Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

^ETVRTAK, 16. 8. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.589

Uhap{en direktor JP [ume RS-a Sr|an Ljubojevi}

KRAJ KRIMINALU
ILI POLITI^KI OBRA^UN?
2. strana

Ibrahimovi} i Pleh obi{li po`ari{te u Hercegovini

KONJI^ANI I DALJE STRAHUJU

2-3. strana

DANAS PRILOG
Foto: D`. KRIJE[TORAC

OBILJE@EN BLAGDAN VELIKE GOSPE

Svetkovina nade
KVALIFIKACIJE ZA EP 2013. Bh. ko{arka{i savladali Latviju Vels - BiH 0:2

7. strana

TE@AK, ALI SLADAK TRIJUMF

49. strana

ZMAJEVI PREKINULI SERIJU NEGATIVNIH REZULTATA

46. strana

U @I@I
Uhap{en direktor JP [ume RS-a Sr|an Ljubojevi}

2

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ibrahimovi} i Pleh obi{li po`a

KONJI^ANI I DALJ
[irenje vatre do stambenih podru~ja uspje{no zaustavljeno Niko ne garantuje da uga{ena vatra nakon 24 sata ne}e ponovo buknuti Pri~injene milionske {tete Za sat vremena, helikopter potro{i 5.000 KM
U {iroj okolini Konjica aktivno je vi{e po`ara, a vatrena stihija se zbog vjetra {iri gotovo munjevitom brzinom. Neki su stavljeni pod kontrolu, a prema mi{ljenju vatrogasnih ekipa i pri pa dni ka Oru `a nih sna ga BiH, koji tako|er u~estvuju u ga{enju, niko ne mo`e garantovati da se po`ar koji je uspje{no uga{en ne}e ponovo razbuktati nakon svega nekoliko sa ti. Lo kal no sta no vni {tvo i dalje strepi od dolaska vatre do njihovih stambenih objekata. Kako javljaju iz op}inskih lokalnih slu`bi, ono trenutno nije ugro`eno te, zasada, ne}e do}i do masovnog iseljavanja po{to je ve}ina po`ara pod kontrolom. - Jesu o{te}ene, ali je, ipak, dobro {to je ve}ina po`ara stavljena pod kontrolu. Oru`ane snage su u skladu sa svojim mogu}nostima i kapacitetima dale doprinos u vidu kori{tenja helikoptera, ali i ljudskih kapaciteta. Na ovom podru~ju je prije dva mjeseca bilo gotovo alarmantno stanje, jer su po`ari predstavljali opasnost za stanovni{tvo. Svrha ove posjete je unapre|enje saradnje sa lokal nim za je dni ca ma ko ja bi donijela zajedni~ki i predaniji rad, a sve u interesu za{tite lju di, ma te ri jal nih do ba ra i {umskih kapaciteta, kazao je ministar. Ekstremno visoke i ekstremno niske temperature iz godine u godinu donose sve ve}e probleme. Prema mi{ljenju Ibrahimovi}a, dr`ava mora urediti sistem koji bi bolje i kvalitetnije odgovarao na ove uslove.

Sr|an Ljubojevi}, kadar Socijalisti~ke partije

Kraj kriminalu ili politi~ki obra~un?
Srpske {ume, iako jedan od najja~ih privrednih potencijala RS-a, ve} niz godina ulaze u red najve}ih gubita{a me|u javnim preduze}ima
Direktor javnog preduze}a [ume Republike Srpske Sr|an Ljubojevi} ju~er je li{en slobode zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo primanja mita, potvrdio je {ef Odjeljenja za istrage Specijalnog tu`ila{tva Republike Srpske Darko Ili}. Ili} je u cilju istrage odbio dati bilo kakve dodatne informacije o Ljubojevi}evom hap{enju, ali javnost je dijelom ostala iznena|ena ovom informacijom ima li se u vidu ~injenica da je rije~ o kadru Socijalisti~ke partije, ~ije je postavljenje odobrila Vlada RS-a. `en i da }e [ume RS-a pokrenuti pitanje krivi~ne odgovornosti svojih rukovodilaca. Kao jedan od razloga za gubitke u poslovanju naveden je i neprihvatljivo veliki broj zaposlenih, koje je nemilice na posao upu}ivala svaka poratna vlast u RS-u, zbog ~ega je Ljubojevi} najavio da }e se postoje}a sistematizacija u preduze}u [ume Republike Srpske morati uskladiti sa novim Zakonom o privrednim dru{tvima do kraja juna, ali da }e umjesto otkaza, preduze}e i}i na pro{irivanje djelatnosti. Samo 20 dana nakon smjene direktora {umskih gazdinstava, Vlada RS-a razrije{ila je Nadzorni odbor JP [ume RS-a. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva RS-a Miroslav Milovanovi} rekao je da Nadzorni odbor nije ispo{tovao obavezu da podnese izvje{taj u roku od 10 dana od prethodne tematske sjednice Vlade o stanju u tom javnom preduze}u. Milovanovi} je tom prilikom istakao da postoji kriminal u [umama RS-a i da ne}e biti po{te|en niko za koga se utvrdi da je u~estvovao u bilo kakvim kriminalnim radnjama.

Prijetilo iseljavanje
Na~elnik Bubalo procjenjuje da se stanovni{tvo trenutno ne nalazi u opasnosti, jer je sama Op}ina zajedno sa Civilnom za{titom aktivno radila na spre~avanju {irenja vatre oko stambenih i privrednih objekata. - Na`alost, imali smo zabilje`enu jednu nesre}u u kojoj je jedan mladi} zadobio te`e opekotine, a trenutno je u bolnici u Mostaru. To se najvjerovatnije desilo zbog nepristupa~nog terena, dodaje Bubalo. Ho}e li do}i do masovnog iseljenja, zavisi od brzine {irenja po`ara, smatraju iz Civilne za{tite i Op}ine. Na~elnik podsje}a da je prije nekoliko dana zamalo do{lo do iseljavanja, ali da je uz pomo} OS-a, lovaca, Civilne za{tite i svih ostalih raspolo`ivih sredstava uspje{no sprije~ena opasnost.

Urediti sistem
U posljednjih nekoliko dana poduzete su dodatne aktivnosti kako bi po`ari {to prije bili uga{eni. Helikopter Oru`anih snaga BiH gasi vatru pomo}u tzv. vodenih bombi na podru~ju Konjica i Mostara. Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} i zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga BiH za operacije general-major Rizvo Pleh ju~er su obi{li nekoliko lokacija na podru~ju op}ine Konjic, nakon ~ega su zaklju~ili da su {tete vjerovatno milionske, jer su izuzetno velike povr{ine zahva}ene i o{te}ene.

Tra`iti i kanadere
- Mi nis tar stvo od bra ne }e u~initi ono {to je u na{oj mogu}nost, a ja vas moram napome nu ti da je dan sat vo` nje helikopterom ko{ta 5.000 maraka. U narednom periodu }emo inicirati zajedni~ku konferenciju svih relevantnih faktora u BiH da na|emo na~ine koji }e mo}i odgovoriti na ovakve izazove, isti~e Ibrahimovi}. Na upit novinara kada }e Civilna za{tita i Ministarstvo odbra-

Leglo korupcije
Srpske {ume, iako jedan od najja~ih privrednih potencijala RS-a, ve} niz godina ulaze u red najve}ih gubita{a me|u javnim preduze}ima i preduze}e su za koje se otvoreno govori da je leglo kriminala i korupcije. Obra~uni unutar [uma RS-a izme|u direktora {umskih gazdinstava, koji su na ta mjesta postavljeni prije dolaska na vlast SNSD-a, {arolikog Upravnog odbora i Vlade RS-a traju dugo, a najave prvih rezova stigle su po~etkom aprila ove godine. Zbog negativnog poslovanja, 6. aprila du`nosti su razrije{eni direktori {umskih gazdinstava Romanija Sokolac Rajko Bulaji}, Bira~ Vlasenica Igor Lukovi} i O{trelj Drini} Rajko Banjac, rekao je tada direktor Javnog preduze}a [ume Republike Srpske, u okviru kojeg posluju ova gazdinstva. Razlog za njihovu smjenu bio je ukupan gubitak preduze}a, koji je u pro{loj godini bio 3,7 miliona KM, i 20 miliona nenapla}enih potra`ivanja, a negativan rezultat imalo je devet organizacionih dijelova Javnog preduze}a. Ljubojevi} je tom prilikom ustvrdio da je dio gubitaka objektivne prirode, zbog izmjene stopa poreza na dohodak tokom pro{le godine, zbog ~ega su izdvajanja bila gotovo identi~na sa iznosom gubitka, ali da je dobar dio nenapla}enih potra`ivanja bio neutu-

Plja~ka gra|ana
Dra gan ^a vi}, pred sje dnik Demokratske partije, za Oslobo|enje je oci je nio da ne vje ru je da ha p{e nje Lju bo je vi }a ima za cilj da se sta ne ukraj kri mi na lu u [u ma ma RS-a. “Ljubojevi} je samo naslijedio ono {to mu je ostavio Ne|o \uri}, kadar SNSD-a, pa mi ovo vi{e li~i na po~etak politi~kog obra~una SNSDa sa socijalistima” istakao je ^avi}. , Kada javnosti bude poznat sadr`aj optu`nice i za {to se Ljubojevi} tereti, onda }e valjda i svima biti jasnije da li je s pozicije generalnog direktora rukovodio nezakonitim radnjama u [umama RSa ili je tek dio mehanizma koji ve} godinama sistematski plja~ka gra|ane RS-a.
G. KATANA

V I J E S T I

MEHMEDOVI] - BE]IROVI]

Vanredna sjednica zbog “dr`ave” RS
Na Istoku ni{ta novo, kazao je za Fenu poslanik SDA u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH [emsudin Mehmedovi} upitan da prokomentira nedavnu izjavu predsjednika Narodne skup{tine Republike Srbije Neboj{e Stefanovi}a koji je Republiku Srpsku nazvao dr`avom. - Zna~i da teritorijalne pretenzije Srbije prema Bosni i Hercegovini ne prestaju. Zapravo, mijenjaju se samo akteri, a politi~ka ideja ostaje i dalje na snazi, a to je da se zapravo dio Bosne i Hercegovine pripoji Srbiji - isti~e Mehmedovi}. Upitan da li bi zbog ovakvih i sli~nih istupa, trebalo odr`ati sjednicu Predstavni~kog doma dr`avnog Parlamenta, odgovorio je da ne misli da treba voditi bilo kakvu parlamentarnu raspravu, “nego treba samo poru~iti gospodi da ono {to nisu mogli ostvariti kao ratni cilj ne}e ni politi~kim sredstvima”. Na Ste fa novi}evu izjavu re agirao je i za mjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Denis Be}irovi}, koji je uputio

otvoreno pismo predsjedniku Narodne skup{tine Republi ke Srbi je Neboj {i Stefa novi }u u ko jem navo di da je neprijatno iznena|en ~injenicom da je Stefanovi}, tuma~e}i radni sastanak s predsjedavaju}im en ti tetskog parla men ta Igo rom Ra do ji ~i }em, bosanskohercegova~kom entitetu koji se zove Republi ka Srpska u vi {e navra ta javno do di jelio atri but “dr`ava”. - Zbog ovakvog Va{eg stava, kao i stavova nekih drugih srbijanskih zvani~nika izre~enih u posljednje vrijeme zatra`it }u vanrednu sjednicu Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH kako bismo blagovremeno o njima zauzeli odgovaraju}i stav, navodi se, izme|u ostalog, u Be}irovi}evom pismu.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

U @I@I

3

ri{te u Hercegovini

E STRAHUJU
Nastavljena borba sa vatrenom stihijom

Tuzlanskim vatrogascima pokvarena vozila
Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla i ju~er su gasili po`ar u {umama iznad naselja Ku`i}i, gdje su proteklih dana odjekivale eksplozije ostataka kasetnih bombi koje su ba~ene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ga{enje po`ara u {umi, stotinjak metara od ku}a, i dalje ote`avaju eksplozije tzv. zvon~i}a - ostataka kasetnih bombi. Tako|er, ga{enje ote`ava i lo{ i neprohodan put do Ku`i}a, ali i drugi po`ari koji su se posljednjih dana aktivirali u drugim tuzlanskim naseljima. “Dvije ekipe su na terenu kod Ku`i}a. Na tom lokalitetu radimo svakodnevno. Jo{ ne mogu ta~no re}i kada }e po^lanovi helikopterske jedinice uspje{no izvr{ili zadatak

`ar biti potpuno uga{en. Imali smo brojne probleme, a i vozila su nam bila pokvarena”, kazao nam je Senad Ahmetagi}, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla, dodaju}i da tokom ju~era{njeg dana nisu zabilje`ene nove eksplozije “zvon~i}a” u {umama kod Ku`i}a. Prema njegovim rije~ima, potpuno su uga{eni po`ari u mjestu Kroj~ica i na lokalitetu Ravna tre{nja. Tako|er, lokalizovan je po`ar nedaleko od naselja Miladije. Tuzlanski vatrogasci su posljednjih dana imali desetine inter vencija tokom kojih su, uglavnom, gasili po`are u {umama. Za mnogobrojne po`are, koji su prijetili ili jo{ prijete porodi~nim ku}ama, sumnja se da su namjerno podmetnuti. S. K. vih sredstava i sa zemlje i iz zraka, ka`e Pleh. [to se ti~e {uma, {tete su ogromne, a prema nezvani~nim procjenama, iznose i preko 200 miliona maraka. Prostor od Konjica do Glavati~eva gdje se uglavnom prostire borova {uma, skoro je potpuno uni{ten. - Osim ove direktne materijalne {tete, uni{tene su i sadnice koje rastu preko sto godina. Rije~ je o ogromnoj materijalnoj {teti kako za Konjic, tako i za cijelu BiH. Po mom mi{ljenju, u cijelim ovim aktivnostima najvi{e je zakazao Kanton koji uop{te nije reagovao, naro~ito Kantonalni odbor za {ume. Samo su dolazili i posmatrali, kao da ih se ne ti~e, tvrdi na~elnik Op}ine Konjic Emir Bubalo.
Elma GODINJAK

ne predlo`iti kupovinu kanadera, ministar je odgovorio da }e se prijedlog sigurno na}i na konferenciji. - Mnogo toga treba bolje uvezati, jer uzimaju}i u obzir klimatske promjene, naredna godina mo`e biti samo gora. Stoga smatram da bi dr`ava trebala imati puno aktivniji pristup te u narednom bud`etu obezbijediti sredstva za ovakve situacije, a to je gorivo, maziva i ostalo. Mi smo do sada u ovoj godini potro{ili vi{e od 30 tona goriva, koje je bilo predvi|eno za druge potrebe, poja{njava ministar. General Pleh napomenuo je da je zabluda misliti da je posao zavr{en kada vodena bomba padne na plamenom zahva}enu lokaciju, jer postoji mogu}nost da

nakon 24 sata podru~je ponovo bukne, jer je zemlja suha, a obilnije padavine se ne pamte.

Kanton zakazao?!
- Sa tridesetak ljudi smo u nekoliko navrata uspjeli ugasiti ne ka po dru ~ja, ali, na `a lost, rije~ je o samo nekoliko njih, tako da smatram da ovaj posao nije zavr{en. Strepimo od toga da se ponovo ne jave po`ari na pomenutim uga{enim lokacijama, jer nikad se sa sigurno{}u ne mo`e re}i da je vatra potpuno uga{ena. O procjeni {tete je te{ko govoriti, ali smo vidjeli da se radi o ogromnim prostorima. Naravno da nam treba jo{ helikoptera, ali mi ~inimo ono {to je u na{oj mogu}nosti. Ipak, mo gu re }i da smo spre mni, imamo koliko-toliko raspolo`i-

Ibrahimovi} i Pleh: Vatra pod kontrolom

Foto: A. KAJMOVI]

LAZAR PRODANOVI]

MILORAD DODIK

RIJASET IZBiH

Be}irovi} ne treba dramatizirati
Mislim da je interes Bosne i Hercegovine da razvija dobrosusjedske odnose, prije svega sa susjednim dr`avama Srbijom i Hrvatskom, kazao je ju~er za Fenu poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu dr`avnog Parlamenta Lazar Prodanovi}. On je podsjetio da Republika Srpska ima sporazum o specijalnim vezama sa Republikom Srbijom, {to je u skladu sa Dejtonskim sporazumom. - Mislim da dramatiziranje izjave predsjednika parlamenta susjedne dr`ave apsolutno nema nikakvog opravdanja, smatra Prodanovi}. Be}irovi} zahtjevom za vanrednim zasjedanjem Predstavni~kog doma dodatno uslo`njava politi~ku situaciju u kojoj rezultat toga mo`e da bude inicijativa za njegovu smjenu iz Kolegija Predstavni~kog doma, kao zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PS-a, kazao je Prodanovi} komentiraju}i otvoreno pismo koje je Be}irovi} uputio predsjedniku Narodne skup{tine Republike Srbije Neboj{i Stefanovi}u.

Ne opra{tamo Lagumd`iji
Predsjednik RS-a Milorad Dodik poru~io je ju~er da RS ne mo`e oprostiti ministru inostranih poslova Zlatku Lagumd`iji to {to je dao instrukcije Misiji BiH pri UN-u da podr`i rezoluciju o Siriji. Dodik je prenio ruskom ambasadoru da je pona{anje ministra Lagumd`ije ne{to preko ~ega RS ne mo`e pre}i, saop}eno je iz Dodikovog kabineta nakon njegovog sastanka s ruskim ambasadorom u BiH Aleksandrom Bocanom Har~enkom. U saop}enju se navodi da je Dodik informirao ruskog ambasadora o politi~koj situaciji u BiH, nastaloj nakon, kako se nagla{ava, vanustavnog djelovanja ministra inostranih poslova Zlatka Lagumd`ije.

[ta je sigurno u RS-u?!
Povodom izjave Enesa Suljkanovi}a, potpredsjednika RS-a, u kojoj se tvrdi da Bo{njaci imaju povoljan polo`aj u ovom entitetu, oglasio se Rijaset Islamske zajednice u BiH: Enes Suljkanovi} treba odgovoriti Bo{njacima povratnicima da li smatra da sigurnosni problemi nisu verbalni napadi i prijetnje, bacanje bombi i pucanje po bo{nja~kim ku}ama, neotkrivanje ubica Melihe Duri} ili Murata Badi}a? Suljkanovi} treba odgovoriti Bo{njacima povratnicima za{to mar{iranje sljedbenika ~etni~kog pokreta ulicama Bijeljine, Vlasenice, Bratunca... nije sigurnosni problem, dok grb ili zastava BiH na tom prostoru izazivaju podozrenje?

Mislim, dodao je Prodanovi}, da je potrebno imati suptilniji odnos prema pitanjima koja se ti~u saradnje sa susjednim dr`avama. - Takav na~in komunikacije {teti generalno i odnosima u BiH i razvijanju dobrosusjedskih odnosa sa susjednim dr`avama, kazao je Prodanovi}.

4

INTERVJU

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Bilo kakve izjave turskih zvani~nika u kojima se svojata Bosna i Hercegovina ne mogu imati uticaja na Republiku Srpsku

Mensur Ja{arspahi} Suri,
Dr`avni poslanik ima platu 5.000-6.000 KM. A to zaradi rade}i minimalno, povr{no, po telefonskim naredbama predsjednika politi~kih partija Niko ne zna ko je bio ministar ili premijer u nekoj vladi prije dva mandata, ali }e pamtiti uspje{ne na~elnike Husu, Jasmina, Zdravku, Matu i mene
Razgovarao: Mirza DAJI]

PROMIJENITI PA
Kakanj je po mnogo ~emu promijenio izgled za vrijeme Va{eg na~elnikovanja. [ta ste zatekli, a {ta ostavljate novim ljudima? - Moj prvi dolazak u Op}inu Kakanj je bio 1. jula 2002, kada sam zamijenio tada{njeg na~elnika [evala Ba{i}a iz SDA. Tada je bud`et Op}ine bio vrlo mali, a Kakanj imao nezapam}en problem sa pitkom vodom, gdje su bile ~este redukcije, a voda hemijski i biolo{ki neispravna. Drugi veliki problem bio je daljinsko grijanje, a s druge strane, najve}i broj stambenih objekata nije se zagrijavao kvalitetno. Tre}i veliki problem bila je zaga|enost. Kakanj je slovio u to doba za najzaga|eniji grad u BiH. Imali smo sre}u da smo od njema~ke vlade uzeli kredit od 7,5 miliona KM i rije{ili problem snabdijevanja grada i prigradskih podru~ja pitkom vodom. Od tada vi{e nije bilo redukcija. Kada je u pitanju zaga|enje, u to doba nije bilo nikakve kontrole i de{avalo se da grad bude potpuno siv. Pod samom tvornicom cementa, gdje je i ku}a mojih rahmetli roditelja, znalo se desiti da u 100 dana umru tri osobe i nikad se niko nije pozabavio uzrocima smrti. Kupili smo pokretnu monitoring-stanicu koja je zadu`ena da prati segmente zaga|enja zraka po komponentama, gradski displej da sve podatke koje dobijemo prezentujemo kako bi svaki gra|anin mogao to pratiti. Objavljivali smo mjerenja i preko medija, prije svega NTV IC Kakanj. Nakon toga su se desile radi-

@rtvovao sam sina
Malo je poznato da je Va{e dvoje djece nezaposleno? - K}erka je diplomirani pravnik i po~ela je raditi nedavno na ugovor o djelu na tri mjeseca. Primljena je u Sarajevu. Zaposlila mi je SDA. Sin je pred magisterijem. Doktor je veterine. Htio sam biti pozitivan primjer. Kad je prije pola godine preko dr`avne slu`be raspisan javni konkurs za prijem veterinara, u Kaknju je bio udar na mene da ho}u da zaposlim sina. Me|utim, sin se nije uop{te prijavio, jer sam mu to zabranio. Konkurisao je Dalibor Lovri}, Alenov veliki prijatelj, i on je primljen ovdje. Bio sam optu`en u porodici da nije korektno {to sam to uradio, a nakon toga mi dijete nije do{lo iz Sarajeva, gdje magistrira, tri mjeseca. Nije `elio susret sa mnom da mi ne ka`e ono {to je trebao. @rtvovao sam sina, a, eto, to je mo`da ostao usamljeni primjer. kalne promjene. Cementara je nabavila skupu njema~ku opremu, gdje su u godinama iza toga rje{avali sistem otpra{iva~a, odnosno smanjenja zaga|enosti. Isto tako, Termoelektrana je brzo reagovala i ugradili su potrebne odgovaraju}e filtere, gdje su sveli zaga|enost na dosta podno{ljiviju mjeru u odnosu na onu koja je bila tih godina. Poku{ali smo dati maksimalnu pa`nju nevladinom sektoru, sportu, kulturi, organizacijama iz reda civilnih dru{tava... Grad je dobio novi izgled. Napravili smo i gradsku fontanu koju prije toga niFoto: Didier TORCHE

kad nije ni imao. Zavr{ena je uz jaku podr{ku od Vije}a i Gradska d`amija. Rije{ili smo i nadstre{nice u zgradama sve tri srednje {kole, pomogli svih 37 mjesnih zajednica.

MililacatarMarsije za vi},poslove BiH ko spoljne ~lan par men ne Komi

Gra|ani gubitnici
U to vrijeme u op}ini Kakanj nije bilo stipendija za mlade ljude? - Mi smo uveli sistem stipendiranja na{ih |aka i studenata, a kasnije i institut pripravnika da mogu mladi nakon zavr{enih fakulteta odraditi pripravni~ki sta` u svom gradu. Uveli smo i volonterski sta` za zavr{ene srednjo{kolce da mogu na volonterskoj osnovi ste}i prva iskustva u javnim preduze}ima i ustanovama. U sva tri mandata, koliko ste bili na~elnik u Vije}u, niste imali strana~ku ve}inu, tj. ve}inu ~lanova SDP-a ~iji ste ~lan. - Kad smo najvi{e projekata pravili, bila je ve}ina iz drugih politi~kih opcija u odnosu na mene koji sam iz SDP-a. Dakle, bila je me|usobna borba izme|u onih koji `ele ne{to napraviti boje}i se mene da ne}u prihvatiti i mene koji sam bio dosta oprezan da li }e prihvatiti ono {to ja ho}u iz ugla njihovih politi~kih programa. I tada smo najvi{e i stvarali. Bio je to na~in pozitivne borbe da u~inimo {to vi{e napora da gra|anima obezbijedimo ono {to od nas tra`e. Evo, sad }e predizborna kampanja. Sve politi~ke partije }e iza Bajrama u pet grama nuditi ljudima isto. Svi }e ponuditi i dobre puteve, dobro odvo|enje voda, vi{e stipendija, vi{e vjerskim zajednicama, vi{e pri-

DOBAR LO[

ZAO

NERMIN PE]ANAC
Svaku polemiku o tomu trebaju li BiH prijevremeni izbori, ili - zbog velikih tro{kova - treba ~ekati redovne, efektno je, u Oslobo|enju, prekinuo lider Socijaldemokratske unije. Vi{e se za dva dana u BiH ukrade, veli ovaj biv{i policajac pa mu i zbog toga treba vjerovat, nego {to ko{taju izbori. Ukratko, ko je krao, krast }e. Ima kad! A izbori - kad budu!

UD@BENICI
^im se bli`i septembar, zapo~inje slu~aj ud`benici. Nije, istina, jo{ sigurno da }e (i) ove godine kasniti, ali ~im federalna Vlada i izdava~i ne dijele iste osje}aje o recenziranju rukopisa za ud`benike devetog razreda osnovne {kole, mali su izgledi da }e osnovci punih torbi krenuti ka maloj maturi.

CIK
Centralna izborna komisija nije trebala ~ekati upozorenje Gra|anske inicijative Glasa}u za Srebrenicu da bi nalo`ila MUP-u RS-a da provjeri novoprijavljene Srebreni~ane srpske nacionalnosti. Morala je, naime, postupiti kao u slu~aju Srebreni~ana nesrpske nacionalnosti - nalo`iti provjeru u 24 sata. Sati za takav potez, me|utim, i dalje prolaze...

FK @ELJEZNI^AR
^lan Predsjedni{tva FK @eljezni~ar povukao je, za ove prostore, neobi~an potez; javno se izvinio nogometa{ima, vodstvu i navija~ima FK Borac zbog fa{isti~kog ispada(?) doma}ih navija~a koji su u nedjelju na Grbavici urlikali: “Ubij Srbina”. Gojer je, me|utim, istupio u osobno ime. A Predsjedni{tvo?!

Ljeto u Pionirskoj dolini

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

milijardi KM Bosna i Hercegovina godi{nje gubi zbog prekomjernog uvoza i smanjenog izvoza.

5

Ljeto u Pionirskoj dolini ne provode ugodno samo `ivotinje smje{tene u zoo-vrtu ve} i posjetioci ove oaze mira. Ina~e, juni i juli su bili najposje}eniji mjeseci u toku godine, dok je august vrijeme kada u sarajevski zoolo{ki vrt u velikom broju sti`e dijaspora, ali i mali{ani prije polaska u {kole. Ljetni raspust }e brzo pro}i, djeca }e uskoro sjesti u {kolske klupe, {to je i jedan od razloga zbog kojeg roditelji sa djecom i po velikim vru}inama posje}uju Pionirsku dolinu. M. T.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

5

RTIJSKE VRHOVE
Foto: M. TUNOVI]

na~elnik Op}ine Kakanj

S ljudima i na gajbi pored trafike
Optu`ivani ste da znate sjediti i pred trafikom na gajbi sa ljudima? - Ponosim se time {to komuniciram sa svim ljudima. Znam sjesti i na praznu gajbu okrenutu naopa~ke sa ljudima koje poznajem i popiti pi}e koje oni piju, pa bio to sok, kisela ili pivo. Nikad ne pijem ljuto pi}e. Nisam mo`da za svojih 57 godina ukupno popio litar ljutog pi}a. Ali sa ljudima koje poznajem i koji su mi dragi sje{}u i pred zadrugom i na autobuskoj stanici i u avliji i pod gro`|em, a Boga mi, ako je katoli~ki sprovod ili pravoslavna sahrana, popiti i rakiju ako je za du{u ~ovjeka. Nikad me to nije bilo stid. S ljudima mora{ biti kao i oni. Zato me i vole. Najve}i dio moje popularnosti u Kaknju je zbog ~injenice da se pona{am kao i ostali. nu za ovaj mandat 1,43 miliona maraka. Jedan vije}nik godi{nje u brutu ko{ta oko 9.000 KM. A to je za 12, maksimalno 15 dana rada. Va{a politi~ka opcija ostaje socijaldemokracija, ali ne}ete se vi{e kandidovati za na~elnika Op}ine Kakanj? - [kolovao sam se u vrijeme Josipa Broza i upamtio sam jedan savjet, a to je da nikad ne dopusti{ da ljudima bude{ dosadan. Ja sam procijenio da su tri mandata sasvim dovoljna i da je vrijeme da se povu~em. Znam da bih pobijedio, znam da imam veliku podr{ku ljudi, da su partije bile isfrustrirane kada sam imao daleko ve}i broj glasova nego kompletna moja partija, da sam pobje|ivao dva puta zaredom SDA. Znam koliko sam radio i {ta sam u~inio, ali vrijeme je da odmorim. Mislim se kandidovati ponovo 2016. ako budem pri pameti i zdravlju. [ta je politi~ka budu}nost Mensura Ja{arspahi}a? - Imao sam ponudu od svoje firme u kojoj sam radio - Rudstroja, koji je trenutno u krizi. Imam ponudu da ne{to radim unutar Vlade ZDK-a, ponuda od ljudi iz Kaknja koji me `ele vidjeti u svojoj ekipi. Nisam jo{ odlu~io.

pravni~kih mjesta, vi{e pomo}i borcima i porodicama {ehida i poginulih boraca, ali kada sjednu u Vije}e, onda to zaborave. Tada po~inju interesi sasvim druga~iji od onih koji su prezentovani gdje se ~esto izmanipuli{u gra|ani u smislu: glasajte za nas pa }ete ne{to dobiti. Obi~no su gra|ani gubitnici, a dobitnici su oni koji sjednu u vije}e. Od Kaknja pa do Vije}a ministara u ovoj dr`avi taj se odnos mora promijeniti. Za izgovorenu javnu rije~ u predizbornim kampanjama postoji moralna, a mora postojati i dru{tvena odgovornost za po{tivanje onoga {to se de{ava ljudima. Da li ste Vi ispunili ono {to ste obe}ali bira~ima u kampanji? - Najve}im dijelom sam odgovorio. Nisam samo u kapitalnim projektima gdje nisam mogao sam odlu~iti, gdje su mi s jedne strane vi{i organi vlasti zbog politi~ke raznolikosti mene i tada{njih vlasti, pa i ove danas, odre|ene stvari opstruirale. Nisam uspio zavr{iti privrednu zonu do kraja zato {to sam prego-

varao sa Rudnikom Kakanj tri i po godine da vrate op{tenarodno dobro. Nisam zavr{io djeci obe}ani gradski bazen iako smo odredili zemlji{te, napravili kalkulaciju koliko }e ko{tati i trebala je samo odluka Vije}a da odobri dio sredstava za izradu izvedbenog projekta i da se plati revizija projekta, te da krenemo sa izgradnjom. To nisam uradio, jer sam imao klasi~nu opstrukciju u Vije}u. Bili ste na~elnik i u vrijeme vlasti SDA, sada ste i u vrijeme SDP-ove vlasti u Kantonu. Je li Vam sada lak{e kad je va{a politi~ka opcija na vlasti? - Ni{ta se bitno nije promijenilo. ^ak ne mogu re}i da ima ijedan problem da sam podr`an da ga rije{im. Adet bi bio da se uvede ponovo forum na~elnika gdje se mogu istaknuti odre|eni problemi koji ljude ti{te i da se poredaju prioriteti. Odnos u komunikaciji mora biti zdraviji i po{teniji. Sad sam u situaciji da ne mogu pre`ivljavati i odre|ene projekte dovesti do kraja, ~ak i obaveze iz ugovora ispo{to-

vati, jer je sada{nja Vlada zatekla dugovanja koja je stvorila prethodna. Mene to apsolutno ne zanima. Op}ina Kakanj nije u~estvovala u tome {to je neko s nekim sklapao kolektivni ugovor ili ne{to drugo. Dakle, odnosi kantona spram op}ina se nisu bitnije promijenili, a situacija je sve gora i gora.

Uru{ava se dr`ava
[ta mislite o politi~koj sceni u BiH? - Stanje je kulminacije svih problema od moralnih, eti~nih, ekonomskih i finansijskih. Nalazimo se u vrlo te{koj situaciji iz koje }emo te{ko iza}i. Moraju se desiti radikalne promjene u vrhovima partija. Dr`avni poslanik ima platu 5.0006.000 KM. A to zaradi rade}i minimalno, povr{no, po telefonskim naredbama predsjednika politi~kih partija. Uru{ava se dr`ava od ljudi koji treba da je spa{avaju. Kad bi uradili anketu novinari da li se ljudi sje}aju ko je prije dva mandata bio ministar za privredu, socijalnu politiku, finansije, ili ko je bio premijer prije dva mandata u bilo kojem kantonu, vidje}e da to gotovo niko ne}e znati. Ali }e se pamtiti Huso u Zenici (Husejin Smajlovi}, op.a.), Suri u Kaknju (Mensur Ja{arspahi}), Jasmin u Tuzli (Imamovi}, op.a.), Zdravko u Fo~i (Krsmanovi}, op.a.) ili Mato Zovko u @ep~u.

Nametnuti bud`et
Kakva je saradnja sa novim sazivom Op}inskog vije}a? - Sa prethodnim sazivima OV-a i ljudima koji vode politi~ke partije lak{e sam se dogovarao nego sa ovima koji su sada. Lak{e se dolazilo do rje{enja. Ovo sada{nje vije}e je specifi~no. Meni je bud`et nametnut. To je presedan u ovoj dr`avi. Nametnut mi je bud`et sa vi{e od 170 amandmana. Usvojili su bud`et koji je neprovodiv, koji je diskrimanatoran, kojim je na~elniku ograni~ena mogu}nost egzistiranja. U odluci izvr{enja bud`eta pi{e da }u biti nov~ano ka`njen sa 2.000 KM ako neke od grantova prekr{im. Istovremeno, to vije}e je ko{talo Op}i-

TAKORE]I... POVRATAK
[ef Monitoring-tima za pra}enje primjene bezviznog re`ima Bakir Dautba{i} kazao je ju~er za Fenu da je ve} vi{e od 400 osoba iz BiH koje su zatra`ile azil u [vedskoj vra}eno nazad, a da se u narednom periodu mo`e o~ekivati povratak i ostalih. Po njegovim rije~ima, preksino} je bio jo{ jedan vanredni let u organizaciji {vedske vlade s azilantima iz BiH, “sve u sklo pu ono ga {to smo na jav lji va li, odlaska la`nih azilanata iz BiH prema [vedskoj i evo sad su u toku povraci, depor tacije svih na{ih gra|ana na zad”. On je podsjetio da je 1.255 osoba iz BiH oti{lo prema [vedskoj u prvom polugodi{tu ove godine.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Lagumd`ija u Radon~i}evoj cesni (II)

Va`no je biti posmatra~
Pazi, “Gornji horizonti”!
Forum mladih Stolac i Udru`enje za obnovu gra|anskog povjerenja u Stocu organizirat }e sutra u ovom hercegova~kom gradu javnu raspravu “Opstanak Stoca” i projekt “Gornji horizonti”. Gosti govornici bit }e stru~njaci za pitanja kr{a i ekologije, profesor [umarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednik Centra za prirodno naslije|e Me|unarodnog foruma Bosna Daribor Ballian, zatim novinar, ekolo{ki aktivista i doktor karstologije (znanosti o kr{u) Ivo Lu~i}, te aktivista nevladine organizacije Udru`enje Zeleni Neretva Amir Vari{~i}, saop}eno je iz Me|unarodnog foruma Bosna. Projektom “Gornji horizonti” predvi|eno je prisilno preraspodjeljivanje prirodnih slivova Neretve i Trebi{njice. Pi sa nje ju ~e ra {njeg Oslo - no ispostavilo se - po bo|enja o odlasku ministra vanj- samom tekstu - da skih poslova na{e zemlje Zlatka je rije~ o aerodroLagumd`ije privatnim avionom mu u Bejrutu na Fahrudina Radon~i}a u Meku kome je Lagumd`ije potvr|eno. Istina, ne u Minis- ja imao sastanak, a tarstvu vanjskih poslova, koje Radon~i}eva cesna revnosno ~uva detalje iz minis- morala uzeti gorivo tarske mar{rute, ve} od samog (Avaz cesnu jednako Radon~i}a, koji je ju~er u Avazu zove mlaznim aviovaj skandal nazvao “akcijom solidarnosti” Lagumd`ija je . tvrdi iz prve ruke obavije{teni Avaz - `urio u Meku, gdje je delegacija BiH u svojstvu posmatra~a u~estvovala na otvaranju vanrednog ~etvrtog samita Organiza ci je islam ske kon fe ren ci je (OIC) posve}enog Siriji. O Siriji }e, najavljeno je iz MVP-a BiH, ministar Lagumd`ija ve} danas op{irno govoriti na konferenciji za novinare. Avaz je pak iz prve ruke objavio i da je razlog `urbe dramati~na potreba da ministar posjeti punktove za evakuaciju na{ih Lagumd`ija: Faktura }e gra|ana iz Sirije, ministru biti naknadno isporu~ena onom, valjda da sakrije potrebu za gorivom). MVP jo{ ne govori ko sve ~ini delegaciju na OIC-u, no delegacija u cesni je poznata: osim ministra Lagumd`ije, na put su krenuli Muho [ehovi}, Edis Ba`darevi}, Ed hem Pa {i}, Ale ksan dar Zub~evi} i Amil Du~i}. Zub~evi} je ina~e snimatelj TV Hayat, dok je Du~i} uposlenik Avaza. [to se tro{kova ovog putnog performansa ti~e, oni }e ostati tajna “do daljnjeg” jer u agenci, ji Hollywood, koja je navodno posredovala izme|u Radon~i}evog aviona i Lagumd`ijinog kabineta, novinarima su ju~er jednako odgovarali kako “imaju zahtjev MVP-a da o detaljima puta i posredovanja {ute.” U turisti~koj agenciji Hollywood, smje{tenoj u hotelu Hollywood na Ilid`i, Federalna televizija je imala vi{e sre}e: uposlenica je novinarima rekla da }e cijena puta biti utvr|ena tek nakon povratka?! [to }e re}i da jo{ nisu poznati detalji kako }e i koliko Radon~i} Lagumd`iji fakturisati ovaj put, mada je i po sada{njim odjecima u javnosti evidentno da je skandal ve} fakturisan Lagumd`iji, a pare }e uziV. S. mati Radon~i}.

Dobar model
Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona i dopredsjedavaju}i Koordinacije ministara obrazovanja i nauke Federacije BiH Mirko Trifunovi} izjavio je ju~er kako }e se odlukom da se na konkursima za pribavljanje ud`benika odobrava samo jedan ud`benik za jedan predmet koji je osvojio najve}i broj bodova, ali ne manje od 90 posto od maksimalnog broja mogu}ih bodova, pored ve}e kvalitete, bitno smanjiti i cijena ud`benika. “Ovo je jedan novi kvalitet u Koordinaciji ministara obrazovanja FBiH sa federalnim ministrom Damirom Ma{i}em na ~elu. Koordinacija je odr`ala 13 sjednica iz ~ega proizla zi pre|eni put do ud`benika za deveti ra zred devetogodi{nje {kole. Model koji je primijenjen je dobar put za rje{avanje ud`beni~ke politike i u narednim periodu”, izjavio je Trifunovi}.

Vlada ZDK-a
Kantonalna Vlada razrije{ila je postoje}e i imenovala nove upravne odbore u zdravstvenim ustanovama Zeni~ko-dobojskog kantona - u Kantonalnoj bolnici Zenica, Kantonalnom zavodu za medicinu rada, Zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti, Zavodu za javno zdravstvo i Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK-a. “Razrje{enja upravnih odbora su uslijedila izmjenama osniva~kih akata koji su osniva~u dali za

Ovim ~inom pripremljena je smjena direktora ~etiri zdravstvene ustanove iz SDA Ibrahima [i{i}a, Senada Huseinagi}a, Sajme Lutvice i Ahmeda ]erima
pravo i obavezu da u roku 15 dana promijeni upravni odbor. To je obavljeno na sjednici Vlade. U postupku smjene Upravnog odbora izuzetak je Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, koji je smijenjen zbog neusvajanja izvje{taja o poslovanju. Naime, neusvajanje izvje{taja je dovelo do zastoja u radu Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je do sada trebao provesti mjere interne i federalne kontrole i da te mjere prezentira Vladi ZDK-a” , saop{tila je putem saop{tenja pres-slu`be ZDK-a ministrica zdravstva Senka Balorda. Imena novih ~lanova upravnih odbora, kako je najavila, bit }e poznata u petak, na konferenciji za medije u Ministarstvu zdravstva ZDK-a. Ovim ~inom, kako je Oslobo|enje prije ne{to vi{e od tri sedmice i najavilo, sve je spremno za smjene direktora ~etiri zdravstve-

Imenovani novi upravni odbori
ne ustanove iz SDA - Ibrahima [i{i}a, Senada Huseinagi}a, Sajme Lutvice i Ahmeda ]erima. Prema nezvani~nim informacijama, u “podijeli plijena” nove parlamentarne ve}ine, SBB bi trebao dobiti mjesto direktora zeni~ke bolnice, HDZBiH direktora KZ-a za javno zdravstvo, a NS Radom za boljitak mjesto direktora KZ-a za borbu protiv bolesti ovisnosti.
Mi. D.

Zukorli} na zajedni~kom iftaru u Srebrenici

Sand`ak gradi kulturni centar
Iza~i}u, ponosan budi
Premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Hamdija Lipova~a prisustvovao je u utorak uve~er tradicionalnoj 20. manifestaciji “Iza~i}u, ponosan mi budi”, koja se svake godine odr`ava s ciljem evociranja uspomena na organizovani otpor agresoru i prisje}anje na poginule borce i mje{tane, saop}eno je danas iz pres-slu`be Vlade USK-a. “Bez obzira na to {to je pro{lo dvade set go di na, ni {ta ma nje ni smo svjesni tragedije koja nas je zadesila, ni{ta nas manje ne boli nedostatak na{ih najmilijih i ni{ta manje nismo opredijeljeni da branimo Bosnu i Her ce govi nu (BiH) od bi lo ko jih vrsta napada i napada~a”, ka zao je Lipova~a. Svoju zahvalnost borcima Iza~i}a i Viki}a iska zao je i na~elnik Op}ine Biha} Albin Musli}. Uz prisustvo vi{e od 200 vjernika preksino} je ispred Islamskog centra i centralne gradske d`amije u Srebrenici organizovan zajedni~ki iftar na kojem su prisustvovali Husein efendija Kavazovi}, muftija tuzlanski, i Muamer efendija Zukorli}, glavni muftija Islamske zajednice Srbije. Obra}aju}i se okupljenim Srebreni~anima, Zukorli} je kazao da niko ne voli da je u ramazanu daleko od ku}e, a pogotovo u no}i Lejletul-kadr. mogu smatrati dostojanstvenim Bo{njakom i muslimanom”rekao je on. , Naglasio je kako je radostan, jer se sa muftijom tuzlanskim i glavnim srebreni~kim imamom Damirom efendijom Pe{tali}em usaglasio da se u ovom gradu pokrene projekat izgradnje kulturnog centra. “@elim da mi iz Sand`aka i sand`a~ka dijaspora izgradimo taj kulturni centar. Srebrenica i Poto~ari definitivno ne}e biti zaboravljeni kada je u pitanju njihova tragi~na strana. Me|utim, `elim da pokrenemo jednu novu stranicu, jednu novu lavinu odnosa prema Srebrenici. I prije nego {to zapo~nemo izgradnju tog bo{nja~kog kulturnog centra, `elim da taj projekat promoviram {irom svijeta” kazao je Zukorli}. , On je naglasio i zna~aj lokalnih izbora u Srebrenici, te pozvao sve
Zukorli} i Kavazovi} iftarili u Srebrenici

Srebreni~ane koji su rasuti po dijaspori i Bosni i Hercegovini da se registruju u ovom gradu.

Svjedo~enje
“Ne sumnjam da ste vi koji ovdje sjedite u~inili {to je do vas. Ostalo je jo{ dana da pozovete sve va{e Srebreni~ane. I recite im da }ete im biti svjedoci na Sudnjem danu, ili za dobro, ili za lo{e. Svjedo~it }ete ili za njih, ili protiv njih. To {to }e se desiti na izborima je samo prvi korak u slobodi Srebrenice” rekao je Zukorli}. ,

Radost
“I zaista ne postoji nijedno mjesto na svijetu gdje bih prihvatio da budem izvan moje ku}e u 27. no}i osim Srebrenice. Srebrenicu do`ivljavam kao svoju moralnu ku}u. Kao ku}u moje savjesti. Dok moja savjest bude stanovala u Srebrenici, ja se

Muftija Kavazovi} je zahvalio Zukorli}u na dolasku, te kazao da on govori iz srca i du{e jer voli Srebrenicu i Srebreni~ane. “Ho}u da zahvalim na{em bratu iz Turske koji nas je ovdje po~astio ovim lijepim pjesmama. @elim zahvaliti i Otanu ^akmaku, koji, kako smo ~uli, ne zna bosanski. Ali, vremena se mijenjaju. Nekada smo mi Bo{njaci u~ili turski, a sad Turci u~e bosanski. Valjda i u tome ima ne~ega” kazao je Kavazovi}. ,
Samir KARI]

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
Ovo je na{a zemlja
Samo jednu stvar ganjam vi{e od 13 godina, jednu dozvolu za crkvu na Grbavici. Sa svima razgovaram, ali uvijek vuku za nos. Da je to u interesu me|unarodne zajednice itekako bi bilo, ali nije interes da katolici ostanu ovdje. Mi di`emo glas jer ho}emo biti jednaki s drugim gra|anima - ovo je na{a zemlja. Ovdje smo nikli, ovdje `elimo opstati. Zato `elimo svoje voliti, tu|e po{tivati. Mi `elimo izmoliti pravedni mir u kojem }e Bo`iji zakon pomo}i da ~ovjek ~ovjeku bude brat, a ne vuk, kazao je kardinal Pulji}.

7

Obilje`en blagdan Velike Gospe

SVETKOVINA NADE
Danas, kada se borimo protiv ovog bezna|a potrebno nam je otvoriti srce Bo`ijoj rije~i i da Bo`ija rije~ probije na{u sebi~nost, da Bo`ija rije~ probije na{u oholost i zasvijetli u na{im srcima, otvori nam srce Bogu, poru~io je ju~er nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} predvodio je ju~er pred velikim brojem vjernika misno slavlje u Crkvi uznesenja Marijina u sarajevskom naselju Stup povodom katoli~kog blagdana Velika Gospa, dana svetkovine Uznesenja Djevice Marije na nebo koji se slavi 15. augusta svake godine. Kardinal Pulji} je u propovijedi rekao da je molitva najljep{i do`ivljaj u kojem ~ovjek smiri du{u i na|e unutarnji mir.

VIJESTI

O kandidatima dvaput u septembru
Sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja je bila predvi|ena za august je odgo|ena za 8. septembar, kazao je za Fenu predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Safet Softi}. Sabor }e odlu~iti izme|u koja tri od pet predlo`enih kandidata }e se birati novi reisu-l-ulema. Istovremeno }e Sabor odlu~iti o datumu narednog zasjedanja na kojem }e, izme|u tri kandidata koja }e prethodno prezentirati svoje programe, biti izabran novi reisu-l-ulema u BiH. Sof ti} o~ekuje da }e datum kad }e biti izabran novi reis biti tako|er u septembru. Kandidati za novog reisa su: muf tija sarajevski Husein ef. Smaji}, muf tija tuzlanski Husein ef. Kavazovi}, muf tija zeni~ki Ejub ef. Dautovi}, muf tija travni~ki Nusret ef. Abdibegovi}, te doc. dr. Halil ef. Mehti}.

Izgubljena orijentacija
“Ovu svetkovinu mo`emo do`ivjeti kao svetkovinu nade. To nam je potrebno jer vidimo da je dana{nji ~ovjek optere}en bezna|em. To bezna|e je niklo u ozra~ju ljudskom. Niklo je jer je ~ovjek izgubio orijentaciju. Kao da sve manje znamo {to smo na ovom svijetu. Pokoji put ispada kao da smo na ovom svijetu slu~ajno, a ovaj blagdan, ova svetkovina nama otkriva: i mi smo od Boga zami{ljeni i stvoreni, posve}eni i pozvani, da poput Marije s Bogom sura|ujemo” rekao je kardinal Pulji}. , Tajna bla`ene Djevice Marije je, dodao je Pulji}, {to je s Bogom sura|ivala, Bo`iju slu{ala i Bo`iju poslu{ala. “Danas, kada se borimo protiv ovog bezna|a potrebno nam je otvoriti srce Bo`ijoj rije~i i da Bo`ija rije~ probije na{u sebi~nost, da Bo`ija rije~ probije na{u oholost i zasvijetli u na{im srcima, otvori nam srce Bogu. Ako ~ovjek na|e Boga, na}i }e sebe. Nema nikoga od nas prisutnih da ne nosi ili o`iljke od rana ili rane i na tijelu i na du{i. Kako u prolaznom svijetu prepoznati da vrijedimo? Mo`emo prepoznati po tome jer otkrivamo

Veliki broj vjernika u Crkvi uznesenja Marijina na Stupu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

smo oguglali” rekao je Pulji}. On , je dodao da je rat prestao, ali da nije zavr{en jer se i dalje igraju igre s ljudima, te se nanosi nepravda.

Prekinite sva|e, sti`ite rokove
Ured visokog predstavnika sna`no podr`ava tje{nju integraciju Bosne i Hercegovine u EU, kao i napore par tnera iz Evropske unije da omogu}e tu integraciju, kazao je u izjavi za Fenu glasnogovornik OHR-a Eldar Suba{i}. Iz OHR-a su apelirali na politi~ke lidere u BiH da iskoriste priliku koju im je ponudila Evropska unija i ispune obe}anja iz uru~ene Mape puta. Suba{i} dodaje da bi bila velika {teta kada bi trenutna neslaganja, nevezana za rokove koji su dogovoreni u Bruxellesu, utjecala na proces evropskih integracija. Mapom puta definirano je da se do 31. augusta pripremi prijedlog izmjene Ustava BiH, koji }e biti upu}en Parlamentu BiH, uskla|en s presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} - Finci, dok bi izmjena Ustava trebala biti zavr{ena do 30. novembra ove godine.

Kako se ~uva zemlja
“Nakon toliko godina poslije rata se igraju s nama. Bi}e i ne}e biti dr`ave. Imate prava, nemate prava. I svi, ne samo doma}i, nego i me|unarodni se igraju. Zato danas ovdje na Stupu, u Sarajevu, u BiH, na svetkovinu Velike Gospe `elimo biti ljudi sa dostojanstvom i pravima, slobodom savjesti, koji `ele ovu zemlju voliti. Zemlja se voli da se ~uva, obra|uje i izgra|uje, a ne da se zara|uje i tro{i” poru~io , je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}, te zaklju~io da se oko onoga {to tra`e ljudi, vlasti u BiH nisu usaglasili. Pulji} je jo{ jednom ponovio da oni koji ka`u da u Sarajevu nisu pravi Hrvati ne}e odre|ivati kakvi su sarajevski Dk. OMERAGI] Hrvati.

Molitva je najljep{i do`ivljaj u kojem ~ovjek smiri du{u i na|e unutarnji mir

Mariji kako nas Bog ljubi, jer je po njoj postao dijete i nas u~inio djecom Bo`ijom. Kada je Bog stvarao ovaj svijet htio je imati ~ovjeka za suradnika, da sura|uje u izgradnji toga svijeta. Vrlo smo zabrinuti {to u ovom vremenu u medijima vidimo kako se neko ubio. To je posljedica bezna|a” kazao je Pulji}. , Kardinal Pulji} je u nastavku

svoje propovijedi rekao da se dru{tvo zbog toga ne brine, te da je ljudima svejedno {to se to doga|a. “Vrlo smo zabrinuti jer agresivnost vlada me|u ljudima. Ljudi olako pote`u za pi{toljima, bombama, no`evima i takva stra{na agresija je u obiteljima, na ulicama, u {kolama. Nije to vezano samo uz na{u zemlju. Slu{aju}i te vijesti

Molitva za zdravlje
Katoli~ki blagdan Velika Gospa obilje`en je ju~er i u sarajevskom naselju Stup u Crkvi uznesenja Marijina. Velika Gospa je dan svetkovine Uznesenja Djevice Marije na nebo i slavi se 15. augusta svake godine. Za proslavu patrona `upljani su se pripremali devetnicom koja po~inje na blagdan Preobra`enja Gospodinova u ponedjeljak, 6. augusta, misnim slavljima i propovijedima. Na ovu svetkovinu, mno{tvo vjernika hodo~asti u mnogobrojna Marijina sveti{ta jer, prema katoli~koj teologiji, Marija je uznesena na nebo, du{om i tijelom. Na sam blagdan Velike Gospe odr`avaju se svete mise, a na ju~era{njoj dnevnoj odr`anoj propovijed je dr`ao ekonom Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Kesed`i}, koji je vjernicima ~estitao blagdan te im poru~io da priznaju svoje grijehe i svoje mane da bi mogli ovaj dan proslaviti kako treba. - Do{li smo Majci Gospi, u njeno sveti{te puni `elja i potreba da je molimo za zdravlje, kazao je mons. Kesed`i} te zapo~eo slu`enje mise. Za ovaj blagdan pravi se velika sve~anost, u {ta smo se mogli uvjeriti samim ulaskom u ovo sarajevsko naselje. Prazni~na atmosfera okupila je sve vjernike na jednom mjestu, ispred crkve u ~ijem dvori{tu je i slu`ena misa. - Na ovaj dan molimo Gospu za zdravlje najvi{e, ali i da nas ~uva od zla te za ozdravljenje bolesnih. Tako|er, ispovijedamo se, priznajemo svoje grijehe da bismo ~isti od njih mogli pro-

Izborni zakon abolira ratne zlo~ince
Na{a stranka izrazila je zabrinutost zbog postoje}eg Izbornog zakona ~ije odredbe ne zabranjuju kandidiranje pravosna`no osu|enih ratnih zlo~inaca na visoke politi~ke i druge funkcije od dr`avnog zna~aja. “Nedopustivo je postojanje odredbi takvog zakona, prije svega s moralnog stanovi{ta, jer njihova primjena neposredno vrije|a `rtve rata. Nedopustivo je i sa stanovi{ta budu}nosti BiH, jer onemogu}uje proces interetni~kog dijaloga i pomirenja, posebno imaju}i u vidu multietni~ki sastav dr`avnih institucija”, kazao je ~lan Predsjedni{tva Na{e stranke Dino Mustafi}.
Foto: S. GUBELI]

Vjernici mole Gospu za zdravlje, oprost grijeha i da ih ~uva od zla

slaviti ovaj blagdan, kazala nam je Vinka Drljo, koja svake godine posje}uje Crkvu uznesenja Marijina na ovaj dan. Nakon mise vjernici odlaze svojim ku}ama ili pro{etaju i kupuju hranu koju }e

jesti taj dan. U goste se, isti~e Drljo, ne ide u istoj mjeri kao za druge praznike, ali posje}uju se najbli`i i sa njima se dijeli radost ovog praznika.
M. PAMUK

8

OGLASI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Neovla{ten inspekcijski pregled dekanese Mirele Kljaji} - Dervi}

Inspektor iza{ao iz mandata
Inspektor je mogao samo izraziti sumnju da ne{to, bilo da se radi o potvrdi ili uvjerenju, nije pravno valjano i da o tome obavijesti sud
Glavni federalni inspektor za obrazovanje Ivan ^uljak, nakon teksta u Oslobo|enju u vezi sa suspenzijom dekanese Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Biha}u Mirele Kljaji} - Dervi}, istakao je kako ni u jednom trenutku nije rekao da prilo`ena diploma Kljaji} - Dervi} ne valja. - Nikad nisam napisao u zapisniku da diploma Mirele Kljaji} - Dervi} ne valja. U to se nisam upu{tao, ve} sam napisao da je uvjerenje, temeljem kojeg je ona birana, izdato na nezakonit na~in i da ne mo`e kao takvo vrijediti. I to je bio moj dio posla. Slu~aj je pokrenut kada je protiv Kljaji} - Dervi} podnesena prijava koja je poslata krimolovcima u Sarajevo, a koju je krim-slu`ba proslijedila nama, naglasio je ^uljak. Me|utim, na~in na koji je ^uljak ustanovio da potvrda nije valjana nije u potpunosti jasan, ako se ima u vidu ~injenica da uvjerenje o diplomiranju kao javnu ispravu mo`e osporiti samo nadle`ni sud. Mo`da inspektor ^uljak pravi blagi otklon prema kompletnoj situaciji, jer sada navodi da je samo utvrdio da potvrda nije valjana? Sve {to je ^uljak mogao je da izrazi sumnju da ne{to, bilo da se radi o potvrdi ili uvjerenju, nije pravno valjano i da o tome obavijesti nadle`ni sud. odre|ene propisane elemente, {to vodi zaklju~ku da se ovjera ili nadovjera mo`e izvr{iti samo za va`e}e, a ne pravno neva`e}e javne isprave. Dakle, takva isprava posjeduje odre|ene nedostatke koji se u postupku nadovjere mogu otkloniti i koji kao takvi ne dovode u pitanje validnost javne isprave i ne ~ine je neva`e}om. Tako|er, inspektor ^uljak je zaboravio na zakonsku pretpostavku validnosti, va`enja javne isprave sve dok se suprotno ne doka`e, a dokaz mo`e predstavljati, kao {to je navedeno prema Zakonu o va`enju javnih isprava u BiH, samo odluka suda, a nikako stav ili odludruga diploma doktorata, ali ovaj put stoji da je izdata 2010. godine potpisana od v.d. rektora. Zna~i, ona sada ima dvije diplome doktorata. Prvu, koju je potpisao Ramo Kurtanovi} izdatu 15. 2. 2012. godine i nju sam zatekao vr{e}i inspekcijski nadzor na Ekonomskom fakultetu, a onda je ona to izvukla iz svog dosjea prije nego {to su je smijenili i sada ma{e drugom diplomom doktorata, koja je izdata u Sarajevu 23. 12. 2010. godine, potpisanom od v.d. rektora Marinka Marki}a. Kako je mogu}e doktorirati i imati jednu diplomu iz Posu{ja, a drugu iz Sarajeva. Ta diploma

Potvr|ena optu`nica protiv Stri~evi}a
Kantonalni sud u Biha}u u utorak je potvrdio optu`nicu protiv Slavka Stri~evi}a zvanog [vabo zbog sumnje da je po~inio zlo~in protiv ratnih zarobljenika, a koju je Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona (USK) podiglo u ~etvrtak, 9. augusta, saop}eno je ju~er iz Tu`ila{tva, prenosi Fena. Optu`nica Stri~evi}a tereti da je 28. juna 1992. godine, zajedno sa jo{ dvije osobe, Obradom O`egovi}em i Milutinom Babi}em, u~estvovao u ubistvu trojice pripadnika Teritorijalne odbrane (TO) iz Husimovaca kod Sanskog Mosta. Osumnji~eni Stri~evi} uhap{en je po nalogu Tu`ila{tva USKa 23. maja u Derventi i nalazi se u pritvoru, a uz podignutu optu`nicu stavljen je i prijedlog za produ`enje pritvora.

Mirela Kljaji} - Dervi}

[ansa novoj generaciji politi~ara
Gra|anska demokratska stranka BiH poziva sve gra|anke i gra|ane da se udru`e u Savez za Evropsku BiH. Programom BiH za gra|ane, GDS }e sa Savezom za Evropsku BiH odgovoriti na interese najugro`enijih kategorija stanovni{tva u BiH, gra|ana i gra|anki koji s pravom tra`e promjene, jednake {anse za sve i bolji `ivot. Na{ program nudi izlaz iz op}e dru{tvene krize i depresije, obnovu povjerenja i solidarnosti me|u gra|anima i gra|ankama, istakla je Amra Bo`ovi}, kandidatkinja za Op}insko vije}e Centar, saop}eno je iz GDS-a. Nu`no je promijeniti odnos prema mladima kako bi rastao njihov interes za ostanak u BiH kroz radikalnu promjenu u politici zapo{ljavanja i {kolstvu. Zato je potrebno, prije svega, da na scenu stupi nova generacija sposobnih i `ivotno zainteresiranih gra|anki i gra|ana za razvoj na{e zemlje. Na listama se nalazi 75 posto mladih koji }e napraviti stvarne promjene u dru{tvu, navodi se u saop}enju GDS-a.

Pravo `albe
^uljak je kazao kako je Kljaji} Dervi} prilo`ila diplomu Internacionalnog univerziteta “Philip NoerBaker” u Sarajevu, ali da je bilo nepravilnosti. - Re~eno je da federalni inspektor namjerno ili slu~ajno nije uo~io da je Kljaji} odbranila doktorsku disertaciju 15. decembra 2010. godine, {to je smije{no. Kada sam i{ao u nadzor, nevezano za nju, pokazala mi je potvrdu, odnosno uvjerenje da je 15. decembra 2010. doktorirala na “Philip Noer-Bakeru” u Sarajevu. Diploma nije bila valjana u smislu va`nosti javnih isprava koje moraju biti izdate na zakonom regulisani na~in. U zaglavlju mora stajati ime dr`ave, entitet, kanton, datum... Ona je doktorirala na “Philip NoerBakeru” 15. 12. 2010. godine u Sarajevu, a 1. 12. 2010. godine Sifet Kukuruz, inspektor za visoko obrazovanje KS-a, zabranio je rad “Philip Noer-Baker” univerzitetu s pravom `albe. Ali, `alba nije odga|ala izvr{enje. Potom je Safet Ke{o, koji je bio ministar obrazovanja KS-a, 1. 12. 2010. brisao “Philip Noer-Baker” iz registra ustanova. Zna~i, ona je 15 dana nakon tog brisanja odbranila doktorat, pojasnio je ^uljak. Inspektor ^uljak zaboravlja da Zakon o va`nosti javnih isprava u BiH predvi|a mogu}nost ovjere i nadovjere javne isprave koja ne sadr`i

Biha}ki univerzitet

ka inspektora. Dakle, ^uljak je postupao temeljem pretpostavki, a ne dokaza, {to je samo po sebi pravno neprihvatljivo postupanje. Da je ta~na tvrdnja inspektora ^uljka da je Univerzitet “Philip NoelBaker” prestao sa radom odlukom kantonalnog inspektora za visoko obrazovanje, to bi zna~ilo da Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo ne bi imalo potrebe naknadno donositi rje{enje o zabrani rada pomenutom univerzitetu. Prema rije~ima inspektora ^uljka, iz “Philip Noel-Baker” univerziteta su u me|uvremenu poku{ali dobiti pravo rada u Posu{ju, ali nisu uspjeli.

POSU[JE Prema rije~ima inspektora ^uljka, iz “Philip Noel-Baker” univerziteta su u me|uvremenu poku{ali dobiti pravo rada u Posu{ju, ali nisu uspjeli
iz Posu{ja je zamijenjena, istakao je ^uljak. ^uljak je za kraj naglasio kako }e zbog svega podnijeti kaznenu prijavu Kantonalnom tu`iteljstvu u Biha}u. - Sada }emo vidjeti kako to “Philip Noer-Baker” u februaru dijeli diplomu iz Posu{ja sa jednim rektorom, a poslije toga drugu iz 2010. godine sa v.d. rektorom kojeg vi{e uop}e nema u toj ustanovi, kazao je ^uljak. Sasvim je mogu}a situacija da neka javna isprava bude la`na, odnosno falsifikat, ali je isto tako nesporno da se to prethodno mora dokazati i utvrditi u propisanom postupku od nadle`nog suda, a ne inspektora i o tome sud mora donijeti odluku. ^uljak istovremeno zaboravlja su{tinsku ~injenicu, a to je da je u konkretnoj situaciji postupao kao nenadle`no i neovla{teno lice, {to sve njegove radnje, kao i radnje svih organa koje su preduzete na osnovu njegovog nalaza, odluke organa Univerziteta u Biha}u, ~ini apsolutno nezakonitim, odnosno pravno ni{tavnim. Ukoliko ^uljak Kantonalnom tu`iteljstvu u Biha}u podnese kaznenu prijavu kako je nagovijestio, bit }e vrlo interesantno kako }e se Tu`iteljstvo odrediti u po gle du ~i nje ni ce da je sam ^uljak postupao kao nenadle`an inspektor kada se zna da nije bio zakonom ovla{ten vr{iti inspekcijski pregled, kao i kako je mogao donositi kona~an sud da je neka javna isprava la`na i da ne mo`e biti u pravnom prometu. Nije sporno da treba pozvati na odgovornosti visoko{kolske ustanove koje izda ju dvi je di plo me, ali zbog toga se ne mo`e osporiti da je Mirela Kljaji} - Dervi} doktorirala 2010. godine, niti se mo`e tvrditi da je uvjerenje o doktoriranju nevalidno, prije nego o tome odluku donese sud.
S. HUREMOVI]

Sarajevski feniks
Nakon ratnih zbivanja i potpunog uni{tenja aerodromskih kapaciteta, Sarajevski aerodrom je 16. augusta 1996. godine ponovo otvoren. Odmah po otvaranju Aerodroma, Croatia Airlines uspostavila je vezu izme|u Sarajeva i Zagreba, a turska kompanija Top Air izme|u Sarajeva i Istanbula. Do kraja te godine, Aerodrom Sarajevo ostvario je promet od 26.000 putnika i bio je u Bosni i Hecegovini jedini aerodrom u funkciji civilnog zrakoplovstva. “Danas, sa prometom od 600.000 putnika godi{nje, mo`emo slobodno re}i da je stara legenda o ptici feniks u na{em slu~aju postala stvarnost, jer smo pro{li put od ratnog pepela do tehnolo{kog operativnog maksimuma, kojem u zrakoplovstvu svi te`imo”, rekli su za Fenu na Aerodromu.

Dvije diplome
- Zadnji put kad sam do{ao u Biha}, Kljaji} - Dervi} mi je donijela na uvid diplomu doktorata i potvrdu. Kad sam vidio te dokumente, a znaju}i da “Philip Noel-Baker” nikad nije dobio odobrenje za rad u Posu{ju, kazao sam joj da se time samo ukopala, jer Posu{je ne mo`e izdavati nikakve diplome jer nema odobrenje. Ona je tu diplomu dobila u februaru ove godine. Me|utim, nedavno se pojavljuje

10

KOMENTARI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Za{to pla~e Sanchez
I
FOKUS
Pi{e: Gojko BERI] gberic@bih.net.ba

Olimpijske medalje ne pripadaju dr`avama, one nisu plod njihovog truda i znoja. Zato volim {ampione koji se ne dodvoravaju vlastitoj naciji, ve} u trenucima trijumfa misle na porodicu i prijatelje. Mo`da i na svog psa. Nakon {to je u trci na 400 metara s preponama prvi pro{ao kroz cilj, za uplakanog 35-godi{njeg Felixa Sancheza postojala je samo njegova pokojna baka Lillian, koja ga je odgojila

za tek zavr{enih Olimpijskih igara u Londonu, kao uostalom i iza svih prethodnih, ostale su neke “prokleto dobre pri~e” koje su obi, {le svijet i koje }e mo`da nad`ivjeti svoje vrijeme, a stvar je li~nog ukusa koja je od njih najuzbudljivija. Na pijedestal popularnosti vinuo se Usain Bolt, “munja sa Jamajke” i najbr`i ~ovjek dana{njice. Njegova razmetljiva samoljubivost isto je tako simpati~na kao i dirljiva skromnost Mo Faraha, Somalijca koji je Britancima donio zlatne medalje u trkama na pet i deset kilometara. Ali, ko mo`e zaboraviti podvig ju`noafri~kog atleti~ara Oscara Pistoriusa, koji je pomaknuo granice ljudskih mogu}nosti kao prvi ~ovjek u povijesti koji se natjecao na Igrama tr~e}i na protezama. Stru~njaci smatraju Pistoriusa najve}im fenomenom u povijesti sporta. Na{i predstavnici u Londonu obrukali su se svi do jednog, od d`udiste, koji je nosio dr`avnu zastavu, do trebinjske tinejd`erke, koja je uspjela da u svojoj kvalifikacionoj grupi u plivanju osvoji jedno od posljednjih mjesta, a kad se vratila u zemlju, novinarima je, cerekaju}i se, rekla: “Ja sam tamo i{la samo da se zabavim.” Za razliku od nje, kineski diza~ tegova Wu Jingbiao, glavni favorit za zlato u svojoj kategoriji, neutje{no je plakao nakon {to mu je pripala srebrena medalja. Agencije su javile da je Jingbiao djelovao tako tragi~no da je izgledalo kao da }e po~initi suicid pred kamerama. Jedan novinar se sa`alio nad njim i zagrlio ga. Kad je do{ao do daha, Jingbiao je sebe proglasio sramotom za Kinu i za sve diza~e tegova iz te zemlje. Odvra-

P

tan je sistem koji svoje sportiste tretira kao ideolo{ko roblje, odgajaju}i ih tako da poraze do`ivljavaju maltene kao izdaju dr`ave i smak svijeta. Niko nije o~ekivao da {esnaestogodi{nja Trebinjka lije gorke suze zbog svog neuspjeha, ali se njena izjava da je u London i{la “samo da se zabavi” ne mo`e objasniti ni~im drugim osim pomanjkanjem osnovne sportske kulture i inteligencije. Ali, {ta }e{. Dr`ava koja je unutar sebe pora`ena i samopora`ena na svim frontovima nije mogla imati bolje predstavnike ni na Olimpijskim igrama. olitika, biznis i ideolo{ko rivalstvo, vjerni pratioci modernog sporta, deformisali su sam duh olimpizma. Postoje tako|e mi{ljenja prema kojima su Olimpijske igre najspektakularnija manifestacija nacionalizma. George Orwell je jo{ pri je se dam de ce ni ja me|unarodna sportska natjecanja opisivao kao “rat bez pucanja, usko povezan s rastom nacionalizma” Olimpij. ske igre u Berlinu 1936. odr`ane su u znaku totalne nacisti~ke iko no gra fi je, uz or gi je mr`nje i grmljavinu nacisti~kog pozdrava “Sieg Heil” (@i, vjela pobjeda). U Berlinu se dogodio i ~uveni, do danas najvi{e prepri~avani rasisti~ki ispad u povijesti Igara. Bio je to trenutak kad je Hitler demonstrativno napustio stadionsku lo`u kako bi izbjegao da se rukuje sa legendarnim ameri~kim crncem Jessejem Owensom, nakon {to je ovaj atleti~ar osvojio i tre}u zlatnu medalju. Prema nacisti~kom shvatanju, niko, a pogotovo crnac, nije smio biti bolji od njema~kog “na d~o vje ka” Da nas je, . me|utim, evidentno da su svi

H

crnci u povijesti sporta bili br`i od bijelaca. Ironija je u tome {to su ih takvima, tvrdi legendarni sprinter Michael Johnson, u~inili okrutan `ivot, klima i vi{estoljetno ropstvo. Svih osam finalista trke na 100 metara na Olimpijadi u Pekingu bili su crnci i svi su uvjereni da poti~u od robova! itlerov gest je najavio nacisti~ku osvetu olimpijcima koji su pripadali “ni`oj rasi” . Pi{u}i o tragi~noj sudbini jevrejskih olimpijaca u Drugom svjetskom ratu, Jutarnji list navodi da je ~ak 46 njih ubijeno ili umrlo u nacisti~kim logorima. Neke od njih ni zlatne medalje nisu spasile od smrti, naprotiv, njihova sportska slava bila je razlog vi{e da nestanu. Me|u `rtvama nacisti~kog bezumlja bile su i tri `ene, holandske gimnasti~arke, koje su na Igrama 1928. u Amsterdamu osvojile ekipno zlato u vi{eboju. Zavr{ile su u plinskoj komori, zajedno sa svojim porodicama. Iza previ{e zastava i previ{e patriotizma, uvijek viri nacionalizam. Poznati britanski pjeva~ Steven Patrick Morrissey je otvorenim pismom svojim obo`avaocima {okirao britansku javnost. “Smu~ilo mi se od to li kog pa tri oti zma na Olimpijskim igrama. Duh nacisti~ke Njema~ke iz 1939. prevladava britanskim medijima. Je li Engleska bila ikada toliko zaga|ena patriotizmom” napi, sao je Morrissey. Ali, {ta je tu neobi~no? Prepun stadion, zvuci dr`avne himne, zastava na jarbolu i medalja oko vrata - sve to izaziva nepodno{ljivi rast adrenalina i emocije koje je gotovo nemogu}e kontrolisati. Pobjednici tr~e po~asni krug i poziraju ogrnuti dr`a-

I

vnom zastavom. Iako, po{teno govore}i, medalje ne pripadaju dr`avama, one nisu plod njihovog truda i znoja. Niko ne `eli vi{e medalju od samih sportista. Zato su mi najsimpati~niji olimpijski pobjednici koji se ne dodvoravaju vlastitoj naciji, ve} u trenucima trijumfa misle na porodicu i prijatelje. Mo`da i na svog psa. zato me se od svih bizarnih ane gdo ta sa lon don ske Olimpijade najvi{e dojmila ona o Felixu Sanchezu, 35-godi{njem sprinteru iz Dominikanske Republike, koji je osvojio zlatnu medalju u trci na 400 metara s preponama. Prvo olimpijsko zlato u istoj disciplini pripalo mu je 2004. u Atini, ali ~etiri godine kasnije u Pekingu nije uspio da se plasira ni u finale. “Tog jutra uo~i nastupa, javljeno mi je da mi je umrla baka, koja me je kao dijete odgojila. To me je stra{no pogodilo. Tr~ao sam lo{e, ali sam tog dana obe}ao da }u za nju osvojiti zlatnu medalju” , pri~ao je Sanchez na konferenciji za novinare nakon trijumfa u Londonu. “Dok su se ki{ni oblaci nadvijali nad Londonom, osje}ao sam da je moja baka Lillian sa mnom. Po~ela je padati ki{a, osje}ao sam da ona lije suze radosnice zbog mene.” Niko na stadionu nije znao da Sanchez tr~i sa fotografijom svoje bake ispod startnog broja. Pro{av{i prvi kroz cilj, izvadio je fotografiju, stavio je na stazu, kleknuo i pla~u}i poljubio sliku `ene koja ga je odgojila. Nastavio je plakati i na pobjedni~kom postolju i kad je si{ao s njega. U tim trenucima za Sancheza je postojala samo njegova baka Lillian. Volim takve {ampione, zato {to su i oni ipak samo ljudi.

Milorad Dodik na RTRS-u poru~io

RS je dr`ava, {ta me briga {ta misli ameri~ka ambasada
BiH nije dr`ava, ona je sastavljena od dvije dr`ave - Republike Srpske i Federacije BiH, izjavio je predsjednik RS-a Milorad Dodik u jednosatnom nastupu na RTRS-u
U sino}njem jednosatnom intervjuu RTRS-u Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske je istakao da “ne vjeruje da BiH mo`e da opstane, osim uz uva`avanje slova Daytona i vra}anja svih nadle`nosti otetih RS-u” . “Oslabi}e interes velikih sila za BiH i zbog toga RS treba da razmi{lja {ta dalje. Jer Republika Srpska je jedina koja mo`e da opstane. RS ima ogromu {tetu od BiH i BiH je okov njenom razvoju i mi `elimo da razbijemo taj okov. Federacija BiH za mene je inostranstvo i mene ne zanimaju njihovi problemi niti `elim dozvoliti da se oni mije{aju u na{a pitanja” istakao je predsje, dnik RS-a. “BiH nije dr`ava, ona je sastavljena od dvije dr`ave - Republike Srpske i Federacije BiH” izja, vio je Dodik. Kazao je kako su “Amerikanci BiH dali rok od 15 godina da poku{a da opstane, te da je on, uprkos ne gi ra nju Am ba sa de SAD-a u BiH, u to i uvjeren” “Ne . ti~e se mene {ta Ambasada SADa misli o tome kada ja ka`em da je RS dr`ava koja ima sve elemente dr`avnosti. Nije va`no {to vas neko ne do`ivljava kao dr`avu i to ne zna~i da vi to niste” istakao , je Dodik. Naveo je i da ga “ne zanima ni BiH ni Evropska unija ni evropski put BiH” “Nije me briga ni {to . poru~uju evropski parlamentarci da BiH mora govoriti jednim glasom na evropskom putu. BiH je nemogu}a zemlja. To misle Hrvati koji to ne `ele naglas re}i, mi u RS-u ne krijemo da je BiH za nas moranje, a nije potrebna ni Bo{njacima jer oni `ele da mijenjaju njen ustav” rekao je Dodik. , Naglasio je da RS ne}e odustati od insistiranja na otvaranju rasprave o kr{enju Ustava BiH od ministra spoljnih poslova Zlatka Lagumd`ije vezanog za instrukcije Misiji BiH oko glasanja u UNu vezano za deklaraciju o Siriji. “To je crvena linija koja se ne smije pre}i i mi }emo istrajati na tome da se prona|u zakonski mehanizmi da se tako {to ne ponovi” istakao je Dodik. , Na pitanje kakve }e poteze povu}i SNSD, ukoliko ni uz pomo} partija iz RS-a ne uspije izdejstvovati Lagumd`ijinu smjenu, Dodik

Dodik: Federacija BiH za mene je inostranstvo

je uskratio konkretan odgovor pa je ostalo nejasno da li }e novoformirana vladaju}a ve}ina u BiH nastaviti funkcionisati i pod G. KATANA kojim uvjetima.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

KOMENTARI
stotinu puta popu{io nego da se to jedan put sazna. Ima o tome jedna zgodna pri~a, objavljena u novinama i pro{la vi{e-manje nezapa`eno, iako je upravo historijska: pri~a je to naime o Hrvatu, Srbinu, Bosancu i uga{enom svjetlu, a u kojoj na kraju pobijedi - Bosanac. Kako je to mogu}e? Tako {to nije vic. Ovih dana, pi{e tako u novinama, u toku je rasprava na Vi{em trgova~kom sudu u Zagrebu po tu`bi Agencije za privatizaciju Federacije BiH, odnosno `albi na presudu toga suda, kojom je Republika Hrvatska du`na Bosni i Hercegovini isplatiti dvanaest i pol milijuna dolara. Rije~ je o jednom davnom poslu s tenkovima, kojega je danas hrvatski, a neko} jugoslavenski gigant \uro \akovi} radio u kooperaciji s firmama iz cijele biv{e domovine, izme|u kojih i sa sarajevskim tvrtkama Zrak i Famos, te BNT-om iz Novog Travnika. Nakon {to Vi{i trgova~ki sud u Zagrebu potvrdi svoju odluku, Hrvatskoj }e ostati jo{ samo Ustavni sud, nakon kojega }e Bobi i tre}i put popu{iti. Tri dana sam se smijao pro~itav{i vijest. Nema toga vica ni toga Muje i Sulje koji bi bili toliko glupi. Elem, u jesen 1991. godine, u jeku bitke za Vukovar, iz slavonskobrodskog je \ure \akovi}a na vukovarski front krenuo konvoj od petnaest ganc novih tenkova M84. Hrvati su ih ispratili sa hijenskim smijehom: tenkovi su bili proizvedeni u vrijeme industrijskog bratstva i jedinstva, zajedno s kooperantima iz cijele SFRJ, u potpunosti, kako se to govorilo, proizvod jugoslavenske pameti i znanja, dakle i srpskog, a sad su veselo brundali prema istoku spremni da ispale svoje prve projektile upravo na - Jugoslavensku narodnu armiju. Onda je odjednom iz Zagreba stigla depe{a da se tenkovi vrate s fronta i po{a lju u Ri je ku, gdje su pre far ba ni u pus tinj ske ra tne bo je i uto va re ni na brod za Kuvajt. Ispalo je, naime, da je te tenkove Jugoslavija, jo{ dok je postojala, proizvela za kuvajtsku vojsku, i Hrvat-

11

Dobar posao u Kuvajtu
KOD KO@E

N
Pi{e: Boris DE@ULOVI]

Nije mi u cijeloj vojnoj historiji poznat sli~an slu~aj, a nije mi bogami poznat ni slu~aj da bi Mujo i Suljo ispali toliko glupi: Hrvatska je, da ponovim za one koji nisu shvatili vic, usred bitke za Vukovar i rata za otcjepljenje od Jugoslavije povukla petnaest novih novcatih tenkova, pa ih isporu~ila Kuvajtu, koji je za taj posao platio - Jugoslaviji

azvao me nekidan u dva iza pono}i Ko`o da protestira {to sam u kolumni zabranio islamofobiju i ukinuo viceve o Muji i Sulji, te uveo {aljive zgode o sarajevskim Hrvatima Bobiju i Rudiju. Ko veli, Bobi i Rudi nemaju kapacitet. Kakav kapacitet?, odgovorih mu ja. Najprije, ka`e on, to su {ale, a vic nije {ala. Razlika je velika. [ale izlaze u Areni i Ve~ernjem listu, a vic treba da izlazi na nos. Evo, na primjer, ka`e, onaj vic o Muji na grupnom seksu. Stavi umjesto Muje Bobija, pa }e{ vidjeti. Elem, pozvalo Bobija na grupni seks. Do{ao on tamo, a u velikoj sobi gomila nekih golih `ena i mu{karaca. U to netko ugasio svjetlo i stao skakati tko je na koga stigao. Trajalo to bogami dobrih pola sata, sve odjekuju mrakom cika i vriska, kad se Bobi iznenada prodere: “Pali svjetlo, pali svjetlo!” “[ta je bilo?” upita netko upa, liv{i svjetlo. “Dajte da se malo bolje organizujemo” rezignirano }e Bobi, “Ja ve} tre, }i put pu{im k...” Dobro, dobro, shvatio sam, prekinuh ga ja. Stvarno ne ide. Bobi i Rudi, naime, ne funkcioniraju kao Bosanci. A u vicu uvijek najebe Bosanac. Nije pritom da Hrvati ili Srbi nikad ne najebu: znaju oni veli~anstveno najebati, znaju se i upravo historijski zajebati, ali se ne znaju zajebavati. Nisu se, recimo, Mujo i Suljo u stotinu godina toliko zajebali koliko Srbi samo u posljednjih dvadeset, pa svejedno nije opjevani srpski {eretski duh ispilo dva vica o svom povijesnom usudu. O Hrva ti ma da ne go vo rim. Po slje dnji Hrvat o kojemu su se pri~ali vicevi bio je Josip Broz Tito. Zato Hrvati i Srbi vole viceve o Muji i Sulji. I vole gasiti svjetlo. Pa se onda dvadeset godina smiju kako Mujo ve} tre}i put pu{i. Nije, rekoh, da ne pu{e i Hrvati i Srbi: stvar je samo u tome da se oni ne bune. U {ali o Bobiju na grupnom seksu nije gre{ka, shvatili ste, {to on ve} tre}i put pu{i, nego u tome {to on nikad ne bi rekao “Pali svjetlo!” Radije bi on .

ska je, makar u ratu protiv Jugoslavije, bila obavezna ispo{tovati njenu obavezu. Tenkove su s vukovarskog rati{ta sada sa hijenskim smijehom ispratili Srbi: usred bitke protiv Jugoslavenske narodne armije Hrvati odjednom povla~e petnaest potpuno novih, suvremenih tenkova, i to zbog posla kojega je naru~ila i naplatila - Jugoslavija. Nije mi u cijeloj vojnoj historiji poznat sli~an slu~aj, a nije mi bogami poznat ni slu~aj da bi Mujo i Suljo ispali toliko glupi: Hrvatska je, da ponovim za one koji nisu shvatili vic, usred bitke za Vukovar i rata za otcjepljenje od Jugoslavije povukla petnaest novih novcatih tenkova, pa ih isporu~ila Kuvajtu, koji je za taj posao platio - Jugoslaviji. Jebemtisve, kako je Hrvatska uop}e dobila taj rat?, pitao bi neupu}eni neki zgranuti stranac. Tako, odgovorili bi mu, {to je s druge strane bila Srbija. I onda, kao da to nije bilo dosta, dvadeset godina kasnije - kad je dobar posao u Kuvajtu ve} odavno bio zaboravljen - stigla je tu`ba Agencije za privatizaciju Federacije BiH, i presuda hrvatskog suda po kojoj je Republika Hrvatska bosanskim kooperantima ostala du`na dvanaest i pol milijuna dolara. Tri dana sam se, rekoh, smijao. Mujo iz vica, ako ni{ta drugo, za pu{enje nije morao platiti. Ima o tome ona stara {ala, svi je znate, kad su Bobi i Rudi do{li u javnu ku}u sa dvadeset kuna, a stroga im madam rekla da za taj sitni{ mogu jedino sami sebi popu{iti. Pa kad su se nakon pola sata pojavili ponovo na vratima kupleraja, a madam ih nervozno upitala {to sad ho}e, Bobi i Rudi odgovorili da su do{li da plate. Simpati~na zgoda o kuvajtskim tenkovima nije tako historijska zbog toga {to u njoj najebu Hrvati i Srbi, nego zbog toga {to na kraju pare pokupe - Bosanci. Posve je to novi element u mitologiji balkanske stvarnosti: to da Srbi i Hrvati ugase svjetlo, a u grupnom seksu pobijedi Mujo. Rekao bi Ko`o: ima Allaha, taman da je ovoli{ni.

REAGIRANJE

Ta~no je da nisam bio za Kari}a
iza njega po cijenu `ivota stajali, bili spremni dovesti u pitanje jedinstvo Islamske zajednice, ukoliko bi po njihovom - ne daj Bo`e - Kari} pro{ao.” Pravilnik o izboru reisu-l-uleme poznaje samo kandidacioni skup na kojem se vodi zapisnik, koji sadr`i {ta je ko rekao i koga je kandidirao. Dakle, pretkandidacioni skupovi, kako ih naziva prof. Mustafa ef. Spahi}, ne postoje. Mogu}e je da neko od sijela u musafirhani Gazi Husrevbegove medrese ili neki drugi neslu`beni i neformalni skup Mustafa Spahi} naziva pretkandidacionim skupom, ali i dalje ostaje upitno otkud Zijad Ljevakovi} na pretkandidacionom skupu Enesa Kari}a kada nije bio za njega. Stepen va`nosti informacija takvog skupa, koriste}i se izrazom Mustafe Spahi}a, izvanjske ta~nosti, a unutarnje istine, jeste rekla-kazala. Da nisam izgovorio i nisam mogao izgovoriti re~enicu o Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama koju navodi Mustafa ef. Spahi} mogu potvrditi svi oni koji mene, moje mi{ljenje i stavove o SAD-u dobro poznaju i koji su o ovoj temi sa mnom uop}e razgovarali. Unazad 20 godina postoje ljudi u Islamskoj zajednici, a me|u njima i oni koji obna{aju odgovorne funkcije, kao i ljudi unutar stranke SDA sa kojima sam govorio o SAD-u. [ta sam govorio spomenutim ljudima o SAD-u nije se promijenilo 20 godina i ta ~injenica se mo`e pro vje ri ti. Ne mam pra va izno si ti osje }a je dru gih, ali me|u onim ljudima sa kojima se susre}em postoji sna`na naklonost i pozitivan osje}aj prema SAD-u, a {to se mene ti~e, osje}am se du`nikom SAD-a za ono {to su uradili u BiH, po~ev{i od borbe za priznanje BiH u UN-u pa sve do danas, ali i zbog njihovog doprinosa razvoju demokratije i priznavanja ljudskih prava i sloboda u svijetu u posljednjih 200 godina. Nije bilo ni logi~no niti mogu}e da izgovorim to {to mi Mustafa Spahi} pripisuje. Zbog toga to nije, najbla`e re~eno, korektno ni prema meni, a ni prema ustanovi Gazi Husrevbegove medrese. [to se ti~e dr. Enesa Kari}a, ta~no je da nisam bio za njega. S dr. Kari}em nemam izravna radna niti druga iskustva. Me|utim, ne znam da li je sam Mustafa Spahi} zaboravio kojom prilikom, kada i na kojim mjestima je negativno govorio o dr. Kari}u, posebno kada je ovaj napustio redakciju Ljiljana i pre{ao u Stranku za BiH. Iz svega onoga {to je Mustafa Spahi} tom prilikom i kasnije govorio o dr. Enesu Kari}u i njegovom karakteru opredijelilo me je, a ~ini se i mnoge druge, pored ostalog, da na izborima za reisu-lulemu 2005. godine ne budem za njega. Prema kasnijim reakcijama velikog broja ljudi, dr. Enes Kari} u izboru za reisu-l-ulemu 2005. godine nije uspio dijelom i zbog toga {to je dio kampanje Mustafe Spahi}a, a i samog dr. Kari}a bio ispod nivoa kandidata za reisu-l-ulemu. Mo`e se postaviti pitanje koliko je uvjerljiv ~ovjek koji nakon dugog niza godina o nekome govori negativno, a onda ga aktivno podupire u izboru za reisu-lulemu. Jedan od mogu}ih odgovora je najvjerovatnije taj {to ni Mustafa Spahi} nije bio iskreno za dr. Enesa Kari}a nego protiv dr. Mustafe Ceri}a. Ka da bi i sa da bio izbor izme|u dr. Enesa Kari}a i dr. Mustafe Ceri}a, bio bih za dr. Mustafu Ceri}a.
Zijad LJEVAKOVI], direktor Gazi Husrev-begove medrese

“Ljudi trebaju znati razloge Kari}evog odustajanja”; Oslobo|enje, 9. august/kolovoz, 2012. godine

U

intervjuu koji je za Dane dao Mustafa ef. Spahi}, pro fe sor u Ga zi Hu srev-be go voj me dresi, a ~ije ste dijelove objavili u va{em listu od ~etvrtka, 9. 8. 2012. godine, izme|u ostalog, stoji: “^ak je na pretkandidacionom skupu u Sarajevu, ne bilo ko nego tada{nji, a i sada{nji, u 14. godini mandata direktor Gazi Husrev-begove medrese javno i bez stida i srama, a kamoli gri`e savjesti, kazao da ukoliko Mustafa Ceri} ne ostane reisu-l-ulema, Islamska zajednica }e se izru~iti u ~eljusti i kand`e Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i to }e dovesti u pitanje jedinstvo Islamske zajednice. To je rekao tada{nji i sada{nji direktor Gazi Husrev-begove medrese, imenom i prezimenom Zijad Ljevakovi}. To je kazao u prisustvu samog Kari}a. [ta ovo govori? Da su Ceri} i ljudi koji su

12

CRNA HRONIKA
Pedesetpetogodi{nji Z. N. iz Velike Bukovice, op{tina Doboj, u utorak je izvr{io samoubistvo. Kako saznajemo iz CJB-a Doboj, 55-godi{njak se objesio ta tavanu pomo}nog objekta, navodno {upe, u vlasni{tvu svog kom{ije, koji ga je i prona{ao. Uvi|aj na mjes tu do ga|aja izvr{ili su slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije CJB-a Doboj i ljekar mrtvozornik lokalnog Doma zdravlja.
L. S.

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ubio se u kom{ijinoj {upi

Razbojni{tvo na pumpi Petrol

Nepoznati napada~, maskiran kapulja~om dukserice i sun~anim nao~alama, oplja~kao je ju~er rano ujutro radnika benzinske pumpe Petrol, koja se nalazi u Ulici Ivana Gorana Kova~i}a u Banjoj Luci. Razbojnik je radniku, saznajemo od banjalu~kog CJB-a, zaprijetio no`em te oteo oko 500 KM. Odmah nakon prijave, policija je izvr{ila uvi|aj te zapo~ela rad na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela i pronalasku plja~ka{a. L. S.

Nakon udesa kod Lakta{a

Kantonalni sud SARAJEVO

Preminuo 21-godi{nji

[krba negira krivnju
Dana [krba (1982) iz Sarajeva, optu`ena za svirepo ubistvo fotografa Mustafe Muje Bukvi}a u sarajevskom naselju Dobrinja, pred sudijom za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Sarajevu negirala je krivnju, potvr|eno nam je iz Suda i sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva. U skladu sa takvim izja{njenjem, predmet protiv nje }e biti dostavljen Vije}u pred kojim }e se voditi sudski proces. Zlo~in se, podsjetimo, desio 23. februara, kada je, kako se navodi u optu`nici, [krba do{la u fotografsku radnju Foto San, koja se nalazi u Ulici Omladinskih radnih brigada, u kojoj su se njih dvoje potom zaklju~ali te si{li u podrumske prostorije. U jednom trenutku, koriste}i stanje intimnosti i Bukvi}evo povjerenje, [krba je, kako navodi Tu`ila{tvo, dok se nalazila na njegovim le|ima, a on nag do pojasa le`ao na du{eku, smi{ljeno i neo~ekivno uhvatila ga za glavu i naglo je povukla prema gore, te skalpelom mu nanijela najmanje {est reznih rana na vratu. Bukvi} ju je poku{avao sprije~iti, te je rukama hva tao sje ~i vo skal pe la. Me|utim, optu`ena mu je nanijela te{ke povrede opasne po

Bojan Brkovi}
Bojan Brkovi}, 21-godi{njak iz Trna kod Lakta{a, koji je te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i u no}i sa ponedjeljka na utorak, preminuo je ju~er u Klini~kom centru Banja Luka. “I pored nastojanja na{eg osoblja sa Klinike za anesteziju i intenzivnu njegu da spasu pacijenta, Brkovi} je preminuo” saop}eno je , iz banjalu~ke bolnice. Brkovi} je, podsje}amo, te{ke i po `ivot opasne povrede zadobio u Ulici cara Du{ana na putu Banja Luka - Kla{nice, u naselju Trn, u nesre}i u kojoj su u~estvovala tri vozila. Me|utim, upitno je kako je do{lo do udesa. Naime, prema jednoj verziji, Bojan Lipi} (30) je, voze}i golf A3, stao da poveze Brkovi}a, kojeg je u trenutku kada je krenuo da u|e u auto, udarila vektra za ~ijim se upravlja~em nalazio Igor Kosi} (23). On je, prema obje verzije doga|aja, poku{ao zaobi}i golf, koji je stajao, te nije vidio pje{aka, s tim da druga verzija nesre}e ukazuje na to da je Lipi} stao kako bi propustio Brkovi}a da pre|e cestu. Saobra}ajnicom je, nakon udara pje{aka, nai{ao golf A2, za ~ijim je upravlja~em bio Dejan \uri} (20), a koji je udario u golf A3. Brkovi} je sa te{kim povredama glave odmah prevezen u banjalu~ku bolnicu i operisan, te u stanju indukovane kome priklju~en na aparate za disanje. Ju~er je, na`alost, izgubio bitku za `ivot. L. S.

za svirepo ubistvo

Danu [krbu optu`nica tereti da je u fotografskoj radnji Foto San, u sarajevskom naselju Dobrinja, ubila fotografa Mustafu Bukvi}a

Doboj

Zapalio korov i
[ezdesettrogodi{nji Branko Arseni} smrtno je stradao u utorak u po`aru koji je izbio nakon {to je zapalio korov i nisko rastinje na svom posjedu u zaseoku Cerov Gaj kod mjesta Bu{leti}, op{tina Doboj. Uvi|ajem, koji su izvr{ili slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije CJB-a Doboj i PS-a Doboj 2,

stradao u po`aru
te ljekar mrtvozornik dobojskog Doma zdravlja, smrt Arseni}a je, najvjerovatnije, nastupila usljed gu{enja dimom. On je, naime, po`ar koji se pro{irio sa njegovog imanja na susjednu njivu, poku{ao ugasiti. Me|utim, usljed udisanja dima do{lo je do gubitka svijesti i gu{enja, nakon ~ega je vatra zahvatila tijelo. L. S.

Dana [krba prilikom predaje Tu`ila{tvu

`ivot, a on je preminuo usljed iskrvarenja. Pored toga, [krba je fotografu, stoji u optu`nici, stezala vrat rukama i uzrokovala prelome oba roga podjezi~ne kosti i gornjeg roga {titne hrskavice, te nanijela i brojne krvne podlive i oguljotine ko`e na vratu. Na kraju je tijelo okrenula na

le|a, te neko vrijeme nakon toga donji dio le{a prekrila dekom, a onda napustila fotografsku radnju. [krba je, podsje}amo, bolesna i u drugom stanju, a u julu je, rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu, iz KPZ-a Sarajevo premje{tena u KPZ Tuzla.
L. S.

[IPOVOI Provalio u ku}u, pa ukrao vozilo
Dvadesettrogodi{nji Igor [egrt iz [ipova u no}i izme|u ponedjeljka i utorka oplja~kao je ku}u u selu Podosoje kod [ipova, a potom, prilikom povratka ku}i, na lokalnom putu u mjestu ^ifluk ukrao vozilo da bi se vratio ku}i. Policija ga je uhapsila zbog kra|e vozila, a naknadno mu je na teret stavljena i provalna kra|a. Policajcima Policijske stanice [ipovo u ponedjeljak popodne prijavljeno je da je [egrt ukrao vw cady tako {to je iskoristio nepa`nju voza~a koji je ostavio klju~ u bravi vozila. Lopov je upalio vozilo i udaljio se u pravcu Strojica, a policija ga je nekoliko sati kasnije prona{la i uhapsila u mjestu Pribeljci. Istog dana policijskim slu`benicima prijavaljeno je da je u no}i izme|u ponedjeljka i utorka u [ipovu, u mjestu Podosoje, provalnik razvalio prozor na jednoj ku}i, u{ao unutra i ukrao 230 maraka. Operativnim radom policija je utvrdila da je u ku}u provalio upravo Igor [egrt, te je protiv njega podnijela izvje{taje zbog kra|e vozila i provale u stan. D. P.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Sarajevska policija u utorak u ranim jutarnjim satima privela je Sanelu Be{i} (26) zbog osnova sumnje da je 20 minuta prije toga obila golf A1 u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a Sanela Be{i} je predata u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski slu`benici PU Stari Grad protiv nje }e podnijeti izvje{taj sarajevskom tu`ila{tvu D. P. zbog te{ke kra|e.

13

Uhva}ena nakon provale u golf

Iz auta ukradeni novac i zlatnici

Za sada nepoznata osoba u utorak nave~er je ispred tr`nog centra Mercator u banjalu~koj Aleji Svetog Save iz otklju~anog mercedesa ukrala `ensku torbu u kojoj je bilo 7.000 eura, 15 zlatnika, mobitel, te li~ni dokumenti vlasnice i klju~evi od stana. Ovom kra|om vlasnica je o{te}ena za 22.000 KM, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka, ~iji su pripadnici izvr{ili uvi|aj, te rade na identifikaciji i pronalasku kradljivca.

J

edna osoba smrtno je stradala, a {est ih je povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko pet sati ujutro na magistralnom putu M-17 u mjestu Golije{nica kod @ep~a.

Udes u Golije{nici kod @ep~a

Poginuo Kristijan
Kristijana Mijatovi}a ispalo je iz vozila. [estorica povrije|enih su prvo odvezeni u Dom zdravlja u @ep~u, a potom preba~eni u zeni~ku bolnicu.

Brzina
U nesre}i su u~estvovali BMW (A70-O-305), za ~ijim upravlja~em je bio 23-godi{nji Kristijan Mijatovi} iz @ep~a, koji je poginuo, VW polo hrvatskih registarskih oznaka ZG 7300-E sa voza~em Ivicom Lon~arom (42) iz @ep~a, koji su bili u pokretu, te parkirani ford mondeo (MKK 466 A). [est povrije|enih dovezeno je u Kantonalnu bolnicu Zenica. Kod 22-godi{njeg Benjamina Dajana Budilice konstatovane su te{ke povrede i on se nalazi na Tra uma to lo {kom odje lu ove zdravstvene ustanove, na posmatranju na Odjelu za urgentnu medicinu zadr`ani su 53-godi{nji Tomislav Mijatovi}, te 28-godi{nji Ivica Ramljak i 22-godi{nji Mladen Ramljak, dok su Danijel Mijatovi} (23) i voza~ pola Ivica Lon~ar pu{teni ku}i. Pet od {est povrije|enih bilo je

Mijatovi}, {est povrije|enih
Mijatovi} vozio BMW kojim je, prema izjavama svjedoka, prvo zaka~io polo, koji se kretao iz suprotnog smjera, a potom udario u parkirani ford, te betonski stub
Bili na koncertu?
Pretpostavlja se da su se {estorica mladi}a iz @ep~a, koji su bili u BMW-u, vra}ala sa koncerta Dragane Mirkovi}, Ivana Zaka i Aleksandra Oluji}a, koji je odr`an kilometar od mjesta nesre}e, ispred {oping centra “Zovko” Taj . koncert, kojem je prisustvovalo oko 5.000 ljudi, prema rije~ima mje{tana Goli{nice, zavr{en je u tri ujutro. Ina~e, na istom mjestu na kojem je `ivot izgubio Kristijan Mijatovi}, u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se desila 28. decembra pro{le godine, u sudaru autobusa i kombija, poginuo je Salih Perhat (66) iz Novog [ehera kod Maglaja. Saobra}aj na ovom dijelu puta nakon udesa te tokom uvi|aja, koji su obavili de`urni kantonalni tu`ilac Sejad Ko`o i ekipa PU @ep~e, te vje{taci, bio je u prekidu vi{e od tri i po sata.
Mi. D.

DRUGA NESRE]A Na istom mjestu na kojem je `ivot izgubio Mijatovi}, u te{koj saobra}ajnoj nesre}i 28. decembra pro{le godine, u sudaru autobusa i kombija, poginuo je Salih Perhat (66) iz Novog [ehera

Polo prevezen pred PU @ep~e

Foto: M. TUNOVI]

u BMW-u, koji je i{ao iz pravca @ep~a prema Maglaju. Prema izjavama o~evidaca, BMW se kre-

tao velikom brzinom te je zaka~io prvo polo, koji je dolazio iz suprotnog smjera, zatim udario u

parkirani ford, a potom se zabio u betonski stub pored puta. Od siline udara tijelo stradalog

Kako su uhap{eni kradljivci nakita iz zlatare u Visokom

Zlatar iz Podgorice alarmirao policiju
Zahvaljuju}i vlasniku zlatare u Crnoj Gori, prvo uhap{en zadu`eni za prodaju nakita, a potom jo{ trojica Viso~aka • Sve priznali
Zahvaljuju}i vlasniku zlatare iz Podgorice, otkriveni su i uhap{eni provalnici koji su 1. avgusta u~estvovali u kra|i nakita iz zlatarske radnje “^ehaji}” u ^ar{ijskoj ulici u Visokom. Naime, prije {est-sedam dana zlatar iz Podgorice alarmirao je crnogorsku policiju nakon {to mu je jedna osoba u radnju donijela ve}u koli~inu zlata za koju nije imala dokaz o porijeklu. Prodavac je uhap{en, a istog dana u okolini Zenice privedene su jo{ tri osobe koje su u~estvovale u provali u zlataru u Visokom. Kao {to smo pisali, maskirani mu{karac 1. avgusta je udarcima ~eki}em i nogom razbio izlog zlatarske radnje “^ehaji}” i ukrao zlatni nakit. Slu~ajnim prolaznicima zaprijetio je pi{toljem da mu ne prilaze, a kad je pokupio izlo`eni nakit, pobjegao je. Plja~ka{ i njegova dvojica saradnika nakit su zakopali kod jedne vikendice u okolini Visokog, a potom anga`ovali ~etvrtu osobu, koja je zlato odnijela u Crnu Goru radi prodaje. Nakon {to je crnogorska policija uhapsila prodavca ukradenog zlata, on im je, kako nezvani~no saznajemo, sve priznao. Ispri~ao je da su mu, navodno, Edin Kamari}, Armin Cikoti} i Elvis Hod`i}, svi iz Visokog, predali ukradeno zlato i zadu`ili ga da ga proda. Policijska istraga kra|e iz izloga zlatare u Visokom tapkala je u mjestu sve dok Interpol Podgorica nije obavijestio ured Interpola u Sarajevu o hap{enju prodavca ukradenog zlata. Federalnoj policiji su dostavljena imena i adrese osumnji~enih, te su oni pohap{eni. Potom su, navodno, priznali izvr{enje djela za koje se sumnji~e. Iz Kantonalnog tu`ila{tva u Zenici, kako nam je re ~e no, ni je za tra `e no odre|ivanje pritvora osumnji~enim, jer nisu imali zakonskog osnova za to. Kako saznajemo, vlasniku zlatare “^ehaji}” nakit jo{ nije vra}en, a nalazi se kod crnogorske policije.
D. P.

OBAVIJEST INTERPOLA Istraga kra|e iz izloga zlatare tapkala je u mjestu sve dok Interpol Podgorica nije obavijestio ured Interpola u Sarajevu o hap{enju prodavca

14

OGLASI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

15

D`akula stazama Franca i Tu|mana
Ovaj najnoviji poku{aj iritantnog izjedna~avanja krvnika i `rtve u hrvatskoj javnosti uglavnom prati {utnja. ^itaj: ogromna doza prezira
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

HRVATSKA: MORBIDNO IZJEDNA^AVANJE KRVNIKA I @RTVE

Okrenuti se provjerenim osloncima
Tisu}e vjernika sudjelovale su ju~er, na blagdan Uznesenja Bla`ene Djevice Marije, u misnom slavlju u Sveti{tu Majke Bo`je Bistri~ke, koje je predvodio zagreba~ki nadbiskup, kardinal Josip Bozani}, poru~iv{i kako se u vremenima krize vjernici trebaju okrenuti provjerenim obrascima vjerni~kog i nacionalnog postojanja, prenosi Fena. “U vremenima nepredvidivih i ~esto forsiranih promjena, potrebno je dr`ati se provjerenih i ~vrstih oslonaca na{ega vjerni~kog i nacionalnog postojanja. Na tom putu treba uvijek zapo~injati od obitelji, koju valja ponovno otkriti kao glavnu ba{tinu ~ovje~anstva, zajedni~ki nazivnik i znak istinske i stabilne kulture, koja je u prilog ~ovjeku”, rekao je nadbiskup. Naglasio je da zakonodavstvo i djelovanje dr`avnih institucija moraju biti u slu`bi obitelji zasnovanoj na braku i otvorenom `ivotu te da moraju priznavati pravo roditelja da djecu odgajaju u skladu sa svojim uvjerenjima.

Politi~ar srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Veljko D`akula obznanio je nedavno svoju zamisao: hrvatskim i srpskim `rtvama treba podi}i zajedni~ki spomenik. Motiv su naravno pomirba i normalizacija. Prije toga je iz tame politi~ke marginalnosti vaskrsnuo na sve~anoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u sredi{tu Knina. Pa se potom raspri~ao u jednom od lokalnih dnevnih listova, gdje je ekskluzivno i plasirana spomenuta ideja. Ovaj najnoviji poku{aj iritantnog izjedna~avanja krvnika i `rtve u hrvatskoj javnosti uglavnom prati {utnja. ^itaj: ogromna doza prezira. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma, manjinski politi~ar iz Pakraca, D`akula je jedan od vo|a srpske oru`ane pobune u Hrvatskoj s po~etka 90-ih, kao jedan od istaknutih egzekutora halucinantnog projekta zvanog velika Srbija. No kasnije su mu grijesi opro{teni jer je u pravom trenutku i na pravom mjestu sku`io da su pora`eni: tijekom oslobodila~ke operacije Bljesak ‘95. odlu~io se predati a ova sekvenca popra}ena je brojnim detaljima o navodnoj nemilosti u kojoj se na{ao kod tada{njih beogradskih vlasti. Zbog ovoga ili onoga.

“Ja po{tujem sve `rtve, pogotovo nevine, ali i danas se u Vukovaru mo`e vidjeti na svim grobovima hrvatskih branitelja da su uz Hrvate sahranjeni i mnogi Srbi koji su ‘91. prihvatili hrvatsku dr`avu i kao hrvatski vojnici je branili” ka`e [angut, , nekada{nji vukovarski branitelj koji je kao 22-godi{njak nakon okupacije Vukovara zarobljen i deportiran u logore na teritoriju Srbije.

Vukovar i 100 Srba
Podsje}a i na ~injenicu da je u obrani Vukovara od velikosrpske agresije sudjelovalo gotovo 6 posto Srba, me|u 1.800 branitelja grada bilo je 100 Srba. U Vukovaru su `ivjeli pripadnici 22 nacionalne manjine i nema nacionalne manjine koja nije dala svoj doprinos u obrani grada. Vukovar su branili i Albanci, Bo{njaci, Rusini i dr. a to se mo`e i danas vidjeti na Memorijalnom groblju vukovarskih branitelja, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci pripadnika svih nacionalnih manjina koji su izgubili `ivot brane}i svoj grad. Knjiga “Nacionalne manjine u Domovinskom ratu” koju je objavi, la zagreba~ka Udruga pravnika Vukovar 1991, otkriva niz manje poznatih ~injenica. Kada je rije~ o srpskoj nacionalnoj manjini, prema slu`benim podacima, oko 10.000 Srba sudjelovali su u obrani Hrvatske kao pripadnici Hrvatske vojske. Mnogi od njih stradali su upravo od tzv. JNA, bilo da su bili zarobljeni ili ubijeni.
Jadranka DIZDAR

Veljko D`akula: Normalizacija

Zoran [angut: Me|u braniteljima bilo i Srba

SPOMENIK POSTOJI Ja po{tujem sve `rtve, pogotovo nevine, ali i danas se u Vukovaru mo`e vidjeti na svim grobovima hrvatskih branitelja da su uz Hrvate sahranjeni i mnogi Srbi koji su ‘91. prihvatili hrvatsku dr`avu i kao hrvatski vojnici je branili, ka`e [angut
partizana antifa{ista, pobjednika u Drugom svjetskom ratu i pora`enih pripadnika usta{kog pokreta poku{ao je svojevremeno i prvi hrvatski predsjednik, pokojni Franjo Tu|man. Ali bez uspjeha. Bezuspje{no je poku{ao reprizirati sli~no bizarnu ideju tako|er pokojnog {panjolskog diktatora Franca, pa se tema nepomirljivosti partizana i usta{a nastavlja i danas vrtjeti u hrvatskom javnom prostoru. No sada uglavnom, ka`u, me|u djecom pobjednika antifa{ista iz 2. svjetskog rata, te potomaka usta{a jer su svi oni dakako dovoljno poodrasli da mogu nastaviti debatiranja. Dok se ~eka trenutak kada }e se povjesni~ari baviti pro{lo{}u, a svi ostali fokusirati na sada{njost i budu}nost, nastavljena je saga o “zajedni~kim spomenicima” kao navodno materijaliziranim simbolima realizacije pomirenja. Komentiraju}i za Oslobo|enje ideju o zajedni~kom spomeniku hrvatskim i srpskim `rtvama, predsjednik Udruge pravnika Vukovar 1991. Zoran [angut podsje}a da su me|u braniteljima koji su dali svoj `ivot u obrani Hrvatske bili i mnogi gra|ani srpske nacionalnosti.

I sve}enici grije{e
Slovenski biskupi u svojim su propovijedima na blagdan Velike Gospe ju~er vjernike pozvali na molitvu i vjernost mjesnoj crkvi, koju potresaju skandali vezani za finansijske te{ko}e Mariborske nadbiskupije i sankcije Vatikana protiv umirovljenog nadbiskupa Ljubljane Alojza Urana. U svojoj propovijedi u marijanskom sveti{tu Brezje, gdje se okupilo pet hiljada hodo~asnika iz svih krajeva zemlje, Uranov nasljednik na nadbiskupskoj stolici Anton Stres rekao je da samo crkva posreduje i ~uva kr{}ansku vjeru, te pozvao okupljene da izdr`e i ostanu vjerni crkvi i u te{kim trenucima. “I me|u na{im ~lanovima ima grijeha i nesavr{enstva zbog kojih patimo, ali crkva ostaje na{a mati. Kao {to imamo samo jednu majku i samo jednu domovinu, tako imamo i samo jednu crkvu koju trebamo ljubiti i biti joj vjerni”, rekao je Stres, pozvav{i na jedinstvo me|u slovenskim katolicima i molitvu.

“Miksanje kostiju”
U svakom slu~aju, kasnije je aboliran, pa danas mo`e glumiti pomiritelja i lik {to `ivot navodno normalizira. Normalizirati na sli~an na~in povijesne ponore izme|u

SRBIJA: Bitka za Demokratsku stranku

Ovo ljeto nije za kupa}e ga}e
\ilas nije precizirao na koga misli, ali prije nekoliko dana u medijima su objavljene fotografije na kojima je lider DS-a na ljetovanju na Visu
Zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan \ilas poru~io je da ne `eli da dijeli DS, ali je istakao i da “}utanje i paraliza” moraju da prestanu. On je istakao da ne}e da u~estvuje ni u starim ni u novim dinasti~kim borbama, kao i da nije klju~no pitanje ho}e li na ~elu stranke biti Tadi}, \ilas ili neko tre}i. “Ne}u da poma`em ljude koji ho}e da vrate Borisu navodne udarce. Ne}u ni da podr`avam prevazi|ene recepte, fabrikovano jedinstvo, }utanje ili bilo ~iji status strana~ke ikone. Ne}u ni da dijelim stranku” naveo je \ilas za B92. , \ilas je podvukao i da nije tajna da nisu svi ljudi iz vrha DS po njegovom ukusu, ali je istakao da je sre}a to {to ni on nije po njihovom. “Ono {to nas razdvaja, pored ostalog, jeste moje ubje|enje da ovo nije ljeto u kojem DS treba da bude ‘u kupa}im ga}ama’ Pro{lo je sto dana . od na{eg jednog izbornog i jednog postizbornog poraza. Mi, kao stranka ozbiljnih ljudi, pred na{e ~lanstvo jo{ nismo iza{li sa analizom uzroka i posljedica silaska sa vlasti. Nemamo ni strate{ku platformu koja predstavlja prakti~an plan reorganizacije DS, kako bismo se za godinu-dvije vratili u igru. Mi }utimo. Mi smo jo{ na odmoru kojeg nismo zaslu`ili, umorni od poslova koje nismo ili zapo~eli ili zavr{ili” naveo je \ilas. , \ilas nije precizirao na koga misli, ali prije nekoliko dana u medijima su objavljene fotografije na kojima je lider DS na ljetovanju na ostrvu Vis. Za to vrijeme, kako navodi \ilas, politi~ki takmaci DS su napravili vladu, formirali vlasti na lokalnom nivou, uspostavili Skup{tinu, donose zakone, biraju guvernera, {ire me|unarodne kontakte i ovladali su svim instrumentima vlasti.

Visi li Tadi} zbog ljetovanja

OZBILJNI LJUDI Mi, kao stranka ozbiljnih ljudi, pred na{e ~lanstvo jo{ nismo iza{li sa analizom uzroka i posljedica silaska sa vlasti

16

OGLASI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA VLASENICA NA^ELNIK OP[TINE

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Adresa: Skenderija br. 48; 71000 Sarajevo, Tel: +387(33)586-480; Fax: +387(33)263-955; e-mail: info@sibar-invest.ba; web: www.bonus.ba; Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. Novine FBiH br. 85/08), i odluke Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BONUS" d.d. Sarajevo, broj: I-67/12 od 09.08.2012.g., objavljujemo: Fond Zatvoreni nvesticijski fond sa javnom ponudom "BONUS" d.d. Sarajevo Ul. Skenderija br. 48 Tel: 033/586-480; Fax: 033/263-955 info@sibar-invest.ba ZJP-031-09

Svetosavska 14, 75440 Vlasenica, Tel: 056/733-298 Fax: 733-298 E-mail: vlservis@teol.net

ADMINISTRATIVNA SLU@BA Broj: 02/1-022-105/12 Datum: 14.8.2012. godine Na osnovu ~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 112/06), ~lana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 20/12), ta~ke II Odluke o prodaji neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta ("Slu`beni glasnik op{tine Vlasenica", broj 6/12) i ta~ke II Odluke o prodaji gra|evinskog gra|evinskog zemlji{ta u k.o. Vlasenica 2 ("Slu`beni glasnik op{tine Vlasenica", broj 7/12), Komisija za sprovo|enje javnog nadmetanja Op{tine Vlasenica objavljuje

Adresa - sjedi{te Dru{tva Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Broj u registru Fondova kod Komisije

o prodaji neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini Podaci o prodavcu zemlji{ta - Op{tina Vlasenica - Adresa: ul. Svetosavska broj 14, 75440 Vlasenica - JIB 4401446500006 - Telefon: 056/ 733-298 - Faks: 056/734-830 Na~in prodaje Putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije. Predmet prodaje Redni broj 1. Lokalitet - katastarska op{tina Vlasenica 2 Neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te: - gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao k.~. broj 443/2, zvano "Vrandovi}", po kulturi {uma povr{ine 819 m2, upisano u posjedovni list broj 115, k.o. Vlasenica 2, u korist posjednika dr. sv. Skup{tina op{tine Vlasenica, sa dijelom 1/1, novi premjer. Pore|enje ove parcele sa starim operatom nije mogu}e radi uni{tenih planova. Redni broj 2. Lokalitet - katastarska op{tina Vlasenica 2 - zemlji{te ozna~eno kao k.~. broj 435/200, zvano "Begovo polje", po kulturi vo}njak povr{ine 573 m2, upisano u posjedovni list broj 115, k.o. Vlasenica 2, u korist posjednika dr. sv. Skup{tina op{tine Vlasenica, sa dijelom 1/1, novi premjer, a kojoj odgovara parcela starog premjera ozna~ena kao k.~. broj 43/52, zvana "Toplik II", po kulturi vo}njak povr{ine 573 m2, upisana u zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 459, k.o. SP-Vlasenica, sa upisom dr`avne svojine u "B" listu, sa dijelom 1/1 i pravom kori{tenja u "C" listu u korist Skup{tine op{tine Vlasenica, sa dijelom 1/1. Nepokretna imovina se prodaje u vi|enom stanju i postoje}em pravnom statusu, bez prihvatanja naknadne reklamacije. Po~etna prodajna cijena Po~etna prodajna cijena neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta koje je predmet ovog oglasa iznosi: Za zemlji{te pod rednim brojem 1. iznos od 2620,80 KM; Za zemlji{te pod rednim brojem 2. iznos od 1833,60 KM. U~e{}e na licitaciji U~esnici na licitaciji mogu biti doma}a i strana pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju zakonom predvi|ene uslove za sticanje prava svojine, te koja polo`e kauciju u visini od 10% po~etne prodajne cijene, {to iznosi: Za zemlji{te pod rednim brojem 1. iznos od 262,00 KM; Za zemlji{te pod rednim brojem 2. iznos od 183,40 KM. Kaucija se upla}uje na ra~un bud`eta op{tine Vlasenica, sa naznakom "Kaucija za licitaciju", sa naznakom rednog broja zemlji{ta za koje se upla}uje kaucija, vrsta prihoda 729124 op{tina 116 na ra~un op{tine Vlasenica kod Nove banke ad na ra~un broj 5550060300551120. Dokaz o uplati kaucije dostaviti uz prijavu na oglas. Ponu|a~ima koji ne ostvare pravo kupovine, upla}ena kaucija se vra}a, nakon zavr{etka cjelokupnog procesa prodaje. Na~in i uslovi pla}anja kupovne cijene Sa u~esnikom na licitaciji ~ija ponuda bude utvr|ena kao najpovoljnija, nakon pribavljenog mi{ljenja Pravobranila{tva Republike Srpske, na~elnik Op{tine }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor, a kupac }e iznos kupoprodajne cijene platiti jednokratno, u roku od 8 dana od dana pribavljanja mi{ljenja Pravobranila{tva. Uplata kupoprodajne cijene vr{i se na navedeni ra~un Op{tine. Ukoliko kupac odustane od potpisivanja ugovora, gubi pravo na povrat kaucije. Porezi i drugi tro{kovi vezani za prodaju navedene imovine padaju na teret kupca. Vrijeme i na~in predaje gra|evinskog zemlji{ta u posjed kupcu Predaja gra|evinskog zemlji{ta kupcu u posjed izvr{i}e se u roku od osam dana od dana zaklju~enja ugovora o kupoprodaji. Dan i mjesto odr`avanja licitacije Prodaja }e se obaviti 3.9.2012. godine u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Vlasenica, sala za sastanke Skup{tine op{tine Vlasenica, sa po~etkom u 12 ~asova, za zemlji{te pod rednim brojem 1, a u 13 ~asova i 30 minuta za zemlji{te pod rednim brojem 2. Vrijeme i na~in razgledanja gra|evinskog zemlji{ta i uvid u dokumentaciju o zemlji{tu Razgledanje zemlji{ta se mo`e izvr{iti svaki radni dan od 8 do 14 ~asova u prisustvu slu`benika op{tinske Administrativne slu`be. Uvid u dokumentaciju se mo`e vr{iti svaki radni dan od 8 do 14 ~asova u Odjeljenju za prostorno ure|enje i stambeno-komunalne poslove. Uvid i razgledanje se mo`e vr{iti sve do 31.8.2012. godine, do 15 ~asova. Rok za podno{enje prijava za licitaciju Krajnji rok za podno{enje prijave je 31.8.2012. godine do 15 ~asova. U prijavi obavezno nazna~iti redni broj zemlji{ta za koje se prijavljuje u~e{}e na licitaciji. Prijave se mogu predati li~no u {alter-sali Op{tine Vlasenica ili putem po{te na adresu: Op{tina Vlasenica Komisija za sprovo|enje javnog nadmetanja Ulica Svetosavska broj 14 75440 Vlasenica KOMISIJA ZA SPROVO\ENJE JAVNOG NADMETANJA

O G L A S

Izvje{taj o doga|ajima koji su bitno uticali na finansijsko poslovanje Fonda 1.Doga|aj 2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratki opis i razlog doga|aja Dono{enje Odluke o sazivanju IV skup{tine dioni~ara ZIF-a "BONUS" d.d. Sarajevo 09.08.2012. godine Nadzorni odbor ZIF-a "BONUS" d.d. Sarajevo na sjednici odr`anoj 09.08.2012. godine, na zahtjev Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, kao dioni~ara sa vi{e od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u smislu ~lana 244. Zakona o privrednim dru{tvima, donio je Odluku o sazivanju IV Skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BONUS" d.d. Sarajevo, koja }e se odr`ati dana 10.09.2012. godine sa po~etkom u 12,00 sati, u prostorijama Fonda u Sarajevu, ul. Skenderija br. 48 Mirzet Aganovi} dipl. ecc. direktor ZIF-a "BONUS" d.d. Sarajevo Tel: 033 586 480

4. Ime i prezime i kontakt telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem

MBS: 1-22997 kod Op}inskog suda u Sarajevu Broj ra~una: 1401010004236993 kod VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo Porezni broj: 01847520 ; Identifikacijski broj: 4200110170002

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA "LOS ROSALES" MOSTAR Na osnovu Odluke Upravnog odbora Centra "Los Rosales" broj: 01-61-23/12 od 14.8.2012. godine, a u skladu sa ~lanom 98. ta~ka 4. Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales" Mostar, raspisuje se

"Los Rosales", a to su: Za radno mjesto radnog terapeuta - terapeutkinje u radionici: - KV,SSS ili VKV - najmanje jedna godina radnog iskustva sa osobama sa posebnim potrebama Za radno mjesto pratitelj-ica djece u prevozu: - SSS (III ili IV stepen) Kandidat je du`an uz prijavu na konkurs dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje op{tih i posebnih uslova: 1. kra}u biografiju 2. diplomu o dokazu stru~ne spreme i zvanja 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. uvjerenje o dr`avljanstvu 5. uvjerenje o neka`njavanju 6. dokaz o radnom iskustvu Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Navedena dokumenta uz prijavu dostaviti na adresu: JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "Los Rosales", Ju`ni logor bb, 88000 Mostar, sa naznakom za konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

KON KURS
za prijem u radni odnos 1. Radni terapeut - terapeutkinja u radionici - 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme do 30.6.2013. godine 2. Pratitelj-ica djece u prevozu - 1 izvr{ilac, pola radnog vremena, na odre|eno vrijeme do 15.6.2013. godine Pored op{tih uslova predvi|enih ZOR i Pravilnikom o radu Centra "Los Rosales", kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra

Bosna i Hercegovina Kanton Sarajevo JU "DEVETA OSNOVNA

Federacija BiH Op}ina Ilid`a [KOLA" ILID@A

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Ilid`a JU "DEVETA OSNOVNA [KOLA" ILID@A-RAKOVICA Na osnovu ~lana 86. Pravila JU "Deveta osnovna {kola" Ilid`a i odluke [kolskog odbora br. 486/12 od 15.8.2012. godine

P O N I [ TAVA
Dio javnog konkursa za popunu upra`njenih radnih mjesta objavljenog u dnevnom listu "Oslobo|enje" od 9.8.2012. godine, pod rednim brojem 4. 4. Radnica na odr`avanju ~isto}e (higijeni~arka) - 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na neodre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine. Ponovni javni konkurs za navedeno radno mjesto }e se objaviti naknadno.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OGLASI

17

Na osnovu ~lana 42. Pravilnika o radu - prilog broj: 1. Organizacija rada BH Telecom d.d. Sarajevo i ta~ke II Odluke broj: 00.1-1.2-10.1-12551-4/12 od 3. 7. 2012. godine, v.d. direktor Regionalne direkcije Travnik raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo, Regionalna direkcija Travnik u Slu`bi za ekonomsko-finansijske poslove 1. Na radnom mjestu broj 57. [ef Odjeljenja za finansije i kontrolu prihoda VSS - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz probni rad u trajanju od 6 ({est) mjeseci I. Kandidat za prijem u radni odnos mora ispunjavati slijede}e uslove: - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. Pored navedenih op{tih uslova, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VSS - ekonomski fakultet, - 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima nakon zavr{enog fakulteta, - poznavanje rada na ra~unaru, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak.

II.

III. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): - diplomu o sticanju stru~ne spreme, - biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tra`enih poslova (ne starije od 3 mjeseca) za kandidata koji bude izabran (ovaj dokaz se prila`e naknadno), - potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu, - potvrdu nadle`nog suda da se ne vodi krivi~ni postupak, - certifikat o poznavanju rada na ra~unaru. IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobo|enje. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Regionalna direkcija Travnik Sa naznakom: "prijava na oglas - ne otvarati" Ulica Prnjavor 11 72270 TRAVNIK Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SANSKI MOST Broj: 01-35-428/12 Datum: 14.8.2012. godine. Na osnovu ~lana 2, 4, 5, 6. i 16. Pravilnika o radu sa unutra{njom organizacijom i sistematizacijom poslova i radnih zadataka JU "Centra za socijalni rad" Sanski Most ("Sl. glasnik Op}ine Sanski Most" br. 01/06, 1/08 i 3/08), direktor JU "Centar za socijalni rad" Sanski Most raspisuje:

ma studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova - odsjek socijalni rad. - poznavanje rada na ra~unaru; Konkurs ostaje otvoren (15) dana od dana objavljivanja u dnevnoj {tampi. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: - kra}u biografiju, - dokaz o dr`avljanstvu (uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju LK - CIPS), - dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju), - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. Napomena: Prilo`ena dokumentacija mora se predati u originalu ili kao ovjerena kopija i ne mo`e biti starija od 6 mjeseci. Prijave slati na adresu: JU "Centar za socijalni rad" Sanski Most, Ul. Muse ]azima ]ati}a bb, tel. 037/686-906 i 686-403. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Zemina Kadiri}, dipl. psiholog

JAV N I KO N K URS
za prijem pripravnika - 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete, kako slijede: - VSS - diplomirani socijalni radnik / visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog siste-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 231317 12 P Sarajevo, 12.7.2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 ZPP-a ("Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Dubravka Kraji{nik, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija @ene za `ene International, protiv tu`enih Biljana Jovanovi} i dr., radi isplate duga, vsp 4.241,00 KM, OBJAVLJUJE

PO ZIV
Za: BILJANA JOVANOVI] Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 30.8.2012. godine u 12 sati pred ovaj sud u sobu broj 320/III. SUDIJA Dubravka Kraji{nik Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a).

18

SVIJET
VIJESTI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

U Turskoj nezaposlenost manja
Turski ekonomista Emre Alkin je za agenciju Anadolija izjavio da je, prema podacima Turskog instituta za statistiku, stopa nezaposlenosti za maj mjesec ove godine u odnosu na isti period pro{le godine manja za 1,2 poena i sada iznosi ukupno 8,2 posto. Ovaj ugledni ekonomista isti~e da je sada{nja stopa nezaposlenosti na zadovoljavaju}em nivou i da je potrebno raditi na tome da se ona i dalje smanjuje. “Volio bih da Turska nastavi da ostvaruje ekonomski napredak kao i do sada. Ako `elimo da stopa nezaposlenosti padne na sedam posto potrebne su dugoro~ne i stabilne strukturalne reforme u nacionalnoj ekonomiji. Ja sam zadovoljan i sada{njom stopom nezaposlenosti koja je na zadovoljavaju}em nivou. Ovo jasno pokazuje da je Turska u dobroj ekonomskoj situaciji”, rekao je Alkin.

Nema strad
Kod hotela Dama Rose u Damasku, u kojem su odsjeli posmatra~i UN-a, do{lo je do eksplozije bombe u ranim jutarnjim satima, pri ~emu su tri osobe ranjene. Niko od posmatra~a nije povrije|en. Sirijska dr`avna televizija je javila da je eksplozivna naprava, do ~ije je detonacije do{lo na trgu Emeviye, bila prika~ena za kanister za plin. Za sada nije jasno {ta je bio cilj ovog napada. U samoj blizini mjesta detonacije nalaze se sirijski vojni klub i sjedi{te vladaju}e stranke Baat. Pro{log je mjeseca u vojnim postrojbama aktivirana eksplozivna naprava koja je ubila tri ~lana osiguranja predsjednika Asada. Reuters navodi da je jedan opozicioni aktivista nakon ove eksplozije vidio dim oko hotela i potom kola hitne pomo}i koja dolaze da pru`e pomo} ranjenicima. Odgovornost za ovaj napad su preuzele grupa koja sebe naziva Potomci poslanika Muhameda i brigada Al-Habib al-Mustafa. Oni su putem svoje stranice na Facebooku

SIRIJA Eksplozija bombe u Damasku

POSMATRA^A
Za sada nije jasno {ta je bio cilj ovog napada • Odgovornost za ovaj napad su preuzele grupa koja sebe naziva Potomci poslanika Muhameda i brigada Al-Habib al-Mustafa

Rusija treba da pove}a penzionu granicu
Stru~njaci Me|unarodnog monetarnog fonda upozorili su ruske zvani~nike da }e bez strukturne reforme ruski penzioni sistem potopiti bud`et i ugroziti makroekonomsku stabilnost. MMF je pozvao Kremlj da {to hitnije provede penzionu reformu, kako bi se smanjila zavisnost bud`eta od cijene nafte i sprije~io rast tro{kova zbog postepenog starenja nacije. MMF insistira na pove}anju starosne granice za odlazak u penziju, pa bi do 2050. ova granica morala da se pove}a na 65 godina za oba spola. U suprotnom, tro{kovi penzija }e do tada da porastu na oko 16 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP). U Rusiji je na snazi jedna od najni`ih penzionih granica u svijetu, 55 godina za `ene i 60 za mu{karce. U razvijenim zemljama prosje~na starosna granica je od 64 godine za mu{karce i 63 godine za `ene, a u zemljama u razvoju 61, odnosno 58 godina.

Eksplozivna naprava bila vezana za kanister

Nije svejedno
Da bi o~uvao fasadu muslimanskog jedinstva, saudijski kralj Abdulah je pozdravio svjetske lidere na samitu u Meki, s tim da je pored njega stajao predsjednik Irana Mahmud Ahmedined`ad. Njih dvojica prikazani su na TV-u u ugodnom razgovoru. Abdullah al-Shammari, saudijski politi~ki analiti~ar, isti~e da je cilj ovog dru`enja bio taj da se iranskom i saudijskom narodu dadne do znanja da treba da sara|uju i da zaborave sve razlike. No po pitanju Sirije, razlike su velike, jer dok Saudijska Arabija, Katar i Turska podr`avaju pobunjenike, Iran daje logisti~ku podr{ku za {iitskog saveznika Hezbolaha u Libanu. Veze Turske sa Iranom su ekonomske i ti~u se i energetskog faktora, no u posljednje vrijeme su i kao takve pod znakom pitanja.

poru~ili da su odgovorni za napad. Pobunjeni~ke grupe ~esto istupaju na ovaj na~in i takmi~e se ko }e preuzeti odgovornost za napade, iako zapravo nije jasno ko stoji iza njih.

Suspenzija Sirije
Istovremeno, od Organizacije islamske sara-

Po`ari u Americi

Istra`ivanje svemira

Nacista Zentaj ne}e biti izru~en Ma|arskoj
Australijski sud odbio je ju~er zahtjev za izru~enje Ma|arskoj Karolja Zentaja, 90-godi{njeg Australijanca ma|arskog porijekla, optu`enog za ratne zlo~ine u Budimpe{ti tokom Drugog svjetskog rata. Zentaj je na listi “deset najtra`enijih nacisti~kih kriminalaca”. On je osumnji~en da je bio jedan od trojice ma|arskih vojnika koji su 8. novembra 1944. u Budimpe{ti mu~ili i ubili 18-godi{njeg Jevreja Petera Bala{a. Zentaj je u Australiju stigao 1950-ih kada je promijenio ime u Charles. Njegovo izru~enje je tra`eno poslije optu`bi iz Centra “Simon Vizental.”

Vatrogasci poku{avaju obuzdati {umske po`are {irom zapadnog dijela SAD-a, a vatra je do sada uni{tila 60 ku}a i spalila povr{inu ve}u od 8.000 hektara u dr`avi Va{ington. Jo{ 400 ku}a je evakuisano u podru~ju izme|u gradova Cle Elum i Ellensburg, a guvernerka Christine Gregoar proglasila je vanredno stanje u dva okruga, prenio je Reuters. Najve}i po`ar bukti u Taylor Bridgu, gdje se desetine pojedina~nih `ari{ta {ire pod uticajem talasa toplog vazduha. Vatra je spalila ukupno vi{e od 200.000 hektara u dr`avama Ajdaho, Va{ington, Oregon i Kalifornija, a na nivou SAD-a oko 2,4 miliona hektara, {to je iznad de-

Vatra uni{tila 60 ku}a

Indija planira misiju na Mars
setogodi{njeg prosjeka od 4,9 miliona hektara. Vlasti ne znaju {ta je uzrokovalo veliki po`ar u dr`avi Va{ington i upozoravaju na mogu}e {irenje vatre, po{to se o~ekuje jak vjetar, a ki{a ne}e pasti u ovom podru~ju u naredne tri sedmice. U sjevernoj Kaliforniji vi{e od 1.100 vatrogasaca tre}i dan zaredom poku{ava da ugasi dva po`ara koji su spalili povr{inu od 2.832 hektara. Dva vatrogasca zadobila su manje povrede dok su gasili vatru po veoma visokim temperaturama. Indija planira da lansira svemirski brod koji }e kru`iti u orbiti oko Marsa, potvrdio je ju~er premijer Manmohan Sing poslije medijskih izvje{taja o tome da je misija planirana za kraj sljede}e godine. Taj projekat }e ozna~iti novi korak u ambicioznom svemirskom programu ove zemlje, koja je poslala sondu na Mjesec prije tri godine i planira prvu misiju sa ljudskom posadom za 2016. godinu, javila je Srna. “Na{ svemirski brod oti}i }e u blizinu Marsa i sakupiti va`ne nau~ne informacije” rekao je , Sing u godi{njem govoru povodom Dana nezavisnosti i ocijenio da je ovo veliki korak za Indiju u eri nauke i tehnologije. Indijska agencija PTI prenijela je ranije ovog mjeseca da }e Indijska organizacija za istra`ivanje svemira (ISRO) lansirati marsovski orbiter u novembru sljede}e godine. Zvani~nik ISRO izjavio je da se cijena misije procjenjuje na 70 do 90 miliona dolara, prenio je AFP. Do sada su misije na Mars ostvarili SAD, Rusija, Evropa, Japan i Kina. Trenutno se na povr{ini “crvene planete” nalazi ameri~ko robotsko vozilo Curiosity, koje traga za tragovima `ivota i {alje na Zemlju podatke koji }e biti korisni za budu}e misije sa ljudskom posadom.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

dalih
Biv{i direktor BBC-a na ~elu New York Timesa
SIGURNOST Na{ cilj je da osiguramo da posmatra~i obavljaju svoj posao i hvala Bogu da otkako su do{li u Siriju, niko od njih nije povrije|en, dodao je ministrov zamjenik Faisal Mekdad
ru{enje imid`a Sirije. Mekdad je pozvao me|unarodnu zajednicu da se zajedni~ki bore protiv terorizma. “Na{ cilj je da osiguramo da posmatra~i obavljaju svoj posao i hvala Bogu da otkako su do{li u Siriju, niko od njih nije povrije|en” dodao je , ministrov zamjenik. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su optu`ile Iran za formiranje prore`imske paravojne formacije u Siriji. Ameri~ki sekretar odbrane Leon Panetta je na zajedni~koj konferenciji za novinare sa na~elnikom zdru`enog general{taba ameri~ke vojske generalom Martinom Dempseyem izjavio da je o~igledno da Iran igra va`nu ulogu u Siriji kakva ona danas jeste. Dodao je da Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave imaju dokaz da elitna iranska vojna organizacija ^uvari revolucije poku{ava da izgradi i obu~i paravojnu formaciju u Siriji kako bi ona mogla da se bori u ime re`ima. (OIS), {to se i o~ekuje sa sastanka u Meki. U nacrtu ovog prijedloga, koji je bio dostupan na uvid AFP-u, stoji i zahtjev da Asadova vlada odmah okon~a sve nasilje, pri ~emu se stavlja akcent na jedinstvo, suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Sirije kao dr`ave. Sam Iran se protivi isklju~enju Sirije iz OIS-a jer je Sirija vitalni dio regionalne alijanse ~ije raskidanje Teheran ne}e dopustiti. Istovremeno, u utorak je visoko rangirani ameri~ki oficir rekao da postoje dokazi da Iran poma`e u obuci sirijske policije koja bi podr`ala Asada. Ove formacije treba da umanje pritisak koji je na sirijskim trupama izmo`denim nakon 16 mjeseci ratovanja. Ameri~ki dr`avni sekretar Panetta je na konferenciji za {tampu podsjetio da je ve} o~ito da Iran poma`e u obu~avanju kadra sirijskog re`ima. U posjeti Siriji ovih dana je zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Valerie Amos, koja je tu da osigura svu mogu}u humanitarnu pomo} za civile. Biv{i generalni direktor BBC-a Mark Thompson (55) posta}e u novembru novi direktor i predsjednik New York Timesa. Radi se o transferu u jedan od najpresti`nijih ameri~kih listova, ~ija firma izdaje i brojne regionalne dnevne listove, uz nekoliko web siteova. Iz uprave isti~u da je Thompson idealan kandidat, s obzirom na njegovo iskustvo u oblasti digitalnih medija. “Na{ odbor je zaklju~io da je Thompson zbog iskustva i svojih dostignu}a na BBC-u idealan kandidat koji }e mo}i da vodi kompaniju “New York Timesa u trenutku kada smo fokusirani na rast na{eg poslovanja kroz digitalnu i globalnu ekspanziju”, rekao je jedan od {efova Ar thur Sulzberger Jr. Thompson (55) je saop{tio da je uzbu|en zbog prelaska na novi posao. dnje se o~ekuje da suspenduje ~lanstvo Sirije zbog nasilja koje je u toku, ~emu se protivi posljednji regionalni saveznik Sirije, Iran. Ova organizacija, koja broji 57 ~lanica i koja se sastaje u Meki, ovih dana treba da sastavi zahtjev za suspendiju Sirije zbog nasilja koje je u toku. Zamjenik ministra vanjskih poslova Faisal Mekdad je posjetio mjesto eksplozije, nakon ~ega je rekao dr`avnim medijima da je to bio kriminalni ~in koji je za cilj imao

A UN-a

Italijanski Wind Jet otkazao letove
Nekoliko stotina putnika ostalo je blokirano na aerodromima, nakon {to je italijanska aviokompanija Wind Jet, koja je u ozbiljnim finansijskim problemima, otkazala sve svoje letove. Oko 200 izraelskih dr`avljana koji su trebali da lete u Tel Aviv provelo je no} na terminalu rimskog aerodroma Fiumicino. Otkazano je jo{ najmanje pet letova {irom Italije. Ova kompanija, ~ije je sjedi{te na Siciliji, opasno je blizu gubitka dozvole za rad jer su propali razgovori o preuzimanju sa Alitalijom. Britanski BBC navodi da se jo{ ve}i haos o~ekuje u narednih sedmica, jer je oko 300.000 putnika {irom Italije rezer visalo kar te kod Wind Jeta. Nacionalna aviokompanija Alitalija saop{tila je da }e putnicima Wind Jeta pomo}i da prona|u alternativne letove, no to }e biti izvedivo samo uz doplatu.

Uloga Irana
Iran se protivi ukidanju ~lanstva Siriji u Organizaciji islamske saradnje

Prekograni~ni napadi

Su|enje Fernandu de la Rui

Liberijske trupe uhapsile su {est mu{karaca za koje vjeruju da su ove sedmice izvr{ili napade na pograni~ne polo`aje u susjednoj Obali Slonova~e, izjavio je liberijski ministar odbrane u srijedu, prenijela je Fena. Naoru`ani napada~i napali su kontrolne ta~ke na granici u blizini grada Toulepleu na pograni~nim nemirnim podru~jima Obale Slonova~e u ponedjeljak ujutro. Sukobi su trajali ve}i dio dana, a jedan vojnik Obale Slonova~e je ranjen. Liberija je poslala trupe na svoju stranu granice tokom sukoba u naporima da suzbije nasilje i uhapsi mu{karce koji su poku{ali u}i u Liberiju. “Ovi naoru`ani mu{karci su

Liberija uhapsila Podmi}ivao {est osoba senatore
uhap{eni kada su poku{ali ilegalno u}i u Liberiju. Oni nisu porekli da su upleteni u napad” re, kao je ministar odbrane Brownie Samukai za Reuters. “Svi uhap{eni su dr`avljani Obale Slonova~e. Oni se nalaze u pritvoru, a ministarstvo pravde radi na podizanju optu`be” , rekao je on. Oba la Slo no va ~e, naj ve }i svjetski proizvo|a~ kakaa, okrivi la je bor ce lo jal ne biv {em predsjedniku Laurentu Gbagbou za niz napada od juna koji su izazvali zabrinutost za ponovno izbijanje sukoba nakon {to je u kratkom gra|anskom ratu poginulo 3.000 osoba. Gbagbu se trenutno sudi za ratne zlo~ine na Me|unarodnom krivi~nom sudu u Den Haagu. U Argentini je po~elo su|enje biv{em predsjedniku Fernandu de la Rui, koji je optu`en za potkupljivanje senatora. Tu`ila{tvo tvrdi da je De la Rua 2000. godine platio grupi zakonodavaca oko pet miliona dolara da podr`e nepopularnu reformu zakona o radu, javila je Srna. Biv{i predsjednik negira optu`be i kvalifikuje ih kao politi~ki motivisane. Tu`ila{tvo treba da doka`e da je isplatu naredio De la Rua, koji je bio predsjednik od 1999. do decembra 2001. godine, kada je MMF odbio da produ`i zajmove, poslije ~ega je do{lo do kraha argentinske privrede. Me|u optu`enima je biv{i sekretar parlamenta Mario Pota-

Rusko bra{no Sjevernoj Koreji
Biv{i argentinski predsjednik: Pet miliona dolara za mito

kvarto koji je prije deset godina priznao da je nosio novac po nare|enju De la Rue. Potakvarto je rekao da je iz argentinske obavje{tajne slu`be uzeo pet miliona dolara i ~etiri dao senatoru Emiliju Kantareru, a milion Hoseu Henudi. Prvi je obolio od Alzheimerove bolesti, dok je drugi izvr{io samoubistvo.

Ruska humanitarna pomo}, koju ~ini vi{e od 2.000 tona p{eni~nog bra{na, dopremljena je u sjevernokorejsku luku ^ondin, javlja Glas Rusije. Ovo je drugi dio ruske humanitarne pomo}i Sjevernoj Koreji koju je ovog ljeta pogodila jaka su{a, a zatim i razorne poplave, prenijela je Srna. Usljed elementarnih nepogoda, u Sjevernoj Koreji stradalo je vi{e od 100 lica, vi{e desetina hiljada ostalo je bez krova nad glavom, a poplavljene su velike povr{ine obradivog zemlji{ta. Posljedice prirodnih nepogoda natjerale su vlasti Sjeverne Koreje da se obrate UN-u za pomo}, posebno u hrani i gorivu.

20

OGLASI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar JU Osnovna {kola "Mujaga Komadina" Mostar
www.os-mujagakomadina.com; mail. info@os-mujagakomadina.com; tel.036/578 217 tel.fax.036 557 730; adresa: ul.Gojka Vukovi}a br. 11

Na osnovu ~lana 207. Pravila JU Prve bo{nja~ke gimnazije u Sarajevu, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, [kolski odbor gimnazije je donio odluku kojom raspisuje

Na osnovu ~l. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine HNK-a broj 5/2000. god.), ~l. 41. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine HNK-a 4/04. god.) i ~l. 111. Pravila JU O[ "Mujaga Komadina" te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 05-02-40-1642/12. od 10.8.2012. god., Odluke broj 02-173/12./od 15.8.2012. god., [kolski odbor JU O[ "Mujaga Komadina" Mostar raspisuje

J AV N I KON K URS
za prijem zaposlenika na upra`njene poslove: 1. Nastavnik latinskog jezika, 16 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme, do 15.8.2013. 2. Nastavnik biologije, 9 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 21.5.2013. Na poslovima pod ta~kom 2. nastava se izvodi na engleskom jeziku po Me|unarodnom Cambridge A-Level programu za biologiju. Uslovi: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za gimnazije u Kantonu Sarajevo: zavr{en odgovaraju}i fakultet, zvanje profesora latinskog, odnosno profesora biologije ili zavr{en najmanje drugi ciklus bolonjskog studija odgovaraju}eg smjera i polo`en stru~ni ispit. Kandidati pod rednim brojem 2. treba da imaju aktivno znanje engleskog jezika i iskustvo u realizaciji nastave na engleskom jeziku po Me|unarodnom Cambridge ALevel programu za biologiju. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor }e se obaviti intervju, a prema potrebi i test iz engleskog jezika. Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose li~no u Sekretarijatu ili na adresu Gimnazije, Sarajevo, Ul. Petrakijina 22. Uz prijavu i kra}u biografiju (CV), kandidat treba da prilo`i: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diplomu o zavr{enom fakultetu, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu i druge dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (original ili ovjerene kopije). Napotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Izabrani kandidati }e stupiti na posao po pravosna`nosti odluke o izboru, nakon ~ega su du`ni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju i uvjerenje o neka`njavanju i nevo|enju krivi~nog postupka. Sve informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu Gimnazije ili na tel. broj: 033 227 096.

K za popunu sljede}ih radnih mjesta S O N K U R
A) Na odre|eno vrijeme do 15.7.2013. godine 1. Nastavnik, prof. njema~kog jezika ..........................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) 2. Nastavnik, prof. turskog jezika ................................................................1 izvr{ilac (2 ~asa sedmi~no) B) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva 3. Nastavnik informatike .......................................................................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) 4. Nastavnik tehni~ke kulture ..................................................................1 izvr{ilac (7 ~asova sedmi~no) Kandidati, pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu, trebaju prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa: - za poziciju 1. i 2. zavr{ena odgovaraju}a vi{a ili visoka stru~na sprema (pedago{ka akademija, nastavni~ki fakultet ili fakultet humanisti~kih nauka) - za poziciju 3. zavr{ena vi{a ili visoka stru~na sprema (pedago{ka akademija, nastavni~ki fakultet, fakultet informacionih tehnologija odgovaraju}i odsjek) - za poziciju 4. zavr{ena vi{a ili visoka stru~na sprema (pedago{ka akademija, nastavni~ki fakultet odgovaraju}i smjer) Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (originale ili ovjerene kopije): - Prijava na konkurs sa biografijom (obavezno navesti adresu i kontakt-telefon) - Diploma o zavr{enoj {kolskoj spremi - Uvjerenje suda da se ne vodi krivi~ni postupak - Uvjerenje iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu Kandidati koji budu primljeni trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: JU O[ "Mujaga Komadina", Mostar, Gojka Vukovi}a 11, Mostar (sa naznakom za [kolski odbor ili direktno na Sekretarijat {kole). Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e se razmatrati. Dana 24.8.2012. god. (petak) u 9 sati obavit }e se testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. P R E D S JE D N I K [kolskog odbora [unje Almira

DD "DONA" BR^KO Broj: 197/12 Datum: 15.8.2012. Na osnovu ~lana 224. Zakona o preduze}ima Br~ko Distrika BiH i ~lana 23. i 24. Statua DD "DONA" Br~ko, direktor Dru{tva objavljuje

Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu Patriotske lige broj 36, Sarajevo Bosna i Hercegovina

K O N K U R S

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU SKUP[TINE DD "DONA" BR^KO Skup{tina dioni~ara DD "DONA" Br~ko odr`a}e se 19.9.2012. godine (srijeda) sa po~etkom u 15 sati u hotelu "JELENA" u Br~kom. Za sjednicu se predla`e sljede}i

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije 1. Otorinolaringologija.................................................................................................................1 izvr{ilac Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op}e i posebne uslove: Op}i uslovi: Da su dr`avljani BiH (dokaz - uvjerenje o dr`avljanstvu). Posebni uslovi: Da imaju univerzitetsku diplomu medicinskog fakulteta - VII (sedmi) stepen stru~ne spreme (dokaz diploma, odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) Da imaju jednu godinu radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita (dokaz - potvrda o radnom iskustvu u struci), Da imaju stru~ni ispit (dokaz - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu), Prosjek ocjena na fakultetu (dokaz - uvjerenje o polo`enim ispitima sa fakulteta), Licenca za rad izdana od nadle`ne komore (dokaz - uvjerenje izdato od lije~ni~ke komore), Izvod iz mati~ne knjige ro|enih i ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS, Aktivno znanje jednog stranog jezika (dokaz - potvrda o aktivnom znanju jednog stranog jezika), Poznavanje rada na ra~unaru (dokaz - uvjerenja o poznavanju rada na ra~unaru). Kod izbora kandidata radi dodjele specijalizacije, prednost imaju zaposlenici Zavoda. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, te tra`ene ovjerene dokumente ili originale, kojim dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uslova. Prijave na Konkurs uz dokaze o ispunjavanju uslova naprijed navedenih dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na adresu: Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu Patriotske lige broj 36, Sarajevo (Sa naznakom: Za konkurs za dodjelu specijalizacije) Dostavljene prijave se ne vra}aju! Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na razgovor sa ~lanovima konkursne komisije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine, zapisni~ara, dva ovjeriva~a zapisnika i verifikacione komisije, 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika prethodne Skup{tine, 3. Izvje{taj o poslovanju Dru{tva za 2011. godinu, 4. Revizorski izvje{taj o poslovanju za 2011. godinu, 5. Dono{enje odluke o imenovanju revizora Dru{tva za 2012. godinu. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine uz obrazlo`enje takvog prijedloga. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od dioni~ara i ovjerenu kod nadle`nih organa. Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u "ZA ili "PROTIV" prijedloga odluke. Za sve informacije u vezi sa odr`avanjem Skup{tine dioni~ara mo`e se obratiti na telefon br. 049/217-079. Materijal za sjednicu Skup{tine mo`e se razgledati u sjedi{tu preduze}a, a dopunska obrazlo`enja iznije}e se na Skup{tini. UPRAVA

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

SVIJET FINANSIJA

21

[tednja na italijanski na~in

BiH

EU

[tednja i na luksuzu

Prodaju ferrarije upola cijene
Italijanska policija ~e{}e kontroli{e vlasnike luksuznih vozila kako bi do{la do podataka o nepla}enom porezu, uglavnom je rije~ o nekoliko miliona eura utajenog poreza
Italijanske mjere {tednje su na luksuzne robe, me|u koje spadaju luksuzni automobili koji nose oznaku konja u skoku iz Maranella, udarile vrlo sna`no. Tako se izvoz polovnih ferrarija iz Italije u prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje lani utrostru~io. - Italija je jedna od tvr|ava luksuznih automobila, a ta vozila sada nestaju sa italijanskih cesta, ka`e Giuliano Noci, prodekan na Fakultetu za politehni~ke i poslovne studije u Milanu. Italiju su od pro{log januara zaklju~no sa majem napustila 4.923 polovna ferrarija, dok su u istom razdoblju ove godi ne oti {la 13.633, izvje{tava Bloomberg. Montijeva vlada uvela je paket mjera {tednje od 20 milijardi eura, zemlja ima ukupnu zadu`enost od oko 1,9 triliona eura. Italijanska ekonomija smanjila se ~etvrti uzastopni kvartal, dok je stopa nezaposlenosti porasla na 13 posto. Snagu mjera {tednje su osjetili neki vlasnici luksuznih i skupih automobila, jer je i stro`ija kontrola nad nepla}anjem poreza za luksuzna dobra. Tako je pro{log mjeseca italijanska policija uhvatila 44-godi{njeg mu{karca koji je vozio ferrarijev model F-40, a od 2006. nije platio oko osam miliona eura poreza.

Racije
U julskoj raciji su otkrili voza~a sa oko 200.000 eura vrijednim F-131, koji je izbjegavao pla}anje poreza u vrijednosti tri miliona eura od 2007. - Puno Italijana se `eli osloboditi svojih ferrarija nakon {to je finansijska policija na jednom od na{ih doga|aja u Rimu pregledala sve na{e voza~e, kazao je Fabio Barone, koji vodi klub vlasnika ferrarija Passione Rossa. - Jedan od vlasnika je automobil prodao za 143.000 eura, iako ga je kupio pro{le godine za 224.000 eura, rekao je on.

Gr~ka i [panija lako bi mogle da ostanu bez finansijske podr{ke Evropske centralne banke (ECB), ~ime bi bio otvoren izlaz za njihovo napu{tanje eurozone - ocjenjuju ekonomski analiti~ari. Eksperti smatraju da su na ju`noj periferiji eurozone svjetski finansijski regulatori ostvarili svoj glavni i tajni cilj i fakti~ki otvorili izlaz za Atinu i Madrid iz zajedni~kog valutnog saveza. Predsjednik ECBa Mario Draghi obe}ava da }e nastaviti spasavanje eura, ali ~lan Savjeta direktora ove institucije Luk Koen jasno je poru~io da nema nikakvog smisla dalje finansirati [paniju i Gr~ku. To }e dovesti do toga da regulator preuzme ~itav dr`avni dug dvije zemlje. Koen strahuje da }e, ~im se to dogodi, vlade problemati~nih zemalja izgubiti motiva-

Gr~ka i [panija na izlaznim vratima eurozone
ciju da samostalno preduzmu korake protiv krize. Razli~ite izjave rukovodstva ECB-a dolaze u vrijeme kada dr`avni dug [panije iznosi 80 posto BDP-a. Isti pokazatelj u Italiji je dostigao 123 posto, a u Gr~koj je 160 posto, s tim {to bi, prema prognozama gr~kih vlasti, za cijelu 2012. pad BDPa mogao pre}i sedam posto. Eksperti se pitaju kako objasniti naglu promjenu stava ECB-a? Evropska komisija, ECB i MMF finansirali su Gr~ku kreditima iz evropskih fondova. Ta sredstva su omogu}ila postupno povla~enje stranih investicija iz gr~ke ekonomije i preraspodjelu dr`avnih obaveza Atine na gr~ke finansijske institucije. Na kraju je udio stranih investitora u gr~koj ekonomiji smanjen, a udio unutra{njih pove}an. Isti je slu~aj i u [paniji - navode evropski mediji.

Prezadu`enost
- To ima ogroman simboli~ki zna~aj i pokazuje koliko je duboka ova kriza, objasnio je Noci.

Ikea ula`e u gradnju hotela
Svjetski poznati proizvo|a~ namje{taja Ikea planira izgraditi vi{e od 100 povoljnih hotela {irom Evrope. Hoteli ne}e koristiti Ikeino ime, niti }e ih Ikea voditi - za to }e biti zadu`ena poznata hotelijerska tvrtka, otkrio je direktor dobro upoznat s planovima. U {vedskoj tvrtki planiraju graditi hotele u zemljama gdje ve} posjeduje nekretnine, poput Velike Britanije, Holandije i Poljske, ali i na novim tr`i{tima kao {to je Njema~ka. - Tokom sljede}ih nekoliko sedmica objavit }emo lokaciju

na{eg hotela u Njema~koj. Pregovaramo s hotelijerima kako bismo hitro implementirali na{

koncept, izjavio je Ikein direktor u odjelu za nekretnine Harald Müller.

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske podnijelo je pisani prigovor na prijedlog za{tite kranjske klobase koji je Republika Slovenija uputila Evropskoj komisiji. Uz prigovor su poslali i cjelovitu tra`enu dokumentaciju kojom obrazla`u svoje tvrdnje. Kako pi{e u saop}enju na stranicama Ministarstva poljoprivrede, 18. februara ove godine Evropska komisija objavila je informaciju o zahtjevu Republike Slovenije da se na nivou EU oznakom geografskog porijekla za{titi proizvod pod nazivom kranjska klobasa. U skladu sa propisima EU, bilo koja zemlja mo`e podnijeti prigovor na predlo`enu za{ti-

Kranjska kobasica zavadila Hrvate i Slovence
tu proizvoda u roku od 6 mjeseci od dana objave informacije o podnesenom zahtjevu. Ministarstvo navodi da ovim prigovorom `eli za{tititi doma}e proizvo|a~e i izvoznike za koje se procjenjuje da na godi{njem nivou proizvode kranjske kobasice u vrijednosti od 80 miliona kuna. "Hrvatska gospodarska komora i hrvatski proizvo|a~i kranjske kobasice sistematski su od 2010. godine prikupili sve relevantne historijske dokaze na kojima temelje prigovor, a Ministarstvo poljoprivrede dodatno }e doprinijeti ja~anju pozicije hrvatske strane u ovom postupku", navodi se u priop}enju.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Sastanak u ZDK-u

Kako pre`ivjeti su{u

VLADA TREBA POMO]I U NABAVCI P[ENICE
Kinezi `ele ulagati

u vare{ku pilanu
Premijer Zeni~ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak i ministri u Vladi ZDK-a Raif Seferovi} i \emil Ugarak primili su ju~er u sjedi{tu ZDK-a Zaoa Kechenga, di re kto ra fir me Blu hend wood Sarajevo, javila je Fena. Ova kompanija kineskih investitora vlasnik je pilane na Ponikvama, u op}ini Vare{, u koju je u protekle dvije godine investirala dva miliona eura i uposlila 20 radnika sa evidencije biroa za zapo{ljavanje. Vlasnici pilane s ciljem daljnjeg investiranja i dobijanja dozvole za rezanje, izradili su novu projektnu dokumentaciju i resornom kantonalnom ministarstvu podnijeli zahtjev za dobivanje urbanisti~ke i gra|evinske saglasnosti. “Potrebne su nam dozvole do 1. septembra kako daljnje investiranje ne bi bilo upitno. Iz sjedi{ta na{e korporacije u Kini postavljaju nam pitanja o toku na{ih poslova u Vare{u i dobivanju dozvole za rezanje” rekao je , Kecheng. Bluhend wood je od Ministarstva prostornog ure|enja ZDK-a zatra`io dozvolu o legalizaciji.

PPDIVUT tra`i od Vlade da preduprijedi prijete}u glad na na{im prostorima [ta je sa robnim rezervama? Udru`enja potro{a~a uzdaju se u tr`i{te
Sindikat PPDIVUT BiH uputio je pismo federalnom premijeru Nerminu Nik{i}u u kojem navodi da je po~etkom jula u javnost iznio svoje procjene {teta koje }e nastati zbog su{e, ali i aktuelne politi~ke situacije u BiH. Ovaj sindikat hitno tra`i da se odre|ena sredstva Vlade, ali i bankarska sredstva, stave u funkciju nabavke p{enice, kako bi “preduprijedili prijete}u glad na na{im prostorima” . “Cijenimo da je ovo najprioritetniji problem koji treba rje{avati, jer informacije kojima raspola`e ovaj sindikat govore da se dosad nije vodilo dovoljno ra~una o robnim rezervama. Zbog takve politike nalazimo se pred velikim problemima kako ubla`iti predstoje}a neminovna poskupljenja osnovnih `ivotnih namirnica” navode u Sindikatu. , ra Saveza udru`enja potro{a~a BiH Gordana Buli} ka`e da su gra|ani vi{e upla{eni najavama poskupljenja nego {to }e do tih poskupljenja zaista i do}i, a koliko se panika uvukla me|u stanovni{tvo, govori podatak da masovno kupuju bra{no u prodavnicama. periodu }e poskupjeti i ostali prehrambeni proizvodi. “Tr`i{te jo{ nije reagovalo na rast cijena `itarica, energenata i na smanjene prinosa zbog su{e. Udru`enje svaki mjesec poredi cijene 65 namirnica koje su se prije ra~unale u okviru potro{a~ke korpe. Rezultat je da je potro{a~ka korpa u RS-upro{le godine u ovo doba iznosila 582 KM, a ove godine 593, zna~i 11 KM je skuplja” ka`e Petrovi}. , On je uvjeren da }e mehanizam tr`i{ta ipak natjerati u~esnike na tr`i{tu da pa`ljivije pristupaju formiranju cijena. “Koli~ina novca u opticaju ove godine je manja nego pro{le i ukoliko do|e do eskalacije cijena ljudima }e biti smanjena kupovna mo} i kupova}e manje proizvoda, {to }e se opet negativno odraziti na prihode trgovaca. Petrovi} je mi{ljenja da nisu utemeljene pri~e da }e prehrambeni proizvodi poskupjeti i do 30 posto. “Mi samo imamo osje}aj da je sve drasti~no poskupjelo. Ustvari, nije ni{ta tako drasti~no poskupjelo samo su prilivi novca u porodi~ni bud`et smanjeni” , J. Sa. kazao je Petrovi}.

ŠIRENJEI POSLAI

Akvizicijom u Zenici, Telemach je postao vlasnik kompanije TeleKabel, ~ime je oja~ana stru ktu ra Te le mac ha i pot vr|ena razvojna orijentacija na tr`i{tu BiH, saop}eno je ju~er iz Telemacha. “Dolaskom Telemacha na tr`i{te Zenice korisnici mogu o~ekivati znatna pobolj{anja, kao {to su promjena programske {eme s dosada{njih 48 na 70 kanala u analognoj ponudi i vi{e od 140 kanala u digitalnoj ponudi. Kanali poput Sport kluba HD, Fight Channela, Fox Lifea, Comedy Central kanala, HBO-a }e biti pravo osvje`enje” ,

Telemach sti`e u Zenicu

Manje novca
Ona je kazala da slobodno tr`i{te i konkurencija moraju biti korektivni mehanizam i ne smi ju se do vo di ti u pi ta nje, me|utim, kod nas imamo situaciju da nekoliko kompanija kontroli{e cijelo tr`i{te i dogovara se o cijenama, {to je ~isti oligopol. Takav slu~aj je i sa poslovnim zajendicama poput distributera nafte i naftnih derivata, kako se dogovore takve cijene i nametnu. Buli} isti~e da je to posao za Konkurencijsko vije}e BiH koje treba ispitati ovakve slu~ajeve kako bi se za{titili potro{a~i. Dragovan Petrovi}, predsjednik Pokreta potro{a~a RS-a, ka`e da stanje nije tako dramati~no kako se predstavlja, istina, do{lo je do rasta cijena `irtarica na svjetskom tr`i{tu, porasle su cijene energenta, a u narednom

istaknuo je Esad Bekta{, direktor TeleKabela. U ponudi }e biti i internetpaketi uz besplatno kori{tenje modema i WiFi routera, s brzinom do 80 Mb/s, kao i fiksna telefonija s mnogim povoljnostima za korisnike, poput besplatnih minuta razgovora i naprednih funkcija. “Zadovoljstvo nam je {to smo stigli u Zenicu i {to }emo u tom gradu mo}i pru`iti lepezu Telemach usluga koje ~ine zna~ajan tehnolo{ki odmak. Spremni smo i investirati u pro{irenje mre`e u Zenici” rekao je direktor , Telemacha @eljko Batisti}.

Robne rezerve
I udru`enja potro{a~a najavljuju da }e od vlasti tra`iti da reaguju ukoliko do|e do zna~ajnijeg rasta cijena, mo`da ~ak i proizvodima iz robnih rezervi, mada nije sigurno da robne rezerve u stanju u kakvom jesu pomo pomo}i da smire tr`i{te. Predsjednica Upravnog odbo-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 169 - 16. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Jablanica

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.663915 Kanada 124 CAD 1 1.602415 Hrvatska 191 HRK 100 26.162538 Ceska R 203 CZK 1 0.078156 Danska 208 DKK 1 0.262100 Maðarska 348 HUF 100 0.698286 Japan 392 JPY 100 2.011693 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.267417 Svedska 752 SEK 1 0.237197 Svicarska 756 CHF 1 1.624295 Turska 949 TRY 1 0.881303 V.Britanija 826 GBP 1 2.492896 SAD 840 USD 1 1.589231 Rusija 643 RUB 1 0.049745 Kina 156 CNY 1 0.249788 Srbija 941 RSD 100 1.666890 SDR (Special Drawing Rights) na dan 14. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 14. 08. 2012 =

1.955830 1.955830 1.668085 1.672255 1.606431 1.610447 26.228108 26.293678 0.078352 0.078548 0.262757 0.263414 0.700036 0.701786 2.016735 2.021777 0.566448 0.567864 0.268087 0.268757 0.237791 0.238385 1.628366 1.632437 0.883512 0.885721 2.499144 2.505392 1.593214 1.597197 0.049870 0.049995 0.250414 0.251040 1.671068 1.675246 USD 1.51096 BAM 2.392469

Po~inju Dani zdrave hrane
U Jablanici }e sutra po~eti Jablani~ki dani zdrave hrane, ljekobilja i p~elarstva, koji }e okupiti oko 30 izlaga~a, javila je Fena. Cilj manifestacije je predstavljanje ponude doma}ih proizvo|a~a koji sa veoma kvalitetnim proizvodima i dalje te{ko mogu na}i mjesto u velikim trgova~kim centrima. Ljubitelji zdrave hrane, ljekobilja i p~elarstva imat }e priliku da upoznaju proizvo|a~e, te degustiraju i kupe doma}e poljoprivredne proizvode. Jo{ jedan od ciljeva manifestacije je da se lokalni proizvo|a~i upoznaju sa dodatnim mogu}nostima zapo{ljavanja. Predvi|eno je predavanje o temi Uzgoj i prerada ljekovitog bilja uz fokus na medonosno bilje, kao i okrugli sto o temi Organska proizvodnja sa fokusom na ljekovitom bilju. Posebna pa`nja bi}e posve}ena uzgoju ljekovitog bilja, a kao pozitivan primjer organizatori manifestacije isti~u {tand Udru`enja `ena Most, ~ije su ~lanice, zahvaljuju}i [koli za uzgoj ljeko-

vitog bilja, uspjele proizvesti i plasirati prve koli~ine ljekovitog bilja na tr`i{te. Tu {kolu organizovala je organizacija @ene za `ene International, a finansirao USAID/Sida FARMA projekat. Dane zdrave hrane, ljekobilja i p~elarstva organizuje Savez po ljo pri vre dnih udru `e nja (SPU) Jablanica uz pokroviteljstvo Op}ine Jablanica i podr{ku USAID/Sida FARMA projekta i organizacije @ene za `ene International, saop}eno je iz SPU Jablanica.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

BIZNIS/BERZE
1.434,63
816,55
Dioni~ko dru{tvo

23

Gra|evinarstvo u 2012. godini

BIFX

682,47 1.726,78
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

888,20 787,14
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 15. august/kolovoz 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH 4,11 3,42 3,82 3,50 -2,14 -5,00 0,53 0,00 4,11 3,42 3,82 3,50 4,11 3,42 3,81 3,50 200 355 781 121 822 1.214,10 2.976,67 423,5 1 1 2 1 11,06 -0,35 11,10 11,00 491 5.431 2

Bez zna~ajnijih rezultata
Podaci federalnog Zavoda za statistiku pokazuju pad vrijednosti izvedenih radova i smanjeno upo{ljavanje radnika na gradili{tu
Iako je u toku gra|evinska sezona, ove godine se ne}emo mo}i pohvaliti visokom realizacijom gra|evinske operative na doma}em tr`i{tu, pokazuje analiza Sektora za gra|evinarstvo, IGM (industrija gra|evinskog imaterijala) i stambenokomunalnu oblast Privredne komore Federacije BiH. Zna~ajan udio u vrijednosti izvedenih radova mogao bi se o~ekivati od okon~anih situacija na radovima autoceste u FBiH, investicija u Tuzli i Zenici. Termoelektrana Vranduk, kao najnoviji izvjestan projekat u FBiH, mogla bi doprinijeti tako|er upo{ljavanju doma}ih kapaciteta u gra|evinarstvu. Podaci federalnog Zavoda za statistiku dostupni su za prva ~etiri mjeseca ove godine i pokazuju pad vrijednosti izvedenih radova i smanjeno upo{ljavanje radnika na gradili{tu. "Vremenske nepogode u februaru i op}enito zimski uvjeti diktirali su i dinamiku radova, pa smo ovakve rezultate mogli i o~ekivati. Me|utim, smanjenje investicija, odga|anje zapo~etih radova, smanjena potra`nja i samim time pad cijena nekretnina djeluju obeshrabruju}e za gra|evinare", navode iz PKFBiH. Optimisti~ne su najave iz Autocesta FBiH o otvaranju novih gradili{ta, pa se u PKFBiH nadaju da }e to biti i realni optimizam za doma}e gra|evinske kapacitete, prenosi Fena.

Nema investicija, nema radova

FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija J FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija S FBiH stara devizna {tednja serija U FBiH stara devizna {tednja serija Z PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE [ipad komerc dd Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo IK Banka dd Zenica

29,00 98,00 93,00 85,48 75,00 76,99 98,13 83,00 63,59

0,00 0,00 4,49 2,99 0,00 -0,01 0,00 2,49 -2,99

29,00 98,00 93,00 85,48 75,00 76,99 98,13 83,00 63,59

29,00 98,00 93,00 85,48 75,00 76,98 98,13 83,00 63,59

31.930 4.236 6.711 11.146 3.895 4.447 2.960 7.150 600

9.259,70 4.151,28 6.241,23 9.527,60 2.921,25 3.423,72 2.904,65 5.934,50 381,54

2 1 1 1 1 3 1 1 1

1,53 17,67 2,60 65,50

-2,55 0,23 -2,99 0,00

1,53 17,67 2,60 65,50

1,53 17,67 2,60 65,50

520 46 377 20

795,6 812,82 980,2 1.310

1 1 1 1

SASE: Promet 62.136 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 62.136,36 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo od 5.431,00 KM, a u sklopu dvije transakcije prometovana je 491 dionica. Kurs ovog emitenta je iznosio 11,06 KM. Na kotaciji fondova najve}i promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.d. Sarajevo od 2.976,67 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,82 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet od 44.745,47 KM, a u sklopu 12 transakcija prometovano je 73.075 obveznica.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 15. august 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sistem daljinskog grijanja u Tuzli

Projekat priklju~enja 2.500 doma}instava
Tuzla }e biti prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojem }e biti realiziran projekt priklju~ivanja 2.500 individualnih stambenih objekata u sistem daljinskog grijanja, objavio je Tuzlanski info portal. Na ju~era{njoj sjednici Kolegija op}inskog na~elnika predstavljeni su elementi pilot projekta ˝Snabdijevanje individualnih objekata visinskih zona toplinskom energijom˝ s polaznom ta~kom od tuzlanskog naselja Kula. Po rije~ima rukovodioca sektora za razvoj Centralnog grijanja d.d. Tuzla Amera Karabegovi}a, projekt je podijeljen u nekoliko faza i Centralno grijanje je ve} izradilo projektnu dokumentaciju koja se sastoji od tri glavna projekta. “Nama je u interesu da taj projekat bude energetski efikasan, a kako bi ga mogli prezentirati i {iroj javnosti izvan Tuzle˝, kazao je Karabegovi}.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ^isto}a a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Dunav osiguranje a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,3 9,42 0,04(A) 3,16 5,56 4,1 1,26 5,92 -0,23 -0,84 0 4,98 -4,14 0 9,57 0,17 4,3 9,5 0,04 3,16 5,56 4,1 1,38 5,95 4,3 9,31 0,04 3,15 5,56 4,1 1,13 5,91 92 68 1.420 186 60 70 40 472 395,60 640,30 56,80 587,45 333,60 287,00 50,20 2.792,02 1,08 0,46 66,65 1,5 0 0 -3 0 1,08 0,46 66,65 1,51 1,08 0,46 66,65 1,5 645 1.000 250 5.924 696,60 460,00 16.662,50 8.913,12

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Internacional motel a.d. Banja Luka Novi velepromet a.d. Zvornik Posavina a.d. Srbac Rafinerija nafte a.d. Brod Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,2 0,1(A) 0,608 0,06 1,7 48,1 46,49 46 42,94 40,97 41,17 0 0 1,33 9,09 0 0 -0,02 -0,02 0 0 -0,8 0,2 0,1 0,608 0,06 1,7 48,1 46,5 46,01 42,94 40,98 41,5 0,2 0,1 0,608 0,06 1,7 48,1 46,41 46 42,94 40,97 41 1.892 1.963 883 5.000 2.477 15.400 152.967 101.433 4.000 15.766 76.373 378,40 196,30 536,86 300,00 4.210,90 7.407,40 71.113,48 46.664,15 1.717,60 6.459,86 31.445,76

Bajramska ponuda u Mercatoru i DP marketima
Produ`ena vikend akcijska ponuda u Mercator trgovinama i DP marketima, prilago|ena predstoje}im bajramskim danima, traja}e pet dana - po~inje u ~etvrtak, 16, i traje do ponedjeljka, 20. avgusta, saop}eno je iz Mercatora. U `elji da svojim kupcima olak{a pripreme za bajramske dane, Mercator BH d.o.o. obezbijedio je svje`e i kvalitetne namirnice po pristupa~nim cijenama, kao i prigodne bajramske poklone u Mercatoru i trgovinama DP marketa. Vjerni kupci, korisnici Mercator Pika kartica, koji budu kupovali u subotu, 18. avgusta, bi}e nagra|eni dvojnim Pikama. To zna~i da }e za svakih potro{enih 8 KM (M.O.) dobiti dva Pika boda.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

114,30 2,78

$ 0,24 %

1.606,90 27,99

$ 0,28 %

877,50 793,75

$ 0,09 %

PLIN
$ 1,80 %

SREBRO
$ 0,51 %

KUKURUZ
$ 0,60 %

24

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Op}ina Novi Grad i upravitelji potpisali ugovore

Bez dogovora, bez obe}anja
U prostorijama kantonalne Vlade ju~er je odr`an sastanak pregovara~kih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata, a u vezi sa problemima u Grasu. Prema rije~ima Kemala Luk{i}a, predsjednika Kantonalnog odbora Sindikata komunalne privrede, ni ju~er ni{ta nije dogovoreno, osim da se sastanak nastavi 21. avgusta. Pregovara~ki tim Vlade Kantona Sarajevo sa premijerom Fikretom Musi}em na ~elu sa~injavali su i resorni ministar Haris Luli}, ministar privrede Rusmir Sendi}, ministar finansija Mirza Sendijarevi}, te Zlatko Petrovi}, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. - Sastanak je odr`an u vezi s analizom realizacije zaklju~aka donesenih na tematskoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo. Dnevni red je bio jako obiman i ozbiljan i nismo ga iscrpili tako da je nastavak sjednice zakazan za 21. avgust. Mi, kao Sindikat, ne mo`emo izraziti zadovoljstvo dinamikom realizacije pomenutih zaklju~aka. Onim {to je trebalo da se realizira u prethodnom periodu, a bilo je u mandatu uprave preduze}a, nismo zadovoljni. Kao sindikat nismo bili uklju~eni u izradu tih programa i rje{enja. Naravno da bi se realizacijom zaklju~aka preduze}e dovelo u situaciju da ispunjava obaveze prema korisnicima usluga. To je ono {to je cilj nas kao Sindikata, a nadam se i vlasnika preduze}a, Vlade Kantona Sarajevo, istakao je Luk{i}.

SINDIKAT RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA VLADE KS-a O GRASU

Op}ina Novi Grad za aparate izdvojila oko 79.000 KM

Ni{ta nije usagla{eno osim da se sastanak nastavi 21. avgusta • Vlada misli da je bilo pomaka, a mi, i ako ih je bilo, rezultate ne vidimo na terenu, ka`e Amir Muminovi}, potpredsjednik Sindikata komunalne privrede Grasa

Za ga{enje po`ara

1.300 aparata
Hidrantska mre`a u 80 posto ulaza je neispravna, tvrde u Sarajevostanu
Ugovore o dodjeli 1.300 aparata za ga{enje po`ara ju~er su potpisali v.d. na~elnika Op}ine Novi Grad Aner [uman i predstavnici upravitelja OKI, Hetig, Jobing, Epismont, Fidges in`enjering, TIPtop i Sarajevostan. Op}ina je sa 70 posto finansirala nabavku ovih aparata, a eta`ni vlasnici sa 30 posto. - Poznato je koliko je sistem za{tite od po`ara na podru~ju Novog Grada neadekvatan, tako da je na{a Slu`ba civilne za{tite pokrenula aktivnosti oko nabavke aparata i provjeru svih hidranata u zgradama, s ciljem prevencije i za{tite ljudi i imovine od po`ara, naglasio je [uman, dodav{i da je Op}ina iz bud`eta za nabavku aparata izdvojila oko 79.000 KM. Sarajevostanu su dodijeljena 453 aparata, koji }e, prema rije~ima izvr{nog direktora odr`avanja u Sarajevostanu Fuada Haski}a, u zgradama biti postavljeni do kraja ove sedmice. - Insistirat }emo da oni ulazi koji imaju malo aparata dobiju {to ve}i broj. Moram ista}i da je hidrantska mre`a u 80 posto ulaza neispravna, odnosno uop}e ne funkcioni{e, kazao je Haski}.
E. A.

Iz Grasa tra`e da se provedu zaklju~ci Skup{tine KS-a

Izgradnja pje{a~ke staze u Vogo{}i

Nova uprava
Stav Vlade je, prema Luk{i}evim rije~ima, da se izvr{i analiza u kojoj mjeri je ko ispunio svoje obaveze predvi|ene zaklju~cima. - Sindikat izra`ava nezadovoljstvo dinamikom koju su svi trebali po{tovati. Zaklju~ci su dijelom vezani za upravu preduze}a, a drugim za Vladu. Ni jednima ni drugima nismo zadovoljni. Vlada je dala neka obrazlo`enja. O budu}oj upravi Grasa nije bilo pomena, ali nadam se da }e u nastavku sjednice biti razgovora i o toj temi, jer smo zainteresira-

Staza u funkciji do nove {kolske godine

Sigurniji prelaz za 800 u~enika
Na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} obi{ao je sa saradnicima lokalitet na kojem je u toku izgradnja pje{a~ke staze u du`ini od 51 i {irine 2 metra prema O[ “Mirsad Prnjavorac” u Vogo{}i. Prema rije~ima na~elnika Smaji}a, radi se o veoma bitnom projektu sa aspekta za{tite i sigurnosti vi{e od 800 |aka koji poha|aju spomenutu {ko-

ni da se postave sposobni ljudi koji mogu realizirati donesene zaklju~ke. Uglavnom, ni{ta nije dogovoreno, naglasio je Luk{i}. Amir Muminovi}, potpredsjednik Sindikata komunalne privrede Grasa, kazao je kako su na sastanak do{li sa jasno definisanim stavovima. - Mi smo za to da se Gras dovede na zdrave noge, a to je ujedno definisano i zaklju~cima Skup{tine. Onda se mo`e pri~ati o konkurenciji i svemu ostalom, jer u tom slu~aju se ne bismo bojali nikakvih konkurenata. Analizirali smo te zaklju~ke, Vlada misli da je bilo pomaka, a mi, i ako ih je bilo, rezultate ne vidimo na terenu. Nekih zvani~nih rezultata, stavova i dogovora nema. Mi ostajemo pri svojim stavovima i dr`a}emo se toga, a ako Vlada ne bude imala sluha, kojeg, prema na{em mi{ljenju, do sada nije imala, vidjet }emo. Mo`da im je do{lo u glavu u me|uvremenu pa se ispo{tuje dogovoreno, a to je i na{a `elja. Ima stvari koje oni tvrde da su uradili, a mislimo da ba{ i ne daju previ{e rezultata. Nema kon-

kurencije dok ne stanemo na noge, jer uposlenici Grasa nisu krivi za ovakvo stanje u preduze}u. Uposlenici Grasa su upozoravali na ovo prije {est godina da }e se desiti i sad poslije svih razgovora i {trajkova da bi Gras krenuo ka boljem dolazi se do rje{enja da se linije prepuste nekome drugom. Ne, nije po{teno kad smo mi nokautirani, kazao je Muminovi}.

Vladini rezovi
Od Vlade se o~ekuje da napravi rezove koji bi Gras doveli u poziciju da bude konkurentan. - Onda mo`emo na tender i ko ponudi najbolje, neka vozi i to nije sporno uop}e. U slu~aju da se na{i stavovi ignori{u, mi }emo kao predstavnici Sindikata u~initi sve zakonom propisano da se izborimo za svoja prava. Ako bude potrebno, mi }emo i {trajkovati, ali iskreno se nadamo da ne}e biti potrebe i da }e Vlada razumjeti {ta mi ho}emo. A to je da budemo konkurentni. Vlade su dovele Gras u ovakvu situaciju, zaklju~io je Muminovi}.
S. HUREMOVI]

Ure|enje zelenih povr{ina u Centru
Na osnovu ugovora izme|u predstavnika Op}ine Centar i KJKP Park, radnici ove firme su u augustu na nekoliko lokacija zavr{ili ure|enje dje~ijih igrali{ta i zelenih povr{ina, dok }e se hortikulturno ure|enje nastaviti po~etkom jeseni. U Bolni~koj 11 na dje~ijem igrali{tu postavljene su dvije drvene klupe sa naslonom, te je saniran dje~iji mobilijar, dvije klackalice i tobogan. Na je sen je pla ni ra no ure|enje 80 kvadratnih metara zelene povr{ine. U Ulici Zaima [arca kod broja 94, kako bi se sprije~ilo parkiranje vozila na zelenoj povr{ini, postavljena je za{titna ograda u du`ini od 35 metara.

lu, kao i drugih u~esnika u saobra}aju. Uz stazu }e biti postavljena rasvjeta, a sa KJKP Park je dogovoreno da se u neposrednoj blizini zasadi `iva ograda. Smaji} je dodao i da }e staza biti u funkciji do po~etka nove {kolske godine. Op}ina Vogo{}a i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo obezbijedile su 16 hiljada maraka.
S. Hu.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

25

Pomo} za najugro`enije stanovnike op}ine Ilid`a

276-982

Podijeljeno preko 400
Darodavci su humanitarne organizacije Merhamet i Crveni kri`, kao i porodica Vreto iz Rakovice
U toku ramazana na podru~ju op}ine Ilid`a, u svih 16 mjesnih zajednica, podijeljeno je vi{e od 400 paketa najugro`enijim porodicama. Pakete su donirale humanitarne organizacije Merhamet i Crveni kri` Ilid`e, a bilo je i pojedina~nih donacija gra|ana. Sve podjele su vr{ene uz pomo} sekretara MZ koji su pakete distribuirali na ku}ne adrese korisnika ili ih dijelili u svojim prostorijama. U paketima su se nalazili osnovni prehrambeni proizvodi {e}er, ulje, bra{no, so i konzerve. Tako je Merhamet darivao 332 paketa za socijalno ugro`ene porodice Ilid`e koje se nalaze na spisku Slu`be za rad, socijalna pitanja i raseljena lica i izbjeglice. kojima imaju izuzetno dobru saradnju, pa se sve humanitarne akcije, kojih je poprili~no, realizuju bez problema.

VA@NIJI TELEFONI

prehrambenih paketa
Bajramski paketi
Bilo je i pojedina~nih donacija dobrih ljudi, me|u kojima je i Elvis Vreto, koji je na podru~ju Rakovice obezbijedio 14 prehrambenih paketa socijalno najugro`enijim porodicama. - Majka Elvisa Vrete je izrazila `elju da korisnicima Merhametove kuhinje u Rakovici li~no preda bajramske pakete, kako bi mogli u blagostanju i ibadetu do~ekati predstoje}i veliki praznik. U paketima su pored osnovnih namirnica bili kafa i slatki{i. Gospo|a je smatrala da su korisnici kuhinje ti kojima najprije treba pomo}i. Zato je sama napravila pakete, dopremila ih u prostorije MZ i li~no uru~ila korisnicima, kazao je Samir Kold`o, volonter MZ Rakovica, dodaju}i da bi trebali ovim primjerom da se povedu i drugi dobri ljudi, jer je u ovom MZ mnogo socijalno ugro`enih kojima je nu`na pomo}.
Z. T.

500 iftara
- Prevoz paketa je obezbijedila Op}ina Ilid`a, dok su sekretari MZ vr{ili isporuku na ku}ne adrese. Tako|er, tokom ramazana Merhamet je podijelio i 500 iftara za posta~e slabog materijalnog stanja. Ju~er (utorak op. a) je zavr{ena podjela 80 paketa koje je obezbijedio Crveni kri` Ilid`e iz donacije robnih rezervi i to za

Paketi uru~ivani na ku}ne adrese

rubne mjesne zajednice Osjek, Rakovica i Bla`uj, gdje nema njihovih kuhinja. Paketi }e bar tokom blagdana pomo}i ovim porodicama da poprave svoje skro-

mne bud`ete, naglasio je Enes ^orbo, pomo}nik na~elnika za rad sa mjesnim zajednicama. U Slu`bi posebno isti~u zalaganje aktivista Merhameta sa

Ruksaci i {kolski pribor za prva~i}e
Op}ina Novo Sarajevo povodom po~etka nove {kolske godine organizovat }e sve~ani prijem i kulturno-zabavni program za prva~i}e iz deset novosarajevskih osnovnih {kola. Svi prva~i}i upisani u osnovne {kole Novog Sarajeva dobit }e ruksake i {kolski pribor. - Na ovaj na~in `elimo blagovremeno upoznati roditelje prva~i}a da se ne izla`u dodatnim tro{kovima, jer smo za njih obezbijedili odgovaraju}e poklone, pored ruksaka, tu su i blok za crtanje, vo{tane i vodene bojice, kola`ni papir i plastelin, grafitne i hemijske olovke, gumice i privjesci za klju~eve, kazao je Faruk Pr{e{, pomo}nik na~elnika za dru{tvene djelatnosti. Dru`enje i prijem prva~i}a odr`at }e se na otvorenoj sceni pozornice Vilsonovog {etali{ta 5. M. T. septembra u 18 sati.
tom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subo-

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati slijede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Gajine, Osenik 5, Mi{evi}i 2, Luka @orci, Komatin, Homar, Podsokolina, Gajevi, Frgaj, Dragoradi, ^evljansko polje, Donje Selo, ^etojevi}i, Gornji ^evljanovi}i, Sudi}i 1, Vrutci 1, Vodovod Vukasovi}i, Vrutci, Vladojevi}i, Vrbovska, Visojevica, Udrabi, Podlipnik, Sudi}i 2, Stublina, Spahin Han, Ravne, Rami}i (Ilija{), Rakova noga, Pumpa stanica, Vukasovi}i i [i}i, od 8 do 16 HE Hrid, ^adord`ina, Podlugovi 1, od 9 do 16 Ciglane 14 i Kakrinje, od 8.30 do 17 Gornja Bio~a 2, od 8 do 15 Rakovica MUP, od 11.30 do 13 Ostoji}i 2, od 10 do 11.30 Ostoji}i, od 13 do 14.30 sati Obla brda.
tom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olo-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Foto: D`. KRIJE[TORAC

7 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Ko njic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00, Copenhagen 17.30, Koeln 19.25 i 21.00

Odlasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Vienna 7.30 i 15.05, Istanbul 9.35, 14.40 i 18.00, Copenhagen 10.00, Munich 13.10, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55, Koeln 20.05 i 21.40

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subo-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.35, 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25,

vo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

26

OGLASI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH" broj: 12/03), ~lana 43. Zakona o radio-televiziji Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de ( "Slu`bene novine BPK-a Gora`de" broj: 7/02 i 8/09 ) te na osnovu Zaklju~ka Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de broj: 03-05-1046/12 od 10.8.2012. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, objavljuje:

O G L A S
za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de, od kojih su: - 4 (~etiri) predstavnika iz reda osniva~a, - 1 (jedan) predstavnik iz reda zaposlenika i - 2 (dva) predstavnika iz reda lokalnih zajednica sa podru~ja BPK-a Gora`de. Opis pozicije: Skup{tina obavlja poslove od zna~aja za djelatnost kojima se bavi Javno preduze}e JP RTV BPK-a Gora`de i donosi odluke o slijede}em: - Statutu, uz prethodnu saglasnost osniva~a, - Poslovniku ili poslovnicima, na prijedlog Nadzornog odbora, - Eti~kom kodeksu, na prijedlog Nadzornog odbora, - Planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja sukladno Zakonu o javnim preduze}ima. - Nadle`nostima utvr|ene Zakonom o privrednim dru{tvima. Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de vr{i se za mandatni period od 4 (~etiri) godine. Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati slijede}e op{te uslove: a. da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), b. da je stariji od 18 godina a mla|i od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), c. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao razultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i uvjerenja od op}inskog nadle`nog organa), d. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana ovjerenja od op}inskog nadle`nog organa), e. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, niti se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje Op}inskog i Kantonalnog suda) f. da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda) g. da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od op}inskog nadle`nog organa), h. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od op}inskog nadle`nog organa), i. da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od op}inskog nadle`nog organa), j. da nije u sukobu interesa u li~nom i profesionalnom odnosu sa Dru{tvom u koje aplicira na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Skup{tine. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Pored navedenih op{tih uslova kandidat koji se prijavljuje na oglas mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VII ili VI stepen slo`enosti zanimanja, VSS ili V[S, zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera, - najmanje tri godine radnog sta`a u struci. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji: - stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vr{enje poslova finansijskog nadzora, - sposobnost tuma~enja primjene Zakona i drugih propisa, a naro~ito iz djelatnosti preduze}a, - prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira, - sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka i - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca. U vezi posebnih uslova kandidati trebaju prilo`iti: - Dokaz o stru~noj spremi (univerzitetska diploma, ovjerena kopija) dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojega je zaposlen kandidat ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO. Kandidat je du`an uz prijavu na oglas, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanje op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom, u roku od 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH", dnevnom listu Oslobo|enje, oglasnoj plo~i BPK Gora`de, oglasnoj plo~i JP RTV BPK Gora`de, te na web stranici Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de. NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]E SE RAZMATRATI. Prijave na Oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKOPODRINJSKI KANTON GORA@DE, MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BOSANSKOPODRINJSKOG KANTONA GORA@DE, Komisiji za izbor i imenovanje sa naznakom: "Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK Gora`de", sa naznakom NE OTVARAJ. Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a Radio- televizija Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, izvr{it }e Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, Broj: 10- 05-2482-3 /012 14. 8. 2012. god Gora`de

MINISTRICA mr. sci. Alma Delizaimovi}

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

KULTURA

27

Turneja zeni~kog ASMF-a i hora Istok-Orijent u Turskoj

Odu{evili premijera Erdoana
Odr`ali su 11 koncerata za 22 dana, obi{li 17 gradova i putovali 15 hiljada kilometara od Bosfora do same granice sa Sirijom

Koncert za premijera Turske

Foto: Arhiv ASMF-a

Sa druge ramazanske turneje ASMF-a u Turskoj

Ansambl Sultan Mehmed Fatih (ASMF) i hor Istok-Orijent iz Zenice, te hor \ulistan iz Novog Pazara nedavno su se vratili sa turneje po Turskoj. Na koncertu u najljep{em dijelu Ankare bilo je skoro 10.000 ljudi, me|u kojima premijer Republike Turske Red`ep Tajip Erdoan, te njegovi najbli`i saradnici. Nakon kratkog

koncerta, Erdoan je pri{ao na fotografisanje sa u~esnicima, a usljedio je i desetominutni razgovor sa rukovodiocem ASMF-a Mehmedom Bajraktarevi}em. ASMF, koji ve} osam godina radi i putuje po svijetu, s ciljem predstavljanja tradicije muslimana u BiH, boravio je jedanaest puta u Turskoj. Stotinu i ~etiri ~la-

na sa Mehmedom Bajraktarevi}em i Munirom Me{anovi}em na ~elu, odr`ali su 11 koncerata za 22 dana. Obi{li su 17 gradova i pre{la skoro 15 hiljada kilometara putuju}i od Bosfora do same granice sa Sirijom. Ovo je jedna od turneja u nizu, ali druga ramazanska turneja koju ASMF odr`ava u Turskoj. Dva koncerta je prenosila Turska nacionalna televizija (TRT). Prema rije~ima Kenana Musi}a iz ASMF-a, vrhunac turneje je, zasigurno, bio nastup za premije-

ra Erdoana i njegovu delegaciju, te 10.000 prisutnih koji su iftarili na otvorenom. Nakon koncerta premijer Erdoan rekao je Bajraktarevi}u kako voli na{u zemlju, te kako voli ono {to ASMF radi. Obe}ao je da }e za Bajram biti u Sarajevu. Sutradan, svi turski dnevnici, portali i printana izdanja bili su preplavljeni naslovima o ASMF-u i nastupima po Turskoj. ASMF je, osim u Turskoj, bio na gostovanjima u Evropi, Egiptu, Americi, Kanadi… Broji blizu

150 ~lanova. Najzna~ajniji koncert u karijeri ASMF-a odr`an je pro{le godine u crkvi Aya Irini u centru Istanbula. Na dvosatnom koncertu prisustvovao je i predsjednik Turske Abdulah Gul sa svojom suprugom. Velika ramazanska turneja Ansambla Sultan Mehmed Fatih, ~lanova hora Istok-Orijent iz Zenice i hora \ulistan iz Novog Pazara zavr{ena je koncertom u Yalovi, nedaleko od Istanbula.
Mi. D.

Ve~eras otvaranje izlo`be reljefne kaligrafije Saeeda Rezaija U povodu Bajrama

O univerzalnim vrijednostima
Umjetnik iz Irana je dobitnik vi{e nagrada za svoja djela, a organizator je i nekoliko radionica o temi iranske kulture i umjetnosti
Iako vlada op{te mi{ljenje da se u gradu na Miljacki ljeti gotovo ni{ta ne de{ava i da manjka kulturnih doga|aja, situacija ipak nije tako crna. Dokazuje to i galerija Preporod, u kojoj }e ve~eras u 18 sati biti otvorena izlo`ba djela iranskog umjetnika reljefne kaligrafije Saeeda Rezaja. “Duboko poznavanje smisla knji`evnosti, vjere i umjetnosti je jasno vidljivo u kaligrafskim rado-

Polaznici kreativne radionice

Kaligrafija/Arabeska
Kako islamski propisi zabranjuju slikanje i vajanje likova, islamska umjetnost se bazirala na lijepo ispisivanje teksta - kaligrafiju, i sebi svojstvenu ornamentiku, tzv. arabesku. Tako se razvila najbogatija i najraznovrsnija poznata kaligrafija s mnogo razli~itih vrsta pisama (nesh, sulus, ta’lik, divani...) i na~ina pisanja (u obliku kruga, u ogledalu, u obliku slike predmeta, ptice i sli~no). Tekstovi kaligrafskih ispisa su gotovo uvijek kur’anski ajeti, ne{to rje|e hadisi i jako rijetko neke druge izreke ili tekstovi. Kaligrafske radove nalazimo u d`amijama i drugim sakralnim gra|evinama, u obliku levhi (uokvirenih slika), izvezene na platnu, a mnogi ru~no pisani primjerci mushafa su tako|er kaligrafska djela.

Detalj kaligrafskog zapisa na zidu Tad` Mahala

Izlo `ba ra do va mla dih s umanjenim sposobnostima nastalih u okviru kreativne radionice ArT LiNe NVO altruista Svjetlo iz Sarajeva bit }e otvorena danas u Mercatoru (Lo`ioni~ka ulica) u Sarajevu, a uprili~ena je u povodu Bajrama i prodajnog je karaktera. Za ovu izlo`bu polaznici navedene kreativne radionice izlo`it }e i radove nastale decoupage tehnikom. Polaznici ArT LiNe radionice, kao i prethodnih godina, pripremili su i unikatne ~estitke ra|ene konturom i u linorezu, a od radova na ovoj pro-

Izlo`ba ArT LiNe radionice

dajnoj izlo`bi koja doprinosi i boljoj socijalnoj uklju~enosti njezinih polaznika, kao i slike od gipsanih figura, su{enog cvije}a, zatim ukrasne kutije od ke ra mi ke, svi le ne ma ra me, ukrasne ramove, svije}njake, ogrlice... Prikupljena sredstava s ove prodajne izlo`be namijenjena su za kupovinu materijala za nastavak rada radionice ArT LiNe i za na gra de po la zni ci ma. Izlo`ba }e biti otvorena do 18. augusta i mo`e se posjetiti od 10 do 21 sat.
An. [.

vima Rezaja i zato je ova ramazanska izlo`ba kaligrafije ujedno i po ti caj za pro mi {ljanje o tim univerzalnim vrijednostima, koje se opet individualno i na duhovnoj razini name}u posebno tokom ramazana u smislu promjene i razvoja” rekla je Mir, sada Balji}, rukovoditeljica galerije Pre- Jedno od Rezaijevih djela porod za Fenu. Saeed Rezai detaljno prou~ava heranu i Me|unarodnom festiperzijsku knji`evnost, te istra`iva- valu o Poslaniku Muhammedu, a njem i savladavanjem razli~itih organizator je i vi{e radionica i umjetnosti poku{ava prona}i no- izlo`bi o temi iranske kulture i ve prostore reljefnoj kaligrafiji i dr- umjetnosti u Ujedinjenim Arapvenom reljefu. Dobitnik je neko- skim Emiratima, Maroku, Njeliko prvih nagrada na me|unaro- ma~koj, Engleskoj, Austriji i KataN. S. dnim izlo`bama o Kur’anu u Te- ru.

28

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
Prilog broj 1.

Broj: 65 0 Ps 148042 10 Ps Sarajevo, 10.7.2012. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP @eljeznice FBiH d.o.o. Sarajevo protiv tu`enog SUR Bistro Stari fenjer iz Sarajeva, radi isplate du`no potra`ivanje, v.sp. 27.804,55 dana 10.7.2012. godine, donio je

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01.01.2012. - 30.06.2012. godine
Javno Preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovina d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 033 75 10 00, 033 75 10 08 www.elektroprivreda.ba; - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora - mr.sc. Enver Agi}, predsjednik NO - mr. Jakub Dinarevi}, ~lan NO - Bahrudin [ari}, ~lan NO - mr. Sanel Buljuba{i}, ~lan NO - Selvedin Suba{i}, ~lan NO - Davorin Kora}, ~lan NO - Fejsal Hrustanovi}, ~lan NO - ~lanovi uprave - Generalni direktor: dr. Elvedin Grabovica - Izvr{ni direktor za proizvodnju: Senad Sarajli} - Izvr{ni direktor za distribuciju: Admir Andelija - Izvr{ni direktor za snabdijevanje i trgovinu: mr. Mirsad [abanovi} - Izvr{ni direktor za ekonomske poslove: Edin Mujagi} - Izvr{ni direktor za pravne i kadrovske poslove: Mensura Zuka - Izvr{ni direktor za kapitalne investicije: mr. Amil Kamenica II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 30.354.369 nominalna vrijednost 71 nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Federalno ministarstvo energije, dionica emitenta s pravom glasa rudarstva i industrije III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital / g) Stalna sredstva 2.891.019.689 h) Teku}a sredstva 503.430.368 i) Gubitak iznad visine kapitala / j) Ukupna aktiva 3.394.450.057 PASIVA f) Kapital 2.894.343.233 g) Upisani osnovni kapital 2.236.964.437 h) Dugoro~ne obaveze 380.187.659 i) Kratkoro~ne obaveze 119.919.165 j) Ukupno pasiva 3.394.450.057 Podaci iz bilansu uspjeha emitenta: f) Prihodi 464.133.878 g) Rashodi 458.111.261 h) Dobit / gubitak prije poreza 6.022.617 i) Porez na dobit / j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora / - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o / finansijskim izvje{tajima Generalni direktor dr Elvedin Grabovica I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni SUR BISTRO "Stari fenjer" Sarajevo, vlasnica Sokolovi} Mirsada, da tu`itelju JP @ELJEZNICE FBiH d.o.o. Sarajevo isplati du`no potra`ivanje u iznosu od 27.804,55 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos 684,40 KM po~ev{i od 17.12.2008. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.01.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 16.02.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 13.07.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 13.08.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 14.09.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.10.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.11.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.12.2009. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.01.2010. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.02.2010. godine pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 15.03.2010. godine, pa do isplate, - na iznos 982,80 KM po~ev{i od 12.04.2010. godine pa do isplate, - na iznos 76,33 KM po~ev{i od 22.03.2007. godine pa do isplate, - na iznos 717,74 KM po~ev{i od 22.03.2007. godine pa do isplate, - na iznos 116,45 KM po~ev{i od 27.04.2007. godine pa do isplate, - na iznos 698,12 KM po~ev{i od 27.04.2007. godine pa do isplate, - na iznos 119,60 KM po~ev{i od 21.05.2007. godine pa do isplate, - na iznos 521,45 KM po~ev{i od 21.05.2007. godine pa do isplate, - na iznos 113,30 KM po~ev{i od 22.06.2007. godine pa do isplate, - na iznos 164,85 KM po~ev{i od 22.06.2007. godine pa do isplate, - na iznos 125,89 KM po~ev{i od 23.07.2007. godine pa do isplate, - na iznos 180,96 KM po~ev{i od 23.07.2007. godine pa do isplate, - na iznos 172,53 KM po~ev{i od 17.08.2007. godine pa do isplate, - na iznos 157,36 KM po~ev{i od 17.07.2007. godine pa do isplate, - na iznos 122,74 KM po~ev{i od 27.09.2007. godine pa do isplate, - na iznos 187,53 KM po~ev{i od 27.09.2007. godine pa do isplate, - na iznos 118,71 KM po~ev{i od 26.10.2007. godine pa do isplate, - na iznos 226,61 KM po~ev{i od 19.11.2007. godine pa do isplate, - na iznos 223,67 KM po~ev{i od 19.11.2007. godine pa do isplate, - na iznos 262,81 KM po~ev{i od 21.12.2007. godine pa do isplate, - na iznos 144,78 KM po~ev{i od 21.12.2007. godine pa do isplate, - na iznos 317,06 KM po~ev{i od 28.01.2008. godine, pa do isplate, - na iznos 163,66 KM po~ev{i od 28.01.2008. godine pa do isplate, - na iznos 329,67 KM po~ev{i od 07.03.2008. godine pa do isplate, - na iznos 110,15 KM po~ev{i od 07.03.2008. godine pa do isplate, - na iznos 294,22 KM po~ev{i od 31.03.2008. godine pa do isplate, - na iznos 94,42 KM po~ev{i od 31.03.2008. godine pa do isplate, - na iznos 119,60 KM po~ev{i od 18.04.2008. godine pa do isplate, - na iznos 306,42 KM po~ev{i od 23.04.2008. godine pa do isplate, - na iznos 17,86 KM po~ev{i od 26.05.2008. godine pa do isplate, - na iznos 280,06 KM po~ev{i od 26.05.2008. godine pa do isplate, - na iznos 273,31 KM po~ev{i od 26.06.2008. godine pa do isplate, - na iznos 132,19 KM po~ev{i od 26.06.2008. godine pa do isplate, - na iznos 135,33 KM po~ev{i od 10.07.2008. godine pa do isplate, - na iznos 218,57 KM po~ev{i od 26.07.2008. godine, pa do isplate, - na iznos 185,69 KM po~ev{i od 14.08.2008. godine pa do isplate, - na iznos 252,28 KM po~ev{i od 06.09.2008. godine pa do isplate, - na iznos 182,54 KM po~ev{i od 24.09.2008. godine pa do isplate, - na iznos 223,54 KM po~ev{i od 24.09.2008. godine pa do isplate, - na iznos 160,54 KM po~ev{i od 20.10.2008. godine pa do isplate, - na iznos 37,76 KM po~ev{i od 24.10.2008. godine, pa do isplate, - na iznos 151,07 KM po~ev{i od 24.11.2008. godine, pa do isplate, - na iznos 302,72 KM po~ev{i od 24.11.2008. godine pa do isplate, - na iznos 151,07 KM po~ev{i od 19.12.2008. godine, pa do isplate, - na iznos 247,94 KM po~ev{i od 26.12.2008. godine, pa do isplate, - na iznos 132,19 KM po~ev{i od 19.01.2009. godine pa do isplate, - na iznos 271,21 KM po~ev{i od 26.01.2009. godine pa do isplate, - na iznos 129,04 KM po~ev{i od 19.02.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 287,19 KM po~ev{i od 02.03.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 298,81 KM po~ev{i od 25.03.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 144,78 KM po~ev{i od 25.03.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 337,06 KM po~ev{i od 23.04.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 154,21 KM po~ev{i od 29.04.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 229,75 KM po~ev{i od 15.05.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 225,60 KM po~ev{i od 19.05.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 299,75 KM po~ev{i od 16.06.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 285,11 KM po~ev{i od 22.06.2009. godine pa do isplate, - na iznos 217,62 KM po~ev{i od 21.07.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 188,83 KM po~ev{i od 20.07.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 125,89 KM po~ev{i od 18.08.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 221,04 KM po~ev{i od 01.09.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 135,33 KM po~ev{i od 23.04.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 337,06 KM po~ev{i od 18.09.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 205,37 KM po~ev{i od 23.09.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 157,36 KM po~ev{i od 15.10.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 127,60 KM po~ev{i od 20.10.2009. godine pa do isplate, - na iznos 125,89 KM po~ev{i od 16.11.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 192,27 KM po~ev{i od 23.11.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 110,15 KM po~ev{i od 16.12.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 258,44 KM po~ev{i od 22.12.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 94,41 KM po~ev{i od 20.01. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos 260,17 KM po~ev{i od 21.01.2009. godine, pa do isplate, - na iznos 76,68 KM po~ev{i od 11.02.2010. godine, pa do isplate, - na iznos 233,14 KM po~ev{i od 26.02.2010. godine, pa do isplate, - na iznos 242,58 KM po~ev{i od 24.03.2010. godine, pa do isplate, - na iznos 110,16 KM po~ev{i od 23.03.2010. godine, pa do isplate, - na iznos 267,66 KM po~ev{i od 19.04.2010. godine, pa do isplate, - na iznos 110,16 KM po~ev{i od 19.04.2010. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u visini od 1.251,66 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje - ~l. 183. stav 1. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom presudom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 17. septembra 2012. godine, u 17 sati odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Aide Zaimovi}, na temu:

«Uloga Kine u svjetskoj ekonomiji i potreba za novom razvojnom paradigmom»
Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

Muharem Bazdulj

P

okojni Borislav Peki} (1930-1992) bio je i ostao jedna od najosebujnijih literarnih pojava u ju`noslovenskim knji`evnostima. Rodom iz Podgorice, Peki} }e u Beogradu studirati psihologiju, no njegova sudbina bila je sudbina pisca. Bio je vezan i za svijet filma. Napisao je scenario za film Dan ~etrnaesti koji je predstavljao Jugoslaviju na Filmskom festivalu u Cannesu 1961. Ipak, u knji`evnost Peki} }e u}i na velika vrata 1965. romanom Vreme ~uda. Iste godine Ki{ je objavio Ba{tu, pepeo. Mnogi kriti~ari upravo zato godinu 1965. smatraju prekretni~kom u jugoslovenskoj knji`evnosti. Ina~e, Peki} jeste i ~lan vjerovatno najja~eg kvarteta jugoslovenske knji`evnosti dvadesetog stolje}a: on, Ki{, te Mirko Kova~ i Filip David jednako su u ovda{nju u~malu literaturu unijeli duh (post)moderne kao {to su i u privatnom `ivotu bili veliki prijatelji. Uzbudljiva i dirljiva pri~a o ovom prijateljstvu mo`e se naslutiti iz knjige pisama Kova~a i Davida koju je objavio Feral Tribune, kao i iz Peki}eve knjige Korespondencija kao `ivot.

Prilog za kulturu, umjetnost i nauku ^etvrtak, 16. 8. 2012. godine

KNJI@EVNOST

Tu|ina
Peki}eva djela otkrivaju rijetko originalnog i zanimljivog pisca. Tu su me|u ostalim: NIN-ovom nagradom ovjen~an roman Hodo~a{}e Arsenija Njegovana, zatim ~uvena sedmotomna fantazmagorija Zlatno runo, te, recimo, Besnilo, izvanredno dinami~an roman koji spaja elemente najboljeg ladlamovskog trilera sa stravi~nom vizijom apokalipse. Peki} je tako|er i autor djela ~iji su naslovi postali svojevrsno javno dobro, fraze koje ljudi masovno upotrebljavaju makar im i ne znali tvorca: Odbrana i poslednji dani, te Godine koje su pojeli skakavci. Treba mo`da re}i da je Peki} imao udjela i u politici: bio je, naime, jedan od osniva~a Demokratske stranke. Ipak, u mutnim politi~kim vodama on je bio uljez kao, recimo, i Vitomir Luki}. Veliki dio `ivota Peki} je proveo u Londonu. U glavnom engleskom gradu je i umro. Zagreba~ki Hit objavio je tri knjige Pisama iz tu|ine. Ove knjige predstavljaju izuzetno publicisti~ko {tivo gdje Peki} rijetko duhovito govori o Engleskoj i Englezima. Sentimentalna povest britanskog carstva je knjiga za koju Peki} ka`e kako ona predstavlja posljednji dio ciklusa kojem pripadaju i Pisma iz tu|ine. Sentimentalna povest britanskog carstvaustvari je zbirka predavanja o historiji Engleske koje je Peki} dr`ao pune ~etiri godine na BBC-u. On sam ka`e da je u tim predavanjima ima delikatan zadatak jer nije histori~ar po struci i jer je njegovo znanje povijest prete`no konverzaciono. Zato je potrebnu aberaciju pogleda (Peki}ev izraz) prona{ao u pridjevu sentimentalno. Ovo je, dakle, historija Engleske po Peki}u, specifi~an digest velikog znanja filtriranog originalnim umom.

Peki}ev(sk)a
historija Engleske

SMRT U LONDONU Peki}eva djela otkrivaju rijetko originalnog i zanimljivog pisca. Tu su me|u ostalim: NIN-ovom nagradom ovjen~an roman Hodo~a{}e Arsenija Njegovana, zatim ~uvena sedmotomna fantazmagorija Zlatno runo, te, recimo, Besnilo, izvanredno dinami~an roman koji spaja elemente najboljeg ladlamovskog trilera sa stravi~nom vizijom apokalipse. Peki} je tako|er i autor djela ~iji su naslovi postali svojevrsno javno dobro, fraze koje ljudi masovno upotrebljavaju makar im i ne znali tvorca: Odbrana i poslednji dani, te Godine koje su pojeli skakavci. Treba mo`da re}i da je Peki} imao udjela i u politici: bio je, naime, jedan od osniva~a Demokratske stranke. Ipak, u mutnim politi~kim vodama on je bio uljez kao, recimo, i Vitomir Luki}. Veliki dio `ivota Peki} je proveo u Londonu. U glavnom engleskom gradu je i umro
~in na koji Sofijin svijet govori o filozofiji ili Papagajeva teorema o matematici. No Peki}, ipak, svojoj povesti ne}e podariti fiction formu da bi joj prona{ao {iru publiku. On }e tu zada}u ispuniti duhovito{}u. Dobru ilustraciju predstavljaju naslovi nekoliko poglavlja: Ra|anje Imperije pod krutom suknjom jedne kraljice, Bratoubila~ko klanje i plitko oranje ili Oliver Cromwell, Ratovi ru`a a za narod trnje, Henry VII ili dr`ava kao trgova~ka kompanija, Henry VIII ili reformacija u krevetu, Anglosaksonsko ili vanmateri~no za~e}e Britanije itd. Rije~ju - ova knjiga ima i svoju edukativnu komponentu, no to nije njezina glavna vrijednost.

Duhovitost
Ova se knjiga i nehotice uklapa u onu danas izuzetno popularnu formu predstavljanja ozbiljne teme neozbiljnim diskursom. Ona o engleskoj historiji govori na sli~an na-

vo. Nova izdanja njegovih knjiga {tampaju se svake godine {irom svijeta. U Beogradu izdava~ka ku}a Laguna izdaje njegova izabrana djela, uglavnom ona iz fikcijske dionice, odnosno romane i pri~e. S druge strane izdava~ka ku}a Slu`beni glasnik, tako|er iz Beograda, objavljuje Peki}eva publicisti~ka i autobiografska djela. Isto tako, u Beogradu se dodjeljuje godi{nja stipendija Fondacije “Borislav Peki}” za mlade pisce koji pi{u na srpskom jeziku. Na sajtu www.borislavpekic.com skoro svakodnevno se objavljuju dijelovi njegovog ogromnog opusa. Vrlo ~esto }e se tu na}i i odlomci itekako aktuelni i dan-danas. Evo {ta, recimo, Peki} 1962, prije ta~no pola vijeka, pi{e o konceptu kompromisa: “Kompromis je osnovni modus postojanja, u kome su neregulisani i svi ostali. Planetarna su kretanja kompromisi izme|u tu|ih privla~nih sila i vlastite mase. Kao privremeno postojanje, `ivot je kompromis izme|u nepostojanja i ve~nog postojanja. ^ovek je kompromis izme|u inteligencije i instinkta. Ni ljudska zajednica ovom modusu ne izmi~e. I ona je kompromis. Kompromis izme|u slobode i ropstva. Neupotrebljive slobode da zajednice nema i nekorisnog ropstva da osim nje nema ni~eg drugog...”

Knji`evnidi`ivotBorislava Peki}a, asmrti lo itekako `iposlije njegovo je dje Pro{lo je dvadeset go na od smrti

Ove godine navr{ilo se punih dvadeset godina od smrti jednog od najzna~ajnijih modernih srpskih i ju`noslovenskih pisaca, Borislava Peki}a. Peki} je veliki dio `ivota proveo u Engleskoj, a veliki dio njegovog opusa, naro~ito onog nefikcijskog, bavi se ovom zemljom. Jedna od tih knjiga je i Sentimentalna povest britanskog carstva

Digresije
Ono {to pored duhovitosti naro~ito karakterizira ovu knjigu dovode}i je u kontrast s tipi~nim povijesnim {tivima jesu autorove digresije. Tipi~an histori~ar pri~a povijest linearno i ravnomjerno te si ne dopu{ta luksuz digresije. Peki} je druga~iji: njega }e neki pojam ili pore|enje neodoljivo povu}i u divne esejisti~ne pasa`e. Tako|er, ~esta su i pore|enja engleske sa srpskom historijom. Peki}, isto tako, sa strahom bje`i od ravnodu{ne pozicije hroni~ara koji govori u nezainteresiranom tre}em licu. Ovom knjigom vlada suverena Peki}eva ich-forma. Sentimentalna povest britanskog carstva jest knjiga koja jednako mo`e poslu`iti studentu prve godine anglistike `eljnom caka koje pale na ispitu kao i svakom ljubitelju literature `eljnom u`itka ~itanja.

30
KRLE@A U LJETNIM SARAJEVSKIM DANIMA

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. godine

Ram za glembajevski povijesne istro{enosti
Vojislav Vujanovi}

T

uma~iti Lauru Lenbachovu, baruna Lenbacha i doktora Kri`oveca, junake Krle`ine drame “U agoniji” tog zavr{nog akorda u potonu}u , glembajevske dinastije, datum je u stvarala~koj karijeri svakog glumca. To je znak stvarala~ke zrelosti, osje}anje unutarnje mo}i da se mo`e sopstvena imaginacija provu}i kroz `rvanj intelektualnih snopova kojima je Krle`a ozra~io ove svoje junake i one psihi~ke lomove kroz ~ije ih je labirinte proveo oblikuju}i njihove tragi~ne likove, da mogu razgraditi i u~initi providnim onu poetsku gustinu koju je Krle`a gradio od neuobi~ajenih frazeolo{kih cjelina, satkanih od orljave zvukovnih spregova i leksi~kih kaskada koje su egzistencijalni ambijent ~ovjekov ~inile neizdr`ivim, nepodno{ljivim do razmjera anti~ke tragi~nosti, budu}i da nose u sebi tragi~ku krivicu predaka, njihovo ibzenovsko prokletstvo naslie|a. Hrabrost je uhvatiti se uko{tac sa tim junacima i stoga, u esteti~kom prosu|ivanju kreativnih dosega, i ta hrabrost biva ote`ala odre|enom znakovito{}u koja se mora unijeti u taj zavr{ni sud. Sa tom hrabro{}u smo se suo~ili ovih dana, nekako nenadano, bez one uhodane protokolarnosti repertoarske najave neke kazali{ne ku}e. Za tu nenadanost pobrinuo se kazali{ni reditelj Gradimir Gojer, u okviru teatarskog autorskog projekta “Krle`a, hotel Europa, Stari Grad...” predsta, vom izvedenom u atriju hotela Europa!

Atmosfera povjerenja
U sastavu ansambla, Gojer je poku{ao izvr{iti neku vrstu integracije bosanskohercegova~kog teatra pa je u ansambl doveo dva glumca iz Banje Luke, dva iz Mostara i dva iz Sarajeva. Iz Banje Luke je doveo Ljiljanu ^eki} i Radenku [eva, iz Mostara Roberta Pehara i Slavena Vidaka, a iz Sarajeva je anga`irao Izudina Bajrovi}a i Du{ana Bugarina. Predstava je izvedena u nezahvalno vrijeme, u 17 sati. Pa ipak gledali{te je bilo zaposjednuto. Me|utim, mnogo je zna~ajnije da su se glumci prilagodili vremenu i zaigrali sa onom predano{}u koja je zra~ila iz susreta njihovih stvarala~kih preokupacija i onih zna~enjskih naboja koje su u sebi nosili Laura, Lenbach i Kri`ovec, ~iju su mre`u upotpunili ruska emigrantkinja Madeleine Petrovna, gluhonijemi prosjak i policijski pristav.

Gradimir Gojer pripada grupi onih reditelja koji smatraju da se vrijedan teatarski ~in mo`e izgraditi na dobrom tekstu iz ~ega slijedi i druga njegova rediteljska karakteristika: on nastoji da dramski tekst na sceni o~uva {to je mogu}e vi{e u njegovom integralnom vidu. To se zapa`a i u postavci ove drame bez obzira na to {to je izvjesna skra}ivanja morao izvr{iti. S druge strane, on je odustao od bilo kakve identifikacije scenskog prostora svode}i scenski mobilijar na ono najnu`nije: jednu fotelju, jedno stolicu, jedan krojni model i jedan izdu`eni stol na kojem Laura obavlja svoje krojne zahvate i oko koga se i odvija cjelokupna radnja, ~ime je predstavi dao fakturu komorne scene u kojoj su glumci direktno suo~eni sa gledali{tem. Time se momenat hrabrosti podi`e za potenciju vi{e, glumci kao da se zagledaju u o~i gledatelja osje}aju}i, istovremeno, i njihove poglede na svome tijelu. To je relacija na kojoj se jedino mo`e graditi atmosfera povjerenja, ~iste emocije, bez kori{tenja nekih pomo}nih sredstava ili dovijanja. Svaka, i najmanja gesta na licu glum~evom, svaki pokret tijela, bivaju jasno vidljivi. Emocija nije vi{e svedena u sadr`inski sloj predstave, ona postaje i sredstvo komunikacije, sredstvo dijaloga sa gledali{tem. To je kompoziciono ustrojstvo predstave, ram u koji su akteri predstave trebali svesti glembajevski svijet koji se na{ao na rubu svoje povijesne istro{enosti i svojih biolo{kih klonu}a, ali i one otu|enosti koja svoje osmi{ljenje nalazi u advokatskoj elokvenciji koja poprima karakter logoreje. To su dva svijeta koji se sudaraju, ali se ne razumiju i mimoilaze se bez zastoja. Jer, dok lenbachovski svijet krvari gu{e}i se u svojoj egzistencijalnoj kloaki, dotle se doktor Kri`ovec i`ivljava u paradiranju svojom elokvencijom koja se potpuno isklju~ila sa tra~nica `ivotne potro{enosti. Umjesto da se uklju~i u tragi~ni milje svojih sugovornika, on razvija svoj monolog be{}utnosti kao svojevrsnu tamnu auru tragi~nosti junaka postavljenih nasuprot njemu.

(Predstava “U agoniji”, reditelj Gradimir Gojer, u okviru teatarskog autorskog projekta “Krle`a, hotel Europa, Stari Grad...”, premijera 25. jula u atriju hotela Europa)

iako je, naoko, izvedeno iz trenuta~ne hirovitosti. Mo`da je tu prividnu hirovitost trebalo rediteljski otkloniti, suo~iti junaka sa samim sobom, kako ga je, ina~e, Izudin Bajrovi} vodio kroz ~itavu predstavu jer bi tada samoubojstvo proisteklo iz vlastite odluke, a ne u kre{endu sukoba sa Laurom! Ono bi, dakle, proisteklo iz onog realisti~kog podteksta koji je Bajrovi} oblikovao svojom gluma~kom postulacijom lika. Mo`da se ovakav Lenbach, bez krle`ijanskog habitusa, mnogima ne}e dopasti, ali, za esteti~ko vrednovanje, u na{em sudu biva presudnije prisustvo gluma~kog “ratia”

Tragi~ki usud
Baruna Lenbacha tuma~io je Izudin Bajrovi}, Lauru Ljijana ^eki}, doktora Kri`oveca Slaven Vidak, groficu Madlen Petrovnu Radenka [evo, policijskog pristava Robert Pehar i prosjaka Du{an Bugarin. Izudin Bajrovi} je svome junaku pri{ao sa krajnjim racionaliziranjem odnosa odbacuju}i krle`ijansku egzaltiranost i svode}i ga u

realisti~ke okvire i sti{anu intonaciju tragaju}i za onim ~vori{tima gdje se tragi~ki usud kondenzirao do one olju|ene boli kada vi{e nema izlaza, jedini je izlaz u - samoubojstvo. Takva ubojstva nemaju onu unutarnju logiku kako ju je razradio sam Krle`a izvode}i je upravo iz te egzaltirane zaokupljenosti, ubojstvo Bajrovi}evog junaka je pomalo nenadano, ali zato `ivotno potresnije

u razrje{avanju lenbachovskog kompleksa, voljnosti glumca da prona|e druga~iji pristup u oblikovanju ovog Krle`ina junaka. Ipak, individualizacija postupka i jasnije vi|enje gluma~kog htijenja bili su prete`niji u na~inu na koji je Izudin Bajrovi} oblikovao zavr{ni akord u genetskom odumiranju glembajevske dinastije!

Mo`da se, pomalo nesvjesno Bajrovi}, svojim gluma~kim postupkom, povukao u drugi plan da bi ostavio znatno {iri manevarski prostor Ljiljani ^eki} u tuma~enju Laure Lenbach. Ona je prihvatila i tu ponu|enu mogu}nost izazova da u frazeolo{kim cjelinama, u orljavi zvukovnih spregova i leksi~kih kaskada od kojih je gra|ena gusto spletena poetska tkanica Krle`ine imaginacije, propita svoje kreativne mogu}nosti. Ljiljana ^eki} je zanimljiva gluma~ka pojava u bh. teatarskom prostoru. Nakon zavr{ene akademije, ona je krenula i u dalja usavr{avanja pa je okon~ala i magistarski studij prate}i to svoje dogra|ivanje i teorijskim raspravama iz domena glume. Me|utim, tu upu}enost u teorijske slojeve gluma~ke umjetnosti ona je shvatila samo kao dogradnju sopstvenih predispozicija za gluma~ku umjetnost. A njene predispozicije su izuzetne, evidentne u svim rukavcima konkretnih manifestacija: njena je statura izuzetno skladna, lice `ivo, pokretljivo, podatno za gestualne modulacije, njen govorni organ zdrav i ~ist, glasovna artikulacija podignuta na zavidan nivo. Ali ono {to je presudno u bavljenju glumom kao umjetni~kom disciplinom, jeste prirodno osje}anje za zna~enjsku slojevitost rije~i, njeno pomjeranje {irokom skalom intonativnih valera. Arsenal tih svojih mogu}nosti Ljiljana ^eki} je aktivirala u oformljenju lika Laure. Svoju Lauru ona nije pomjerala iz onog duhovnog ambijenta u koji ju je smjestio Miroslav Krle`a, o~uvavala je onu literarnu boju i melodijski sklad kojim ju je Krle`a oblikovao i to je bio onaj postament sa kojega je krenula u scensku izgradnju njenog `ivotnog habitusa. Njena Laura je donijela na scenu krle`ijanski vid tragi~nosti, survavanje niz povijesne urvine koje su je bacile u “tamu `ivota” tra, gi~nost bez sopstvene krivice, ili, pak, sa krivicom {to je svoju egzistenciju za~ela u povijesno vrijeme beskrajnih turbulencija i {to je podlijegala konvencijama koje su je stavljale izme|u ~eki}a i nakovnja i time se i emotivno razgra|ivala. Pa ipak, ni jedna ni druga “krivica” je nije slomila, ona nije pristala na to da bude povijesni balast, svoj povijesni i intimni status je prihvatila kao neminovnost, formulirala svijest o toj neminovnosti, i, rukovo|ena tom svije{}u, prihvatila je posao “{najderice” kao svoj “modus vivendi” kao svoje usagla{avanje sa po, vijesnom neminovno{}u. To je onaj zna~enjski sloj koji je Krle`a

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. godine

31
Vodi~ samostana tiskan u [irokom Brijegu

svijet na rubu
Knjiga sa 247 stranica oboga}ena fotografijama Tomislava Hrka}a

VJERA, ALI I POVIJEST I KULTURA
Ve}ini }e mo`da najzanimljiviji biti ~etvrti dio knjige koji pokazuje umjetni~ko blago Franjeva~kog samostana
Dragan Marijanovi} ugradio u ovaj svoj lik i kroz njega iskazao svoju privr`enost Lauri, pored Sestre Angelike, jedinom liku iz glembajevske “dinastije” prema kojem je Krle`a iskazao svoju privr`enost! Sve je te komponente sabrala Ljiljana ^eki} u oblikovanju svoje Laure, u~inila je odlu~nom da istraje u svojoj osvije{}enosti. Ta odlu~na osvije{}enost te~e, kako to i sama sintagma ka`e, u dva rukavca: ona je odlu~na da sve {to ju je vezalo za biv{i `ivot, odbaci upravo kao povijesni balast, simboliziran razra~unom sa mu`om, barunom Lenbachom, dok je momenat osvije{tenosti manifestirala prema svima onima koje je `ivot u~inio oja|enim. To je njen `ivotni credo. Kada se u njenoj kroja~nici pojavi Madeleine Petrovna, nekada{nja ruska grofica, sada emigrantkinja i manikirka, pomalo duhovno pomjerena i sklona brbljivosti, Laura je prihvata sa punim uva`avanjem. Istina, to je karakterna komponenta koju je Krle`a ugradio u Laurin lik. Ono {to je originalno u stvarala~kom klju~u Ljiljane ^eki}, to je onaj lirski podtekst kojim je ona uspostavljala svoj odnos “bijednim ljudima” kako bi to rekao Dostojevski. To , je `ivi emotivni skok koji Ljiljana ^eki} izvodi premije{taju}i svoju Lauru iz za`arenog gr~a u sukobu sa Barunom Lenbachom u lirsku mekotu odnosa sa drugima. ^ak i odlu~nost da se razra~una sa mu`em ona poku{ava da svede u prostor razumnog. Pa ipak, Ljiljana ^eki~ nije uspijevala osloboditi svoju junakinju onog ibzenovskog prokletstva naslje|a. Ono, u liku Lenbachove tragi~nosti, nadire iz nutrine sveop}e tragi~ke situacije, to naslje|e nahrupljuje, svom `estinom, na njena vrata i ona prihvata borbu, ne ignoriranjem tih navala ve} nastojanjem da se sukobljava s njima. To je svoj izraz nalazilo u do izvjesne mjere povi{enom tonu kojim se Ljiljana koristi u dijalogu sa Lenbachom. To je, mo`da, izvjesno iskliznu}e iz onog lirskog koje je svodila u podtekst svoje kreacije. Me|utim, njeno tragi~ko uru{avanje po~inje suo~avanjem sa ljudskom faktografskom bezo~no{}u i njegovom hipokrizijom. Metafore te ~ovjekove dvojnosti su policijski pristav i dr. Ivan plemeniti Kri`ovec. Policijski pristav prihvata svijet u njegovoj ~injeni~koj doslovnosti i svaku drugu relaciju isklju~uju u saobra}anju sa drugim. Toj metafori je glumac Robert Pehar dao punu mjeru one emotivne ohladnjelosti i isklju~enja bilo kakvog ljudskog razumijevanja. S druge strane, hipokrizija u ~ijem se ozra~ju ukazuje dr. Kri`ovec svojim odvjetni~kim monolo{kim tiradama s kojima, tako|er, opire bilo kakvom saosje}anju s ljudskim stradanjem, ~ovjek je prazna lju{tura, ulovljena u paukovu mre`u svoga besmisla i on je razvija u beskona~nu monolo{ku partituru. njegovi monolozi nisu uspijevali sti}i do zenita svoje obezlju|enosti. U sukobu sa te dvije komponente ljudske nastranosti junakinja Ljiljane ^eki} je klonula, slomila je vlat svoje vertikale i, poko{ena, po~ela je puziti po podu, po dnu svoje `ivotne kloake, duhovno poreme}ena, sa intonativnim parabolama koje vi{e nije mogla izvesti iz gr~a zga|enosti, pora`ena, ona je svu svoju `ivotnu filozofiju svela u filozofiju nemo}i, u krik, u emotivnu zagu{enosti. Krle`inu Lauru je Ljiljana ^eki} je prevela u svoj krvotok, u svoju misao, u svoje osje}anje ljudske nemo}i da se na|e izlaz iz ~ovjekova stradanja. Tom svojom filozofijom ~ovjekove nemo}i da se opre ljudskom zlu, ova je glumica, na odre|en na~in, participirala i u filozofiji ~ovjekove posustalosti koja dominira i na{im vremenom. Radenka [eva je svoju Madeleine Petrovnu o`ivjela sa puno osje}anja za igru, za one kaskade u kojima je Madeleine Petrovna prikrivala svoju `ivotnu istro{enost. Prosjak Du{ana Bugarina pojavio se tek u pasa`u jednog trenutka u kojem barun Lenbach, o~uvavaju}i svoje “dostojanstvo” dok iznu|uje od Laure novac za svoj karta{ki dug, istovremeno, benevolentno, udjeljuje iz svoga d`epa zaostali sitni{. Gledali{te je imalo priliku vidjeti jednu predstavu u kojoj su se preplitali i krle`ijanska snaga literarnog uobli~enja djela i vrsne kreacije Ljiljane ^eki} i Izudina Bajrovi}a, ~iju panoramu upotpunjuju Robert Pehar i Radenka [eva svojim epizodama policijskog pristava i grofice Madeleine Petrovne. Ostaje pitanje: kakva je dalja su dbi na ove vrsne dram ske predstave?

P

remda je te{ko vrijeme za nakladni{tvo, osobito za izdanja koja pretendiraju na stanovitu povijesnu ulogu, i zbog sadr`aja i zbog skupoga tiska zarad puno fotografija, Franjeva~ki samostan i Franjeva~ka galerija u [irokom Brijegu ipak su uspje{no priveli kraju godinama planirano i napokon realizirano, bogato i sadr`ajno izdanje prvoga Vodi~a samostana.

Me|u koricama
Vodi~ je nastao iz potrebe da se sve kulturne znamenitosti, kao i ljepote grada obuhvate u jednu cjelinu, koja bi bila za turisti~ke, ali i vjerni~ke potrebe, napose one ~itatelje koji i sami istra`uju kulturnu i op}u povijest ovoga samostana i grada, a htjeli bi imati sve me|u koricama. [irokobrije{ki franjeva~ki samostan kompleksan je i po svojoj ulozi u nastanku i razvoju Hercegova~ke franjeva~ke provincije, i svega onoga {to obi~no ide uz stoljetna djelovanja franjevaca: knjige, artefakti, bogato crkveno naslije|e, tisu}e podataka... Radi se o knjizi 247 stranica, oboga}enih fotografijama Tomislava Hrka}a, vrsnoga gradskog fotografa, koji nastavlja sjajnu obiteljsku fotografsku tradiciju kao njezin najmla|i izdanak. Vodi~ je podijeljen u sedam cjelina a osmi dio je u biti urednikova rije~. Prvi dio posve}en je op}oj povijesti i najnu`nijim podacima o [irokom Brijegu, drugi pak njegovoj znamenitoj crkvi kao sredi{tu svih zbivanja relevantnih za povijest ovda{njega naroda, jer ona nikada nije ni bila samo molitveno okupljali{te, u zapadnohercegova~koj burnoj povijesti ona je bila i pribje`i{tem u te{ka vremena, ali i ishodi{tem u bolja, ona je jednako i svjedokom povijesnih mijena koje su se doticale ovda{njih ljudi. Tre}i dio posve}en je samostanu i njegovim

Naslovnica Vodi~a

ljudima i kutcima, sjajnih je intelektualaca tu `ivjelo i stvaralo a i danas je tako, jer da nije, ne bi imalo smisla ni raditi ovaj Vodi~, jer se ne bi imao raditi od ~ega.

Skamenjena vje~nost
Ve}ini }e mo`da, pak, najzanimljiviji dio biti ~etvrti koji pokazuje umjetni~ko blago samostana, potom se peti dio bavi samostanskim podru`nim crkvama i crkvicama, {esti obra|uje zanimljiv esej nazvan “Ne samo sebi `ivjeti, nego i drugima koristiti” koji zapravo , obja{njava smisao ovoga vje~no misijskoga sve}eni~kog zvanja, toliko specifi~noga u na{im krajevima. I, posljednji se dio bavi lirskim i literarnim opisom pro{loga i sada{njega vremena, a koji se vrti oko ~uvene pjesme nekada{njeg |aka franjeva~ke gimnazije, Antuna Branka [imi}a - “Plava skamenjena vje~nost” . Autori tekstova su fra Sretan ]ur~i}, fra Ante Mari} i fra Vendelin Kara~i}. Grafi~ki urednik je Josip Miji}, a uz Josipa, grafi~ku pripremu je radila Kristina Kramer, oboje magistri likovnih znanosti i asistenti na ovda{njoj ALU.

Emotivna zagu{enost
Za ovaj lik je odabran Slaven Vidak. On raspola`e dosta {irokim rasponom emotivnih stanja, on posjeduje, tako|er, zavidnu govornu kulturu i osje}anje za akcentiranje zna~ajnih toposa u mre`i Kri`ov~evih logoreja, ali, ovaj umjetnik nema snage da sve to preto~i u krajnju ljudsku bezo~nost, nije bio u stanju da se razra~una sa samim sobom, sa supstancom humane mekote koju nosi u svome bi}u i s kojom je do{ao na svijet pa stoga

32
{em i najljep iH ijem ajnje`n rne ba{tine B On kultu cvijetu

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. godine

33

Velika sinteza o ljubavnoj magiji
Kad nema uzvra}ene ljubavi, kad nema ni{ta od zanosne i iskonske ljepote nabujalog erotizma, onda se ispreda tanana pjesma koja je u sevdalinci dobila ne samo svoju tematsku te`inu ve}, prije svega, harmonijski, ak{amsko-ti{inski i knji`evni i estetski uzlet bosanske kasabe. U ju`noslovenskim, pa i balkanskim usmenim knji`evnostima, nema nigdje toliko individualizma, odnosno, oliri~avanja lirskog, skoro sakralnoj poetizaciji usuda, i toliko dostojanstvene povijesti sopstvene patnje kroz melodijsku ispjev ljubavnog jada kao u pjesmi ~ija je kolijevka {eher, odnosno, Sarajevo. Tamo gdje sevdalinka sevdahuje kristalizira se ljubavni i `ivotni bol do opipljivosti. Tu postoji skoro iracionalna uskla|enost motiva ci je i nje ne su bje kti vi za ci je. Bu|enje ljubavi na prvi pogled je istovjetno bu|enju erotike. I ta dva pola su nerazdvojna u svojoj nevinosti i svojoj svemo}nosti kao {to su nerazdvojni njen `enski i njen mu{ki glas. Oni su fluidno i univerzalno jezgro sevdalinke, njen ~edni, ljubavnoerotski, eteri~ni dodir i {apat. Pogotovo, kad se kroz kasabu ne mo`e pro}i od ljepote ]irkovi}a Magde koja u pjesmi “Mo}ev~i}u, mali Carigrade” ka`e: “Podaj majko, ukra{}u se sama” Imperativna, moli. tvena, prkosna, samonosna intonacija ovog stiha dovoljno govori koliko je potreba za bjekstvom iz regula porodi~ne, natporodi~ne i svake druge unutra{nje i spolja{nje proklete avlije nadmo}na jer je u tom bjekstvu ugra|ena i sopstvena i tu|a ljepota. Cijena ljubavi je ponekad i cijena smrti. Vjerui stihovi Alekse [anti}a iz “Emine”: “Zamirisa kosa ko zumbuli plavi/ A meni se krenu bururet u glavi” . Rije~ je o nebeskoj ~e`nji, odnosno, astralnom ritualu a{ikovanja {to sa ak{amom nad bosanskim brdima, u |ul-ba{tama, na kapid`icima, pend`erima i ~ardacima dobija metafizi~ku sjenku prokletstva. Iako pune derta, sevdalinke su himna ljubavi i jedna autenti~na slavopojka svijetu. Ponekad mi se ~ini da u svakoj sevdalinci `ivi po jedna Julija ili jedan Romeo, jedan Omer i jedna Merima, ili Fatima iz Nezuka, ili neko od izgubljenih u pustinji. Posebna pri~a bi bila koliko je sevdalinskog usuda u nekim od tragi~nih i univerzalnih likova proze Ive Andri}a, Me{e Selimovi}a i drugih pisaca sevdalinskog po dne blja. No uo~ljiva je i druga strana sevdalinke: bez njenog daha nema ni teferi~a, odnosno, atmosfere radosti.

^emu “Sevdalinka, alhemija du{e” dr. Esada Bajtala u ovim oskudnim i oja|enim vremenima? Valjda zbog toga da ljubav ne bi i, kona~no, oti{la u Muzej ljubavi
Borislav Jovanovi} No}as se moje ~elo `ari, no}as se moje vje|e pote, i misli moje san ozari: umrije}u no}as od ljepote Tin Ujevi} enciklopedija i antologija cjelovita pri~a o sevdalinci. Ne}u, nadam se, pretjerati ako ka`em da je “Sevdalinka, alhemija du{e” ovako osmi{ljena, tematizirana i strukturirana, posljednja i najautoritativnija rije~ sevdahologije. Do tog “monopola” Bajtal je do{ao ne samo kao sevdahofil. U sevdalinci, osim ljubavne pjesme koja nezavisno od du`ine stiha ima konzistentnu lirsku intonaciju - slovensko-orijentalnog (ili orijentalnoslovenskog) suptiliteta, on prepoznaje ne{to vi{e: naime, povod za multidisciplinarno ra{~lanjivanje sevdalinke kao vje~itog ogledala ljudske du{e i recentualizaciju njenog bi}a. Njene sevda{ke i karasevda{ke imanentnosti. Zato je pjevanje sevdalinke vrhunski i neophodni artizam njenog melodijskog embriona. Tek tada ona postaje primadona balkanskog melosa. Blagota Mitri}, ~lan Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, nekada{nji predsjednik Ustavnoga suda Crne Gore, pisac, ovovreme-

I

ako je svoj nau~noistra`iva~ki cilj dr. Esad Bajtal u knjizi “Sevdalinka, alhemija du{e” ozna~io fenomenolo{kim poku{ajem analize sevdalinke, izvjesno je da je pred ~itaocima velika, kreativna, sinteza svega re~enog o ljubavnoj magiji zvanoj bosanska sevdalinka. Naravno uz bajtalovski obilje`en i inoviran pristup, kako u metodolo{kom tako i u analiti~kom, esejisti~ko-teorijskom i stilisti~kom finalizovanju. Rije~ je, dakle, o najkompletnijem prou~avanju ove vrste narodnog stvarala{tva, ne samo bosanskog ve} i velikog dijela balkanskog muzikolo{kog, etnografskog, knji`evnog i kulturolo{kog naslije|a. Sevdalinka je ostav{tina dubokih korijena i sa civilizacijskim pro`imanjem svih dobrobitnih komponenti na ovom zlo }u dnom tlu ko je bi kao me lem na ranu prijale ljudskoj du{i ma od kuda i od kada dolazi lo. Pro mi {ljanje ove teme u Bajtalovoj kon cep ci ji je nau~ni epilog jednog sociologa, filozofa i o~igledno poete, koji se, bez dileme, mo`e na zva ti fi li gran skim osvjetljavanjem knji`evno-istorij skog, me lo po et skog, antropolo{kog, sociolo{kog, psiholo{kog i filozofskog zna~enja sevdalinke, za koju autor veli da je “najnje`niji i najljep{i cvijet kulturne ba{tine Bosne i Hercegovine” .

Iz derta
U svo je vre me noj najavi ove knjige, kao i u samoj knjizi, dr. Esad Bajtal svojom je eruditivno{}u i predanim istra`ivanjem gradirao i artukulisao sve one duhovne i osje}ajne niti koje ~ovjeka ve`u za sevdalinku i koje su sevdalinki udahnule dar trajanja. Bajtal ka`e: “Najjednostavnije govore}i, ljubav je oduvijek bila samozatajna, misti~na, odnosno, alhemijski tajnovita. Otuda i sam naslov knjige poku{ava da sugeri{e ideju o sevdalinci kao magiji i ljubavnom umije}u u okviru koga nam se ona sama pokazuje kao svojevrsni ‘kamen mudrosti’ Dakle, ono uz ~iju . pomo} zaljubljeni poku{avaju namamiti i osvojiti izabranika svoga srca i tome zahvaljuju}i izbaviti se iz derta i ljubavne nevolje zadobiv{i tako najve}e ovozemaljsko bogatstvo u okvirima ljudskog poretka stvari” . Na grobu Josifa Brodskog u Veneciji, po njegovoj `elji, uklesan je epitaf: “Postoje zlo~ini gori od spaljivanja knjiga. Jedan od njih je ne ~itati ih” Zlo~in je, kad su u pi. tanju sevdalinke, zaboravljati ih, falsifikovati, ne pjevati onako kako su se vazda pjevale. ^ini mi se, zapravo, da u svakoj sevdalinci postoji po jedan ste}ak. Radimljski, Olova~ki ili bilo koji drugi. Vjerujem i da u svakom ste}ku postoji i po jedna sevdalinka. Da se njihove duhovne ornamentike vanvremenski dodiruju. Na kraju: ~emu “Sevdalinka, alhemija du{e” dr. Esada Bajtala u ovim oskudnim i oja|enim vremenima? Va ljda zbog to ga da lju bav ne bi i, ko na ~no, oti {la u Mu zej lju ba vi!

Primadona melosa
Da podsjetimo, sevdalinka, ~ije se porijeklo ve`e za kraj petnaestog vijeka, bila je inspiracija mnogim li~nostima sa ju`noslovenskog prostora - pogotovo u pro{lom vijeku - kao i uglednih stranaca - putopisaca tokom prohujalih epoha. Ako je, zapravo, do sada bilo fragmentarnosti, jednostranosti i praznina u izu~avanju sevdalinke - a to se odnosilo, prije svega na njenu knji`evnu samosvojnost - onda je ova knjiga koja je i ogled, studija, monografija, svojevrsna

ni boem, nedavno u Pobjedi u svojoj Kolumni specialis, povodom koncerta Zorana Kalezi}a, poznatog interpretatora crnogorskog melosa, zapisa i ovo: “Ne}ete mi zamjeriti, po{tovani ~itaoci ove kolumne - a Zoran, ne}e sigurno - ako spomenem jo{ jednog velikana narodne pjesme Ned`ada Salkovi}a, koga sam slu{ao kao vojnik u Tuzli i njegovu nezaboravnu pjesmu ‘Ne klepe}i nanulama’ i ‘Ne pitaj me stara majko |e sam bio/ zbog ~ega sam u mladosti suze lio’ ili tako nekako, koje sam , zapamtio vo vjeki vjekov” . I meni je, nekad davno, Bosna li~ila na jednu veliku, raspjevanu sevdalinku: “Bosno moja, divna mila, lijepa gizdava/ Haj, u tebi je Sarajevo {eher sevdaha” Pjevalo se . i o Mostaru, Banjoj Luci, Vi{egradu, Travniku, Ilid`i, o Plivi, Neretvi, Drini, Bemba{i, Jahorini, Trebevi}u... Himzo Polovina, Zaim Imamovi}, Nada Mamula, Beba Selimovi}, Zehra Deovi}, Zora Dubljevi}, Safet Isovi}, Ned`ad Salkovi}, Ne|eljko Bilki}, Silvana Armenuli}, Mile Petrovi}, Hanka Paldum... Pjesmu “Tuga” Abdulah Sidran zavr{ava: “Zar nismo/ otkad se znamo/ ja i ona - jedno” Sidran, . zapravo, ka`e: “Sevdalinka je ona pjesma koju za susjednim stolom trojica iz sveg glasa pjevaju, a ti ih ne ~uje{“. Sevdalinka; bosanski fajlovi Andri}a i Selimovi}a. Prokletstvo i ljepota `ivota. Iskrena lirika, romantizam bez romantizma, ljubav {to

postaje i tijelo i duh. Po`udno gledanje bez gledanja, ljubav prije ljubavi, tuga prije tuge, |evoja~ka svjetlost i ~ednost ispod uznemirene svile i kadife. Neponovljiva estetika ljubavi intenzivnih drhtaja i snova od ak{ama do sabaha. Radost emocija i nostalgija koje se prenose u intimisti~ku harmoniju tekstualnog i interpretativnog. Sredi{te sevdalinke je u tamnoj no}i, u mizanscenu kasabe, u neukrotivoj omami mjese~ine. Kako, zapravo, odmandaliti tvrdo zamandaljene kapije sopstvenog i tu|eg svijeta. Bazerd`an Mustafa i Suljagina Fata su to uradili na neponovljiv na~in. Ali ne s po`udom za zlatom, nego za magijom ljubavi koja u jednom trenu spoji dva bi}a kao najljep{u igru postojanja. I nikad dosta sevdaha, nikad dosta pjesme s kojom se opstaje kao sa svojom mukom.

Ak{amsko-ti{inski
Fenomen sevdalinke je, zapravo, disperzivan. No, jedinstvenost njene ljepote je u tome {to je nastajala u srcu slojevitih balkanskih pomr~ina u kojoj je kolektivisti~ka i taborska svijest imala, i ima, skoro jedine oznake egzistencije. Odgonetanje sevdalinke kao ~emerne i uto~i{ne, sudbinske pjesme, kao misterije ljudskog bola - odgonetanje je `ivota. Njen odjek dolazi sa iz mikrokosmosa du{e, iz dubine ljepote i njenih apsurda. To je ~ini sveop{tim uzdahom za svim onim {to bi}e osjeti jedinim, a amputiranim smislom postojanja.

jem da su i stihovi boemske pusto{i Tina Ujevi}a s po~etka ovoga teksta bili zapahnuti melodijskim refleksima sevdalinke koju je slu{ao u nekoj od sarajevskih kafana. U sevdalinskoj alhemiji, odnosno ljubavnoj jadikovki, prepoznao je svoju “Svakida{nju jadikovku”?! Sevdalinka glasno }uti na kapid`iku du{e i pjeva na istom tom kapid`iku dozivaju}i onog koga nema ili ko }e makar i u snovima do}i. A behar se budi u prolje}u i prolje}e u beharu. “Sve behara i sve cvjeta, cvijet miris pru`a, a na mome jadnom srcu uvela je ru`a” Ri. je~ je, naime, o knji`evno-semanti~koj i melodijskoj konstanti stihovanoj sa: “Bol boluje, nikom ne kazuje” ^ega se go| ova pjesma do. takne, sve dobije auru ljubavne religije. “Najmanje se govori kad te se najvi{e ti~e” ka`e Me{a Selimovi}. , I ne bi, bez toga, u tom svijetu zarobljenih emocija i golemih strasti svoje mjesto mogao prona}i i stih velikog mediteranskog pjesnika \uzepea Ungaretija, iz njegove pjesme “Poezija”: “Kad prona|em/ u }utanju svom/ neku rije~/ ona je izdubila sav moj `ivot/ kao jama bezdanica” Ili stih iz “Posvete” . Izeta Sarajli}a: “[ta }e{ od mojih pjesama koje ne mogu da te ljube” . Kad je rije~ o sevdalinki i o~aranosti ljepotom `ene, a samim tim i ljepotom `ivota, nezaobilazni su

34
Prikaz
Davor Beganovi} jo{ sna`nija unutar iznimno slo`enog tkiva Morske {koljke. Pogled ba~en na paratekstualni aparat koji prati knjigu otkrit }e nam da je u periodu od 1978. do1997. objavio tri knjige eseja posve}enih likovnoj umjetnosti. Ta }e mi dva momenta - lirizam i povezanost s vizualnim - otvoriti prva vrata interpretativnokriti~kog pristupa kompleksnome proznome tekstu koji se, usudit }u se re}i, razvija upravo iz njih. Inkorporacija lirskoga unutar pripovjednoga teksta nije problemati~na, dok je s vizualnim, zbog razli~itih medijalnih uvjeta, stvar unekoliko kompliciranija. Kako bi prevladao tu te{ko}u Tolnai se slu`ni isprobanim retori~kim sredstvom - ekfrazom. Na njezinim povijesnim po~ecima stoji opis imaginarnih umjetni~kih predmeta. Time se prije svega misli na opis Ahilejeva {tita iz XVIII pjevanja Homerove Ilijade. Tamo se predo~uje jedan predmet kojega suvremena publika ne mo`e neposredno prizvati. U kasnijim epohama dolazi do premje{tanja retori~ke figure i njezina naseljavanja na presjeci{te likovne umjetnosti i umjetnosti rije~i, pri ~emu ona sve vi{e i vi{e postaje opisivanje umjetni~kog djela rije~ima. U toj se konstelaciji razvija specifikum koji prisiljava na sna`niju razdiobu rije~i i slike sile}i istovremeno obje na neravnopravnu borbu koju literarno mora dobiti jer ono u sebi ve} nosi komponente vremenskoga koje je nadmo}no prostornome. U slu~aju Tolnaijeva romana izravni je predmet ekfraze slika Paula Cézannea Crni sat (La pendule noire) nastala otprilike 1867. Na njoj je prikazana mrtva priroda s razli~itim predmetima, ali dominantnu ulogu nose crni sat bez kazaljki i velika {koljka ~udnoga oblika. Interpretatori s velikom sigurno{}u polaze od pretpostavke da je predo~ena prostorija soba Émila Zole u rue de la Condemine. Strategija reprezentacije koja se koristi na prvi pogled odstupa od ekfrasti~koga pristupa. U njegovom se primarnom tekstu nigdje ne pojavljuje opis slike, ali se, a to svjedo~i o isprepletenosti, na po~etku drugoga dijela romana, u obliku mota, iscrpno navodi Rilkeovo pismo `eni u kojemu se Cézanneova slika predo~uje upravo u modusu ekfraze. “(S)asvim sleva, krupna, barokna {koljka, retki triton, zuri u nas svojom neobi~no ekscentri~nom formom, glatkim, crvenim `drelom” Svjesno sam . izabrao upravo onaj dio Rilkeove ekfraze u kojemu se opisuje za Tolnaija najva`niji moment slike. Naime, na stolu se nalazi {koljka koja, asocijativnim putom, daje ime njegovu romanu. Odmak se od ekfraze, i to mi se ~ini klju~nim momentom romana, stvara utoliko {to ona, po definiciji, ne interpretira, dok je Morska {koljka, svojom dubinskom strukturom, impozantna i samosvojna, gotovo autohtona, interpretacija

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. godine

K

nji`evnost vojvo|anskih Ma|ara bila je nepoznanica u Jugoslaviji. Laszlo Vegel ili Ottó Tolnai, kao njezina najzna~ajnija imena, recipirani su sporadi~no, bez osobite `elje ili potrebe za sistemati~nijim pristupom, prijevodima, reklamnim kampanjama. Nije to bio slu~aj samo s Ma|arima. Ni o Albancima i njihovoj knji`evnosti, kao o drugoj velikoj “nacionalnoj manjini” (a taj se, recimo to slobodno - uvredljivi - epitet pri{ivao onim stanovnicima biv{e nam domovine koji kao maternji nisu imali nijedan ju`noslavenski jezik) nije se znalo puno vi{e. Kao prirodno zale|e i za jedne i za druge nudile su se nacionalne knji`evnosti u susjedstvu kojima su, s pravom, pripadali. No gvozdena je zavjesa ~inila svoje, tako da su i kontakti izme|u njih i matice bili rje|i nego {to bi se to, i s jedne i s druge strane, moglo `eljeti. Postupno otapanje, kada je u pitanju Ma|arska, a definitivni pad socijalizma u isto~noj Europi kada je rije~ i o Albaniji, doveli su do slobodnijeg protoka i kulturalne razmjene s obje strane granica. Naravno, kada su kosovski Albanci u pitanju ne smije se zaboraviti Milo{evi}eva strahovlada ~ijom su posljednjom `rtvom postali - i to u daleko ve}oj mjeri negoli vojvo|anski Ma|ari. Ali neka to bude zagrada, o knji`evnosti Albanaca za mene je i danas te{ko bilo {to preciznije re}i. Tek se zaslugom Jetona Neziraja, Sa{e ]iri}a, Milo{a @ivanovi}a i Sa{e Ili}a ona pojavljuje, dodu{e samo antologijski ali ipak, kao mo ment na srpskom-hrvat skom-bosanskom jezi~nome podru~ju. O tome svjedo~e antologije Iz Pri{tine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju (Nga Beogradi, me dashuri). Budu}i da je recepcijsko-prevoditeljski obzor preuzak, a poznavanje jezika ne postoji, ne mogu donositi bilo kakve relevantnije kriti~arske prosudbe. Zahvaljuju}i malim ali agilnim izdava~ima u Srbiji i Vojvodini recepcijski je obzor kada je u pitanju ma|arska “manjinska” knji`evnost bitno povoljniji. Dejan Ili} u svojoj Fabrici knjiga sustavno objavljuje prozu sjajne Ildikó Lovas, László Végel ~vrsta je veli~ina na knji`evnim prostorima biv{e Jugoslavije. U skupinu dobro poznatih spada, bez dvojbe, i Ottó Tolnai. Ono {to manje upoznate, a u takve se skromno bilje`i i va{ kriti~ar, iznena|uje jest da nam Kulturni centar Novog Sada Tolnaija predstavlja kao proznog pisca, a ne kao pjesnika.

Dihotomija st

simboli~kog

Ottó Tolnai

Cézanneove slike kojom se uvodi u intimnu pripovijest o djetinjstvu i sazrijevanju u malome vojvo|anskom gradu - i to u doba velikih povijesnih turbulencija. Na margini valja re}i da pi{u}i ove redove pone{to i pre{u}ujem. Tolnai se na kraju romana, svode}i ra~un, odvaja od svojega pripovjednoga Ja i preseljava u druk~iji, esejisti~ki, glas koji }e progovoriti o slici, re}i nam u kojem je klju~u interpretira. Pitanje je u kojemu se odnosu taj dio teksta nalazi prema ostalome, autobiografskom. Uostalom, ovako ga se uvodi: “Nastavak ne bih znao da ispri~am, ~ak ni u ovoj formi, jer ne znam zapravo ni da li je bilo ikakvog nastavka...” To je, . zapravo, ukazivanje na nemogu}nost i na ograni~enja pripovijedanja, {to je, opet, druga tema koju ostavljam nerazra|enu.

Autobiografija
Pripovjedni postupak kojim se koristi kako bi dosegao taj ambiciozni cilj mogao bi se, u najkra}em, opisati kao izbjegavanje. ^itateljica prima dva signala koji je upu}uju na Cézannea: reprodukcija na frontispiceu i spomenuta Rilkeova ekfraza. Posao koji se nalazi pred njom sastoji se u povezivanju tih dviju indicija s

Cézanneova slika
Morska {koljka je roman koji ne prikriva primarni pjesni~ki poziv svojega autora. Odve} je sna`an lirski moment da bi ga se moglo tek tako prenebregnuti, ili odbaciti. No druga se vanpjesni~ka Tolnaijeva aktivnost name}e kao

glavnim korpusom teksta. Jer, odmah }e postati jasno da su jedine poveznice izme|u dvaju korpusa izgra|ene na strogo asocijativnoj, te time i na subjektivnoj, da ne ka`em subjektivisti~koj, osnovi. Promotrit }u taj kompleks pitanja na sljede}i na~in: ako se figura {koljke naslikana u mrtvoj prirodi La pendule noire u povijesti umjetnosti prete`ito interpretira s dva stajali{ta, kao portrait chinoise Émila Zole ili s psihoanaliti~koga stajali{ta kao arhajsko predo~avanje majke, tada se hermeneuti~ka lepeza kojom oko te slike ma{e Tolnaijeva Morska {koljka nu`no pokre}e u dva pravca. Portrait chinoise je intervju vo|en u formi “kada bih bio umjetnik, bio bih...” Prema tome interpreta. cijskome kodu La pendule noire se organizira u obliku kondicionalne re~enice “Kada bih bio Zola, bio bih...” s opcijama koje , Cézan ne os tav lja otvo re nim. Drugi modus u kojemu Tolnaijev roman stupa u odnos sa Cézanneovom mrtvom prirodom u psihoanaliti~koj bi se matrici tuma~io kao interpolacija svih erotskih zna~enja {to ih na simboli~koj razini sa sobom nosi sam pojam {koljke. Ve} je iz ovoga vidljivo s ka-

kvom bri`njom ma|arski spisatelj pristupa svome materijalu. No, uzme li se u obzir kojemu `anru pripada Morska {koljka postat }e jasno za{to je tomu tako. Taj je roman, prije svega, autobiografija, ili preciznije, kao {to sam ve} rekao a sada dopunjavam, pripovijest o sazrijevanju u malome gradu ali ispri~ana u prvome licu, s jasnim indikacijama da u me|uigri pripovjeda~a i autora dolazi do maksimalnoga pribli`avanja pripovjednih pozicija. U tome se smislu dvije interpretacijske matrice razvijene u hermeneuti~kom procesu aproprijacije Cezannéove mrtve prirode pokazuju kao preslika autobiografskoga romana. U pozadini slike stoji umjetnik, Zola. U pozadini romana nije rije~ samo o sazrijevanju bilo kojeg proizvoljno izabranog dje~aka, ve} umjetnika Otta Tolnaija stoga je i kulisa na kojoj se radnja odvija determinirana postupkom portrait chinois. Tolnai se neprekidno pita {to }e biti s njim kada postane umjetnik. I ne samo s njim. Sljede}a dva lika koja ~ine dominantnu podlogu romana, Oli ver T. Or ban i Ti ha mer, odre|eni su ili kao umjetnici u potenciji (Orban) ili kao umjetnici ~ija je djelatnost u procesu

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. godine

35
SKPD Prosvjeta “vra}a” [anti}a u punom sjaju

tvarnog i
(Ottó Tolnai, “Morska {koljka”, Kulturni centar Novoga Sada, Novi Sad 2011)
nastajanja (Tihamer). [tovi{e, budu}a vokacija prvoga jasno je nagla{ena u prospektivnom pominjanju njegovih budu}ih uspjeha u knji`evni~koj karijeri. stanu vojvo|anskoga spisatelja (tek u zagradi: iznena|uju}e malo saznajemo u romanu o njegovoj obitelji, op}enito o okoli{u u kojemu bi ga se izdvojilo iz dru{tva vr{njaka, jedino {to se usijeca u taj moment pripovjednoga teksta, i {to ga na prefinjen na~in povezuje s “autobiografijom” drugog velikog Vojvo|anina, jest eklatantni nedostatak oca, njegov, ni~im pobli`e obja{njeni, boravak u zatvoru). Kao dublet objekta s mrtve prirode figurira uspomena na sretnije dane, na turisti~ki boravak u Opatiji, suvenir donesen otamo - morska {koljka s natpisom Abazzia. Je li ona plod kasnije autorove fikcije? Je li njezin polo`aj u kompoziciju sa “crnim satom bez kazaljki” doista ikada bio realiziran ili je tek rije~ o slije|enju, naknadnom, velikoga uzora? Ta bi pitanja u detaljnijoj analizi mo`da i igrala zna~ajniju ulogu. Ovdje, kada poku{avam ~itateljstvu pribli`iti suptilnost proze o kojoj govorim ona su tek sekundarna. Ono {to je primarno jest na~in na koji se {koljka sa stola sobe jedne nesretne obitelji prebacuje u prostor koji bi trebao postati javni ali ostaje, nakraju, privatni. Naime, u onome trenutku u kojemu pripovjeda~ odlu~uje prenijeti {koljku iz sobe u priru~ni atelje koji je preure|en kako bi Tihamer izvajao skulpturu Nu{ike nu`no dolazi do unutarnjeg razaranja umjetni~koga djela ~ije je fizi~ko uni{tenje tek tu `na kon ze kven ci ja onoga {to je uvijek ve} predvi|eno. Ka ko pro tu ma ~i ti, u ovoj konstelaciji, ~in kojim se, a o tome stalno govorim u ovome prikazu, umjetni~ko djelo spaja s vje~no erotskim? Tolnaijeva poanta, a po tome se vidi i njegova prevashodna pjesni~ka vokacija, sastoji se u doslovnome materijalnom spajanju {koljke s umjetni~kim djelom. Pripovjeda~ u ~inu definitivnog otkrivanja vlastite seksualnosti spaja najvrjedniji objekt koji posjeduje - morsku {koljku - s vizualizacijom najvrjednijeg bi}a koje zna - Nu{ike. Rezultat je golema {koljka utisnuta u meko me|uno`je tek dovr{ene skulpture. Njezino uni{tenje od strane nepoznatih po~initelja u istoj je mjeri pesimisti~ni eho tu`ne teksture u kojoj je to i odlazak Nu{ike Pekle Bu{. On je i stvaran i simboli~an, kao {to se i cijeli roman zasniva, prelama i reflektira u toj sfumatom okru`enoj dihotomiji - na rubu pjesni{tva, proze i slikarstva.

Pesimisti~ni eho
Ako se u ovim naznakama prepoznajemo prvi segment povezanosti sa La pendule noire, drugi proistje~e iz nagla{ene eroti~nosti samoga romana. [koljka kao simbol visoke eroti~nosti, arhai~ne, ~ak, eroti~nosti, u psihoanalizi lako poveziva s majkom kao na~elom postanja, tu se vi{estruko prelama kroz prizmu seksualnoga sazrijevanja mladoga junaka. Sredi{nja figura u tom segmentu pripovjednoga teksta je Nu{ika Pekla Bu{. Kao izvu~ena iz Felinijeva Amarcorda, to se emblematsko otjelotvorenje nedosti`ne provincijske ljepotice, predmet ma{tarija svih nedoraslih. Tihamerov uspjeh u poku{aju nagovaranja Nu{ike da mu upravo ona pozira kao akt za gipsanu skulpturu grani~i s generacijskim trijumfom cijele dru`ine. Upravo se u tom momentu dva klju~na elementa cijeloga pripovjednoga teksta spajaju u jednu, nerazrje{ivu, cjelinu. Za Otta su Tolnaija umjetnost i erotika dijelovi jednog savr{eno harmoni~nog korpusa. [koljka u svojoj simboli~koj funkciji igra ulogu, doslovnu, ponovnoga spajanja onoga {to je bilo razdvojeno. Na ime, pre ma eti mo lo gi ji σύμβολον je izve de ni ca od συμβάλλω (ponovno spojiti). Symbolon je znak raspoznavanja po kojemu su se ugovorne strane u anti~koj Gr~koj mogle ovjeroviti svoj identitet te time i pravosna`nost samoga ugovora. Simboli~ka se vrijednost sastojala u tome {to bi svaka od strana dobila po jedan dio nekog predmeta koji bi, naknadno spojeni, slu`ili kao dokaz posjedovanja. Upravo se ta razlomljenost i ponovno spajanje u Morskoj {koljki pokazuju prijesudnim elementom stjecanja identiteta - uostalom glavnoj temi svake autobiografije. Da budem precizniji: ostavljaju}i Cezannéovu {koljku po strani, takoreku} kao vizualnu konstantu verbalnoga teksta, promotrit }u konkretno pojavljivanje Tolnaijeve i njezinu fizi~ku realizaciju. Naime, ona kao predmet itekako postoji u tekstu izdi`u}i se time iznad razine ~iste, retori~ki determinirane, simbolike. Kao {to zauzima svoje mjesto na stolu francuskoga slikara, tako se pojavljuje i u

Sa konferencije za medije

Episkop, slava, {e{ir i {tap
Izvanredno osmi{ljenim i prebogatim programom u prvoj polovici rujna SKPD Prosvjeta i njezin Glavni odbor u Mostaru vra}aju dignitet nekada velikoj knji`evnoj nagradi sa [anti}evim imenom i napokon na~in kori{tenja njegova slavnoga imena dovodi u red
Dragan Marijanovi} redinom rujna bi se trebalo znati ime prvog dobitnika knji`evne nagrade “Aleksa [anti}” {to ju je jo{ u velja~i utemeljila SPKD Prosvjeta i njezin Gradski odbor u Mos ta ru. Sve ~a nost }e se odr`ati u Galeriji Katarina Kosa~a, a od organizatora doznajemo da je na ovaj natje~aj pristiglo preko {ezdeset rukopisa iz cijele biv{e zajedni~ke dr`ave i iz inozemstva. Knji`evnik Veselin Gatalo ujedno je i potpredsjednik Prosvjete i ~lan `irija, koji je na prigodnoj tiskovnoj konferenciji rekao da je [anti}eva nagrada, nekada najzna~ajnija pjesni~ka nagrada u regiji, ovaj put jo{ prije isteka roka za slanje prijava, pokazala svoju privla~nost i univerzalnost. Doista, trebalo je dugo vremena da se ovoj nagradi vrati presti` kojega je nekada imala, a uz njezin nov~ani dio, laureatu }e pripasti pjesnikov {e{ir i {tap: “Ne radi se tu prvenstveno o novcu, {tapu i {e{iru, radi se o simbolici i presti`u u pjesni~kim krugovima, svime {to ova nagrada nosi. Ovako veliki interes je i o~ekivan, jer radi se o nagradi koju su svojedobno dobili jedan Mak Dizdar, Oskar Davi~o, \or|e Sladoje i drugi koji su obilje`ili pjesni{tvo ovih prostora” .

S

Ozbiljnost i predanost
Knji`ni~arka SPC-a Mostar @ana Gluhovi} upoznala je javnost i kako }e se ovogodi{nje [anti}eve ve}eri poezije odr`ati od 7. do 15. rujna u Mostaru, a progla{enje dobitnika [anti}eve nagrade uprili~it }e se posljednjeg dana [anti}evih ve~eri poezije. Odluku o nagradi donijet }e tro~lani `iri u sastavu Ranko Popovi}, profesor iz Banje Luke, vladika Grigorije, episkop Eparhije zahum-

sko-hercegova~ke i primorske, te \or|e Sladoje, dobitnik nagrade “Aleksa [anti}” Objektivno, . ovo je ujedno i dokaz o tome s koliko je ozbiljnosti i predanosti Prosvjeta u{la u ovaj projekt pred kojim je napokon neka izvjesnija budu}nost, jer doga|aji oko “[anti}a” u posljednjih par godina u Mostaru u najmanju ruku su zbunjivali javnost, jer su figurirale dvije Prosvjete, dvije manifestacije istoga nazivlja i posve}ene istome pjesniku, pa je zbunjenost bila logi~na a mi izvje{ta~i smo mogli pisati o njima tek kao ~istim faktima. Sve~ano otvaranje manifestacije po~et }e koncertom Kvarteta “Nevski” iz Beograda, a pod pokroviteljstvom Beogradske filharmonije kada se u Mostaru o~ekuje i dolazak njezinoga direktora Nikole Tasovca, a u subotu, 8. rujna, bit }e izvedena monodrama “]orkan” u interpretaciji Harisa Burine i produkciji Bosanskog narodnog pozori{ta iz Zenice. Pri go dnu te mat sku izlo `bu “[tamparsko izdava~ka i knji`arska djelatnost mostarskih Srba od 1878. do danas” za nedjelju pripremio je Zlatko Serdarevi}, potom slijedi Ve~er `ivih pjesni~kih legendi, posve}eno djelu odabranog vrhunskog stvaraoca iz oblasti pjesni{tva, uz nazo~nost i obra}anje samog stvaratelja, ~iju }e poeziju interpretirati profesionalni glumci. Desetog rujna }e se mo}i pogledati film “Moj brat Aleksa” redate lja po koj nog Ale ksan dra Jev|evi}a, uz gostovanje aktera filma. Utorak, 11. rujna je ve~er posve}ena stogodi{njici smrti Osmana \iki}a, ~iju }e poeziju interpretirati profesionalni glumci, uz projekciju kratkog dokumentarnog filma o \iki}u, predstavljanje eseja posve}enog njegovom liku i djelu i nastup zbora SPKUD “Gusle” U srijedu, 12. rujna, bit }e .

izve de na dram ska pred sta va “Kvartet” po tekstu Ronalda Har, vuda, u re`iji Darka Cvijeti}a i u izvo|enju Prijedorskog pozori{ta. U ~etvrtak, 13. rujna, bit }e uprili~ena promocija dvojezi~ne zbirke pjesama Alekse [anti}a na ~e{kom i srpskom jeziku koju je uredio Stevan Tonti}, a [anti}evu poeziju }e interpretirati profesionalni glumci.

Put u ljep{i `ivot
Istovremeno }e se u nevesinjskoj kino-dvorani igrati predstava “Kvartet” U petak, 14. ruj. na, bit }e odr`ana ve~er suvremenih pjesnika, uz sudjelovanje pjesnika iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. U subotu, 15. rujna, okrugli stol na temu “Utjecaj [anti}evog vremena na na{e dane i sada{njost” Moderator . okruglog stola je profesor Ranko ^voro, a sudionici su ugledni akademici i eminentni knji`evnici iz regije. Sve~ana ceremonija dodjela “[anti}eve nagrade” za 2012. go di nu uje dno je i do ga|aj kojim }e biti zatvorena manifestacija. Gatalo je istaknuo da se [anti}eva nagrada, koja je ustanovljena 1968. godine, na ovaj na~in vra}a u Mostar. Drugi potpredsjednik mostarske Prosvjete Ranko ^voro kazao je kako su organizatori pred sebe stavili visoka mjerila i zahtjeve kako bi zadovoljili kulturne i intelektualne potrebe publike: “Ova manifestacija, kao i poezija uop}e, ne mo`e promijeniti svijet, ali mo`e poslu`iti i treba biti u ulozi otkrivanja spoznaje onog ~ega trenutno nema, ali onog ~ega mo`e biti. To su [anti}eve poruke kroz njegove stihove, na putevima {iroko pru`enih ruku bez spoticanja, na putevima u ljep{i i bolji `ivot kakav zaslu`ujemo” rekao je ^voro. , A, bilo je i krajnje vrijeme.

36

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. godine

MLAZ
u Po~itelju
Mirela Sekuli} LAZ je dru{tvo za promociju kulturnog stvarala{tva, neprofitna organizacija ~iji je cilj da umjetnicima iz svih oblasti pru`i priliku da stvaraju i radove predstavljaju i dijele sa drugima u mirnoj okolini koja ih inspiri{e, te pru`a punu stvarala~ku slobodu. I ove godine MLAZ-ova galerija na otvorenom bila je mjesto susreta, razmjene iskustava, pozitivnih vibracija, mjesto intenzivnog rada i realizacije skulptura u kamenu (tenelija) u okviru Kiparske kolonije koja je odr`ana od 16. do 22. jula. Voditelj ove kolonije bio je Samir Su}eska, moderator Mustafa Skopljak, a savjetnik Fikret Libovac. Od 2009. MLAZ kroz organiziranje kiparskih kolonija pru`a podr{ku umjetnicima, podsti~e skulptorske aktivnosti, u~estvuje u izgradnji mostova i razvoju saradnje izme|u likovnih stvaralaca iz BiH i iz drugih zemalja Evrope i svijeta, te uz ostale aktivnosti i projekte doprinosi afirmaciji grada Po~itelja. U kiparskim kolonijama, koje su u organizaciji MLAZ-a realizovane prethodnih godina, u~estvovali su: Nela Hasanbegovi}, Snje`ana Idrizovi}, Salim Obrali}, Daniel Premec, Mustafa Skopljak, Ira Skopljak, Samir Su}eska, Roman Sulejmanpa{i}, Darko [obot...

Pulsiranje kamena
Zvuk ~eki}a, dlijeta, brusilica, turpija, pod plavetnilom neba i zrakama hercegova~kog sunca, bili su samo neki od znakova radne atmosfere, ambijenta i pozitivnog ozra~ja koji }e, bez sumnje, svim u~esnicima ostati u lijepom sje}anju

M

Ritam i stil
Ovogodi{nja Kolonija bila je internacionalnog karaktera, a okupila je stvaraoce razli~itih interesovanja i senzibiliteta, razli~itih generacija (akademske skulptore, profesore likovnih akademija, studente, postdiplomce). Razli~itost me|u u~esnicima ogleda se, izme|u ostalog, u pristupu materijalu, u konceptu, realizaciji i vje{tini izvedbe, u ritmu i stilu klesanja, ka`e nam Sanela Nuhanovi} ispred organizacije MLAZ i dodaje: - Realizacija skulpture u kamenu nesumnjivo je jedna od najzahtjevnijih kiparskih disciplina. Tako|er, treba imati na umu da zbog specifi~nosti rada u kamenu skulptorima trebaju posebni uslovi, materijal, alati, adekvatan prostor, te da zbog nepostojanja potrebnih uslova mnogi ostaju uskra}eni za u`itak stvaranja i realizacije svojih umjetni~kih ideja, zamisli i vizija u ovom prirodnom, “vje~nom” materijalu. Stoga je iskustvo u MLAZ-u i ovogodi{njoj kiparskoj koloniji izuzetno dragocjeno onim skulptorima koji do sada nisu imali priliku i mogu}nost da svoju imaginaciju, energiju i snagu oku{aju u kamenu. Zvuk ~eki}a, dlijeta, brusilica, turpija, pulsiranje kamena i let kamene pra{ine pod plavetnilom neba i zrakama hercegova~kog sunca, bili su samo neki od znakova radne atmosfere, ambijenta i pozitivnog ozra~ja koji }e, bez sumnje, svim u~esnicima ostati u lijepom sje}anju. A u~esnici ovogodi{nje Kiparske kolonije bili su: Sreten Milatovi},Sa{a Stani{i}, Sandra Vukovi}, Snje`ana Idrizovi}, Danijela Novakovi}, Anesa Kadi}, Muhamed Begi} .

pu Sarajevskih dana poezije, odr`ano je Knji`evno podne u Po~itelju u kojem su u~estvovali Esad Baba~i} (Slovenija), Kre{imir Bagi} (Hrvatska), Pavle Goranovi} (Crna Gora), Ibrahim Had`i} (Srbija), Sonja Juri} (BiH), Fuad Kova~ (BiH), Lidija Pavlovi} (BiH), Miro Petrovi} (BiH), Mirjana Stefanovi} (Srbija) i Ahmed Buri} (BiH). Lutkarska predstava za djecu “Bajkine bajke” (glumci Mario Drma} i Suada Ahmeta{evi}, re`ija I care for Po~itelj Safet Had`imehanovi}, scenografiSve~ani zavr{etak zvani~nog ljet- ja Mirjana ^istopoljski i muzika Gonog programa, u organizaciji MLAZ- ran Bregovi}) odu{evila je brojnu a, bila je izvedba predstave “]orkan” publiku, posebno najmla|e posjeti(autorski projekt glumca Harisa Bu- oce. U julu realizovan je niz ekolo{kih rine). Dio ovogodi{njeg programa re- aktivnosti i akcija u sklopu Internaalizovan je zahvaljuju}i financijskoj cionalnog volonterskog kampa pod , podr{ci i sredstvima koja je obezbi- nazivom “I care for Po~itelj”u kojem je u~estvovalo oko 25 volontera, a kojedila Ambasada SAD-a u BiH. Realizacija ovogodi{njeg progra- ji su organizovali AdriaticGreeNet i ma, planiranih doga|aja i aktivnos- UNESCO (Udine, Italija), u saradnji ti u Po~itelju, u organizaciji ovog sa Udru`enjem gra|ana Po~itelj i ordru{tva odvijala se uspje{no. U sklo- ganizacijom MLAZ. - Na izlo`bi koja }e biti otvorena u oktobru ove godine, u MLAZ-ovoj galeriji, u svojevrsnom parku skulptura, bi}e predstavljeni radovi koji su realizovani na dosada{njim kiparskim kolonijama, ka`e Nuhanovi}, i podsje}a da je odr`ana i Tre}a ljetna {kola crtanja i slikanja za djecu i mlade, pod stru~nim vodstvom slikarke Sonje Radan i asistenata Snje`ane Idrizovi} i Zorana Molinara.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

SCENA

37

^etvrti muzi~ki duel

Dvoboj grupa Filling Silence

i My Last

Suicide u Livnu
Na tre}em muzi~kom duelu u okviru programa Jaeger Music Night 2012, koji je odr`an 10. augusta u @ep~u, grupa Neuro zbog opravdanih privatnih razloga nije bila u mogu}nosti da nastupi i stoga se bend Aesthetic Empathy automatski plasirao u polufinale. Program Jaeger Music Night 2012. nastavlja se ~etvrtim ~etvrtfinalnim muzi~kim duelom, koji }e se desiti u petak, 17. augusta, u klubu Moulin Rouge u Livnu, a nastupit }e grupe Filling Silence i My Last Suicide. Ulaz na ovaj doga|aj, koji po~inje u 21 sat, je slobodan, a kao specijalni gosti nastupit }e banjalu~ka grupa Kazoo. Za ben do ve Fil ling Si len ce i My Last Su ici de gla sat }e publi ka na li cu mjes ta to kom sa me svir ke, pu tem web si tea i na Fa ce bo ok dru {tve noj mre `i, a gla sa nje }e tra ja ti do pet ka, 24. augus ta. Po bje da u je dnom obli ku gla sa nja ben do vima }e donositi po jedan bod, a bend ko ji osvo ji dva od tri boda ili sva tri boda nastavit }e se ta kmi ~i ti. U narednom periodu o~ekuju nas dva polufinalna koncerta u kojima }e u~estvovati bendovi Karma Guru, Big Brothers, Aesthetic Empathy te bend koji pobijedi u posljednjem ~etvrtfinalnom koncertu: Filling Silence ili My Last Suicide. Bend koji pobijedi na ovogodi{njem takmi~enju bit }e nagra|en mogu}no{}u snimanja i objave svog prvog albuma u studiju Skirlibaba producentske ku}e Ekipa, a vrijedne nagrade predvi|ene su i za drugoplasirani bend, kao i za bend koji poka`e najvi{e truda i zalaganja tokom trajanja programa.
My Last Suicide

Filling Silence

Najve}i zabavni park u Hrvatskoj

@eljko Joksimovi}
nastupa u Zagrebu
Nakon zapa`enog nastupa na ovogodi{njem Eurosongu, slijedom brojnih upita obo`avatelja iz Hrvatske @eljko Joksimovi} se vra}a u Zagreb. Nakon {to je i sam izjavio da mu je Rujanfest bio jedan od najboljih koncerata u `ivotu, odlu~io je da i ove godine posjeti Zagreb upravo na Rujanfest koji se odr`ava od 13. do 23. septembra. Peti put zaredom se u Zagrebu odr`ava muzi~ka manifestacija pod nazivom Rujanfest, a program je ove godine najbo-

Povodom 35 godina od smrti

Elvisova sedmica
Obo`avatelji Elvisa Presleya okupljaju se ove sedmice u Gracelendu, u Memphisu, povodom 35. godi{njice smrti kralja rock’n’rolla. Organizatori Elvisove sedmice, koja se odr`ava svake godine, o~ekuju da }e Elvisova nedjelja, koja zapravo traje devet dana, po~ela je pro{log petka u Memphisu. U centru manifestacije je {ator sa 1.200 mjesta, opremljen klima-ure|ajem, osmi{ljen po uzoru na Elvisovo imanje Gra-

Mogu} nastup i legendarnog Halida Be{li}a

gatiji do sada, te }e Zagrep~ani u`ivati u koncertima @eljka Joksimovi}a, Jelene Rozge, Mi{e Kova~a, Crvene jabuke, Zabranjenog pu{enja, a hrvatski mediji su najavili i mogu}i nastup pjeva~a Halida Be{li}a. Za kratko vrijeme koliko ova manifestacija postoji postala je jedna od najzna~ajnijih u Hrvatskoj, a pro{le godine je privukla oko 300.000 posjetilaca. Rujanfest ima 10 pozornica, vi{e od 20 lokala, oko 100 izlaga~a, veliki broj restorana i najve}i zabavni park.

ovogodi{nja manifestacija biti najposje}enija do sada, imaju}i u vidu da }e na njoj u~estvovati i Presleyeva udovica Priscilla i njihova k}erka Liza Mary. - Elvis privla~i obo`avatelje, a to se ne mo`e re}i za mnogo ljudi u show biznisu, rekao je Joe Gersio, koji je radio na organizaciji Elvisovih koncerata od 1970. do pjeva~eve smrti 16. augusta 1977. u 43. godini.

celend. Nedaleko od {atora izlo`eni su ostaci pjeva~evog privatnog aviona. Pred kapijama Gracelenda obilje`ilo je bdjenje uz svije}e. Za danas je u planu koncert na gradskom stadionu, na kojem }e Priscilla i Liza Mary Presley i ~lanovi Elvisove grupe izvesti njegove hitove, kao i pjesme blues, gospel i kantri-`anra koje su ga inspirisale.

38

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Srednja tehni~ka {kola Bugojno

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

JU "PETA OSNOVNA [KOLA" ILID@A SOKOLOVI]I Ul. Umihane ^uvidine br. 58 Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11) i ~lana 86. Pravila JU "Peta osnovna {kola" Ilid`a, a uz saglasnost ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22632-19/12 od 24.7.2012. godine, [kolski odbor je donio odluku broj 487/2012 od 14.8.2012. godine o raspisivanju

Na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli, ~lana 93. Pravila Srednje tehni~ke {kole i Odluke Upravnog odbora broj: 01.3-176/12, od 27.7.2012. godine raspisuje

K O N K U R S
za izbor profesora za slijede}e nastavne predmete za {kolsku 2012/2013. godinu Profesor bosanskog jezika i knji`evnosti - 11 ~asova Profesor historije - 6 ~asova Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 12 ~asova Profesor fizike - 9 ~asova Profesor biologije - 8 ~asova Profesor geodezije - 4 ~asa Profesor vjeronauke - 7 ~asova Profesor privrednog prava - 9 ~asova Profesor matematike - 18 ~asova Profesor matematike - 10 ~asova Profesor stru~nih predmeta gra|evinske struke - 16 ~asova Profesor sociologije - 14 ~asova Profesor demokratije i ljudskih prava - 4 ~asa Profesor daktilografije - 6 ~asova Profesor stru~nih predmeta ekonomske struke - 20 ~asova Profesor stru~nih predmeta ekonomske struke - 21 ~as Profesor stru~nih predmeta elektrostruke - diplomirani in`injer elektrotehnike smjer elektronika ili automatika - 20 ~asova Profesor stru~nih predmeta elektrostruke - diplomirani in`injer elektrotehnike smjer elektronika ili automatika - 21 ~as

K O N K U R S A
za slijede}a radna mjesta: 1. Nastavnik engleskog jezika.......................1 izvr{ilac, na 19 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15.8.2013. godine. 2. Nastavnik njema~kog jezika.....................1 izvr{ilac, na 20 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15.8.2013. godine. 3. Nastavnik fizike .........................................1 izvr{ilac, na 16 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. 4. Nastavnik informatike ..............................1 izvr{ilac, na 16 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15.8.2013. godine. 5. Nastavnik osnova tehnike i tehni~kog odgoja.....1 izvr{ilac, na 21 ~as nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. 6. Radnica na odr`avanju ~isto}e (higijeni~arka)...................1 izvr{ilac, na puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2013. godine. 7. Pedagog {kole.........................................................................1 izvr{ilac, na puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. do 15.8.2013. godine. Uslovi: Propisani Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, pedago{kim standardima i normativima i NPP za osnovnu {kolu. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e slijede}e: - Dokaz o zavr{enoj {koli (original ili ovjerenu kopiju) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu i kra}u biografiju Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav (8) Pravilnika o tehnolo{kom vi{ku (a koji su na dan 11.12.2009. godne bili u radno-pravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo), {to dokumentuju - ovjerenom kopijom ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radno-pravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine i - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Ljekarsko uvjerenje prilo`iti po izvr{enom prijemu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u upravi {kole.

Za navedena radna mjesta radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do 31.8.2013. godine. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove konkursa: - Da ima zavr{en odgovaraju}i fakultet ( VII stepen) - Da je podoban za rad na poslovima nastavnika Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijede}a dokumenta: - Original diploma ( ili ovjeren prijepis diplome) - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Potvrda od {kole o potrebi dopune norme ~asova (uz potvrdu dostaviti ugovor o radu sa punom nastavnom normom, na neodre|eno vrijeme) Radi bodovanja prijavljeni kandidati su du`ni dostaviti slijede}e dokaze: a) Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerena kopija, b) Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom c) Dokaz prosjeka ocjena sa mati~nog fakulteta d) Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu (u obrazovanju) nakon diplomiranja, e) Socijalne prilike (samo ako kandidati `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen u porodici, ili nema stalni izvor prihoda), Sa svim prijavljenim kandidatima bit }e obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobo|enje. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Srednja tehni~ka {kola, Ciglane II, 70230 Bugojno. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 42. KOLA SuperLOTO-a UZ 42. KOLO SuperLOTO-a OD 14.08.2012.godine OD 14.08.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA LOTO 6/45..............................................................................400.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA ZA BOJU ................................................................................600.000,00 KM DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

06 15 18 25 26 29

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

26 25 06 18 29 15
6 6 5 3 6 8 8 5 9 8 5 3

Ukupna uplata Loto 6/45 je:....................79.547,00 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........5.955,04 KM Fond dobitaka 50%:.............................................39.773,50 KM Akumulirano u fondu za Jackpot .................. 204.232,47 KM Ukupna uplata za igru Jackpot ukupno:...................................................210.187,51 KM Odaberi boju je: .......................................9.161,60 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ................. 11.932,05 KM Akumulirano u fondu za jackpot:................369.964,13 KM Jackpot za loto 6/45 ukupno:....................381.896,18 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................5.966,03 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............6.960,36 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : .....14.915,06 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:.....................................9.274,00 KM Nagradni fond 50%:............................... 4.637,00 KM Fond za dobitak prve vrste 20%:..........927,40 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 5 298 4.147

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 1.193,20 KM 23,40 KM 3,60 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 15.08.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.................13.828,70 KM Jackpot ukupno:...................................................................14.756,10KM Fond za ostale dobitke: ........................................................ 3.709,60 KM : 0 Jackpot se prenosi u naredno kolo Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 2 236,30 KM Iznos: 14 50,60 KM Iznos: 185 3,80 KM Iznos: 1.819 1,00 KM

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 15.08.2012.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
«Hotel Brotnjo» d.d. ^itluk Sukladno ~lanku 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{}ivanju na tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine F BiH br.37/09), objavljujemo:

OGLASI
PO N I [ T AV A

39

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-34-14749/12 od 27. 7. 2012. godine, Vlada Tuzlanskog kantona

POLUGODI[NJE IZVJE[]E O POSLOVANJU DRU[TVA
I. OP]I PODACI O EMITENTU - Puna i skra}ena tvrtka Hotel Brotnjo d.d. ^itluk Broj telefona 036/640-361 Broj telefaxa 036/640-360 Predsjednik Nadzornog odbora Ante Mili}evi} - ^lanovi Nadzornog odbora Josip Mili}evi}, Katica Sivri} - ^lanovi uprave Stjepan Primorac II. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - Broj emitiranih vrijednosnih papira i 80.215 dionica nominalne nominalna cijena vrijednosti 15,00 KM - Vlasnici vi{e od 5,00% vrijednosnih papira Mali{i} MP d.o.o. ^itluk, dionica emitenta s pravom glasa Zoran Bunti} III. PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilance stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 4.738.054 c) Teku}a sredstva 937.595 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 5.675.649 PASIVA a) Kapital 219.933 b) Upisani temeljni kapital 1.203.225 c) Dugoro~ne obveze 1.140.435 d) Kratkoro~ne obveze 4.315.281 e) Ukupno pasiva 5.675.649 Podaci iz bilance uspjeha emitenta: a) Prihodi 483.199 b) Rashodi 697.281 c) Dobit/gubitak prije poreza - 214.082 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja Direktor Dru{tva: ______________ Stjepan Primorac

oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla, objavljenog u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama FBiH", broj 53/12 i Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona r a s p i s u j e

J AV N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (u daljem tekstu: Arhiv Tuzla). Upravni odbor je organ upravljanja u Arhivu Tuzla, broji tri (3) ~lana i sastoji se od: - jednog (1) ~lana iz reda zaposlenih u Arhivu Tuzla i - dva (2) ~lana iz reda osniva~a. Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Arhiva Tuzla je organ upravljanja i nadle`an je da donosi Pravila Arhiva, donosi druge op}e akte, imenuje i razrje{ava direktora Arhiva, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona, utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, odlu~uje o prigovoru zaposlenih na rje{enja kojima je drugi organ, odre|en pravilima Arhiva, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu, podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Arhiva u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti. Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog komisije za izbor i mi{ljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na mandatni period od ~etiri (4) godine i sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Kona~no imenovane osobe ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim aktima Arhiva Tuzla. Za predsjednika i ~lana Upravnog odbora Arhiva Tuzla mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte), - da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte), - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (za one koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be - dokaz: potvrda od nadle`nog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima dr`avne slu`be - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti (dokaz: uvjerenje nadle`nog op}inskog suda), - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i ~lana Upravnog odbora Arhiva Tuzla treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove, i to: - da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu ili ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome), - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja (dokaz: potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u), - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nema privatni finansijski interes u Arhivu Tuzla kao ni drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da je zaposlen u JU Arhiva u Tuzli - za ~lana iz reda zaposlenika u Ustanovi. Izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne prijavi kandidat koji ispunjava uslove iz alineje 2. (radni sta`), za ~lana Upravnog odbora iz reda zaposlenih Arhiva Tuzla, mo`e biti imenovan kandidat koji ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u obavljanju poslova iz djelatnosti Arhiva Tuzla. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se na pisarnicu Zajedni~kih slu`bi Vlade Tuzlanskog kantona (Slatina 2, Tuzla) ili po{tom preporu~eno u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za javni oglas - Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona - ne otvaraj", na slijede}u adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Slatina 2, 75 000 TUZLA Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnom listu "Oslobo|enje". Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju pred komisijom za izbor. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVI GRAD JU O[ "FATIMA GUNI]" SARAJEVO Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), ~lana 11. stav 8 Pravilnika s kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22632-35/12 od 24.7.2012. godine i odluke [kolskog odbora broj: 01-267 /12 od 14.8.2012. godine, ogla{ava

JAVNIpoKONradni odnos KURS za prijem za slenika/ca u
1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do povratka zaposlenice s porodiljskog bolovanja 2. Nastavnik/nastavnica njema~kog jezika na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine (8 ~asova nastavne norme sedmi~no) 3. Nastavnik/nastavnica matematike na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine (12 ~asova nastavne norme sedmi~no) 4. Radnica za odr`avanje ~isto}e (higijeni~arka) na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine (puno radno vrijeme) - 1 izvr{ilac - 1 izvr{ilac - 1 izvr{ilac - 1 izvr{ilac

USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne {kole. Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju prilo`iti: • diplomu kao dokaz stru~ne spreme, • uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (izuzev za radno mjesto pod rednim brojem 4), • izvod iz mati~ne knjige ro|enih, • uvjerenje o dr`avljanstvu, • kra}u biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona. Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: JU O[ "Fatima Guni}", Nerkeza Smailagi}a 18, 71000 Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

40

POMO] U KU]I

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

PREPORUKE STRU^NJAKA ZA GUBLJENJE KILOGRAMA

Hrana bogata
Ljetna hrizantemasnih Osvje`ite prostor cvjetovima `ivopi
boja i nijansi. Neka va{ izbor bude afri~ka margareta (Osteospermum), biljka atraktivnog cvijeta koja voli sunce i prikladna je za ba{te, a i za balkonske `ardinjere. Afri~ka margareta mo`e da izraste od 30 do 60 centimetara. Krase je dugi i nazubljeni tamnozeleni listovi. Na vrhu stabljike nalazi se cvijet koji podsje}a na ivan~icu, odnosno ljetnu hrizantemu. Cvjetna glavica sastoji se od centralnog diska i neobi~nih latica. Centralni disk mo`e da bude plave, `ute ili ljubi~aste boje, a latice bijele, krem, `ute, ru`i~aste, purpurne i vi{ebojne. U prirodnom okru`enju afri~ka margareta cvjeta od prolje}a do po~etka ljeta, a onda prestaje sa cvjetanjem i ponovo cvjeta tek najesen. Ali, zahvaljuju}i radu oplemenjiva~a, stvoreni su kultivari koji cvjetaju tokom cijelog ljeta. Kako bi biljka lijepo napredovala, potrebni su joj dobro propusno humusno zemlji{te i sun~ani polo`aj. Osteospermum veoma dekorativno djeluje u vise}im ko{arama, za ivi~njake ili kao pokriva~ tla.

vlaknima
Najbolji izbor su maline, kru{ke, zobena ka{a i arti~oke
Sezona godi{njih odmora u SAD-u donijela je novu hit-destinaciju, spa- centre koji nude tretmane za mr{avljenje. Treninzi izdr`ljivosti, ka`u njihovi stru~njaci, grade mi{i}e koji su klju~ni za snagu i pobolj{avaju metabolizam, ali za sagorijevanje kalorija treba da se okrenete kardiovje`bama. Mnogi ljudi vole da se bave pilatesom i jogom, {to je odli~no, ali to nije najbolje rje{enje kada je sagorijevanje kalorija u pitanju. Ako `elite da smr{ate, sedamdeset posto va{eg treninga trebalo bi da budu kardiovje`be. Stru~njaci napominju da nema potrebe da nakon napornog vje`banja odga|ate u`inu. Ljudi misle da }e ako jedu ne{to nakon vje`banja, poni{titi sav trud. Ako tako postupate, vjerovatno }ete zate}i sebe kako se prejedate nekoliko sati kasnije. Ne postoji magi~na hrana, dodatak ishrani, tableta ili ne{to drugo {to }e na ~udesan na~in istopiti va-

{e kilograme, ka`u nutricionisti. Umjesto potrage za ~arobnim napitkom, bolje tra`ite hranu bogatu vlaknima, savjetuju oni. Brojanje kalorija jeste va`no, ali je jo{ va`niji sastav hrane koju unosimo. Zato valja birati niskokalori~nu hranu koja }e nas istovremeno i zasititi. “Najbolji izbor u ovom slu~aju su vo}e i povr}e. Neka oni ~ine najve}i dio va{ih obroka” obja{njavaju oni i , dodaju da bi trebalo unositi 30 mg vlakna dnevno, to }e vas zasititi, ne}ete se prejesti, ali ne}ete ni gladovati. Kao najbolji izbor preporu~uju maline, kru{ke, zobenu ka{u i arti~oke. Tako stru~njaci savjetuju da uz ostali hranu u prvoj sedmici treba popodne jesti zdravu, niskokalori~nu u`inu. U drugoj sedmici koristiti saharin umjesto {e}era da zasladite kafu, u tre}oj jesti salatu umjesto ru~ka, a u ~etvrtoj sedmici jesti ribu bar dva puta dnevno.

Modni dizajneri najavljuju uzbudljivu jesen, punu intenzivnih boja i elegantnih krojeva koji stari smisao elegancije i prefinjenosti vra}aju na velika vrata u novom ruhu. Brojne pozitivne kritike i pohvale uveliko pris-

CRVENA JESEN

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Potrebno:

MASLENICA SA MESOM
600 g bijelog bra{na mljeveno gove|e meso glavica luka mje{avina za~ina ulje biber tane vam gornji kraj. Onda redati pripremljeno meso na vrh, ali da vam gornji dio tijesta ostane prazan. Kada ste ga poredali, poklopiti maslenicu gornjim dijelom tijesta. Dobije se kao ~etverougao, koji zatim opet savijete napola. Tako vam u jedan pleh stanu ovakve tri jufke. Pe}i u vreloj rerni. Kada bude gotovo, samo poprskati vodom i prekriti krpom, ne zalijevati. Maslenicu sa mesom jesti uz jogurt. Umjesto mesa, mo`ete staviti sir ili samo jufke pomastiti, kao {to je prava maslenica. ti`u. Modni znalci veli~aju upotrebu crvene i “elektri~noplave” boje na promotivnim fotografijama. Visoke potpetice sa platformom, ko{ulje {irokih rukava, kombinezoni, mu{ki kroj pantalona, sve ovo najavljuje povratak ugla|enosti i elegancije nekih pro{lih vremena. Akcenat je i na ta{nama, koje su ove godine posebno velike. Paleta boja varira od tople crvene, do najrazli~itijih nijansi narand`astih i sme|ih tonova. Sivi {tof ostaje stalni element jesenjih kolekcija, ali ove sezone je u kombinaciji sa be` i bojom pudera.

Priprema:
Potkuhati za tri jufke. Tijesto izraditi i ostaviti da odstoji. Kada odstoji, razvu}i prvu jufku. U drugoj posudi pomije{ati mljeveno meso (najbolje govedinu) sa glavicom luka, mje{avinom za~ina i biberom po ukusu. Razvijenu jufku prvo pomastiti uljem sa dvije ka{ike. Zatim, prvo prebaciti desnu stranu jufke do pola jufke, zatim lijevu stranu jufke isto dopola. Ka{ikom ulja pomastiti. Zatim donji kraj prebaciti isto. Os-

NE ZABORAVITE JUTARNJU NJEGU LICA

Ne zaboravljajte na jutarnju njegu lica. Prije jutarnjeg {minkanja svakako je potrebno ko`u dobro pripremiti. Zapo~nite laganim pilingom, tonikom za lice i hidratantnom kremom. Pustite neka se krema dobro upije, vi u me|uvremenu ne{to pojedite ili popijte i tek onda nastavite {minkanje. Ukoliko budete na ovaj na~in tretirali lice, ono }e vam biti zahvalno i podariti svje` i prirodan izgled.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Slu`ba za poslove sa strancima Бoснa и Хeрцeгoвинa Mинистaрствo бeзбjeднoсти Службa зa пoслoвe сa стрaнцимa

OGLASI

41

Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), Odluke [kolskog odbora JU O[ "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo i Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa za popunu upra`njenih radnih mjesta, broj: 11-38-22632-31/12 od 24.7.2012.god., raspisuje se

Broj: 18.7.3-16.4-2298-8/12 Datum: 14.8.2012. godine Na osno vu odlu ke di re kto ra broj: 18.7.3-16.4-2298-1/12, Slu `ba za po slo ve sa stran ci ma ra spi su je SA@ETAK

KONKURS/NATJE^AJ
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti .................................................1 izvr{ilac, 8 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do 15.8.2013. god., 2. nastavnika engleskog jezika.......................................................................................................1 izvr{ilac, 6 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do 15.8.2013. god., 3. nastavnika njema~kog jezika .....................................................................................................1 izvr{ilac, 2 ~asa nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do 15.8.2013. god., 4. nastavnika matematike...............................................................................................................1 izvr{ilac, 16 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do 15.8.2013. god. USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sljede}e dokumente: 1. kra}u biografiju, 2. diplomu kao dokaz stru~ne spreme, 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radno-pravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti i sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radno-pravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidat du`an je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Osim originalnih dokumenata mogu se prilo`iti i od nadle`nih organa ovjerene kopije dokumenata. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima dostaviti na adresu JU O[ "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo, Prvomajska 24 ili li~no. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

JAVNOG POZIVA
za prodaju vozila postupkom licitacije sistemom zatvorenih ponuda I Podaci o vozilima: LOT-1. FORD EXPLORER U34 XLT 4.0; vrsta vozila: putni~ko; broj sjedi{ta/broj vrata: 1+5/5; benzin; snaga/radna zapremina: 152 KW/4.000 ccm; godina proizvodnje: 1998; pre|eno kilometara: 138.555 ili 79.174 Mph; po~etna vrijednost 1.100,00 KM. LOT-2. FORD EXPLORER U4XLT4.0; vrsta vozila: putni~ko; broj sjedi{ta/broj vrata: 1+5/5; benzin; snaga/radna zapremina: 152 KW/4.000 ccm; godina proizvodnje: 1998; pre|eno kilometara: 183.715 ili 104.980 Mph; po~etna vrijednost 800,00 KM. II Obaveze potencijalnih ponu|a~a Potencijalni ponu|a~ mo`e cjelokupni javni poziv preuzeti na protokolu Slu`be za poslove sa strancima, Ul. pija~na br. 6, II sprat, Ilid`a, svaki radni dan u terminu od 10 do 14 sati ili na web stranici Slu`be www.sps.gov.ba i obavezni su postupiti u skladu sa istim. Kontakt-osobe za uvid u vozila i sve detaljne informacije su: Kovin~i} Mladen 033/772-970 ili Danijela Ivelji} 033/779-905.

DIREKTOR Dragan Mekti}

Ul. Pija~na br. 6. 71210 Ilid`a BiH, tel. 033/772-950, 033/772-958, 033/772-959, 033/772-960 Fax 033/772-982, 033/772-958, 033/772-959, 033/772-960

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a) Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2012. g.
Rudnik mrkog uglja "Kamengrad" d.d. Gornji Kamengrad bb, Sanski Most 037/696-473, 037/696-472 Sadik DURI], predsjednik Zoran BO[NJAK, ~lan Ermin LIHOVAC, ~lan Adisa ZONI], ~lan Vedrana GALI], ~lan Marinko ATLIJA, dipl. ing. rud. II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 265.635 redovnih dionica, nominalna cijena nominalna vrijednost 89,00 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papiraBanke skrbnici: Hypo Alpe Adria bank i Raiffeisen dionica emitenta s pravom glasa bank, ZIF BIG, ZIF "Herbos", Sadik DURI], Ermin LIHOVAC III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 27.020.414 c) Teku}a sredstva 4.464.163 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 32.484.577 PASIVA a) Kapital 23.771.813 b) Upisani osnovni kapital 23.641.515 c) Dugoro~ne obaveze 2.511.601 d) Kratkoro~ne obaveze 5.201.163 e) Ukupno pasiva 31.484.577 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.940.393 b) Rashodi 2.931.453 c) Dobit/gubitak prije poreza 8.940 d) Porez na dobit e) neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 8.940 Direktor RMU "Kamengrad" d.d. Marinko Atlija, dipl. ing. rud. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198923 11 P Sarajevo, 10.7.2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. st. 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja Voksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Male{evi} Vladimira, 2. Mi{i} Mladena, 3. ]etkovi} Borka, 4. Kalabi} Mile, svi iz Banje Luke, radi duga, v.sp. 20.279,15 KM objavljuje

ZA TU@ENOG: ]ETKOVI] BORKO Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 2.6.2011. godine, u kojoj tu`itelj navodi da je 30.11.2005. godine zaklju~ila ugovor o potro{a~kom kreditu broj 24309/2 sa Male{evi} Vladimirom po kojem osnovu je tu`itelj tu`enom isplatio iznos od 15.000,00 KM, sa rokom otplate od 120 mjeseci, te drugim uslovima iz ugovora. Po osnovu naprijed navedenog ugovora, tu`itelj je 30.11.2005. godine zaklju~io ugovore o jemstvu s jemcima Mi{i} Mladenom, ]etkovi} Borkom i Kalabi} Miletom kojim se isti obavezuju na ispunjenje cjelokupne obaveze glavnog du`nika, pa kako tu`eni nije postupio u skladu sa zaklju~enim ugovorom, te svoju obavezu iz navedenog ugovora izvr{io, to je tu`itelj i ustao sa tu`bom.

POZIV

Ukoliko tu`eni ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, tu`itelj je predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja uz naknadu tro{kova postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 217782 11 Ps Sarajevo, 12.7.2012. godine

OGLAS

Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije FBiH", broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih NECO BH DOO SARAJEVO, ul. ^obanija br. 4. KARAVIDAJ MEHMET, ul. Bana Josipa Jela~i}a bb, Kiseljak, i KRASNIQI DELI, ul. Branilaca Olova bb, Olovo, radi duga, vs.p. 6.826,04 KM, van ro~i{ta 12.7.2012. godine, objavljuje slijede}u

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju iznos od 5.768,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be 23.11.2011. godine, pa do dana isplate, iznos od 303,26 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 11.11.2011. godine, iznos 354,05 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 11.11.2011. godine, iznos od 400,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 304,78 KM sve u roku od 30 dana. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

42

OGLASI
JU O[ "Kova~i}i" Zagreba~ka br. 22a Sarajevo

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

[kolski odbor JU O[ "Kova~i}i" Sarajevo na sjednici odr`anoj 14.8.2012. godine, a na osnovu ~lana 90. a u vezi sa ~lanom 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), na osnovu ~lana 11. stav. 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili poptpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, ~lana 86. a u vezi sa ~lanom 85. Pravila JU O[ "Kova~i}i" Sarajevo, odluke [kolskog odbora {kole broj: 690/12 od 14.8.2012. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj: 11-38-22632-47/12 od 24.7.2012. godine, r a s p i s u j e

SAN U NOVOM RUHU

J popunu upra`njenih radnih mjesOu {kolskoj 2012/2013. godiS A V N I K ta N K U R ni za
1. Nastavnik fizike .........................................................................................1 izvr{ilac, 4 ~asa nastavne norme sedmi~no, rad na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine 2. Nastavnik tehni~ke kulture i osnova tehnike ....................................1 izvr{ilac, 10 ~asova nastavne norme sedmi~no, rad na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine 3. Radnica za odr`avanje ~isto}e/higijeni~arka/ ...............................................................1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na neodre|eno radno vrijeme od 1.9.2012. godine 4. Pedagog {kole...................................................................................................................1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na neodre|eno radno vrijeme od 1.9.2012. godine USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju: - Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2. i 4. kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje, kao i polo`en stru~ni ispit. - Za radno mjesto pod rednim brojem 3. kandidat mora imati zavr{enu osnovnu {kolu. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti (originale ili ovjerene kopije): - Dokaz o {kolskoj spremi - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - Kra}a biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona Izabrani kandidati su du`ni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci). Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav. 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radno-pravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu treba prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radno-pravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine, - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Po okon~anju konkursne procedure kandidati koji ne budu odabrani svoju dokumentaciju preuze}e li~no u {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti isklju~ivo putem po{te na adresu: JU O[ "Kova~i}i" Sarajevo Ul. zagreba~ka br. 22a, 71000 Sarajevo sa naznakom ZA KONKURS Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati i iste {kola nije obavezna vratiti nego ih kandidati, po obavje{tenju, mogu preuzeti u {koli li~no po okon~anju konkursne procedure, a takvi kandidati se ne}e obavje{tavati o rezultatima konkursa. Konkurs je objavljen u dnevnim novinama OSLOBO\ENJE 16.8.2012. godine. Predsjednik [kolskog odbora JU O[ "Kova~i}i" Mr. Muhedin Hod`i}

SLOBOPROM'S d.d. BR^KO
Broj: 853 Datum: 15.8.2012. g. Na osnovu ~lana 224. stav 2. Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i ~lana 23. i 24. Statuta "SLOBOPROM-S" d.d. BR^KO, direktor Dru{tva objavljuje

Pored pri~a s naslovnice San donosi 2. i 3. strana
Mostar za dva mjeseca nerada

Poslanici Skup{tine naplatili 77. 770 maraka 8. i 9. strana
Sarajevo: Ho}e li bespravna gradnja uni{titi glavni grad

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU SKUP[TINE "SLOBOPROM-S" d.d. BR^KO Skup{tina dioni~ara "SLOBOPROMS-S" d.d. Br~ko odr`a}e se 19.9.2012. godine (srijeda) sa po~etkom u 14 sati u hotelu "Jelena" u Br~kom. Za sjednicu se predla`e slijede}i

(Ne)mogu}e je:800 klizi{ta tra`i 400 miliona maraka 12. i 13. strana
Apsurdi: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH ne da na se

Dnevni red:
1. 2. 3. 4. 5. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine, zapisni~ara, dva ovjeriva~a zapisnika i verifikacione komisije Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine Izvje{taj o poslovanju Dru{tva za 2011. godinu Revizorski izvje{taj o poslovanju Dru{tva za 2011. godinu Dono{enje odluke o imenovanju revizora Dru{tva za 2012. godinu

Na{e ocjene su neupitne, `alite se Mari gatari 18. i 19. strana
Susreti: Nura Bazdulj - Hubijar, spisateljica

Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine uz obrazlo`enje takvog prijedloga. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od dioni~ara i ovjerenu kod nadle`nih organa. Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Za sve informaci je u vezi sa odr`avanjem Skup {ti ne dioni~ara mogu se obratiti na tel: 049/216-885. Materijal za sjednicu Skup{tine mo`ete razgledati u sjedi{tu preduze}a, dopunska obrazlo`enja iznije}e se na Skup{tini. Uprava

Napisat }u "izvje{taj o sebi" i doga|anjima na na{oj knji`evnoj sceni 24. i 25. strana
Sanel Red`i}, tuzlanski virtuoz na gitari

Na svjetskoj turneji sa 300 solo koncerata 36. strana
Visoke temperature i dalje stvaraju tegobe

Gra|ani padaju u nesvijest i truju se hranom

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Eurocom Scorpius 17" zamjena za desktop
Eurocom Scorpius je 17.3" zamjena za desktop ra~unar koja je dizajnirana za profesionalce. Ovaj model pokre}e Intel Core i7.3920XM procesor Extreme Edition, pri ~emu Eurocom najavljuje da }e za ovaj model da koristi dual grafi~ku tehnologiju u vidu NVIDIA GeForce/NVIDIA Quattro/AMD Radeon tehnologija. Tako|er, ovaj model mo`e da koristi do 32 GB DDR3 1600 memorije i posjeduje tri skladi{tena drivea plus jedan mSATA drive. Ovaj model karakteri{e 17.3" FHD ekran rezolucije 1920x1080 piksela. opti~ki drive, RAID 0/1/5/10 podr{ka, SoundBlaster X-Fi-MB2.

43

Novi Crysis 3 trejler je odli~an
Kompanija Crytek objavila je novi trejler za nastupaju}i Crysis 3 naslov. Ovaj trejler donosi savr{eno okru`enje, a sam engine za igru je veoma fleksibilan. Na PC verziji donosi savr{enstvo slike i grafike koja nimalo ne zaostaje za onima koje smo imali prilike da vidimo na Xbox 3560 i PS3 verzijama. Kada je Crytek izdao originalnu Crysis igru, ona je pomjerila standarde kada je rije~ o grafici donose}i izvanredno fokusiranje na detaljima. Novi trejler savr{eno pokazuje kako je CryEngine 3 dizajniran kako za trenutne konzole i ure|aje naredne generacije, tako i personalne ra~unare budu}nosti.

Bez upotrebe naziva Metro
Microsoft se definitivno odlu~io da vi {e ne ko ris ti na ziv Me tro, ve} je Windows 8 jedini naziv koji se mo`e koristiti za njihov Windows interfejs. Ovih dana pomenuta izmjena je i zvani~no najavljena u okviru zvani~nog saop{tenja u kojem se navodi da }e do sada poznata aplikacija u Metro stilu biti poznata kao Windows 8 aplikacija pa }e samim tim i Metro korisni~ki interfejs nositi oznaku Windows 8 korisni~ki interfejs. Naravno, u skladu sa tim }e se i za Metro dizajn morati isklju~ivo govoriti Windows 8 dizajn. Ova odluka odnosi se i na OEM proizvo|a~e koji su ve} po~eli da se pridr`avaju ove izmjene.

Napadnut Android
Prema podacima kvartalnog izvje{taja kompanije Kaspersky Lab o evoluciji ra~unarskih prijetnji, broj novih zlonamjernih programa koji poga|aju platformu Android gotovo je utrostru~en u drugom kvartalu ove godine. Vi{e od 14.900 novih zlonamjernih programa, namijenjenih ovoj platformi, dodati su u bazu podataka kompanije Kaspersky Lab. Ove statistike pokazuju da se kreatori virusa posebno fokusiraju na razvoj zlonamjernih programa za prenosne ure|aje. Skoro polovina ovih zlonamjernih datoteka koje napadaju ure|aje sa Android platformom su multifunkcionalni virusi Trojan koji kradu podatke iz telefona.

Kompanija Canon

Predstavljen pobolj{ani EOS 7D firmver v2
Firmver v2 sada pru`a ve}u kontrolu nad pode{avanjima i funkcionalno{}u fotografije, uklju~uju}i jo{ ve}e mogu}nosti rafalnog snimanja RAW formata
Kompanija Canon predstavila je pobolj{ani EOS 7D firmver v2, koji sadr`i niz novih mogu}nosti i funkcionalnosti za entuzijaste koji istra`uju kreativne granice fotografije. Rukovode}i se povratnim informacijama koje je dobila od fotografa {irom svijeta, kompanija Canon je unaprijedila firmver tako da dodatno pobolj{ava napredni kvalitet fotografije kamere, veliku brzinu snimanja i kreativnu funkcionalnost. Firmver v2 sada pru`a ve}u kontrolu nad pode{avanjima i funkcionalno{}u fotografije, uklju~uju}i jo{ ve}e mogu}nosti rafalnog snimanja RAW formata, ~ak do 25 RAW dokumenata ili 130 JPEG-a. Daju}i fotografima jo{ ve}u mogu}nost kontrolisanja fotografija odmah nakon fotografisanja, novi opseg funkcija ure|enja intergrisanih u samu kameru uklju~uje i procesuiranje RAW dokumenata, kao i mogu}nost jednostavnijeg pode{avanja balansa bijele, o{trine i opcije Picture Style. Pobolj{ana kontrola nad Auto ISO nivoima kako tokom fotografisanja, tako i tokom snimanja filmova, omogu}ava korisnicima da ograni~e ISO brzine na originalan ISO 400-6.400 opseg, savr{en za manipulaciju ekspozicijom u razli~itim situacijama. Tokom snimanja filmova, nova ru~na kontrola nivoa zvuka, sa mogu}no{}u izbora izme|u 64 razli~ita nivoa, najvi{e }e koristiti snimateljimaamaterima. Nova kompatibilnost sa Canon GPS jedinicom visokih per for man si, GP-E2, pru`a fotografima mogu}nost "geo-tagovanja", odnosno mogu}nost da svaka fotografija, pored osnovnih parametara, ima i geografsku du`inu, {irinu i nadmorsku visinu lokacije odnosno podatke o tome gdje je napravljena.

Nova login alatka

Google omogu}io Account chooser
Google je prije nekoliko dana bez puno buke omogu}io opciju Account chooser, pomo}u koje mo`ete lako da se prebacujete izme|u vi{e Gmail naloga, ne moraju}i pritom da ukucavate i ponovo unosite svoj mejl ili lozinku. Account chooser svakako }e privu}i osobe koje koriste Gmail za posao, a imaju i svoj privatni nalog. A kako sve funkcioni{e? Da biste aktivirali ovu funkciju, morate najprije oti}i na sljede}i link: https://accounts.google.com/AccountChooser, koji }e vas automatski prijaviti ukoliko ste ve} ulogovani na jedan od svojih naloga. Taj nalog }e postati va{ osnovni nalog sa kojeg mo`ete da dodate ostale, a zatim morate kliknuti na opciju Stay Signed In

kako bi ova funkcija nastavila da radi. Novi Gmail login ekran je mali prozor na kojem su prikazani va{e ime, mejl adresa i slika (ukoliko ste je postavili na svoj nalog). Uz sve to, Google pru`a i niz prijedloga o tome kako da za{titite svoje naloge ako koristite Ac-

count chooser na ra~unaru koji dijelite sa nekim, ali uvijek je najbolje da nemate ulogovan nalog na kompjuteru kojem ima pristup jo{ neko osim vas. Tako|er, uvijek mo`ete da onemogu}ite ovu funkciju i da joj se ponovo vratite kada ste spremni.

Korisnici Facebooka sve vi{e koriste igre. Naime, broj korisnika ove dru{tvene mre`e koji igraju igre popeo se na 235 miliona mjese~no. U odnosu na is to raz do blje pro{le godine, broj pred stav lja 15-postotno pove}anje, a u odnosu na januar, broj korisnika ve}i je za 8,4 posto. Rastu popularnosti igara doprinosi i nedavno lansiran App Center na Facebooku, a prema istra`ivanjima, korisnici preko novog sistema u odnosu na stari instali-

Vi{e igranja na Facebooku

raju 2,4 puta vi{e aplikacija. Tako|er, zna~ajan je podatak da 35 posto korisnika nakon instalacije aplikaciju koristi sutradan, dok 17 posto korisnika aplikaciju opet koristi barem jednom u razdo blju od sedmicu. U julu je Facebookov App Center imao 150 miliona ko ri s ni ka. Kompanija je nedavno na Facebooku omogu}ila kockanje pravim novcem. Za sada je ovo mogu}e na igri Bingo Friendzy korisnicima u Velikoj Britaniji starijim od 18 godina.

44

OGLASI

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (11)

FELJTON
U bi kod Beogra austrij 1717.potu,cisnagesku vojkoda, ui zauzelesko-turskom ra pod mandom princa Eugena Savojskog tukle tur sku Beograd.

45

NA DANA[NJI DAN

Mjere za odbranu BiH
SDA je gradila jedinstvo naroda u pogledu spremnosti da ulo`i maksimalne napore, pa i `rtve, kako bi se BiH, kao dr`ava ravnopravnih naroda i gra|ana, odbranila
Pisanjem naprijed navedenih neistina, Filipovi} se poni`avaju}e odnosio prema onim gra|anima, posebno intelektualcima, kojima je upu}ivao svoja saop}enja i poruke protiv Izetbegovi}a. To je ~inio, ili usljed zanesenosti i izgubljenosti mr`njom protiv Izetbegovi}a, jer ga je Izetbegovi} pobijedio na izborima, ili usljed naopake pretpostavke da su svi patrioti BiH, a me|u njima i intelektualci, naivni, bez elementarnih mogu}nosti da se poslu`e logikom pri ~itanju njegovih propagandisti~kih pamfleta. Ne treba imati nikakvo visoko obrazovanje da bi se ~itanjem Filipovi}evih tekstova napisanih protiv Izetbegovi}a logi~ki zaklju~ilo da je Filipovi} zbunjen i da on svoju zbunjenost `eli prenijeti na narod. Da nije poduzimao, nikada u historiji, kao 1991. i 1992. godine, nacionalisti nisu imali {ansi, niti su bilo kada bili bolje organizirani da uni{te BiH. Predsjednik Izetbegovi} je poduzimao razne mjere od zna~aja za odbranu ne samo BiH kao dr`ave nego i za odbranu Hrvatske od velikosrpske agresije. Izetbegovi} je sprije~io da se tokom 1991. godine u BiH vr{i mobilizacija u redove JNA, koja se `eljela popuniti bosanskohercegova~kim regrutima i rezervistima da bi ih anga`irala u agresiji na Hrvatsku. To je jedan od najve}ih doprinosa Alije Izetbegovi}a odbrani Hrvatske, ali hrvatski lideri to nikako ne `ele priznati. I bosanskohercegova~ka komunisti~ka ljevica je aktivna u propagandi da Izetbegovi} nije poduzimao mjere za odbranu BiH. Oni imaju druga~ije politi~ke motive od naprijed izlo`enih za HDZ, kao eksponenta politi~ke desnice. Politi~ka ljevica, koja je podr`ana uglavnom od Bo{njaka, frustrirana zbog politi~kog poraza na izborima 18.11.1990. godine, fakti~ki poru~uje narodu da je narod pogrije{io glasanjem za Izetbegovi}a i SDA, te da ta ljevica nije kriva za uzroke i posljedice rata, ve} da su, u tom pogledu, krivi SDA, Izetbegovi} i narod koji je glasao za Izetbegovi}a i SDA. Ina~e, besmisleno je me|usobno optu`ivanje unutar patriotskog, probosanskog fronta za uzroke rata u BiH, odnosno, za uzroke agresije na BiH. Uzroci u tom pogledu nisu na tlu BiH. Ako bi se uzroci vje{ta~ki donijeli na tlo BiH, onda bi to impliciralo da je u BiH bio gra|anski rat. Uzroci su u velikodr`avnim ambicijama, ~iji su centri u Beogradu i Zagrebu. Iz tih centara je pokrenuta i vo|ena oru`ana agresija na BiH. O uzrocima rata, me|usobno optu`ivanje i sva|e unutar probosanskog patriotskog fronta, jedna su od {tetnih posljedica agresorskog djelovanja u raznim oblicima, posebno putem propagande i subverzija raznih vrsta. Agresorske propagandne i subverzivne snage su djelovale s ciljem da se unutar probosanskog patriotskog fronta proizvedu sukobi u pogledu razli~itih ocjena o uzrocima, tokovima i posljedicama rata u BiH. Zato, sasvim je besmisleno politi~ko prepiranje o uzrocima rata izme|u SDA i SDPa, s obzirom na to da su i jedna i druga stranka pripadale patriotskom, probosanskom frontu. Zato su besmislene i kritike koje je, u vezi s uzrocima rata, komunisti~ka ljevica ispoljavala i jo{ ispoljava protiv Izetbegovi}a. Na taj na~in, komunisti~ka ljevica sama podriva svoj patriotski dignitet koji SDP-u, SDA, sa Izetbegovi}em na ~elu, nikada nije osporavala.

Po`areva~kim mirom, 1718, Austriji pripali sjeverna Srbija, Banat i sjeverna Bosna. Beograd ostao pod austrijskom vla{}u do 1739, kada su ga ponovo preuzeli Turci. Ro|en cus Lip 1845.fotobigrafifrannje lokivefiziro~ar Gabrijelfima, man, do tnik Nobe nagrade za ziku 1908. Izumio sa u pri dnim boja konstruisao kapilarni elektrometar i zasnovao princip o odr`anju elektriciteta.

Predsjednik SAD-a D`ejms Bjukenen i kraljica Velike Britanije Viktorija telegrafom razmijenili ~estitke povodom pu{tanja u rad prekookeanskog telegrafskog kabla. Prve poruke telegrafom poslate preko okeana. Poljskoj ro|en ski dr`avnik na1913.U elaBegin,saodanizraelosnivaugopartiMeLiEgiphem je od ~a je kud. Kao premijer Izra potpi prvi mirovni vor sa tom 1977, 1978. dobio Nobelovu nagradu za mir, koju je podijelio s predsjednikom Egipta Anvarom al-Sadatom. Obrazo na Vla ljevine Srba, 1919.du ~inilivapredvestada KraDemijer bio Ljuba Hrvata i Slo naca. Pre Davidovi}, vla vnici mokratske stranke i Socijaldemokratske partije. Umro Petar I kralj 1921.ljevinekralj1903. dotaKai ra|or|evi}, Sado Srbije od 1918. i potom smrti kralj Kra Srba, Hrva Slovenaca. hra

1858.

1958.

Madona

Ro|ena ameri~ka pjeva~ica i glumica Madona Luiz Veronika ^ikone, jedna od najpopularnijih pjeva~ica krajem 20. vijeka.

njen u porodi~noj grobnici Kara|or|evi}a na Oplencu. Naslijedio ga sin Aleksandar I. ame ~ka narka Mi 1949.Umrlama karirobesnoviler i po Margaretho- -~el, autor mana “Prohujalo s vi rom”, koji je godina bio tse kojem je sni mljen istoimeni film. Ira poku{an vni {ah 1953.U prenuReza Pahladr`apobjeudar, izoboMohamed vi gao zemlje. Poslije tri dana, mijer Mohamed Mosadek ren, {ah se vratio na prijesto uz angloameri~ku pomo}. ameri~ki mski glu ma|ar 1956.tuUmropozajeulogafilDraBlale umacznatma skog ri kla Bela {ko, po kao Bela Lugo{i, ma~ ni ku filmovi strave. Sahranjen u Drakulinom ogrta~u.

Plitko rezonovanje
[ta je jo{ naro~ito bitno za razumijevanje la`ne propagande da Izetbegovi} nije ni{ta poduzimao za odbranu BiH? Bitno je vrlo plitko politi~ko rezonovanje komunisti~kih kadrova o tome {ta su sadr`aji priprema za odbranu. Oni svode organizaciju odbrane samo na fizi~ke, vojne parametre, u smislu identifikacije koliko je BiH, prije me|unarodnog priznanja, imala pu{aka, topova... i vojnika u stroju kad, ustvari, nije ni{ta od toga smjela imati, jer nikada ne bi uslijedilo me|unarodno priznanje, a zbog toga joj je i oduzeto oru`je. Kriti~ari iz ugla komunisti~ke ljevice ne shvataju da je temelj priprema za odbranu u njihovim politi~kim sadr`ajima od zna~aja za pripremu naroda da spozna situaciju, identificira nosioce ugro`avanja njihove slobode i njihove dr`ave. U tom pogledu, uloga Izetbegovi}a je ogromna, jer je izgradio sna`nu politi~ku organizaciju (SDA), koja je djelovala na politi~kom i intelektualnom utemeljenju odbrane BiH. Da se politi~kim radom SDA, sa Izetbegovi}em na ~elu, nije kvalitetno razja{njavala nastala situacija, narod bi bio dezorijentiran, a time i neorganiziran. SDA je gradila jedinstvo naroda u pogledu spremnosti da ulo`i maksimalne napore, pa i `rtve, kako bi se BiH, kao dr`ava ravnopravnih naroda i gra|ana, odbranila. U tom smislu, pripreme za odbranu Izetbegovi} je izveo tokom 1990. godine, po~ev od prvih aktivnosti da se formira SDA, pa od njenog nastanka do prvih demokratskih izbora u BiH, 18.11.1990. godine i kasnije, kada je SDA, kao pobjedni~ka stranka, bila nosilac vlasti.
(Sutra: Mudro{}u do me|unarodnog priznanja)

Besmisleno prepiranje
Isti smisao o tome da Izetbegovi} nije poduzimao mjere za odbranu BiH imaju i kritike desnih nacionalisti~kih elemenata, kao {to je HDZ i Tu|manova politika. Oni isti~u da predsjednik Izetbegovi} nije vr{io pripreme za odbranu, jer im je smetalo upravo to {to je Izetbegovi} poduzimao takve mjere i {to je putem tih mjera osujetio Tu|manove namjere skovane u Kara|or|evu, zajedno sa Milo{evi}em, da se podijeli BiH. Zna~i, lak{e je odgonetnuti - zbog ~ega je Tu|man propagirao protiv Izetbegovi}a da nije poduzimo mjere za odbranu BiH, dok je to te`e odgonetnuti u slu~aju Filipovi}evog propagiranja po istom tom pitanju. Tu|man je osuje}en u svojim namjerama upravo zato {to je Izetbegovi} poduzimao mjere za odbranu BiH, jer da ih ni je po du zi mao Tu|man bi uspio. Osujetio je i Filipovi}a u njegovoj namjeri da umjesto priprema za odbranu stupi u savez sa Milo{evi}em protiv Hrvata i Hrvatske, {to je bio put upropa{tavanja pretpostavki opstanka i odbrane BiH.

1960. ameri mikrobiolog, jeklom 1973.biUmroNobeJe~ki nagrademanmeporiciham ukrajinski vrejin, Sel Ejbra Vaksman. Do tnik love za di nu
Kipar stekao nezavisnost, arhiepiskop Makarios postao prvi predsjednik. 1952. jer je izumio streptomicin. Umro pisac {an do urednik 1984.ne ~ijihsrpskikcidijajaRaDuja i TeRade,zivi},Beograd dje reda di levi je i autor popular emisije Stu B “Beogra dobro jutro”. Njegovom zaslugom obnovljen dje~iji list Poletarac. `bama te izborne 1994.Uprkos optuakinDoBalazager {kedmiReput blike. prevare, Ho se stupio na du`nost predsjednika minikanske pu pio sna rovni spora u 1995.Stu~eniji,napoorugusumimaruskegrupezum~ele ^e {to nje ~e~enskih pobunjenika predale `je, a trupe po povla~enje sa linije fronta. SAD otvo u go 1999.sade25 goridileunakonzulatdu biv{em Sajku-nu, poslije dramati~ne eva kuacije amba SAD-a tom gra na zavr{et Vijetnamskog rata. vnom gradu ka Ba du 2002.UjeglakaolestinskogIraZakletigdaprijana|enoti lo pa gerilskog vo|e Sabrija al-Bana, poznatijeg Abu Nidal. ne telj pa

1974.

Kipar

Stupio na snagu prekid vatre izme|u kiparskih Grka i turskih snaga, postignut posredstvom Ujedinjenih nacija. Turske snage 20. jula izvr{ile desant na sjeverni dio ostrva. Tre}ina Kipra ostala pod turskom vla{}u.

lestinskog predsjednika Jasera Arafata. Njegova frakcija Revolucionalni front Al-Fataha se 1974. izdvojila iz Arafatove Palestinske oslobodila~ke organizacije, uz obrazlo`enje da je PLO postao umjeren. Elvis Prisli

Monsun po ve 2002.ljeno vi{ejeske 900plabez ukuviJu`noj Azijimius-mrtile od ljudi, {e od 25 li ona ljudi rase jer ostalo }a. U smu tu bezbje ti UN-a Li 2003.padpina aviSavjeprizna{kotoddnosmjesta za -bija zvani~no la govornost teroristi~ki na on iznad skog Lo kerbi 1998. u kojem je poginulo 270 ljudi. To priznanje bilo uslov da Libiji budu ukinute sankcije UN-a. U skoj egzilu, umro biv 2003.ve SaudijdskididiArabiji,ktautuAmin DakriraZa {i ugan ktator Idi da. vrijeme njego osmogo {nje di re masa no oko 400.000 civila, mahom iz manjinskih etni~kih zajednica. Optu`ivan i za kanibalizam. onskoj nesre zapa Ve 2005.U avinulo svih 160}ipuutnika,dnojhomnetucuelita. pogi ma ris Brazi egzi umro para 2006.UjektatorluAlufredoluStresner.biv{idivlasti gvajski di Na u Paragvaju do{ao vojnim udarom 1954. go ne tom zemljom je vladao do 1989. godine, kada je svrgnut.

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

1977.

U Memfisu, Tenesi, SAD, u 42. godini umro ameri~ki muzi~ar Elvis Aron Prisli, izuzetno popularan pedesetih i {ezdesetih godina 20. vijeka. Prodao vi{e od 150 miliona plo~a i igrao u dvadesetak filmova.

46

SPORT

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PRIJATELJSKA UTAKMICA Vels - BiH 0:2 (0:1)

Ibi{evi} i Stevanovi} PREKINULI CRNI NIZ
Stadion: Scarlets Park u Llanelli. Gledalaca: 6.253. Sudija: Marko Borg (Malta). Strijelci: 0:1 - Ibi{evi} (21), 0:2 - Stevanovi} (54). @uti karton: Pand`a (BiH). VELS: Myhill, Gunter (od 69. Ricketts), Blake (od 78. Lynch), Williams, Taylor, Bale (od 62. Robson-Kanu), Ramsey, Allen, Crofts (od 88. Earnshaw), Church (od 63. Bellamy), Vokes (od 69. Morison). Selektor: Chris Coleman. BOSNA I HERCEGOVINA: Begovi}, Pand`a (od 62. [unji}), Spahi}, Mujd`a (od 87. Vranje{), Salihovi}, Pjani} (od 82. Sesar), Zahirovi} (od 87. Vran~i}), Stevanovi}, Luli} (od 63. Be{i}), Ibi{evi} (od 74. Svraka), D`eko. Selektor: Safet Su{i}. Golovima Vedada Ibi{evi}a i Miroslava Stevanovi}a, fudbalska A reprezentacija BiH sino} je u prijateljskoj utakmici savladala Vels rezultatom 2:0, te tako prekinula crni niz od {est utakmica bez pobjede.

Ovaj trijumf svakako je jo{ jedno ohrabrenje za na{e fudbalske reprezentativce koji }e 7. septembra na gostovanju kod Lihten{tajna otvoriti kvalifikacije za SP

Stevanovi} je pogodio u 54. minuti

Kipar deklasirao Bjelorusiju

Ibi{evi} je Myhilla matirao u 21. minuti

Sino} su u Minsku kvalifikacionu utakmicu za odlazak na EP odigrali mladi reprezentativci Bjelorusije i Kipra. Iznena|uju}e, slavili su gosti i to ubjedljivim rezultatom 3:0. Englezou je u 13. minuti pogodio za 0:1, da bi Mytidis nakon pet minuta drugog poluvremena udvostru~io prednost Kiprana. Kona~nih 0:3 postavio je Anyukevich autogolom u 73. minuti. Kipar se ovom pobjedom probio na tre}e mjesto grupe 1 u kojoj je prva Njema~ka sa 24, a druga BiH sa 16 bodova.

Sjajni Stevanovi}
Na{i reprezentativci odli~no su otvorili utakmicu i ve} u prvoj minuti stopostotnu priliku imao je Edin D`eko. Korpulentni napada~ iza{ao je sam pred golmana Myhilla koji je krajnjim naporom odbranio njegov udarac. Doma}i su odgovorili u desetoj minuti kada je Allen pogodio pre~ku. Korner je izveo Bale, na drugoj stativi bio je novi veznjak

Liverpoola koji sjajno {utirao, ali Begovi} loptu odbija u okvir gola i spa{ava mre`u na{eg gola. U nastavku akcije poku{ao je i Bale, ali promjene rezultata nije bilo. Sedam minuta kasnije tresao se i okvir vel{kog gola. Korner sa lijeve strane izveo je Salihovi}a, najvi{e u skoku bio je D`eko pogodiv{u pre~ku. Lopta se odbila do Pand`e koji nije uspio matirati Myhilla. Zmajevi su u vodstvo do{li u 21. minuti. Stevanovi} je odli~no pro{ao po desnoj strani, uputio idealnu prizemnu loptu u srce {asnaesterca, gdje je Ibi{evi} pob-

jegao svom ~uvaru i poslao loptu u mre`u za 0:1. Veliku priliku da udvostru~e vodstvo na{i reprezentativci imali su u 28. minuti. Ponovo je u glavnoj ulozi bio Ibi{evi} koji se bez ve}ih problema oslobodio svog ~uvara i sa vrha {esnaesterca {utirao pored gola. Iz prve ozbi ljni je pri li ke u drugom poluvremenu bh. repre zen ta tiv ci su udvos tru ~i li prednost. Bio je to mat u tri poteza. D`eko je odigrao za Pjani}a, ovaj iz prve izbacio, sino} sjajnog, Stevanovi}a koji ulazi u {esnaesterac i rutinski matira Myhilla za 0:2. Bio je to Steva-

novi}ev prvijenac za A tim na{e zemlje. Vel{ani su zaprijetili u 65. minuti. Rezervista Bellamy pro{ao je po lijevoj strani, dobro je {utirao, ali je Spahi} izblokirao njegov udarac. Tri minute kasnije doma}i su tra`ili jedanaesterac, nakon {to je lopta pogodila Pand`u u ruku. Ipak, sudija Borg samo je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi. Lopta se odbila do Allena koji slabo {utira i Begovi} nije imao problema da ukroti njegov udarac.

Debi Sesara i [unji}a
Doma}i su u narednih nekoliko minuta stvarili pritisak pred

golom Begovi}a, ali je na{a odbrana bez ve}ih pote{ko}a otklonila sve opasnosti. Odgovorili su i na{i reprezentativci, a nakon fenomenalnog udarca Edina D`eke golman Myhill loptu je krajnjim naporom izbio u korner. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, a selektor Su{i}, kao {to i obe}ao, priliku je dao svim igra~ima, pa su debi u A timu upisali i Ivan Sesar, te Toni [unji}. Ovaj trijumf svakako je jo{ jedno ohrabrenje za na{e reprezentativce koji }e 7. septembra na gostovanju kod Lihten{tajna otvoriti kvalifikaciS. [. je za SP.

IN MEMORIAM

[timac pora`en u debiju na klupi Hrvatske

Gr~ka trijumfovala u Oslu
Ubjedljivi su bili i Argentinci koji su savladali Njema~ku sa 3:1, dok je Engleska bila bolja od Italije preokrenuv{i sa 0:1 na 2:1
Reprezentacija Gr~ke ostvarila je pobjedu u prijateljskoj utakmici protiv Norve{ke. Na{i najve}i rival u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu slavio je u Oslu rezultatom 3:2. Torosidis i Papadopoulos su u 11. i 14. minuti osigurali Grcima prednost od 2:0, da bi Hangeland u 14. minuti smanjio na 1:2. Mitroglou je u 56. minuti pogodio za 1:3, a poraz Norve`ana ubla`io je Riise u 75. minuti. Gostuju}i trijumf uo~i starta kvalifikacija za Mundijal ostvarili su i fudbaleri Slova~ke koji su savladali Dansku rezultatom 3:1. Doma}i su do{li u vodstvo u 22. minuti preko Mikkelsena, ali su Slovaci dominirali u nastavku preokrenuv{i rezultat u svoju korist. Strijelci su bili Jakubko, Ham{ik i Guldan. Preostala dva protivnika na{e reprezentacije, Litvanija i Latvija do`ivjeli su poraze od Makedonije i Crne Gore. Brazil se oporavio od poraza u finalu olimpijskog turnira u Londonu, te je savladao [vedsku rezultatom 3:0. Dvostruki strijelac bio je Pato, a u listu strijelaca upisao se i Damiao. Ubjedljivi su bili i Argentinci koji su savladali Njema~ku sa 3:1, dok je Engleska bila bolja od Italije (2:1), iako su azzurri prvi do{li u vodstvo. Igor [timac porazom je debitovao na klupi Hrvatske, koja je u Splitu pora`ena od [vajcarske rezultatom 2:4. I Srbija je razo~arala svoje navija~e remizirav{i sa Irskom (0:0). Va`niji rezultati: Rusija - Obala Slonova~e 1:1, Armenija - Bjelorusija 1:2, Bugarska - Kipar 1:0, Norve{ka - Gr~ka 2:3, [vedska Brazil 0:3, Ukrajina - ^e{ka Republika 0:0, Danska - Slova~ka 1:3, Albanija - Moldovija 0:0, Austrija - Turska 2:0, Hrvatska - [vajcarska 2:4, Ma|arska - Izrael 1:1, Crna Gora - Latvija 2:0, Makedonija - Litvanija 1:0, Belgija - Holandija 4:2, Estonija - Poljska 1:0, Njema~ka - Argentina 1:3, Srbija - Irska 0:0, Slovenija - Rumunija 4:3, Engleska - Italija 2:1, FrancuS. [. ska - Urugvaj 0:0.

Preminuo Goran Ivankovi}
Goran Ivankovi}, istaknuti sportski novinar, preminuo je ju~er na Ilid`i u 54. godini `ivota usljed posljedica sr~anog udara. Ivankovi} je ro|en 1958. godine u Tuzli. Prije nego {to se po~eo baviti novinarstvom radio je u policiji. Novinarstvo je bila njegova `ivotna ljubav, a kako ka`u njegovi prijatelji, ~esto je govorio: "Da vlasnici

medija znaju koliko volim novinarstvo ne bi me ni pla}ali". Prije svega, Gogi je bio ljudina. Pomagao je mnogima, bio kolegijalan, ~ovjek dobre i blage naravi. Kao istinski profesionalac iz Isto~nog Sarajeva radio je kao dopisnik mnogih printanih i elektronskih medija iz BiH i okru`enja. Po~ivaj u miru!

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. U21 SELEKCIJA BiH Vlado Jagodi} okupio mlade snage uo~i kvalifikacija

SPORT

47

Kajkut postigao dogovor sa @eljom, ali...

Ne javlja se
zbog privatnih

problema
Vlado Jagodi} i stru~ni {tab bh. tima `ele prona}i mogu}e alternative za standardne igra~e

Me~ protiv Gr~ke otvara vrata raja
Mlada reprezentacija BiH u utorak poslijepodne odigrala je kontrolni me~ protiv U19 selekcije, koji je zavr{en rezultatom 1:1. Pogodak za U19 tim postigao je Maleti}, dok je strijelac za U21 selekciju bio \uri}, kojem je to bio tre}i pogodak u tre}em nastupu za mladi tim.

Sa Amarom Osimom sam obavio jedan zaista korektan razgovor i zamolio sam ga da me pri~eka nekoliko dana kako bih rije{io neke svoje privatne stvari, kazao nam je Kajkut, koji se proteklih dana nikome sa Grbavice nije javljao
Sa{a Kajkut prije nekoliko dana bio je najavljivan kao sigurno poja~anje FK @eljezni~ar. Iskusni napada~ je obavio, naime, razgovore sa menad`erom plavih Amarom Osimom i kada se ~inilo da je potpis tek stvar formalnosti, Kajkut je nestao bestragom. Ju~er smo ga napokon uspjeli prona}i, te smo saznali da se on nada dolasku na Grbavicu, ali... Sa{a Kajkut: Da li }e @eljo odustati od njega? “Bilo je kontakata. Sa Ama rom Osi mom sam rekao nekada{nji napada~ Borobavio jedan zaista korektan ca, koji se nije javljao nikome sa razgovor i zamolio sam ga da Grbavice proteklih nekoliko me pri~eka nekoliko dana ka- dana, zbog ~ega su se plavi ko bih rije{io neke svoje pri- okrenuli tra`enju nekih drugih rje{enja (Fenan Sal~inovi}), pa vatne stvari. Trebali bismo se ~uti” ka`e se postavlja pitanje da li za , nam Kajkut, koji nije mogao Kajkuta, koji rje{ava privatne precizirati kada bi mogao ri- probleme, sada uop{te ima mjesta na Grbavici? je{iti svoje probleme. Uostalom, prvenstvo je ve} “Tu sam, blizu sam Grbavice i nadam se da }u {to prije us- po~elo, a @elji trebaju igra~i kopjeti rije{iti neke stvari, kako ji }e biti bolji od postoje}eg bih se mogao posvetiti nor- igra~kog kadra, {to je pak jako malnom treniranju. Ne znam te{ko, s obzirom na to da plazaista kada }e biti sve gotovo, vi imaju jako kvalitetne igra~e ali ja se nadam da }e to biti ubr- na gotovo svim pozicijama. J. LIGATA zo” pomalo konfuzno nam je ,

Sulji} se dokazao
Svrha okupljanja, kako nam je rekao selektor mlade reprezentacije Vlado Jagodi}, bilo je prvenstveno dru`enje uo~i odlu~uju}ih utakmica za odlazak na EP, protiv Gr~ke i Njema~ke, ali i uvid u mogu}e alternative. “Po{tuju}i UEFA termin, `eljeli smo okupiti najbolje {to imamo u ovom trenutku kako bismo se malo vidjeli, ali i odigrali jednu utakmicu. Na`alost, Stevanovi}, Be{i} i Zahirovi} su pozvani u A tim, te na njih nismo mogli ra~unati, a Vi{}a nije do{ao jer je povrije|en. Neopravdano je izostao Mario Kvesi}, a Benjamin ^oli} je stigao povrije|en, tako da smo morali improvizovati, {to i nije lo{e, s obzirom na to da moramo prona}i rje{enja za njih ukoliko ih Su{i} bude `elio i u kvalifikacijama za SP, ili ukoliko neko od njih bude povrije|en” obja{njava nam , Jagodi}, koji je nasuprot U21 tima imao selekciju U19 popunjenu izlaznim godi{tima. Me|u njima je bilo i igra~a ro|enih 1993. koji ne-

Stevanovi}, Be{i} i Zahirovi} su pozvani u A tim, te na njih nismo mogli ra~unati, a Vi{}a nije do{ao jer je povrije|en. Neopravdano je izostao Mario Kvesi}, a Benjamin ^oli} je stigao povrije|en, te nije igrao, raportirao nam je selektor mladog tima
maju pravo igranja za juniore, a nisu do sada bili na spisku U21 reprezentacije. “Svi koji su pozvani na ovu utakmicu nalaze se u konkurenciji za kvalifikacije. Bilo je tu igra~a za koje smatramo da bi u budu}nosti mogli biti okosnica U21 tima, poput Kova~evi}a iz Travnika, Sulji}a iz Sarajeva, koji je svojim igrama u Evropi pokazao da mo`e biti alternativa na desnom krilu, ukoliko Su{i} bude opet pozivao Stevanovi}a, a tu su i Maleti}, Bevap i Zoloti}” ka`e Ja, godi}, pa nagla{ava kako je utakmica protiv Gr~ke, koja se igra 7. septembra na Ko{evu, ujedno i najva`nija. “Gr~ka nam je ulaz u tu posljednju utakmicu protiv Njema~ke, gdje }emo tra`iti mogu}nost da budemo najbolja drugoplasirana ekipa. Nijemci su ve} obezbijedili prvo mjesto, ali vjerujem da se mo`emo nositi s njima. Me|utim, kao {to sam rekao - me~ protiv Gr~ke je najbitniji i vjerujem da }emo imati dovoljno snage i kvaliteta da ostvarimo pobjedu u tom susretu.”

Mladi, ipak, na Ko{evu
Jagodi} nam je potvrdio podatak da }e se utakmice protiv Gr~ke i Njema~ke (7. i 10. septembar) igrati na Ko{evu, a ne u Zenici. “Na`alost, igra}emo u Sarajevu, na Ko{evu. Oba susreta }e po~eti u 17 sati i nadam se da }emo imati adekvatnu podr{ku sa tribina. Volio bih da mo`emo igrati na Bilinom polju, ali tu }e igrati reprezentacija, tako da }emo mi svoj put ka EP-u tra`iti iz Sarajeva” zaklju~io je Jagodi}, koji je pro, tiv U19 selekcije na teren poslao slijede}u ekipu: Bukvi} (od 30. Abdihod`i}, od 60. Tomovi}), Su{i} (]ori}), Kvesi}, Marki} (Kova~evi}), Sipovi} (Dupovac), Grahovac, Gnjati} (Prci}), Me{anovi} (Sulji}), Zakari} (Beki}), Bilbija (Pehar), \uri}.
J. LIGATA

ENGLESKA: Manchester Utd. i Arsenal po~eli pregovore

Na{ reprezentativni veznjak Miralem Pjani}, prema pisanju italijanskog portala Calciomercato.com, bio je vrlo blizu prelaska u slavnu Barcelonu. ^elnici Blaugrane navodno su na adresu rimskog kluba poslali i zvani~nu ponudu od 25 miliona eura, ali su je Rimljani odbili. Naravno, to ne zna~i da su Katalonci zbog toga i definitivno odustali od eventualnog transfera Miralema Pjani}a u budu}nosti.

Barcelona htjela dovesti Pjani}a

Prema pisanju italijanskog portala Calciomercato.com

Van Persie uskoro na Old Trafordu?
Engleski Mirror tvrdi da su i slu`beno po~eli pregovori Arsenala i Manchester Uniteda, kao i to da su se ~elnici Arsenala i Uniteda ve} sastali i razgovarali o transferu koji bi trebao biti okon~an prije po~etka nove sezone, {to zna~i tokom ove sedmice. Navodno je menad`er topnika Arsene Wenger spreman Persieja prodati za ne{to vi{e od 20 miliona funti, a United je, prema pisanju Mirrora, spreman pove}ati ponudu koja je na po~etku iznosila 15 miliona funti. Na samom kraju novinar Mirrora tvrdi da Wenger ozbiljno razmi{lja i o prodaji Alexa Songa Barceloni, te o dovo|enju Nurija Sahina iz Real Madrida.

Miralem Pjani}: Bio na meti Blaugrane

48

SPORT

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

FK @ELJEZNI^AR Fenan Sal~inovi} na korak do Grbavice

Odluku }u donijeti u ponedjeljak
Sa~eka}u Bajram, pa tek onda donijeti odluku. Ne `elim biti brzoplet, a opet ne `elim ni propustiti neku priliku. Postao sam i otac i sad ne bih `elio odmah seliti negdje u inostranstvo iako imam ponuda, ka`e Sal~inovi}, koji je ju~er bio na treningu `elje
Dolazi, ne dolazi! Evo, do{ao je! Nije do{ao?! [ta je zapravo istina kada je u pitanju Fenan Sal~inovi}, igra~ koji je prije nekoliko dana raskinuo ugovor sa Rijekom. Zamolili smo ga da nas rije{i muka... “Istina je da, evo, stojim ispred Grbavice i ~ekam Amara Osima. [ta }u, moram trenirati, a kad me moj ^elik ne zove, onda moram trenirati sa @eljom” ka`e nam , otvoreno Sal~inovi}, koji je zaista ju~er trenirao na Grbavici sa plavim timom, {to pak ne zna~i da je i postao igra~ aktuelnog prvaka BiH. Me|utim, to ne zna~i da ne}e postati... “Na{ao sam se ve} 2-3 puta sa Osimom i razgovarali smo o svemu pomalo, o `ivotu, o svemu, ali nismo se ni{ta konkretno dogovarali. ^ekam ga kako bismo sjeli i napravili konkretan dogovor. Naravno, kad oni postave svoje uslove, ne mogu za 20 minuta re}i, e to je to. Moram i malo razmisliti” obja{njava nam Sal~inovi}, te do, daje kako je on odlu~io da ne}e donositi kona~an sud prije nedjelje. “Sa~eka}u Bajram, pa tek onda donijeti odluku. Ne `elim biti brzoplet, a opet ne `elim ni propustiti neku priliku. Postao sam i otac i sad ne bih `elio odmah seliti negdje u inostranstvo, iako imam ponuda. Vjerujte mi, k}erkica me ostavlja u BiH, a imponuje mi i to {to me ovakav @eljo `eli vidjeti u svojim redovima. @eljo je institucija i iako jo{ nisam donio kona~nu odluku, jako sam blizu ostanka” priznao nam je Sal, ~inovi}, za ~iju kona~nu odluku }emo se morati strpiti do ponedjeljka.
J. LIGATA Fenan Sal~inovi} ju~er je trenirao na Grbavici
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Liga prvaka: SFK 2000 ovjerava vizu za {esnaestinu finala

Nakon utakmice protiv FK Sarajevo

Prijedor~ani ogor~eni

na su|enje
Ne}emo da pomislimo da se Premijer liga igra samo radi klubova u Sarajevu, ka`u u Rudaru
U okviru drugog kola BH Telecom Premijer lige Rudar je u Prijedoru pora`en od Sarajeva (1:3), a ~elnici ovog kluba smatraju da ih je sudija Goran Parad`ik o{tetio. Tim povodom ju~er je u Prijedoru odr`ana vanredna sjednica Upravnog odbora na kojoj je analiziran poraz od Sarajeva, a izdato je i slu`beno saop{tenje. “Obavje{tavamo vas da se u Prijedoru desila klasi~na fudbalska kra|a u re`iji sudije Gorana Parad`ika i njegovih pomo}nika. Zahtijevamo od Komisije za sudije i su|enje, ali i Komiteta za normalizaciju, da analizira su|enje Gorana Parad`ika i da reaguju kako bi za{titili fudbal. Ako sudije i kontrolori su|enja koji ih pokrivaju i dalje budu glavni segmenti fudbala u BiH, imat }emo jadnu ligu iz koje }e klubovi i}i u Evropu samo da se brukaju. Zar nam nije dovoljna opomena ovo ljeto kada su bh. klubovi ispadali od ^elika, Zete i Maribora. Ukoliko se niko ne oglasi od nadle`nih komisija FSBiH zadu`enih za sudije i su|enje i ne stane u za{titu fudbala, smatra}emo da je sau~esnik u prljavim radnjama, koje su u ovom slu~aju demonstrirane protiv na{eg kluba. Bila je ovo klasi~na otima~ina i kra|a pred 2.500 ljudi koji su do{li da gledaju fudbal. Na kraju je simptomati~no da se u istom kolu sliDirektor Rudara Milorad [ipka: Smatraju da su pokradeni protiv Sarajeva

Samira Hurem: Protiv Tel Aviva utakmica istine

Hurem: Dovoljan je bod, ali mi `elimo tri
Nakon pobjeda protiv irskog Peamounta (5:0) i vel{kog Cardiffa (1:0), fudbalerke sarajevskog SFK 2000 danas u 17 sati na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase” u okviru posljednjeg ko, la grupe 5 kvalifikacija za Ligu prvaka `ena, odmjerit }e snage sa izraelskim Tel Avivom. Na{im prvakinjama dovoljan je bod iz tog me~a kako bi osigurale prolaz me|u najbolje 32 ekipe u Evropi. Glavni strateg kluba Samira Hurem ka`e da ne}e igrati na remi, jer se takav pristup utakmici svima mo`e obiti o glavu. “Moramo se ~uvati onog na{eg poznatog mentaliteta i uvjerenja da smo pro{le dalje. Ne}emo taktizirati sa rezultatom, nego }emo krenuti na gol Izraelki od prve minute. Znamo da nam je dovoljan i bod iz tog me~a, ali `elimo sva tri” smatra Hurem. , Sarajke nikad nisu bile tako ubjedljive kao u ovim kvalifikacijama. Postigle su ~ak {est golova u dva me~a, bez ijednog primljenog. Ako se uzme u obzir da je prosjek godina u ekipi 20, onda se mo`e re}i da je pred desetorostrukim prvakom BiH svijetla budu}nost. “To je rezultat sazrijevanja ekipe koja je i lani odigrala kvalifikacije dosta solidno, ali nismo imale dovoljno iskustva i koncentracije. Naredni protivnik je kvalitetniji od prethodna dva. Ova utakmica }e pokazati koliko je ekipa zaista spremna za ve}e domete u ovoj sezoni Lige prvaka” kazala nam je Sa, mira Hurem. Na tabeli grupe 5 vodi SFK 2000 sa {est bodova, a slijede Peamount i Tel Aviv sa po tri, te Cardiff bez bodova.
M. K.

Moramo se ~uvati onog na{eg poznatog mentaliteta i uvjerenja da smo pro{le dalje, ka`e Hurem

~no de{avalo i na utakmici @eljezni~ar - Borac u Sarajevu. Ne}emo da pomislimo da se Premijer liga igra samo radi klubova u Sarajevu. Dakle, Rudar tra`i samo pravdu, ravnopravne uslove za takmi~enje i po{teno su|enje. Nadamo se da je do{lo vrijeme da Parad`ik i sve pojave poput njega budu iskorijenjeni iz fudbala” stoji u saop{tenju. ,

Nakon sr~anog udara

Fabrice Muamba objavio kraj karijere
Boltonov nogometa{ Fabrice Muamba (24) objavio je nakon savjetovanja s ljekarima kraj karijere, potvrdio je u srijedu njegov klub. Muamba je u martu ove godi ne, pod sje ti mo, ko la bi rao na utakmici FA Cupa pro tiv Tot ten ha ma. Pre ve zen je u bolnicu London Chest, a ljekari su tek nakon 78 minuta uspje li po no vno po kre nu ti njegovo srce. Uprkos tome, prili~no se brzo i do bro opo ravio, ali sportsku karijeru ipak ne mo`e nastaviti. “Otkad sam pretrpio sr~ani udar i nakon pu{tanja iz bolnice, vjerovao sam da }u jednog dana mo}i nastaviti karijeru i ponovno igrati za Bolton. U sklopu svoga oporavka, pro{le sam sedmice u Belgiji potra`io dodatno mi{ljenje od uglednog kardiologa. No, vijest koju sam primio nije bila ona kojoj sam se nadao, {to zna~i da moram objaviti kraj profesionalne nogometne karijere” poru~io je Muamba. , Nogometa{ kongoanskog porijekla je prije Boltona igrao za Arsenal i Birmingham, a za englesku U21 reprezentaciju je skupio 33 nastupa.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

SPORT

49

KVALIFIKACIJE ZA EP 2013. Bh. ko{arka{i pobjedom krenuli ka Sloveniji

Te`ak, ali sladak trijumf
Ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je zapo~ela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje }e se naredne godine odigrati u Sloveniji. Izabranici selektora Aleksandra Petrovi}a u dvorani “Mirza Deliba{i}” uz dosta muke savladali su , selekciju Latvije rezultatom 87:84. Pobjeda je izborena u posljednjim trenucima utakmice, a bh. reprezentativce je do nje nosila fantasti~na sarajevska publika. Na{i reprezentativci prvu dionicu rije{ili su u svoju korist rezultatom 23:22, da bi u drugom periodu igre prednost pove}ali na tri poena (41:38). Nakon odmora uslijedio je neshvatljiv pad u igri Acinih izabranika {to su gosti znali iskoristiti, te su u samo minut i po postigli osam poena, a na kraju su tre}u dionicu rije{ili u svoju korist rezultatom 29:23. U tom periodu igre bh. ko{arka{i pravili su mnogo gre{aka i bespotrebno forsirali {ut sa distance koji ih sino} nije slu`io. Ipak, uz malo smireniju igru u nastavku i uz dosta sre}e na{a reprezentacija stigla je do veoma

Izabranici Ace Petrovi}a imali su dosta problema protiv Latvije, koja je slomljena u posljednjim trenucima utakmice, a kona~an rezultat glasio je 87:84 Navija~i priredili sjajnu atmosferu na tribinama
BiH - Latvija 87:84
Dvorana “Mirza Deliba{i}” Gledalaca: 6.500. Su. dije: Igor Dragojevi} (Crna Gora), Roberto Chiari (Italija), Gentian Cici (Albanija). Rezultat po ~etvrtinama: 23:22, 18:16, 23:29, 23:17. BiH: Avdibegovi}, Ma{i} 6, Naletili}, Wright 20, Bav~i}, Mitrovi}, Kikanovi} 18, Teletovi} 24, Per{i} 4, \edovi} 15, Sinanovi}. Selektor: Aleksandar Petrovi}. LATVIJA: Vecvagars, Majeris 2, Freimanis, Dav. Bertans 13, Jeromanovs 5, Strelnieks 18, Berzins 10, Meiers 13, Kiksik 6, Dai. Bertans 17. Selektor: Ainars Bagatskis.
Teletovi} i Wright vodili bh. selekciju do pobjede
Foto: D`. KRIJE[TORAC

bitne pobjede na otvaranju kvalifikacija. Najefikasniji u redovima na{eg tima bio je kapiten Mirza Teletovi} sa 24 poena i osam skokova, dok je Wright ubacio 20 poena i 11 skokova. Dvocifreni su jo{ bi-

li Kikanovi} (18) i \edovi} (15 poena), oba sa po sedam skokova. Najbolji u redovima Latvije bio je Strelnieks sa 18 poena, a poen manje postigao je Bertans. Sino}nja igra bila je jasan znak da ni jednog protivnika ne smi-

jemo olako shvatiti, a o~ito je da su u susret sa Latvijom bh. reprezentativci u{li bez maksimalnog anga`mana, nadaju}i se da }e pobjeda do}i sama od sebe. Naredni susret izabranici Ace Pe tro vi }a igra ju 18. augus ta

protiv selekcije Holandije u Almereu. Recimo i to da je u drugoj utakmici grupe D Rumunija savladala selekciju Holandije sa 90:84, a slobodna je bila reprezentaciA. MEHANOVI] ja Gruzije.

Ko{arka{ka reprezentacija BiH dobija novog igra~a
U proteklim mjesecima ~esto je bilo govora o tome da }e Boris Savovi} (210 cm, 25 godina) zaigrati za ko{arka{ku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a sve je izglednije da }e se to uskoro i dogoditi. Naime, zahvaljuju}i generalnom sekretaru KSBiH Harunu Mahmutovi}u i ljudima koji rade s njim, otklonjene su sve administrativne prepreke oko nastupa Savovi}a za bh. reprezentaciju, te bi on naredne godine trebao zaigrati za na{ nacionalni tim. Ko{arka{ki savez BiH uspio je dobiti sve potrebne papire od crnogorskog Saveza, te je jo{ jedino preostalo da Savovi} potpi{e dokumente o igranju za BiH, {to je tako|er ve} dogovoreno. Savovi} je ovog ljeta poja~ao

Nema vi{e prepreka za Borisa Savovi}a

EVROPSKO PRVENSTVO B DIVIZIJE

BiH minimalno
pora`ena od Finske
Nakon serije od ~etiri uzastopne pobjede na Evropskom prvenstvu B divizije koje se igra u Sarajevu, juniorska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine pora`ena je u ~etvrtfinalu od Finske sa tijesnih 84:86. Na{e mlade nade dobile su prvu ~et vrti nu sa vi so kih 28:19, te dru gi pe ri od odigra le izje dna ~e no (17:17) i ~inilo se da ne}e biti velikih problema da se savlada proti vnik. Ipak, u tre}oj ~etvrini napad je zakazao i gosti iz Finske preuzeli su vodstvo, koje su na kraju i uspjeli sa~uvati. Svoj naredni me~ na{a reprezentacija igra danas protiv Crne Gore, koja je ju~er po ra `e na od Bel gi je (62:82) i ukoliko izbori pobjedu mo`e na }i svo je mjes to u po lu finalu. Ponovo je u redovima na{e selekcije sjajan bio Jusuf Nurki}, koji je ubacio 34 poena uz ~ak 20 skokova i dvije asistencije. Pomogao mu je i Adin Vrabac sa 24 poena, a kod gostuju}e ekipe bolji od ostalih bio je Rajala sa 23 poena i pet skokova.
A. M.

ekipu Crvene zvezde, a protekle sezone nastupao je za turski Galatasaray, gdje je za 14 minuta po susretu ubacivao 6,3 poena

uz 2,7 skokova po me~u. Savovi} je ranije sa dosta uspjeha nosio dres Hemofarma i podgori~ke Budu}nosti.

50

SPORT

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PLANINARSKI KUTAK

Tuzlaci na Vranici i Proko{kom jezeru
Zavr{ne pripreme za najve}i skup bh. planinara - Dan planinara na Rudoj glavi kod Gora`da • ^lanovi PD Konjuh iz Tuzle na Vranici • Kanjoning u Rakitnicu • Sarajevski planinari na Trebevi}u • Zapis sa zanimljivog puta - u Laponiju!
Ure|uje: Ramo KOLAR

U PLANINARSKOM SAVEZU BiH, ali i dru{tvima i klubovima, sve su aktivnosti, ili ve}ina njih, podre|ene manifestaciji Dan planinara BiH, koji }e de odr`ati od 24. do 26. augusta na terenima Sportsko-rekreativnog centra Ruda glava ( Planinarski dom “Nedim Pilav Jogi”), Borovac, op}ina Gora`de. Organizatori su Planinarski savez Bosne i Hercegovine i BPD Magli} iz Gora`da, koji su tim povodom organizirali i konferenciju za novinare u Sarajevu. Gore navedena manifestacija, kao i mnoge druge u toku teku}e godine, u duhu su obilje`avnja 120 godina organizovnog planinarstva u Bosni i Hercegovini, koje }e okupiti brojne u~esnike i goste iz zemlje i regiona. Za prijave i

sve druge informacije o priredbi obratiti se u kancelariju PSBiH... • DVADESETAK PLANINARA PD KONJUH TUZLAbilo je na trodnevnom pohodu Fojnici, Vranici i Proko{kom jezeru. Prema zapisu Steve Stiva Cembaurea, proveli su nezaboravan izlet u ovim privla~nim krajevima. Uz tradicionalno dru`enje u planini, popeli su se na vrh Lo~ika (2.107 mnv) za dva sata hoda! Potom su se spustili do Sarajevskih vrata i popeli na Vidikovac iznad Proko{kog jezera, a sve to za 45 minuta! Odatle su, nakon sat, stigli na najvi{i vrh Vranice - Nadkrstac (2.112 mnv) potom i Krstac (2.083 mnv,). Usput su brali borovnicu. Popodne i nava~er prire|en je ra`anj i prepri~avanje doga|aja... • KANJONING U RAKITNICU zeni~ki Klub ekstremnih sportova

Scorpio organizira u subotu (18. august), dok je dan kasnije poredvi|en adrenalinski program na Smetovima... • NA TREBEVI]U je bila velika ekipa PSD PTT Prijatelj prirode iz Sarajeva... • U LAPONIJI, na zanimljivoj turi, bio je Zoran Tomi}. Kad se vratio, napravio je vrlo zanimljivu fotoreporta`u za planinarsku web stranicu zone 2000. Svakako pro~itati, jer u zoni Tomi} ka`e: “Laponija, gdje nikad nije kasno (niti rano)... Kungsleden (King’s trail) je pje{a~ki put duga~ak 425 km. Zbog alpskog miljea, sjeverni dio Abisko - Singi od 78 km (sa izlazom Kebnekaise Nikkaluokta i dodatnih 34 km) je najinteresantniji i najposje}eniji...” Ostalo na zonama...

Fantasti~an put tuzlanskih planinara na Vranicu

Na Trebevi}u bili ~lanovi PSD PTT Prijatelj prirode

Preminuo MMA borac Tyrone Mimms

STSBiH bogatiji za {est novih klubova

Blake Moore i Tyron Mimms prije po~etka borbe

U ovo doba op{te besparice, kada se mnogi klubovi gase zbog neima{tine i nemogu}nosti da nabave minimum sred sta va za go lo pre `iv lja vanje, iz Stonoteniskog saveza BiH sti`e jedna zaista dobra vi jest. [est no vo for mi ra nih stonoteniskih klubova uputilo je zah tjev u kan ce la ri ju STSBiH za prijem u ~lanstvo. Tako je Upravni odbor Saveza imao ugodnu zada}u da na posljednjoj sjednici pozdravi i jednoglasno donese odluku o pri je mu no vih klu bo va u ~lanstvo za narednu takmi~arsku sezonu. Tako su novi ~lanovi STSBiH postali: Spin 2012 - Sarajevo, Hasspin - Jablanica, Ormanj Had`i}i, Nec - Kra{evo Te{anj,

Stoni tenis sve popularniji

Kobni debi Gislason i Dushebaev u oktogonu podu~avaju stru~njake
Simpozij trenera o modernom rukometu u Dohi
Nova tragedija u svijetu sporta. Ovog puta tu`na vijest sti`e iz Amerike. Nakon me~a, od sr~anog udara, preminuo je MMA borac. Rije~ je od 30-godi{njem Tyroneu Mimmsu koji je ostvario svoj debi u svijetu slobodne borbe, da bi potom odmah preminuo. Me~ odr`an u sa ve znoj dr`avi Ju`na Kalifornija ostat }e upam}en po velikoj tragedi ji. Tyro ne Mim ms prvi je put u ka ri je ri u{ao u oktogon, a na `a lost, ispos ta vi lo se i posljednji. Naime, 30-godi {njak se bo rio pro tiv Blakea Mo orea i ve} u dru goj rundi pokazao nezavidnu fizi ~ku kon di ci ju, zbog ko je je sudac bio primoran prekinu ti me~. Nedugo nakon toga dogodilo se ono najgore, ta~nije, u svla~ionici je Mimms dobio napad, sru{io se na tlo i preminuo. Poku{aji reanimacije bilu su bezuspje{ni, a po rije~ima lije~nika, radilo se o sr~anom udaru. Me|unarodna rukometna federacija objavila je da }e u organizaciji IHF-a od 29. do 31. avgusta biti odr`an simpozijum najboljih svjetskih rukometnih trenera u Dohi u Kataru. Na tom skupu bi}e analizirani posljednji trendovi modernog rukometa sa osvrtom na igre prikazane na minulom olimpijskom turniru u Londonu. Najbolji treneri svijeta ne}e samo pro{iriti najnovija teoretska saznanja ostalim u~esnicima skupa o savremenom rukometu nego }e ih podu~avati kako da ih konkretno primijene u praksi, a za {ta }e biti zadu`eni treneri Alfred Gislason i Talant Dushebaev.
G. V. Talant Dushebaev u misiji edukacije trenera

Donji Vakuf i Sarajevo ‘73. Na prvoj narednoj sjednici UO STSBiH razmatrat }e molbe

novih klubova za nastupe u Premijer ligi za `ene i u Prvoj B ligi za mu{karce. G. V.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA ILID@A JU PRVA OSNOVNA [KOLA - ILID@A Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine KS, broj 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11) i ~lana 87. Pravila i Izmjena i dopuna Pravila JU Prva osnovna {kola Ilid`a, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-38-22632-15/12 od 24.7.2012. god, te Odluke [kolskog odbora od 13.8.2012. god, [kolski odbor raspisuje JAVNA USTANOVA [KOLA ZA SREDNJE STRU^NO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO

OGLASI

51

Na osnovu odluke [kolskog odbora od 15. 8. 2012. god. i saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj 11-38-22633-33/12 od 13. 8. 2012. godine raspisuje se

J AprijemN slenikaK{kolskojN K U dini S V upo I u O 2012/2013. go R za
1. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja ......................................................................................1 izvr{ilac puna norma 20 ~asova sedmi~ne norme na neodre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine 2. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja ...................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 2 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 3. Defektolog - op}e obrazovni predmeti ...........................................................................................1 izvr{ilac puna norma 19 ~asova sedmi~ne norme na neodre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine 4. Nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje kuhar ...........................................................................1 izvr{ilac puna norma 28 ~asova sedmi~ne norme na neodre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine 5. Defektolog - op}e obrazovni predmeti ...........................................................................................1 izvr{ilac puna norma 19 ~asova sedmi~ne norme na neodre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine 6. Profesor za predmet uslu`ivanje .................................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 5 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 7. Profesor za predmet ekonomika i organizacija preduze}a ..........................................................1 izvr{ilac nepuna norma 3 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 8. Nastavnik islamske vjeronauke...................................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 4 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 9. Nastavnik katoli~ke vjeronauke ..................................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 1 ~as sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 10. Defektolog - op}e obrazovni predmeti........................................................................................1 izvr{ilac nepuna norma 6 ~asova sedmi~ne norme na neodre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine 11. Nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje operator za unos podataka, jedan izvr{ilac ..................1 izvr{ilac puna norma 24 ~asova, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 12. Profesor stru~no-teoretskih predmeta za zanimanje - kuhar ...........................................................1 izvr{ilac puna norma 20 ~asova sedmi~ne norme na neodre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine 13. Stru~no-teoretski predmeti - za zanimanje operator za unos podataka .......................................1 izvr{ilac nepuna norma 7 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 14. Sociologija (Kultura religija) .....................................................................................................1 izvr{ilac, nepuna norma 2 ~asa sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine 15. Likovna kultura - prakti~na nastava za zanimanje dekorater .....................................................1 izvr{ilac, nepuna norma 11 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. godine do 15. 8. 2013. godine Pored op}ih uvjeta predvi|enih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje {kole koje obrazuju u~enike sa posebnim obrazovnim potrebama, normativnim aktima {kole i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 - VSS zavr{en fakultet sporta i tjelesnog odgoja, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 3 i rednim brojem 5 - VSS zavr{eni defektolo{ki fakultet - diplomirani defektolog oligofrenolog ili diplomirani edukator rehabilitator, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 4 - VKV kuhar, polo`ena pedago{ka grupa predmeta, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 6 - VSS ili V[S ugostiteljskog smjera. Za radno mjesto pod rednim brojem 7 - VSS ekonomski fakultet, polo`ena pedago{ka grupa predmeta, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 8 - VSS zavr{en fakultet islamskih nauka ili islamski pedago{ki fakultet, prof. islamske vjeronauke, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 9 - VSS zavr{ena vrhbosanska katoli~ka teologija - diplomirani teolog, Za radno mjesto pod rednim brojem 10 - VSS zavr{eni defektolo{ki fakultet, polo`en stru~ni ispit za samostalno odgojnoobrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 11 - VSS - VII stepen odgovaraju}eg fakulteta informati~kog smjera ili zavr{en prvi ili drugi ciklus visokog obrazovanja odgovaraju}eg fakulteta koji su predvi|eni Nastavnim planom i programom za ovo zanimanje. Za radno mjesto pod rednim brojem 12 - VSS profesor biologije i hemije polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 13 - VSS, dipl. ing. grafike. Za radno mjesto pod rednim brojem 14 - VSS, prof. sociologije, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Za radno mjesto pod rednim brojem 15 - VSS, prof. likovnog obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije dokumenata koje ne smiju biti starije od tri mjeseca: - Kra}u biografiju, - Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu, - Kopiju li~ne karte, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Potvrdu o radnopravnom status na dan 11. 12. 2009. godine koja se odnosi na primjenu Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo. - Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu treba prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine, - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine Kod ispunjavanja istih uslova konkursa prednost imaju kandidati koji imaju iskustva u radu sa djecom sa dodatnim obrazovnim potrebama Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u Sekretarijat {kole u Ul. Azize [a}irbegovi} 80, Sarajevo, od 9 do 12 ~asova ili putem po{te preporu~eno. Kandidat koji bude izabran du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren do 26. 8. 2012. godine. Predsjednik [kolskog odbora Zijo ]ati}, prof

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2012/2013. godini 1. Nastavnik informatike .............................................................................1 izvr{ilac, 6 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15.8.2013. god. 2. Nastavnik razredne nastave...............................................................................................2 izvr{ioca, puna norma ~asova na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do 15.8.2013. god. 3. Nastavnik razredne nastave................................................................................................1 izvr{ilac, puna norma ~asova na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 6.4.2013. god. 4. Nastavanik za rad u produ`enom boravku.........................................................................1 izvr{ilac, puna norma ~asova na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do 10.6.2013. god. 5. No}ni ~uvar .......................................................................................................................1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. god. do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2013. god. Za navedena radna mjesta, od 1 do 4 kandidati pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati uslove u pogledu stru~ne spreme propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Napomena: Prednost pri zapo{ljavanju imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potreba za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, to jest kandidati koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u nekoj od osnovnih ili srednjih {kola na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidati koji `ele ostvariti pravo po osnovu ~ana 11. stav 8. Pravilnika, trebaju prilo`iti i: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine. - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Uz prijavu, kandidati su du`ni prilo`iti: - Prijavu na konkurs - Biografiju - Diplomu o stru~noj spremi (ovjerena kopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih/vjen~anih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - Izabrani kandidat }e dostaviti ljekarsko uvjerenje nakon prijema obavijesti Za radno mjesto pod rednim brojem 4 "Nastavnik za rad u produ`enom boravku" zavr{ena SSS - IV stepen sa polo`enim stru~nim ispitom. Za radno mjesto pod rednim brojem 5 "No}ni ~uvar" kandidati treba da imaju zavr{enu SSS spremu. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu JU Prva osnovna {kola Ilid`a Mala aleja br. 15, Ilid`a.

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. stav (1) ta~ka a. i Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira ("Sl. novine FBiH br. 37/09) objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD I-VI 2012. GODINE
ROBNA KU]A "TUZLANKA" DIONI^KO DRU[TVO TUZLA RK "TUZLANKA" DD TUZLA - adresa sjedi{ta Tuzla, Univerzitetska 16 - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica Tel: 035 32 15 55 Fax: 035 32 15 50 - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik Nadzornog odbora: Klopi} Elvir, ~lanovi Nadzornog odbora: Nada Hrustemovi}, Fadila Klopi}, Borogovac \ana, Hrustemovi} Zlata - ~lanovi uprave Im{irovi} Admir, direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira 169734 obi~ne dionice nominalna cijena nominalne vrijednosti po 100 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira 96,0621% Omega d.o.o. @ivinice dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja emitenta: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 17.511.656 c) Teku}a sredstva 1.682.810 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 19.194.466 PASIVA a) Kapital 17.862.314 b) Upisani osnovni kapital 16.973.400 c) Dugoro~ne obaveze 741.421 d) Kratkoro~ne obaveze 590.731 e) Ukupno pasiva 19.194.466 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 898.941 b) Rashodi 1.028.804 c) Dobit/gubitak prije poreza 129.863 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 129.863 I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

JAVNA USTANOVA [KOLA ZA SREDNJE STRU^NO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO Na osnovu odluke [kolskog odbora od 15. 8. 2012. god. raspisuje se

za upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2012/2013. godini. Upis i prijem vanrednih u~enika/u~enica I, II i III stepena stru~ne spreme za {kolsku 2012/2013. godinu za polaganje razrednih ispita (razreda u cjelini) vr{it }e se od 1. do 30. septembra 2012. godine. Prijem zahtijeva i upis vanrednih u~enika/u~enica za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih i maturskih ispita }e se vr{iti najkasnije do 30 dana prije po~etka svakog ispitnog roka. Za vanredne u~enike }e biti organizovana instruktivna nastava, shodno odredbama Zakona o srednjem obrazovanju. Vanredni u~enici u {kolskoj 2012/2013. godini mogu se obrazovati za sljede}a zanimanja: - konfekcionar tekstila - kroja~, - kuhar, - autolakirer, - autolimar - knjigovezac, - moler - farbar, - tapetar, - cvje}ar, - obu}ar, - karami~ar, - bravar, - limar, - instalater centralnog grijanja, - plinski i vodoinstalater, - operator za unos podataka, - dekorater. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e: 1. Zahtjev za upis, 2. Svjedo~anstvo o prethodno zavr{enoj {koli (original), 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena kopija). Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu Sekretarijat {kole u Ul. Azize [a}irbegovi} 80, Sarajevo. Informacije na telefon: 033/655-950. Predsjednik [kolskog odbora Zijo ]ati}, prof.

J AV N I K O N K U R S

Direktor Im{irovi} Admir, dipl. ecc.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, studentima, Franca Lehara 1, (do Holiday Inna). Tel. 00387/33/666703.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190-008.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214595.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Breka ulica Jovana Bijeli}a. Tel:061/160-609.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentima. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Mob. 063/882545.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903999.k DOBRINJA 55m2, Andreja A, I sprat 300KM, pos. prostor Hrasno D`amijska 230m2, 5 sprat, sve novo 5000KM. Tel. 061/177-556.k IZDAJEM dvokrevetnu garsonjeru, dvosban stan 2-4 osobe na dnevnoj osnovi. Tel. 062/417-497.k RAFTING na Neretvi ve} od 45KM po osobi zvati na 061/109-471 i 061/922-923.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405622.k IZDAJEM ku}u iznad Podgore, pogledati na www.movasol.com IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan na Breci zaposlenim ili dvjema studenticama. Tel. 061/988-226.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466-227.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g, kablovska tv. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Tel. 063/882-545.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, 350KM, grijanje uklju~eno. Tel. 061/229-607.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan dvjema studenticama. Tel. 033/442331, 064/424-7067.k IZDAJEM namje{ten stan, Ul. Titova studentu-ci na du`e vrijeme. tel. 00386 41 825-544.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516-695.k IZDAJEM studentu-ici jednokrevtnu sobu namje{tenu na Marin dvoru kod Dr`avne bolnice. tel. 033/667994, 062/982-881.k IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru kod Dr`avne bolnice. Tel. 033/667-994, 062/982-881.k IZDAJEM namje{tenu konfornu sobu na Marin Dvoru kod Dr`avne bolnice. Tel. 033/667-994, 062/982-881.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^. vila II, kod Merkura, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica, kod [umarskog fakulteta, 400 KM. Mob. 061/473-179.k IZDAJEM pos.prostor 32m2 u Papagajci, povoljno, 350 KM. Mob. 063/639-691.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^engi} Vila II, kod pijace Otoka, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k RENOVIRAN jednosoban stan sve novo sa parnim grijanjem u Hrasnom, djevojkama. Tel. 033/655-264.k KO[EVSKO Brdo izdajem jednosoban namje{ten stan `enskim osobama. tel. 061/253-382.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM stan 90m2, Vrbanja most, studenticama, pogodno i za notare ili advokate. Tel. 061/335-591.k IZDAJEM u Pofali}ima blizu kampusa i FDS dvosoban namje{ten stan, prednost studenti-ce. tel. 062/439-329, 066/430-574.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan 45m2 blizu Vrbanje mosta, 300KM. Tel. 066/340-748.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 53m2 na Grbavici II, II kat, 350KM. Tel. 062/295-919.k IZDAJEM dvosoban 56m2, polunamje{ten, parno grijanje, V kat, lift, 250KM. Tel. 061/526-243.k IZDAJEM smje{taj za studentice ili uposlene u trosobnom stanu, 200KM uz pla}ene re`ije. Tel. 061/130-348.k IZDAJEM exstra namje{ten jednosoban stan zaposlenoj `eni, Trg heroja-Hrasno. Tel. 062/061-077.k IZDAJEM restoran sa opremom i ba{tom od 1.000m2 kod Visokog, uz rijeku Fojnicu. Mob. 062/530-640.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
PRODAJEM trospratnu ku}u 13 x 9 sa 1350m2 zemlje na Kobilja~i 061/339-287.sms PRODAJEM dvosoban stan 56m2 na Dobrinji C5, drugi sprat, blizu trolejbusa, dvostrano orijentisan, balkon, blind vrata, velika ortava, cjena 1.420 KM/m2. Mob/065/284-366.sms PRODAJEM lijep dvostrano orjentiran stan, prvi kat, 62m2 Aerodromsko, Hajrudina Sabanije. Mob: 061/102-212.sms PRODAJU se ekskluzivne nekretnine u poslovnom objektu u centru Mostara. Objekat sagra|en po savremenim gra|evinskim standardima, lociran na Trgu Musala. Vi{e informacija na broj mobitela 066/803-297 i mailom pidsa¡bih.net.ba sms PRODAJEM apartman u Orebi}u, 120m2, u cijenu dolazi u obzir manji stan u Sarajevu, povoljno. Tel: 0038520713793.sms ILIJA[, stan 78M2+balkon, I sprat, lift, sun~an, centralno gr. gara`a, ul.126. Ilij. brigade. Tel. 062/273947.sms POFALI]I, prodajem stan 57m2, Zahira Panjete 7D, novogradnja. 4532 Mob. 063/971-797. HITNO prodajem ku}u, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta, voda, struja, plin, urbanisti~ka gra|. dozvola. Ul. Abdurahmana Muharemije, naselje Bare, cijena 29.000 eura. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, Alipa{ino polje-B. faza, S. fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139691.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k STAN na M. dvoru, Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, treba manja adaptacija, 190.000 KM. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, oku}nice 423m2 novogradnja, povoljno, Ilija{. Tel. 061/552547.k STAN BREKA 105m2 dvoeta`ni petosoban. Tel. 063/157-832.k STAN Centar 84m2 II kat povoljno. Tel:063/157-832.k STAN 96m2 Centar XVI kat povoljno. Tel. 063/157-832.k

OSLOBO\ENJE

KU]A Vogo{}a Blagova nova 250m2 gara`a 600m2 ba{te. Tel. 062/758330.k KU]A KOVA^I 180m2 gara`a na 300m2 placa. Tel. 062/758-330.k VI[E stanova Austrougarska gradnje 80 Centar do 150m2. Tel. 063/157832.k STAN Centar 75m2, 62m2 79m2 Ciglane. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p+s+p, 1450m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM vi{e parcela u Gladnom polju Op}ina Ilid`a, cijena 18.000 eura. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM jednosoban stan 37m2, Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120m2+100m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k KU^A Ul. Bra}e KAdi}, 500m2 oku}nice, stan, 250m2, suteren, prizemlje, sprat, plin, struja, kotlovnica, vl. 1/1, 190.000KM. Tel. 062/959-129. A. POLJE B faza, trosoban 78m2, 9 sprat, lift, potpuno adaptiran, 110.000KM. Tel. 061/702-881.k STAN Vogo{}a Ul. Bra}e Kr{o, I sprat 77m2 + 2 balkona, 1400KM/m2. Tel. 062/907-831.k STAN na A. polju, Ul. Bosanska, V sprat, 43m2/1600KM/m2, A. Polje Ul. Geteova 8 sprat, 59m2, 1400KM/m2. Tel. 065/819-136.k STAN na Vojni~kom polju, Ul. Hasana Su~eske 6 sprat, 61m2, 105.000KM. Tel. 033/654-793, 063/034-355.k

ZAMJENA
MIJENJAM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p+s+p, 1450m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor u Brezi 229m2, RK Borac, potpuno renoviran, za trgovinske namjene, cijena 2000 KM. Tel. 033/265- 715.sms IZDAJEM namje{ten stan kod Socijalnog dvosoban. Tel. 062/170-056.sms IZDAJEM namje{ten trosoban stan na Grbavici, sa centralnim gri janjem, internetom, za tri studentkinje. Tel: 065/959-978.sms ^ENGI] VILA I izdajem stan jednosoban, namje{ten sa centralnim grijanjem, lift. Tel. 063/567-219, 033/5264568 022. KRANJ^EVI]EVA 43, izdajem poslovni prostor 27m2. Tel. 033/455374.k IZDAJEM gara`u na Grbavici kod ambulante. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM dvosoban stan u strogom centru -Katedrala. Tel. 061/158-507.k

PRODAJA
PRODAJEM stan na Stupu, novogradnja, 91m2, povoljno. Mob 061/245-976.sms PRODAJEM stan u Gra~anici 56m2 adaptiran + balkon + podrum + etazno grijanje po dogovoru. Tel 066/001525.sms

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
OTOKA gra|evinski plac 1126m2 kod rasadnika Ul. D`emala Bijedi}a + devastiran objekat 350m2, sve 1/1. tel. 066/801-711.k OTOKA - Br~anska 76m2, Grbavica 66m2, V kat, Socijalno 71m2-I kat, Grbavica 53m2, vp. Tel. 062/156-882.k GRBAVICA 53m2, vp, Grbavica 66m2 V sprat, Aneks garsonjera 25m2, IV kat, Trg heroja 36m2 na 5 i 7 katu. Tel. 061/724-504.k PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane, stan 95m2 Loris zgrada, gara`a, Centar 12m2. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM-mijenjam apartman u Neumu 46m2, za Bjela{nicu, po dogovoru, ku}a u ^elebi}ima, 476m2 i vikendica u ^ivelju, 330m2. Mob. 061/573-640.k GRA\EVINSKO zemlji{te pored puta 10.229m2, na putu Sarajevo-Kiseljak. Mob. 061/573-640.k STAN CENTAR 84m2 II kat 75m2 II kat stan Breka 105m2. Tel. 062/758330.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i-O. Centar. Mob. 061/540-203.k STANOVI: povoljno-hitno, Alipa{ino 67m2, S. Fra{te, 9 kat, 75.000 KM, Skenderija 57m2, ul. Nova, 2 kat, 85.000 KM, Centar, ul. Ko{evo, 32m2, VP, 72.000 KM. Mob. 061/375-787.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gladno polje (na putu Ilid`a-Rakovica) 180m2, Stup, prostor i 1.000m2 zemlji{te, 98.000 KM, Reljevo-70.000 KM, Kasindo-Is. Sarajevo, 4.000m2, 75.000 KM. Mob. 066/488818.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice, pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k STOLAC-Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te - njiva i dva pa{njaka, 4.600m2, uz put. Tel. 063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM vikendicu u RakoviciZenik sa 1002m2 zemlje, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 062/778-291.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600-318.k PRODAJEM stan na Ciglanama 79m2, H. Kulenovi}a, 33m2. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM staru bosansku ku}u i dunumipo u [avnicima-Pazari}. Tel. 061/838-609.k PRODAJEM na Alipa{inom polju A faza trosoban stan 70m2, cijena 95.000KM. Tel. 061/312-217.k PRODAJEM na najatraktivnijoj sun~anoj lokaciji 3000m2 zemlji{ta. Tel. 061/418-548.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM ku}u na Otesu-Ilid`a, 400m2 oku}nice. Tel. 062/527-254, 033/538-364.k PRODAJEM trosoban stan u Bolni~koj, 77m2, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105.k PRODAJEM stan dvoiposoban 60m2 sun~an useljiv na Grbavici. Tel. 061/335-591.k PRODAJEM stan Ul. Grada~a~ka, 54m2, Otoka, povoljno. tel. 061/364950.k PRODAJEM na Ilid`i 35m2 (novogradnja) jednosoban, II kat, 1500KM/m2 sa pdv-om. Tel. 033/956098.k PRODAJEM 47m2, Dobrinja V (Trg grada prato) potkrovni, jednoiposoban, 1450KM/m2. Tel. 033/711-666.k PRODAJEM 48m2, Marijin Dvor, Kralja Tvrtka, dvosoban, plinsko eta`no, I kat, dvostrano orjentisan. tel. 061/150-519.k PRODAJEM 29m2, [vrakino, Prvomajska, garsonjera, I kat, 43.000KM. Tel. 033/711-665.k PRODAJEM vi{e stanova u centru, austrugraska gradnja od 75 do 150m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM ku}u na Kova~ima 150m2, gara`a, ba{ta 300m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM stan u centru 84m2, II kat, povoljno i 96m2, XV kat. tel. 063/157-832.k PRODAJEM stan na Grbavici 40m2, III kat, 55m2, V kat. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM stan na Breci 105m2, dvoeta`na, povoljno, Bolni~ka 77m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM vikend ku}u 1800m2 oku}nice, gara`a, potok i priklju~ci. Tel. 643-043.k PRODAJEM ku}u u Sutini-Mostar 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1250m2 ku}a ima sve dozvole. tel. 033/215-199, 063/722-002.k HITNO prodajem ku}u sa dva stana, dvije gara`e, 450m2 oku}nice, ul. Radni~ka br. 122. Mob. 065/540-702.k STANOVI: Hrasno 53m2 i 65m2, Novo Sarajevo, 44m2, centar, 32m2, 86m2, Dobrinja: 55m2, 68m2, 89m2, Alipa{ino polje, 67m2 i 78m2, Is. Sarajevo, 60m2 i 48m2. Mob. 061/375787.k GRBAVICA, troiposoban 85m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722576.k POLJINE, zemlja, 8+2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u ResnikuPazari}, 100m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, jednoiposoban stan 50m2, A. [imi}a 10. Mob. 061/303-008, 033/650-943.k PRODAJEM {umu 38 dunuma, blizu mostarskog raskr{}a, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319, 521-187.k PRODAJEM ku}u u Had`i}ima sa oku}nicom, dvije vanjske gara`e, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 033/420319, 521-187.k PRODAJEM renoviran jednosoban stan u Sarajevu 33m2, cijena 50.000KM. Tel. 033/218-880. PRODAJEM opremljen restoran, atraktivna lokacija, uz rijeku Fojniku, 5km od Visokog. Mob. 062/530-640.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica. Mob. 061/200-306.k PRODAJEM stan 81m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ~etvorosoban stan “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434441.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865011.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k PRODAJEM ~etverosoban stan 103m2, Dobrinja II, 160.000 KM. Mob. 061/851-668.k POVOLJNO prodajem zemlju, 1/1, na Borijama. Tel. 057/265-029.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJE SE jednosoban stan Alipa{ino polje Trg Nezavrinosti. Tel.062/093-673.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel: 066/510328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM stru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

MALI OGLASI
AUDI-4 dizel 2.0 TDI, karavan, god. 2005/2006, sivi-metalk, DSG-mjena~, tek uvezen, pla}eno sve, ful-oprema, velika navigacia, al-felge, servina, extra stanje. 15.500 KM. Mob. 061/565458.sms LANDROVER dugi, benzinac, u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. god. 15.000 KM, sa rez. dijelovima. Tel. 058561.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k [KODA Octavia SLX TDI, 1,9 CI, 81 kw, 2.000 god. Mob. 061/341-640.k BMW R 1100S 2004. god, motor je u ekstra stanju, 7.900KM. Tel. 062/600111.k TOYOTA Corolla 2006. god, 1.8T benzin, reg do 6/2013. god, 12.100KM. Tel. 062/510-052.k JETTA VR6 2001. god automatik, benzin V6. Tel. 062/600-111.k BORA 1.9 TDI 2003. god automatik, siva metalik, 11.900KM. Tel. 062/600111.k MAZDA 3, nova verzija, benzin 1,6, godina 2004. pre{la 160.000 km, registrovana+ 4 gume, 14.500 KM. Mob:061/791-348.k PRODAJEM Polo 1.4B 2000g. registrovan. 5500KM. zvati na. Tel. 061/906-010.k PRODAJEM Zastavu 101 u dobrom stanju nije farbana gara`irana 1200KM, pre{la 76.000 km. Tel. 033/464-126.k PRODAJEM Golf 4 SDI, 2002. god, registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 063/530-333.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

53

PRODAJEM `enku njema~kog {arca, godina. Tel. 064/425 7291.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891.k SVJE@A jaja japanskih prepelica, 30 kom-8 KM, besplatna ku}an dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM austrijski crijep, nov, 300 komada. tel. 443-620.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM ormar, vitrinu sa ogledalom, Meblo komodu 3x0,5x0,6 m, trosjed, stoli}, vuneni tepih 3x2 m, konvektor 2 kW, fasadne plinske pe}i 2 i 2,5 kw, sve dobro o~uvano, cijene po dogovoru. Mob. 062/334-032.sms SPAVA]A soba-trokrilni visoki ormar, bra~ni krevet sa ostavom i orma ri}, izuzetno jef tino. Mob. 4568 062/381-050. KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|. 150 KM. Mob. 061/378-523.k PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2,00m, visina 1,70m i dubina 0,90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice od{teta, najvi{e pla}am, dolazim na adresu, isplata odmah u FBiH i RS. Tel: 061/517-897.sms AGENCIJA kupujem staru deviznu {tednju-obveznice-ratnu od{tetu, isplate vr{imo uz predhodni dogovor, na na~in kako vama odgovara, diskretno i profesionalno. Tel: 063/351-572.sms KUPUJEM {kolske knjige. Mob. 062/902-114.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM polovne ud`benike za srednju i osnovnu {kolu, dobro pla}am i odmah dolazim na adresu. Tel. 061/903-709.k KUPUJEM polovne knjige za srednju i osnovnu {kolu, dobro pla}am, po dogovoru dolazim na adresu. Mob. 061/903-709.k KUPUJEM {kolske ud`benike. tel. 061/533-792.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

TEHNIKA
PRODAJEM Rainbow usisiva~, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k PRODAJEM elektro skuter pogodan za invalide i starije osobe malo kori{ten. Tel. 061/360-932.k PRODAJEM profesionalnu obu~arsku ma{inu Singer ljevica manuelna, 500KM. Tel. 061/160-439.k PRODAJEM dva polovna Laptopa u ispravnom stanju uvoz iz njema~ke, fiksno 200KM/komad. Tel. 062/156882.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu na 2 rate uz garanciju, dovozim li~no. Tel. 061/145504.k

OSTALO
PRODAJEM umjetni~ku sliku Voje Dimitrijevi}a, ra|ena u akvarelu. Mob. 066/049-116.k PRODAJEM zbog selidbe ma{inu za pranje i su{enje ve{a Ariston/Hotpoint jo{ 3 godine garancije, odli~na. 750KM: Tel. 063/282-137.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7,65 sa okvirima, futrolom i municijom, uredni papiri, 350KM. Tel. 061/130-348.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194929.k PRODAJEM sme|e cipele salonke `enske br. 39 “Bata” pla}ene 210KM. Tel. 062/156-882.k PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak susler ispravan 50 KM. Tel. PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM 503 topografske karte BiH 1:25.000, VGI/JNA. Tel. 032/244417.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k

VOZILA
PRODAJEM Ford Fokus 1.9 TDCi, 2003 g.,metalik siva, 5 vrata, ful oprema,tel. 061/029-352 Ilija{.sms PRODAJEM Renault Megane sedan. 2006. godi{te, o~uvan fiksno 9.500 KM. Tel. 061/130-168.sms MERCEDES 311 CDI 2003. god. 85 kw 2,2 cm, 3.300.000 km, extra stanje, 16.000 KM. Mob: 061/169-704.sms AUDI A-3 Sportbek dizel 1.9 TDI 77 KW god. 2006, crni-metalik, 4 vrata, tek uvezen (Njema~ka), pla}eno sve do reg, ful-oprema, servisna, extra stanje, cijena 18.900 KM. Mob: 061/162382.sms GOLF 5 dizel 1.9 TDI-77 KW, god. 2004, crni-metalik, 4 vrata, tek registrovan, ful-oprema, automatska klima, alarm cobra, al-felge, servisna, odli~no stanje, 12.990 KM. Mob. 061/162382.sms MERCEDES A Clasa dizel 1.7 CDI70 KW, 2002, perla-metalik, tek uvezen, pla}eno sve, ful-oprema, servisna knjiga, 2 klju~a+cod, odli~no stanje, cijena 8.000 KM. Mob. 061/162-382.sms

ZAPOSLENJE
MU[KARAC 53 god. trazim posao, mo`e }uvanje starije osobe. Mob. 061/290-345.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k TRA@IM posao no~nog ~uvara. tel. 062/118-260.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAPOSLENJE
TU@NO SJE]ANJE

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

ZAPO^NITE posao knjigom vodi~ malih biznisa sa 2500 ideja knjiga na CD-u, Tel. 032/244-417.k SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga eteri~na ulja. Tel. 032/244-417.k ZAPO^NITE BIZNIS proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. tel. 032/244-417.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

Danas se navr{ava {est mjeseci otkako vi{e nije sa nama na{ dragi i dobri suprug, tata i deda

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BOGDAN STOJADINOVI]

SADO (MUSTAFE) MUTAP^I]

preselio na ahiret u utorak, 14. augusta 2012, u 53. godini

Uvijek si u na{im srcima. Tvoji najmiliji
4634

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine u 15 sati na mezarju Sjeverin - Rudo. D`enaza polazi ispred porodi~ne ku}e u Sjeverinu. O`alo{}eni: sin Sado, majka Sadija, sestre Samka, Munevera, Sevleta, Sabaheta i Jasmina, tetka Safija, te porodice Mutap~i}, Muradi}, Begovi}, [ehovi}, Agovi}, Langhans, Ljuji}, Sarhatli}, Kazazovi}, Mandal, \aku{i}, Be}irovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

USLUGE
ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/ 001 131-447.

OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382219.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k KVALITETNO ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel:033/221945.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k ODRA@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Mob. 062/332-230.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k ^ISTIM stanove. tel. 062/970-325.k ^UVAM doma}e `ivotinje, izvodim. Tel. 061/557-162.k INTELEKTUALKA, ~uvam djecu. Tel. 061/557-162.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stam. pos. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, saniterija, servis bojler, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopki i sl.). Mob. 061/132149.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k

RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k ^UVALA bi i opslu`ivala staru osobu. tel. 062/569-444.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723575.k GENERALNO ~i{}enje: stanova, ku}a, pos. prostora i dubinsko pranje: dvosjeda, trosjeda, }ilima, etisona, stolica, automobila. Mob. 066/367208.k UNSTRUKCIJE iz matematike za popravne, dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k Dipl Ing elektrotehnike instruira matematiku za sve {kole i fakultete. Tel. 061/571-361.k ISKUSAN profesor prevodilac nudi instrukcije iz engleskog jezika i kvalitetno prevo|enje dokumentacije. Tel. 062/666-330.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 120KM, dvosoban oko 180KM, trosoban oko 250KM. Tel. 062/073760, 033/630-332.k PARKETAR postavlja, brusi, lakira, parket, {ipod, postavlja laminat. Tel. 062/177-796.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k SERVIS Zdravlja uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219-761 i 061/234-024.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom povoljno. Tel. 061/227-189.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce. Tel. 033/216-373 i Mob.061/928-535.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246, 033 213040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048497.k

INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-9 IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k MATEMATIKA za popravni ispit, dugogodi{nje iskustvo. tel. 061/800-259.k MAJSTOR Dino, jednosoban sa pripremom zidova bjelo ili u bojama 200KM. Tel. 061/529-608.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

POSLJEDNJI POZDRAV

MIKADO -Akcija! Platnene roletne 25KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/551-515 i 1102 033/789-999. VR[IM prevoz ljudi sa klimatiziranim kombijem, na svim destinacijama. Mob. 062/943-314.sms AUTOKOMBI prevoz stvari namje{taja kabastog odpada i sl, radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%!. Mob. 061/935-697.sms ^ISTILA bi stanove samo ozbiljne ponude.Tel. 062/081-830.sms ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Tel. 062/304-018.sms AUTO kombi prevoz sa velikim maxi kombijem do 2 t, vr{imo prevoz namje{taja, selidbe sa pa`ljivom radnom snagom, prevoz po gradu 25 KM+radna snaga. Mob. 062/139-453.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524461, 033/200-003.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k

gospodinu DU[ANU BOSANCU

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387 (0)36 884 125 GRADAC, sobe sa balkonom, pripadajucim kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje. Buljubasic, tel. +385 21 697 340.sms OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359. 3204 U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi4371 }u 0038520713884.k IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 001A 063/894-751 i 036/885-165.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219001A 027, Kemo. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521 611523, 00385915406089.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884-169.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k

uvijek prisutnom li~nom i porodi~nom prijatelju. Prijateljski dijelimo `alost gospo|e supruge Gordane i njihovog sina Aleksandra, Tarikovog velikog kolege tokom ~itavog sarajevskog {kolovanja. Sa vama smo svih ovih dana: Tarik, Jasmila i Izet
71120

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

JEROHAMU JERKI GAONU
S tugom i po{tovanjem, Dunja, Slobodan i Du{an Janji}
4632

NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884-493,061/141-752,061/183981.k NEUM apartmani sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043.k IGALO povoljno izdajem aapartmane blizina pla`e. Tel. 061/537-739.k DUBROVNIK - Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 98 244031.k PODGORA, izdajem apartman za 2 osobe i veliki za (5+2) osobe. Tel. 00385992349220.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k

MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k APARTMANI Klek-Komarna izdajem povoljno apartmane za 3-6 osoba. Tel. 062/439-329, 066/430-574.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 003852169 9170.k POVOLJNO izdajem sobe, upotreba kuhinje, Zelenika kod Herceg Novog. Tel. 0039268710615, 0038231678850.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
KO^O (MURATA) HIVZIJA
30. 9. 1998.

55

KO^O k}i NAZIFA, ro|. ]ERIMAGI] EDINA
16. 8. 2003

Uvijek i dok na{a srca kucaju, u nama `ive najljep{e misli o vremenima kad smo bili zajedno. Sinovi Midhat, Nerkiz i D`evad
1291

Danas, 16. avgusta 2012. godine, navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage bake

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava osam godina otkako nas je napustio na{ voljeni suprug, otac i deda

dragoj {kolskoj drugarici

[A]IR MUZUR
DESE MILANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, njeni: Nid`a, Mirna, @arko, Jan i Ena
4628

dr. prof. MILIJANI VU^I]EVI]
S po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na njegovu plemenitost i dobrotu koju nam je podario. Supruga Kasija, k}erke Elvira Krlu~ i Nela Gec sa porodicama
71120

od Du{ka [uti}a sa porodicom
4623

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

]ATOVI]

dr. MAJA MILANOVI] - \ILAS
14. august 2010 - 14. august 2012.

MUNEVERA
16. 8. 2008 - 16. 8. 2012.

MEHMED
27. 6. 1979 - 16. 8. 2012.

Puno nam nedostaje{. Sanja, Kenan, Nino i Selma Hasandedi}
4592 1292

Trajno u srcu i mislima. K}erka Jasenka i sin Jasmin sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

Na{oj dragoj tetki

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VASVIJI NUHBEGOVI], ro|. KULOSMAN

MILENA PER^INLI], ro|. MARKANOVI]
preminula 14. avgusta 2012. u 78. godini.

JADRANKA (IVE) KO[ARAC, ro|. BARI[I]
preminula u srijedu, 15. augusta 2012. godine, nakon kratke i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare iz katoli~ke kapele. O`alo{}eni: sin Dario, k}erka Suzana, zet Zoran, unuci Dejan i Bojan, porodice Ko{arac, Timarac, Bari{i}, Dabi}, Bojanovi}, [ender, Mandari}, Sutton, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. prijedorska 4
000

Cico, Nerman sa porodicom
4633

Sahrana }e se obaviti 16. avgusta 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: brat Miroslav Markanovi} sa porodicom, sestra Mirjana Markanovi} sa porodicom, porodice Per~inli}, Markanovi}, Brankovi}, Simendi}, Naran~i}, prijatelji i kom{ije
000

OSLOBO\ENJE

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizrecivim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 14. augusta 2012. godine prestalo da kuca plemenito srce moje voljene majke

AVDO (IBRE) DURMI[EVI]
iz Rogatice

HAJRIJE (MUHAMEDA) BEHMEN
25. 1. 1946 - 14. 8. 2012.

preselio na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima, sin Zijad, k}erke Zina i Edina, snaha Edina, zetovi Izet i Kemal, unu~ad D`enita, Dino, Emina i Ismail, bra}a Bido, Kadrija i Muhamed sa porodicama, sestri}i Vahid, [efik i Hilmo sa porodicama, sestri~ne Tima i Sabiha sa porodicama, svastike Behara, [evka i D`emila sa porodicama, te porodice Durmi{evi}, Halimi}, @uni}, Lakovi}, Peljto, Huski}, D`anko, ]amo, Hrustemovi}, Harbinja, Kar{i}, Smaji}, Zimi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Aneks. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred marketa “Samko” - Aneks, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni sin Vedim Hakirevi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana (16. 8. 2012) u 14 sati u Bakijskoj d`amiji.
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragog sestri Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

RAMIZA (MUJE) HERENDA, ro|. HAD@IALI] NADI BO[NJAK, ro|. JOVAN^I]
1945 - 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA (DURME) MAHMUTOVI], ro|. BEGANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Haso, k}erke [uhra i Zehra, snaha Mersiha, zetovi Ramiz i Ned`ib, unu~ad Anida, Jasmin, Senida, Ajdin i Mirza, praunuka Rejhana, brat Jusuf, sestre Rifa i Alma, djeveri Avdija, Abid, Safet i Ha{im, snaha Zehra, jetrve Hasna, Fazila i D`ehva, brati}i, brati~ne, sestri~ne, djeveri}i, djeveri~ne, te porodice Mahmutovi}, Beganovi}, ^au{evi}, Spahi}, Meki}, Be}irovi}, Barlov, Malko~, Kari}, \opa, Fra{to, ^erkez, Ramovi}, Kiselica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Binje`evo 104. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u utorak, 14. augusta 2012, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Ned`ad, Nijaz, Mirsad, Muriz i Nihad, snahe Lejla, Muniba, Faketa, Alma, Zineta i D`esa, unu~ad Emir, Edin, Meliha, Aida, Nedim, Kenan, Kemal, D`emal i Neira, praunuka Maja, djever Muhamed i jetrva Ziza, te porodice Herenda, Had`iali}, Kunovac, ^eljo, Had`i}, Bajrovi}, Busulad`i}, Bukalo, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u Ulici Bjelavica br. 6, Bistrik.
002

Dok mi pla~emo, an|eli na nebu vesele se tvom dolasku! Po~ivaj u miru Bo`ijem! Du{ka, Rada i Janja sa porodicama
4619

S bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VASVIJA (HALIMA) NUHBEGOVI], ro|. KULOSMAN
preselila na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare.

MEHMED (ABIDA) ^OLI]
penzioner @TP-a

TRAJNO SJE]ANJE

na milu moju Minicu

preselio na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Fadil i Enver, sestra Munevera, snahe Mubera i Enisa, njegove Mirsada Divovi} i Suada Vladi} sa porodicama, te porodice ^oli}, Bandi}, Avdi}, Nuhovi}, Huseinbegovi}, Muhi}, Trajkov, Muminovi}, D`onko, [ubi}, Be{lija, Buljuba{i}, D`altur, Kafed`i}, Aganli}, Grizelj, Dobra~a, Be{ovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. bra}e Begi} 3/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

AMINA MINKA PA[I], ro|. CICO
16. 8. 2002 - 16. 8. 2012.

O`alo{}eni: k}erke Lela, Amira, Amina i Jasmina, sestre Zaha i Mulija, zetovi Enes i Ismet, djever Amir, zaove Rabija i Saliha, unu~ad Melisa, Ismar, Sanjin, Nejra, Lejla, Ema i Arman, praunu~ad Elmira, Sarah i Ilan, te porodice Nuhbegovi}, Kulosman, Begovi}, \elilovi}, Musaba{i}, Omanovi}, [u{ko, Karahasanovi}, Ku{tri}, Hasanagi}, Ajanovi}, Berberki}, [adinlija, Babovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
4617 000

Molim dragog Allaha da joj podari smiraj u lijepom d`ennetu i vje~iti rahmet. Tetka Remza

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV tetki

57

HAMDIJA (IBRE) SALKANOVI]

preselio na ahiret u utorak, 14. augusta 2012, u 71. godini D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Edin i k}erka Edina sa majkom D`emilom, unu~ad Amila i Tarik, zet Adnan, brat Ibrahim sa porodicom, sestre Fadlija, Behija i Hedija sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Carevoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HAMDIJI SALKANOVI]U
mom velikom prijatelju i `ivotnom saputniku. Njegova Senada
4620

MILENI PER^INLI]
od brati}a Zorana i Zorice Markanovi}
4614

POSLJEDNJI SELAM mom bratu

POSLJEDNJI POZDRAV tetki

SJE]ANJE
na na{eg dragog

HAMDIJI SALKANOVI]U
Sestra Fadlija sa porodicom i njegova Senada

MILENI PER^INLI]
4620

AN\ELKO TVRTKOVI]
16. 8. 2002 - 16. 8. 2012.
IN MEMORIAM

od sestri}a Dejana Brankovi}a sa porodicom
4614

POSLJEDNJI POZDRAV

Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina ostaju vje~no.

tetki

Tvoj sin Dragan sa porodicom
4567

SJE]ANJE

DIJANA FABIJANI, ud. MUJKI]
16. 8. 2003 - 16. 8. 2012.

MIHAJLO MI[O FABIJANI
15. 8. 2004 - 15. 8. 2012.

Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u mom srcu gdje }ete ostati voljeni i nikad nezaboravljeni. Tvoja mama i supruga Fiza

MILENI PER^INLI]
od sestri~ine Asje Simendi} sa porodicom
4614

prof. dr. RADOMIR LAKU[I]
2005 - 2012.

4611

POSLJEDNJI POZDRAV tetki SJE]ANJE
4562

Sa suzama i s beskrajnom ljubavlju. Mima i Maja

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

VLAJKO KOVA^EVI]
16. 8. 1993 - 16. 8. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, Bori{a Kova~evi}
4605

MILENI PER^INLI]
od sestri}a Slobodana Mi{e Naran~i}a sa porodicom
4614

58

PREDAH

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Djelujete nezainteresovano za razli~ita pitanja koja vam postavlja jedna starija osoba. Ve}inu poslova poku{avate da zavr{avate samostalno i u skladu sa li~nim interesima. Ipak, nedostaje vam objektivna procjena. Nemojte davati ishitrena ili velika obe}anja voljenoj osobi. Postoji mogu}nost da iznenada promijenite svoje mi{ljenje. Va`no je da ostvarite psiholo{ku ravnote`u. Postoje ote`avaju}e okolnosti koje ne mo`ete da zaobi|ete. Tra`ite lak{e rje{enje, ali sve {to poku{avate, ne donosi pozitivan efekat. Neko vam daje do znanja da nema previ{e razumijevanja za va{e poslovno-finansijske zahtjeve. Izbjegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom. Trenutnu poziciju ne mo`ete da promijenite u svoju korist. Prijat }e vam boravak u prirodi. U susretu sa saradnicima postoje razli~iti nesporazumi i to vam daje za pravo da insistirate na istini. Ukoliko vam je stalo da ostvarite svoje ciljeve i zapa`eni uspjeh, poka`ite ve}u energi~nost u odre|enim situacijama. Djelujete nesigurno, potrebno vam je ne~ije emotivno ohrabrenje. Slobodno izrazite svoje `elje ili osje}anja koja potiskujete. Va`no je da pravilno usmjeravate svoju energiju. Ukoliko vas je neko povrijedio lo{im postupcima ili nedoli~nim pona{anjem, kontroli{ite svoje nezadovoljstvo. Poslovne situacije ne treba da do`ivljavate emotivno. Izbjegavajte rivalstvo sa nekom uticajnom osobom. Budite iskreni pred voljenom osobom. Nemojte {tedjeti na osje}anjima i poka`ite kako ~inite ono {to obe}avate. Obratite pa`nju na zdraviji i uredniji na~in `ivota. Nema razloga da o~ekujete ne~ije pokajanje o poslovnim postupcima. Uzalud insistirate na istini o kojoj drugi ne `ele javno da govore ili da se izja{njavaju u va{u korist. Oslonite se na svoju pamet i sposobnosti. Budite pa`ljivi pred voljenom osobom. Svaki gest iskrene pa`nje djeluje animiraju}e i uvod je u zajedni~ki u`itak. Posvetite pa`nju omiljenom hobiju, prijat }e vam relaksacija. Sve ~inite najbolje {to mo`ete, ali uvijek postoji neko ko vas kritikuje. Potrudite se da nadmudrite saradnike koji vam postavljaju ote`avaju}e uslove ili iznenada stvaraju dodatne komplikacije. Va`no je da va{e ideje i emotivna interesovanja nailaze na pozitivan odgovor. Na vama je da zavedete osobu koja vam se dopada. Potreban vam je recept za dobro raspolo`enje. Va`no je da napravite dobar izbor i da se pravilno za{titite od negativnih uticaja. Nemojte dozvoliti da se lo{ dijalog negativno odra`ava na nivo poslovne saradnje ili na rezultate koje o~ekujete od zajedni~ke akcije. Zatra`ite ne~ije razumijevanje i emotivnu podr{ku. Nema razloga da suvi{e ma{tate o stvarima koje su daleke i nedosti`ne. Prijat }e vam neka dodatna aktivnost, smanjite napetost. Ishod u poslovnim planovima u ve}oj mjeri zavisi od ne~ijeg uticaja, stoga budite iskreni pred jednom starijom osobom. Ne dozvolite da u vama prevladaju sujeta i poriv za pobjedni~kim trijumfom. Morate imati dovoljno strpljenja za razli~ite probleme sa kojima se suo~ava voljena osoba. Mo`da neko od vas o~ekuje mnogo vi{e nego {to to pretpostavljate. Izbjegavajte psihofizi~ka optere}enja. Nova neprijatnost ili sukob sa jednom osobom natjerat }e vas da stvari posmatrate druga~ijim o~ima. Va`no je da se ne zanosite poslovnim temama koje predstavljaju potencijalni rizik. Nemojte precjenjivati li~ne mogu}nosti. Primje}ujete da va{e `elje ili poruke ne dopiru do partnera. Ne volite da vas neko dr`i u svojoj sjenci ili u emotivnoj neizvjesnosti. Izbjegavajte stresne situacije. Dogovor sa jednom osobom ukazuje na mogu}i neuspjeh ili poslovni proma{aj. Ipak, ne mo`ete mnogo promijeniti u svoju korist, osim da dostojanstveno prihvatite poraz kao pou~no iskustvo i novu priliku. U susretu sa voljenom osobom djelujete sumnji~avo, ne `elite unaprijed da dajete velika obe}anja. Koristite svoju omiljenu taktiku. Potrudite se da pobolj{ate svoju psihofizi~ku kondiciju. Umjesto aplauza ili pohvala u ime zajedni~kog uspjeha, do vas dopiru neodre|eni komentari i ne~ija kritika. Nemojte dozvoliti da vas isprovociraju ne~iji postupci ili neistina, sa~uvajte prisebnost duha pred saradnicima. Morate imati vi{e razumijevanja za voljenu osobu. Postoje stvari koje se ne mogu lako objasniti, budite strpljiviji. Obratite pa`nju na pravilniju ishranu. Nalazite se u dilemi kad je rije~ o poslovnim mogu}nostima. Na kraju, pokazat }e se da nijedna od njih ne zadovoljava va{e osnovne kriterije ili interesovanja. Svako ima pravo da pogrije{i, va`no je da izvu~ete dobru pouku. Nema potrebe da se isti~ete u nepoznatom dru{tvu, zanos lako zavara. Posvetite pa`nju bliskoj osobi i zajedni~kim temama. Prijat }e vam neka dru{tvena zabava.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: pu, akustika, odaliske, og, aristotel, trs, lamar, k, e, eza, {kola, konakri, siz, star, uja, sn, tal, unositi, iv, stomak, t, lajka, ukori, kila, r, ito, eak, b, viola, en, il, tuzla.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas prije podne sun~ano, poslije podne lokalni razvoj obla~nosti sa ki{om i pljuskovima u centralnim i isto~nim dijelovima. Vjetar slab, sjeverni, u Hercegovini zapadni. Minimalna temperatura od 12 do 20 °C, maksimalna dnevna od 26 do 31, u Hercegovini do 36 °C. Narednih dana sun~ano i toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 30 °C.

Obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom danas }e biti na istoku Evrope, na Britanskim ostrvima, u oblasti Alpa i ponegdje u centralnoj Evropi i na Skandinavskom poluostrvu. U ostalim predjelima sun~ano. Vjetrovito }e biti na Britanskim ostrvima. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Dablin sa 20, najtopliji Atina sa 37 °C. Na Balkanu danas sun~ano i toplo. Poslije podne na zapadu poluostrva lokalni razvoj obla~nosti sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 34, na jugu poluostrva do 37 °C.

60

KULTURNI VODI^
VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 13.40, 16.50 i 20 sati.

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

SJENE TAME
komedija, fantazija re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green... po~etak u 14.30 i 17.30 sati.

BANJA LUKA

^UDESNI SPIDER-MAN

NEDODIRLJIVI
komedija, drama, re`ija: Olivier Nakache, Eric Toledano, uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.45 sati.

ART-KU]A SEVDAHA

MERIDA HRABRA (3D)

KINA
KRITERION
MARTOVSKE IDE
drama, re`ija: George Clooney, uloge: Paul Giamatti, George Clooney, Philip Seymour Hoffman... po~etak u 20.20 sati. akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Emma Stone, Rhys Evans... po~etak u 13.20 sati.

akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16.30, 18.30, 20.15 i 22.15 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 16 sati.

DOKTRINA [OKA
dokumentarni, prema knjizi Naomi Klein, po~etak u 18 sati.

CINEMA CITY
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 18.45 i 20.50 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12 i 14.10 sati.

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

BIHA]

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 17.30, 19.30 i 22 sata.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati. avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 14.45 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 i 20 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 11.05 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 20.30 i 22.45 sati.

THE CHEF
komedija, re`ija: Daniel Cohen, uloge: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué... po~etak u 19.20 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KINA
UNA
MEN IN BLACK 3
akcija, komedija, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson... po~etak u 21 sat.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeie, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 16 sati.

STEP UP 4 3D
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 15.05 i 17.10 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4 - ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Mar tino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 19 sati.

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u po~etak u 13.50, 16.10, 18.35 i 21 sat.

MUZEJI
ZEMALJSKI

VRISAK IZ DRUGE SOBE

TUZLA

ZENICA

MERIDA HRABRA 3D

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

triler, horor, re`ija:Pal Sletaune, uloge: Noomi Rapace,Kristoffer Joner,Vetle Qvenlind Werring, po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

STEP UP 4 3D

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SRETNA NOVA GODINA
drama, re`ija: K. Lorrel Manning, uloge: Michael Cuomo, J.D. Williams, Monique Gabriela Curnen... po~etak u 20.15 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 18 sati.

akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak za 3D 13 sati, a za 2D u 16, 18.10 i 20.15 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 21.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 16.20 i 21.10 sati.

PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 19 i 21 sat.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012. Ju`ni Bruklin
15.40 BHT

TV PROGRAM
JE

61

SE

RI

2. Nakon {to je u policijskoj stanici umro crnac Hopkins, pokrenuta je interna istraga i svi su osumnji~eni. Pojavljuje se i svjedok koji tvrdi da je vidio kako su ranjenog Hopkinsa tukli dok je bio u policijskom pritvoru.

Miris ki{e na Balkanu
18.00 BHT

4. Radost i tuga smjenjuju se u `ivotu porodice Salom. Potrebno je obezbijediti novac za Rikin odlazak u Be~. Buka se vra}a kod roditelja, jer Danijel mora na psihijatrijsko lije~enje. Marko ka`e Blanki da se moraju rastati. Riki dobija anga`man u Narodnom pozori{tu u Beogradu...

Nevjerna `ena
Unfaithful, 2002.

23.30 PINK

Ljubav bez granica
17.55 OBN

DRAMA

76. Vidjev{i Azul da pla~e, Cecilia joj ka`e da to {to je prekinula s Diegom ne zna~i da se mora udati za Mauricija te da je najbolje da otka`e vjen~anje. Azul odgovori da Mauricio ne zaslu`uje da ga ostavi na cjedilu. Manuel savjetuje Lidiji da prihvati Pierove darove. Emilia ka`e Azul da se posva|ala s Alfredom i da ne}e mo}i podnijeti to {to }e Inés `ivjeti kod njega jer Inés zapravo `eli biti u sredi{tu pozornosti i ponovno ga osvojiti. Azul joj ka`e da }e je Alfredo ostaviti nastavi li pokazivati nerazumijevanje. Silvana ka`e Iseli da se za manje od 24 sata Azul udaje za Mauricija i da }e onda Diego biti samo njezin. Diego zamoli g. Chuchu, Efraína i Gaspara da mu pomognu sprije~iti Azulino vjen~anje. On poku{a zaustaviti auto u kojem je Azul, ali Mauriciovi ~uvari ga uhvate i odvedu u laboratorij u Coyococ u kojem }e Eva biti ubijena. Azul ka`e Inés da `eli da joj umjesto mame, ona do|e na vjen~anje, ali i Emilia.

Re`ija: Adrian Lyne Uloge: Diane Lane, Richard Gere,Oliver Martinez

Edward i Connie `ive u braku iz snova: imaju ku}u u predgra|u, devetogodi{njeg sina i dovoljno sredstava za bezbri`an `ivot. Tokom jednog izleta na Manhattan, Connie upozna desetak godina mla|eg trgovca knjigama Paula, prema kojem osjeti sna`nu tjelesnu privla~nost. Kada Edward uhvati Connie u sitnoj la`i, u njemu se pobudi sumnja da je njegova idealna `ena mo`da nevjerna... Diane Lane iznimno je uvjerljiva kao nevjerna supruga koja se upu{ta u avanturu sa zgodnim mladi}em, a izvrstan je i Richard Gere kao prevareni suprug...

^etiri posljednje pjesme FILM
20.05 BHT
Four Last Songs, 2006.

Crveno usijanje
22.40 MRE@A
Red Heat, 1988.

FIL

M

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Francesca Joseph Uloge: Stanley Tucci, Rhys Ifans, Hugh Bonneville, Jena Malone

AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Walter Hill Uloge: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle, Ed O'Ross, Gina Gershon, Richard Brigh

Larryeva nastojanja da uspostavi ozbiljan muzi~ki sastav uvijek neko osujeti. On odlazi na mediteranski otok, kako bi prona{ao inspiraciju, ali no}i provodi u obli`njim barovima, gdje upoznaje raznovrsnu kolekciju muzi~kih talenata i upada u pravi haos, bez ikakve nade u ostvarenje sna...

Arnold Schwarzenegger je u ulozi ruskog policajca kojeg su poslali po ruskog narko-dilera koji je uspio da pobjegne u SAD, ali su ga tamo uhapsili i on ~eka da ga vrate u Rusiju. James Belushi je privremeni Schwarzeneggerov partner. Kad narko-diler uspije pobje}i iz zatvora, njih dvojica ga moraju prona}i...

Lov u mutnom
12.15 RTRS KOMEDIJA
Re`ija: Vlastimir Radovanovi} Uloge: Velimir Bata @ivojinovi}, Mira Banjac, Neda Arneri}, Petar Kralj, Dragomir Felba Lov u mutnom, 1981.

FIL

M

Bazen
22.35 OBN
La piscine, 2003.

FIL

M

Ne daj se, Nina!
18.15 FTV

KRIM. DRAMA
Re`ija: François Ozon Uloge: Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance

Kristina Maras, model s kojim je David imao kratku aferu, dolazi u H-modu. Nina zna da bi Barbara bila uzrujana da to dozna pa poku{avati spasiti situaciju la`u}i da David mora na sastanak s Matkovi}em u Spektar. To bi Kristini i Davidu omogu}ilo da neprimije}eno izi|u iz tvrtke, a njemu da joj objasni kako je njihova veza odavno gotova. No Patricija susre}e Kristinu i javlja to Barbari, koja poku{ava uhvati Davida u la`i te zove Matkovi}a. Nina, u zavrzlama koje uklju~uju Matkovi}a i direktora marketinga H-mode Marka te usprkos Barbarinu i Patricijinu pritisku, uspijeva spasiti dan. No Barbara ne odustaje tako lako. Sumnja da Nina izmi{lja kako bi sakrila Davidove la`i pa joj daje otkaz…

Beogradsko naselje, divlje podignuto na obali Dunava, treba se ru{iti, {to izaziva zabrinutost vlasnika. Stole Haringa nudi Paji Glavonji dru{tveni stan koji je ve} tri godine prazan i on se sa `enom, djecom i ocem useljava. Vrijeme prolazi i jednog dana se pojavi vlasnik stana. Otpo~inju zavrzlame oko dokumentacije, oko stana gra|enog van projekta, oko preduze}a koje vi{e ne postoji... I kad sve izgleda rije{eno, na su|enju dolazi do neo~ekivanog obrta.

Poznata i uspje{na londonska spisateljica Sarah Morton odlazi u vikendicu svog izdava~a John Bosload na jugu Francuske kako bi radila na novoj knjizi i u`ivala sama u praznoj ku}i. Mir i ti{ina joj odgovaraju i u trenutku kad shva}a kako je dolazak bio mudra odluka, u posjetu joj iznenada dolazi Johnova mlada k}er Julie.

Pikantne holivudske pri~e
21.00 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Barry Levinson Uloge: Robert de Niro, Sean Penn, Catherine Keener, Bruce Willis, John Turturro, Robin Wright Penn What Just Happened, 2008.

FIL

Nebeski dani
22.45 HRT1 DRAMA
Re`ija: Terence Malick Uloge: Richard Gere, Brooke Adams, Linda Manz, Sam Shepard Days Of Heaven, 1978.

FIL

M

M

Mu}ke
22.10 FTV

U skladi{tu, dok Del Boy natovara kombi s posljednjim neprodanim artiklima, zvanima Kandy Dolls, Rodney mu ka`e da se upravo pridru`io bendu koji kao uzor navodi Frankie Goes to Hollywood. Del isti~e da Rodney nema bubnjeve, kao i to da se ne bi smio dru`iti s hrpom mulaca, pogotovo {to je pjeva~ sastava Mickey Maguire divljak koji je jednom odgrizao uho drugom ~ovjeku.

Poput furioznog mlina koji melje sve na {to nai|e, te~e tjedan dana u `ivotu producenta Bena, koji se bori s uvrnutim re`iserom Brunellom da pristane na izmjene u filmu, jer ako ne pristane, film ne}e biti prikazan u Cannesu i na njemu }e svi izgubiti milijune dolara, {to hladna {efica studija Lou Tarnow ne}e dopustiti. Bori se i sa zvijezdom svog novog filma, Bruceom Willisom, koji se udebljao i ne `eli obrijati bradu, iako izgleda kao Grizzly Adams, a ne kao Bruce, miljenik publike. Benova k}i iz prvog braka ima uplakane o~i, a ne `eli re}i {to joj je, a Benova zadnja `ena - `ive razdvojeno...

Sjedinjene Dr`ave, po~etak 20. stolje}a. ^ika{ki radnik Bill odlazi sa djevojkom Abby i mla|om sestrom Lindom u Teksas, gdje se sve troje zaposle kao poljski radnici na imanju imu}nog farmera. Bill dozna da je farmer te{ko bolestan i da mu je ostala godina `ivota te nagovori Abby, koja se farmeru jako svi|a, da se uda za njega, kako bi, na kon nje go ve o~e ki va ne smrti, na sli je di la far mu. Me|utim, brak s Abby farmera kao da je preporodio, a i ona se sve vi{e emocionalno ve`e za njega. Impulzivni Bill, koji je pri odlasku iz Chicaga ubio ~ovjeka, postaje sve vi{e obuzet ljubomorom...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Prirodna ba{tina BiH: Preko planine Vranice, dokumentarni pr. 07.25 Planina Treskavica, dokumentarni pr. 08.00 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 3. epizoda 09.00 Vijesti Ramazanski program 09.05 ^etiri stolje}a mostarskog muftijstva, dok. program 09.35 Svjetlom vjere iz mraka droge, dok. program Program za djecu 10.15 Vragolasti Denis 10.40 X-man 11.05 U zmajevom gnijezdu 11.30 Super {pijunke 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 76. i 77. epizoda 14.00 Sehara: Umjetni~ka slika, dok.i program 14.25 Dopunska nastava, 1. epizoda 14.55 Super {pijunke, crtana serija 15.20 Vijesti 15.30 Mu}ke, 23. epizoda 16.05 CSI Miami, igrana serija, 17. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija, 4. epizoda 18.15 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 4. epizoda 19.05 Profesor Baltazar, crtana serija 19.15 Vrijeme iftara Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, 18. epizoda 20.50 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.10 Mu}ke, humoristi~ka serija, 24. epizoda 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.10 Larin izbor, igrana serija 78. i 79. epizoda 00.55 Dnevnik 3 (r)

~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
Hairy Scary, crtani Atomska Betty, crtani Oggy i `ohari, crtani Roni Olly roni, crtani An|eli i prijatelji, crtani Dibidogs, crtani Roni Olly roni, crtani Gerald McBoing, crtani Ja sam tvoja sudbina, serija Na{a mala klinika, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Crime time, crtani OBN Info, info. program Najbr`i igra~, kviz Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Donje Povrbasje 08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 1/22 (r) Pr. za djecu i mlade (r) 09.05 ^arolija, animirani film 09.10 BHT slagalica 09.40 Robot Robi, animirana serija, 44/52 09.50 Kristalna kugla, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 18/77 11.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 3/14 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Globalna hrana: Sendvi~ bez granica, strana dokumentarna serija, 1/6 (r) 13.15 Biznis magazin + (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Frenderi u saobra}aju, animirana serija 14.35 TV enciklopedija 14.45 BHT slagalica 15.15 Dje~iji festivali 15.40 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 2/22 16.30 Prirodna ba{tina BiH: Sarajevo behara ti tvoga 17.05 Bar kod, potro{a~ki magazin 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 4/14 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Ljubu{ko silo, reporta`a 20.05 ^etiri posljednje pjesme, {panskobritanski igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Business News 22.20 Jake, igrana serija, 6/16 23.00 MakGruber, ameri~ki igrani film 00.30 Pregled programa za petak

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.15 10.05 10.35 11.05 11.30 12.00 12.15 14.00 15.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Merlinove avanture, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e Nid`e Cvr~ka Nid`o i povr}e, program za djecu (r) Ognji{ta, dok. program (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dnevnik 1 Lov u mutnom, film Larin izbor, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

06.10 Zakon ljubavi, serija, 93/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 114/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza: Posljednji viking, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 122/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 81/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 30/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ekstremni sportovi, sportski serijal, ep. 15/15 13.00 Vijesti

TV1

08.00 Timmy, crtani film, 45. ep. 08.20 Graditelj Bob, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film, 26. ep. 09.30 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 33. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film 11.05 Winx, crtani film, 12. ep. 11.30 TV Izlog 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Bandini, serija, 98. ep. 14.00 Ekspedicija Nova Gvineja, 2. ep.

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija (r) 09.20 Ljubav, navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand parada, muzi~ki show (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija

PINK

06.20 06.35 07.00 07.25 07.40 07.55 08.20 08.35 08.50 09.40 10.30 11.50 11.55 12.05 12.55

OBN

Pe~at

21.10

Strasti i intrige

Timmy
16.00

08.00

Kursad`ije

16.10

Najbr`i igra~

12.05

15.10 Larin izbor, serija 16.00 Reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.10 Merlinove avanture, serija 18.05 Egipat, dok. serija 19.10 Olimpijada plus, sportski program Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.10 Pe~at, politi~ki magazin 22.10 Divlji zapad, dok. pr. 22.55 Dnevnik 3 Sport 23.20 Kod 9, serija 00.10 Stjuardese, serija 01.00 Lov u mutnom, film (r) 02.30 Dnevnik 2 (r) 02.55 Nepobedivo srce, serija (r) 03.50 Kod 9, serija (r) 04.35 Muzi~ki program 05.15 Pe~at, politi~ki magazin (r)

13.05 Bonanza: Posljednji viking, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 115/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, serija, 31/68 16.00 Strasti i intrige, serija, 123/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 82/92 18.15 Najava Dnevnika 19:00 18.16 Doktor Martin, serija, 44/46 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, serija, 31/103 21.05 Eliza, serija, 32/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, serija, 44/46 22.40 Crveno usijanje, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Bez odbrane, igrani film 03.00 No}ni program

15.00 TV izlog 16.00 Sport centar 16.04 Sasuke ninja ratnici, TV show 16.30 Slijepa ljubav, 134. ep. 17.30 U`areni asfalt, zabavni program 18.50 Ramazanski program - najava, kola`ni pr. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Ramazanski pr. 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Bandini, serija, 99. ep. 23.20 Diplomata, film, 2. dio 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Ramazansko bu|enje, kola`ni program 03.20 Ramazanski program - po~etak posta

15.50 Info top, informativni program 16.10 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Akademija debelih, u`ivo uklju~enje 19.50 Kukavica, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.30 Paparazzo lov, reality emisija 23.30 Nevjerna `ena, ameri~ki film 01.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 02.00 Gold Express, muzi~ka emisija (r)

13.20 In Magazin, showbiz magazin 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, serija 15.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.55 Odba~ena, serija 16.55 Dejana,besku}nici: Napu{teni i ostavljeni, talk show 17.55 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info, info-program 19.10 OBN Sport, sportski program 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 Odba~ena, serija 22.30 Vox Populi 22.35 Bazen, igrani film 00.30 Zodijak 02.30 OBN Info, info-pr. 02.45 Vox Populi 02.50 Euro Liga, sportski pregled

Izgubljena ~ast
10.15 BHT
18. Dok Ebe Nine strahuje da }e se Mustafa i Kerim sresti, Fatmagulina jedina briga je Mustafin `ivot. Nakon {to je policija prona{la drogu kod Vurala, on, Kerim, Selim i Erdoan poku{avaju dokazati svoju nevinost. Budu}i mlado`enja se ne pojavi na porodi~noj ve~eri Ja{aranovih i Turanovih. Meltemini roditelji su saznali da je Selim ponovo upao u nevolje i smatraju da je opasno da se njih dvoje vjen~aju. Ebe Nine i Fatmagul sa strahom o~ekuju vijesti, {to ih zbli`ava bar nakratko.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija 10.25 Med i djetelina 10.50 Privatni `ivot-remek djela, (r) 11.40 Sarajevske kafane (r) 12.15 Sevdah 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Na raskr{}u `ivota, film 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Non-stop 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.25 Ramazanski program 20.30 ^uvari tradicije, 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Yusuf, 21.50 Dokumentarni program 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela, 00.20 Ljetne ljubavi (r) 00.45 Dnevnik TVSA (r) 01.15 Yusuf, (r) 02.05 Ramazanski program (r) 03.55 Vrijeme po~etka posta

TV TK

07.05 Vijesti 07.10 TV kalendar 07.15 D`uboks 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilica 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija 11.00 Junska no}, serija (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Pe~at u vremenu 13.15 Bojno polje 14.00 Ljetopis 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 TV reporta`a 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Lavirint 22.00 Zelena trava, serija 22.30 Vijesti 22.40 Crveno usijanje, film

MRE@A

08.05 Bonanza: Posljednji viking, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 122/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 81/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 30/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 123/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 82/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 31/103 22.40 Crveno usijanje, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Bonanza: Posljednji viking, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 122/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 81/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 30/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 123/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 82/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 31/103 22.40 Crveno usijanje, igrani film

TV ZENICA

08.00 Bonanza, igrana serija 09.00, Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas, repriza 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija 11.00 Igrana serija 12.00Iz dana u dan,servisne informacije 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan, servisne informacije 14.05 Muzi~ki spotovi (gledajte) 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.00 Zdrava TV: Kuhinja (r) 16.30 Dok. program 17.00 Iz dana u dan 17.15 Patnja, serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 20.00 Ramazanski program 21.00 Igrana serija:Junska no} 22.40 Totalni opoziv, film

TV KAKANJ

11.30 Hazreti Merjerm, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Peta dimenzija, serija 14.00 TV Mukabela 15.00 Hazreti Merjem, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Bra}a Koale 18.50 Mubarek Ramazan 20.10 Vijesti IC 20.35 @ivot s vjerom 21.00 Mala d`amija u Preriji, serija 21.25 Veliki susret, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Jusuf a.s., serija 01.00 Mala d`amija u Preriji, serija 01.25 Vjersko predavanje 02.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 02.30 Sehurski program 04.00 TV Mukabela IC

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Evo srcu mom radosti (r) 09.15 Magazin Plus, Viso~ka hronika (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal (r) 12.00 Info blok 14.00 Evo srcu mom radosti (r) 14.45 Magazin Plus, Viso~ka hronika (r) 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal (r) 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Serijski program 17.30 Putopisi 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 Ramazanski program 21.30 Hronika Jablanice 22.00 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.05 Bonanza, western serija 09.05 Strasti i intrige (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Junska no}, serija 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Tv liberty (r) 15.00 Hazreti Merjem, serija (r) 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija (r) 18.15 Istina, dok. program 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 19.50 Ramazanski program 21.05 Hazreti Merjem, serija 21.50 Turisti~ki putokaz 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Sredinom sedmice (r) 16.40 Virtual-road magazin, magazin o automobilizmu 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 Kviz Extra 19.20 Tuzla u`ivo, u`ivo 19.37 Pred iftar, vjerski program 20.30 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 21.10 SMS centrala, muzi~ki program 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

07.00 Dnevnik 3 (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Letnja promenada (r) 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.45 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Dokumentarni film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 dok. program: Ekspedicija Nova Gvineja 14.00 Bandini, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici 16.00 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Just For Variety 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 ^uvar pla`e u zimskom periodu, film 22.00 Vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Diplomata II, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.
07.00 08.35 08.40 09.00 09.05 09.40 10.00 10.09 10.10 11.00 12.00 12.10 12.12 12.14 12.30 13.15 15.00 15.09 15.10 15.40 16.10 17.00 17.20 17.25 18.35 19.26 19.30 19.56 20.01 20.02 20.04 20.05 20.35 21.10 21.55 22.15 22.18 22.20 22.25 22.45 00.15 00.45 01.27 02.09 03.34 04.50

TV PROGRAM
08.00 Hladni mir - Vrijeme velikih izazova, 1, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Za stolom sa teroristima - Teror na svetoj zemlji, dok. pr. (r) 09.30 Moj `ivot, dok. pr. (r) 10.00 Usudi se i probaj Jerusalem, dok. program (r) 10.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis, 1. dio, dok. program (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AJE program 14.30 Usudi se i probaj Jerusalem, dok. pr. (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Oteti, dok. pr. (r) 16.00 Vijesti 17.00 Poznavali smo Homeinija, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Raj za pirate, dok. pr. (r) 19.30 48 - Napulj, dok. pr. (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, info. talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Moj `ivot, ep. 13, dok. pr. (r) 00.00 AJE Vijesti

63
SE RI JA

HRT1

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi Dome, slatki dome humoristi~na serija Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Zavolite svoj dom 1, dokumentarna serija ^ovjekov planet, dokumentarna serija Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Mo} sudbine, serija A Place Called Home, ameri~ki film Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Dubine: @ivot u moru, dokumentarna serija Sva~iji i ni~iji: Konji, dokumentarni film Ponos Ratkajevih, serija Vijesti HAK - Promet info Hrvatska u`ivo Loza, serija 46,52 (r) Navrh jezika Dnevnik Sport Ve~eras Vrijeme ZABA - 90 sekundi Kratki susreti Crno-bijeli svijet, dokumentarni film (r) Stipe u gostima 4, humoristi~na serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra News Vijesti iz kulture Ciklus ameri~kog filma 70-ih: Nebeski dani Seks i grad 3, humoristi~na serija CSI: Miami 9, serija (r) [apta~ica duhovima 5, serija (r) A Place Called Home, ameri~ki film (r) Reprizni program Skica za portret

06.55 Mo} sudbine, serija 07.40 Teletubbies, animirana serija 08.05 @utokljunac: Mu{ko `enski poslovi 08.30 Amika, serija za djecu 08.45 Amika, serija za djecu 09.00 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 09.25 Kanjon opasnih igara, serija za djecu 10.00 Gradi} Wakkaville, crtana serija 10.25 Ljubav je ~udna 10.55 Najbolje iz povijesti HTV-a: 12.10 Edgemont 3, serija za mlade 12.35 Obi~na klinka, serija za mlade 13.00 Dharma i Greg 5, humoristi~na serija 13.20 Glazba, glazba... 13.35 Doma}i dokumentarni serijal / film 14.05 Napjevi naroda San Plesni festival u pustinji Kalahari, dokumentarni film 14.50 Zalagaonica, dokumentarna serija 15.15 Zalagaonica, dokumentarna serija 15.40 Traumatologija 16.10 Drugi format 16.55 Idemo na put s Goranom Mili}em: Meksiko 17.45 Dokumentarni film (r) 18.45 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.30 20pet, kviz 19.45 Glamour Puds 1, dokumentarna serija 20.10 Ve~eras 20.15 La`i mi 3, serija 21.00 Pikantne holivudske pri~e, ameri~ki film (r) 22.40 CSI: Miami 9, serija 23.25 Mu}ke 4A, humoristi~na serija 23.55 Bitange i princeze 3, humoristi~na serija 00.30 [apta~ica duhovima 5, serija 01.15 Retrovizor: Sestra Jackie 1, humoristi~na serija 01.40 Retrovizor: Dr. House 6, serija

HRT2

06.30 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 06.50 Spiderman, crtana serija 07.10 Kad li{}e pada, serija (r) 08.10 TV izlog 08.25 Strasti Orijenta, serija (r) 10.10 TV izlog 10.25 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.15 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.45 Ve~ernje vijesti 22.05 @eljna slobode, igrani film 00.05 Magazin MMA Lige 00.35 Sablasna mo~vara, igrani film 02.05 Odbrojavanje, serija 03.20 Glupost nije zapreka, serija 03.45 Ezo TV, tarot show 04.45 Dnevnik Nove TV (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

09.55 Vijesti 10.00 Sasvim prirodno, reporta`a (r) 10.30 Moja lijepa Srbija, reporta`a 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Dokument: Seko, obuci se lijepo, dok. program (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Enciklopedija za radoznale 13.00 Trezor 14.00 Trend setter (r) 14.45 Gastronomad (r) 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica, dok. program 19.00 Slagalica, kviz (r) 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 Afrika i Srbija na vezi 21.30 Cvije}e cafnalo, muzi~ki program (r) 22.30 Avantura: Vampir, sportski program 22.45 Vijesti 22.50 Oko, info 23.20 @ivot i standardi, dok. program 23.58 Evronet, dok. pr.

RTS

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 BBC, dok. program (r) 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz (r) 11.00 Vijesti 11.05 Vi{e od ljeta (r) 13.05 [krinja 13.35 Sat tv 14.00 Vijesti 14.05 Zemlji{te - ugro`eno bogatstvo 14.35 Sat tv 15.10 Lajmet 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat tv: dijaspora vijesti 16.00 Muzika 16.15 Poetika montenegrina 16.45 Natura viva 17.10 Program za djecu 17.45 Vi{e od ljeta, direktno 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Pro~itaj me: 20.25 Vi{e od ljeta 21.25 Argument: Kupovna mo} gra|ana 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vi{e od ljeta, direktno 23.30 Pro~itaj me 00.00 Natura viva

RTCG

Mu}ke
22.10 FTV

U skladi{tu, dok Del Boy natovara kombi s posljednjim neprodanim artiklima, zvanima Kandy Dolls, Rodney mu ka`e da se upravo pridru`io bendu koji kao uzor navodi Frankie Goes to Hollywood. Del isti~e da Rodney nema bubnjeve, kao i to da se ne bi smio dru`iti s hrpom mulaca, pogotovo {to je pjeva~ sastava Mickey Maguire divljak koji je jednom odgrizao uho drugom ~ovjeku.

Miris ki{e ERIJA na Balkanu
18.00 BHT
4. Radost i tuga smjenjuju se u `ivotu porodice Salom. Potrebno je obezbijediti novac za Rikin odlazak u Be~. Buka se vra}a kod roditelja, jer Danijel mora na psihijatrijsko lije~enje. Marko ka`e Blanki da se moraju rastati. Riki dobija anga`man u Narodnom pozori{tu u Beogradu...

S

EUROSPORT

WTA Cincinnati

09.45

08.30 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska 09.45 Tenis, WTA Cincinnati, USA 11.00 Fudbal, prijateljski me~evi 12.45 Fudbal, prijateljski me~evi 13.30 Fudbal, All Access

07.30 Watts 08.00 Fudbal, prijateljski me~evi 10.15 Tenis, WTA Cincinnati 12.30 Ski-skokovi, Courchevel 14.00 Speedway 16.00 Watts 16.15 Fudbal, prijateljski me~evi

EUROSPORT 2

06.30 Pregled belgijske lige 07.30 Pregled ruske lige 09.30 Fudbal: Belgium Holland 11.30 ATP Masters Cincinnati 14.30 Fudbal: Scotland Australia 16.30 SK Tenis STUDIO, direktno

SPORT KLUB

Speedway
18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.30

14.00

Belgium - Holland

09.30

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolov sa Robsonom Grinom 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Majstori za oru`je 21.00 Ameri~ki oru`ari 21.55 Ameri~ki ~operi 22.50 Ameri~ke drvosje~e 23.45 Obnova Njujorka

N. GEOGRAPHIC

06.10 Najnevjerovatnije fotografije Nacionalne geografije - 2 epizode 07.05 Tajne krsta 08.00 Najve}e katastrofe 08.55 Najstro`i ameri~ki zatvori 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Tajna Biblija 16.15 Megastrukture 17.10 [apta~ psima 18.05 Megastrukture 19.00 Najve}e katastrofe 19.55 Najstro`i ameri~ki zatvori 21.00 Najve}e katastrofe 21.55 Iza re{etaka 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Najve}e katastrofe

Courchevel

Fudbal, All Access Obaranje ruku Kuglanje Sepaktakraw Speedway Tenis, WTA Cincinnati

14.30

14.30 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska 15.45 Tenis, WTA Cincinnati, USA 17.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA, u`ivo 23.00 Fudbal, prijateljski me~evi 00.30 Fudbal, All Access

Kuglanje

21.00

17.00 ATP Masters Cincinnati, osmina finala, direktno 23.00 Premier League Magazin 23.30 Fudbal mondijal magazin 00.00 Vijesti 00.15 CH TV News 00.30 Svet fudbala 01.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 03.00 Cage Warriors Dublin 05.00 Greatest Goals Season 05.30 Pregeled argentinske lige

07.00 Fudbal Mls Liga: Highlights 08.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 05 08.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 06 09.00 Fudbal Francuska Liga: Reims Marseille 11.00 Fudbal Jelen Super Liga: Partizan - Bsk 13.00 Fudbal Mls Liga: Colorado - Dallas 15.00 Fudbal Prijateljske Utakmice: Svedska - Brazil 17.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 07 17.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 08 18.00 Fudbal Francuska Liga: 20.00 Fudbal Jelen Super Liga: Javor - Crvena Zvezda 22.00 Box: Kotv Classics Ep 50. 23.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 07 23.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 08 00.00 Poker 01.00 Fudbal MLS Liga

ARENASPORT 1

08.00 Ko{arka ABA liga: Hemofarm Buducnost 10.00 Atletika Diamond Liga: London Day 1 12.00 Hokej NHL: Season Review Los Angeles - New Jersey G3 14.00 Motosport Mundial: Magazin 14.30 Olympic Series: Episode 25 15.30 Racing Trough Time Ep. 23 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Kiel - Partizan 18.00 Ko{arka ABA liga: Crvena Zvezda - Siroki 20.00 Atletika Diamond Liga: Monaco 22.00 Ufc: Edgar - Maynard 00.00 Hokej NHL: Season Review Los Angeles - New Jersey G2 02.30 Olympic Series: Episode 23 03.00 Olympic Series: Episode 24 03.30 ESPN Documentary: Unmatched 04.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Partizan - Pick Szged

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 @ivot i djelo Roberta Openhajmera 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Nefertiti i izgubljena dinastija 14.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 17.00 Varvari Terija D`onsa 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Izgubljeni drevni gradovi 20.00 Istok-Zapad: putovanja iz sredi{ta Zemlje 21.00 Vu~ice 22.00 Tajni rat 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Mark Forster - dozvola za snimanje 01.00 Sikert protiv Sard`enta 02.00 Stopama Berlioza

ANIMAL PLANET

110.55 Policija za `ivotinje 11.50 Bjekstvo u raj za {impanze 12.15 Bjekstvo u raj za {impanze 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Karina: Uzbudljivi safari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Pandamonijum 16.25 Najgori britanski ljubimac 16.50 Najgori britanski ljubimac 17.20 Sve o psima 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Avanture Ostina Stivensa 21.55 Donald [ulc, stru~njak za otrove 22.50 Policija za `ivotinje 23.45

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Urgentni centar 09.20 Bo`i} u oblacima 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Urgentni centar 13.20 Kraljevski bolesnici 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Monk 16.20 Bo`i}na po{ta 18.20 Dijagnoza ubistvo 19.20 Monk 20.20 Kraljevski bolesnici 21.20 Ludilo 23.50 \avolova ljubavnica 01.40 Medijum 02.30 Urgentni centar 03.20 Red i zakon 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Nekontrolisana mo}, igrani film 07.50 Vrata raja, igrani film 11.20 Kako je Grin~ ukrao Bo`i}, igrani film 13.00 Plavi grom, igrani film 14.50 Mladi revolvera{i 2., igrani film 16.30 Dani slave, igrani film 18.30 Otkucaji srca, igrani film 20.10 Vrelina tijela, igrani film 22.00 Egzorcizam Emili Rouz, igrani film 00.00 Podivljale klinke, igrani film 02.00 Vru}e `enske, igrani film

FOX LIFE

10.00 [apat duhova, serija 10.45 Prva petorka, serija 11.00 Vill i Grejs, serija 11.20 Da draga, serija 11.52 Da draga, serija 12.20 O~ajne doma}ice, serija 13.10 Jednom davno, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 15.05 Uvod u anatomiju, serija 16.00 Da draga, serija 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Kugar Taun, serija 18.05 Prva petorka, serija 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Ru`na Beti, serija 23.00 [apat duhova, serija

FOX CRIME

10.10 ^ika{ki kodeks, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Pariski forenzi~ari, serija 12.30 Frikovi, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Opasni cimeri, serija 15.50 Ne~ujno, serija 16.40 ^ika{ki kodeks, serija 17.30 Pariski forenzi~ari, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Dojlova Republika, serija 20.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.55 Kraljevi bjekstva, serija 21.45 Zlo~ina~ki umovi, serija 22.35 ^ika{ki kodeks, serija 23.25 Zlo~in, serija 00.15 Ne~ujno, serija 01.05 Dojlova Republika, serija

HBO

06.00 Tron: Legat, film 08.05 Nepobjedivi, film 10.15 Leri Kraun, film 11.50 Filmovi i zvijezde IV, ep. 32, serija 12.15 Tor, film 14.10 Gregov dnevnik, film 15.40 Mildred Pirs, ep. 4, serija 16.50 Nova faca, film 18.15 Dizanje, film 20.05 Moja ljubavna pjesma, film 21.45 Kamelot, ep. 5, serija 22.35 Kamelot, ep. 6, serija 23.25 Kejti Morgan: Seks kviz, film 00.00 Posrednici, film 01.50 @iv zakopan, film 03.25 Pijani od ljubavi, film 05.00 Apokalipsa na to~kovima, film

CINESTAR

09.00 Ljubav u doba kolere, igrani film 11.30 Vitezovi neba, igrani film 13.30 Kralj slonova, igrani film 15.15 Tell them who you are, igrani film 17.15 Laurin osmijeh, igrani film 19.15 Prince of Jutland, igrani film 21.15 Ljubav u doba kolere, igrani film 23.45 Romulus, igrani film 01.45 Sanjaju}i Lhasu, igrani film

Fenan Sal~inovi} trenirao sa @eljom

Odluku }u donijeti u ponedjeljak
48. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
~etvrtak, 16. august/kolovoz 2012.

Klinika za plu}ne bolesti Podhrastovi

Foto: D. TORCHE

Gradona~elnik “Robin Hood” na turneji
Gradona~elnik {panskog grada Marinalede, koji je postao junakom zbog organiziranja kra|e namirnica u trgovinama koje je dijelio siroma{nima, u ~etvrtak }e krenuti pje{ice na trosedmi~no putovanje Andaluzijom kako bi uvjerio druge lokalne ~elnike da se usprotive vladinim o{trim mjerama {tednje. Gradona~elnik Juan Manuel Sanchez Gordillo, koji je, tako|er, regionalni zastupnik, rekao je da je hrana ukradena pro{le sedmice podijeljena porodicama koje su najte`e pogo|ene ekonomskom krizom u [paniji. Sedam osoba uhap{eno je zbog sudjelovanja u dvjema kra|ama u trgovinama u kojima su ~lanovi sindikata napunili kolica u supermarketu te iza{li ne plativ{i, dok je Sanchez Gordillo (59) stajao pred trgovinom.

Neugodno iznena|enje u Klinici

ZMIJA [ARKA POSJETILA PACIJENTE
Pretpostavlja se da je zmija do{la s imanja koje grani~i s Klinikom i to iz kade u kojoj je bila voda, pa preko potpornog zida Ubijena kod lifta
Pacijente Klinike za plu}ne bolesti Podhrastovi u Sarajevu u utorak je posjetila {arka, zmija otrovnica (Vipera berus). Do{la je, kako se pretpostavlja, s imanja koje grani~i s Klinikom i to iz kade u kojoj je bila voda, pa preko potpornog zida, objasnila je Biljana Jandri}, glasnogovornica Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Jedan od pacijenata ju je ubio kod lifta. “Pojava zmija u ovo doba godine nije ni{ta neobi~no. Preventive radi, pregledali smo i zemlji{te oko Klinike, nije bilo zmija” rekla je Jandri} za Oslo, bo|enje. Zmija {arka, Vipera berus, najrasprostranjenija je zmija na svijetu. Duga je 60 do 80 centimetara, ima cik-cak liniju uzdu` tijela. [arka naseljava surovije predjele i mo`e se sres-

NAJRASPROSTRANJENIJA NA SVIJETU Zmija {arka, Vipera berus, najrasprostranjenija je zmija na svijetu. Duga je 60 do 80 centimetara, ima cik-cak liniju uzdu` tijela

ti i iznad 2.000 metara nadmorske visine. Za razliku od poskoka, ulazi i u vodu. Hrani se malim sisavcima, jede gu{tere, vodozemce, mlade ptice, a plijen guta odjednom i pije dosta vode. Otrovni zubi odrasle {arke dugi su oko ~etiri milimetra. Njen ugriz izaziva bol, oticanje i razaranje okolnog tkiva, a u kasnijim fazama mogu se javiti mu~nina i povra}anje. Preventive radi, preporu~uje se pacijentima spomenute klinike da kad hodaju oko nje, prave buku kako bi ih se zmija prepala i pobjegla. Da gledaju kuda staju. Ako, pak, sretnu {arku, neka stanu, umire se. I sa~ekaju da Vipera berus ode.
A. BE^IROVI]

Istraga zbog 11 medalja
Ministar sporta Kenije Pol Otuma najavio je pokretanje istrage zbog slabog u~inka takmi~ara na Olimpijskim igrama u Londonu, gdje su osvojili 11 medalja. Od tog broja, dvije medalje su zlatne, a Kenija je na kraju podijelila 28. mjesto u ukupnom poretku osvaja~a odli~ja u Londonu. “Ovaj put ne}e biti sakrivanja. Kada spremimo izvje{taj, objavit }emo ga tako da svi mogu da ga vide”, kazao je Otuma lokalnim medijima.

POSLJEDNJE VIJESTI
JU@NA OSETIJA UNI[TAVA GRUZIJSKA SELA Gruzijska separatisti~ka republika Ju`na Osetija uni{tit }e gruzijska sela koja se nalaze na njenom teritoriju i koja je stanovni{tvo napustilo za vrijeme munjevitog rata s Rusijom 2008. godine, objavili su gruzijski mediji. TERETNI VOZ ISKO^IO IZ [INA - Teretni voz koji je saobra}ao od Doboja ka [amcu isko~io je ju~e iz {ina oko 16 sati u naselju Brvno, izme|u stanica Vranjak i Modri~a, a povrije|enih nema. Osovine i to~kovi vagona, koje su otpale sa teretnog voza, prona|eni su pored pruge oko 300 metara iza mjesta nesre}e.

Ameri~ki univerzitet u BiH

750 stipendija
Ameri~ki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) daje 750 stipendija za bruco{e i transferstudente od 5.000.000 KM. Studenti koji se upisuju u akademsku 2012/2013. godinu, na osnovu vlastitih postignu}a, mo}i }e ravnopravno u~estvovati u procesu stipendiranja, ~ime }e na taj na~in svojim anga`manom mo}i umanjiti tro{kove studija na AUBiH. Budu}i studenti }e biti u prilici ostvariti jednu od tri kategorije stipendija: standardne, posebne ~etverogodi{nje i stipendije za transfer-studente. Standardne stipendije se dodjeljuju na osnovu prosjeka u srednjoj {koli i osvojenih bodova na prijemnom ispitu. Posebne ~etverogodi{nje stipendije se dodjeljuju na osnovu imovinskog stanja, socijalnog statusa, uspjeha u {koli i uspjeha na prijemnom ispitu. Stipendije za transfer-studente jednog semestra mogu}e su onim studentima koji `ele da urade transfer na AUBiH, da u~e po ameri~kom sistemu obrazovanja. Studenti koji `ele da apliciraju za stipendiju mogu to u~initi putem besplatne info-linije: 080 020 137 ili putem e-maila: admission@aubih.edu.ba, saop}eno je iz AUBiH.

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 3 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

PODNE

28

3:54

5:45

12:52 16:43 19:56 21:34

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / KUPRES 4,5,5 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR 1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3