentirao aktuelni sistem me~eva za svjetskog prvaka upore|uju}i ga s onim u periodu iz kasnijeg Botvinikovog vremena. "Koliko se sje}am, kao {to su znali re}i Petrosjan, Spaski, pa ~ak i Keres - samo si trebao da stigne{ do duela za tiulu, a onda bi igranje protiv starog i oslabljenog Botvinika trebao biti lak{i dio posla! Ista je situacija i sada. Anandova prakti~na snaga znatno je oslabila posljednjih nekoliko godina. Razlog mo`e biti nedostatak motivacije ili jo{ ne{to drugo, ali ta ~injenica ostaje o~igledna." Stoga smo jo{ vi{e uvjereni da je {ahovska vladavina "indijskog tigra" iz Madrasa biti okon~ana za dvije godine, kada }e svijet zasigurno dobiti novog {ahovskog kralja. Nedvojbeno je, bi}e to mladi norve{ki lav Magnus Carlsen.
Dmitrij Jakovenko

Gu`va na vrhu

Dosadno i nezanimljivo
Svoje zanimljive utiske o moskovskom duelu, u vi{e navrata, iznosio je i 12. svjetski prvak i jedan od najboljih {ahista svih vremena, Anatolij Karpov. "Ako ocjenjujem me~ s aspekta kvaliteta i zabave, odgovorno tvrdim da je ovo najgori me~ za titulu u istoriji {aha, bar u poslijeratnim godinama. Jedan od gla-

vnih razloga je format, 12 partija nije takvo ruganje sa {ahom, kao ono koje smo posmatrali za vrijeme nokaut-sistema, ali ni dovoljno dobro. Potrebno je barem 1418 partija za sadr`ajnu i kreativnu borbu. Tada u~esnici imaju mogu}nost da rizikuju, dok se rivali ~ije su snage izjedna~ene, u kratkom me~u samo odr`avaju u igri i poku{avaju da uhvate neku nesigurnost i gre{ku protivnika!

To sve smo vidjeli u Moskvi i zato je taj ogled bio obi~an i nadasve dosadan i nezanimljiv." Biv{i svjetski prvak je posebno naglasio da je FIDE napravila veliku gre{ku zato {to se nije borila da se Carlsen vrati u ciklus kandidata. "Siguran sam da je Magnus imao sve {anse da pobijedi i njegovo sudjelovanje u ciklusu, taj bi doga|aj potpuno promijenio, privukao bi mnogo ve}i interes, kako

Malo je turnira koji mogu na jednom mjestu skupiti takvu elitu, izfiltriranu kroz Vi{u ligu Rusije ili polufinalne turnire s kojih se na Superfinale plasiralo po petoro najboljih. Ta ko su se kra jem ju na iz Tyumena u Moskvu uvrstili Andrejkin, Dubov, Vitiugov, Sjugirov i Potkin, te Kovanova, Pogonina, Ubijenih, Ovod i Girja. Za pobrojati sve titule i priznanja moskovskih finalista, trebalo bi nam, bezmalo, pola stranice. Ipak, na sceni je vi{estruki i aktuelni ruski prvak, Peter Svidler, ujedno i pobjednik pro{logodi{njeg WC-a u Hanti Mansijsku kada je u finalu svladao Gri{~uka s 2.5:1.5. Tu su i aktuelni svjetski prvaci u rapidu i blitzu, Karjakin i Gri{~uk, biv{i i sada{nji evropski prvaci, Potkin i Jakovenko, te najve}a ruska nada, 16-godi{nji velemajstor Danil Dubov. U 8. kolu, kolo prije kraja, remijem su zavr{ene sve partije: Andrejkin - Karjakin, Jakovenko Potkin, Aleksejev - Dubov, Sjugirov - Gri{~uk i Svidler - Vitjugov. Trenutni plasman: Karjakin, Gri{~uk, Jakovenko, Andrejkin, Potkin i Aleksejev po 4,5, Svidler 4, Vitjugov i Dubov po 3,5 i Sjugirov 2.

[ahisti

Zavr{en Politiken Cup 2012. u Helsingoru

^eparinov, Sokolov i Hektor na postolju
Tradicionalni, veliki me|unarodni turnir Politiken Cup 2012. zavr{en je protekle sedmice u danskom Helsingoru, nadomak Kopenhagena. Svake godine u ovo doba, rijeka {ahista svih uzrasta i kategorija hrli na ovaj iznimno dobro organizirani i zanimljivi festival. Puno je tu mladih igra~a `eljnih sticanja znanja i iskustva, me|usobnog ogledanja na kadetskim i juniorskim priredbama, te upoznavanja i slikanja sa svjetskim imenima koji igraju glavni velemajstorski turnir. Na ovogodi{njem, u~estvovalo je 292 igra~a iz 24 zemlje, od toga 22 GM (Malahov, ^eparinov, Sokolov, Dreev, Salgado Lopez, Hansen, Burmakin, Romanov, Timan, Halkias, Hektor, Du{an Popovi}, Marku{, Porti{, itd.), 3 WGM i 9 IM. Igralo se 10 kola po {vicarskom sustavu parovanja, uz klasi~an tempo. U kona~nici, na prva tri mjesta s 8/10 i na postolju, na{li su se velemajstori Ivan ^eparinov, Ivan Sokolov i D`oni Hektor. Neznatno najbolji dodatni skor oti{ao je na stranu bugarskog olimpijca, te tako i prva vrlo vrijedna nov~ana nagrada. Na drugu stepenicu popeo se Ivan Sokolov s ponovnim odli~nim nastupom. Dobru seriju iz Filadelfije i Amsterdama nastavio je i u Helsingoru i s novim rejting-poenima u{ao u elitni klub "2700 +". Ubilje`io je Sokolov sedam pobjeda,

Za nijansu prvi: Ivan ^eparinov

dva remija i poraz od Hektora. Pristojan nastup imao je i bh. me|unarodni majstor i ~lan [K Napredak iz Sarajeva Jasmin Bejtovi}. Zavr{io je turnir u grupi igra~a od 19. do 35. mjesta sa ostvarenih 7/10. Poentirao je pet puta, remizirao u ~etiri navrata i pretrpio poraz od GM Romanova. Kona~an poredak: ^eparinov

(BUL), Sokolov (NED) i Hektor (SWE) 8, Dreev (RUS), Popovi} (SRB), Halkias (GRE), Malahov (RUS), L`ami (NED), Marku{ (SRB), Aagard (DEN), Hansen (DEN), Timan (NED), Burmakin (RUS), Bulski (POL), [andorf (DEN), Svane (GER), Brinel (SWE) i Romanov (RUS) 7.5... 32. Bejtovi} (BiH) 7, itd.

[ahistkinje
Kod `ena, atomski sastav predvodi GM Valentina Gunina, aktuelna prvakinja Rusije, Evrope i svjetska prvakinja u blitzu. Sestre Kosinceve, Galjamova i Pogonina, vi{estruke su olimpijske {ampionke, prvakinje Rusije i pobjednice desetine najzna~ajnijih turnira u svijetu i FIDE GP-u. U 8. kolu postignuti su ovi rezultati: Pogonina - N. Kosinceva 0,5:0,5, Gunina - T. Ksionceva 1:0, Galjamova - Girja 1:0, ^aro~kina - Ubijenih 1:0, Ovod - Kovanova 0:1. Trenutni plasman: Pogonina 6, Galjamova, Gunina i T. Kosinceva po 5, Girja i N. Kosinceva po 4,5, Kovanova i ^aro~kina po 3,5, Ubijenih 2 i Ovod 1.

IZABRANE PARTIJE SA PRVENSTVA KINE
Zeng Changsheng - Ding Liren
1. e4 c6, 2. d4 d5, 3. e5 Lf5, 4. h4 h6, 5. g4 Ld7, 6. Sd2 c5, 7. dxc5 Dc7, 8. e6 Lxe6, 9. Sb3 Sf6, 10. Le2 Sc6, 11. Sh3 Ld7, 12. c3 0-0-0, 13. g5 Lxh3, 14. Txh3 hxg5, 15. Lxg5 Se4, 16. Le3 e5, 17. Dc2 Dd7, 18. Th2 f5, 19. f4 Dc7, 20. fxe5 Dxe5, 21. Th3 Txh4, 22. Tf3 Th1+, 23. Lf1 Th2, 24. Lg2 g5, 25. 0-0-0 g4, 26. Lf4 Lh6 - 0:1. Sb4, 14. Kd2 Le6, 15. a3 Sc6, 16. Sf3 0-0-0, 17. Te1 Th6, 18. Sh3 Lxh3, 19. Dxh3+ Kb8, 20. Dg3+ Sge5, 21. Sxe5 Sxe5, 22. Le2 Tg6, 23. Dh2 Tb6, 24. Lxh5 c4, 25. Lxf7 cxd3, 26. b3 Tf8, 27. Tef1 Dc7, 28. cxd3 Dc3+, 29. Kd1 Dxd3+, 30. Ke1 Dxe4+, 31. Kd2 De3+, 32. Kd1 Tc8 - 0:1. 21. Sd6 Sg4, 22. Sxc8 Lxc8, 23. Sxc6 Dc5, 24. Td8 Txd8, 25. Sxd8 Lf5, 26. Dd2 Se5, 27. Te1 Lxc2, 28. Se6 Dc4, 29. Dd8+ Kf7, 30. Df8+ - 1:0.

Bu Xiangzhi - Wang Tongsen
1. c4 c6, 2. Sf3 Sf6, 3. d4 d5, 4. Db3 e6, 5. Lg5 Sbd7, 6. Sc3 Le7, 7. e3 0-0, 8. Le2 b6, 9. 0-0 Lb7, 10. Tfd1 Tc8, 11. Tac1 c5, 12. Se5 cxd4, 13. exd4 Sxe5, 14. dxe5 Sd7, 15. Le3 Lc5, 16. Lxc5 Sxc5, 17. Da3 Dg5, 18. cxd5 exd5, 19. Lf1 Dxe5, 20. Dxa7 d4, 21. Sb5 d3, 22. b4 Tc6, 23. bxc5 Th6, 24. g3 Dd5, 25. c6 Lxc6, 26. Txc6 Txc6, 27. Lxd3 Df3, 28. Da4 Tf6, 29. Dc2 g6, 30. Le4 Dh5, 31. a4 Te8, 32. Sc7 - 1:0.

Hou Yifan - Wan Yunguo
1. e4 c5, 2. Sc3 Sc6, 3. Lb5 g6, 4. Lxc6 dxc6, 5. d3 Lg7, 6. Le3 b6, 7. Dd2 Sf6, 8. Lh6 Lxh6, 9. Dxh6 Sg4, 10. Dd2 e5, 11. h3 Sf6, 12. f4 exf4, 13. Dxf4 Le6, 14. Sf3 Sd7, 15. 0-0-0 0-0, 16. d4 cxd4, 17. Sxd4 Tc8, 18. e5 De7, 19. Se4 f5, 20. exf6 Sxf6,

Lu Shanglei - Rjazancev
1. e4 c6, 2. Sc3 d5, 3. De2 d4, 4. Sd1 e5, 5. f4 exf4, 6. d3 Se7, 7. h4 h5, 8. Lxf4 Sg6, 9. Lg5 Le7, 10. Lxe7 Dxe7, 11. Df2 c5, 12. Dg3 Sc6, 13. Sf2

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Noviteti iz ~etvrtog izdanja magazina ESPN-a Body Issue

Sportisti u slavu ljepote tijela
Na{e je tijelo samo po sebi remek-djelo. Odmah sam pristala na snimanje. Ne vidim razloga za{to ne bih, rekla je 24-godi{nja ameri~ka odbojka{ica Destinee Hooker
Nekako u sjeni Olimpijskih igara u Londonu pro{lo je izdanje ESPN-ova magazina pod nazivom Body Issue, u kome se po obi~aju pojavljuju najpoznatiji svjetski sportisti i sportistkinje oslobo|eni svih krpica. Tako se u ovom broju mogu na}i slike najboljih ameri~kih odbojka{ica, koje su se snimale prije polaska na Olimpijske igre u Londonu. Kako su se dobro spremile, najbolje se vidi i po tome {to su se sa Brazilkama borile za zlatnu medalju. Pred kamere reportera spremno su stale dvije ponajbolje i ujedno najatraktivnije odbojka{ice u ekipi, Megan Hodge i Destinee Hooker, koja je i najbolja napada~ica, kao i njihove suigra~ice Nellie Spicer, Heather Bown, Stacy Sykora, Cynthia Barboza i Alisha Glass. “Na{e je tijelo samo po sebi reCarmelita Jeter

Daniela Hantuchova

Ameri~ke odbojka{ice u pripremama za OI Suzann Pettersen

mek-djelo. Odmah sam pristala na snimanje. Ne vidim razloga za{to ne bih” rekla je 24-godi{nja, , 193 centimetra visoka Destinee Hooker, koja je tokom srednjo{kolskih dana bila tako|er obe}avaju}a skaka~ica uvis. Za vrijeme priprema za Igre u

Londonu vremena za snimanje na{la je i najbolja ameri~ka sprinterica Carmelita Jeter, nositeljica srebrene u pojedina~noj i zlatne medalje u {tafeti 4x100 m, koja je u finalnoj trci oborila svjetski rekord. Pred fotografima ESPN-a na{la

se i lijepa slova~ka teniserka Danijela Hantuchova, koja se tako|e spremno odazvala i pozirala za ~etvrto izdanje kampanje Body Issue, u kojoj se slavi ljepota ljudska tijela. Pozivu nije odoljela ni jedna od najboljih svjetskih gol fer ica Su zann Pet ter sen,

Anna Tunickiffe

Candace Parker

WBNA ko{arka{ica Candace Parker, kao ni jedrili~arka Anna Tunnicliffe, ~ije su fo to gra fi je pos bno atraktivne jer su snimljene na uzburkanom moru, jedna od najboljih MMA takmi ~ar ki, sv je t ska prvakinja u bantam kategoriji Ronda Rousey, bronzana d`uda {i ca iz Pe kin ga 2008. Svoja savr{ena tijela u ovom broju pokazali su i fudbaler Car los Bo ca ne gra, igra~i ameri~kog fudba la Rob Gron kowski, fudbalerka Abby Wa m bac hz, igra~ bejzbola Jose Ba utis ta, ho ke ja{ Brad Richards, d`okej Mike Smith, te novi svjetski prvak u desetoboju i nosilac zlatne medalje iz Londona, atleti~ar Ashton Eaton.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

SCENA

41

Olimpijska dvorana Zetra

Brit Floyd najesen u Sarajevu
Bend koji se smatra nasljednikom popularnog Pink Ployda, liverpulski sastav Brit Floyd, gost je na{eg glavnog grada. U sklopu A Foot in the Door World Toura 2012. Sarajlijama }e pru`iti svjetsku zabavu u subotu, 3. novembra, u olimpijskoj dvorani Zetra - "J. A. Samaranch", dok }e se banjalu~koj publici predstaviti 6. novembra u dvorani Borik. Brit Floyd Show je istinski genijalna reinkarnacija live iskustava sa Pink Floydom. Mediji {irom svijeta o ovom vrhunskom bendu pi{u samo u suVje~ne legende Pink Floyd

perlativu. Ne sumnjamo da }e nastupom u Sarajevu o~arati i doma}u publiku. Od prvog dana kada se bend Brit Floyd pojavio na sceni, obo`avatelji popularnog Pink Floyda {irom svijeta prihvatili su novonastali "fenomen". Postali su priznati po svom savr{enstvu u izvedbi pjesama, a jedinstvene flojdovske animacije, te umjetni~ki spoj zvuka i svjetla postali su na{iroko smatrani za najve}i Pink Floyd tribute show u svijetu. Nakon vi{e od 150 koncerata u 2011, Brit Floyd ove godine kre-

}e na novu turneju sa potpuno novim programom i to povodom izlaska slu`benog Best of albuma Pink Floyd "A Foot in the Door". Na nastupu }e izvesti sve pjesme sa albuma, redoslijedom ba{ onakvim kako su ga izabrali ~lanovi Pink Floyda. Zbog velike zainteresovanosti i zahtjeva fanova, novi show Brit Floyda uklju~it }e i 23 minute dugu izvedbu pjesme "Echoes", snimljenu za klasic Pink Floyda, vrhunski album "Meddle" iz 1971. godine.
D. RAMI]

Magazin slavi 120. ro|endan

Skoplje

Lady Gaga na naslovnici Voguea
Ameri~ka edicija modnog magazina Vogue saop{tila je da }e predstoje}e septembarsko izdanje magazina biti najve}e u njegovoj historiji, obaraju}i raniji rekord koji je proslavljen u dokumentarnom filmu. Planirano je da se septembarski broj magazina na 916 stranica s pop zvijezdom Lady Gagom na naslovnoj strani pojavi u prodaji {irom Sjedinjenih Dr`ava 21. augusta kako bi se obilje`ila 120. godi{njica utjecajnog naslova izdava~ke firme Conde Nast. - Ovo je na{e najve}e izdanje u historiji, izjavila je glasnogovornica Voguea za AFP, dok naslovnica septembarskog izdanja obe}ava "916 stranica spektakularne mode za svakoga". Septembarsko izdanje Voguea iz 2007. godine s "840 stra ni ca ne us tra {i ve mode, na{e najve}e izdanje u historiji" bilo je tema dokumentarnog filma iz 2009. godine "Septembarsko izdanje" re`isera R.J. Cutlera. To je bio najve}i magazin ikada objavljen i te`io je 2,27 kilograma, i posljednji Vogue koji je objavljen prije nego {to je propast firme Lehman Brothers dovela do najve}e ameri~ke ekonomske krize od Velike depresije. Nakrcano stotinama stranica rekla ma, sep tem barsko izdanje Voguea je najve}e do sada i dolazi uo~i lje tnih pret-apor ter re vi ja u New Yorku, Milanu i Parizu.

Postavljena skulptura To{eta Proeskog
Skulptura To{eta Proeskog, jedne od najve}ih i prerano uga{enih zvijezda balkanske muzi~ke scene, postavljena je na Mostu umjetnosti na Vardaru u glavnom gradu Makedonije. Na Mostu umjetnosti, kako je najavljeno, bit }e postavljeno 29 skulptura, 14 sa obje strane i jedna centralna. To {e Pro es ki je ro|en 25. ja nu ara 1981. godine u Kru{evu, u Makedoniji. Bio je vrlo talentovan muzi~ar i jedan od rijetkih koji je diplomirao na Muzi~koj akademiji u Skoplju. @i vot je iz gu bio u saobra}ajnoj nesre}i u Hrvatskoj 17. oktobra 2007. godine, a dan pogibije To{eta Proeskog u Makedoniji je progla{en nacionalnim Danom `alosti.

42

[TAMPA•TISAK
Most Radija Slobodna Evropa

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ve}i nacionalista i
U najnovijem Mostu razgovaralo se o populizmu novog premijera Srbije Ivice Da~i}a. Sagovornici su bili Vesna Raki} - Vodineli}, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, i Vladimir Pavi}evi}, asistent na beogradskom Fakultetu politi~kih nauka
je jednakost, pa onda je dodao: “A jednakost je solidarnost.” Onda je nastavio da govori o tome sa kakvim se sve te{ko}ama Srbija suo~ava, kolika je nezaposlenost, kakva je ekonomska situacija i tako dalje, ali bez nagove{taja bilo kakvog predloga za re{enje osim - da je du{a Srbije jednakost. I onda je uskliknuo: “@ivela Srbija.” Ceo njegov populizam mo`e se sa`eti u toj njegovoj poslednjoj poruci. I on }e, po mom sudu, zaista predstavljati jednu od najve}ih prepreka i pretnji demokratiji u Srbiji. Izraz njegovog populizma je i na~in kako se on obra}a skup{tini, najvi{em telu u parlamentarnoj demokratiji jedne zemlje. Taj govor je skoro kao govor ulice. On se poslanicima obra}a kao da se sa svojim drugarima sreo u kafani pa im govori: “Ej, alo, pa {ta ti je, {ta ti misli{“ , i sve u tom stilu. To je ne{to nevi|eno. Ja bih ovde dodao jo{ ne{to - Ivica Da~i} je politi~ar koji je, kao i ve}ina drugih politi~ara u Srbiji, doprineo uru{avanju institucija i vladavine prava. Setimo se samo kako je biv{eg upravnika Narodne biblioteke Srbije, Sretena Ugri~i}a, proglasio maltene teroristom i zapretio mu zatvorom, ru{e}i sve pravne institute. Omer Karabeg: Da~i} je svoju politi~ku karijeru po~eo kod Milo{evi}a, u njegovoj Socijalisti~koj partiji. [ta je nau~io od Milo{evi}a? Vesna Raki} - Vodineli}: Nesumnjivo da je od Milo{evi}a nau~io autoritarni pristup i stav. U njegovom nastupu mo`ete da prepoznate neke Milo{evi}eve pokrete, pogotovo pokret bradom u vis, koji treba da poka`e sigurnost u samoga sebe i u svoje ideje. Da~i} je, me|utim, shvatio da ne treba do kraja da se identifikuje s Milo{evi}em - zato {to je potpuno svestan kakva je Milo{evi}eva istorijska uloga - ali ni da se previ{e razlikuje od njega. Nau~io je i ono {to je Milo{evi} povremeno znao da uradi - da uspostavi dosta dobre odnose sa Evropom i zapadnim svetom. Ne treba da zaboravimo da je Da~i} nosilac nagrade Najevropljanin, niti koliko je pohvala dobio na evropskoj sceni kada su ukinute vize za gra|ane Srbije. Verujem da su i Evropljani kratkog pam}enja kao i na{i bira~i u Srbiji, jer su zaboravili Da~i}evu pro{lost kao portparola Socijalisti~ke partije Srbije u vreme Milo{evi}a, zbog ~ega mu nikad ne treba do kraja verovati. Sve u svemu, Da~i} je imao mnogo r|avih u~itelja. Nije to bio samo Milo{evi}, to su, na `alost, bili i neki evrop-

Omer Karabeg: Ivica Da~i} se u svojim govorima stalno obra}a narodu. On ka`e da }e voditi vladu na takav na~in da ga narod razumije, da na kraju man da ta o~e ku je po zi ti vnu ocjenu naroda, da ne}e dozvoliti da narod trpi ovo ili ono. Uvijek je s jedne strane - Da~i}, a s druge strane - narod. Rekao bih da je to na~in govora tipi~an za politi~are populisti~kog tipa. Vesna Raki} - Vodineli}: Ta~no je to. Da~i} je s jedne, a narod s druge strane. Ono {to Da~i} poku{ava i, mora se re}i, prili~no u tome uspeva, je da se {to vi{e pribli`i narodu. On i njegova stranka - Socijalisti~ka partija Srbije - uvek su nastojali da i posle svrgavanja Milo{evi}eve autoritarne vlasti ostanu blizu vlasti ili da preko svojih ministara direktno u njoj u~estvuju. Jer, oni vrlo dobro znaju koliko je prisutnost u vlasti bitna za pribli`avanje narodu. Vladimir Pavi}evi}: Populizam kao tehnika vladanja ili obrazac politi~kog delovanja je jedna od klju~nih karakteristika politi~kog nastupa Ivice Da~i}a, a populizam premijera mo`e zaista da ima stra{no negativne efekte. Ina~e, politi~ka kultura u Srbiji po~iva na sna`no utemeljenom populisti~kom obrascu. U dvovekovnoj istoriji moderne Srbije razli~iti vladari legitimisali su svoj polo`aj kori{}enjem tog obrasca. Ivica Da~i} je sasvim dobro ovladao tom tehnikom. Slu{ao sam njegov ekspoze kada je birana nova vlada u skup{tini Srbije, i zaista se u tom ekspozeu mogu na}i jaki argumenti za tvrdnju da on neguje populisti~ki obrazac.

Vladimir Pavi}evi}: Da~i} je imao mnogo r|avih u~itelja

Paklena kombinacija
Omer Karabeg: Da~i} je jedan od rijetkih evropskih premijera, ja ne znam da li postoji jo{ neki, koji je istovremeno i ministar policije. Da li mu to daje preveliku mo}? Vesna Raki} - Vodineli}: Svakako. Ja mislim da je on imao preveliku mo} i u ranijoj vladi i da ju je stekao zahvaljuju}i takozvanom istorijskom pomirenju izme|u Demokratske stranke i Socijalisti~ke partije Srbije, koji ga je, zapravo, lansirao u sam vrh srpske politike. Ta~no je to da nema zemlje u Evropi gde je uloga premijera spojena s ulogom ministra policije. Ta paklena kombinacija omogu}i}e Da~i}u da se rasprostre po politi~koj sceni Srbije. Me|utim, ~ini mi se da je njegov koalicioni partner, Srpska napredna stranka, to shvatila, pa sada poku{ava da smanji njegovu fakti~ku vlast. I bi}e veoma zanimljivo gledati sudar dva populizma -

mislim na populizam Ivice Da~i}a i populizam Aleksandra Vu~i}a. Me|utim, ono {to ja smatram veoma bitnim delom Da~i}evog populisti~kog diskursa je neskriveni nacionalizam. On ga je u nekoliko mahova otvoreno demonstrirao. Naro~ito je to ~inio u vreme pre izbora. Na primer, uo~i poslednjih izbora je, iako se na re~ima zala`e za ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio da je ve}i nacionalista i od Tadi}a i od Nikoli}a, za koje je rekao da su evrofanatici. Na taj na~in je, zapravo, hteo da poka`e da je osnova njegovog populizma u nekoj vrsti nacionalizma. On stalno tvrdi da narod jedino njega dobro razume. U jednom razgovoru, koji je pre nekih mesec dana imao na televiziji, hvalio se kako su mu prilazile uglavnom starije gospo|e i govorile mu da jedino njega razumeju. On se, kao {to znamo, vrlo retko osvr}e na pro{lost SPS-a i na autoritarni re`im Slobodana Milo{evi}a, u kome je imao vrlo va`nu ulogu. A i kad govori o tome - on ka`e da pro{lost treba zaboraviti, kao i da je najve}a zasluga SPS-a Dejtonski sporazum, pa u vezi s tim i stvaranje Republike Srpske, {to opet pokazuje da se iza njegovog populizma, zapravo, krije nacionalizam. Vladimir Pavi}evi}: Ja mislim da je zaista velika opasnost kada se populizam ve`e za politi~ku ideologiju nacionalizma. Njegov populizam se obra}a nacionalnim sentimentima. On to ne ~ini samo sada kad je postao premijer, on je to radio i kao ministar unutra{njih poslova u prethodnoj vladi. Kada je, na primer, Me|unarodni sud pravde dao pozitivno mi{ljenje o legalnosti jednostrano progla{ene nezavisnosti Kosova, on je

OKUPLJANJE SRBA Ako pa`ljivo pro~itamo njegov ekspoze u Skup{tini Srbije, vidje}emo da je u njemu sna`no istaknuta ideja sabornosti - okupljanja svih Srba. Dakle, svi treba da se na|emo pod njegovim okriljem, okriljem novog, mo}nog vo|e, veli Pavi}evi}
uputio zapaljivu poruku rekav{i da oni jo{ ne znaju da mo`da iz Srbije mo`e ponovo da se zapali bure baruta. Ivica Da~i} je ostvario sna`an uticaj na jedan deo glasa~kog tela kada je, u toku predizborne }utnje, neposredno uo~i poslednjih parlamentarnih izbora, uhapsio nekoliko Albanaca koliko smo kasnije shvatili bez ikakvog razloga, jer su posle izbora oslobo|eni. Ako pa`ljivo pro~itamo njegov ekspoze u Skup{tini Srbije, vide}emo da je u njemu sna`no istaknuta ideja sabornosti - okupljanja svih Srba. Dakle, svi treba da se na|emo pod njegovim okriljem, okriljem novog, mo}nog vo|e. mokratije, jer sabornost bri{e opoziciju, a demokratije nema bez dobre opozicije. S Da~i}evim populizmom ruku pod ruku ide i njegova sklonost ka autoritarnosti. On je nekoliko puta pomenuo da je potrebna ~vrsta ruka. Dodu{e, ogradio se rekav{i da nije mislio na ~vrstu ruku kao {to je to bilo u doba komunizma, ali da je to ruka koja ne sme da zadrhti. U predizbornoj kampanji podsetio je bira~e kako je Slobodan Milo{evi} na Kosovu polju rekao ono njegovo ~uveno - niko ne sme da vas bije, a da on posle 25 godina poru~uje narodu - niko ne sme da vas la`e. Kada se ti njegovi populisti~ki gestovi pove`u sa velikom isprazno{}u njegovog ekspozea, u kome, zapravo, ne nudi nijednu ideju o tome kako }e da ostvari ono {to obe}ava, onda dolazimo do neke vrste nacionalnog socijalizma koji on promovi{e, dodu{e, u okvirima formalne parlamentarne demokratije. Ono {to mene brine je prijem~ivost gra|ana ove zemlje za tu zapaljivu sme{u nacionalizma, autoritarnosti i ideje o socijalnoj pravdi. To smo imali prilike da vidimo za vreme Milo{evi}a i da se uverimo koliko gra|ani, zapravo, te{ko odolevaju izazovima takvog politi~kog govora. Vladimir Pavi}evi}: Da~i} je u svom skup{tinskom ekspozeu skoro pa vrisnuo da je du{a Srbi-

Brisanje opozicije
Omer Karabeg: Kako komentari{ete Da~i}evo insistiranje na socijalnoj pravdi? On stalno o tome govori. Vesna Raki} - Vodineli}: Da, on stalno govori o socijalnoj pravdi, mada niko, zapravo, ne zna {ta pod tim podrazumeva, ali tu vrstu retorike glasa~i rado slu{aju. Ideja sabornosti, koji pominje kolega Pavi}evi}, zaista je prisutna u njegovim govorima i ona nije novijeg datuma. On je o sabornosti po~eo da govori jo{ prilikom zaklju~ivanja deklaracije o pomirenju sa Demokratskom strankom. Me|utim, ideja sabornosti je suprotna ideji de-

Kada je Me|unarodni sud pravde dao pozitivno mi{ljenje o legalnosti jednostrano progla{ene nezavisnosti Kosova, D

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

[TAMPA•TISAK

43

od Tadi}a i od Nikoli}a

Ivica Da~i}: Rijetko se osvr}e na pro{lost i Milo{evi}a

ZAPALJIVA SMJE[A Brine me prijem~ivost gra|ana ove zemlje za tu zapaljivu smje{u nacionalizma, autoritarnosti i ideje o socijalnoj pravdi. To smo imali prilike da vidimo za vrijeme Milo{evi}a i da se uvjerimo koliko gra|ani, zapravo, te{ko odolijevaju izazovima takvog politi~kog govora, ka`e Raki} - Vodineli}
ski dr`avnici, kao i neki na{i istaknuti intelektualci, koji su na taj na~in za sebe na{li uhlebljenje. opasnom stvari - iracionalnim politi~kim delovanjem. Toga se najvi{e bojim, jer nas je ta iracionalnost devedesetih godina odvela u ratove. Ne znam da li sada mo`e da se ponovi sli~no, ali ova smena guvernera Narodne banke na dobar na~in ilustruje taj tip pona{anja koji ovu zemlju vodi u jo{ ve}u ekonomsku propast. Sa Da~i}em smo, na `alost, ponovo dobili onu vrstu pona{anja u politici koju je primenjivao Milo{evi}.

slede}im izborima. Mo`ete vi slu{ati sirenske populisti~ke glasove koliko god ho}ete, ali, ako nemate {ta da jedete, ti glasovi vas ne}e zavesti. Zato mi se ne ~ini da ima mnogo prostora za veliki rast SPS-a. To mo`e da se desi samo pod nekim, tako da ka`em, ratnim ili poluratnim okolnostima, ali takve okolnosti u bli`oj budu}nosti ja ne vidim. Vladimir Pavi}evi}: Ne verujem da postoji mogu}nost da SPS postane ba{ najja~a stranka, ali verujem da ima mogu}nosti za rast. Treba da uzmemo u obzir ~injenicu da postoje nove generacije glasa~a u Srbiji koje malo znaju o posledicama i na~inu vladanja Slobodana Milo{evi}a, ~iji je Ivica Da~i} bio jedan od va`nijih saradnika. Ne verujem da u svesti tih generacija postoji bilo ka kav ne pri ja tan ose }aj u odnosu na taj period. Kad ih podse}amo na to vreme, susre}emo se sa ravnodu{no{}u, jer su oni zaokupljeni pre svega sada{njim te{ko}ama, a vide da SPS za njih nije najodgovorniji. Ja u tome vidim mogu}nost da SPS ostvari neki rast, ali ne i da postane najja~a stranka. S druge strane, vidimo da SPS u vladi zauzima one resore preko kojih se mo`e ostvariti uticaj na bira~e. Ministar prosvete Obradovi}, koji je taj resor zadr`ao i u novoj vladi, uspostavio je, kako mi se ~ini, apsolutnu vertikalu preko koje u velikoj meri kontroli{e celokupni sistem obrazovanja u Srbiji. Vidimo da je sada Slavica \uki} - Dejanovi} postala ministarka zdravlja, {to je tako|e sektor koji pru`a veliku mogu}nost za uticaj na bira~e.

Neprevladana pro{lost
Omer Karabeg: I na kraju, u zaklju~ku, koliko je opasan Da~i}ev populizam? Vesna Raki} - Vodineli}: Da~i}ev populizam je svakako opasan, jer je opasan svaki populizam u dru{tvu koje nema demokratske tradicije, kakvo je srpsko. Opasan je kao znak neprevladane pro{losti koji kazuje da, zapravo, pro{lost Srbije jo{ uvek upravlja njenom budu}no{}u. Opasan je i za mla|e generacije zato {to se od premijera, od koga bi se morao o~ekivati najve}i stepen dru{tvene odgovornosti, u~e neodgovornom politi~kom govoru i posvema{njoj dru{tvenoj neodgovornosti. Vladimir Pavi}evi}: Veoma je opasan. Populizam Ivice Da~i}a, kao i drugih politi~ara u Srbiji, nas izme{ta iz demokratskih praksi i procedura, i uvodi u polje nepredvidljivosti, koje podrazumeva potpuno odsustvo politi~ke odgovornosti, vladavine zakona i kontrole onih koji su na vlasti. To je situacija koja, po mom sudu, najvi{e odgovara zagovornicima ovakve tehnike vladanja, a ja mislim da Ivica Da~i} jeste jedan od takvih.

Osma sjednica
Vladimir Pavi}evi}: Nau~io je mnogo toga. Prvo sam pomislio da ka`em da sve duguje Milo{evi}u, ali ipak ne}u to re}i. Od Milo{evi}a se najvi{e nau~io populizmu. Populisti~ki obrazac veze izme|u vo|e i naroda, po mom sudu, najjasnije je demonstriran u na~inu dolaska Slobodana Milo{evi}a na vlast i tokom njegove vladavine. Dovoljno je da se setimo Osme sednice - kakva je to bila zapaljiva politi~ka frazeologija, potom antibirokratska revolucija, pa ga|anje jogurtima u Vojvodini, i kona~no proslave {eststogodi{njice bitke na Kosovu gde su se masa, odnosno narod, i vo|a sreli licem u lice, i to na mestu koje simbolizuje tradiciju otpora i neprihvatanja tu|inske vlasti. Sve su to bili potezi Slobodana Milo{evi}a koji su obilovali populisti~kim porukama. Mislim da je tu Da~i} najvi{e nau~io od Milo{evi}a. Istakao bih jo{ jednu stvar koju vidim kao veliki problem. Pored povezanosti sa nacionalizmom i autoritarizmom, populizam je povezan i sa jednom jako

Prijetnja direktorima
Omer Karabeg: Mo`e li se desiti da Da~i}eva partija, zahvaljuju}i njegovom populizmu, toliko oja~a da postane najja~a politi~ka stranka u Srbiji, a on neprikosnoveni lider? Vesna Raki} - Vodineli}: Meni je u ovom trenutku, uprkos svemu, ipak te{ko to da zamislim. Ako je nacionalizam put za ja~anje jedne politi~ke stranke u Srbiji, Da~i} tu ima vrlo jakog konkurenta u Srpskoj naprednoj stranci. Ako je karta za ja~anje pozicije nekakva ekonomija, ja ne vidim da Ivica Da~i} u tom pogledu ima bilo kakav jasan plan. On je dao nekoliko poruka koje govore o tome da bi on bio naj-

Vesna Raki} - Vodineli}: Opasan i za mla|e generacije

zadovoljniji nekom vrstom komandne ekonomije. Da~i} je nedavno upozorio sve direktore javnih preduze}a da ne smeju da daju, kako je rekao, neodgovorne izjave o poskupljenjima i zapretio im smenjivanjem ako to

budu radili. Da~i}eva vlada ne}e mo}i da re{i ekonomske probleme i mislim da }e to dovesti do pada popularnosti SPS-a, a ne do njegovog ja~anja. ^ini mi se da }e prazni d`epovi vi{e nego bilo {ta drugo odlu~iti ko }e pobediti na

Da~i} je uputio zapaljivu poruku rekav{i da oni jo{ ne znaju da mo`da iz Srbije mo`e ponovo da se zapali bure baruta

44

OGLASI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

POMO] U KU]I

45

Dekorativne ideje za malu spava}u sobu

NOVOSTI I PREPORUKE

Police idealno rje{enje
Nekoliko jednostavnih rje{enja za udobniju i prijatniju spava}u sobu
Ponekad su male spava}e sobe prakti~nije i lak{e ih je odr`avati od velikih. Ionako se radi o sobama u kojima samo spavamo, odmaramo ili se u njih povla~imo kad `elimo malo privatnosti i mira. Postoji puno opcija koje biste mogli iskoristiti kako biste svoju sobu u~inili ugodnijom za boravak, a mi vam donosimo nekoliko: Jedan uzorak Spava}a soba trebala bi da bude jednostavna, ali ne i monotona. Boje su sjajno dekorativno rje{enje, a u obzir dolaze i tapete s uzorkom. Zid na kojem se nalazi uzglavlje kreveta obojite u druga~iju boju od ostatka sobe kako biste prostoriji dali da{ak svje`ine. Dodatne police Police su idealno rje{enje za male prostore. Mo`ete ih postaviti na zid iznad kreveta, a na njima mo`ete dr`ati stvari kao {to su knjige i male ukrasne figure. Kvalitetan krevet Budu}i da u sobu ne staje puno namje{taja, krevet postaje centralni dio sobe kojim bi se trebala dodatno pozabaviti. Investirati u dobar krevet zna~i investirati u dobar san, {to }e pomo}i da se sa radnim obavezama suo~avate lak{e i odmornije. Osvjetljenje Ako soba nema dovoljno prirodnog svjetla, pobrinite se da nabavite kvalitetno vje{ta~ko osvjetljenje. Sobu mo`ete ukrasiti vise}im lusterom ili no}nim lampicama koje }e stvoriti romanti~ni ugo|aj.

Vi{e teku}ine, manje masno}a
Ne}e svi koji imaju problema s usporenom probavom profitirati od prehrane bogate vlaknima, a uzrok tome mo`e biti ~injenica da ne piju dovoljno teku}ine, {to je obavezno u slu~aju da unosite ve}u koli~inu vlakana. Potrebno je piti teku}inu za svakim obrokom, ali uz vodu, ~ajeve i sokove potrebno je unositi i namirnice u teku}em obliku poput juha i variva. Pi}a s kofeinom, kao {to su kafa, ~aj i neka gazirana, mogu poja~ati kiselinu u `elucu, {to dovodi do `garavice. Va`nu ulogu u nastojanju da smanjite rizik od nastanka probavnih tegoba ima kretanje, kontinuirano vje`banje. Ne zaboravite da je va{e crijevo mi{i} i ako cijeli dan sjedite ne samo da }ete se vi ulijeniti nego }e se to dogoditi i va{em probavnom traktu. Istra`ivanja su pokazala da ljudi koji sjede triput ~e{}e obolijevaju od konstipacije. Probioti~ke namirnice obiluju prijateljskim bakterijama (jogurt, kefir, kiseli kupus, miso) koje mogu pomo}i u odr`avanju zdrave probave.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Ne zaboravite koljena
S godinama se oko koljena pojavljuju masne na sla ge, ko`a postaje grublja, a oblik se deformi{e. Kako bi vam koljena dugo ostala lijepa, radite sljede }u vje ` bu. Ispravite se i osloni te se na stolicu jednom rukom. Jednu nogu podignite naprijed, tako da formira ugao od 90 stepeni u odnosu na tijelo, pa je savijajte i ispravljajte u koljenu 15-20 puta. Isto ponovite i s drugom nogom, a onda cijelu vje`bu uradite, stoje}i na prstima. Uz vje`be je dobro da koljena ma`ete kremama za oblikovanje tijela poslije sportskih aktivnosti. One potpoma`u topljenje masnih naslaga, u~vr{}uju ko`u i defini{u oblik. Ne {tedite losion Hidriranje ko`e jako je va`no za mladala~ki izgled ko`e. Suha ko`a se bora i ne mo`e da djeluje jedro ~ak ni kada ste mladi. Svako ve~e se ma`ite uljem za njegu ko`e, a svako jutro losionom ili mlijekom. Jednom ili dvaput sedmi~no radite piling tijela tokom tu{iranja.

Romanti~ni ukrasi mo`etekosute i poza da napravi Lijepu frizuru
mo}u romanti~nih ukrasa za kosu koji su pravi ljetni hit. Uz le`erne odjevne varijante stilisti savjetuju jednostavnije ukrase, a za elegantnije i sve~anije one svjetlucave i glamuroznije. [ta god da izaberete, rajf, {nalu ili traku, osvje`i}ete svoj look i upotpuniti odjevnu kombinaciju. Veoma su popularni rajfovi od uskih do {irokih, pro{arani dezenima, printovima, ukra{eni cvije}em, ma{nama, perjem, svjetlucavim kamen~i}ima, a nose se gotovo na svim du`inama kose, ~ak i na kratkoj. Moderne su i velike {nale ukra{ene {trasom, cirkonima, u raznim bojama i dobar su izbor i za dan i ve~er. Veoma su prakti~ne jer pomo}u njih kosu mo`ete da namjestite kako `elite i da je podignete u pun|u, rep ili zaka~ite sa strane. Nezaobilazne su i trake koje se ovog ljeta nose i na ~elu, moderne su i {iroke i uske, a najva`nije je da ih prilagodite stilu, a boju ili dezen odjevnoj kombinaciji koju ste izabrali.

\uve~ od bamije
Potrebno:
800 gr teletine bez kosti 200 gr crvenog luka tri niza bamije 200 gr ri`e 300 gr svje`eg paradajza 200 gr zelene paprike malo mljevene crvene paprike 100 ml ulja so biber u zrnu meso stavite u sredinu, a oko njega ri`u. Bamiju prokuhajte u slanoj vodi, kojoj ste dodali malo sir}eta i ocijedite. Zelenu papriku bez sjemena izre`ite na {ire kolute, a paradajz na kri{ke, pa oko mesa slo`ite bamiju, na nju zelenu papriku, a onda paradajz. Posolite i dodajte biber u zrnu. Sve to zalijte kipu}om vodom i pecite u srednje ugrijanoj rerni oko 90 minuta.

Priprema:
Teletinu operite i nasjeckajte na komade. Luk nasjeckajte i na 80 ml vrelog ulja ispr`ite da dobije zlatno`utu boju. Na to dodajte mljevenu papriku i meso, posolite i dinstajte. Zatim pomalo dolijevajte vodu da meso ostane napola mekano. Ri`u ispr`ite na 20 ml ulja da postane staklasta. Tada slo`ite u zemljani lonac,

46

OGLASI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 150. Pravila JU Prva gimnazija Sarajevo, a uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, [kolski odbor JU Prva gimnazija Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
OBAVJE[TENJE KORISNICIMA USLUGA BH TELECOMA
• Informacija o izmjeni Cjenovnika BH Mobile mre`e u vezi sa kori{tenjem usluge Humanitarni telefon
Izmjene u Cjenovniku }e se primjenjivati od 10. 9. 2012, a prikazane su u donjoj tabeli: NAZIV USLUGE Humanitarni telefon Poziv prema humanitarnom broju: Pozivna tarifa Jedinica mjere po pozivu 0,10 Cijena u KM 1. za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme, od 3. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine: - Profesor hemije, 1 izvr{ilac za 13 nastavnih ~asova, - Profesor fizike, 1 izvr{ilac za 19 nastavnih ~asova, - Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ilac za 18 nastavnih ~asova i 1 izvr{ilac za 13 nastavnih ~asova, - Profesor engleskog jezika, 1 izvr{ilac za 19 nastavnih ~asova i 1 izvr{ilac za 16 nastavnih ~asova, - Profesor njema~kog jezika, 1 izvr{ilac za 12 nastavnih ~asova, - Profesor islamske vjeronauke, 1 izvr{ilac za 9 nastavnih ~asova 2. Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme, od 3. 9. 2012. godine do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 15. 8. 2013. godine: - Profesor informatike, 1 izvr{ilac 24 nastavna ~asa, 3. Za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme - Portir, 1 izvr{ilac puno radno, KV ili NK radnik, polo`en ispit za protivpo`arnu za{titu. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predvi|ene nastavnim planom i programom za gimnaziju. Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni da dostave dokaz o stru~noj spremi, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu i uvjerenje o dr`avljanstvu BiH, a kandidati koji apliciraju za radno mjesto portir pored navedenih trebaju da dostave dokaz o polo`enom ispitu za protupo`arnu za{titu. Dokumenti trebaju biti ili originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci. Prijave treba dostaviti na adresu: Prva gimnazija, Ul. gimnazijska 3, 71 000 Sarajevo. NAPOMENA: Prednost kod izbora imaju ona lica koja su obuhva}ena ~lanom 11. stav 8. Pravilika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo. Navedena odredba propisuje da "Nakon pribavljene prethodne saglasnosti ministra, {kole mogu raspisati javni konkurs za prijem novih zaposlenika koji se istovremeno objavljuje u jednom dnevnom listu i na slu`benoj internet-stranici Ministarstva uz obaveznu naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs, pri ~emu prednost imaju zaposlenici koji su aplicirali na javni konkurs, a koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika (tabela/obrazac 10), odnosno u osnovnim (tabela/obrazac 10a) ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo (tabela/obrazac 10b)". Kandidat koji je na dan 11. 12. 2009. godine bio zaposlen u srednjoj ili osnovnoj {koli sa podru~ja Kantona Sarajevo, da bi ostvario prednost po ovom osnovu, kao dokaz navedenog du`an je dostaviti ovjerenu kopiju ugovora o radu kojim dokazuju da je bio u radnopravnom statusu na dan 11. 12. 2009. godine, te ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, a kojim dokazuju da su imali polo`en stru~ni ispit prije 11. 12. 2009. godine. Kandidat koji bude izabran naknadno }e dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao i uvjerenje o neka`njavanju i nevo|enju krivi~nog postupka. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

1. Donacija za humanitarne svrhe 1,00 2. Donacija za humanitarne svrhe 2,00 3. Donacija za humanitarne svrhe 3,00 Napomena: - Cijena poziva koju pla}a korisnik formira se kao suma date vrijednosti pozivne tarife i jedne od opcija donacije za humanitarne svrhe i mo`e imati tri vrijednosti. - Za ta~nu informaciju o cijeni poziva na humanitarni telefon za konkretnu akciju, tj. broj (donacija za humanitarne svrhe i pozivna tarifa), odgovorno je udru`enje i/ili fondacija koji, u skladu sa zakonom mogu da se bave organiziranjem dobrovoljnih akcija radi prikupljanja donacija.
*Cijene su prikazane bez ura~unatog PDV-a.

• Informacija o izmjeni Cjenovnika BH Telecoma u vezi sa kori{tenjem povlastica na fiksne telefonske usluge
U Cjenovniku BH Telecoma }e se od 10. septembra 2012. godine primjenjivati i izmjene u vezi sa kori{tenjem povlastica na fiksne telefonske usluge. Naime, u va`e}em Cjenovniku BH Telecoma se mijenja tekst napomene pod ta~kom a), kojom se definira kategorija pretplatnika "Fizi~ka lica", i to na sljede}i na~in: "Fizi~ka lica" - ovoj kategoriji pripadaju pretplatni~ke linije u stanovima u kojima se ne obavlja poslovna, odnosno privredna djelatnost. U ovu kategoriju ubrajaju se i ustanove, privredna dru{tva i organizacije, koje po zakonima koji va`e na podru~ju Bosne i Hercegovine imaju pravo na kori{tenje telefonskih usluga po cijenama koje va`e za doma}instva. Postupak utvr|ivanja prava na povlastice za kori{tenje usluga fiksne mre`e po osnovu zakona koji va`e na podru~ju BiH dat je u prilogu 6.31. Cjenovnika BH Telecoma. *Prilog 6.31. Cjenovnika BH Telecoma, u kojem je opisan postupak ostvarenja prava na povlastice za kori{tenje usluga fiksne mre`e po osnovu zakona koji va`e na podru~ju BiH dostupan je na web stranici BH Telecoma, www.bhtelecom.ba.

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

Prilog br. 1 U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira, DD VEMAL TE[ANJ objavljuje

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD OD 1.1.2012 - 30.6.2012. g.
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; Biha}ka pivovara d.d. Biha} 77000 Biha}, Ul. Vini~ka bb +387 37 318 500; fax 311 250 www.preminger@preminger.ba http://www.preminger.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora 1. Adem Ibrahimpa{i}, predsjednik 2. Asima Topi}, ~lan 3. Senada Smaji}, ~lan - ~lanovi uprave 1. Edin Ibrahimpa{i}, generalni direktor 2. Emin Ibrahimpa{i}, izvr{ni direktor nabave 3. Vedad Ali{i}, izvr{ni direktor prodaje 4. Rifet Mujnovi}, izvr{ni direktor proizvodnje II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 2,545.370 dionica nominalna cijena Nominalna vrijednost: 10 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 1. Adem Ibrahimpa{i} dionica emitenta s pravom glasa 2. ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo 3. ZIF Bonus d.d. Sarajevo 4. ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo - vlasnici i ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Uprava: postotak vlasni{tva u emitentu 1. Edin Ibrahimpa{i} 2. Emin Ibrahimpa{i} 3. Rifet Mujnovi} Nadzorni odbor: 1. Adem Ibrahimpa{i} 2. Asima Topi} III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 34.364.915 h) Teku}a sredstva 14.536.509 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 48.901.424 PASIVA f) Kapital 40.522.252 g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze 2.822.705 i) Kratkoro~ne obaveze 5.556.467 j) Ukupno pasiva 48.901.424 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta f) Prihodi 7.351.040 g) Rashodi 6.525.320 h) Dobit / gubitak prije poreza 825.720 i) Porez na dobit 82.572 j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 743.148 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora REVSAR d.o.o. Sarajevo, Ul. Dolina 2/II DIREKTOR Edin Ibrahimpa{i},dipl. ing. tehn.

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.1 - 30.6.2012. GODINE
Dioni~ko dru{tvo "VEMAL" Te{anj DD "VEMAL" Te{anj - adresa sjedi{ta Abdurahmana Me{i}a br. 1 Te{anj - broj telefona i telefaxa, e-mail i web stranica 032/650-790, 032/650-156 - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Had`an Mirsad, predsjednik, Hrvi} Rusmir, ~lan i Hrvi} Adnan, ~lan - ~lanovi uprave Direktor:Smajo Brka, [emsa Me{inovi} II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 91.682 redovne dionice, nominalna cijena nominalne vrijednosti 40,00 KM po dionici - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira AS d.o.o. Jelah-Te{anj, Hrvi} Rusmir Te{anj, dionica emitenta sa pravom glasa ]ori} Ejub, Jelah i [i{i} Sejad, Te{anj - vlasnici i ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Brka Smajo 0,1702% Me{inovi} [emsa 0,0098%, postotak vlasni{tva u emitentu Had`an Mirsad 1,8564% i Hrvi} Rusmir 13,6635% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA U KM Podaci iz bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 3.422.172 c) Teku}a sredstva 223.729 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 3.645.901 PASIVA a) Kapital 3.609.581 b) Upisani osnovni kapital 3.667.280 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 36.320 e) Ukupno pasiva 3.645.901 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi 75.677 b) Rashodi 74.788 c) Dobit/gubitak prije poreza 889 d) Porez na dobit 89 e) neto dobit perioda/gubitak perioda 800 DIREKTOR DRU[TVA Direktor: Smajo Brka I - OP]I PODACI - puna i skra}ena firma

48,79 % 10,06 % 7,70 % 7,43 % 2,1354% 1,9527% 1,045% 48,79% 0,788%

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Acer K750 projektor
Acerov prvi 1080p hibridni projektor sa LED laserom nedavno je predstavljen i zvani~nim putem. Za razliku od prethodnih izdanja, K750 koristi i LED i laserske izvore svjetlosti za produ`eno vrijeme trajanja samog izvora svjetlosti koje mo`e biti i ~itavih 20.000 sati u okviru ExtremeECO re`ima rada zajedno sa u{tedom od 95 posto, 55 posto boljom zasi}enosti boja uz eliminaciju opasnih supstanci kao {to su `iva i halogeni gasovi. Kori{tena tehnologija izvora svjetlosti omogu}ava fleksibilnije pode{avanje boja kao i {iru gamu boja omogu}avaju}i i do 85 posto bolju zasi}enost NTSC boja, dok osvjetljenje dosti`e i ~itavih 1.500 lumena, a odnos kontrasta 100.000:1.

47

ASUS Xtion ure|aj
ASUS Xtion senzor pokreta je prvi ure|aj koji mo`e uhvatiti gestikulaciju cijelog tijela, a dizajniran je ekskluzivno za ku}ne ra~unare. Posjeduje sofisticirane senzore koji precizno i efikasno hvataju pokret, i u kombinaciji sa interfejsom koji je prilago|en korisniku, omogu}ava zaista interaktivno i zabavno igranje, gledanje multimedijalnih sadr`aja i surfanje mre`om. Nekoliko igara visokog kvaliteta nudi punu podr{ku za Xtion, a dodaju se i nove. Xtion Store sadr`i raznolike ekskluzivne igre i aplikacije, a uz to korisnici kupovinom ure|aja dobijaju i paket sa tri igre na poklon. Xtion radi sa bilo kojim ra~unarom a povezuje se putem USBa, {to ga ~ini spremnim za sve korisnike desktop, laptop i ultrabuk ra~unara.

iOS6 kod
Verzija iOS6 beta bi mogla da uka`e na to da }e kao novi dock konektor format Apple koristiti devetopinski konektor. Dio koda firmwarea donosi hardverske karakteristike iOS ure|aja. Jedna od linija donosi zapis koji ukazuje na devetopinski port. Ukoliko je ovo ta~no i budu}i iOS ure|aji budu koristili devetopinske konektore, to }e biti potpuno suprotno ranijim najavama da bi ovi ure|aji mogli da koriste 8- ili 19-pinski dizajn. O~ekuje se da }e jednan ili vi{e Apple ure|aja biti preba~eno na ovaj stil konektora ove jeseni, pri ~emu je glavi kandidat za prelazak iPhone. Prelazak bi omogu}io da ure|aj bude tanji i da se maksimizuje upotreba unutra{njeg prostora. O~ekuje se zainteresiranost kupaca.

iPhone za 10.000 dolara
Veoma rijetka prva generacija iPhonea se prodaje putam eBaya po cijeni od 10.000 dolara. Ure|aj je jo{ neotpakovan. Prvi iPhone se nalazi u originalnom pakovanju. Prodava~ nije omogu}io davanje ponuda, nego samo opciju Kupi odmah. U opisu pi{e da se radi o rijetkoj prvoj generaciji iPhonea te da je ure|aj neotpakovan. Dodaje se da je to idealna stvar i san za kolekcionare. Prvi iPhone je stigao na tr`i{te 2007. godine, a predstavio ga je biv{i direktor Applea Steve Jobs. Uprkos tome {to je mobitel star pet godina, prodava~ tvrdi da je veoma rijedak. Prvi iPhone }e biti u ponudi 16 dana ili dok ga neko ne kupi.

Iz udobnosti svog doma

Pet na~ina da zaradite NOVAC NA INTERNETU
1. Prodaja proizvoda na eBayu eBay je najve}i svjetski aukcijski web sajt i najpopularnije mjesto za online trgovinu. Prodaja na eBayu je kao i svaka druga prodaja koja se obavlja na nekom tr`i{tu, osim {to na eBayu imate pristup 180 miliona potencijalnih kupaca! Na eBayu mo`ete prodavati svoje stare stvari koje vam vi{e ne trebaju ili, pak, preprodavati druge proizvode. 2. Pisanje bloga Ako imate odre|enu strast za ne{to, bilo da se radi o hobiju ili opsesiji, a imate {ta re}i o tome, onda bi pisanje bloga svakako moglo biti profitabilan na~in za kanaliziranje va{ih misli. Kod pisanja bloga je va`no redovito a`uriranje sadr`aja, njegova promocija (Facebook, YouTube i ostalo) te u kona~nici njegova “monetarizacija” . Ako uspijete konstantno nuditi kvalitetan i zanimljiv sadr`aj svojim ~itateljima, to }e svakako vremenom dovesti do respekta4. Website/Domain Flipping Zarada preprodajom web stranica i domena mo`e biti veoma unosan na~in online zarade - ako imate sre}e, strategiju i poslovne pameti. Izraz dolazi od trika koji se koristi u trgovini nekretninama, a koji podrazumijeva kupnju starih, potcijenjenih ku}a ili stanova i njihovo renoviranje kako bi postali mnogo privla~niji i modernijeg izgleda. Naravno, ovako sre|ene ku}e i stanovi se potom prodaju po znatno vi{im cijenama. 5. Prodaja ru~no izra|enih proizvoda Osim {to razli~ite proizvode mo`ete prodavati na stranicama, kao {to je eBay, postoje i spacijalizirane stranice na kojima mo`ete prodavati svoje originalne kreacije. Odre|ene web stranice, kao {to su devianArt ili Etsy, posve}ene su u omogu}avanju umjetnicima da svoje radove ponude velikoj online populaciji potencijalnih kupaca.

bilnog broja korisnika koji }e posje}ivati va{ blog. 3. Freelancing Ako `elite raditi od ku}e kao slobodni pisac (freelance writer),

morate imati mnogo vi{e iskustva od prosje~nog blogera. Mnogi poslovi koji se nude slobodnim piscima pokrivaju teme specijalizirane za online publikacije i zah-

tijevaju stru~no znanje za te teme. Isto tako, va`no je napomenuti da je znanje engleskog jezika na visokom nivou jedan od preduvjeta za pronala`enje poslova.

Rat je nastavljen

Otkako se Google probio na tr`i{te smartphonea, a Android postao najrasprostranjeniji operativni sustav na tr`i{tu, Apple je odlu~an na sve na~ine suprotstaviti se Googleu. Iako su operativni sustavi i programi Appleovih iPhonea i iPada imali integriranu podr{ku za YouTube jo{ od 2007, zaokret na tr`i{tu nagnao ih je da promijene poslovnu strategiju, pa ~ak i ako to zna~i nezadovoljstvo krajnjeg korisnika. U poku{aju da ponovno preuzmu dominaciju na tr`i{tu smartphonea, sljede}a generacija operativnog sustava, koji }e koristiti iPad i iPhone, a koja se o~ekuje tokom ove godine, ne}e automatski podr`avati kori{tenje YouTubea, nego }e korisnici morati nabaviti posebnu aplikaciju ili ga otvarati u internetskom pregledniku. Apple planira ukloniti i Google Maps i zamijeniti ih vlastitom aplikacijom. Napetost izme|u Googlea i Applea traje jo{ od 2009, kad se Google odlu~io probiti na tr`i{te smartphonea, ~emu svjedo~i i tu`ba od dvije i po

Apple vi{e ne podr`ava YouTube

Napravljen od drveta

Je li ovo najzeleniji ra~unar dosad?
Irska tvrtka MicroPro predstavila je ra~unar od drveta iameco, {to je jedan od najekolo{kijih ra~unara na svijetu. Mo`e se reciklirati, a njegov je karbonski otisak 70 posto manji od obi~nih ra~unara. Ra~unar iameco dolazi s ekranom osjetljivim na do dir, ima drve ni okvir, a pametno je smi{ljeno i hla|enje: umjesto bu~nih ventilatora, ima provedene bakrene cijevi koje osiguravaju pasivno hla|enje. Tvrtka MicroPro isti~e i kako se 98 posto ure|aja mo`e reciklirati, odnosno iskoristiti ponovno. Ra~unar su ina~e dizajnirali njema~ki znanstvenici s berlinskog Fraunhofer Institute IZM.

milijarde dolara koju je Apple podnio protiv Samsunga tvrde}i da su u svojoj saradnji s Googleom povrijedili intelektualno vlasni{tvo i patente, nakon ~ega je uslijedila i protutu`ba za istu stvar, prenosi San Francisco Chronicle. I dok traje rat ovih multinacionalnih i multimilijarderskih kompanija, najva`nije pitanje koje se postavlja je kako }e se sve odraziti na korisnike?

48

OGLASI

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (8)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Er zauzeo 1521.[panski osvaja~ tronanti).Kortesopsade, je i razorio, poslije mjese~ne aste{ki grad Teno~titlan (Meksiko Si kralj XIII pos 1624.Francuskinistra Luj dinala Ritavio za prvog mi kar {eljea. re ciona uhapsi ~lano 1792.Francuskinju voluljace, triridana poli ukida-ve kraljevske porodi nju monarhije i zbaciva kra Luja XVI.

49

Distanciranje od Filipovi}eve inicijative
Muhamed Filipovi} nikada nije logi~no objasnio {ta je on, zapravo, mislio da je trebalo posti}i u zasebnom sporazumijevanju Izetbegovi}a sa Milo{evi}em
U takvim uslovima, prema Filipovi}u, Izetbegovi} je trebao ignorirati novonastalu situaciju i nastaviti rat. Ako ve} pripada samom vrhu bo{nja~ke intelektualne elite, Filipovi} je imao obavezu da prednja~i u razja{njavanju {ta su `elje, a {ta mogu}nosti, odnosno on je trebao prednja~iti u obja{njenjima radi pravilnog razumijevanja potrebe da se uskla|uju `elje sa mogu}nostima. Naprotiv, Filipovi} se pona{a kao da je Izetbegovi} mogao, a nije htio ispuniti ono {to se `eljelo u pogledu politi~kog ure|enja dr`ave BiH. Da je, kao intelektualac, imalo objektivan, Filipovi} bi zaklju~io da je Izetbegovi} postigao ono {to je, s obzirom na stanje na rati{tu i s obzirom na politi~ki kontekst rata, mogao posti}i: o~uvana je dr`ava BiH i muslimanski narod, uz pretpostavke da se u miru mogu prevazilaziti anomalije i nedostaci mirovnog sporazuma. tre}eg, pokazala je politi~ka i ratna praksa po sporazumu Milo{evi}a i Tu|mana u Kara|or|evu. Muhamed Filipovi} nikada nije logi~no objasnio {ta je on, zapravo, mislio da je trebalo posti}i u zasebnom sporazumijevanju Izetbegovi}a sa Milo{evi}em. Filipovi}evo zalaganje da Izetbegovi} i Milo{evi} postignu sporazum je bilo bez vizije, kao teturanje po mraku, sa rizicima da se drasti~no izgubi orijentacija, zaluta i padne u provaliju. Odnosi izme|u Bo{njaka i Hrvata su ina~e pogor{ani zbog posljedica Tu|manove politike negiranja BiH kao dr`ave i negiranja Bo{njaka kao naroda. Zato {to Izetbegovi}, pred rat, tokom rata i poslije nije pravio strate{ke gre{ke u pogledu me|unacionalnih odnosa, postoje realne mogu}nosti da se odnosi izme|u Bo{njaka i Hrvata popravljaju, i to principijelno, bez toga da se uradi bilo {ta na {tetu opravdanih interesa srpskog naroda u BiH i {ire. Zna~i, Izetbegovi}evo korektno pona{anje, u {ta spada i distanciranje od Filipovi}eve inicijative da postigne sporazum sa Milo{evi}em, ja~a kredibilnost bo{nja~ke politike u te`njama da se popravljaju me|unacionalni odnosi u BiH, posebno da se popravljaju odnosi izme|u bo{nja~kog i hrvatskog naroda. Neobjektivna je i nenau~na Filipovi}eva kritika protiv Izetbegovi}a {to “nikada nije javno i jasno kazao kakvi su argumenti bili upotrijebljeni da on pristane na tako apsurdne odluke kakve je donio kad je naredio obustavu ofanzivnih operacija na{e Armije 1995. godine” jer je, navodno, tre, balo osloboditi Prijedor i Banju Luku. Vjerovatno, Filipovi} smatra da je predsjednik Izetbegovi} trebao narediti nastavak operacija, uprkos ultimativnom zahtjevu NATO-a i SAD-a da prestanu napadna dejstva, jer }e, u protivnom, uslijediti udari NATO-a po jedinicama Armije RBiH. Filipovi} je predisponiran da iz mr`nje kritikuje Izetbegovi}a za svaku vrstu odluke, bez obzira na to kakva je. Da je slu~ajno Izetbegovi} naredio nastavak operacija i da je NATO udario po snagama Armije RBiH, te omogu}io srpskoj vojsci povratak izgubljenih teritorija (Klju~, Sanski Most, Petrovac...), Filipovi} bi i u toj varijanti kritikovao Izetbegovi}a. Zna~i, {to se ti~e Filipovi}a, Izetbegovi} nije imao nikakvih {ansi da od strane njega ostane bez {irenja neistina i raznih kleveta. U vezi s tim, uzgred treba konstatirati: da je Izetbegovi} naredio nastavak napadnih operacija Armije RBiH, u uslovima kakvi su nastali (a) obustavom operacija Vojske Hrvatske, (b) obustavom borbene podr{ke NATO u operacijama Armije RBiH i Vojske Hrvatske protiv srpske vojske, (c) odnosno u uslovima kada je zaprije}eno da }e NATO, umjesto po polo`ajima srpske vojske, borbeno djelovati po jedinicama Armije RBiH, situacija na rati{tu bi se radikalno promijenila na {tetu dr`ave BiH, posebno na {tetu strate{ke pozicije snaga odbrane BiH. Kad razmi{lja, pi{e i govori o tome, Filipovi} je povr{an, spekulativan, izvan realnosti i tendenciozan, {to je produkt negativnih emocija i mr`nje prema Izetbegovi}u. Filipovi}ev slab karakter mu ne dozvoljava da prevazi|e srd`bu prema Izetbegovi}u {to je nastala jer je politi~ki pora`en od Izetbegovi}a. Ko god u svoj politi~ki kapacitet ukalkulira Filipovi}a sa njegovim problemati~nim karakterom, unaprijed je osu|en da bude gubitnik.

1814.Holan|aniji.Rt dobre nade ustupili Veli- Alfred Hi~kok koj Britani britanski mu ko 1820.Ro|enautor Rje~nikazimulogkeD`ord` ~ara 1899.englesGrov, zi i muzi Ro|en (4 knjige 1879-89).
Umro francuski ljekar Rene Teofil Jasint Lenak, koji je 1819. izumio stetoskop. Umro francuski slikar E`en Delakroa, predstavnik romantizma. Ilustrovao je Geteovog "Fausta" i napisao "Dnevnik" u kojem je izlo`io zapa`anja o umjetnosti ("Danteova barka", "Ulazak krsta{a u Carigrad", "Na barikadama 28. jula 1830."). U Peruu i Ekvadoru po~eo niz zemljotresa u kojima je poginulo oko 25.000 ljudi. Ro|en njema~ki revolucionar Karl Libkneht, jedan od osniva~a i vo|a Komunisti~ke partije Njema~ke. Kao poslanik u Rajhstagu istupao je protiv njema~kog i me|unarodnog imperijalizma, i jedini je decembra 1914. glasao protiv ratnih kredita. Bio je jedan od vo|a Novembarske revolucije u Njema~koj 1918, a poslije gu{enja revolucije je uhap{en i januara 1919. ubijen zajedno s Rozom Luksemburg. Ro|en njema~ki in`enjer Feliks Vankl, izumitelj rotacionog motora koji je po njemu dobio naziv. Prvu ideju za taj motor patentirao je 1929, a avion Me{er{mit 209 sa eksperimentalnim Vanklovim motorom postigao je 1939. svjetski rekord u brzini. Umrla engleska medicinska sestra Florens Najtingel, koja je u Krimskom ratu (1853-56) organizovala prvu ekipu za njegu ranjenika, a potom osnovala prvu {kolu za bolni~arke. Umro francuski kompozitor @il Masne, autor vi{e od 20 opera ("Manon", "Verter", "Don Kihot"). Ro|en kiparski arhiepiskop Makarios III, vo|a pokreta za nezavisnost Kipra od Velike Britanije i prvi predsjednik te mediteranske zemlje od 1960. do smrti 1977. Bio je i jedan od istaknutih lidera pokreta nesvrstanih zemalja. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Vlasti Isto~ne Njema~ke zatvorile su granicu izme|u Isto~nog i Zapadnog Berlina kod Brandenbur{ke kapije i po~ele izgradnju zida duga~kog 155 kilometara na granici sa Zapadnom Njema~kom. Zid koji je u narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njema~ke i hladnoratovski simbol podijeljenog svijeta, sru{en je novembra 1989, a Njema~ka se ponovo ujedinila. U Velikoj Britaniji izvr{ene posljednje smrtne kazne vje{anjem dvojice zatvorenka u Liverpulu i Man~esteru, osu|enih na smrt zbog ubistva. Banju Luku pogodio zemljotres, koji je trajao tri minute. Ja~ina epicentra iznosila je osam stepeni Merkalijeve skale. Povrije|eno 75 osoba, a pri~injena je znatna materijalna {teta. Vi{e od 120 ljudi je poginulo kada se u Tajlandu sru{io {estospratni hotel. U 59. godini umro generalni sekretar NATO-a Manfred Verner. Biv{i ministar Zapadne Njema~ke do{ao na ~elo NATO-a 1988. godine, kada je zamijenio Britanca lorda Karingtona. [vajcarske banke i jevrejske grupe postigle sporazum kojim je predvi|ena kompenzacija od milijardu i 250 miliona dolara za `rtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. Politi~ki lideri Makedonaca i Albanaca potpisali u Ohridu mirovni sporazum kojim su okon~ani vi{emjese~ni sukobi ove dvije etni~ke zajednice u Makedoniji. Libija i porodice `rtava bomba{kog napada na avion Pan Am nad jezerom Lokerbi u [kotskoj, postigli dogovor o nadoknadi {tete od 2,7 milijardi dolara. U eksploziji tog aviona poginulo je 270 ljudi. Po~elo emitiranje programa BHTV1. Umro Les Pol, ameri~ki muzi~ar i izumitelj vrste elektri~ne gitare koja je promijenila tok muzike. Dobitnik je niza nagrada, me|u kojima dva Gremija za album "Les Pul & Friends: American Made, World Played".

1826. 1863. 1868. 1871.

ki filmski re`iser Alfred D`ozef Hi~kok. Proslavio se kriminalisti~kim filmovima i filmovima strave koji su postali klasika u tom `anru ("Ptice", "Psiho", "39 stepenica", "Sjever-sjeverozapad").

1902.

1910. 1912. 1913. 1914. 1961.

Fidel Kastro

1927.
Ro|en kubanski revolucionar i dr`avnik Fidel Ruz Kastro, pod ~ijim je vo|stvom na Kubi svrgnuta diktatura Fulhensija Batiste i izvedena socijalisti~ka revolucija.

Ultimatum NATO-a i SAD-a
Znaju}i da je srpska agresija na RBiH izvedena kada od legalnog dr`avnog vo|stva BiH nije prihva}eno ono {to je `elio Milo{evi}, da BiH bude u sastavu velike Srbije, kritizeri protiv predsjednika Izetbegovi}a, posebno akademik Filipovi} se zalagao da Izetbegovi} pregovara sa Milo{evi}em, {to bi zna~ilo svrstavanje na stranu velikosrpske politike, na {tetu odnosa izme|u Hrvata i Bo{njaka, odnosno na {tetu Hrvatske i BiH. Milo{evi} je tada `elio iskoristiti demografski potencijal Bo{njaka kako bi vojno sposobne uklju~io u srpsku vojsku za uspostavu granice velike Srbije na liniji Karlobag - Karlovac - Sisak - Virovitica. U okvire tako ograni~ene velike Srbije bila bi uklju~ena i BiH. Takvo svrstavanje Bo{njaka na stranu velikosrpskih ciljeva njih bi trajno kompromitiralo pred Hrvatima, {to bi maksimalno ote`alo da se u budu}nosti normaliziraju hrvatsko-bo{nja~ki odnosi. [ta zna~i i kakve posljedice ima “udru`ivanje” dva naroda protiv

Iskonstruisane ocjene
Duboko frustriran {to je u politi~kom odmjeravanju pora`en, akademik Filipovi} se usmjerio protiv Izetbegovi}a, koriste}i se raznim neistinama, podvalama iskonstruisanim ocjenama proteklih doga|aja i vrlo jednostranim pristupom u posmatranju nekih rje{enja za mir u BiH po osnovu Dejtonskog sporazuma. Filipovi} ne preza ~ak ni od konstatacija i ocjena prema kojima se rehabilitiraju Milo{evi}eva i Karad`i}eva agresorska i zlo~ina~ka politika i praksa u BiH. Kad u svojim spisima navodi da je predsjednik Izetbegovi} “suludo pristao na podjelu teritorija po klju~u 49 posto: 51 posto, kao i na zamjenu teritorija (Srebrenica i @epa za Ilija{ i Vogo{}u), te koji je dozvolio da pregovara o onome o ~emu nije mogao, smio i imao prava da pregovara... odlu~io da prizna postojanje Republike Srpske... tako da je Dejtonski sporazum najtragi~niji datum u novijoj historiji Bosne i Hercegovine” .
(Sutra: Planetarna la`)

1964. 1981. 1993. 1994. 1998. 2001. 2003.

Kemal Ataturk

1923.
Mustafa Kemal Ataturk postao prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine - do smrti 1938, proveo je radikalne reforme pribli`iv{i Tursku Evropi.

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

Zgrada UN-a

2004. 2009.

1992.
Vije}e sigurnosti UN-a usvojilo rezolucije 770 i 771 o BiH.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE PONUDA
KRANJ^EVI]EVA 43, izdajem poslovni prostor 27m2. Tel. 033/455-374. 4485 POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903999.k IZDAJEM dvokrevetnu garsonjeru, dvosban stan 2-4 osobe na dnevnoj osnovi. Tel. 062/417-497.k RAFTING na Neretvi ve} od 45KM po osobi zvati na 061/109-471 i 061/922-923.k IZDAJEM apartman, strogi centar, na du`i period, extra sre|en, namje{ten, Alipa{ina, kod banke, 400 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM ku}u iznad Podgore, pogledati na www.movasol.com IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM namje{ten stan na Breci zaposlenim ili dvjema studenticama. Tel. 061/988-226.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466-227.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g, kablovska tv. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan dvjema studenticama. Tel. 033/442331, 064/424-7067.k IZDAJEM sdvosoban stan na ^. Vili u novoj zgradi, II sprat. Tel. 061/422-850.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516-695.k IZDAJEM studentu-ici jednokrevtnu sobu namje{tenu na Marin dvoru kod Dr`avne bolnice. tel. 033/667-994, 062/982-881.k IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru kod Dr`avne bolnice. Tel. 033/667994, 062/982-881.k IZDAJEM namje{tenu konfornu sobu na Marin Dvoru kod Dr`avne bolnice. Tel. 033/667-994, 062/982881.k IZDAJEM natkriveno parking mjesto u avliji kod Pivare. Tel. 070 201745.k IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje povoljno, kod Pivare. Tel. 070/201745.k IZDAJEM skladi{ni prostor u privatnoj ku}i kod Pivare, povoljno. Tel. 070 201-745.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^. vila II, kod Merkura, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica, kod [umarskog fakulteta, 400 KM. Mob. 061/473-179.k IZDAJEM pos.prostor 32m2 u Papagajci, povoljno, 350 KM. Mob. 063/639-691.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^engi} Vila II, kod pijace Otoka, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225632.k

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.
IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k RENOVIRAN jednosoban stan sve novo sa parnim grijanjem u Hrasnom, djevojkama. Tel. 033/655-264.k KO[EVSKO Brdo izdajem jednosoban namje{ten stan `enskim osobama. tel. 061/253-382.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k APARTMANI, sobe za no}enje sa parkingom, od 15-25 KM po osobi, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa internetom, Kova~i}i. Mob. 062/942-982.k IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, donje Ciglane. Mob. 061/213270.k NAMJE[TEN stan 40m2, balkon, garsonjera 30m3, mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM restoran sa opremom i ba{tom od 1.000m2 kod Visokog, uz rijeku Fojnicu. Mob. 062/530-640.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

PRODAJA
BREKA, prodajem novogradnja ku}a sa poslovnim prostorom u funkciji garaza i dvije eta`e. Mob. 062/084175.sms PRODAJEM extra renoviran stan kod Socijalnog, blizina fakulteta, prodajnih centara, 30m2, cijena 66.000 KM. Mob 062 225 471.sms PRODAJEM stan u Zenici, ul.S.B.Ba{agi}a, 4. sprat, novogradnja, 84 m2, nije dvoeta`ni, u potpunosti renoviran. Sve informacije na 061/306-544.sms PRODAJEM trosoban stan 75m2, Isto~no Sarajevo, prizemlje, ba{ta, 1.100 KM/m2. Tel: 061/929-828, 061/685-675.sms PRODAJEM trosoban stan 72m2, Socijalno, [ibica, 2. sprat. c.g, klima, 1.800 KM/m2. Tel. 061/929-828, 061/685-675.sms PRODAJEM dvosoban stan na Stupu, novogradnja, odmah useljiv. Mob. 061/188-5o4.sms PRODAJEM dvosoban stan 65m2, Alipa{ino polje-B. faza, S. fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139691.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345441.k STAN na M. dvoru, Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, treba manja adaptacija, 190.000 KM. Tel. 058/483-561.k STAN BREKA 105m2 dvoeta`ni petosoban. Tel. 063/157-832.k STAN GRBAVICA 40m2 III kat i 55m2 VI kat. Tel. 062/758-330.k STAN Centar 84m2 II kat povoljno. Tel:063/157-832.k

ZAMJENA
MIJENJAM trosoban 72m2, Socijalno, [ibica, cg, klima, za manji do tre}eg sprata, uz doplatu, 1.800 KM/m2. Tel: 061/929-828, 061/685675.sms Mijenjam trosoban 72m2, Socijalno, [ibica, cg, klima, za dva manja jednosobna, bez doplate. Tel: 061/929828, 061/685-675.sms MIJENJAM stan 52m2 u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k MIJENJAM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p+s+p, 1450m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k

IZDAJEM gara`u u dvori{tu, Ul. Hasana Kiki}a. Tel. 061/171645. 4535

IZNAJMLJUJEM djevojci krevet, upotreba kuhinje i kupatila, protuusluga, ispomo} u doma}instvu. Mob. 065/449-120.sms IZDAJEM trosoban namje{ten stan na Grbavici, centralno grijanje za tri studentkinje. Tel. 065/959-978.sms IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304338.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod picerije Galija. Tel. 033/203497.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan dvjema studenticama u Hrasnom. Tel: 061/159-507.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190-008.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Breka ulica Jovana Bijeli}a. Tel:061/160-609.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentima. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Starom dijelu grada, grijanje, poseban ulaz, parking prostor. Tel. 033/217-318, 061/201-694.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.k

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.
PRODAJA
STAN 96m2 Centar XVI kat povoljno. Tel. 063/157-832.k KU]A Vogo{}a Blagova nova 250m2 gara`a 600m2 ba{te. Tel. 062/758330.k KU]A KOVA^I 180m2 gara`a na 300m2 placa. Tel. 062/758-330.k VI[E stanova Austrougarska gradnje 80 Centar do 150m2. Tel. 063/157832.k STAN Centar 75m2, 62m2 79m2 Ciglane. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p+s+p, 1450m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM vi{e parcela u Gladnom polju Op}ina Ilid`a, cijena 18.000 eura. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM jednosoban stan 37m2, Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM lijepu klu}u sa velikom ba{tom i gara`om na Mihrivodama. Tel. 061/262-336.k OTOKA - Br~anska 76m2, Grbavica 66m2, V kat, Socijalno 71m2-I kat, Grbavica 53m2, vp. Tel. 062/156882.k GRBAVICA 53m2, vp, Grbavica 66m2 V sprat, Aneks garsonjera 25m2, IV kat, Trg heroja 36m2 na 5 i 7 katu. Tel. 061/724-504.k PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane, stan 95m2 Loris zgrada, gara`a, Centar 12m2. Mob. 061/573640.k PRODAJEM-mijenjam apartman u Neumu 46m2, za Bjela{nicu, po dogovoru, ku}a u ^elebi}ima, 476m2 i vikendica u ^ivelju, 330m2. Mob. 061/573-640.k GRA\EVINSKO zemlji{te pored puta 10.229m2, na putu SarajevoKiseljak. Mob. 061/573-640.k STAN Grbavica 40m2 II kat i 55m2 IV kat. Tel. 063/157-832.k STAN CENTAR 84m2 II kat 75m2 II kat stan Breka 105m2. Tel. 062/758330.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i-O. Centar. Mob. 061/540-203.k ^ENGI] V. trosoban stan 95m2, 1 kat, cen. gr. 2.100 KM/m2. Mob. 065/308-892, 678-413.k DALMATINSKA, strogi Centar, stan 121m2, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533.k STANOVI: povoljno-hitno, Alipa{ino 67m2, S. Fra{te, 9 kat, 75.000 KM, Skenderija 57m2, ul. Nova, 2 kat, 85.000 KM, Centar, ul. Ko{evo, 32m2, VP, 72.000 KM. Mob. 061/375787.k BA[^AR[IJA, centar, ~etverosoban stan 116m2, 1 kat. Tel. 536763.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gladno polje (na putu Ilid`a-Rakovica) 180m2, Stup, prostor i 1.000m2 zemlji{te, 98.000 KM, Reljevo-70.000 KM, Kasindo-Is. Sarajevo, 4.000m2, 75.000 KM. Mob. 066/488818.k BOLNI^KA, prodajem trosoban stan 77m2, 8 sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105.k PRODAJEM ili zamjena dvije ku}e {talu, {upu 6 dunuma zemlje Resnik 109-Pazari} uz cestu. Mob:060/3192255.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice, pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k STAN Vogo{}a Ul. Jo{ani~ka, IV sprat, 112m2, dvoeta`ni, 2 balkona, adaptiran, 1160KM/m2. Tel. 062/907831.k STAN, Saraj polje, I sprat, 58m2, bez ulaganja, 100.000KM, stan Nerkeza Smajlagi}a, 17 sprat, 65m2 i 2 lifta, potrebno ulaganje, 75.000KM. Tel. 062/959-129.k STAN na Malti, Ul. Alojza Benca, vp, 54m2, 82.000KM i centar Ul. Josipa Vanca{a, p+s, 85m2, 290.000KM. Tel. 063/034-355. DVOIPOSOBAN stan Ul. Nerkeza Smailagi}a 9 kat, 64m2, novoadptiran, 105.000KM. Tel. 061/320-439.k PLAC i staru ku}u i pomo}ne zgrade u Zabr|u 1417m2, cijena 90.000KM. Tel. 061/320-439.k STAN, Grbavica, ul. Grbavi~ka, V sprat, nema lifta, 70m2 + 2 balkona, 2000KM/m2. tel. 062/907-831.k STAN Grada~a}ka, V sprat, 63m2, renoviran sa pojedinim namje{tajem, 1800KM/m2, stan Avde Jabu~ice, II sprat, 62m2, plinsko eta`no 145.000KM. Tel. 062/959-129.k STAN na Grbavici Ul. Kemala Kapetanovi}a, 9 sprat, adaptiran 71m2 + 2 balkona, 158.000KM. Tel. 065/819-136.k STOLAC-Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te - njiva i dva pa{njaka, 4.600m2, uz put. Tel. 063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM vikendicu u Rakovici-Zenik sa 1002m2 zemlje, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 062/778-291.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600-318.k PRODAJEM stan na Ciglanama 79m2, H. Kulenovi}a, 33m2. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM vi{e stanova u centru, austrugraska gradnja od 75 do 150m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM ku}u na Kova~ima 150m2, gara`a, ba{ta 300m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM stan u centru 84m2, II kat, povoljno i 96m2, XV kat. tel. 063/157-832.k PRODAJEM stan na Grbavici 40m2, III kat, 55m2, V kat. Tel. 063/157832.k PRODAJEM stan na Breci 105m2, dvoeta`na, povoljno, Bolni~ka 77m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM vikend ku}u 1800m2 oku}nice, gara`a, potok i priklju~ci. Tel. 643-043.k PRODAJEM u Vare{u povoljno pola ku}e, gara`a, dvori{te, vrt. Tel. 061/988-228.k PRODAJEM ku}u u Sutini-Mostar 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1250m2 ku}a ima sve dozvole. tel. 033/215199, 063/722-002.k PRODAJEM jednosoban nov stan na Dobrinji V od 46m2, Ul. Ramiza Sal~ina. Tel. 061/422-850.k HITNO prodajem ku}u sa dva stana, dvije gara`e, 450m2 oku}nice, ul. Radni~ka br. 122. Mob. 065/540702.k KISELJAK-Dra`evi}i, povoljno plac 1.380m2, asfalt, struja, voda. tel. 033/200-449. STANOVI: Hrasno 53m2 i 65m2, Novo Sarajevo, 44m2, centar, 32m2, 86m2, Dobrinja: 55m2, 68m2, 89m2, Alipa{ino polje, 67m2 i 78m2, Is. Sarajevo, 60m2 i 48m2. Mob. 061/375787.k PRODAJEM dvosoban stan 54m2, III sprat, D`. Bijedi}a. Tel. 063/595406.k GRBAVICA, troiposoban 85m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964797, 617-742.k MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722-576.k POLJINE, zemlja, 8+2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u ResnikuPazari}, 100m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan u ul. Kulovi}eva. Tel. 066/426-283.k HRASNO, jednoiposoban stan 50m2, A. [imi}a 10. Mob. 061/303-008, 033/650-943.k PRODAJEM {umu 38 dunuma, blizu mostarskog raskr{}a, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319, 521-187.k PRODAJEM ku}u u Had`i}ima sa oku}nicom, dvije vanjske gara`e, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319, 521-187.k PRODAJEM renoviran jednosoban stan u Sarajevu 33m2, cijena 50.000KM. Tel. 033/218-880. PRODAJEM povoljno lijepu ku}u sa velikom ba{tom i gara`om na Mihrivodama. Tel. 061/262-336.k PRODAJEM opremljen restoran, atraktivna lokacija, uz rijeku Fojniku, 5km od Visokog. Mob. 062/530640.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica. Mob. 061/200-306.k PRODAJEM stan 81m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ~etvorosoban stan “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434-441.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2, Ul. Geteova, A. Polje. tel. 066/860-382.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k GRBAVICA 1, stan 63m2, Dervi{a Numi}a 26/I, dvoiposoban. Mob. 061/205-235.k CENTAR, Antuna Hangija, 100m2+15m2 gara`a, eta`ni stan, tri terase+2 ostave. Mob. 061/205235.k BREKA, ul. Himze Polovine, 90m2, III sprat’gara`a. Mob. 061/205-235.k ILID@A-Lu`ani, J. Pan~i}a, 71m2, 4 sprat, cen. gr. 1.200 KM/m2. Tel. 956098, iza 16 sati.k VOGO[]A, Jo{ani~ka, 59m2, trosoban, 1 sprat, balkon, plin do ulaza, 71.000 KM. Mob. 062/295-919.k ANEKS, M. D`abi}a, 63m2, dvoiposoban, 3 sprat, cen. gr. sa namje{tajem, 95.000 KM. Mob. 061/526-243.k MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, 48m2, dvosoban, 1 sprat, pl. eta`. 134.000 KM. Tel. 711-665.k [VRAKINO selo, Prvomajska, 29m2, garsonjera, 1 sprt, cen. gr. 43.000 KM. Tel. 711-666.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 47m2, jednoiposoban, 7 sprat, lift, ce. gr. 68.150 KM. Mob. 061/150-519.k HRASNO, D`amijska, jednoiposoban, renoviran, 39m2, 11 sprat, lift, ce. gr. 74.000 KM. Mob. 061/247777.k GRBAVICA, Grbavi~ka 58m2, dvoiposoban, 2 sprat, balkon, plin, 116.000 KM. Mob. 066/340-748.k ILID@A-Osijek, ku}a sa svim priklju~cima, 1.000m2 oku}nice, ba{ta. Mob. 065/342-258, 677-189.k PRODAJEM ~etverosoban stan 103m2, Dobrinja II, 160.000 KM. Mob. 061/851-668.k POVOLJNO prodajem zemlju, 1/1, na Borijama. Tel. 057/265-029.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k ZAGREBA^KA, 62m2, II sprat, centralno, odli~an. Mob. 061/205235.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/III, 68m2, 80.000 eura. Mob. 061/205235.k PRODAJE SE jednosoban stan Alipa{ino polje Trg Nezavrinosti. Tel.062/093-673.k MARIJIN Dvor, Avgusta Brauna 7, 76m2, trosoban, odli~an, III sprat. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k KISELJAK-Dra`evi}i, plac 1.380m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k

MALI OGLASI
HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k PRODAJEM ku}u u Doboju, sa 3 sprata po 120m2 i zemlji{ta 800m2, 120.000 KM. Mob. 061/410-572.k PRODAJEM jedan dunum zemlje u Doboju, cijena 5.000 KM. Mob. 061/410-572.k PRODAJEM ku}u na sprat, u Neumu-Tiha luka. Mob. 061/220-369.k POVOLJNO, dvosoban stan 67,5m2+2 balkona, ^engi} Vila. Tel. 033/649-457.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Ba{~ar{ija, 1 sprat, eta`no grijanje, pogodan za kanc. poslovanje. Tel. 445371, iza 15 sati.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel: 066/510328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, a. Jabu~ice, centar Sarajeva. Tel. 00387603159301.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM stru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

51

PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2,00m, visina 1,70m i dubina 0,90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k

TEHNIKA
PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar Obod Baukneht, 150 KM. Tel: 061/ 101-858.sms PRODAJEM Rainbow usisiva~, cijena po dogovoru. Mob. 061/546078.k PRODAJEM dva polovna Laptopa u ispravnom stanju uvoz iz njema~ke, fiksno 200KM/komad. Tel. 062/156882.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu na 2 rate uz garanciju, dovozim li~no. Tel. 061/145-504.k

VOZILA
GOLF 2, benzin 1,3, 86. god. u odli~nom stanju, bordo, 2.500 KM. Sarajevo. Mob. 061/270-998.sms GOLF 4 model, 2001. god. 74 kw,1.9 TDI, limuzina, 5 vrata, digitalna klima, sva oprema, tek uve`en, sve pla}eno, u odli~nom stanju, cijena 8.650 KM. Mob: 061/156-652.sms PASAT karavan model 2003. u papirima je kraj 2002. god.74 kw,1.9 TDI, kima, 2 klju~a, sva oprema, metalik sivi, ima servisnu, pre{ao 180.000 km, ekstra stanje, tek uve`en, sve pla}eno, cijena 8.500 KM. Mob. 061/156652.sms LANDROVER dugi, benzinac, u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. god. 15.000 KM, sa rez. dijelovima. Tel. 058-561.k PRODAJEM Mazdu MPV Minivan 2003. god, 7 sjedi{ta. 10,000KM. Tel:063/282-137.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k GOLF 4, SDi, god. 2002. jedan vlasnik, registrovan do 3/2013. god. Mob. 063/530-333.k [KODA Octavia SLX TDI, 1,9 CI, 81 kw, 2.000 god. Mob. 061/341-640.k PRODAJEM Golfa II dizel, 86. god, neregistovan u dobrom stanju. Tel. 062/990-639, 061/683-183.k MAZDA 3, nova verzija, benzin 1,6, godina 2004. pre{la 160.000 km, registrovana+ 4 gume, 14.500 KM. Mob:061/791-348.k PRODAJEM {kodu Feliciju, god. 1998. Mob. 061/502-340.k PRODAJEM Polo 1.4B 2000g. registrovan. 5500KM. zvati na. Tel. 061/906-010.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k

NAMJE[TAJ
BRA^NI krevet, ostava za posteljinu, ormari} i visoki trokrilni ormar, u odli~nom stanju, veoma jeftino. Mob. 062/381-050.k KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|. 150 KM. Mob. 061/378-523.k PRODAJEM trosjed, dvosjed, fotelju, {tednjak pola-pola, ormar, komodu za tv, trpezarijski sto. Tel. 062/814279.k

OSTALO
PRODAJEM ma{inu za {ivanje marke Bagat, Danica elektronik, ima vlastito postolje, komodu, cijena 150 KM. Tel: 061/101-858.sms PRODAJEM zbog selidbe ma{inu za pranje i su{enje ve{a Ariston/Hotpoint jo{ 3 godine garancije, odli~na. 750KM: Tel. 063/282-137.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidene, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM polovne ud`benike za srednju i osnovnu {kolu, dobro pla}am i odmah dolazim na adresu. Tel. 061/903-709.k KUPUJEM polovne knjige za srednju i osnovnu {kolu, dobro pla}am, po dogovoru dolazim na adresu. Mob. 061/903-709.k KUPUJEM {kolske ud`benike. tel. 061/533-792.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k MOLER radi molersko farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.sms KOMBI prevoz stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl. radna snaga obezbe|ena! Popust za penzionere 20%. Mob. 061/935-697.sms MOLER, sve molersko-farbarske radove, kvalitetno, povoljno i uz garanciju, penzionerima popust. Mob. 062/965-261.k AUTO-Kombi prevoz: robe, stvari, selidbe, mo`e inostranstvo. Mob. 062/421-050, 033/541-878.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382219.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k VR[IM prevoz putnika na more, vikendom povoljnije. Mob. 061/903526.k KVALITETNO ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel:033/221945.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k ODRA@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Mob. 062/332-230.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214690.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike, Alipa{ino polje. Mob. 061/157-991.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/703-740.K DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779969.k ^ISTIM stanove. tel. 062/970-325.k ^UVAM doma}e `ivotinje, izvodim. Tel. 061/557-162.k INTELEKTUALKA, ~uvam djecu. Tel. 061/557-162.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139034.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stam. pos. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760012.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, saniterija, servis bojler, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopki i sl.). Mob. 061/132149.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k MOLERSKE usluge, moleraj, gletovanje, stolarija, radijatori, tapete i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219768 i 033/456-979.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246, 033 213-040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k VODOINSTALATER, popravke i ugradnja instalacija, bojlera, sanitarija. Mob. 061/180-120.k AUTO-kombi, prevoz stvari i robe, mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Mob. 062/421-050, 541-878.k MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262-973.k

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju, na{em ~ika

PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM sme|e cipele salonke `enske br. 39 “Bata” pla}ene 210KM. Tel. 062/156-882.k PRODAJEM komplete po{tanskih maraka 1992-2011. BH, 1.000 KM i HB 400 KM u albumima. Mob. 061/194-220.k PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak susler ispravan 50 KM. Tel. PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM `enku njem~kog {arca, godina. Tel. 064/425 7291.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM plinske boce, 1 kom. 12 kg, 2 kom. od 3 kg, mo`e dodatak lampa i gorionik za kuhanje. Tel. 211772, 061/304-467.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809763.k SVJE@A jaja japanskih prepelica, 30 kom-8 KM, besplatna ku}an dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM 2 kom. unutra{njih bijelo lakiranih, o~uvanih vrata sa {tokovima, kom. 40 KM. Mob. 061/072-933.k PRODAJEM vrata-harmonika. Mob. 061/410-572.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM austrijski crijep, nov, 300 komada. tel. 443-620.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

DU[KU
Slavko i Nada [imi}, Tanja, Edin i Lena
1272

VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048497.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-9 IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k MATEMATIKA za popravni ispit, dugogodi{nje iskustvo. tel. 061/800259.k MAJSTOR Dino, jednosoban sa pripremom zidova bjelo ili u bojama 200KM. Tel. 061/529-608.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/742-732.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

IZDAJEM lijepe dvo i trokrevetne sobe u Zaostrogu, s upotrebom kuhinje,parking, 200m od mora, 10 eura po le`aju. Mob.0038521629042.sms NEUM, odmor u apartmanima, na samoj obali. Tel. 036/884-215, 063/856-164.sms NEUM centar, iznajmljujem apartmane 50m od mora. Mob. 063/350149, 036/880-320.sms U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e Blato. Tel. 00385995206724.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141752, 061/183-981, 036/884-169.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493,061/141-752,061/183-981.k NEUM apartmani sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043.k DUBROVNIK - Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 98 244031.k PODGORA, izdajem apartman za 2 osobe i veliki za (5+2) osobe. Tel. 00385992349220.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385 919542000.k U PODACAMA izdajem trosoban stan ({estokrevetni apartmani), kuhinja, terasa, parkin za dva auta. Mob. 061/375-059. MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21699170.k POVOLJNO izdajem sobe, upotreba kuhinje, Zelenika kod Herceg Novog. Tel. 0039268710615, 0038231678850.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 816 sati.k POTREBNA djevojka za rad kafe slasti~arnoj i piceriji “La Cancona” Novi Grad uslovi rada iplata pristojni. Tel.062/146-991. i 033/618-855.k TRA@IM posao no~nog ~uvara. tel. 062/118-260.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

USLUGE
ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 001 061/131-447.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villabianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 4472

MIKADO -Akcija! Platnene roletne 25KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/551515 i 033/789-999.
1102

OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 3204 033/220-068 ili 061/147-359. U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u 4371 Orebi}u 0038520713884.k IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165.
001A

KUPOVINA
KUPUJEM {kolske knjige. Mob. 062/902-114.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k

TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 4463 033/200-003. AUTO kombi prevoz sa velikim maxi kombijem do 2 t, vr{imo prevoz namje{taja, selidbe sa pa`ljivom radnom snagom, prevoz po gradu 25 KM+radna snaga. Mbo. 062/139453.sms

NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219027, Kemo.
001A

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JAGODA MARTIN^EVI], ro|. BORAS
preminula 11. augusta 2012. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 13. augusta 2012. godine u 14.15 ~asova na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin @elimir, k}erka Daniela, snaha Ljiljana, unuke Irena i Ines, sestre Ru{ka i Ljubica sa porodicama, sestri}i Vladimir i Zoran sa porodicama, jetrva Danica, zet Omer, kum Slavko, te porodice Martin~evi}, Kolig, Spaji}, Staji}, Volari}, Serdarevi}, Babi}, Juri}, Goli}, Buri}, Lon~ar, Tomi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. kolodvorska br. 7/14.
000

BILJANA KORDI], ro|. KRANJC
preminula 11. avgusta 2012. u 71. godini. Sahrana }e se obaviti 13. avgusta 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Nedeljko, sin Aleksandar, k}erka Milica, zet Sini{a, unuci Slaven, Sanjin i Stefan, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Adija Mulabegovi}a br. 19.
000

D@EVAHIRA (AGANA) KARI], ro|. [EHOVI]

preselila na ahiret u subotu, 11. augusta 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 15 sati na mezarju Humka. O`alo{}eni: sin Red`o, k}erke Emina, Sediha i Senada, snahe Mujesira, Sudba, Eldina i Lejla, zetovi Refik, Zehrid, Aziz, Ned`ad, Muamer, Jasmin i Mirza, prijatelj Uzeir, sestri~na Raza sa porodicom, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, unu~ad D`emal, Alma, Merdina, Mahira, Mahir, Berina, Haris, Nermin, Armin, Amina, Jasmin, Belma i Alija, praunu~ad Vedad, Belmin, Almin, Ahmed, Namik, Muhamed, Anes, Ilvana, Rijad i Lamija, njena Nejra, te porodice Kari}, [ehovi}, Alagi}, Suljovi}, Brdari}, Horman, Rastoder, Pand`o, Vrane{i}, Mi{i}, Matovi}, Ramovi}, Kazi}, ^au{evi}, D`ananovi}, Babi}, Zuki}, Pa{i}, O~uz, Podojak, Selmanovi}, Sablja, Alispahi}, Zahiragi}, ]utahija, Salihagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u Had`i ]amilaginoj d`amiji, Panjina kula.

SJE]ANJE

SJE]ANJE na dragog prijatelja

MIDHATA US^UPLI]A

KARIM ZAIMOVI]
Belma i Senad Pe}anin

000

Desetog augusta 2012. godine oti{ao je na{ dragi suprug i otac
4575

Sa tugom i po{tovanjem uvijek se sje}am mog prijatelja i rodijaka. Jozo Vrlji~ak
111

SJE]ANJE

DU[AN (ALEKSANDRA) BOSANAC
1935 - 2012.

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj teti

Sahrana }e biti obavljena u utorak, 14. augusta 2012. godine, u 14 ~asova na gradskom groblju Sveti arhangeli - Ciglane.

HALIMI KARABEGOVI]
S ljubavlju, Mensur, [efika, Emina i Amar
4576

KARIM ZAIMOVI]

O`alo{}eni: supruga Gordana, sin Aleksandar sa porodicom, brati~na Du{ka, porodice Kne`evi}, Gruji}, [varc, Sovi}, Jovi~i}, @ur`ulovi}, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. kolodvorska br. 11/10.
4575 000

Mirela i Mladen San~anin

SJE]ANJE

SJE]ANJE Navr{ava se 14 godina od smrti majke

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

BILJANI KORDI]

FARUK HAD@IHALILOVI]
1939 - 1985.

SALIH AKICA POROBI]
1955 - 1986.

SELVETA HAD@IHALILOVI]
1935 - 2007.

JOVANKA VIDOVI]
13. 8. 1998 - 13. 8. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Kuma Jelena i djeca
4573

porodica Had`ihalilovi}
4411

Od sina Darke
AX

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis) ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dragoj mami, svekrvi i baki

EMINA (IBRAHIMA) AFGAN, ro|. RAMI]
preselila na ahiret u petak, 10. augusta 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: unuke Amela i Alma, unuci Haris i Emir, snaha Zinka, praunu~ad Kerim, Hana, Tajra i Amani, zaova Razija, zetovi Muhamed i Mirza, te porodice Afgan, Rami}, Memi}, Red`i}, Obho|a{, Ibri}, Bajagilovi}, Kadeni}, Vehabovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u Alipa{inoj d`amiji.
000

RAHIMA (ABIDA) KOZI] ro|. KEPE[
preselila na ahiret u subotu, 11. augusta 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Kozi}i - Rogatica. O`alo{}eni: sinovi Faruk i Zijad, k}erke Sevda i Zlata, snaha Sabaheta, zetovi D`evad i Nail, unu~ad Hasija, D`emal, Alem, Anida, Edina i Emina, bra}a Halid, Ramiz i Nusret sa porodicama, sestra Behka sa porodicom, zaove Nezira, Bisera, Hiba i Devla sa porodicama, jetrva Munira sa sinovima Ahmedom, Ragibom i Mustafom i njihovim porodicama, te porodice Kozi}, Kepe{, Had`ovi}, Memi{evi}, Imamovi}, Hurko, Pando, ^ubro, Tolja, Mehremi}, Maka{, Harbinja, Karovi}, Omeragi}, Poturak, Pezo, Obar~anin, Tatli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17 sati) u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

JAGODI MARTIN^EVI], ro|. BORAS
@elimir, Ljilja, Irena i Ines
4569

U ZNAK NEZABORAVA

Dragoj mami

JAGODI MARTIN^EVI], ro|. BORAS
Zauvijek }u po{tovati tvoj mili i plemeniti lik. Daniela sa Markom
4570

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg

ZAHID (BE]IRA) DAJD@I]
preselio na ahiret u nedjelju, 12. augusta 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Rasim, k}erka Sabina, zetovi Meho i Nurudin, snahe Rabija, Medina i Ehlimana, unuk Nermin, unuke Minka, Aida, Lejla i Vahida, praunuke Lamija i Naida, brati} i brati~ne sa porodicama, te porodice Dajd`i}, ]utuk, Rakita, Ma{i}, Topalovi}, @dralovi}, Hafizovi}, Ligata, Salihagi}, Huseinovi}, Rada~a, Toka~a, Rizvanovi}, Had`ihasanovi}, Obho|a{, Ali}, Naka{, Kari}, Palo, Hod`i}, D`aferagi}, Bi~o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. nahorevska 200. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragoj i dobroj ujni

PE\U
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

PREDRAGA PE\U HAD@I]A
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

JAGODI MARTIN^EVI]

Dragi Pe|a, vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ne blijedi! S ljubavlju, porodica Lubardi}
4545

Mirela i Ljerka sa familijom
4571

Tvoje kolege i prijatelji iz RAK-a
4544

U ZNAK NEZABORAVA

Plemenitoj i dragoj

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dragom prijatelju

JAGODI MARTIN^EVI]
SULEJMAN (OMERA) D@AFO
Danica, Normela, Marina i Andrea sa porodicama
4572

preselio na ahiret u petak, 10. augusta 2012, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Devla, sestra Sevda, brat Safet, zet Hamed, snaha Tifa, sestri}i Admir i Armin, brati}i Kenan i Eldar, tetka Halima sa porodicom, teti}i i teti~ne, te porodice D`afo, Poljo, Fejzi}, Dervi{evi}, Hajdarevi}, [abanija, ]ato, Hubijar, Kadri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

DU[ANU BOSANCU

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

od porodice Jovi~i}: Milivoje, Branka, Slobodan i Hana, te od Fanike Lu~i} sa porodicom
4565

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

KARIM ZAIMOVI]
13. 8. 1995 - 13. 8. 2012.

KARIM ZAIMOVI]
13. 8. 1995 - 13. 8. 2012.

Tuga i bol su uvijek prisutni i nikada ne}e pro}i. Kao ni na{a ljubav prema tebi. Mama i sestra
4539

Sa velikom ljubavlju i ponosom, Lajla i Kenan
4539

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

TU@NO SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na drage roditelje

SELVER (IBRAHIMA) BEGANOVI]
preselio na ahiret u petak, 10. augusta 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sinovi Fadil i Sejo, k}erka Tamara, snaha D`enita, zet Dervo, unuk Rayan, bra}a Mustafa i Sakib, sestra Jasminka, daid`a Ahmed sa porodicom, tetke Behka i Munevera sa porodicama, brati}i Tomas, Nihad i Mirza sa porodicama, sestri} Goran, sestri~na Dijana sa porodicom, snaha Martina, te porodice Beganovi}, Imamovi}, Cokovi}, Pripo, Be{i}, Gani}, Ti~i}, Vlahovljak, Tuka, Peji}, Kavazovi}, Hojkuri}, Agi}, Arapovi}, Ajetovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17 sati) u d`amiji Magribija (Marijin Dvor). Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. Avde Jabu~ice 7), sa polaskom u 16.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SENADA (MUJE) RESI], ro|. BANDA
preselila na ahiret u petak, 10. augusta 2012, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: otac Mujo, suprug Enes, sin Senad, k}erke Minela i Elma, bra}a [emso i Halil sa porodicama, strina Fata, tetke i amid`e sa porodicama, djeveri Nusret, Izudin i Amer sa porodicama i Adnan, amid`a Avdo, strine Munevera, Zina i Habiba, tetak Muharem sa porodicom, te porodice Resi}, Banda, Vilogorac, Kurtovi}, Pribinja, Nurkovi}, Rizvanovi}, Tinjak, Lu~kin, Omerika, Bukva, Pintol, Drkenda, Stovrag, Zgodi}, Veli}, Isi}, Gad`o, Brutus, Kere{, Curi}, Lokvan~i}, Kla~ar, Muratovi}, Begovi}, Jamak, Had`ime{i}, Zul~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. lati~ka 18, Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RADE POPOVI]
13. 8. 1990 - 13. 8. 2012.

NADA POPOVI]
12. 4. 1997 - 13. 8. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, Mi{o, Mirjana i Ranka sa porodicama
4558

Pro{le su ~etiri tu`ne godine otkako nas je zauvijek napustila na{a mila i nikad nepre`aljena

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo prijatelje i kom{ije da je na{a draga

rodbinu,

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIKICA

HALIMA (SULEJMANA) KARABEGOVI], ro|. BAHTIJAREVI]
preselila na ahiret u petak, 10. augusta 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Zlatan, unuke Una, Sonja i Sara, sestri~ne Aziza i Hafizada Seka, njen Omer, te porodice Karabegovi}, Bahtijarevi}, Had`ikadi}, Ferizbegovi}, Pavlovi}, Smailagi}, Kulenovi}, Ibri{imovi}, Bali}, Toromanovi}, Begovi}, Bak{i}, ^au{evi}, njene [evala, Tifa, Duda i Mukelefa, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

mr. sc. MIRALEM HUJDUR
advokat

Porodica
71167

SJE]ANJE

preselio na ahiret u petak, 10. augusta 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. augusta 2012. godine, u 16 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Azra, djeca Zlatan i Jasenka, unu~ad Erol i Chiara, zet Jasmin Terovi}, brat Mirsad, brati~ne Lejla i Sabina, sestri}i Strini} Enes i Edin, ro|aci Hujdur Rusmir i Emir sa porodicama, Sadovi} Velija, Vildana i Lejmana, ]atovi} Ahmed i Asim sa porodicama, svastika D`enana Bisi} - Hajro i njeni Omar Hajro sa porodicom i Lada Hajro - Hajdarevi} sa porodicom, prija Fatima Terovi}, te porodice Hujdur, Terovi}, Arifhod`i}, Kotlo, Bugarin, Maglajlija i brojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.30 sati u d`amiji Hrasno.
000

BRANIMIR BRACO LJUBI^I]
13. 8. 1996 - 13. 8. 2012.

Zauvijek te vole i nedostaje{ nam. Tvoji: supruga Sena, k}erka Sanja i sin Dubravko
4538

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset tri godine su otkako je preminula na{a draga

MAIDA MUFTI], ro|. BALI]
13. 8. 1989 - 13. 8. 2012.

Sa nama su sje}anja i uspomene na tvoju dobrotu i ljubav kojom si nas svakodnevno darivala. Bri`noj majci i baki, voljenoj supruzi sa plemenitim ljudskim vrlinama kojima je obasipala druge, uz neizmjernu ljubav i zahvalnost. Hakija, Tarik, Edin, Emira, Dragana, Sanjin, Maja, Mak i Ivor
4549

^etrnaestog avgusta 2012. navr{ava se 40 bolnih i pretu`nih dana od smrti na{eg oca i supruga

BRANKO BARO[
5. 7. 2012 - 14. 8. 2012.

tom prilikom posjetit }emo njegov grob u Bijeljini, odr`ati Parastos i polo`iti cvije}e. Parastos }e tako|er biti odr`an u pravoslavnoj crkvi u Halifaksu u Engleskoj. Supruga Danica, sin Miroslav i }erka Lidija sa porodicama [ta je to kad te nema? Nema vi{e mog voljenog oca i kakvo tu`no i ~udno osje}anje! Iako moj tata nisi vi{e sa nama, ja te vidim u svemu; u jutarnjoj si rosi; u kapi si ki{e; u svakoj si travki; u ~estici si vazduha kojeg di{em; vidim te na ulici; vidim te na poljani; vidim te u rijeci; vidim te u kamenu; vidim te u svemiru; najjasnije te vidim u mojoj suzi... sa mnom si kad jesam; sa mnom si kad volim sa mnom si i kad sam bez ljubavi; sa mnom si kad se sva|am; sa mnom si kad se sla`em; sa mnom si kad sam budan; a najvi{e si sa mnom kad tra`im uto~i{te u snu; sa mnom si sa prvom zorom kad mi govori; “Molim te ne brini za mene i ne tuguj; ja sam samo u nekoj drugoj sobi sada odakle te gledam i {titim...” jedino tata {to me zbunjuje je kad se sa nekako tu`nim osmjehom izmi~e{, kad `elim da te zagrlim... Zato o~e kad me neko pita “{ta je to kad te nema?” ne znam da odgovorim jer si mi poklonio najljep{i dar na odlasku a to je da si sa mnom i kad te nema. I na tome ti {aljem jedno beskrajno HVALA dragi o~e. Tvoj Bato
1255

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

majci na{e radne kolegice

na na{e drage roditelje

SENADI RESI]
JOVANKU ^OVI] POPOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. UPRAVA I KOLEKTIV HBRD “HOTELI ILID@A” DD I ZDRAVSTVENA USTANOVA “LJE^ILI[TE BANJA - TERMA” ILID@A
001

i

BORIVOJA BORU POPOVI]A
10. 3. 2009 - 13. 8. 2012.

13. 8. 2009 - 13. 8. 2012.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Ubavka i Ranka sa porodicama
4537

IN MEMORIAM

Na{em dobrom

Trinaestog augusta 2012. navr{avaju se dvije godine otkako sa nama vi{e nije na{a draga mama, bakica i sestra

STOJANKA DOBRIJEVI]
13. avgust 1987 - 13. avgust 2012.

DU[KU

JULIJA (\URE) MR[I]
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji Tanja i Zoran
4564

posljednji pozdrav od Dragana Jovi~i}a sa porodicom
4565

Hvala za divne trenutke koje smo proveli skupa. Bogatstvo je imati takve uspomene zabilje`ene u vje~nosti. Tvoji: Dubravka, Darija i sestra Ana Cica
4560

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.
Tri godine su pro{le od preranog rastanka s na{om najdra`om IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

IN MEMORIAM

KATARINOM TA[I], ro|. KI[
7. 3. 1951 - 13. 8. 2009.

PREDRAG PE\A HAD@I]
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

^uvamo te nje`no u uspomenama i s ponosom {to smo najve}i dio vlastitih `ivota proveli u zagrljaju tvoje ljubavi i dobrote.

“...Joj, kakvo strahotno pet po podne! Bje{e pet sati na svim satovima! Sumra~no pet po podne.” S ljubavlju i tugom, mama

PREDRAG HAD@I]
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

S po{tovanjem, Gordana, Nevena, Tana i Suljo
4505 4531

D`evad, Danial i Oliver
111

SJE]ANJE Prije {est mjeseci napustila nas je Tera, prije devet godina Drago

Sa dubokom tugom sje}amo se

IN MEMORIAM

ENTRAUT TEREZIJA i TERA
13. 2. 2012.

PE\E
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

DRAGO
13. 8. 2003.

PREDRAG PE\A HAD@I]
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

Tetka Jesenka, Neven, Davor, Sr|an i Sejo
4543

Ramiza i Sanjin
4472

U srcima ih nosimo, od zaborava ~uvamo. Sa puno tuge, ljubavi i zahvalnosti sje}amo se na{ih dragih prijatelja i kumova, planinara visokogoraca, alpinista i skija{a koji su mnogo doprinijeli razvoju ovih sportova u BiH. Prijatelji: Staji} Milivoj i Lala, Zahirovi} Faruk i Brankica, Radijelovi} Kruno i Sena, Ra{tegorac Zdravko i Aida, Hil~i{in Pero
4533

IN MEMORIAM
SJE]ANJE

PREDRAG PE\A HAD@I]
13. 8. 2010 - 13. 8. 2012.

PREDRAG HAD@I]

Vrijeme nije lijek, ve} svjedok tuge i bola. Nedostaje{ nam... Porodica Andrija{evi}
4424

SJE]NJE na na{e drage prijatelje Uvijek u mom srcu i mojim mislima. Jadranka Kr{lovi}
4505

Trinaestog avgusta 2012. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{e voljene tetke

SJE]ANJE Trinaestog avgusta navr{ava se 14 godina od smrti na{e sestre, tetke i bake

RISTU MASLE[U
13. 8. 2006 - 13. 8. 2012.

ERNA BORAS
12. 2. 2004 - 13. 8. 2012.

JOVANKE VIDOVI]

GEORGINE (JOVE) KRALJ
Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo i nikada ne zaboravljamo.

S ljubavlju i po{tovanjem, \uja
4548

Stojanka, @eljka, Dragana, Benjamin
1254

Tvoji: Jovica, Vesna i Ljerka
4169

58

PREDAH

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Djelujete sumnji~avo i nemate dovoljno povjerenja u odre|ene saradnike. Nema potrebe da glasno pri~ate o svojim poslovno-finansijskim planovima. Zadr`ite odre|enu mjeru opreza, pogre{an potez stvara uslov za gubitak. Izbjegavajte situacije za koje nemate dovoljno strpljenja i nemojte gubiti razum u susretu sa jednom atraktivnom osobom. Prijat }e cam dijetalna ishrana. Ve}inu doga|aja tuma~ite na sebi svojstven na~in, ignori{ete situacije koje se ne uklapaju u va{u poslovnu procjenu. Nema razloga da odbijate upozorenje koje vam upu}uju bliski saradnici. Djelujete zabrinuto. Ako partner nema dovoljno razumijevanja za va{e potrebe, pitanje je kome treba da se obratite za emotivnu podr{ku. U ve~ernjim satima prijat }e vam odmor ili psihofizi~ka relaksacija. Sa nekoliko dobrih poteza mo`ete da u~inite vi{e nego va{i saradnici. Pridr`avajte se pravila da o uspjehu ne treba previ{e pri~ati, ve} treba uspje{no djelovati. Mo`ete da ostvarite svoje namjere na razli~itim stranama. Neko vas dodatno intrigira ili privla~i va{u emotivnu pa`nju vi{e nego {to ste spremni da to priznate. Djelujete suvi{e tajanstveno. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Djelujete vrlo snala`ljivo u razli~itim situacijama. Imate dobar predosje}aj, na pomolu su sjajni rezultati koji potvr|uju va{u pozitivnu ulogu pred saradnicima. Ukoliko pri`eljkujete emotivni uzlet, u~inite sve {to je potrebno da privu~ete ne~iju pa`nju. Inspiri{ite partnera na uzbudljivu zabavu. Uvijek vrijedi poku{ati sa nekom dobrom idejom. Va`no je da uljep{ate svoje raspolo`enje. Nema potrebe da se upore|ujete sa svojom okolinom ili da ulazite u ozbiljnu raspravu. Va`no je da ispo{tujete osnovna moralna na~ela umjesto da se dokazujete pred saradnicima koji primjenjuju razli~ite poslovne kriterije. Pretjerujete sa svojim zahtjevima pred voljenom osobom, treba znati osjetiti ~ari i u`ivati u malim stvarima. U ve~ernjim satima prijat }e vam relaksacija. Ukoliko vam je stalo da opravdate svoju ulogu ili profesionalne sposobnosti, primijenite provjerenu taktiku. Nemojte dozvoliti da vas pokolebaju ne~ije rije~i i po~etne komplikacije. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Va{e `elje mogu da se ostvare, pod uslovom i da djelujete dovoljno inspirativno, zavodljivo i sugestivno na voljenu osobu. Potrudite se da uljep{ate raspolo`enje. Nema razloga da optu`ujete okolinu za poslovno-finansijske propuste, previ{e izgovorenih rije~i ne donosi rje{enje. Stalo`eno razmislite o svemu, upotrijebite svoje diplomatske manire i prakti~nu pamet. Partner za razliku od vas lak{e rje{ava li~ne ili zajedni~ke probleme. Ipak, vi ne `elite da se nalazite u ne~ijoj sjenci i da prihvatite pasivnu ulogu. Izbjegavajte depresivno raspolo`enje. Neko od saradnika taktizira i razra|uje poslovnu strategiju, a vama preostaje da se bavite prakti~nim aspektima i da preuzimate inicijativu. Kad god vam se uka`e iznenadna prilika, prihvatite najbolju ponudu. Djelujete pomalo nostalgi~no i suvi{e razmi{ljate o ne~ijem odsustvu. Osje}ate emotivni `al za nekom prijatnim ili dalekim uspomenama. Izbjegavajte neumjerenost i budite pa`ljiviji u saobra}aju. Potrebno je da napravite dobar izbor, ali postoje situacije koje ote`avaju poslovnu procjenu. Obratite pa`nju na ne~iju reakciju. Uvijek postoji uspje{niji i ljep{i dio stvarnosti, ali do njega se ne dolazi slu~ajno i bez dobre pripreme. Imate velika o~ekivanja, me|utim partner prikriva svoje namjere. Zadovoljstvo je kada ne{to ~inite u ime zajedni~ke sre}e. Va`no je da pobolj{ate koncentraciju. Poruku koju dobijate mo`ete shvatiti na razli~ite na~ine, stoga poku{ajte da sagledate onu pozitivnu stranu. Potreban vam je dodatni entuzijazam i podr{ka razli~itih saradnika kako biste svoje obaveze zavr{ili u zadatom roku. Morate poznavati osnovna ljubavna pravila prije nego {to prihvatite ne~iju igru zavo|enja ili novi izazov. Pretjerana zabrinutost lo{e uti~e na va{u koncentraciju. Nema potrebe da se optere}ujte ne~ijom pri~om i da brinite o svojim poslovno-finansijskim interesima. Okolina poma`e zajedni~ki uspjeh i neko poku{ava da vam obezbijedi odre|ene povlastice ili bolje materijalne uslove. Dobar predosje}aj koji imate nagovje{tava uzbudljivu zabavu ili novi emotivni susret. Opustite se u ne~ijem bliskom dru{tvu. Potrudite se da pobolj{ate raspolo`enje. Naivno vjerujete u ne~iju pri~u i ne provjeravate nove informacije koje uti~u na zavr{ne rezultate u poslovnoj saradnji. Ipak, gubitak sa kojim se suo~avate nije od posebnog zna~aja. Te{ko vam je da se suo~ite sa svojim emotivnim slabostima i potrebna vam je objektivnost u mi{ljenju. Ukoliko ste slobodni, pa`ljivije analizirajte osobu koja vam se dopada. Izbjegavajte neumjerenost.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: satara, platon, litota, iguman, }a, ita, ata, os, ah, konobar, nominiran, k, trema, izola, rokoko, adar, orinoko, eta, p, njo, oro, ab, oke, svirala, la, avatar, t, opereta, oni, goran ikoni}.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no sun~ano. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 9 do 12, na jugu do 19, maksimalna dnevna od od 27 do 31°C. Sutra umjereno obla~no, poslije podne u Hercegovini sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U srijedu, ~etvrtak i petak na sjeveru promjenljivo obla~no, u ostalim predjelima sun~ano i toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 28° C.

U Evropi danas obla~no sa obilnim padavinama iznad Britanskih ostrva, u centralnim dijelovima i na sjeveroistoku kontinenta. U ostalim dijelovima prete`no sun~ano. Najhladniji evropski grad bi}e Stokholm sa temperaturom od 20, a najtopliji Madrid sa 34°C. Na Balkanskom poluostrvu prije podne sun~ano, poslije podne umjereno obla~no u centralnim i ju`nim dijelovima. Puha}e jak vjetar u oblasti Egejskog mora. Najtoplije }e biti na jugu poluostva sa temperaturom do 32°C.

60

KULTURNI VODI^
VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 14.10, 17.20, 20, 20.50 sati.

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MERIDA HRABRA (3D)
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati.

BANJA LUKA

^UDESNI SPIDER-MAN

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 20.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA

KINA
KRITERION
DOKTRINA [OKA
dokumentarni, prema knjizi Naomi Klein, po~etak u 20.20 sati. akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Emma Stone, Rhys Evans... po~etak u 12.30, 15.10, 18 i 20.40 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

KINA
MULTIPLEKS PALAS
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KO@A U KOJOJ @IVIM
triler re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya po~etak u 18 sati.

NOBELOV TESTAMENT
triler, drama, re`ija: Peter Flinth, uloge: Malin Crépin, Richard Ulfsäter, Björn Kjellman, Leif Andrée, Kajsa Ernst, Erik Johansson, Felix Engström, Andreas Rothlin-Svensson, Antje Traue... po~etak u 20.15 sati.

CINEMA CITY
STEP UP 4 (3D)
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 17 i 19.05 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12.40 i 14.50 sati.

BIHA]

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 i 22 sata.

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u 14, 16.20, 18.40 i 21 sat.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

KINA
UNA
MEN IN BLACK 3
akcija, komedija, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson... po~etak u 21 sat.

MERIDA HRABRA 3D

avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 15 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, ZF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 15.45, 18, 20.30 i 22.45 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MADAGASCAR 3
avantura, animirani, re`ija: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon... po~etak u 119.30 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENATA
animirana komedija re`ija: Steve Mar tino, Mike Thurmeier uloge: Nikola \uri~ko, Voja Brajovi}, Goran Jevti}, Ma{a Daki}, Sr|an Mileti}, Isidora Mini} po~etak u 15.45 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4 - ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura re`ija: Steve Mar tino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 19 sati

MUZEJI
ZEMALJSKI
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 11, 13.10 i 15.20 sati.

TUZLA

VRISAK IZ DRUGE SOBE

ZENICA

POTPUNO SJE]ANJE
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. triler, horor, re`ija: Pal Sletaune, uloge: Noomi Rapace,Kristoffer Joner,Vetle Qvenlind Werring, po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

STEP UP 4 (3D)

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
STEP UP 4 (3D)
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 16 i 18 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 17.45 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 14.30, 17.45 i 21 sat.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

akcija, ZF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 17.35, 21.10 sati.

NEDODIRLJIVI
komedija, drama, re`ija: Olivier Nakache, Eric Toledano, uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012. Soko Wismar
15.40 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

JE

116. Nekada{nji kralj Ibize na|en je mrtav, brutalno pretu~en i ba~en u kontejner. Istraga vodi do Maggie i Toma Dahlmann, vlasnika diskoteke u kojoj je preminuli imao svoj posljednji nastup.

Miris ki{e na Balkanu
18.00 BHT

1. Sudbina sefardske porodice Jevreja iz Sarajeva u turbulentnim vremenima od 1914. do 1945. godine. U sredi{tu pri~e je porodica Salom. Otac Leon i majka Estera imaju pet k}eri. Blanki, Riki, Buku, Ninu i Klaru i sina Isaka. Njihove `ivotne sudbine prelamaju se kroz ratove i stradanja, ljubavi i razo~aranja, sre}u i tugu... Stalne selidbe i progoni sefardskih Jevreja kroz vijekove sudbina je i njihovog `ivota, pa iz rodnog Sarajeva odlaze u razne gradove tada{nje zajedni~ke dr`ave, kao i u mnoge druge evropske i svjetske gradove. Kroz pri~u svog `ivota prepunog ratnih strahota, ali i ljubavni, kroz pri~u nas vodi stara Blanki Kora}, listaju}i po`utjeli dnevnik u stanu prepunom fotografija.

Resident Evil
Resident Evil, 2002.

00.00 RTRS

AKCIJA / HOROR
Re`ija: Paul W. S. Anderson Uloge: Milla Jovovich, Michelle Rodríguez, Eric Mabius, Colin Salmon, James Purefoy

Alice i Rain predvode elitni tim komandosa u Osinjak, veliku, podzemnu ustanovu za genetska istra`ivanja, gdje {irenje smrtnog virusa prijeti ~ovje~anstvu. Virus je pokosio cijeli istra`iva~ki tim i pretvorio ih u pro`drljive zombije. Ako Alice za samo tri sata ne zatvori virus unutar kompleksa, zombiji prijete da }e zauzeti Zemlju. Da stvar bude jo{ gora, tim dolazi do saznanja da nisu samo zombiji ti koji haraju kompleksom…

Ljubav bez granica
17.55 OBN

74. Alfredo ka`e Arnaldu i Azul da mu je lije~nik rekao da Inésin oporavak ne}e biti lak. Ka`e da je razgovarao s Emilijom i da, iako joj to te{ko pada, razumije da mu je du`nost biti uz Inés. Arnaldo mu odgovori da sumnja da razumije nakon {to je predlo`ila da je skinu s aparata. Inés ka`e Azul da dobro razmisli prije nego {to se uda za ~ovjeka kojeg ne voli. Ka`e joj da uzme za primjer brak svojih roditelja, koji se raspao jer se nisu dovoljno voljeli. Arnaldo ka`e tati da mu je Julio dao ~ek da plati dio tro{kova lije~enja tete Inés. Alfredo mu odgovori da ne}e uzeti ni nov~i}a od nekoga koga ne smatra dijelom svoje obitelji. Mauricio ode u Juliov butik platiti Azulinu vjen~anicu, a Diego mu ka`e da }e se osobno pobrinuti da mu Azul nikad ne bude `ena. Silvana prekine s Flaviom i on se odlu~i vratiti na Kubu. Iván ka`e Evi da je mislio da }e Boris odustati od odluke da je ubije s obzirom na to da joj je otac. Eva odgovori da je Boris u stanju ubiti bilo koga, pa i svoju k}er.

Crna tvar
20.45 BHT
Dark Matter, 2007.

FIL

M

Bebe
22.35 OBN
Babies, 2010.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Shi-Zheng Chen Uloge: Ye Liu, Meryl Streep, Aidan Quinn, Peng Chi, Blair Brown

DOKUMENTARNI
Re`ija: Thomas Balmès Uloge: Bayar, Hattie, Mari

Liu Xing, briljantni student kozmologije, dolazi iz Kine u Salt Lake City, kako bi poha|ao ~asove kod profesora Reisera. Svi studenti rade na projektima koji bi pro{irili teoriju koju je postavio Reiser. Liu Xing se odli~no snalazi na predavanjima i uspijeva postaviti teoriju koja odmi~e od teorije hvaljenog profesora. Kada ljubomorni u~itelj odbije njegov rad, student uzima pravdu u svoje ruke.

Zabavan, pou~an i vjerojatno najsla|i dokumentarac ikad snimljen daje uvid u `ivote ~etiri razli~ite bebe s ~etiri kontinenta - Ponijaa iz Namibije, Bayarjargala iz Mongolije, Mari iz Tokija i Hattie iz San Francisca - od njihova ro|enja sve dok ne napune godinu dana. Francuski redatelj Thomas Balmes je snimio oko 400 sati materijala u kojem ta mala fascinantna bi}a upoznaju svijet oko sebe, pla~u, smiju se, `iv~ane, spavaju i jedu...

Sjenke iz pro{losti
00.15 PINK
Shutter, 2008.

FIL

M

Razbija~
22.20 NOVA
Demolition Man,1993.

FIL

M

HOROR
Re`ija: Masayuki Ochiai Uloge: Joshua Jackson, Rachael Taylor, Megumi Okina

AKCIJA
Re`ija: Marco Brambilla Uloge: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne

Ne daj se, Nina!
18.15 FTV

Viktor Glowatzky, ve}inski vlasnik i direktor ugledne korporacije "Helena d.d.", koju ~ine modna ku}a "H-moda" i izdava~ka firma modnog magazina "Helena", odlu~io se povu}i u zaslu`enu mirovinu, a na ~elo korporacije i "H-mode" dolazi njegov sin David kao novi predsjednik uprave. Time se Petar Vidi}, brat njegove zaru~nice i suvlasnik u kompaniji, koji osje}a veliku netrpeljivost prema Davidu, ne uspijeva domo}i vode}eg mjesta u firmi. Nina Brlek dolazi na dogovoreni intervju za mjesto tajnice novog predsjednika uprave, no direktor kadrovske slu`be Kova~evi} uop}e je ne prima na razgovor jer je na taj posao upravo primljena druga djevojka, Patricija Vu~kovi}, prijateljica Barbare Vidi}, djevojke i zaru~nice Davida Glowatzkog. Sve to primje}uje Viktor koji nije zadovoljan izborom nove tajnice svoga sina jer smatra da je Nina, obrazovana djevojka impresivnog `ivotopisa, puno bolji izbor. Uz to, mi{ljenja je da Nina zbog svog skromnog izgleda ne}e biti metom zavo|enja njegovog sina koji je, iako zaru~en poznati zavodnik, a i sigurno }e bolje obna{ati odgovoran posao uz sposobnu tajnicu.

Ben i Jane, mladi bra~ni par, odlaze u Japan radi poslovne prilike, modnog snimanja u Tokiju. Par je odlu~io iznajmiti kolibu u {umi kako bi proveli par dana u`ivaju}i u medenom mjesecu. Voze}i autom mra~nom {umskom cestom do`ive automobilsku nesre}u u kojoj udare mladu djevojku. Jane odlu~i potra`iti tijelo, ali ne uspijeva. Misle}i da je djevojka vjerovatno pobjegla nastavljaju svojim putem. Rade}i na svojim fotografijama Ben uskoro primijeti ~udni oblik koji se pojavljuje na njima...

Policijski detektiv John Spartan poku{ava uhititi psihopatskog kriminalca Simona Phoenixa koji u jednoj zgradi dr`i trideset talaca. U akciji je uni{tena cijela zgrada s taocima, a uhi}eni ubojica zakune se da je za njihovu smrt kriv policajac Spartan. Obojica su ka`njeni tako da su zale|eni. Godinama kasnije John i Simon se bude i odlede u budu}nosti.

K}i mog {efa
21.00 HRT2
My Boss's Daughter, 2003.

FIL

M

Taksist
23.05 HRT1
Taxi Driver, 1976.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Martin Scorsese Uloge: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle

KOMEDIJA
Re`ija: David Zucker Uloge: Ashton Kutcher, Tara Reid, Terence Stamp, Andy Richter, Michael Madsen, Molly Shannon

Tom ba{ nema sre}e ni u ljubavi ni u poslu. Kad se jednom vozio na posao, u krilo mu je pala torba. Isprva se ~inilo da je to sretan doga|aj, jer mu je ba{ to trebalo. Ali u metrou se vozila i kolegica koja mu se odavno svi|ala i taman kad se ohrabrio da joj pristupi, torba se otvorila i vidjela se naslovnica s fotografijom dvojice nabildanih mladi}a kako se ljube. Lisa je, naravno, zaklju~ila da je Tom homoseksualac, a Tom je zaklju~io da mu je torba donijela nesre}u. No, isti dan Lisa ga je pozvala da do|e nave~er k njoj...

Biv{i marinac i vijetnamski veteran Travis Bickle pati od nesanice i po~inje raditi no}u kao taksist. Voze}i se kroz najopasnije ~etvrti Travis promatra prostitutke, kriminalce i ostali polusvijet, osje}aju}i se pozvanim promijeniti stvari u gradu. Primijetiv{i lijepu politi~ku aktivisticu Betsy, anga`iranu u predsjedni~koj kampanji senatora Charlesa Palantinea, Travis je pozove na ru~ak no poznanstvo izme|u njih prekinuto je nakon {to je izvede u porno kino. Uvjeren kako mora ne{to hitno napraviti sa sobom i dru{tvom, Travis kupuje nekoliko revolvera...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
08.05 Prirodna ba{tina BiH: Kolika je Jahorna planina, dok. serija 08.30 Prirodna ba{tina BiH: Jahorino i tvoje ljepote, dok. serija 09.00 Vijesti Ramazanski program 09.05 Dobre vode, dok. pr. 09.30 Majka Ajvatovica, dok. program Program za djecu 10.00 Vragolasti Denis 10.25 Poko 10.40 X-man 11.00 U zmajevom gnijezdu 11.25 Zelena panorama, program za agrar 12.00 Dnevnik 1 12.15 LJOI London 2012: Ceremonija zatvaranja, snimak

ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
Hairy Scary, crtani Atomska Betty, crtani Oggy i `ohari, crtani Roni Olly roni, crtani An|eli i prijatelji, crtani Dibidogs, crtani film Roni Olly roni, crtani Gerald McBoing, crtani Ja sam tvoja sudbina, serija Na{a mala klinika, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Crime time, crtani OBN Info, info. program Najbr`i igra~, kviz Princ iz Bell Aira, serija

07.30 Prirodna ba{tina BiH: U gornjoj Neretvi 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, igrana serija, 115/117 (r) Program za djecu i mlade (r) 09.05 [kola filma, obrazovna serija, 5/26 09.30 Zombi hotel, animirana serija, 6/19 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 15/77 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Me|unarodni ljetni karneval ^apljina 2012, reporta`a (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Ekologika (r) 13.15 FIFA World Cup Brasil 2014, magazin (r) 13.45 EURO panorama (r) 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Nema problema 14.50 BHT slagalica 15.15 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 41/52 15.30 Zlatna groznica, animirani film 15.40 Soko Wismar, igrana serija, 116/117 16.30 Prirodna ba{tina BiH: Pe}ina Vjetrenica 17.00 Pod krovom, magazin 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 1/14 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.45 Biznis magazin+ 20.15 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.45 Crna tvar, ameri~ki igrani film 22.15 BHT vijesti 22.30 Business News 22.35 BH Telecom Premijer liga BiH 23.05 O~evidac, ameri~konjema~ki igrani film 00.40 Pregled programa za utorak

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.35 11.00 11.30 12.00 12.15 12.35 13.00 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Koliko je sati?, dok. program (r) Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e Nid`e Cvr~ka nid`o pra~ovjek, program za djecu (r) Ognji{ta, dok. pr. (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Hercegovina iznad mora, dok. pr. (r) Larin izbor, serija

TV1
06.10 Zakon ljubavi, serija, 90/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 111/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza: Dan obra~una, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 119/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 78/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 27/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekstremni sportovi, 14/15 13.00 Vijesti

HAYAT
06.45 07.30 07.45 08.00 08.20 09.00 09.12 09.30 09.40 09.55 10.20 10.45 11.05 11.28 11.45 11.59 12.00 12.54 13.51 14.52 Slijepa ljubav, 130. ep. TV Izlog Sasuke ninja ratnici Timmy, crtani Graditelj Bob, crtani Bumba, crtani Nodi, crtani, 23. ep. Moji d`epni ljubimci, crtani, 30. ep. Garfield, crtani Lijeni grad, crtani Bakugan, crtani Dragon ball Z, crtani Winx, crtani, 5. ep. TV izlog Vijesti Biometeorolo{ka prog. Slijepa ljubav, 130. ep. Bandini, serija, 95. ep. Stvari koje biste trebali znati, 4. ep. Muzi~ki program

PINK
06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, rality emisija (r) 09.20 Ljubav, navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Sve za ljubav, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija

OBN
06.20 06.35 07.00 07.25 07.40 07.55 08.20 08.35 08.50 09.40 10.30 11.50 11.55 12.05 12.55

CSI Miami
20.10
14.45 Super {pijunke, crtani 15.15 Vijesti 15.25 Mu}ke, igrana serija, 20. epizoda 16.00 Nebo iznad krajolika, doma}a igrana serija, 1. i 2. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, ograna serija, 1. ep. 18.15 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 1. ep. 19.10 Profesor Baltazar, crtani 19.20 Vrijeme iftara Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serja, 15. epizoda 20.50 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 22.00 Mu}ke, igrana serija, 21. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.00 Larin izbor, igrana serija, 74. i 75. ep. 00.45 Dnevnik 3 (r)

Larin izbor
13.00
14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Larin izbor, serija 16.05 Reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Merlinove avanture, serija 18.00 Mu}ke, serija 18.50 Borba protiv trgovine ljudima u bih, dokumentarni film 19.10 Olimpijada plus, sportski program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobjedivo srce, serija 21.10 Koncert 22.45 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.10 Kod 9, serija 00.00 Resident Evil, film 01.30 Mu}ke, serija (r) 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 Nepobjedivo srce, serija (r) 03.40 Koncert

Ekstremni sportovi
12.15
13.05 Bonanza: Dan obra~una, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 112/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, serija, 29/68 16.00 Strasti i intrige, erija, 120/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 79/92 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Doktor Martin, serija, 41/46 18.40 Reporta`a TV1: Ljetujte u Albaniji 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, serija, 28/103 21.05 Morska patrola, serija, 2/13 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, serija, 41/46 22.40 Prljavi trikovi, film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Grmalj: Misija kondor 2, igrani film 03.00 No}ni program

Bandini
12.54
15.26 16.01 16.04 16.34 17.30 18.50 19.00 19.28 19.29 19.30 19.37 19.50 21.00 21.45 22.20 23.20 01.02 01.05 03.00 03.20 TV Izlog Sport centar Sasuke ninja ratnici Slijepa ljubav, serija, 131. ep. U`areni asfalt, zabavni program Ramazanski program - najava, kola`ni pr. Vijesti u 7, info. pr. Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prog. Sport Stanje na putevima Ramazanski pr. S druge strane, zabavni program Ustav BiH - Gra|ani kancelarija zastupnici, dok. pr. Bandini, serija, 96. ep. Grabljivci, film, 1. dio Sport centar Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Ramazansko bu|enje, kola`ni pr. Ramazanski program - po~etak posta

Mala nevjesta
17.00
15.50 Info top, info. pr. 16.05 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, informativno kola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Akademija debelih, u`ivo uklju~enje 19.50 Kukavica, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Sme{no ~o{e kod \o{e, humoristi~ki serijal 22.15 AmiG show, talk show 00.15 Sjenke iz pro{losti, ameri~ki film 02.15 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 02.45 Show time, zabavna emisija (r)

Vox Populi
22.30
13.20 In Magazin, showbiz magazin 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, serija 15.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.55 Odba~ena, serija 16.55 Dejana: @ivjeti sa HIV-om!, talk show 17.55 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info, info. program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.05 Balkanske prevare 21.30 Odba~ena, serija 22.30 Vox Populi 22.35 Bebe, igrani film 00.30 Zodijak 02.35 Telering, talk show 03.30 ^uvari planeta, dok. program 04.20 ^uvari planeta, dok. program

Miris ki{e na Balkanu
18.00 BHT

SE

RI

JA

TV SA

1. Sudbina sefardske porodice Jevreja iz Sarajeva u turbulentnim vremenima od 1914. do 1945. godine. U sredi{tu pri~e je porodica Salom. Otac Leon i majka Estera imaju pet k}eri. Blanki, Riki, Buku, Ninu i Klaru i sina Isaka. Njihove `ivotne sudbine prelamaju se kroz ratove i stradanja, ljubavi i razo~aranja, sre}u i tugu... Stalne selidbe i progoni sefardskih Jevreja kroz vijekove sudbina je i njihovog `ivota, pa iz rodnog Sarajeva odlaze u razne gradove tada{nje zajedni~ke dr`ave, kao i u mnoge druge evropske i svjetske gradove. Kroz pri~u svog `ivota prepunog ratnih strahota, ali i ljubavni, kroz pri~u nas vodi stara Blanki Kora}, listaju}i po`utjeli dnevnik u stanu prepunom fotografija.

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija 10.25 Med i djetelina 10.50 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, (r) 11.45 O sazu, Sarajevu i sevdahu, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Recept za ubistvo, film 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.10 Liberty TV 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Putem zvijezda, 18.20 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.25 Ramazanski program 20.50 Tarih (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Yusuf, 21.50 Saga o Forsajtima 23.00 Voice of America 23.30 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, 00.20 Ljetne ljubavi (r) 00.45 Dnevnik TVSA (r) 01.15 Yusuf, (r) 02.05 Ramazanski program (r)

TV TK

07.05 Vijesti 07.10 TV kalendar 07.15 D`uboks 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilica 09.05 Strasti i intrige (r) 10.05 Kinali Kar (r) 11.00 Junska no} (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 TV reporta`a 12.45 Paso{ za Ju`nu Ameriku 14.00 Top ten stars 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar 18.15 Na{e pri~e 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 ^ekaju}i kandilje 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Morska patrola 22.00 TK turisti~ke razglednice 22.10 TV justice 22.35 Vijesti 22.40 Prljavi trikovi, film 00.15 Strasti i intrige (r)

MRE@A

08.05 Bonanza: Dan obra~una, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 119/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 78/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 27/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 120/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 79/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 28/103 21.05 Morska patrola, igrana serija, 2/13 22.40 Prljavi trikovi, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Bonanza: Dan obra~una, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 119/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 78/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 27/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 120/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 79/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 28/103 21.05 Morska patrola, igrana serija, 2/13 22.40 Prljavi trikovi, igrani film

TV ZENICA

13.00 Vijesti 13.05 Dokumnetarni program (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Putopisi (r) 14.30 Oni dolaze 15.00 Vijesti Stanje na putevima Vremenska prognoza 15.10 Igrana serija 16.00 Dje~iji program: Odlika{i (r) 16.30 Animirana serija 17.00 Iz dana u dan,servisne informacije Mali oglasi Ze sport plus 17.15 Igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki spotovi 20.05 Ramazanski program TV izlog 21.00 Igrana serija 22.00 Music box, muzi~ka emisija 22.40 Prljavi trikovi, film

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Miris Ramazana 14.00 TV Mukabela 15.00 Hazreti Merjem, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Bra}a Koale, crtani film 19.50 Mubarek Ramazan 20.10 Vijesti IC 20.35 @ivot s vjerom 21.00 Mala d`amija u Preriji, serija 21.25 Veliki susret, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Jusuf a.s., serija 01.00 Mala d`amija u Preriji, serija 01.25 Vjersko predavanje 02.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 02.30 Sehurski program 04.00 TV Mukabela IC

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Priroda i ljudi, magazin (r) 09.00 Bonaventura, TV magazin (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 dok. program (r) 11.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 12.00 Info blok 14.00 Priroda i ljudi, magazin (r) 14.30 Bonaventura, TV magazin (r) 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Serijski program 17.30 Putopisi 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 Ramazanski program 21.30 TV Fiva - Hronika op}ine Novi Grad 22.00 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Igrani film

TV USK

08.05 Bonanza, western serija 09.05 Strasi i intrige (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne 14.30 Vijesti 14.35 [umska {kola (r) 14.50 Teo, crtana serija (r) 15.00 Hazreti Merjem, serija (r) 16.00 Strasti i intrige, serija 16.55 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Avanture [irli Holms, serija 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 19.50 Ramazanski program 21.05 Hazreti Merjem, serija 21.55 Kako sam otkrivao Ameriku, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.40 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 Kviz Extra 19.15 Sanjalica, program za djecu 19.20 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 19.41 Pred iftar, vjerski program 20.40 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.25 SMS centrala, muzi~ki program 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info

TV BN

07.00 Dnevnik (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 film 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Muzicki {ou 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Duboka voda, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.15 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 dok. program: Stvari koje bi trebali znati 14.00 Bandini, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Just For Variety 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Rane, film 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Grabljivci I, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.04 ZABA - 90 sekundi (r) 09.09 Dome, slatki dome humoristi~na serija (r) 09.44 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.13 Zavolite svoj dom 1, dokumentarna serija 11.02 Istina o lavovima, dokumentarni film (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.20 TV kalendar (r) 12.34 Mo} sudbine, serija 13.18 Uli~na banda ^etiri {ape, tajlandski film (r) 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.11 Dubine: Tajni `ivot rijeke Cetine, dokumentarna serija 15.41 U potrazi za {tekavcem, dokumentarni film (r) 16.11 Ponos Ratkajevih, serija (r) 17.00 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.24 Hrvatska u`ivo 18.03 Vjerovanja, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 18.37 Loza, serija (r) 19.26 Navrh jezika 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.05 Vrijeme 20.08 ZABA - 90 sekundi 20.11 TV Bingo 20.35 U krupnom planu 21.37 Stipe u gostima 4, humoristi~na serija (r) 22.21 Dnevnik 3 22.41 Sport 22.44 Vrijeme sutra 22.46 News 22.49 Vijesti iz kulture 23.05 Ciklus ameri~kog filma 70-ih: Taksist (r) 00.54 Seks i grad 3, humoristi~na serija 01.22 Dr. Oz 1b, talk show 02.02 CSI: Miami 9, serija (r) 02.44 [apta~ica duhovima 5, serija (r) 03.26 Su~evo novo ruho, serija (r)

TV PROGRAM
AL-JAZEERA B.
07.30 Napulj, dok. pr. (r) 08.00 Poznavali smo Homeinija (r) 08.30 AlJazeera Svijet (r) 09.00 Za stolom za teroristima Terorizam u raju, dok. program (r) 09.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis, 1. dio, dok. program (r) 10.00 Usudi se i probaj Jerusalem, dok. pr. (r) 10.30 Moj `ivot, ep.12, dok. program (r) 11.00 AlJazeera Svijet (r) 11.30 AJE program 14.30 AlJazeera Svijet (r) 15.00 @ene ratnici, 1. dio, dok. program (r) 15.30 @ene ratnici, I1. dio, dok. program (r) 16.00 Vijesti 17.00 Hladni mir - Bez i~ije pomo}i, ep. 2, dok. program (r) 17.30 AlJazeera Svijet (r) 18.00 Vijesti 19.05 Sportski Magazin 17 19.30 Moj `ivot, ep. 13, dokumentarni pr. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Recite Aljazeeri, talk show (r) 22.00 Vijesti 23.05 Recite Aljazeeri, talk show (r) 23.30 Sportski Magazin (r) 00.00 AJE Vijesti

63
S

HRT2
07.03 Mo} sudbine, serija (r) 07.46 Teletubbies, animirana serija 08.11 @utokljunac: U cara Trajana kozje u{i (r) 08.34 Amika, serija za djecu (r) 08.46 Amika, serija za djecu (r) 09.00 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (r) 09.24 Kanjon opasnih igara, serija za djecu (r) 09.56 Gradi} Wakkaville, crtana serija 10.20 Ljubav je ~udna 10.57 Loza, serija (r) 11.42 Moj Dubrovnik, dokumentarni film (r) 12.09 Edgemont 3, serija za mlade (r) 12.32 Obi~na klinka, serija za mlade (r) 12.55 Dharma i Greg 4, humoristi~na serija 13.15 Glazba, glazba... 13.33 Hrvatski psi, dokumentarni film (r) 14.03 Svjetska blaga 2, dokumentarna serija (r) 14.48 Zalagaonica, dokumentarna serija (r) 15.09 Zalagaonica, dokumentarna serija (r) 15.30 Plodovi zemlje (r) 16.21 Mijenjam svijet: Ona koja pri~a sa `ivotinjama (r) 16.52 Idemo na put s Goranom Mili}em: Meksiko (r) 17.40 Fotografija u Hrvatskoj (r) 17.56 Su~evo novo ruho, serija 18.38 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.17 Glazba, glazba... pop (r) 19.33 20pet, kviz 19.50 Glamurozne slastice 1: Sirovina, dok. serija 20.15 La`i mi 3, serija 21.00 K}i moga {efa, ameri~ki film 22.30 CSI: Miami 9, serija 23.20 Mu}ke 4A, humoristi~na serija 23.49 Bitange i princeze 3, humoristi~na serija (r) 00.27 [apta~ica duhovima 5, serija 01.09 Retrovizor: Sestra Jackie 1, humoristi~na serija (r)

NOVA
06.10 Neustra{ivi Scooby-doo, crtana serija 06.35 Super Loonatics, crtana serija 07.00 Kad li{}e pada, serija (r) 08.00 TV izlog 08.15 Strasti Orijenta, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Razbija~, igrani film 00.20 Spot, igrani film, (r) 02.00 Zaboravljene du{e, serija 02.50 Bra}a, serija 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Dnevnik Nove TV (r) 05.15 IN magazin (r)

RTS
08.15 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Kamiond`ije 2: posljednja vo`nja, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov, reporta`a 10.35 Eko karavan (r) 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Povratak na selo: Subotica (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Kad zazvoni: Rem faza, dje~iji program 13.00 Novi tabloid (r) 14.00 Bez vize, program za dijasporu (r) 14.30 Srpski isto~nici: Legenda o trubi 14.50 Nemanja radulovi}, muzi~ki program 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica, dok. pr. 19.00 Slagalica, kviz (r) 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 RTS karavan (r) 22.50 Vijesti 22.55 Oko, info 23.25 Dnevnik 23.40 Evronet (r)

RTCG
06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 11.00 11.05 11.40 12.00 12.05 12.35 13.10 13.40 13.45 14.00 14.05 15.10 15.30 15.45 16.00 16.30 16.50 17.45 18.55 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 Jutarnji program Vijesti BBC, dok. program Dnevnik Dje~ije nedjeljno popodne Vijesti Sat TV Ekologija Vijesti Mostovi, dok. emisija Program za djecu Zapis Da li znate Muzika Vijesti Linija ritma Kornelije Kova~ Lajmet Dnevnik 1 Sat tv - dijaspora vijesti Sat tv - izmedju dvije domovine Muzika BBC, dok. program Vi{e od ljeta, direktno Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Sat tv - na{i u svijetu Njema~ka Ne razumijem te odnose, dok. program Pro~itaj me Dnevnik 3 Vi{e od ljeta, direktno Sat tv: [kola crnogorskog jezika

IzgubljenaERIJA ~ast
10.10 BHT
15. Da bi skrenuli pa`nju sa Selima, Ja{arani su anga`ovali bandite da pretuku Mustafu i za to okrive Kerima. Po{to je izba~en iz hotela, Mustafa je prinu|en smje{taj i utjehu prona}i kod prelijepe Asu. U me|uvremenu, Fatmagul slu~ajno saznaje da je njen biv{i zaru~nik prijetio Kerimu, ali i da su mu Ja{arani dali posao u svojoj firmi…

Junska no}
20.05 TV1

SE

RI

JA

28.Baran se kandidirao za izbore, a svojom kampanjom posebno privla~i pa`nju novinarke koja o njemu pravi posebne programe. Lale saznaje da je trudna, Levon je presretan. Duygu opsjeda njen na~in `ivota s Baranom toliko da ni svoj posao ne mo`e obavljati kao nekad. Uporna je s razvodom, ali ni Baran ne odustaje od svoje namjere da odr`i porodicu na okupu.

EUROSPORT
08.30 OI, Together To London 10.30 Olimpijske igre, London, UK, ceremonija zatvaranja 12.00 Superbike, S[ Silverstone, UK 12.45 Supersport, S[ Donington, UK 13.30 Superbike, S[ Silverstone, UK 14.30 Watts

EUROSPORT 2
06.00 Biciklizam, Eneco Tour 07.30 Superbike, S[ Silverstone 09.30 Supersport, S[ Donington 10.30 Tenis, WTA Montreal, polufinale 13.00 Biciklizam, Eneco Tour 14.30 Tenis, WTA Montreal, polufinale 17.00 Biciklizam, Eneco Tour 18.30 Superbike, S[ Silverstone

SPORT KLUB

ARENASPORT 1
7.00 07.30 08.00 08.30 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 Fudbal: Magic Of The UEFA Euro Great Goals Ep 01 Fudbal: Magic Of The UEFA Euro Great Goals Ep 02 Kotv Magazin Motosport Mundial: Magazin Fudbal Francuska Liga: Montpellier Toulouse Fudbal Hrvatska Liga: Dinamo Z. Split Fudbal Brazislka Liga: Fudbal Klupske TV Arsenal TV Fudbal, Jelen Super Liga: Javor - Crvena Zvezda Fudbal: Jelen, pregled kola, Studio Fudbal: Magic Of The UEFA Euro Great Goals Ep 03 Fudbal Jelen Super Liga: Partizan - Bsk Fudbal Francuska Liga:Highlights Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 01 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 02 Poker Big Game 5 Ep 35

ARENASPORT 2
12.00 Bejzbol MLB: Atlanta - Ny Mets 15.00 Automotosport: Nascar Watkins Glen 16.00 Motosport Mundial: Magazin 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Partizan - Kobenhavn 18.00 Ko{arka, ABA liga: Cibona - Crvena Zvezda 20.00 Atletika Diamond Liga: Pariz 22.00 Box: Kotv Classics Ep 49. 23.00 Ufc: Ultimate Fighter Season 10 Ep 07 00.00 Hokej NHL: Season Review Ny Rangers - New Jersey 02.00 Olympic Series: Episode 11 02.30 Kotv Magazin 03.00 Motosport Mundial: Magazin 03.30 Rukomet Asobal: Copa Del Rey Atletico Madrid Barcelona

M. City - Chelsea
09.30
06.30 Danish league: Brondby Sonderjyske 09.30 Community Shield: Manchester City Chelsea 11.45 ATP Masters Toronto, finale 13.45 Holandska liga: Ajax - AZ 15.30 Pregled ATP Masters Toronto 16.30 SK Tenis STUDIO, direktno 17.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 05.00 Sailing - Ocean Rac

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Hotrod {egrt 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke i drevni ribolov 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Prevaranti na djelu - 2 epizode 21.00 Vrhunski vojnik 21.55 Ni{ta li~no 22.50 Strastveni ribolov sa Robsonom Grinom 23.45 ^udo da sam `iv

N. GEOGRAPHIC

07.05 Drevne tajne 08.00 Avionske nesre}e 08.55 Neuni{tivi 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Tajne krsta 16.15 Megastrukture 17.10 [apta~ psima 18.05 Megastrukture 19.00 Avionske nesre}e 19.55 In`enjerske veze 21.00 Avionske nesre}e 21.55 Tabu: Tajni `ivoti 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Avionske nesre}e

WTA Cincinnati
17.00
15.00 OI, Together To London 17.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA, u`ivo 20.45 Watts 21.15 Rvanje, PRO 22.45 OI, Together To London 00.45 Olimpijske igre, London, UK, ceremonija zatvaranja

Eneco tour
13.00
20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo, SG Dynamo Dresden - TSV 1860 Munchen 22.15 Tenis, WTA Cincinnati, u`ivo 23.00 Tenis, WTA Montreal, polufinale 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga, SG Dynamo Dresden - TSV 1860 Munchen 01.00 Tenis, WTA Montreal, u`ivo, finale

19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 23.30

ATP Masters
11.450

00.00

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Tajni rat 09.00 Tajna nestalog {pijunskog aviona 10.00 Sve Kenedijeve `ene 11.00 Zvijezde srebrnog ekrana 12.00 Viktorijanska apoteka 13.00 Neprevazi|ene 14.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 17.00 Varvari Terija D`onsa 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Upoznajte Rimljane 20.00 Izgubljeni drevni gradovi 21.00 Ratnici 22.00 Tajni rat 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Legenda o Stenliju Donenu 01.00 Van Gog

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

10.00 Spa{avanje divljih `ivotinja 10.25 Ostrvo orangutana 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Putuju}i veterinar, 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ratovi insekata 14.30 Karina: Uzbudljivi safari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Sve o ma~kama 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Sve o psima: Specijal 21.55 Sve o ma~kama 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Nakon ujeda

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Urgentni centar 09.20 Bo`i}ni an|eo 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Urgentni centar 13.20 Kraljevski bolesnici 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Monk 16.20 Bo`i}ni poljubac 18.20 Dijagnoza ubistvo 19.20 Monk 20.20 Kraljevski bolesnici 21.20 Blizanci 23.20 Paklene ulice 01.20 Medijum 02.20 Urgentni centar 03.20 Red i zakon 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Riba zvana Vanda, igrani film 08.00 Bul Duram, igrani film 10.00 Nada i slava, igrani film 12.00 @ena francuskog poru~nika, igrani film 14.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 16.00 Kadilak men, igrani film 17.50 Zlatna ribica, igrani film 20.00 Mrtav ~ovjek hoda, igrani film 22.00 Do poslednjeg daha, igrani film 00.00 Gledaj me, igrani film 02.00 Seksi slatkice, igrani film

FOX LIFE

10.00 [apat duhova, serija 10.45 Prva petorka, serija 11.00 Vill i Grejs, serija 11.20 Da draga, serija 12.20 O~ajne doma}ice, serija 13.10 Jednom davno, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 15.05 Uvod u anatomiju, serija 16.00 Da draga, serija 16.30 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Kugar Taun, serija 18.05 Prva petorka, serija 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Ru`na Beti, serija 23.00 [apat duhova, serija 23.50 Prva petorka, serija

FOX CRIME

10.10 Luter, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Pariski forenzi~ari, serija 12.30 Frikovi, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Opasni cimeri, serija 15.50 Ne~ujno, serija 16.40 Luter, serija 17.30 Pariski forenzi~ari, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Imitator, serija 20.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.55 Kraljevi bjekstva, serija 21.45 Zlo~ina~ki umovi, serija 22.35 Luter, serija 23.25 Lavirint zlo~ina, serija 00.15 Ne~ujno, serija 01.05 Imitator, serija 01.50 Pariski forenzi~ari, serija 02.35 Lavirint zlo~ina, serija

HBO

06.00 @ivot kao takav, film 07.50 Krupna riba, film 09.50 Sinema verite, film 11.20 Filmovi i zvijezde IV, serija 11.45 Gubitnici, film 13.20 Leri Kraun, film 14.55 Mildred Pirs, serija 15.55 Transformers 3: Tama Meseca, film 18.25 Bolje sutra, film 20.05 Redakcija, ep. 8, serija 21.05 Rezervni igra~i, film 22.50 Turnir, film 00.25 Samo drugarski, film 02.10 Buntovnik, film 03.40 Sati, film 05.30 Filmovi i zvijezde IV, ep. 32, serija

CINESTAR

09.00 Terapija, igrani film 11.00 Viking Erik, igrani film 13.00 Bijeg, igrani film 15.15 Prince of Jutland, igrani film 17.15 Ruske lutkice, igrani film 19.45 Slatke brige, igrani film 21.30 Nova policijska pri~a, igrani film 23.45 Odbjegli kauboji, igrani film 01.30 Kobna {esta igra, igrani film

Community shield pripao prvaku Engleske

Cityu pobjeda protiv Chelsea, D`eki samo dvije minute

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 13. august/kolovoz 2012.

32-33. strana

BH PAMET: OD 3.400 APLIKANATA IZABRANO 60 NAJBOLJIH

Almedina Hamzi} ide

na samit u London
Od ukupno 3.400 aplikacija za u~e{}e na ovom samitu, koje su stigle iz cijelog svijeta, mlada @ivini~anka je izabrana me|u 60 najboljih, te }e tako u Londonu predstaviti i Bosnu i Hercegovinu

Po~elo testiranje alarmnog sistema
Izraelska vojska je saop}ila da je u nedjelju po~ela testiranje u cijeloj zemlji alarmnog sistema putem SMS poruka s ciljem upozoravanja civilnog stanovni{tva u slu~aju raketnih napada, javlja Fena. SMS poruke na hebrejskom, arapskom, engleskom i ruskom jeziku treba da budu poslane na osobne mobilne telefone stanovnika raznih regija, me|u kojima su Jerusalem, Tel - Aviv, Haifa. Poruka }e glasiti: “Zapovjedni{tvo pasivne odbrane, test mobilnog alarmnog sistema”, precizira se u saop}enju vojnog glasnogovornika. Vje`ba }e se odvijati izme|u 8 i 18 sati. Trajat }e do ~etvrtka, kada }e sistem biti testiran u cijeloj zemlji. Kako su objavili mediji, ova vje`ba je priprema odbrane civilnog stanovni{tva od eventualnih raketnih napada, iranskog raketiranja ili raketiranja libanskog Hezbollaha, za kojima bi mogao uslijediti izrealski napad na iranska nuklearna postrojenja, prenosi AFP.

JEDINA IZ BiH Kako nam je ispri~ala Almedina, seminar se u organizaciji British Councila odr`ava u okviru projekta Global changemakers, a na njemu u~estvuju mladi iz cijelog svijeta
Almedina Hamzi} iz @ivinica, u~enica ~etvrtog razreda Gra|evinsko-geodetske {kole u Tuzli, u~estvovat }e na seminaru Global Youth Summit, koji }e se odr`ati od 25. novembra do 1. decembra ove godine u Londonu. Od ukupno 3.400 aplikacija za u~e{}e na ovom samitu, koje su stigle iz cijelog svijeta, mlada @ivini~anka je izabrana me|u 60 najboljih, te }e tako u Londonu predstaviti i Bosnu i Hercegovinu. Kako nam je ispri~ala Almedina, seminar se u organizaciji British Councila odr`ava u okviru projekta Global changemakers, a na njemu u~es tvu ju mla di iz ci je log svijeta. “Vidjela sam poziv za slanje aplikacija na njihovoj internet-stranici i poslala sam svoju aplikaciju. Potom sam u{la u u`i izbor. Nakon toga sam obavila u`ivo intervju preko skypea i nedavno su mi javili da sam odabrana” ispri~ala , nam je Almedina. Prema njenim rije~ima, na samitu se obra|uju teme koje mladi sami odaberu. Uglavnom, sve teme se baziraju na omladinskom aktivizmu, poduzetni{tvu i volonterskom radu. “Po{to sam ja aktivna i u lokalnoj zajednici, imala sam plus prilikom selekcije. Mislim da sam jedina u~esnica iz Bosne i Hercegovine u Londonu, jer da ima jo{ neko, vjerovatno bih znala, po{to poznajem sve aktiviste” ispri~ala , nam je Almedina.
S. KARI]

Nove `rtve sukoba
Devet osoba, {est aktivista i tri vojnika, ubijeni su u sukobu do kojeg je do{lo u nedjelju ujutro na sjeveru poluotoka Sinaj, gdje je vojska zapo~ela veliku operaciju protiv “terorizma”, objavila je egipatska dr`avna televizija ne navode}i detalje o okolnostima i mjestu sukoba. Jedan sigurnosni izvor je izjavio za AFP da je do sukoba do{lo blizu sela El-Gura, na sjeveru Sinaja i da su napadnuti ljudi naoru`ani automatskim pu{kama i granatama. Ima vi{e mrtvih, dodao je ovaj izvor, ali nije mogao precizirati njihov broj. Egipatska vojska i policija uputile su brojno poja~anje u ovu regiju nakon {to je ubijeno 16 egipatskih grani~ara u napadu koji se pripisuje “islamisti~kim teroristima”.

POSLJEDNJE VIJESTI
MAJKA IZBOLA PETOGODI[NJU K]ERKU I MU@A - Tridesetpetogodi{nja psihi~ki rastrojena `ena iz Siska privedena je ju~e nakon {to je no`em izbola mu`a i petogodi{nju k}er dok su spavali. Djevoj~ica je, nakon trosatne operacije, u kriti~nom ali stabilnom stanju i oporavlja se u sisa~koj bolnici od vi{estrukih uboda. Siloviti udarci no`em djetetu su polomili rebra i o{tetili plu}a. ^etrdeset~etvorogodi{nji suprug zadobio je posjekotine i manje ubode i oporavlja se u bolnici. KOSOVO TRA@I EGIPATSKO PRIZNANJE - Zvani~na Pri{tina tra`i da Egipat prizna nezavisnost Kosova, kao {to je i obe}ao egipatski predsjednik Muhammed Mursi. Kosovski predstavnik u Kairu Bekir Ismail ju~er je na to podsjetio Mursija.

Izlo`ba Srebreni~ki inferno i koncerti horova iz BiH

Bosanska no} u Ankari
Sino} je u Ankari odr`ana Bosanska no}, manifestacija koja se tradicionalno odr`ava u ovom gradu povodom ramazana, prenosi agencija Anadolija. Predstavljena je me|unarodna izlo`ba Srebreni~ki inferno, koju su otvorili na~elnik op}ine Ke~ioren Mustafa Ak i direktor Arhiva Federacije BiH Adamir Jerkovi}. Na otvaranju izlo`be okupio se veliki broj gra|ana koje je Jerkovi} pozvao da vode svoju djecu u Srebrenicu “kako nikad ne bi zaboravili nevi|eni zlo~in koji se dogodio uz ravnodu{nost me|unarodne zajednice, koja je prije toga proglasila Srebrenicu za{ti}enom zonom” . U programu Bosanske no}i u Ankari predstavili su se muzi~ki ansambl iz Te{nja i hor El~i Ibrahim-pa{ine medrese iz Travnika, koji su izveli pjesme iz Bosne i Hercegovine, te ilahije i kaside.

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 3 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

PODNE

25

3:48

5:41

12:52 16:44 20:00 21:40

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / KUPRES 4,5,5 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR 1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3

Foto: Anadolija