Mehanika II Kinematika

K1
Strana 1 od 3

Ve`ba br. 1.

Kona~ne jedna~ine kretanja ta~ke
Koordinatni sistemi Kona~ne jedna~ine kretanja ta~ke Putanja ta~ke

1. Konačne jednačine kretanja tačke M u ravni Oxy date si izrazima x = 3t 2 + 2 , y = 4 t 2 + 3 . Odrditi trajektoriju tačke, početni položaj, smer kretanja i zakon kretanja tačke po putanji. 2. Kretanje je dato sistemom jedna~ina x = 2 + 10 cos( Odrediti liniju putanje i zakon puta. 2π 2π t ) , y = 3 + 10 sin( t ) . 5 5

3. Kretanje ta~ke dato je kona~nim jedna~inama kretanja x = 2 sin( 2 t ) , y = 3 cos(2 t ) Odrediti liniju putanje tačke. 4. Kretanje ta~ke dato je kona~nim jedna~inama kretanja x = 3 sin( t ) , y = 2 cos(2 t ) Na}i jedna~inu putanje, nacrtati je i skicirati pravac kretanja ta~ke u razli~itim trenucima vremena. Odrediti, tako|e, najbli`i trenutak vremena posle po~etka kretanja kada trajektorija preseca Ox osu.

K1
Strana 2 od 3

Kona~ne jedna~ine kretanja ta~ke

1. Zadatak:
y M M0(2,3) y= 4 1 x+ 3 3

(ds)2 = (dx )2 + (dy )2
s = 5t 2 x

dx = 6t ⋅ dt , dy = 8t ⋅ dt .

2. Zadatak:
20 15 10 5 (2,3) 15 10 5 5 10 0 5 10 15

(x − 2)2 + (y − 3)2 = 10 2
10

 2π  dx = −4π sin  t dt  5   2π  dy = 4π cos t dt  5 

s = 4πt

(ds)2 = (dx )2 + (dy)2
ds = 4πdt

3. Zadatak:
4 3 2 1 0

3

2

1

0 1 2 3

1

2

3

x y   +  =1 2 3

2

2

4

Kona~ne jedna~ine kretanja ta~ke

K1
Strana 3 od 3

4. Zadatak:
x = 3 sin( t ) , y = 2 1 − 2 sin 2 2 t

(

)

y = 2−

4 2 x 9

4 3

t 0 π4 π2 3π 4

x 0 3 2 2 3 3 2 2 0 −3 2 2 -3 −3 2 2 0

y 2 0 -2 0 2 0 -2 0 2

2 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3

π 5π 4
3π 2 7π 4 2π

3

2

1