Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 17. 8. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.590

Let u privatnoj cesni za Lagumd`iju nije problem

DA BiH IMA AVION, NE BI PLA]ALI RADON^I]U
3. strana

Ministrova lekcija medijima: Bilo bi bolje da se bavite istra`iva~kim novinarstvom

Predsjedni{tvo SDA

GLASAT ]EMO ZA SMJENU LAGUMD@IJE
2. strana

Dvadeset godina od osnivanja logora u Rogatici

DANAS PRILOG

Sin je morao tu}i oca
7. strana

NOVOJ VE]INI U KANTONU SARAJEVO DOSTA PROBLEMA

U SEPTEMBRU PADA VLADA?
4. strana

U @I@I
Predsjedni{tvo SDA

2

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Glasat }emo za
smjenu Lagumd`ije
Zbog politi~ke krize u zemlji, obaveze preuzete u Bruxellesu ne mogu biti ispo{tovane, a problemi se vjerovatno ne}e rije{iti do naredne godine, rekao je Sadik Ahmetovi}
Pitanje predstoje}ih lokalnih izbora, aktuelna politi~ka situacija u zemlji, te zauzimanje i definiranje stavova o presudi Sejdi} - Finci bile su najaktuelnije ta~ke dnevnog reda razmatrane na ju~era{njoj sjednici Predsjedni{tva Stranke demokratske akcije. je ministra finansija, a da je ponavljaju}i gre{ku za gre{kom, pomirio dva HDZ-a, {to svojevremeno nije uspjelo ni Ivi Sanaderu. - Po sada{njem scenariju, mogu}e je da budu razrije{ena sva tri ministra iz reda bo{nja~kog naroda u Vije}u ministara BiH, ali za to nije kriv Dodik nego Lagumd`ija, smatra Sarajli}. Komentiraju}i sino}nje izjave Milorada Dodika kako ni BiH ni Federacija BiH ne mogu opstati, te da je BiH okov za RS, Sarajli} je kazao da je on ~ovjek koji koristi politi~ku pozornicu za postizanje politi~kih poena. Govore}i o mogu}em ru{enju Vlade Kantona Sarajevo, Sarajli} je kazao: “Svjedoci smo da je na sceni naprasno i nezakonito dovedena vlast koja ne po{tuje ni procedure Poslovnika o radu, a da

Jeftina Dodikova pirotehnika

Pogre{na percepcija
Tim povodom, potpredsjednik SDA i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} kazao je da zbog politi~ke krize u zemlji obaveze preuzete u Bruxellesu ne mogu biti ispo{tovane, te da se problemi vjerovatno ne}e rije{iti do naredne godine. - To je problem koji promotori problema u BiH, odnosno Zlatko Lagumd`ija, nisu o~ekivali i to je bila potpuno pogre{na percepcija politi~kih prilika u BiH. O~ito je

Poru~ili aktuelnoj vlasti da mora oti}i

Foto: [. SULTANOVI]

RS pokazuje i politi~ku i ljudsku nemo}, jer je bitka za dr`avnost RS-a izgubljena samim time {to je Ustavni sud rekao da cjelokupna dr`avna imovina pripada dr`avi, a ne entitetima, naglasio je Gojer

Jo{ petnaest dana dijeli BiH do trenutka kada treba dostaviti validne dokumente, odnosno aplikaciju za euroatlantske integracije, podsjetio je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu dopredsjednik Stranke za BiH Gradimir Gojer, aludiraju}i kako je aktuelnoj vlasti ostalo jo{ malo vremena. Predsjedni{tvo SBiH ponovo se osvrnulo na aktuelnu politi~ku situaciju, posebno kritiziraju}i SDP, te nezakonite radnje kojima se slu`e za vrijeme lokalnih izbora.

Prevare SDP-a
- U ovoj bari politi~kog `ivota valjaju se dva-tri krupna aligatora i nekoliko sitnih `ivotinjica koji sebi `ele obezbijediti {to bolji i lagodniji `ivot. Jeftinija je i gora pirotehnika koju izbacuje Milo rad Do dik u pre di zbor noj kampanji nego ona koju izbacuju navija~i fudbalskih klubova. RS pokazuje i politi~ku i ljudsku nemo}, jer je bitka za dr`avnost RS-a izgubljena samim time {to je Ustavni sud rekao da cjelokupna dr`avna imovina pripada dr`avi, a ne entitetima, naglasio

Za smjenu, ali ne zbog Sirije

Foto: A. KAJMOVI]

da se obaveze preuzete u Bruxellesu ne mogu ispo{tovati, a pitanje je kad }e se mo}i razgovarati o svim obavezama koje moramo rije{iti kako bismo do{li do aplikacije koja bi nam otvorila put ka EU. SDP i Lagumd`ija nisu predvidjeli ovu krizu, kazao je Ahmetovi}. Predsjedni{tvo SDA stoga je zauzelo stav da }e zbog proizvo|enja krize i dovo|enja zemlje u ovakvu situaciju u Parlamentu BiH podr`ati zahtjev za smjenu ministra spoljnih poslova BiH dr. Zlatka Lagumd`ije. Naravno, tek nakon {to se steknu zakonski i politi~ki uvjeti i nikako zbog rezolucije o Siriji, objasnio je novinarima ~lan Predsjedni{tva SDA Asim Sarajli}. On je dodao da su do krize doveli hirovi Lagumd`ije, koji traju od izbora te da je SDA sve vrijeme vodila odgovornu i principijelnu politiku. Sarajli} je kazao da su Lagumd`ijine `elje da bude predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH, pa kasnije mo`da i ministar vanjskih poslova, Bo{njake ko{tale pozici-

ne govorim o problemima sa kojima se susre}u obi~ni gra|ani. Naravno da `elimo tra`iti ozbiljne partnere na politi~koj sceni koji bi nam pomogli da promijenimo aktuelnu politi~ku situaciju, odnosno krizu u kojoj se zemlja nalazi.”

je Gojer, te zaklju~io da se u zaustavljanje prevara koje stvara SDP trebaju uklju~iti i me|unarodne institucije. Iz Stranke za BiH smatraju da ljudi iz SNSD-a imaju totalitaristi~ke namjere, ba{ kao ~elnici iz SDP-a u Federaciji, a da je Enes Suljkanovi}, potpredsjednik RS-a, napravio novi antibo{nja~ki pohod u RS-u tako {to je stvorio aparthejd, a sve s ciljem demonta`e BiH. ^lan Predsjedni{tva SBiH Besim Mehmedi} podsjetio je na de{avanja koja uslijede kada odre|ene stranke u|u u koaliciju, a imaju skrivene namjere za koje se na kraju ispostavi da su li~ni interesi. - One se ogledaju u ~injenici da je industrijski obim proizvodnje u odnosu na 2010. pao za dva posto. Podsje}amo da je samo u Kantonu Sarajevo bez posla ostalo vi{e od 2.500 ljudi, stoga je jasan na{ politi~ki stav, a to je da aktuelna vlast mora da ode, smatra Mehmedi}, te isti~e da Stranka za BiH ne}e u~estvovati u izvr{noj vlasti, ali da }e zahtijevati zaposlenje za 2.000 ljudi te na taj na~in pomo}i op}inama.

Predsjedni{tvo stranke predstavilo je dva kandidata za na~elnike op}ina, i to Trnova i Starog Grada. Mirsad Pin|o, kandidat za na~elnika Trnova, kazao je da postoje}a vlast treba oti}i sa svojih pozicija, jer vara gra|ane.

Novca ima
- Prisjetimo se samo {teta tokom zimskog perioda, a sada onih nastalih zbog velikih su{a. Jedino opravdanje koje imaju jeste da nema novca, a kako onda imaju za ljude koji nemaju nikakve veze sa Trnovom, a glasaju na izborima? U Op}ini Trnovo broj bira~a pove}an je za 50 posto, pa se onda pitamo kako za te stvari imaju para, ka`e Pin|o, te napominje da ovaj problem ne postoji samo u pomenutoj op}ini. Kandidat za na~elnika Op}ine Stari Grad Emir Cokoja osvrnuo se na probleme sa kojima se gra|ani ovog podru~ja svakodnevno susre}u, poput gradskog prevoza, te zatra`io da prijave na konkurs imaju i ostale autobuske kompanije, a ne samo Gras i Centrotrans.
E. GODINJAK

Direktni izbori
SDA je zadovoljna dosada{njim odzivom gra|ana za registraciju izbora u Srebrenici, pa je Predsjedni{tvo i ju~er ponovilo poziv bira~ima, nagla{avaju}i svoju podr{ku kandidatu za na~elnika Op{tine ]amila Durakovi}a i kampanji Glasat }u za Srebrenicu. [to se ti~e implementacije presude Sejdi} - Finci, SDA smatra da treba zadr`ati direktan na~in izbora za Predsjedni{tvo BiH. Izuze}e bi eventualno mogli napraviti, ka`u u SDA, tek ako bi sve stranke bile za indirektne izbore, no i tada pod uvjetom da prednost ima Zastupni~ki u odnosu na Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH.
E. GODINJAK

V I J E S T I

ADIL OSMANOVI]

Progone ga prethodnici - ratni zlo~inci
Izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika poka zuju da on zaista i s ra zlogom ima kompleks od stolice u kojoj sjedi, a sjedi u stolici predsjednika Republike Srpske u kojoj su jo{ sjedili mnogi koji su optu`eni i osu|eni za ratne zlo~ine i genocid, ka zao je u izjavi za Fenu potpredsjednik SDA Adil Osmanovi} komentiraju}i Dodikove posljednje izjave kojima je negirao dr`avu BiH, a RS-u pripisivao atribute dr`avnosti. - @elja da se prika`e da je entitet RS - dr`ava je projekcija velikosrpske politike i onih koji su, na`alost, u ime te politike po~inili genocid i etni~ko ~i{}enje. Poku{aj te politike da se opstruiraju na svaki mogu}i na~in dr`avne institucije i da se predstavi da dr`ava BiH i dalje nije odr`iva, je ustvari `elja i poku{aj da se realiziraju politi~ki ciljevi koje su postavili Slobodan Milo{evi} i Radovan Karad`i} ka zao je Osmanovi} i dodao da Milorad Dodik mora biti svjestan da je ovim stalnim izjavama ve} odavno prevr{io mjeru.

Osmanovi} je izra zio o~ekivanje da }e, prije svega, doma}e politi~ke snage uz pomo} me|unarodne zajednice, koja je ovdje garancija Dejtonskog mirovnog spora zuma, poduzeti konkretne poteze u pogledu sankcioniranja te osobe jer ona takvim izjavama doprinosi politi~koj i svakoj drugoj nestabilnosti u dr`avi. - Zabranom ulaska u zemlje Evropske unije i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave ili nekim drugim mjerama treba sankcionirati tu personu - ka zao je potpredsjednik SDA Adil Osmanovi}.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

U @I@I

3

Let u privatnoj cesni za Lagumd`iju nije problem

- Iznena|en sam da je od ~itavog putovanja na vanredni samit Organizacije islamske konferencije u Saudijskoj Arabiji, kao i posjeta i susreta sa zvani~nicima regiona u smislu pomo}i evakuacije bh. dr`avljana iz Sirije i dogovora o ekonomskoj saradnji sa dr`avama regije, za javnost najva`nije ~ime sam putovao, izjavio je zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija nakon ju~era{njeg povratka u BiH. Ipak, Lagumd`ija je ocijenio kako ga “nije toliko za~udilo pona{anje nekih printanih medija, u slu`bi odre|enih politika, koji umjesto da se posve}uju te{kom stanju u zemlji, koriste priliku da problematiziraju kako je on letio” .

DA BiH IMA AVION, NE BI PLA]ALI RADON^I]U
Ministrova lekcija medijima: Bilo bi bolje da se bavite istra`iva~kim novinarstvom
bavkama BiH”MVPBiH je tra`io, ve. li, avion “na nepoznato vrijeme i sa mogu}no{}u slijetanja na vi{e lokacija” Dobili su, navodi ministar, pro. cjenu da bi put mogu}om mar{rutom stajao izme|u 22.000 i 38.000 KM s tim da je nepoznato da li bi sa tim komercijalnim letovima imali mogu}nost zadovoljiti potrebe da svi ~lanovi delegacije budu na `eljenim mjestima. - Imali smo tri ponude, a najjeftinija je bila oko 30.000 KM. Ja sam odmah nakon {to sam do{ao u kabinet pitao mo`e li se i{ta platiti manje. Od Radon~i}a smo dobili ponudu da su oni opredijeljeni da u~estvuju u akciji koja ima i humanitarni karakter i snose dio tro{kova. Ne znam, dakle, {ta je tu sporno? Bolje uzeti na{ avion iz BiH nego slovena~ki za 30.000 KM, ocijenio je Lagumd`ija. Novinarima je odr`ao lekciju “da bi bilo bolje da se bave istra`iva~kim novinarstvom i da pi{u i izvje{tavaju o tome za{to je BiH jedina dr`ava koja nema svoj avion?” .

Klju~na politi~ka li~nost
Kako “nije prekr{io Ustav i zakone BiH”, Lagumd`ija ne namjerava podnijeti ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova BiH, kako je to tra`io predsjednik RSa Milorad Dodik i ~lan Predsjedni{tva BiH iz tog entiteta Neboj{a Radmanovi}. - Iako je sve {to se ti~e instrukcije za glasanje o rezoluciji o Siriji u Generalnoj skup{tini UN-a po zakonu i Ustavu, spreman sam da za svoje postupke podnesem ra~un, ali onima koji su me i izabrali (PSBiH) uz po{tivanje procedure kako se to podrazumijeva. Savr{eno je jasno {ta zna~i biti na strani Asadovog re`ima, Mijanmara ili Sjeverne Koreje. Slijedio sam stav Predsjedni{tva, naveo je Lagumd`ija. Vjeruje kako rezolucija “nije povod da se krene na napad na predsjednika SDP-a”. On je, ka`e, “klju~na politi~ka li~nost i jedan od {est ili sedam lidera BiH”. Mo`da je to razlog? veli, turisti~ke agencije sa kojim je MVPBiH sklopio ugovore da za njih obavljaju poslove nabavke karata i one su, tvrdi Lagumd`ija, odabrane u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ne mo`e mu niko, ustvrdio je, spo~itavati ni to da je putovanje pla}eno manje, iako je trebalo minimalno biti 20.000 KM, jer se konsultovao o tome sa pravnicima. Rekli su mu “da to mo`e pro}i zbog novih okolnosti jer ne {teti dr`avi” .
A. TERZI]

Sa pres-konferencije: Ministar zahvalio na lijepim slikama

Foto: [. SULTANOVI]

Krivi su urednici
Ono {to ga brine, jeste “pona{anje javnih servisa koji bi trebali biti u funkciji javnosti, ali umjesto toga zanemaruju informirati gra|ane ~ak i o osnovnim stvarima onoga {to je bio predmet njegove posjete Bliskom istoku” . - Ne potcjenjujte gledaoce i ~itaoce. Nisam i{ao na turisti~ko putovanje niti godi{nji odmor sa porodicom, nego na va`ne susrete i misiju koja je imala i humanitarni aspekt. No, to mediji zanemaruju i javnosti plasiraju druga~iju sliku, {to je najbolje vidljivo sa naslovnica {tampe u ~etvrtak. Ali izgleda da sam dobro pro{ao. Mogli su pisati i kako sam mogao i}i automobilom umjesto avionom, naveo je Lagumd`ija, zahvaliv{i, ipak, medijima, “na lijepim slikama koje su objavili” . Po`alio se kako “zna da je ure|iva~ka politika protiv njega, ma {ta on

Vru} krompir Predsjedni{tvu
Lagumd`ija je rekao kako je ju~er razgovarao sa predsjednikom HDZ-a 1990 Bo`om Ljubi}em, koji vodi aktivnosti na organizaciji novog sastanka predsjednika vladaju}ih stranaka, te da bi se isti trebao odr`ati po~etkom septembra. Podsjetio je da je SDP postigao na~elni sporazum sa HDZ-om BiH, HDZom 1990 i SBB-om, zbog ~ega je nastalo nesuglasje unutar te par tije (@eljko Kom{i} napustio stranku; op.a). - Kraj augusta bitan je za implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci. Mi smo, kao stranka, svoje aktivnosti na pitanju pronalaska rje{enja zamrznuli do kraja augusta. O~ekujemo da Predsjedni{tvo BiH kao jedan od ovla{tenih predlaga~a do kraja mjeseca iza|e sa nekim prijedlogom, jer je korektno da im damo priliku da i oni iznesu neku ponudu. Mo`da njihova rje{enja rezultiraju prijedlogom do kojeg ne mogu da do|u predsjednici vladaju}ih stranaka, navodi Lagumd`ija. Cijeni kako EU “ne bi priznala pojedina~na rje{enja koja bi se pojavila u parlamentarnoj proceduri do 31. augusta i stoga u tome SDP ne}e u~estvovati”. - Za mene je pitanje implementacije presude broj jedan, mo`e i pod ta~kom razno, ali je va`no da do|emo do zajedni~kog stava, zaklju~io je Lagumd`ija. radio” ali je poru~io: “Radite onako , kako mislite da trebate” . To {to je umjesto redovnom linijom putovao privatnim avionom cesna u vlasni{tvu kompanije Avaz, odnosno njenog utemeljitelja i predsjednika SBB-a Fahrudina Radon~i}a “ne smatra nimalo spornim” . Sve je, tvrdi Lagumd`ija, bilo po “slovu i duhu Zakona o javnim na-

Konsultacije s pravnicima
- [to to ne vidite? Valjda bi za BiH bilo bolje da u ovakvim prilikama ima svoj avion i da ne pla}a njegovo kori{tenje, a naravno da bi njegova nabavka trebala i bila u skladu sa zakonom i ekonomskom mogu}nosti zemlje, ocijenio je Lagumd`ija. Zaboravio je, ipak, da BiH ima avione u svom vlasni{tvu i to Vlada RSa ili, pak, taj dio zemlje ne smatra sastavnim dijelom dr`ave BiH. O turisti~koj agenciji preko koje je sve i{lo (Hollywood) Lagumd`ija je rekao da “ne zna ni{ta i da prvi put za nju ~uje” Postoje, .

AMBASADA SAD-a

MILORAD @IVKOVI]

KANTONALNO VIJE]E SBiH ZDK-a

He}o kandidat za na~elnika Visokog
Predstoje}i lokalni izbori su izazov i prilika za reorganizovanu i kadrovski pro~i{}enu Stranku za BiH, jer }e se kadrovskim osvje`enjem poja~ati politi~ka uloga ove stranke i ve}a par ticipacija u organima vlasti na lokalnoj razini. U osam izbornih jedinica Zeni~ko-dobojskog kantona ovjereni su kandidati SBiH za nosioce izvr{ne vlasti. Stanje u dru{tvu tra`i alternativu, tra`i novu kadrovsku ponudu, a reorganizovana i osvje`ena Stranka za BiH to ima. Za predstoje}e op}inske izbore u ZDK-u ova stranka nudi stru~ne i dobre ljude, koji su u stanju donijeti promjene, ka`e se u saop{tenju Kantonalnog vije}a SBiH ZDK-a izdatom nakon predstavljanja kandidata za na~elnike op}ine i nosilaca listi za op}inska vije}a odr`anom u Maglaju. Jedino u Olovu ova stranka je imala na~elnika iz svojih redova, Aliju Had`iabdi}a, koji je u potpunosti opravdao o~ekivanja, tako da ga je ponovo Op}inski savjet SBiH Olovo kandidirao za istu funkciju. Kandidat za na~elnika Breze je Arif Kuli}, Vi-

Neka ~ita Ustav BiH
Status BiH kao dr`ave nije stvar ne~ijeg mi{ljenja, ve} ~injeni~nog stanja i me|unarodnog prava, re~eno je za Oslobo|enje u Odjelu za odnose s javno{}u Ambasade SAD-a u BiH, a povodom prozivki Milorada Dodika, predsjednika RS-a, na RTRS-u. Iz Ambasade pak Dodiku poru~uju: “Kao {to ka`e ~lan 1. Ustava BiH, koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma: Republika Bosna i Hercegovina, ~ije je zvani~no ime od sada Bosna i Hercegovina, nastavlja svoje pravno postojanje po me|unarodnom pravu kao dr`ava sa unutra{njom strukturom modificiranom ovim ustavom i sa postoje}im me|unarodno priznatim granicama.”

^estitka Indoneziji
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Milorad @ivkovi} uputio je, povodom Dana nezavisnosti, ~estitku predsjedniku Predstavni~kog doma Republike Indonezije Marzuki Alieu. “Po{tovani gospodine predsjedni~e, koristim priliku da Vam, u ime Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH i u svoje li~no ime, ~estitam Dan nezavisnosti, veliki praznik Republike Indonezije. Dozvolite mi da izrazim svoje duboko uvjerenje da }e se odnosi izme|u na{ih parlamenata nastaviti razvijati i unapre|ivati za dobrobit svih nas”, ka`e se u @ivkovi}evoj ~estitki.

sokog Vahid He}o, Kaknja Rahman \elo, @ep~a Rusmir Agi}, Zavidovi}a Ha{im Mujanovi}, Te{nja Edin Had`ali} i Doboj-Juga Osman Hopi}. Nosioci liste za op}inska vije}a su u Olovu Enver [abanovi}, Vare{u Midhat Fi{ek, Brezi Muhamed Hasi}, Visokom Izet Smaji}, Kaknju Mirsad Tursum, Zenici Neboj{a Nikoli}, @ep~u Safet Der vi{evi}, Zavidovi}ima Ned`ad Mahmutovi}, Maglaju Milica Ali}, Te{nju dr. Ekrem Ajanovi} i Doboj-Jugu Izudin S. Ali~i}. - I ja sam nosilac liste ove stranke u Op}ini Stari Grad - Sarajevo. To je na{ redizajn. Rasteretili smo se lopova i karijerista i imamo ozbiljne ambicije, kazao je dopredsjednik SBiH Gradimir Gojer. M. B.

4

DOGA\AJI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Srbi }e tra`iti mjesto {efa bh. diplomatije

NOVOJ VE]INI U KANTONU SARAJEVO DOSTA PROBLEMA

Vlada imala mnogo propusta u posljednje vrijeme

U septembru pada Vlada?
Neboj{a Radmanovi},
~lan Predsjedni{tva BiH

Taj proces, koji treba da se desi, SDA ne}e voditi, onako kao SDP, mimo zakona, isti~e Konakovi} Mehmedi}: SBiH }e podr`ati zahtjev

DOBAR LO[
PO@ARI

ZAO

[teta od po`ara se jo{ ne zna, delegacije, i to ~ak i visoke dr`avne, obilaze po`ari{ta, a vatra gori li gori; Konji~ani i dalje ne spavaju, vatrogasci su na rubu snaga... Jedini je, u tom kaosu, imao snage progovoriti o direktnim krivcima konji~ki na~elnik Emir Bubalo. Zakazao je, tvrdi, Kanton koji uop}e nije reagovao!

MENSUR JA[ARSPAHI]
Ba{ u ~etvrtak, kada je gradona~elnik {panjolske Marinalede Juan Manuel Sanchez Gordillo, znan i kao Roobin Hood, po~eo svoju turneju po Andaluziji, Oslobo|enje je objavilo intervju sa na~elnikom Kaknja, znanim kao Suri; imaju ova dvojica politi~kih romanti~ara dosta sli~nosti. Oni ne predstavljaju one koji su ih izabrali - oni naprosto `ive s njima!

O smjeni Vlade Kantona Sarajevo u posljednje vrijeme se sve vi{e i otvorenije govori. Dobar dio zastupnika u Skup{tini KS-a nezadovoljan je radom Vlade koja je izabrana prije tri mjeseca. I formiranje nove ve}ine je ne{to o ~emu se u Sarajevu sve vi{e govori, a prema nezvani~nim in for ma ci ja ma, obez bje|ivanje dovoljnog broja ruku za smjenu postoje}e i izbor nove Vlade sasvim je blizu. Besim Mehmedi}, {ef Kluba zastupnika SBiH, u izjavi za Oslobo|enje kazao je kako su se vodili razgovori oko posljednjih de{avanja u KS-u.

Konkretne stvari
- Podr`at }emo da se postoje}a Vlada ukloni. Ne iz razloga {to smo opozicija, nego {to je o~igledno da ne radi dobro. Ne}emo, ~ak i ako bude dogovaranja oko sastava nove Vlade, ulaziti u izvr{nu vlast. Ne zbog toga {to ne znamo ili ne umijemo, nego {to smatramo da program koji treba da se napravi za naredne dvije godine mora biti baziran na konkretnim, a ne populisti~kim obe}anjima. Sve {to bude u dogovaranju eventualnog novog sastava Vlade, bi}e na osno-

KO[ARKA[KA REPREZENTACIJA
Novi izbornik, dosta novih igra~a, imperativ pobjede koju je - ne pra{taju}i poraz! - ~ekala gotovo puna Dvorana “Mirza Deliba{i}”, vrlo kvalitetan protivnik..., sve to je, u nekim dijelovima utakmice, kratilo ruku na{im reprezentativcima. Kraj je, ipak, bio sretan. Upisani su prvi kvalifikacijski bodovi. A i ko{arka, ona prava, vratila se ku}i - u Skenderiju!

vu projekata i konkretnih stvari, kazao je Mehmedi}. Mehmedi} je istakao kako jo{ ne zna da li postoji dovoljno glasova za izglasavanje nepovjerenja Vladi, ali da }e se to vrlo brzo znati. - Koliko znam, postoji velika mogu}nost za obezbje|ivanje dovoljnog broja ruku za izglasavanje nepovjerenja Vladi. U~estvovat }emo u ovome ne samo da ova Vlada ode, jer je nesposobna, ve} {to na osnovu toga treba napraviti novu Vladu koja }e raditi svoj posao, ali pod uslovom da se i njoj izglasa nepovjerenje ukoliko ne bude radila dobro, pojasnio je Mehmedi}. Sljede}a sjednica Skup{tine KSa mora biti uskla|ena sa Poslovnikom, jer kako je kazao Mehmedi}, zastupnici ove stranke ne}e u~estvovati u ne~emu kao {to je to bio slu~aj sa smjenom dijela Vlade prije nekoliko mjeseci. - U Poslovniku ima zakon po kojem se vlade sastavljaju i to bi moglo biti krajem septembra, ali kada se pro|u sve procedure, zaklju~io je Mehmedi}. Elmedin Konakovi}, {ef Kluba zastupnika SDA u kantonalnoj Skup{tini, tako|er nije precizirao da li je prikupljen dovoljan broj glasova.
Foto: Senad GUBELI]

- Tra`imo da se ozbiljno pretrese rad Vlade koja je uspjela za nepuna tri mjeseca izgubiti apsolutno povjerenje ve}ine zastupnika u Skup{tini. Ali, taj proces koji treba da se desi ili }e se desiti SDA ne}e voditi onako kako je to radio SDP mimo zakona, Poslovnika i procedura. Mi }emo u proceduru staviti izglasavanje povjerenja ovoj Vladi na na~in koji je propisan poslovnikom. SDP je generirao duboku politi~ku krizu tako da ovdje puca na sve strane. Da }e se krenuti u tom pravcu smjene Vlade, meni se ~ini da ho}e, ali ozbiljnim procedurama, pojasnio je Konakovi}.

Dva procesa
Iz SDA su naglasili kako nije poenta oboriti Vladu. - Nije poenta dovesti gra|ane Kantona u situaciju da ponovo nemaju vlast. SDA }e iza}i sa konkretnim prijedlozima, rje{enjima i mjerama koje trebaju stabilizovati `ivot u Kantonu. To }e biti dva paralelna procesa, izglasavanje nepovjerenja i rje{enje za probleme u Grasu, policiji, obrazovanju, platama, a to je niz problema koje je ova Vlada izazvala, zaklju~io je Konakovi}.
S. HUREMOVI]

VIJEST U OBJEKTIVU

FUDBALSKA REPREZENTACIJA
Kratki izlet u Wels pokazao je kako zmajevi, ipak, nisu ostali bez vatre. Mo`e se, istina, kazati kako je rije~ o prijateljskom me~u, koji je pri kraju poprimio gotovo revijalni karakter. No, Su{i} je dobio {to je tra`io; provjerio je veliki broj nogometa{a i sada mirno ~eka kvalifikacijsko gostovanje u Lihten{tajnu.

Svjetlo
Mladi s umanjenim sposobnostima, polaznici ArT LiNe kreativne radionice NVO altruista Svjetlo, u par tnerstvu sa MC Mercator BiH d.o.o, ve} ~etvrti put su organizirali prodajnu izlo`bu ru~no ra|enih radova. Izlo`ba je ove godine uprili~ena povodom Bajrama, a izlo`eni su novi radovi nastali decoupage tehnikom. Lani je zanimanje Sarajlija bilo veliko, a nema razloga ni da ove godine bude druga~ije. Tome }e sigurno doprinijeti i unikatne bajramske ~estitke.

VIJEST U

BROJU

maraka po kvadratnom metru stambene povr{ine je prosje~na cijena stanova u izgradnji u FBiH.

1.455,8

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

5

Muharem Murselovi}, ~lan Predsjedni{tva SBiH

PAVI] NEMA OSJE]AJ ZA @RTVE
Pozivati ljude koji su pretrpjeli ono {to su pretrpjeli, pa zvalo se to genocid ili bilo kako druga~ije, na informativne razgovore, samo je dokaz da ne}emo mo}i jo{ dugo opstati ako me|unarodna zajednica postane imuna i bude kao do sada poku{avala da zadr`i prividan mir u Prijedoru
Razgovarala: Gordana KATANA

• Ove godine navr{ile su se dvije decenije od zlo~ina po~injenih nad Bo{njacima i Hrvatima Prijedora. Kako komentari{ete ~injenicu da je sje}anje na ubijene sugra|ane i koncentracione logore nai{lo na `estok otpor lokalne vlasti, prije svega, na~elnika Op{tine Prijedor Marka Pavi}a? - Nevladine organizacije ove godine su bile veoma aktivne, jer su u povodu 20. godi{njice od tih doga|aja, kada se ve} s razumne vremenske distance oni mogu analizirati, napravili dobru stvar. Bila je masa ljudi na tim doga|ajima, ali vi{e ne znam koliko je njih jo{ svjesno te`ine onoga {to se 1992. desilo. ^ini mi se da neki od njih ne `ele vi{e da u~ine za svoju dr`avu, za svoj grad, jer oni misle i govore “mi tamo, vi ondje” Isto tako, veliki je problem {to ni. smo imali adekvatnu podr{ku me|unarodne zajednice za obilje`avanje ovih doga|aja. Jednostavno se kupuje mir, {to jako dobro koristi na~elnik Pavi}, poku{avaju}i da podijeli nevladin sektor u Prijedoru i ~ini sve da se dio njih ugasi, uskra}uju}i im materijalnu podr{ku. Sve to, bojim se, mo`e rezultirati u budu}nosti ga{enjem takvih manifestacija.

Sa SDP-om nije i{lo
• Pred nama su lokalni izbori, ~iju va`nost za gra|ane ne treba posebno isticati. Nosilac ste liste Stranke za BiH u Prijedoru. Da li su se probosanske stranke u Prijedoru uspjele dogovoriti oko nastupa na izborima u cilju osvajanja {to ve}eg broja odborni~kih mjesta u gradskoj Skup{tini? - Mi iz Stranke za BiH poku{ali smo razgovarati sa svim probosanskim strankama oko zajedni~kog nastupa na izborima. Na`alost, to se nije desilo, jer {to je nivo vlasti ni`i, sujete su ve}e. I, jednostavno, ljudi sebe vide kao lidere i ne `ele da se zajedni~kim djelovanjem osigura ve}i broj odborni~kih mjesta. I to {to nismo uspjeli ide naruku samo srpskoj ve}ini. Ja sam i prije ~etiri godine vjerovao da sa probosanskim strankama mo`emo na}i zajedni~ki jezik, jer su nam problemi isti. Tada sam razgovarao i sa SDP-om, ali su nam rekli da ne `ele zajedno s probosanskim strankama. Oni iz malih lokalnih stranaka imali su cilj da se zbog vlastitih interesa do~epaju kojeg odborni~kog mjesta i da budu prve violine u bo{nja~kom korpusu. Dakle, zajedni~ko djelovanje nije mogu}e, ali mi imamo zajedni~ke probleme i njih dijelimo i sa dobrim dijelom srpskog stanovni{tva, jer je ekonomska situacija za sve podjednako lo{a. Ono {to nas kao povratnike mu~i je getoizacija u kojoj je stanje veoma lo{e. To su primarni problemi koje treba rje{avati. na, ~ine sve da se mi ne osje}amo lagodno. Pozivati ljude koji su pretrpjeli ono {to su pretrpjeli, pa zvalo se to genocid ili bilo kako druga~ije, na informativne razgovore, samo je dokaz da ne}emo mo}i jo{ dugo opstati ako me|unarodna zajednica postane imuna i bude kao do sada poku{avala da zadr`i prividan mir u Prijedoru, u kojem bi navodno svi bili zadovoljni. • Kada govorimo o logoru Omarska, nemogu}e je ne osvrnuti se i na pona{anje kompanije ArcerolMittal, u ~ijem je vlasni{tvu danas to podru~je. Iako sebe predstavlja kao dru{tveno odgovornu kompaniju, ipak, biv{im logora{ima nije dozvolila da na mjestu njihovog zato~enja bude izgra|en spomen-kompleks. - Mi smo 2005. organizirali prezentaciju memorijalnog centra Omarska. Tada je Mittal na~elno prihvatio da se na 30 dunuma kod bijele ku}e osnuje taj kompleks. Zahvaljuju}i pojedinim Bo{njacima koji su tada zahtijevali da rudnik Omarska treba zatvoriti i taj cijeli kompleks pretvoriti u memorijalni centar, Mittal se mudro uhvatio na tu udicu i kazao da se Bo{njaci nisu slo`ili kako }e taj memorijalni centar izgledati te da se to odga|a na neodre|eno vrijeme. I, evo, odgodilo se na sedam godina i sada se o tome

vi{e ni{ta i ne govori. A oni koji su sprije~ili da se taj memorijalni centar napravi dobili su podr{ku i u na~elniku Pavi}u. Sada ljudi dolaze samo tokom ljeta i posje}uju ta masovna strati{ta, a Mittal kao velika kompanija pokazao se kao jako neosjetljiv za patnje, kako pre`ivjelih logora{a, tako i gotovo 900 ubijenih. Te `rtve se osje}aju prevarene. Ja ne zamjeram ni{ta ni Pavi}u ni Mittalu, jer su samo iskoristili na{u naivnost i unutra{nje nesporazume.

Minimiziranje zlo~ina
• Uprkos brojnim presudama Ha{kog tribunala, svjedo~enjima hiljada Prijedor~ana koji su pro{li kroz logore, videomaterijalu koji govori o mukama koje su pro{li logora{i, a i Vi ste bili me|u njima, kako je mogu}e da ne samo lokalna vlast u Prijedoru nego i ona na nivou RSa i dalje negira ili poku{ava minimizirati veli~inu zlo~ina koji su po~inili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba na tom podru~ju tokom 1992? - Ja to ne mogu razumjeti. Zdrava pamet i normalan ~ovjek ne mo`e to razumjeti. Ne mo`emo posebno razumjeti mi, koji smo sve to pro`ivjeli. Neki ka`u danas nam je dobro, niko nas ne tu~e, ako imamo svoj novac, mo`emo normalno `ivjeti. Ali mi kao gra|ani, Bo{njaci, uop{te ne u~estvujemo u odlu~ivanju o raspodjeli bud`eta adekvatno kao povratnici, a vlast ~ini sve da nas ne vidi, da ignori{e sve na{e potrebe. I to je stra{no, da ~ovjek mo`e prema ~ovjeku biti toliki vuk. Jer svi znaju, od na~elnika Pavi}a do posljednjeg Srbina koji `ivi u Prijedoru, kako su Bo{njaci i Hrvati prolazili, jer gotovo svi su pro{li kroz logore prije nego {to su protjerani. Kada smo do{li u Prijedor 1997, u gradu je, prema evidencijama Merhameta i Caritasa, bilo 700 nesrba, staraca koji nisu znali ni kako se zovu, ni gdje `ive. Doznake i pomo} za njih su redovno stizali iz inostranstva, a oni su bili smje{teni u neljudskim uvjetima. U Prijedoru samo na{e pare “ne smrde” Sve ostalo, i Hrvati i Bo{njaci, . “smrde” Pare “ne smrde” kada ih tro{e, ka. da s njima grade ku}e, pokre}u posao, ako pune bud`et. Taj odnos ve}ine prema nama je stra{an. Ono {to znaju, ne `ele da znaju i ~esto zamjenjuju teze kada govore o ratnim de{avanjima.

Prividni mir
• Dan pred obilje`avanje raspu{tanja logora Omarska (5. avgusta) napadnuto je sjedi{te NVO Izvor koje okuplja bo{nja~ke porodice `rtava iz proteklog rata. Policija je privela nekoliko biv{ih logora{a koji su u~estvovali u manifestacijama koje su se tim povodom odr`avale. [ta se desilo nakon toga? Da li je policija reagovala i identifikovala napada~e na prostorije Izvora? - Policija jeste reagovala, ali hap{eni su samo u~esnici manifestacija, ali ne i oni koji su izazivali incidente, koji su razbijali stakla, provocirali, vrije|ali i psovali ljude, uklju~uju}i i mene. Ide se za tim da se `rtve i dalje potcjenjuju, da im se uni{ti dostojanstvo i da oni sami zaklju~e da im nije mjesto tu, u takvoj srpskoj ve}ini. I ja imam obi~aj re}i da nama nije mjesto ne samo u Prijedoru nego i u Republici Srpskoj. Oni, kao ve}ina koja je odgovor-

TAKORE]I... U ZVORNIKU
Odziv gra|ana na humanitarnu akciju prikupljanja knjiga za biblioteku u Zvorniku, organiziranu u sklopu Ramazanskog festivala knjige u Sarajevu, zadovoljavaju}i je, izjavio je za Fenu direktor izdava~ke ku}e Connectum Ajet Arifi. - Do sada je prikupljeno oko 400 naslova, a cilj nam je do kraja festivala prikupiti ne{to vi{e od 1.000. Nadamo se da }e na{i sugra|ani poja~ati svoj anga`man na ovoj humanitarnoj akciji, izabrati neku knjigu sa festivalskih {tandova koja je njima draga i donirati je u obilje`enu kutiju na kojoj pi{e “Kupi knjigu, jednu sebi jednu Zvorniku”, istakao je Arifi.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

^a|o o hap{enju direktora JP [ume RS-a

Vergla istu melodiju
Izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nekako do|u kao kad slu{ate vergl - nakon izvjesnog vremena po~ne ner virati jednoli~nost tona i stalno ista melodija, a poslije toga ~ovjek jednostavno zaglu{i, kazala je u izjavi za Fenu ekonomska analiti~arka Svetlana Ceni}, komentiraju}i posljednje antidr`avne izjave Dodika. Pojasnila je da njemu nije ostalo ni{ta da pri~a, jer se radi o ~ovjeku ~iji je imovinski karton svakim danom deblji nau{trb naroda kojeg, kao, {titi, a slu`i se ve} krajnje izlizanom pri~om o zloj Federaciji, majci Srbiji i tetki Rusiji, BiH kao okovu i ne`eljenom braku... i tako ukrug “vrti, da ne ka`em vergla, tu pri~u s ambicijom da postane regionalni srpski lider ne bi li izbjegao ili prolongirao dan kada }e ga narod vijati po ulicama kad spozna koliko mu je narasla imovina dok im je prosipao pri~u kako ih {titi”.

OZNA^ENE NOV^ANICE PRONA\ENE KOD LJUBOJEVI]A
Sr|an Ljubojevi} je jednoj kompaniji odbijao da isplati naknadu za izvr{ene usluge JP [ume RS-a dok mu ne bude ispla}eno 10 hiljada KM, tvrdi ministar unutra{njih poslova RS-a
Ministar unutra{njih poslova Republike Srpske, u ju~era{njem obra}anju novinarima nakon sjednice Vlade RS-a, saop{tio je da je nakon kriminalisti~ke obrade sada ve} biv{i direktor JP [ume RS-a Sr|an Ljubojevi}, u srijedu uve~e, predan nadle`nim tu`ila{tvu na dalju obradu.

Ministri Kasipovi} i ^a|o pred novinarima

Peticijom protiv Kunosi} - Ferizovi}
Predsjedni{tvo Udru`enja RVI-ja op}ine Tuzla organiziralo je ju~er, na vi{e lokacija u Tuzli, potpisivanje peticije protiv kandidiranja Amile Kunosi} - Ferizovi} za javnog tu`itelja Tuzlanskog kantona. U obrazlo`enju razloga za organiziranje potpisivanja peticije navodi se da je advokat Amila Kunosi} - Ferizovi}, na slu~aju izgradnje benzinske pumpe u tuzlanskom naselju Miladije, koja je 1/1 vlasni{tvo Organizacije RVI-ja op}ine Tuzla, prekr{ila vi{e zakonom propisanih pravila zastupanjem tu`enog i tu`itelja, kao i zastupanjem tu`itelja koji je s njom u bra~noj vezi, te na taj na~in u~inila prekr{aj, a to je sukob interesa.

Nesporan dokaz
Navode}i da zbog potrebe istrage javnosti ne mo`e saop{titi vi{e detalja u vezi s Ljubojevi}evim hap{enjem, ^a|o je kazao “da je Ljubojevi} jednoj kompaniji odbijao da isplati naknadu za izvr{ene usluge JP [ume RS-a dok mu ne bude ispla}eno 10 hiljada KM” . “Pripadnici kriminalisti~ke poli-

cije MUP-a RS-a su obezbijedili i adekvatno ozna~ili tra`eni novac, a onda je jedno lice taj novac odnijelo Ljubojevi}u u njegovu kancelariju. Nakon toga su u{li pripadnici krim-policije i na{li tra`eni novac, {to je bio nesporan dokaz o po~injenom krivi~nom djelu tra`enja i primanja mita” kazao je ministar po, licije RS-a. Istakao je da je ovom akcijom “MUPRS-a dokazao da je sposoban da se bori protiv svih oblika kriminala i da ne}e dozvoliti nijednom pojedincu da ukalja obraz javnih institucija RS-a u kojima je zaposlen” . Na zahtjev Vlade RS-a, koja je u srijedu u Banjoj Luci odr`ala vanrednu sjednicu, Nadzorni odbor

[uma RS-a je po hitnom postupku, nakon telefonske sjednice, razrije{io du`nosti Ljubojevi}a i ovlastio jednog od izvr{nih direktora da obavlja ovu du`nost do imenovanja novog direktora.

Montirani proces?
Me|utim, izvor Oslobo|enja iz rukovodstva Socijalisti~ke partije, ~iji je Ljubojevi} ~lan, kazao nam je da je rije~ o montiranom procesu koji ima za cilj da politi~ki diskredituje SP i njegove ~lanove. “Ono {to znamo jeste da je sporni novac u kancelariju Ljubojevi}a donio Milenko Vra~ar, ministar finansija u vladi Mladena Ivani}a”re, kao je na{ izvor.

Razlog za politi~ki obra~un sa SPom le`i, prema njegovim tvrdnjama, u sve lo{ijem rejtingu SNSD-a pred lokalne izbore i pove}anju naklonosti gra|ana SP-u, naro~ito nakon {to je lider SPS-a Ivica Da~i} imenovan za premijera Srbije. Vra~ar iza sebe ima, uz karijeru “uspje{nog bankara i ekonomiste” , i kriminalni dosje te pravosna`nu presudu zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja u vrijeme kada je bio direktor Nove banjalu~ke banke. Zbog sumnje da je dio mre`e podr{ke osobama osumnji~enim za ratne zlo~ine, Vra~ar je 2003. stavljen na crnu listu Evropske unije i tada su mu svi ra~uni blokirani.
G. KATANA

Projekat MILP u Maglaju

Posao za 65 ljudi
Zahvaljuju}i projektu MILP radno anga`ovanje nezaposlenog stanovni{tva, kroz SORO[ fondaciju anga`ovano je 65 ljudi koji }e uredno dobiti platu za svoj rad u narednih mjesec-dva i bit }e im upla}en sta`. “Od Fondacije je za ovaj projekat odobreno 100.000 maraka, dok je Op}ina Maglaj dodala 30.000 KM. Ovi ljudi koji su anga `o va ni tre ba ju odra di ti odre|eni broj radnih sati, a radi}e na proljep{avanju grada, farbanju ograde mosta, ~i{}enju korita rijeke Bosne, ~i{}enju divljih deponija, ure|ivanju ~etiri dje~ija igrali{ta” kazao nam je , na~elnik Op}ine Maglaj Mehmed Mustaba{i}. Za sve ove poslove, koji }e trajati 12.352 radna sata, bit }e upla}ena 51.381 KM.
Mi. D.

Mirni protest radnika Vitezita
Oko stotinu radnika Vitezita okupilo se ju~er ispred zgrade Hrvatskog doma u Vitezu, kako bi uputili lokalnim vlastima upozorenje zbog nerje{avanja njihovih osnovnih zahtjeva, te najavljuju masovnije okupljanje i prosvjede. “Jako je bitno da se realizira dodjela nov~anih sredstava u iznosu od milion i dvjesto tisu}a konvertibilnih po odluci Vlade Federacije BiH, koja datira od pro{le godine. Od tih sredstava bismo izvr{ili isplatu dva osobna dohotka, uzeli sirovine i pokrenuli proces proizvodnje. Tako|er, nam je bitno da dobijemo napismeno garanciju od ministra Erdala Trhulja i premijera Nermina Nik{i}a da }e na{u mjese~nu proizvodnju od oko 300 tona plasirati na doma}em tr`i{tu, preko dr`avne tvrtke Unis, {to nije ni 10 posto koliko se uvozi gospodarskog eksploziva”, izjavio je predsjednik Sindikata Vitezit Franjo Kova~.

Op{tina Tesli} izdvojila 100.000 KM
U skladu sa programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta u 2012. zvani~no je po~ela rekonstrukcija gradskog parka u Tesli}u, za ~ije ure|enje }e do kraja godine iz op{tinskog bu`eta biti izdvojeno oko 100.000 maraka. Imaju}i u vidu ~injenicu da posljednjih decenija nije bilo ulaganja u ure|enje ove povr{ine u samom sredi{tu grada, javila se potreba za njegovom potpunom rekonstrukcijom, kao i uop{te promjenom njegove koncepcije. Planom ure|enja predvi|ena je rekonstrukcija podloga, osvjetljenja, vodovoda - ~esme, zelenila, mobilijara i spomenika. Povodom po~etka radova, na~elnik Op{tine Tesli} Savo Kasapovi}

Ure|enje gradskog parka
obi{ao je prostor parka i tom prilikom rekao da su pro{le godine provo|ene aktivnosti na izradi projekta kompletne rekonstrukcije parka kako bi bio ure|en kutak gdje bi se gra|ani Tesli}a mogli odmarati i osvje`iti. “U planu je izgradnja fontane sa ljetnom pozornicom na kojoj }e se mo}i odr`avati priredbe. Tako|e, bi}e izgra|eno igrali{te za djecu i ure|ena staza za bo}anje” poja, snio je Kasapovi}. On je dodao da zbog obimnosti poslova park ne}e mo}i biti izgra|en u potpunosti u toku ove godine te da }e se radovi odvijati u dvije faze.
M. BEGI]

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Dan hiseta Dvadeset godina od osnivanja logora u Rogatici
@rtve ne zaboravljaju patnje

SIN JE MORAO TU]I OCA
Udru`enje @ena - `rtva rata Sarajevo obilje`ilo je ju~er godi{njicu ratnog zlo~ina u srednjoj {koli “Veljko Vlahovi}”, kao i na podru~ju biv{eg logora Rasadnik. Nekolicina biv{ih logora{a, prvi put nakon tortura koje je pre`ivjela, posjetila je ova mjesta
Brojni logori napravljeni su u toku rata u Bosni i Hercegovini, kroz koje su pro{le hiljade ljudi koje su izgubile `ivote, dostojanstvo i mir u du{i. Jedna od op{tina u kojoj su vr{eni zlo~ini je i Rogatica, gdje je brojno stanovni{tvo ubijano i mu~eno, kako fizi~ki tako i psihi~ki, a sve samo zato jer su bili muslimani. Mnogi koji su pre`ivjeli i danas nose traume i ne mogu imati normalan `ivot, a ve}ina njih se i dalje lije~i.

Me|unarodni dan hiseta ustanovila je Generalna skup{tina UN-a 1918, a obilje`ava se u BiH svakog 16. u mjesecu. Neformalno obilje`avanje je po~elo 1927. kada su radnici ostajali bez privatnih i poslovnih obrta te po~injali raditi za velike dr`avne firme i privatnike koji ljubomorno ~uvaju finansijska sredstva namijenjena za isplatu radnicima. S tim u vezi, nezadovoljni radnici koji o~ekuju plate vi{e od mjesec, a neki i po dva ili tri mjeseca, organizuju redovno okupljanje u Ulici Hiseta u Sarajevu. “Pla}e neredovno sti`u, visoka je i stopa nezaposlenosti, pa mi zaposleni moramo hraniti po tri ili ~etiri ~lana porodice koji ujedno nemaju mehanizma da se njihov glas ~uje u javnosti”, ka`e jedan od u~esnika ju~era{njih mirnih demonstracija. Centralna manifestacija povodom Dana mog i tvog hiseta u BiH organizovat }e se 6. 10. 2012. u Ulici Hiseta u 20 sati, kada }e se mukom zara|eno hise dijeliti na ~etrnaestine, dvanaestine i osmine. Cilj je promocija gra|anskih i ljudskih prava kao i prava na `ivot i fer isplatu finansijskih sredstava.

Vratiti hram na Mejta{u
Predsjednika Na{e stranke Dennisa Gratza i predsjedavaju}u Kadrovske komisije Lejlu Somun - Krupalija primio je predsjednik Jevrejske zajednice BiH ambasador Jakob Finci. Na{a stranka se jo{ u Platformi za Grad Sarajevo iz 2008. godine zalagala za rje{enje jednog od klju~nih problema Jevrejske zajednice, a to je povrat imovine, te aktivno lobirala kroz Op}insko vije}e Centar Sarajevo da se hram na Mejta{u u potpunosti vrati u vlasni{tvo ili barem u zakup Jevrejske zajednice, saop}eno je iz te stranke.

Suo~avanje s istinom
Udru`enje @ena - `rtva rata Sarajevo obilje`ilo je ju~er godi{njicu ratnog zlo~ina na podru~ju Rogatice i to u srednjoj {koli “Veljko Vlahovi}” kao i na podru~ju biv{eg logo, ra Rasadnik. Nekolicina biv{ih logora{a, prvi put nakon tortura koje su pre`ivjeli, posjetila je ova mjesta i vratila se 20 godina unazad. - Mi smo ovu posjetu planirali desetak godina. @eljeli smo da obi|emo mjesta gdje se nikada niko nije usudio da ode. Prvi put obilazimo ove logore nakon tih kobnih godina `ele}i da poku{amo da se suo~imo sa istinom, ali i da poru~imo na{im politi~arima da bi se trebali nekada udostojiti da do|u i posjete logore i pogledaju `rtve u lice, poru~ila je predsjednica Udru`enja Bakira Hase~i}. Jedna od pre`ivjelih logora{ica je i Fatima Kepe{, kojoj je ovo bio prvi
[efik i Fejzo Hurko: Bolna prisje}anja

put nakon devedesetih godina da posje}uje logor u kojem je provela 19 mjeseci sa svojim mu`em i u kojem je pre`ivjela, kako ka`e, sve najgore {to se moglo pre`ivjeti. Svoje najbli`e su izgubili mnogi. Ostajali su bez sinova, bra}e, mu`eva, zetova, kom{ija... Zlo~inci nisu `alili nikoga, pa ni najmla|e. Bilo je slu~ajeva silovanja `ena i djevoj~ica, koje su odvodili od majki. Niko od njih danas ne mo`e voditi normalan `ivot. Ono {to su pro`ivjeli, zauvijek }e ih pratiti. - Nisu imali obzira ni prema `enama ni djeci, ubijali su pred nama i tjerali nas da gledamo. Ubijali su ljude koje smo poznavali. Meni su ubili sina i mu`a. Sin je bio zarobljen u {koli u Rogatici. Na{la sam ga mrtvog u blizini. Glavu su

mu {utali po zemlji. Pitam se samo kako oni koji su takve zlo~ine radili smiju da hodaju ovom zemljom, nakon {to su nas tjerali kao `ivotinje iz na{ih ku}a i radili nam to {to su nam radili, kazala nam je Ramiza Hod`i}, koja je i sama bila zatvorena u logoru.

I danas se lije~e
[efik Hurko ro|en je u Rogatici, u kojoj je 20 mjeseci i 16 dana proveo u logoru Rasadnik, zajedno sa svojim ocem. Obojica su bili izlo`eni raznim torturama i mu~enjima. [efik je, po nare|enju upravnika logora, tukao vlastitog oca palicom. Ova de{avanja na njega su ostavila veliku traumu i jo{ se lije~i na neuropsihijatriji. Ima {e}er, a i srce mu je slabo. Poslije rata, isti~e [efik, nije imao snage da do|e na ovo mjesto, gdje je mnogo toga lo{eg pro`ivio. Samo je jednom pro{ao automobilom. Zato je ova posjeta za njega bila izuzetno emotivna. - Pre`ivio sam lom rebara. Psihi~ki su me zlostavljali. Po dva sata su me bez prekida tukli, a kada sam pitao za{to me tuku, odgovarali su da je to zato {to sam musliman. ^ak me i vlastiti sin morao tu}i, udarao me palicom, a onda su oni nastavljali, tukli su me pred njim, a on je sve to mirno gledao i stajao, kazao je [efikov otac Fejzo Hurko.

Zbog ratnih zlo~inaca koji se i danas nalaze na slobodi, a neki ~ak i na visokim funkcijama, propao je projekt povratka. Kompletan krizni {tab SDS-a najodgovorniji je za zlo~ine u Rogatici, sa planerima i izvr{iocima agresije na BiH na ~elu. Jedan od najodgovornijih bio je komandant Rajko Ku{i}, kojem je Srbija dala uto~i{te i on je i danas na slobodi.

O~i u o~i sa zlo~incima
- Bo{njaci su gradili {kolu nadaju}i se da }e i njihove budu}e generacije iz nje i}i na fakultete i danas raditi, ali, na`alost, sve na{e kom{ije za jednu no} pretvorile su se u zvijeri i od te {kole napravile veliki logor, gdje su mu~ile i ubijale nedu`ne civile. Udru`enje @ene `rtve rata u evidenciji ima 304 ubijene `ene Bo{njakinje, koje su pro{le razne golgote. Mi se ~esto susre}emo sa nekima koji su izvr{ili zlo~ine, dodala je Hase~i}. Iako su pozive poslali mnogima, {to predstavnicima vlasti iz Federacije i RS-a, tako nevladinim organizacijama, niko se nije udostojio da dolaskom oda po~ast `rtvama. Pripadnicima MUP-a RS-a, koji su pratili posjetu, treba odati priznanje jer su bili na visini zadatka i osigurali doga|aj od mogu}ih incidenata. Minela PAMUK

Preminuo Ismet Mustaba{i}
Nekada{nji na~elnik Op}ine Maglaj iz poslijeratnog perioda Ismet Mustaba{i} preminuo je u srijedu u Maglaju u 59. godini. Osta}e upam}en kao uzoran ~ovjek koji je svojim znanjem i iskustvom doprinio boljem ambijentu u ovom gradu. Ovaj diplomirani in`enjer elektrotehnike u vi{estrana~ki parlamentarni `ivot se uklju~io 1990, a sredinom 1992. postao je ~lan Ratnog predsjedni{tva Op}ine Maglaj. Za na~elnika Op}ine Maglaj imenovan je 24. 12. 1996, da bi ga nakon lokalnih izbora 1997. Op}insko vije}e ponovo imenovalo na~elnikom Op}ine. D`enaza Ismeta Mustaba{i}a }e se klanjati danas u 17 sati (iza ikindija-namaza) ispred nove gradske Vali Recep Yazicioglu d`amije, a ukop obaviti na {ehitlucima Podborik u Maglaju. Mi. D.

“Idite Aliji u Sarajevo”
- Kada smo do{li u ovaj logor, rekli su nam da idemo svome Aliji u Sarajevo, ali ostali smo ovdje dvije godine i to svi u jednoj sobi. Niko nije mogao iza}i. Govorili su nam kako imaju dovoljno trnja i potok i kako nas imaju sve gdje smjestiti. Prepadali su nas. Nismo imali gdje le}i, sve smo se jedna na drugu naslonile. Izgubila sam ~etiri sina. Svi su u borbi poginuli. Nisam znala da su oni poginuli. Svaku ve~er su me pitali gdje su, ali nisam im znala re}i. ^ak su uzimali i no` da me kolju da bih im rekla. Kad god ubiju nekoga, dovodili su me u jednu sobu da ~istim krv i ljudsko meso. Imali su posebnu prostoriju za ubijanje, prisjetila se Had`ira Su}eska.

8

OGLASI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Gornji horizonti posljedice
Projektom Gornji horizonti predvi|eno je prisilno preraspodjeljivanje prirodnih slivova Neretve i Trebi{njice. Dio voda sliva Neretve bio bi preveden u sliv Trebi{njice. To bi utjecalo na milenijima razvijane ekolo{ke sustave u ovom dijelu zemlje. Kakve je posljedice tih zahvata u ekolo{kom sustavu na cijelo podru~je bosanskohercegova~kog i hrvatskog juga sada mogu}e predvidjeti? Ugro`avaju li ti zahvati opstanak i razvoj `ivota u naj{irem smislu u dolini Bregave? Navedena i druga pitanja u vezi s projektom Gornji horizonti su presudna za budu}nost ljudi ovog podru~ja, pa su zato svi ljudi moralno du`ni da ih razmotre. Stoga su Forum mladih Stolac i Udru`enje Obnova gra|anskog povjerenja Stolac odlu~ili 23. avgusta u Stocu organizirati javnu raspravu o navedenim pitanjima. Uvodni~ari u raspravi }e biti stru~njaci za pitanja kr{a i ekologije Daribor Ballian, profesor [umarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednik Centra za prirodno naslije|e Me|unarodnog foruma Bosna, Ivo Lu~i}, novinar, ekolo{ki aktivista i doktor karstologije (znanosti o kr{u), i Amir Vari{~i}, aktivista nevladine organizacije Udru`enje Zeleni Neretva.

Sa sjednice CIK-a: ^lan optu`io kolege da ne po{tuju Zakon o sukobu interesa FBiH

Foto: [. SULTANOVI]

CIK ODGODIO POSTUPAK PROTIV DR@AVNOG POSLANIKA SBB-a MIRSADA \UGUMA

Kudi}: Provodi se politika, a ne zakon
Ispitivanje sukoba interesa svih ~lanova Predsjedni{tva BiH, zastupnika i delegata Parlamenta BiH, ~lanova Vije}a ministara BiH i savjetnika
Ve}ina ~lanova Centralne izborne komisije BiH na ju~era{njoj sjednici odlu~ila je da Slu`bi za primjenu Zakona o sukobu interesa na dopunu i dodatnu provjeru vrati predmet kojim se tra`ilo otvaranje postupka za utvr|ivanje kr{enja odredbi tog akta aktualnog zastupnika SBB-a u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH Mirsada \uguma. Slu`ba je predlo`ila da se postupak za utvr|ivanje sukoba interesa protiv \uguma otvori jer je u 2009, dok je bio vije}nik u Op}inskom vije}u Novo Sarajevo, istovremeno bio i ~lan Skup{tine privatnog preduze}a Univerzal promet d.d. Tuzla, te posjedovao u tom momentu 60 dionica (0,0452 posto) nominalne vrijednosti od po 100 KM. Utvr|eno je da je to preduze}e u 2009. sklapalo poslove sa institucijama koje se finansiraju iz bud`eta na svim nivoima u iznosu od 14.398,22 KM (dozvoljeno do 5.000 KM godi{nje). tika {to se radi, ocijenio je Kudi}. Iz istih razloga (u Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH nema dozvoljenog utvr|enog procenta posjedovanja dionica) Kudi} se usprotivio odluci da se obustavi postupak za utvr|ivanje sukoba interesa sada ve} biv{em zastupniku HDZ-a BiH u Predstavni~kom domu PSBiH Velimiru Juki}u (mandat 2006 - 2010), ali je ona usvojena glasovima preostalih {est ~lanova CIK-a. ovom slu~aju “i jedna dionica dovodi imaoca u sukob interesa” . ^lanovi CIK-a ipak su zaklju~ili da se `urno provede postupak ispitivanja eventualnog postojanja sukoba interesa svih ~lanova Predsjedni{tva BiH, zastupnika i delegata Predstavni~kog, odnosno Doma naroda PSBiH, ~lanova Vije}a ministara BiH i savjetnika u svim navedenim institucijama. Ukoliko se poka`e da ima sumnji, odnosno elemenata, predmeti }e za otvaranje postupaka, zaklju~ila je Irena Had`iabdi}, ~lanica CIK-a BiH.

Stigle Amerikanke
^etiri, od pet u~enica srednjih {kola iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, koje su stipendistkinje YES Abroad programa, stigle su u Sarajevo. Na Aerodromu u Sarajevu do~ekali su ih Emily Armitage, zamjenica ata{ea za kulturu Ambasade SAD-a, osoblje American Councilsa, kao i ~lanovi porodica-doma}ina, i po`eljeli im dobrodo{licu u BiH. U sklopu Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Abroad programa, ukupno pet u~enica iz SAD-a provest }e deset mjeseci u~e}i o bosanskohercegova~koj kulturi, `ivjet }e sa bosanskohercegova~kim porodicama i poha|ati IB program u Drugoj gimnaziji u Sarajevu.

Ma{ovi} - drugi put
CIK je pokrenuo postupak za utvr|ivanje sukoba interesa Stipe Petri~evi}a, ~lana Ureda za razmatranje `albi BiH, s obzirom na to da se smatra izabranim zvani~nikom. On je sklapao ugovore o autorskom djelu sa privatnim preduze}em Eurocons d.d. Mostar, koje je opet sklapalo poslove sa institucijama koje se finansiraju iz bud`eta na svim nivoima vlasti u iznosu od 25.640 KM (godi{nje dozvoljeno do 5.000 KM). Ispitat }e se i njegov familijarni odnos sa vlasnicom preduze}a Mirjanom Petri~evi}. Zatra`eno je da se hitno pristupi provedbi zaklju~ka Predstavni~kog doma PSBiH od 25. augusta 2011. kojim se tra`i ispitivanje postojanja eventualnog sukoba interesa i za sve ostale ~lanove Ureda za razmatranje `albi BiH. Na drugoj sjednici prostom ve}inom od ~etiri glasa za i tri protiv (Irena Had`iabdi}, Suad Arnautovi} i Vedran Had`ovi}) CIK je donio odluku da se pokrene postupak protiv Amora Ma{ovi}a, zastupnika SDA u Skup{tini Kantona Sarajevo i ~lana Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH. Novi postupak (u prvom utvr|eno da nema sukoba interesa) vodit }e se zbog “mogu}eg kr{enja odredbi ~lana 1.10 stav 6 Izbornog zakona BiH koji propisuje da izabranom zvani~niku prestaje mandat (zastupnika) kada je izabran ili imenovan na funkciju ~ije je vr{enje nespojivo sa tom” .
A. TERZI]

31 stranka mutila s parama?
Na prijedlog Slu`be za reviziju, ~lanovi CIK-a BiH donijeli su odluku o pokretanju postupka protiv 31 politi~ke stranke zbog postojanja osnova sumnje da su kr{ile Zakon o finansiranju politi~kih stranaka BiH. Postupci }e se voditi protiv SNSD-a, SDA, SDP-a, Stranke za BiH, Socijalisti~ke par tije, Demokratske par tije - Dragan ^avi}, NSRB-a, Srpske napredne stranke, SDS-a, PDP-a, Stranke kokuza, HDZ-a 1990, A-SDA, DNZ-a, Na{e stranke, HSP-a, SRS-a dr. Vojislav [e{elj, SRSRS-a, DNS-a, HSS - NHI-ja, SDU, Par tije ujedinjenih penzionera, Nove socijalisti~ke par tije, HKDU, Demokratske stranke, Par tije pravog puta, Nezavisne demokratske stranke, Hrvatskih demokr{}ana, Nezavisne stranke dr. Mihajlo Tovirac te Novog ekonomskog pokreta BiH. Izme|u ostalog, utvr|eno je da su ove stranke primale zabranjene priloge, uglavnom po osnovu poslovnih prostora bez naknade koje dodjeljuju dr`avni organi, nemaju ra~une za primljene usluge, primale su priloge iznad zakonskog limita ili su obezbijedile sredstva od imovine koja nije u njihovom vlasni{tvu. Ukupno je kontrolirano finansijsko poslovanje 96 stranaka u 2010. od kojih samo 38 nije kr{ilo zakonske odredbe, dok je 27 imalo manje nedostatke. Dok mu je tekao mandat, Juki} je kao dioni~ar bio i ~lan Skup{tine JP Elektroprivreda HZHB. Dionice je prodao na Sarajevskoj berzi tek 26. novembra 2010. Obrazlo`enje obustave postupka je da sa udjelom od 0,0019 posto (procjena vrijednosti dionica na oko 680 KM) nije mogao utjecati na dono{enje odluka u tom javnom preduze}u. No, Kudi} je upozorio na to da i u se otvoriti za sve dr`avne zvani~nike istovremeno. - Mi smo jo{ pro{le godine pod oznakom povjerljivo tra`ili informaciju o stanju dionica svih dr`avnih zvani~nika od Agencije za vrijednosne papire i od Slu`be o~ekujemo da nam pripremi kompletnu dokumentaciju kako bismo na osnovu toga utvrdili gdje eventualno ima elemenata

[ta skriva povjerljiva informacija
^lan CIK-a BiH Mile Kudi}, koji je jedini glasao da se postupak protiv \uguma odmah otvori, optu`io je kolege da su odga|anjem odluke prihvatili da ne po{tuju Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. - U zakonskim odredbama jasno stoji da svako onaj ko ima i jednu dionicu, a izabrani je ili imenovani zvani~nik, nalazi se u sukobu interesa. Nalagati Slu`bi da ponovno utvr|uje procent udjela je nonsens. Ovakva pona{anja i pristup su rezultat zbog kojeg u proteklih pola godine nemamo nijedan otvoren postupak za sukob interesa. To je poli-

080 02 01 07 za informacije o grobnicama
Institut za nestale osobe BiH dobio je negeografski broj 080 02 01 07. Ovaj broj je potpuno besplatan za pozivaoca, a svi oni koji imaju informacije o pojedina~nim i masovnim grobnicama, na ovaj na~in mogu potpuno anonimno javiti Institutu za nestale osobe. - Cilj ovog broja je dolazak do informacija, a samim tim i ubrzanje procesa pronalaska nestalih osoba, jer u na{oj zemlji je nestalo na desetine hiljada osoba, kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Po njenim rije~ima, veliki broj je do sada prona|en, vi{e od 22.000 osoba, a 19.000 nestalih je identificirano i predato obiteljima kako bi ih dostojanstevno ukopale.

10

KOMENTARI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Pi{e: Branko MAJSTOROVI]
branko.majstorovic@oslobodjenje.ba

Dvije pobjede za ponos U M Z A
godno je bilo u srijedu uve~e biti navija~ reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Prvo su nas obradovali ko{arka{i, nakon {to smo sa njima pre`ivljavali 40 minuta gr~a, neizvjesnosti, nervoze, proma{enih zicera i, da ne nabrajamo, svega onoga {to donosi start kvalifikacija za jedno takvo veliko takmi~enje kao {to je Evropsko prvenstvo. Pobjeda je protiv Latvije izvojevana tek u fini{u susreta (87:84), nakon {to su gosti u zadnjoj ~etvrtini poveli sa {est poena razlike. Bio je to period kada su se grizli nokti na prstima, odmotavali filmovi o jo{ jednom neuspjelom startu, nakon velikih obe}anja. Daleko manje nervoze bilo je u gostuju}oj pobjedi fudbalskih re pre zen ta ti va ca, ko ji su pred polupraznim tribinama stadiona Scarlets Park u Llanelli postigli glatku pobjedu u duelu sa uvijek nezgodnim Vel{anima od 2:0. Ima pravo selektor ko{arka{a Aleksandar Petrovi} kada ka`e da se pobjedi ne gleda u zube. Svjestan je i on da ova igra nije ni nalik na igru koju su vje`bali uo~i ovog susreta i koju je o~ekivao da pru `e nje go vi iza bra ni ci. Me|utim, tek nakon susreta smo saznali, recimo, da je Elmedin Kikanovi} imao visoku temperaturu, zato je valjda i proma{ivao kada je bilo te`e ne pogoditi nego probaciti loptu kroz obru~. Nedostajao je zbog toga i njegov skok u odbrani i napadu, a djelovalo je kao da na{i i ne poku{avaju da ska~u. Bilo je problema i sa povredama, tako da selektor i nije imao nekakav prevelik izbor u mijenjanju igra~a. Kada se tome doda i gotovo nevjerovatan u~inak gostiju u {utevima za tri poena, onda je pobjeda na startu do{la kao dobar zamajac za budu}e uspjehe. nga`ovanje Amerikanca Zacka Wrighta na mjestu organizatora igre pokazalo se kao pun pogodak. Tipi~ni predstavnik ameri~ke {kole predstavio se kao zna~ajno poja~anje na najosjetljivijem mjestu u ekipi, a pored toga {to je razigravao svoje suigra~e, Wright je uspio da ubaci i 20 poena te ostvari ~ak 11 skokova. Po{to }e do 8. septembra na{i najbolji ko{arka{i odigrati jo{ sedam susreta, igra}e se gotovo svaki tre}i dan, va`no je da je ostvarena pobjeda na startu, jer to daje krila za nove uspjehe. Ve} u subotu o~ekuje nas novo isku{enje, gostovanje u Holandiji, a onda u utorak, 21. avgusta, u Skenderiju dolazi Gruzija. Nanizali su prije susreta sa Velsom fudbalski reprezentativci {est susreta bez pobjede. Dva remija i ~etiri poraza je premalo da bi se zadovoljili apetiti uvijek gladnih navija~a. Za neke poraze se mo`da i moglo na}i opravdanja, jer su posljednji prijateljski susreti i porazi protiv Brazila, Republike Irske i Meksika do`ivljeni u vrijeme kada se ve}ina igra~a nalazila na odmoru nakon naporne sezone i nedostajalo je snage i svje`ine, a ponekad i sre}e. ato je susret sa Velsom bio izu ze tno va `an. Ve} 7. sep tembra kre}u nove kvalifikacije, treba se izboriti za mjesto na Svjetskom prvenstvu koje se 2014. godine odr`ava u Brazilu, zemlji koja `ivi i di{e za fudbal. Zato je bilo veoma va`no izboriti se za povoljan rezultat u ovom pri ja telj skom ogle du. Bi lo ka kav po raz uvi jek os tav lja tra go ve na psihi igra~a, jer ne treba zaboraviti da ve}ina igra~a itekako vjeruje u dobru sre}u. Sma tra ju da ako ti sre }a okre ne le|a, on da mo `e{ igrati ne znam kako dobro, a re zul ta ta ne ma. Za to je dobro da nas je sre}a pomilo va la, ali, pri je sve ga, za us pjeh je za slu `na do bra igra Spahi}a, D`eke, Ibi{evi}a, Begovi}a i ostalih reprezen ta ti va ca. Mo gli su do ma}ini Vel{ani povesti, kada je lopta zavr{ila u stativi nakon dobre odbrane Begovi}a. Ali, za{to postoji golman. Is ta kao se i do ma }i ~uvar mre`e Mayhill u vi{e navrata, ali ni{ta nije mogao da uradi kada je nakon dvadesetak minuta igre Ibi{evi} zatresao mre`u poslije prodora i izvanrednog centar{uta Stevanovi}a, koji je bio u centru pa`nje kada se po~etkom drugog dijela igre i sam upisao u strijelce. ada su svi zaslu`ni za ovaj us pjeh, ne ka ko se na me }e da je upravo taj Miroslav Stevanovi} bio junak susreta. Hvalio je selektor Su{i} njegovu igru i u porazu protiv Meksika, a sada je nekada{nji mladi reprezentativac na{e zemlje pokazao da se radi o igra~u pred kojim mo`e biti sjajna karijera. Tokom ljeta spominjalo se da je za njega zainteresovan i Napoli, klub koji }e ove sezone igrati u Ligi prvaka. Sigurno je da ovakvi reprezentativni nastupi samo pove}avaju samopouzdanje mladog igra~a, ali i cijenu. Ako je Su{i} do sada imao problema da na|e prava rje{enja na desnoj strani, tandem Mujd`a - Stevanovi} mogao bi biti jedna od dobitnih kombinacija. Kao {to je odavno poznato, prvu utakmicu u kvalifikacijama za Mundijal u Brazilu reprezentacija BiH odigra}e u gostima protiv Lihten{tajna, 7. septembra, a onda ~etiri dana kasnije na novom travnjaku Bilinog polja u Zenici ugosti}emo Latviju. Uspjesi na startu bi itekako dobrodo{li, a {est bodova na kontu bi djelovalo zaista impresivno.

Uvijek je dobro pobijediti, ali su slavlja ko{arka{ke i fudbalske reprezentacije na{e zemlje u srijedu do{la kao melem mnogim na{im navija~ima

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

FOKUS

Budalu ne treba tra`iti, sama se javi

D

vo jio sam, gle da ti Usa ina Bol ta ka ko osvaja novu medalju na 200 metara, il’ na balkonu tali~no srkati kafu? Jebe me se, reknem si, za Bolta i rekorde, pa opredijelim se za kafu i povjetarac. Razmi{ljao sam (nije mi to strano, ali jeste ~udno) o tome kako izgubi{ li ujutro jedan sat, tra`i}e{ ga cijeli dan! I boga molio da me ne zatra`i ko iz redakcije i ina~e. Al’ ne lezi vra`e. Samo {to sam pomislio, oglasi se mobilni. Pitam ko smeta, a kolega iz Zenice }e: “Ovo je ne~uveno i za popizdit’ i samo se kod nas mo`e desiti!” derao se. , “Skrati!” zamolim. , “Napenalio se ja da gledam Usaina na federalnoj. Tr~i trka, tr~i trka, kad - usred trke, pusti{e reklame. Popizdim, nazovem pro du kci ju fe de ral ne, spoji{e me s nekom kujom. Pita kuja u ~em je problem? U

tom {to ste mi, ka`em, usred trke ubacili reklame!” plete , kolega. “A {ta kuja iz produkcije?” , priupitam. “Produkcija je rekla: pa {ta? I rekla je a ka’}e ubacit reklame ako ne}e kad tr~i Usain? Plus je pitala a jesam li vidio kraj trke? Reknem da jesam, a ona }e: A u ~em je onda problem!” rekne kolega. , Onda sam ga, naravski, i ja pitao a u ~em je problem pa me je on poslao tamo gdje je poslao i onu kuju iz produkcije i rekao da sam budala. “Budalu ne treba tra`iti, sama se javila” reknem ja. , Isklju~im mobilni i uradim najuzbudljiviju stvar koju sam napravio tog dana: odem spavati. Sanjam poplave. Sanjam: popizdile Miljacka, Sena, Sava, Drava, Temza, Dunav, Una, Sana, Nil i ostale bosanskohercegova~ke rijeke. Sve dunjalu~ko pod njima. Ja kanticom

crpim vodu iz podruma. U neko doba prilazi Aida Deli}, novinarka federalne, pita me ho}e l’ to? “Ni{ta bez kantice! Samo s njom se situacija na poplavljenom terenu mo`e stabilizovati!” reknem ja. , Nju je zanimalo a {ta }u s kanticom kad se situacija stabilizuje? Reknem da }emo kantica i ja poribiti jezera, urediti pla`e, napraviti pristani{ta i organizovati brodski saobra}aj. Pitao sam je a ho}e l’ prilog o meni i kantici produkcija mo`da prekidat’ reklamom. Aida je rekla da nema {anse jer prilog s mnome i kanticom ne}e ni emitovat’ . Helem, probudio sam se s mjes ti mi ~nom nao bla kom. Puhao je jugoisto~ni vjetar. Kada je dostigao brzinu od tri bofora, ja sam se ve} obreo u Robotu. Tamo je dru{tvo ispunjavalo sportsku. Dvojio sam da li da na Olimpika stavim ke-

ca ili da si naru~im radler? Stavljao sam keca kad se nama prognozerima pridru`io jo{ jedan. Bio je sav od politike pa smo ga izbjegavali. “Na Zemlji je sve vi{e stanovnika. I sve manje ljudi” rekne , D`emo i{arete}i na njega. Ovaj nije ni sjeo kako treba a ve} nas je po~eo muntati da na lokalnim izborima akobogda glasamo za pulene esbebea. Mi smo svi rekli da ho}emo, da svi|a nam se lider te stranke jer je najtaki. “^ujem da je utemeljitelj bio vunderkind”!, rekne D`emo. “Pa i jeste! Ve} sa sedam godina znao je sve {to i danas!” , reknem ja. Popizdi pa ode esbebeovac. D`emo i ja smo popunili prognozu, uplatili listi}e i ~ekali da nas povjetarac dotakne. “Treba bit’ spor kad bira{ prijatelje!” reknem ja. , “A jo{ sporiji kad ih mijenja{!” rekne D`emo. ,

Pi{e: Asaf BE^IROVI]

Sanjam poplave. Sanjam: popizdile Miljacka, Sena, Sava, Drava, Temza, Dunav, Una, Sana, Nil i ostale bosanskohercegova~ke rijeke

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Muharema D`. u srijedu nave~er uhapsili su slu`benici Jedinice grani~ne policije na Me|unarodnom grani~nom prelazu Doljani, prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu, nakon {to je grani~nom kontrolom ustanovljeno da je za njim FMUP ra spi sao po tra gu zbog krivi~nog djela silovanje. Muharem D`. je ju~er u jutarnjim satima predat slu`benicima Sudske policije D. P. Mostar.

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Silovatelj “pao” na grani~nom prelazu

Priveden zbog te{kih kra|a

Mirnes Had`i} (26) iz Rudog, nastanjen u Sarajevu, uhap{en je u srijedu prije podne i predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, zbog sumnje da je u ranijem periodu na podru~ju op}ine Novi Grad po~inio vi{e krivi~nih djela te{kih kra|a. Krim-obradom policajci Tre}e PU }e poku{ati od njega doznati ko su mu bili sau~esnici u kra|ama.
D. P.

BANJA LUKA Akcija Prolje}e

Me|u uhap{enima sudski

i saobra}ajni policajac
Branislav Smiljani} osumnji~en za osigurani~ku prevaru i davanje mita saobra}ajnom policajcu Brani Vojnovi}u i sudskom policajcu Dragi \eni}u, dok se Miodrag Peji} sumnji~i za prevaru referenta za registraciju vozila
U okviru akcije Prolje}e, koju provodi MUPRS-a, s ciljem borbe protiv korupcije, u Banjoj Luci uhap{ene su ~etiri osobe, me|u kojima su i slu`benici ministarstava pravde i MUP-a RS-a, koji se sumnji~e da su od 27. maja do 19. jula po~inili vi{e krivi~nih djela. U srijedu su uhap{eni Banjalu~anin Branislav Smiljani} (36), zvani Brane ]elo, osumnji~en za osigurani~ku prevaru i davanje mita, te Drago \eni} (45) iz Banje Luke, zaposlen u Sudskoj policiji, koji se tereti za davanje mita. Osim njih, privedeni su i Brane Vojinovi} (39) iz Banje Luke, zaposlen u Policijskoj stanici za bezbjednost saobra}aja, koji se sumnji~i za zloupotrebu slu`benog polo`aja i falsifikovanje ili uni{tavanje slu`bene isprave, kao i Miodrag Peji} (37) iz Kotor-Varo{i, a zbog navo|enja na ovjeru neistinitog sadr`aja. Smiljani} je 27. maja u~estvovao u udesu voze}i neregistrovani audi A7, vlasni{tvo Miodraga Peji}a. Potom je, da bi izbjegao alkotestiranje, posredstvom \eni}a kontaktirao Vojnovi}a, koji je vr{io uvi|aj. Vojnovi} nije obavio alkotestiranje i u zapisnik je upisao neistinite podatke, za {ta je dobio jo{ neutvr|enu korist. Nakon ovog udesa, Peji} je prikupio sve dokumente za audi A7, iako je znao da je u~estvovao u udesu i da je tehni~ki neispravan. Potom je registrovao audi dovode}i u zabludu referenta za registraciju vozila u Kotor-Varo{i. Peji} je sa prikupljenom dokumentacijom o udesu oti{ao u poslovnicu Croacija osiguranje i od njih 19. jula naplatio 23.000 KM kasko-osiguranja. Policija }e nadle`nom tu`ila{tvu protiv ~etvorice podnijeti izvje{taj, a policajac Vojnovi} }e uz to biti suspendovan s posla do okon~anja krivi~nog i disciplinskog D. P. postupka.

Sa privo|enja osumnji~enog Smiljani}a

Nakon nesre}e u @ep~u

Nove paljevine vozila u Sarajevu

U bolnici zadr`an jedan povrije|eni
Lom vratne ki~me izazvao je trenutnu smrt Kristijana Mijatovi}a iz @ep~a koji je stradao prekju~er ujutro u udesu na magistralnom putu M-17 u mjes tu Golije{nica kod @ep~a, potvrdila je obdukcija koju je obavio dr. Zdenko CihPolo kojim je upravljao Ivica Lon~ar lar` iz Tuzle. Od {est povrije|enih u nesre- tvovala tri, nego dva vozila: BMW }i koji su dovezeni u Kantonal- (A70-O-305) i VW polo (ZG-73nu bolnicu Zenica, gdje su zbri- 00-E). Prema izjavama o~evidanuti, za sada je zadr`an samo je- ca, BMW se kretao velikom brzidan - 22-godi{nji Benjamin Da- nom te je zaka~io prvo polo, kojan Budilica, koji ima te{ke po- ji je dolazio iz suprotnog pravca, vrede i smje{ten je na Odjelu tra- a potom se zabio u betonski stub umatologije. Ostali: Tomislav pored puta. Od siline udara u Mijatovi} (53), Ivica Ramljak stub, tijelo stradalog Kristijana (28), Mladen Ramljak (22), Da- Mijatovi}a ispalo je iz vozila. Pretpostavlja se da su {estorinijel Mijatovi} (23), koji su bili u vozilu BMW kojim je upravljao ca mladi}a iz @ep~a koja su bila stradali Kristijan Mijatovi}, te u BMW-u bila na koncertu Dravoza~ automobila polo Ivica gane Mirkovi}, Ivana Zaka i AleLon~ar (32) pu{teni su na ku}no ksandra Oluji}a koji je odr`an kilometar od mjesta nesre}e, islije~enje. . U nesre}i ipak, kako je ranije pred {oping-centra “Zovko” Mi. D. saop{teno iz policije, nisu u~es-

Izgorjeli audi i reno scenic
Dva vozila izgorjela su u podmetnutim po`arima u ~etvrtak iza pono}i, i to na podru~ju op}ina Novi Grad i Ilid`a. U Novom Gradu izgorio je reno scenic, a na Ilid`i audi A4. Ove paljevine desile su se dan nakon {to je jedno vozilo zapaljeno na podru~ju op}ine Stari Grad. Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvr|eno nam je da je audi A4, vlasni{tvo Amira Efendi}a (28), zapaljeno sat iza pono}i. Vozilo je bilo parkirano u D`ananovoj ulici. Pola sata nakon toga, za sada nepoznata osoba zapalila je reno scenic, vlasni{tvo Belme Karabegovi}, koji je bio parkiran u [ehidskoj ulici. Odmah nakon dojava, policajci su iza{li na teren, osigurali mjesto doga|aja, a uvi|aj je obavljen ju~er ujutro. Dodajmo da je u posljednji mjesec zapaljeno osam vozila. U srijedu iza pono}i zapaljen je BMW Anela Ali}a, koji je za to osumnji~io Armina Efendi}a.
D. P.

Uhap{en 29-godi{njak

Ukradeni lan~i} prodao zlataru
Sulejman Azemovi} (29) uhap{en je i predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo nakon {to je srijedu popodne uhap{en zbog kra|e lan~i}a od H. ^. iz Sarajeva. Azemovi} je u Ulici fra Grge Marti}a u Sarajevu u popodnevnim satima pri{ao H. ^, strgnuo joj s vrata lan~i} i pobjegao. Potom je oti{ao u Ulicu Kujund`iluk i ukradeni lan~i} prodao u zlatarskoj radnji Zlatar. Nakon {to ga je policija prona{la i uhapsila, tokom ispitivanja Azemovi} je priznao kome je prodao lan~i}. Potom je u slu`bene prostorije PSa Stari Grad pozvan vlasnik ove zlatarske radnje, koji je slu`benicima policije dobrovoljno predao ukradeni lan~i}.
D. P. MUPKS-a

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Nepoznate osobe preksino} su provalile u objekat benzinske pumpe Nestro petrol na Obrije`i kod Bijeljine i ukrale cigarete, saop{teno je iz CJB-a Bijeljina. Radnici agencije Alfa security obavijestili su policiju da je aktiviran alarm na ovoj benzinskoj pumpi. Nakon aktiviranja alarma provalnici su isjekli bo~no staklo na izlogu pumpe, uvukli se unutra i ukrali cigarete. U toku je rad na rasvjetljavanju ove kra|e i pronalasku izvr{ilaca.

13

Ukradene cigarete iz benzinske pumpe

Prona|ene stabljike indijske konoplje

Krim-po li caj ci Cen tra javne bezbjednosti Banja Luka u srijedu su u sklopu akcije Planta`a u mjestu [ibovi u Banjoj Luci, prona {li za sad sta blji ka indijske konoplje. Prilikom uvi|aja izuzeto je 112 stabljika, visine od 60 do 190 centimetara. Policijski slu`benici rade na utvr|ivanju identiteta osobe koja je zasadila indijsku konoplju, saop{teno je iz policije.
D. P.

Mirza Drini}, osu|eni ~lan zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a

Dao sam la`nu izjavu
Drini}: Zovite mog advokata

Priznao sam za Aerodrom, ali ne za motorolu. Jednu, a ne dvije, kako mediji prenose, kazao je Drini} ju~er iako je, podsje}amo, osu|en zbog nabavke dvije radiostanice
vode}i primjer sa niklovanim pi{toljem, koji mu je pokazao optu`eni Milenko Laki}, a kakav je imao ubijeni Mario Toli}. - Priznao sam za Aerodrom, ali ne za motorolu. Jednu, a ne dvije, kako mediji prenose, kazao je Drini} ju~er iako je, podsje}amo, osu|en zbog nabavke dvije radiostanice, te se nije mogao sjetiti kada je davao koje izjave. Na takve upite je odgovarao da ne zna, jer ga sve to - predmet Turkovi}, ne interesuje, te je potom, kada mu je pro~itan iskaz koji je dao kao svjedok, tokom pregovora sa Tu`ila{tvom, a u kojem je puno toga detaljno opisao, kazao da su mu postavljana pitanja na koja je odgovarao, ali opet je dodao: “U skladu sa Isljamovom izjavom.” A iz te izjave proizlazi da je Turkovi}a upoznao 2007, da su poslije “bili dobri ~etiri godine, ali naredne tri i ne ba{ jer mu prvooptu`eni nije vra}ao radiostanicu” . Toli} i ubijeni Mithat Meki}, kako stoji u toj izjavi, bili su dobri, a Turkovi}, kojeg su u raji zvali Nervozni, @ilavi i Mr{avi, dobar sa Meki}em. Za njih se pri~alo da rade sa drogom, kao i to da Toli} i Turkovi} konzumiraju kokain. Turkovi}a je upravo Drini}, posredstvom neke prijateljice, 2007. u restoranu Royal upoznao sa sada{njom suprugom [ejlom. Turkovi} je, naime, tada bio sa ubijenim Emirom Had`i}em, te je Drini}u, pokazuju}i na [ejlu, rekao: “Ovu bih sada o`enio” . U istoj izjavi stoji da je Turkovi} pozvao Drini}a da do|e u Sarajevo, te mu je u svojoj ku}i na Grbavici ponudio da zajedno otmu pare iz Cargocentra, a da je Drini} to odbio, ne `ele}i ~ak ni da slu{a o tome. Poslije mu je Toli} rekao da je trebao prihvatiti ponudu Nervoznog, a nakon plja~ke Drini} je, kako je navedeno u izjavi, odmah posumnjao na Turkovi}a. Iako je u istoj izjavi naveo da je kazao da “Ziketa nije prijavio zbog straha” te “jer te on danas grli i lju, bi, a sutra puca” ju~er je tu`iocu , ^avki rekao da to nije njegova re~enica, te dobacio kako on - ^avka - zna ~ija je. Ju~er je, ipak, potvrdio da je pri~ao o vra}anju motorole, dolazio u Sarajevo i raspitivao se za nestalog Toli}a kod Nijaza Niske Karkelje i Turkovi}a, te da je kupio stan njegove supruge [ejle. “Nu|eno mi je da budem svjedok, a ja sam odbio” kazao je u je, dnom momentu Drini}, te dodao da je prvu ponudu Tu`ila{tva na godinu i po odbio. Ponovio je kako je i svom advokatu rekao da }e potpisati samo plja~ku. Ispri~ao je i to da mu je tu`ilac ^avka jedne prilike rekao da }e biti svjedok, a kada je on odbio, najavio mu da }e onda biti optu`eni. “Zovite mog advokata, on je bio prisutan, nek’ on svjedo~i. Mene ovaj slu~aj ne zanima, htio sam samo da se kutari{em”ponovio je Drini} od, govaraju}i na pitanja Turkovi}evog advokata Fahrije Karkina. Prije Drini}a, koji, kako je i sam rekao, nije izdr`ao svoju kaznu, ve} ju je platio (zakon dozvoljava da se kazne do jedne godine zamijene nov~anim, odnosno otkupe, op.a), saslu{ano je pet svjedoka, me|u kojima su bili D`enan [e}erbajtarevi}, uposlenik SIPA, te Amer Mezit, transportni radnik u Cargocentru. Mezit je, naime, bio svjedok plja~ke iz decembra 2007, te je vidio kada su tri osobe, u uniformama kakve ima i SIPA, naoru`ane automatskim pu{kama, upale u Cargocentar. Povikali su SIPA i droga, te tra`ili da se zovne {ef (optu`eni Nijaz Zuban). U izvoznom dijelu, u kojem se u tom trenutku na kolicima nalazila po{iljka novca, bila su, prema Mezitovim rije~ima, jo{ dvoja kolica sa identi~nim ceradama preko. Me|utim, jedan od plja~ka{a je poku{ao potrgati ceradu upravo na onim kolicima sa vre}ama novca, a kada to nije uspio, naredio je jednom od uposlenika Cargo-centra da to uradi.

Turkovi}: Izba~en iz sudnice

- Jesam, dao sam la`nu izjavu, kazao je u jednom trenutku Mirza Drini}, osu|eni za pripadnost zlo~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a, na ju~era{njem nastavku su|enja u ovom predmetu u Sudu BiH, a nakon {to je, odgovaraju}i na pitanja dr`avnog tu`ioca Olega ^avke, dao niz odgovora suprotnih onima iz nagodbe na osnovu koje mu je izre~ena kazna od 12 mjeseci zatvora. On je, podsje}amo, nakon sporazuma sa Tu`ila{tvom BiH, osu|en u julu pro{le godine jer nije prijavio planiranje plja~ke Cargo-centra Aerodroma Sarajevo, odakle je odneseno 2,5 miliona maraka, a za {to se tereti Turkovi}eva grupa, te jer je nabavio dvije ru~ne radiostanice potrebne za to razbojni{tvo.

Uvrede i Ga{i
Turkovi} je i ju~er, zbog dobacivanja, opomenut, a onda i izba~en iz sudnice tokom saslu{anja Drini}a. Naime, u jednom trenutku tu`ilac ^avka je zatra`io od Vije}a da Turkovi} objasni na {ta je mislio pod “ptica”, a {to je dobacio. Na to je prvooptu`eni rekao: “Ptica odvratna, ~avka”, a predsjedavaju}i Vije}a je nalo`io da se izvede iz sudnice. Dok su ga sudski policajci pratili, dobacio je ne{to u smislu: “Nisam ti ja Ga{i. Ako si njemu to provodio, meni ne}e{“. vac trebao biti transportovan. [e}erbajtarevi} je ispri~ao da je bio na uvi|aju u sarajevskoj Ulici Put Mladih muslimana, koji je izvr{en u februaru 2011, nakon {to je Sead Dumanji} (osu|eni ~lan zlo~ina~ke organizacije) rekao da su tu ba~ene ~ahure i zrna od metaka kojima su ubijeni Toli} i Werner Ajdari. Ovaj uposlenik SIPA je potvrdio da su u {ahtu, koji se nalazi na pro{irenju u toj ulici, na|eni no` na preklapanje, dvije ~ahure, te dva zrna, koji su, kako to ve} procedura nala`e, zapakovani i poslani na vje{ta~enje. [e}erbajtarevi} je, tako|er, bio na uvi|aju izvr{enom u selu Johovac kod Bijeljine, gdje je na|eno tijelo ubijenog Rajka Milovanovi}a, prema optu`nici ~lana Turkovi}eve grupe, kojoj se sudi i za ovu likvidaciju. Informacije o mjestu gdje je zakopan njegov le{, kako je potvrdio ovaj svjedok, istra`nim organima su dali @eljko \uri} i Danijel Planin~i} (osu|eni po nagodbama, op.a), a upravo je \uri} i doveden da poka`e ta~no mjesto. Me|utim, on to nije uspio iz prve jer je do{lo do promjena terena uzrokovanih mijenjanjem toka rijeke i poplavom. Ovog svjedoka }e odbrana optu`enih unakrsno ispitati na narednom ro~i{tu, jer se, kako on nije dao iskaz Tu`ila{tvu kao svjedok, niL. S. je mogla pripremiti.

Ponuda koje (ni)je bilo
Me|utim, ju~er je tvrdio da o plja~ki ni{ta ne zna, a da mu je motorola (ru~na radiostanica) koju je dao Turkovi}u na njegovo tra`enje, kako bi on slu{ao policiju, vra}ena prije upada u Cargo-centar. Izjave i nagodbu u kojima je tvrdio suprotno, ali i jo{ puno toga {to je pred Vije}em ju~er uporno negirao, dao je, kako je kazao, da zavr{i ono {to mu se stavlja na teret. Odnosno, izjavio je da ga je Turkovi} pitao za plja~ku, jer je Isljam Kalender, svjedok-pokajnik, to kazao, a on je to samo potvrdio. Me|utim, nije znao re}i od koga je ~uo za sadr`aj Kalenderove izjave: od tu`iteljice Diane Kajmakovi}, njenog kolege Olega ^avke ili svog tada{njeg advokata Faruka Balijagi}a, za kojeg je, kao usput, dodao kako sada u`iva u Meki, a on - Drini} nema nijedan papir, misle}i na izjave koje je dao i potpisao kao osumnji~eni i svjedok, te sporazum na osnovu kojeg mu je izre~ena kazna. Nije, kako je ju~er ustvrdio, ni optu`nicu pro~itao, jer je njegov advokat “svaki papir trpao u torbu, a njemu govorio da mu ne treba” U jednom trenutku je za . Balijagi}a kazao da je “vi{e igrao za Tu`ila{tvo, nego za njega”te preno, sio neke stvari koje mu je kazao na-

^ahure i zrna u {ahtu
U `elji da pojasni za{to su plja~ka{i poku{avali skinuti ceradu ba{ sa tih kolica, Mezit je kazao da je to mo`da zbog markacije na kojoj je stajalo Austrija, a gdje je no-

Iz Cargo-centra oplja~kano 2,5 miliona maraka

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...

Asocijacija `ena Med`lisa Islamske zajednice Tuzla

Kandidati Na{e stranke
Op}inska organizacija Na{e stranke iz Tuzle predstavila je svoje kandidate i izborni program: medijima je potpredsjednica Du{ica Lukrecija Iki} Cook najavila listu od 11 po{tenih i vrijednih osoba, ~etiri `ene i sedam mu{karaca sa visokim ljudskim i profesionalnim kvalitetima, koji su sposobni boriti se za svoje sugra|ane. Du{ica Lukrecija Iki} Cook je i nositeljica liste pa je naja vi la da kan di da ti Na {e stranke ulaze u ovu utrku srcem i znanjem, prepoznaju}i probleme gra|ana i shvataju}i da se uskogrudim pobudama ne mo`e posti}i napredak cijelog grada. Izborni program Na{e stranke u potpu nos ti je us mje ren na nu|enje rje{enja za probleme s kojima se gra|ani Tuzle svakodnevno susre}u, re~eno je novinarima.

Obradovali {ti}enike Doma

Posjetili Dom penzionera
Posta~ima podijelili hranu za iftar, a svih 160 {ti}enika dobilo pakete sa namirnicama Ve} ~etvrtu godinu organizuju akciju
^lanice Asocijacije `ena Med`lisa Islamske zajednice Tuzla nedavno su posjetile stanare tuzlanskog Doma penzionera i tom prilikom posta~ima podijelile hranu za iftar, dok je svih 160 {ti}enika dobilo pakete sa namirnicama. Ovo je ~etvrta godina, pri~a nam Elmedina Osmi}, potpredsjednica Asocijacije, kako `ene okupljene oko tuzlanskog Med`lisa za vrijeme svetog muslimanskog mjeseca ramazana organizuju posjetu Domu penzionera.

Otvoreno prvenstvo Tuzle
Sportski savjet Op}ine Tuzla or ga ni zu je Otvo re no prvenstvo Tuzle - 2012. za neformalne grupe u malom nogometu za djecu uzrasta od 10 do 12 godina, koje }e biti odr`ano od 1. septembra do 2. oktobra na stadionu Pannonica Slana Banja. "Posebnost ovog projekta ogleda se u tome da se organizuje u povodu 2. oktobra, Dana oslobo|enja Tuzle, koji je jedan od posebnih datuma iz historije op}ine Tuzla", saop{teno je iz Sportskog saveza. Kako je navedeno, liga mladih nada ima za cilj popularizaciju sporta i promociju pozitivnih dru{tvenih vrijednosti kod djece, koja u ovom uzrastu nisu uklju~ena niti u jedan sistem takmi~enja. Na ovaj na~in djeca sti~u dragocjeno takmi~arsko iskustvo i nova poznanstva. "Poziv za u~e{}e na turniru je otvoren do 24. augusta. Organizator je obezbijedio pehare za tri najbolje plasirane ekipe, kao i diplome za sve ~lanove ovih ekipa, prigodne figure za najboljeg igra~a, strijelca i golmana, kao i pehar za fair play", saop{teno je iz Saveza.

Humanitarni bazar
"Pored na{ih zajedni~kih iftara i drugih ramazanskih aktivnosti, ovoj akciji pridajemo posebnu va`nost i `elja nam je da se ona realizira i ubudu}e. Ogromna je nagrada osmijeh koji nam poklone stanari Doma, evo ve} ~etvrtu godinu. Taj osmijeh je poklon koji upotpuni i uljep{a na{e mubarek ramazanske dane", kazala nam je Osmi}. Asocijacija je po~ela rad u junu 2009. godine, a egzistira u okviru vjerskoprosvjetne slu`be Med`lisa. "Asocijacija ima svoje redovne i povremene aktivnosti. Svake

godine uprili~imo susrete muslimanki, organizujemo razli~ite edukacije za `enu i porodicu. Svake godine se spektar na{ih aktivnosti oplemeni nekom novom aktivno{}u, projektom, a samim tim i novim saradnicima i organizacijama, kako iz zemlje, tako i inostranstva. @elim posebno ista}i humanitarni bazar Poklon dvostruke radosti, koji je grupa mladih entuzijastkinja pokrenula u saradnji sa nama.

Bazar se odr`ava svakog mjeseca i sva sredstva koja se prikupe bivaju darovana porodicama koje su u stanju potrebe, kako u na{em gradu, tako i {irom zemlje, rekla je Osmi}. Prema rije~ima Amine \ulovi}, predsjednice Asocijacije, i ovog ramazana je uprili~en iftar za saradnice i ~lanice. Kako ka`e, ramazanski iftari su, pored individualnih ibadeta, jedni od najljep{ih do`ivljaja kroz koje vjernici

prolaze tokom ovog mjeseca.

Zajedni~ki iftar
"Na zajedni~kim iftarima ljudi se upoznaju, zbli`e i ve`u, zajedno prekidaju post, zajedno obavljaju namaz i zajedno u`ivaju u blagodatima koje sa sobom nose iftari. Tako je i na{a namjera da svakog ramazana organizujemo zajedni~ki iftar i da zajedno osjetimo njegove blagodati", kazala nam je Amina.

OKOMKAMERE
Rukovodstvo Bosanskog kulturnog centra Tuzla ljetnu pauzu je odlu~ilo iskoristiti na najbolji mogu}i na~in - obnoviti zgradu. Tako je, vlastitim sredstvima BKC-a, u proteklim sedmicama rekonstruirana fasada, pobolj{ana energetska efikasnost, ure|eni ba{ta i dje~iji park...

Raport iz porodili{ta
DJEVOJ^ICA DJE^AKA

Novo ruho BKC-a 40

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ene su 83 bebe.

43

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremio
Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71 000 Sarajevo, objavljuje

J AV N I P O Z I V
za iskazivanje interesa S ciljem istra`ivanja tr`i{ta i utvr|ivanja potencijalnih ponu|a~a (dobavlja~a), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor povr{ine na podru~ju teritorije BiH (FBiH, RS i distrikta Br~ko), i koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti, da dostave podatke u vezi sa OOH povr{inama kojima raspola`u. Po ovom javnom pozivu BH Telecoma d.d. Sarajevo, pravna lica, potencijalni ponu|a~i usluga zakupa OOH povr{ina, BH Telecomu su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Izjavu na memorandumu pravnog lica da BH Telecomu mo`e ponuditi preko 100 raspolo`ivih City Light povr{ina i preko 150 raspolo`ivih Billboard povr{ina, u periodu od godinu dana, po~ev od septembra 2012. godine. 2. Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponu|a~a) u sudski registar, sa prilozima. 3. Notarski obra|enu/ovjerenu izjavu datu pod materijalnom i svakom drugom odgovornosti i ovjerenu pe~atom pravnog lica i potpisom odgovornog lica pravnog lica (ponu|a~a OOH povr{ina) da pravno lice (ponu|a~) ima sva potrebna odobrenja nadle`nih organa/institucija za sve povr{ine koje nudi za ogla{avanje BH Telecomu. Navedena dokumentacija se dostavlja putem po{te, na adresu: BH Telecom d.d.Sarajevo Izvr{na direkcija za razvoj poslovanja Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Outdoor ogla{avanje". Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je do 25. 8. 2012. godine.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

17

Bajramska poruka muftije Aziza ef. Hasanovi}a

VJERNICI MORAJU DI]I GLAS PROTIV NASILJA
Na`alost, i ovaj ramazan pro{ao je u znaku prolivanja nedu`ne muslimanske krvi, a o ~emu najbolje govore slike koje dolaze iz Sirije, Mijanmara i drugih mjesta, upozorava efendija Hasanovi}
Predsjednik Me{ihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz ef. Hasanovi} u ju~era{njoj je poruci, uo~i muslimanskog blagdana Bajrama, pozvao sve vjernike da budu aktivni nositelji solidarnosti i suradnje te daju svoj poticaj u rje{avanju konflikata na civiliziran i primjeren na~in.

Uhva}eni piromani iz Vodica
Iz Policijske uprave {ibensko-kninske objavljeno je da su dvije osobe iz Splita pritvorene te da su protiv njih podignute ka znene prijave zbog te{kog ka znenog djela. Dvojac se sumnji~i za podmetanje po`ara koji je u nedjelju rano ujutro izbio u Vodicama. Mladi Spli}ani u dobi od 22 i 24 godine navodno su vatru podmetnuli iz ~iste dosade nakon {to su satima pili i tulumarili u diskoteci. Zbog ovog po`ara dio mje{tana i turista morao je biti hitno evakuiran iz svojih domova i apar tmana. U Crikvenici su pak gradske vlasti i gra|ani javno zahvalili svim vatrogascima koji su ovaj gradi} i podru~je vinodolske op}ine spa{avali od katastrofalnog po`ara 23. i 24. jula. J. D.

Istinski mir
U nestabilnom i uzburkanom svijetu u kojemu `ivimo ukazuje se sve ve}a potreba za odgoj mladih za mir. Da bi se oko toga moglo djelovati na odgovaraju}i na~in treba razumjeti pravu narav mira koji se ne ograni~ava na odsutnost rata, niti na ravnote`u suprotstavljenih strana, nego je zajedno Bo`ji dar i ljudsko djelo, koje treba neprestano graditi, isti~e se u poruci kako prenosi Fena. U kontekstu pravi~nog i istinskog mira temeljenog na bratskoj ljubavi pozivam sve vjernike da budu aktivni nositelji solidarnosti, suradnje, bratstva, ja~anja obitelji te poticajni u rje{avanju konflikata na civiliziran i primjeren na~in, poru~uje muftija Aziz ef. Hasanovi}. Na`alost, i ovaj ramazan pro{ao je u znaku prolivanja nedu`ne muslimanske krvi, a o ~emu najbolje govore slike koje dolaze iz Sirije, Mijanmara i drugih mjesta,

Hasanovi}: Uzburkani svijet

Islam u~i da nema razlika me|u ljudima

navodi u bajramskoj poruci predsjednik Me{ihata Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Zapitajmo se!
Vjernica i vjernik u ozra~ju bajramskih dana moraju di}i svoj glas protiv svakog oblika nasilja, zlostavljanja, mu~enja, pogubljavanja, protjerivanja po bilo kojem osnovu, jer nas islam u~i da nema razlika me|u ljudima niti po vjeri, niti po boji ko`e niti po podrijetlu. Jedina razlika je po onome {to ~inimo dobro i korisno za

PRAVA NARAV Treba razumjeti pravu narav mira koji se ne ograni~ava na odsutnost rata, niti na ravnote`u suprotstavljenih strana, nego je zajedno Bo`ji dar i ljudsko djelo, koje treba neprestano graditi

zajednicu i ~ovje~anstvo, poru~uje muftija Hasanovi}. “Danas kada se nalazimo na kraju jo{ jednog ramazana, prigoda je da se upitamo da li smo se okoristili o blagodati tog velikog mjeseca i na taj na~in ispunili svoju vjerni~ku du`nost. Da li smo postom o~istili svoje tijelo, sadekatul-fitrom za{titili svoju obitelj, zekatom osigurali i o~istili svoj imetak, molitvom oja~ali svoju vjeru i ljubav prema drugima” naglasio , je u bajramskoj poruci muftija Aziz ef. Hasanovi}.

Prijetnja smr}u Jan{i i supruzi
Nepoznata osoba je putem por tala slovenske e-uprave zaprijetila smr}u slovenskom premijeru Janezu Jan{i i njegovoj supruzi Ur{ki. Neznanac je u rubrici “Pi{ite nam” na tom por talu napisao da }e bombu poslati u dom Janeza Jan{e u narednih pet dana, te poru~io da }e ih bombom ra znijeti oboje. Ujedno je upozorio Jan{inu suprugu da pa zi kuda hoda, javlja slovensko Delo.

BEOGRAD - Pakleni spisak

Pada 27 firmi
Me|u preduze}ima u koja bi mogla da upadne policija, kako se mo`e ~uti iz nezvani~nih izvora, nalaze se i Galenika, RTB Bor, jo{ neke banke, ali i najve}a srpska javna preduze}a
Aleksandar Vu~i}, prvi potpredsjednik Vlade zadu`en za borbu protiv korupcije i kriminala, posjeduje spisak od 27 firmi za koje se sumnja da su radile nezakonito i ~e{lja njihovo poslovanje, saznaje Kurir iz vrha vlasti. - Spisak spornih firmi ve} je proslije|en na pro{lom sastanku Biroa za nacionalnu bezbjednost. Tada je, na Vu~i}ev prijedlog, odlu~eno da se formiraju specijalni timovi, koji }e ispitati sve u vezi sa poslovanjem u preduze}ima i onima koji mogu biti povezani s tim. Timovi su ve} po~eli da istra`uju, a sastavljeni su od ljudi koji u`ivaju najve}e povjerenje. Uskoro mo`e da se o~ekuje da }e mnoge, koji su dosad mislili da su nedodirljivi,

SAD se ponose Kosovom
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave se ponose {to Kosovo imaju za prijatelja, izjavila je ju~er nova ameri~ka ambasadorica u Pri{tini Tracey Ann Jacobson prilikom uru~ivanja akreditivnih pisama kosovskoj predsjednici Atifeti Jahjagi. Jacobson, koja je ovo izjavila na albanskom i srpskom jeziku, ocijenila je da je Kosovo postiglo veliki progres nakon progla{enja nezavisnosti 2008. godine. “Uvjerena sam da }e rade}i zajedno i kroz par tnerstvo, kosovski lideri mo}i da unaprijede vladavinu prava i postave sna`ne temelje za bogatiju, stabilniju i demokratskiju budu}nost”, rekla je ona, prenio je Tanjug. Jahjaga je rekla da o~ekuje od Jacobson da nastavi sa uspje{nim poslom koji su do sada obavljali svi ameri~ki ambasadori u Pri{tini, jer je za Kosovo razvoj veoma dobrih odnosa i permanentno prijateljstvo sa SAD-om od su{tinske va`nosti.

Beograd

Vu~i}: Formirao specijalni tim

sti}i ruka zakona i pravde - otkriva izvor Kurira plan koji se dr`i u najve}oj tajnosti kako ne bi curile informacije i kako neko ne bi poku{ao bjekstvo. Sagovornik dodaje da povla{}enih ne}e biti, bez obzira na pritiske koje o~ekuju. Zvani~nu infor-

maciju o spisku Kurir do ju~er nije uspio da dobije u Vu~i}evom kabinetu. Ali, kako ovaj list doznaje, prvi potpredsjednik bi objavljivanjem prekr{io zakon jer je sve pod oznakom dr`avne tajne. Osim Agrobanke, koja je ve} na tapetu, me|u preduze}ima u

koja bi mogla da upadne policija, kako se mo`e ~uti iz nezvani~nih izvora, nalaze se i Galenika, RTB Bor, jo{ neke banke, ali i najve}a srpska javna preduze}a, kao i sporne privatizacije koje se spominju u rezoluciji Evropskog parlamenta.

18

OGLASI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

19

20

SVIJET

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

La`na dojava

SIRIJA Istina o konfliktu

UN: Asado
New York primio airbus 330

Prijetnja bombom na letu New York - Moskva
Ruski putni~ki avion koji je letio iz New Yorka za Moskvu prinudno je ju~er sletio na Island zbog prijetnje bombom, saop{tila je vazduhoplovna kompanija Aeroflot. Airbus 330 je navodno u sebi imao pet kofera napunjenih bombama koje su trebali da eksplodiraju po dolasku u Moskvu. Na letu za Moskvu je bilo 200 putnika. Primili smo anonimni poziv u kojem smo upozoreni da je eksplozivna naprava u avionu koji je ve} bio u vazduhu, izjavila je predstavnica za {tampu Aeroflota Irina Danenberg. Nakon dojave, pilot je odlu~io da prizemlji avion i airbus je bezbjedno sletio. BBC je prenio da su na aerodromu u Rejkjaviku iz aviona bezbjedno evakuisani svi putnici.

po~inila ra
Komisija UN-a objavila izvje{taj na 102 strane Smaknu}a imaju karakteristike ratnih zlo~ina
Prema izvje{taju UN-a na ~ak 102 strane, formacije sirijske vlade i Shabiha u gradu Hula u maju ove godine po~inile su brojne ratne zlo~ine, uklju~uju}i ubistva, mu~enja i masakr 100 civila, od ~ega su polovina bila djeca. Nezavisna komisija UN-a navodi da su ovi zlo~ini bili posljedica dr`avne politike i da su dolazili od najvi{eg vrha vlade predsjednika Asada, no da svejedno predstavljaju stravi~an prekr{aj ljudskih prava. Izvje{taj daje jo{ mra~niju sliku prilika koje vladaju u Siriji, ukazuju}i i na to da se situacija u ovoj zemlji od februara radikalno izmijenila nagore.

Gr~ki premijer o programu {tednje
Gr~ki premijer Antonis Samaras treba da se sljede}e sedmice sretne sa njema~kom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Fransoaom Olandom. Planirano je da se razgovara o produ`enju primjene programa {tednje, ali ne i da to zvani~no zatra`i, objavio je ju~er gr~ki dnevni list Ta Nea. U gr~koj vladi su naveli da trenutno ne postoji konkretan prijedlog za produ`enje primjene programa {tednje na ~etiri sa dvije godine i da jo{ nije pogodno vrijeme za zvani~an zahtjev, prenijela je agencija AFP. Londonski list Financial Times je objavio da }e Samaras tra`iti da se mjere {tednje koje je trebalo da se primijene tokom 2013. i 2014. ra{ire na period od ~etiri godine. Gr~ka vlada poku{ava da prona|e na~in da smanji potro{nju za 11,5 milijardi eura tokom naredne dvije godine.

Masakr na Dan mladosti
Komisija UN-a, koju je predvodio istra`itelj Paulo Pinheiro, izvijestila je da su sirijski pobunjenici bili krivi za prekr{aje kao {to su ubistva, mu~enja, seksualno nasilje i smaknu}e. Re~eno je i to da zlostavljanja od antivladinih formacija nisu jednaka kao ona koja je po~inio sirijski re`im i saveznici Asadove milicije Shabiha. UN-ov izvje{taj koji obuhva}a period od februara do jula 2012. bazira se na 700 intervjua sa pre`ivjelima i sa `rtvama, kao sa fotoreporterima, a sadr`i i satelitske slike, forenzi~ke i medicinske izvje{taje. Iz UN-a je bilo pritu`bi da su poku{aji da se utvrdi istina o konfliktima znatno ugro`eni nedostatkom moVelika infrastrukturna razaranja u Alepu

gu}nosti prilaza teritoriji Sirije. Nakon razmatranja samih dokaza, UN-ovi du`nosnici su do{li do istog zaklju~ka o masakru u Huli kao ve}ina nezavisnih posmatra~a: za masakr su odgovorne re`imske snage i pripadnici formacije Shabiha. Vlada, koja je za ovo krivila naoru`ane teroriste, nije dozvolila predstavnicima Ujedinjenih nacija da, usprkos specifi~nim zahtjevima, obavljaju svoj posao, stoji u izvje{taju. Iz UNa navode da doga|aji kakvim su ih predstavili u Asadovoj vladi nisu vjerodostojni, jer su imali kontrolu nad najzna~ajnijim kontrolnim punktovima izvan sela Taldou na dan masakra 25. maja, s tim da je 47 svje-

doka potvrdilo da su pripadnici Shabihe upali u selo i pobili njegove stanovnike. Spominje se i da ova smaknu}a imaju karakteristike ratnih zlo~ina, s obzirom na to da se radi o vi{estrukom i ciljanom ubijanju civila, uklju~uju}i `ene i djecu, te da je nedvosmisleno povezano sa konfliktom koji je u toku u dr`avi. Postoji osnovana sumnja da su na mjestima gdje su smaknute porodice Abdulrezak i Al-Sayed, po~inioci zlo~ina formacije sirijske vlade i ~lanovi Shabihe. Izvje{taj je potvrdio i to da je sirijski re`im kriv za ~itav niz smaknu}a. U takvim je slu~ajevima do{lo do situacije da vojska blokira

Ekvador dao azil Assangeu
Ekvador je odobrio politi~ki azil osniva~u Wikileaksa Julianu Assangeu, izjavio je ministar spoljnih poslova ove zemlje Rikardo Patino. Assange se krije u ambasadi Ekvadora u Londonu od 19. juna. Velika Britanija je saop{tila da je odluka Ekvadora da Assangeu odobri azil razo~aravaju}a, no isti~e da to ne mijenja njenu obavezu da osniva~a Wikileaksa izru~i [vedskoj. Prema britanskom zakonu, s obzirom na to da je Assange iscrpio sve opcije za `albu, britanske vlasti su u obavezi da ga izru~e [vedskoj. - Mi }emo tu obavezu ispuniti, kazao je portparol Forreign Officea. On je naglasio da je Britanija posve}ena pronala`enju rje{enja putem pregovora koje bi omogu}ilo da se ispune njene obaveze u skladu sa zakonom o ekstradiciji. Britanija je ranije sa-

Pirova pobjeda
geovih pristalica i atmosfera je napeta zbog prijetnje Britanije da }e policija u}i u zgradu i uhapsiti Assangea, koji je u ambasadi od 19. juna u i{~ekivanju odluke o azilu. Izvje{ta~ Reutersa je javio da su pripadnici policije ispred zgrade ambasade nasilu udaljili najmanje tri demonstranta iz grupe koja je uzvikivala: "Poku{avate da zapo~nete rat s Ekvadorom". Ekvador je ranije optu`io britansku vladu da je uputila prijetnje da }e upasti u ambasadu Ekvadora u Londonu i uhapsiti bjegunca. Istovremeno, Ekvador, ~ija je vlada dio ljevi~arskog bloka zemalja Ju`ne Amerike, uputio je poziv ministrima vanjskih poslova za regionalni sastanak kako bi od Organizacije ameri~kih dr`ava dobio podr{ku povodom te{kih rije~i upu}enih iz Londona.

Parole podr{ke osniva~u Wikileaksa

op{tila da ne}e dozvoliti Assangeu, koji se bori protiv izru~enja [vedskoj, da bezbjedno iza|e iz zemlje ukoliko Ekvador odlu~i da mu odobri azil. Ispred ambasade Ekvadora u Londonu okupilo se 15-ak Assan-

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

SVIJET
Dogovori dvije dr`ave

21

ova vojska
tne zlo~ine
Navodi se i to da je Asadov re`im primjenjivao torturu pa su tako zatvorenici bijeni po tabanima, vje{ani, nasilno brijani i prisiljavalo ih se da laju i da izjavljuju "nema drugog boga osima Ba{ara". Neki mu{karci i `ene su seksualno zlostavljani. Sve ovo se de{avalo tokom njihovog zatvoreni{tva, ali i tokom premeta~ine od formacija Shabiha. Za ovo su bili odgovorni pripadnici osiguranja, ali i vojska te obavje{tajne vazdu{ne snage.

Francuski {ef
Ministar vanjskih poslova Francuske Laurent Fabius danas }e doputovati u Tursku, javila je Anadolija. U saop}enju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je francuski ministar odgovorio na raniji poziv ministra vanjskih poslova Turske Ahmeta Davutolua da do|e u posjetu njegovoj zemlji. Pretpostavlja se da }e teme razgovara dvojice ministara biti od regionalnog i me|unarodnog zna~aja, kao i ja~anje di plo mat skih odno sa Francuske i Turske. Turski ministar Davutolu bio

Laurent Fabius u Anakari

diplomatije u Turskoj
je u slu`benoj posjeti Francuskoj po~etkom jula ove godine, kada je izrazio `elju za boljom saradnjom dvije zemlje. Tom prilikom je pozvao francuskog {efa diplomatije da do|e u posjetu Turskoj. Za vrijeme boravka u Turskoj Fabius }e posjetiti i kamp sirijskih izbjeglica, a nakon toga }e delegacije dviju zemalja razgovore voditi u Ankari. Davutolu je istakao da o~ekuje napredak u razgovorima s ministrom Fabiusom, naglasiv{i da }e ova posjeta svakako doprinijeti boljoj saradnji Francuske i Turske.

Brutalna tortura
Vojnici su hvatani i na ovaj na~in su kr{ena ljudska prava zbog kvazisudskih procesa kojima su bili podvrgnuti. Komisija tvrdi da je na terenu Sirije nastalo nekoliko radikalnih oru`anih islamskih grupa, s tim da Front AlNusra za narod Levanta ima veze sa Al-Kaidom. Postoje snimljeni dokazi da je grupa Al-Tevhid izvr{ila egzekuciju nad 14 pripadnika prore`imskog klana Beri iz Alepa, no zahtjevi da se po{tuju ljudska prava i da se zatvorenici tretiraju ljudski ostaju jalovi. Na sastanku sa ~lanovima Slobodne vojske Sirije, sa sjedi{tem u Alepu, specijalni britanski izaslanik za sirijski re`im Jon Wilks je pro{le sedmice u Istanbulu naglasio da pobunjenici moraju da po{tuju ljudska prava ako `ele da ih zapadni svijet uzme u obzir. Istovremeno, postoje indikacije da bi pojedini zapovjednici mogli da se suo~e sa optu`bama za ratne zlo~ine.

Web site Reutersa opet hakovan
Web site novinske agencije Reuters bio je `rtva informati~kog napada, {to se desilo po drugi put za dvije sedmice, objavio je francuski dnevnik Le Monde. Hakeri su na njemu objavili informaciju o smrti saudijskog ministra vanjskih poslova, princa Saud al-Fejsala koji je pro{le sedmice imao operaciju crijeva. Radi se, kako je saop{tio Reuters, o la`noj informaciji koja je ilegalno objavljena na blogu jednog od novinara te agencije. Iz Reutersa ka`u da ne znaju ko se krije iza tih informati~kih napada. Reuters je prije dvije sedmice saop{tio da mu je jedan od siteova hakovan i da je zloupotrijebljen za {irenje la`ne pri~e o sirijskom pobunjeni~kom pokretu. Iz Reutersa sumnjaju da iza ovoga stoje pristalice ratom zahva}ene Sirije predsjednika Asada.

TORTURA Asadov re`im primjenjivao torturu pa su tako zatvorenici udarani po tabanima, vje{ani, nasilno brijani, prisiljavani da laju i da izjavljuju "nema drugog boga osima Ba{ara"
teritoriju koja nije pod kontrolom vlade i granatira je dok na teren ne stupe specijalne jedinice Shabihe. U takvim su prilikama kori{teni snajperi, stoji u izvje{taju, s tim da bi nakon osiguravanja terena, vladine formacije pro vo di le pre me ta ~i nu, usput vr{e}i egzekucije ranjenih i zarobljenih pobunjenika, ubijaju}i i rodbinu. Ovakav scenario je ponovljen nekoliko puta {irom Sirije, uklju~uju}i i Homs, epicentar pobune u Siriji. Re`im je koristio silu na ~itavom nizu podru~ja, uklju~uju}i i Alep, grad na sjeveru Sirije, popri{te skora{njih borbi izme|u vlade i slobodne vojske Sirije. Cilj vladinih napada su, navodno, bili teroristi, no napadi su, prema UN-u, zapravo bili usmjereni na civilno stanovni{tvo.

Swarovski u Tirolu iskori{tavao siro~ad
^uveni austrijski koncern za proizvodnju nakita od kristala Swarovski na{ao se na meti medija nakon {to je objavljeno da je ova poznata kompanija {ezdesetih godina primoravala djecu iz doma da rade na normu. Kako navodi list Kurir, djeca iz doma za siro~ad u Tirolu radila su za Swarovski deset sati dnevno. Djevoj~ice od 15 do 18 godina ugra|ivale su bru{ene kristale u narukvice, za {ta su zara|ivale svega "nekoliko gro{a". Nekoliko `ena koje su nekada stanovale u domu potvrdilo je istinitost optu`bi. Kako je izjavila jedna od njih, 20-25 djevoj~ica iz doma moralo je da radi za proizvo|a~a nakita koji je danas statusni simbol za mnoge djevojke {irom svijeta. Predstavnica za {tampu kompanije Swarovski izjavila je da u arhivi preduze}a nije prona{la ni{ta {to bi potvrdilo ove navode. Kompanija je osnovana 1892. i ovi se kristali koriste u visokoj modi, nakitu, kozmeti~kim proizvodima, te dizajnu.

Mar{ neonacista u Njema~koj

Besmrtnici upozoravaju na sunovrat
Njema~ka neonacisti~ka grupa koja sebe naziva Besmrtnicima organizovala je masovno okupljanje koje podsje}a na fa{isti~ke mar{eve smrti iz 30-ih godina pro{log vijeka. Obu~eni u crno, s bakljama u ruci, na stotine demonstranata obu~enih u crno sa bijelim maskama na licima {etalo je ulicama njema~kog grada Baucena, nose}i transparente sa ekstremnim nacionalisti~kim porukama. Prizor je li~io na no}ne mar{eve SS redova Tre}eg rajha koji su organizovani u Hitlerovu ~ast. Kako javlja CNN, ovi neonacisti se organizuju {irom Njema~ke putem sms-poruka, jer je tako policiji te`e da im u|e u trag. Jedna od poruka na transparentu glasila je "u~inite svoj kratki `ivot besmrtnim" ili "neka oni {to dolaze ne zaborave da ste vi bili Nijemci". Dr Hajo Funke, profesor iz Berlina, obja{njava da je taktika Besmrtnika osmi{ljena da privu~e {to vi{e mlade populacije, pa s tim ciljem koriste i maske koje predstavljaju negativnu verziju maski kakvu nose hakerski kolektiv Anonimus. Prema pisanju lista Die Zeit, ova grupa aktivno podsje}a simpatizere na vrijeme nacizma, kao i na "sunovrat" Nijemaca i Njema-

Mar{ po uzoru na one iz doba Tre}eg rajha

~ke u demokratiji. Policija je pretresla vi{e od desetine domova poznatih neonacista u poku{aju da prona|e vo|e grupe koja je po~etkom ljeta zakonom zabranjena i koja svojom ikonografijom {alje nedvosmislene poruke. Na YouTubeu se mo`e na}i nekoliko videoklipova grupe Die Unsterblichen, odnosno Besmrtnika i neki od njih imaju na desetine hiljada pregleda.

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

[panija se sprema izdvojiti 30 milijardi eura za spa{avanje banaka, dok vlasti zaklju~avaju kontejnere za sme}e i druga mjesta na kojima se hrane siroma{ni, prenose agencije. Ministarstvo ekonomije [panije i Centralna banka pripremaju slu`beni zahtjev za izdvajanje 30 milijardi eura koje }e biti namijenjene za pomo}, ili, kako se to popularno ka`e, rekapitalizaciju ~etiri velike kreditne organizacije. I dok uveliko traje spa{avanje finansijskih institucija i naro~ito banaka, siroma{ni slojevi {panskog dru{tva suo~eni su s dodatnim zabranama koje im ote`avaju pre`ivljavanje. Javnost su prodrmali slu~ajevi kada je nekoliko ljudi ukralo namirnice iz super-

[panija: Katanci na kontejnerima za sme}e

Bristol uvodi sopstvenu valutu
Ideja uvo|enja bristolske funte je odu{evila ljude u vrijeme dok Veliku Britaniju trese recesija, a ugled tamo{njih banaka je okrnjen skandalima
U Velikoj Britaniji gra|ani sve vi{e gube povjerenje u banke pa je stoga grad Bristol najavio da }e uvesti u upotrebu sopstvenu valutu, bristolsku funtu, prenose agencije.

Velika Britanija

Kolaps eurozone
Ta nova valuta, koju }e mo}i da koriste samo kompanije u Bristolu koje se za to prijave, bi}e pu{tena u promet u septembru, a organizatori su zasuti zahtjevima lokalnih firmi koje `ele da se uklju~e u taj projekat, prenijela je agencija AFP. Ideja uvo|enja bristolske funte je odu{evila ljude u vrijeme dok Veliku Britaniju trese recesija, a ugled tamo{njih banaka je okrnjen skandalima, dok ministri otvoreno govore o mogu}em kolapsu eurozone, ~ija Velika Britanija nije ~lanica, izjavio je jedan od organizatora, Kiran Mandi. Stotine firmi su se prijavile za u~e{}e u projektu, od ~uvenog

marketa da bi ih poklonili siroma{nima. Tu je i nova naredba vlasti da se kontejneri za sme}e u prehrambenim prodavnicama, kafi}ima i restoranima od sada zaklju~avaju?! “Problem” je u tome {to u jeku krize siroma{ni sve ~e{}e poku{avaju do}i do hrane upravo tamo.

Bristol: Gra|ani gube povjerenje u banke

centra za umjetnost Arnolfinija pa do lanca prodavnica delikatesne robe Chandos, a uvo|enje valute je moralo da bude pomjereno sa maja na 19. septembar zbog velikog interesovanja.

Preduze}a i samostalni obrtnici dugovali su dr`avi na ime poreza i doprinosa sa sredinom ove godine 830 miliona eura poreza, prema podacima slovenske porezne uprave koje je ju~er objavila vlada u Ljubljani ne navode}i imena du`nika, prenose agencije. Dug 14.662 poslovna subjekta (~iji je pojedina~ni dug prelazio 4.000 eura) sa stanjem 30. juna ne{to je ve}i od 800 miliona eura. Najvi{i pojedina~ni dug iznosi ne{to vi{e od 24 miliona

Slovenija: Objavljen spisak poreskih du`nika
eura. Vi{e od 700 miliona eura duga odnosi se na preduze}a, a 100 miliona eura na nepla}ene poreze i doprinose samostalnih obrtnika i preduzetnika. Uz popis duga, slovenska porezna uprava objavila je za svakog du`nika i procjenu koliko je realna mogu}nost naplate budu}i da je u dobrom dijelu rije~ o poslovnim subjektima koji su u ste~aju ili postupku prisilne naplate. Prema procjeni slovenske porezne uprave, uvjetno bi se moglo naplatiti oko 350 miliona eura od cjelokupnog iznosa.

Lokalna valuta
Na nov~anicama se nalaze simboli lokalnog ponosa, uklju~uju}i pisca religijskih tekstova Hanu Mur, kao i avion concord, koji je djelimi~no proizveden u

Bristolu. Drugi britanski gradovi su, tako|er, poku{avali da uvedu lokalnu valutu, ali je Bristol, u kojem `ivi pola miliona ljudi, prvi ve}i grad koji to radi, pri ~emu je njihov projekat veoma ambiciozan. Organizatori navode da }e firme pla}ati lokalne poreze u bristolskim funtama, a tamo{nja op{tina je ponudila svojim zaposlenima, kojih ima 17.000, da dobijaju dio plate u toj valuti.

Investicijske tvrtke/banke zainteresirane za savjetni~ki posao u privatizaciji i dokapitalizaciji Hrvatske po{tanske banke ponude moraju predati najkasnije u ponedjeljak, pi{e Poslovni dnevnik. Ministarstvo finansija te je usluge u javnom natje~aju iz jula procijenilo na deset miliona kuna, a uvjete je nedavno dopunilo

Rusi i Italijani zainteresovani za kupovinu
Hrvatska po{tanska banka
zahtjevom da uz referentnu listu istovrsnih poslova unatrag tri godine prilo`e i potvrde naru~itelja da su uredno izvr{ili ugovore. “Iznos od 1,5 miliona eura te{ko da }e privu}i me|unarodne investicijske ku}e. To je za velike uglavnom ispod radara, a uz taj iznos naknade i pitanje reputacijskog rizika” komentira jedan od njih. ,

Poslovni dnevnik neslu`beno saznaje da je ministar finansija Slavko Lini} uprili~io sastanak s investitorima iz Rusije koji su izrazili `elju razgovarati. U me|uvremenu su se u finansijskim krugovima pojavile i informacije da su se o njoj raspitivali i iz grupacije italijanske po{te, Poste Italiane i njene banke BancoPoste.

SREDNJA [KOLA ZA TEKSTIL, KO@U I DIZAJN SARAJEVO Ulica Medrese br. 5 Na osnovu ~lana 161. Pravila Srednje {kole za tekstil, ko`u i dizajn Sarajevo i Odluke [kolskog odbora sa sjednice od 15.8.2012. godine r a s p i s u j e:

Mali Magacin Kabare objavljuje

Za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2012/2013. godinu

KONKURS

UPIS NOVIH ^LANOVA I NOVI CIKLUS RADIONICA KREATIVNOSTI I MA[TE I RADIONICA GITARE I MUZIKE
Mali Magacin Kabare je mjesto koje pru`a priliku i podsti~e kreativno djelovanje, odnosno op}enito izra`avanje dje~ije kreativnosti koja je nerijetko zapostavljena u formalnom obrazovanju djece. Ciljevi ovakvog rada su razvijanje individualnosti, ali i socijalizacija djece i razvijanje dru{tvene odgovornosti, te podsticanje i osloba|anje djece u komunikaciji i odnosu prema okolini. Novi ciklus ~asova radionice Malog Magacin Kabarea po~inje u septembru i traje do decembra 2012. godine. Mali Magacin Kabare je otvoren za djecu od 7 do 14 godina. Upis traje do 5. septembra. Mjese~no ~lanstvo za Mali Magacin Kabare iznosi 60,00 KM. ^asovi }e se odr`avati u prostorijama Magacin Kabarea u Sarajevu, u Ulici ^ekalu{a 14, a ta~ni termini ~asova bit }e dogovoreni naknadno. Za sve informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti putem telefona: 066 935 016 ili putem e-maila: mmk@magacinkabare.com. Rad Malog Magacin Kabarea se odvija kroz dvije radionice: radionicu gitare i muzike, te radionicu kreativnosti i ma{te, koja u sebi objedinjava ~asove modernog baleta, plesa i scenskog pokreta, kao i ~asove glume, re`ije, kostimografije i dizajna, odnosno umjetnosti op}enito (knji`evnost, slikarstvo, arhitektura, muzika, scenska umjetnost...). Radionica gitare ima za cilj muzi~ki educirati djecu, ne samo o gitari i klasi~noj muzici ve} o muzici op}enito i razli~itim muzi~kim `anrovima i pravcima. Radionice vode obrazovani, profesionalni glumci, re`iseri, plesa~i i muzi~ari sa dugogodi{njim iskustvom u radu sa djecom i mladima. Pristupu i metodama rada }e se posvetiti posebna pa`nja i bit }e prilago|ene svakom ~lanu posebno.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nastavnik Fizike, jedan izvr{ilac 12 ~asova Nastavnik Ekonomika i organizacija poslovanja, jedan izvr{ilac 6 ~asova Nastavnik Njema~kog jezika i knji`evnosti, jedan izvr{ilac 2 ~asa Nastavnik Osnovi elektrotehnike sa automatikom, jedan izvr{ilac 4 ~asa Nastavnik Biologije, jedan izvr{ilac pola nastavne norme Nastavnik Vjeronauka islamske vjeroispovijesti, jedan izvr{ilac 7 ~asova Nastavnik Kultura religija, jedan izvr{ilac 7 ~asova Nastavnik Prakti~ne nastave, jedan izvr{ilac 11 ~asova Socijalni radnik, jedan izvr{ilac 1/5 nastavne norme Domar, jedan izvr{ilac puno radno vrijeme

Za radna mjesta 1-9 radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. Za radno mjesto pod rednim brojem 10 domar, radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Uslovi: Pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za tehni~ke i srodne {kole, a za poslove domara {kole prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka {kole. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti potrebna dokumenta: - Diplomu o zavr{enom obrazovanju (original ili ovjerena fotokopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Kra}u biografiju Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Potrebna dokumenta dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Srednje {kole za tekstil, ko`u i dizajn Sarajevo, Ulica Medrese broj 5.

Pridru`ite nam se i zakora~ite u svijet ma{te i umjetnosti!

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

23

24

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Protiv su{e se ne mo`e

Bh. kompanije jo{ nisu naplatile dug iz Libije

Prvo pare, pa
onda novi poslovi
Libijski investitori rado bi nastavili raditi sa bh. kompanijama, me|utim, interes bh. kompanija u ovom momentu je, prije svega, naplata okon~anih poslova

Paradajz kao kliker
Su{e na podru~ju Srednjobosanskog kantona, kao i problemi za poljoprivrednike, ne prestaju, javio je Radio TNT Travnik. "Mi poljoprivrednici ne mo`emo vi{e opstati. Na nekoliko plastenika paradajz je, i pored zalijevanja vodom, kao kliker, a stanje sa sijenom i ishranom `ivotinja je katastrofalno", rekao je Nezir Aganovi}, predsjednik Udru`enja poljoprivrednika Srednjobosanskog kantona. Iz tog udru`enja se nadaju pomo}i svih nivoa vlasti i tra`ili su dva miliona KM samo za ishranu stoke. @ivotinje obolijevaju od vru}ine, proizvodnja mlijeka je opala. Aganovi} nagla{ava i da poljoprivrednicima nisu ispla}eni ovogodi{nji poticaji. Iz Srednjobosanskog kantona najavljuju da }e se pridru`iti {irim protestima poljoprivrednika ako do njih do|e.
[tete bh. firmi procijenjene na 110 miliona eura

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 160 - 17. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.666046 Kanada 124 CAD 1 1.607167 Hrvatska 191 HRK 100 26.178335 ^eska R 203 CZK 1 0.078314 Danska 208 DKK 1 0.262068 Ma|arska 348 HUF 100 0.700794 Japan 392 JPY 100 2.003430 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.265905 [vedska 752 SEK 1 0.236917 [vicarska 756 CHF 1 1.624430 Turska 949 TRY 1 0.883258 V.Britanija 826 GBP 1 2.494968 SAD 840 USD 1 1.588843 Rusija 643 RUB 1 0.049800 Kina 156 CNY 1 0.249571 Srbija 941 RSD 100 1.660646 SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 08. 2012 =

1.955830 1.955830 1.670222 1.674398 1.611195 1.615223 26.243945 26.309555 0.078510 0.078706 0.262725 0.263382 0.702550 0.704306 2.008451 2.013472 0.566448 0.567864 0.266571 0.267237 0.237511 0.238105 1.628501 1.632572 0.885472 0.887686 2.501221 2.507474 1.592825 1.596807 0.049925 0.050050 0.250196 0.250821 1.664808 1.668970 USD 1.50703 BAM 2.401016

Gubitak libijskog tr`i{ta pro{le godine, zbog ~ega je vrijednost radova u inozemstvu smanjena za 70 posto, dok se {tete bh. preduze}a procjenjuju na oko 110 miliona eura, na{e kompanije jo{ nisu uspjele da prebole. Iako kompanije imaju interes da se vrate u Libiju, glavni cilj im je da naplate svoja potra`ivanja, odnosno da naplate poslove koje su zavr{ile. Me|utim, naplate ba{ ne idu glatko. Za sada je Energoinvest, kako ka`u u Privrednoj komori Federacije BiH, jedina bh. kompanija koja je uspjela naplatiti barem dio svojih potra`ivanja.

660 miliona eura
"Samoinicijativno neke od doma}ih kompanija su posjetile Tripoli i poku{ale utvrditi uvjete za naplatu ili eventualni povratak na ovo tr`i{te. Investitori bi rado nastavili raditi sa bh. kompanijama, me-

|utim, interes bh. kompanija u ovom momentu je, prije svega, naplata okon~anih poslova. U tom smislu, mo`emo re}i da postoje realne {anse da se ve} poslije Bajrama aktivira naplata po tra `i va nja", na vo de iz PKFBiH. U Vanjskotrgovinskoj komori BiH su nam kazali da su u vi{e navrata pozivali bh. vlasti da se uklju~e u rje{avanje problema libijskog duga, da urgiraju u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, ali bh. vlasti se nisu odazvale. Doprinos bh. vlasti naplati dugova na{ih kompanija svodi se na nekoliko jalovih obe}anja. O tome {ta su na{e kompanije izgubile napu{tanjem libijskog tr`i{ta, najbolje govori podatak Vanjskotrgovinske komore BiH da su na{e kompanije u vrijeme izbijanja rata u Libiji imale ugovorene poslove vrijedne 660 miliona eura, isto toliko je bilo planirano da se

ugovori, a profit koji su na{e kompanije, njih 17, ostvarivale na godi{njem nivou iznosio je oko 55 miliona eura.

Poreske olak{ice
Sva ta preduze}a sada su u te{koj situaciji, ka`u u Komori, te dodaju kako je bilo prijedloga da se firme oslobode poreskih obaveza godinu zbog toga {to su izgubile izvor prihoda i moraju ga nadomjestiti na nekom drugom tr`i{tu ili da im se omogu}i uzimanje sanacionih kredita, ~ime bi pokrili tro{kove za poreze. Ipak, zemlje poput Bugarske, Poljske, Italije, ve} su naplatile dio svojih potra`ivanja, {to daje nadu da }e to po}i za rukom i bh. kompanijama, a osim toga o~ekuje se da }e Libija nastaviti investiranje, jer je novca na tr`i{tu i vi{e nego dovoljno, {to }e omogu}iti povratak na{ih kompanija u Libiju.
J. Sa.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012. Realizovan sporazum Vlade i Energopetrola
1.438,22
818,12
Dioni~ko dru{tvo

BIZNIS/BERZE
BIFX

25

683,96 1.735,88
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

887,94 787,10
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 16. august/kolovoz 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija F FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Solana dd Tuzla Pak Centar d.d. Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Dobrinja d.d. Ilid`a Ljecili{te Slana banja d.d. Famos d.d. Sarajevo 42,00 2,10 3,00 0,00 0,00 0,00 42,00 2,10 3,00 42,00 2,10 3,00 94 1.285 58 3.948 2.698,50 174 4 1 1 17,74 2,59 42,00 20,52 8,00 0,40 -0,31 -0,50 -0,39 0,00 18,00 2,67 43,00 20,52 8,00 17,60 2,54 42,00 20,52 8,00 1.658 500 84 190 431 29.412,75 1.296 3.530 3.898,80 3.448 11 3 5 1 2 36,00 30,50 98,00 83,00 93,51 83,43 78,50 74,15 -0,28 -1,61 0,00 2,47 0,01 0,00 1,96 2,99 36,00 30,50 98,00 83,00 93,51 83,43 78,50 74,15 36,00 30,50 98,00 81,00 93,51 83,43 78,50 74,15 92.021 70.543 26.410 41.158 3.750 18.284 4.326 26.576 33.127,56 21.515,62 25.881,80 33.736,10 3.506,62 15.254,34 3.395,91 19.706,10 1 1 2 3 1 2 1 2 4,19 1,95 4,20 4,19 8.300 34.857 5 11,39 2,97 11,39 11,15 2.930 33.350,46 6

Zalihe za tri mjeseca

Terminali FBiH
preuzeli 74 radnika
Skladi{ta te~nih goriva na ~etiri lokacije u FBiH imaju kapacitet 115.000 tona goriva
Proces preuzimanja 74 radnika Energopetrola i rje{avanje svih otvorenih pitanja u vezi s kontinentalnim terminalima, koji je po~eo 1. avgusta ove godine, kada su Terminali Federacije BiH u{li u posjed terminala u @ivinicama, Bla`uju, Mostaru i Biha}u, zavr{en je ju~er, navodi se u zajedni~kom saop}enju za javnost Terminala Federacije BiH i Energopetrola. prodati grupaciji INA/MOL, ve} su izuzeti iz dokapitalizacije Energopetrola 2006. godine. Potpisom sporazuma i ulaskom u posjed okon~an je vi{egodi{nji proces tranzicije. Obnova i kori{tenje tih terminala omogu}avaju stvaranje tromjese~nih rezervi nafte i naftnih derivata, {to je jedna od obaveza na putu pristupanja BiH Evropskoj uniji, u skladu sa direktivama Evropske komisije u toj oblasti.

SASE: Promet 2.228.022 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 2.228,022,64 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 33.350,46 KM, a u sklopu {est transakcija prometovano je 2.930 dionica. Kurs ovog emitenta je iznosio 11,39 KM. Na kotaciji fondova trgovalo se dionicama ZIF Mi group d.d. Sarajevo u iznosu od 34.857,00 KM, a u sklopu pet transakcija prometovano je 8.300 dionica. Kurs ovog fonda iznosio je 4,19 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 156.124,05 KM, a u sklopu 13 transakcija prometovano je 283.068 obveznica.

Dokapitalizacija
Transfer radnika i imovine terminala zasnovan je na sporazumu izme|u Vlade Federacije BiH, Terminala Federacije BiH i Energopetrola, ~ijim su potpisivanjem rije{eni vi{egodi{nji problemi. “Energopetrol na ovaj na~in omogu}ava Terminalima ulazak u posjed vrijedne imovine, a kasnije }e biti preneseno i vlasni{tvo na Federaciju BiH” rekao je Miro, slav Polak, direktor Energopetrola. Na osnovu sporazuma, Terminali FBiH u{li su u posjed terminala ukupnog kapaciteta od 115.000 tona, na ~etiri lokacije, i to nakon {est godina dugog procesa. Terminali FBiH formirani su kao dr`avna firma u 100-postotnom vlasni{tvu Vlade FBiH, da bi upravljali kontinentalnim terminalima te~nih goriva, koji nisu

Banjalu~ka berza Kursna lista za 16. august 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Rezerve na to~kovima
Do sada su sve rezerve nafte u FBiH bile “na to~kovima” a tek sada Terminali , prestaju biti “virtuelna” firma i po~inju se baviti svojim poslom. Ulaskom u posjed skladi{nih kapaciteta stvaraju se i uslovi da Vlada FBiH pristupi dono{enju zakona o nafti i naftnim derivatima. Tim zakonom }e se regulirati i problem skladi{tenja komercijalnih i strate{kih rezervi te~nih goriva, te uravnote`iti kretanja na tr`i{tu nafte i naftnih derivata. Osim toga, Terminali Federacije bi u bliskoj budu}nosti mogli da postanu firma koja }e se, osim skladi{tenja, baviti i veleprodajom nafte i naftnih derivata, navodi se u saop}enju.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektrohercegovina a.d. Trebinje Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Elektro Doboj a.d. Doboj Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,4 0,04 5,71 3,68 5,92 2,33 0 2,7 0,82 0 4,4 0,04 5,72 3,68 5,92 4,4 0,04 5,7 3,68 5,92 92 1.420 112 65 690 404,80 56,80 639,20 239,20 4.084,80 0,26 0,3 0,61 0,176 0,21 0,25 1,51 0 0 -0,16 0,57 0 0 0,67 0,26 0,3 0,61 0,176 0,21 0,25 1,51 0,26 0,3 0,61 0,176 0,21 0,25 1,51 200 5.793 1.000 5.000 14.983 1.400 1.986 52,00 1.737,90 610,00 880,00 3.146,43 350,00 2.998,86

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA DD "Angrosirovina" Tuzla Ul. Bosne srebrene br. 30, Tuzla - Nadzorni odbor Tuzla, 16. 8. 20012. godine Na osnovu odredaba Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH broj: 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08 i 7/09), odredaba Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima (Sl. novine FBiH broj: 19/10), ~lana 125. Statuta d.d.,, Angrosirovina" Tuzla, i Odluke Nadzornog odbora o poni{tenju Odluke o sazivanju Skup{tine d.d. "Angrosirovina" Tuzla, broj: E-774, od 16. 8. 2012. godine, donesenoj na jedanaestoj sjednici odr`anoj 16. 8. 2012. godine, Nadzorni odbor d.d. "Angrosirovina" Tuzla, objavljuje: Alumina a.d. Kne`evo Hercegovinaputevi a.d. Trebinje Mljekara a.d. Lakta{i Rafinerija nafte a.d. Brod Veletrgovina a.d. Gradi{ka Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,0026 1 0,36 0,061 0,272 1,7 91 48,11 46,49 45,86 40,98 41,28 2500 -0,99 0 1,67 -2,86 0 0,54 0,02 0 -0,3 0,02 0,27 0,0026 1 0,36 0,061 0,272 1,7 91 48,11 46,49 46,01 40,98 41,5 0,0026 333.333 1 333 0,36 672 0,061 1.919 0,272 13.911 1,7 2.447 91 11.668 48,11 12.817 46,49 9.000 45 23.883 40,97 17.800 41,17 173.328 866,67 333,00 241,92 117,06 3.783,80 4.159,90 7.432,52 6.166,26 4.184,10 10.952,86 7.293,96 71.557,36

O B A V J E [ T E NJ E
o otkazivanju Skup{tine d.d. "Angrosirovina" Tuzla Obavje{tavaju se dioni~ari d.d. "Angrosirovina" Tuzla da se otkazuje Skup{tina dioni~ara d.d. "Angrosirovina" Tuzla, objavljena u dnevnim novinama "Oslobo|enje", 10. 8. 2012. godine, ~ije je odr`avanje bilo zakazano za 29. 8. 2012. godine. Skup{tina se otkazuje zbog pogre{ne objave datuma zasjedanja odre|enog za 29. 8. 2012. godine, s obzirom na to da je odr`avanje iste zakazano prije isteka roka od 20 (dvadeset) dana prije datuma odre|enog za zasjedanje skup{tine, koji rok shodno ~lanu 242. ZPD-a mora biti ispo{tovan. Nadzorni odbor

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

116,22 2,76

$ 0,03 %

1.604,10 27,80

$ 0,16 %

897,50 808,00

$ 1,64 %

PLIN
$ 0,51 %

SREBRO
$ 0,34 %

KUKURUZ
$ 0,50 %

26

OGLASI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

27

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Vremenske karte za javni gradski prevoz

Problemi mje{tana Ulice Adema Bu~e

Na~in `ivota kao u
Dnevne karte su ekonomi~nije
KJKP Gras ve} du`i vremenski period korisnicima javnog gradskog prevoza omogu}io je kupovinu vremenskih karata. Tako da gra|ani Sarajeva kojima je prevozno sredstvo tramvaj mogu kupiti povratnu kartu koja va`i u jednom vidu prevoza i to u A zoni u oba smjera, pojedina~nu magnetnu kartu za dvije, pet i deset vo`nji u tramvajskom saobra}aju, ali i dnevnu kartu u svim vidovima prevoza u A zoni, desetodnevnu kartu u svim vidovima prevoza u A zoni i vremensku kartu koja va`i 60 minuta od prvog poni{tavanja. - Vremenske karte su ekonomi~nije i prakti~nije u odnosu na kupovinu pojedina~nih karata za svaku vo`nju. Dnevna karta za javni gradski prevoz koja va`i na dan kupovine u svim vidovima prevoza u A zoni sa ura~unatim PDV-om iznosi 5,30 KM, kazali su nam u Slu`bi za odnose s javno{}u Grasa. Ove karte se mogu kupiti na svim kioscima preduze}a Gras, kao i na pojedinim kioscima tre}ih lica. Interes korisnika za kupovinom ovih vrsta karata je izra`en u ljetnim mjesecima kada je pove}an broj turista u na{em gradu.
M. T.

izbjegli~kom kampu
Mje{tani Ulice Adema Bu~e do broja 16a, godinama poku{avaju da rije{e svoje goru}e probleme, ali bez uspjeha. Naime, iako, kako ka`u, `ive u 21. vijeku, uskra}ene su im osnovne `ivotne potrebe. Nemaju kanalizaciju, rasvjetu, ulica koja je ustvari makadamski put je toliko strma da se njome jedva mo`e prolaziti, a zbog neosvijetljenosti ve} dugo vremena postala je mjesto okupljali{ta narkomana. - Osim vode i struje, sve ostalo nam je uskra}eno. Nemamo kanalizacije i sve fekalne vode iz ku}a odlaze na ulicu ili livadu. Ulica je neosvijetljena, a djeca ~im padne mrak ne smiju tuda prolaziti zbog narkomana koji se skupljaju i drogiraju. Sve ostale ulice se asfaltiraju, a na{a nikako da do|e na red. Ovaj dio ulice je dug 270 metara, to nije puno, ali svi je zaobilaze. Mi mje{tani sakupimo po 20 KM i dovu~emo {ljunak koji pospemo po putu kako bi bar na ne{to li~io, ali ~im padne jedna ki{a, voda sve odnese jer se radi o veoma strmoj ulici. Komunalno preduze}e Rad bi nam asfaltiralo ulicu, ali tra`e 18.000 KM, {to mi ne mo`emo platiti, po`alio nam se mje{tanin Sanel Be{lija, porede}i ovakav na~in `ivota onom u izbjegli~kom kampu. Be{lija isti~e da se od 2003. godine putem Mjesne zajednice Dolac obra}aju za pomo} Op}ini Novi Grad, a posljednji put zahtjev je poslat u januaru ove godine. Me|utim, niko ni{ta nije poduzeo. - U vrijeme dok je na~elnik bio

Sve nam je uskra}eno, osim vode i struje. Nemamo rasvjetu, kanalizaciju, put nije asfaltiran, `ali se Sanel Be{lija

Foto: S. GUBELI]

Sanel Be{lija pokazuje makadamski put

Nije predvi|ena sanacija
Od Slu`be za investicije i komunalne poslove Op}ine Novi Grad saznali smo da Ulica Adema Bu~e od br. 16a nije obuhva}ena za sanaciju kroz projekat sanacije i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta na podru~ju ove op}ine za 2012. godinu, s obzirom na to da ona nije predvi|ena nacrtom regulacionih planova Park-{ume Hum i Bu~a Potok II, koji su u fazi izrade. Naveli su i to da je lokalno stanovni{tvo napravilo makadamski put i da za njega nisu rije{eni svi imovinskopravni odnosi. Damir Had`i}, primio nas je samo jednom Aner [uman, tada{nji predsjedavaju}i Op}inskog vije}a, obe}av{i nam da }e za godinu biti ura|ena sva infrastruktura. Ali kao {to vidite, ni{ta od toga nije ura|eno. @elimo samo da nam daju osnovne uslove za `ivot. Ni{ta vi{e. Valjda imamo prava na to. Ovdje ima nekoliko izgra|enih ku}a bez dozvola, ali su predati papiri za legalizaciju, pa izgleda da niko ni{ta ne}e da radi dok se ti postupci ne zavr{e. Do tada }emo se mu~iti, ka`e Be{lija. [efiku D`afi}u posebno smeta izljevanje kanalizacije, jer se boji da ne do|e do izbijanja zaraze. - Neugodni mirisi fekalnih voda ugu{i{e nas. Ako se ne{to ne poduzme po ovom pitanju, do}i }e do ozbiljnih posljedica. Najvi{e nas je strah za djecu, isti~e D`afi}.
E. ASOTI]

Prijem za šehidske porodice

Pomo} po stotinu KM

Povodom Ramazanskog bajrama na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} uprili~io je ju~er tradicionalni prijem za ~lanove 20 porodica {ehida. Prijemu su prisustvovali i predsjednik op}inskog Udru`enja {ehidskih i porodica poginulih boraca Sefer Halilovi}, te savjetnica na~elnika Edina Musli}. Za`eljev{i dobrodo{licu okupljenim ~lanovima {ehidskih porodica i uputiv{i ~estitke povodom predstoje}eg Bajrama, Be}irevi} je kazao da je u Op}ini Centar postala tradicija da se ~lanovi porodica {ehida i poginulih boraca zovu na prijeme povodom vjer-

skih praznika i godi{njice 105. motorizovane brigade. Povodom Ramazanskog bajrama, Be}irevi} je prisutnima uru~io simboli~ne jednokratne pomo}i u iznosu od po 100 KM, a pomo} su dobili Sabiha Deli}, Amira Osmanovi}, Zemina Rondi}, Rabija Ga~anovi}, Suada Hadrovi}, Muniba Suljovi}, Taiba Medi}, \ula Biber, Amra Pu{ka, Sadija Bajramovi}, Ramiza Salki}, Munevera Sejfi}, Emira Hod`i}, Hanumica Kr{o, Sadeta Had`ikari}, Nura Trifkovi}, Kada Oputi}, [emsa Pehilj, Bulka Baji} i Zilha Zeni~anin - Granilo.
S. Hu.

Reagovanje SDA Novi Grad

Ka`njavanje 30.000 stanovnika?
Op}inski odbor SDA Novi Grad i Klub vije}nika SDA u OV-u smatraju da je nedopustivo {to se ni ove godine ne}e asfaltirati Ulica Adema Bu~e. Ve} 12 godina neodgovorna SDP-ova op}inska vlast i njen na~elnik Damir Had`i} najve}i su krivci {to nije do{lo do rekonstrukcije ove `ile kucavice Novog Grada, ali i KS-a, kojom se svakodnevno koristi oko 30.000 gra|ana, stoji u saop}enju SDA u kome se obja{njava: “Ve} nekoliko godina KS je obezbje|ivao sredstva u bud`etu za ovaj projekt, ali isklju~ivo zbog nemara i nerada op}inske administracije, koja nije na vrijeme uradila projektnu dokumentaciju za izradu kanalizacione mre`e, a {to je jedan od preduslova za asfaltiranje, ova ulica ostaje u katastrofalnom stanju. Nelegalno izabrani v.d. na~elnik Op}ine Aner [uman prije manje od mjesec javno je obe}ao kako }e ulica biti asfaltirana u ovoj godini. Me|utim, ve} pro{le sedmice obavije{teni smo da od toga nema ni{ta. S obzirom na to da je proteklih dana ~esta pojava spomenutog ~ovjeka u medijima, na raznim paradama, potpisivanjima ugovora, dodjelama humanitarnih paketa, vatrogasnih aparata, bicikala, podsje}amo javnost da je SDP-ova vlast za proteklih 12 godina imala sasvim dovoljno vremena da rije{i goru}e probleme stanovnika ove op}ine, te da zbog toga SDP ne treba gra|anima prire|ivati predizborni cirkus sa svojim v.d. na~elnikom koji nam svakodnevno poru~uje kako brine za na{e probleme i rje{ava ih bez odga|anja” .

Utvr|en nacrt zakona o {umama
Vlada Kantona Sarajevo odr`ala je ju~er sjednicu na kojoj je utvrdila prijedlog zakona o geolo{kim istra`ivanjima. Ponu|ena zakonska rje{enja donose novine u odnosu na prethodni zakon, a najzna~ajnija se odnosi na prijenos zna~ajnih nadle`nosti sa Federacije BiH na Kanton Sarajevo. Tako }e po novom zakonu, odobrenja za geolo{ka istra`ivanja davati Ministarstvo privrede KS-a. Odredbama novog zakona predvi|ene su ve}e mjere bezbjednosti uposlenih, kao i obaveze za{tite okoli{a. Vlada je utvrdila i nacrt zakona o {umama te predlo`ila Skup{tini da javna rasprava po ovom nacrtu zakona traje 30 dana. Na dnevnom redu dana{nje sjednice bio je i Pravilnik o unutra{njoj organizaciji Kantonalne uprave Civilneza{tite.

Katastrofalno stanje Ulice Adema Bu~e

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

PREVENTIVA OD POPLAVA u op}ini Had`i}i

Zavr{eni regulacija i ~i{}enje vodotoka
U koritu Zujevine u Dupovcima ura|eni betonski zidovi, a u Binje`evu rije~na kaskada
Mje{tani naselja Dupovci i Binje`evo vi{e ne moraju strepiti za sigurnost svojih porodica i imovine koje je ugro`avala rijeka Zujevina prilikom ve}ih poplava i izlijevanja. Radovi na koritu ove rijeke su uspje{no okon~ani prije nekoliko dana, gdje je zavr{en dio regulacije i izgra|en rije~ni slap, saznajemo u Slu`bi za razvoj, investicije, komunalne poslove i mjesne zajednice Op}ine Had`i}i. Potrebna sredstva su obezbije|ena iz op}inskog bud`eta, pa je za te namjene izdvojeno vi{e od 180.000 KM. Pored ovog projekta, uz podr{ku Ministarstva za privredu KS-a, u julu su obavljeni ~i{}enje Mlavice i Bijele rijeke u Tar~inu i regulacija i ~i{}enje dijela Zujevine u Pazari}u. d`i}i, kazao je Nijaz Musi}, pomo}nik na~elnika za razvoj, investicije, komunalne poslove i mjesne zajednice.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

^i{}enje rijeka
Uz regulaciju i ~i{}enje Zujevine na ovim lokacijama, tako|er je ura|eno i stotinjak metara regulacije korita u Pazari}u. U okviru istog projekta pro~i{}en je vodotok Mlavice i Bijele, gdje je rije~ni nanos izba~en i odvezen, pa je korito mnogo dublje i ure|enije, jer je posje~eno i izraslo {iblje tako da se rijeka, bar za neko vrijeme, sigurno ne}e izlijevati na tom mjestu. Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je 24.979 KM. - Svi ovi projekti }e mnogo zna~iti u spre~avanju poplava, koje su bile ~este uz korita rijeka u Had`i}ima. Ne mo`emo se ba{ pohvaliti da smo na Zujevini u Pazari}u imali veliku podr{ku gra|ana, a da je bilo suprotno, moglo se uraditi mnogo vi{e. Sigurno }e, kada bude poplava, mje{tani postati svjesni potrebe i va`nosti regulacije rije~nih koZ. T. rita, nagla{ava Musi}.

Sigurna za{tita
- U Dupovcima je sanirano korito u du`ini od 92 metra, gdje su ura|eni armiranobetonski zidovi vi{i od tri metra. Ovo je bilo jedno od najkriti~nijih mjesta na kome se izlijevala Zujevina i ugro`avala ku}e koje su izgra|ene na samom rijeBetonski zidovi u koritu Zujevine u Dupovcima

~nom koritu. To vi{e ne}e biti slu~aj, jer }e betonski podzidi biti potpuna za{tita i gra|ana i njihove imovine. Vrijednost radova je iznosila 92.600 KM. U Bi-

nje`evu je pored manje regulacije korita, izgra|ena i rije~na kaskada - slap, a projekat je ko{tao oko 90.000 KM. Oba projekta je finansirala Op}ina Ha-

U ulicama Halida Kajtaza i Franca Lehara

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Gajine, Luka @orci, Homar, Gornji ^evljanovi}i, Osenik 5, Gajevi, Frgaj, Dragoradi, Donje Selo, ^evljansko polje, ^etojevi}i, Gojanovi}i, Spahin han, Vrutci 1, Vodovod Vukasovi}i, Vrutci, Vladojevi}i, Visojevica, Udrabi, [i}i, Sudi}i 2, Mahmutovac, Stublina, Ravne, Rami}i (Ilija{), Rakova noga, Pumpa stanica, Podsokolina, Podlipik, Vukasovi}i, Sudi}i 1, od 8.30 do 10 Ledi}i, od 8 do 16 He Hrid, ^adord`ina, Rakovica MUP i Podlugovi 1, od 8.30 do 17 Gornja Bio~a 2, od 13 do 14.30 Godinjske bare, od 9 do 16 Ciglane 4 i Kakrinje, od 10 do 11.30 Dujmovi}i, od 11.30 do 13 Mijanovi}i.

Poplo~ana staza
Nakon {to je prije nekoliko godina ispred ameri~ke ambasade poplo~ana staza, Op}ina Novo Sarajevo nastavila je projekat kako bi gra|anima Vele{i}a obezbijedila siguran prolazak do ku}e. - Kompletna staza napravljena je iz dva dijela. Prvi dio pored ameri~ke ambasade obavezao je investitora koji je radio dovod napajanja za objekat Importanne centra, jer su trebali da prokopaju ~itav postoje}i trotoar. Gra|evinsku dozvolu mogli su dobiti tek onda kada poplo~aju stazu ispred ameri~ke ambasade. Mi smo nastavili koliko je prostor dozvoljavao, odnosno sjeverne longitudinale pa do benzinske pumpe, kazao je za na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o. Vele{i}i uop}e nisu imali pje{a~ku komunikaciju, ni poplo~anu ni asfaltiranu, {to je i predstavljalo veliki problem za hiljadu gra|ana koji su morali pro}i ili do @eM. T. ljezni~ke stanice ili do Tehni~ke {kole.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

8 12

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Ko njic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Zurich/Banja Luka 16.45, Copenhagen 17.30 i 22.00

Odlasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Istanbul 10.15, 11.30, 13.35, 14.40, 15.40 i 18.00, Vienna 7.30 i 15.05, Koeln 8.25, Oslo 9.15, Copenhagen 10 i 14.15, Banja Luka/Zurich 10.15, Munich 13.10, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom

AVIONI Dolasci:
Koeln 7.45, Oslo 8.35, Istanbul 9.15, 9.20, 10.30, 12.35, 13.40 i 14.40, Ancona 10.35,

u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30

i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je sva-

ki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO Javna ustanova Osnovna {kola "^engi}-Vila I"

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 10/04 i 21/06) i ~lana 85. Pravila JU O[ "^engi}-Vila I" Sarajevo, na osnovu saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-3822632-43/12 i saglasnosti broj: 11-38-22632-43-1/12, [kolski odbor je donio odluku o raspisivanju

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA ILID@A JU [ESTA OSNOVNA [KOLA ILID@A Na osnovu ~lana 75. i ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), ~lana 86. Pravila JU [esta osnovna {kola Ilid`a - Stup, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11-38-22632-20/12 od 24. 7. 2012. godine i odluke [kolskog odbora JU [esta osnovna {kola Ilid`a - Stup, raspisuje se

Kza popunu radnih mjesta S ONKUR
1. Nastavnika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ilac 4 ~asa nastavne norme sedmi~no, radni odnos na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. god. 2. Nastavnika engleskog jezika, 1 izvr{ilac, 19 ~asova nastavne norme sedmi~no, radni odnos na odre|eno vrijeme od po~etka kori{tenja porodiljskog odsustva - krajem septembra 2012. god. do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva 3. Bibliotekara, 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme, radni odnos na odre|eno vrijeme od 20. 10. 2012. do 15. 8. 2013. god. Uslovi konkursa: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje. Kandidati trebaju da dostave kra}u biografiju, sa brojem kontakt-telefona i dokumente: - diplomu o zavr{enoj {koli - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju - ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti prilo`iti po izvr{enom izboru kandidata Prilikom apliciranja na konkurs prednost imaju kandidati koji ispunjavaju uslove po osnovu ~lana 11. stava 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune ura`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo - koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u ostalim osnovnim ili srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti ovo pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju ugovora o radu iz koje je vidljivo da je kandidat imao radno pravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. Sve dokumente dostaviti kao originale ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JU [esta osnovna {kola Bare kod Stupa 63, 71 210 Ilid`a. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

K jem upoN kaK2012/2013.R sku godinu O sleni za U {kol S A za pri
1. Nastavnik/ca, profesor/ica bosanskog, srpskog, hrvatskog jezika i knji`evnosti - 1 izvr{ilac za 18 sati od 1. 9. 2012. na neodre|eno vrijeme, 2. Nastavnik/ica, profesor/ica informatike - 1 izvr{ilac za 4 sata na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine, 3. Nastavnik/ca, profesor/ica tehni~kog odgoja - 1 izvr{ilac za puno radno vrijeme od 1. 9. 2012. na neodre|eno vrijeme, 4. Nastavnik/ica, profesor/ica tehni~kog odgoja - 1 izvr{ilac za 20 sati na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine, 5. Nastavnik/ica, profesor/ica katoli~kog vjeronauka - 1 izvr{ilac za 1 sat na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine, 6. Nastavnik/ca, profesor/ica razredne nastave - 1 izvr{ilac za puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine, 7. Nastavnik/ca,profesor/ica razredne nastave - 1 izvr{ilac za puno radno vrijeme od 1. 9. 2012. na neodre|eno vrijeme, 8. Bibliotekar/ka - 1 izvr{ilac za puno radno vrijeme od 1. 9. 2012. na neodre|eno vrijeme, 9. Nastavnik/ca, profesor/ca islamske vjeronauke - 1 izvr{ilac na 16 sati nastavne norme sedmi~no na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013.godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu na konkurs, pored kra}e biografije, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 1. Ovjerenu kopiju diplome - dokaz o stru~noj spremi, 2. Ovjerenu kopiju izvoda iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Za radno mjesto broj 5. i 9. kandidati trebaju dostaviti saglasnost za izvo|enje nastave u osnovnoj/srednjoj {koli od nadle`ne vjerske zajednice. Kandidati/kinje koji `ele ostvariti pravo po ~lanu 11. stav (8) Pravilnika a koji glasi: "Nakon pribavljene prethodne saglasnosti ministra, {kole mogu raspisati javni konkurs za prijem novih zaposlenika koji se istovremeno objavljuje u jednom dnevnom listu i na slu`benoj internet-stranici Ministarstva uz obaveznu naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs, pri ~emu prednost imaju zaposlenici koji su aplicirali na javni konkurs, a koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika (tabela/obrazac 10), odnosno u osnovnim (tabela/obrazac 10a) ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo (tabela/obrazac 10b)", trebaju prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja imao/la radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja imao/la polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. Kandidat koji bude izabran du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o neka`njavanju. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu [kole po{tom: Javna ustanova Osnovna {kola "^engi}-Vila I, Sarajevo Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 2 Ili li~no u Sekretarijat [kole od 9 do 12 sati.

Na osnovu ~lanova 83. i 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine HNK-a broj: 5/2000, 4/04), ~lana 111. Pravila JU "VI osnovne {kole" Mostar, ~lana 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. novine HNK-a 3/2009.) i Odluke [kolskog odbora JU "VI osnovne {kole" Mostar broj: 316/[O05/12 od 15. 8. 2012. godine [kolski odbor JU "VI osnovne {kole" Mostar raspisuje:

3. 4. 5. 6.

Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od {est mjeseci) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci)

K O N K U R S
Za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik njema~kog jezika .........................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. godine 2. Nastavnik Islamske vjeronauke ....................1 izvr{ilac (6 ~asova sedmi~no) na odre|eno radno vrijeme do 15. 7. 2013. godine 3. Radnik/ca na odr`avanju ~isto}e...................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. godine 4. Nastavnik razredne nastave ..........................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme Kandidat koji bude primljen u radni odnos du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika u {koli. Pored op}ih Zakonom predvi|enih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNKa Nastavnim planom i programom i normativnim aktima JU " VI osnovne {kole" Mostar. Uz prijavu za konkurs sa kra}om biografijom i kontakt-telefonom, kandidati su obavezni prilo`iti: 1. Diplomu - dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija) 2. Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (original ili ovjerena kopija)

Dodatna dokumentacija koju kandidat mo`e prilo`iti: 1. Dokazi o napredovanju u struci (zvanje mentor ili savjetnik) 2. Stru~no usavr{avanje (certifikati: inkluzija, civitas, metodologije usmjerene na dijete) 3. Radne karakteristike (pohvale, nagrade, te radni sta`) 4. Dokumentacija po ~lanu 27. Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica (Sl. novine HNK-a broj 08/06). 5. Dokumentacija po ~lanu 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. n. 3/09.) Kandidati koji konkuri{u na poslove nastavnika Islamske vjeronauke uz prijavu du`ni su dostaviti saglasnost nadle`ne vjerske zajednice (Certifikat od Rijaseta Islamske vjerske zajednice za obavljanje poslova vjerou~itelja). Za radno mjesto nastavnik razredne nastave sedmi~na norma i druge obaveze radnika utvr|uju se po~etkom {kolske godine u skladu sa potrebama {kole. Za dodatnu dokumentaciju prilo`iti originale ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Intervju sa kandidatima }e se obaviti u srijedu, 29. 8. 2012. godine u 9 sati u prostorijama {kole. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova "VI OSNOVNA [KOLA" (sa naznakom za Konkursnu komisiju) A. [anti}a 10. 88 000 MOSTAR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INA KONJIC JU OSNOVNA [KOLA ^ELEBI]I Broj: 417/12 Datum: 16. 8. 2012. Tel/fax: 036/721-464 Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazo va nju HNK, ~lana 62. Pra vi la JU Osno vna {ko la ^e le bi }i, ~la no va 8. i 10. Ko le kti vnog ugo vo ra za dje la tnost osno vnog od go ja i obra zo va nja u HNK, Sa gla snos ti Mi nis tar stva obra zo va nja, na uke, kul tu re i spor ta HNK broj 05-02-40-2097/12 od 10. 8. 2012. go di ne te odluke [kolskog odbora do ne se ne 16. 8. 2012. go di ne, ra spisuje se

3. Nastavnik turskog jezika - 4 ~asa sedmi~ne norme, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. godine 4. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15. 7. 2013. godine Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK i NPP. Uz prijavu prilo`iti: - Kra}u biografiju - Diplomu kao dokaz stru~ne spreme - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Konkursna komisija {kole obavit }e intervju na koji }e se kandidati pozvati putem telefona. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU OSNOVNA [KOLA ^ELEBI]I, 88 404 ^ELEBI]I sa naznakom "prijava na konkurs". U prijavi obavezno navesti adresu i kontakt-telefon.

K O N K U R S
za prijem u radni odnos 1. Nastavnik njema~kog jezika - 2 ~asa sedmi~ne norme, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. godine 2. Nastavnik muzi~ke kulture - 3 ~asa sedmi~ne norme, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU DRUGA OSNOVNA [KOLA PRUSAC Tel. fax: 030 271 162 Broj: 269/2012. Dana 16. 8. 2012. godine Na osnovu ~lana 73. Zakona o osnovnoj {koli SBK-a ("Slu`bene novine SBK-a", 11/01) i ~lana 123. Pravila {kole, i Odluke Upravnog odbora broj 251-3/2012. i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Travnik broj 03-34943/12-2-23 od 13. 8. 2012. godine, raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU OSNOVNA [KOLA VRAP^I]I [KOLSKI ODBOR Na osnovu ~lanova 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a ("Sl. novine HNK-a" broj: 5/00, 4/04 i 5/04), ~lana 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u ("Sl. novine HNK-a" 3/09), ~lana 111. Pravila JU Osnovne {kole Vrap~i}i, ~lanova 10. i 11. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne {kole Vrap~i}i, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 0502-40-2129/12 od 13. 8. 2012. godine I Odluke [kolskog odbora broj: 01-447/2012 od 15. 8. 2012. godine raspisuje se

Kza O N na radna mjesta S KUR upra`nje
Na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. godine 1. Nastavnik razredne nastave..........................2 izvr{ioca 2. Nastavnik njema~kog jezika .........................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) 3. Nastavnik historije.........1 izvr{ilac (8 ~asova sedmi~no) 4. Nastavnik geografije..........1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) 5. Nastavnik demokratije i ljudskih prava...........1 izvr{ilac (2 ~asa sedmi~no) 6. Nastavnik pravoslavne vjeronauke ...............1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) Uslovi konkursa: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati

trebaju ispunjavati posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne {kole Vrap~i}i i Nastavnim planom i programom. Kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - prijavu (obavezno navesti adresu i kontakt-telefon) - diplomu o zavr{enoj {koli - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - potvrda o radnom iskustvu (najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome za radno mjesto na koje konkuri{e) Za radno mjesto nastavnika pravoslavne vjeronauke potrebno je dostaviti i saglasnost nadle`ne vjerske zajednice za pou~avanje vjeronauke. Za radna mjesta pod rednim brojem 3 i 4 prednost prilikom prijema imaju nastavnici sa zavr{enom nastavni~kom grupom historije i geografije. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit }e se intervju. Izabrani kandidat je du`an prije zaklju~ivanja ugovora o radu dostaviti slijede}a uvjerenja: ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak i uvjerenje o neka`njavanju (ne starija od 6 mjeseci). Prijave na konkurs dostavljati na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola Vrap~i}i, Vrap~i}i bb, 88 113 Vrap~i}i (za Konkursnu komisiju) Do ku men ta cija podne se na na konkurs ne }e se vra }a ti kandidatima.

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik muzi~ke kulture - 5 ~asova sedmi~ne norme, na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2013. godine 2. Nastavnik engleskog jezika - 6 ~asova sedmi~ne norme, na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2013. god. USLOVI: Pored op{tih uslova po Zakonu o osnovnoj {koli SBK-a, Plana i programa za osnovne {kole, uz prijavu kandidati trebaju prilo`iti: - kra}a biografija, - diploma o stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju. Kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju po Pravilniku o popuni radnih mjesta: - dokaz o tehnolo{kom vi{ku - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom - potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o ~ekanju na posao (zavod za zapo{ljavanje) - uvjerenje o socijalnim prilikama u porodici sa ku}nom listom, te dokazima za svakog ~lana sa ku}ne liste (ako niko nije zaposlen) - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu. Sa svakim od kandidata bit }e obavljen intervju koji provodi konkursna komisija. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokumentacijom i brojem telefona dostaviti na adresu: JU Druga osnovna {kola Prusac 70 223 Prusac Direktor [kole Naim Helja

KON KURS

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Festival kamerne muzike

33

Koncert humanitarnog karaktera

U Kaknju i Visokom snimljene posljednje scene filma Gorana Vojnovi}a

^efuri, van!
Film je snimljen u slovena~ko-bosanskoj produkciji, a baziran je na knjizi koja je izazvala veliko zanimanje javnosti - ~ak je i policija reagovala
Da je na{a zemlja pogodno tlo za snimanje filmova, dokazuje se sve ~e{}e. Iako situacija nije bajna, i uprkos ~injenici da filmskim ekipama ne nudimo onoliko koliko mogu dobiti u zemljama {ireg okru`enja, razne evropske produkcije sve ~e{}e dio produkcije rado sele u BiH. A zahvaljuju}i ~injenici da scenario govori o `ivotu Bosanca u Sloveniji, ekipa filma "^efurji, raus" (^efuri, van) odlu~ila je neke od kadrova snimiti upravo ovdje, u okolici Kaknja i Visokog. Kako ka`e scenarista i reditelj filma Goran Vojnovi}, po ~ijoj, vrlo ~itanoj knjizi je i nastao scenario, ekipa je u Bosnu i Hercegovinu do{la snimiti zavr{ne kadrove u cijeloj produkciji. - Mi smo imali 26 snimaju}ih dana u Sloveniji i sada smo tu, gdje smo snimali u Kaknju i Visokom, kao i neke scene koje se de{avaju u vozu, obja{njava Vojnovi}. Produkcijskim uslovima u BiH je vrlo zadovoljan: - Sve je pro{lo perfektno, ekipa s kojom smo radili ovdje je bila odli~na, od organizatora snimanja sve do gluma~ke ekipe, jednostavno nemam nikakvih zamjerki, nismo mogli po`eljeti da snimanje pro|e bolje.
Pripreme za koncert su u punom zamahu
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Promi{ljanje
muzi~ke umjetnosti
Bit }e predstavljena neka od najzna~ajnijih djela muzi~ke literature koja definiraju muziku kao umjetnost
Sarajevo Chamber Music Festival (SCMF), odnosno Festival kamerne muzike bit }e odr`an u Sarajevu od 24. augusta do 1. rujna ove godine. Kako je ve} poznato, koncerti }e, izuzev 26. augusta (nedjelja), biti odr`avani u Domu Oru`anih snaga BiH s po~etkom u 19.30 sati. Za majstorske radionice SCMF-a odabrano je 50 mladih muzi~ara iz regiona (studenti s muzi~kih akademija iz Sarajeva, Isto~nog Sarajeva, Banje Luke, Zagreba, Splita, Ljubljane, Beograda, Graza i Skoplja, a njihov rad }e rezultirati zajedni~kim koncertom 31. augusta), a sudionici programa su Manhattan String Quartet (SAD),
Sudionici programa Manhattan String Quartet (SAD)

Bajram do|e, miri{u avlije
Tradicionalna manifestacija povodom Ramazanskog bajrama bi}e prilika da se afirmiraju pozitivne vrijednosti koje u sebi nosi ovaj mubarek-dan
Povodom Ramazanskog bajrama, Med`lis Islamske zajednice Sarajevo organizuje tradicionalni bajramski koncert pod nazivom "Bajram do|e, miri{u avlije", koji }e se odr`ati u nedjelju, 19. augusta - prvog dana Ramazanskog bajrama u dvorani "Mirza De li ba {i}". Kon cert po ~i nje u 20.30 sati, a na njemu }e nastupiti eminentni izvo|a~i duhovne i popularne muzike iz BiH i Turske, uz muzi~ku produkciju maestra Emira Nuhanovi}a. Ova kulturna manifestacija ima za cilj ista}i i afirmisati pozitivne vrijednosti koje u sebi nosi ovaj mubarek-dan, kao {to su upu}ivanje na me|usobnu solidarnost i ljubav, o~uvanje rodbinske bliskosti, po{tovanje starijih, darivanje, te razvijanje moralnih i op}eprihva}enih dru{tvenih vrijednosti. Koncert je humanitarnog karaktera, a iznos od ulaznica koje imaju simboli~nu cijenu - pet KM, i}i }e u Fond za stipendiranje u~enika i studenata imama {ehida sarajevskog Med`lisa. Ulaznice se mogu nabaviti u haremu Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu, kod d`ematskih imama na

voditi Sarajevo Chamber Music Institute. "Koncepcija Sarajevo Chamber Music Festival usmjerena je na osvje{tavanje prostora za postojanje i promi{ljanje muzi~ke umjetnosti i njenih najvi{ih dostignu}a. Ovo je veoma zna~ajno u kontekstu postoje}eg populisti~kog odnosa prema umjetnosti u BiH, u ~ijem se javnom prostoru muzika vrednuje isklju~ivo prema njenoj sposobnosti da bude ugodna i dopadljiva, dok se sve vi{e zanemaruje vrijednost i te`ina umjetni~kog stvaranja", navodi organizator predstoje}eg doga|aja i isti~e da je SCMF usmjeren

Gluma~ka ekipa u trenucima odmora

Goran Vojnovi}, scenarista i reditelj

podru~ju Med`lisa Islamske zajednice Sarajevo, u prostorijama (sjedi{tu) MIZ-a Sarajevo i kod uli~nih distributera u Sarajevu. Pripreme za koncert su u punom zamahu, tako da su trenutno u toku probe solista, horova, bendova i orkestra koje se izvode na razli~itim lokacijama. Organizatori na ovogodi{njem koncertu o~ekuju i pove}anje broja posjetilaca, tako da bi Skenderija u nedjelju mogla ugostiti ~ak 10.000 gledalaca.
K. R.

O aferi
Goran Vojnovi} je postao poznat {iroj slovena~koj javnosti nakon afere ^efurji, raus. U januaru 2009. protiv autora knjige "^efurji, raus" pokrenut je postupak kojeg je odredio v. d. direktora policije Matja` [inkovec. Organi progona su u toj knjizi navodno na{li primjer uvrede policije. Postupak je bio zavr{en nakon inter vencije ministrice unutra{njih poslova Katarine Kresal, koja je, kako se sama izrazila, samim postupkom policije bila "razo~arana i o`alo{}ena". Ministrica je knjigu ~ak preporu~ila, a i sama je pro~itala pred po~etak afere. Povodom afere su se oglasila razna dru{tva i pojedini umjetnici, koji su o{tro osudili kra}enje umjetni~ke slobode. Narednog dana, policija je prekinula postupak, priznala svoju gre{ku, a v. d. direktora, Matja` [inkovec ponudio je ostavku. Goran Vojnovi} je kasnije te godine dobio nagradu Pre{ernov sklad za rad na pomenutoj knjizi.

Knjiga po scenariju
"^efurji, raus" je pri~a o Bosancu koji se te{ko snalazi u Sloveniji, ali iako govori o jednoj neprilago|enoj osobi u kulturi koja je druga~ija od njegove, film je u isto vrijeme fokusiran i na dru{tvo koje ne prihvata one koji su druga~iji. Vojnovi} se uhvatio u ko{tac sa boljkom ~itavog svijeta, ~i-

ni se. Njegov nagra|ivani istoimeni roman na osnovu kojeg je nastala i vrlo gledana pozori{na predstava imao je ~udan proces nastajanja. - Cijela pri~a je ustvari bila zami{ljena kao film, obja{njava reditelj i dodaje: - Prvo je postojao filmski scenario, pa je tek onda nastala knjiga, a po motivima knjige i kazali{na predstava. Zna~i, ta pri~a je nekako od samog po~etka trebala da postane film i trebalo mi je dugo vremena nakon {to sam napisao knjigu da opet o njoj po~nem razmi{ljati kao o filmu. Ali, bilo je logi~no da }e film kad-tad biti snimljen, ali eto trebalo je malo vi{e vremena nakon {to je knjiga objavljena i nakon {to je postala vrlo popularna u Sloveniji i regionu. U gluma~koj ekipi filma se nalaze i na{i poznati glumci Emir Had`ihafizbegovi}, Mediha Mu-

sliovi}, Mustafa Nadarevi}, Moamer Kasumovi} i drugi, dok je suradnik na scenariju bio Abdulah Sidran. Vojnovi}u rad sa Bosancima nije stran, u njegovom prethodnom filmu "Piran-Pirano" neke od glavnih uloga tako|er su igrali na{i glumci. Rediteljevi utisci o bosanskim glumcima su vi{e nego pozitivni. - Meni je te`e odabrati koga da ne odaberem za ulogu u filmu, a ne obrnuto. Sa bosanskim glumcima sam radio i na prvom filmu i zaista mislim da u Bosni i Hercegovini ima sjajnih glumaca, svih generacija, iskren je Vojnovi}

Premijera na festivalima
Kako je produkcija sa kadrovima snimljenim u Kaknju i Visokom potpuno zavr{ena, ekipa }e sada prionuti na postprodukciju, koja }e biti u potpunosti obavljena u Sloveniji. Iako }e biti zavr{en

ranije, film se u kinima o~ekuje tek za godinu, zbog mogu}eg u~e{}a na festivalima. - Postprodukcija po~inje krajem septembra i traja}e do marta, ka`e Vojnovi}. - Mi planiramo film premijerno prikazati u kinima u oktobru naredne godine, a do tada }emo ga ponuditi i filmskim festivalima. Ali, o tome jo{ ne razmi{ljamo, sve dok ne zavr{imo film u potpunosti. Vojnovi}u je ovo drugi film, nakon {to je postigao veliki uspjeh sa svojim prvijencem "PiranPirano". Prije toga je snimio i jedan kratki film, "Kinezi dolaze", a bio je i koautor scenarija za kratki film "Sretan put Nedime", koji je osvojio nagradu Srce Sarajeva. Nosilac produkcije filma "^efurji, raus" je slovena~ka Arsmedia, dok je bosanski partner u projektu DEPO produkcija iz Sarajeva.
N. SELIMOVI]

David Finckel & Wu Han (SAD), Benjamin Bloomfield (SAD), Yeonju Jeong (Ju`na Koreja/BiH), Sangmi Lim (Ju`na Koreja/SAD), Dino Muli} (BiH/SAD), Boris Rener (Slovenija), Alexander Swete (Austrija), Christopher Taylor (SAD). Na ovom internacionalnom festivalu kamerne muzike, koji }e se odr`ati u Sarajevu u organizaciji Muzi~ke akademije Univerziteta u Sarajevu, uz sudjelovanje svjetski poznatih muzi~ara, paralelno }e program namijenjen najtalentiranijim mladim muzi~arima regiona

ka produkciji muzi~kih doga|aja koji }e "predstaviti neka od najzna~ajnijih djela muzi~ke literature koji definiraju muziku kao umjetnost". Tako }e ovogodi{nje izdanje Festivala imati fokus na opusima velikana kamerne muzike - Antonina Dvor`aka i Franza Schuberta. Aktivnosti edukativnog programa SCMF-a objedinjene su pod nazivom Sarajevo Chamber Music Institute, a njime rukovodi Manhattan String Quartet. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
An. [.

Art-house Cinema Citya

Manifestacije povodom 47. Ko~i}evog zbora

Iznad i ispod planine
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske 20. i 21. augusta bit }e otvorena izlo`ba fotografija "Iznad i ispod planine", promocija knjiga Grozde Regodi}, te predstavljena izdanja dobitnika Ko~i}eve nagrade. Autor izlo`be fotografija (hol NUBRS-a) je Milisav Vesovi}. Povodom ove izlo`be objavljena je i fotomonografija istoimenog naziva. Izlo`bu ~ine 102 fotografije u boji inspirisane prostorima, predjelima i ambijentom u kome su se kretali Ko~i}evi junaci. Izlo`bu }e u ponedjeljak u 20 sati otvoriti potpredsjednik zavi~ajnog dru{tva Zmijanje dr. Milenko [ari}, koji je i idejni tvorac ovog projekta. Istu ve~er u 20.15 sati bit }e promovirane knjige Grozde Regodi} "Besjeda i slika starog Zmijanja" i "Zmijanjske rukotvorine". O knjigama }e govoriti prof. dr Zorica Turja~anin, Danijela \ukanovi} (Muzej RS-a), Vladimir \ukanovi} (Muzej RS-a), dr. Dragutin Ili} i autorica Regodi}. U utorak u 20 sati }e u holu biblioteke biti predstavljena izdanja knjiga dobitnika Ko~i}eve nagrade. To su knjige Milenka Stoji~i}a "Ko~i}, munja nad knji`evinom", Dragoslava Mihajlovi}a "Zlotvori", Ranka Pavlovi}a "(D)opri~ano" i Predraga Lazarevi}a "Okrajci". O knjigama }e govoriti Ljiljana Ma~ki}. Mr. S.

Melanholija
Unutar programa art-house u sarajevskom Cinema Cityu, od narednog ~etvrtka (23. augusta) svoje prikazivanje po~inje nagra|ivana psiholo{ka drama Larsa von Triera "Melanholija". Ovaj film je pro{le godine nagra|en kao najbolji film od Evropske filmske akademije, a Kirsten Dunst, glavna glumica u filmu, osvojila je Zlatnu palmu u Cannesu. Film prati dvije sestre tokom dva dana. Justine (Dunst) je depresivna i bori se da barem na trenutke bude sretna. Dan je njenog vjen~anja i njena sestra Claire (Charlotte Gainsbourg) i zet (Kiefer Sutherland) ~ine sve da bi vjen~anje u njihovoj luksuznoj ku}i daleko u planini pro{lo savr{eno. Istovremeno, Zemlja je pod prijetnjom apokalipse, jer joj se primi~e nepoznati planet. Kada dan poslije kataklizma postane neizbje`na, na vidjelo izlazi smirenost Justine i prestra{enost Claire. Film je klasi~no oli~enje Trierovog mra~nog i apati~nog stila. Kroz vrlo duboka promi{ljanja on nas vodi ka kraju svijeta, na na~in koji je vrlo neobi~an za jedan film katastrofe. "Melanholija" je na repertoaru do po~etka septembra.
N. S.

Neke od scena snimane su u vozu, na stanici u Kaknju

34

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU Srednja trgova~ka {kola Sarajevo, Armaganu{a 29

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU MUZI^KA AKADEMIJA U SARAJEVU Upravni odbor Muzi~ke akademije u Sarajevu raspisuje

Na osnovu ~l. 112. st. 4. Zakona o srednjem obrazovanju ("Sl. novine KS", br. 23/10), uz saglasnost ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22633-29/12. od 24.7.2012. godine, te odluke [kolskog odbora broj: 01-1048/12. od 15.8.2012. godine, raspisuje

J AV N I K O N K U R S
za popunu slijede}ih radnih mjesta 1. Profesor njema~kog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ilac, na 4 ~asa, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine. Uslovi: zavr{en filozofski fakultet odsjek za germanistiku, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa - polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. 2. Profesor hemije, 1 izvr{ilac, na 10 ~asova, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine. Uslovi: zavr{en prirodno-matemati~ki fakultet odsjek za hemiju, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, - polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. 3. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvr{ilac, na 6 ~asova, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine. Uslovi: zavr{en fakultet sporta i tjelesnog odgoja, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, - polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. 4. Profesor prava, 1 izvr{ilac na 22 ~asa, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine. Uslovi: zavr{en pravni fakultet, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, - polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. 5. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvr{ilac na 20 ~asova, odre|eno vrijeme do povratka uposlenice s porodiljskog odsustva, 6. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvr{ilac na 22 ~asa, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine, 7. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvr{ilac za 19 ~asova, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine. Uslovi: za redni broj 5, 6 i 7 - zavr{en ekonomski fakultet, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa. 8. Pedagog, 1 izvr{ilac, odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine. Uslovi: zavr{en filozofski fakultet - odsjek za pedagogiju, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, - polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. 9. Socijalni radnik, 1 izvr{ilac za 20% norme, odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa odsustva. Uslovi: zavr{en fakultet politi~kih nauka, odsjek za socijalni rad, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, - polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) koja dokazuje ispunjavanje uslova konkursa i to: - kra}u biografiju, - diplomu - dokaz o stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, odnosno vjen~anih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu naknadno }e dostaviti ljekarsko uvjerenje. NAPOMENA: a) Prednost kod izbora kandidata imaju ona lica koja su aplicirala na konkurs, a koja su na dan 11.12.2009. godine bila u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u ovoj {koli, odnosno osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo, a {to su du`na dokazati dostavljanjem: - ovjerene kopije ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine, - ovjerene kopije uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. b) Prednost kod izbora imaju kandidati koji su radili po EU VET programu. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs se podnose li~no u sekretarijat ili putem po{te na adresu {kole: JU Srednja trgova~ka {kola Sarajevo, Ulica Armaganu{a br. 29. Dokumenta dostavljena na konkurs ne}e se vra}ati po{tom.

za izbor u akademska zvanja: Nastavnik sva zvanja: 1) Oblast violina (Violina I-X, Metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za guda~e I-X) - 2 izvr{ioca 2) Oblast gitara (Gitara I-X, Metodika nastave gitare i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X) - 1 izvr{ilac 3) Oblast truba (Truba I-X, Metodika nastave trube i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duva~e I-X) 1 izvr{ilac 4) Oblast saksofon (Saksofon I-X, Metodika nastave saksofona i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duva~e I-X) - 1 izvr{ilac 5) Oblast horna (Horna I-X, Metodika nastave horne i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duva~e I-X) 1 izvr{ilac 6) Oblast fagot (Fagot I-X, Metodika nastave fagota i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duva~e I-X) 1 izvr{ilac 7) Oblast oboa (Oboa I-X, Metodika nastave oboe i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duva~e I-X) 1 izvr{ilac 8) Oblast muzikologija (Historija muzike I-X, Historija muzike I-IV, Historija ju`noslavenske muzike I-II, Historija muzike u BiH I-IV, Muzi~ka publicistika i kritika I-II, Uvod i metodologija muzikologije I-II, Aspekti muzike 20. stolje}a I-II, Metodologija muzikolo{kog istra`ivanja sa arhivistikom I-II, Metodologija izrade pisanog rada I) - 1 izvr{ilac Saradnici: 9) Oblast klavir (Klavir I-X, Korepeticija I-IV, Sviranje s lista I-II, Metodika nastave klavira i praktikum IIV, Korepeticija i sviranje s lista I-II, Historija i razvoj pijanizma I) - 1 asistent 10)Oblast horsko dirigovanje (Horsko dirigovanje I-X, Hor I-X, Metodika horskog dirigovanja I-IV, Metodika horskog dirigovanja i praktikum III-IV, Osnovi dirigovanja I-IV, Sviranje partitura I-VIII, Korepeticija muzi~kog djela I-VI) - 1 asistent Uvjeti za izbor i period izbora nastavnika i saradnika za umjetni~konastavna i nau~nonastavna zvanja utvr|eni su ~l. 95, 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj: 22/10) i ~l. 131, 132. i 137. Pravila Muzi~ke akademije u Sarajevu - Novi pre~i{}eni tekst. Izabrani kandidati pod ta~kom 2, 8, 9. i 10. zasnivaju radni odnos sa punim radnim vremenom. Kandidati uz prijavu dostavljaju: - Odgovaraju}e diplome, rodni list, uvjerenje o dr`avljanstvu (originali ili ovjerene kopije); - Biografiju i hronolo{ki pregled svih relevantnih ~injenica o dosada{njem nastavno-pedago{kom, umjetni~kom radu sa potrebnim dokazima (Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom); Kandidat koji se prijavljuje na konkurs obavezan je u svojoj prijavi nazna~iti jedno od nastavni~kih zvanja za koje se prijavljuje (docent, vanredni profesor, redovni profesor), u suprotnom takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj {tampi i na web stranici Muzi~ke akademije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896 Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: MUZI^KA AKADEMIJA U SARAJEVU JOSIPA [TADLERA 1/II ili DIREKTNO NA PROTOKOL SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

KONKURS/NATJE^AJ

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Ilid`a JU "SEDMA OSNOVNA [KOLA "ILID@A" Broj: 471/12 Datum: 15.8.2012. god. Telefon: 761-630, fax 761-630 Na osnovu ~lana 95. Pravila JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a a u vezi sa odlukom [kolskog odbora broj: 413/12 od 14.8.2012. godine, a na osnovu ukazane potrebe za popunu upra`njenih radnih mjesta, direktor JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a nakon prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, raspisuje javni

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik/nastavnica bosanskog, srpskog, hrvatskog jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac 4 ~asa nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. do 15.8.2013. godine.

KONKURS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU Srednja trgova~ka {kola Sarajevo, Armaganu{a 29 Na osnovu ~l. 81. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine KS", broj 23/10) i odluke [kolskog odbora od 28.6.2012. godine, raspisuje

2. Nastavnik/nastavnica muzi~ke - glazbene kulture 1 izvr{ilac, 12 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. do 15.8.2013. godine. 3. Nastavnik/nastavnica fizike 1 izvr{ilac, 14 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1.9.2012. do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 1.5.2013. godine. 4. Nastavnik/nastavnica tehni~ke kulture 1 izvr{ilac, 8 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 1.9.2012. godine do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 1.4.2013. godine. Uslovi: Za navedena radna mjesta pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove predvi|ene Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz aplikaciju, kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: - biografiju, kontakt-telefon - diplomu - rodni list (ne stariji od {est mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) Svi kandidati koji ispunjavaju uslove bit }e pozvani na test. Kandidati koji budu izabrani naknadno }e dostaviti ljekarsko uvjerenje. Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Prednost imaju kandidati koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs, odnosno u ostalim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni konkurs sa tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a - Bla`uj br. 118. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Direktor {kole Aljovi} Hamed

ZA UPIS VANREDNIH U^ENIKA U [KOLSKU 2012/2013. GODINU Konkurs i prijem vanrednih u~enika/ca u {kolsku 2012/2013. godinu za polaganje razreda u cjelini vr{it }e se u septembru, po~ev od 3.9.2012. godine do 28.9.2012. godine u sekretarijatu {kole, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Prijem zahtjeva i upis vanrednih u~enika/ca za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih i maturskih ispita vr{it }e se najkasnije do 30 dana prije po~etka svakog ispitnog roka: januarsko-februarski, aprilski, junski i avgustovsko-septembarski. U {kolsku 2012/13. godinu, [kola planira upis vanrednih u~enika/ca za zanimanja i stru~na zvanja: PRODAVA^: III stepen........................................................................................................................................30 u~enika - za prekvalifikaciju...................................................................................................................20 u~enika ARAN@ER: IV stepen ........................................................................................................................................30 u~enika - za prekvalifikaciju...................................................................................................................15 u~enika POSLOVO\A U TRGOVINI - V stepen ................................................................................................................................30 u~enika Uz zahtjev za upis, vanredni u~enici trebaju prilo`iti: svjedo~anstva o zavr{enom prethodnom {kolovanju, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, vjen~anih (original), odnosno za upis V stepena: diploma trgovinske {kole III ili IV stepena, izvod ro|enih, vjen~anih i potvrdu o radu najmanje 2 godine na poslovima prodaje robe. Sve informacije se mogu dobiti i na kontakt-telefon: 033/445-789.

KONKURS

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

SCENA

35

NAJINTERESANTNIJA HALJINA od perli

Izlo`ba posve}ena

Whitney Houston
U Grammy muzeju u Los Angelesu u srijedu je otvorena izlo`ba posve}ena pokojnoj pjeva~ici Whitney Houston. Izlo`ba “Whitney! Muzi~ka zaostav{tina Whitney Houston” posjetiocima pru`a mogu}nost da vide ~uvene haljine koje je ova pop-pjeva~ica nosila, neke od njenih Grammy nagrada, fotografije i li~ne predmete. Kako prenosi Reuters, vrhunac izlo`be je haljina od perli koju je Houston nosila na dodjeli muzi~kih nagrada Grammy 1994, privatna pisma ~uvenog producenta Kylea Davisa i {oljica za ~aj iz koje je Houston pila prije svakog nastupa. - Prikupili smo stvari koje su ljudima najinteresantnije i koje, u mnogim slu~ajevima, vra}aju lijepe uspomene, rekla je njena

menad`erica Pett Houston. - Zaista smo sretni {to smo ovdje da predstavimo i budemo dio predivne karijere ove talentovane `ene, dodala je ona. Whitney Houston (48) udavila se u kadi jednog hotela na Beverly Hillsu u februaru. Autopsija je pokazala da su uzrok smrti sr~ani problemi i konzumiranje kokaina. Na izlo`bi se ne pominju njen buran `ivot i problemi sa narkoticima. Izlo`ba }e trajati do februara 2013. godine, a posljednji film Whitney Houston “Sparkle” u kinima {irom svijeta po~et }e se prikazivati danas. Tokom karijere osvojla je {est Grammyja i dva Emmyja, a publika }e je pamtiti po hitovima “Where do broken hearts go” “I , wanna dance with somebody” , “Greatest love of all” te vjerovatno najpoznatiji “I will always love you” pjesma iz filma “Tjelohrani, telj” u kojem je i igrala glavnu ulogu uz Kevina Costnera.

Whitney u haljini od perli na dodjeli Grammiyja 1994. godine

Obratila se fanovima

Alicia Keys otkrila naziv novog albuma

Soul pjeva~ica Alicia Keys, dobitnica brojnih nagrada, uklju~uju}i devet Grammyja, jedanaest Billboard Music Awards nagrada i tri American Music Awards nagrade, prije nekoliko dana otkrila je da }e njen peti studijski album nositi naziv “Girl On Fire” To je u~inila nakon {to je pri. je nekoliko sedmica objavila pjesmu “New Day” . R&B pjeva~ica i kantautorica nije mogla odoljeti da sa svojim fanovima ne podijeli nekoliko informacija o svom novom studijskom materijalu. - Tokom snimanja uglavnom sam boravila u New Yorku, ali sam u nekoliko navrata putovala i na druga mjesta i sara|iva-

la sam s mnogima starim, ali i novim prijateljima. Obe}avam, kad ga poslu{ate, otkrit }ete me u novom svjetlu, dala sam sve od sebe: snagu, iskrenost, srce... napisala je Keys na svom blogu, te pojasnila i o ~emu njen novi album govori. - “Girl On Fire” govori o novim po~ecima, novim perspektivama ali i otklanjanju lo{e energije iz `ivota i preuzimanju pune kontrole nad vlastitim `ivotom, pojasnila je popularna pjeva~ica. Jo{ nije poznat datum izlaska novog albuma, ali sude}i prema dosada{njim odli~nim rezultatima ove pjeva~ice, ni{ta manje vrijedno ne mo`emo o~ekivati od D. R. onoga {to smo navikli.

36

OGLASI
Mostar, 17. 8. 2012. godine

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

VANREDNA SKUP[TINA DIONI^ARA "NOVI CENTAR" DD Zavidovi}i, Ul. m. Tita br. 7, 72 220, ZAVIDOVI]I Imaju}i u vidu ~injeni~no stanje u Dru{tvu, a koje je vezano za: mandat Nadzornog odbora koji je istekao 31. 8. 2011. g. (Dokaz: Rje{enje KVP broj 03/2-19-605/08. od 4. 2. 2009. g.); nezakonito odr`anu Skup{tinu 28. 6. 2012. g. a po Odluci samozvanog Nadzornog odbora koji nema mandat; netransparentan, tj. nezakonit odnos dioni~ara bra}e Mujanovi} prema ostalim dioni~arima (suprotan ~lanu 5. stav 2. Pravilnika o upravljanju DD); nepostojanje Statuta Dru{tva jer nije ure|en po Zakonu i Pravilniku o upravljanju d.d., (nije primjen ~lana 71. Pravilnika o upravljanju DD); od direktorice Dru{tva u uz podr{ku dioni~ara bra}e Mujanovi}, la`no predstavljanje vezano za ingerencije sekretara Dru{tva; od direktorice Dru{tva uz podr{ku dioni~ara bra}e Mujanovi}, la`no predstavljanje dioni~ara koji su se uklju~ili u rad organa Dru{tva a da za to nisu imali pravo; nezakonit odnos i nezakonito tuma~enje dioni~ara bra}e MUJANOVI]A prema sestrinskoj firmi a to je Dru{tvo "CENTAR-S"; (Dokaz: izvod iz suda broj: MBS-42-02-0021-08.) i naru{avanje odredbe ~lana 6. stav 2. ZOPD, kao i naru{avanje Kodexa Korporativnog upravljanja, od bra}e MUJANOVI]A i KARAVDI] ADEMA kao povezanog lica, dioni~ar koji ima iznad 10% dionica sa pravom glasa, daje slijede}e:

HERCEGOVA^KA BANKA d.d. MOSTAR U LIKVIDACIJI Biskupa ^ule bb Mostar Sukladno ~lanku 61. Zakona o bankama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 43/02, 58/02, 13/03, 28/03), likvidacijski upravitelj Hercegova~ke banke d.d. Mostar objavljuje drugi put slijede}e:

O B A V J E [ T E NJ E
Pozivaju se povjerioci Hercegova~ke banke d.d. Mostar u likvidaciji da do 18. 9. 2012. godine prijave svoja potra`ivanja po{tom likvidacijskom upravitelju Banke u dva primjerka na adresu: HERCEGOVA^KA BANKA d.d. MOSTAR U LIKVIDACIJI 88 000 MOSTAR Ul. biskupa ^ule bb Uz prijavu potra`ivanja potrebno je prilo`iti kopije slijede}ih dokumenata: 1. Za potra`ivanja gra|ana - Fotokopiju prve strane {tedne knji`ice ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se potra`ivanje `eli ostvariti /rje{enje o ostavinskoj raspravi, nasljedstvo i sli~no, - Kopiju prijave boravi{ta-stanovanja podnosioca zahtjeva (CIPS), - Naziv banke i broj teku}eg ra~una. 2. Za pravna lica - Izvod iz sudskog registra za pravno lice za koje se podnosi zahtjev, ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, - Spesimen potpisa lica ovla{tenih za potpisivanje - original, - Naziv banke i broj transakcionog ra~una. Likvidacijski upravitelj Nikola Fabijani}

O B A V J E [ T E NJ E
Obavje{tavaju se dioni~ari PD "NOVI CENTAR" d.d. Zavidovi}i da }e se vanredna Skup{tina dioni~ara odr`ati u petak, 7. 9. 2012. g., u 10.30h u prostorijama restorana Hotela "KRISTAL" u Zavidovi}ima. Za dnevni red se predla`e: 1. Izbor/imenovanje radnih tijela vanredne Skup{tine i to predsjednika i dva dioni~ara ili njihovih punomo}nika za ovjeriva~e zapisnika. Funkciju zapisni~ara }e obavljati dioni~ar na Skup{tini; 2. Dono{enje odluke o utvr|ivanju odgovornosti dioni~ara: Karavdi} Adem kao povezano lice sa Mujanovi} Ismet, Mujanovi} Ferid i Mujanovi} Ibrahim zbog povrede odredbe ~l. 6. stv. 2. pt~. 1. i 2. ZOPD, i ne po{tivanja odredaba Pravilnika o upravljanju DD, kao i zbog ~injenica navedenih u uvodu ovog obavje{tenja, dokazanog proma{aja vezanog za odluku pripajanja Dru{tva "Centar-s" d.d. od ~ega "Novi Centar" d.d. Zavidovi}i nije imao nikakvu korist, kao i dono{enje odluke o smjeni Nadzornog odbora zbog isteka mandata; 3. Dono{enje odluke o izboru ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva jer je utvr|eno postojanje odredbe ~l. 259. stv. 5. ZOPD, od dioni~ara: Karavdi} Adem kao povezano lice sa Mujanovi} Ismet, Mujanovi} Ferid i Mujanovi} Ibrahim. Nominuju se slijede}i kandidati: Pendi} Drago, Mostarli} Muhamed i Kozli} Eniz. ♦ Odbor za glasanje, imenovan je Odlukom o sazivanju vanredne Skup{tine, u sastavu Husi} Esad - predsjednik, Konji} Admir ~lan i Softi} Rizah ~lan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara po spisku iz RVP-Sarajevo, zaklju~no 30 dana prije zakazanog odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar mo`e li~no ili putem punomo}nika po obostranoj potpisanoj punomo}i, u~estvovati u radu i odlu~ivanju na Skup{tini. Punomo} se dostavlja faxom (035-282-002), emailom (udaubh@gmail.com), li~no ili preporu~enom po{tom na adresu (KAMERI] HASIB, Ravlje bb @ep~e) ili neposredno 30 minuta prije po~etka rada vanredne Skup{tine i predaje se Odboru za glasanje. Prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju vanredne Skup{tine dioni~ar/punomo}nik }e dostaviti najkasnije do 3. 9. 2012. g. i to li~no ili preporu~eno OBAVEZNO na adresu: UDAU BH Kancelarija Tuzla ul. Bosne srebrene bb 75 000 Tuzla. Dioni~ari ili njihovi punomo}nici imaju pravo uvida u sva dokumenta vezana za vanrednu Skup{tinu ili u druga dokumenta utvr|ena po Zakonu. Svi materijali za vanrednu Skup{tinu se nalaze u Zavidovi}ima kod Kameri} Hasiba (mobitel br: 061-153-385). Dioni~ar ili punomo}nici ili grupa dioni~ara sa najmanje 5,0% dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predlo`iti izmjenu/dopunu dnevnog reda ili prijedlog odluka za Skup{tinu, po svim ta~kama dnevnog reda, u roku od 8 dana, od dana objave ovog obavje{tenja. ♦ OVLA[TENI SAZIVA^ - KAMERI] HASIB Ravlje bb, 72 230 Zep~e. ♦ NAPOMENA: Zbog mogu}e opstrukcije direktorice Dru{tva, obavezno }e se izraditi novi pe~at: Privredno dru{tvo "NOVI CENTAR" d.d. Zavidovi}i sa oznakom "SD" u sredini a koji }e slu`iti samo za ovjeru dokumenata vezanih za KVP i Sud.

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Odluke [kolskog odbora broj 01-358/12 od 14. 8. 2012. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-38-22632-3-10/12 od 24. 7. 2012. godine, JU O[ "Vladislav Skari}" Sarajevo raspisuje

J AV N I K O N K U R S
za prijem uposlenika u radni odnos 1. Nastavnik informatike 2. Samostalni referent za plan i analizu 1 izvr{ilac, nepuna nastavna norma, 3 ~asa nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine. 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine.

USLOVI KONKURSA Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti original ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: - Diplomu kao dokaz stru~ne spreme, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - Kra}u biografiju. Izabrani kandidat je du`an prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju i uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka. Prednost na konkursu imaju kandidati koji su, po osnovu ~lana 11. stav (8) Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu treba prilo`iti i slijede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat bio u radnom odnosu na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa dostaviti na adresu Javna ustanova Osnovna {kola "Vladislav Skari}" Sarajevo, Ul. Terezija br. 48, 71 000 Sarajevo, sa naznakom "za javni konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija JU "Druga osnovna {kola" Konjic Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-@ ("Sl. novine", 5/00, 4/04 i 5/04), ~lana 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNK, saglasnosti Ministarstva obrazovanja broj: 05-02-40-2108/12 od 10.8.2011. godine te Odluke [kolskog odbora broj: 1484/12 od 15.8.2012. g, raspisuje se

5. Nastavnik razredne nastave - na odre|eno vrijeme do 15.7.2013. godine - 2 izvr{ioca 6. Higijeni~ar - na odre|eno vrijeme do 31.8.2013. godine - 1 izvr{ilac pola radne norme Za radno mjesto pod rednim brojem jedan (1) sedmi~ne nastavne i druge radne obaveze odre|uju se po~etkom {kolske godine u skladu sa potrebama {kole. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-@ ("Sl. novine HNK-@", br. 5/00, 4/04 i 5/04) i Nastavnim planom i programom. Potrebna dokumentacija: diploma (original ili ovjerena kopija, a za radno mjesto pod rednim brojem jedan (1) polo`en stru~ni ispit), izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU "Druga osnovna {kola" Konjic, Musala 1, 88400 Konjic, sa naznakom "Za konkurs".

KON K U R S
za prijem u radni odnos 1. Nastavnik turskog jezika - na neodre|eno vrijeme - 1 izvr{ilac (16 ~asova sedmi~no) 2. Nastavnik njema~kog jezika i knji`evnosti - na odre|eno vrijeme do 15.7.2013. godine - 1 izvr{ilac (16 ~asova sedmi~no) 3. Nastavnik informatike - na odre|eno vrijeme do 15. 7.2013. godine - 1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) 4. Nastavnik muzi~ke kulture - na odre|eno vrijeme do 15.7.2013. godine - 1 izvr{ilac (2 ~asa sedmi~no)

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U VI[EGRADU Broj: 91 0 I 007631 09 I Vi{egrad, 9.7.2012. godine Osnovni sud u Vi{egradu, sudija Osman Rahmanovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija "Sunrise" Sarajevo, protiv izvr{enika Veljovi} Miodraga iz Vi{egrada, radi izvr{enja prodaje nepokretnosti izvr{enika, v.sp. 3.613,99 KM, 9.7.2012. godine, na osnovu ~l. 82, 85 i 86. Zakona o izvr{nom postupku donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Rs 201206 11 Rs Sarajevo, 26.3.2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja D`ibri} - Pehar Aldijana iz Sarajeva, Trg heroja br. 8/I, zastupana po Ple}an Asifu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog "Jale" d.o.o. Sarajevo, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 4-A, radi isplate potra`ivanja iz radnog odnosa, v.s.p. 12.090,00 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`eni "Jale" d.o.o. Sarajevo, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 4-A, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 24.6.2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese slijede}u presudu: Obavezuje se tu`ena da tu`itelju za period od 1.7.2008. godine do 31.7.2009. godine isplati razliku pla}e u iznosu od 7.800,00 KM, razliku naknade za minuli sta` u iznosu od 260,00 KM, naknadu za prekovremeni rad u iznosu od 1.000,00 KM, naknadu za rad u dane vikenda i dane praznika koji se po zakonu smatraju dr`avnim praznikom u visini od 1.000,00 KM, naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) u iznosu od 2.000 KM, razliku naknade za godi{nji odmor za 2009. godinu u iznosu od 300,00 KM, uplati i obra~una obavezne doprino-

se za penzijsko i invalidsko osiguranje sve sa zateznom kamatom po~ev od dana dospje}a pa do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove sudskog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U slu~aju da je tu`enom uredno dostavljena tu`ba, a isti ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, tu`itelj je predlo`io da sud postupi po ~lanu 182. ZPP-a i donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Mi~ovi} Gordana

ZA KLJU ^AK
o ponovljenoj drugoj prodaji nepokretnosti 1. Odre|uje se ponovljena druga prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti ozna~ene kao k.~. 5000/8 po kulturi njiva upisana u ZK ulo{ku broj: 259 K.O. Vi{egrad. 2. Nepokretnost iz ta~ke 1. vlasni{tvo je izvr{enika Veljovi} Miodraga, s dijelom od 1/1. Nepokretnost se nalazi u posjedu izvr{enika. 3. Vrijednost nepokretnosti utvr|uje se u iznosu od 1.980,00 KM. 4. Na ponovljenom drugom ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne mo`e prodati ispod 1/3 utvr|ene ukupne vrijednosti iz ta~ke 3 Zaklju~ka. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila obezbje|enje koje iznosi 198,00 KM. Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na Sudu predati dokaz da su obezbje|enje platili na ra~un broj: 5620060000239694 depozit Suda. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vrati}e se obezbje|enje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te

za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ s najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodaju cijenu umanjenu za polo`eno obezbje|enje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne doponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba da u roku od 30 dana od dana prije ovog zaklju~ka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajna cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo. 7. U slu~aju da se kao kupac pojavljuje tra`ilac izvr{enja, smatra se da je njegovo potra`ivanje namireno u visini 1/2 procijenjene vrijednosti nekretnine 8. Shodno odredbi ~lana 75. st 1. i 2. Zakona o izvr{nom postupku ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03 i 65/05), kupac preuzima slu`nosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti. 9. Tro{kove poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti pla}a kupac. 10. Ro~i{te za ponovnu drugu prodaju nepokretnosti odr`at }e se 11.9.2012. godine u 11 ~asova, u zgradi Osnovnog suda Vi{egrad, soba broj 16, na koje se pozivaju tra`ilac izvr{enja, izvr{enik i zainteresirana lica kao kupci. 11. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e, o svom tro{ku, zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informiranja. Sudija Osman Rahmanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

37

38

POMO] U KU]I

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Breskve i kajsije okrepljuju tokom ljeta

Dobar izvor biljnih vlakana
[ta ka`u istra`ivanja?
Istra`iva~i su prona{li veoma malo dokaza koji potvr|uju da su biljni lijekovi naj~e{}e kori{teni u istra`ivanjima korisni za lije~enje nesanice. Valerijana - iako je ustanovljeno da je ova biljka bezbjedna za kori{tenje, istra`iva~i ka`u da ona ne poma`e da se spava du`e. Me|utim, postoje dokazi da mo`e pobolj{ati kvalitet sna. Sa druge strane, na osnovu podataka iz istra`ivanja, primije}eno je i da su neke osobe imale odre|enih problema sa jetrom, ali su takvi slu~ajevi bili izuzetno rijetki. Valerijana sa hmeljom - istra`ivanja pokazuju da ova kombinacija biljnih lijekova bolje djeluje od same valerijane, ali su istra`ivanja bila mala i kratkoro~na. Kamilica - postoji samo nekoliko istra`ivanja o lije~enju nesanice ovom biljkom. Izgleda da postoje neka pobolj{anja u lije~enju nesanice, ali u maloj mjeri. Kantarion - ve}ina istra`ivanja bavila se upotrebom ove biljke u lije~enju nesanice kod osoba koje imaju druge zdravstvene probleme kao {to je depresija. Nije poznato da li se rezultati ovih istra`ivanja odnose i na osobe sa primarnom nesanicom.

Breskve su lako svarljive i pru`aju izvanrednu za{titu od mnogih oblika raka i sr~anih oboljenja, isti~u nutricionisti
Kajsije u svom sastavu imaju najvi{e vitamina A, C, B kompleksa, kao i beta karotena. U zavidnoj koli~ini ima i kalijuma, tanina i pojedinih terpena, koji kajsiji i daju prijatnu aromu. Sa ovakvim sastavom one su vrlo zahvalne za odbranu organizma od bakterijskih infekcija, obnovu o{te}enih tkiva, razvoj ja~ih zuba i kostiju, ali i za pobolj{anje vida. Zbog izuzetne zastupljenosti beta karotena ova vo}ka ima djelotvoran efekt na srce, jer uti~e na sni`avanje lo{eg holesterola, kao i na neke druge bolesti. Kajsije su i dobar izvor biljnih vlakana, pa kao takve djelotvorno uti~u na organe za varenje. Zahvaljuju}i celulozi i pektinima, slu`e kao blagi laksativ, dok uzete prije glavnog obroka povoljno uti~u na tok varenja. Tako|er, zbog visokog sadr`aja `eljeza preporu~uju se anemi~nim osobama radi pove}anja hemoglobina. Zbog prijatnog ukusa, hemijskog sastava i biolo{kog zna~aja, breskva predstavlja jednu od najvrednijih vo}ki. Prosje~no u jednom plodu breskve,

koju jo{ zovu praska ili {eftelija, nalazi se 18 kalorija. Tako|er, ima i puno kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, fosfora, vitamina A i C, kao i vitamina B1, B2 i B3. I {to je najva`nije, nema masti. Bres kve su la ko svarljive i pru`a ju izvan re dnu za{titu od mnogih oblika raka i sr~anih oboljenja, isti~u nu tri ci onis ti. Po red

antioksidansnih materija, imaju i zna~ajnu koli~inu pektina, odnosno rastvorljivih biljnih vlakana koja poma`u radu organa za varenje i osloba|anju svih naslaga koje se nalaze u crijevima. Na taj na~in organizam se osloba|a toksina, omogu}avaju}i bolju resorpciju hranljivih materija. Zahvaljuju}i vitaminu B2, korisna je za o~uvanje vida, meke i elasti~ne ko`e i mladala~kog izgleda. Posebno se preporu~uje djeci u razvoju, jer je vitamin B2 odgovoran za pravilan rast i razvoj.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

@ensko bijelo odijelo
I mu{karci i `ene u svom ljetnom garderoberu imaju prete`no svijetlu odje}u, a ove sezone nametnulo se i glamurozno odijelo, odnosno sako i pantalone u bijeloj boji. Pantalone ve}inom imaju {ire nogavice pa mogu da ih nose ~ak i osobe koje nisu najzadovoljnije svojom figurom, premda ima i potpuno ravnih modela, sli~nih mu{kom kroju. Sakoi su ne{to du`i, strukirani i isti~u `ensku liniju. Osim toga, kreatori su ove sezone napravili i skra}enu verziju odijela, odnosno kombinaciju sakoa i {orca. Bijelo odijelo ljeti djeluje veoma poslovno, a opet `enstveno, mo`ete da ga nosite za ve~ernje izlaske, koktel-zabave... ^esto se kombinuje sa bijelim ko{uljama, a bjelinu razbijaju tek poneki obojeni modni detalji.

Piletina s blitvom
Potrebno:
500 g pile}eg filea 100 g ka~kavalja 100 g pile}e {unke 200 g blitve biber, so ulje 1 dl neutralne pavlake kajmak

Priprema:
Blitvu oprati, o~istiti od dr{kica, isjeckati i pr`iti na ulju oko pet minuta. Pile}i file isje}i na ~etiri dijela i dobro ga izlupati. Na polovinu {nicle staviti tanko isje~en ka~kavalj, blitvu i pile}u {unku. Za~initi i preklopiti drugom polovinom. Pr`iti na malo ulja oko 15 minuta. U drugoj posudi izmije{ati mladi kajmak s pavlakom i kratko prodinstati. Punjene {nicle isje}i na pola. Servirati uz grilovano povr}e i preliti sosom.

Du`ina `ivotnog ciklusa dlake varira od dvije do pet godina, a fiziolo{ko opa da nje ko se je posljedica starenja i obnavljanja. Zato obratite pa`nju na kozmetiku koju koristite. Ako ste navikli da ~esto perete kosu, koristite blage {ampone. Posavjetujte se i sa dermatologom ako `elite da kupite neki proizvod protiv opadanja kose. Po`eljno je i da jednom sedmi~no na kosu nanesete maslinovo ulje. Poslije pranja, kosu isperite ~ajem od kamilice. Litrom klju~ale vode prelijte ~etiri ka{ike su{ene kamilice, procijedite poslije deset minuta i, kada se ~aj ohladi do temperature koja je prijatna za kori{tenje, isperite kosu. U is tu svrhu i na isti na~in se priprema i ~aj od koprive, s tim {to se, u tom slu~a ju, na iz mjeni~no koris ti ~aj od korijena i ~aj od listova.

Sprije~ite opadanje kose

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.
Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 7/09 i 63/10), ~lana 87. Statuta "STEP" Izgradnja, monta`a i proizvodnja elektro i ma{inske opreme d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju Skup{tine broj NO-489/12 od 16. 8. 2012. godine, Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje

OGLASI

39

O SAZIVANJU SKUP[TINE "STEP" DD SARAJEVO Saziva se XVI skup{tina "STEP" d.d. Sarajevo za ponedjeljak, 10. 9. 2012. godine, sa po~etkom u 10 sati u sjedi{tu Dru{tva u Sarajevu, Ul. Halilovi}i broj 2. II Za Skup{tinu se utvr|uje slijede}i: I

O B AV J E [ T E N J E

SAN U NOVOM RUHU

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skup{tine: 1.1. Izbor predsjednika Skup{tine. 1.2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje odluke o sticanju vlastitih dionica 3. Dono{enje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Dru{tva, sa pre~i{}enim tekstom, u skladu sa zakonom i uz prisustvo notara. III Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{i Odbor za glasanje u sastavu: 1. Fagin Elma, 2. Kenji} Aleksandar, 3. Lon~ar Darko. Zapisnik vodi sekretar Dru{tva Dodig Natalija. IV Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red naredne Skup{tine Dru{tva, u svako doba prije objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini "STEP" d.d. Sarajevo ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine i koji se prijavio Odboru za glasanje najkasnije u roku od 3 (tri) dana prije po~etka rada Skup{tine. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika. Punomo}nik dioni~ara mora imati punomo} u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Odboru za glasanje u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara. Glasanje u Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, odnosno imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. V Uvid u materijale i podno{enje prijave za Skup{tinu mo}i }e se izvr{iti u poslovnim prostorijama "STEP" d.d. Sarajevo, u Sarajevu u Ul. Halilovi}i broj 2. Predsjednik Nadzornog odbora Adnan I{eri}, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA NOVI TRAVNIK OSNOVNA [KOLA "SAFVET-BEG BA[AGI]" Omladinska bb Tel/fax: 030/525 - 013 Na osnovu ~lanova 74. i 75. Zakona o osnovnoj {koli SBK-a, ~lanova 178. i 182. Pravila osnovne {kole "Safvet-beg Ba{agi}" Novi Travnik, Upravni odbor {kole je na {estoj sjednici odr`anoj 16.8.2012. godine donio odluku broj: 364/2012 o raspisivanju za izbor i ime no va nje di re kto ra {ko le 1. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU O[ "Safvet-beg Ba{agi}" Novi Travnik na period od 4 (~etiri) godine. 2. Kandidati, pored op}ih zakonskih, treba da ispunjavaju i slijede}e uslove: - da ima stru~nu spremu za nastavnika ili pedagoga - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima - da posjeduje organizacione i druge sposobnosti - da je dr`avljanin BiH - da nije ka`njavan - da ispunjava i druge zakonom predvi|ene uslove 3. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerene kopije) - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - potvrdu o radnom sta`u u struci - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak 4. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole: O[ "Safvet-beg Ba{agi}" Omladinska bb, 72290 Novi Travnik Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Broj: 365 / 2012 Predsjednik Datum, 16.8.2012. godine Upravnog odbora Ekrem Hajri}, prof.

KONKURSA

Pored pri~a s naslovnice San donosi 2. i 3. strana
Mostar za dva mjeseca nerada

Poslanici Skup{tine naplatili 77. 770 maraka 8. i 9. strana
Sarajevo: Ho}e li bespravna gradnja uni{titi glavni grad

(Ne)mogu}e je:800 klizi{ta tra`i 400 miliona maraka
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 152392 12 P 2 Sarajevo, 12. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja REZAKOVI] INDIRA, ul. M. ]ati}a 18, zastupana po Arminu Mu{iji, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog RUSMIRA KUDELI], ul. Patriotske lige broj 18/04, Sarajevo, radi iseljenja i predaje u posjed v.s.p - 3.000,00 KM van ro~i{ta, postupaju}i po prijedlogu za ispravku presude od 4. 7. 2012. godine, donio je 12. 7. 2012. godine slijede}e tezne kamate, po~ev od 5. u mjesecu za svaku neispla}enu zakupninu pa do isplate. Tu`ena je du`na tu`iteljici na ime nastalih re`ijskih tro{kova za kori{tenje predmetnog stana isplatiti iznos od 2.117,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, sve u roku od trideset dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.612,72 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Prima se na znanje povla~enje dijela tu`benog zahtjeva koji glasi: Tu`ena Kudeli} Rusmira je du`na tu`iteljici Rezakovi} Indiri predati u posjed i slobodno raspolaganje stan koji se nalazi u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 18/IV, povr{ine 63 m2, upisan u ZK uredu Op}inskog suda u Sarajevu, Odsjek KPU u podulo{ku broj 10877 Odsjek KPU Op}ina Centar slobodan od lica i svojih stvari. SUDIJA Sanja Vu~ijak POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu Sarajevo u roku od 30 dana od dana prijema pisanog otpravka istog. Ista se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

12. i 13. strana
Apsurdi: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH ne da na se

Na{e ocjene su neupitne, `alite se Mari gatari 18. i 19. strana
Susreti: Nura Bazdulj - Hubijar, spisateljica

RJE[ENJE
Vr{i se ispravka izreke presude Op}inskog suda u Sarajevu broj 65 0 P 152392 12 P 2 od 25. 6. 2012. godine, u dijelu dosu|ene visine naknade na ime re`ijskih tro{kova, te tako ispravljena izreka u cjelini glasi: Tu`ena Kudeli} Rusmira du`na je na ime kori{tenja stana u ulici Patriotske lige broj 18/IV, Sarajevo isplatiti tu`iteljici iznos od 320,00 KM za svaki mjesec kori{tenja po~ev od 1. 6. 2010. godine pa do 18. 3. 2012. godine, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope za-

Napisat }u "izvje{taj o sebi" i doga|anjima na na{oj knji`evnoj sceni 24. i 25. strana
Sanel Red`i}, tuzlanski virtuoz na gitari

Na svjetskoj turneji sa 300 solo koncerata 36. strana
Visoke temperature i dalje stvaraju tegobe

Gra|ani padaju u nesvijest i truju se hranom

40

OGLASI

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PREDUZE]E ZA[TITNE ODJE]E I KONFEKCIJE DD "ZIKO" ZAVIDOVI]I Na osnovu ~lana 241. stav 2 i 242. stav 1 Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99) i ~lana 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 29/03 i 68/05), Nadzorni odbor objavljuje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Vogo{}a JU O[ "Porodice ef. Rami}" Semizovac Na osnovu ~lanova 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarjevo", br. 10/04; 21/06; 26/08 i 31/11), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-3822632-62/12 od 24. 7. 2012. g. i Odluke [kolskog odbora br. 08-3408/12 od 13. 8. 2012. g., [kolski odbor raspisuje:

O B AV J E [T E NJE
O SAZIVANJU SKUP[TINE DD "ZIKO" ZAVIDOVI]I Skup{tina DD "ZIKO" Zavidovi}i odr`a}e se 18. 9. 2012. godine u prostorijama DD "ZIKO" Dolac bb, Zavidovi}i, sa po~etkom u 11 sati.

DNEVNI RED
1. Imenovanje predsjedavaju}eg Skup{tine, Odbora za glasanje, zapisni~ara i ovjeriva~a zapisnika (radnih tijela). 2. Usvajanje godi{njeg finansijskog izvje{taja o poslovanju Dru{tva za poslovnu 2011. godinu sa izvje{tajem vanjskog revizora. 3. Usvajanje izvje{taja Odbora za reviziju o poslovanju preduze}a u 2011. godini. 4. Usvajanje izvje{taja Nadzornog odbora o radu u 2011. godini. 5. Izbor vanjskog revizora. Uvid u isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvr{tenim u dnevni red Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama DD "ZIKO" Zavidovi}i - Dolac bb, Zavidovi}i. Pozivaju se dioni~ari da najkasnije 8 dana prije odr`avanja Skup{tine, odnosno do 10. 9. 2012. godine prijave svoje u~e{}e u njenom radu. Pisane prijave o li~nim ili u~e{}u punomo}nika mogu se dostaviti u prostorije Dru{tva, ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom. Predsjednik Nadzornog odbora Ibrahim Mujanovi}

JAV N I K O N K U R S
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos: 1. Nastavnik katoli~kog vjeronauka...........................................................1 izvr{ilac, 2 ~asa nastavne norme sedmi~no na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013; 2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke ..........................................................1 izvr{ilac, 1 ~as nastavne norme sedmi~no na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013; 3. Nastavnik razredne nastave ........................................................................................1 izvr{ilac, puna norma ~asova, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013; 4. Nastavnik razredne nastave ........................................................................................1 izvr{ilac, puna norma ~asova, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013; 5. Nastavnik razredne nastave ..........................................................................................1 izvr{ilac, puna radna norma, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do povratka zaposlenice sa funkcije direktora {kole, a najkasnije do 2. 10. 2012; 6. Radnica na odr`avanju ~isto}e (higijeni~arka)............................................................1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013; 7. No}ni ~uvar.................................................................................................................1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. g. I - USLOVI ZA IZBOR Pored op}ih uslova utvr|enih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom. II - SADR@AJ PRIJAVE Kandidati su uz prijavu du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 1. Biografiju; 2. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi; 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 5. Potvrdu o radnopravnom statusu na dan 11. 12. 2009. - kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti i slijede}e: - ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. g. i ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009; 6. Za radna mjesta pod ta~kama 1. i 2, tj. nastavnik katoli~ke i pravoslavne vjeronauke, kandidati trebaju dostaviti saglasnost za izvo|enje nastave u osnovnoj/srednjoj {koli od nadle`ne vjerske zajednice. 7. Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 7. treba da imaju polo`en vatrogasni ispit o protupo`arnoj za{titi. Kandidat koji bude izabran du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neka`njavanju. III - DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA Prijavu sa tra`enim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti li~no kod sekretara {kole ili putem po{te na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Porodice ef. Rami}", Ulica nova cesta 62, 71 321 Semizovac (sa naznakom "za konkursnu komisiju"). IV - KONKURSNI ROK Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Konkurs }e biti objavljen u dnevnom listu Oslobo|enje Sarajevo i na slu`benoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 120881 09 P Sarajevo, 12. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Na|a Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`iteljice Mirsade Hod`i} iz Sarajeva, Ulica vrbanju{a broj 148, zastupana po punomo}niku Amiru Salihagi}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika "Stupeks" d.o.o. Sarajevo - Ilid`a, Ulica Hifzi Bjelavca broj 5, radi predaje u posjed, v.s.p. 1.500,00 KM, objavljuje

POZIV
Poziva se tu`enik "Stupeks" d.o.o. Sarajevo na pripremno ro~i{te koje }e se kod ovog suda odr`ati 22. 10. 2012. godine u 12 sati, soba broj 313/III. Tu`enik se upozorava da je du`an, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, iznijeti sve ~injenice i predlo`iti sve dokaze koji }e se izvesti u toku postupka, kao i donijeti sve isprave i predmete koje `eli upotrijebiti kao dokaz. Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnju za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge. Tu`enik mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu. Ukoliko na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{tena ~etvrtotu`ena, ro~i{te }e se odr`ati bez njezina prisustva. SUDAC Na|a Papo, s. r.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Lenovo Yoga konvertibilni ra~unar
Lenovo je zvani~nim putem predstaviio njihov Windows 8 ThinkPad Tablet 2 koji je namijenjen profesionalcima. Lenovo nije `elio da zaobi|e ni obi~ne korisnike pa za njih priprema druge Windows 8 proizvode me|u kojima su IdeaPad Yoga konvertibilni laptop/tablet ra~unar koji je predstavljen u vrijeme odr`avanja Consumer Electronics Showa u Las Vegasu. Ovaj model odlikuje jedinstveni dizajn - li~i na regularni laptop sve dok se ekran ne savije unazad nakon ~ega se pretvara u tablet-ra~unar. Pojavljivanje ovog modela na tr`i{tu o~ekuje se u vrijeme predstavljanja Windows 8 operativnog sistema.

41

Flash skladi{tenje i IT operacije
AMD je razvio 6TB NAND flash skladi{teni red u virtuelnom serverskom test okru`enju i dobio zaista nevjerovatne rezultate, ka`e Fred Abounader, in`enjer za performanse sistema pri ovom proizvo|a~u ~ipova. U virtualizacijskim benchmarcima, potpuni flash WhipTail niz je pomogao da se smanji latencija za faktor 50 i dostigne 40 posto unapre|enja performansi u odnosu na kompanijine hard disk pogone. Usprkos tome {to je niz radio u test-okru`enju, podaci su stvarni i sastoje se od elektronske po{te, baza podataka, Web 2.0 aplikacija i druge vrste podataka.

Nova opcija za Google+ korisnike
Google je dodao dvije nove karakteristike svojoj Google+ mre`i kao odgovor na zahtjeve korisnika. Prva karakteristika omogu}ava da vidite album druge osobe kao slideshow. Da biste ovo podesili, morate iskoristiti menad`er fotografija u okviru Google+ Photos opcije. Druga opcija koja je dostupna vam omogu}ava da preuzmete fotoalbum svog prijatelja sa Google+ dru{tvene mre`e. Na stranici albuma pritisnite taster More i zatim komandu za Download albuma. Pojavljuje se dijalog koji vam nudi da li da album preuzmete kao jedan zip file koji mo`ete da otpakujete i zatim pregledate na svom ra~unaru.

Kompanije suvi{e emotivne na promjene
Kreatori igara su suvi{e povezani sa starim na~inima prodaje njihovih igara. Prema navodima Victora Kislyija, izvr{nog direktora igre World of Tanks i izdava~a Wargaming.neta, vezivanje za hibridni model igara, nu|enjem besplatnog igranja, pretplata i pla}anje preko komplikovanih procesa i nagla{avanje da igra nikada nije bila zami{ljena kao projekat besplatan za igranje ne mogu da donesu rezultate. Igre postaju besplatne za igranje svakog dana, rekao je on i sve vi{e igara je takvo, tako da se mora o~ekivati da }e htjeli to ili ne kreatori igara morati odustati od starog na~ina prodaje.

Izvje{taj kompanije iSuppli

Najnovija radna prava

Apple i dalje kralj tableta
Nexus 7 i Microsoft tableti imaju potencijal da postanu glavni u ovoj igri, smatra Roda
- Dvije godine nakon {to je stvorio tr`i{te, Apple je ostao kralj tableta, tako glasi prva re~enica u izvje{taju kompanije iSuppli o tr`i{tu tableta. Izvje{taj se odnosi na drugi kvartal ove godine, u kom Apple ima 69,6 posto tr`i{nog udjela. Isporu~eno je 17 miliona iPada, izvje{tava iSuppli, u odnosu na pro{logodi{njih 11,8 miliona. - Sa o~ekivanim ulaskom 7-in~ne verzije iPada u septembru, Apple {alje jasnu poruku da planira da du`e vrijeme ostane dominantan na ovom tr`i{tu, poduzimaju}i prave korake kako bi izgradio svoju dominantnu poziciju u svijetu tableta, smatra Alexander Roda, analiti~ar kompanije IHS iSuppli. Prema njegovom mi{ljenju, klju~na komponenta Appleovog uspjeha je {to je ~itav ekosistem bio dobro razvijen prije nego {to se u{lo na tr`i{te tableta,

Google za radnike brine i nakon smrti
Google je poznat u svijetu kao jedna od tvrtki koja ponajvi{e teto{i svoje zaposlenike, smje{taju}i ih u visoko tehnolo{ki opremljene ugodne i prozra~ne urede, daju}i im besplatne, kvalitetne obroke i ostale beneficije nekarakteristi~ne za dana{nje vrijeme ugnjetavanja radnika. Po~etkom ove godine bez velike su pompe uveli jo{ jednu pogodnost za zaposlene, {to je ovih dana procurilo i do medija. Umre li jedan od 34 hiljade Googleovih zaposlenika, udovac ili udovica dobivat }e polovicu pla}e svog preminulog supru`nika. Tako|er, djeca stje~u pravo na hiljadu dolara mjese~no do dobi od 19 godina, osim u slu~aju da krenu na fakultet pa }e im se to ispla}ivati dok ne zavr{e {kolovanje. U Googleu obja{njavaju, donosi Mashable, da razlog uvo|enja ovog osiguranja za obitelj radnika privla~enje novih kadrova, ve} to mo`e do}i kao nuspojava. Smatraju da je po{teno da, do|e li do kakvog nesretnog slu~aja s njihovim radnicima, djeca i supru`nici budu materijalno osigurani.

kao i apsolutna kontrola hardvera i softvera. Drugi najve}i proizvo|a~ tableta je Samsung, a u drugom kvartalu ove godine isporu~eno je skoro 2,3 miliona ure|aja, te je udio ove kompanije 9,2 posto. Amazon je tre}i sa 4,2 posto, a Asus ~etvrti sa 2,8 procenata

tr`i{nog udjela. [to se Googlea, i nedavno predstavljenog Nexus 7 tableta, kao i Microsofta i njihovih najavljenih Surface modela ti~e, Alexander smatra da oba igra~a imaju potencijal da postanu glavni u ovoj igri, te dodaje da naro~ito treba posmatrati Microsoft.

Netflix se {iri u Evropi
Netflix nudi streamanje filmova i TV programa, a pored svjetskih naslova bit }e im ponu|eni i lokalni. Ovo je objavljeno na zvani~nom Netflix blogu na kome se ka`e da }e dodatne informacije, uklju~uju}i one o cijenama, podr`anim ure|ajima i sadr`ajima biti objavljene naknadno. Servis koji je prvobitno bio dostupan samo u Americi, od 2010. godine dostupan je i u Kanadi, zatim 2011. stigao je i u neke od zemalja Latinske Amerike, a po~etkom 2012. stigao je u Evropu, odnosno u Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku. Za sada nema zvani~nih informacija o tome koje evropske zemlje }e do}i na red nakon Skandinavije, tako }e Norve{ka, Danska, [vedska i Finska do kraja ove godine dobiti priliku da koriste servis Netflix.

Neprofitabilnost tr`i{ta

U Motoroli otkazi za 4.000 zaposlenih
Google je najavio otpu{tanje 4.000 zaposlenih u Motoroli koju je kupio ove godine. Kompanija planira napustiti neprofitabilna tr`i{ta i usmjeriti se na nekoliko smart telefona. Google je najavio da }e otpustiti 20 posto svoje radne snage i zatvoriti tre}inu od 94 ureda koja sada ima u svijetu.Tre}ina od ukupnog broja onih koji }e ostati bez posla bit }e iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Tvrtka planira napustiti neprofitabilna tr`i{ta, te }e se usmjeriti na nekoliko smart telefona, kazao je Dennis Woodside, izvr{ni direktor kompanije, pi{e New York Times.

42

OGLASI
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH" broj: 12/03 i 34/03), ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Sl. novine FBiH broj 46/10), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste zavr{enog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove ("Sl. novine FBiH" broj 10/12), Statuta Zdravstvene ustanove Doma zdravlja Velika Kladu{a broj: 769/98 i odluke Upravnog odbora 792/12, od 8.8.2012. godine, raspisuje se

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

KONKURS
za upis studenata u drugom upisnom roku na dodiplomske (bakalaureat) studijske programe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta za akademsku 2012/13. godinu. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za dopunski upis studenata u prvu godinu dodiplomskih studijskih programa (I ciklus univerzitetskog obrazovanja), kako slijedi: Odsjek Zootehnika Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Biljna proizvodnja Prehrambene tehnologije Biljna proizvodnja Odjeljenje Br~ko distrikt Redovni 29 Redovni samofinansiraju}i 15 10 14 5 26 Vanredni 5 3 5 1 10 Strani dr`avljani 5

J AV N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADU[A I Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Dom zdravlja Velika Kladu{a na period od ~etiri (4) godine.

Prijave za upis na dodiplomske studijske programe dostavljaju se od 20. 8. do 31. 8. 2012. godine Studentskoj slu`bi Fakulteta. Uz prijavu na konkurs za upis u I godinu dodiplomskog studija, sa ta~nom naznakom odsjeka i studijskog programa na koji se konkuri{e, kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - Originalne svjedod`be o svim zavr{enim razredima ~etvorogodi{nje srednje {kole u BiH, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH - Originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli u BiH, odnosno odgovaraju}a nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijumima (nagrade, priznanja) Pravo pristupa prijemnom ispitu u dopunskom upisnom roku imaju svi kandidati koji prvi put konkuri{u za upis dodiplomskih studija na Fakultetu, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom (julskom) upisnom roku, a nisu primljeni. Prijemni ispiti iz Biologije i hemije za upis na dodiplomske studije bi}e odr`ani 3. 9. 2012. godine, u 10 sati, prema rasporedu koji }e naknadno biti objavljen na oglasnoj plo~i Fakulteta. Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e biti razmatrane. Sve eventualno potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/225-727 (lok.107) ili upitom na e-mail: podrska@ppf.unsa.ba. POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Zmaja od Bosne, 8, Kampus UNSA 71 000 Sarajevo

II Opis poslova: Direktor ZU Dom zdravlja Velika Kladu{a vr{i slijede}e poslove: Organizuje i vodi poslovanje Doma zdravlja, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada, podnosi Upravnom odboru pisani izvje{taj o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja jednom tromjese~no, u~estvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlu~ivanja. U ostvarivanju rukovo|enja Domom zdravlja, direktor predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ZU Dom zdravlja Velika Kladu{a i osnovana, predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, predla`e Upravnom odboru pravilnik o radu i druga op}a akta koja je ustanova obavezna donijeti na osnovu zakonskih propisa, predla`e planove rada i razvoja, predla`e plan nabavki, izvr{ava odluke Upravnog odbora i Osniva~a, odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi Upravnom odboru godi{nji izvje{taj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja, vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Kandidat treba da ispunjava op}e i posebne uslove. III Op}i uslovi: - da je stariji od 18 godina; - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da ima op}u zdravstvenu sposobnost; - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa; - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02); - da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. IV Posebni uslovi: - da ima zavr{en medicinski fakultet ili stomatolo{ki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili zavr{en medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva; - najmanje pet godina radnog iskustva u struci. V Ocjenjivanje Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora, - sposobnost nepristranog dono{enja odluka, - organizacijsko-kreativne sposobnosti (program i plan rada za mandatni period 2012-2016), - poznavanje propisa iz oblasti zdravstva, - znanje o zdravstvenom menad`mentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menad`menta. Uz prijavu kandidat je du`an prilo`iti: - Biografiju, adresu i kontakt-telefon; - Rodni list; - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - Ljekarsko uvjerenje; - Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o zavr{enoj specijalizaciji; - Potvrdu o radnom iskustvu; - Program i plan rada za mandatni period 2012-2016; - Uvjerenje nadle`nog organa da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 6 mjeseci); - Ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja konkursa; - Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH; - Ovjerenu izjavu da ispunjava uslove predvi|ene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 13/02); - Ovjerenu izjavu da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Oslobo|enje". Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: ZU Dom zdravlja Velika Kladu{a, Sulejmana Topi}a br. 1 77230 Velika Kladu{a - Komisija za izbor direktora. Komisija za izbor pozvat }e kandidate koji su u{li u u`i izbor na intervju, te nakon toga sa~initi ranglistu i preporu~ili Upravnom odboru izbor kandidata. Svi prijavljeni kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu izbora direktora Ustanove. Nepotpune i nablagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Upravnog odbora Ibrahim Kajtazovi}, dipl. ecc.

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

za upis studenata na diplomske (master) studijske programe za akademsku 2012/13. godinu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu slijede}ih dvogodi{njih i jednogodi{njih diplomskih (master) studijskih programa: Odsjek Biljna proizvodnja Kategorija studenta RS RSS VS 20 10 10 Studijski programi 1) Ratarstvo 2) Povrtlarstvo 3) Fitomedicina 4) Floristika i pejza`no oblikovanje 5) Vo}arstvo 6) Vinogradarstvo i vinarstvo 7) Odr`ivo upravljanje zemlji{tem i ruralnim prostorom 1) Ekonomika agroindustrije 1) Animalna proizvodnja 2) Hrana i ishrana `ivotinja 1) Kontrola kvaliteta hrane i pi}a 2) Prehrambene tehnologije

K O N K UR S

Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Zootehnika Prehrambene tehnologije

20 20 20

5 10 5

5 10 5

RS - Redovni studenti; RSS - Redovni samofinansiraju}i studenti; VS - Vanredni studenti Svi studijski programi se organizuju kao dvogodi{nji i kao jednogodi{nji studiji. Za upis na dvogodi{nje diplomske (master) studijske programe Fakulteta mogu konkurisati kandidati koji su kroz svoje prethodno univerzitetsko obrazovanje u skladu sa principima Bologna procesa ostvarili najmanje 180 verifikovanih (E) CTS bodova. Za upis na jednogodi{nje studijske programe mogu konkurisati kandidati koji su zavr{ili ~etvorogodi{nji studij prema predbolonjskim studijskim programima. Na svaki od diplomskih (master) studijskih programa Fakulteta mo`e biti upisano najmanje 5 i najvi{e 20 studenata. Rang-liste za upis na diplomske (master) studije bi}e formirane prema uspjehu ostvarenom na dodiplomskim studijama. Prijave za upis na diplomske (master) studijske programe (II ciklus univerzitetskog obrazovanja) mogu se podnijeti od 22. avgusta do 21. septembra 2012. godine Studentskoj slu`bi Fakulteta. U prijavu na konkurs za upis diplomskog (master) studija, sa ta~nom naznakom studijskog programa i njegovog trajanja, kandidat je du`an predati slijede}e dokumente: - Originalno uvjerenje o zavr{enom dodiplomskom studijskom programu - Originalni dodatak diplomi o zavr{enom dodiplomskom studijskom programu sa verifikovanih najmanje 180 (E) CTS - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) Detaljni uslovi konkursa, kao i kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata, utvr|eni su tekstom konkursa za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija kojeg je raspisao Univerzitet u Sarajevu (tekst konkursa na: www.unsa.ba i www.monks.ba). Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e biti razmatrane. Sve eventualno potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/225-727 (lok. 107) ili upitom na e-mail: podrska@ppf.unsa.ba. POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA 71 000 Sarajevo

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (12)

FELJTON
U gradu {tam na prva knji }i com, ta “Beograd ~e 1552.DraBeopoznaizvorkaopaupoznavasko gatvori-lirojevan|elje”. gocjen za nje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka {tampao Trojan Gunduli}, pripadnik dubrova~ke kolonije u Beogradu. Jan bjes kralj, naci onalni pje{no se borio protiv 1629.Ro|enheroj.SoUska.ki, poljskikao spasi-[vedske, Turske, Tatara i Koza Slavljen lac Evrope jer je 1683. oslobodio Be~ turske opsade i time sprije~io prodor Turske u srednju Evropu.

43

NA DANA[NJI DAN

MUDRO[]U DO
me|unarodnog priznanja
Predsjednik Izetbegovi} je vodio vrlo mudru i konstruktivnu politiku prema raznim faktorima me|unarodne zajednice, s ciljem da ih, koliko god je mogu}e, podsti~e i obavezuje da politi~ki i na druge na~ine podr`e borbu patriota BiH protiv agresije
Izetbegovi} je 1990. godine postigao izuzetno visok stupanj politi~ke i patriotske mobilnosti naroda, pripremiv{i ga da bude motiviran da oru`anim putem brani BiH. Da Izetbegovi} svojim moralnim, patriotskim, politi~kim i liderskim utjecajem u narodu nije postigao takav nivo politi~ke mobilnosti za odbranu, bez toga bi bilo beskorisno imati ~ak i najsavremeniju i najbrojniju ratnu tehniku, jer istu niko ne bi bio spreman uzeti u ruke da je upotrijebi radi odbrane BiH. ^udno je {to to ne znaju komunisti~ki lideri koji su zavr{ili razne fakultete u kojima se izu~avao politi~ki sistem, posebno u vezi sa predominantnim utjecajem politike u organiziranju dru{tva i dr`ave u sigurnosnom i vojnom smislu za odbranu. ca. Predsjednik Izetbegovi} je vodio vrlo mudru i konstruktivnu politiku prema raznim faktorima me|unarodne zajednice, s ciljem da ih, koliko god je mogu}e, podsti~e i obavezuje da politi~ki i na druge na~ine podr`e borbu patriota BiH protiv agresije. Izetbegovi} je to ~inio u izrazito te{kim uslovima neprijateljske propagande, koja je na razne na~ine, putem medija i raznih lobisti~kih grupa, djelovala da me|unarodna zajednica bude odvra}ena od podr{ke patriotskim snagama u odbrani BiH. Me|utim, bez obzira {to ima monogo razloga da kritikujemo me|unarodnu zajednicu za oklijevanje, pristrasno pona{anje i kasno reagiranje, ipak je podr{ka od strane me|unarodne zajednice bila elemenat koji je koristio da odbrana BiH, u kona~nom, bude uspje{na, samim tim {to je u izuzetno te{kim politi~kim i vojnim okolnostima BiH, ipak, o~uvana. Izetbegovi} bi pogrije{io da je bio bezobziran prema me|unarodnoj zajednici, onakvoj kakva je bila pred agresiju i tokom oru`ane agresije na BiH. Najzna~ajnije zemlje u svijetu su dale podr{ku dr`avi BiH. Tokom 1992. godine, ve}ina zemalja svijeta je priznala dr`avu BiH. Kriti~ari treba da odgovore da li ima i{ta zna~ajnije od ~injenice da je mudrom politikom Alije Izetbegovi}a ostvareno me|unarodno priznanje BiH. Da nije bilo tog priznanja, uzaludne bi bile sve ostale aktivnosti. Izetbegovi} nije pristao da se pona{a onako kako su ga neki dobronamjerno, a neki zlonamjerno savjetovali da “plazi jezik” me|unarodnoj zajednici, da se sva|a sa raznim ~iniocima me|unarodne zajednice i da kod njenih lidera izazove osje}aje po kojima bi im BiH i njen lider Izetbegovi} bili neprihvatljivi. Glavni autoriteti me|unarodne zajednice su simpatisali Izetbegovi}a. On je za njih bio najva`nija ~injenica u sistemu odbrane BiH. @eljeli su s njim razgovarati. On je na njih ostavljao harizmati~an utjecaj. Oni su u Izetbegovi}u vidjeli vo|u, lidera, intelektualca, iskrenog, mudrog ~ovjeka. Pa, zar je {ta vi{e trebalo od Izetbegovi}a? Da li je Izetbegovi}, u korist odbrane BiH, prema me|unarodnoj zajednici trebao ~initi jo{ ne{to? [ta je to? Neka to ka`u Izetbegovi}evi kriti~ari. Me|utim, oni to ne znaju i ne mogu re}i, jer njih u tome ometa njihova mr`nja koja im je pomutila razum i onesposobila da vide istinu. Onesposobila ih je da se ponose “svojim” liderom, “svojim” predsjednikom Izetbegovi}em, jer je Izetbegovi} pravilno zastupao i {titio i njih. Oni to dobro znaju, ali ih mr`nja ograni~ava da to priznaju. Nikada i niko od lidera koji su predstavljali BiH nije ostvarivao tako visok nivo komunikacije sa najutjecajnijim liderima u svijetu, kako sa onima koji su predstavljali svoje dr`ave, tako i sa onima koji su predstavljali me|unarodne organizacije. Svi su oni prolazili kroz Izetbegovi}ev kabinet, u zgradi Predsjedni{tva BiH, u Sarajevu, a Izetbegovi} je posje}ivao njih u njihovim rezidencijama {irom svijeta. Tokom rata je izgledalo da je cijelo ~ovje~anstvo okupljeno oko sudbine BiH. Neki faktori u svijetu koji su se u svojim me|usobnim odnosima sva|ali oko pitanja BiH i njene sudbine, imali su identi~ne stavove. Izetbegovi}eva uloga u pogledu dobijanja podr{ke od strane me|unarodne zajednice je ogromna. Bez Izetbegovi}eve uloge, odnos me|unarodne zajednice prema BiH bi bio nepovoljniji, {to bi se u ratnim i poratnim uslovima lo{e odrazilo na njenu sudbinu.

rom Abou, je pripao ju okon rus 1743.Mi`ni diou Finske,kojim ~anRusijiko-{ved- 1786. ski rat. Ro|en ameriRo|en ~e{ki slavista Jozef Dobrovski, ~ki nacionalni zna~aj ja ~nost 1753.najgramanike li~e{kog~e{kogi narodnog- junak i politi~ar preporoda, autor ti jezika “Ud`beni Dejvi Kroket ka staroslavenskog jezika”, prve nau~ne gramatike staroslovenskih jezika. U mu Veliki. To vladavine, 1740. do 1786.kePotsdakomumro pruskiodkraljjeFridrih II smrti, od Prus stvorio evropsku silu. Nasli dio ga Fridrih Vilhelm II. Dan Bri ni vr|enja vlasni nad Zlatnom 1850.ci. ska iVelikoj ~kataprajivaprodala sva utobalom u Afri Osnova kompanija za gra Panamskog s 1879.sepdnjuna Franlu.cuskakanala, banFerdiiz-ranandom de Le som na ~e Kompanija kroti

Dejvi Kroket, ~lan Kongresa SAD-a od 1827. do 1831. i od 1833. do 1835. Poginuo u martu 1836. brane}i tvr|avu Alamo od Meksikanaca.

la 1889. izazvav{i politi~ki skandal u Francuskoj, gradnju kanala nastavile SAD po{to su 1902. za 40 miliona dolara otkupile francusku koncesiju, izvr{ene radove i znatan dio opreme i 1903. osnovale zonu Panamskog kanala.

Ro|en Karlo I, posljednji austrijski car ugarsko-hrvat naslje 1887.slije neuspjelihski kralj, ja da todnik Fran-i ca Jozefa I. Po poku{a kom Prvog svjetskog rata sklopi separatni mir i monarhiju reformi{e u federalnu dr`avu, prinu|en da se odrekne prijestola i emigrira u [vajcarsku. D`or` Karmak otkrio zlato u pritoci rijeke Klondajk u Kanadi, izazvav{i jednu od najmasovnjih zlatnih groznica.

Glavni faktor
Kona~no, zaklju~ak je da je Izetbegovi} bio glavni politi~ki faktor u pripremi BiH za odbranu. Na ~elu SDA, Izetbegovi} je politi~kim djelovanjem pripremio bitne, temeljne politi~ke pretpostavke za organiziranje vojnih elemenata odbrambenog sistema. Vojni elementi nisu mogli nastati iz ni~ega. Oni su nastali iz osiguranih politi~kih pretpostavki, ~iji je izraz bio visok stupanj politi~ke i patriotske mobilnosti gra|ana BiH da se uklju~e u oru`anu borbu za odbranu BiH. Do mogu}nosti organiziranja vojske trebalo je do}i, prije svega, odgovaraju}im politi~ki radom, kako bi narod bio spreman podnositi napore i `rtve u uslovima oru`ane borbe za dr`avu BiH. Kriti~ari, bolje re}i mrzitelji Izetbegovi}a, {ire razne neistine, da Izetbegovi} nije imao ispravne ocjene o pona{anju me|unarodnih faktora pred agresiju na RBiH, te da je pogre{no procjenjivao njihov anga`man u vezi sa nastalom krizom u BiH. Tako mogu govoriti samo neznalice ili osobe kojima su osje}aji mr`nje prema Izetbegovi}u pomutili razum i ukinuli mo} za opa`anje ~injeni-

1896. 1943. 1960. 1962. 1976.

je|eno 100 ljudi.

1985.

Vo|a indone`anske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno Afri~ka dr`ava Gabon stekla nezavisproglasio nezavinost od Francuske. snost Indonezije ^uvari na Berlinskom zidu ranili 18-good Holandije i di{njeg Petera Fehtera u poku{aju bjekosnivanje jedinstva preko zida i pustili ga da iskrvari na smrt. Taj slu- stvene Republike ~aj postao simbol tragedije do koje je dovelo podizaIndonezije. Honje zida izme|u Isto~ne i Zapadne Njema~ke, dva ~uvlandija priznala ara u julu 1996. optu`ena za ubistvo. suverenitet InU zemljotresu i potonjem cunamiju na donezije 1949, filipinskom ostrvu Mindanao poginulo poslije ~etvoro8.000 ljudi. godi{njeg indoU eksploziji automobila-bombe u kr{}an- ne`ansko-holandskog rata. skom dijelu Bejruta poginulo 60, povriSavezni~ke snage uspostavile, u Drugom svjetskom ratu, kontrolu na Siciliji.

1945.

Ahmed Sukarno

Neprijateljska propaganda
Stanje u Armiji RBiH, tokom agresije, neprekidno je bilo pod udarom raznih propagandnih utjecaja. U tom pogledu, haoti~na situacija je bila u toj mjeri da je i agresorska, odnosno beogradska i zagreba~ka, propaganda prihva}ena i od strane pojedinaca u sistemu odbrane BiH, ina~e, Izetbegovi}evih ideolo{kih i politi~kih protivnika, posebno onih koje je Izetbegovi} pobijedio na prvim demokratskim izborima 1990. godine. Kada je Armija RBiH izrasla u respektivnu oru`anu silu, takvi prenositelji neprijateljske propagande, iz zavisti {to je Izetbegovi} uspio izgraditi jaku Armiju, nisu mogli izdr`ati a da ne poku{aju svojom propagandom umanjiti taj rezultat, upravo s ciljem da obezvrijede ogromnu ulogu predsjednika Izetbegovi}a u izgradnji te oru`ane sile.
(Sutra: Srbi i Hrvati u Armiji RBiH)

ek zi bombe te u avi po pa tanski dikta ge1988.UZionsplogijinuoPogikispodmetnusator,vojni neral Mohamed ja ul-Hak. nuo i amba dor SAD-a u Islamabadu Arnold Rafel. Poslije ve onal je}a }e raspisati re ren o auto 1990.Hrvatda najaspeciSrpskogfenacidum nog vi-nomiji Srba u skoj, jalne snage Hrvatske

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

smodro Baj ru kosmos le prva cuskinja. 1996.Sa kopovetjelama unaFrankonu~nojumiKlaji-na 1987. ratni Njema~ki udija Andre-De{aj pro la 16 da u nau si ruskoj svemirskoj stanici Mir. ro tastrofi is Turske, u ze tresu centrom 1999.U najte`ojloprimljodnojjukasaisepi~nouodtoIsri-ji kod grada Izmita, 150 ki metara go to tanbula, poginulo vi{e od 30.000 ljudi. do dom de je, mo krat stran Srbi donijela ku da 2001.NezaskaizvoljnakaraPo~ejeVlakrizeSrbiodluDekrat-povu~e predstavnike Vlade. tak u Demo skoj opoziciji Srbije, koja je izbornom pobjedom u septembru 2000. sru{ila re`im Slobodana Milo{evi}a. Umro bo ski Fredi koji 1967. snimio ~u nu tografi 2005.skogjevo|elivijnesfotografvevare.foAlborta,ju ubijenog geril Er ta ^e Ge

policije napale policijske stanice u op}inama Obrovac i Benkovac. Srbi odgovorili podizanjem barikada na saobra}ajnicama, po~ela pobuna Srba u Kninskoj krajini - tzv. balvan revolucija.

Rudolf Hes

zlo~inac Rudolf Hes, zamjenik Adolfa Hitlera, izvr{io samoubistvo u 93. godini u berlinskom zatvoru [pandau, u kojem je izdr`avao kaznu do`ivotne robije na koju je osu|en u Nirnber{kom procesu 1946.

44

SPORT

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

REPREZENTACIJA BiH Safet Su{i} nakon pobjede nad Velsom napokon mirno spavao

Stevanovi} nije iznena|e
Mora}u razo~arati Vladu Jagodi}a, jer je Stevanovi} pokazao da }e nam biti potreban u kvalifikacijama, tvrdi selektor bh. selekcije, te dodaje kako }e na spisak za me~eve kvalifikacija uvrstiti jo{ samo Medunjanina, te vjerovatno Ibri~i}a
Kada bismo morali izabrati najslabiju kariku me|u 11 igra~a koji su u srijedu nave~er po~eli utakmicu protiv Velsa, onda bismo sigurno imali jako te`ak posao. Isto tako bi nezahvalno bilo izabrati najja~u kariku, s obzirom na to da su svi reprezentativci odigrali neke od svojih najboljih utakmica za A tim u posljednje vrijeme. fantasti~nog Stevanovi}a. Fantasti~no probijanje desne strane, a zatim hladnokrvna asistencija za Ibi{evi}a i onda jo{ hladnokrvniji gol nakon dodavanja Pjani}a, u~inak su mladog reprezentativca BiH, koji je ve} sada zacementirao mjesto u po~etnoj postavi protiv Lihten{tajna. I u debiju protiv Irske, Stevanovi} je sivilu na{eg tima dao svjetlost, {to su primijetili i neki na{i iskusniji reprezentativci poput Edina D`eke, koji je bio impresioniran njegovom igrom, a protiv Velsa je dokazao sav svoj rasko{an talent. Ibi{evi} je uradio ono {to se od njega o~ekuje - dao je gol, a mogao je i dva, ali nije imao sre}e, ba{ kao ni Edin D`eko, koji je uprkos povredi, protiv Velsa odigrao mo`da i jednu od svojih najboljih partija za reprezentaciju u posljednje vrijeme. Napada~ Citya je od 33. sekunde, kada mu je Myhill odbranio udarac, bio konstantna opasnost po gol Velsa, a uspio je pogoditi pre~ku, te propustiti nekoliko zrelih prilika. Da je zdrav, odnosno da nije igrao u gr~u zbog boli u koljenu, sigurni smo da bi mre`a Velsa bila punija, ali i ovako je pokazao dominaciju u odnosu na vel{ke stopere. Najzadovoljniji, ipak, mo`e biti selektor Safet Su{i}, koji je silom

Dosadno dobri Spahi}
Begovi} je sa nekoliko fantasti~nih intervencija pokazao da }e BiH jo{ dugo imati kvalitetno rje{enje me|u stativama, a odbrana na ~elu sa, sada ve} dosadno fantasti~nim Spahi}em, gotovo da nije imala gre{ke, uprkos ~injenici da su nasuprot sebe imali Balea i Ramseya, odnosno neke od najskupljih igra~a engleskog Premiershipa. Selektor Safet Su{i} kada je objavljivao spisak za me~ protiv Velsa kazao je da ne mo`e zamisliti ekipu bez Harisa Medunjanina, kao ni bez Elvira Rahimi}a. Me|utim, me~ u Llanelli pokazao je kako je bezrazlo`no zabrinut, s obzirom na to da su Pjani} i Zahirovi} djelovali zaista impresivno u tandemu. Mladi Zahirovi} je zatvarao sve prilaze odbrani, a Pjani} je lagano kontrolisao igru, oduzimaju}i, ali i dijele}i kvalitetne lopte suigra~ima. [ta onda tek re}i za Luli}a, te

Safet Su{i} ima apsolutno povjerenje u mladog Stevanovi}a

U kvalifikacije puni samopouzdanja
Su{i} od na{ih igra~a u Llanelli nije tra`io pobjedu po svaku cijenu, ve} dobru igru... "Cilj je bio da se dobro odigra, jer mo`e se i izgubiti, a biti dobar. Uostalom, svi znamo na koji na~in smo mi pora`eni u duelima protiv Brazila i Meksika (primili pogotke u posljednjim minutama, op.a). Cilj je bio prekinuti tu negativnu seriju, jer u posljednje vrijeme je bilo malo ru`no kada te pitaju kako si igrao posljednje utakmice, a mi imamo ~etiri uzastopna poraza. ^injenica je da smo gubili, a to nam je te{ko padalo i upravo s te strane ova pobjeda nad Velsom je itekako zna~ajna. Sada, u kvalifikacije ulazimo puni samopouzdanja, {to je itekako bitno", rije~i su bh. selektora. prilika morao isprobati neke druge varijante. Protiv Irske i Meksika, u vatru je gurao nedovoljno spremnog Medunjanina, koji zaista mnogo zna~i bh. timu, ali poslije Velsa jasno je da je bolje pru`iti priliku nekom standardnom igra~u, nego nekome ko posljednju godinu ima tek nastupe za reprezentaciju, a nikako za klub.

Misimovi} umjesto Luli}a
Medunjanin }e, naravno, biti na spisku za kvalifikacione me-

~eve protiv Lihten{tajna i Latvije, ali ~ini nam se da je izgubio mjesto u po~etnoj postavi, jer koga izbaciti? "Nemamo mi tu puno dilema. Jedini igra~ na kojeg mogu ra~unati za prvu postavu je Zvjezdan Misimovi}. Zva}u Medunjanina i vjerovatno Ibri~i}a, ako bude igrao za Gaziantep, te ove igra~e koje sam vodio u Vels", priznaje nam Su{i}, koji ne mo`e ra~unati na povrije|enog Elvira Rahimi}a, te Sa{u Papca, koji je po svemu sude}i okon~ao nogometnu karijeru - {teta! "Protiv Lihten{tajna moramo igrati bez Luli}a, koji je dobio crveni karton protiv Portugala i trebamo na}i rje{enje za tu poziciju. Oni koji su nedostajali u Velsu nisu otpisani, ali nisam ih zvao jer ne igraju za svoje timo-

Veznjak Velsa razo~aran

Selektor Velsa razo~aran zbog poraza od BiH

Ovakvi nemamo {ta tra`iti u kvalifikacijama
Na terenu smo izgledali zahr|alo i nervozno. Ne `elim umanjiti kvalitet BiH, to je odli~na reprezentacija. Ali mi mo`emo bolje, rekao je Coleman
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je s 2:0 na gostovanju u Velsu, a doma}a mom~ad je mogla i gore pro}i. "Nema mnogo pozitivnih stvari koje bih mogao ista}i nakon sino}nje utakmice", rekao je Coleman. "Razo~arali smo. Uvjeren sam da smo mnogo bolja ekipa od onoga {to smo pokazali na terenu. Ako nismo bolji od ovoga, onda su nam {anse za odlazak u Brazil nikakve", rekao je Coleman i dodao: "Na terenu smo izgledali zahr|alo i nervozno. Ne `elim umanjiti kvalitet Bosne i Hercegovine, to je odli~na reprezentacija. Ali mi mo`emo bolje, bili smo naivni i na trenutke vrlo napeti." Na iznena|enje mnogih, jedan od najboljih igra~a Velsa Craig Bellamy po~eo je susret na klupi, da bi u{ao u igru tek u drugom poluvremenu. "Nisam mogao po~eti sa Craigom. On u petak nastupa za Cardif, tek se vratio sa Olimpijade i nisam `elio da ga preforsiram", rekao je Coleman.

Gareth Bale: O~ekivao vi{e od me~a protiv BiH

Bale: Nije i{lo po planu
Prijateljski susret Velsa i na{e selekcije desni vezni Tottenhama Gareth Bale `eli {to prije zaboraviti. Osim poraza na doma}em terenu od izabranika Safeta Su{i}a, Bale je zaradio i povredu, koja ipak nije ozbiljnije prirode, te bi trebao biti spreman za prvi ovosezonski premijerliga{ki duel u kojem }e Tottenham snage odmjeriti sa Newcastleom. "Nije to bila dobra predstava. Uop{te nije i{lo po planu, ali ovo je te`ak period u sezoni. Bili smo zajedno samo nekoliko dana {to uop{te nije jednostavno. Ali, niz od pet pobjeda zaredom nije bio tako davno, jo{ smo gore", kazao je Bale nakon utakmice.

Vels je u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, Srbijom i Makedonijom, a prvu utakmicu igra protiv Belgije 7. septembra.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

SPORT

45

nje, D`eko je monstrum
ve. Ova utakmica je pokazala koliko je bitno biti standardan u svojim ekipama i poslije ove pobjede vi{e nikome nije zagarantovano mjesto u po~etnoj postavi. Onaj koji igra dobro za svoj klub, ima}e mjesta u reprezentaciji", nagla{ava Su{i}, koji nam je priznao da }e morati razo~arati selektora mlade reprezentacije BiH Vladu Jagodi}a, jer... "Prije utakmice sam rekao Be{i}u i Stevanovi}u kako }e mo`da igrati za mladu selekciju, ali nakon utakmice protiv Velsa bojim se da imam lo{e vijesti za Jagodi}a. Stevanovi} je odigrao fantasti~no i, usu|ujem se re}i, bio najbolji igra~ utakmice i bilo bi zaista glupo ne uvrstiti ga u sastav protiv Lihten{tajna. On daje ritam cijeloj ekipi", ka`e Pape i dodaje kako igra Stevanovi}a za

MIRAN SAN Selektor na{e reprezentacije u no}i sa srijede na ~etvrtak sigurno je mirno spavao, pogotovo zbog ~injenice da u svom timu ima nekoliko univerzalaca, koji po potrebi mogu odigrati na vi{e pozicija u timu - Zahirovi}a, Luli}a, Salihovi}a, pa i Pjani}a...
njega nije iznena|enje... "I u utakmici protiv Irske, kada je u{ao, jedini je igrao u dobrom ritmu. Tr~ao je, vra}ao se, {printao i bi}e nam od velike pomo}i." Selektor na{e reprezentacije u no}i sa srijede na ~etvrtak sigurno je mirno spavao, pogotovo zbog ~injenice da u svom timu ima nekoliko univerzalaca, koji po potrebi mogu odigrati na vi{e pozicija u timu - Zahirovi}a, Luli}a, Salihovi}a, pa i Pjani}a... "Pjani} mo`da mo`e na poziciji zadnjeg veznog pru`iti i najvi{e. Ja, iskreno, vi{e volim da on igra malo pozadi, jer je dobar u preno{enju lopte, s obzirom na to da ima kvalitetna rje{enja. Uostalom, spreman je, nikad mi nije izgledao spremniji, {to sam mu i rekao na treningu. Daj Bo`e da ostane u ovakvom stanju", nada se Su{i}, koji ipak ima briga...

Vedo i Edin sjajni zajedno
"Brine me ko }e zatvoriti lijevu stranu. Luli} ne igra, a ja jako vo-

Edin D`eko je zaslu`io pogodak, ali nije imao sre}e

Vedad Ibi{evi} postigao je jedan gol, a mogao je jo{ najmanje jedan

lim kad su Salihovi} i on u istoj ekipi. Onda mogu jedan drugog zatvarati, a uz to, obojica imaju sjajnu lijevu nogu. Tako|er, Luli} mo`e probiti svoju stranu bez problema, a Salihovi} ima savr{en centar{ut. Vidje}emo, mo`da Misimovi} zatvori tu stranu", naglas razmi{lja selektor BiH, koji se na kraju osvrnuo i na u~inak na{eg napada~kog dvojca - Ibi{evi}, D`eko, kazav{i kako pomenuta dvojka voli igrati zajedno. "Po{tuju jedan drugog i zaista se odli~no sla`u na terenu. Vidi se na njima da su dobro radili na pripremama i da su spremni,

pogotovo Edin, koji je nastupio povrije|en, a opet je bio jedan od najboljih igra~a. Za njega ka`em da je monstrum na terenu, jer on to stvarno jeste. Veliki respekt vlada me|u njima dvojicom nema ljubomore, a poznaju se i nadopunjuju. [teta {to Vedo nije dao i drugi gol, a jo{ je ve}a {teta {to se i Edin nije upisao u listu strijelaca, jer je zaslu`io taj pogodak", smatra Su{i}, koji }e spisak za kvalifikacione utakmice protiv Lihten{tajna (7. septembar) i Latvije (11. septembar) objaviti slijede}e sedmice.
J. LIGATA

Srbijanac poja~ao konkurenciju na golu Vele`a

Kuzmi} zamijenio Bandovi}a
Moramo biti jako oprezni u subotu jer je Rudar ranije znao iznenaditi, ka`e D`afi}
Biv{i golman Pobede iz Prilepa, Mornara iz Bara, Smedereva i afri~kog Saint-Georgea, 28-godi{nji @eljko Kuzmi} novi je ~lan FK Vele`. Kuzmi}, koji je ina~e ponikao u tada{njem prvoliga{u Srbije @elezniku potpisao je ugovor na godinu s Ro|enima, a kako sada stvari stoje bit }e drugi golman u timu iz Mostara. Strateg Vele`a Asmir D`afi} zadovoljan je vi|enim. "Iznenadnim odlaskom Dejana Bandovi}a u Sarajevo ostalo je upra`njeno mjesto i odlu~ili smo dovesti Kuzmi}a. Radi se o iskusnom golmanu koji }e poja~ati konkurenciju na golu. Naravno, Adnan Bobi} je i dalje na{ prvi golman, ali svakako je va`no imati dva kvalitetna i iskusna ~uvara mre`e", ka`e D`afi}. Na stadion u Vrap~i}ima sutra u goste dolazi prijedorski Rudar. "Moramo biti jako oprezni u subotu jer je Rudar ranije znao iznenaditi. Oni su u dva kola osvojili samo bod i nemaju {ta izgubiti. Pretpostavljam da }e igrati otvoreno {to }e nam ostaviti prostora za nadigravanje. Nemamo problema sa sastavom tako da o~ekujem pobjedu svog tima", kazao nam je Asmir D`afi}. U dosada{nja dva kola Mostarci su sakupili tri boda, dok je Rudar osvojio jedan. Vele` i Rudar svoj me~ igraju od 17 sati.
M. K.

Asmir D`afi}: Polovi~an u~inak u protekla dva kola

46

SPORT

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

[panci skupo napla}uju gostovanja

LIGA PRVAKA ASA Tel Aviv - SFK 2000 1:1 (0:1)

U Portoriku za dva miliona eura
Aktuelni svjetski i evropski fudbalski prvaci, selekcija [panije, sa prekookeanskog izleta u sklopu kojeg su odigrali me~ sa 138. reprezentacijom svijeta, Portorikom, vratili su se bogatiji za dva miliona eura! ^elnici selekcije doma}ina bili su istrajni u `elji da na njihovom stadionu “Juan Ra-

mon Loubriel” u Bayamonu zaigra najbolja svjetska ekipa, a da bi ostvarili takvo ne{to, nisu pitali za cijenu te su za gostovanje furije ponudli pomenuti iznos koji je prihva}en. Ipak, ovaj izlet za [pance nije pro{ao savr{eno, jer se povrijedio veznjak Atletiko Madrida Juanfran.

VELIKI USPJEH SARAJKI
UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E Sarajevo, 25. 7. 2012. godine

OGLAS
Javna odbrana magistarskog rada kandidata EDINA MEHANOVI]A pod naslovom "MIROVNI PLAN ZA BOSNU I HERCEGOVINU KONTAKTGRUPE I NJEGOVE POLITI^KE KONTROVERZE" odr`at }e se u srijedu, 19. 9. 2012. godine u 15 sati, na Fakultetu politi~kih nauka Sarajevo. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 sati u Sekretarijatu Fakulteta. Sekretarijat

Stadion “Asim Ferhatovi} Hase” na Ko{evu. Gledalaca: 200. Sudija: Sabina Sandra Braz Bastos (Portugal). Pomo}nici: Olga Almeida (Portugal) i Sabina Valieva (Rusija). Strijelci: 0:1 - Had`i} (6), 1:1 Shelina (50). @uti kartoni: Had`i}, S. Fridman, Fetahovi}, Hod`i}. ASA TEL AVIV: Jurman, Keren, Ravitz, Fridman (od 64. Cohen), Shelina, Friedman, Brand (od 72. Fleizman), Lavi, Stein (od 86. Refaely), Falkon, Shenar. Trener: Adi Levi. SFK 2000 SARAJEVO: Hod`i}, [e{lija, Am. Spahi}, A{~eri}, Hamzi},

Kr{o (od 90. Vlaji}), Alm. Spahi}, Fetahovi}, Had`i}, Dijakovi}, Al. Spahi}. Trener: Samira Hurem. Nogometa{ice sarajevskog SFK 2000 ostvarile su veliki uspjeh nakon {to su u odlu~uju}em me~u grupne faze Lige prvaka remizirale (1:1) sa ekipom ASA Tel Aviv na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase” Bh. predstavnice su tako sa~u. vale prvo mjesto na tabeli grupe pet, te su se plasirale me|u 32 najbolje evropske ekipe. Sarajevska ekipa do{la je do vodstva nakon samo {est minuta

igre, a pogodak je postigla Aida Had`i}. Iako su na{e igra~ice imale nekoliko izglednih prilika da uve}aju prednost, to se nije desilo, a kona~an rezultat postavila je Rachel Sheline u 50. minuti. Spomenimo i to da je bh. ekipa posljednjih 15 minuta igrala sa igra~icom manje s obzirom na to da je drugi `uti karton zaradila Amela Fetahovi}. Poredak: 1. SFK 2000 7, 2. Peamount United 6, 3. ASA Tel Aviv 4, 4. UWIC 0.
A. M.

United s Arsenalom dogovorio kupovinu Van Persieja

vrhunskih apartmana u Neumu, na samoj obali mora. Apartmani su veli~ine

PRODAJA

Wenger se pravda da je morao prodati Holan|anina
Jedna od ovoljetnih sapunica je zavr{ena - Manchester United je i slu`beno potvrdio kako je dogovoren transfer Robina van Persieja iz Arsenala, a ugovor }e biti potpisan nakon lije~ni~kih pregleda. “Manchester United sa zadovoljstvom objavljuje kako je postignut dogovor s Arsenalom o transferu Robina van Persieja. Transfer }e biti realiziran nakon lije~ni~kog pregleda i dogovora o li~nim uslovima saradnje s igra~em. Novo saop{tenje bi}e izdano pravovremeno” objavili su iz Manche, ster Uniteda. Ukoliko sve pro|e kao {to se o~ekuje, holandski reprezentativac bi mogao debitirati u dresu Uniteda ve} u ponedjeljak, kada taj klub igra prvu utakmicu nove sezone protiv Evertona. Iako nikakvi detalji transfera nisu objavljeni, vjeruje se kako je dogovorena od{teta od oko 25 miliona eura, a Arsenalu }e pripasti i dodatni bonusi u ovisnosti o uspjesima Uniteda. Menad`er engleskog premijerliga{kog kluba Arsenal Arsene

od 19 m2 do 32 m2.
Sve dodatne informacije na broju

061 778 367
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OSNOVNA [KOLA VARE[ U VARE[U Na osnovu ~lana 70. Zakona o osnovnoj {koli ("Sl. novine Ze-do kantona", 5/04 i 20/07) i ~lana 18. Pravila O[ Vare{, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona br. 10-38-13066-81-1/12. godine i Odluke [kolskog odbora O[ Vare{ u Vare{u br. 01-461/12. godine

P O N I [ TAVA S E
dio konkursa objavljen u dnevnom listu Oslobo|enje, objavljen 6. 8. 2012. godine pod rednim brojem 3: Nastavnik razredne nastave P[ Pogar - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do 15. 8. 2013. godine).

Wenger se morao oprostiti od svog najboljeg igra~a

Wenger, nakon svega, izjavio je da nije imao drugog izbora nego da proda svog vjerojatno najboljeg igra~a - Robina van Persieja... “Tu`no je izgubiti takvog igra~a... Ali, imao je samo jo{ godinu ugovor s nama i nije ga `elio produ`i-

ti. Nisam imao izbora nego prodati ga. Sre}a u nesre}i jest da smo ve} prona{li adekvatne zamjene za njega” rekao je Wenger, koji je na , Emirates ve} doveo Nijemca Lukasa Podolskog, Francuza Oliviera Girouda, te [panca Cazorlu.

Splitski bili u velikim problemima

Hajduk suspendovan dok ne plati dug
Disciplinska komisija HNS-a na adresu splitskog Hajduka poslala je dopis u kojem stoji kako Hajduk ostaje suspendovan iz takmi~enja sve do trenutka dok iznos ne{to manji od pet miliona kuna (ne{to vi{e od milion konvertibilnih maraka) ne uplati na ra~un dr`avnog prora~una. U dopisu stoji kako Hajduk taj iznos mora platiti Poreznoj upravi, odnosno na ra~un dr`avnog prora~una. Zbog ovoga je jo{ upitan nastup protiv Lokomotive na Maksimiru.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

SPORT

47

Slavlje ko{arka{ke reprezentacije BiH u kvalifikacijama za EP

Nije uvijek dobro igrati srcem
Svjesni smo da mi mo`emo puno bolje od ovog i ostaje nam da zaboravimo ovaj me~ i okrenemo se Holandiji. Imamo dovoljno vremena da se spremimo i cilj je nova pobjeda, ka`e selektor Petrovi}
Ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veoma bitnu pobjedu na startu kvalifikacija za Eurobasket, a za nju se morala itekako namu~iti na doma}em parketu protiv veoma jake selekcije Latvije. Trijumf je izboren na samom kraju utakmice, a u nekoliko navrata strepili smo od najgoreg. Ipak, na na{u sre}u, bh. reprezentativci smogli su snage i imali dovoljno smirenosti da susret rije{e u svoju korist (87:84). govi ko{evi sa linije slobodnih bacanja pred kraj me~a bili su dovoljni za prva dva boda na startu kvalifikacija. “Dozvolili smo protivniku da se razigra, a njihovi igra~i imali su veliki broj otvorenih {uteva. U na{im redovima osjetila se nervoza zbog koje nismo odigrali onako kako smo htjeli i trebali. @elim {to prije zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se Holandiji” kazao je nakon , utakmice sjajni \edovi}. Kapiten bh. reprezentacije Mirza Teletovi} bio je najefikasniji igra~ na{e selekcije sa 24 poena, a iako se malo kasnije probudio, po ko zna koji put nosio je na{u igru u klju~nim momentima. Kao i ve}ina bh. igra~a i kapiten se slo`io s tim da pod hitno moramo po-

Bi}emo sve bolji
Selektor Aco Petrovi} nije krio zadovoljstvo pobjedom, ali je imao dosta zamjerki na igru u pojedinim trenucima. Me|utim, svjestan je svih faktora koji su utjecali na ne{to lo{iji nastup na{ih reprezentativaca, te je najavio puno bolje igre u narednim susretima. “Tokom dva dana uo~i utakmice imali smo zaista mnogo problema. Ostali smo bez Brki}a, a Kikanovi} je sve vrijeme imao jako visoku temperaturu. U takvim uvjetima nijednoj pobjedi se ne gleda u zube i najva`nije je da smo uspjeli slaviti. Kako vrijeme bude odmicalo, bi}emo sve bolji i bolji” , rekao je iskusni stru~njak na klupi na{e reprezentacije i osvrnuo se na samu utakmicu. “Zaista smo bili mnogo nervozni tokom me~a, {to se odrazilo negativno na odbranu. Latvija nas je podobro namu~ila {utem, a i mi smo im dopustili da se previ{e razigraju. Kod rezultata 39:31 u na{u korist o~ekivao sam da zaledimo rezultat, ali napravili smo nekoliko pogre{aka zaredom, s obzirom na to da su na{i igra~i u tim trenucima igrali srcem, a to ponekad nije dobro. Svjesni smo da mi mo`emo puno bolje od ovog i

Va`no je pobijediti na startu: Ko{arka{i BiH namu~ili su se s Latvijcima

Fotosi: D` KRIJE[TORAC

Bagatskis: Nedostajalo je sre}e
Selektor latvijske reprezentacije Ainars Bagatskis bio je zadovoljan igrom protiv BiH, ali ne i rezultatom. “Bosna i Hercegovina ima odli~ne ko{arka{e u svojim redovima, ali opravdanje za poraz ne smijemo tra`iti u nedostatku iskustva. Dobro smo se pripremali za ovaj me~, naporno smo radili, ali na kraju nam je nedostajalo i malo sre}e. Protivnik nas nije iznenadio i odigrao je ba{ onako kako smo i mislili da }e igrati. Iako smo pro~itali njihovu igru, to nam nije bilo dovoljno za pobjedu” kazao je selektor Latvije. ,
Najzaslu`niji za pobjedu: Mirza Teletovi} i Zack Wright

ostaje nam da zaboravimo ovaj me~ i okrenemo se Holandiji. Imamo dovoljno vremena da se spremimo i cilj je nova pobjeda” , zaklju~io je selektor Petrovi}. Jedan od onih koji je iznio najve}i teret u pobjedi nad Latvijom bio je Zack Wright (20 poena, 11 skokova, ~etiri asistencije i jedna ukradena lopta), a pozivanje Amerikanca u na{u selekciju pokazao

se kao pravi potez, s obzirom na to da smo dobili odli~nog igra~a na najosjetljivijoj poziciji - playmakera. “Utakmica protiv Latvije bila je veoma te{ka. Protivnik je sve vrijeme bio raspolo`en za igru i zadavao nam mnogo problema. Izostala je dobra odbrana u na{im redovima i nismo imali nikakvu kontrolu u skoku, a to su stvari na

kojima moramo raditi u narednom periodu. Ipak, ponosan sam na igra~e jer smo stigli do jako bitnog trijumfa” kazao je feno, menalni ko{arka{, koji je na parketu proveo svih 40 minuta u ovom susretu.

Primjetna nervoza
Iako je imao nekoliko bespotrebno izgubljenih lopti, Nihad \edovi} jedan je od najzaslu`nijih za pobjedu nad Latvijom, a nje-

praviti igru u odbrani i kazao kako ne smijemo imati toliki broj proma{enih laganih {uteva. “Latvija je igrala sa dosta unakrsnih blokova, koje je bilo te{ko braniti. Previ{e smo bili nervozni i to ne smijemo ponoviti. Katastrofalnu igru u defanzivi moramo {to prije popraviti, jer je odbrana sve i bez nje ne mo`emo da igramo. Tako|er, moramo popraviti i skok u napadu” zaklju~io je Tele, A. MEHANOVI] tovi}.

EVROPSKO PRVENSTVO B DIVIZIJE

BiH u polufinalu
Juniorska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva B divizije, koje se igra u Sarajevu, nakon {to je sino} savladala selekciju Crne Gore rezultatom 82:72. Izabranici Nenada Markovi}a od prve minute krenuli su agresivno i protivniku dali do znanja da `ele pobjedu. Bh. juniori su prvu dionicu rije{ili u svoju korist rezultatom 23:15, a prednost su o~uvali i do odlaska na odmor (41:29). U tre}oj ~etvrtini Crnogorci su zaigrali bolje i uspjeli smanjiti zaostatak na devet poena razlike (59:50), ali na{e nade nisu dozvolile preokret u posljednjoj dionici, te su zaslu`eno izborile plasman u polufinale. Najefikasniji u na{im redovima bio je Adin Vrabac sa 27 poena, a uz to je dodao i ~etiri asistencije i tri skoka, dok je odli~an bio i Nedim Buza sa 21 poenom, te po tri asistencije i skoka. Treba spomenuti i double-double u~inak Asima Ahmedi}a (11 poena i deA. M. set skokova).

Bh. centar prona{ao novi klub

Edin Bav~i}: Karijeru nastavlja u Francuskoj

Bav~i} novi igra~ Limogesa
Edin Bav~i}, reprezentativni bh. ko{arka{, novi je igra~ francuskog prvoliga{a Limogesa. Centar na{e reprezentacije tako }e od sljede}e sezone imati priliku da se doka`e u francuskom prvenstvu. Bav~i} je pro{lu sezonu zapo~eo u italijanskoj Cremoni, ali je krajem 2011. potpisao za gr~ku KAO Dramu, u kojoj je odli~no igrao. Na{ “te{ka{“ (211 centimetara, 111 kilograma) u prosjeku je bilje`io 10,9 ko{eva i 5,5 skokova po utakmici.

Bh. juniori upisali veliku pobjedu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

48

SPORT

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Doboj uo~i 44. me|unarodnog rukometnog turnira

Organizatori zadovoljni pripremama
Sve je spremno za praznik rukometa u Doboju
Organizatori ovogodi{njeg 44. me|unarodnog rukometnog turnira {ampiona u Doboju, koji po~inje 21. avgusta, upoznali su predstavnike medija o zavr{nim pripremama, lokaciji smje{tajnih kapaciteta za u~esnike i nekim izmjenama koje su uvedene u cilju {to kvalitetnije promocije ove smotre rukometa.

Turnir po~inje 21. avgusta
PARADA SPORTA Ove godine smo odlu~ili da samo otvaranje obogatimo dodatnim sadr`ajem, Paradom sporta, ta~nije defileom ~lanova svih klubova i organizacija sa podru~ja na{eg grada, rekao je Alen Petkovi}, generalni sekretar TV turnira
Parada sporta }e biti odr`ana 20. avgusta u 19 sati, a pored defilea sportista, odr`a}e se koncert poznatog izvo|a~a zabavne muzike Igora Vukojevi}a. Petkovi} je rekao da }e utakmica za sedmo mjesto biti odigrana u Tesli}u, dok }e za peto mjesto, prvi put biti odr`ana u Zenici. To je gest zahvalnosti gra|anima tog grada, koji su izrazili spremnost da zajedno sa RK Sloga budu doma}ini protivnicima Dobojlija ukoliko, nakon kvalifikacija, nastave takmi~enje u EHF Velux Ligi {ampiona u sezoni 2012/13.
Miralem BEGI]

Vrhunske ekipe
"Ekipe koje nam ove godine dolaze su vrh evropskog i svjetskog rukometa. Predvo|eni Barcelonom, Medvedima i Ademarom, tu su i ekipe koje su prvi put na dobojskom turniru, Cimos Koper iz Slovenije, Dinamo Minsk iz Bjelorusije, a zatim i stari znanci Pik Seged iz Ma|arske i Vardar iz Makedonije i naravno na{a Sloga. S ponosom isti~em da je ove godine kona~no rije{eno pitanje i smje{taja ekipa u Doboju, tako da }e ~etiri ekipe biti smje{tene u hotelu Park, jedna u Integri, a samo dvije ekipe }e biti locirane van na{eg grada, u Banji Vru}ici. Grad Doboj, kao generalni pokrovitelj ove manifestacije izdvojio je ~etiri stotine hiljada maraka, a imamo obe}anja da }emo dobiti i finansijska sredstva sa nivoa vlasti Bosne i Hercegovine. Tu je, kao jedan

I ovog puta dolaze jake ekipe

od sponzora, Vlada Republike Srpske sa pedeset hiljada maraka" , izjavio je predsjednik IO turnira Enes Suljkanovi}. "Mi smo ponosni {to imamo turnir evo ve} 47 godina i nadamo se da tu na{u radost dijele svi ljubitelji rukometa i sporta uop{te", rekao je na press konferenciji Zdravko Petrovi}, v. d. predsjednika gradske Skup{tine u Doboju.

Generalni sekretar TV turnira {ampiona u Doboju Alen Petkovi} pohvalio je dosada{nju saradnju i nastavak saradnje sa Slobomir univerzitetom, a potom najavio i jednu novinu kada je u pitanju sam ~in otvaranja turnira.

Gest zahvalnosti
"Ove godine smo odlu~ili da samo otvaranje obogatimo doda-

tnim sadr`ajem, Paradom sporta, ta~nije defileom ~lanova svih klubova i organizacija sa podru~ja na{eg grada. To je svojevrstan poklon turnira za sve sportiste, a ideja vodilja je bila `elja da javnosti poka`emo da postoje i drugi sportovi u koje vrijedi ulagati, a da dobojski turnir u svemu tome, sa svojim imenom i tradicijom, mo`e mnogo da pomogne."

ITF turnir Br~ko Ladies open

Pripreme rukometa{a Bosne BHT u punom jeku

Zavr{nica bez bh. predstavnica
Zavr{nica teniskog ITF turnira Br~ko Ladies Open 2012. godine prote}i }e bez predstavnica Bosne i Hercegovine. Naime, sve tri bh. predstavnice u glavnom `rijebu nastup su zavr{ile ve} u prvom kolu. Marijana Novakovi}, koja je nastupila s pozivnicom organizatora, pora`ena je od od Makedonke Line Gjor~eske sa 2:6, 2:6. Ema Burgi} je izgubila od Srbijanke Tamare ]urovi} sa 4:6, 4:6, dok je od Nerme ^aluk bolja bila tako|er predstavnica Srbije Marina Ka~ar sa 6:7, 2:6. Burgi} i ^aluk su nastup u glavnom dijelu turnira izborile kroz kvalifikacije.

Studenti hvataju zalet za narednu sezonu
Podmla|eni sastav Bosne BHT odigra}e kontrolni me~ sa Bosnom Prevent u dvorani Mladost danas u 18 sati
Sekretar Rukometnog kluba Bosna BHT Tarik Smajovi} izjavio je da se ekipa vrijedno priprema za predstoje}u sezonu u Premijer ligi BiH u kojoj je o~ekuju brojni izazovi. On je rekao da su puleni trenera Zu hdi je Kor ka ri }a, ne ka da {njeg igra~a ovog kluba, u srijedu odigrali i prvu kontrolnu utakmicu u kojoj je glavni cilj stru~nog {taba bio uigravanje tima. Podmla|eni sastav studenata gostovao je u Zavidovi}ima, gdje je odmjerio snage sa Krivajom. "Na{i mladi igra~i pru`ili su vrlo borbenu igru protiv doma}ina Krivaje, koja je na kraju uknji`ila minimalnu pobjedu rezultatom 27:26", kazao je Smajovi} i dodao da }e se studenti uskoro vratiti u svoju staru ba-

Nadal propu{ta US open
[panac Rafael Nadal zbog povrede je odustao od nastupa na teniskom Grand slam turniru US Openu u New Yorku. Dvadeset{estogodi{nji teniser svoju odluku je objavio na Twitteru, dok su organizatori turnira tako|er potvrdili da biv{i najbolji teniser svijeta ne}e biti u bubnju za `rijebanje. "Veoma sam tu`an {to moram saop{titi da nisam spreman za US Open", napisao je Nadal. Organizatori su objavili da razumiju njegovu odluku i nadaju se da }e biti na turniru naredne godine, prenosi Eurosport. "Rafa nas je obavijestio da ne}e biti spreman za US Open i da odustaje od nastupa", izjavio je direktor turnira Dave Brewer. "Nadamo se da }emo ga uskoro vidjeti na terenu i o~ekujemo da se vrati u New York naredne godine", dodao je. Osvaja~ US Opena 2010, koji je 11

Studenti pora`eni minimalnim rezultatom od Krivaje na gostovanju u Zavidovi}ima

puta osvajao Grand slam turnire, povrijedio je koljeno tokom Wimbledona, gdje je iznena|uju}e eliminiran u drugom kolu. Zbog povrede nije bio u mogu}nosti da brani olimpijsku titulu u Londonu, a nakon toga je propustio masters turnire u Torontu i Cincinnatiju. US Open po~inje 27. augusta.

zu, u dvoranu "Ramiz Sal~in" na Mojmilu, gdje }e nastaviti trena`ni proces. "Nastavi}emo da treniramo na Mojmilu od 24. avgusta. Sada su prioriteti odigravanje kontrolnih me~eva i tempiranje forme rukometa{a za narednu sezonu. Vjerujem da }e na{ mladi tim dobrim igrama uspjeti sve prijatno iznenadi-

ti te boriti se za puno bolji pla sman ne go {to to sa da mnogi predvi|aju", zaklju~io je Smajovi}. On je izjavio da }e studenti ve~eras u Visokom u 18 sati odigrati novu kontrolnu utakmicu protiv Bosne Prevent, a za subotu je planiran i kontrolni me~ sa Dobrinjcem.
G. V.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.

OGLASI

49

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, na Socijalnom. Mob. 062/170-056.sms IZDAJEM gara`u na Grbavici kod ambulante. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM dvosoban stan u strogom centru -Katedrala. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, studentima, Franca Lehara 1, (do Holiday Inna). Tel. 00387/33/666-703.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190-008.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Breka ulica Jovana Bijeli}a. Tel:061/160-609.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentima. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Mob. 063/882-545.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu djevojci nepu{a}u upotreba kuhinje, kupatila, centralno grijanje. Tel. 033/521-351.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM dvokrevetnu garsonjeru, dvosban stan 2-4 osobe na dnevnoj osnovi. Tel. 062/417-497.k RAFTING na Neretvi ve} od 45KM po osobi zvati na 061/109-471 i 061/922-923.k IZDAJEM namje{ten stan na Breci zaposlenim ili dvjema studenticama. Tel. 061/988-226.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Kampusa. tel. 066/466-227.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g, kablovska tv. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, [vrakino selo. Tel. 063/882-545.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, 350KM, grijanje uklju~eno. Tel. 061/229-607.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan dvjema studenticama. Tel. 033/442-331, 064/424-7067.k IZDAJEM namje{ten stan, Ul. Titova studentu-ci na du`e vrijeme. tel. 00386 41 825-544.k IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz samcima. Tel. 033/470-741 i 061/516695.k IZDAJEM studentu-ici jednokrevtnu sobu namje{tenu na Marin dvoru kod Dr`avne bolnice. tel. 033/667-994, 062/982-881.k IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru kod Dr`avne bolnice. Tel. 033/667-994, 062/982-881.k IZDAJEM namje{tenu konfornu sobu na Marin Dvoru kod Dr`avne bolnice. Tel. 033/667-994, 062/982-881.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^. vila II, kod Merkura, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica, kod [umarskog fakulteta, 400 KM. Mob. 061/473-179.k IZDAJEM pos.prostor 32m2 u Papagajci, povoljno, 350 KM. Mob. 063/639691.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/133-123.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ^engi} Vila II, kod pijace Otoka, 1 sprat. Mob. 061/147-218.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJEM parcelu 2000m2, Crna rijeka, asfalt, livada, potok, prema Delija{u. Tel. 033/610-151. 4612

STAN 96m2 Centar XVI kat povoljno. Tel. 063/157-832.k KU]A Vogo{}a Blagova nova 250m2 gara`a 600m2 ba{te. Tel. 062/758-330.k KU]A KOVA^I 180m2 gara`a na 300m2 placa. Tel. 062/758-330.k VI[E stanova Austrougarska gradnje 80 Centar do 150m2. Tel. 063/157-832.k STAN Centar 75m2, 62m2 79m2 Ciglane. Tel. 063/157-832.k

PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i-O. Centar. Mob. 061/540-203.k STANOVI: povoljno-hitno, Alipa{ino 67m2, S. Fra{te, 9 kat, 75.000 KM, Skenderija 57m2, ul. Nova, 2 kat, 85.000 KM, Centar, ul. Ko{evo, 32m2, VP, 72.000 KM. Mob. 061/375-787.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gladno polje (na putu Ilid`a-Rakovica) 180m2, Stup, prostor i 1.000m2 zemlji{te, 98.000 KM, Reljevo-70.000 KM, Kasindo-Is. Sarajevo, 4.000m2, 75.000 KM. Mob. 066/488-818.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice, pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k STOLAC-Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te - njiva i dva pa{njaka, 4.600m2, uz put. Tel. 063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM vikendicu u Rakovici-Zenik sa 1002m2 zemlje, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 062/778-291.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600-318.k PRODAJEM stan na Ciglanama 79m2, H. Kulenovi}a, 33m2. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM staru bosansku ku}u i dunumipo u [avnicima-Pazari}. Tel. 061/838-609.k PRODAJEM na Alipa{inom polju A faza trosoban stan 70m2, cijena 95.000KM. Tel. 061/312-217.k PRODAJEM na najatraktivnijoj sun~anoj lokaciji 3000m2 zemlji{ta. Tel. 061/418-548.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM ku}u na Otesu-Ilid`a, 400m2 oku}nice. Tel. 062/527-254, 033/538-364.k PRODAJEM trosoban stan u Bolni~koj, 77m2, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105.k PRODAJEM stan dvoiposoban 60m2 sun~an useljiv na Grbavici. Tel. 061/335-591.k PRODAJEM stan Ul. Grada~a~ka, 54m2, Otoka, povoljno. tel. 061/364-950.k PETRAKIJINA troiposoban, II sprat, 115m2, 260.000KM, Titova, troiposoban, 3 sprat, 103m2, 4500KM/m2. Tel. 061/320-439.k GRA\EVINSKO zemlji{te u Rajlovcu, Ul. Brezanska 820m2 + devast ku}a 100m2, 82.000KM sve dozvole. Tel. 066/801-711.k

ZAMJENA
MIJENJAM-prodajem, uz doplatu, nov, neseljen jednosoban stan u Ist. Sarajevu, za stan u Sarajevu. Mob. 063/340-989.sms MIJENJAM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p+s+p, 1450m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k

PRODAJEM dvosoban stan 53m2 u Hrasnom. Tel. 033/227-739. 4493

PRODAJEM garsonjeru 31m2, novogradnja, Stup, povoljno. Tel: 061/ 209820.sms PRODAJEM dvosoban stan 51m2, novogradnja, Stup, povoljno. Tel: 061/490-657.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 69m2, u Od`aku, sa cent. gr. i gara`om. Mob: 063/340-989.sms PRODAJEM stan u centru Sarajeva (kod BBI centra), 72m2, cijena po dogovoru! Mob. 061/345-179.sms PRODAJEM ku}u na Kobiljaci. Mob: 061/339-287.sms PRODAJU se ekskluzivne nekretnine u poslovnom objektu u centru Mostara. Objekat sagradjen po savremenim gradjevinskim standardima, lociran na Trgu Musala. Vi{e informacija na broj mobitela 066/803-297 i mailom pidsa¡bih.net.ba sms POFALI]I, prodajem stan 57m2, Zahira Panjete 7D, novogradnja. Mob. 063/971-797.k HITNO prodajem ku}u, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta, voda, struja, plin, urbanisti~ka gra|. dozvola. Ul. Abdurahmana Muharemije, naselje Bare, cijena 29.000 eura. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, Alipa{ino polje-B. faza, S. fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139-691.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM ili mijenjam stan na Marijin Dvoru, Ul. Kralja Tvrtka 81m2, eta`no grijanje, dva balkona, gara`a, I kat. Tel. 063/139-414.k STAN na M. dvoru, Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, treba manja adaptacija, 190.000 KM. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, oku}nice 423m2 novogradnja, povoljno, Ilija{. Tel. 061/552-547.k STAN BREKA 105m2 dvoeta`ni petosoban. Tel. 063/157-832.k STAN Centar 84m2 II kat povoljno. Tel:063/157-832.k

PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p+s+p, 1450m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM vi{e parcela u Gladnom polju Op}ina Ilid`a, cijena 18.000 eura. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM jednosoban stan 37m2, Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120m2+100m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k OTOKA - Br~anska 76m2, Grbavica 66m2, V kat, Socijalno 71m2-I kat, Grbavica 53m2, vp. Tel. 062/156-882.k GRBAVICA 53m2, vp, Grbavica 66m2 V sprat, Aneks garsonjera 25m2, IV kat, Trg heroja 36m2 na 5 i 7 katu. Tel. 061/724-504.k PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane, stan 95m2 Loris zgrada, gara`a, Centar 12m2. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM-mijenjam apartman u Neumu 46m2, za Bjela{nicu, po dogovoru, ku}a u ^elebi}ima, 476m2 i vikendica u ^ivelju, 330m2. Mob. 061/573640.k GRA\EVINSKO zemlji{te pored puta 10.229m2, na putu Sarajevo-Kiseljak. Mob. 061/573-640.k STAN CENTAR 84m2 II kat 75m2 II kat stan Breka 105m2. Tel. 062/758-330.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
^ENGI] VILA I izdajem stan jednosoban, namje{ten sa centralnim grijanjem, lift. Tel. 063/567219, 033/526-022. 4568

KRANJ^EVI]EVA 43, izdajem poslovni prostor 27m2. Tel. 033/455374. 4568 ILID@A, Sokolovi} kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje, termo fasada. Tel. 061/234-012.sms IZDAJEM stan u Vogo{}i, novogradnja, 44m2 sa velikim balkonom, naselje Solaris, eta`no grijanje, vlastiti vodomjer, kablovska, samo na du`i vremenski period. Mob. 061/156-456.sms IZDAJEM namje{ten dvosoban stan strogi centar. Tel. 061/869- 067.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brez,i 229m2, RK Borac, potpuno renoviran, za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM. Tel. 033/265 715.sms

IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM ku}u iznad Podgore, pogledati na www.movasol.com IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
STAN u centru Ul. Ko{evo-Kralja Tomislava, III sprat 83m2-2300KM/m2, centar Ul. Pru{~akova kod zgrade Vlade, III sprat, 87m2-215.000KM. Tel. 063/034355.k STAN na Malti Ul. Alojza Benca, vp, 54m2, 82.000KM i stan Ul. ^adord`ina, I sprat, 57m2 + ba{ta, 95.000KM. Tel. 065/819-136.k STAN u Vogo{}i Ul. Jo{ani~ka, IV sprat, 112m2 dvoeta`ni, potpuno adaptiran, 1160KM/m2. Tel. 062/907-831.k MI[EVI]I vikendica 120m2 + 750m2 placa uz asfaltni put svi priklju~ci, vl. 1/1, 65.000KM. Tel. 061/702-881.k PRODAJEM na Ilid`i 35m2 (novogradnja) jednosoban, II kat, 1500KM/m2 sa pdv-om. Tel. 033/956-098.k PRODAJEM 47m2, Dobrinja V (Trg grada prato) potkrovni, jednoiposoban, 1450KM/m2. Tel. 033/711-666.k PRODAJEM 48m2, Marijin Dvor, Kralja Tvrtka, dvosoban, plinsko eta`no, I kat, dvostrano orjentisan. tel. 061/150-519.k PRODAJEM 29m2, [vrakino, Prvomajska, garsonjera, I kat, 43.000KM. Tel. 033/711-665.k PRODAJEM trosoban stan 69m2, IV sprat, Ilid`a-Lu`ani. Tel. 033/621-976.k PRODAJEM vi{e stanova u centru, austrugraska gradnja od 75 do 150m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM ku}u na Kova~ima 150m2, gara`a, ba{ta 300m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM stan u centru 84m2, II kat, povoljno i 96m2, XV kat. tel. 063/157-832.k PRODAJEM stan na Grbavici 40m2, III kat, 55m2, V kat. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM stan na Breci 105m2, dvoeta`na, povoljno, Bolni~ka 77m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM vikend ku}u 1800m2 oku}nice, gara`a, potok i priklju~ci. Tel. 643-043.k PRODAJEM ku}u u Sutini-Mostar 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1250m2 ku}a ima sve dozvole. tel. 033/215-199, 063/722-002.k HITNO prodajem ku}u sa dva stana, dvije gara`e, 450m2 oku}nice, ul. Radni~ka br. 122. Mob. 065/540-702.k STANOVI: Hrasno 53m2 i 65m2, Novo Sarajevo, 44m2, centar, 32m2, 86m2, Dobrinja: 55m2, 68m2, 89m2, Alipa{ino polje, 67m2 i 78m2, Is. Sarajevo, 60m2 i 48m2. Mob. 061/375-787.k GRBAVICA, troiposoban 85m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k MALE[I]I donji, 2 dunuma zemlje pod vo}em, kru{ke, jabuke, put, struja, voda, povoljno. Mob. 066/722-576.k POLJINE, zemlja, 8+2 dunuma, dobar prilaz, struja, voda, povoljno. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 100m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383064.k HRASNO, jednoiposoban stan 50m2, A. [imi}a 10. Mob. 061/303-008, 033/650943.k PRODAJEM {umu 38 dunuma, blizu mostarskog raskr{}a, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319, 521-187.k PRODAJEM ku}u u Had`i}ima sa oku}nicom, dvije vanjske gara`e, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319, 521187.k PRODAJEM renoviran jednosoban stan u Sarajevu 33m2, cijena 50.000KM. Tel. 033/218-880. PRODAJEM opremljen restoran, atraktivna lokacija, uz rijeku Fojniku, 5km od Visokog. Mob. 062/530-640.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM stan 81m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k PRODAJEM ~etvorosoban stan - “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434-441.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k PRODAJEM ~etverosoban stan 103m2, Dobrinja II, 160.000 KM. Mob. 061/851668.k POVOLJNO prodajem zemlju, 1/1, na Borijama. Tel. 057/265-029.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJE SE jednosoban stan Alipa{ino polje Trg Nezavrinosti. Tel.062/093-673.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM havarisano TMV (Teglja~) IVECO STRALIS 440 2008. god sa pre|enim cca 450.000 km. Tel. 033/654-532, od 9 do 14 sati 001

MALI OGLASI
NAMJE[TAJ
SPAVA]A soba-trokrilni visoki ormar, bra~ni krevet sa ostavom i ormari}, izuzetno jeftino. Mob. 062/381-050. 4568 PRODAJEM ormar, vitrinu sa ogledalom, Meblo komodu 3x0,5x0,6 m, trosjed, stolic, vuneni tepih 3x2 m, konvektor 2 kW, fasadne plinske pe}i 2 i 2,5 kW. Sve dobro o~uvano, Cijene po dogovoru. Mob. 062/334-032.sms PRODAJEM se}iju za kuhinju i se}iju pogodnu za uglokal, novo i pogodno. Mob. 061/243-591.sms PRODAJEM 10 kompleta ugostiteljske garniture: sto ø90cm sa ~etri stolice, metalno postolje, 150KM/komplet. Tel. 061/855-412, 063/249-769.k KREVET samac sa mebl {tofom, sa sandukom za po{teljinu, star 3 god. sme|. 150 KM. Mob. 061/378-523.k PRODAJEM krevet na sprat sa ugra|enim radnim stolom, dimenzije: {irina2,00m, visina 1,70m i dubina 0,90m, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k MAZDA 3, nova verzija, benzin 1,6, godina 2004. pre{la 160.000 km, registrovana+ 4 gume, 14.500 KM. Mob:061/791-348.k PRODAJEM Polo 1.4B 2000g. registrovan. 5500KM. zvati na. Tel. 061/906-010.k PRODAJEM Zastavu 101 u dobrom stanju nije farbana gara`irana 1200KM, pre{la 76.000 km. Tel. 033/464-126.k PRODAJEM Golf 4 SDI, 2002. god, registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 063/530-333.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

51

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. 001

KUPOVINA
KUPUJEM dva stana koja se lako mogu spojiti u stan ve}i od 160m2, Samo strogi centar. Mob. 061/905-922.sms KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice od{teta, najvi{e pla}am, dolazim na adresu, isplata odmah u FBIH i RS. Tel: 061/517-897.sms KUPUJEM zemlju crnicu za nasipanje ba{te. Mob. 061/221-546.sms KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze, ratna steta, Big, Telekom i druge. Mob: 061/188-488.sms KUPUJEM {kolske knjige. Mob. 062/902-114.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM polovne ud`benike za srednju i osnovnu {kolu, dobro pla}am i odmah dolazim na adresu. Tel. 061/903709.k KUPUJEM polovne knjige za srednju i osnovnu {kolu, dobro pla}am, po dogovoru dolazim na adresu. Mob. 061/903709.k KUPUJEM {kolske ud`benike. tel. 061/533-792.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688. 1229

OSTALO
PRODAJEM tribine, ~eli~na konstrukcija, 320 sjedi{ta, pocin~ana. Tel. 033/610-151. 4612 PRODAJEM umjetni~ku sliku Voje Dimitrijevi}a, ra|ena u akvarelu. Mob. 066/049-116.k PRODAJEM zbog selidbe ma{inu za pranje i su{enje ve{a Ariston/Hotpoint jo{ 3 godine garancije, odli~na. 750KM: Tel. 063/282-137.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7,65 sa okvirima, futrolom i municijom, uredni papiri, 350KM. Tel. 061/130-348.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM sme|e cipele salonke `enske br. 39 “Bata” pla}ene 210KM. Tel. 062/156-882.k PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak susler ispravan 50 KM. Tel. PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM 503 topografske karte BiH 1:25.000, VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM uvijek svje`a jaja japanskih prepelica 30kom/8KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 066/823-749.k PRODAJEM `enku njema~kog {arca, godina. Tel. 064/425 7291.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891.k SVJE@A jaja japanskih prepelica, 30 kom-8 KM, besplatna ku}an dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM austrijski crijep, nov, 300 komada. tel. 443-620.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 4472

TEHNIKA
PRODAJEM Rainbow usisiva~, cijena po dogovoru. Mob. 061/546-078.k PRODAJEM elektro skuter pogodan za invalide i starije osobe malo kori{ten. Tel. 061/360-932.k PRODAJEM profesionalnu obu~arsku ma{inu Singer ljevica manuelna, 500KM. Tel. 061/160-439.k PRODAJEM dva polovna Laptopa u ispravnom stanju uvoz iz njema~ke, fiksno 200KM/komad. Tel. 062/156-882.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu na 2 rate uz garanciju, dovozim li~no. Tel. 061/145-504.k

MIKADO - Akcija! Platnene roletne 25KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/551-515 i 033/789999. 1102 AUTOKOMBI prevoz stvari namjestaja kabastog odpada i sl. radna snaga obezbedjena! popust za penzionere 20%!. Mob: 061/935-697.sms DIPL.FIZIOTERAPEUT pru`a usluge pacijentima kod bolova u vratu ramenima, nakon mo`danih udara, u vidu masa`e, pasivnih, i aktivnih vje`bi. Tel. 061/382-941.sms MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062/419501.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel: 062/466-093.sms BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 033/200-003.k POVOLJNO pru`am kompletne pravne usluge legalizacije objekata sa izradom projekta i rje{avanjem imovinsko pravnih odnosa. tel. 065/903-934, 033/544121.k NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/160-020.k ^ISTIM i odr`avam va{e ba{te, vrtove i dvori{ta. Tel. 061/708-740.sms RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje itd.Tel. 061/382-219.k ^UVALA bih djete u va{em stanu ili njegovala stariju `ensku osobu, od 1. septembra. Mob. 062/623-690.k KVALITETNO ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel:033/221-945.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k

VOZILA

ZAPOSLENJE
BEPLATNO se uklju}ite u [vetsku kozmeti}ku kompaniju, izgledaj dobro i zaradite novac. Tel: 061/210-994.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k TRA@IM posao no~nog ~uvara. tel. 062/118-260.k ZAPO^NITE posao knjigom vodi~ malih biznisa sa 2500 ideja knjiga na CD-u, Tel. 032/244-417.k SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga eteri~na ulja. Tel. 032/244-417.k ZAPO^NITE BIZNIS proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. tel. 032/244-417.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

PRODAJEm Mini Morisa Oltajmer Trajna reigi. 77.god. cijena 9.000 km, mogu}a zamjena. Mob. 061/526-308.sms PASAT Karavan model 2003. u papirima je kraj 2002. god.74 kw,1.9 TDI, klima, 2 klju}a, sva oprema, metalik sivi, ima servisnu, pre{ao 180.000 kw, ekstra stanje. Tek uvezen sve pla}eno, cijena 8. 900 KM. Mob. 061/156-652.sms MERCEDES 311 CDI 2003. god 85 kw 2,2 cm3 300.000 km, extra stanje 16.000 KM. Mob: 061/169-704.sms NISAN Mikra 2007. g. prvi vlasnik, 64.000 km, klima, abs, itd. cjena 11. 500 KM. Tel: 061/526-308.sms PRODAJEM Opel Astru,1.8b, 2007. g, pre{la samo 28.000 km, extra stanje, gara`irana, prvi vlasnik, metalik, mp3, aut. klima, itd, registrovana do 2/13,cijena 13.750 KM. Mob. 061/170-306.sms LANDROVER dugi, benzinac, u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. god. 15.000 KM, sa rez. dijelovima. Tel. 058-561.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k [KODA Octavia SLX TDI, 1,9 CI, 81 kw, 2.000 god. Mob. 061/341-640.k BMW R 1100S 2004. god, motor je u ekstra stanju, 7.900KM. Tel. 062/600-111.k TOYOTA Corolla 2006. god, 1.8T benzin, reg do 6/2013. god, 12.100KM. Tel. 062/510-052.k JETTA VR6 2001. god automatik, benzin V6. Tel. 062/600-111.k BORA 1.9 TDI 2003. god automatik, siva metalik, 11.900KM. Tel. 062/600-111.k PRODAJEM Golf IV, 1998. god, benzinac 1,4 bijeli, 4 vrata, cijena 4500KM. Tel. 061/533-898.k

USLUGE
“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k ODRA@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Mob. 062/332-230.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje i betoniranje, {alovanje i sve vrste krovova, brzo i povoljno. Mob. 062/134-827.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV
U petak, 17. augusta 2012. godine, navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Sedamnaestog augusta 2012. navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg

voljenom prijatelju

JEROHAMU JERKI GAONU

FERIDA (IBRAHIMA) [UKE

NED@ADA (MUSTAFE) FETAHOVI]A
Sje}amo te se. S ljubavlju, tvoje: Maja, Jasna i Ida
1302

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet.

Biljana i Milan Savi}
AX

Tehvid }e se prou~iti u petak, 17. augusta 2012. godine, u d`amiji Hrasno sa po~etkom u 17 sati. Njegovi najdra`i
71120

USLUGE
^ISTIM stanove. tel. 062/970-325.k ^UVAM doma}e `ivotinje, izvodim. Tel. 061/557-162.k INTELEKTUALKA, ~uvam djecu. Tel. 061/557-162.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stam. pos. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, saniterija, servis bojler, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopki i sl.). Mob. 061/132-149.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6KM/~as. Tel. 033/621-976.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k ^UVALA bi i opslu`ivala staru osobu. tel. 062/569-444.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k GENERALNO ~i{}enje: stanova, ku}a, pos. prostora i dubinsko pranje: dvosjeda, trosjeda, }ilima, etisona, stolica, automobila. Mob. 066/367-208.k

Devetnaestog augusta 2012. navr{ava se 13 godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i otac

U nedjelju, 19. augusta 2012. godine, navr{i}e se {est mjeseci otkako nije s nama na{ voljeni suprug i otac

EMIR UZUNI]

SENAD HAD@IOMEROVI]

Po dobru }emo te pamtiti, sa ponosom spominjati, a u srcu od zaborava ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Zijada i sinovi Senad i Esad sa porodicama
030

Vrijeme prolazi, a tuga i bol su sve ja~i, praznina sve dublja. Ne postoji utjeha, samo vrijeme koje prolazi i svjedo~i kako si bio veliki ~ovjek pun ljubavi, dobrote, ljudskosti, brige i po`rtvovanosti. Tvoji: supruga Jasmina, sinovi Sanjin i Adi. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. augusta 2012. godine, u 13.30 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi}-Vili.
4643

UNSTRUKCIJE iz matematike za popravne, dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k Dipl Ing elektrotehnike instruira matematiku za sve {kole i fakultete. Tel. 061/571-361.k ISKUSAN profesor prevodilac nudi instrukcije iz engleskog jezika i kvalitetno prevo|enje dokumentacije. Tel. 062/666-330.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 120KM, dvosoban oko 180KM, trosoban oko 250KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k PARKETAR postavlja, brusi, lakira, parket, {ipod, laminat. Tel. 062/177-796.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k SERVIS Zdravlja uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219-761 i 061/-234-024.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom povoljno. Tel. 061/227-189.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce. Tel. 033/216-373 i Mob.061/928-535.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{ina alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246, 033 213-040.k VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ELEKTRI^ARSKE usluge el. bojleri, indikatori, lusteri, automatski osigura~i, instalacije, itd. Mob. 061/048-497.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k MATEMATIKA za popravni ispit, dugogodi{nje iskustvo. tel. 061/800-259.k MAJSTOR Dino, jednosoban sa pripremom zidova bjelo ili u bojama 200KM. Tel. 061/529-608.k

PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884-169.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493,061/141-752,061/183-981.k

S velikim bolom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-biancaneum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

JELENA PEJI^I], ro|. NIKOLI]
preminula 16. augusta 2012. u 59. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 18. augusta 2012. godine, u 12 ~asova na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Dobrica Boban, k}erke Anita, Nikolina i Tijana, majka Radojka, bra}a Milan i Nenad sa porodicama, sestra Dragica sa porodicom, porodice Peji~i}, Nikoli}, Bajraktarevi}, Markovi}, Had`ihasanovi}, Milinkovi}, Jevri}, Tend`eri}, Milivojevi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
000

NEUM apartmani sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488043.k DUBROVNIK - Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 98 244031.k PODGORA, izdajem apartman za 2 osobe i veliki za (5+2) osobe. Tel. 00385992349220.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364.k IZDAJEM apartmane u Trpnju. Tel. 00385 20 743-416.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k APARTMANI Klek-Komarna izdajem povoljno apartmane za 3-6 osoba. Tel. 062/439-329, 066/430-574.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k POVOLJNO izdajem sobe, upotreba kuhinje, Zelenika kod Herceg Novog. Tel. 0039268710615, 0038231678850.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 00385/ 20743420, 0038520743420.k

U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 00385/ 20/713- 884. 4371 NEUM odmor u apartmanima na samoj obali. Tel. 036/884-215 063/856-164.sms OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220068 ili 061/147-359.k IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885165. 001A NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. 001A U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k IGALO povoljno izdajem aapartmane blizina pla`e. Tel. 061/537-739.k

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom ro|aku, plemenitom ~ovjeku i divnom prijatelju

JEROHAMU JERKI GAONU
I ako tu`ni i `alosni, ti }e{ ostati duboko urezan u na{im srcima. [afar Simha sa porodicom, Finci Jakob (Aga) sa porodicom
4649

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM na{em dragom, po{tovanom i cijenjenom na~elniku Op}ine Maglaj u periodu 1997 - 2000. godina

53

had`i ISMET (MUSTAFE) MUSTABA[I]

had`i ISMETU (MUSTAFE) MUSTABA[I]U

u srijedu, 15. augusta 2012, preselio na ahiret u 59. godini. D`enaza-namaz }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 17 sati ispred Nove gradske "Vali Recep Yazicioglu" d`amije u Maglaju, a ukop }e se obaviti na {ehitlucima Podborik u Maglaju. Komemorativna sjednica je isti dan u 15 sati u kino-sali Doma kulture "Edhem Mulabdi}" u Maglaju. O@ALO[]ENA PORODICA
001

Da ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici lijepi sabur. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u petak, 17. augusta 2012. godine, sa po~etkom u 15 sati, u sali Nove gradske "Vali Recep Yazicioglu" d`amije, d`enaza-namaz }e se obaviti istog dana u 17 sati ispred iste d`amije, a ukop }e se obaviti na {ehitlucima Podborik Maglaj. OP]INA MAGLAJ
001

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom, po{tovanom i cijenjenom predsjedniku d`ema'atskog odbora Novi Grad, ~lanu Izvr{nog odbora Med`lisa i ~lanu Sabora IZ-a u BiH

had`i ISMETU (MUSTAFE) MUSTABA[I]U

VLADIMIR VLADO SAVKOVI]
17. 8. 2010 - 17. 8. 2012.

Da ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici lijepi sabur. MED@LIS IZ-a MAGLAJ I OO ILMIJJA MAGLAJ
001 AX

Nedostaje{. Edita, Pe|a, Maja i Teo

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom kolegi i prijatelju

TU@NO SJE]ANJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ISMET ([A]IRA) GELJO
3. 1. 1922 - 16. 8. 2012. preminuo 16. avgusta 2012. u 91. godini.

GORANU IVANKOVI]U
UPOSLENICI BH radija 1
1300

KAMILA
19. 8. 2002.

SVJETLANA
17. 8. 2007.

Sahrana }e se obaviti 18. avgusta 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Rasema, sinovi Emir i Jasmin, k}erka Zlata, zet Faruk, snahe Fariba, Anita i Amira, unu~ad Damir, Lejla, Dajana i Filip, te Jasmina Hanu{i}, porodice Geljo, ^e~o, Laki}, Sofi}, Hanu{i}, Durki}, Kapi}, Muja~i}, Fidahi}, Sahani}, Suljagi}, Markovi} i ostala rodbina i prijatelji.
000

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

"Ima bi}a koja niko ne mo`e zamijeniti. Ona dolaze ko pjesma koju smo negdje zaboravili Ona su san bez kojeg smo umirali... Ako ih izgubimo SVE SMO IZGUBILI Ima bi}a koja niko ne mo`e zamijeniti..." (A. Petri~evi}) Svaki dan mislim na vas i svaki dan mi nedostajete toliko jako da boli i ne prestaje... Voli vas Goca
4646

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA Sa nama su svakodnevno duboko u na{im sje}anjima na{i: majka, otac, bra}a, sestra i sin, odnosno brati}

MEJRA (OSMAN-bega) RESULOVI], ro|. DRLJEVI]
1902 - 1964.

OMER (MUJAGE) RESULOVI]
1885 - 1972.

IBRAHIM (OMERAGE) RESULOVI]
1930 - 1984.

prof. RAZIJA (OMERAGE) [EHOVI], ro|. RESULOVI]
1932 - 2003.

prof. dr. SULEJMAN (OMERAGE) RESULOVI]
1929 - 2008.

AMRIN (ALIJE i AMRE) RESULOVI]
1971 - 1975.

Sa ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem, njihovi: prof. dr. Husnija i publicista Alija
4640

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, baka, sestra i svekrva

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Pro{lo je sedam dana od odlaska na{eg dragog supruga i oca

AN\A RADO[, ro|. PETROVI]

ZARFA (MUJE) BA[I], ro|. AGOVI]

DU[ANA (ALEKSANDRA) BOSANCA
Ovom prilikom `elimo da od srca zahvalimo svim prijateljima, ro|acima i kolegama na{eg Du{ka i na{im, na dostojanstvenom ispra}aju i na podr{ci koju su nam pru`ali u toku njegove bolesti. Hvala za sve brojne izraze sau~e{}a pristigle iz na{e zemlje i inostranstva. Dugujemo trajnu zahvalnost svim ljekarima i medicinskom osoblju za veliku po`rtvovanost i humanost iskazanu za vrijeme lije~enja na{eg oca i supruga. Hvala vam svima {to ste bili uz nas u najte`im trenucima. Supruga Gordana i sin Aleksandar
4641

blago u Gospodinu preminula, opremljena svetim sakramentom, 16. augusta 2012, u 91. godini. Sahrana }e biti na groblju Stup u petak, 17. augusta 2012. godine, u 14.30 sati. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: sin Franjo sa obitelji, k}i Jelena sa obitelji, pastorak Vinko sa obitelji, nevjesta Dragica sa obitelji, bra}a Kiko, Mirko, [}epo i Petar sa svojim obiteljima, obitelji Rado{, Kapetanovi}, Petrovi}, Pocrnja, Lendl, Toprek, Veseli, Nokto i ostala rodbina, prijatelji i kom{iluk
000

preselila na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 17. augusta 2012. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Centralne d`amije Sokolovi}-Kolonija, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: suprug Huso, k}erka Advija, sinovi had`i Munib i Aziz, snahe had`i Bedra i Nusreta, unu~ad Haris, Adnan, Admir, Emir, Semir, Nedim, Ibrahim i Aj{a, snahe Melisa i Almasa, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, jetrve Ha{ema i Hanifa, zaova Vezira, te porodice Ba{i}, Agovi}, Mahmutovi}, Ra{~i}, Memi}, Selimovi}, Briga, Isi}, Hajdarevi}, Salki}, Feriz, Buli}, Kadri}, Bu~uk, Prlja~a, Ke{an, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Avde Karabegovi}a 1, S. Kolonija RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM Danas, 17. augusta 2012. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage [tefice [tefke

[TEFANIJA POLI], ro|. DEREH

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE na na{u dragu

SJE]ANJE

Zauvijek }e Tvoja dobrota, lik i iskrene rije~i ostati u na{im srcima i mislima. Nek je mir u raju Tvojoj du{i! Tvoj “Mali” (Indira) i njena majka Naza
1295

MUSTAFA (MUJO) HASANOVI]

SJE]ANJE na na{eg dragog

preselio na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 17 sati na mjesnom mezarju Spile - Kijevo. O`alo{}eni: k}erke Jasmina i Elvedina, zetovi Safet i Samir, unu~ad Irma, Elma, Ismir, Semir i Irnes, bra}a Emin i Bejdo sa porodicama, sestra Nura sa porodicom, brati} Emir sa porodicom, amid`i}i, amid`i~ne, {ura Huso sa porodicom, svastika Fadila, te porodice Hasanovi}, Suljovi}, Divjan, Kolar, Bu~an, Glasi}, Berberovi}, Prazina, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Panjina Kula 117. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZORAN KUNDUROVI] ATIJU LATIFI]
17. 8. 1999 - 17. 8. 2012.

BRANKA KO[UTI]A
21. 8. 2006 - 21. 8. 2012.

17. 8. 2001 - 17. 8. 2012. Minka. Maja i Sanja
1298

Nedostaje{ nam. Tvoja porodica Devetnaestog augusta u 12 ~asova okupit }emo se na mjestu njegovog vje~nog po~ivali{ta.
1293

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
4602

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka i baka

NARCIS (MIRSADA) MUMINOVI]

MIDHAT ([A]IRA) PA[UKANOVI]

ZORKA ZORA (RISTA) RATKOVI], ro|. GUROVI]
preminula 15. avgusta 2012. nakon duge i te{ke bolesti u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 17. avgusta 2012. godine u 17 sati u Trebinju. O`alo{}eni: sinovi Aco, Dobrica, Zoran i Predrag, snahe Vera, Nada i Rada, unu~ad Radoslav, Aleksandra, Jelena, Daki i Sanja, praunu~ad Goran i Mia, sestra Koviljka, zet Milan, sestri}i Savo i Miro sa porodicama, brati}i Risto i Ne{o sa porodicom, djever @arko sa porodicom, njena Slobodanka Babi}, te porodice Ratkovi}, Gurovi}, Babi}, Mijanovi}, Rajkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

preselio na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 60. godini. preselio na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: majka Fadila, supruga Ada, sin Faris, snaha D`eneta, sestre Melisa i Zana, zet Damir, amid`a Elvir, strina Olga, daid`a Medo, amid`i}i Elis, Elvis, Leo, Teo i Denis, amid`i~na Ela sa porodicom, Ago sa porodicom, snaha Ned`iba sa porodicom, te porodice Muminovi}, Hrni}, Korad`ija, ]orovi}, Kobasica, Gubelji}, Kobilj, Kosti}, D`ano, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 15 sati, Ul. zagreba~ka 35/VII. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Nihada, sin Amar, k}erka Adisa, brat Mustafa, brati~ne Lamija i Hana, sestri~na Ida, Kemo sa porodicom, te porodice Pa{ukanovi}, Pa{ukan, Musi}, ^au{evi}, Fejzagi}, Abad`i}, Parla, Zubetljak, Buzar, Lika, Memi}, Omerbegovi}, Had`imuratovi}, Tabakovi}, Deovi}, Poljak, Odoba{i}, Spahi}, D`emid`i}, Nedopek, Osmanbegovi}, Taljanovi}, Hrapovi}, Tica, \ozo, Sara~in, Vrana, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u Ulicu Zaima [arca br. 28.
000

DRAGOJ NA[OJ

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je u Cirihu [vajcarska umro, gdje je danas i sahranjen

IN MEMORIAM

baki

ANGELINA MILA LUKA[EVI]
17. 8. 2005 - 17. 8. 2012.

JEROHAM JERKO GAON
14. 1. 1921 - 14. 8. 2012.

S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomenu na Tebe. Tvoja Ankica
1296

ZORI RATKOVI]
Hvala ti {to si nas ~uvala, ljubavlju kojom si nas obasipala i za sve {to si nam pru`ala. Zauvijek }emo se sje}ati tvog divnog glasnog smijeha, tvoje dobrote, tvoje velike mudrosti i hrabrosti. Volimo te najvi{e i duboko po{tujemo. Tvoja unu~ad: Radoslav, Aleksandra, Jelena, Daki i Sanja
4637

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu prijateljicu

O`alo{}eni: supruga Mira, sin Mario, snaha Maja i unuk Andrej, brati}i Monika i Izidor, kao i porodice Gaon, Spahi}, Bugarinovi}, Greguri} i prijatelji iz njegovog rodnog Travnika i Sarajeva
4639

OLGA VUKSANOVI]
1998 - 2012.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

ZAUVIJEK U SJE]ANJU

Danas, 17. augusta 2012. godine, navr{ava se 40 dana od kada nas je napustila na{a draga majka, punica, baka i prabaka

Na{e drage prijateljice sje}amo se s dubokim po{tovanjem. Mormil Mladen, Kata, Slavica, Kristina i Ines
111

ZAHIDA (SULJE) ILAZI, ro|. PERLA

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. augusta 2012, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 15.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.

[TEFANIJA POLI], ro|. DEREH
Osta}e zauvijek u na{im srcima! K}erka Nevenka sa porodicom
1295

IVAN VUKSANOVI]
17. 8. 1992 - 17. 8. 2012.

Na{eg dragog prijatelja sje}amo se s dubokim po{tovanjem. Mormil Mladen, Kata, Slavica, Kristina i Ines
111

O`alo{}eni: k}erke Mevlida, Hamida, Vahida i Nermina, zetovi Hamza, Halil, Adem i D`elaludin, unu~ad Ema, Timur, Ermin, Belmin, Dalila i Emina, brat Had`an, snaha Sevda, sestra Fatima sa porodicom, tetka Almasa sa porodicom, rodica Izeta sa porodicom, prije i prijatelji, te porodice Ilazi, Perla, Umi~evi}, Kari}, Imamovi}, Pecikoza, Memi{evi}, Kuloglija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Bistrik medrese br. 4.
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

TU@NA GODI[NJICA Sedamnaestog augusta navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a voljena

FADILA SABLJI], ro|. ALAGI]
17. 8. 2011 - 17. 8. 2012.

IVAN VUKSANOVI]
17. 8. 1992 - 17. 8. 2012.

OLGA VUKSANOVI]
8. 12. 1998 - 8. 12. 2012.

Nedostaje{ nam, silno nam nedostaje{. Bez tebe ni{ta vi{e nije isto. Dok smo `ivi, trajat }e{ u na{im najljep{im uspomenama. Izet, \enana i Adnan
77101

Zauvijek u na{im srcima i uspomenama. S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Vesna, sin Branislav, snaha Snje`ana, unuka Katja i unuk Ivan
71120

Sedamnaestog augusta 2012. navr{ava se dvadeset tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE na na{eg dragog supruga i oca

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALIJA [A]IRAGI]
17. 8. 2009 - 17. 8. 2012.

NAZA (HALILA) SPAHI], ro|. DIVOVI] MIRKO KAMENJA[EVI]
17. 8. 2003 - 17. 8. 2012.

preselila na ahiret u srijedu, 15. augusta 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Safet i Muamer, k}erka Zibija, snahe I{a i Ajka, unu~ad Senada, Memsudin, Almedin, Dino, Jasmin i Alma, praunu~ad Nidal i Adna, brat Kasim, snaha Ramiza, brati}i i brati~ne sa porodicama, djever Osman sa porodicom, zaove Selima i Halima sa porodicama, te porodice Spahi}, Divovi}, Popovi}, Karad`a, Omerspahi}, \ip, Bajramovi}, [ehovi}, Popara, Kurtovi}, Je`, Oru~, Kavazi}, Pervan, Ke{o, Kraj~in, ^ustovi}, Nezirevi}, Aljuki}, Dudo, ]emo, Mahmutovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Vitkovac 193) sa polaskom u 13.30 sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Otoka i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

BENJAMINA RAMOVI]A
koji je svoj `ivot dao za slobodu voljenog grada Sarajeva. S ponosom i ljubavlju uvijek }emo se sje}ati tvoga lika i tebe. Dalila i Edin
4610

Po dobru }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati. Tvoji: supruga Sadeta, k}erka Rusmira i sin Ned`ad sa porodicama
111

Sa ponosom i sjetom. Tvoja Cica sa djecom
4627

SJE]ANJE na na{u dragu Macu

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JASMINKA [U[KO, ro|. HAMULI]
august 1992 - august 2012.

Devetnaestog augusta 2012. navr{ava se sedamnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragog supruga

EMA (HALILA) AVDI], ro|. ]ATOVI]

Sa nje`no{}u i ljubavlju, porodica
111

preselila na ahiret 6. august 2012. u [vedskoj, u 92. godini.

VELIMIRA RADOJEVI]A

Osamnaestog augusta 2012. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret

D`enaza }e se obaviti u petak, 17. augusta 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Sadik, k}erke Hasnija, Saima, Sabira i [efika, snaha Mirsada, zetovi Fazlija, Mirsad, Ru{id i Mesud, unu~ad Elvir, Amina, Haris, Elma, Jasmin, Adis, Denis, Denisa, Irma, Meliha i Hilmo, zetovi Ismir i Hazret, snaha Aj{a, praunu~ad Hana, Emil i Tarik, djever Nazif sa porodicom, jetrve Mejra, [emsa i Mevlida sa porodicama, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Avdi}, ]atovi}, Tunovi}, Ku{tri}, Murguz, Jaganjac, Kova~, Be}irovi}, Rebi}, Merd`ani}, Isakovi}, Kusturica, \idelija, ^adro, Batu{a, Smaji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

AHMEDA (had`i SALEMA) DINAREVI]A
iz Breze Buraz, oti{ao si tako tiho kakav si i bio, odgoj i vaspitanje te je krasilo. Ne, ne pla~em, ponosan sam na tebe, tvoja djela u onom po{tenom vaktu, licemjerni vjernici i sistem ti je kumovao da ode{ na po{teni vje~ni ahiret. Vje~ni rahmet. Buraz Jose "Marles", tvoj Slovenac, brati} Damir, Maribor~anin 71370

S ljubavlju, po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. Supruga Milica
4636

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.
TU@NO SJE]NJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Osamnaestog augusta 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga mama i baka

BAHRIJA KAMENICA, ro|. TERZIMUJI]
Pet je godina pro{lo, a ni{ta nije pro{lo, draga mama. K}erka Edina, unu~ad Amna i Zlatan, snaha Maida
1281

VERA BROZOVI]

Sa ljubavlju i sjetom je nosimo u na{im srcima i ~uvamo od zaborava. Vje~no }emo biti zahvalni na beskrajnoj i nesebi~noj ljubavi koju nam je darovala. Njeni najmiliji: k}erka Lidija, zet Zoran i unuke Sonja i Anja
1290

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE na na{e {kolske drugove

SALIH JANJAC
17. 8. 2004 - 17. 8. 2012.

FARUK ISAKOVI]
12. 1. 1972 - 15. 8. 1992.

HARIS [ATROVI]
12. 1. 1972 - 19. 8. 2011.

U nama su godine i tragovi bezbrojnih sje}anja. A tebe nema. Tvoji: Ajsa, Damir, Dubravko, Danira i Vesna
4227

Bili ste dio na{eg zajedni~kog djetinjstva i odrastanja. Smrt i vrijeme ne mogu izbrisati sje}anje na vas. Va{i: Adnan A., Adnan H., Adisa M., Arma A., Dino K., D`evad B., Edina ^., Emir @., Ermin N., Esmer T., Fuad @., Hasija Mika K., Lejla A., Rijad S., Rubin A., Sadmir A., Samra H., Muradif M.
1289

SJE]ANJE na mog dragog supruga

SJE]ANJE na na{e voljene roditelje

IN MEMORIAM

SALIH JANJAC
3. 7. 1922 - 17. 8. 2004.

i oca JUSUF BRAVO majku NAFIJA ALIHOD@I], udata BRAVO brata MUSTAFA BRAVI] sestru ZEHRA BRAVO, udata MAHMUTAGI]
Sa tugom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na vas. Ai{a Janjac sa djecom Damirom i Vesnom i unu~adi
4521

BRANIMIR SMOLJAN
1969 - 2012.

JOZICA SMOLJAN
2001 - 2012.

SALAHUDIN JUSUFBEGOVI]
17. 8. 2002 - 17. 8. 2012.

Ovaj dan za nas je posebno te`ak i bolan.

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, njihovi najmiliji
4621

Danas se navr{ava 10 godina od kada smo te izgubili. Bez tebe ni{ta vi{e nije i nikad ne}e biti kao prije. Supruga Branka, sinovi Denis i Vedran, sestra Habiba i svastika Tatjana

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu prijateljicu SJE]ANJE

4630

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468 -380 Mob. 387 61 191 - 010
1299

JASNA SUKNO, ro|. DELETIS
17. 8. 1982 - 17. 8. 2012.

Sedamnaestog augusta 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti moje drage majke

ZULKA AVDI]
17. 8. 2010 - 17. 8. 2012.

Beba, Nada, Maja
4635

Tvoja ]erima sa porodicom
1288

58

PREDAH

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Pomo} kolega bit }e nu`na, stoga budite ljubazni prema njima. ^ak i ako vam pojedini saradnici idu na `ivce, nemojte im to ni~im pokazati. Svidjet }e vam se osoba koja }e po potpuno odudarati od va{eg uobi~ajenog tipa. Razli~iti karakteri ne}e vas sprije~iti da je poku{ate zavesti. Izbjegavajte masnu hranu koja }e vam te{ko padati na `eludac. Najbolje }ete se snalaziti u zadacima koji zahtijevaju snala`ljivost i inteligenciju. Ne}ete imati strpljenja za spore kolege, stoga izbjegavajte timski rad. Odlazak na more pokazat }e se sjajnim potezom. Ve} }e vam sam izlazak iz grada i svakodnevice popraviti raspolo`enje, a nije isklju~en ni flert sa zgodnim neznancem. Osim ~estih promjena raspolo`enja, ne}ete imati drugih problema. U susretu sa saradnicima poku{avate da nametnete svoju volju i strogo ocjenjujete ne~ije pona{anje. Me|utim, ne mo`ete zanemariti glas ve}ine i ne~iju ulogu u poslovnoj saradnji. Mimo va{e volje neko ima zavr{nu rije~. Potrebno je da se iskreno iskupite za propust koji ste u~inili prema bliskoj osobi. Poku{ajte da se rasteretite lo{ih misli, relaksirajte se {etnjom u prirodi. Imat }ete dovoljno hrabrosti da slu{ate svoj unutarnji glas. Dobrim procjenama odu{evit }ete {efa koji bi vas mogao postaviti za svoju desnu ruku. Nemojte potiskivati stvari koje vas ti{te. Razgovor s partnerom ili bliskom osobom pomo}i }e vam da se rije{ite nagomilanih frustracija. Nastojte slobodne trenutke provesti {to aktivnije. Napeti odnosi s kolegama navest }e vas da {to vi{e vremena provodite u osami. Nervirat }e vas formiranje u grupice kojem pribjegavaju neki saradnici. Zbog `elje da se nikome ne zamjerite, pre{utjet }ete stvari koje vam smetaju. Nemojte dozvoliti da bli`nji iskori{tavaju va{u dobronamjernost. Nervozni ste i uznemireni bez konkretnog razloga. Rado }ete pomagati drugima, {to }e vam donijeti porast popularnosti u radnoj sredini. Va{e }e se mi{ljenje cijeniti, a kolege }e vam se obra}ati za savjet. Zanimljive osobe upoznavat }ete posredstvom prijatelja. Na pomolu je susret s privla~nom osobom s kojom }ete brzo uspostaviti komunikaciju. U ve~ernjim satima mogu} je umor i pad energije. Nestrpljivi ste i nervozni, zbog ~ega }e s vama danas biti te{ko sara|ivati. Neprofesionalno pona{anje moglo bi na{tetiti va{em ugledu. Nepromi{ljenim izjavama ili postupcima povrijedit }ete blisku osobu. Suzdr`ite se od nepotrebnih komentara. Mnogi }e se `aliti na nizak pritisak ili nesanicu, a {to }e vas usporavati u te`im aktivnostima. Nastojat }ete privesti kraju neke davno zapo~ete projekte. Uspjeh }ete postizati u poslovima koji zahtijevaju kreativno mi{ljenje i ma{tovitost. Ostavljat }ete sjajan dojam u svakom dru{tvu u kojem se na|ete. Ako ste slobodni, nemojte se iznenaditi ako primijetite pove}an broj udvara~a. Odgovarat }e vam aktivan na~in `ivota ispunjen zabavnim sadr`ajima. Mo}i }ete se pohvaliti dobrim okom za detalje. Primje}ivat }ete stvari koje drugima promaknu, {to }e vam omogu}iti da do|ete do rje{enja kompliciranog problema. Odnos s partnerom bit }e intenzivan i strastven. U jednom }ete se trenutku sva|ati, a ve} u drugom se miriti. Bol u le|ima i vratu mogla bi biti povezana s lo{im polo`ajem prilikom spavanja. Pripazite kome odajete povjerljive informacije jer bi vas neko mogao prevariti. S kolegama njegujte strogo profesionalne odnose. Mnogi }e Jarci preispitivati osje}aje prema partneru. Savjetuje vam se da se suzdr`ite od ishitrenih postupaka koje }ete brzo po`aliti. Izbjegavajte boravak u suvi{e hladnim i klimatiziranim prostorijama. Nepredvi|ene situacije zahtijevat }e va{u punu pa`nju. Morat }ete istovremeno obavljati vi{e razli~itih poslova, {to bi se moglo pokazati prevelikim zalogajom. Nema razloga da zapostavljate partnera. Radi normalizacije odnosa, du`ni ste mu dati obja{njenje. Strah od bolesti navest }e vas da postanete odgovorniji prema svom tijelu i usvojite zdravije `ivotne navike. Do izra`aja }e do}i va{a pristupa~nost i uslu`nost. Mnogi od vas }e bliskom saradniku pomo}i da br`e privede kraju zadatak koji mu stvara probleme. Ne}ete pogrije{iti ako s partnerom odete u izlazak. Zajedni~ko dru`enje prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam pomo}i da se ponovno zbli`ite. ^itavog }ete dana biti u pokretu, {to }e imati sjajan u~inak na va{e raspolo`enje.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: prsti, rakun, isl, c, stepa, tara, anoda, ksi, sijam, t, ol, manekeni, polinom, tik, avans, narta, naga, sarin, aku, omsk, ap, v, masivan, r, ov, narednik, dolame, aero, azil, ni{, ls.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano. Vjetar slab, sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna dnevna od 26 do 31, u Hercegovini do 36°C. Narednih dana sun~ano. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 30° C.

Danas }e iznad ve}eg dijela Evrope biti sun~ano. Obla~no sa ki{om }e biti na Britanskim ostrvima, a pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju se na istoku i sjeveroistoku Evrope. Na Britanskim ostrvima }e puhati jak do olujni vjetar sa udarima i do 80km/h. Najhladnije }e biti na sjeveru Britanskih ostrva i na zapadu Rusije sa temperaturom oko 20, najtoplije na Pirinejskom poluostrvu sa temperaturom do 42°C. U centralnim i ju`nim predjelima Balkana bi}e umjereno obla~no, u brdsko-planinskim predjelima Makedonije i Gr~ke lokalno sa kratkotrajnim pljuskovima. U ostalim predjelima sun~ano. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36°C.

60

KULTURNI VODI^
VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 13.40, 16.50, 20 i 23.10 sati.

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KUPILI SMO ZOO
drama, re`ija: Cameron Crowe uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 20.15 sati.

BANJA LUKA

^UDESNI SPIDER-MAN

NEDODIRLJIVI
komedija, drama, re`ija: Olivier Nakache, Eric Toledano, uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.45 sati.

ART-KU]A SEVDAHA

MERIDA HRABRA 3D

KINA
KRITERION
MARTOVSKE IDE
drama, re`ija: George Clooney, uloge: Paul Giamatti, George Clooney, Philip Seymour Hoffman... po~etak u 20.20 sati. akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Emma Stone, Rhys Evans... po~etak u 13.20 sati.

akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 16.30, 18.30, 20.15 i 22.15 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 16 sati.

DOKTRINA [OKA
dokumentarni, prema knjizi Naomi Klein, po~etak u 18 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12 i 14.10 sati.

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

CINEMA CITY
PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 18.45, 20.50 i 23 sata.

BIHA]

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU
komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 17.30, 19.30 i 22 sata.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati. avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 14.45 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 i 20 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 11.05 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 20.30 i 22.45 sati.

THE CHEF
komedija, re`ija: Daniel Cohen, uloge: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué... po~etak u 19.20 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KINA
UNA
MEN IN BLACK 3
akcija, komedija, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson... po~etak u 21 sat.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeie, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 16 sati.

STEP UP 4 3D
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 15.05 i 17.10 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4 - ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Mar tino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 19 sati.

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u po~etak u 13.50, 16.10, 18.35 i 21 sat.

MUZEJI
ZEMALJSKI

VRISAK IZ DRUGE SOBE

TUZLA

ZENICA

MERIDA HRABRA 3D

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

triler, horor, re`ija:Pal Sletaune, uloge: Noomi Rapace,Kristoffer Joner,Vetle Qvenlind Werring, po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

STEP UP 4 3D

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SRETNA NOVA GODINA
drama, re`ija: K. Lorrel Manning, uloge: Michael Cuomo, J.D. Williams, Monique Gabriela Curnen... po~etak u 14.30 i 17.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 18 sati.

akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak za 3D 13 sati, a za 2D u 16, 18.10 i 20.15 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 21.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 16.20, 21.10 i 23.30 sati.

PLA]ENICI 2
akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 19 i 21 sat.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012. Ju`ni Bruklin
15.45 BHT

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

3. Hasidski @idov i njegova unuka su oplja~kani, a njihov rabin Aaron Geller organizira grupu koja }e prona}i i kazniti napada~a. Aaron vjeruje da policija nije u stanju prona}i krivca. Me|utim, sve }e se zakomplikovati kada unuka okrivi nevinog ~ovjeka. Santoro, Donovan i ostatak mo m~a di pre uzi ma ju stvar u svoje ruke...

Miris ki{e na Balkanu
18.00 BHT

5. Riki do`ivi ovacije na premijeri baleta u Beogradu te proslavlja uspjeh sa Blanki, Markom i Mirhadom, novinarom iz Sarajeva, a pridru`i im se i Milo{. U Narodnom po zo ri {tu pri re|uju veliki koktel u Rikinu ~ast. Prije turneje za [paniju, Riki i Blanki se vra}aju u Sarajevo. Otac Leon umire. Mama Estera {alje Atletu u Zagreb da bi ga sklonila od ku}e, jer se propio.

Punisher
Punisher, 2004.

21.45 NOVA
Pri~a o osveti i iskupljenju. Biv{i Delfa force operativac i specijalni agent FBI-ja odlu~uje ostaviti svoj stari `ivot kada jedna od operacija krene po zlu. U toj akciji sin velike zvjerke podzemlja Howard Saint biva ubijen. Osvetoljubiv Saint planira ubiti Castleovu obitelj, {to natjera Castlea da zapo~ne okrutnu bitku sa Saintom. Ali tako po~inje i njegov `ivotni posao. Kao ka`njenik, on }e osigurati pravdu za obi~ne ljude i zapo~eti ka`njavati dru{tvene hulje.

AKCIJA

Ljubav bez granica
17.55 OBN

Re`ija: Jonathan Hensleigh Uloge: John Travolta,Tom Jane, Will Patton, Eddie Jemison, Rebecca Romijn-Stamos

77. Azul i Mauricio vjen~aju se. Arnaldo ka`e Emiliji da zna da je u vezi s njegovim tatom, ali da on obo`ava tetu Inés i da vi{e ne}e dopustiti da joj itko naudi. Jacinta rani Ivána i dovede Evu u laboratorij. Dovedu i Diega u laboratorij, a Iván ga moli da spasi Evu. Diego ne mo`e sprije~iti eksploziju bombe i zatekne Evu na samrti. Ona mu ka`e da je Boris njezin otac i da ju je ubio. Ka`e mu da pomogne Alfredu prona}i lijek za Azul, da pomogne Ivánu i zatim izdahne. Lucía ka`e Pieru da se rastane od Lidije i o`eni se njome jer }e joj samo tako vratiti povjerenje. Emilia ka`e Alfredu da je bila ljubomorna kad joj je rekao da }e Inés `ivjeti kod njega, ali ubudu}e }e imati razumijevanja i vjerovati mu. Poljube se, a Inés postane ljubomorna kada to vidi. Burgay ka`e Juliju da zna da Diego nije bezvezan kroja~ jer je dizajnirao nekoliko modela koje je on predstavio kao svoje. Boris dobije kompletan zapisnik o Alfredovu istra`ivanju i Evino pismo u kojem mu zahvaljuje na tome {to ju je dao ubiti jer ju je tako oslobodio od `ivota kakav vi{e nije `eljela. Iván ka`e Diegu da su Boris i Mauricio ubili

Prihvatanje
20.15 BHT KOMEDIJA
Re`ija: Sanaa Hamri Uloge: Mae Whitman, Michael C. Mike Allen, John Atwood, Rachael Bean Acceptance, 2009.

FIL

M

Bokseri idu u raj
12.15 RTRS
Bokseri idu u raj, 1967.

FIL

M

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Branko ]elovi} Uloge: Mija Aleksi}, Ljubi{a Samard`i}, Ivan Bekjarev, Branislav Jerini}, Pavle Vujisi}

Taylor Rockefeller se nakon mature mora odlu~iti za upis na jedan od koled`a, po mogu}nosti najbolji. Veliki pritisak na nju vr{i i njena majka, koja je ve} isplanirala sve detalje u Taylotinom `ivotu. Kad vi{e nije mogla podnijeti pritisak i mu~nu atmosferu u ku}i, jer su njeni roditelji pred razvodom, o~ajna djevojka prere`e vene, kako bi natjerala roditelje da je prihvate onakvom kakva jeste...

Ova tragikomi~na pri~a Branka ]elovi}a govori o biv{em bokserskom {ampionu koji svojom vje{tinom predstavlja pojam nepobjedivosti u ringu, ali ga strast prema alkoholu pora`ava.

Jagode u grlu
22.30 PINK DRAMA
Re`ija: Sr|an Karanovi} Uloge: Bogdan Dikli}, Aleksandar Ber~ek, Predrag Manojlovi}, Branko Cveji}, Josif Tati} Jagode u grlu, 1985.

FIL

M

FIL Ameri~ka pita na M Haroldov i Kumarov na~in
21.00 OBN KOMEDIJA
Re`ija: Danny Leiner Uloge: John Cho, Ethan Embry, Robert Tinkler Harold & Kumar Go to White Castle, 2004.

Mu}ke
22.30 FTV

Dok Albert gleda stari horor, a Rodney nari~e o nedostatku poslova u Londonu, Del Boy je otkrio novu priliku da postane milioner: ~uvaju}i Boyciejevog i Marleninog novog ljubimca psa Dukea. Bra}a Trot ter sti `u u Boyciejevu ku}u i shva}aju da je Duke velika doga koja jede meso, uzima vitaminske pilule i umalo ubija ljude koji se igraju s njim. Sljede}eg dana, Del i Rodney dolaze u park. Del podsje}a Rodneya da je njegov red da odvede Dukea na tr~anje. Dok se Del odlazi udvarati lijepoj `eni koja {eta svog psa, Rodney se prestravi nakon {to ugleda Dukea kako be`ivotno le`i u pozadini njihovog kombija.

Harold je maturirao i radi na mjestu gdje ga kolege dobrano iskori{tavaju, Kumar je nakon mature trebao nastaviti lije~ni~kim stopama oca i brata, no radije je tulumario. Cijela se pri~a de{ava u jednu no} i prati dvojac u njihovim nastojanjima da kupe nekoliko burgera u omiljenom im White Castelu, {to je preokupacija vi{e Kumarova nego Haroldova, koji bi radije bio doma i zavr{io dodatni posao koji su mu navalile kolege...

^ini se da je petnaest godina poslije izlaska iz {kolskih klupa dovoljno vremena da se naprave nekakve `ivotne rekapitulacije, da se vidi dokle je ko stigao. I tako se {kolski drugovi Bane Bumbar, njegova `ena Biljka, Goca, U{ke i Boca ^ombe odlu~e da proslave dolazak iz inostranstva svoga druga Mikija Rubiroze. Planirana je luda no} u, samo za njih zakupljenoj kafani, uz sje}anje na mladost, koja je padala u vrijeme {ezdesetih godina. Sentimentalni sastanak starih drugara prerasta u no} neobi~nih doga|aja...

Svetionik na Crnim vodama
13.15 HRT1 DRAMA
Re`ija: John Erman Uloge: Dianne Wiest, Gina McKee, Angela Lansbury, Keith McErlean The Blackwater Lightship, 2004.

FIL

M.A.S.H.
22.30 HRT1
M.A.S.H., 1970.

FIL

M

M

KOMEDIJA
Re`ija: Robert Altman Uloge: Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duvall, Jo Ann Pflug

Helen i Declan Kehoe rano su ostali bez oca kojega su jako voljeli. Nikad nisu do kraja prihvatili da ga vi{e nema. Njihova majka Lily na neki se na~in otu|ila od djece, kao da se osje}ala krivom {to se iz bolnice, u kojoj je njezin mu` umro, ku}i vratila sama. Za vrijeme o~eve bolesti, a i kasnije, djecu je odgajala baka Dora. Helen je kao dijete vjerovala da je majka ne voli i da ju je zato ostavila kod bake. Kao mlada djevojka, kad joj majka nije dopustila da studira ono {to `eli, oti{la je od ku}e...

Film ~ija se radnja zbiva u doba rata u Koreji sniman je kad je rat u Vijetnamu bio na vrhuncu te je njegov proturatni naboj izra`eniji nego u seriji. I ovdje je to niz zgoda u pokretnoj vojnoj hirur{koj bolnici u kojima se pojavljuju lije~nici koji ne po{tuju vojnu hijerarhiju i vole popiti, ali su izvrsni hirurzi s mnogo razumijevanja za tegobe svojih pacijenata nasuprot rigidnom bojniku Franku Burnsu i bojnici Houlihan. Njihovi su sukobi `estoki dok je vrhunac filma i sukoba izme|u ljudskog pristupa ratu i kruta vojni~kog stajali{ta rugby utakmica izme|u M.A.S.H.-a i ekipe {to ju je sastavio general koji vodi istragu o zbivanjima u M.A.S.H.-u...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Prirodna ba{tina BiH: Vode planine Vranice, dok. program 07.25 Planina Vranica, dok. program 08.00 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 4. epizoda 09.00 Vijesti 09.05 Da ne bi d`amije, narod ode, dok. program 09.30 Pola sata sa... Beba Selimovi}, dokumentarni program Program za djecu 10.00 Vragolasti Denis 10.30 Poko 10.45 X- man 11.10 U zmajevom gnijezdu 11.35 Super {pijunke 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 78. i 79. epizoda 14.00 Sehara: D`ezva, dok. program 14.30 Dopunska nastava, 2. epizoda 14.55 Poko, crtana serija 15.20 Vijesti 15.30 Mu}ke, igrana serija, 24. epizoda 16.05 CSI Miami, igrana serija, 18. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, 5. epizoda 18.15 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 5. epizoda 19.05 Profesor Baltazar, crtana serija 19.15 Vrijeme iftara Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show, prijenos izvla~enja 21.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.30 Mu}ke, humoristi~ka serija, 25. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.30 Larin izbor, igrana serija, 80. i 81. epizoda 01.10 Dnevnik 3 (r)

petak, 17. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

07.25 Prirodna ba{tina BiH: Sarajevo behara ti tvoga (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 2/22 (r) Program za djecu i mlade 09.05 Uradi sam pa bje`i van, animirani film 09.10 TV enciklopedija (r) 09.20 Lete}i Du{ko Dugou{ko, animirani film 09.30 Ljubu{ko silo, reporta`a (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 19/77 11.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 4/14 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 12.45 Muzi~ki program 13.05 Jake, igrana serija, 6/16 (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti Pro. za djecu i mlade 14.30 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija, 1/5 14.55 BHT slagalica 15.25 Vrijedni lav, animirani film 15.30 Dje~iji festivali 15.45 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 3/22 16.30 Prirodna ba{tina BiH: @ivot uz Neretvu 17.00 Ekologika 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 5/14 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.45 U susret Festivalu narodne muzike Ilid`a 2012 20.15 Prihvatanje, film 21.40 Business News 21.50 BHT vijesti 22.05 18. SFF: Kafa sa Cosminom Stratan i Cristinom Flutur 22.30 Domino efekt 2, film 00.00 Prihvatanje, film (r)

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.15 10.05 10.36 11.05 11.30 12.00 12.15 14.00 15.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Merlinove avanture, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e Nid`e Cvr~ka Nid`o u botani~koj ba{ti, pro. za djecu Ognji{ta, dok. program (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dnevnik 1 Bokseri idu u raj, film Larin izbor, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

06.10 Zakon ljubavi, serija, 94/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 115/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza: Banditi, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 123/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 82/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 31/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Portreti nacija, historijski serijal, 5/14

TV1

Mu}ke

21.10

Doktor Martin

22.10

15.10 Larin izbor, serija 16.00 Reporta`a Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.10 Merlinove avanture, serija 18.05 52. sabor truba~a u Gu~i, reporta`a 19.10 Olimpijada plus, sportski program Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Mu}ke, specijal 22.45 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.10 Kod 9, serija 00.00 Vesela udovica, film 01.30 Ono kao ljubav, serija (r) 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 52. sabor truba~a u Gu~i, reporta`a (r) 03.30 Bokseri idu u raj, film (r) Muzi~ki program 05.15 Kod 9, serija (r)

13.00 Vijesti 13.05 Bonanza: Banditi, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 116/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, serija, 32/68 16.00 Strasti i intrige, serija, 124/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 83/92 18.15 Najava Dnevnika 19:00 18.16 Doktor Martin, serija, 45/46 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, serija, 32/103 21.00 Eliza, serija, 33/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, serija, 45/46 22.40 ^uvar, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Crveno usijanje, igrani film 03.00 No}ni program

07.45 Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Graditelj Bob, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.40 Garfield, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.30 TV Izlog 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija, 134. ep. 13.00 Bandini, serija, 99. ep. 14.00 Ekspedicija nova gvineja, 3. ep. 15.00 Muzi~ki program 15.15 TV izlog 16.00 Sport centar 16.04 Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 16.30 Slijepa ljubav, serija, 135. ep. 17.30 U`areni asfalt, zabavni program 18.45 Kolo sre}e 18.50 Ramazanski program - najava, kola`ni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Ramazanski program, kola`ni program 21.00 ZMBT 5, audicija 22.20 Bandini, serija, 100. ep. 23.20 O~uh 2, igrani film 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Ramazansko budjenje, kola`ni program 03.20 Ramazanski program - po~etak posta

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija (r) 09.20 Ljubav, navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Bra~ni sudija, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni

PINK

Bra~ni sudija

11.10

program 16.10 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.20 Full dobar sport, sportska emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Akademija debelih, u`ivo uklju~enje 19.50 Kukavica, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show, muzi~ki show 22.30 Jagode u grlu, film 00.10 Legenda, ameri~ki film 02.00 Top speed, sportsko lifestyle emisija 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Grand show, muzi~ki show (r)

06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 08.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.40 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Crime time, crtani film 11.55 OBN Info, info. pro. 12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 13.20 In Magazin, showbiz magazin 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.55 Da to sam ja, zabavna emisija 16.55 Dejana: Koliko mu{karci znaju o `enama?, talk show 17.55 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info, info-pro. 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.00 Amer~ka pita na Haraldov i Kumarov na~in, igrani film 23.25 Vox Populi 23.30 Red Carpet, showbiz magazin 00.30 Zodijak 02.35 OBN Info, info-program 02.45 Vox Populi 02.50 Euroliga, sportski pregled 05.40 Vox Populi 05.45 ^uvari planete, dok. program

OBN

Ru`a vjetrova
20.00 OBN
89. Jelena odahne kad Ines odlu~i prihvatiti malog Antu i kad obe}a da }e mu se posvetiti kao pravi roditelj. Stipe se suprotstavi Sr|anu, koji ne `eli priznati da je on taj koji je sve odao Marici, te mu zaprijeti da }e ga smatrati krivcem ako se ne{to dogodi njegovoj obitelji. Sara je ljuta na Jakova {to je napao Gorana i odlazi s proslave. Goran, pod utjecajem droge, odvede je u svoj stan gdje provedu no}. Sljede}eg jutra Ines odlazi na posao i zamoli premorenu Saru da pri~uva Antu. No, Sara ne vidi da se Ante igra blizu uzavrele vode…

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija 10.30 Med i djetelina 10.50 Privatni `ivot-remek djela, (r) 12.30 ^uvari tradicije, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Gubim te, film 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Mo}niji od dr`ave, 18.20 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.25 Ramazanski program 20.35 Tarih (r) 20.45 Vijesti TVSA 21.00 Yusuf, 21.50 Legenda o Bruce Lee ju 23.00 Voice of America 23.30 Pod la`nim imenom, film 01.00 Dnevnik TVSA (r) 01.30 Yusuf, (r) 02.15 Ramazanski program (r) 03.56 Vrijeme po~etka posta

TV TK

08.00 Budilica probudilica, program za djecu 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Lavirint 14.00 Dje~ije popodne, program za djecu 15.00 Vjerski program 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu, otvoreni program 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Sport Klub, sportski magazin 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Koncertna arena 22.30 Vijesti 22.40 ^uvar, film

MRE@A

08.05 Bonanza: Banditi, serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 123/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 82/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 31/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 124/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 83/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 32/103 22.40 ^uvar, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Bonanza: Banditi, serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 123/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 82/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 31/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 124/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 83/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 32/103 22.40 ^uvar, igrani film

TV ZENICA

08.00 Bonanza, serija 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas 09.30 Glas Amerike 10.00 Igrana serija 11.00 Igrana serija 12.00Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.00 Zdrava TV: Kuhinja (r) 16.30 Dok. pro. 17.00 Iz dana u dan 17.15 Patnja, igrana serija18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 20.00 Ramazanski program 21.00 Junska no}, serija 22.40 Iza re{etaka, film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Peta dimenzija, serija 14.00 TV Mukabela 15.00 Hazreti Merjem, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Bra}a Koale 18.50 Mubarek Ramazan 20.10 Vijesti IC 20.35 Hutba 21.00 Mala d`amija u Preriji, serija 21.25 Veliki susret, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Jusuf a.s., serija 01.00 Mala d`amija u Preriji, serija 01.25 Vjersko predavanje 02.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 02.30 Sehurski program 04.00 TV Mukabela

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Hronika Jablanice (r) 09.00 Istina (r) 09.30 Criss Angel (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Razgoli}ena nauka 12.00 Info blok 14.00 Hronika Jablanice (r) 14.30 Istina, emisija o povratku (r) 15.00 Criss Angel (r) 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Serijski program 17.30 Putopisi 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 Ramazanski program 21.30 Hronike op}ine Had`i}i 22.00 Info IC NTV IC Kakanj 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Igrani film

TV USK

08.05 Bonanza, western serija 09.05 Strasti i intrige (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Istina (r) 15.05 Hazreti Merjem, serija (r) 16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Opstanak, dok. program 18.40 Teo, crtani film 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 19.45 Saop}enja... 19.50 Ramazanski program 21.05 Hazreti Merjem, serija 21.55 Tehnolo{ka znanja 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Agro-kutak, emisija o poljoprivredi 18.23 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 Kviz Extra 19.15 Tuzla u`ivo, u`ivo 19.35 Pred iftar, vjerski program 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.10 SMS centrala, muzi~ki program 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

07.00 Dnevnik 3 (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Dokumentarni film 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rijec vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Neko te posmatra, serija 23.55 ^ovjek iz voza, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 dok. program: Ekspedicija Nova Gvineja 14.00 Bandini, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici 16.00 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Just For Variety 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Nema problema, film 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 O~uh 2, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 17. august/kolovoz 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.04 ZABA - 90 sekundi (r) 09.09 Dome, slatki dome humoristi~na serija (r) 09.44 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.12 Zavolite svoj dom 2, dokumentarna serija 11.01 ^ovjekov planet: Arktik: @ivot u dubokom ledu, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.13 TV kalendar (r) 12.29 Mo} sudbine, serija 13.15 Svjetionik na Crnim vodama, ameri~ki film (r) 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.13 Dubine: Otkri}a, dokumentarna serija 15.44 Prigu{eni cvrkut, dokumentarni film (r) 16.15 Ponos Ratkajevih, serija (r) 17.00 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.24 Hrvatska u`ivo 18.01 Vjerovanja, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 18.35 Loza, serija (r) 19.30 Dnevnik 20.08 ZABA - 90 sekundi 20.10 Odabrao \elo H.: U ljudskom tijelu Neprijateljski svijet, dokumentarna serija 21.07 Stipe u gostima 4, humo. serija (r) 21.45 Dnevnik 3 22.10 News 22.15 Vijesti iz kulture 22.30 Ciklus ameri~kog filma 70 -ih: M.A.S.H. (r) 00.30 Seks i grad 3, humoristi~na serija 01.00 Filmski maraton: Opasna pratnja, ameri~ko-britanski film (r) 02.45 Filmski maraton: Svjetionik na Crnim vodama, ameri~ki film (r) 04.18 CSI: Miami 9, serija (r) 04.58 Su~evo novo ruho, serija (r)

TV PROGRAM
06.05 I tako to..., serija 06.30 Shaggy i Scooby-doo, crtana serija 06.50 Spiderman, crtana serija 07.10 Kad li{}e pada, serija (r) 08.10 TV izlog 08.25 Strasti Orijenta, serija (r) 10.10 TV izlog 10.25 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.15 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 3 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.45 Punisher, igrani film 23.50 Zatvorski okovi, igrani film 01.55 @eljna slobode, igrani film (r) 03.55 Magazin MMA Lige (r) 04.20 Ezo TV, tarot show 05.00 Dnevnik Nove TV (r)

63
SE RI JA

HRT1

07.14 Mo} sudbine, serija (r) 07.59 Teletubbies, animirana serija 08.23 @utokljunac: Imam dvije dadilje (r) 08.43 Amika, serija za djecu (r) 08.56 Amika, serija za djecu 09.08 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (r) 09.32 Kanjon opasnih igara, serija za djecu (r) 10.00 Gradi} Wakkaville, crtana serija 10.25 Ljubav je ~udna: Naplavine `ivota 10.51 Loza, serija (r) 11.40 Vjerovanja, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 12.10 Edgemont 3, serija (r) 12.32 Obi~na klinka, serija (r) 12.55 Dharma i Greg 5, humoristi~na serija 13.16 Briljanteen (r) 13.58 Napjevi naroda San Plesni festival u pustinji Kalahari, dokumentarni film (r) 14.41 Zalagaonica, dok. serija (r) 15.03 Zalagaonica, dok. serija (r) 15.24 Crno-bijeli svijet, dokumentarni film (r) 15.53 Novi Dubrovnik Nikole Dobrovi}a (r) 16.30 Sva~iji i ni~iji: Konji, dokumentarni film (r) 17.02 Idemo na put s Goranom Mili}em: Gdje smo sve bili (r) 17.51 Su~evo novo ruho, serija 18.33 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.15 20pet, kviz 19.31 Glamurozne slastice 1, dok. serija 20.00 Stockholm: Atletika Dijamantna liga, prijenos 22.05 CSI: Miami 9, serija 22.53 Mu}ke 4A, serija 23.25 Bitange i princeze 3, humo. serija (r) 00.02 Inspektor Montalbano 3, serija 01.55 Sestra Jackie 1, humo. serija (r) 02.23 Dr. House 6, serija (r) 03.05 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5, serija (r)

HRT2

NOVA

08.00 Usudi se i probaj Jerusalem, dok. pro (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Moj `ivot, ep. 13, dok. program (r) 09.30 Poznavali smo Homeinija, dok. pro. 10.00 Raj za pirate, dok. program (r) 10.30 Oteti, dok. program (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AJE program 14.30 Za stolom sa teroristima - Teror na svetoj zemlji, dok. pro. 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 48 - Napulj, dok. pro. 16.00 Vijesti 17.00 Hladni mir - Vrijeme velikih izazova, ep. 1, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Poznavali smo Bin Ladena, ep. 1, 1. dio, dok. program (r) 19.30 Poznavali smo Bin Ladena, ep. 1, I1. dio, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.30 Kontekst,informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, informativni talk-show, r 23.30 Poznavali smo Bin Ladena, ep. 1, 1. dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti

AL-JAZEERA B.

09.55 Vijesti 10.00 Razglednica 10.30 Enciklopedija za radoznale (r) 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Za sva vremena: Inspektor Bla`a (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Enciklopedija za radoznale: Plo~nik I druge pri~e 13.00 Afrika i Srbija na vezi (r) 13.45 Avantura: Vampir, sportski program (r) 14.00 Svijet zdravlja (r) 14.30 @ivot i standardi (r) 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Putopis:, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz (r) 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 Veliki izazov, kviz 21.40 Dragoljub \uri~i} i prijatelji 2. dio, muz. program (r) 22.15 Povratak na selo: La}arak 22.49 Evronet (r) 22.55 Vijesti 23.00 Oko, info 23.30 Dnevnik

RTS

06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 10.30 11.00 11.05 13.05 13.40 14.00 14.05 14.35 15.10 15.30 15.45 16.00 16.30 17.15 17.45 18.55 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.30 00.00 01.00

RTCG

Jutarnji program Vijesti BBC, dok. program Dnevnik u 10,00 Muzika Znam da zna{, kviz Vijesti Vi{e od ljeta (r) Crnogorska svadba Muzika Vijesti Vakcinom protiv zaraza Pro~itaj me Lajmet, vijesti na albanskom Dnevnik 1 Sat tv Muzika Pro~itaj me: Ekologija: splavom niz Taru Vi{e od ljeta, direktno Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Zapis: Umjetnost Gnjiilog Potoka Vi{e od ljeta Sat tv Dnevnik 3 Vi{e od ljeta, direktno Argument - kupovna mo} gra|ana Pro~itaj me Zemlji{te - ugro`eno bogatstvo, dok. program

Junska no}
20.05 TV1

32. Mahmut dolazi po Havin i kri{om je vodi kod Barana. Kumru se povjerava Harunu da je nesretna u braku sa Uralom. S druge strane, Ural se bori sa medijskim navodima o problemima u njihovoj firmi. Havin i Baran provode nekoliko sati u kolibi na planini prisje}aju}i se starih vremena. Lale je ne podr`ava i poku{ava je spasiti ponovne patnje.

Dejana
16.55 OBN

TA L

K

SH

OW

Nekada je idealna `ena bila doma}ica koja se brinula o domu i porodici. Danas je situacija potpuno druga~ija i iz mu{ke perspektive najprivla~nije su `ene koje se sjajno snalaze u poslovnim vodama. Bar tako ka`e jedno ameri~ko istra`ivanje. Da li i na{i mu{karci, Bosanci, tako misle, kakve `ene se njima dopadaju, i koliko uop{te znaju o `enama, sazna}emo u ovoj emisiji.

DISCOVERY

09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 13.15 Peta brzina 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolov sa Robsonom Grinom 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 @eljeli ste da znate: Postoje li paralelni svijetovi? 21.00 drvosje~e iz mo~vare 21.55 Oru`je koje je promenilo svijet 22.50 Ukleta ku}a - 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

08.55 Drevni X fajlovi 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Zakopane biblijske tajne 1 16.15 Megastrukture 17.15 [apta~ psima 18.05 Megastrukture 19.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 19.55 Drevne Megastrukture 21.00 De~ak star dva miliona godina 21.55 Drevni X fajlovi 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Dje~ak star dva miliona godina

08.30 Fudbal, prijateljski me~evi 11.00 Fudbal na pesku, EL Torredembarra, [panija, u`ivo, Ukrajina - Izrael 12.15 Fudbal na pesku, EL Torredembarra, [panija, u`ivo, Andora Engleska 13.30 Fudbal na pesku, EL Torredembarra, [panija, u`ivo, Poljska [panija 14.45 Fudbal, All Access 15.45 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska 17.00 Ski-skokovi, Hinterzarten, Njema~ka, u`ivo 18.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA 19.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA, u`ivo Quarter- finals 23.00 Konji~ki sport 23.15 Najja~i ~ovek 00.15 Tenis, Mats Point 00.30 Tenis, WTA Cincinnati, USA Quarterfinals

EUROSPORT

07.30 Fudbal, prijateljski me~evi 08.45 Fudbal, All Access 09.45 Tenis, WTA Cincinnati 11.30 Australijski fudbal 14.45 Fudbal na pijesku, EL Torredembarra, u`ivo, Portugal [vajcarska 16.00 Fudbal na pijesku, EL Torredembarra,

EUROSPORT 2

Fudbal na pijesku

14.45

Andora - Engleska 17.00 Fudbal, prijateljski me~evi 19.00 Ski-skokovi, Hinterzarten, u`ivo 20.30 Fight Club 22.00 Ski-skokovi, Hinterzarten 23.00 Speedway 00.30 Fudbal na pijesku, EL Torredembarra, Poljska - [panija 01.30 Tenis, WTA Cincinnati, ~etvrtfinale

06.30 Powerboat F1H20 World Championship 07.30 Sailing 34 American Cup 09.30 Vijesti 09.45 CH TV News 10.00 Mobil 1 The Grid 10.30 Atletix 11.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16.30 SK Tenis studio, direktno 17.00 ATP Masters Cincinnati ~etvrtinale, direktno 23.00 Najava Premier League 23.30 Najava spanske lige 00.00 Moto GP Indianapolis Trening Moto GP 01.00 ATP Masters Cincinnati ~etvrtfinale, direktno 03.00 Championship: Cardiff Huddersfield 05.00 TWS 06.00 Fudbal Mndijal Magazin

SPORT KLUB

08.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 07 08.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 08 09.00 Fudbal Prijateljske utakmice: [vedska - Brazil 11.00 Fudbal Hrvatska Liga: Inter - Osijek 13.00 Fudbal Brazislka Liga, 15.00 fudbal Brazilska Liga: 17.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 09 17.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 10 18.00 Fudbal Francuska Liga: Montpellier Toulouse 20.00 Fudbal: Nike Najava Kola Studio 20.30 Live 20: 30 Fudbal Jelen Super Liga: Donji Srem - Partizan 22.30 The Football Review 23.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 09 23.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 10 00.00 Poker Big Game 5 Ep 39 01.00 Fudbal Hrvatska Liga: Lokomotiva - Hajduk

ARENASPORT 1

06.00 Ko{arka ABA Liga: Partizan - Olimpija 08.00 Atletika Diamond Liga: London Day 2 10.00 Boks Carl Froch - Glen Johnson, Sebastian Sylvester - Daniel Geale 12.00 Hokej NHL: Season Review Los Angeles - New Jersey G4

ARENASPORT 2

Hokej

12.00

14.00 Boks Kotv Magazin 14.30 Olympic Series 15.30 Boks KOTV Classics 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Partizan - Kiel 18.00 Ko{arka Aba Liga: Cedevita Partizan 20.00 Bejzbol Mlb: Texas - Ny Yankees 22.00 Boks ESPN Fights

VIASAT HISTORY

08.00 Tajni rat 09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 Tuberkuloza: bijela smrt 11.00 Istok-Zapad: putovanja iz sredi{ta Zemlje 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Tajne istorije: Kraljica devica 14.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 17.00 Varvari Terija D`onsa 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Crna smrt 20.00 Gerouov zakon 22.00 Tajni rat 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Sto godina Holivuda 01.00 Silverado

ANIMAL PLANET

10.00 Spa{avanje divljih `ivotinja 10.25 Ostrvo orangutana 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Veterinari sta`isti 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Karina: Uzbudljivi safari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Neobi~ne `ivotinje 16.25 Paklene ma~ke 17.20 Sve o psima 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Porodica ajkula 21.55 Nakon ujeda 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 ^ovjek kao plijen

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Urgentni centar 09.20 Bo`i}na po{ta 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Urgentni centar 13.20 Kraljevski bolesnici 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Monk 16.20 Bo`i} u velikom stilu 18.20 Dijagnoza ubistvo 19.20 Monk 20.20 Roditelji i deca 22.50 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 23.50 Havaji 5-0 00.50 Bra}a i sestre 01.50 Medijum 02.50 Urgentni centar 03.20 Red i zakon 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Vrelina tijela, igrani film 08.00 Dani slave, igrani film 10.00 Mladi revolvera{i 2., igrani film 12.00 Otkucaji srca, igrani film 14.00 Ne bez moje k}erke, igrani film 16.00 Divlja vo`nja, igrani film 18.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 20.00 Bez srca, igrani film 22.00 Mizeri, igrani film 00.00 Svje`e i ~iste, igrani film 01.20 Erotski susreti, igrani film 02.30 Podivljale klinke, igrani film

FOX LIFE

09.30 Kugar Taun 10.00 [apat duhova 10.45 Prva petorka 11.00 Vill i Grejs 11.20 Da draga 11.52 Da draga 12.20 O~ajne doma}ice 13.10 Jednom davno 14.10 Ru`na Beti 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 Da draga 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Kugar Taun 18.05 Prva petorka 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Ru`na Beti, serija 23.00 [apat duhova, serija 23.50 Prva petorka, serija

FOX CRIME

10.10 ^ika{ki kodeks 10.55 Red i zakon 11.40 Pariski forenzi~ari 12.30 Frikovi 13.20 Frikovi 14.10 Kraljevi bjekstva 15.00 Opasni cimeri 15.50 Ne~ujno 16.40 ^ika{ki kodeks 17.30 Pariski forenzi~ari 18.20 Monk 19.10 Dojlova Republika 20.00 Red i zakon 20.55 Kraljevi bjekstva 21.45 Zlo~ina~ki umovi 22.35 ^ika{ki kodeks 23.25 Zlo~in, serija 00.15 Ne~ujno, serija 01.05 Dojlova Republika, serija 01.50 Pariski forenzi~ari, serija 02.35 Zlo~in, serija 03.20 Opasni cimeri, serija

HBO

10.35 Krupna riba, film 12.35 Redakcija, ep. 8, serija 13.35 Legija izuzetnih plesa~a: Pobuna po~inje, film 14.55 Mildred Pirs, ep. 5, serija 16.15 [trajk na Bo`i}, film 17.40 Filmovi i zvijezde IV, ep. 33, serija 18.05 Voda za slonove, film 20.05 ^arobni grad, ep. 6, serija 21.00 Redakcija, ep. 8, serija 22.00 Uzvratni udarac, ep. 3, serija 22.45 Uzvratni udarac, ep. 4, serija 23.30 Advokat iz Linkolna, film 01.25 Crvenkapa, film 03.05 ^ovjek zvani hrabrost, film 04.50 O`iljci rata 1861-2010, film

CINESTAR

09.00 Romulus, igrani film 11.00 Laurin osmijeh, igrani film 13.00 Izgubljeni grad, igrani film 15.45 Buka, igrani film 17.30 Kockar, igrani film 19.30 Parting shots, igrani film 21.30 Pakleni poslovi, igrani film 23.30 Pakleni poslovi 2, igrani film 01.45 Pakleni poslovi 3, igrani film

Slavlje ko{arka{ke reprezentacije BiH u kvalifikacijama za EP

Nije uvijek dobro igrati srcem

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 17. august/kolovoz 2012.

47. strana

Osmi regionalni sportski susreti centralnih banaka

Pet zlata, dva srebra i dvije bronze za BiH
U konkurenciji 350 takmi~ara, za najbolje igra~e turnira progla{eni Adnan Pehlivanovi} u fudbalu, te Mara Savki} u odbojci, a najuspje{niji takmi~ar igara je pliva~ica Centralne banke Bosne i Hercegovine Anja Margeti} sa osvojene tri zlatne i jednom srebrenom medaljom
Da na{a zemlja ima sjajne sportiste, rekreativce, pokazalo je takmi~enje odr`ano u Budimpe{ti, koja je bila doma}in Osmih regionalnih sportskih susreta centralnih banaka. Na takmi~enju, koje je trajalo od 9. do 12. augusta 2012, u~estvovalo je 11 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Gr~ka, Ma|arska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska, a snage su odmjerili u fudbalu, odbojci, ko{arci, stonom tenisu, plivanju, {ahu i kuglanju. Centralna banka Bosne i Hercegovine imala je predstavnike u fudbalu, mu{koj i `enskoj odbojci, plivanju, stonom tenisu i {ahu, a osvojeno je pet zlata, dva srebra i jedna bronza. U malonogometnom takmi~enju je zauzeto prvo mjesto i osvojena zlatna medalja, a ubjedljivo nadmo}na bila je i mu{ka odbojka, dok su odbojka{ice zauzele tre}e mjesto osvojiv{i bronzu. U plivanju, u `enskoj konkurenciji, uzete su medalje u sve ~etiri discipline, a to su tri zlatne i jedna srebrena, dok je u stonom tenisu, u veoma jakoj konkurenciji, Kemal Kozari} izborio sjajno tre}e mjesto i oki-

Zajedni~ki snimak sportista CBBiH

Kozari} i kao sportista uspje{no predstavlja na{u zemlju

tio se bronzanom medaljom. U {ahu, najbolji predstavnik Centralne banke BiH Izet Lakota zauzeo je drugo mjesto i osvojio srebrenu medalju. Uz pomenuta odli~ja, posebno je va`no ista}i da su u konkurenciji 350 takmi~ara za najbolje igra~e turnira progla{eni Adnan Pehlivanovi} u fudbalu, te Mara Savki} u

odbojci, a najuspje{niji takmi~ar igara je pliva~ica Centralne banke Bosne i Hercegovine Anja Margeti} sa osvojene tri zlatne i jednom srebrenom medaljom. “Kona~ni plasman pokazuje da je ovo do sada najuspje{nije u~e{}e ekipe Centralne banke Bosne i Hercegovine do sada, ali ne samo po sportskom uspjehu i

brojnim medaljama. Ono najva`nije je da smo predstavili Centralnu banku Bosne i Hercegovine i dr`avu Bosnu i Hercegovinu u najboljem mogu}em svjetlu” ka, zao je guverner Centralne banke Kemal Kozari}, koji je uz bronzu u stonom tenisu, osvojio i zlato u fudbalu.
J. LIGATA

POSLJEDNJE VIJESTI
AL@IRSKI DIPLOMATA PRISTAO ZAMIJENITI ANANA - Al`irski diplomata Lahdar Brahimi pristao je da zamijeni Kofija Anana na mjestu me|unarodnog izaslanika za Siriju, saop}ili su izvori u UN-u. Brahimi, koji je bio neodlu~an o tome da li da prihvati ponudu od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, ne `eli da bude vi|en samo kao puka zamjena Anana ve} `eli izmijenjen i mandat. IZGORJELI KU]A I [EST OBJEKATA - U po`aru ve}ih razmjera koji je ju~e izbio na {irem rejonu sela Bereg, na grani~nom dijelu op{tina Sokolac i Rogatica, izgorjeli su ku}a i {est pomo}nih objekata. Nije bilo povrije|enih i nastradalih a po`ar je uga{en nakon intervencije 70 vatrogasaca iz Rogatice i Sokoca.

Incident u Vodicama

Torcida pucala zbog

@eljka Samard`i}a
Haciendi nastupio @eljko Samard`i}, srpska pop-folk zvijezda, prenosi Fena. Policija navodno ~itav incident povezuje sa Samard`i}evim nastupom, budu}i da su stanovnici Vodica, te njihova udruga navija~a Torcida nedavno Vodice oblijepili transparentima kojima su prosvjedovali ‘protiv turbo-folka u njihovom mistu’ Budu}i da je u inciden. tu kori{teno i vatreno oru`je, uz kazneno djelo uni{tenja i o{te}enja stvari, policija istra`uje i kazneno djelo dovo|enja u opasnost `ivota i imovine op}e opasnom radnjom ili sredstvom, doznaje se iz PU {ibensko-kninske `upanije.

[ibenska policija traga za osobama koje su rano ujutro 15. kolovoza kamenim gromadama i hicima iz vatrenog oru`ja o{tetile krov i fasadu vodi~ke diskoteke Hacienda, izvijestili su iz PU {ibenskokninske. Neslu`beno se doznaje kako se napad dogodio neposredno nakon {to je u

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 3 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

PODNE

29

3:55

5:46

12:51 16:42 19:54 21:32

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / KUPRES 4,5,5 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR 1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3